DBI retningslinie 002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DBI retningslinie 002"

Transkript

1 4. udgave Juni 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg DBI retningslinie 002 Certificering af kvalificerede personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

2 DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut er et selvejende videncenter, der arbejder inden for brand- og sikringsteknologi samt skadeforebyggelse. DBI's serviceydelser inden for områderne omfatter: rådgivning/konsulentbistand prøvning af materialer, produkter, komponenter og udstyr certificering og kontrol brand- og sikkerhedsmæssig inspektion og eftersyn brandefterforskning og skadeundersøgelse uddannelse, kurser og temadage norm- og standardiseringsarbejde udgivelse af tekniske publikationer og informationsmateriale mv. medlemsservice forskning og udvikling. DBI er godkendt som teknologisk servicevirksomhed (GTS) og akkrediteret af DANAK til prøvning, inspektion, brandundersøgelser og certificering. DBI har hovedkontor i Hvidovre samt lokalkontorer i Fredericia, Århus og Frederikshavn. DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Eftertryk kun med tilladelse.

3 Automatiske brandsikringsanlæg Certificering af kvalificerede personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: , Fax:

4 Indholdsfortegnelse 10 Almindelige bestemmelser Anvendelse DBI Retningsliniens gyldighedsområde Referencer Ikrafttrædelse DBI Retningsliniens omfang Formål Krav til den certificerede person Erfaring Kompetence Øvrige krav Krav til det certificerende organ Generelt Referencegruppe Prøveudvalg Ansvar Ansøgning Generelt Ansøgningens omfang Omkostninger Prøve Generelt Særlige forhold Prøve A Recertificeringsprøve Certificering Generelt Godkendelseskriterium Gyldighed

5 70 Certifikatets opretholdelse Generelt Erfaring og kompetence Godkendelseskriterium Sanktioner Fornyelse Generelt Erfaring og kompetence Godkendelseskriterium Sanktioner Tvistigheder Tvistigheder Appendiks A, Kurser og prøve Appendiks B, Beskrivelse af certificering inden for de enkelte kravdokumenter Appendiks C, Mærkning

6 Denne revision af DBI Retningslinie 002, Certificering af kvalificerede personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg, er udarbejdet af DBI i samarbejde og konsensus med personcertificeringsordningens referencegruppe AVS og ABA, hvis medlemmer er udpeget af certificeringsordningens interessenter. Gruppen har følgende sammensætning: Poul Landin TEKNIQ, Installatørernes Organisation Tine Aabye Forsikring og Pension Allan Reinert Sikkerhedsbranchen Kristian D. Petersen Foreningen af Komm. Beredskabschefer Tom Nisted DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. 4. udgave af DBI Retningslinie 002 er fremsendt til høring hos følgende parter: Beredskabsstyrelsen TEKNIQ, Installatørernes Organisation Foreningen af Rådgivende Ingeniører Erhvervs- og Byggestyrelsen Sikkerhedsbranchen Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Forsikring & Pension Dansk Byggeri Dansk Bygningsinspektør Forening. 4

7 Definitioner Driftsansvarlig person Person, der på anlægsejers vegne har ansvaret for daglig betjening i overensstemmelse med det godkendte installationsfirmas anvisninger. Der henvises til DBI Retningslinie 005, for anlægsejers driftsansvarlige person for brandsikringsanlæg. DS/EN ISO/IEC Standard, der indeholder generelle krav til organer, der udfører certificering af personer. Certificerende organ Organ, der udfører certificering af personer der skal fungere som kvalificerede personer i et firma, godkendt til projektering, installation, service og vedligeholdelse af brandsikringsanlæg efter DBI Retningslinie 001. De kravdokumenter inden for hvilke en person kan opnå certificering af faglig kompetence skal fremgå af certificeringsorganets hjemmeside. Godkendt installationsfirma Virksomhed, der er godkendt i overensstemmelse med DBI Retningslinie 001, godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg. Inspektionsvirksomhed Virksomhed, der er akkrediteret til inspektion i overensstemmelse med DS/EN ISO/IEC Virksomhedens akkrediteringsområde skal omfatte DBI Retningslinie 004, automatiske brandsikringsanlæg, færdigmelding, inspektion og godkendelse, DBI Retningslinie 005, automatiske brandsikringsanlæg, drift og vedligeholdelse samt tilhørende projekteringsforskrifter. Kravdokument Den forskrift, retningslinie, standard eller det normative dokument, der angiver krav til projektering, installation, service eller vedligehold af et brandsikringsanlæg. 5

8 Kvalificeret person Medarbejder i et godkendt installationsfirma der, i overensstemmelse med DBI Retningslinie 002, certificering af kvalificerede personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg, har opnået et certifikat udstedt af et certificerende organ. Referencegruppe En til certificeringsordningen tilknyttet gruppe med beføjelser til at udarbejde politikker og principper vedrørende certificeringsordningen. Gruppen forestår endvidere vedligehold, udvikling og tilsyn med ordningen samt fortolkning af ordningens krav. 6

9 10 Almindelige bestemmelser 11 Anvendelse DBI Retningslinie 002 anvendes som grundlag for certificering af personer, der skal fungere som kvalificeret person i et, efter DBI Retningslinie 001 godkendt installationsfirma, hvis faglige kompetence og forretningsområde omfatter projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg i Danmark efter et kravdokument som anført i 12 og hvor en myndighed, en forsikringsgiver eller en anden tredjepart kan stille krav om, at udførelsen af anlægget skal ske efter en af disse og af et godkendt installationsfirma. 12 DBI Retningsliniens gyldighedsområde DBI Retningslinie 002 beskriver mindstekrav til certificering af personers faglige kompetence som kvalificeret person indenfor projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg, omfattet af krav om overensstemmelse med et af nedennævnte kravdokumenter. Fagområde ABA - Automatiske brandalarmanlæg: Forskrift 232 Automatiske brandalarmanlæg, Projektering og installation. DBI Retningslinie 232 Automatiske brandalarmanlæg, Projektering, installation og vedligeholdelse. Fagområde AVS - Automatiske sprinkleranlæg: Forskrift 251 Automatiske sprinkleranlæg. DBI Retningslinie Sprinkleranlæg, Projektering, installation 251/4001 og vedligeholdelse (inkl. danske tillæg). CEA 4001 VdS CEA 4001 Sprinkler Systems, Planning and Installation. VdS CEA - Richtlinien für Sprinkleranlagen, Planung und Einbau. 7

10 DS/EN Stationære brandslukningssystemer Automatiske sprinkleranlæg - Beregning, installation og vedligeholdelse. NFPA 13 Standard for the Installation of Sprinkler Systems. 13 Referencer DBI Retningslinie 002 refererer til: DBI Retningslinie 001, godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg. DBI Retningslinie 003, certificering af systemer og systemdele til automatiske brandsikringsanlæg. DBI Retningslinie 004, automatiske brandsikringsanlæg, færdigmelding, inspektion og godkendelse. DBI Retningslinie 005, automatiske brandsikringsanlæg, drift og vedligeholdelse. DBI Retningslinie 006, sammenkoblede brandsikringsanlæg. 14 Ikrafttrædelse Denne 4. udgave af DBI Retningslinie 002 træder i kraft d. 15. juni 2009, og erstatter alle tidligere udgaver af DBI Retningslinie 002. I en overgangsperiode på 3 måneder fra ikrafttrædelsesdato kan bestemmelserne i DBI Retningslinie 002, 2. udgave af december 2004 dog anvendes med undtagelse af Retningsliniens krav til akkrediteret personcertificeringsorgan. Certificering meddelt efter tidligere DBI retningslinier er i øvrigt gældende, indtil udløbet af certifikatets gyldighedsperiode. 15 DBI Retningsliniens omfang DBI Retningslinie 002 beskriver minimumskrav som personer, der ansøger om certificering af faglig kompetence, skal være i besiddelse af for at blive certificeret. Ligeledes angiver retningslinien minimumskrav til faglig aktivitet indenfor fagområdet, som er nødvendig for at personen kan opretholde certifikat som kvalificeret person indenfor projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg. 8

11 Certifikatet er en forudsætning for at kunne fungere som kvalificeret person i et godkendt installationsfirma. Retningslinien beskriver endvidere minimumskrav til certificeringsorganets aktiviteter. 16 Formål DBI Retningslinie 002 s formål er, at sikre en ensartet fastholdelse af mindstekrav til kvalitetsniveauet for brandsikringsanlæg, for derigennem at reducere skader og uønskede alarmer. 9

12 20 Krav til den certificerede person 21 Erfaring Personer, som ønsker at blive certificeret som kvalificeret person i et godkendt installationsfirma, skal opfylde følgende krav: Et års praktisk erfaring med automatisk brandsikring indenfor ét eller flere af områderne: - projektering - installation - service og vedligehold. 22 Kompetence Generelle kompetencekrav er: Brandteknisk basiskursus for installatører eller tilsvarende (Appendiks A, pkt. 20). Brandteknisk projekteringskursus inden for det ansøgte område omhandlende det relevante kravdokument jf. 12. (Appendiks A, pkt. 30). Prøve, jf. 50, skal bestås. Specifikke kompetencekrav for fagområde AVS er: dokumenteret uddannelse som ingeniør, med erfaring i tryktabsberegninger og pumpeteknik. Specifikke kompetencekrav for fagområde ABA er: dokumenteret uddannelse på niveau som el-installatør. De specifikke kompetencekrav kan i særlige tilfælde erstattes af meritoverførsel. Certificeringsorganets mulighed for at afvige fra de specifikke kompetencekrav ved meritoverførsel, besluttes af referencegruppen. Beslutninger formuleres, så certificerende organer kan administrere ensartet herefter. 23 Øvrige krav Den certificerede person må kun repræsentere ét godkendt installationsfirma. 10

13 30 Krav til det certificerende organ 31 Generelt Det certificerende organ skal udføre personcertificering på basis af erfarings-, uddannelses- og kompetencekrav som anført i denne retningslinie. Afholdelse af prøver, vurdering, certificering og udstedelse af certifikater skal forgå på en sådan måde, at alle involverede parter kan have tiltro til, at personer med gyldigt certifikat er kvalificerede til at udføre projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg inden for det fagområde, hvor personen er certificeret. Det certificerende organ skal deltage aktivt i certificeringsordningens referencegruppe. 32 Referencegruppe Referencegruppens medlemmer udnævnes blandt de interessenter certificeringen vedrører, således at udvalget på en retfærdig og ensartet måde repræsentere alle parter med væsentlig interesse i udarbejdelsen af politikker og principper vedrørende certificeringsordningen, uden at særlige interessenter har dominans. Referencegruppen består af: en repræsentant fra Forsikring og Pension en repræsentant fra TEKNIQ, Installatørernes Organisation en repræsentant fra Sikkerhedsbranchen en repræsentant fra Foreningen af Kommunale Beredskabschefer en repræsentant fra det certificerende organ. Referencegruppens medlemmer udpeges efter indstilling fra de relevante interessenter, i henhold til de ovenfor anførte kriterier. Såfremt det viser sig, at andre personer eller organisationer har væsentlig interesse i certificeringsordningen og dennes indhold og funktion, og derfor bør deltage i referencegruppen, kan disse løbende indstilles og udpeges på lige fod med de ovenfor angivne, såfremt sammensætningen af udvalget forbliver repræsen- 11

14 tativ og der fortsat er sikret en ligelig fordeling af interesser. Såfremt der er flere certificerende organer, skal der sikres ligelig repræsentation i referencegruppen. Referencegruppens medlemmer skal underskrive en fortrolighedserklæring, således det sikres, at oplysninger om certificeringsaktiviteter fremkommet i forbindelse med udvalgets arbejde, holdes fortrolige. Ansvar og beføjelser for referencegruppen fastlægges i et kommissorium, hvis indhold skal reflektere gruppens opgaver i relation til certificeringsordningen, herunder gennemgang og validering af ordningen. Referencegruppen skal som minimum have beføjelser som et certificeringsudvalg anført i DS/EN ISO/IEC Gruppen vurderer løbende om ordningen fungerer efter hensigten. Eventuelle tolkninger af kravene i certificeringsordningen sker i og af referencegruppen og kravene formuleres, så certificerende organer kan administrere ensartet herefter. 33 Prøveudvalg Til sikring af retfærdige og ensartede prøver samt gyldige bedømmelser, nedsættes der i regi af referencegruppen et prøveudvalg, med ansvar for udarbejdelse af prøver samt løsningsvejledning og censur efter anmodning fra certificeringsorganet. De hermed forbundne omkostninger afholdes af certificeringsorganet. Udpegning af medlemmer til prøveudvalget foretages af referencegruppen efter indstilling fra det certificerende organ. Udpegningen sker på baggrund af en kompetencevurdering baseret på nedenstående kriterier. Hvor referencegruppen finder behov for indhentning af faglig ekspertise til vurdering af det indstillede bedømmelsespersonales kvalifikationer, skal det indstillende certificerende organ, i samarbejde med referencegruppen, sikre at denne indhentes. Overvågning og evaluering af prøveudvalgets præstation foretages i regi af referencegruppen som udpegende instans, efter procedurer fastlagt af gruppen. 12

15 Opgavestiller ABA ABA inspektør med minimum 5 års erfaring inden for fagområdet og tilstrækkeligt dokumenteret kendskab til nyeste kravdokument. Censor ABA Tidligere ABA-certificeret med mindst 5 års praktisk erfaring inden for fagområdet eller erfaring fra rådgivende virksomhed med mindst 5 års erfaring med projektering af ABA. For begge gælder at tilstrækkeligt kendskab til nyeste udgave af kravdokumentet skal dokumenteres. Opgavestiller AVS Ingeniør med mindst 5 års erfaring med AVS, eller AVS inspektør med 5 års erfaring. For begge gælder at tilstrækkeligt kendskab til nyeste udgave af kravdokumentet skal dokumenteres. Censor AVS Tidligere AVS-certificeret med mindst 5 års praktisk erfaring inden for fagområdet eller erfaring fra rådgivende virksomhed med mindst 5 års erfaring med projektering af AVS. For begge gælder at tilstrækkeligt kendskab til nyeste udgave af kravdokumentet skal dokumenteres. Personer udpeget til personcertificeringsordningens prøveudvalg må ikke, hverken direkte eller via en evt. arbejdsgiver, være involveret i uddannelse eller opretholdelse af certificering af personer på en måde, der vil kunne skabe tvivl om fortrolighed og uvildighed. Der skal, til sikring heraf, samt præcisering af arbejdets omfang, udarbejdes og underskrives en kontrakt med alle personer i prøveudvalget. Kontrakten udformes, så den dækker det aftalte, herunder især sikrer fortrolighed, uafhængighed og undgåelse af interessekonflikt. Såfremt en person, udpeget til prøveudvalget, i medfør af kravene heri, meddeler referencegruppen eller certificeringsorganet forhold, der kan så tvivl om dennes habilitet i relation til udførelsen af de fastlagte opgaver, skal referencegruppen eller certificeringsorganet træffe de nødvendige foranstaltninger til sikring af opretholdelse af fortrolighed og uvildighed og registrere disse foranstaltninger. 13

16 34 Ansvar Det certificerende organ er ansvarlig for: overholdelse af kravene stillet til det certificerende organ i medfør af denne retningslinie udførelse af vurdering af certificeringsgrundlag i overensstemmelse med bestemmelserne i denne retningslinie afholdelse af prøver i egnede lokaler og i overensstemmelse med bestemmelserne i denne retningslinie udstedelse af certifikat i overensstemmelse med bestemmelserne i denne retningslinie. udførelse af årlig kontrol af certifikatindehaver, jf. 70 på dets hjemmeside at opretholde en liste over certificerede personer, med angivelse af indenfor hvilket kravdokument og fagområde, jf.12, de er certificeret til evaluering af forsat kompetence i forbindelse med fornyelse, jf. 80. indstilling af kvalificerede personer til prøveudvalget. 14

17 40 Ansøgning 41 Generelt Alle personer kan ansøge om at blive certificeret. Ansøgning om certificering som kvalificeret person sendes til det certificerende organ og skal fremsendes for registrering og gennemgang, inden aflæggelse af A-prøve, jf. 50, inden for det ansøgte område. Ansøgningen skal oplyse om eventuelle nuværende eller tidligere certifikater for samme eller lignende kvalifikationer hos andre certificerende organer. Gyldigheden af en ansøgning er et år. Såfremt certificering ikke er gennemført inden et år efter fremsendt ansøgning, skal der fremsendes fornyet ansøgning bilagt krævet dokumentation inkl. bevis for bestået A-prøve omhandlende kravdokumentet inden for de seneste 12 måneder. Kommunikationen mellem ansøgeren og det certificerende organ skal foregå på dansk, med mindre andet er aftalt. 42 Ansøgningens omfang Ansøgningen skal indeholde følgende: navn, adresse, postnr., by og telefonnummer dokumentation for faglig uddannelse, jf. 22 dokumentation for mindst ét års praktisk erfaring med brandsikringsanlæg indenfor det ansøgte fagområde, jf.21 dokumentation for deltagelse i basiskursus, jf. 22 dokumentation for deltagelse i projekteringskursus inden for det ansøgte fagområde, jf. 22. Projekteringskurset skal omhandle det ansøgte kravdokument, jf. 12. Det skal af ansøgningen fremgå hvilket fagområde og kravdokument ansøgningen omfatter, jf

18 Såfremt dokumentation for deltagelse i brandteknisk basiskursus og/eller projekteringskursus inden for det ansøgte område ikke foreligger på tidspunktet for ansøgningens indsendelse, skal der i ansøgningen dokumenteres tilmelding til kursus. Dokumentation for kursusdeltagelse skal da efterfølgende fremsendes til certificeringsorganet. 43 Omkostninger Omkostninger til sagsbehandling af ansøgning og certificeringsaktiviteter afholdes af ansøgeren. 16

19 50 Prøve 51 Generelt For at være certificeret som kvalificeret person i et godkendt installationsfirma kræves at ansøgeren består prøve A. Såfremt prøven ikke bestås, kan ansøgeren tilmelde sig en ny prøve. For beskrivelse af krav til kursusdeltagelse samt prøve for de enkelte kravdokumenter jf. 12 henvises til Appendiks B. Ansøgeren skal umiddelbart forud for prøverne forevise gyldig legitimation. Der skal ved prøven ske anonymisering af prøvedeltageren og dennes besvarelse. Ansøgeren skal angive en kode til sikring af anonymitet i forbindelse med besvarelse af prøven og bedømmelsen heraf. Når censor og opgavestiller er enige om resultatet af prøven, tillades koden brudt af certificeringsorganet. I tilfælde af uenighed mellem censor og opgavestiller om bedømmelse af prøvens besvarelse eller dele heraf, skal certificeringsorganet indkalde en særlig sagkyndig som afgør prøvens resultat. Ved prøverne må alle hjælpemidler benyttes bortset fra kommunikationsmidler og tryktabsberegningsprogrammer til AVS. 52 Særlige forhold Referencegruppen kan træffe beslutning om, at såfremt der sker revision af kravdokumenter, inden for hvilken en person har dokumenteret kompetence og dermed opnået certificering, kan et certifikat opgraderes med baggrund i de nye kompetencekrav såfremt personen kan dokumentere kendskab til de reviderede krav. De kriterier, der lægges til grund for opgraderingen til en given revision af et kravdokument, beskrives for det enkelte kravdokument i Appendiks B. 17

20 Såfremt certificeringsordningen tilføjes nye kravdokumenter, inden for hvilken en person kan opnå certificering af faglig kompetence, skal såvel erfaringskrav som kompetencekrav dokumenteres opfyldte. Dette medfører, at prøve A, relateret til det relevante kravdokument skal bestås. For en ansøger, der kan dokumentere deltagelse i brandteknisk basiskursus, kan denne dokumentation lægges til grund for opfyldelse af dette krav til uddannelse under forudsætning af, at der ikke er foretaget væsentlige ændringer i krav til kursets indhold. 53 Prøve A Prøven gennemføres i to dele omfattende følgende: Del A1 er en skriftlig prøve der omhandler: Bygningsreglement og Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Relevante Tekniske og Driftsmæssige forskrifter udarbejdet af Beredskabsstyrelsen. Det for personcertificeringen relevante kravdokument, jf. 12, samt i relevant omfang Stærkstrømsbekendtgørelsen, hydraulik og pumpeteknik. Ved prøven stilles: 10 generelle spørgsmål i Bygningsreglement, Eksempelsamling om brandsikring af byggeri, tekniske og driftsmæssige forskrifter, 10 specifikke spørgsmål omhandlende projektering og installation i relation til det gældende kravdokument, som personen skal certificeres til. Prøvens varighed er 180 minutter. 18

21 Del A2 er en skriftlig projektgennemgang for afdækning af forprojekterede fejl, mangler og afvigelser. Ved prøven stilles: 10 specifikke spørgsmål i det for personcertificeringen gældende kravdokument. Prøvens varighed er 120 minutter. Pensumliste fremgår af appendiks A. Bedømmelsen foretages af opgavestiller og den uvildige censor fra prøveudvalget. 54 Recertificeringsprøve Denne prøve er forbeholdt personer, der ønsker certifikatet fornyet, og kræves bestået for fornyelse af certifikatet. Prøven er skriftlig og omhandler: Bygningsreglement og Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Relevante Tekniske og Driftsmæssige forskrifter udarbejdet af Beredskabsstyrelsen. Det for recertificeringen gældende kravdokument, jf. 12, samt i relevant omfang Stærkstrømsbekendtgørelsen, hydraulik og pumpeteknik. Ved prøven stilles: 5 generelle spørgsmål i Bygningsreglement, Eksempelsamling om brandsikring af byggeri, tekniske og driftsmæssige forskrifter 15 specifikke spørgsmål i det for recertificeringsprøven relevante kravdokument. Der vil hovedsageligt blive lagt vægt på ændrede kravdokumenter inden for fagområdet samt ændrede retningslinier, forskrifter og reglementer. Prøvens varighed er 120 minutter. Pensumliste fremgår af appendiks A. 19

22 60 Certificering 61 Generelt Certificering af en kvalificeret person foretages på baggrund af en vurdering af et tilstrækkeligt materiale, der belyser om personen opfylder kravene til erfaring og viden inden for det specifikke kompetenceområde jf. 20 og 50. Certificeringen er således betinget af, at prøven bestås samt at der foreligger tilfredsstillende oplysninger efter punkt 42. Et certificerende organ kan ikke udstede flere certifikater inden for samme fagområde til en certificeret person. Certifikatet påtegnes i stedet samtlige kravdokumenter, inden for hvilke personen opnår certificering af faglig kompetence som kvalificeret person. 62 Godkendelseskriterium Erfarings-, uddannelses- og kompetencekrav, jf. 20 skal konstateres opfyldte. Begge prøver, del A1 og del A2, skal selvstændigt bestås og hver delprøve anses for bestået når mindst 60 % er korrekt besvaret. Bedømmelse foretages af opgavestiller og den uvildige censor udpeget af prøveudvalget. 63 Gyldighed Certifikatet er gyldigt i 5 år. Hvert år udstedes der, såfremt kravene til opretholdelse af certificeringen er opfyldte, et gyldighedsbevis med løbetid på et år. Såfremt certifikatet i gyldighedsperioden påtegnes med yderligere kravdokumenter inden for fagområdet, vil den oprindelige udløbsdato blive bibeholdt. Dette medfører, at et certifikats gyldighedsperiode altid vil være afhængig af den førstkommende recertificering/fornyelse. Nedenstående er i figur 1. vist et eksempel på gyldighedsperiode for et certifikat, som udvides med et yderligere kravdokument. 20

23 Det certificerende organ kan, når forholdene taler herfor, fastsætte en kortere gyldighedsperiode. Figur 1 Gyldighedsperiode Gyldighedsperiode for certifikat 251/4001 og DS/EN for certifikat 251/ Gyldighedsperiode for fornyet certifikat 251/4001, DS/EN År Certificering 251/4001 Recertificering Certificering DS/EN /4001 Recertificering DS/EN

24 70 Certifikatets opretholdelse 71 Generelt For at oppebære certifikat som kvalificeret person indenfor projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg, kræves det at certifikatindehaver vedligeholder sin ekspertise og erfaring. I gyldighedsperioden har det certificerende organ derfor pligt til løbende at overvåge certifikatindehaveren. Certifikatets opretholdelse er betinget af, at certifikatindehaveren hvert år, ca. en måned før udløbet af gyldighedsbeviset, fremsender nedennævnte oplysninger til det certificerende organ, jf Erfaring og kompetence Certifikatindehaverens erfaring og kompetence inden for fagområdet skal godtgøres, fortrinsvis ved nedenstående dokumentation: En erklæring fra den certificerede person, der bekræfter, at certifikatindehaveren, i sammenlagt 400 timer i den forudgående 12-måneders periode, har været beskæftiget med brandsikringsanlæg i et godkendt installationsfirma inden for projektering, installation, service og vedligehold. Erklæringen skal være attesteret af arbejdsgiveren. Kopi af mindst én færdigmelding som certifikatindehaveren i den forudgående 12 måneders periode selv har underskrevet. Certifikatindehaveren skal have forestået projektering og installation. Til færdigmeldingen skal vedlægges den tilhørende inspektionsrapport fra en akkrediteret inspektionsvirksomhed, der godkender anlægget. Såfremt ovenstående ikke er muligt, kan erfaring og kompetence alternativt dokumenteres ved nedenstående: En, af arbejdsgiveren attesteret, erklæring fra den certificerede person, der bekræfter, at -- certifikatindehaveren, i sammenlagt 400 timer i den forudgående 12-måneders periode, har været beskæftiget 22

25 med brandsikringsanlæg i et godkendt installationsfirma inden for projektering, installation, service og vedligehold. -- certifikatindehaveren, i den forudgående 12-måneders periode, har forestået projektering og installation af mindst 1 anlæg, som efterfølgende er færdigmeldt og godkendt af en akkrediteret inspektionsvirksomhed for overensstemmelse med et af de for fagområdet relevante, og i 12 anførte, kravdokumenter. En erklæring fra en akkrediteret inspektionsvirksomhed der bekræfter, at certifikatindehaveren i den forudgående 12-måneders periode, har færdigmeldt og fået godkendt mindst ét anlæg. For AVS-anlæg gælder dog specielt, at dokumentation for færdigmelding og godkendelse af trapperumssprinkleranlæg ikke kan betragtes som tilstrækkelig dokumentation for erfaring og kompetence. 73 Godkendelseskriterium Certifikatets opretholdelse er betinget af at punkterne 71 og 72 er opfyldt. 74 Sanktioner Hvis bestemmelserne i 72 ikke er opfyldt, og certifikatindehaver dermed ikke kan dokumentere opfyldelse af minimumskravene til faglig aktivitet inden for fagområdet, har det certificerende organ pligt til at inddrage certifikatet. Dette vil medføre, at nyt certifikat kun kan udstedes, såfremt ny prøve A, jf. 53 er bestået. Såfremt certifikatet er påtegnet flere kravdokumenter, inden for hvilke certifikatindehaver har opnået certificering af faglig kompetence, kan certificering inden for hvert enkelt kravdokument kun generhverves, såfremt prøve A, omfattende det relevante kravdokument, er bestået. 23

26 80 Fornyelse 81 Generelt Anmodning om fornyelse skal indsendes til det certificerende organ 6 måneder før udløb af certifikatets gyldighedsperiode. Det er en forudsætning for fornyelse af certifikatet, at der foreligger dokumentation som anført i 82 samt at recertificeringsprøven inden for det relevante kravdokument, jf. 12, er bestået. 82 Erfaring og kompetence I forbindelse med fornyelse skal certifikatindehaverens erfaring og kompetence inden for fagområdet godtgøres, fortrinsvis ved nedenstående dokumentation: En erklæring fra den certificerede person, der bekræfter at certifikatindehaveren i sammenlagt 400 timer, i den forudgående 12-måneders periode, har været beskæftiget med brandsikringsanlæg i et godkendt installationsfirma inden for projektering, installation, service og vedligeholdelse. Erklæringen skal være attesteret af arbejdsgiveren. Kopi af mindst én færdigmelding som certifikatindehaveren i den forudgående 12 måneders periode selv har underskrevet. Certifikatindehaveren skal have forestået projektering og installation. Til færdigmeldingen skal vedlægges den tilhørende inspektionsrapport fra en akkrediteret inspektionsvirksomhed, der godkender anlægget. Såfremt ovenstående ikke er muligt, kan erfaring og kompetence alternativt dokumenteres ved nedenstående: En, af arbejdsgiveren attesteret, erklæring fra den certificerede person, der bekræfter, at -- certifikatindehaveren, i sammenlagt 400 timer i den forudgående 12-måneders periode, har været beskæftiget med brandsikringsanlæg i et godkendt installationsfirma inden for projektering, installation, service og vedligeholdelse. 24

27 -- certifikatindehaveren, i den forudgående 12-måneders periode, har forestået projektering og installation af mindst 1 anlæg, som efterfølgende er færdigmeldt og godkendt af en akkrediteret inspektionsvirksomhed for overensstemmelse med et af de for fagområdet relevante, og i 12 anførte, kravdokumenter. En erklæring fra en akkrediteret inspektionsvirksomhed der bekræfter, at certifikatindehaveren i den forudgående 12-måneders periode, har færdigmeldt og fået godkendt mindst ét anlæg. For AVS-anlæg gælder dog specielt, at dokumentation for færdigmelding og godkendelse af trapperumssprinkleranlæg ikke kan betragtes som tilstrækkelig dokumentation for erfaring og kompetence. 83 Godkendelseskriterium Certifikatets fornyelse er betinget af, at dokumentationen i 82 er fremsendt samt at recertificeringsprøven inden for det relevante kravdokument jf. 54 bestås inden certifikatets udløbsdato. Recertificeringsprøven anses for bestået, når mindst 60 % er korrekt besvaret. Bedømmelsen foretages af opgavestiller og den uvildige censor udpeget af prøveudvalget. Såfremt prøven ikke bestås, kan ansøgeren tilmelde sig en ny prøve. Det certificerende organ kan skriftligt meddele tilladelse til, at et certifikat anvendes i yderligere seks måneder efter udløbsdato såfremt certifikatindehaver kan dokumentere at have tilmeldt sig recertificeringsprøve efter Sanktioner Såfremt certifikatindehaveren, ved gyldighedsperiodens udløb, ikke kan dokumentere færdigmelding og godkendelse af mindst ét anlæg i den forudgående 12-måneders periode, bortfalder certifikatet. 25

28 Nyt certifikat kan herefter kun udstedes efter fornyet fremsendelse af ansøgning om certificering jf. 40 og beståelse af prøve A jf. 53. Såfremt certifikatet er påtegnet flere kravdokumenter, inden for hvilke certifikatindehaver har opnået certificering af faglig kompetence, kan certificering inden for hvert enkelt kravdokument kun generhverves, såfremt prøve A, omfattende det relevante kravdokument, er bestået. Såfremt de øvrige betingelser for fornyelse af certificeringen ikke kan konstateres opfyldte, bortfalder certifikatet. Nyt certifikat kan herefter kun udstedes, efter fornyet fremsendelse af ansøgning om certificering jf. 40 og beståelse af ny recertificeringsprøve, jf. 54. Såfremt certifikatet er påtegnet flere kravdokumenter, inden for hvilke certifikatindehaver har opnået certificering af faglig kompetence, kan certificering inden for hvert enkelt kravdokument kun generhverves, såfremt prøve B, omfattende det relevante kravdokument, er bestået. 26

29 90 Tvistigheder 91 Tvistigheder Alle sager, der udspringer af det certificerende organs afgørelser, afgøres efter dansk ret ved dansk domstol. 27

30 Appendiks A Kurser og prøver 10 Generelt 11 Indledning For at sikre at, den kvalificerede person har den tilstrækkelige viden, er der i denne DBI Retningslinie 002 stillet krav om dokumenteret deltagelse i følgende kurser: Brandteknisk basiskursus for installatører eller tilsvarende. Brandteknisk projekteringskursus inden for det ansøgte område omhandlende det relevante kravdokument jf. 12. Regler for afholdelse af prøver og disses bedømmelse er beskrevet i denne DBI retningslinie 002, afsnit 50. Krav om erfaring er beskrevet i denne DBI Retningslinie 002, afsnit 20, 70 og 80. De nævnte krav om tilstrækkelig viden skal eftervises ved en prøve, der skal bestås og kan resultere i et certifikat, hvis løbetid normalt er 5 år. 28

31 20 Brandteknisk basiskursus for installatører eller tilsvarende Varighed 1 dag. Indhold På kurset behandles følgende hovedemner: brand i teori og praksis. brandterminologi og brandtekniske begreber klassifikation, prøvning og godkendelse af byggematerialer brandfarlige væsker alarmerings- og slukningsanlæg brandventilation bygningsreglement samt Eksempelsamling for brandsikring af byggeri relevante områder beskrevet i Tekniske forskrifter udgivet af Beredskabsstyrelsen. 30 Brandteknisk projekteringskursus omhandlende det relevante kravdokument jf. 12. Varighed Mindst 2 dage. Indhold På kurset behandles følgende hovedemner: lovgivning krav til materiel og installationsfirmaer projektering installation færdigmelding, inspektion og godkendelse. 29

32 40 Prøve A Pensumliste Ved prøven skal der dokumenteres et grundigt kendskab til det relevante kravdokument som personcertificeringen omfatter, jf. 12 i hoveddokumentet samt i relevant omfang Stærkstrømsbekendtgørelsen, og for sprinkleranlæg hydraulik og pumpeteknik. Ved prøven skal der dokumenteres kendskab til: DBI Retningslinie 004, 005 for automatiske brandsikringsanlæg og DBI Retningslinie 006 for sammenkoblede brandsikringsanlæg. Bygningsreglement med tillæg samt Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. relevante Tekniske og Driftsmæssige forskrifter udarbejdet af Beredskabsstyrelsen. 50 Recertificeringsprøve Pensumliste Der henvises til pensumliste, jf. 40. Der vil hovedsageligt blive lagt vægt på ændrede kravdokumenter inden for fagområdet samt ændrede retningslinier, forskrifter og reglementer. 30

33 Appendiks B Beskrivelse af certificering inden for de enkelte kravdokumenter 10 Generelt 11 Indledning Til sikring af, at kravene til certificering af den kvalificerede person inden for de enkelte kravdokumenter i Retningslinien er entydige og gennemskuelige, er der i dette appendiks beskrevet såvel de kriterier, der lægges til grund for opgraderingen af en allerede certificeret persons faglige kompetence og dermed dennes certifikat til en nyere revision af et eksisterende kravdokument, som kriterierne for certificering af personers faglige kompetence inden for nye kravdokumenter tilføjet ordningen. 20 Fagområde ABA DBI Retningslinie 232 Automatiske brandalarmanlæg, projektering, installation og vedligeholdelse, nyeste udgave. 21 Personer certificeret på baggrund af dokumenteret kompetence inden for DBI Forskrift 232, udgave 2003: For personer, der allerede har dokumenteret kompetence og dermed opnået certificering som kvalificeret person indenfor projektering og installation af brandsikringsanlæg, omfattet af krav om overensstemmelse med DBI forskrift 232, sker opgradering af personens faglige kompetence fra Forskrift 232 til DBI Retningslinie 232, 1. udgave, ved deltagelse i et opdateringskursus af en halv dags varighed, omhandlende identifikation, præcisering og konsekvens af de væsentlige ændringer i Retningslinien. Se figur B.21. Ved indsendelse af dokumentation for deltagelse i opdateringskursus samt ansøgning om opgradering af certifikat, kan personen herefter opnå et certifikat som kvalificeret person indenfor projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg, omfattet af krav om overensstemmelse med DBI Retningslinie 232, Automatiske brandalarmanlæg, Projektering, installation og vedligeholdelse, 1. udgave. 31

34 Ved udstedelsen af det opgraderede certifikat, vil den oprindelige certificerings udløbsdato blive bibeholdt. Dette medfører, at der skal gennemføres recertificeringsprøve i det reviderede kravdokument jf. 54 ved udløbet af gyldighedsperioden som vanligt. Figur B.21 Person certificeret til DBI Forskrift 232 Opdateringskursus i DBI Retningslinie 232 Ansøgning om opgradering af certifikat vedlagt dokumentation for deltagelse i opdateringskursus Opgraderet certifikat, DBI Retningslinie 232, med udløbsdato som oprindelig certificering Indsendelse af årlige oplysninger Gyldighedsbevis Recertificeringsprøve i DBI Retningslinie 232, 5 år efter oprindelig certificering 32

35 22 Personer der ønsker ny certificering som kvalificeret person indenfor projektering, installation service og vedligehold af brandsikringsanlæg, omfattet af krav om overensstemmelse med nyeste udgave af DBI Retningslinie 232. For personer, der ønsker at opnå certificering som kvalificeret person indenfor projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg, omfattet af krav om overensstemmelse med DBI Retningslinie 232, nyeste udgave, skal såvel erfaringskrav som kompetencekrav dokumenteres opfyldte. Dette medfører, at prøve A, relateret til det relevante kravdokument skal bestås. Se figur B.22. Figur B.22 Ansøgning om certificering inden for kravdokumentet omfattende: Dokumentation for krævet uddannelse Dokumentation for et års praktisk erfaring med automatisk brandsikring indenfor ét eller flere af områderne: Projektering, Installation, Service og vedligehold. Dokumentation for gennemført Brandteknisk basiskursus eller tilsvarende Dokumentation for gennemført projekteringskursus inden for det ansøgte område omhandlende DBI Retningslinie 232, nyeste udgave. A-prøve inden for kravdokumentet Efter bestået A-prøve udstedes certifikat, DBI Retningslinie 232 med en gyldighedsperiode på 5 år Indsendelse af årlige oplysninger Gyldighedsbevis Recertificeringsprøve i DBI Retningslinie 232, 5 år efter certificering 33

36 30 Fagområde AVS DBI Retningslinie 251/4001 Sprinkleranlæg, Projektering, installation og vedligeholdelse (inkl. danske tillæg), nyeste udgave. 31 Personer certificeret på baggrund af dokumenteret kompetence inden for DBI Forskrift 251, udgave 2001: For personer, der allerede har dokumenteret kompetence og dermed opnået certificering som kvalificeret person inden for projektering og installation af brandsikringsanlæg, omfattet af krav om overensstemmelse med DBI Forskrift 251, udgave 2001, sker opgradering af personens faglige kompetence fra Forskrift 251 til DBI Retningslinie 251/4001, 1. udgave, ved deltagelse i et projekteringskursus af mindst to dages varighed samt deltagelse i og beståelse af én af de to første recertificeringsprøver, der afholdes omfattende kravdokumentet, efter denne retningslinies ikrafttrædelse. Se figur B.31. Deltages der ikke i én af disse recertificeringsprøver, eller bestås recertificeringsprøven ikke i første forsøg, kan opgradering kun ske ved deltagelse i og beståelse af A-prøve inden for kravdokumentet. Ved indsendelse af dokumentation for deltagelse i projekteringskursus og bestået recertificeringsprøve samt ansøgning om opgradering af certifikat, kan personen herefter opnå et certifikat som kvalificeret person indenfor projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg, omfattet af krav om overensstemmelse med DBI Retningslinie 251/4001, Sprinkleranlæg, Projektering, installation og vedligeholdelse (inkl. danske tillæg). Ved udstedelsen af det opgraderede certifikat tildeles normalt en gyldighedsperiode på 5 år. Certifikatet vil også blive påtegnet CEA 4001, Sprinkler Systems, Planning and Installation. 34

37 Figur B.31 Person certificeret til DBI Forskrift 251 Projekteringskursus i DBI Retningslinie 251/4001 Deltagelse i og beståelse af én af de to første recertificeringsprøver, der afholdes omfattende kravdokumentet Deltages der ikke i én af de to første recertificeringsprøver, der afholdes omfattende kravdokumentet, eller bestås recertificeringsprøven ikke i første forsøg Ansøgning om opgradering af certifikat vedlagt dokumentation for deltagelse i projekteringskursus i DBI Retningslinie 251/4001 samt bestået recertificeringsprøve inden for kravdokumentet. (alternativt dokumentation for bestået A-prøve) A-prøve inden for kravdokumentet Opgraderet certifikat, DBI Retningslinie 251/4001 og CEA 4001 med en gyldighedsperiode på 5 år Indsendelse af årlige oplysninger Gyldighedsbevis Recertificeringsprøve i DBI Retningslinie 251/4001, 5 år efter certificering 35

38 32 Personer der ønsker ny certificering som kvalificeret person indenfor projektering, installation service og vedligehold af brandsikringsanlæg, omfattet af krav om overensstemmelse med nyeste udgave af DBI Retningslinie 251/4001. For personer, der ønsker at opnå certificering som kvalificeret person indenfor projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg, omfattet af krav om overensstemmelse med DBI Retningslinie 251/4001, nyeste udgave, skal såvel erfaringskrav som kompetencekrav dokumenteres opfyldte. Dette medfører, at prøve A, relateret til det relevante kravdokument skal bestås, se figur B.32. Certifikatet vil også blive påtegnet CEA 4001, Sprinkler Systems, Planning and Installation. Figur B.32 Ansøgning om certificering inden for kravdokumentet omfattende: Dokumentation for krævet uddannelse Dokumentation for et års praktisk erfaring med automatisk brandsikring indenfor ét eller flere af områderne: Projektering, Installation, Service og vedligehold. Dokumentation for gennemført Brandteknisk basiskursus eller tilsvarende Dokumentation for gennemført projekteringskursus inden for det ansøgte område omhandlende DBI Retningslinie 251/4001, nyeste udgave. A-prøve inden for kravdokumentet Efter bestået A-prøve udstedes nyt certifikat, DBI retningslinie 251/4001 og CEA 4001 med en gyldighedsperiode på 5 år Indsendelse af årlige oplysninger Gyldighedsbevis Recertificeringsprøve i DBI Retningslinie 251/4001, 5 år efter certificering 36

39 33 Øvrige kravdokumenter Øvrige kravdokumenter omfatter: VdS CEA 4001 Richtlinien für Sprinkleranlagen, Planung und Einbau. DS/EN Stationære brandslukningssystemer Automatiske sprinkleranlæg Beregning, installation og vedligeholdelse. NFPA 13 Standard for the Installation of Sprinkler Systems For personer, der ønsker certificering af kompetence inden for et eller flere af ovenstående øvrige kravdokumenter, forudsættes at personen allerede har dokumenteret kompetence og dermed har gyldig certificering som kvalificeret person indenfor projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg inden for DBI Retningslinie 251/4001, nyeste udgave. Personen skal dokumentere deltagelse i et projekteringskursus i det relevante kravdokument af mindst 2 dages varighed samt bestået A-prøve inden for det ønskede kravdokument. Se figur B.33. Certifikatet vil også blive påtegnet med det relevante kravdokument. Certifikatets gyldighedsperiode vil være afhængig af den førstkommende recertificering/fornyelse der kræves som følge af de kravdokumenter der er påtegnet certifikatet. 37

40 Figur B.33 Person med gyldig certificering inden for DBI Retningslinje 251/4001, nyeste udgave Ansøgning om certificering inden for det specifikke kravdokument omfattende: Dokumentation for krævet uddannelse Dokumentation for et års praktisk erfaring med automatisk brandsikring indenfor ét eller flere af områderne: Projektering, installation, service og vedligehold. Dokumentation for gyldig certificering af faglig kompetence indenfor DBI Retningslinie 251/4001, nyeste udgave. Projekteringskursus VdS CEA 4001 Projekteringskursus EN Projekteringskursus NFPA 13 Dokumentation for gennemført projekteringskursus inden for det ansøgte område, omfattende det relevante kravdokument A-prøve inden for relevant kravdokument Efter Efter bestået bestået A-prøve A-prøve udstedes udstedes nyt nyt certifikat certifikat på på DBI retningslinie 251/4001 CEA 4001 DBI retningslinie 251/4001 CEA 4001 Relevant kravdokument. Relevant kravdokument. Certifikatets gyldighedsperiode vil være afhængig af den førstkommende recertificering/fornyelse, der kræves som følge af de Certifikatets kravdokumenter, gyldighedsperiode der er påtegnet vil være certifikatet. afhængig af den førstkommende recertificering/fornyelse, der kræves som følge af de kravdokumenter, der er påtegnet certifikatet Indsendelse af årlige oplysninger årlige oplysninger Gyldighedsbevis Recertificeringsprøve i hvert relevant kravdokument, 5 år efter at kravdokumentet er tilføjet certifikatet. 38

41 Appendiks C Mærkning 10 Indledning 11 Generelt Såfremt den certificerede person ønsker at gøre brug af det certificerende organs logo på f.eks. eget brevpapir mv. skal det certificerende organs skriftlige tilladelse være indhentet forud. 39

42 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: , Fax: DBI retningslinie 002 ISBN

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg Dato: 2012-01-18 Sign.: PLY Sag: FU13202 DBI Retningslinje 002 Brandsikringsanlæg Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg 5. udgave 1 Forord

Læs mere

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI Retningslinje 002 Brandsikringsanlæg Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg 5. udgave 1 Forord Revisionen af DBI Retningslinje 002 Certificering

Læs mere

DBI retningslinie 003

DBI retningslinie 003 3. udgave Juli 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg DBI retningslinie 003 Certificering af systemer og systemdele til automatiske brandsikringsanlæg DBI

Læs mere

DBI retningslinje 002

DBI retningslinje 002 DBI retningslinje 002 5. udgave August 2013 Udgivet af DBI Brandsikringsanlæg Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI. Eftertryk kun med

Læs mere

1. udgave November 2009 Udgivet af DBI Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Glas og brand. Brandbeskyttende glas i bygningsdele.

1. udgave November 2009 Udgivet af DBI Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Glas og brand. Brandbeskyttende glas i bygningsdele. 1. udgave November 2009 Udgivet af DBI Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Glas og brand Brandbeskyttende glas i bygningsdele DBI vejledning 37 DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut er et selvejende

Læs mere

DBI retningslinie 006

DBI retningslinie 006 2. udgave Januar 2010 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Sammenkoblede brandsikringsanlæg DBI retningslinie 006 DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut er et selvejende videncenter,

Læs mere

DBI retningslinje 001

DBI retningslinje 001 4. udgave August 2013 Udgivet af DBI Byggedata, opdateret 7. april 2014 Brandsikringsanlæg DBI retningslinje 001 Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Læs mere

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI retningslinje 001, 4. udgave, April 2012 Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Brandsikringsanlæg Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Læs mere

Retsinformation. Lovgivning som forskriften vedrører. LBK Nr. 452 af 24/06/1998. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Retsinformation. Lovgivning som forskriften vedrører. LBK Nr. 452 af 24/06/1998. Oversigt (indholdsfortegnelse) Bekendtgørelse om udpegning og notifikation af bemyndigede organer til at udføre certificerings-, kontrol- og prøvningsopgaver i henhold til EF-direktiv om byggevarer (89/106/EØF) BEK nr 229 af 31/03/2001

Læs mere

DBI retningslinie 004. Automatiske brandsikringsanlæg. Færdigmelding, inspektion og godkendelse

DBI retningslinie 004. Automatiske brandsikringsanlæg. Færdigmelding, inspektion og godkendelse DBI retningslinie 004 3. udgave Oktober 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg Færdigmelding, inspektion og godkendelse DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk

Læs mere

Kvalitative brandsikringsanlæg sikrer ensartet sikkerhedsniveau

Kvalitative brandsikringsanlæg sikrer ensartet sikkerhedsniveau Kvalitative brandsikringsanlæg sikrer ensartet sikkerhedsniveau Retningslinje 001-006 Konference, 24-09-2014 Anders Frost-Jensen, DBI Dias 1 / 24-09-2014 / AFJ / Møde Præskriptive krav Funktions- krav

Læs mere

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI retningslinje 001, 4. udgave, marts 2013 Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Brandsikringsanlæg Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Læs mere

Inspektionsrapport Brandalarmanlæg DBI RAPPORT. - Kastaniebakken

Inspektionsrapport Brandalarmanlæg DBI RAPPORT. - Kastaniebakken DBI RAPPORT Inspektionsrapport Brandalarmanlæg - Kastaniebakken Biskop Svanesvej 83, 3460 Birkerød Sag: IB07281 Inspektion udført: 05. februar 2015 af Finn Oxenbøll Udstedt: 17. februar 2015 DBI - Dansk

Læs mere

Februar 2002. Vejledning. Særlige. sikringsforanstaltninger. mod brand i erhvervs- og industrivirksomheder. Forsikring & Pension

Februar 2002. Vejledning. Særlige. sikringsforanstaltninger. mod brand i erhvervs- og industrivirksomheder. Forsikring & Pension Februar 2002 Særlige Vejledning sikringsforanstaltninger mod brand i erhvervs- og industrivirksomheder Forsikring & Pension Indholdsfortegnelse 000 Indledning 3 10 Alment 3 100 Forskrifter og regler 6

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget i Spar Nord Bank A/S

Kommissorium for Revisionsudvalget i Spar Nord Bank A/S Kommissorium for Revisionsudvalget i Spar Nord Bank A/S Dato: Februar 2016 1 1. Indledning Det følger af bekendtgørelsen om revisionsudvalg i virksomheder samt koncerner, der er underlagt tilsyn af Finanstilsynet

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om anerkendelse af psykologers erhvervsmæssige kvalifikationer

Bekendtgørelse for Færøerne om anerkendelse af psykologers erhvervsmæssige kvalifikationer Givið út 22. apríl 2016 18. april 2016. Nr. 360. Bekendtgørelse for Færøerne om anerkendelse af psykologers erhvervsmæssige kvalifikationer I medfør af 19, stk. 1, i lov om psykologer m.v., som sat i kraft

Læs mere

Bekendtgørelse om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson 1)

Bekendtgørelse om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson 1) BEK nr 49 af 13/01/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 20. september 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 0905127 Senere ændringer

Læs mere

Supplerende bestemmelser for. Certificering af indbrudshæmmende produkter til skalsikring af bygninger

Supplerende bestemmelser for. Certificering af indbrudshæmmende produkter til skalsikring af bygninger Supplerende bestemmelser for Certificering af indbrudshæmmende produkter til skalsikring af bygninger Grundlag under Dancert for certificering af indbrudshæmmende produkter beregnet til indbygning som

Læs mere

DBI retningslinje 001

DBI retningslinje 001 DBI retningslinje 001 4. udgave August 2013 Udgivet af DBI Brandsikringsanlæg Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI. Eftertryk kun med

Læs mere

DBI retningslinje 010-3. El-termografering. Certificering af personer der udfører el-termografering. 1. udgave

DBI retningslinje 010-3. El-termografering. Certificering af personer der udfører el-termografering. 1. udgave Dato: 10.01.2013 Sign.: MEP Sag: FURA023 DBI retningslinje 010-3 El-termografering Certificering af personer der udfører el-termografering 1. udgave Side 1 af 11 Forord Revisionen af DBI retningslinje

Læs mere

Bekendtgørelse om adgangskursus og adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Bekendtgørelse om adgangskursus og adgangseksamen til ingeniøruddannelserne BEK nr 364 af 17/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juli 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

I e-mail af 12. december 2013 har I klaget over Kommunens overkørselstilladelse af 18. november 2013 til ejendommen O vej 36A.

I e-mail af 12. december 2013 har I klaget over Kommunens overkørselstilladelse af 18. november 2013 til ejendommen O vej 36A. Dato 17. juni 2014 Dokument 13/23814 Side Etablering af en ny udvidet overkørsel I e-mail af 12. december 2013 har I klaget over Kommunens overkørselstilladelse af 18. november 2013 til ejendommen O vej

Læs mere

Høringsnotat vedrørende høring af udkast til ændring af bekendtgørelse

Høringsnotat vedrørende høring af udkast til ændring af bekendtgørelse Høringsnotat Notat Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 raha@trafik- og Byggestyrelsen.dk www.trafik- og Byggestyrelsen.dk Dato 27. maj 2016 Høringsnotat vedrørende høring af udkast

Læs mere

Pålidelighed af automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg)

Pålidelighed af automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) Pålidelighed af automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) DBI Report 2009:01 2009-03-19 Statistisk analyse af ABA-anlæg inspiceret 2008 Rolf Knudsen Henrik Bygbjerg DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk

Læs mere

Brandsikringsanlæg i Danmark

Brandsikringsanlæg i Danmark Brandsikringsanlæg i Danmark Indlæg ved FG-konference, 2014 Jacob Andersen, DBI Sprinklerinspektør Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 1 / 28-03-2014 / JAN / Møde Program DBI Brandsikringsanlæg

Læs mere

Dokumentnavn: Fremstilling af opgaver til elautorisationsprøver

Dokumentnavn: Fremstilling af opgaver til elautorisationsprøver Karsten Jepsen Brian Glyngø Thisvad Torben Dahl Godkendt 1 af 6 1. Formål: Formålet med denne procedure er centralt at kunne fremstille en eksamensopgave til brug ved el - autorisation ved alle maritime

Læs mere

21.01.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Regulativ om afsked af tjenestemænd på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller alder

21.01.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Regulativ om afsked af tjenestemænd på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller alder Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Regulativ om afsked af tjenestemænd på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller alder 2007 Side 2 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1. UANSØGT AFSKED SOM FØLGE

Læs mere

Kravspecifikation FSO certificering

Kravspecifikation FSO certificering Kravspecifikation FSO certificering Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører fuge- og tætningsarbejde på bygninger FSO/BK /SVC/2016 Rev 08 10.02. 2016 01 Formål/mål 2 02 Krav til certificeringsorganet

Læs mere

skal du være opmærksom på følgende:

skal du være opmærksom på følgende: Såfremt du ønsker at blive certificeret skal du være opmærksom på følgende: I henhold til DBI retningslinje 002 (2009) punkt 41, skal ansøgning om certificering fremsendes til det certificerende organ

Læs mere

Regulativ om uddeling af KODA's kollektive båndmidler

Regulativ om uddeling af KODA's kollektive båndmidler Regulativ om uddeling af KODA's kollektive båndmidler KODA modtager vederlag for uindspillede bånd (blankbåndsvederlag) fra COPY-DAN Båndkopi. En tredjedel af midlerne skal ifølge ophavsretsloven bruges

Læs mere

(inkl. optagelseskrav til diplomingeniørstudierne på Aarhus Universitet)

(inkl. optagelseskrav til diplomingeniørstudierne på Aarhus Universitet) juni 2016/mrl Lokal studieordning for adgangskursus og suppleringskursus, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet (inkl. optagelseskrav til diplomingeniørstudierne på Aarhus Universitet) Gældende fra august

Læs mere

1. Det regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) varetager følgende opgaver, jf. 29 i Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv.

1. Det regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) varetager følgende opgaver, jf. 29 i Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv. Forretningsorden Det regionale Arbejdsmarkedsråd for Hovedstaden Januar 2015 AMK Øst 1. Opgaver 1. Det regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) varetager følgende opgaver, jf. 29 i Lov om organisering og understøttelse

Læs mere

Punkt Rettelse Vedtaget dato Ændres Punkt 52. Ansøgningens omfang Ansøgningen skal indeholde følgende generelle oplysninger om firmaet:

Punkt Rettelse Vedtaget dato Ændres Punkt 52. Ansøgningens omfang Ansøgningen skal indeholde følgende generelle oplysninger om firmaet: DBI Retningslinje 001 4. udgave August 2013, Byggedata, opdateret 3. juli Punkt Rettelse Vedtaget dato Ændres Punkt 52 Ansøgningens omfang Ansøgningen skal indeholde følgende generelle oplysninger om firmaet:

Læs mere

Februar 2010 Forretningsorden for det Lokale Beskæftigelsesråd i Ringsted Kommune

Februar 2010 Forretningsorden for det Lokale Beskæftigelsesråd i Ringsted Kommune Februar 2010 Forretningsorden for det Lokale Beskæftigelsesråd i Ringsted Kommune I henhold til lov og bekendtgørelse m.v. om ansvar for og styringen af den aktive beskæftigelses-indsats fastsættes følgende

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i fysik

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i fysik Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i fysik Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i fysik. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige Fakultets

Læs mere

Vedtægter for. Fonden Dansk Sygeplejehistorisk Museum

Vedtægter for. Fonden Dansk Sygeplejehistorisk Museum Vedtægter for Fonden Dansk Sygeplejehistorisk Museum --- oo0oo --- 1. NAVN OG STATUS 1.01 Fondens navn er Fonden Dansk Sygeplejehistorisk Museum (i det følgende kaldet Museet ). 1.02 Museet er en selvejende

Læs mere

BEK nr 58 af 13/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. september 2016. Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 58 af 13/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. september 2016. Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 58 af 13/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. september 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 715-10-00008 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning for klage over en prøve ved Det Sundhedsfaglige Hovedområde, UCN

Vejledning for klage over en prøve ved Det Sundhedsfaglige Hovedområde, UCN Vejledning for klage over en prøve ved Det Sundhedsfaglige Hovedområde, UCN Indledning Reglerne om klager og anke over eksamen står i kapitel 10 og 11 i Undervisningsministeriets eksamensbekendtgørelse.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i kommunale dagtilbud i Ishøj Kommune

Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i kommunale dagtilbud i Ishøj Kommune Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i kommunale dagtilbud i Ishøj Kommune 1. Forældrebestyrelsens sammensætning Forældrebestyrelsen består af 5 eller 7 repræsentanter valgt af og blandt forældre til

Læs mere

Bilag 1b Vejledning til udfyldelse af ESPD

Bilag 1b Vejledning til udfyldelse af ESPD Indhold 1 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 2 2 UDFYLDELSE AF ESPD SOM TILBUDSGIVER... 2 2.1 START... 2 2.2 PROCEDURE... 4 2.3 UDELUKKELSE... 7 2.4 UDVÆLGELSE... 11 2.5 AFSLUT... 12 Side 1 af 14 1 Indledende

Læs mere

Afgørelse vedrørende forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg på adressen [XXX] GSRN nr. [XXX].

Afgørelse vedrørende forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg på adressen [XXX] GSRN nr. [XXX]. [XXX] [XXX] [XXX] Afgørelse vedrørende forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg på adressen [XXX] GSRN nr. [XXX]. Under henvisning til din ansøgning af 17. marts 2015, hvori du anmoder om

Læs mere

Handlingsplan for bedre behandling af fortrolige oplysninger om personer og virksomheder

Handlingsplan for bedre behandling af fortrolige oplysninger om personer og virksomheder Den 12. november 2014 J.nr. 2014103514 Ref.: kj Handlingsplan for bedre behandling af fortrolige oplysninger om personer og virksomheder Sundhedsstyrelsens opfølgning på Rigsrevisionens beretning af 5.

Læs mere

Bekendtgørelse sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods

Bekendtgørelse sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods Bekendtgørelse nr. 543 af 12. juni 2012 Bekendtgørelse sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner Kapitel 2 Sikkerhedsrådgiverens

Læs mere

Inspektionsrapport Brandalarmanlæg DBI RAPPORT. - Plejehjemmet Kløvervangen

Inspektionsrapport Brandalarmanlæg DBI RAPPORT. - Plejehjemmet Kløvervangen DBI RAPPORT Inspektionsrapport Brandalarmanlæg - Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31, 8541 Skødstrup Sag: IB03530 Inspektion udført: 03. november 2015 af Johnny Brejnebjerg Pedersen Udstedt: 11.

Læs mere

DBI retningslinie 232

DBI retningslinie 232 DBI retningslinie 232 DBI retningslinie 232 SLM Grafisk ISBN 978-87-92018-55-7 Automatiske brandalarmanlæg Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk www.dbi-net.dk

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder på bygge- og anlægsområdet

Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder på bygge- og anlægsområdet Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder på bygge- og anlægsområdet At-vejledning F.3.4 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.7 Sikkerheds- og sundhedsarbejde på midlertidige

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling i Danske Andelskassers Bank A/S

Ekstraordinær generalforsamling i Danske Andelskassers Bank A/S Selskabsmeddelelse nr. 12. oktober 2015 Ekstraordinær generalforsamling i Danske Andelskassers Bank A/S I henhold til vedtægternes 11 og 12 indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Danske

Læs mere

Udfyldelsen af eespd som ansøger eller tilbudsgiver

Udfyldelsen af eespd som ansøger eller tilbudsgiver SIDE 17 DET ELEKTRONISKE ESPD Kapitel 2 Udfyldelsen af eespd som ansøger eller tilbudsgiver 2.1 Start Xml-filen virker udelukkende sammen eespd et og kan kun åbnes herfra ved hjælp af funktionerne heri,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Den Selvejende institution Vendsyssel Kunstmuseum. CVR.nr. 13145016. I henhold til. Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8.

V E D T Æ G T E R. for. Den Selvejende institution Vendsyssel Kunstmuseum. CVR.nr. 13145016. I henhold til. Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. A D V O K A T F I R M A E T L E D E T & W I L L A D S E N B R I N C K S E I D E L I N S G A D E 9 9800 H J Ø R R I N G J. nr. 13-513-11950 Hjørring, den 2. december 2015 V E D T Æ G T E R for Den Selvejende

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden vedrørende finansielle virksomheder

Samarbejdsaftale mellem Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden vedrørende finansielle virksomheder Finanstilsynet Forbrugerombudsmanden Den 2. september 2013 Samarbejdsaftale mellem Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden vedrørende finansielle virksomheder Som følge af ændringerne i markedsføringsloven

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse 13-16 om hjemmehjælp - kvalitetsstandard - indkøbsordning - rehabiliteringsforløb

Ankestyrelsens principafgørelse 13-16 om hjemmehjælp - kvalitetsstandard - indkøbsordning - rehabiliteringsforløb KEN nr 9338 af 14/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juni 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-2121-51397 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

DBI retningslinje 010-2. El-termografering. Virksomhedsgodkendelse. 1. udgave

DBI retningslinje 010-2. El-termografering. Virksomhedsgodkendelse. 1. udgave Dato: 10.01.2013 Sign.: MEP/- Sag: FURA023 DBI retningslinje 010-2 El-termografering Virksomhedsgodkendelse 1. udgave Side 1 af 12 Forord Revisionen af DBI retningslinje 010-2 El-termografering, Virksomhedsgodkendelse

Læs mere

VEDTÆGT FOR REPRÆSENTANTSKABET FOR TV 2/FYN

VEDTÆGT FOR REPRÆSENTANTSKABET FOR TV 2/FYN HJEMMEL OG HJEMSTED 1 Nærværende vedtægt er fastsat med hjemmel i Kulturministeriets Bekendtgørelse den 27. december 2014 om vedtægt for de regionale TV 2-virksomheder. Repræsentantskabet har hjemsted

Læs mere

Unionshåndbog UDDANNELSESNORMER - FLYVNING. Prøveaflæggelsen skal ledes af en førsteinstruktør (FI), som samtidig er prøvekontrollant.

Unionshåndbog UDDANNELSESNORMER - FLYVNING. Prøveaflæggelsen skal ledes af en førsteinstruktør (FI), som samtidig er prøvekontrollant. Side nr.: 1 af 5, KRAV MV. 1. TEORIPRØVE TIL A-DIPLOM (MINIPRØVE) 1.1. Afholdelse af prøven. Prøveaflæggelsen skal ledes af en førsteinstruktør (FI), som samtidig er prøvekontrollant. Aspirantens prøveaflæggelse

Læs mere

Borgerrådgiverens hovedopgave er først og fremmest dialog med borgerne i konkrete sager en mediatorrolle, hvor det handler om at:

Borgerrådgiverens hovedopgave er først og fremmest dialog med borgerne i konkrete sager en mediatorrolle, hvor det handler om at: BORGER RÅDGIVEREN Det kan du bruge borgerrådgiveren til Er du utilfreds med behandlingen af din sag i Hvidovre Kommune eller med kommunens behandling af dig, kan du henvende dig til borgerrådgiveren. Borgerrådgiverens

Læs mere

SKS system, Kvalitetsledelsessystemer. Brandsikringsanlæg. Mads Risgaard Knudsen

SKS system, Kvalitetsledelsessystemer. Brandsikringsanlæg. Mads Risgaard Knudsen SKS system, Kvalitetsledelsessystemer og Brandsikringsanlæg Mads Risgaard Knudsen Den gode idé og de gode viljers magt i forbindelse med Stik og hugfaste krav Sikkerhedsstyrelsens (SIK) retningslinjer

Læs mere

Indgåelse af aftaler med sikkerhedsmæssigt indhold

Indgåelse af aftaler med sikkerhedsmæssigt indhold Indgåelse af aftaler med sikkerhedsmæssigt indhold Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt - Differentiering af krav i henhold til type Sessionen Baggrund samt erfaringer fra tilsyn De lovmæssige

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for Den Danske Naturfond.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for Den Danske Naturfond. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for Den Danske Naturfond. Den Danske Naturfond 1 Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77

Læs mere

Certifikataftale om optagelse i og brug af certifikatregistret

Certifikataftale om optagelse i og brug af certifikatregistret Certifikataftale om optagelse i og brug af certifikatregistret 2 KONTRAKTSKLAUSUL Denne certifikataftale er underlagt de til enhver tid gældende Regler for bionaturgascertifikater. 1. Aftaleparter Denne

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON BLOKFORENINGEN. 1 Navn og hjemsted

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON BLOKFORENINGEN. 1 Navn og hjemsted 1 VEDTÆGTER FOR DANSK BETON BLOKFORENINGEN 1 Navn og hjemsted Blokforeningen er en sammenslutning af medlemsvirksomheder under Dansk Byggeri, der producerer letklinkerblokke og/eller udstøbningsblokke

Læs mere

Rammeaftale vedrørende. AD HOC TV inspektion og spuling. Københavns Kommune. Økonomiforvaltningen. Københavns Ejendomme, Drift og Service

Rammeaftale vedrørende. AD HOC TV inspektion og spuling. Københavns Kommune. Økonomiforvaltningen. Københavns Ejendomme, Drift og Service Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Københavns Ejendomme, Drift og Service Rammeaftale vedrørende AD HOC TV inspektion og spuling Geografisk Område: 3 Nørrebro / Brønshøj 1. Aftalens Parter Mellem

Læs mere

VEJLEDNING. for ansøgere til VIP- og DVIP-stillinger DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

VEJLEDNING. for ansøgere til VIP- og DVIP-stillinger DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET VEJLEDNING for ansøgere til VIP- og DVIP-stillinger DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET MAJ 2010 Indhold 1. Om VIP-stillinger... 3 Ansøgningen... 3 Online ansøgning... 3 Bedømmelsesudvalg/Sagkyndig

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Fonden Settlementet på Vesterbro. Således vedtaget på bestyrelsesmødet den 04.11.2015

Forretningsorden for bestyrelsen for Fonden Settlementet på Vesterbro. Således vedtaget på bestyrelsesmødet den 04.11.2015 Udkast af 26. oktober 2015 til Kapitel 1 - Formål Forretningsorden for bestyrelsen for Fonden Settlementet på Vesterbro Således vedtaget på bestyrelsesmødet den 04.11.2015 1 Formål Bestyrelsen er Fonden

Læs mere

2013-7. Vejledning om mulighederne for genoptagelse efter såvel lovbestemte som ulovbestemte regler. 10. april 2013

2013-7. Vejledning om mulighederne for genoptagelse efter såvel lovbestemte som ulovbestemte regler. 10. april 2013 2013-7 Vejledning om mulighederne for genoptagelse efter såvel lovbestemte som ulovbestemte regler Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om arbejdsskademyndighedernes vejledning om mulighederne for

Læs mere

Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet

Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Ansøgningspakke FO/BF2_da_030616 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om, at din opholdstilladelse ikke

Læs mere

VEJLEDNING TIL ERKLÆRING VED FRAVALG AF BYGGESKADEFORSIKRING

VEJLEDNING TIL ERKLÆRING VED FRAVALG AF BYGGESKADEFORSIKRING VEJLEDNING TIL ERKLÆRING VED FRAVALG AF BYGGESKADEFORSIKRING Byggeri Center for Miljø og Energi Teknik og Miljø Aarhus Kommune 2016 Ejerdokumentation for byggeriets opførelse Afgives i forbindelse med

Læs mere

Vejledning om ikke erhvervsmæssig jernbanedrift Veteranbanebekendtgørelsen

Vejledning om ikke erhvervsmæssig jernbanedrift Veteranbanebekendtgørelsen Vejledning om ikke erhvervsmæssig jernbanedrift Veteranbanebekendtgørelsen 9. maj 2011 3 Vejledning om ikke Forord Forord Generelt Bekendtgørelsen kan ses under Lovstof på Trafikstyrelsens hjemmeside.

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget. Juni 2016

Kommissorium for Revisionsudvalget. Juni 2016 Kommissorium for Revisionsudvalget Juni 2016 Indhold 1. KONSTITUERING OG FORMÅL... 3 2. MEDLEMSKAB... 3 3. MØDESTRUKTUR- OG FREKVENS... 4 4. BEMYNDIGELSE OG RESSOURCER... 4 5. OPGAVER OG FORPLIGTELSER...

Læs mere

LOVREGULATIV I MEDLEMSSKAB AF DANMARKS IDRÆTSFORBUND OG MEDLEMSOR- GANISATIONERNE

LOVREGULATIV I MEDLEMSSKAB AF DANMARKS IDRÆTSFORBUND OG MEDLEMSOR- GANISATIONERNE LOVREGULATIV I MEDLEMSSKAB AF DANMARKS IDRÆTSFORBUND OG MEDLEMSOR- GANISATIONERNE 17 MEDLEMSKAB AF DANMARKS IDRÆTSFORBUND 1 Kun ét specialforbund inden for hver idrætsgren eller hver sammenlignelig idrætsgren

Læs mere

Indstilling. Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse

Indstilling. Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 3. maj 2007 Orientering vedr. Ankestyrelsens undersøgelse: Førtidspension efter arbejdsevnemetoden. Århus Kommune

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER

GENERELLE BETINGELSER GENERELLE BETINGELSER I forbindelse med tilbudsindhentning på intern revision af Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution Side 1 af 5 1. INDLEDNING 1.1 GENEREL

Læs mere

Vedtægt og forretningsorden for Folkeoplysningsrådet

Vedtægt og forretningsorden for Folkeoplysningsrådet Vedtægt og forretningsorden for Ringsted Kommunes Folkeoplysningsråd. Dato: 09. april 2014 Vedtægt og forretningsorden for Folkeoplysningsrådet Vedtægt 1 - Formål 1. Folkeoplysningsrådet rådgiver Kultur-

Læs mere

3. udgave Maj 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Automatiske brandsikringsanlæg. Drift og vedligeholdelse. DBI retningslinie 005

3. udgave Maj 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Automatiske brandsikringsanlæg. Drift og vedligeholdelse. DBI retningslinie 005 3. udgave Maj 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg Drift og vedligeholdelse DBI retningslinie 005 Indholdsfortegnelse Definitioner...4 10 Almindelige bestemmelser...6

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion I medfør af 50, stk. 5, 50 a, stk. 6-7, i lov om fremme af vedvarende

Læs mere

Bekendtgørelse om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v.

Bekendtgørelse om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. BEK nr 1553 af 18/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Digitaliseringsstyrelsen, j.nr. 2013-6211-331 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Tildeling af 9 tilladelser til taxikørsel med vilkår.

Tildeling af 9 tilladelser til taxikørsel med vilkår. Punkt 25. Tildeling af 9 tilladelser til taxikørsel med vilkår. 2013-47974. By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at 9 tilladelser til taxikørsel tildeles efter

Læs mere

Bekendtgørelse om danskprøve på A1-niveau og danskprøve på A2-niveau for familiesammenførte udlændinge

Bekendtgørelse om danskprøve på A1-niveau og danskprøve på A2-niveau for familiesammenførte udlændinge BEK nr 180 af 26/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-961-0011 Senere ændringer til forskriften BEK nr 112 af 29/01/2015

Læs mere

H O L S T E B R O K O M M U N E FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD JANUAR 2007

H O L S T E B R O K O M M U N E FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD JANUAR 2007 H O L S T E B R O K O M M U N E VEDTÆGT FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD JANUAR 2007 VEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD OVERORDNEDE MÅL OG RAMMER Holstebro byråd fastsætter overordnede mål

Læs mere

GENERELLE BESTEMMELSER FOR MEDLEMSKAB AF DANSK TAGSTENSKONTROL

GENERELLE BESTEMMELSER FOR MEDLEMSKAB AF DANSK TAGSTENSKONTROL GENERELLE BESTEMMELSER FOR MEDLEMSKAB AF DANSK TAGSTENSKONTROL DANSK TAGSTENSKONTROL TILKNYTTET TEKNOLOGISK INSTITUT 4. udgave, oktober 2004 Generelle Bestemmelser for Dansk Tagstenskontrol Side: 1 af

Læs mere

Bekendtgørelse om valg og certificering af tilsynsførende ved frie grundskoler m.v.

Bekendtgørelse om valg og certificering af tilsynsførende ved frie grundskoler m.v. BEK nr 619 af 09/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 20. august 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sag nr. 131.29F.031 Senere ændringer til forskriften BEK nr 220

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET. Gennemgang af Liechtensteins sektortilpasninger

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET. Gennemgang af Liechtensteins sektortilpasninger EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.8.2015 COM(2015) 411 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET Gennemgang af Liechtensteins sektortilpasninger DA DA 1. INDLEDNING Ifølge

Læs mere

Høring af ændring af bekendtgørelse om ledelse, styring og administration af danske UCITS

Høring af ændring af bekendtgørelse om ledelse, styring og administration af danske UCITS Finanstilsynet Århusgade 2100 København Ø Att. Martin Schultz København, den 28. maj 2014 Høring af ændring af bekendtgørelse om ledelse, styring og administration af danske UCITS Finanstilsynet har ved

Læs mere

Afgørelseskompetencen i sager om samvær med anbragte børn

Afgørelseskompetencen i sager om samvær med anbragte børn 2012-19 Afgørelseskompetencen i sager om samvær med anbragte børn Ombudsmanden rejste på baggrund af en konkret sag om samvær mellem en pige anbragt uden for hjemmet og henholdsvis hendes forældre og bedsteforældre

Læs mere

Automatiske branddør lukningsanlæg

Automatiske branddør lukningsanlæg Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske branddør lukningsanlæg Systemgodkendelse og -kontrol ( Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI)

Læs mere

Indbydelse til at afgive tilbud på: Data til fremme af energieffektivisering og fleksibelt energiforbrug i bygninger.

Indbydelse til at afgive tilbud på: Data til fremme af energieffektivisering og fleksibelt energiforbrug i bygninger. Indbydelse til at afgive tilbud på: Data til fremme af energieffektivisering og fleksibelt energiforbrug i bygninger. 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1.1 Baggrund for udbuddet... 3 1.2 Udbuddets

Læs mere

Vejledning til ledelsestilsyn

Vejledning til ledelsestilsyn Vejledning til ledelsestilsyn Ledelsestilsynet er et væsentligt element i den lokale opfølgning og kan, hvis det tilrettelægges med fokus derpå, være et redskab til at sikre og udvikle kvaliteten i sagsbehandlingen.

Læs mere

Sikkerhedsstillelse ved overførsel af affald i EU-området (ikke-midlertidig-behandling)

Sikkerhedsstillelse ved overførsel af affald i EU-området (ikke-midlertidig-behandling) Sikkerhedsstillelse ved overførsel af affald i EU-området (ikke-midlertidig-behandling) I forordning 1013/2006 artikel 4, stk. 5 og i artikel 6 er der anført at der skal stilles en sikkerhedsstillelse

Læs mere

Udlændinge-, Integrations-, og Boligministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark

Udlændinge-, Integrations-, og Boligministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Udlændinge-, Integrations-, og Boligministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark uibm@uibm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2

Læs mere

Afgørelse - klage over udgiftsfordeling til vedligeholdelse af Teglværksvej jeres j.nr. 500958

Afgørelse - klage over udgiftsfordeling til vedligeholdelse af Teglværksvej jeres j.nr. 500958 Dato 25. november 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 15/11246-9 Side 1/5 Afgørelse - klage over udgiftsfordeling til vedligeholdelse af Teglværksvej jeres

Læs mere

UDKAST af 16. december 2014

UDKAST af 16. december 2014 UDKAST af 16. december 2014 Bekendtgørelse om talentinitiativer på de videregående uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (talentbekendtgørelsen) I medfør af 27 i lov om medie- og

Læs mere

et hvile-i-sig-selv-princip. Byrådet skal således ved fastsættelse af taksterne tage stilling til, om prisloftet og hvile-i-sig-selv-princippet

et hvile-i-sig-selv-princip. Byrådet skal således ved fastsættelse af taksterne tage stilling til, om prisloftet og hvile-i-sig-selv-princippet Anmodning om vejledende udtalelse vedrørende inhabilitet for kommunalbestyrelsesmedlemmer i Forsyning Helsingør Vand A/S og Forsyning Helsingør Spildevand A/S 07-05- 2012 Helsingør Kommune har ved brev

Læs mere

Opdateret vejledning - kønsmæssige sammensætning af ledelsen og afrapportering herom

Opdateret vejledning - kønsmæssige sammensætning af ledelsen og afrapportering herom Deloitte Opdateret vejledning - kønsmæssige sammensætning af ledelsen og afrapportering herom Erhvervsstyrelsen har udsendt en opdateret vejledning om måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget 21. februar 2012 FM 2012/X Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger til forslaget Indledning Fremsættelse af ændringsforslaget til Landstingsloven sker på baggrund af henstilling fra udvalget

Læs mere

04.85 O.11 39/2011 Side 1. Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal

04.85 O.11 39/2011 Side 1. Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal Side 1 Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Indholdsfortegnelse Side Side 2 Forord... 3 1. Anvendelsesområde... 4 2. Formål... 4 3. Pligt

Læs mere

Notat. Spørgsmål og svar på orienteringsmøde mandag den 11. januar 2016 på Ballerup Rådhus kl. 15.00.

Notat. Spørgsmål og svar på orienteringsmøde mandag den 11. januar 2016 på Ballerup Rådhus kl. 15.00. BALLERUP KOMMUNE Dato: 14. januar 2016 Notat Udbud af håndværkerydelser: Spørgsmål og svar på orienteringsmøde mandag den 11. januar 2016 på Ballerup Rådhus kl. 15.00. 1. Velkomst og indledning Vil socialt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1) 2009/1 LSV 126 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20090054829 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 11. maj

Læs mere

KØBSTÆDERNES FORSIKRING, GENSIDIG (CVR NR. 51 14 88 19) NYE VEDTÆGTER

KØBSTÆDERNES FORSIKRING, GENSIDIG (CVR NR. 51 14 88 19) NYE VEDTÆGTER NOTAT KØBSTÆDERNES FORSIKRING, GENSIDIG (CVR NR. 51 14 88 19) NYE VEDTÆGTER Selskabets nuværende vedtægter er sidst ændret i 2013. Bestyrelsen fremsætter forslag til nye vedtægter på selskabets ordinære

Læs mere

SUPPLERENDE BESTEMMELSER FOR PRODUKTCERTIFICERING AF SVEJSTE SAMLINGER

SUPPLERENDE BESTEMMELSER FOR PRODUKTCERTIFICERING AF SVEJSTE SAMLINGER SUPPLERENDE BESTEMMELSER FOR PRODUKTCERTIFICERING AF SVEJSTE SAMLINGER DANSK BETON CERTIFICERING TILKNYTTET DANSK TEKNOLOGISK INSTITUT SUPPLERENDE BESTEMMELSER FOR Dato: 1999-04-01 PRODUKTCERTIFICERING

Læs mere

Drøftelse af aflastningsfamilier, interne skoler, egenbetaling mv. DASSOS 25. Januar 2016

Drøftelse af aflastningsfamilier, interne skoler, egenbetaling mv. DASSOS 25. Januar 2016 Drøftelse af aflastningsfamilier, interne skoler, egenbetaling mv. DASSOS 25. Januar 2016 Intro Udfordring: Kommunerne i Region Midtjylland oplever en mangel på aflastningsplejefamilier Baggrund: Notat

Læs mere

Forbuddet mod ansættelse omfatter dog ikke alle stillinger. Revisor er alene begrænset fra at:

Forbuddet mod ansættelse omfatter dog ikke alle stillinger. Revisor er alene begrænset fra at: Krav om cooling off-periode for alle (også SMV) revisorer inden ansættelse i tidligere reviderede virksomheder Det nye ændringsdirektiv om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber

Læs mere