Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO"

Transkript

1 Opdateret 26. august 2011 Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Business and Social Sciences, Aarhus Universitet

2 Indholdsfortegnelse FORORD UDDANNELSENS OMFANG OG BETEGNELSE UDDANNELSENS OMFANG OG KERNEFAG UDDANNELSENS BETEGNELSE UDDANNELSENS INDHOLD MÅLSÆTNING FAGBESKRIVELSER ADGANGSBETINGELSER GRUNDLÆGGENDE ADGANGSBETINGELSER YDERLIGERE ADGANGSBETINGELSER ANDEN VIDEREGÅENDE UDDANNELSE ADGANGSBEGRÆNSNING MERITOVERFØRSEL NORMALSTUDIEPLAN VALGFAG EKSAMEN CENSUR OG EVALUERINGSFORM SPROGET I SPECIALE OG RAPPORTER PC VED EKSAMEN ORDINÆR EKSAMEN BESTÅELSE REEKSAMEN OG SYGEEKSAMEN EKSAMENSTILMELDING PROJEKTER EMNE GRUPPEARBEJDE KANDIDATAFHANDLING FORMÅL EMNE REGISTRERING TIL KANDIDATAFHANDLING AFLEVERING AF KANDIDATAFHANDLING MANGLENDE AFLEVERING INDEN FOR AFLEVERINGSFRISTEN HVIS AFHANDLINGEN IKKE BESTÅS GRUPPEARBEJDE OG SPROG RESUMÉ FORSVAR REGLER FOR BEHANDLING AF EKSAMENSSNYD DISPENSATION KLAGER... 20

3 FORORD Denne studieordning er udarbejdet på baggrund af (1) Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne nr. 814 af 29. juni 2010 (uddannelsesbekendtgørelsen), (2) bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser nr. 857 af 1. juli 2010 (Eksamensbekendtgørelsen) samt (3) bekendtgørelse nr. 250 af 15/03/2007 Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved universitetsuddannelser (karakterbekendtgørelsen). Studieordningen afløser den hidtidige ordning, godkendt den 24. august 2010 af prodekanen for uddannelse ved Business and Social Sciences, Aarhus Universitet. Studieordningen er godkendt af prodekanen for uddannelse ved Business and Social Sciences, Aarhus Universitet. Studieordningen har virkning for de studerende, der begynder cand.it.-uddannelsen 1. september 2011 eller senere. Studerende på tidligere årgange overgår til nærværende studieordning pr. 1. september 2011.

4 1. Uddannelsens omfang og betegnelse 1.1 Uddannelsens omfang og kernefag Kandidatuddannelsen er normeret til 2 år. Den består af 4 semestre à 30 ECTS, i alt 120 ECTS-points. Uddannelsen skal være afsluttet senest 5 år efter studiestart. Institutionen kan, hvor der foreligger usædvanlige forhold, dispensere herfra. Kernefagene i uddannelsen består af: Teambuilding og Teamwork, Programmering, Itbaseret kommunikation, Projektledelse og Kravspecifikation, Systemudvikling og Databaer, Integreret markedsføring, Organisations- og ledelsesformer, Business Intelligence, It-strategi og E-business. Disse fag udgør i alt 75 ECTS-points. Derudover kommer metodefaget Kvalitative og kvantitative metoder til 5 ECTS. De studerende skal derudover vælge et valgfag på 10 ECTS-point. 1.2 Uddannelsens betegnelse Uddannelsens betegnelse er Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. Uddannelsen giver ret til titlen cand.it. i It, Kommunikation og Organisation. På engelsk anvendes titlen "Master of Science (MSc) in Information Technology IT, Communication and Organisation" med forkortelsen MScIT.

5 2. Uddannelsens indhold 2.1 Målsætning Uddannelsen kvalificerer de studerende til at løse krævende tekniske, udviklings- og ledelsesmæssige opgaver, der involverer kommunikations- og informationsteknologi i organisationer. Uddannelsen giver de faglige, fysiske og sociale rammer for, at deltagerne gennem et samspil udvikler faglige færdigheder og personlige kompetencer i udvikling, ledelse og implementering af informationsteknologiske forandringer i virksomheder og organisationer. Dette samspil tilrettelægges ved en stigende grad af integration mellem it, kommunikation og organisation og ved en faglig progression gennem studieforløbet. Uddannelsen tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte studerendes individuelle faglige forudsætninger fra bacheloruddannelsen, således at kandidatuddannelsens tætte samspil mellem de kollektive og individuelle undervisningsformer tilgodeser udvikling af den enkelte studerendes særlige faglige kompetenceprofil. Uddannelsen sætter deltagerne i stand til at 1. arbejde med stor selvstændighed 2. fortolke, designe og implementere it-baserede kommunikations- og informationssystemer i organisationer 3. analysere og tilrettelægge organisatoriske samarbejds- og kommunikationsprocesser 4. fortolke, forstå, evaluere og kritisk vurdere kommunikations- og informationsteknologiske muligheder og begrænsninger i forhold til organisationen og dens eksterne interessenter 5. analysere, uddrage og fremlægge viden, indeholdt i informationssystemer, og identificere muligheder for anvendelse heraf i forhold til organisationen og dens eksterne interessenter 6. analysere og vurdere markedsmæssige, konkurrencemæssige, organisatoriske og ledelsesmæssige faktorer, som påvirker virksomhedens markedsføringsbeslutninger 7. lede it-projekter og samarbejde i teams og organisationer 8. Identificere og analysere muligheder for udvikling af it-systemer i fremtidige kontekster, hvor anvendelse af it og forretning er smeltet sammen 9. identificere det nødvendige interpersonelle kompetencegrundlag for at kunne påtage sig forandringsmæssige og ledelsesmæssige opgaver og ansvar 10. bidrage til forbedring og nyudvikling af teorier, metoder og teknologier, der har fokus på it i organisationer.

6 2.2 Fagbeskrivelser Fagbeskrivelserne redegør for indholdet af uddannelsens enkelte fag/prøver samt indeholder de nærmere bestemmelser for prøve- og bedømmelsesformer. Disse bestemmelser indeholder retningslinjer for: tilrettelæggelsen af det samlede prøveforløb for et (de) enkelt(e) fag/semesteropgaver/undervisningsforløb hvilke(n) prøveform(er), der tages i anvendelse i et prøveforløb samt i hvilken rækkefølge i hvilken form de(n) studerende skal yde sin/deres præsentation hvordan evt. karakterer for en prøves enkelte bestanddele sammenvejes. Al undervisning foregår normalt på dansk, men det vil fremgå af fagbeskrivelsen, hvis der i enkelte fag undervises på engelsk. Hvis undervisningen er på engelsk, vil eksamen også være på engelsk. Såfremt faget/prøven varetages af en dansk underviser/eksaminator, kan den studerende dog vælge at aflægge prøven på dansk. Fagbeskrivelserne findes i fagkataloget.

7 3. Adgangsbetingelser 3.1 Grundlæggende adgangsbetingelser Adgang til kandidatuddannelsen i informationsteknologi har den, som har bestået en bacheloruddannelse eller en anden uddannelse, hvor tilsvarende forudsætninger er erhvervet. Dog bliver ansøgere, som har bestået en af nedenstående uddannelser, optaget på en særskilt studieordning for studerende med en bacheloruddannelse inden for it: en bacheloruddannelse i datalogi, en bacheloruddannelse i it, en bachelor i informationsvidenskab en diplomingeniøruddannelse i Informations- og Kommunikationsteknologi eller en anden uddannelse, hvor tilsvarende forudsætninger inden for programmering, systemudvikling og databaser er erhvervet. For yderligere information henvises til den særskilte studieordning for studerende med en bacheloruddannelse inden for it. 3.2 Yderligere adgangsbetingelser Ud over en bacheloruddannelse eller tilsvarende baggrund stilles der krav om, at ansøgeren har grundlæggende viden inden for følgende seks fagområder: Økonomistyring/Erhvervsøkonomi Organisation Systemarkitektur Web Marketing Kommunikation Såfremt en ansøger opfylder kravet om grundlæggende viden inden for mindst to af de ovenfor nævnte fagområder, vil ansøgeren kunne optages på den betingelse, at vedkommende inden udgangen af uddannelsens 1. semester består supplerende adgangsprøver i de resterende fagområder. De supplerende adgangsprøver og den tilhørende undervisning (suppleringsfag) samt reeksamination arrangeres af uddannelsesstederne, og der kan i alt højst evalueres 3 gange i et suppleringsfag. Det er i forbindelse med optagelsesansøgningen muligt at ansøge om fritagelse for yderligere suppleringsprøver på baggrund af hidtidig uddannelse. 3.3 Anden videregående uddannelse Ansøgere, der ikke opfylder de formelle betingelser, men som skønnes at have de nødvendige forudsætninger for at kunne gennemføre uddannelsen, kan efter særlig tilladelse optages. Tilladelse kan betinges af, at én eller flere supplerende adgangsprøver bestås. 3.4 Adgangsbegrænsning Såfremt ikke alle kvalificerede ansøgere kan optages, udvælges ansøgerne efter studieegnethed. Ved vurderingen lægges især vægt på ansøgerens argumenterede og velbegrundede ansøgning ansøgerens uddannelsesmæssige baggrund ansøgerens erfaring med udviklingsopgaver anbefalinger fra nuværende og tidligere arbejdsgivere

8 ansøgerens redegørelse for erhvervserfaring, herunder relevant projekterfaring. 3.5 Meritoverførsel Uddannelseselementer eller dele heraf, som bestås på andre kandidatuddannelser og som ækvivalerer tilsvarende uddannelseselementer i cand.it.-uddannelsen, kan meritoverføres.

9 4. Normalstudieplan Nedenfor fremstår fagfordelingen på semestre med tilhørende antal ECTS-points angivet i parentes for hvert semester. Med suppleringsfag menes de 6 fag, der tilbydes som introduktion til studiet med supplerende adgangsprøver, jfr Semesterplan for kandidatuddannelsen 1. semester Grundfag Undervisning og projekter Metode 3. semester It og strategi 2. semester It-systemer i organisation og kommunikation Undervisning og Samlet projekt Suppleringsfag Undervisning Valgfag 4. semester Afhandling Erhvervsøkonomi (Økonomistyring) Teambuilding og Teamwork inkl. projekt (10) Projektledelse og kravspecifikation, herunder projekt (10) ep Organisations- og ledelsesformer (5) Organisation Systemudvikling og Databaser, herunder projekt (10) ep Kvalitative og kvantitative metoder (5) Valgfag (10) Kandidatafhandling samt Teoriog metodevalg * (30) ep Systemarkitektur Programmering inkl. projekt (10) Business intelligence (5) Web Marketing It-baseret kommunikation inkl. projekt (10) Integreret markedsføring, herunder projekt (10) ep It-strategi og e-business (5) Kommunikation 30 ECTS 30 ECTS 30 ECTS 30 ECTS Tallene i parentes angiver antallet af fagenes ECTS-points. Desuden er det markeret i tabellen med ep, hvilke studieelementer der evalueres ved eksterne prøver, hvorved forstås prøver, som bedømmes af eksaminator(er) og en eller flere beskikkede censorer. * Fagmodulet Teori- og metodevalg er knyttet til arbejdet med afhandlingen. Deltagelsen i fagmodulet er obligatorisk og er en forudsætning for godkendelse af indlevering af afhandlingen. Deltagelse defineres som 100 % tilstedeværelse ved alle ugens aktiviteter og aflevering af eventuelle oplæg, herunder emneoplæg til afhandlingen. Ved særligt begrundet fravær kan manglende tilstedeværelse kompenseres ved, at den studerende udarbejder et essay om den del af pensum, fraværet vedrører, og/eller en begrundet løsning på stillede opgaver. Essayet skal have et omfang på maks. 3 sider pr. fraværsdag.

10 5. Valgfag I tredje semester indgår 10 ECTS-points valgfag, der inden for rammerne af uddannelsens formål, som det er formuleret i afsnit 2.1., sigter mod at give den enkelte studerende en individualiseret, faglig kompetenceprofil, der matcher den studerendes særlige interesser og faglige forudsætninger i bacheloruddannelsen. Valgfagene er nærmere beskrevet i fagbeskrivelserne. 6. Eksamen 6.1 Censur og evalueringsform Følgende fag på uddannelsen dokumenteres ved mundtlige eller skriftlige prøver med ekstern censur efter karakterskalaen: På andet semester: Projektledelse og Kravspecifikation, Systemudvikling/Databaser og Integreret markedsføring (inkl. projekt). På fjerde semester: kandidatafhandling. De resterende fag i uddannelsen bedømmes ved skriftlige eller mundtlige prøver uden censur: På første semester bedømmes de supplerende prøver (suppleringsfagene) og fagene Teambuilding og Teamwork, Programmering og It-baseret kommunikation, herunder de tilknyttede projekter, bestået/ikke bestået. På tredje semester bedømmes fagene Organisations- og ledelsesformer, Business intelligence, Itstrategi og e-business samt valgfag efter karakterskalaen. Prøveformerne og eventuelle forudsætninger for at måtte gå til eksamen er beskrevet mere detaljeret i fagbeskrivelserne. 6.2 Sproget i speciale og rapporter For alle skriftlige opgaver/prøver gælder, at den faglige bedømmelse afspejler den sproglige klarhed og sikkerhed, hvormed den faglige substans fremstilles. 6.3 Pc ved eksamen Ved de skriftlige eksaminer skal den studerende benytte den pc, som institutionen stiller til rådighed, i overensstemmelse med de til eksamenen udmeldte retningslinjer. 6.4 Ordinær eksamen Samtlige prøver afholdes én gang om året. Det kan i den enkelte fagbeskrivelse fastsættes, at aflevering af obligatoriske opgaver er en forudsætning for indstilling til eksamen. Hvis sådanne obligatoriske opgaver ikke bestås, tilbydes den studerende en ny opgave inden den tilknyttede eksamen. Tredje forsøg vil tidligst kunne finde sted i det følgende ordinære undervisningsforløb for samme semester. Studienævnet kan tillade et fjerde og femte forsøg, hvis det findes begrundet i usædvanlige forhold.

11 6.5 Beståelse For at bestå kandidatuddannelsen i It, Kommunikation og Organisation kræves, at hver prøve bestås for sig. En prøve er bestået, når der er opnået bedømmelsen Godkendt, Bestået eller karakteren 2 eller derover. Ved beregning af karaktergennemsnittet indgår den enkelte prøve med en vægt svarende til prøvens ECTS-point. Prøver med bedømmelsen bestået eller en karakter på 2 eller derover kan ikke tages om. 6.6 Reeksamen og sygeeksamen Det er en forudsætning for at deltage i reeksamen, at man har været tilmeldt til den pågældende prøve i den umiddelbart forudgående ordinære eksamen. Reeksamen og sygeeksamen tilrettelægges i slutningen af det indeværende semester eller i begyndelsen af det følgende. Yderligere eksaminationsforsøg følger de ordinære terminer. For 3. semesters prøver tilrettelægges reeksamen og sygeeksamen inden arbejdet med afhandlingen påbegyndes eller efter indleveringen heraf. Hvis der er 10 studerende eller færre til en reeksamination, kan instituttet ændre en skriftlig eksamen til en mundtlig. Kan man på grund af sygdom eller lignende ikke deltage i eller fuldføre en prøve, kan Det Erhvervsøkonomiske Kandidatstudienævn efter ansøgning give tilladelse til framelding og til, at prøven aflægges ved omeksamen, ved særlig sygeeksamen eller til forsinket aflevering. Omprøve og sygeeksamen sker efter samme regler, som gælder for reeksamen (StudieInfo/ Studevejledning/ Kandidat - Erhvervsøkonomi/ Eksamen). Ved ansøgning skal sygdom altid være dokumenteret ved lægeerklæring (frihåndsattest), som skal dække den pågældende dag eller periode og være udstedt efter personlig henvendelse til lægen samme dag, som afleveringen eller prøven skulle finde sted. 6.7 Eksamenstilmelding Tilmelding til alle skriftlige og mundtlige prøver finder automatisk sted i forbindelse med tilmelding til undervisningen. Undtaget herfra er tilmelding til valgfag, som den studerende skal foretage senest 1. november. Tilmeldingen til valgfaget indebærer automatisk tilmelding til eksamenen i valgfaget. Det er den studerendes ansvar at kontrollere, at vedkommende er tilmeldt de relevante eksaminer. Frameldingsfristen er ugedagen før 1. eksamensdato i den pågældende eksamen, hvilket vil sige 8 dage før eksamensdatoen. Hvis eksamen strækker sig over flere dage er det 1. eksamensdag, der tæller. Hvis framelding ikke er sket rettidigt, betragtes det som et eksamensforsøg.

12 7. Projekter 7.1 Emne Som led i uddannelsen udarbejdes projektopgaver. Emnet udleveres eller godkendes af den fagansvarlige underviser. Proceduren for emnevalg og projektarbejdet er nærmere beskrevet i fagbeskrivelsen. 7.2 Gruppearbejde Projektopgaver udarbejdes normalt af grupper på maksimalt 4 studerende. De nærmere retningslinjer for etablering af grupper fremgår af fagbeskrivelsen. Er der i forbindelse med en projektopgave en mundtlig eksamination, sker denne altid individuelt. Den individuelle mundtlige eksamination tager udgangspunkt i gruppeprojektet, og der gives én karakter.

13 8. Kandidatafhandling 8.1 Formål Formålet med afhandlingen er at give den studerende lejlighed til inden for en tidsramme på ét semester over et begrænset emneområde at dokumentere en selvstændig evne til bl.a. problemformulering, analyse, metodeanvendelse, kritisk vurdering og resultatfremlæggelse. 8.2 Emne Som led i uddannelsen udarbejdes en afhandling i et emne, der falder inden for uddannelsens område. Emnet for afhandlingen godkendes af den fagansvarlige underviser. Der henvises i øvrigt til fagbeskrivelsen for Kandidatafhandling samt Teori- og metodevalg, se fagkatalog.asb.dk. 8.3 Registrering til kandidatafhandling Det er en forudsætning, at den studerende har deltaget aktivt i modulet Teori og metodevalg for at kunne blive registreret til arbejdet med afhandlingen. Den studerende skal udarbejde en opgaveformulering og en plan for opgaveprocessen, som skal godkendes af en godkendt vejleder forud for registreringen. Procedure for registreringen fremgår af fagbeskrivelsen, idet der anvendes en særlig formular. Studerende, der har deltaget aktivt i modulet Teori og metodevalg, kan vælge mellem følgende registreringsdatoer for første specialeforsøg: 1. februar, 1. april, 1. september og 1. november. Eventuelle andet og tredje forsøg arrangeres snarest muligt efter forudgående forsøg. 8.4 Aflevering af kandidatafhandling Afhandlingen skal afleveres senest 4 måneder efter registreringsdatoen. Hvis den angivne dato er en lørdag, søndag eller helligdag, er fristen første hverdag herefter. 8.5 Manglende aflevering inden for afleveringsfristen Hvis den studerende ikke afleverer afhandlingen inden for afleveringsfristen, er der brugt et eksamensforsøg. Den studerende skal herefter udarbejde en ændret opgaveformulering samt en ny plan for opgaveprocessen, som skal godkendes af vejleder. Den studerende har en frist på 3 måneder regnet fra den oprindelige afleveringsfrist til at aflevere afhandlingen. Hvis den studerende ikke afleverer afhandlingen til den nye frist, er der brugt endnu et eksamensforsøg. Derefter skal der på ny udarbejdes en ændret opgaveformulering samt en ny plan for opgaveprocessen, som skal godkendes af vejleder. Der er en sidste frist på 3 måneder regnet fra afleveringsfristen for 2. eksamensforsøg til at aflevere afhandlingen.

14 8.6 Hvis afhandlingen ikke bestås Hvis den studerende opnår en ikke-bestået karakter for en afleveret afhandling, er der brugt et eksamensforsøg. Den studerende skal udarbejde en ny afhandling, idet proceduren startes helt forfra, dog begrænset af det antal eksamensforsøg, der er tilbage. Den studerende har en frist på 4 måneder til at aflevere afhandlingen regnet fra godkendelsen af det nye emne. 8.7 Gruppearbejde og sprog Afhandlingen udarbejdes individuelt eller af en gruppe på maksimalt to studerende. Sproget kan være dansk, svensk, norsk eller engelsk. 8.8 Resumé Afhandlingen forsynes med et resumé på engelsk. Indholdet af resuméet indgår i vurderingen af kandidatafhandlingen. Resuméet må være på højst 2 sider. 8.9 Forsvar Afhandlingen forsvares mundtligt. Hvis afhandlingen er skrevet af to studerende, sker forsvaret individuelt. Opgavebesvarelsen indgår i bedømmelsen ved det individuelle mundtlige forsvar og der gives én karakter.

15 9. Regler for behandling af eksamenssnyd Individuelle, skriftlige prøver Opgaver, der stilles og afleveres som individuelle, skal altid udarbejdes selvstændigt. Selv om de studerende af pædagogiske årsager i undervisningssituationen jævnligt opfordres til at samarbejde om løsningen af de stillede opgaver, er det ikke tilladt at samarbejde i eksamenssituationen. Uanset om opgaven er udarbejdet under tilsyn ved en prøve eller andetsteds uden tilsyn skal den enkelte studerende efterleve kravet om, at en individuel opgave udarbejdes uden bistand (herunder afskrift eller brug af oplysninger uden kildeangivelse) fra anden side. Den studerende står ved sin aflevering af en individuel opgave inde for, at den er udarbejdet selvstændigt. Eksamenssnyd Snyderi ved mundtlige og skriftlige prøver (herunder opgaver og rapporter) medfører afvisning af prøven, og dekanen kan i sådanne tilfælde beslutte at bortvise vedkommende fra samtlige prøver i den aktuelle eksamenstermin. I grove tilfælde kan dekanen beslutte at bortvise vedkommende fra studiet. Den typiske plagiering har man, når man efterligner eller direkte afskriver andres tekster, uden at angive kilden og gøre opmærksom på at det drejer sig om citat eller resummerende omarbejdelse. Plagiering er et mangesidet begreb, og der henvises i øvrigt til folderen om eksamenssnyd, hvor der kan læses mere om, hvad der opfattes som eksamenssnyd, og om hvilke situationer, der skal undgås. Folderen kan findes her eller på StudieInfo/ Studievejledning/ Kandidat Erhvervsøkonomi/ Eksamen/ Eksamenssnyd.

16 10. Dispensation Studienævnet kan, når det er begrundet i usædvanlige forhold, dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er fastsat af universitetet. Det anbefales at kontakte en studievejleder, før dispensation søges. Dispensation fra bekendtgørelsernes regler kan kun gives af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

17 11. Klager Undervisningen Klager over undervisningen behandles af Det Erhvervsøkonomiske Kandidatstudienævn. Det må dog anbefales, at underviser og institutleder kontaktes først. Eksamensklager Klager over eksaminationsgrundlaget (eksamensspørgsmålene, herunder deres forhold til pensum), bedømmelsesresultatet og eksaminationens forløb indgives til Studievejledningen. Ved afgivelse af eksamensklage skal der benyttes et specielt klageskema, som findes her eller på StudieInfo/ Studievejledning/ Kandidat Erhvervsøkonomi/ Eksamen/ Eksamensklager. Klagen skal indgives senest 2 uger efter bedømmelsens offentliggørelse eller ved skriftlig eksamen senest 2 uger efter det tidspunkt, hvor bedømmelsen senest skal være offentliggjort. For skriftlige eksamener skal karakteren offentliggøres senest 4 uger efter eksamenens afholdelse. Ved forsinkelse benyttes offentliggørelsesdatoen. Klager skal være begrundede. Som følge heraf kan klager over bedømmelsesresultatet kun indgives individuelt. Andre klager kan indgives af flere studerende i forening under forudsætning af, at alle klagere er identificerede, og der er angivet en kontaktperson. Universitets afgørelse på klagen kan gå ud på, at: 1 - der gives tilbud om ny bedømmelse (ombedømmelse), dog ikke ved mundtlige prøver 2 - der gives tilbud om ny prøve (omprøve) 3 - der ikke gives medhold i klagen. Det vil sige, at universitetet afviser klagen. Hvis tilbuddet om en ny prøve eller en ny bedømmelse accepteres, vil det være den nye karakter, som er gældende og endelig uanset om den nye karakter er lavere eller højere end den første. Den nye bedømmelse kan ikke efterfølgende indbringes for anden administrativ myndighed medmindre, der er tale om retlige mangler. Det vil sige, at der ikke kan klages over eller anke den nye karakter. Hvis der ikke gives medhold i klagen, så kan afgørelsen indbringes for et ankenævn. Ankenævnets afgørelse, der skal være skriftlig og begrundet, kan gå ud på: 1 - tilbud om, at ankenævnet bedømmer prøven, dog ikke ved mundtlige prøver 2 - tilbud om ny bedømmelse (ombedømmelse) ved nye bedømmere, dog ikke ved mundtlige prøver 3 - tilbud om ny prøve (omprøve) ved nye bedømmere, eller 4 - at klageren ikke får medhold i klagen. Hvis tilbuddet om ny bedømmelse eller ny prøve accepteres, kan det resultere i en lavere karakter. Ombedømmelse og omprøve kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, medmindre der er tale om retlige mangler. Yderligere informationer, herunder tidsfrister, kan findes her eller på StudieInfo/ Studievejledning/ Kandidat Erhvervsøkonomi/ Eksamen/ Eksamensklager.

Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Opdateret 8. januar 2010 Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 4 Indholdsfortegnelse FORORD...

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Opdateret 14. august 2014 Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Studieordning for kandidatuddannelsen i It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Syddansk Universitet i Odense Denne studieordning er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO dateret 30. august 2010 Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Indholdsfortegnelse FORORD...

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Opdateret 24. september 2012 Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO For studerende med en bachelor inden for it. Business and Social

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb

Studieordning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb Studieordning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Juli 2007, administrativt ændret december 2007 og marts 2008 Indhold Masteruddannelse...side 3 Indledende

Læs mere

Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet

Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet Forord... 3 Hvor henvender man sig... 4 Kort over Handelshøjskolen... 5 Indledning... 6 1. del undervisning... 7 Oversigt over fagene...

Læs mere

HA(jur.)-studiet 2012

HA(jur.)-studiet 2012 HA(jur.)-studiet 2012 Indhold Indledning... 2 Kvalifikationsmål... 3 Uddannelsens opbygning... 4 1. del - undervisning... 7 1. del prøver... 8 Oversigt over prøverne... 8 Prøvebeskrivelser... 9 Bedømmelse...

Læs mere

(inkl. optagelseskrav til diplomingeniørstudierne på Aarhus Universitet)

(inkl. optagelseskrav til diplomingeniørstudierne på Aarhus Universitet) juni 2016/mrl Lokal studieordning for adgangskursus og suppleringskursus, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet (inkl. optagelseskrav til diplomingeniørstudierne på Aarhus Universitet) Gældende fra august

Læs mere

2011 1år Studieordning. STUDIEORDNING for det etårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg

2011 1år Studieordning. STUDIEORDNING for det etårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg 2011 1år Studieordning STUDIEORDNING for det etårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg Gældende fra februar 2011 1. Fællesbestemmelser. I henhold til bekendtgørelse nr. 1204 af

Læs mere

STUDIEORDNING FOR DE NATURVIDENSKABELIGE UDDANNELSER VED SYDDANSK UNIVERSITET INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 UDDANNELSENS MÅL OG STRUKTUR SIDE 2

STUDIEORDNING FOR DE NATURVIDENSKABELIGE UDDANNELSER VED SYDDANSK UNIVERSITET INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 UDDANNELSENS MÅL OG STRUKTUR SIDE 2 STUDIEORDNING FOR DE NATURVIDENSKABELIGE UDDANNELSER VED SYDDANSK UNIVERSITET INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 UDDANNELSENS MÅL OG STRUKTUR SIDE 2 KAPITEL 2 UDDANNELSENS FAGLIGE SAMMENSÆTNING SIDE 5 KAPITEL

Læs mere

Studieordning Den erhvervsjuridiske kandidatuddannelse Cand. merc. jur. Aalborg Universitet

Studieordning Den erhvervsjuridiske kandidatuddannelse Cand. merc. jur. Aalborg Universitet Studieordning Den erhvervsjuridiske kandidatuddannelse Cand. merc. jur. Aalborg Universitet Gældende fra september 2013 med april 2014, september 2014 og november 2014 ændringer jf. 27 Bekendtgørelsesgrundlag

Læs mere

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I H I S T O R I E

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I H I S T O R I E AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I H I S T O R I E November 2002 Senest revideret november 2002 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse Faglig supplering

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i fysik

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i fysik Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i fysik Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i fysik. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige Fakultets

Læs mere

2009-studieordning for den juridiske kandidatuddannelse ved Københavns Universitet

2009-studieordning for den juridiske kandidatuddannelse ved Københavns Universitet 2009-studieordning for den juridiske kandidatuddannelse ved Københavns Universitet Vedtaget af Det Juridiske Studienævn ved Københavns Universitet den 2. maj 2005 Godkendt af Dekanen for Det Juridiske

Læs mere

Bekendtgørelse om adgangskursus og adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Bekendtgørelse om adgangskursus og adgangseksamen til ingeniøruddannelserne BEK nr 364 af 17/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juli 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Vejledning for klage over en prøve ved Det Sundhedsfaglige Hovedområde, UCN

Vejledning for klage over en prøve ved Det Sundhedsfaglige Hovedområde, UCN Vejledning for klage over en prøve ved Det Sundhedsfaglige Hovedområde, UCN Indledning Reglerne om klager og anke over eksamen står i kapitel 10 og 11 i Undervisningsministeriets eksamensbekendtgørelse.

Læs mere

INDHOLD - HA-studiet 2012 HA Erhvervsøkonomi, studiestart 2012

INDHOLD - HA-studiet 2012 HA Erhvervsøkonomi, studiestart 2012 INDHOLD - HA-studiet 2012 HA Erhvervsøkonomi, studiestart 2012 INDLEDNING... 2 UDDANNELSENS OPBYGNING... 7 REGLER OG FAGLIGE PROGRESSIONSBESTEMMELSER... 9 1. DEL - UNDERVISNING... 10 1. DEL - PRØVER...

Læs mere

Studieordning for den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse: HA-jur.

Studieordning for den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse: HA-jur. 1 Studieordning for den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse: HA-jur. Aalborg Universitet gældende fra september 2008 med ændringer af 10. marts 2009 til ikrafttrædelse september 2009 Bekendtgørelsesgrundlag

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

BILAG 2 eksamenskatalog Eksamenskatalog Serviceøkonom Erhvervsakademi Lillebælt

BILAG 2 eksamenskatalog Eksamenskatalog Serviceøkonom Erhvervsakademi Lillebælt BILAG 2 eksamenskatalog Eksamenskatalog Serviceøkonom Erhvervsakademi Lillebælt Gælder fra august 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelt omkring eksaminer og prøver... 3 Generelt om skriftlige

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE (TYPE B) I T Y S K. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE (TYPE B) I T Y S K. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE (TYPE B) I T Y S K September 1998 Senest revideret september 2004 Kapitel 1: Formål 1. Suppleringsuddannelsen

Læs mere

Bilag 4: Prøveallonge for Diplomuddannelsen i ledelse

Bilag 4: Prøveallonge for Diplomuddannelsen i ledelse Bilag 4: Prøveallonge for Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2016 for studieordningen for Diplomuddannelsen i ledelse vedrørende prøve- former, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold

Læs mere

faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I molekylær medicin science.au.dk

faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I molekylær medicin science.au.dk faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I molekylær medicin science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I molekylær medicin molekylær medicin I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i molekylær

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for civilingeniøruddannelsen i teknisk it

Faglig rammebeskrivelse for civilingeniøruddannelsen i teknisk it Faglig rammebeskrivelse for civilingeniøruddannelsen i teknisk it Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for civilingeniøruddannelsen i teknisk it. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. deltidsuddannelse Faglige profil Kolding

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. deltidsuddannelse Faglige profil Kolding Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. deltidsuddannelse Faglige profil Kolding Fra og med 1 af 10 Dette dokument er et bilag, tilknyttet studieordningen for kandidatuddannelsen

Læs mere

STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I ORGANISATION

STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I ORGANISATION 1 STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I ORGANISATION 2009 2 1. GRUNDLAG HD-uddannelsen i Organisation er tilrettelagt i henhold til undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 674 af 19. august 1999 om den

Læs mere

Studieordning for den fleksible master i offentlig ledelse (FMOL)

Studieordning for den fleksible master i offentlig ledelse (FMOL) Studieordning for den fleksible master i offentlig ledelse (FMOL) 1.sept. 2013 1 af 14 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, bekendtgørelse

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 04-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen... 3 1.1 Eksamensformer...

Læs mere

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbeskrivelse For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbetegnelse, tema og kompetencer Modulet retter sig mod viden om sygepleje, systematiserede overvejelser, metoder

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I molekylærbiologi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I molekylærbiologi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I molekylærbiologi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I molekylærbiologi molekylærbiologi I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i molekylærbiologi.

Læs mere

faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I medicinalkemi science.au.dk

faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I medicinalkemi science.au.dk faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I medicinalkemi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I medicinalkemi medicinalkemi I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i medicinalkemi.

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I POLITISK TEORI OG FILOSOFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I POLITISK TEORI OG FILOSOFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I POLITISK TEORI OG FILOSOFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2005 Indhold Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Eksamensformer på EBUSS

Eksamensformer på EBUSS Eksamensformer på EBUSS Godkendt af Studienævnet for E-business august 2007 Ikrafttræden: 1. september 2007 Dette dokument indeholder afklarende forhold vedrørende eksamensformer, der benyttes på EBUSS.

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Sundhedskommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Sundhedskommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Sundhedskommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 11-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 2 af

Læs mere

Studiefremdriftsreformen

Studiefremdriftsreformen Studiefremdriftsreformen Studieservice Dat o mån SU og Fremdriftsreformen Fremdriftsreformen har ikke nogen indflydelse på din SU Du kan stadig modtage din SU som hidtil, så længe du opfylder kravene om

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Fælles regler på Københavns Universitet vedr. tilmelding til undervisning og prøver samt krav til studieaktivitet

Fælles regler på Københavns Universitet vedr. tilmelding til undervisning og prøver samt krav til studieaktivitet K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Fælles regler på Københavns Universitet vedr. tilmelding til undervisning og prøver samt krav til studieaktivitet Disse regler er fastsat med hjemmel i bekendtgørelse

Læs mere

Eksamensreglement HG 2013-2014. Underviser og censor

Eksamensreglement HG 2013-2014. Underviser og censor Eksamensreglement HG 2013-2014 Underviser og censor Tradium Kirketoften 7 9500 Hobro Tlf. 96 57 02 64 Tradium Minervavej 57 8960 Randers SØ Tlf. 87 11 43 08 Denne folder er Tradium s regler til underviser

Læs mere

eller været tilmeldt alle fagmoduler, som indgår i studiet på HD 1. del

eller været tilmeldt alle fagmoduler, som indgår i studiet på HD 1. del Aarhus Universitet AU Herning School of Business and Social Sciences Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn Afsluttende projekt Udbydende udd.retning samt kursuskode Er fagmodulet obligatorisk?

Læs mere

Samling af SDU s regler om studiefremdrift

Samling af SDU s regler om studiefremdrift Samling af SDU s regler om studiefremdrift Indhold Regler for tilmelding til fag og prøver... 2 Kapitel 1 Generelle forhold... 2 Kapitel 2 Krav til tilmelding... 2 Kapitel 3 Afmelding af fag og prøver...

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Gældende fra september 2013 Bekendtgørelsesgrundlag 1. Den juridiske bacheloruddannelse er en 3-årig forskningsbaseret heltidsuddannelse.

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (Organisation og strategi) ved Aalborg Universitet September 2006

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (Organisation og strategi) ved Aalborg Universitet September 2006 Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (Organisation og strategi) ved Aalborg Universitet September 2006 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser

Læs mere

Interne retningslinjer for prøve på Pædagoguddannelsen Gældende for 5. semester

Interne retningslinjer for prøve på Pædagoguddannelsen Gældende for 5. semester Afdeling/enhed Pædagoguddannelsen i Odense og Svendborg Senest redigeret 14-02-2013 Udarbejdet af LAUD Dokumentnavn Interne retningslinjer vedr. prøver på grunduddannelsen 5. semester Interne retningslinjer

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSUDDANNELSEN I I N F O R M A T I K F O R K U L T U R H I S T O R I K E R E. September 1999

Studieordning for SUPPLERINGSUDDANNELSEN I I N F O R M A T I K F O R K U L T U R H I S T O R I K E R E. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for SUPPLERINGSUDDANNELSEN I I N F O R M A T I K F O R K U L T U R H I S T O R I K E R E September 1999 Senest revideret august 2001 Kapitel 1:

Læs mere

Pædagogfaglige teorier og begreber

Pædagogfaglige teorier og begreber Vejledning for modulet Et modul fra PD i Pædagogisk arbejde August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Pædagogisk arbejde, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal

Læs mere

Lokal bedømmelsesplan for naturfag niveau F til C

Lokal bedømmelsesplan for naturfag niveau F til C Lokal bedømmelsesplan for naturfag niveau F til C Den lokale bedømmelsesplan for naturfag niveau F til C tager udgangspunkt i de bindende og vejledende tekster fra Undervisningsministeriet, skolens overordnede

Læs mere

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Indhold Skriftlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Mundtlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Tilhørere... 2 I øvrigt... 3 Bachelor... 3 Retningslinjer for individuel

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid)

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Odense 2009, 2010 1af 21 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Marketing, Branding og Kommunikation

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Marketing, Branding og Kommunikation Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Marketing, Branding og Kommunikation Odense 2011 1 af 17 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN AGRARØKONOM

BEDØMMELSESPLAN AGRARØKONOM BEDØMMELSESPLAN AGRARØKONOM NORDJYLLANDS LANDBRUGSSKOLE 2011 1 BEDØMMELSESPLAN OG EKSAMENSREGLEMENT AGRARØKONOM 2011 Uddannelsens mål I uddannelsen til Agrarøkonom har eleven i alt fire afsluttende eksamener

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid)

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Odense 2009 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings

Læs mere

Eksamensreglement for

Eksamensreglement for Eksamensreglement for HG 2016 Indholdsfortegnelse 1. Mundtlig eksamen 3 2. Caseeksamen 3 2.1 Casearbejdsdag 3 2.2 Caseeksamination 3 2.3 Censors ansvar og opgaver under eksaminationen 4 2.4 Eksaminators

Læs mere

Pædagogisk psykologisk intervention

Pædagogisk psykologisk intervention Vejledning for modulet Pædagogisk psykologisk intervention Et modul fra PD i Psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Pædagogisk psykologisk intervention på PD i Psykologi, bygger

Læs mere

Eksamensreglement for efter- og videreuddannelserne på Erhvervsakademiet Lillebælt i Vejle. Eksamensreglement. for efter- og videreuddannelserne på

Eksamensreglement for efter- og videreuddannelserne på Erhvervsakademiet Lillebælt i Vejle. Eksamensreglement. for efter- og videreuddannelserne på Eksamensreglement for efter- og videreuddannelserne på Gældende fra februar 2012 Indhold 1. Generelt... 3 2. Adgang til eksamen... 3 2.1 Ordinære eksamener... 3 2.2 Reeksamination/sygeeksamen... 3 2.3

Læs mere

1. PRØVER I GRUNDFAG PÅ GRUNDFORLØB 1 OG

1. PRØVER I GRUNDFAG PÅ GRUNDFORLØB 1 OG Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne på Esnord Hovedbekendtgørelse (EUD) nr. 1010 af 22.09.2014 og bekendtgørelse om prøver og eksamen nr. 41 af 16.01.14 og bekendtgørelse om karakterskala nr. 262

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 12

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 12 SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG Intern klinisk prøve Modul 12 Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse 07/2016 Intern klinisk prøve modul 12 Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje,

Læs mere

Interne retningslinjer for prøve på Pædagoguddannelsens 5. semester gældende fra 1. februar 2014

Interne retningslinjer for prøve på Pædagoguddannelsens 5. semester gældende fra 1. februar 2014 Afdeling/enhed Pædagoguddannelsen i Odense og Svendborg Senest redigeret 20-02-2014 Udarbejdet af laud / eksamenskontoret Dokumentnavn Interne retningslinjer for prøver på grunduddannelsens 5. semester

Læs mere

Referat af møde i Det psykologiske Studienævn torsdag den 17. marts 2005, kl. 09.15 i mødelokale 424, bygning 1481

Referat af møde i Det psykologiske Studienævn torsdag den 17. marts 2005, kl. 09.15 i mødelokale 424, bygning 1481 DET PSYKOLOGISKE STUDIENÆVN, AARHUS UNIVERSITET Referat af møde i Det psykologiske Studienævn torsdag den 17. marts 2005, kl. 09.15 i mødelokale 424, bygning 1481 Til stede: I. Preben Bertelsen, Henrik

Læs mere

Vejledning med medier og it

Vejledning med medier og it Vejledning for modulet Et modul fra PD i Medier og kommunikation August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Medier og kommunikation, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på

Læs mere

Forsøgslæreplan for international økonomi B hhx, marts 2014

Forsøgslæreplan for international økonomi B hhx, marts 2014 [Bilag 17] Forsøgslæreplan for international økonomi B hhx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet International økonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omhandler den samfundsøkonomiske

Læs mere

Studieguide for speciale. (studieguiden er med forbehold for ændringer) Kandidatuddannelsen i Klinisk Sygepleje

Studieguide for speciale. (studieguiden er med forbehold for ændringer) Kandidatuddannelsen i Klinisk Sygepleje Studieguide for speciale (studieguiden er med forbehold for ændringer) Kandidatuddannelsen i Klinisk Sygepleje 1 Indhold Forudsætninger...3 Omfang...3 Tidsmæssig placering i spor...3 Formål...3 Kompetencer...3

Læs mere

Studieplan Marketing studieretning Grenaa Handelsskole 2009-2012

Studieplan Marketing studieretning Grenaa Handelsskole 2009-2012 Marketing studieretning Grenaa Handelsskole 2009-2012 1 Indledning Denne studieplan er den overordnede plan for undervisningen i 2. til 6. semester i din klasse (fra afslutningen af grundforløbet til og

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) x Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 5. september 2008 Side 1 af 10 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 5. september 2008 Side 2 af

Læs mere

Vejledende retningslinjer for dispensation fra kravet om tilmelding til 30 ECTS-point pr. semester. Indledning

Vejledende retningslinjer for dispensation fra kravet om tilmelding til 30 ECTS-point pr. semester. Indledning K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Vejledende retningslinjer for dispensation fra kravet om tilmelding til 30 ECTS-point pr. semester Indledning Studiefremdriftsreformens fokus er, at de studerende

Læs mere

Eksamen ved MPH-uddannelsen i København

Eksamen ved MPH-uddannelsen i København Januar 2015 8. udgave Eksamen ved MPH-uddannelsen i København (Vejledende eksamensnotat for studieordning af 2009) Dette notat er en vejledning til studerende og kursusledere i forbindelse med eksamenerne

Læs mere

Tosprogethed og andetsprogstilegnelse

Tosprogethed og andetsprogstilegnelse PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Tosprogethed og andetsprogstilegnelse Et modul fra PD i Dansk som andetsprog Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning

Læs mere

Studieordning for den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse, HA-(jur.) på Aalborg Universitet

Studieordning for den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse, HA-(jur.) på Aalborg Universitet 1 Studieordning for den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse, HA-(jur.) på Aalborg Universitet (Uddannelsens 3. - 6. semester) 1 Bekendtgørelsesgrundlag Nærværende studieordning er fastsat i henhold til

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S L A V I S K. September 1997

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S L A V I S K. September 1997 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S L A V I S K September 1997 Senest revideret maj 2007 Studieordning for suppleringsuddannelse i et af de slaviske

Læs mere

Studieordning for Master i Projektledelse

Studieordning for Master i Projektledelse Det elige Fakultet Studieordning for Master i Projektledelse Slagelse 2012 Version 2 1 af 20 Det elige Fakultet Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSE I IT OG ORGANISATIONER

KANDIDATUDDANNELSE I IT OG ORGANISATIONER Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I IT OG ORGANISATIONER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET 2007 1. Rammebestemmelser Titel Udarbejdet af Kandidatuddannelse i IT og Organisationer (IT and

Læs mere

Kollegial vejledning og supervision

Kollegial vejledning og supervision Vejledning for modulet Et modul fra PD i Vejledning og supervision August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Vejledning og supervision, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv.

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Danmarks Biblioteksskole. 3. april 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige

Bekendtgørelse for Færøerne om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige Teknisk sammenskrivning af bekendtgørelse 2009-12-14 nr. 1251 om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige som ændret ved BEK nr. 863 af 20/07/2011 Bemærk særligt 3 i BEK

Læs mere

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse Slagelse, Odense, Kolding, Esbjerg, Sønderborg 2009 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Undervisningsministeriets

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Gældende fra september 2013 Med ændringer oktober 2013, februar 2014, september 2014 og november 2014 jf. studieordningens 26. Bekendtgørelsesgrundlag

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA Odense 2005, 2006, 1 af 22 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse nr. 338 af 6.

Læs mere

Linjebeskrivelse for Design

Linjebeskrivelse for Design Studienævn for Erhvervsøkonomi i Linjebeskrivelse for Design Bilag til studieordningen for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA 1 af 6 Studienævn for Erhvervsøkonomi i Denne linjebeskrivelse er udarbejdet

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi og Jura Cand.merc.(jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi og Jura Cand.merc.(jur.) Studieordning for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi og Jura Cand.merc.(jur.) Odense 2008 1 af 21 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse

Læs mere

Revideret August 2009

Revideret August 2009 Revideret August 2009 OVERORDNET STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2007 FOR BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE FAKULTET, AARHUS UNIVERSITET

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.)

Studieordning for Bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) Studieordning for Bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) Odense 2005, 2006, 1 af 24 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve Trin 1 Social og sundhedshjælper

Ramme for afsluttende prøve Trin 1 Social og sundhedshjælper Ramme for afsluttende prøve Trin 1 Social og sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr.

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I FAGLIG FORMIDLING IT, KOMMUNIKATION OG LÆRING DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I FAGLIG FORMIDLING IT, KOMMUNIKATION OG LÆRING DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I FAGLIG FORMIDLING IT, KOMMUNIKATION OG LÆRING DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret august 2007 KAPITEL 1: FORMÅL OG FAGLIG BESKRIVELSE

Læs mere

FOR DEN NATURVIDENSKABELIGE BACHELORUDDANNELSE I FYSIK VED

FOR DEN NATURVIDENSKABELIGE BACHELORUDDANNELSE I FYSIK VED STUDIEORDNING FOR DEN NATURVIDENSKABELIGE BACHELORUDDANNELSE I FYSIK VED SYDDANSK UNIVERSITET GODKENDT AF DEKANEN FOR DET NATURVIDENSKABELIGE OG TEKNISKE FAKULTET DEN 31. MAJ 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel

Læs mere

UDKAST af 16. december 2014

UDKAST af 16. december 2014 UDKAST af 16. december 2014 Bekendtgørelse om talentinitiativer på de videregående uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (talentbekendtgørelsen) I medfør af 27 i lov om medie- og

Læs mere

Bacheloruddannelsen Fag: Social- og personlighedspsykologi

Bacheloruddannelsen Fag: Social- og personlighedspsykologi Bacheloruddannelsen Fag: Social- og personlighedspsykologi Social Psychology and Personality Psychology Konstituerende fag Mål og indhold Formålet med grundkurset i social- og personlighedspsykologi er

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelse i Jura Cand.jur.

Studieordning for kandidatuddannelse i Jura Cand.jur. Studieordning for kandidatuddannelse i Jura Cand.jur. Odense 2008 1 af 19 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse nr. 338 af 6.

Læs mere

Master i Idræt og Velfærd 2016

Master i Idræt og Velfærd 2016 Master i Idræt og Velfærd 2016 Informationsmøde på 28 April 2016 Program 17.00: Velkomst og generel information om uddannelsen v/ studieleder Lone Friis Thing 17.30: Indholdet i masteruddannelsens moduler

Læs mere

Regelsamling for studerende på Adgangskursus, SDU, Odense

Regelsamling for studerende på Adgangskursus, SDU, Odense Regelsamling for studerende på Adgangskursus, SDU, Odense Herunder finder du regler og procedurer der vedrører din uddannelse på Adgangskursus. Disse regler er en del af en større regelsamling, der gælder

Læs mere

Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I INFORMATIONSVIDENSKAB DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I INFORMATIONSVIDENSKAB DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I INFORMATIONSVIDENSKAB DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål 1. Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab

Læs mere

Landstingsforordning nr. 2 af 20. maj 1998 om socialpædagoguddannelsen

Landstingsforordning nr. 2 af 20. maj 1998 om socialpædagoguddannelsen Landstingsforordning nr. 2 af 20. maj 1998 om socialpædagoguddannelsen I medfør af 1 i Lov nr. 582 af 29. november 1978 for Grønland om erhvervsmæssige uddan nelser fastsættes Kapitel 1. Uddannelsens formål.

Læs mere

Pædagogisk udviklingsarbejde

Pædagogisk udviklingsarbejde PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Pædagogisk udviklingsarbejde Et fælles valgfrit PD-modul Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet fra de

Læs mere

Studieordning. for. Masteruddannelsen i Klinisk Sygepleje

Studieordning. for. Masteruddannelsen i Klinisk Sygepleje AARHUS UNIVERSITET Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Studieordning for Godkendt af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet 21. juni 2007 Ikrafttræden 1. september 2007 Studieordning for

Læs mere

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 1. del

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 1. del Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 1. del Slagelse, Odense, Kolding, Esbjerg og Sønderborg 2014. 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Bekendtgørelse nr. 1098 af

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 28. juni 2012. Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen)

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 28. juni 2012. Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) Lovtidende A 2012 Udgivet den 28. juni 2012 24. juni 2012. Nr. 666. Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) I medfør af 8, stk. 1 og 2, og 34, stk. 1,

Læs mere

Studieordning Den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse HA (jur.) Aalborg Universitet

Studieordning Den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse HA (jur.) Aalborg Universitet Studieordning Den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse HA (jur.) Aalborg Universitet Gældende fra september 2013 Med ændringer oktober 2013 september 2014, januar 2015,marts 2015 og juni 2015, jf. studieordningens

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.)

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) Studieordning for Bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) Odense 2011 1 af 22 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse

Læs mere

DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version 20.6.2005 med revision af 17.02.2009 Aarhus Universitet

DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version 20.6.2005 med revision af 17.02.2009 Aarhus Universitet DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version 20.6.2005 med revision af 17.02.2009 Aarhus Universitet Bachelor-uddannelsen i økonomi - 2005-studieordningen (Enkelte revisioner af 17.02.2009) Bacheloruddannelsen i

Læs mere