Forslag til årsbudget 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til årsbudget 2015"

Transkript

1 Forslag til årsbudget 2015 Budgetoverslag Byrådets møde den 16. september behandling af budgetforslaget

2 Indholdsfortegnelse Side GENEREL DEL Økonomisk redegørelse... 7 Økonomisk politik Bevillingsregler Resultatopgørelse Hovedoversigt til budget Sammendrag af budget Tværgående artsoversigt til budget INDSATSOMRÅDER OG BEMÆRKNINGER Økonomi- og Erhvervsudvalget Driftsselskaber Idræt og Fritid Kultur Administration Renteindtægter Renteudgifter Finansforskydninger Afdrag på udlån mv Udlån, langfristede tilgodehavender Afdrag på optagne lån Optagne lån Tilskud og udligning Skatter Teknik- og Miljøudvalget Byggemodning Kommunale ejendomme Grønne områder Miljøforanstaltninger Renovation Driftsselskaber Trafik Byplanudvalget Kommunale ejendomme Børne- og Familieudvalget Fælles mål for SO 10 og SO Dagtilbud for børn Folke- og ungdomsskoler Børn og familie Social- og Sundhedsudvalget Handicap og psykiatri Sundhed og ældre

3 Beskæftigelsesudvalget Forsørgelse og beskæftigelse Kultur- og Fritidsudvalget Idræt og fritid Biblioteker Kultur Forebyggelsesudvalget Forebyggelse INVESTERINGSOVERSIGT BEVILLINGSOVERSIGT TAKSTOVERSIGT

4 GENEREL DEL Økonomisk redegørelse Økonomisk politik for Herning Kommune Bevillingsregler Resultatopgørelse Hovedoversigt til budget Sammendrag af budget Artsoversigt til budget 5

5 6

6 Økonomisk redegørelse Budgetforslag

7 1. Indledning Økonomisk redegørelse beskriver de overordnede rammer herunder aftale om den kommunale økonomi for 2015 samt en mere detaljeret gennemgang af pris- og lønskøn, indtægter, drifts- og anlægsudgifter samt de finansielle konti. Sigtet med notatet er at skabe overblik over økonomien i det foreliggende budgetforslag. Medmindre andet er angivet i tabellerne er beløbene i overslagsårene angivet i løbende priser. 2. Forudsætninger for budgettet Pris- og lønfremskrivning Herning Kommune anvender som udgangspunkt KLs skøn for løn- og prisudviklingen på landsplan, når pris- og lønudviklingen for det kommende år skal vurderes. De seneste år har der ikke været prisfremskrevet på art 2, samt arterne 4.0, 4.5 og 4.9. Dette er også afsættet for budgetforslag Rammeudmeldingerne for er udmeldt i 2014 løn- og prisniveau. Den endelige fremskrivning sker efter 2. budgetkonference. Udviklingen I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2014 vedr. budgetåret 2015 forventedes en samlet pris- og lønstigning på 1,7 %. Skønnet for lønudviklingen var på 1,80 %, medens prisudviklingen skønnedes til 1,62 %. KL s skøn ultimo juni 2014 er en udvikling i lønninger på 2,08 % og en prisudvikling på 1,89 %. Sammenvejet en pris- og lønstigning på 2,0 %. Tabel 2.1: Pris- og lønskøn Sammenvejet Heraf løn Heraf priser Indarbejdet i B15 1,70 % 1,80 % 1,62 % KL juni ,00 % 2,00 % 1,89 % Ændringer 0,30 % 0,20 % 0,27 % Pris- og lønskønnet i rammerne KL s skøn af juni 2014 Der er i tabellen redegjort for, hvilken økonomisk betydning løn- og prisregulering har. Ved prisfremskrivningen anvendes KL s skøn af juni 2014, det vil sige et skøn på 2,0 % for den samlede pris- og lønudvikling - bestående af 2,00 % vedr. løn og 1,89 % vedr. priser. 8

8 Demografiske betingelser Befolkningsprognose Udviklingen i befolkningstal De befolkningsforskydninger, som vi kan forvente i de kommende årtier, indebærer nogle betydelige udfordringer. I løbet af de næste år vil der ske en betydelig stigning i antallet af ældre samtidig med, at antallet af personer i de erhvervsaktive aldre vil ligge næsten stabil. Som følge af tilbagetrækningsreformen, hvor pensionsalderen og efterlønsalderen øges over tid i takt med en forventet stigende levealder, vurderes der ikke som tidligere et fald i antallet af personer i de erhvervsaktive aldre. Disse demografiske forskydninger vil medføre et pres på de offentlige finanser i form af stigende udgifter til f.eks. folkepension, plejehjem og sundhedsvæsenet. Modsat vil den demografiske tendens med et stigende antal ældre isoleret set trække i retning af et stigende skatteprovenu fra beskatning af pensionsudbetalinger pga. en markant stigning i udbetalingerne i løbet af de kommende årtier. Udviklingen i befolkningstallet og befolkningssammensætningen har, som det fremgår, afgørende betydning for kommunens udvikling i udgifter og indtægter. Den godkendte befolkningsprognose for for Herning Kommune indgår derfor som et vigtigt element i kommunens planlægning og budgetlægning på eksempelvis dagtilbudsområdet, skoleområdet og ældreområdet. Aldersfordelingen af kommunens befolkning er afgørende for den forventede efterspørgsel efter børnepasning i kommunens dagtilbud, antal elever, der kan forventes i kommunens skoler og antal ældre, som efterspørger hjælp fra kommunen m.m. Herning Kommunes planlægning på dagtilbudsområdet, skoleprognose og plejeboligplaner baseres således på befolkningsprognosen. Boligforsyningsplanen indgår som forudsætningsmateriale for befolkningsprognosen, byggemodningsplan og andre temaplaner. Udviklingen i antallet af erhvervsaktive borgere er bestemmende for skatteindtægterne og forsørgerbyrden. Aldersfordelingen af befolkningen og en række socioøkonomiske faktorer indgår herudover i bloktilskudsberegningerne i det kommunale tilskuds- og udligningssystem. Befolkningstallet i Herning Kommune udgjorde pr. 1. januar I den godkendte prognose fra ultimo 2013 forventes befolkningstallet i Herning Kommune at stige til indbyggere pr. 1. januar Dette svarer til en stigning på 6,9 % over 12 år. Den forventede stigning fra jf. prognosen fra ultimo 2013 fremgår af nedenstående tabel. 9

9 Tabel 2.3: Befolkningsudvikling i udvalgte aldersklasser Ændring fra Aldersfordeling 2026 Antal Procent år ,5% 3,3% 3,4% 3-5 år ,3% 3,6% 3,5% 6-16 år ,8% 14,3% 12,9% år ,2% 10,8% 10,1% år ,4% 17,2% 17,3% år ,3% 27,4% 25,6% år ,0% 5,9% 6,2% år ,1% 10,4% 10,3% år ,3% 5,1% 7,8% 85+ år ,4% 1,9% 2,8% Total ,9% 100,0% 100,0% Flere 0-5-årige og færre 6-16-årige Væsentligt flere ældre Stigningen i befolkningstallet dækker over forskelle i udviklingen i de enkelte aldersklasser. Der forventes en stigning i antallet af 0-5-årige og et fald i antallet af 6-16-årige. Det samlede antal indbyggere i de erhvervsaktive aldre forventes at være stigende i prognoseperioden frem til Der forventes en stor vækst i antallet af ældre over 65 år. Stigningen er særlig markant for gruppen af 75+ årige. Som følge af tilbagetrækningsreformen, hvor pensionsalderen øget i takt med en forventet stigende levealder, vil forsørgerbyrden øges, men ikke så markant som hidtidig forventet. Udviklingen i befolkningssammensætningen i Herning Kommune fra er illustreret i nedenstående figur ud fra befolkningsprognosen fra 2013: Tabel 2.4: Udvikling i befolkningssammensætningen i Herning Kommune

10 Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Det er endelig forår i dansk økonomi Fremgangen skyldes opsving hos samhandels-partnere Tegn på et voksende privat forbrug Laveste ledighed i fire år BNP-vækst på 2,0 % i Indledning Det er endelig forår i dansk økonomi. Sådan lyder overskriften på Økonomiog Indenrigsministeriets seneste økonomiske redegørelse, der beskriver konjunktursituationen i dansk økonomi. Dermed antydes også, at der er positive tegn på, at der er sket et skifte i økonomien. Det skal ses i lyset af de seneste års overskrifter, der bød på overskrifter som lille bedring og forsigtig optimisme i dansk økonomi. De bedre udsigter for dansk økonomi skal blandt andet ses på baggrund af, at flere af Danmarks vigtige samhandelspartnere allerede er inde i et egentlig opsving, og at der er sket en væsentlig bedring i euroområdet. Fremgangen i udlandet giver mulighed for, at eksporten igen kan blive en væsentlig drivkraft for dansk økonomi. Samtidig er der herhjemme tegn på, at det private forbrug igen vokser efter nogle år med stor tilbageholdenhed. I årene op til 2007 gav blandt andet uholdbare boligprisstigninger mulighed for et stort lånefinansieret forbrug, som for nogle husholdninger skabte et efterfølgende behov for konsolidering. Det har i de seneste år været med til at holde det samlede private forbrug nede. Tilpasningen har taget tid, men der er nu udsigt til, at forbruget igen kan vokse på linje med indkomstfremgangen. Der er sket en tydelig bedring på arbejdsmarkedet, hvor der i løbet af det seneste år er kommet flere i beskæftigelse, mens ledigheden er faldet til det laveste niveau i fire år. BNP-væksten ventes at udgøre 2,0 pct. i Der er tale om en gradvis forøgelse af tempoet i forhold til de sidste to år, jf. figur 1.1. Udviklingen i BNP og beskæftigelse Kilde: Økonomisk redegørelse, maj 2014, side 9 (oim.dk) Fortsat stram styring af offentlige finanser Med et forventet faktisk underskud på 3 pct. af BNP og et strukturelt underskud på 0,4 pct. af BNP i 2015 går de offentlige finanser imidlertid fortsat helt tæt på de underskudsgrænser, der følger af de finanspolitiske rammer. 11

11 Enighed om udvikling af service men under forudsætning af bedre ressourceudnyttelse 2. Kommunernes økonomi for 2015 Regeringen og KL er enige om, at der med aftalen om kommunernes økonomi sikres mulighed for, at kommunerne i 2015 fortsat kan udvikle den kommunale service til gavn for borgerne. Endvidere er regeringen og KL enige om, at der inden for de eksisterende rammer er mulighed for at udnytte ressourcerne bedre. Der er således gennemført et antal fælles analyser af bl.a. de kommunale jobcentre og beredskabsområdet, som peger på konkrete muligheder for at frigøre midler til den borgernære service i kommunerne. Hertil kommer det fortsatte samarbejde om at effektivisere som følge af bl.a. regelforenkling, digitalisering og mere effektive indkøb. Serviceniveau fra 2014 videreføres i 2015 Ekstraordinært løft af balancetilskud Sanktionslovgivningen fortsætter Anlægsniveauet lidt mindre end sidste år Kvalitetsfonden Lånepuljer Skattestoppet fortsætter Aftalen indebærer, at kommunernes serviceudgifter udgør 234,6 mia. kr. i 2015 (230,5 mia. kr. i 2014). Hertil kommer yderligere reguleringer i medfør af DUT-princippet. Der er i 2015 fastsat et balancetilskud med henblik på at sikre balance mellem de samlede udgifter og indtægter for kommunerne under ét. Derudover ydes der et ekstraordinært tilskud i 2015 på 3 mia. kr. Heraf fordeles 2 mia. kr. som grundtilskud til alle kommuner, og 1 mia. kr. på baggrund af kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår. I 2015 er 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af kommunernes aftaleoverholdelse i budgetterne for Der er enighed om, at en eventuel regnskabssanktion vedr tager afsæt i det aftalte udgiftsniveau. Der er samtidig enighed om, at kommunernes investeringer i 2015 udgør 17,5 mia. kr. (18,1 mia. kr. i 2014). Der er dermed aftalt en tilpasning af de kommunale anlægsinvesteringer. Regeringen og KL er enige om, at kommunerne foretager en gensidig koordinering af budgetterne med henblik på at sikre, at kommunernes budgetter er i overensstemmelse hermed. Regeringen og KL er enige om at udmønte 2 mia. kr. fra Kvalitetsfonden i 2015 til et løft af de fysiske rammer i folkeskolen, daginstitutioner og på ældreområdet. Der er samtidig enighed om, at kommunerne som led i tilpasningen af anlægsniveauet frisættes fra øvrige bindinger i forbindelse med udmøntningen af kvalitetsfondsmidlerne. Der er afsat en lånepulje på 400 mio. kr. målrettet investeringer på borgernære områder samt en lånepulje på 200 mio. kr. til investeringer med effektiviseringspotentiale. Aftalen forudsætter uændret kommunal skattefastsættelse i 2015 for kommunerne under ét. Der er enighed om, at nogle kommuner skal have mulighed for at hæve skatten i 2015 inden for en ramme på 150 mio. kr. Forudsætningen herfor er, at andre kommuner sætter skatten tilsvarende ned. Med henblik på at understøtte dette etableres der en tilskudsordning til de 12

12 kommuner, som nedsætter skatten. Tilskudsordningen finansieres af staten. Kommunerne skal understøtte vækst og erhvervsliv Sagsbehandlingstider på erhvervsrettede opgaver skal ned 3. Vækst, beskæftigelse og balance Vækst i samfundet er grundlaget for gode jobs og en høj beskæftigelsesgrad og udgør dermed forudsætningen for velstanden og velfærden i samfundet. Regeringen og KL er enige om, at kommunerne på en række områder spiller en central rolle som erhvervslivets indgang til den offentlige sektor, og kommunerne kan derfor understøtte vækst og arbejdspladser lokalt ved bl.a. at levere en god service over for virksomhederne. I forlængelse af regeringens vækstudspil er regeringen og KL enige om at nedbringe sagsbehandlingstiderne for erhvervsrettede myndighedsopgaver i kommunerne med en tredjedel i Reduktionen skal bl.a. opnås ved at indføre servicemål for følgende sagsbehandlingsområder: Miljøgodkendelser Godkendelser af husdyrbrug Byggesager Der er afsat 20 mio. kr. i 2015 og 40 mio. kr. i de følgende år til initiativet. Regelforenkling Med henblik på at lette kommunernes sagsbehandling og bidrage til lavere sagsbehandlingstid, er regeringen og KL enige om at gennemføre regelforenklinger på miljøområdet og byggeområdet. Der lægges op til, at en række sagstyper omlægges til anmeldeordninger for miljøgodkendelser, sager om godkendelse af husdyrbrug samt byggesager. Samt øvrige initiativer: Gebyrmodel byggesager Styrket erhvervsfremme Økonomiske incitamenter Forsyningssektoren Desuden er regeringen og KL i forlængelse af regeringens vækstudspil samt de fælles udvalgsarbejder om henholdsvis kommunal erhvervsfremme og om incitamenter til økonomisk udvikling enige om at gennemføre følgende: Harmonisering af gebyrmodel for byggesager: Regeringen og KL er enige om at gennemføre en ensartet gebyrmodel på tværs af alle kommuner. Styrkelse af den kommunale erhvervsfremmeindsats: Med henblik på at styrke den kommunale erhvervsfremmeindsats gennemføres en række initiativer. Det drejer sig særligt om etablering af én indgang for virksomheder, bedre data, styring og evaluering af indsatsen. Fastholdelse af kommunernes økonomiske incitament: Regeringen lægger op til at øge den kommunale andel af selskabsskatten, så virkningerne af nedsættelsen af selskabsskattesatsen i perioden ikke påvirker kommunernes økonomiske tilskyndelse til fastholdelse og tiltrækning af lokale arbejdspladser. Bedre styringsmuligheder i forsyningssektorerne: Regeringen og KL er enige om at nedsætte en fælles arbejdsgruppe, som skal afdække, om der i forsyningssektorerne er behov for at ændre reglerne for de styringsmæssige forhold mellem kommune og selskaber. 13

13 Fortsat fokus på omstilling Centrale principper for omstilling 4. Omstilling og udvikling af serviceområderne Regeringen og KL drøftede ved sidste års forhandlinger en lang række reformer, omstillinger og styrkelse af den kommunale service inden for bl.a. folkeskole, beskæftigelse, den kommunale sundhedsindsats, dagtilbud og socialområdet. Omstilling baserer sig bl.a. på de ni principper for statsligt-kommunalt samarbejde samt de syv principper for modernisering. Centralt i disse principper står: Lokalpolitisk fokus og ansvar Styring på mål og resultater Afbureaukratisering og lokal frihed Effektiv ressourceudnyttelse Opgaveløsningen baseret på viden om effekt Kodeks for implementering Højere vederlag for politikere For at styrke det fælles arbejde med implementering af reformer og statsligkommunale aftaler er der enighed om at udvikle et fælles Kodeks for implementering. Fokus skal blandt andet være gennemsigtighed om indsatser og resultater, klar rollefordeling, forberedelse samt løbende opfølgning og dialog mellem parterne. De betydelige krav til omstilling og udvikling i kommunerne i disse år kræver et stærkt lokalpolitisk lederskab. Regeringen har derfor indgået en politisk aftale om en mere tidssvarende vederlæggelse af menige kommunal- og regionalpolitikere. 5. Kommunale serviceområder Beskæftigelsesområdet Ny indsats for forsikrede ledige Program for forberedelse og gennemførsel af reformen Refusionsomlægning Regeringen har fremlagt et udspil til en reform af beskæftigelsesindsatsen. Regeringen og KL er enige om, at udspillet indeholder en række tiltag, der styrker det kommunalpolitiske ansvar for beskæftigelsesindsatsen og sikrer friere rammer for den kommunale beskæftigelsesindsats gennem regelforenkling samt større fokus på mål- og resultatstyring. KL og regeringen vil på den baggrund tilrettelægge en proces for implementeringen af reformen, der sikrer en god understøttelse af den nye indsats for forsikrede ledige. KL vil i efteråret 2014 tage initiativ til, at der fælleskommunalt arbejdes med den politiske og ledelsesmæssige forankring, og i samarbejde med Beskæftigelsesministeriet tilrettelægge et program for forberedelse og gennemførelse af reformen. I forlængelse af kommunernes større ansvar på beskæftigelsesområdet indgår der i udspillet en refusionsomlægning, der styrker kommunernes tilskyndelse til at hjælpe ledige i beskæftigelse. Refusionsomlægningen vil have byrdefordelingsmæssige konsekvenser, og regeringen og KL er derfor enige om, at disse konsekvenser skal imødegås ved korrektioner i udligningssy- 14

14 stemet. Der skal i den forbindelse gennemføres et arbejde i Økonomi- og Indenrigsministeriets Finansieringsudvalg med henblik på at foretage en samlet vurdering af de ændringer, der er behov for efter Styrket prioritering af beskæftigelsesindsatsen Fokus på mål- og resultatstyring i jobcentre Implementering af reformen af førtidspension og fleksjob herunder afbureaukratisering Arbejdsklausuler Med den kommende beskæftigelsesreform er der behov for en omstilling af beskæftigelsesindsatsen. Regeringen og KL er enige om, at der er brug for øget lokalpolitisk fokus og styrket prioritering af ressourcerne på beskæftigelsesområdet. Der er i forlængelse af aftalen om kommunernes økonomi for 2014 gennemført en kortlægning af de kommunale jobcentres ressourceforbrug. Kortlægningen identificerer initiativer til prioritering af jobcentrenes ressourceforbrug, primært ved styrket ledelsesmæssig fokus på mål- og resultatstyring, mere effektiv arbejdstidsanvendelse, regelforenkling samt øget digital understøttelse. Initiativerne anviser et omprioriteringspotentiale i jobcentrene på op mod 550 mio. kr. årligt fuldt realiseret, som kan frigøres til borgernær service i kommunerne. Tilgangen til førtidspension er som ventet reduceret med reformen af førtidspension og fleksjob. Regeringen og KL er enige om at fastholde et stærkt fokus på implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. Det gælder både fra statsligt, fælleskommunalt og kommunalt hold. Der er på den baggrund enighed om fortsat at have fokus på arbejdet med rehabiliteringsteams og ressourceforløb. Regeringen og KL vil i fællesskab følge arbejdet tæt. Alle ansøgningssager om førtidspension skal i dag behandles af rehabiliteringsteamet. Det gælder også borgere, der ansøger om førtidspension, men som åbenlyst ikke opfylder betingelserne for det. Regeringen og KL er enige om, at det er unødigt bureaukratisk. Regeringen vil søge tilslutning i forligskredsen til at ændre dette. Regeringen og KL blev med aftalen om kommunernes økonomi for 2014 enige om, at arbejdsklausuler skal søges udbredt til alle kommunale udbudskontrakter inden for bygge- og anlægsarbejde samt øvrige udbudskontrakter, hvor det er hensigtsmæssigt. Folkeskole og undervisning Et fagligt løft af folkeskolen Implementering af Folkeskolereformen Inklusion Folkeskolereformen indebærer et markant og ambitiøst løft af folkeskolen med den klare målsætning at give alle elever et fagligt løft og de bedste muligheder for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Det indebærer en meget væsentlig omstilling i kommunerne og på de enkelte skoler. Det er kommunalbestyrelserne, der skal sikre, at reformens intentioner realiseres i de kommunale folkeskoler, og at der lokalt er information om reformens betydning for elever og forældre. Regeringen og KL er enige om i fællesskab at følge implementeringen af folkeskolereformen. På den baggrund er der etableret en koordinations- og styregruppe, hvor regeringen og KL indgår i et løbende tæt samarbejde om opfølgning på reformen, erfaringsudveksling, koordinering af indsatser mv. Den almindelige folkeskole skal være det bærende fællesskab og kunne om- 15

15 fatte hovedparten af børn med særlige behov. Børn bliver dygtigere, og det styrker deres sociale udvikling, når de indgår i inkluderende fællesskaber. Kommunerne skal prioritere de fornødne ressourcer Prioritering af kompetenceudvikling Tæt opfølgning og dokumentation af inklusion Regeringen og KL er enige om, at kommunerne skal fortsætte det igangværende arbejde for en omstilling af folkeskolen mod en højere grad af inklusion. Kommunerne skal prioritere de ressourcer, der er nødvendige for at sikre en god omstilling til inklusion og en styrkelse af almenundervisningen, således at omstillingen bidrager til at øge det faglige niveau og trivslen for alle elever. Endvidere er der enighed om, at omstillingen til inklusion kræver, at lærere og pædagoger har de fornødne kompetencer samt støtte og rådgivning fra relevante ressourcepersoner. Der er ligeledes enighed om at prioritere kompetenceudvikling af lærere og pædagoger bl.a. inden for de midler, som blev afsat i forbindelse med folkeskolereformen. Endelig er der behov for tæt opfølgning på omstillingen til inklusion. Regeringen og KL er derfor enige om at supplere den allerede aftalte dokumentation og opfølgning på omstillingen til inklusion, så der sikres bedre viden om resultater og effekter både på landsplan og i kommunerne af prioriteringerne på området. Sammenhængende sundhedsvæsen Forpligtende samarbejde i sundhedsaftale Yderligere 350 mio. kr. til den patientrettede forebyggelse De nye sundhedsaftaler, der skal udarbejdes for perioden , indebærer et mere forpligtende samarbejde mellem regioner og kommuner, der skal sikre bedre sammenhæng for patienter med behandlingsforløb på tværs af sektorerne. I det lys aftalte regeringen og KL med økonomiaftalen for 2014 en kommunal prioritering af 300 mio. kr. til at understøtte indsatsområderne i sundhedsaftalerne og ikke mindst samarbejdet mellem regioner og kommunerne. Regeringen og KL er enige om, at der afsættes yderligere 350 mio. kr. i 2015 med henblik på, at der i de fælles sundhedsaftaler opstilles fælles målsætninger inden for følgende mål for den patientrettede forebyggelse: Færre uhensigtsmæssige genindlæggelser Færre forebyggelige indlæggelser Færre uhensigtsmæssige akutte korttidsindlæggelser Færre færdigbehandlede patienter, der optager en seng på sygehusene Øget samarbejde i praksisudvalg Samtidig er der indgået en ny 3-årig overenskomst med Praktiserende Lægers Organisation (PLO). Regeringen har i den forbindelse noteret sig, at regioner og kommuner med overenskomstaftalen har forpligtet sig til over tre år at prioritere 200 mio. kr. inden for regionale og kommunale rammer til samarbejdet med almen praksis i regi af praksisplanudvalgene. Beredskabsområdet Samling af kommunalt beredskab på færre enheder Redningsberedskabet består i dag af et kommunalt basisberedskab og et statsligt overbygningsberedskab, der tilsammen varetager daglige, lokale opgaver såvel som landsdækkende indsatser. Regeringen og KL er enige 16

16 om, at der gennem en forenkling af organiseringen på beredskabsområdet kan opnås betydelige effektiviseringsgevinster, mens der fortsat sikres et højt serviceniveau for borgerne. Det kan bl.a. ske ved at samle de nuværende 87 kommunale enheder i større og mere bæredygtige enheder samt ved at sikre en hensigtsmæssig arbejdsdeling mellem det kommunale og statslige beredskab. De nye enheder bliver tværkommunale Flere specialiserede opgaver Reduktion af bloktilskud Der er på den baggrund enighed om, at kommunerne senest 1. januar 2016 vil etablere sig i nye, tværkommunale samarbejder i form af op mod 20 beredskabsenheder. Såfremt kommunerne ikke inden den fastsatte dato har etableret sig i nye enheder, vil regeringen søge tilslutning til at fastsætte nærmere kriterier for en afgrænsning af nye, mere bæredygtige enheder. Samtidig er der enighed om, at de nye større kommunale enheder betyder, at kommunerne mest hensigtsmæssigt kan varetage nogle af de mere specialiserede beredskabsfunktioner, der i dag varetages af staten. Der er derfor enighed om en fremadrettet dialog om, hvordan der kan sikres en hensigtsmæssig arbejdsdeling mellem det kommunale og statslige beredskab. Regeringen og KL er på den baggrund enige om, at det kommunale bloktilskud nedreguleres med 50 mio. kr. i 2015 og 75 mio. kr. i 2016 og frem. Herudover er regeringen og KL enige om, at det vil være muligt at frigøre yderligere 100 mio. kr. i 2015 og frem. Socialområdet Sociale 2020-mål Regeringen har opstillet en række 2020-mål for den sociale indsats for de mest sårbare og udsatte grupper. De sociale 2020-mål skal bidrage til at skabe bedre vilkår for bl.a. anbragte børn, voldsramte kvinder og stofmisbrugere ved at målrette de eksisterende ressourcer mod de metoder og indsatser, der skaber de bedste resultater for den enkelte. Regeringen og KL er enige om, at der er tale om ambitiøse mål, som sætter en klar retning for den sociale indsats i kommunerne i de kommende år. Regeringen og KL vil i fællesskab arbejde målrettet for at understøtte, at de sociale 2020-mål nås. Det vil bl.a. ske ved at sætte fokus på anvendelsen af de metoder og indsatser, der virker bedst. Løft af ældreplejen Friplejeboliger Med Finansloven for 2014 blev der afsat 1 mia. kr. årligt fra 2014 til ældreområdet. Regeringen og KL er enige om, at midlerne anvendes til et permanent løft af ældreplejen, hvor der er størst behov lokalt. Det kan eksempelvis være inden for bedre praktisk hjælp og personlig pleje, bedre forhold på plejehjem eller en styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats. I forlængelse af økonomiaftalen for 2014 blev der igangsat et arbejde med at se på en ny afregningsmodel for friplejeboliger. Regeringen og KL er på den baggrund enige om, at der inden eventuel lovgivning om en ny model for afregning, der sikrer mere lige vilkår for offentlige og private leverandører på området, er behov for at efterprøve modellen i forhold til beregning af takster under hensyntagen til alle kommunens gennemsnitlige langsigtede omkostninger. 17

17 Der skal ligeledes tages stilling til, hvorledes beregningen håndteres i tilfælde, hvor borgeren kommer fra en anden kommune end beliggenhedskommunen. Det er hensigten, at ændringerne skal træde i kraft senest medio Befordring I økonomiaftalen for 2014 blev regeringen og KL enige om, at kommunerne frigør ressourcer ved mere effektiv opgavevaretagelse på det kommunale befordringsområde. Gevinsterne kan indhøstes både ved forbedret udbud og planlægning af kørslen i kommunerne samt ved overdragelse af udbud, trafikindkøb, planlægnings- og driftsopgaver mv. til trafikselskaberne. Effektivisering af befordringsområdet Effektiviseringspotentialet blev fastsat til 100 mio. kr. i 2014 stigende til 430 mio. kr. i Kommunerne har på den baggrund sat fokus på at effektivisere befordringsområdet og indhøster gevinster svarende til 150 mio. kr. i Den indsats skal fortsætte, og kommunerne vil nå årlige effektiviseringspotentialer på i alt 250 mio. kr. i 2015, 350 mio. kr. i 2016 og 430 mio. kr. i I 2015 prioriteres 100 mio. kr. til et løft af sundhedsområdet. 6. Modernisering og bedre ressourceudnyttelse I lyset af de stramme økonomiske rammer er der fortsat behov for at udvikle og forbedre den kommunale opgaveløsning inden for de eksisterende økonomiske rammer. Det skal blandt andet ses i lyset af regeringens ambition om at frigøre 12 mia. kr. i 2020 gennem en modernisering af den offentlige sektor. Modernisering På den baggrund er regeringen og KL enige om at videreføre moderniseringsaftalen og frigøre ressourcer i kommunerne svarende til 2 mia. kr. i perioden Aftalen indebærer dermed, at regeringen og kommunerne hver forpligter sig til at gennemføre initiativer, der frigør 1 mia. kr. frem til Midlerne skal blive i kommunerne og anvendes til at udvikle og forbedre den borgernære service. Som led i opfyldelsen af aftalen for 2015 har regeringen fremlagt følgende initiativer: Øget anvendelse af anmelderordninger på byggeområdet, som kan bidrage til at reducere de erhvervsrettede sagsbehandlingstider Regelforenklinger på beskæftigelsesområdet med udgangspunkt i regeringens udspil til en reform samt analysen af de kommunale jobcentre Strukturtilpasninger og konkrete effektiviseringsforslag inden for det kommunale redningsberedskab Effektiviseringsgevinster i Udbetaling Danmark som følge af 3. bølge af digital selvbetjening Endelig er der lagt op til initiativer, som vil sikre en bedre ressourceudnyttelse på social- og boligområdet, herunder initiativer vedrørende en mulig revideret afregningsmodel for friplejeboliger og forenkling af reglerne om merudgiftsydelse til børn. KL og regeringen er enige om at initiativerne tilsammen frigør 380 mio. kr. i 18

18 2015 stigende til 396 mio. kr. i Regeringen vil fremlægge yderligere initiativer i forbindelse med økonomiforhandlingerne for Den nuværende digitaliseringsstrategi udløber ultimo Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at fortsætte den ambitiøse fællesoffentlige digitaliseringsdagsorden og udarbejde en ny digitaliseringsstrategi, som drøftes frem mod økonomiaftalen for Strategien skal være med til at sikre en effektiv og moderne offentlig sektor, der kan bidrage til vækst og velfærd. Digitalisering Som led i den fjerde og sidste bølge af den trinvise overgang til digital kommunikation indføres obligatorisk, digital selvbetjening på fire områder i kommunerne. Det frigør 1,1 mio. kr. i 2016 og 44,4 mio. kr. i 2017 og frem. Der er enighed om at højne brugervenligheden i de offentlige digitale selvbetjeningsløsninger. 19

Aftale om kommunernes økonomi for 2015

Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Nyt kapitel 3. juni 2014 1. Indledning Med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 videreføres de økonomiske rammer i kommunerne til udvikling af den borgernære service

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Budget 2015-2018. Overordnede betragtninger om budgetsituationen

SOLRØD KOMMUNE. Budget 2015-2018. Overordnede betragtninger om budgetsituationen SOLRØD KOMMUNE Budget 2015-2018 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Den 25. august 2014 2 Udgangspunktet for budgetlægningen for 2015-18 5 Økonomiske nøgletal fra budget 2014-2017 5 Aftale om

Læs mere

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Nedenfor sammenfattes forudsætningerne bag budgettet i følgende generelle afsnit vedr. budget 2015: 1. Aftalen mellem regeringen

Læs mere

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 2 Indholdsfortegnelse: Indledning... 4 Generelle bemærkninger til budget... 6 Det skattefinansierede og brugerfinansierede område... 18 Hovedoversigt

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Økonomisk overblik 2015

Økonomisk overblik 2015 Økonomisk overblik 2015 Økonomiafdelingen, 1. september 2014 2 INDHOLD 1. Hovedresultater... 4 2. Skatter og generelle tilskud... 7 3. Befolkningsudviklingen og demografisk udgiftspres... 13 4. Serviceudgifterne...

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014 BUDGETFORSLAG 2015 OG BUDGETOVERSLAG 2016-18 August 2014 INDHOLD Resumé af budgettet... 1 Resultatopgørelse 2015-18... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 13 3. Driftsvirksomhed...

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

Bilag til teknisk budget 2013-2016

Bilag til teknisk budget 2013-2016 Bilag til teknisk budget 2013-2016 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 BUDGETTET I TAL... 2 INDTÆGTER...2 DRIFTSUDGIFTERNE... 12 PRIS- OG LØNFREMSKRIVNING AF DRIFTSBUDGETTET...12 KORREKTIONER PÅ DRIFTSOMRÅDET...13

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi møder fremtidens udfordringer med lyst til nytænkning Budgettet for 2014 og overslag for årene til og med

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 1 - Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Beskrivelse af ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og

Læs mere

Forord... 1. Resumé af budgettet... 3. Resultatopgørelse 2013-16... 7

Forord... 1. Resumé af budgettet... 3. Resultatopgørelse 2013-16... 7 Budget 2013-2016 INDHOLD Forord... 1 Resumé af budgettet... 3 Resultatopgørelse 2013-16... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 12 3. Driftsvirksomhed... 12 4. Anlægsvirksomhed...

Læs mere

NOTAT. Aftale om kommunernes økonomi for 2015

NOTAT. Aftale om kommunernes økonomi for 2015 NOTAT Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Udarbejdet af økonomi den 19. juni 2014 Foto: 2/12 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2015... 4 Indledning... 4 De overordnede økonomiske

Læs mere

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager.

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager. Forord Med budgettet for 2015 har Byrådet lagt en plan for kommunens service i de kommende år. Planen bygger på de beslutninger, som byrådet tidligere har truffet, og planen angiver nye prioriteringer

Læs mere

Med Budget 2014-17 kan vi realisere det højeste anlægsbudget i Favrskov Kommunes historie.

Med Budget 2014-17 kan vi realisere det højeste anlægsbudget i Favrskov Kommunes historie. Forord Med budgettet udstikker vi hvert år kursen for den økonomiske rejse i de kommende år. Vi bygger videre på de veje, vi har gået på i årene før, og vi planlægger de nye veje, vi skal gå på i de næste

Læs mere

VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015

VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015 1 VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015 SAMT BUDGETOVERSLAG FOR ÅRENE 2016-2018 2 3 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 5 Sammendrag af budget... 9 Resultatsopgørelse... 21 Generelle bemærkninger...

Læs mere

Budgetforslag 2013. Budgetoverslag 2014-2015-2016. - i overblik

Budgetforslag 2013. Budgetoverslag 2014-2015-2016. - i overblik Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014-2015-2016 - i overblik I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Budgetforslag 2013 i overblik Side Byrådets mission og vision...1 Forslag til målaftale mellem Byrådet

Læs mere

Generelle bemærkninger Budget 2015

Generelle bemærkninger Budget 2015 Budgettet for 2015 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2014. Budgetmaterialet indeholder: 1. Hovedoversigt til budget 2. Sammendrag af budget 3. Resultatoversigt til budget 4. Generelle

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Egedal Kommune 2010-2013

Kommunalbestyrelsen Egedal Kommune 2010-2013 Indholdsfortegnelse Forord 1. Generelle bemærkninger...5 2. Miljøcenteret...30 3. Bygge- og Plancenteret...39 4. Center for Borgerservice...48 5. Ældrecenteret...55 6. Sundhedscenteret...65 7. Jobcenteret...78

Læs mere

Forudsætninger for budgettet

Forudsætninger for budgettet Forudsætninger for budgettet Byrådet har tre overordnede målsætninger, som danner rammerne om udarbejdelsen af budgettet: Serviceudgifter, anlægsudgifter og beskatning skal være i overensstemmelse med

Læs mere

Budget 2013. Budgetoverslag 2014 2015 2016. - i overblik

Budget 2013. Budgetoverslag 2014 2015 2016. - i overblik Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2015 2016 - i overblik Forord Alle partier i Silkeborg Byråd står bag Silkeborg Kommunes budget for 2013 og overslagsårene 2014 til 2016, som blev endeligt vedtaget den

Læs mere

Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2011. Juni 2010

Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2011. Juni 2010 Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2011 Juni 2010 Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2011 Juni 2010 Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2011 Juni 2010 I tabeller

Læs mere

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen...

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen... 2014 BUDGET 2014-17 Forord... 3 Generelle bemærkninger... 5 Demografistrategi... 8 Finansiering og balance... 10 Grundlaget for budgetlægningen... 14 Økonomistyring... 15 Budgetaftale 2014 (15-17)... 18

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2012 Nyt kapitel

Aftale om kommunernes økonomi for 2012 Nyt kapitel Aftale om kommunernes økonomi for 2012 Nyt kapitel 4. juni 2011 1. Regeringens aftaler om Reformpakken 2020 Dansk økonomi står over for betydelige udfordringer i de kommende år. Tidligere års store overskud

Læs mere

2015 BUDGET 201 5-20 1 8

2015 BUDGET 201 5-20 1 8 2015 BUDGET 2015-2018 Forord... 3 1 Generelle bemærkninger... 5 2 Finansiering og balance... 10 3 Grundlaget for budgetlægningen... 13 4 Økonomistyring... 14 Budgetaftale 2015 (16-18)... 17 Hovedoversigt...

Læs mere

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1 Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger og taloversigter Bind 1 Vi har styr på omkostningerne men har store udfordringer forude Ikast-Brande Kommunes Budget 2015-2018, hviler

Læs mere

Kommunal udligning og generelle tilskud 2014

Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Juni 2013 Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12

Læs mere

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Indledning og sammendrag af økonomien Jammerbugt Kommunes budget for 2015 og overslagsårene 2016-18 er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2014. I

Læs mere