NUNATSINNI ATTAVEQALERSITSISUUVUGUT VI BINDER GRØNLAND SAMMEN ÅRSRAPPORT 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NUNATSINNI ATTAVEQALERSITSISUUVUGUT VI BINDER GRØNLAND SAMMEN ÅRSRAPPORT 2014"

Transkript

1 NUNATSINNI ATTAVEQALERSITSISUUVUGUT VI BINDER GRØNLAND SAMMEN ÅRSRAPPORT 2014

2 INDHOLD 2 Udfordringer og forandringer i overblik 4 Hoved- og nøgletal 5 Selskabsoplysninger 7 Ledelsesberetning 8 Udvikling i godsmængder 9 Årets resultat 10 Datter- og associerede selskaber 10 Fragtrater 11 Olie- og valutakurstillæg 11 Nybygningsprogram 11 Samfundsansvar 11 Ændringer i bestyrelse og ledelse 11 Begivenheder efter regnskabets afslutning 12 Forventninger til Finansielle risici 13 Samfundsansvar 19 Royal Arctic Line-koncernen 21 Royal Arctic Linietrafik 22 Royal Arctic Havneservice 22 Royal Arctic Bygdeservice 23 Royal Arctic Logistics 23 Associerede selskaber 25 God selskabsledelse 30 Ledelsespåtegning 31 Den uafhængige revisors påtegning 33 Regnskab 34 Resultatopgørelse 35 Aktiver 36 Passiver 37 Egenkapitalopgørelse 38 Pengestrømsopgørelse 39 Noter 44 Regnskabspraksis (Note 29) 47 Marked og udvikling i mængder Jens Andersen Administrerende direktør FORANDRINGER Det er en balanceakt at have En fragtratestigning var med til at forsyningen af Grønland som sin løfte omsætningen, men i første vigtigste opgave. På den ene side halvår af 2014 fortsatte de seneste skal fragtraterne helst være så lave års fald i godsmængderne til Grønland, og på trods af rateregulerin- som muligt. På den anden side må ønsket om lave rater og trimmet gen var omsætningen relativt lav. drift ikke gå ud over serviceniveau Den manglende omsætning blev og forsyningssikkerhed. der i høj grad kompenseret for gennem betydelige reduktioner i faste I 2014 har Royal Arctic Line igen udført denne opgave på betryggende omkostninger, som blev skåret ned med omkring 30 millioner kroner vis på grund af de mange dygtige sammenlignet med og engagerede medarbejdere. Og året har vist, at kravene til det nødvendige kapacitetsapparat er både godsmængder indhentet igen, og I andet halvår af 2014 blev faldet i en udfordring og styrke for selskabet. Samlet set er godsmængderne sigt på niveau med året før. året endte dermed mængdemæs- på niveau med Der er dog Koncernen oplevede en positiv udvikling på de ikke-koncessionerede fortsat tale om den laveste samlede godsmængde i over 10 år. Kuno Fencker Bestyrelsesformand UDFORDRINGER OG mængder, og det kan også aflæses på resultatet. Da godsmængderne svinger meget hen over året, er den koncessionerede forsyning af Grønland afhængig af et stort kapacitetsapparat. Når den ekstra kapacitet udnyttes til ikke-koncessioneret gods, har det stor betydning for indtjeningen. Sammen med fragtratestigningen og omkostningsreduktionerne, har stigningen i den ikke-koncessionerede indtjening sikret Royal Arctic Line et resultat der må betegnes som tilfredsstillende, og giver mulighed for fortsat at medvirke til nødvendige investeringer i den grønlandske infrastruktur. ROYAL ARCTIC LINE ÅRSRAPPORT 2014 s. 2

3 ROYAL ARCTIC LINE A/S ER HELE GRØNLANDS REDERI VORES 745 MEDARBEJDERE ER FORDELT PÅ 13 HAVNE I GRØNLAND, PÅ 11 SKIBE, OG I DEN GRØNLANDSKE BASISHAVN I AALBORG SAMMEN SØRGER VI FOR SIKKER FORSYNING TIL LANDETS INDBYGGERE OGSÅ NÅR OPGAVEN ER SÆRLIG VANSKELIG ROYAL ARCTIC LINE BEGYNDTE AT SEJLE I 1993, OG ER 100% EJET AF GRØNLANDS SELVSTYRE m m m 3 I 2014 HAR ROYAL ARCTIC LINE FRAGTET HVAD DER SVARER TIL CIRKA FODS CONTAINERE OVER ATLANTEN - OG RUNDT PÅ RUTENETTET I GRØNLAND UDVIKLINGEN I GODSMÆNGDER Nordgående fragt Sydgående fragt GODSMÆNGDERNES FORDELING PÅ FRAGTVEJE Se flere fakta om Royal Arctic Line og om Grønland på side 47 Nordgående godsmængder 2014 OMSÆTNINGENS FORDELING PÅ FRAGTVEJE Nordgående godsmængder m 3 Intern fragt fragt Sydgående godsmængder 2014 Interne godsmængder 2014 Sydgående godsmængder 2014 Interne godsmængder Projektgods Projektgodsmængder 2014 Projektgodsmængder 2014 ÅRETS RESULTAT SAMLEDE INDTÆGTER SAMLEDE OMKOSTNINGER OVERSKUDSGRADEN % er forbedret med: 100 er øget med: er nedbragt med: er forbedret med: 10% % 30 8,8 6% % 40 2% mio. kr. mio. kr. %point -2% i forhold til 2013 i forhold til i forhold til i forhold til % mio. kr ROYAL ARCTIC LINE ÅRSRAPPORT 2014 s. 3

4 HOVED OG NØGLETAL Set over en femårig periode kan koncernens udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal DKK mio. - hvis ikke andet er angivet Resultat Nettoomsætning Samlede indtægter Driftsresultat 40 ( 24) Finansiering netto ( 4) 4 1 Årets resultat før skat 36 ( 20) Årets resultat 24 ( 14) Udbytte Balance Balancesum Investering i materielle anlægsaktiver ( 179) Nettoarbejdskapital Langfristede gældsforpligtelser Egenkapital Nøgletal * Overskudsgrad (%) 5,4% ( 3,5)% 1,1% 13,0% 5,0% Afkastningsgrad (%) 4,5% ( 3,3)% 1,0% 11,2% 5,8% Egenkapitalens forrentning (ROE) 4,9% ( 2,9)% 1,2% 15,4% 6,5% Soliditetsgrad (%) 54,3% 65,9% 61,4% 53,5% 61,6% Afkast af investeret kapital (ROIC) 7,4% ( 5,9)% 1,7% 21,7% 10,0% Gearing af driftsaktiver 1,3 0,9 0,8 1,2 1,2 Pengestrømme Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet ( 219) ( 118) 184 ( 290) ( 22) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 128 ( 11) ( 148) 107 ( 10) Ændringer i likvider ( 16) ( 127) 92 ( 24) 69 Likviditet ved årets udgang Gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede Overskud før skat pr. medarbejder (1.000 kr.) 48 ( 27) Omsætning pr. medarbejder 1,00 0,94 1,01 1,05 0,96 * Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger & Nøgletal 2010 ROYAL ARCTIC LINE ÅRSRAPPORT 2014 s. 4

5 SELSKABSOPLYSNINGER Selskab: Royal Arctic Line A/S Aqqusinersuaq 52 Postboks Nuuk Telefon: Telefax: Hjemmeside: Reg. nr.: A/S GER. nr.: Hjemsted: Nuuk, Grønland Direktion: Jens Andersen, Chief Executive Officer (CEO) A/S-kapital: Ejerforhold: 120 mio. kr. Grønlands Selvstyre, Nuuk, Grønland, ejer selskabet 100%. Executiv-gruppe: John Rasmussen, Chief Operations Officer (COO), og administrerende direktør, Royal Arctic Bygdeservice A/S Bent Ole Baunbæk, Chief Financial Officer (CFO) Niels Clemensen, Chief Commercial Officer (CCO) Lars Østergaard, CEO, Royal Arctic Logistics A/S Bestyrelse: Ledergruppe: Kuno Fencker, formand Taitsiannguaq Olsen, divisionschef, Royal Arctic Havneservice Erik Østergaard, næstformand Tanja Nielsen Amma Knudsen Mai-Lill Ibsen Jens Peter Berthelsen* Aningo Broberg* Finn Lindberg* * Valgt af medarbejderne i 2014 for en 4-årig periode Revision: Dragan Kesic, afdelingschef, IT Jens Boye, afdelingschef, Skibsdrift Helena R. Kristiansen, afdelingschef, HR Jakob Strøm, afdelingschef, Kommunikation Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab ROYAL ARCTIC LINE ÅRSRAPPORT 2014 s. 5

6 Velkommen til den elektroniske udgave af årsrapporten fra Royal Arctic Line A/S. Denne PDF er interaktiv, og på ikonerne herover kan du nemt navigere rundt i PDF en - ligesom en række fremhævninger er aktive links som kan hjælpe dig rundt i dokumentet. I 2015 leveres fem nye skibe til Royal Arctic Line A/S. Hovedparten af billederne i denne årsrapport er fra Remontowa-værftet i Gdansk, Polen, hvor skibene bygges. Her ses et af skibene kort før søsætningen i april ROYAL ARCTIC LINE ÅRSRAPPORT 2014 s. 6

7 LEDELSESBERETNING

8 LEDELSESBERETNING Sikker forsyning - også når opgaven er særligt vanskelig Indtjeningen markant forbedret i forhold til året før Omkostningerne sænket med 30 millioner kroner Godsmængderne på niveau med , Royal Arctic Lines 22. driftsår, var præget af den generelle usikkerhed om udviklingen i Grønland. I første halvår af 2014 faldt mængderne med yderligere fem procent. Denne nedgang blev indhentet i andet halvår. De samlede godsmængder til, fra og internt i Grønland udgjorde kubikmeter i 2014 mod kubikmeter i 2013 (og i 2012). Det samlede resultat før skat er forbedret med omkring 56 millioner. Fra et underskud på 20 millioner før skat i 2013 til et overskud på 36 millioner før skat i Resultatet er millioner kroner bedre end udmeldt i halvårsmeddelelsen, hvilket kan henføres til andet halvårs øgede godsmængder, og effekten af en række effektiviseringstiltag. Resultatet betragtes som tilfredsstillende. Moderselskabets omkostninger er løbende tilpasset til aktivitetsniveauet, hvilket især i første halvår betød reduktioner, som har en positiv effekt på årets resultat. En fragtratestigning pr. 1. marts 2014 har ligeledes løftet resultatet. Endelig har 2014 budt på en pæn fremgang i de ikke-koncessionerede indtægter. Overordnet har ratestigningen bidraget med 22 millioner kroner af fremgangen, reduktion af faste og øvrige omkostninger med netto 25 millioner og øgede indtægter på ikke-koncessioneret gods med ni millioner kroner. I datterselskaberne Royal Arctic Logistics og Arctic Base Supply er der arbejdet målrettet med at reducere omkostninger. Royal Arctic Logistics viser i 2014 et tilfredsstillende resultat med fremgang trods et stagnerende marked. Arctic Base Supply har sænket omkostningerne til et niveau, der stadig tillader selskabet at agere hurtigt på et eventuelt opsving i aktiviteter inden for off-shoresektoren. I overensstemmelse med koncessionens krav til forsyningssikkerhed vil Royal Arctic Lines nybygningsprogram bidrage til en effektivisering af den eksisterende infrastruktur. Remontowa Ship Building i Gdansk er i gang med byggeriet af de fem nybygninger til erstatning for udtjente skibe. De fem nybygninger forventes leveret i løbet af En fremtidig vigtig del af effektiviseringen er den nye containerterminal i Nuuk. Sikuki Nuuk Harbour A/S sendte i andet halvår af 2014 byggeriet i udbud. Den nye containerterminal forventes klar i slutningen af Den udvidede kapacitet samt de stærkt forbedrede ekspeditionsforhold vil være en gevinst for både effektivitet og produktivitet i hele det grønlandske fragtsystem. Under hensyntagen til det igangværende nybygningsprogram for skibe og den deraf følgende finansiering med krav om finansiel performance, indstilles der til, at der ikke udbetales udbytte. Udviklingen i godsmængder De samlede godsmængder til, fra og internt i Grønland udgjorde kubikmeter i 2014 mod kubikmeter i Dette svarer til et beskedent fald på 0,8%. Den koncessionerede godsmængde til Grønland faldt med omkring kubikmeter (1,7%), mens godsmængderne fra Grønland faldt med ca kubikmeter (1,5%). Omvendt steg de interne godsmængder med knap kubikmeter (4,2%) i forhold til Projektgods var på niveau med 2013 og udgør fortsat en beskeden del af de samlede godsmængder. ROYAL ARCTIC LINE ÅRSRAPPORT 2014 s. 8

9 Årets resultat Royal Arctic Lines koncernresultat for 2014 viser et overskud før skat og minoritetsandele på ca. 36 millioner kroner og 24 millioner kroner efter skat, sammenlignet med et underskud før skat i 2013 på 20 millioner kroner og et underskud på 14 millioner kroner efter skat. Den positive udvikling i koncernens resultat skyldes flere faktorer, men en meget stram omkostningsstyring har bidraget med den væsentligste del af resultatfremgangen. Resultat før skat er forbedret med ca. 56 millioner kroner hvoraf reduktion i faste omkostninger alene udgør omkring 30 millioner kroner. Reduktionen i de faste omkostninger følger af en betydelig opstramning i omkostningsstyringen som blev iværksat forud for 2014, hvorfor mange af disse besparelsestiltag havde effekt allerede fra starten af 2014 og forud for tilladelse til fragtratestigningen blev imødekommet. Pr. 1. marts 2014 fik selskabet delvist imødekommet ønsket om en fragtratestigning. Selskabet anmodede om en fragtratestigning på 10%, hvoraf de 5% blev imødekommet af Grønlands Selvstyre. Denne fragtrateforhøjelse har bidraget med en stigning på cirka 22 millioner kroner i omsætning og dermed også indtjeningen. Som følge af at fragtrateanmodningen kun delvist blev imødekommet, måtte selskabet iværksatte yderligere besparelsestiltag, blandt andet nedlæggelse af 18 fuldtidsstillinger, hvor effekten først vil slå rigtigt igennem i Endeligt er det lykkedes selskabet at øge aktiviteterne i den ikke koncessionerede forretning, således at omsætningen indenfor disse områder er forøget med ni millioner kroner. Som følge af fragtrateforhøjelsen og de øgede ikke-koncessionerede aktiviteter er de samlede indtægter steget til 815 millioner kroner i 2014 mod 785 millioner kroner i Uden disse tiltag var den koncessionerede omsætning faldet. De samlede faste omkostninger er faldet fra 754 millioner kroner i 2013 til 724 millioner kroner i 2014, et fald på ca. 30 millioner kroner. Faldet i omkostninger er i det væsentligste sket over en bred kam som en kombination af effektiviseringer og besparelser, herunder nedlæggelse af stillinger. De koncessionsbaserede indtægter, der andrager 560 millioner kroner (537 millioner kroner i 2013), fordeler sig med 68% (69% i 2013) på transport til Grønland, 22% (21% i 2013) på transport fra Grønland og 10% (10% i 2013) på transport internt i Grønland. I koncessionerede fragtindtægter indgår olie- og valutakurstillæg, som opkræves løbende efter tilladelse fra Grønlands Selvstyre. I 2014 er der opkrævet et tillæg på 37 millioner kroner. Indtægterne fra den koncessionerede fragt renset for olie- og valutakurstillæg udgør således 523 millioner kroner i 2014 mod 456 millioner kroner i En stigning på 67 millioner kroner som primært kan henføres til fragtratestigning og indeksering af olie- og valutatillægget. Indtægter, der ikke relaterer sig til koncessionen, udgør 189 millioner kroner (182 millioner kroner i 2013) eller 25% af nettoomsætningen (25% i 2013). Andre driftsindtægter udgør i millioner kroner (65 millioner kroner i 2013) og omfatter primært servicebidrag fra Grønlands Selvstyre til Royal Arctic Bygdeservice. Driftsomkostningerne i 2014 udgør som tidligere nævnt 724 millioner kroner mod 754 millioner kroner i Faldet kan henføres til de fleste omkostningskategorier. Omkostninger til skibe er faldet fra 202 millioner kroner i 2013 til 192 millioner kroner i 2014, svarende til et fald på 10 millioner kroner. Reducerede bunkersudgifter udgør den største del af faldet. Udgifter til terminaler er steget, primært vedrørende anløbsbaseret service. Omkostninger til containerdrift falder med cirka 13 millioner kroner til i alt ca. 25 millioner kroner i Dette fald er bl.a. et resultat af de investeringer der blev foretaget i 2013 med henblik på fremadrettet at kunne reducere omkostninger til containerdrift. Salgs- og administrationsomkostninger er faldet til 79 millioner kroner mod 87 millioner kroner i Faldet følger af en fortsat stram styring på en lang række udgiftsposter, herunder bl.a. udgifter til nyanskaffelser, licenser og konsulenter på it-området. Personaleomkostninger udgør i millioner kroner mod tilsvarende 314 millioner kroner i Selvom udgiften er i samme niveau, dækker det reelt over et fald i personaleomkostninger idet overenskomstmæssige lønstigninger og lønreguleringer i øvrigt er opvejet af strammere styring på øvrige personaleomkostninger. ROYAL ARCTIC LINE ÅRSRAPPORT 2014 s. 9

10 Endelig skal det tilføjes at posten er påvirket af en hensættelse til fratrædelse af direktør da der i regnskabet for 2014 er hensat og udgiftsført et beløb på ca. 3,1 millioner kroner (se ændringer i bestyrelse og ledelse). Under posten finansielle indtægter/ omkostninger indgår ligeledes realiserede og urealiserede gevinster og tab på finansielle sikringer af valuta, olie med videre. I 2014 har udviklingen i især USD og oliepriser resulteret i et negativt resultat på omkring fire millioner kroner for disse poster, modsat året før hvor resultatet var positivt med fire millioner kroner. Koncernens likvide midler kan ved årets udgang opgøres til 174 millioner kroner (190 millioner kroner i 2013). Faldet i likvide midler skyldes, udover den positive udvikling i driftslikviditeten, at der i 2014 er foretaget betydelige investeringer i selskabets nybygningsprogram for skibe. Egenkapitalen ved udgangen af 2014 udgør 491 millioner kroner (492 millioner kroner i 2013). Royal Arctic Lines soliditet udgør 54,3% ved udgangen af 2014 mod 65,9% ved udgangen af Datter- og associerede selskaber Royal Arctic Logistics kom ud af 2014 med et overskud på seks millioner kroner før skat mod et overskud på 3,6 millioner kroner i Royal Arctic Bygdeservice A/S har i 2014 opnået et resultat på 0,6 millioner kroner. Året har været kendetegnet ved en stabil operation trods fortsatte tekniske udfordringer med de aldrende skibe, der forventes udfaset i Arctic Umiaq Line (AUL), som ejes 50/50 af Air Greenland og Royal Arctic Line, arbejder under en aftale med Grønlands Selvstyre om underskudsgaranti frem til Selskabets driftsresultat for 2014 blev således på 0 kr., idet et underskud på 12,8 millioner kroner blev dækket af underskudsgarantien. For Arctic Base Supply (ABS), som ejes 50/50 af Danbor og Royal Arctic Line, har 2014 som forventet været et år med lav aktivitet som følge af lav aktivitet indenfor efterforskning efter olie ved Grønland. Selskabets driftsresultat for 2014 blev et underskud på 0,8 millioner kroner efter skat. Fragtrater I februar 2014 besluttede Nalakkersuisut at forhøje fragtraterne med 5 procent fra 1. marts Det var på baggrund af en anmodning fra november 2013 hvor Royal Arctic Line anmodede Grønlands Selvstyre om at hæve fragtraterne med 10 procent. Som følge af nedgangen i godsmængder vurderede selskabet, at en fragtratestigning eller kraftige serviceforringelser var nødvendige, blandt andet for at leve op til långivers covenants i forbindelse med nybygningsprogrammet. Naalakkersuisut besluttede samtidig at revurdere behovet for yderligere rateregulering i anden halvdel af 2014, ud fra den betragtning at selskabets covenants skal honoreres. I september 2014 indsendte Royal Arctic Line anmodning om en fragtrateforhøjelse på 4,8 procent. Anmodningen blev godkendt til ikrafttræden 1. marts Investeringsbidraget, som opkræves på vegne af Grønlands Selvstyre på al fragt til, fra og internt i Grønland, udgjorde for ,1%. Tillægget er uændret siden indførslen i ROYAL ARCTIC LINE ÅRSRAPPORT 2014 s. 10

11 Olie- og valutakurstillæg Per 1. januar 2014 var olie- og valutakurstillægget 18 procent. Med virkning fra 1. marts 2014 gav Naalakkersuisut tilladelse til, at olieog valutakurstillægget blev indekseret i forhold til 2010-niveau fremfor år 2000-niveau som hidtil. Det betød, at 10,8 procentpoint af olie- og valutakurstillægget indregnedes i fragtraterne. Olie- og valutakurstillægget faldt tilsvarende, så indekseringen var omkostningsneutral for kunderne. Ved indekseringen blev tillægget beregnet til fem procent. Kort efter steg det til seks procent, for så at falde til fire procent senere på 5% 5% 6% 7% 6% 6% 6% marts april maj juni juli august september Olie- og valutakurstillæggets udvikling siden omlægningen året. I december 2014 skulle tillægget have været sænket til to procent, hvilket dog blev udsat på grund af valg til Inatsisartut. Denne reduktion vil komme kunderne til gode med forsinket effekt. Modellen for opkrævning af olie- og valutatillæg medfører at udsving i olieprisen i det væsentligste afspejles i afregningen til selskabets kunder. Efter indekseringen pr. 1. marts 2014 medfører modellen at Royal Arctic Lines incitament til at effektivisere bunkersforbruget er blevet skærpet betydeligt, da Royal Arctic Line kun kan opnå egne besparelser på bunkers, ved at reducere bunkersforbruget. oktober november 4% december Nybygningsprogram I september 2013 kontraherede Royal Arctic Line fem skibe hos det polske værft, Remontowa Shipbuilding, i Gdansk. Kontraheringen på Remontowa Shipbuilding omfatter et containerskib af Mary-klassen på 606 TEU (TEU=containermål - Twenty foot Equivalent Unit), to containerskibe på hver omkring 108 TEU samt to mindre skibe med en containerkapacitet på hver omkring 36 TEU. Disse fire mindre skibe vil indgå i bygdebesejlingen. Den ny tonnage tillader en højere grad af containerisering af bygdebesejlingen og vil være med til at sikre en stabil og fleksibel forsyning af Grønland. Samtidig bidrager flådefornyelserne gennem skibenes design til, at Royal Arctic Line kan imødekomme koncernens strategiske mål om udvikling af forretningen inden for ikke-koncessionerede områder. Skibene er forsinkede i forhold til den oprindelige plan, og forventes leveret i andet halvår Samfundsansvar Royal Arctic Line har i 2014 bekræftet sit arbejde med samfundsansvar gennem tilknytningen UN Global Compact. (se: Samfundsansvar i Royal Arctic Line s 14) Ændringer i bestyrelse og ledelse Ved generalforsamlingen i 2014 blev Kuno Fencker, Erik Østergaard, Mai-Lill Ibsen og Amma Knudsen udpeget til bestyrelsen. De afløste Martha Labansen, Kristian Lennert, Ole Frie og Bent Østergaard. I foråret 2014 var der medarbejdervalg til bestyrelsen. Skibsfører Jens Peter Berthelsen blev genvalgt, og der var nyvalg til operatør Finn Lindberg og operatør Aningo Broberg. De afløser Mariane Hansen og Efraim Tittussen. I december 2014 indledtes arbejdet med at finde en afløser for CEO Jens Andersen som inden for en overskuelig fremtid forlader rederiet. Der er således tale om et planlagt og glidende generationsskifte. I april 2014 samledes en række funktioner i en ny funktion, KMU (Kundeservice, Markedsføring, Udvikling). I den forbindelse blev udviklingsdirektør Niels Clemensen udnævnt til kommerciel direktør, og flyttede arbejdsplads til hovedkontoret i Nuuk. I august 2014 indtrådte Lars Østergaard, CEO i datterselskabet Royal Arctic Logistics, i koncernens Executive-gruppe. I januar 2014 udtrådte Jette Larsen, CEO i det associerede selskab Arctic Umiaq Line, af koncernens ledergruppe. I marts 2014 gik it-chef Harald Asschenfeldt på pension og blev afløst af Dragan Kesic. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten, bortset fra det ovenfor anførte om fragtrateregulering. ROYAL ARCTIC LINE ÅRSRAPPORT 2014 s. 11

12 FORVENTNINGER TIL 2015 Royal Arctic Lines hovedaktiviteter er baseret på transport af gods til, fra og internt i Grønland. Aktivitetsniveauet er således bestemt af de transporterede mængder, og indtjeningen i Royal Arctic Line afspejler den økonomiske udvikling og konjunkturerne i samfundet. Royal Arctic Lines fremskrivninger samt Naalakkersuisuts Politisk-Økonomisk Beretning 2014 og Økonomisk Råds Grønlands Økonomi 2014, indikerer et generelt aktivitetsniveau i Grønland i 2015 på niveau med 2014, dog med mulighed for et lille, og ikke-vedvarende, opsving. Det betyder, at Royal Arctic Line fortsat skal have stor fokus på omkostningsstyring, da det er vanskeligt at få det nødvendige kapacitetsapparat til den høje service til at balancere med godsmængder i et niveau svarende til Sejlplanen for 2015 er baseret på en ugentlig anløbsfrekvens otte måneder om året. I årets første kvartal samt december, er frekvensen reduceret til skiftevis 9/12-dage mellem anløb frem for syv dage. Udviklingen på Royal Arctic Lines ydelser til olieindustrien og minesektoren er vanskelige at forudsige, da aktiviteterne i høj grad er afhængige af prisudviklingen på råvarer, samt finansieringsmuligheder og en række politiske beslutninger. Der er fortsat store forventninger til sektorerne på lang sigt, men i 2015 forventes fortsat begrænset behov for de ydelser, Royal Arctic Line leverer. Samlet set skønnes et resultat i 2015 i niveauet 30 til 35 millioner kroner før skat i Royal Arctic Line A/S. Pengestrømmene fra driftsaktiviteten ventes også i 2015 at være positive. Det vurderes, at selskabet har et betryggende finansielt beredskab til driften for FINANSIELLE RISICI Royal Arctic Lines forretningsområde er primært baseret på danske kroner. I det omfang samhandel er baseret på anden valuta, købes denne overvejende på spotmarkedet. Der laves dog periodiske løbende sikringer af indkøb afregnet i fremmed valuta. Olie- og valutakurstillægget anvendes til at kompensere for udsving i prisen på US dollar og bunkers. Royal Arctic Lines kreditrisici omfatter tilgodehavender og likvide midler, som er placeret i grønlandske, danske og tyske pengeinstitutter med høj kreditværdighed. Royal Arctic Lines modpartsrisici omfatter indlån i grønlandske, danske og tyske pengeinstitutter, og i begrænset omfang andre finansielle instrumenter. Aftalerne indgås gennem større pengeinstitutter med høj kreditværdighed. Finansiering af nye skibe er tilvejebragt gennem låneoptagelse i tysk pengeinstitut. I denne låneaftale indgår flere covenants, der blandt andet omfatter, at Grønlands Selvstyres ejerskab af Royal Arctic Line A/S minimum udgør 51% i hele lånets løbetid. Herudover er der finansielle covenants, blandt andet baseret på indtjeningsbaserede nøgletal, soliditet mv. Per 31. december 2014 er disse covenants overholdt. I tilknytning til nybygningsaftalen er der med det polske værfts banker lavet aftale om refundment- garantier, dækkende Royal Arctic Lines løbende ratebetalinger under skibenes opførelse. ROYAL ARCTIC LINE ÅRSRAPPORT 2014 s. 12

13 SAMFUNDSANSVAR

14 SAMFUNDSANSVAR I ROYAL ARCTIC LINE CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) Royal Arctic Line er en central del af den grønlandske infrastruktur og har et særligt ansvar for forsyningssikkerheden i Grønland. Derfor er det virksomhedens mission at tilføre Grønland samfundsmæssig og økonomisk værdi ved at sikre effektive logistikløsninger. En udfordrende opgave Den overskrift dækker over en række emner. Det er en stor udfordring at sikre effektive logistikløsninger i arktiske egne, og sikkerheden skal altid have højeste prioritet. Derfor er jeg glad for, at 2014 blev året hvor medlemmerne af IMO den internationale maritime organisation blev enige om en Polarkode, som fremadrettet vil sætte standarden for operationer til søs i arktiske egne. Det er er ikke direkte relateret til Royal Arctic Lines arbejde med samfundsansvar. Og så alligevel. Sammen med myndighederne i Grønland og Danmark, og sammen med Danmarks Rederiforening, har Royal Arctic Line bidraget til at Polar-koden både sætter en høj standard, men også er praktisk anvendelig. Det betragter jeg som at tage ansvar for det samfund, vi er en del af. Resultatet vil formentlig blive kritiseret. Nogle mener slet ikke det er restriktivt nok. Andre at udviklingsmulighederne begrænses. Tiden vil vise om der bliver behov for justeringer, men jeg mener det er et godt udgangspunkt. En anden udfordring har været forberedelserne til nye svovludledningsregler, som skærpes over hele verden, og i vores tilfælde rammer os i Nordsøen. Det er en udfordring for den grønlandske økonomi, for der følger en regning med. Miljøet skal beskyttes. Det er hævet over enhver tvivl, og vi følger reglerne uden at kny. Men det næste spørgsmål bliver helt sikkert: Skal disse områder udvides? Skal svovludledningsreglerne skærpes i Grønland? Teknisk er det ikke noget problem, men økonomisk er det en stor udfordring. Og giver det miljøbeskyttelse i det sårbare arktiske miljø, eller vil andre tiltag og måske billigere tiltag give os større gevinster? Det sidste er helt sikkert et spørgsmål vi må have afklaret inden vi kaster os ud i nye regler. At finde de bedste løsninger, vil være i fokus for Royal Arctic Line i 2015 og frem. Det leder mig frem til den sidste udfordring jeg vil nævne her. Vi skal fortsat holde fokus på vores arbejde med samfundsansvar. Også selvom vi som en række andre grønlandske virksomheder har visse økonomiske udfordringer. Vores tilknytning og rapportering til UN Global Compact giver os et klarere billede af virksomhedens samfundsbidrag. Og samfundsbidrag er en vigtig del af vores mission. God fornøjelse med læsningen Jens Andersen CEO Nuka Arctica ankommer til Nuuk i marts måned - med en ekstra last på op mod 600 tons overisning. En af de mange udfordringer der kan ramme når man sejler i Arktis. Derfor er det godt, at Polarkoden sætter standarder for forberedelsen. ROYAL ARCTIC LINE ÅRSRAPPORT 2014 s. 14

15 Overordnet performance Risikoleverandører Medarbejdere Elever Skibe Havneterminaler Sømil sejlet Kubikmeter flyttet Virksomhedens skibe og havne lever op til International Ship and Port Facility Security Code (ISPS) Antal identificerede % der har underskrevet indkøbsbetingelserne 67% 75% 85% Målsætningen for 2015 er, at 88 procent af de identificerede risikoleverandører skal have underskrevet indkøbsbetingelserne i forhold til CSR inden årets udgang. Containerskibes brændstofforbrug og partikeludledninger Arbejdsmiljø ombord MGO HFO LS HFO HS Kilo brændstof/sømil ,6 EEOI 3,28 EEOI, Energy Efficiency Operational Indicator, er et frivilligt indeks, der tidligere blev kaldt det operationelle CO 2 -index. EEOI er udviklet af IMO, og Royal Arctic Line er i 2013 begyndt at indrapportere til EEOI gennem Danmarks Rederiforening er således det første år med et samlet EEOI-tal: 3,28 gram CO 2 /ton gods/pr. sejlet sømil. Tallet er vanskeligt at sammenligne med andre rederier, da det fortsat er behæftet med en vis usikkerhed, særligt på grund af omregningsfaktorer af godsmængder fra m 3 til tons. Der kan altså gå noget tid endnu inden tallet kan benchmarkes mod andre rederier, men EEOI giver et ret præcist overblik over skibenes egen udvikling og performance, og derfor er EEOI strategisk et godt måltal. Royal Arctic Lines samlede CSR-politik og løbende opdateringer på virksomhedens CSR-arbejde kan findes på hjemmesiden CSR-politikken fungerer også som virksomhedens klimapolitik og menneskerettighedspolitik, mens de øvrige områder er understøttet af underliggende politiker, så som personalepolitik, antikorruptionspolitik mm. Near-misses på skibe LTA (Lost Time Accidents) Near-misses er uforudsete hændelser, der ikke resulterer i ulykke, sygdom eller skade - men potentielt kunne have gjort det. Derfor er det vigtigt at indsamle data om near-misses, så arbejdsgangene kan forbedres og farlige forhold ændres, så arbejdsulykker undgås I 2014 har der ikke været Lost Time Accidents på rederiets containerskibe. Alle LTA er er sket på passagerskibet Sarfaq Ittuk Antal dage siden seneste LTA pr. 31. december 2014 Naja Arctica 931 Mary Arctica 736 Nuka Arctica 709 Irena Arctica 634 Arina Arctica 540 ROYAL ARCTIC LINE ÅRSRAPPORT 2014 s. 15

16 Klima og miljø Driftsafdelinger Virksomheden i samfundet Bestyrelse Koncernledelse CSR-Board Engagerede medarbejdere Målsætning Rapportering GOVERNANCE Royal Arctic Lines strategi for arbejdet med samfundsansvar fastlægges med udgangspunkt i CSR-politikken og administreres af vores CSR-board. CSR-boardet har fem medlemmer fra koncernledelsen samt indkøbschefen. Boardet mødes som udgangspunkt en gang i kvartalet og diskuterer nye tiltag samt revurderer væsentligheden af igangsatte initiativer. En gang om året koordineres strategien med bestyrelsen, og der rapporteres løbende til den samlede ledergruppe. Ansvarsområderne er struktureret efter opbygningen af FN s ti principper for virksomheders samfundsansvar. Dertil kommer ansvaret for målsætningerne, som ligger hos koncernledelsen i samarbejde med bestyrelsen. Royal Arctic Lines CSR-politik fokuserer på områder, der understøtter virksomhedens forretningsmæssige mål, er vigtige for interessenterne, og hvor Royal Arctic Line kan gøre en forskel. Det kan især gøres ved at begrænse klima- og miljøpåvirkning, øge medarbejderes sikkerhed og trivsel, fremme menneskerettigheder og etisk forretningsdrift og gennem engagement i de grønlandske lokalsamfund. Det skaber både værdi for samfundet og for virksomheden. Menneskerettigheder Royal Arctic Line respekterer de internationale menneske- og arbejdstagerrettigheder, og arbejder konsekvent for at give medarbejderne lige vilkår og muligheder i relation til dette. Ansøgere med de samme kvalifikationer skal have samme muligheder for at blive ansat, og derfor opfordrer virksomheden alle interesserede til at søge opslåede stillinger uanset baggrund. Royal Arctic Lines arbejde med menneskerettigheder understøttes af personalepolitikkens retningslinjer for, hvordan virksomheden forholder sig til ligestilling og bekæmper diskrimination, mobning, chikane og vold på arbejdspladsen. Arbejdsmiljø og sikkerhed Medarbejdernes sikkerhed, sundhed og trivsel har afgørende betydning for Royal Arctic Lines succes. Derfor arbejdes der løbende for at forbedre medarbejdernes arbejdsforhold, og en stærk sikkerhedskultur er en naturlig del af Royal Arctic Lines mål. Det er virksomhedens politik, at medarbejderne altid skal have den rigtige træning, viden og udstyr til at arbejde trygt og sikkert. Til søs Arbejdet med sikkerhed tager udgangspunkt i den internationale søfartsorganisation IMO s ISM-kode og SOLAS-konventionerne. Disse auditeres internt hvert år, og eksternt med ca. 30 måneders mellemrum, og der gennemføres løbende arbejdspladsvurderinger. For at fastholde fokus på arbejdet med at minimere risikoen for ulykker, opfordres alle ISM-certificerede skibe til at rapportere mindst én near-miss om måneden. I 2014 har der ikke været Lost Time Accidents på rederiets fragtskibe, mens der har været tre på passagerskibet Sarfaq Ittuk, hvilket naturligvis vil være i fokus i Set over en længere årrække har Sarfaq Ittuk dog en flot statistik, og er en meget sikker arbejdsplads. I land I land har der i 2014 været anmeldt 43 arbejdsskader. Fem af de 14 havne Royal Arctic Line driver, er arbejdsmiljøcertificeret efter OHSAS Arbejdsrutinerne planlægges og evalueres, så medarbejderne kan udføre deres opgaver under sikre og trygge forhold og erfaringer deles mellem virksomhedens forskellige lokationer. For 2014 blev der på overordnet koncernplan lavet en opdateret handlingsplan med titlen: Sikkerhed i hele koncernen. Det ultimative mål i planen er 0 ulykker. For at fastholde dette fokus, er der fra 2014 etableret en HSEQ-funktion (Health, safety, environment, quality) tilknyttet Assuranceafdelingen. Arbejdet vil relatere sig til person- og driftssikkerheden på vores havne og kontorer. Nogle af de første aktiviteter er, at der i 2015 etableres en fast tilbagevendende sikkerhedsdag en gang om året i hele koncernen. Her vil alle medarbejdere arbejde med sikkerhed. Near miss rapporteringssystem i havne og på kontorer skal ligeledes igangsættes i 2015, med det mål at højne vores sikkerhedskultur. Medarbejderforhold, kompetenceudvikling og uddannelse Royal Arctic Line er privilegeret ved at have dygtige og engagerede medarbejdere, og fortsat adgang til kvalificeret arbejdskraft er af stor betydning for forretningen. Det er rederiets mål, at vores ansatte har en meningsfyldt arbejdstilværelse med fokus på kvalitet, engagement og motivation. Arbejdsglæde og sygefravær Den gennemsnitlige arbejdsglæde lå i 2014 på 72 point på en 100-skala. I 2013 var tallet 74. Faldet ligger inden for den statistiske usikkerhed, men selskabet vil fortsat have fokus på at styrke medarbejdertilfredsheden, og er ikke tilfredse med faldet. I 2014 var sygefraværet på 4 procent, hvilket er normalt for branchen, men et stykke fra vores mål på 2,7 procent. Det er ikke lykkedes for Royal Arctic Line at nedbringe sygefraværet i Dette vil derfor have ekstra fokus i Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling er en naturlig del af den enkelte medarbejders muligheder. Som en 100 procent grønlandsk ejet virksomhed har Royal Arctic Line et særligt ansvar for at bidrage positivt til beskæftigelsen i Grønland, og arbejder på at øge andelen af grønlandske ledere i virksomheden blandt andet ved at sikre medarbejdernes adgang til efteruddannelse, og aktivt engagement i udviklingen af de maritime uddannelser i Grønland. I medarbejdertilfredshedsundersøgelsen for 2014 var medarbejdernes tilfredshed med adgang til kompetenceudvikling 67 point af 100 hvilket er en fremgang på 1 point sammenlignet med er samtidig højt i forhold EEI* for transportbranchen (57) og på linie med gennemsnittet blandt virksomheder i Grønland (67) (Ennovas genererede gennemsnit blandt resultaterne fra egne kunder i Grønland). *(European Employee Index en fælleseuropæisk sammenlignings-database). Elever Royal Arctic Line har en lang tradition for sit engagement i at styrke uddannelsesniveauet i Grønland. Selskabets omfattende elev- og efteruddannelsesprogrammer er både en vigtig del af virksomhedens personalestrategi og dens ansvar for at uddanne lokal arbejdskraft. Royal Arctic Line tilbyder elevuddannelser som NI2 - Akademimerkonom Entreprenørmaskinmekaniker It-administrator It-supporter Klejnsmed TNI - Kontorassistent Kørselsdisponent/lager- og terminaldisponent Lager- og transportarbejder Shippingmedarbejder Skibsmekaniker Skibsofficer Terminalarbejder ROYAL ARCTIC LINE ÅRSRAPPORT 2014 s. 16

17 Royal Arctic Line tilbyder 12 forskellige uddannelser, og i 2014 har antallet af elever under uddannelse været 54. En uddannelse hos Royal Arctic Line skal kvalificere til en karriere i rederiet og samtidig give et godt fundament for at søge karrieremuligheder i andre virksomheder. Mangfoldighed I tråd med Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber har Royal Arctic Line løbende fokus på arbejdet med mangfoldighed. I ledelseslagene er der lavet opgørelse for kønssammensætningen og for lokalt tilknyttet arbejdskraft. Der er udviklet retningslinjer for ansættelsesprocedurer som støtter op om ønsket om at sikre mangfoldigheden. Selskabet har overvejet at fastsætte konkrete mål, men har fravalgt dette, idet erfaringer viser, at konkrete mål i visse tilfælde kan overskygge processen med at opnå resultater gennem retningslinjer. Endelig er det selskabets holdning, at kompetencer er det vigtigste parameter i ansættelsen af ledere. Personaleomsætningen i Royal Arctic Lines ledelseslag er meget lille, og det er derfor en langstrakt proces at ændre sammensætningen. Særligt på andet ledelsesniveau (eksempelsvis havnechefer, skibsførere, maskinchefer mm.) ligger andelen af kvinder langt under selskabets samlede statistik for kønssammensætning, og i dette ledelseslag er personaleomsætningen også meget lav. I 2014 er det gennem retningslinjerne for ansættelsesprocedurer lykkedes at rekruttere en kvindelig, lokalt forankret havnechef. På ikke-ledelsesniveauer har der blandt andet været samarbejde med særligt Kommuneqarfik Sermersooq omkring at skaffe arbejdspladser til folk der har vanskeligt ved at komme ind på arbejdsmarkedet. Det forberedende arbejde er stødt på en del vanskeligheder, særligt omkring matchningen af potentielle kandidater til rederiets muligheder for at oprette særlige stillinger. Samarbejdet fortsætter i Klima og miljø Søtransport er den mest økonomiske og miljøvenlige form for kommerciel transport og forbruger væsentligt mindre brændstof pr. flyttet ton gods end tog-, landevejseller lufttransport. På trods af disse fordele er det Royal Arctic Lines politik at begrænse skibenes og virksomhedens negative miljøpåvirkning. Til søs Shippingbranchen er underlagt omfattende klima- og miljøregulering. Royal Arctic Line har et ønske om at gå videre end de lovgivningsmæssige mindstekrav når det samtidig giver forretningsmæssig mening, og der arbejdes løbende på at optimere skibenes brændstofforbrug og virksomhedens ressourceforbrug generelt. Samlet set gavner disse tiltag både miljøet gennem lavere miljøbelastninger og partikeludledninger og selskabets økonomiske bundlinje i form af lavere udgifter. Ny lovgivning udfordrer sammenhængen mellem partikeludledninger og bundlinje, da medlemmerne af den internationale søfartsorganisation under FN (IMO) har besluttet, og EU har tilsluttet sig, at pr. 1. januar 2015 må alle skibe uden hensyn til flag eller nationalitet ved besejling af det såkaldte ECA område (Emission Control Area et særligt miljøområde i Kattegat, Nordsøen, Østersøen og den Engelske Kanal), kun bruge 0,1% svovlholdigt bunkers, hvor det frem til og med 2014 var 1% i ECA-området. Dette berører således også Royal Arctic Lines skibe, når de sejler ind i dette område nord for Skotland. Det vil øge bunkersomkostningerne betragteligt i 2015 i forhold til hvis denne ændring ikke var foretaget. Royal Arctic Line kompenseres dog for denne udgift gennem olie- og valutakurstillægget, og indtil videre mærker kunderne ikke den øgede udgift, da tillægget er meget lavt på grund af den lave oliepris. IMO har ligeledes vedtaget en ballastvandskonvention som tilsiger at ballastvand i fremtiden skal renses inden det lukkes tilbage i havet. Dette vil medføre at Royal Arctic Line skal installere rensningsanlæg på skibene. Tidspunktet for implementering er endnu ikke fastlagt, men principbeslutningen er truffet som global foranstaltning. For at opretholde en regelmæsig linjetrafik og forsyningssikkerhed har sejlplanen for 2014 været meget robust. I 2014 er Royal Arctic Lines forbrug steget marginalt til 67,6 kg/nm. Især i andet halvår har forbruget ligget et stykke over målet om 65 kg pr. sømil. Det er særligt perioder med dårligt vejr på Atlanten der er årsag til, at ønsket om slow steaming ofte må vige til fordel for at undgå forsinkelser. I land Havnene i Qaqortoq, Sisimiut, Aasiaat og Nuuk er miljø- og kvalitetscertificerede efter ISO og ISO 9001 ligesom basishavnen i Aalborg. I 2013 blev hovedkontoret en del af Clean Greenland Green Companies. Et tre-årigt samarbejde mellem WWF, CSR Greenland og seks grønlandske virksomheder. Projektet har til formål at reducere kontorernes miljøpåvirkning over tid. Projektet har foreløbig haft fokus på at reducere madspild, reducere strømforbrug til belysning, og have fokus på papir- og tonerforbrug i printere. Resultaterne foreligger endnu ikke, da der ikke er et helt, sammenligneligt år endnu. Fremadrettet fortsætter virksomheden sit arbejde med at gøre miljø og kvalitet til en aktiv del af medarbejdernes hverdag. Eventuelle gevinster fra de ISO-certificerede havne skal ROYAL ARCTIC LINE ÅRSRAPPORT 2014 s. 17

18 udbredes til resten af virksomheden, og det samme skal erfaringerne fra Clean Greenland Green Companies. Dette sikres blandt andet gennem den føromtalte HSEQ, samt hovedkontorets miljøudvalg. Leverandører og samarbejdspartnere Royal Arctic Line ønsker at påvirke leverandører og samarbejdspartnere til at arbejde systematisk og struktureret med miljømæssige, sociale og etiske forhold. Derfor arbejder virksomheden med dialog og krav for at fremme bæredygtighed også ud over egen virksomhed. Leverandører, som Royal Arctic Line beder om at underskrive virksomhedens indkøbsbetingelser, forpligter sig til at overholde FN s konventioner om børnearbejde, menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, korruptionsbekæmpelse og Rio-konventionen om bæredygtighed og miljøbeskyttelse. Royal Arctic Line har nu identificeret 137 kritiske leverandører. Målet for 2014 var at 80% af disse skulle acceptere indkøbsbetingelserne om CSR. Det mål er nået og overgået. Antallet af kritiske leverandører er løbende steget i 2013 og Hvem skal underskrive indkøbsbetingelserne? Leverandører betragtes som risikoleverandører, hvis de har et eller flere af de følgende karakteristika: De er strategiske leverandører, som virksomheden foretager essentielle køb hos, eller på anden måde er afhængige af De arbejder i kritiske lande eller brancher eksempelvis oliebranchen De leverer produkter, der kan påvirke miljøet eller arbejdssikkerheden - eksempelvis bunkers, paller, kemikalier eller arbejdsbeklædning De leverer produkter med virksomhedens logo på eksempelvis merchandise der kan påvirke selskabets omdømme Leverandører, der har et eller flere af de ovennævnte karakteristika, føjes til bruttolisten over leverandører, der ud fra en risikovurdering bør underskrive indkøbsbetingelserne. Antikorruption Royal Arctic Line ønsker at operere i et gennemsigtigt og korruptionsfrit marked både nationalt og internationalt. Derfor accepterer selskabet ikke bestikkelse, smørelse eller andre former for uetisk forretningsadfærd. Selvom rederiets hjemmemarkeder i Grønland og Danmark ikke har udprægede problemer på disse områder, omfatter udviklingsstrategien også nye markeder og nye samarbejder med brancher, hvor der potentielt kan forekomme korruption. Royal Arctic Line har vedtaget en antikorruptionspolitik for at styrke interne regler, kontrolmekanismer og revision for at sikre, at virksomhedens aktiviteter altid er etisk forsvarlige. Alle medarbejdere kan tilgå politikken samt et rapporteringsskema for blandt andet modtagelse og udlevering af gaver, via koncernens intranet. Politikken har taget udgangspunkt i en best practice-udgave som herefter er tilpasset til virksomheden efter en række medarbejder-workshops. Inden vedtagelsen af koncernens endelige antikorruptionspolitik deltog 11 procent af medarbejderne i workshops. Det er målsætningen, at mindst 90 procent skal kende politikken og kunne forholde sig til korruption i Involvering i lokalsamfundet Royal Arctic Line vil bidrage til en positiv udvikling i de lokalsamfund, som virksomheden er en del af. Derfor stiller selskabet ydelser, kompetencer og sponsorater til rådighed for initiativer, der gavner Grønland. Royal Arctic Lines sponsorater består primært af gratis søfragt indenfor rederiets rutenet og i særlige tilfælde økonomisk støtte. Virksomheden sponserer fra ganske små begivenheder til store events, og alle ansøgninger bliver behandlet af Royal Arctic Lines sponsorudvalg, der mødes en gang om måneden. Selskabet bestræber sig desuden på at øge engagementet i længerevarende partnerskaber, fordi en fokuseret indsats forventes at give en større effekt for samfundet som helhed. Royal Arctic Line samarbejder også bredt med brancheforeninger og interesseorganisationer for at fremme bæredygtighed i shippingbranchen og i samfundet generelt. CSR-arbejdet i 2015 og på længere sigt Royal Arctic Line forventer at fortsætte virksomhedens strategiske arbejde med samfundsansvar i 2015, men må også erkende, at afmatningen i det grønlandske samfund har betydning for prioriteringen. Da interessen for olieefterforskning og mineralefterforskning i Grønland var på sit højeste omkring 2010/2011 var der massive krav om at forbedre dataindsamlingen og rapporteringen omkring arbejdet med samfundsansvar. Dette eksterne pres mærkes ikke på samme måde i dag. Det betyder ikke, at arbejdet med at styrke det samfund, virksomheden er en del af, er lagt på hylden. Men når presset udefra mindskes, er der stor risiko for, at fokus også mindskes. I 2013 realiserede Royal Arctic Line et meget vigtigt mål: Tilknytning til UN Global Compact. Dermed er der lagt en klar ramme, men nu skal der arbejdes hårdt for at fylde den endnu bedre ud. På de områder hvor koncernen har klaret sig rigtig godt, eksempelvis leverandørstyring, skal der arbejdes for vedholdende succes. På områder hvor der er gjort en indsats, men ikke opnået den håbede succes, for eksempel dataindsamlingen, skal fokus skærpes i ROYAL ARCTIC LINE ÅRSRAPPORT 2014 s. 18

19 ROYAL ARCTIC LINE KONCERNEN

20 Royal Arctic Line A/S Nuuk Royal Arctic Logistics A/S 100%, Aalborg Royal Arctic Bygdeservice A/S 100%, Nuuk Arctic Base Supply A/S 50%, Nuuk (Associeret selskab) Arctic Umiaq Line A/S 50%, Nuuk (Associeret selskab) Suliffik A/S 30,3%, Nuuk (Associeret selskab) Aalborg Stevedore Company A/S 67%, Aalborg Nordjysk Kombi Terminal A/S 50%, Aalborg (Associeret selskab) Aalborg Toldoplag A/S 40%, Aalborg (Associeret selskab) Royal Arctic Line koncernen består af en række divisioner, datterselskaber og associerede selskaber. Divisionerne indgår som en del af moderselskabet Royal Arctic Line A/S. Koncernen har i 2014 gennemsnitligt beskæftiget 748 medarbejdere mod 762 medarbejdere i Royal Arctic Line beskæftiger 220 maritime medarbejdere og 11 maritime elever. Til lands beskæftiger koncernen 514 medarbejdere på 14 lokationer i Grønland og Danmark. Heraf er de 43 elever. De økonomiske omsætningstal, vist i det følgende under omtalen af de tilknyttede selskaber og divisioner, inkluderer eventuel intern omsætning, som er elimineret i årsrapporten. Kundefokus Royal Arctic Line har i 2014 oprettet en ny afdeling, som er en sammenlægning af en række funktioner. KMU, Kundeservice, Markedsføring og Udvikling har det overordnede ansvar for alle tiltag rettet mod kunderne, herunder fortsættelsen af digitaliseringen af kommunikation med kunderne, hvor man i 2014 blandt andet har haft fokus på fakturaer, således at 85 procent ved årets udgang er elektroniske, mod cirka 70 procent i januar Resultaterne for den seneste kundetilfredshedsundersøgelse viser, at Royal Arctic Line har en lille fremgang blandt mindre erhvervsdrivende og det samme for de større erhvervsdrivende. Samtidig fastholdes det høje niveau blandt private kunder. Tilfredsheden er fortsat størst blandt de private kunder. Her viser den seneste måling en overordnet tilfredshed på 5,6 på en skala fra 1 til 7. Det er samme gennemsnit som i både 2010 og Blandt mindre erhvervskunder steg gennemsnittet i den overordnede tilfredshed fra 4,9 til 5,2. Blandt de største erhvervskunder er der sket en gennemsnitligt stigning fra 4,6 til 4,8 i overordnet tilfredshed. ROYAL ARCTIC LINE ÅRSRAPPORT 2014 s. 20

Selskabsoplysninger. Grønlands Selvstyre, Nuuk, Grønland, ejer selskabet 100 procent.

Selskabsoplysninger. Grønlands Selvstyre, Nuuk, Grønland, ejer selskabet 100 procent. Årsrapport 2013 Fakta om Grønland Fra nord til syd er Grønland 2.670 kilometer. Langs kystlinjen, som er godt 40.000 kilometer lang, ligger 18 byer og ca. 60 bygder samt et mindre antal bosteder. Størstedelen

Læs mere

Selskabsoplysninger. Grønlands Selvstyre, Nuuk, Grønland, ejer selskabet 100 procent.

Selskabsoplysninger. Grønlands Selvstyre, Nuuk, Grønland, ejer selskabet 100 procent. Årsrapport 2012 Selskabsoplysninger Selskab Reg. nr. GER. nr. Hjemsted Royal Arctic Line A/S Aqqusinersuaq 52 Postboks 1580 3900 Nuuk Telefon: +299 34 91 00 Telefax: +299 32 24 50 E-mail: ral@ral.gl Hjemmeside:

Læs mere

Selskabsoplysninger. Grønlands Selvstyre, Nuuk, Grønland, ejer selskabet 100%.

Selskabsoplysninger. Grønlands Selvstyre, Nuuk, Grønland, ejer selskabet 100%. Årsrapport 2011 Selskabsoplysninger Selskab Reg. nr. GER. nr. Hjemsted Royal Arctic Line A/S Aqqusinersuaq 52 Postboks 1580 3900 Nuuk Telefon: +299 34 91 00 Telefax: +299 32 24 50 E-mail: ral@ral.gl Hjemmeside:

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Selskabsoplysninger. Grønlands Selvstyre, Nuuk, Grønland, ejer selskabet 100%.

Selskabsoplysninger. Grønlands Selvstyre, Nuuk, Grønland, ejer selskabet 100%. årsrapport 2010 Selskabsoplysninger Selskab Reg. nr. GER. nr. Hjemsted Royal Arctic Line A/S, Aqqusinersuaq 52, Postboks 1580, 3900 Nuuk Telefon: +299 34 91 00, Telefax: +299 32 24 50, E-mail: ral@ral.gl,

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Indhold. 3 Hoved- og nøgletal for koncernen. 18 Royal Arctic Havneservice. 5 Ledelsesberetning. 19 Royal Arctic Bygdeservice

Indhold. 3 Hoved- og nøgletal for koncernen. 18 Royal Arctic Havneservice. 5 Ledelsesberetning. 19 Royal Arctic Bygdeservice Årsrapport 2009 Årsrapport 2009 Indhold 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Ledelsesberetning 5 Årets resultat 6 Nye skibe 6 Fragtrater 6 Olie- og valutakurstillæg 6 Begivenheder efter regnskabsårets

Læs mere

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014 Royal Greenland A/S Halvårsrapport 1. oktober 2013 31. marts 2014 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Side Royal Greenland øger kerneforretningen 3 Selskabets forventede udvikling 5 Hoved- og nøgletal for

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015 Fremskridtsrapport til 2014 UN Global Compact Januar 2015 ATP s fremskridtsrapport til UN Global Compact CEO statement: Til vores interessenter: Fundamentet for ATP Koncernens arbejde med samfundsansvar

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. I regnskabsåret 2012/2013, som sluttede den 30. september 2013, opnåede Royal Greenland

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014 Kvartalsrapport Prisnedsættelser, udbygning af infrastruktur og implementering af nye IT-systemer påvirker omsætning og resultat 3. kvartal - 2014 27. oktober 2014 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen,

Læs mere

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013 Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13 Oktober 2013 Indhold 3 5 8 11 12 14 15 Indledning Rentabilitet Elementer i rentabiliteten Soliditet Likviditet Speditionsvirksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Stena Recycling A/S Vi tror på, at affald er begyndelsen til nyt... Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Et stærkt 2014 giver Esbjerg Havn rygstød til fremtiden

Et stærkt 2014 giver Esbjerg Havn rygstød til fremtiden 2014 i hovedtræk 2014 i hovedtræk Esbjerg Havn 3 INDLEDNING Et stærkt 2014 giver Esbjerg Havn rygstød til fremtiden 2014 var det første år i Esbjerg Havns nye 10 års-strategi. Dermed giver året fingerpeg

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

KVINDER I LEDELSE. Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib

KVINDER I LEDELSE. Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib KVINDER I LEDELSE Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib Agenda Hvorfor er det relevant? Hvilke virksomheder er omfattet? Hvilke krav stilles til virksomhederne? Hvad skal man som virksomhed

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Økonomi. ECCO Sko A/S 2. Store tal i koncernregnskabet 3. Butiksregnskabet 4. Butiksdriften 5. Ejerforhold i detailledet 6.

Økonomi. ECCO Sko A/S 2. Store tal i koncernregnskabet 3. Butiksregnskabet 4. Butiksdriften 5. Ejerforhold i detailledet 6. Økonomi ECCO Sko A/S 2 Store tal i koncernregnskabet 3 Butiksregnskabet 4 Butiksdriften 5 Ejerforhold i detailledet 6 Fra ko til sko 7 damkjær & vesterager 1 ECCO Sko A/S ECCO er en familieejet virksomhed

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13. Fondsbørsmeddelelse nr. 8 30. september 2014 Årsresultat for 2013/14 i KIF Håndbold Elite A/S Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet.

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2015 Bestyrelsen i har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultat for

Læs mere

Kære ATASSUT s Landstingsgruppe Tak for jeres spørgsmål. Jeg skal forsøge at svare så fyldestgørende som overhovedet muligt.

Kære ATASSUT s Landstingsgruppe Tak for jeres spørgsmål. Jeg skal forsøge at svare så fyldestgørende som overhovedet muligt. NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Naalakkersuisut Allattoqarfiat Ingerlatseqatigiiffinnut Allattoqarfik Landsstyrets Sekretariat Bestyrelsessekretariatet ATASSUT s Landstingsgruppe

Læs mere

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a -og deres generelle regnskabspraksis Udarbejdet af: Center for Corporate Social Responsibility, Copenhagen Business School Peter

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Deloitte. Partii Inuit. Årsrapport 2013. (2. februar - 31. december)

Deloitte. Partii Inuit. Årsrapport 2013. (2. februar - 31. december) Deloitte. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartner CVR-nr. 33 96 35 56 Imaneq 33, 6.-7. etage Postboks 20 3900 Nuuk Telefon +299321511 Telefax +299322711 www.deloitte.dk Partii Inuit Årsrapport 2013

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia 28 Oktober 28 Hovedrapport Movia Johannes Sloth Svarprocent: 9% (2/37) Konklusion v/ Ennova Markant stigning i Arbejdsglæde og Loyalitet Troskab

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Årsberetning Aalborg Havn A/S 2014

Årsberetning Aalborg Havn A/S 2014 Årsberetning Aalborg Havn A/S 214 - stærk på logistik og samarbejde Ledelsesberetning Aalborg Havn A/S koncern 3 Virksomhedens hovedaktivitet Koncernen Aalborg Havn er en logistikvirksomhed inden for havne-

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere