1. Godkendelse af økonomiske dispositioner hos de opgaveoverdragende myndigheder. 2. Overordnet tidsplan for udarbejdelse af budget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Godkendelse af økonomiske dispositioner hos de opgaveoverdragende myndigheder. 2. Overordnet tidsplan for udarbejdelse af budget 2007-2010"

Transkript

1 Bilagsoversigt til forretningsudvalgsmøde den 21. marts 2006 Åbent: 1. Godkendelse af økonomiske dispositioner hos de opgaveoverdragende myndigheder 2. Overordnet tidsplan for udarbejdelse af budget Forberedende regionalt samarbejdsudvalg vedrørende almen lægepraksis 4. Forberedende regionalt samarbejdsudvalg vedrørende praktiserende speciallæger 5. Videreførsel af Amgros I/S 6. Udbetaling af godtgørelser til medlemmer der udpeges som medlem af de midlertidige bestyrelser ved de amtslige uddannelsesinstitutioner 7. Høring omkring nedsættelse af vækstforum 8. Nedsættelse af politisk udvalg til forberedelse af trafikselskab 9. Udformning af forberedelsesudvalgets og forretningsudvalgets dagsordener 10. Regler for spørgsmål til formanden 11. Godkendelse af anlægsbevilling på 11,7 mio. kr. til regionsforberedende it-aktiviteter 12. Landsplanredegørelse 13. Udbudssag (fortrolig) 14. Indgåelse af delingsaftale med H:S (fortrolig) 15. Indgåelse af delingsaftale med Frederiksborg Amt (fortrolig) Side 1

2 16. Indgåelse af delingsaftale med Frederiksberg Kommune (fortrolig) 17. Indgåelse af delingsaftale med Københavns Kommune (fortrolig) 18. Indgåelse af delingsaftale med Bornholms Regionskommune (fortrolig) 19. Indgåelse af delingsaftale med HUR (fortrolig) 20. Indgåelse af delingsaftale med Københavns Amt (fortrolig) 21. Meddelelser fra formanden Side 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 Bilag til sag nr marts 2006 Beslutningsprotokol fra skriftlig votering i H:S Bestyrelsen mandag den 13. marts : : A Vedr. tillægsbevilling til første fase af udbygning af stråleterapien på Rigshospitalet Følgende medlemmer af H:S Bestyrelsen deltog i den skriftlige votering: Jette Bergenholz Bautrup, Agneta Björkman, Tina Bostrup, Camilla Burgwald, Carl Christian Ebbesen, Kim Graugaard, Mona Heiberg, Rikke Lauritzen, Jørgen Lotz, Mogens Lønborg, Niels-Ulrik Mousten, Birgitte Nielsen, Vagn Nielsen og Margit Ørsted. ****** Godkendelse af tillægsbevilling til første fase af udbygning af stråleterapien på Rigshospitalet RESUMÉ: H:S Bestyrelsen godkendte på mødet den 26. oktober 2005 anlægsbevilling på 14 mio. kr. til første fase af udvidelse af stråleterapien på Rigshospitalet. Der søges nu om en tillægsbevilling på 7 mio. kr., således at bevillingen forøges til 21 mio. kr. Tillægsbevillingen søges tilvejebragt, da der som følge af en meget beklagelig fejltagelse ikke har været påregnet et beløb til dækning af udgifter til bortledning af grundvand. Beløbet kan finansieres af midler afsat til anskaffelser på kræftområdet under Rigshospitalets driftsbudget i Der er dermed taget højde for udgifter til bortledning af grundvand i forbindelse med de indledende arbejder. Der vil derudover efterfølgende skulle påregnes en forøgelse af udgiften i byggeperioden med 8 mio. kr. vedrørende bortledning af vand, som forudsættes indregnet i forbindelse med anlægsbevilling til de senere faser i projektet. INDSTILLING: Det indstilledes, at Der gives tilslutning til tillægsbevilling på 7 mio. kr. til første fase af udbygning af stråleterapien på Rigshospitalet. Den samlede bevilling udgør herefter 21 mio. kr. Udgiften afholdes i Rådighedsbeløbet tilvejebringes af ledige midler afsat til anskaffelser på kræftområdet under Rigshospitalets driftsbudget BESLUTNING: Indstillingen blev godkendt. Camilla Burgwald ønskede følgende bemærkning ført til protokols:

19 En beklagelig fejl af denne størrelsesorden bør ikke kunne forekomme og det henstilles, at alle fornødne forholdsregler tages for at undgå lignende fejltagelser i fremtiden. Tina Bostrup ønskede følgende bemærkning ført til protokols: Det er en yderst beklagelig fejl, som ikke bør gentage sig. Rikke Lauritzen tog følgende forbehold for sin godkendelse: Min godkendelse er med forbehold for, at denne tillægsbevilling i øvrigt ikke har konsekvenser for Rigshospitalets drift, eftersom midlerne tages derfra. SAGSFREMSTILLING: H:S Bestyrelsen godkendte på mødet den 26. oktober 2005 anlægsbevilling på 14 mio. kr. til første fase af en udvidelse af stråleterapien på Rigshospitalet. Der søges nu om en tillægsbevilling på 7 mio. kr. til første fase til dækning af uforudsete udgifter til bortledning af grundvand. Første fase omfatter forarbejderne til den planlagte udvidelse af stråleterapien. De senere faser i projektet indebærer etablering af et byggeri i to plan under stueplan med arealer til udvidelse med 4 acceleratorer og et råhusareal til eventuel senere udbygning med 2 acceleratorer. Projektets samlede forventede totaludgift incl. apparaturanskaffelser er tidligere opgjort til 200 mio. kr. inklusive de 14 mio. kr. til første fase. Der er derudover afholdt 1 mio. kr. til projektering. Projektet indgår i en samlet plan om udvidelse af accelerator-kapaciteten med over 50% over en fire-årig periode i Østdanmark, heraf fra 8 til 11 acceleratorer på Rigshospitalet, idet der samtidig med udvidelse med 4 acceleratorer i nybyggeriet er planlagt nedtaget en af de ældre og udtjente acceleratorer i den eksisterende bygningsmasse. Der er primo februar 2006 indsendt en samlet udbygningsplan for stråleterapi til Sundhedsstyrelsens godkendelse med henblik på senere ansøgning til regeringens lånepulje til acceleratorer på finansloven for Når der foreligger svar på ansøgningen, forelægges anlægsbevilling om de efterfølgende faser i projektet, som er opgjort til 186 mio. kr. Den udestående finansiering, som søges tilvejebragt fra den nævnte lånepulje udgør 112 mio. kr. De resterende udgifter på hidtil 88 mio. kr. er tilvejebragt dels som 14 mio. kr. fra generelle konti i 2005-budgettet (anlægsbevillingen til første fase) og dels 74 mio. kr., hvor der foreligger statsligt tilsagn om finansiering via øvrige lånepuljer på finansloven for 2005 og Forarbejderne i første fase omfatter etablering af byggegrube, inkl. spunsning og grundvandssænkning, omlægning af P-pladser og tilkørselsforhold m.v. Der har i forbindelse med projekteringen af forarbejderne ved en meget beklagelig fejltagelse ikke været indregnet nævneværdige udgifter til bortskaffelse af det vand, der pumpes op for at sænke grundvandet i byggegruben i byggeperioden. Det var i projekteringen forudsat af rådgiver, at vandet vederlagsfrit kan bortskaffes via det almindelige kloaknet. Da der er tale om meget store vandmængder udløser metoden imidlertid betaling til Københavns Kommune af et vandafledningsbidrag på 15 kr. pr. m 3. De foreliggende geotekniske undersøgelser må føre til en prognose om, at der skal bortledes så store mængder vand i byggeperioden, at projektet bliver mindst 20 mio. kr. dyrere, hvis metoden fastholdes. Der har på den baggrund været overvejet forskellige alternativer, og det er indstillingen, at bortledningen mest økonomisk i stedet gennemføres ved en løbende tilbagepumpning af vandet fra byggegruben til undergrunden via et system af boringer i passende afstand fra byggegruben. 2 /3

20 Det er det foreliggende skøn fra rådgiver, at udgiften til bortledning med den forudsatte vandmængde efter denne metode bliver 11 mio. kr. samlet for hele byggeperioden. I forbindelse med forarbejderne udgør merudgiften 6 mio. kr. Der er imidlertid betydelig usikkerhed om vandmængderne, som både kan vise sig at være større og mindre end prognosen på grundlag af de geotekniske undersøgelser. Hertil kommer, at det ikke kan udelukkes, at der er forurening i det omkringliggende grundvand, hvorved der kan blive behov for fordyrende rensningsforanstaltninger inden bortledning i forbindelse med grundvandssænkningen. De geotekniske undersøgelser har ikke afsløret tegn på forurening, men det vurderes, at der alligevel bør afsættes et beløb til uforudsete udgifter i den anledning. Endelig vil en uforudset forlængelse af byggeperioden kunne udløse merudgifter. Det søges derfor lagt til grund, at der i forbindelse med det samlede projekt påregnes merudgifter på 15 mio. kr., hvorved der afsættes et beløb til uforudsete udgifter på 4 mio. kr. i forhold til det foreliggende skøn fra rådgiver. I forhold til første fase af projektet bør der til den beregnede merudgift på 6 mio. kr. tillægges 1 mio. kr. i reserve til uforudsete udgifter, idet tillægsbevillingen til første fase bør udgøre 7 mio. kr. En eventuel mindreudgift i forhold til de 7 mio. kr. forudsættes at indgå som rådighedsbeløb til de resterende faser af projektet, som forelægges senere. Udgiften afholdes i Rådighedsbeløbet på 7 mio. kr. kan tilvejebringes af midler på Rigshospitalets driftsbudget for 2006, som er afsat til anskaffelser på kræftområdet, der nu i stedet lånefinansieres i forbindelse med projektet. Det samme er tilfældet vedrørende den resterende merudgift på 8 mio. kr., som vil skulle finansieres i forbindelse med den resterende del af projektet. Som det blev oplyst i sagsfremstillingen til mødet den 26. oktober 2005, kan det blive nødvendigt at stoppe udbygningsprojektet, hvis det viser sig, at det ikke bliver muligt at opnå lånedispensation til det udestående beløb på 112 mio. kr. fra de statslige lånepuljer på kræftområdet. Det kan tilføjes, at det fortsat er H:S Direktionens vurdering, at det samlede projekt vanskeligt kan afvises. Det skyldes de aktuelt uacceptable ventetider på området, den forventede fortsatte markante stigning i behandlingsbehovet og den relativt lange planlægningshorisont for udbygningen. Det kan derudover tilføjes, at den ændrede fremgangsmåde ved bortledning af grundvand, fører til, at reduktionen af grundvandsreserverne, som ved almindelig bortledning i kloaknettet ville være gået til spilde, nu undgås. 3

21 Bilag til sag nr. 2 FORSLAG TIL REVIDERET MØDEPLAN Møder 2006 Region Hovedstaden Forretningsudvalg Møde Forberedelsesudvalg Møde 24. januar 7. februar 28. februar 7. marts 21. marts 28. marts 2. maj 4. april 30. maj 9. maj 15. august 6. juni 3. oktober 8. august 10. november 22. august 5. december 26. september 10. oktober 14. november 12. december

22 Bilag til sag nr. 3.1 SYGESIKRINGENS FORHANDLINGSUDVALG PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION FORHANDLINGSAFTALE 2006 ÆNDRINGER I LANDSOVERENSKOMST OM ALMEN LÆGEGERNING UDDRAG Afsnit B Kommunalreformen Side 4

23 B. KOMMUNALREFORM B.1 Etablering af forberedende regionale samarbejdsudvalg og regionale samarbejdsudvalg samt tilpasning af centrale udvalg og fonde. Med kommunalreformen nedlægges amterne og erstattes af fem regioner. Det får konsekvenser for organiseringen af samarbejdet på overenskomstområdet vedrørende almen praksis. I overgangsåret 2006 er de nye regionsrådsmedlemmer valgt og skal fungere som forberedelsesudvalg i alle regioner indtil reformen træder i kraft den Samtidig tilpasser lægerne deres lokale organisering til de nye regioner. Parterne er derfor enige om, at der er behov for i 2006 at etablere forberedende regionale samarbejdsudvalg, der kan varetage de opgaver, der er forbundet med overgangen til de nye regioner. Parallelt hermed fortsætter de nuværende amtslige samarbejdsudvalg med en række driftsmæssige opgaver i Med virkning fra 1. januar 2007 erstattes de forberedende regionale samarbejdsudvalg med faste regionale samarbejdsudvalg, og de nuværende amtslige samarbejdsudvalg nedlægges. De nye regionale samarbejdsudvalg vil som konsekvens af kommunalreformens nye opgavefordeling også have repræsentation fra kommunerne i regionen. Regionernes Lønnings- og Takstnævn indtræder pr. 1. januar 2007 som overenskomstpart i stedet for Sygesikringens Forhandlingsudvalg. Dette skal afspejles i Landssamarbejdsudvalgets sammensætning og i sammensætningen af Fagligt udvalg. Også i Uddannelsesamanuensisfonden, Forskningsfonden, Efteruddannelsesfonden og APU Fonden samt den nyoprettede Kvalitets- og informatikfond, jf. punkt D2, skal de bestyrelsesmedlemmer, som i dag udpeges af Sygesikringens Forhandlingsudvalg, pr. 1. januar 2007, udpeges af Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Som protokollat til 5 indsættes: Protokollat vedrørende forberedende regionale samarbejdsudvalg Parterne er enige om, at der parallelt med de jf. 5 nedsatte samarbejdsudvalg skal nedsættes forberedende regionale samarbejdsudvalg for hver af de kommende 5 regioner. Funktionsperiode De forberedende regionale samarbejdsudvalg skal nedsættes 1. april 2006 og fungere indtil strukturreformens ikrafttræden den 1. januar Opgaver Udvalgene skal forberede etableringen af de fremtidige samarbejdsstrukturer, fungere som mellemled mellem de kommende regionale samarbejdsudvalg og de eksisterende amtslige samarbejdsudvalg og varetage de særlige opgaver, der vil være forbundet med overgangen til de nye regioner, herunder forholde sig til en samordning af lokale aftaler, (f.eks. 2 aftaler) vedrørende almen praksis. Side 5

24 Herunder skal udvalgene drage omsorg for, at de amtslige vagtordninger omstilles til regionale vagtordninger pr. 1. januar En række af opgaverne for udvalgene er af planlægningsmæssig karakter. Herunder skal de forberedende regionale udvalg i 2006 som 1. led i den samlede plan for almen praksis i regionen udarbejde den del af planen, der vedrører rekruttering og fastholdelse, jf. 13, stk. 2. Denne del af praksisplanen skal forelægges for det regionale samarbejdsudvalg til godkendelse senest den De eksisterende amtslige samarbejdsudvalg varetager i 2006 fortsat de løbende overenskomstmæssige driftsopgaver, som er henlagt til udvalgene. De forberedende regionale samarbejdsudvalg vil modsat skulle forholde sig til de fremtidige opgaver samt varetage opgaver, der kræver et lidt længere sigte, og som er betinget af koordinering mellem de fremtidige parter. Den konkrete opgavefordeling mellem de amtslige samarbejdsudvalg og de forberedende regionale samarbejdsudvalg fremgår af Vejledning om arbejdet i de forberedende regionale samarbejdsudvalg. Kultur Med strukturreformen står man over for en omfattende omstillingsproces. Der vil være behov for, at alle samarbejder om at møde udfordringerne og gennemføre reformen på en tilfredsstillende måde. Parterne er enige om, at der skal skabes rum for en åben og fordomsfri dialog mellem parterne, når der tages hul på opgaverne med at samordne de forskellige amtsligt forankrede aftaler og forberede planlægningen i de nye regioner. Alle parter bør indstille sig på, at der formentlig vil ske ændringer og justeringer af de nuværende forhold. Alle skal derfor hjælpe med til at reducere de eventuelle barrierer, der kan være forbundet hermed. Sammensætning De forberedende regionale samarbejdsudvalg skal være paritetisk sammensat med politisk repræsentation. Udvalgene skal bestå af medlemmer, udpeget af repræsentanter for de praktiserende læger i den kommende region og medlemmer udpeget af de regionale forberedelsesudvalg, som er hjemlet i 42 i Regionsloven. Hver af en regions amter (herunder Københavns og Frederiksberg Kommuner samt Bornholms Regionskommune) samt de tilhørende praksisudvalg skal være repræsenteret. Herudover udpeger kommunerne i hver af de kommende regioner i fællesskab en observatør til det forberedende regionale samarbejdsudvalg. Mødefrekvens og sekretariatsbetjening De forberedende regionale samarbejdsudvalg skal mødes minimum 4 gange i løbet af Sekretariatsbetjeningen af de forberedende regionale samarbejdsudvalg varetages af amterne i dialog med praksisudvalgene. Orientering af Landssamarbejdsudvalget Såfremt de forberedende regionale samarbejdsudvalg udarbejder praksisplaner for 2007, skal disse indsendes til Landssamarbejdsudvalget. Tilsvarende skal Landssamarbejdsudvalget orienteres om Side 6

25 delplaner vedrørende rekruttering og fastholdelse og om beslutninger vedrørende højestegrænser mv. Som anmærkning til protokollat til 5 vedrørende de forberedende regionale forberedelsesudvalg indsættes: Parterne har udarbejdet følgende vejledninger, som har betydning for arbejdet i de forberedende regionale samarbejdsudvalg: Vejledning om arbejdet i de forberedende regionale samarbejdsudvalg, Vejledning om omstilling af lægevagten fra amtslig til regional organisation samt Vejledning til brug for rekruttering og fastholdelse, herunder løsninger ved praksislukning. Vejledningerne vedlægges som bilag 1, bilag 2 og bilag 3. Som ny 5 indsættes: (til ikrafttrædelse den ) 5. Samarbejdsudvalg Stk. 1. I hver region nedsættes et samarbejdsudvalg på 8-12 medlemmer. Stk. 2. Regionsrådet og kommunerne i regionen (Kommunekontaktrådet) udpeger tilsammen mindst 4 og højst 6 medlemmer, hvoraf kommunerne i regionen udpeger 1-2 medlemmer og regionen udpeger 3-5 medlemmer. Mindst 4 og højst 6 medlemmer udpeges af praksisudvalget i regionen. Stk.3. Samarbejdsudvalget holder møde 4 gange om året, og i øvrigt når mindst halvdelen af medlemmerne stiller krav herom. Stk. 4. Samarbejdsudvalgene fastlægger en forretningsorden for sit arbejde med udgangspunkt i en af Landssamarbejdsudvalget udarbejdet vejledende forretningsorden. Stk. 5. Samarbejdsudvalget kan kun træffe afgørelser i enighed. I andre tilfælde skal sagen forelægges Landssamarbejdsudvalget. Stk. 6. Samarbejdsudvalgets afgørelser skal fremsendes skriftligt til sagens parter. En af sagens parter kan inden seks uger fra modtagelsen af afgørelsen kræve samarbejdsudvalgets afgørelse forelagt Landssamarbejdsudvalget. Stk. 7. I det omfang samarbejdsudvalget finder det relevant, kan udvalget nedsætte faste eller ad hoc underudvalg. Et underudvalg kan varetage bestemte opgaver, f.eks. have ansvar for lægevagten eller for de årlige 100 statistikker. Samarbejdsudvalget fastsætter underudvalgets opgaver og kompetencer. Protokollat til 5, stk. 1 og 2: Parterne er enige om, at man ved de næste overenskomstforhandlinger vil vurdere sammensætningen af de regionale samarbejdsudvalg. Landssamarbejdsudvalgets Vejledende forretningsorden for samarbejdsudvalg vedlægges som bilag 4. Som ny 8 Landssamarbejdsudvalget indsættes: (Til ikrafttrædelse den ) Side 7

26 8. Landssamarbejdsudvalget Stk. 1. Der nedsættes et landssamarbejdsudvalg (LSU) bestående af medlemmer udpeget af Regionernes Lønnings- og Takstnævn og medlemmer udpeget af Praktiserende Lægers Organisation. Hver part udpeger op til 6 medlemmer. Stk.2. Landssamarbejdsudvalget holder ordinært møde hvert kvartal, og i øvrigt når mindst 4 medlemmer stiller krav herom. Stk. 3. Landssamarbejdsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden. Protokollat til 8, stk. 1: Parterne er enige om, at man ved de næste overenskomstforhandlinger vil vurdere sammensætningen i Landssamarbejdsudvalget. Som nyt 12E stk. 3 om Fagligt udvalgs sammensætning indsættes (til ikrafttræden ): Parterne udpeger en formand for Fagligt Udvalg. Udvalget består derudover af 3-4 medlemmer udpeget af Praktiserende Lægers Organisation og 3-4 medlemmer udpeget af Regionernes Lønnings- og Takstnævn, hvoraf 1 medlem udpeges efter indstilling fra Kommunernes Landsforening. Herudover anmodes Indenrigs- og Sundhedsministeriet samt Sundhedsstyrelsen om at udpege hver 1 medlem til udvalget. Udvalget sekretariatsbetjenes af Regionernes Lønnings- og Takstnævns og Praktiserende Lægers Organisations sekretariater. Udvalget kan beslutte i fornøden udstrækning at benytte faglige sekretærer eller faglig ad hoc bistand til varetagelse af udvalgets opgaver. Udvalget kan nedsætte underudvalg med henblik på belysning af særlige faglige områder. Udvalget skal herunder tage stilling til nedsættelse af et underudvalg vedrørende kvalitetssikring af laboratorieydelser, der kan fremme kvalitetssikringen i de regionale ordninger. Nuværende anmærkning til 12E, stk. 3 bibeholdes. B2. Samarbejdet mellem almen praksis og kommunerne Med kommunalreformen er der skabt behov for at facilitere samarbejdet mellem almen praksis og kommunerne. På den baggrund har parterne samlet og videreudviklet de elementer i landsoverenskomsten, som handler om det kommunale samarbejde. Det drejer sig om det socialmedicinske samarbejde, om individuel patientbehandling, hvor kommunens hjemmepleje/plejehjem optræder på patientens vegne og om rådgivende udvalg (kommunalt-lægelige udvalg) bestående af lokale praktiserende læger, og repræsentanter for kommunen. Som noget nyt gives der mulighed for at honorere kommunikation mellem alment praktiserende læge og personale i hjemmepleje/plejehjem. Med kommunernes nye opgaver på sundhedsområdet bliver der også uden for sygesikringsområdet brug for at facilitere samarbejdet mellem almen praksis og kommunerne. Med henblik på at skabe gode rammer for dette samarbejde påtænker Kommunernes Landsforening (KL) og Praktiserende Lægers Organisation (PLO) at indgå aftale om Vejledende takster for samarbejde mellem praktiserende læger og kommuner. Det er i udkastet til aftalen bl.a. anført, at det er naturligt, at Side 8

27 kommunernes løsning af opgaverne på sundhedsområdet foregår i tæt kontakt til regionen og til det overenskomstmæssige samarbejdssystem under landsoverenskomsten. Parterne er enige om, at aftalen mellem KL og PLO, når den er indgået, skal optrykkes som bilag til landsoverenskomsten. Det foreliggende udkast til aftale er bilag 5 til denne forhandlingsaftale. Der indsættes i overenskomsten følgende nye kapitel: Kapitel Y. Samarbejde mellem almen praksis og kommunerne Y1. Socialmedicinsk Samarbejde mellem den enkelte læge og kommunen i individuelle sager Såvel administrativt personale som plejepersonale i kommuner (og regioner), der varetager sociale og sundhedsmæssige opgaver kan henvende sig til den praktiserende læge i forbindelse med socialmedicinske problemstillinger. Det er en forudsætning, at der er tale om en konkret patient tilmeldt lægen. Henvendelser om sygdomsmæssige problemer, hvor en kommunalt ansat plejeperson optræder på vegne af patienten, honoreres som om patienten selv har henvendt sig og ikke efter dette kapitel. Lægen kan henvende sig til kommunen i socialmedicinske sager såfremt lægen skønner, at en kommunal indsats er påkrævet eller lægen finder en dialog af væsentlig betydning for en personsag. Stk. 2. For socialmedicinsk samarbejde er fastsat følgende honorar (grundhonorar): a) Telefoniske henvendelser til og fra kommunernes social- og sundhedsforvaltninger 48,26 b) Social- og sundhedsforvaltningens deltagelse i møder hos lægen, lægens deltagelse i møder i social- og sundhedsforvaltningen samt lægens og social- og sundhedsforvaltningens deltagelse i møder på den sikredes arbejdsplads honoreres med 96,66 kr. (grundhonorar) pr. påbegyndt 10 min. (moduler) modul 96, moduler 193, moduler 289, Pr. påbegyndt modul udover 3 96,66 c) I forbindelse med ydelser, der ikke finder sted i lægens konsultation, honoreres lægens tidsforbrug til mødestedet med følgende satser: indtil 4 km 59, fra 4 indtil 8 km 86, fra 8 indtil 12 km 112, fra 12 indtil 16 km 137, Fra 16 indtil 20 km 163, udover 20 km 179, ,41 pr. påbegyndt km udover 21 km Der ydes kørselsgodtgørelse i henhold til 76. Side 9

28 Stk. 3. Telefoniske henvendelser kan anvendes til at afklare enkle socialmedicinske problemstillinger eller som indledende orienteringer forud for en egentlig sagsbehandling, hvori der eventuelt kan indgå indhentning af attestationsmateriale fra lægen. De kan ikke anvendes til indhentning af oplysninger, der normalt indhentes via attester aftalt i det sociallægelige samarbejde. Anmærkning til Y1: Lægen har ikke pligt til at deltage i socialmedicinsk arbejde, men lægen tilstræber deltagelse. Det socialmedicinske samarbejde skal i videst mulig udstrækning tilrettelægges under hensyntagen til lægens mulighed for fremmøde og den tidsmæssige belastning af lægen. Y2. Elektronisk kommunikation mellem lægen og kommunens plejepersonale. Stk. 1. Lægen kan vælge at kommunikere elektronisk med kommunens plejepersonale (hjemmepleje, plejehjem mv.), der handler på patientens vegne. Den elektroniske kommunikationsform betegnes som konsultation. konsultationer honoreres med ydelse Stk. 2. Elektronisk kommunikation med hjemmepleje og plejehjem skal foregå efter MedComstandarder og kan tages i anvendelse i takt med, at lægens EDB-system og de enkelte kommuners omsorgssystemer understøtter MedComs meddelelsesstandarder. Den enkelte læge vælger, om elektronisk kommunikation med hjemmeplejen/plejehjem, helt eller delvis, skal være en del af praksis tilbud. Stk. 3. konsultation omfatter enkle, konkrete forespørgsler af ikke-hastende karakter, som ikke kræver supplerende spørgsmål fra lægens side. konsultation omfatter også elektronisk meddelelse til hjemmeplejen/plejehjemmet med svar på laboratorieprøver eller undersøgelser samt eventuel behandlingsplan. Endvidere omfattes situationer, hvor hjemmeplejen/plejehjemmet sender elektronisk meddelelse med observationer vedrørende patienten, og lægen svarer med behandlingsplan. Stk. 4. Der honoreres ikke for lægens svar på hjemmeplejens/plejehjemmets eventuelle supplerende spørgsmål eller for lægens afvisning af hjemmeplejens/plejehjemmets anmodning om konsultation. Der honoreres heller ikke for tidsbestilling eller for receptfornyelse, der ikke kræver en fornyet lægelig vurdering. Der honoreres ej heller for lægens modtagelse af meddelelser fra hjemmeplejen/plejehjemmet af rent orienterende karakter, som ikke kræver handling eller svar fra lægen. Protokollat til Y2, stk. 3 vedr. e-kommunikation: Parterne er enige om at hvis hjemmeplejen/plejehjemmet ønsker dokumentation tilsendt elektronisk eller på anden måde efter at patienten har modtaget en ydelse efter Landsoverenskomsten (telefonkonsultation, konsultation eller besøg), er det en ydelse, der ikke er omfattet af lægens forpligtelse. Parterne er enige om, at det kan være et element i kvalitetssikringen af samarbejdet, at skriftlig dokumentation kan tilvejebringes ekstra fra lægen. Parterne samt KL vil i overenskomstperioden søge at udrede behovet for og indholdet i en sådan ydelse med henblik på, at den eventuelt kan indgå i de muligheder for kommunikation, der er aftalt. Det har indgået i forhandlingerne, at der kan være behov for at honorere for en konsultation i situationer, hvor lægen efter en ydelse (telefonkonsultation, konsultation eller besøg) vurderer, at hjemmeplejen/plejehjemmet skal informeres om behandlingsplan. Parterne samt KL vil udrede problemstillingen med henblik på at en sådan honorering for konsultation eventuelt kan implementeres i overenskomstperioden. Side 10

29 Y3. Generelt samarbejde mellem kommunen og de praktiserende læger Generel rådgivning til kommunerne fra praktiserende læger er ikke omfattet af denne aftale. Praktiserende Lægers Organisation og KL aftaler Vejledende takster, når kommuner indgår aftale med læger om at yde generel rådgivning omkring udvikling af kommunale sundhedstilbud mv., jfr. bilag 5 til denne overenskomst. Y4. Nedsættelse af kommunalt-lægelige udvalg mellem kommunerne og de praktiserende læger Stk. 1. I kommunerne kan der nedsættes rådgivende udvalg (kommunalt-lægelige udvalg) bestående af lokale praktiserende læger, og repræsentanter for kommunen. Udvalgene kan være nedsat som permanente udvalg eller som ad hoc udvalg. Stk. 2. De kommunalt-lægelige udvalg kan beskæftige sig med emner af fælles interesse, med henblik på at styrke samarbejdsrelationerne mellem de praktiserende læger og kommunen. Udvalgene skal medvirke til at nyttiggøre de praktiserende lægers indsigt i de lokale social- og sundhedsmæssige problemer og deres særlige muligheder for at bidrage til løsning af sådanne problemer. Stk. 3. Udvalget kan udarbejde vejledende retningslinier for den fremtidige procedure inden for relevante samarbejdsområder med henblik på at sikre, at indsatsen over for den enkelte borger optimeres, f.eks. indsatsen overfor særlige befolkningsgrupper, forebyggelse af indlæggelser, psykiske patienter med sociale problemer, behandlingsprogrammer i hjemmeplejen, forsøgsprojekter m.v. Stk. 4. I det omfang udvalgets arbejde medfører behov for aftaler med de praktiserende læger om indsatsen, herunder om særlig honorering, der ikke er omfattet af denne overenskomst, kan honoreringsspørgsmålet løses ved enten - såfremt regionen er enig heri - at der indgås en aftale herom i henhold til tillægsaftalen om sundhedspædagogiske ydelser m.v., eller ved at kommunen indgår en tilsvarende aftale med praksisudvalget. Sådanne aftaler skal indberettes til regionssamarbejdsudvalget, jfr. i øvrigt bilag om Vejledende takster for samarbejdet mellem kommunen og de praktiserende læger. Stk.5. De kommunalt-lægelige udvalg afholder møder efter behov. De deltagende læger honoreres for deltagelse med et honorar pr. time svarende til 3 i tillægsoverenskomst af til landsoverenskomsten om almen lægegerning mellem Sygesikringens Forhandlingsudvalg vedrørende iværksættes af forebyggende ydelser m.m. Udgiften afholdes af kommunen. Stk.6. Sekretariatsfunktionen varetages af kommunen. Kommunen skal informere samarbejdsudvalget, jfr. 5, om timeforbruget. Der indsættes ny Anmærkning til Y4, stk. 1 Udvalgets lægelige medlemmer bør praktisere i kommunen. Følgende bestemmelser udgår: 77 Honorar for socialmedicinsk samarbejde 78 Kommunale kontaktudvalg 79 Det kommunale Kontaktudvalgs beføjelser Side 11

30 Bilag til sag nr. 3.2 SYGESIKRINGENS FORHANDLINGSUDVALG PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION BILAG 1 til Forhandlingsaftale Vejledning til de forberedende regionale samarbejdsudvalg Januar 2006 Side 12

31 Baggrund Der er afholdt valg til de nye regioner den 15. november De folkevalgte regionsråd vil i perioden fra 1. januar 2006 til 31. december 2006 skulle fungere som forberedelsesudvalg, der skal bane vej for dannelsen af de nye regioner og forholde sig til de særlige problemstillinger, som sammenlægningerne vil medføre. De folkevalgte regionsråd vil reelt overtage en lang række af de eksisterende amters kompetencer i overgangsperioden. Konsekvensen er, at en række lokale beslutninger vedrørende almen praksis, efter 1. januar 2006 vil skulle træffes af forberedelsesudvalgene og ikke af amtsrådene. Det vil derfor være nødvendigt, at der er et forum på overenskomstområdet, hvor de regionale forberedelsesudvalg kan deltage, og hvor bindende regionale aftaler kan indgås. På den baggrund er det i overenskomst om almen lægegerning aftalt, at der i perioden 1. april 2006 til 31. december 2006 skal etableres forberedende regionale samarbejdsudvalg, jf. protokollat til 5. Formålet med vejledningen Med nedsættelsen af de forberedende regionale samarbejdsudvalg bliver der mulighed for at kunne tilpasse og forberede organiseringen af samarbejdet på overenskomstområdet til den fremtidige struktur. Opgaven for de forberedende regionale samarbejdsudvalg er at forberede etableringen af de fremtidige samarbejdsstrukturer, fungere som mellemled mellem de nye og de eksisterende samarbejdsudvalg og varetage de særlige opgaver, der vil være forbundet med overgangen til de nye regioner. De nye forberedende regionale samarbejdsudvalg skal fungere parallelt med de hidtidige amtslige samarbejdsudvalg, som frem til udgangen af 2006 fortsat skal varetage de mere driftsrelaterede opgaver i forbindelse med overenskomsten og de eksisterende praksisplaner. Hensigten med nærværende vejledning er at give et værktøj til de forberedende regionale samarbejdsudvalg, som kan være en hjælp i arbejdet med at forberede overgangen til de nye strukturer. Desuden er det formålet at foretage en beskrivelse af, hvordan opgavefordelingen mellem de amtslige samarbejdsudvalg og de forberedende regionale samarbejdsudvalg kan se ud. Vejledningen er udarbejdet af P.L.O. og SFU i fællesskab. Parterne har et fælles ansvar for at skabe de bedst mulige betingelser for det fremtidige samarbejde i regionerne til gavn for borgerne. Side 13

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere

Kendelse i Opmandssag. Praktiserende Lægers Organisation. mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn

Kendelse i Opmandssag. Praktiserende Lægers Organisation. mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn Kendelse i Opmandssag (FV 2013.0113) Praktiserende Lægers Organisation (advokat Helene Amsinck) mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn (advokat Morten Ulrich) afsagt den 4. februar 2014 - 2 1. Indledning

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

Aftale om Samarbejdsudvalget (SU)

Aftale om Samarbejdsudvalget (SU) Aftale om Samarbejdsudvalget (SU) i Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Samarbejdsudvalgets formål 3. Samarbejdsudvalgets sammensætning 4. Samarbejdsudvalgets opgaver 4.1. Dagligt samarbejde 4.2. Grænsedragning

Læs mere

Aftalen omfatter alene patienter med kroniske sår, der bliver behandlet i et samarbejde mellem den kommunale hjemmepleje og almen praksis.

Aftalen omfatter alene patienter med kroniske sår, der bliver behandlet i et samarbejde mellem den kommunale hjemmepleje og almen praksis. Oversigt over generelle 2-aftaler i Region Sjælland juli 2015 Aftalens titel, gyldighedsperiode mv. Regional aftale om telemedicinsk sårvurdering PLO-Sjælland og omfatter alle alment praktiserende læger

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010 Forretningsorden Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening Godkendt den 02. september 2010 C:\Users\sb\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\WD98V9XV\2010 09 06 Bestyrelsens

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

1. Aftalens parter Aftalen indgås af Frederikshavn Kommune og Praksisudvalget, Region Nordjylland.

1. Aftalens parter Aftalen indgås af Frederikshavn Kommune og Praksisudvalget, Region Nordjylland. Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Fælles koncept for Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 13. oktober 2011 Revideret jan. 2013 Aftale

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole FORRETNINGSORDEN for Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles bestyrelse I medfør af 14, stk. 1 i vedtægt for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole fastsættes herved følgende forretningsorden for Danmarks

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

Vedtægt for Nærum Gymnasium

Vedtægt for Nærum Gymnasium Vedtægt for Nærum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nærum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Rudersdal Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. november 2013 for Aarhus Kommune i forlængelse af Kommuneplan 2013. Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Gymnasium

Vedtægter for Rungsted Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Rungsted Gymnasium 1. Rungsted Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Hørsholm Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Grindsted Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Billund

Læs mere

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse mellem Institut for Psykologi, Københavns Universitet og Døgnkontakten for Børn og unge, Socialforvaltningen, Københavns Kommune og Projektkontoret,

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg

CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg 1 November 2005 Notat om SU-aftalens bestemmelser om ledelsens pligt til information og drøftelse i samarbejdsudvalget Baggrund EU-direktiv af 11. marts 2002 om

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 NOTAT 16. maj 2015 Journal nr. Indhold Indledning... 2 Styring af området... 3 Udviklingen i Frederikssund Kommune... 5 Status i forhold til øvrige kommuner... 6

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET

NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret.

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret. Forretningsorden for Centerrådet 1 Sammensætning: Centerrådet sammensættes af et bestyrelsesmedlem fra hver udbyder af arbejdsmarkedsuddannelser og et fra hvert VUC, som har hjemsted i VEU-centrets geografiske

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Region Midtjylland Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 19 Regionshuset

Læs mere

Vedtægter for Juni 2014

Vedtægter for Juni 2014 Vedtægter for Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Beredskabsforbundet (BF)... 3 2. Formål... 3 3. Opgaver... 4 4. Beredskabsforbundets organisation:... 4 5. Lederfunktioner og uniformering... 4 6. Mobiliseringspligt...

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Vedtægt for Middelfart Gymnasium og HF

Vedtægt for Middelfart Gymnasium og HF Vedtægt for Middelfart Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Middelfart Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Middelfart kommune,

Læs mere

Vedtægter for Randers HF & VUC

Vedtægter for Randers HF & VUC Vedtægter for Randers HF & VUC Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Randers HF & VUC er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Randers Kommune og Region Midtjylland

Læs mere

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Bilag 1 (Til følgeskrivelse) Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Driftsoverenskomst mellem Kommune og bestyrelsen for beliggende om institutionens drift som

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Byrådets mål og opgaver for daginstitutionerne 2 2. Forældrebestyrelsen 3 3. Valgbarhed og valgret 3 4. Valg

Læs mere

Vedtægt for Kolding HF og VUC. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for Kolding HF og VUC. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Kolding HF og VUC Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Kolding HF og VUC er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Kolding Kommune, Region Syddanmark,

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet.

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet. Vedtægter for CLEAN Kapitel 1. Foreningen navn og formål 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er CLEAN f.m.b.a. ("Foreningen"). Foreningen har hjemsted i Danmark. 2. Foreningens formål Foreningen er en

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond VEDTÆGTER for Grundejernes Investeringsfond København 2005 Grundejernes Investeringsfond er en selvejende institution med hjemsted i København. Fonden er oprettet ved lov af 14. februar 1967 om midlertidig

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat fra. mødet i Samarbejdsudvalg for psykologer 1. marts 2012 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale C4

Region Midtjylland Sundhed. Referat fra. mødet i Samarbejdsudvalg for psykologer 1. marts 2012 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale C4 Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 12. marts 2012 /CLAJEN Referat fra mødet i Samarbejdsudvalg for psykologer 1. marts 2012 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale C4 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde 1 Forretningsordenens hjemmel og formål Forretningsordenen er fastsat af bestyrelsen, og er kun gældende

Læs mere

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet Ledere i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Koncern HR, Løn og Personale Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Dato: 8.12.2010 Delegerings- og kompetencefordelingsregler

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Driftsoverenskomst. Børnehaven Grønnegården. Grønnegade 57 c. 6700 Esbjerg. Overenskomst.

Driftsoverenskomst. Børnehaven Grønnegården. Grønnegade 57 c. 6700 Esbjerg. Overenskomst. Driftsoverenskomst. Børnehaven Grønnegården Grønnegade 57 c 6700 Esbjerg Overenskomst. Overenskomst mellem byrådet i Esbjerg Kommune og bestyrelsen for Esbjerg Menighedsbørnehave. Beliggende Hjertingvej

Læs mere

11.20.20 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ARKITEKFORBUNDET

11.20.20 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ARKITEKFORBUNDET Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ARKITEKFORBUNDET BIBLIOTEKARFORBUNDET BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET DANMARKS JURIST- OG ØKONOMFORBUND DANSK EL-FORBUND PHARMADANMARK DANSK FORMANDS FORENING DANSK

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling NAVN OG HJEMSTED 1 Center for Kultur og Udvikling (CKU) er en selvejende institution. CKU s hjemsted er København. CKU er undtaget

Læs mere

Vedtægt for Nordvestsjællands HF og VUC. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for Nordvestsjællands HF og VUC. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Nordvestsjællands HF og VUC Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nordvestsjællands HF og VUC er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Holbæk Kommune,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Naturgas Fyn I/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er inden for den til enhver tid

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Vedtægt for Haderslev Katedralskole

Vedtægt for Haderslev Katedralskole Vedtægt for Haderslev Katedralskole Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Haderslev Katedralskole er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Haderslev Kommune, Region

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Bekendtgørelse om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen.

Bekendtgørelse om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen. Udkast til 5. juli 2005 J.nr. 05-870-7 Bekendtgørelse om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen. I medfør af 7, stk. 3 6 i lov nr. 539 af 24. juni 2005 om visse proceduremæssige

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Udkast til Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Forældrebestyrelsen 1. Forældrebestyrelsens sammensætning Forældrebestyrelsen består af formændene

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

De administrative opgaver forbundet med den vederlagsfri fysioterapi

De administrative opgaver forbundet med den vederlagsfri fysioterapi Arbejdsgruppe vedr. De administrative opgaver forbundet med den vederlagsfri fysioterapi Gruppens sekretærer: Hanne Jeppesen, Region Syddanmark (Hanne.Jeppesen@regionsyddanmark.dk) Gitte Duelund Jensen,

Læs mere

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut I medfør af 3 stk. 2 i lov nr. 326 af 5. maj 2004 om sektorforskningsinstitutioner fastsætter økonomi- og erhvervsministeren denne vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut.

Læs mere

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 Kontrakt mellem Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 og Ringsted Kommune Sct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted CVR-nr.: 18 95 79 81 i henhold til bekendtgørelse nr. 1431 af

Læs mere

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer Indhold Error! Style not defined. Fællesbestemmelser Organisationsaftale om Industriens Kompetenceudviklingsfond Industriens Organisationsaftaler tilføjes denne aftale: 1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

E kommunikation. Praktiserende læge Michel kjeldsen. Praksiskonsulentordningen

E kommunikation. Praktiserende læge Michel kjeldsen. Praksiskonsulentordningen E kommunikation Praktiserende læge Michel kjeldsen 04-05-2012 Kommunal e-kommunikation Definition Ved e kommunikation forstås MedCom standarderne: Korrespondancebrev System Receptfornyelse (Sygehus)henvisning

Læs mere

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING / INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. NAVN OG HJEMSTED... 3 2. FORMÅL... 3 3. FORMUE, DRIFT OG HÆFTELSE... 4 4. BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING OG VALGMÅDE... 4 5. BESTYRELSENS

Læs mere

Vedtægt for VUC Roskilde

Vedtægt for VUC Roskilde Vedtægt for VUC Roskilde Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. VUC Roskilde er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Roskilde Kommune, Region Sjælland, og omfattet

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret)

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) I medfør af patentlovens 7, stk. 2 og 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 733 af 27. november 1989, som ændret sidst ved lov nr. 1057

Læs mere

Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen

Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen 1 Aftalens deltagere Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal kommuner indgår med virkning fra den 1. januar 2015 aftale om nedsættelse af fælles

Læs mere

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nørresundby Gymnasium og Hf er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Aalborg Kommune,

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere