ÅRSBERETNING ÅRSRAPPORT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING ÅRSRAPPORT"

Transkript

1 DA SV EUROPEISKA DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKEN ÅRSBERETNING ÅRSRAPPORT ÅRSBERETNING ÅRSRAPPORT

2 I2008 vil alle publikationer bære et motiv taget fra en 10 euroseddel ÅRSBERETNING

3 Den Europæiske Centralbank, 2008 Adresse Kaiserstrasse 29 D Frankfurt am Main Tyskland Postadresse Postfach D Frankfurt am Main Tyskland Telefon Internet Fax Alle rettigheder forbeholdt. Fotokopiering til uddannelsesformål eller iikke-kommercielt øjemed er tilladt, såfremt kilden angives. Foto: Martin Joppen Walter Vorjohann Skæringsdato for statistik idenne årsberetning var den 29. februar 2008 ISSN (online)

4 INDHOLD FORORD 10 KAPITEL 1 DEN ØKONOMISKE UDVIKLING OG PENGEPOLITIKKEN 1 PENGEPOLITISKE BESLUTNINGER 18 2 DEN MONETÆRE, FINANSIELLE OG ØKONOMISKE UDVIKLING Deglobale makroøkonomiske forhold Den monetære og finansielle udvikling Udviklingen ipriser og omkostninger Udviklingen iproduktion, efterspørgsel og arbejdsmarked Udviklingen ideoffentlige finanser Udviklingen ivalutakurser og betalingsbalancen 78 3 DEN ØKONOMISKE OGMONETÆRE UDVIKLING IEU-LANDE UDEN FOR EUROOMRÅDET 83 KAPITEL 2 CENTRALBANKOPERATIONER OG -AKTIVITETER 1 PENGEPOLITISKE OPERATIONER, VALUTAOPERATIONER OG INVESTERINGSAKTIVITETER Pengepolitiske operationer Valutaoperationer Investeringsaktiviteter BETALINGS- OG VÆRDIPAPIRAFVIKLINGSSYSTEMER Target-systemet Target Target2-Securities Afviklingsprocedurer for sikkerhed SEDLER OGMØNTER Udviklingen icirkulerende eurosedler og-mønter og håndteringen deraf Forfalskning af eurosedler og beskyttelse mod forfalskning Udstedelse og fremstilling af eurosedler STATISTIK Nye eller forbedrede statistikker for euroområdet Øvrig statistisk udvikling Forberedelserne til udvidelsen af euroområdet ØKONOMISK FORSKNING Forskningsprioriteter Publikationer og konferencer ANDRE OPGAVER OGAKTIVITETER Overholdelse af forbuddet mod monetær finansiering og privilegeret adgang Rådgivende funktioner Forvaltning affællesskabets låneoptagelses- og långivningstransaktioner Eurosystemets forvaltning af valutareserver 127 KAPITEL 3 CYPERNS OG MALTAS INDTRÆDEN IEUROOMRÅDET 1 DEN ØKONOMISKE OGMONETÆRE UDVIKLING ICYPERN OGMALTA JURIDISKE ASPEKTER AF CENTRAL BANK OF CYPRUS' OG. BANK CENTRALI TA' MALTAS /CENTRAL BANK OF MALTAS INTEGRATION IEUROSYSTEMET 134 ECB 3

5 3 OPERATIONELLE ASPEKTER AF CENTRAL BANK OFCYPRUS' OG. BANK CENTRALI TA' MALTAS /CENTRAL BANK OF MALTAS INTEGRATION IEUROSYSTEMET Pengepolitiske operationer Bidrag til ECBs kapital, reserver og valutareserveaktiver OVERGANGEN TIL EUROSEDLER OG -MØNTER ICYPERN OGMALTA 138 KAPITEL 4 FINANSIEL STABILITET OG INTEGRATION 1 FINANSIEL STABILITET Overvågning af finansiel stabilitet Arrangementer vedrørende finansiel stabilitet FINANSIEL REGULERING OG TILSYN Generelle emner Bankvirksomhed Værdipapirer FINANSIEL INTEGRATION OVERVÅGNING AFMARKEDETS INFRASTRUKTUR Overvågning af systemer og infrastrukturer for store betalinger ieuro Detailbetalingstjenester Betalingskortsystemer Clearing og afvikling af værdipapir 156 KAPITEL 5 EUROPÆISKE OG INTERNATIONALE RELATIONER 2 INTERNATIONALE SPØRGSMÅL Vigtige tendenser idet internationale monetære og finansielle system Samarbejde med lande uden for EU 166 KAPITEL 6 ANSVARLIGHED 1 ANSVARLIGHED OVER FOR OFFENTLIGHEDEN OG EUROPA-PARLAMENTET UDVALGTE EMNER PÅ MØDER MED EUROPA-PARLAMENTET 173 KAPITEL 7 EKSTERN KOMMUNIKATION 1 KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSAKTIVITETER 179 KAPITEL 8 INSTITUTIONELLE RAMMER, ORGANISATION OG ÅRSREGNSKAB 1 ECBS BESLUTTENDE ORGANER OG CORPORATE GOVERNANCE Eurosystemet og Det Europæiske System af Centralbanker Styrelsesrådet Direktionen Det Generelle Råd Eurosystem-/ESCB-komiteer, budgetkomiteen, Personalechefkredsen ogeurosystemets IT-styringskomite Corporate governance EUROPÆISKE SPØRGSMÅL Politikspørgsmål Institutionelle spørgsmål Udviklingen iogforbindelserne med kandidatlandene ECB

6 2 ORGANISATORISK UDVIKLING Human resources ECBs nye hovedsæde Eurosystemets kontor til koordinering af indkøb ESCBS SOCIALE DIALOG ÅRSREGNSKAB FOR ECB Ledelsens beretning for regnskabsåret Balance pr. 31. december Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 31. december Anvendt regnskabspraksis 207 Noter til balancen 212 Noter til resultatopgørelsen 223 Note om fordeling afoverskud ogtab 227 Revisionspåtegning EUROSYSTEMETS KONSOLIDEREDE BALANCE PR. 31. DECEMBER 230 BILAG RETLIGE INSTRUMENTER VEDTAGET AF ECB 234 UDTALELSER VEDTAGET AF ECB 237 KRONOLOGISK OVERSIGT OVER EUROSYSTEMETS PENGEPOLITISKE TILTAG 241 ECBs PUBLIKATIONER SIDEN 243 ORDLISTE 249 BOKSE 1 MFIernes nettofordringer på udlandet og deres påvirkning af den monetære udvikling 34 Figur AMFIernes nettofordringer på udlandet og M3 34 Figur BSammensætning af den pengeholdende sektors kapitalstrømme og MFIernes nettofordringer på udlandet 36 Figur CSammensætning af strømme af porteføljeinvesteringer 36 Figur DUdviklingen ieksterne bruttoaktiver og-passiver 37 2 Pengemarkedsrenternes volatilitet i 39 Figur ADaglig realiseret volatilitet idag-til-dag renten 40 Figur BDaglig realiseret volatilitet ilange indlånsrenter 40 Figur CRealiseret og implicit volatilitet for 3-måneders pengemarkedsrenter 42 3 Ligheder og forskelle mellem perioderne med finansiel uro i og Figur ALange obligationsrenter iusa og euroområdet i1998 og 47 Figur BAktiekurser iusa og euroområdet i1998 og 47 4 Basiseffekter fra energis bidrag til HICP-inflationen i 56 Figur ABidrag til ændringen iden årlige HICP-inflation siden december Figur BFordeling af den månedlige ændring iden årlige HICP-inflation 57 Figur CFordeling af ændringen iden årlige HICP-inflation siden december Stigningen ifødevarepriserne i euroområdet 59 Figur ABidrag fra priserne på forarbejdede fødevarer til den årlige HICP-inflation 59 Figur BUdviklingen ipriserne på fødevarer og tropiske drikkevarer 60 Tabel Forarbejdede fødevarer ekskl. tobak ihicp ide forskellige eurolande 60 ECB 5

7 6 Deseneste års fald iarbejdsløsheden ieuroområdet 68 Figur AArbejdsløshed ogbnp-vækst ieuroområdet 68 Tabel Arbejdsløshed ieuroområdet fordelt på køn, alder og kvalifikationer 69 Figur BReformintensiteten ieuroområdet og fordeling på reformtype, Udviklingen iden offentlige sektors udstedelse af gældsinstrumenter og obligationsrentespændene ieuroområdet 72 Tabel AGældsinstrumenter udstedt af den offentlige sektor ieurolandene 72 Tabel BUdestående gældsinstrumenter udstedt afden offentlige sektor i eurolandene 73 Figur ADekomponering af ændringen i rentebetalinger 74 Figur BRentespænd for statsobligationer over for Tyskland 74 Figur CUdviklingen i"credit default swaps" mellem landene 74 8 Vigtigt at tage ved lære af de finanspolitiske erfaringer fra Figur AUdviklingen ideoffentlige finanser Figur BBudgetsaldoen og konjunkturkomponenten 77 9 Pengepolitiske operationer under volatiliteten på de finansielle markeder 98 Figur Dagligt reserveoverskud i løbet af en reservekravsperiode Statistiske konsekvenser af udvidelsen af euroområdet med Cypern og Malta 133 TABELLER 1 Prisudviklingen 54 2 Indikatorer for arbejdskraftsomkostninger 62 3 Sammensætningen af vækst irealt BNP 65 4 Udviklingen på arbejdsmarkedet 66 5 Budgetstillinger ieuroområdet 71 6 Væksten irealt BNP ieu-landene uden for euroområdet og ieuroområdet 83 7 HICP-inflation ieu-landene uden for euroområdet ogieuroområdet 84 8 Budgetstillinger ieu-landene uden for euroområdet og ieuroområdet 86 9 Betalingsbalancen for EU-landene uden for euroområdet ogieuroområdet Udviklingen ierm Officiel pengepolitisk strategi ieu-lande uden for euroområdet Betalinger itarget Fordeling af euroseddelproduktionen i De vigtigste makroøkonomiske indikatorer for Cypern De vigtigste makroøkonomiske indikatorer for Malta 131 FIGURER 1 ECB-renter ogpengemarkedsrenter 18 2 Hovedtendenser ivigtige udviklede økonomier 25 3 Geografisk fordelte bidrag til global BNP-vækst 27 4 Hovedtendenser på råvaremarkederne 28 5 M3ogudlån til den private sektor 29 6 M3s hovedkomponenter 30 7 MFI-renter for kortfristede indskud og en pengemarkedsrente 31 8 Sektorfordelte M3-indskud 32 9 Kreditgivning til residenter i euroområdet Pengemarkedsrenter måneders Eurepo, Euribor og dag-til-dag renteswap Lange statsobligationsrenter "Break-even"-inflation ieuroområdet på spot- ogterminshandler Væsentlige aktieindeks Implicit volatilitet på aktiemarkederne MFI-lån til husholdningerne Renter for udlån til husholdninger og ikke-finansielle selskaber Husholdningernes gæld og rentebetalinger 50 6 ECB

8 19 Reale omkostninger ved euroområdets ikke-finansielle selskabers eksterne finansiering Profitmål for børsnoterede ikkefinansielle selskaber ieuroområdet Fordeling af den årlige realvækst iekstern finansiering til ikke-finansielle selskaber De ikke-finansielle selskabers finansieringsgab og dets hovedkomponenter De ikke-finansielle selskabers gældskvoter De vigtigste komponenter i HICP-inflationen De vigtigste komponenters bidrag til HIPC-inflationen De enkelte komponenter i producentpriser iindustrien Lønsum pr. ansat fordelt efter sektor Boligprisudviklingen ieuroområdet Euroområdets forbrugeres kvalitative inflationsopfattelse og -forventninger Bidrag til kvartalsvis vækst irealt BNP Konjunkturbarometre Arbejdsløshed Nominelle og reale effektive eurokurser Betalingsbalancens løbende poster Euroområdets eksportmængder til udvalgte handelspartnere Direkte investeringer og porteføljeinvesteringer ieuroområdet Kapitalbalancen over for resten af verden, netto Ændringer ikursen mellem euro og EU-valutaer uden for ERM Kreditgivning til den private sektor i Eonia-spændet Likviditetsfaktorer ieuroområdet i Belånbare aktiver fordelt efter type Sikkerhedsstillelse ieurosystemets kreditoperationer ogudestående kredit idepengepolitiske operationer Aktiver (herunder gældsfordringer) til sikkerhedsstillelse, fordelt efter type Samlet antal eurosedler icirkulation mellem 2002 og Samlet værdi af eurosedler icirkulation mellem 2002 og Antal eurosedler icirkulation mellem 2002 og Antal falske eurosedler fundet mellem 2002 og Fordeling af falske eurosedler efter seddelværdi 115 ECB 7

9 FORKORTELSER LANDE ANDRE FORKORTELSER BE BG CZ DK DE EE IE GR ES FR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK JP US Belgien Bulgarien Tjekkiet Danmark Tyskland Estland Irland Grækenland Spanien Frankrig Italien Cypern Letland Litauen Luxembourg Ungarn Malta Holland Østrig Polen Portugal Rumænien Slovenien Slovakiet Finland Sverige Storbritannien Japan USA BIS BPM5 c.i.f CPI ECB EER EMI ENS95 ESCB EU EUR EØS f.o.b. BNP HICP ILO IMF MFIer NCBer OECD PPI ULCM ØMU Den Internationale Betalingsbank IMFs 5. betalingsbalancemanual Omkostninger, fragt og forsikring til importørens grænse Forbrugerprisindeks Den Europæiske Centralbank Effektiv valutakurs Det Europæiske Monetære Institut Det europæiske nationalregnskabssystem 1995 Det Europæiske System af Centralbanker Den Europæiske Union Euro Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde Frit ombord ved eksportørens grænse Bruttonationalprodukt Harmoniseret forbrugerprisindeks Den Internationale Arbejdsorganisation Den Internationale Valutafond Monetære finansielle institutioner Nationale centralbanker Organisation for Økonomisk Samarbejde og Udvikling Producentprisindeks Enhedslønomkostninger ifremstillingssektoren Den Økonomiske og Monetære Union I overensstemmelse med Fællesskabets praksis anføres landenes ogtiltrædelseslandenes navne i denne årsberetning i alfabetisk rækkefølge efter det nationale sprog. 8 ECB

10 FORORD

11 ECB glæder sig over, atdet fremgår afden nye traktat, at prisstabilitet er et af EUs mål, samtidig med atden Økonomiske og Monetære Union (ØMU), med euroen som sin valuta, gøres til et EU-mål. ECB bliver en unionsinstitution, og den nye traktat bekræfter ECBs, ESCBs og de nationale centralbankers uafhængighed samt ECBs status som juridisk person, dens regeludstedende beføjelser og finansielle uafhængighed. ECB er af denopfattelse,atden nyetraktatbekræfter det nuværende set-up afømu, og ser frem til, at ratifikationsprocessen bliver afsluttet med et positivt resultat. *** Når man ser tilbage på, træder den tredje udvidelse af euroområdet siden oprettelsen i 1999 frem som en vigtig begivenhed. Efter at beslutningen var truffet i, blev Cypern og Malta den 1.januar 2008 henholdsvis det 14. og det 15. EU-land, som indførte euroen efter Grækenland i2001 og Slovenien i og deres nationale centralbanker blev samtidig optagetieurosystemet. Jeghilserbefolkningerne i Cypern og Malta hjerteligt velkommen. De gode økonomiske resultater, der er opnået i Cypern og Malta takket være de stabilitetsorienterede makroøkonomiske politikker, som er blevet ført de senere år, gjorde det muligt for deto lande atindføre euroen som valuta. Overgangen til euro foregik problemfrit ogeffektivt ibegge lande. Efter indførelsen af euroen er den største politiske udfordring for de to lande at føre en passende national økonomisk politik, så der kan sikres en høj grad afholdbar konvergens. En anden vigtig begivenhed i var stats- og regeringschefernes undertegnelse af EUs nye traktat ilissabonden 13. december. Traktaten er nu ved at blive ratificeret ialle 27 EU-lande med henblik på ikrafttrædelse den 1. januar I var den årlige HICP-inflation ieuroområdet 2,1 pct. mod 2,2 pct. i2006. Selv omdet er højere end ECBs definition afprisstabilitet, der er en inflation på "under, mentætpå2pct.", fortsatte ECBs pengepolitik ikke desto mindre med at holde inflationsforventningerne på mellemlangt til langt sigt fast forankrede pået niveau, derstort set er foreneligt med prisstabilitet,trods økonomiske konjunkturer, der karakteriseres af et betydeligt opadrettet prispres. Prispresset stammer primært fra stigninger iråvarepriserne, herunder isærprisstigningerpåenergi og isæri 4. kvartal fødevarer, samt påden indenlandske side effekten af stigninger ideindirekte skatter, kapacitetsbegrænsninger i sammenhæng med økonomisk vækst ogetstramt arbejdsmarked. Den fortsatte forankring af inflationsforventningerne på mellemlangttil langtsigti er således enpositiv afspejling afecbs troværdighed, når det gælder om at sikre prisstabilitet på mellemlangt sigt, hvilket er ioverensstemmelse med ECBs mandat. Denne forankring erennødvendig forudsætning for velfungerende markeder, holdbar vækst og jobskabelse ieuroområdet og gives højeste prioritet af Styrelsesrådet. De risici, der knyttede sig til prisstabiliteten på mellemlangt sigt, var klart opadrettede i hele. Deomfattede mulige nye prisstigninger på olie og landbrugsvarer ogpotentielle uforudsete stigningeriadministrativtfastsatte priser og indirekte skatter. Mere grundlæggende var der stor risiko for stigninger ivirksomhedernes "pricing 10 ECB

12 power", især imarkedssegmenter med lav konkurrence, og for en kraftigere end forventet lønudvikling, der indebærer enrisiko for, atmidlertidigthøje inflationsrater kanføre tilanden rundeeffekter iløn- og prisdannelsen. For at sikre fastholdelsen af prisstabiliteten på mellemlangt sigt fulgte Styrelsesrådet lønforhandlingerne og prisdannelsen ieuroområdet særligt nøje. Den økonomiske aktivitet i euroområdet voksede fortsat støti. På trods af volatile energipriser og øget usikkerhed som følge af den finansielle uro i2.halvår var stigningen i årligt realt BNP 2,6 pct. Mens euroområdets eksport fortsat nødgodtafenkraftig,men aftagende global økonomisk vækst, var den indenlandske efterspørgsel og navnlig anlægsinvesteringer stadig hoveddrivkraften bag væksten iden økonomiske aktivitet. I1.halvår blev enkraftig investeringsvækst understøttet af gunstige finansieringsforhold, en stærk indtjening og yderligere effektivitetsstigninger i virksomhederne. I2. halvår blev den realøkonomiske udviklingdelvistilsløret af den øgede finansielle usikkerhed, og de risici, der knyttede sig til det grundlæggende scenario for vækst ieuroområdet, blev nedadrettede. Krydstjekket medden monetære analysebekræftede Styrelsesrådets vurdering af,atderisici, der knyttede sig til prisstabiliteten, fortsat var klart opadrettede på mellemlangt til langt sigt. En bredt funderet vurdering af foreliggende data bekræftede, at den underliggende vækstrate i pengemængden og kreditgivningen var meget kraftig. I2. halvår var den finansielle uros påvirkning af udviklingen i den brede pengemængde og væksten i kreditgivningen fortsat begrænset. Dette blev bl.a. understreget afden vedholdendevækstipengeinstitutternes udlåntil den indenlandske private sektor, isærtil ikkefinansielle selskaber, somtydedepå,atkreditudbuddet ikke var blevet væsentligt indskrænket. Styrelsesrådet rettede isærlig grad sin opmærksomhed mod den monetære udvikling idenne periode. For at dæmme opfor risici for prisstabiliteten på mellemlangt sigt forhøjede ECB de officielle renter med 25basispoint ihenholdsvis marts og juni. Som følge heraf steg minimumsbudrentenpåde primære markedsoperationer ieurosystemet fra 3,50 pct. ved udgangen af2006 til 4,00 pct. ijuni. I2. halvår besluttede Styrelsesrådet at fastholde ECBs officielle renter på et uændret niveau. Da der var usædvanlig stor usikkerhed omden finansielle uros indvirkning på realøkonomien, var Styrelsesrådet af den opfattelse, atdet var nødvendigt at indsamle og vurdere yderligere information og at følge udviklingen på de finansielle markeder meget tæt, før der kunne drages yderligere konklusioner for pengepolitikken. Samtidig bekræftede Styrelsesrådet, at det altid erparat til attræffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, atde opadrettede risici for prisstabiliteten, ikke slår igennem, og at inflationsforventningerne på langt sigt fortsat vil være fast forankrede. *** I skete der ioverensstemmelse med de opdaterede stabilitetsprogrammer yderligere fremskridt i budgetkonsolideringen. Det gennemsnitlige budgetunderskud for euroområdet faldtsåledesfra 1,5pct.afBNP i2006til 0,8pct. i. Fremskrivningerne viser dog allerede en ny stigning idenne kvotient i2008, pået tidspunkt hvor mange lande endnu ikke har opnået sunde budgetstillinger. Dette indebærer en risiko for, at nogle lande ikke vil opfylde bestemmelserne i stabilitets- og vækstpagtens forebyggende del. For at pagtens troværdighed ikke skal blive undermineret, bør disse lande føre en meget mere ambitiøspolitikog som detkræves ihenhold til pagten at opnå årlige forbedringer iden strukturelle budgetsaldo på 0,5 pct. af BNP som et benchmark. Det er afgørende, at alle landelever op tilderes forpligtelser, og at de sigter mod at nå deres mellemfristede målsætning om sunde budgetstillinger senest i 2010, som Eurogruppen aftalte ogannoncerede på mødet i Berlin iapril. Diskretionære finanspolitiske lempelser ville være fuldstændig uhensigtsmæssige. Finanspolitikkens bedste bidrag til makroøkonomisk stabilitet ville derimod være at lade de automatiske stabilisatorer få lov til at virke frit ilande med sunde budgetstillinger og ECB 11

13 sikre de offentlige finansers holdbarhed pålangt sigt. For såvidt angår strukturreformer, er de resultater, derpådetseneste er opnået iforbindelse med Lissabon-strategien,opmuntrende.Desenere års strukturreformer og løntilbageholdenhed harført til enbetydelig stigning ibeskæftigelsen ieuroområdet (ca. 15,8 mio. flere beskæftigede) siden indledningen påtredje fase af ØMU for ni år siden. Til sammenligning kom ca. 4,5 millioner flere iarbejde iden samme gruppe lande ideni åroptil Arbejdsløsheden ieuroområdet er også fortsat faldende fra 8,3 pct. i2006 til 7,4 pct. i detlaveste niveau i25år. Dererdog ingengrund tilatstillesig tilfreds. Arbejdsløsheden erstadig højimange lande, ogerhvervsfrekvensen er fortsat lav set ietinternationalt perspektiv. Ydermere er produktivitetsvæksten i euroområdet fortsat svag, hvilket begrænser mulighederne for lønstigninger. Derfor er det vigtigt, atregeringerne fastholder momentum og øger bestræbelserne på at fjerne de resterende hindringer for jobskabelse og produktivitetsvækst. Dette kræver først og fremmest forbedrede uddannelseroglivslang læring,som kan styrke den menneskelige kapital, forbedre beskæftigelsesudsigterne og styrke innovationen. Det er også nødvendigt at fortsætte bestræbelserne på at fremme konkurrencen og øge fleksibiliteten samt at forbedre den måde, hvorpå arbejds-, vare- og servicemarkederne fungerer. Isærvil øgetkonkurrence indenfor servicesektoren og netværksindustrierne samt indførelsen af passende foranstaltninger påeus landbrugsmarkeder understøtte produktivitetsvækst og prisstabilitet ieuroområdet. *** var kendetegnet af meget svære udfordringer på de finansielle markeder. Fra og med august påvirkedes europengemarkederne af en meget kraftig verdensomspændende korrektion af markedet med episoder med meget intens uro og høj volatilitet. Likviditeten "tørrede ud" på europengemarkedet den 9.august, hvilket førte til, at ECB tilførte markedet 95 mia. euro til den pengepolitiske rente på 4,00 pct. med løbetid på en dag. ECB gennemførte yderligere,tilsvarende operationer med faldende beløb idagene derefter. Ideefterfølgende uger ogmåneder gennemførte ECB også både en række supplerende langfristede markedsoperationer og finjusterende operationer. Samtidig med Federal Reserve Bank of New Yorks Term Auction Facility tilførteecb også likviditet idollar.ved årets slutning gennemførte ECB særlige likviditetsforanstaltninger for at imødekomme banksektorens særlige behov. Som følge afecbs operationer vendte dag-tildag renten tilbage til det stabile niveau omkring den pengepolitiske rente, som Styrelsesrådet havde fastsat, og som havde været gældende, før uroen begyndte. Der er imidlertid fortsat spændinger, nårdet gælder delængere løbetider på pengemarkedet. Korrektionerne på de finansielle markeder satte en betydelig revurdering af risiko i gang hos markedsdeltagerne. Såvel ECB som andre medlemmerafeurosystemethavde vedflere lejligheder, bl.a. ifinancial Stability Review, advaret om, at situationen var præget afenfor lav prisfastsættelse af risici. Selv omdeaktuelle, betydelige korrektioner af markedet ikke er ovre, er det muligt atdrage en række midlertidige konklusioner. Afdisse kan nævnes, i)atdet er nødvendigt, atbankerne forbedrer deres risikostyringssystemer, ii) at der er behov for at tage fordele og ulemper ved "originate-to-distributemodellen", som blev udviklet førkorrektionerne begyndte, op til fornyet overvejelse, iii) atder er behov for større gennemsigtighed fra alle markedsaktørers side, iv) at der erbehov for at tage kreditvurderingsbureauernes overordnede rolle op til overvejelse, ogv)atder er behov for tilsynsmyndigheder til atgennemføre de nye kapitaldækningsregler ibasel II så hurtigt og effektivt som muligt, ogatdet bør overvejes, hvilke forbedringer af tilsynsordningen for likviditetsrisiko, der kan foretages. Det finansielle system i euroområdet forblev robust i, men dets modstandsdygtighed over for stødblev udsat for en alvorlig prøve i2. halvår. Bortset fra de eventuelle konsekvenser af 12 ECB

14 uroen påkreditmarkedet erfremtidige risici for euroområdets banksektor hovedsagelig forbundet med en mulig ugunstig udvikling ikreditcyklussen, som kanpåvirke kvalitetenafbankernes aktiver og nedskrivninger på udlån negativt. Endvidere udgørmulighedenfor en urolig afvikling af globale balanceproblemer fortsat en risiko påmellemlangt sigt for den globale finansielle stabilitet. *** Iløbetaffortsatte ECB med at ydeetaktivt bidrag til den finansielle integrationsproces i Europa. Udover atovervåge de fremskidt, der gøres på området, og at rådgive omrelevant lovgivning ogregulering slog ECB sin rolle som katalysator for aktiviteter iden private sektor fast, især gennem sin fortsat kraftige støtte til SEPA-initiativet (Single Euro Payments Area). Eurosystemet var ikonstant dialog med banker og andre interessenter ogintensiverede koordineringsbestræbelserne med Europa-Kommissionen. Det støttede Rådets vedtagelse afbetalingstjenestedirektivet den 15. oktober. Desudenblev Target2-systemet satidrift den19. november, da den første gruppe på otte lande flyttede deres operationer til den fælles platform. Den anden gruppe påsyv lande migrerede den 18. februar 2008, og den tredje gruppe migrerer den 19. maj For at få det fulde udbytte af Target2undersøgereurosystemet fortsat muligheden for at tilbyde endnu entjeneste, Target2-Securities (T2S), for at stille en fælles teknisk infrastruktur til værdipapircentralers afvikling af eurodenominerede værdipapirer i centralbankpenge til rådighed samt for at behandle både værdipapir- ogkontantafvikling på en og samme tekniske platform. Med T2S ville der ikke være nogen forskel på indenlandske og grænseoverskridende afviklinger ieuroområdet. TS2 ville derfor bidrage til atintegrere og harmonisere afvikling af værdipapirhandel mv. ieuropa ogfremme konkurrencen ved at give lige, billigere og harmoniseret adgang til afviklingstjenester pådet europæiske finansielle marked. Ivar detsamledeantal budgetterede stillinger istaben fuldtidsstillinger. Dette skal sammenholdes med fuldtidsstillinger i Efter at ECB i2006 indførte enrække overordnede principper for mobilitet, der tilskynder medarbejderne til at skifte job hvert femte arbejdsår, har der været stor interesse for intern mobilitet. Ialt 152 medarbejdere, herunder 31ledende medarbejdere ogrådgivere flyttede til andre stillinger iecb iløbet af, enten midlertidigt eller mere permanent. Ud over at fremme mobilitet satte personalestrategien fortsat fokus på at udvikle ledelsesfunktionen iecb og især påat styrke ledelseskvalifikationerne gennem uddannelse og individuel coaching. En af hjørnestenene iecbs personalestrategi er en stadig udvidelse og udviklingafalle medarbejderes kvalifikationer og kompetencer. Ud over et stort antal interne uddannelsestilbud har medarbejderne fortsatbenyttet sig af eksterne uddannelsestilbud, hvor individuelle uddannelsesbehov af mere teknisk art bliver opfyldt. Personalechefkredsen blev oprettet i2005 med henblik påat fremme samarbejde ogteam spirit blandt eurosystem-/escb-centralbankerne på personaleforvaltningsområdet. I omfattede Personalechefkredsens aktiviteter forskellige aspekter af medarbejdernes uddannelse og udvikling, herunder muligheder for fælles uddannelsesaktiviteter ogudviklingen afforanstaltninger til at øge mobiliteten inden for ESCB. *** Iblevden detaljerede planlægningafecbs nye hovedsæde endeligt udarbejdet. Imidten af juli blev der offentliggjort enudbudsbekendtgørelse iden Europæiske Unions Tidende vedrørendeenansvarlig hovedentreprenørfor opførelsenafecbs fremtidige hovedsæde.efterathave modtaget interessetilkendegivelser udvalgte ECB ibegyndelsenafoktober en rækkevirksomheder til at afgive bud. ECB udvælger etfirma senest ioktober Projektet skrider frem i overensstemmelse med den tidsplan ogdet budget, som Styrelsesrådet har vedtaget. *** *** ECB 13

15 I blev ECBs overskud på286 mio. euro mod etoverskud på1.379 mio. i2006. Som det var tilfældet i2006, blev derforetaget en hensættelse af en størrelsesordensvarendetil overskuddet til dækning afvalutakurs-, rente- ogguldkursrisici, således at nettoresultatet blev lig nul. Hensættelsen skal bruges til at dække tab, der skyldes denne risikoeksponering, isærværdiansættelsestab, som ikke dækkes af revalueringskontiene. Hensættelsens størrelse tages hvert år op til fornyet vurdering. Frankfurt am Main, marts 2008 Jean-Claude Trichet 14 ECB

16

17

18 KAPITEL 1 DEN ØKONOMISKE UDVIKLING OG PENGEPOLITIKKEN

19 1 PENGEPOLITISKE BESLUTNINGER 1 I gennemførte ECB sin pengepolitik under forhold med en solid økonomisk vækst ogen kraftig vækst ipengemængden ogkreditgivningenieuroområdet. Somdet fremgik af Styrelsesrådets regelmæssige økonomiske ogmonetære analyser, varrisicienefor prisstabiliteten på mellemlangt sigt åretigennem klart opadrettede. For at dæmme opfor disse risici fortsatte Styrelsesrådet sin justering af den pengepolitiske stilling ved atforhøje ECBs officielle renter med ialt 50 basispoint imarts og juni. Som følge heraf steg minimumsbudrenten for eurosystemets primære markedsoperationer til 4,00 pct. ijuni. Efter at uroen ogden øgede volatilitet på de finansielle markeder var begyndt primo august, fremkaldt af de forværrede tilstande på det amerikanske subprime-realkreditmarked og justeringen af prisen pårisiko, blev udsigterne for den økonomiske aktivitet ieuroområdet sløret af en udsædvanlig stor usikkerhed. Selv om det blev bekræftet, at der var opadrettede risici for prisstabiliteten påmellemlangt sigt, var det på baggrund af den øgede usikkerhed nødvendigt at indsamle og vurdere yderligere informationer, inden der blev draget nogen pengepolitiske konklusioner. Derfor fastholdt Styrelsesrådet ECBs officielle renter i2. halvår (se figur 1). Den gennemsnitlige årlige HICP-inflation var 2,1 pct. i iforhold til 2,2 pct. i2006. Den samlede inflation svingede betydeligt iløbet af året, isærpågrund af energiprisudviklingen. Indtil 3. kvartal udviklede den årlige HICP-inflationsig ioverensstemmelse medecbs definition af prisstabilitet (under, men tæt på2pct. på mellemlangt sigt), hvilket delvis skyldtes gunstige basiseffekter fra energiprisudviklingen året før. Mod slutningen afåret steg den årlige inflation derimodbratognåedevæsentligt over 2pct. Stigningen skyldtes hovedsagelig markante stigninger ideinternationale olie- og fødevarepriser 1 Alle observationer vedrørende væksten irealt BNP og HICPinflationen er opdateret pr. skæringsdatoen for en (29. februar 2008). Anvendelsenafopdaterede talfremfor de tal, der forelå, da de pengepolitiske beslutninger blev truffet, ændrer ikke ved de underliggende pengepolitiske overvejelser og de beslutninger, der præsenteres idette afsnit. Figur 1. ECB-renter og pengemarkedsrenter (I pct. p.a.; daglige observationer) 6,0 Minimumsbudrente for de primære markedsoperationer Indlånsrente Marginal udlånsrente 3-måneders Euribor 6,0 5,0 5,0 4,0 4,0 3,0 3,0 2,0 2,0 1,0 1,0 0, ,0 Kilde: ECB. Anm.: Renten for de primære markedsoperationer er renten for auktioner til fast rente for markedsoperationer, der blev afviklet inden 28. juni2000, og derefter minimumsbudrenten for auktioner til variabel rente. 18 ECB

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING DA DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING I 2009 vil alle publikationer bære et motiv taget fra en 200 euroseddel Å RSBERETNING Den Europæiske Centralbank, 2009 Adresse Kaiserstrasse 29 D-60311

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2009

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2009 DA DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING I 2010 vil alle publikationer bære et motiv taget fra en 500-euroseddel Den Europæiske Centralbank, 2010 Adresse Kaiserstrasse 29 D-60311 Frankfurt

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK MÅNEDSOVERSIGT

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK MÅNEDSOVERSIGT DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK MÅNEDSOVERSIGT Oktober 2003 Den Europæiske Centralbank, 2003 Adresse Kaiserstraße 29 60311 Frankfurt am Main Tyskland Postadresse Postfach 16 03 19 60066 Frankfurt am Main Tyskland

Læs mere

2010 2010 ÅRSBERETNING

2010 2010 ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING I 2011 vil alle publikationer bære et motiv taget fra en 100-euroseddel ÅRSBERETNING Den Europæiske Centralbank, 2011 Adresse Kaiserstrasse 29 D-60311 Frankfurt am Main Tyskland Postadresse

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.2.2015 COM(2015) 85 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN Det europæiske semester 2015: Vurdering

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Beretning og regnskab D A N M A R K S N A T I O N A L

Danmarks Nationalbank. Beretning og regnskab D A N M A R K S N A T I O N A L Danmarks Nationalbank Beretning og regnskab 2003 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 3 Beretning og regnskab 2003 kan rekvireres ved henvendelse til: Danmarks Nationalbank, Informationssektionen,

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 3. kvartal Del 1 2012 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 2 3 KVARTALSOVERSIGT, 3. KVARTAL 2012 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur,

Læs mere

AKTUELLE ØKONOMISKE OG MONETÆRE TENDENSER

AKTUELLE ØKONOMISKE OG MONETÆRE TENDENSER AKTUELLE ØKONOMISKE OG MONETÆRE TENDENSER SAMMENFATNING Aktiviteten i den internationale økonomi tager gradvist til, om end der er betydelige forskelle på tværs af lande. I euroområdet har væksten været

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 3. kvartal Del 1 2013 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 3 3 KVARTALSOVERSIGT, 3. KVARTAL 2013 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4 Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 4. kvartal 2004 D A N M A R K S 4 N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4 KVARTALSOVERSIGT, 4. KVARTAL 2004 Det lille billede på forsiden viser et udsnit af det lille

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 2. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 0

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 2. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 0 Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 2. kvartal 2010 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 0 2 KVARTALSOVERSIGT, 2. KVARTAL 2010 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Beretning og regnskab D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 0

Danmarks Nationalbank. Beretning og regnskab D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 0 Danmarks Nationalbank Beretning og regnskab 2010 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 0 BERETNING OG REGNSKAB 2010 Redaktionen er afsluttet 8. marts 2011. Se også www.nationalbanken.dk Signaturforklaring:

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 3. kvartal Del 1 2011 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 1 3 KVARTALSOVERSIGT, 3. KVARTAL 2011 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur,

Læs mere

Den Økonomiske og Monetære. Union og euroen. For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa INDBLIK I EU-POLITIK

Den Økonomiske og Monetære. Union og euroen. For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa INDBLIK I EU-POLITIK INDBLIK I EU-POLITIK Den Økonomiske og Monetære For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa Union og euroen En velfungerende økonomisk og monetær union og en stærk stabil euro er fundamentet for

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvartalsoversigt 1. kvartal

Danmarks Nationalbank. Kvartalsoversigt 1. kvartal Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 1. kvartal 1999 Kvartalsoversigten udgives af Danmarks Nationalbank og udkommer 4 gange om året. Ansvarshavende redaktør: Jens Thomsen Redaktør: Anders Møller Christensen

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 215 DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 215 KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 215 Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks

Læs mere

KAPITEL II DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE. II.1 Indledning

KAPITEL II DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE. II.1 Indledning KAPITEL II DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE II.1 Indledning Statsgældskrise i euroområdet Indsnævring af rentespænd og opbygning af ubalancer efter euroens indførelse Krisen ramte men var i første omgang

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 4. kvartal Del 1 2013 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 3 4 KVARTALSOVERSIGT, 4. KVARTAL 2013 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 8

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 8 Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 4. kvartal 2008 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 8 4 KVARTALSOVERSIGT, 4. KVARTAL 2008 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

Kvartalsoversigt 4. kvartal

Kvartalsoversigt 4. kvartal Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 1999 99 4 Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 1 9 9 9 Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 4. kvartal 1999

Læs mere

AKTUELLE ØKONOMISKE OG MONETÆRE TENDENSER

AKTUELLE ØKONOMISKE OG MONETÆRE TENDENSER AKTUELLE ØKONOMISKE OG MONETÆRE TENDENSER SAMMENFATNING Aktiviteten i den globale økonomi vokser langsomt, men med betydelige forskelle på tværs af regioner. Blandt de avancerede økonomier er væksten stærkest

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 2. kvartal Del 1 2011 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 1 2 KVARTALSOVERSIGT, 2. KVARTAL 2011 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur,

Læs mere

Forberedelse af de næste skridt hen imod bedre økonomisk styring i euroområdet

Forberedelse af de næste skridt hen imod bedre økonomisk styring i euroområdet Forberedelse af de næste skridt hen imod bedre økonomisk styring i euroområdet Analysenotat Jean-Claude Juncker i tæt samarbejde med Donald Tusk, Jeroen Dijsselbloem og Mario Draghi Det Europæiske Råds

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Finansiel krise giver økonomisk tilbageslag Gunstigt udgangspunkt i Danmark Den globale finansielle uro er forøget markant de seneste måneder med voldsomme

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 1. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 9

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 1. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 9 Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 1. kvartal 2009 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 9 1 KVARTALSOVERSIGT, 1. KVARTAL 2009 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

DANSK PENGEHISTORIE 1990-2005

DANSK PENGEHISTORIE 1990-2005 DANSK PENGEHISTORIE 990-005 DANMARKS NATIONALBANK 00 Titel, indhold og forord DANSK PENGEHISTORIE 990-005 Af KIM ABILDGREN med indledende kapitel af BODIL NYBOE ANDERSEN og JENS THOMSEN DANMARKS NATIONALBANK

Læs mere

Makroøkonomiske ubalancer - Danmark 2014

Makroøkonomiske ubalancer - Danmark 2014 Europa-Kommissionen Generaldirektoratet for Økonomiske og Finansielle Anliggender Makroøkonomiske ubalancer - Danmark 2014 ENTER PUBLICATION NUMBER KILDER OG BIDRAGYDERE Denne rapport er udarbejdet i Generaldirektoratet

Læs mere

En analyse af det økonomiske samt monetære samarbejde i EU

En analyse af det økonomiske samt monetære samarbejde i EU En analyse af det økonomiske samt monetære samarbejde i EU HD FR Afgangsprojekt Forår 2012 af Malene Czubaniuk Jakobsen 2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 6 1.1. EMNEMOTIVATION 7 1.2. PROBLEMINDKREDSNING

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING Dansk Økonomi forår 2007 KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Væksten har toppet Væksten vil følge produktiviteten i 2008 og 2009 Væksten i BNP i Danmark var over 3 pct. i 2005 og 2006, jf. figur

Læs mere