Dansk forsvar Globalt engagement Beretning fra Forsvarskommissionen af 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk forsvar Globalt engagement Beretning fra Forsvarskommissionen af 2008"

Transkript

1 Bilagsbind 1 Dansk forsvar Globalt engagement Beretning fra Forsvarskommissionen af 2008

2 Bilagsbind 1 Beretning fra Forsvarskommissionen af 2008

3 Dansk forsvar Globalt engagement Forsvarskommissionens beretning, marts 2009 Publikationen kan bestilles eller afhentes hos: Forsvarsministeriet Holmens Kanal København K Tlf.: Fax: Elektronisk postkasse: Publikationen kan også hentes på nedenstående hjemmeside: Papir: Omslag: Galerie Image Indhold: Re-print Sat med: Berthold Akzidenz Grotesk & Palatino linotype Grafisk design og layout: Goodmorning Technology Tryk: Schultz Grafisk Billeder: Polfoto Forsvarets Mediecenter ISBN Oplag: Bilagsbind

4 Bilagsbind 1 Dansk forsvar Globalt engagement Beretning fra Forsvarskommissionen af 2008

5

6 Indledning Rapporten fra har indgået i grundlaget for kommissionens overvejelser. blev nedsat af Forsvarsministeriet den 1. oktober som en del af forberedelserne til en politisk aftale om forsvarets ordning efter Udvalget bestod af repræsentanter fra Forsvarsministeriet, forsvaret og hjemmeværnet. Opgaven var at foretage en vurdering af levetiden for forsvarets materielsystemer og hovedmaterielgenstande med udgangspunkt i forsvarets aktuelle materielsituation, materielanskaffelsesprojekter indeholdt i aftale om forsvarets ordning for perioden fra 2005 til 2009, den teknologiske udvikling samt det stigende internationale engagement. Rapporten har en tidshorisont på 20 år efter udløbet af aftale om forsvarets ordning og dækker således perioden Udvalget afleverede sin rapport til Forsvarsministeriet den 16. maj Rapporten blev umiddelbart herefter sendt til Forsvarskommissionens medlemmer. Rapporten er gengivet i sin helhed i bilagsbind 1 til Forsvarskommissionens beretning.

7

8 Rapport fra 1

9 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...6 Udvalgets nedsættelse... 6 Udvalgets kommissorium... 6 Rapportens indhold... 6 KAPITEL 1 Værnene og deres operative anvendelse...8 Generelt... 8 Hæren...10 Søværnet...12 Flyvevåbnet...14 Hjemmeværnet...16 Specialoperationsstyrker...19 Netværksbaserede operationer...19 KAPITEL 2 Kapacitetsbeskrivelser og -levetid...21 Teknisk, operativ og økonomisk levetid...21 Materiel til uddannelse, erstatning for tab og reservedele...24 Hærens materielkapaciteter...26 Kampkapaciteter...26 Kampkøretøjer...26 Udrustning og våben...31 Kampstøttekapaciteter...40 Ildstøtte...40 Sensorer og opklaringssystemer...43 Ingeniørstøtte...47 Logistikstøttekapaciteter...52 Køretøjer...52 Logistik, lejr og sanitetsmateriel...57 Føringsstøttekapaciteter...60 Kommando, kontrol og informationssystemer...60 Kommunikationssystemer...62 Føringsstøttemateriel...67 Øvrigt materiel...68 Beskyttelsessystemer...68 Trænings og simulationssystemer...69 Levetidsskema, hæren...76 Søværnets materielkapaciteter

10 FLEX koncepten...86 Fregatter og korvetter...87 Fregatter...87 NIELS JUEL KLASSEN...89 Støtteskibe...90 ABSALON KLASSEN...90 Strategisk søtransportkapacitet...92 ARK projektet...92 Patruljefartøjer...94 FLYVEFISKEN KLASSEN...94 DIANA KLASSEN...95 HOLM KLASSEN...96 BARSØ KLASSEN...97 Inspektionsskibe og inspektionsfartøjer...97 THETIS KLASSEN...97 KNUD RASMUSSEN KLASSEN...99 AGDLEK KLASSEN Isbrydere, miljøskibe og miljømateriel DANBJØRN, ISBJØRN, THORBJØRN GUNNAR SEIDENFADEN og GUNNAR THORSON METTE MILJØ og MARIE MILJØ MILJØ KLASSEN Lægtvandsfartøj Øvrigt miljømateriel Øvrigt sejlende materiel DANNEBROG SLEIPNER LÆSØ Mindre orlogskuttere og fartøjer Maritim helikopter LYNX MK 90B Øvrige materielkapaciteter Materiel ved søværnets Operative Logistiske Støttecentre (OPLOG) Våbensystemer Luftforsvarsmissilsystemer Sømålsmissilsystemer Artillerisystemer Anti ubådssystemer Missilvildledningssystemer Søminer Minerydningsudstyr Dykkermateriel Farvandsovervågningssystemer Kystradarer Elektro optiske sensorer Kommando, kontrol og informationssystemer Landbaseret CCIS Skibsbaserede kommando og kontrolsystemer Link systemer Kommunikationssystemer Særligt træningsmateriel Levetidsskema, søværnet

11 Flyvevåbnets materielkapaciteter Kampfly F 16 MLU FIGHTING FALCON Flybårne våben og rekognosceringssystemer Transport og inspektionsfly samt træningsfly Taktisk transportfly C 130J 30 HERCULES Transport og inspektionsfly CL 604 CHALLENGER SAAB T 17 SUPPORTER Helikoptere Rednings og transporthelikopter S 61 SEA KING Rednings og transporthelikopter EH101 MERLIN Observationshelikopter AS 550 FENNEC Selvbeskyttelse på fly Kommando, kontrol og informationssystemer Multi AEGIS Site Emulator (MASE) Northern European Command Command Control and Information System (NEC CCIS) Sensorer og radarer Varslingsradar RAT31 DL Varslingsradar Martello S Varslingsradar TPS Identification Friend Foe/Selective Identification Feature (IFF/SIF) Lufttrafikkontrolsystemer Danish Air Traffic System Information/Airport Information Management System Ground Controlled Approach/Precision Approach Radar og Instrument Landing System Indflyvningsradarsystemer Navigationssystemer Integrated Remote control and Information System Kommunikationssystemer Radiokommunikation Voice Communications Systems Satellitkommunikation LINK Operationsstøtte Brand og Redningstjeneste Aerial Port Services Sanitet Ingeniørmateriel Military Working Dog kapacitet Levetidsskema, flyvevåbnet Hjemmeværnets materielkapaciteter Våben Enkeltmandsudrustning Kommunikationsmateriel Simulationsmateriel Køretøjer Fartøjer Levetidsskema, hjemmeværnet Værnsfælles materielkapaciteter Specialoperationsmateriel Lejrmateriel

12 CBRN materiel Luftmålsdroner Levetidsskema, værnsfælles kapaciteter KAPITEL 3 Vurdering af de teknologiske udviklingstendenser Teknologiudviklingens betydning for materielkapaciteterne generelt NBO betydning for materielkapaciteter Teknologiudviklingens betydning for specifikke materielkapaciteter KAPITEL 4 Vurdering af de økonomiske udviklingstendenser Forsvarsudgifter vs. prisudvikling Forsvarets investeringsomkostninger Forsvarets materieldriftsomkostninger BILAG: UFOM organisation Udvalget Sekretariatet

13 INDLEDNING Udvalgets nedsættelse Som en del af forligsforberedelserne nedsatte Forsvarsministeriet Udvalget vedrørende Forsvarets Materiel (UFOM ) den 1. oktober 1. UFOM organisation og deltagere fremgår af bilag. Udvalgets kommissorium Udvalget skal foretage en vurdering af levetiden for forsvarets materielsystemer og hovedmaterielgenstande med udgangspunkt i: Forsvarets nuværende materielsituation, materielanskaffelsesprojekter indeholdt i aftale af 10. juni 2004 om forsvarets ordning , den teknologiske udvikling, samt det stigende, internationale engagement. Vurderingen omfatter hæren, søværnet, flyvevåbnet, hjemmeværnet og det værnsfælles område og baseres på: Materiellets operative anvendelse, den operative anvendelsesgrad og dermed nedslidning af materiellet, samt den operative, tekniske og økonomiske levetid. Udvalget skal endvidere vurdere den forventede, teknologiske og økonomiske udvikling på materielområdet, og denne udviklings betydning for forsvarets materielanskaffelser over en 20-årig planlægningshorisont. Beskrivelsen af udviklingens betydning skal fremstå som generelle tendenser og heraf afledte konsekvenser. Beskrivelsen skal således ikke omfatte konkrete forslag til fremtidige materielanskaffelser. Terminen for arbejdet var som udgangspunkt den 15. april 2008, men udarbejdelse af UFOM rapport blev undervejs i arbejdet synkroniseret med Forsvarskommissionens arbejde på materielområdet, hvorfor terminen for udvalgets færdiggjorte rapport blev ændret til den 9. maj Rapportens indhold Rapporten tager udgangspunkt i kommissoriets rammer for og opgaver til UFOM. Rapporten består af et hovedbind med og et sammenfatningsbind uden kapacitetsbeskrivelser og billeder. 1 FMN-AC1 skr. Kommissorium for Udvalget vedrørende Forsvarets Materiel af

14 Rapporten har en tidshorisont på 20 år efter udløbet af Aftale om forsvarets ordning , og dækker således perioden Rapporten er inddelt i fire kapitler: Kapitel 1 beskriver værnenes operative anvendelse. Kapitel 2 beskriver forsvarets materielkapaciteter, kapaciteternes anvendelse og deres vurderede levetid. Kapitel 3 indeholder en beskrivelse og en vurdering af de teknologiske udviklingstendenser, der kan have indflydelse på forsvarets fremtidige anskaffelser. Kapitel 4 indeholder en beskrivelse og vurdering af de økonomiske rammer og udviklingstendenser, der vil have indflydelse forsvarets fremtidige anskaffelser.. 7 7

15 KAPITEL 1 Værnene og deres operative anvendelse Kapitel 1 giver en beskrivelse af udviklingen i værnene på baggrund af Aftale om forsvarets ordning for og værnenes forventede operative anvendelse på baggrund af de seneste års indsættelse i nationale og internationale operationer. Herudover beskriver kapitlet dansk forsvars tilgang til netværksbaserede operationer, der vurderes at få stor indflydelse på værnenes operative anvendelse og dermed materielplanlægningen over de næste 20 år. Generelt I henhold til Lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v. 2 skal dansk forsvar bidrage til at fremme fred og sikkerhed, og har som et væsentligt sikkerhedspolitisk middel til formål: at forebygge konflikter og krig, at hævde Danmarks suverænitet og sikre landets fortsatte eksistens og integritet og at fremme en fredelig udvikling i verden med respekt for menneskerettighederne. Hertil opridser loven følgende dimensionerende opgaver: 3. Forsvaret skal som en integreret del af NATO i samarbejde med allierede styrker kunne deltage i konfliktforebyggelse, krisestyring samt forsvar af NATO s område i overensstemmelse med alliancens strategi. 4. Forsvaret skal kunne konstatere og afvise krænkelser af dansk suverænitet og varetage myndighedsopgaver. 5. Forsvaret skal kunne deltage i løsningen af tillidskabende og stabilitetsfremmende opgaver samt dialog og samarbejde på det forsvarsmæssige område med lande i og uden for NATO såvel i Danmarks nærområde som globalt. 6. Dansk forsvar skal med militære midler kunne bidrage til løsning af konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver. 7. Forsvaret skal efter forsvarsministerens nærmere bestemmelse og forhandling med vedkommende ministre kunne løse andre opgaver. o 7a. Forsvarsministeren har det overordnede, koordinerende ansvar for søredningstjenesten i danske farvande. 8. Forsvaret skal råde over styrker af hæren, søværnet og flyvevåbnet, hvis størrelse, kampkraft, udholdenhed, mobilitet og fleksibilitet gør det muligt at løse de i 3-7 nævnte opgaver. Hjemmeværnet deltager som en del af forsvaret i løsningen af de opgaver, der påhviler de tre værn. Aftale om forsvarets ordning for betyder, at dansk forsvar styrker kapaciteten på to centrale områder: 1) Internationale, deployerbare, militære kapaciteter og 2) Evnen til at imødegå terrorhandlinger og deres virkninger. 2 LOV nr. 122 af 27. februar 2001 (Gældende). Senere ændret ved LOV nr. 568 af 9. juni Aftale af 10. juni 2004 med bilag 8 8

16 Forsvarets operative virksomhed består således af internationale operationer i en global ramme og nationale operationer inden for hele rigsfællesskabets område. Dansk forsvar skal derfor opbygge og vedligeholde materielkapaciteter til løsning af opgaver både internationalt og nationalt, og alle forsvarets kapaciteter skal som udgangspunkt kunne anvendes både uden for landets grænser og i en national opgaveløsning. Forsvaret er struktureret til at kunne tilvejebringe de nødvendige operative kapaciteter således, at dansk forsvar kan indsættes globalt i en eller flere af operationsformerne støtteoperationer, stabiliseringsoperationer og kampoperationer i spektret fra fred over krise til krig, herefter benævnt det fulde opgavespektrum. Deltagelse i det fulde opgavespektrum medfører en række forhold af materielmæssig betydning, herunder store risici for personel og materiel samt øget nedslidning af materiellet. Til alle opgaver, herunder især i relation til deltagelse i internationale operationer, har forsvarets enheder behov for godt og moderne materiel, så personellet beskyttes bedst muligt og effektiv opgaveløsning kan finde sted. Relativt hyppige udskiftninger og opdateringer af materiellet er derfor nødvendige. Vilkårene for forsvarets internationale engagement har de seneste år ændret sig i retning af skarpere operationer i fjerne dele af verden og under stadig mere krævende klimatiske forhold. Herved er vilkårene for de nuværende og forventede internationale operationer i betydelig grad skærpede og mere krævende, end hvad der var forudset ved forligets indgåelse. Deltagelse i internationale operationer medfører, at danske enheder ofte indsættes under stærkt varierede geografiske og klimatiske forhold. Indsættelserne i klimazoner og terræn, der afviger væsentligt fra danske forhold, har medført behov for at modificere og nyanskaffe materiel, der kan tåle ekstreme påvirkninger fra varme, kulde, bjerge, stenørken, marskområder mv. Specielt i internationale operationer indsættes danske enheder i større, multinationale rammer, hvor flere værn deltager. Det medfører stadig større krav til interoperabilitet, dvs. evnen til både teknologisk og doktrinært at samarbejde på tværs af nationer og værn. Høj grad af interoperabilitet er med til at øge beskyttelsen af personellet og effektiv opgaveløsning og til at sikre dansk forsvars fortsatte relevans som: Samarbejdspartner i FN og NATO, som en relevant partner i Danmarks strategiske, militære samarbejde med USA og Storbritannien, og som et forsvar, der evner at deltage i netværksbaserede, internationale operationer. Forsvarets nationale opgaver omfatter aktiviteter fra suverænitetshåndhævelse over eftersøgnings- og redningsopgaver til specifikke årstids- eller situationsafhængige opgaver i hele rigsfællesskabet. Fælles for opgaverne er, at de typisk er veldefinerede, foregår i et kendt miljø og ofte indgår som en del af forsvarets langtidsplanlægning afledt af samfundets bered- 9 9

17 skabskrav. Det betyder, at forsvarets indsættelse i nationale opgaver for så vidt angår antallet af enheder, beredskab og dermed materiellets anvendelsesgrad er relativ forudsigelig. Interoperabilitet mellem især statsinstanser er også nationalt en forudsætning for smidig og effektiv opgaveløsning. Hæren Hæren gennemfører i indeværende forligsperiode en omfattende transformation fra en struktur dimensioneret til territorialforsvar til en struktur dimensioneret til internationale operationer i det fulde opgavespektrum, og som tillige kan løse opgaver i regi af totalforsvaret. Hæren indledte i 2005 opbygningen af logistiske kapaciteter samt kommando-, kontrol- og kommunikationskapaciteter. Der er anskaffet en serie af pansrede køretøjer og infanterikampkøretøjer, og der gennemføres en fortsat modernisering af kampvogne, bjærgningssystemer og ingeniørmateriel. Allerede besluttet anskaffelse af nyt materiel til visse ingeniørkapaciteter, et modulært opbygget felthospital samt nyere bjærgningssystemer forventes at finde sted fra Hæren vil således råde over disse kapaciteter fra Ildstøtte i form af artilleri baseres fortsat på hærens 155 mm selvkørende haubits M109. Indførelsen af nye, lette, tidssvarende, strategisk og taktisk deployerbare ildstøttemidler er planlagt, men det er ikke afklaret, om og i givet fald hvornår anskaffelsen gennemføres. I overensstemmelse med det indeværende forsvarsforlig skal hæren kontinuerligt kunne have kapaciteter svarende 1500 mand udsendt. Hæren er således dimensioneret til at kunne udsende to større bidrag af bataljonsstørrelse og et mindre bidrag af kompagnistørrelse (i alt ca soldater) samt en række mindre bidrag i form af enkeltmandsudsendelser (i alt ca. 100 soldater). Større styrkebidrag består af sammensatte enheder, der omfatter hærens forskellige våbenarter og specialkapaciteter. En indsat enhed skal kunne løse opgaver inden for det fulde opgavespektrum, og skal umiddelbart kunne omstilles fra indsats i stabiliserings- og støtteoperationer til indsættelse i kamp og omvendt. Hærens operationsvilkår har siden 2004 gennemgået en betydelig udvikling. Det har øget de operative krav til, og øget anvendelsen af og påvirkningerne på materiellet. Hæren er indsat i missionsområder med stærkt varierende klimatiske og geografiske forhold. Stærk varme og ekstreme geografiske områder, som ørken og stenet terræn, medvirker ved støv og mekaniske påvirkninger til en betydelig hurtigere nedslidning af materiellet end hidtil set. Herudover vil udstrakte operationsområder med store logistiske afstande, ringe infrastruktur, uvejsomt terræn og fjendtlig beskydning øge nedslidningen og forkorte materiellets levetid. Opsamlede erfaringer viser, at nogle materielkapaciteter vil nedslides op til 10 gange hurtigere ved indsættelse under de mest ekstreme forhold. Hærens operative vilkår tegnes primært af den internationale indsats og forberedelserne hertil. Hæren har leveret enheder til missioner i Irak, Kosovo og Afghanistan. I to af missionsområderne har enhederne været deployeret som to henholdsvis fire geografisk adskilte styrkebidrag. Konkret fordelte bidragene sig i en periode på i alt syv geografisk adskilte indsættel

18 sesområder. De udsendte styrkebidrag skal uanset geografisk spredning kunne genforsynes med alt fra vand og fødevarer til køretøjer, våben og ammunition, ligesom enhederne i hvert af de geografisk adskilte områder skal være i stand til at vedligeholde og reparere det materiel og de køretøjer, der anvendes i opgaveløsningen. Styrkebidragene udsendes situationsbestemt og kontinuerligt og opretholdes ofte over en længere årrække. Disse faktorer stiller væsentlige krav til den logistiske støttestruktur og øger slidtagen på materiellet. Hæren har derfor behov for at råde over materiel i et omfang, der muliggør fleksibel deltagelse i det internationale engagement, og som understøtter den forudgående hjemlige uddannelse og beredskab. Styrkeindsættelsen sker ofte i områder, hvor truslen er meget høj. Det indebærer, at materiel går tabt som følge af fjendtlig våbenvirkning, dvs. beskydning, vejsidebomber etc. Dette afføder behov for en højere grad af beskyttelse end tidligere, herunder pansring af de udsendte enheder, ligesom tabt materiel skal erstattes. Enhederne i de meget intensive internationale operationer som fx Afghanistan har derfor et stigende behov for flere og bedre pansrede og beskyttede køretøjer end tidligere, og for mere moderne våbensystemer. Denne udvikling er bl.a. afspejlet i den seneste anskaffelse af pansrede ambulancer. Operationsvilkårene medfører endvidere, at utilstrækkeligt beskyttede køretøjer ikke kan anvendes, og således forældes operativt, før de bliver teknisk forældede. Kravene til materiel, der beskytter den individuelle soldat, er også stigende i takt med den stigende trussel. Både i relation til kvalitet og kvantitet. Truslen mod udsendte styrker er i dag til stede i hele missionsområdet. De operative krav til hærens materiel er derfor også øget ved enheder, hvor truslen hidtil har været begrænset, fx ved logistiske enheder. Dette fordrer ikke blot stadigt bedre materiel ved udsendte enheder, men også at enhederne før udsendelse og i beredskab kan træne realistisk med materiel svarende til det, de senere udsendes med. Endelig er der et stigende behov for hyppigere nyanskaffelser som følge af 11 11

19 modstanderens udvikling af nye kapaciteter, og fordi der opstår nye teknologiske muligheder for at beskytte personel og materiel generelt. Samlet set har hærens aktuelt skærpede operationsvilkår en række afledte konsekvenser for den operative og tekniske levetid for hærens materielsystemer, hvor materiellet bør opdateres eller udskiftes hyppigere. Der bør opbygges en tilstrækkelig materielreserve, og der bør sikres en normering, der skaber bedre balance i strukturen - hjemme som ude. Behovene ved indsatte styrker har bragt uddannelse og forberedelse til udsendelse under pres på grund af manglende materiel til uddannelse og træning. Hæren har således i de seneste år haft et stigende behov for midler til materielanskaffelser og -drift som følge af indsættelse i internationale operationer. Søværnet Søværnet fortsætter i indeværende forligsperiode tilpasning af flåden, der vil sikre søværnets evne til også fremadrettet at løse de pålagte internationale og nationale opgaver. Anskaffelse af støtteskibe og fregatter vil sikre søværnets evne til global deltagelse i internationale operationer i det kystnære miljø, herunder operationer rettet mod land. To støtteskibe er på nuværende tidspunkt taget i brug, og tre fregatter er under opbygning og forventes klar til indsættelse i perioden Internationale operationer med henblik på overvågning af kystnære havområder har tillige muliggjort indsættelse af mindre enheder, fx FLYVEFISKEN-klassen. Generelt vil søværnets mindre enheder kunne indsættes i internationale operationer, afhængig af opgave og forhold i et specifikt operationsområde. På baggrund af NATO topmødet i 2002 i Prag har søværnet charteret fire civile transportskibe for at etablere den nødvendige løftekapacitet til danske styrker i internationale operationer og for at styrke NATO samlede løftekapacitet. Projektet gennemføres i samarbejde med Tyskland. Anskaffelsen af inspektionsfartøjer (KNUD RASMUSSEN-klassen) og standardfartøjer MK I (HOLM-Klassen) og MK II (DIANA-klassen) vil sammen med inspektionsskibene (THETISklassen) og FLYVEFISKEN-klassen sikre søværnets evne til at løse det nuværende nationale opgavekompleks. Afhængig af den specifikke opgave vil visse af enhederne ligeledes kunne anvendes i internationale operationer. MK I er indfaset i perioden Den første MK II enhed blev leveret november, og de resterende fem enheder er planlagt leveret inden udgangen af indeværende forligsperiode. Begge inspektionsfartøjer indfases ligeledes i indeværende forligsperiode. Søværnets nationale operationer omhandler opgaver, der permanent varetages inden for rigsfællesskabet, som fx suverænitetshævdelse, redning til søs, støtte til civil skibsfart, miljøopgaver og fiskeriinspektion i Nordatlanten. Til løsning af de nationale opgaver har søværnet forskellige døgnbemandede myndigheder i Danmark, på Færøerne og i Grønland samt kon

20 tinuerligt en lang række sejlende enheder i danske og nordatlantiske farvande. Opgaverne løses på alle tider af året under de herskende klimatiske og geografiske forhold. Opgavernes karakter er som oftest veldefinerede, ligesom det anvendte materiel er optimeret til formålet. Anvendelsen af søværnets materiel ved løsning af det nationale opgavekompleks er således forholdsvis veldefineret. I søværnets operative struktur indgår to eskadrer, hvor 1. Eskadre primært har ansvaret for uddannelse og opstilling af enheder til varetagelse af de nationale opgaver, mens 2. Eskadre primært har ansvaret for uddannelse og opstilling af enheder til varetagelse af de internationale opgaver. Der er tilstræbt størst mulig standardisering af både materiel og uddannelse mellem de to eskadrer for at muliggøre smidig og hurtig forskydning af indsatsen mellem disse to opgaver. Hertil er søværnets operative logistiske støttecentre organiseret, så de bedst muligt yder støtte til enhederne i både nationale og internationale operationer. Søværnets udsendelser ses fortrinsvis at omfatte indsættelse af sammensatte kapaciteter, fx en stor overfladeenhed, dvs. en fregat eller et støtteskib med helikopter samt opgaverelevante elementer bestående af fx specialoperationsstyrker, militærpoliti og minører. Afhængigt af opgaven kan udsendelser herudover fleksibelt omfatte en række forskellige kapaciteter, såsom sejlende enheder, stabe eller dele heraf samt enkeltpersoner. De internationale maritime operationer har fx til formål at sikre kontrollen med kystnære områder eller sikre den civile skibsfart fri passage i et specifikt farvand. Disse operationer kan foregå i rammen af FN, NATO eller i koalitionsregi. Hertil kommer dansk deltagelse i stående flådestyrker, som fx NATO flådestyrke i det Nordatlantiske område 4. Det internationale engagement stiller store materielmæssige krav til de enkelte kapaciteter, som skal kunne operere under meget forskellige klimatiske forhold samtidig med, at de skal 4 Standing NATO Maritime Group

21 kunne indsættes i det fulde opgavespektrum. Truslen er ligeledes varierende og kan spænde fra trusler bestående af små fartøjer fyldt med sprængstof til mere konventionelle trusler som fx sømålsmissiler. Som udgangspunkt vil søværnets bidrag til internationale operationer blive udsendt som en del af en større international maritim styrke. Dette sker dels for at opnå en større effekt af den udsendte kapacitet gennem synergi med andre landes bidrag, dels fordi hovedparten af mulige, internationale operationer er af en størrelse, som Danmark ikke kan håndtere alene. Denne indsatsform giver herudover en mindre logistisk belastning, fordi der kan indgås samarbejde med andre nationers logistiske netværk. Anvendelsen af søværnets materiel forventes ikke markant ændret som følge af øget deltagelse i nationale og internationale operationer. Nedslidningen af søværnets materiel vil primært være afhængig af antal dage til søs og mindre afhængig af forholdene i indsættelsesområdet. Søværnet skal fra 2009 sammen med flyvevåbnet kontinuerligt kunne udsende kapaciteter svarende til ca. 500 mand i internationale operationer. Aftalen om forsvarets ordning fra indeholder anskaffelse af fire maritime helikoptere til anvendelse på støtteskibe og fregatter, samt en opdatering af søværnets eksisterende LYNX-helikoptere. For nærværende undersøges mulighederne for at gennemføre en samlet anskaffelse af nye, maritime helikoptere. Der gennemføres derfor for nærværende kun tilpasset opdatering af de eksisterende LYNX-helikoptere. Denne opdatering forventes gennemført i , således at kapaciteten kan opretholdes, indtil en eventuel erstatningsanskaffelse finder sted. Flyvevåbnet Flyvevåbnet gennemgår i indeværende forligsperiode omstilling fra et garnisonsflyvevåben til et expeditionary flyvevåben, dvs. et flyvevåben struktureret til at gøre tjeneste uden for landets grænser. Omstillingen vil medføre, at alle operative kapaciteter fleksibelt kan deployeres internationalt og/eller bidrage til national opgaveløsning. Flyvevåbnet løser en række nationale opgaver, herunder overvågning og suverænitetshævdelse, fiskeriinspektion, havmiljøflyvninger, eftersøgnings- og redningsoperationer, transportopgaver for regering og kongehus, samt støtte til Rigspolitiet. Flyvevåbnet kan endvidere bidrage til løsning af totalforsvarsopgaver med samtlige kapaciteter. Flyvevåbnet skal fra 2009 sammen med søværnet kontinuerligt kunne udsende kapaciteter svarende til ca. 500 mand i internationale opgaver. Som en del af indeværende forlig er Combat Support Wing oprettet med det formål at kunne understøtte flyvevåbnets fly- og varslingsbidrag i internationale operationer, men Combat Support Wing kan også udsende selvstændige delbidrag eller, i begrænset omfang, støtte øvrige værns udsendelser, fx på kommunikationsområdet

22 De danske F-16 kampfly udgør fortsat en moderne og effektiv kampflykapacitet, der kan indsættes i hele opgavespektret. F-16 kan, bl.a. på grund af kontinuerlige opdateringsprogrammer og indkøb af moderne våbensystemer, indsættes som luftstøtte med stor præcision under alle vejr- og lysforhold, og den kan indgå i netværksbaserede operationer. F-16 flyenes levetid vurderes dog at ville udløbe i perioden, hvorfor der er iværksat analyser af mulighederne for at tilvejebringe en ny kampflykapacitet som erstatning. Danmarks behov for lufttankningskapacitet til kampfly tilgodeses på nuværende tidspunkt gennem bilaterale aftaler med alliancepartnere. Danmarks øgede internationale engagement har medført et stærkt stigende behov for adgang til både strategisk og taktisk lufttransportkapacitet. I nåede omfanget af chartret, civil lufttransportkapacitet til dansk forsvar et niveau på knapt 100 mio.kr., og ved udgangen af første kvartal 2008 var der chartret fly for ca. 60 mio. kr. Chartringerne har dækket det behov for strategisk og taktisk lufttransport, som oversteg flyvevåbnets egen kapacitet. Forsvarets har anskaffet fire nye HERCULES transportfly af typen C-130J-30. Det fjerde fly blev anskaffet i, og forventes efter en række modificeringer at kunne indsættes i HERCULES flyets hastighed, lastekapacitet, evne til at lande på primitive pladser, samt selvbeskyttelsesniveau gør det særligt velegnet i den taktiske rolle. Sammen med en særlig luftevakueringsenhed fra Combat Support Wing opretholder de danske HERCULES fly desuden et særligt beredskab til luftevakuering af syge, sårede og omkomne soldater. Strategisk lufttransport tilvejebringes i multinationalt regi ved en fast leasing af en civil luftfragtkapacitet med mulighed for tilkøb af yderligere kapacitet. En mindre del af chartringen finder sted gennem NATO Strategic Airlift Interim Solution (SALIS) projekt. Denne kontrakt udløber med udgangen af Danmark har deltaget i et multinationalt projekt i NATO-regi for at se på mulighederne for at etablere strategisk lufttransportkapacitet. Det har dog vist sig, at udgifterne i forbindelse med tilvejebringelsen af kapaciteten gennem dette projekt, set fra et dansk synspunkt, ville være for store. For nærværende arbejdes derfor på etablering af en 15 15

Forsvarskommandoens Virksomhedsregnskab

Forsvarskommandoens Virksomhedsregnskab Forsvarskommandoens Virksomhedsregnskab 2000 Udgivet af Forsvarskommandoen maj 2001 Design Eleven Danes Produktion: Nordjyllands Bogtrykkeri A/S Oplag: 2500 Forsvarets Virksomhedsregnskab 2000 1 2 Indhold

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 BERETNING...4 2 MÅLRAPPORTERING...15 3 REGNSKAB...32 4 BILAG TIL REGNSKAB OG BEVILLING...51

Indholdsfortegnelse 1 BERETNING...4 2 MÅLRAPPORTERING...15 3 REGNSKAB...32 4 BILAG TIL REGNSKAB OG BEVILLING...51 Årsrapport 2011 Indholdsfortegnelse 1 BERETNING...4 1.1 Forsvarets formål...4 1.2 Årets økonomiske resultat...5 1.3 Årets faglige resultat...8 1.4 Forsvarets forventninger til det kommende år...13 2 MÅLRAPPORTERING...15

Læs mere

Forsvarschefens forord

Forsvarschefens forord 2007 årsrapport Forsvarskommandoen Forsvarschefens forord 2007 har været et spændende, men også krævende år for forsvaret og i særlig grad for de ansatte. Det står klart, når man kigger på de opgaver,

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDHOLD

Indholdsfortegnelse INDHOLD 2013 ÅRSRAPPORT INDHOLD Indholdsfortegnelse 1 Beretning... 4 1.1 Forsvarets formål... 4 1.2 Årets faglige resultat... 5 1.3 Målrapportering over resultatkrav og de medgåede og afsatte økonomiske ressourcer...11

Læs mere

ARBEJDSGRUPPE VÆRNSFÆLLES ARKTISK KOMMANDO. 19. maj 2011 RAPPORT VEDRØRENDE PLACERING AF VÆRNSFÆLLES ARKTISK KOMMANDO

ARBEJDSGRUPPE VÆRNSFÆLLES ARKTISK KOMMANDO. 19. maj 2011 RAPPORT VEDRØRENDE PLACERING AF VÆRNSFÆLLES ARKTISK KOMMANDO ARBEJDSGRUPPE VÆRNSFÆLLES ARKTISK KOMMANDO 19. maj 2011 RAPPORT VEDRØRENDE PLACERING AF VÆRNSFÆLLES ARKTISK KOMMANDO 1 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ 5 1 INDLEDNING... 7 1.1 Overordnet problemstilling....

Læs mere

LILLE FLÅDE HVAD NU? Af flotilleadmiral (pens.) Niels Chr. Borck

LILLE FLÅDE HVAD NU? Af flotilleadmiral (pens.) Niels Chr. Borck LILLE FLÅDE HVAD NU? Af flotilleadmiral (pens.) Niels Chr. Borck Som det vil være medlemmerne af Søe-Lieutenant-Selskabet og læserne i øvrigt af dette tidsskrift bekendt, indsendte flotilleadmiral Niels

Læs mere

Danmarks behov for kampfly

Danmarks behov for kampfly Mikkel Vedby Rasmussen og Henrik Ø. Breitenbauch Danmarks behov for kampfly En strategisk analyse af det fremtidige behov for danske kampfly Danmarks behov for kampfly Dansk Institut for Militære Studier

Læs mere

Illustrationer og fotos: Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet eller Forsvarets Mediecenter, med mindre andet er anført. Foto forside tv og midt:

Illustrationer og fotos: Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet eller Forsvarets Mediecenter, med mindre andet er anført. Foto forside tv og midt: STRATEGI FOR DEN DANSKE INDSATS MOD PIRATERI 2011-2014 Illustrationer og fotos: Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet eller Forsvarets Mediecenter, med mindre andet er anført. Foto forside tv og midt:

Læs mere

OKTOBER 2010 FAKTA OM FORSVARET

OKTOBER 2010 FAKTA OM FORSVARET OKTOBER 2010 FAKTA OM FORSVARET Indhold 3 4 6 12 20 24 25 26 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 42 44 46 47 Forsvarets mission og formål Forsvarets tre værn Forsvarets materielgenstande - Hæren Forsvarets

Læs mere

1. Hvad ser Udviklingspolitisk Råd som de vigtigste erfaringer fra Danmarks samtænkte bidrag til internationale stabiliseringsindsatser de seneste år?

1. Hvad ser Udviklingspolitisk Råd som de vigtigste erfaringer fra Danmarks samtænkte bidrag til internationale stabiliseringsindsatser de seneste år? 46.H.1-6. SSP Stabiliserings- og sikkerhedspolitik 3 Til drøftelse Strategisk drøftelse af udkast til Politik for Danmarks samtænkte stabiliseringsindsatser N/A (godkendes af den interministerielle samtænkningsstyregruppe)

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. December 2013

Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. December 2013 Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel December 2013 BERETNING OM FORSVARETS PROCEDURER FOR ANSKAFFELSE AF STØRRE MATERIEL Indholdsfortegnelse I. Introduktion

Læs mere

Resume. Analysen opstiller følgende løsningsforslag:

Resume. Analysen opstiller følgende løsningsforslag: Resume Analysen tager udgangspunkt i, at den nuværende elevproduktion fortsat udgør grundlaget, idet det bemærkes, at udfaldet af øvrige igangværende analyser og implementering af en ny HR strategi kan

Læs mere

HELMAND-PLANEN 2011-2012

HELMAND-PLANEN 2011-2012 HELMAND-PLANEN 2011-2012 SAMT AFRAPPORTERING FOR DEN DANSKE INDSATS I AFGHANISTAN I 2010 Kort: NATO Illustrationer og fotos: Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet eller Forsvarets Mediecenter, med mindre

Læs mere

Det danske samfunds indsats og beredskab mod terror

Det danske samfunds indsats og beredskab mod terror Det danske samfunds indsats og beredskab mod terror Den tværministerielle arbejdsgruppe om terrorbekæmpelse Oktober 2005 Det danske samfunds indsats og beredskab mod terror Den tværministerielle arbejdsgruppe

Læs mere

Flyvevåbnet TOTALFORSVARET EFFEKTIVISERES VIA ØGET SAMARBEJDE HØJT OG SKRÆDDERSYET BEREDSKAB NØDVENDIGT. til Flyvevåbnets medarbejdere

Flyvevåbnet TOTALFORSVARET EFFEKTIVISERES VIA ØGET SAMARBEJDE HØJT OG SKRÆDDERSYET BEREDSKAB NØDVENDIGT. til Flyvevåbnets medarbejdere Flyvevåbnet til Flyvevåbnets medarbejdere 1.ÅRGANG NR.6 OKTOBER 2004 TOTALFORSVARET EFFEKTIVISERES VIA ØGET SAMARBEJDE HØJT OG SKRÆDDERSYET BEREDSKAB NØDVENDIGT FLYVEVÅBNET til Flyvevåbnets medarbejdere

Læs mere

En verden i forandring nye trusler, nye svar

En verden i forandring nye trusler, nye svar En verden i forandring nye trusler, nye svar Redegørelse fra regeringen om indsatsen mod terrorisme Juni 2004 En verden i forandring nye trusler, nye svar Redegørelse fra regeringen om indsatsen mod terrorisme

Læs mere

DANSK ARTILLERI-TIDSSKRIFT

DANSK ARTILLERI-TIDSSKRIFT DANSK ARTILLERI-TIDSSKRIFT NR. 1 APRIL 2009 95. ÅRGANG UDGIVET AF: ARTILLERIOFFICERSFORENINGEN ISSN 0011-6203 ARTILLERIOFFICERSFORENINGEN Formand: Sekretær: Oberst W.P. Kahle, Hærens Ildstøtteskole, Hjertingvej

Læs mere

Danmark, Grønland & Færøerne: Kongeriget Danmarks Strategi for Arktis 2011 2020

Danmark, Grønland & Færøerne: Kongeriget Danmarks Strategi for Arktis 2011 2020 Danmark, Grønland & Færøerne: Kongeriget Danmarks Strategi for Arktis 2011 2020 Foto: Per Arnesen Danmark, Grønland & Færøerne: Kongeriget Danmarks Strategi for Arktis 2011 2020 Kongeriet Danmarks Strategi

Læs mere

Flyvevåbnet AFSÆT TIL DET NYE FLYVEVÅBEN AFSKED MED DET JORDBASEREDE LUFTFORSVAR. til Flyvevåbnets medarbejdere 2.ÅRGANG NR.

Flyvevåbnet AFSÆT TIL DET NYE FLYVEVÅBEN AFSKED MED DET JORDBASEREDE LUFTFORSVAR. til Flyvevåbnets medarbejdere 2.ÅRGANG NR. Flyvevåbnet til Flyvevåbnets medarbejdere 2.ÅRGANG NR.8 FEBRUAR 2005 AFSÆT TIL DET NYE FLYVEVÅBEN AFSKED MED DET JORDBASEREDE LUFTFORSVAR FLYVEVÅBNET til Flyvevåbnets medarbejdere ANSVARSHAVENDE REDAKTØR

Læs mere

Fremtidens forsvar. Hovedbind

Fremtidens forsvar. Hovedbind Fremtidens forsvar Hovedbind Beretning fra Forsvarskommissionen af 1997 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning................................................5 Resumé..................................................15

Læs mere

Hjemmeværnets. Årsprogram 2015. Version 002

Hjemmeværnets. Årsprogram 2015. Version 002 Hjemmeværnets Årsprogram 2015 Version 002 30. juni 2014 Indhold 1. Hjemmeværnsledelsens direktiv til myndighedscheferne...3 2. Generelt...5 2.1 Forsvarsforlig 2013-2017... 5 2.2 Resultatkontrakt... 5 2.3

Læs mere

Redningsberedskabets Strukturudvalg

Redningsberedskabets Strukturudvalg 2014 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Redningsberedskabets Strukturudvalg Afrapportering fra Redningsberedskabets Strukturudvalg 2014 Indhold Indhold... 1 1.... 4 2. Baggrund for

Læs mere

UKLASSIFICERET SPECIALE. Link 16 som NBO enabler udfordringen ved at indføre netværksteknologi. Vejleder: MJ H.P.H. Michaelsen

UKLASSIFICERET SPECIALE. Link 16 som NBO enabler udfordringen ved at indføre netværksteknologi. Vejleder: MJ H.P.H. Michaelsen UKLASSIFICERET FORSVARSAKADEMIET Fakultet for Strategi og Militære Operationer STK/MASTER (MMS) VUT II/L 2009/2010 Kaptajn A.S. Pilgaard Syndikat MAHAN 17. maj 2010 SPECIALE Link 16 som NBO enabler udfordringen

Læs mere

Bilagssamling til undersøgelse af frivilligområdet

Bilagssamling til undersøgelse af frivilligområdet September 2008 Forsvarsministeriet Holmens Kanal 42 1060 København K Tlf.: 33 92 33 20 Fax: 33 32 06 55 Mail: fmn@fmn.dk Web: www.fmn.dk Bilagssamling til undersøgelse af frivilligområdet Arbejdsgruppen

Læs mere

Strategi for den danske indsats mod pirateri og væbnet røveri til søs 2015-2018 Marts 2015 Udgiver: Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448

Strategi for den danske indsats mod pirateri og væbnet røveri til søs 2015-2018 Marts 2015 Udgiver: Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 Udenrigsministeriet Justitsministeriet Forsvarsministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet STRATEGI FOR DEN DANSKE INDSATS MOD PIRATERI OG VÆBNET RØVERI TIL SØS 2015-2018 Strategi for den danske indsats

Læs mere

Søværnsorientering. Nummer 1 april 2006 36. årgang

Søværnsorientering. Nummer 1 april 2006 36. årgang Søværnsorientering Nummer 1 april 2006 36. årgang >> Arbejdsulykker Søværnet siger nej tak >> Galathea 3-ekspeditionen >> Nye tider for rådighedspersonel >> Good morning Kosovo! >> Kongeskibet DANNEBROGs

Læs mere

RAPPORT FRA ARBEJDSGRUPPEN VEDRØRENDE JUSTERING AF FORSVARETS PERSONEL- OG UDDANNELSESSTRUKTUR

RAPPORT FRA ARBEJDSGRUPPEN VEDRØRENDE JUSTERING AF FORSVARETS PERSONEL- OG UDDANNELSESSTRUKTUR RAPPORT FRA ARBEJDSGRUPPEN VEDRØRENDE JUSTERING AF FORSVARETS PERSONEL- OG UDDANNELSESSTRUKTUR DEL II INDHOLDSFORTEGNELSE Bilagssamling...ii KAPITEL 8 INDLEDNING...1 Grundlag... 1 Udviklingen siden arbejdsgrupperapport

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v. Lovforslag nr. L 200 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v. Lovforslag nr. L 200 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 200 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. marts 2013 af forsvarsministeren (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v. (Ændringer

Læs mere

Hvad nu hvis vi afskaffer værnepligten?

Hvad nu hvis vi afskaffer værnepligten? Henrik Jedig Jørgensen Henrik Ø. Breitenbauch Hvad nu hvis vi afskaffer værnepligten? Oktober 2008 Hvad nu hvis vi afskaffer værnepligten? Dansk Institut for Militære Studier Oktober 2008 Abstract Denne

Læs mere