Status for kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier Årsrapportering til Folketingets Finansudvalg 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Status for kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier Årsrapportering til Folketingets Finansudvalg 2014"

Transkript

1 Finansudvalget FIU Alm.del Bilag 24 Offentligt Status for kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier Årsrapportering til Folketingets Finansudvalg 2014

2 Side 2

3 Side 3 Indhold Indledning...5 Statslig medfinansiering af en ny hospitalsstruktur...5 Oversigt for de 16 kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier Læsevejledning til projektbeskrivelser Nyt Hospital Bispebjerg Nyt Hospital Herlev Nyt Hospital Nordsjælland Nyt Hospital Hvidovre Det Nye Rigshospital Ny Retspsykiatri Sct. Hans Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU) Det Nye Hospital i Vest, Gødstrup (DNV) Regionshospitalet Viborg Nyt Aalborg Universitetshospital Universitetssygehus Køge Psykiatri i Slagelse Slagelse Sygehus (somatik) Kolding Sygehus Nyt Universitetshospital i Odense (OUH) Aabenraa Sygehus... 27

4 Side 4

5 Side 5 Indledning Status for kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier 2014 giver en orientering til Folketingets Finansudvalg om omfang, status og udvikling i de regionale sygehusbyggerier, som modtager tilskud fra den statslige kvalitetsfond. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har med henblik på at orientere om rammerne for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses tilskudsadministration og tilsyn den 15. juni 2011 oversendt administrationsgrundlag for ordningen til Folketingets Finansudvalg. Det fremgår i forbindelse med oversendelsen, at Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse årligt vil orientere Finansudvalget om status for kvalitetsfondsprojekterne. Baggrund Der var med aftalen om regionernes økonomi for 2008 enighed om, at der er behov for strukturændringer i sygehusvæsenet og heraf følgende investeringer i fysiske tilpasninger, ny teknologi og for at realisere målsætningen om et tidssvarende og bæredygtigt sygehusvæsen. Det blev endvidere aftalt at nedsætte et ekspertpanel, der skulle vurdere de konkrete større anlægsprojekter i forhold til en række i økonomiaftalen fastlagte principper vedrørende samling af enheder, driftsøkonomisk rentabilitet, effektivitet og kvalitet. På den baggrund er der oprettet en statslig kvalitetsfond med 25 mia. kr. Regionerne medfinansierer selv 16,4 mia. kr., så den samlede investering bliver på 41,4 mia. kr. (09-PL). Dertil er det i økonomiaftalen for 2013 besluttet at etablere en lånepulje på ca. 1 mia. kr. til energirigtige investeringer i kvalitetsfondsprojekterne. Den samlede investeringsramme kan på den baggrund blive op til 42,4 mia. kr. Det er regionerne, der har bygherreansvaret for de enkelte kvalitetsfondsbyggerier. Statslig medfinansiering af en ny hospitalsstruktur Regeringen tildeler midler fra kvalitetsfonden til regionerne på baggrund af indstillinger fra ekspertpanelet, som er regeringens rådgivende udvalg om sygehusinvesteringer. Der er meddelt foreløbigt og endeligt regeringstilsagn til alle 16 projekter. I forlængelse heraf er arbejdet for regeringens ekspertpanel (også kendt som Erik Juhl udvalget) afsluttet. Ved både foreløbigt og endeligt tilsagn er fastsat en totalramme, som er den maksimale udgift regionerne må bruge på at opføre et tidssvarende og fuldt funktionsdygtigt hospital. n er gældende i hele projektperioden, og der foretages ikke besparelser i totalrammen fra statens side. De ændringer, der eventuelt sker i projekterne, er prioriteringer og omdisponeringer foretaget af bygherre inden for totalrammen. Den økonomiske totalramme sikrer, at der også er midler til øvrige regionale anlægsprojekter, som ikke er støttet af kvalitetsfonden, ligesom den fremmer nødvendige omkostningseffektive og innovative løsninger. n består af kvalitetsfondsmidler (59,8 %), mens regionerne selv finansierer den resterende del. Det sker dels ved en regional deponering, dels via låneadgang (op til 12,5 %), som regionerne bl.a. kan finansiere ved fremtidigt salgsprovenu fra nedlagte hospitalsbygninger. Ved udbetalingsanmodning får alle projekter

6 Side 6 lavet en udbetalingsprofil, hvor et afgørende hensyn er, at statslige midler ikke ophobes i regionerne. I udbetalingerne fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse vil den konkrete fordeling mellem de tre finansieringskilder derfor variere over tid og for de enkelte projekter. For den enkelte region vil den samlede finansiering svare til fordelingen ovenfor. Såfremt en region ansøger om adgang til energilånepuljen vil ovenstående fordeling blive påvirket, idet låneen øges. Den konkrete fordeling afhænger af, hvor stort et lånebeløb der ansøges om. Oversigt for de 16 kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier De 16 kvalitetsfondsprojekter er fordelt på de fem regionale bygherrer, jf. tabel 1. Ud for hvert projekt er først regeringens økonomiske tilsagnsramme angivet. Tilsagnsrammen indikerer den initiale maksimale udgift, som regionen må bruge på at opføre et tidssvarende og fuldt funktionsdygtigt hospital. I den korrigerede tilsagnsramme fremgår ny totalramme som følge af godkendte energilån, jf. regeringens energilånepulje i ØA13. Dernæst er projektets status angivet i forhold til, om projektet har endeligt tilsagn, der er påbegyndt udbetaling af kvalitetsfondsmidler eller projektet er ibrugtaget. Den sidste kolonne viser via trafiklys, hvilken form for tilsyn Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fører. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har godkendt udbetalingsanmodningen fra otte projekter. Disse projekter rapporterer derfor kvartalsvist til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Kvalitetsfondsprojektet Slagelse Sygehus (somatik) er som det første kvalitetsfondsprojekt fuldt ibrugtaget. Der udestår dog endelig regnskabsaflæggelse. Tabel 1: Oversigtstabel for de 16 kvalitetsfondsprojekter (pr. 1. oktober 2014). Tilsagnsramme Korrigeret tilsagnsramme Region Hovedstaden Status SUM s tilsyn Nyt Hospital Bispebjerg Endeligt tilsagn Faserapportering Nyt Hospital Herlev Endeligt tilsagn (udbetalingsanmodning i proces) Faserapportering Nyt Hospital Nordsjælland Endeligt tilsagn Faserapportering Nyt Hospital Hvidovre Endeligt tilsagn Faserapportering Det Nye Rigshospital Udbetaling af tilskud Ny Retspsykiatri Sct. Hans Endeligt tilsagn Faserapportering Region Midtjylland Det Nye Universitetshospital i Aarhus Udbetaling af tilskud Det Nye Hospital i Vest, Gødstrup Udbetaling af tilskud Regionshospitalet Viborg Udbetaling af Region Nordjylland tilskud Kvartalsvis rapportering Kvartalsvis rapportering samt tættere opfølgning Kvartalsvis rapportering Kvartalsvis rapportering

7 Side 7 Nyt Aalborg Universitetshospital Endeligt tilsagn Faserapportering Region Sjælland Universitetssygehus Køge Endeligt tilsagn Faserapportering Psykiatri i Slagelse * Udbetaling af tilskud Region Syddanmark Kolding Sygehus Udbetaling af tilskud Kvartalsvis rapportering Slagelse Sygehus (somatik) Ibrugtagning Afventer anlægsregnskab Nyt Universitetshospital i Odense Endeligt tilsagn Faserapportering Aabenraa Sygehus Udbetaling af I alt tilskud Kvartalsvis rapportering Kvartalsvis rapportering samt tættere *I den korrigerede tilsagnsramme indgår for Psykiatri i Slagelse et beløb på 60 mio. kr. til sikringsmæssige installationer, som er accepteret afholdt af Region Sjællands almindelige anlægsramme. opfølgning Kvalitetsfondsmidler ydes som statsligt tilskud. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fører derfor tilsyn med byggerierne, jf. Moderniseringsstyrelsens vejledning om effektiv tilskudsforvaltning. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse tilser, at de enkelte projekter lever op til regeringens tilsagnsbetingelser, og at de er robuste og realisable inden for den økonomiske totalramme, der er bindende for det enkelte projekt. Det er herunder en tilsagnsbetingelse, at en bestemt af totalrammen reserveres til it, udstyr, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse tilser bl.a., at denne fastholdes i det enkelte projekt. Ligeledes er det en tilsagnsbetingelse, at der på baggrund af investeringerne opnås effektiviseringsgevinster, som skal realiseres i år 1 efter ibrugtagelsen af det nye hospital, og at gevinsten vil indgå som finansieringsbidrag af ny sygehusaktivitet og dermed ikke indgår i finansieringen af byggerierne. Effektivitetskravene ligger ud over de almindelige årlige produktivitetskrav. Tilsynets organisering Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har et kontor til at forestå ministeriets tilskudsadministration og tilsyn med kvalitetsfondsprojekterne. Kontoret har som hovedopgave løbende at vurdere kvalitetsfondsprojekternes realiserbarhed i forbindelse med den kvartalsvise udbetaling af kvalitetsfondsmidler. Der er i foråret 2013 udarbejdet et opdateret administrationsgrundlag, der skitserer rammerne for det statslige tilsyn. Administrationsgrundlaget er udfoldet i en regnskabs- og revisionsinstruks, som opdateres årligt.

8 Side 8 Ordinært tilsyn og tættere opfølgning Når en region har fået endeligt tilsagn til et projekt, indsendes der standardrapportering til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. For projekter, der har fået endeligt tilsagn, men som endnu ikke har fået udbetalt statslige kvalitetsfondsmidler, omfatter standardrapporteringen grundlæggende projektoplysninger ved faseovergange i projektet. For projekter som modtager udbetaling af statslige kvalitetsfondsmidler, omfatter standardrapporteringen en kvartalsvis rapportering til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse efter forudgående godkendelse i regionsrådet. Rapporteringen indeholder status for risici og reserver, økonomi, fremdrift samt kvalitet og indhold. Ligeledes omfatter standardrapporteringen for disse projekter en årlig rapportering om de specifikke tilsagnsforudsætninger. Såfremt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ikke er fuldt betrygget i et projekts robusthed og realiserbarhed, har Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse mulighed for at skærpe tilsynet. Sanktionerne kan f.eks. være krav om hyppigere rapportering, øget detaljeringsgrad i rapportering eller at sætte udbetaling af kvalitetsfondsmidler i bero. Hvilken handling, der iværksættes, bygger på en konkret og individuel vurdering af det enkelte projekt. I vurderingen vil bl.a. kunne indgå projektets størrelse, hidtidige projektforløb, projektets stade Projekter underlagt tættere opfølgning Ministeriet for Sundhed og forebyggelse fører tættere opfølgning på Region Midtjyllands projekt Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU) og Region Syddanmarks projekt Aabenraa Sygehus. DNU har været underlagt tættere opfølgning siden december Opfølgningen har primært knyttet sig til konsolidering af projektets omfang, hvor en løbende opdrift i arealet i projektet aktuelt har betydet en arealtilvækst på ca m 2 fra m 2 til ca m 2. Væksten afspejler forholdet mellem det beregnende udgangspunkt for totalrammen, og det areal regionen nu planlægger at etablere inden for totalrammen. Det bemærkes, at areal ikke er en selvstændig tilsagnsbetingelse, men at opdrift i areal kan indebære et pres på totalrammen. Ligeledes har ministeriets opfølgning knyttet sig til styring af projektet, herunder risiko og reserver. Dette gælder specielt for det første store underprojekt, hvor det aktuelle forventede reserveforbrug er skønnet til ca. 100 mio. kr. mod forudsat 20 mio. kr. Regionens egen 3. øje rådgiver har i foråret 2014 gennemgået projektet. Gennemgangen viste en række usikkerheder i projektet, hvorfor der blev vurderet behov for yderligere granskning. Derudover blev det på baggrund af forårets gennemgang aftalt, at projektet indtil det første store underprojekt er realiseret skal have en større reservebuffer end hidtil forudsat med henblik på at skabe større sikkerhed for, at der er tilstrækkelige reserver til hele byggeperioden. 3. øje rådgiveren har i september/oktober gennemgået projektet på ny. På baggrund af gennemgangen er Region Midtjylland ved at igangsætte tiltag til at håndtere rådgiverens bemærkninger.

9 Side 9 Region Syddanmarks projekt Aabenraa Sygehus har i projektets første fase der bl.a. omfatter en ny akutmodtagelse - haft et større forbrug end oprindeligt budgetteret. finansierer de økonomiske overskridelser via projektets anden fase, hvor der aktuelt er ved at blive udarbejdet dispositionsforslag. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har modtaget særlig rapportering på reserveforbruget. Forbruget har her svaret til det korrigerede budget. Det bemærkes at fase 1 er taget i brug, men at regnskabet endnu ikke er afsluttet. Ibrugtagningstidspunkt Det forventede ibrugtagningstidspunkt har forskubbet sig siden projekternes endelige tilsagn, jf. figur 1. Otte af projekterne forventes fortsat at være færdige på det tidspunkt, som fremgik af ansøgningen om endeligt tilsagn. Herudover er der to projekter, hvor ibrugtagningstidspunktet er fremrykket, mens ibrugtagningstidspunktet for seks projekter er forsinket. Det bemærkes, at ibrugtagningstidspunkt ikke er en tilsagnsbetingelse for det enkelte projekt. Figur 1: stidspunkt ved henholdsvis endeligt tilsagn, udbetalingsanmodning samt regionens nuværende vurdering. Anm.: Regionerne har ikke ansøgt om udbetaling af kvalitetsfondsmidler til alle projekter, hvorfor forventningen ikke fremgår i figur 1. Kilde: Regionernes indmeldinger ved ansøgning om endeligt tilsagn samt løbende rapportering fra regionerne. Rigsrevisionen om sygehusbyggerier Rigsrevisionen har lavet to beretninger til statsrevisorerne vedrørende sygehusbyggerier.

10 Side 10 Rigsrevisionen har i Beretning om sygehusbyggerier fra december 2011 vurderet, at Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har tilrettelagt tilsynet med sygehusbyggerierne tilfredsstillende. I et opfølgende notat har Rigsrevisionen vurderet, at Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses tiltag til at konkretisere tilsynet er tilfredsstillende. I februar 2014 har Rigsrevisionen valgt at afslutte beretningen, fordi Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har taget initiativ til at sikre, at regionerne lever op til betingelserne for tilsagn. Rigsrevisionen finder ministeriets initiativer tilfredsstillende. Rigsrevisionen har i Beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier II fra oktober 2013 vurderet, at Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse på et tidligere tidspunkt end i maj 2013 burde have udarbejdet et koncept, som konkretiserer, hvordan ministeriet vil følge op, og som tydeliggør rammerne for at opgøre effektiviseringerne. For regionernes vedkommende finder Rigsrevisionen det ikke tilfredsstillende, at det er ugennemsigtigt, hvordan regionerne mere konkret vil realisere effektiviseringerne. Rigsrevisionen finder det dog positivt, at Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har præciseret rammerne og dermed fastlagt et klarere udgangspunkt for opgørelsen af effektiviseringerne. Ligeledes finder Rigsrevisionen det positivt, at der for hvert enkelt projekt er opstillet et konkret mål om effektivisering. På baggrund af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses ministersvar har Rigsrevisionen konkluderet, at de fortsat vil følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om, hvorvidt ministeriets evaluering af regelgrundlaget tilvejebringer den nødvendige gennemsigtighed til at følge regionernes effektiviseringer samt følge regionernes arbejde med at effektivisere sygehusdriften i de kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier. Ministeriet har udarbejdet evaluering af konceptet, som tilgår Rigsrevisionen til orientering inden årets udgang.

11 Side 11 Læsevejledning til projektbeskrivelser I den efterfølgende beskrivelse af de 16 kvalitetsfondsprojekter gælder, at: Alle beløb er opgjort i 09-PL. n og rammen til it, udstyr, er opgjort via det regionale anlægs-pl, mens effektiviseringskravet er opgjort via pl-indekset for sundhed ekskl. medicin. Kapacitetstal og arealer er opgjort på baggrund af ansøgningsmateriale til endeligt tilsagn eller rapportering til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Skæringsdatoen er 1. oktober en er beregnet som et vægtet gennemsnit på baggrund af regionernes egen fremdriftsrapportering i kvartalsrapporteringen. en er kun opgjort for de projekter, som har indsendt kvartalsrapporter til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Region Sjællands kvalitetsfondsprojekter fordeler sig tidsmæssigt og størrelsesmæssigt på en måde, så der ud fra principperne for finansieringsprofilerne ikke udbetales kvalitetsfondsmidler til Slagelse Sygehus, idet Region Sjælland bruger sin deponering hertil. Region Sjælland vil til gengæld modtage en større fra kvalitetsfonden til Universitetssygehus Køge og Slagelse psykiatri. Samlet vil finansieringen til Region Sjællands kvalitetsfondsprojekter være 59,8 pct. ekskl. energilån. et til projekterne er en del af regeringens endelige tilsagn, der baserer sig på indstillinger fra ekspertpanelet. For de projekter, hvor der bygges til eksisterende bygninger, inkluderer kapacitetstal for den fremtidige drift også de eksisterende bygninger. Dog er eventuelle psykiatriske funktioner ikke medtaget.

12 Side 12 Nyt Hospital Bispebjerg / På Bispebjerg Hospitals matrikel skal der frem til 2025 nybygges et somatisk hospital, der skal rumme det fusionerede Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Dertil udføres omfattende ombygninger af de eksisterende bygninger på Bispebjerg matriklen. Sideløbende med det kvalitetsfondsstøttede projekt, opfører Region Hovedstaden, for egne midler, et psykiatrisk hospital på Bispebjerg matriklen. Herudover opføres en fælles laboratorie -og logistikbygning samt fælles P-hus og overflade parkering for matriklen. Region Hovedstaden fik endeligt tilsagn fra regeringen til Nyt Hospital Bispebjerg den 21. februar Region Hovedstaden forventer at ansøge om udbetaling af kvalitetsfondsmidler til projektet i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fører tilsyn ved faseovergange, indtil udbetaling af kvalitetsfondsmidler igangsættes / Behandlinger

13 Side 13 Nyt Hospital Herlev / Kvalitetsfondsprojektet på Hospital Herlev består af to nye bygninger, som skal bygges syd for det nuværende hospital samt en udbygning af eksisterende servicebygning og kapel. Nybyggeriet skal bl.a. indeholde en fælles akutmodtagelse, et kvinde-barn-center og parkering. Region Hovedstaden fik endeligt tilsagn fra regeringen til Herlev Hospital den 24. maj Region Hovedstadens ansøgning om udbetaling af kvalitetsfondsmidler er i proces. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fører tilsyn ved faseovergange, indtil udbetaling af kvalitetsfondsmidler igangsættes / Behandlinger

14 Side 14 Nyt Hospital Nordsjælland / Region Hovedstaden har sammenlagt de tre hospitaler i Nordsjælland (Helsingør, Frederikssund og Hillerød) på et nybygget hospital ved Hillerød. Nyt Hospital Nordsjælland er det eneste såkaldte barmarksprojekt i Region Hovedstaden, og hospitalet vil blandt andet rumme fælles akutmodtagelse, kvinde- barn funktioner samt funktionerne kirurgi, ortopædkirurgi, intern medicin, neurologi, onkologi og palliativ behandling i forhold til både akutte og elektive patienter. Region Hovedstaden fik endeligt tilsagn fra regeringen til Nyt Hospital Nordsjælland den 18. juni Region Hovedstaden forventer at ansøge om udbetaling af kvalitetsfondsmidler til projektet i efteråret Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fører tilsyn ved faseovergange, indtil udbetaling af kvalitetsfondsmidler igangsættes / Behandlinger

15 Side 15 Nyt Hospital Hvidovre /867 - omfatter både ny- og ombygning. Med nybyggeriet samles kirurgiske modtagesenge, børnemodtagelse, skadegang og medicinsk akutmodtagelse i en fælles akutmodtagelse. Ligeledes indeholder nybyggeriet en pædiatrisk, obstetrisk samt kardiologisk afdeling og lægevagt. Derudover indeholder projektet en ombygning af ambulatorier og sengestuer. Region Hovedstaden fik endeligt tilsagn fra regeringen til Hvidovre Hospital den 15. april Region Hovedstaden forventer at ansøge om udbetaling af kvalitetsfondsmidler til projektet i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fører tilsyn ved faseovergange, indtil udbetaling af kvalitetsfondsmidler igangsættes / behandlinger

16 Side 16 Det Nye Rigshospital ,2/ Byggeriet på Rigshospitalet omfatter Nordfløjsbyggeriet, hvor hovedortocentrets senge, operationsstuer, støttefunktioner, dele af centerets kontorer samt ambulatoriefunktioner for hovedortocentret placeres. Endvidere opføres et byggeri, der skal huse et patienthotel med 75 senge og Rigshospitalets administration. Endelig opføres et parkeringshus med 665 pladser med mulighed for udvidelse til i alt 1000 pladser. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har den 31. marts 2014 godkendt Region Hovedstadens udbetalingsanmodning til Det Nye Rigshospital. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fører ordinært kvartalsvist og årligt tilsyn med projektet / behandlinger

17 Side 17 Ny Retspsykiatri Sct. Hans /329 - Region Hovedstadens Psykiatri varetager al psykiatrisk behandling i Region Hovedstaden og er en del af Københavns Universitetshospital. Psykiatrien er ét hospital med 11 psykiatriske centre geografisk spredt i hele Region Hovedstaden. De psykiatriske centre varetager behandlingen inden for de to lægefaglige specialer psykiatri (over 18 år) og børne- og ungdomspsykiatri (under 18 år). Kvalitetsfondsprojektet Ny Retspsykiatri Sct. Hans samler centrets funktioner på den østlige matrikel, der omfatter nybyggeri med 126 sengepladser og tilgodeser regionens fremtidige behov for lukkede retspsykiatriske sengepladser. Region Hovedstaden fik endeligt tilsagn fra regeringen til Ny Retspsykiatri Sct. Hans den 18. september Region Hovedstaden forventer at ansøge om udbetaling af kvalitetsfondsmidler til projektet i 3. kvartal Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fører tilsyn ved faseovergange, indtil udbetaling af kvalitetsfondsmidler igangsættes / behandlinger

18 Side 18 Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU) / % Kvalitetsfondsprojektet DNU har til formål at samle alle somatiske specialer i Aarhus fra fire til én matrikel. Derudover skal det være det faglige omdrejningspunkt i regionen og levere højt specialiseret hospitalsbehandling til borgere i regionen og resten af landet. Der bliver bygget et nyt akutcenter, et onkologisk center, et hoved-neuro center samt et abdominal-inflammatorisk center. Herudover bliver det eksisterende Aarhus Universitetshospital i Skejby renoveret sideløbende inden for Region Midtjyllands almindelige anlægsramme. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har den 10. april 2012 godkendt Region Midtjyllands udbetalingsanmodning til Det Nye Universitetshospital i Aarhus. Den 22. december 2011 fremsendte Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse i samarbejde med Finansministeriet en præcisering af forudsætningerne for tilsagnet for DNU projektet. Som en del af præciseringen fører Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse tættere opfølgning med projektet. Den tættere opfølgning omfatter kvartalsvis rapportering samt møder mellem Region Midtjylland og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse / behandlinger

19 Side 19 Det Nye Hospital i Vest, Gødstrup (DNV) / % Det nye hospital i Gødstrup indeholder en fuldt udbygget akutfunktion med tilhørende specialer. I forbindelse med det somatiske hospital opfører Region Midtjylland for egne midler et psykiatrisk hospital på m 2. Det nye hospital i Gødstrup er en sammenlægning af hospitalerne i Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing og Tarm. En del af sammenlægningen er allerede påbegyndt, hvorfor der på nuværende tidspunkt kun er hospitalsdrift på matriklerne i Herning, Holstebro og Lemvig. Matriklen i Ringkøbing er blevet til sundhedshus, mens matriklen i Tarm er blevet til sundhedscenter. Matriklen i Lemvig bliver til akuthus med både regionale og kommunale funktioner. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har den 30. juni 2014 godkendt Region Midtjyllands udbetalingsanmodning til Det Nye Hospital i Vest, Gødstrup. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fører ordinært kvartalsvist og årligt tilsyn med projektet / behandlinger

20 Side 20 Regionshospitalet Viborg / % Kvalitetsfondsprojektet i Viborg består af en ny fælles akutmodtagelse samt omog udbygning af Vestdansk Center for Rygmarvsskade. Samtidig bliver store dele af det eksisterende hospital ombygget og renoveret. Desuden bygges der et p-hus, og der sker en flytning af Patologisk Institut fra Skive til Viborg. Regionshospitalet Viborg er en del af Hospitalsenhed Midt, der foruden Viborg inkluderer hospitalerne i Skive, Silkeborg og Hammel. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har den 29. juni 2012 godkendt Region Midtjyllands udbetalingsanmodning til Regionshospitalet Viborg. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fører ordinært kvartalsvist og årligt tilsyn med projektet / behandlinger

21 Side 21 Nyt Aalborg Universitetshospital / Det nye universitetshospital i Aalborg vil indeholde en fælles akutmodtagelse, sengefunktion, ambulatorier, laboratorier, børne- og ungefunktion, billediagnostiske funktioner, operationsfunktion, intensiv, integration af universitetsfaciliteter i hospitalet, rehabiliteringsfunktion, forsknings- og undervisningsarealer samt serviceby. På det nye universitetshospital samles funktionerne fra hospitalerne Aalborg Sygehus Nord og Aalborg Sygehus Syd. På Aalborg Sygehus Syd vedbliver de nyeste bygninger dog med at fungere som en del af Aalborgs nye universitetshospital herunder Medicinerhuset og Onkologibygningen tillige med tekniske installationer mf. Fl.. Bygningerne vil primært blive benyttet til ambulante funktioner for de medicinske specialer samt onkologi. Nyt Aalborg Universitetshospital bliver Region Nordjyllands højt specialiserede hospital samt akuthospital. Region Nordjylland fik endeligt tilsagn fra regeringen til Nyt Aalborg Universitetshospital den 15. marts Region Nordjylland forventer at ansøge om udbetaling af kvalitetsfondsmidler til projektet i 1. kvartal Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fører tilsyn ved faseovergange, indtil udbetaling af kvalitetsfondsmidler igangsættes / * Behandlinger *Aktiviteten omfatter matriklerne Øst og Syd, men ikke hospitalets øvrige matrikler (Dronninglund, Farsø og Hobro).

22 Side 22 Universitetssygehus Køge / Universitetssygehus Køge skal være hovedsygehuset i Region Sjælland og en af regionens fire akutsygehuse. På det nybyggede universitetssygehus samles alle regionens specialiserede funktioner. Sygehuset vil være akutsygehus med en fuldt udstyret akutmodtagelse og vil varetage såvel elektive som akutte opgaver i sine specialer. Region Sjælland fik endeligt tilsagn fra regeringen til Køge Sygehus den 19. marts Region Sjælland forventer at ansøge om udbetaling af kvalitetsfondsmidler til projektet i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fører tilsyn ved faseovergange, indtil udbetaling af kvalitetsfondsmidler igangsættes / Behandlinger

23 Side 23 Psykiatri i Slagelse / % Ved psykiatrien i Slagelse samles de nuværende mindre psykiatriske hospitalsenheder i Nykøbing Sjælland, Holbæk, Dianalund og Slagelse i én enhed. Herudover overflyttes den retspsykiatriske afdeling (sikringsafdelingen) fra Nykøbing Sjælland til Slagelse. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har den 28. marts godkendt Region Sjællands udbetalingsanmodning til Psykiatri i Slagelse. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fører ordinært kvartalsvist og årligt tilsyn med projektet / behandlinger

24 Side 24 Slagelse Sygehus (somatik) /0 99 % Til det eksisterende Slagelse Sygehus tilbygges en ny fælles akutmodtagelse, som gør det muligt for sygehuset at varetage områdets akutfunktion. Der etableres hjerteafsnit og intensivafsnit i den nye akutfunktion, for at optimere arbejdsgange i forhold til tungere akutpatienter. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har den 28. juni 2013 godkendt Region Sjællands udbetalingsanmodning til Slagelse Sygehus (somatik). er som det første kvalitetsfondsprojekt ibrugtaget. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse afventer anlægsregnskabet for projektet. Ibrugtaget / *Kun opgjort for nybyggeriet. Behandlinger * *

25 Side 25 Kolding Sygehus / % Om- og udbygningsprojektet på Kolding Sygehus vedrører opførslen af en fælles akutmodtagelse, et mor/barn center, en ny ankomstbygning, en ny sengebygning samt ombygning af dele af det eksisterende sygehus til ambulatorier og dialyse. Kolding Sygehus er en del af Sygehus Lillebælt, som også består af Vejle Sygehus, Middelfart Sygehus, Give Sygehus samt Fredericia Sygehus. Ved beregning af effektiviseringsgevinst for Kolding Sygehus er driftsudgifter i Fredericia forudsat at bortfalde. Funktionerne fra Fredericia Sygehus forventes at blive flyttet til Kolding i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har den 28. juni 2013 godkendt Region Syddanmarks udbetalingsanmodning til Kolding Sygehus. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fører ordinært kvartalsvist og årligt tilsyn med projektet / Behandlinger

26 Side 26 Nyt Universitetshospital i Odense (OUH) / Nyt Universitetshospital i Odense skal være det faglige omdrejningspunkt for Region Syddanmark og levere den højt specialiserede behandling. På hospitalet vil de nuværende kliniske afdelinger blive bundet op på ti kliniske kompetenceklynger samt tre tværgående kliniske afdelinger. Nyt Universitetshospital i Odense skal indeholde funktionerne for det nuværende Odense Universitetshospital. Region Syddanmark opfører sideløbende med kvalitetsfondsprojektet et psykiatrisk hospital på matriklen. Derudover sammenbygges hospitalet med det sundhedsvidenskabelige fakultet ved Syddansk Universitet, som opføres samtidigt. Region Syddanmark fik endeligt tilsagn fra regeringen til Nyt Universitetshospital i Odense den 15. juni Region Syddanmark forventer at ansøge om udbetaling af kvalitetsfondsmidler til projektet i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fører tilsyn ved faseovergange, indtil udbetaling af kvalitetsfondsmidler igangsættes / behandlinger

27 Side 27 Aabenraa Sygehus / % Om- og udbygningsprojektet i Aabenraa består af en fælles akutmodtagelse, et familiehus, modtagekøkken, sterilcentral, sengebygning inkl. ambulatorier, apotek, laboratorium, billeddiagnostik samt ombygning i en mindre del af det eksisterende sygehus. Region Syddanmark opfører for egne midler sideløbende med kvalitetsfondsprojektet et psykiatrisk hospital på matriklen. På Aabenraa Sygehus samles funktionerne for Haderslev Sygehus, der lukker i 2014, samt dele af Sønderborg Sygehus, som vil fortsætte som specialsygehus, når Aabenraa står færdigt. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har den 29. oktober 2012 godkendt Region Syddanmarks udbetalingsanmodning til Aabenraa Sygehus. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fører foruden ordinært kvartalsvist og årligt tilsyn med projektet også tættere opfølgning. Dette henset til et større reserveforbrug end budgetteret i projektets første fase / behandlinger

Status for kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier

Status for kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 140 Offentligt Status for kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier Årsrapportering til Folketingets Finansudvalg 2012 Side 2 Indhold Indledning...3

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 134 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 134 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 134 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: DEPMNH Sagsnr.: 1506731 Dok. nr.: 1812864 Dato: 04. november 2015 Status

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 80 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 80 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del Bilag 80 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet NOTAT Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: DEPMNH Sagsnr.: 1609035 Dok. nr.: 203015 Dato: 18. oktober 2016 Status

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 121 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 121 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del Bilag 121 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: DEPMNH Sagsnr.: 1610858 Dok. nr.: 258078 Dato: 15. december 2016 Status

Læs mere

De store Hospitalsbyggerier Møde i Regionsældrerådet den 10. december

De store Hospitalsbyggerier Møde i Regionsældrerådet den 10. december De store Hospitalsbyggerier Møde i Regionsældrerådet den 10. december Niels Peter Hansen Center for Økonomi, Budget & Byggestyring De Store Hospitalsbyggerier Der bygges for 41,4 mia. kr. nye hospitaler

Læs mere

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 709 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 709 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 709 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet NOTAT Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: DEPMNH Koordineret med: - Sagsnr.: 1607873 Dok. nr.: 158359 Dato:

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del Bilag 49 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del Bilag 49 Offentligt Finansudvalget 2017-18 FIU Alm.del Bilag 49 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: SUNDOK Sagsbeh.: DEPMNH Sagsnr.: 1708016 Dok. nr.: 493804 Dato: 11-12-2017 Status for de kvalitetsfondsstøttede

Læs mere

Kvalitetsfondsbyggeri i Region Hovedstaden. Danske Regioner og Dansk Industri, Seminar om nyt sygehusbyggeri, den 16. juni 2011

Kvalitetsfondsbyggeri i Region Hovedstaden. Danske Regioner og Dansk Industri, Seminar om nyt sygehusbyggeri, den 16. juni 2011 Kvalitetsfondsbyggeri i Region Hovedstaden Danske Regioner og Dansk Industri, Seminar om nyt sygehusbyggeri, den 16. juni 2011 Region Hovedstadens Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Rigshospitalet 4 Akuthospitaler

Læs mere

Dansk Lunge Cancer Gruppe. Dansk Lunge Cancer Register

Dansk Lunge Cancer Gruppe. Dansk Lunge Cancer Register Dansk Lunge Cancer Gruppe og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2012 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 30. april 2012 Rapport udarbejdet for DLCR af: Kompetencecenter

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier Marts 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sygehusbyggerier (beretning nr. 3/2011) 21. februar 2014 RN 403/14 1. Rigsrevisionen

Læs mere

National rapport for borgere om kvaliteten i behandlingen af patienter med hoftebrud

National rapport for borgere om kvaliteten i behandlingen af patienter med hoftebrud National rapport for borgere om kvaliteten i behandlingen af patienter med hoftebrud 1. december 2010-30. november 2011 Kvaliteten i behandlingen af hoftebrud er i denne rapport opgjort i forhold til følgende

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier. Juni 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier. Juni 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier Juni 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 3/2011

Læs mere

Oversigt over presseresuméer

Oversigt over presseresuméer Oversigt over presseresuméer 1. Oversigt over foreløbige tilsagn til investeringer i en moderne sygehusstruktur 2. Fremtidens sygehusstruktur 3. Eksempler på projekter, der gives foreløbige tilsagn 4.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 2/2013 om sygehusbyggerier II Ministeren for

Læs mere

Fremtidens akutstruktur

Fremtidens akutstruktur Oplæg d. 16. juni, DI. Nye hospitaler i Region Midtjylland. V. Kontorchef i Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland, Flemming Bøgh. www.regionmidtjylland.dk Fremtidens akutstruktur 5 akuthospitaler 4 akutklinikker,

Læs mere

Nyt akutsygehus. Sygehus Sønderjylland Aabenraa. Kvalitet Døgnet Rundt

Nyt akutsygehus. Sygehus Sønderjylland Aabenraa. Kvalitet Døgnet Rundt Nyt akutsygehus Sygehus Sønderjylland Aabenraa Kvalitet Døgnet Rundt Nyt sygehus - indeni og udenpå På Sygehus Sønderjylland er det patienten og patientens sygdomsforløb, der skal være i fokus. Så det

Læs mere

Bilagstabel. Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Bilagstabel. Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: Bilagstabel Spørgeskemaet er udsendt til i alt 9.558 patienter fra akutmodtagelserne, som har været der i perioden 19. august til 8. september 2015. 48% svarede

Læs mere

Bilagstabel. Patienter fra akutklinikkernes oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Bilagstabel. Patienter fra akutklinikkernes oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienter fra akutklinrnes oplevelser: Bilagstabel Spørgeskemaet er udsendt til i alt 5.583 patienter fra akutklinrne, som har været der i perioden 19. august til 8. september 2015. 49% svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Sygehusinvesteringer. Ved chefkonsulent Hanne Agerbak, Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Sygehusinvesteringer. Ved chefkonsulent Hanne Agerbak, Indenrigs- og Sundhedsministeriet Sygehusinvesteringer Ved chefkonsulent Hanne Agerbak, Indenrigs- og Sundhedsministeriet Historik I Kommunalreformen 2007 5 regioner og flere muskler til Sundhedsstyrelsen Arbejdet med specialeplanen i

Læs mere

Administrationsgrundlag vedr. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses kvalitetsfondsmidler til sygehusinvesteringer

Administrationsgrundlag vedr. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses kvalitetsfondsmidler til sygehusinvesteringer Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 415 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Sags nr.: 1207534 Dok. Nr.: 1164949 Administrationsgrundlag vedr. Ministeriet for Sundhed

Læs mere

Rammer for Midlertidig fælles Akutmodtagelse i Svendborg

Rammer for Midlertidig fælles Akutmodtagelse i Svendborg Afdeling: Økonomi- og Planlægningsstaben Udarbejdet af: Anja Klinge Søndergaard Journal nr.: 2-52-00076-2008 E-mail: anja.soendergaard@ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 8. juli 2009 Telefon: 6541 2053 Notat

Læs mere

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden:

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden: Regionsældreråd Hovedstaden 12. september 2012 Projektdirektør, Henrik Schødts Dagsorden: Baggrunden: Hospitals- og Psykiatriplan 2020 og midler fra Kvalitetsfonden Store hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs forvaltning af og Skatteministeriets tilsyn med refusion af udbytteskat

Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs forvaltning af og Skatteministeriets tilsyn med refusion af udbytteskat Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs forvaltning af og Skatteministeriets tilsyn med refusion af udbytteskat Juni 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Amager, Digevej 110, 2300 København S

Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Amager, Digevej 110, 2300 København S D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRI OG HANDICAPUDVALG Mandag den 7. marts 2011 Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Amager, Digevej 110, 2300 København S Møde nr. 3 Medlemmer: Arly Eskildsen

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier II. Oktober 2013

Beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier II. Oktober 2013 Beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier II Oktober 2013 BERETNING OM SYGEHUSBYGGERIER II Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 3 A. Baggrund... 3 B. Formål,

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 53 Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 53 Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 53 Offentligt Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Det talte ord gælder Anledning: Samråd i SOU om forsinkede

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Sundhedsstyrelsen forventer nu at have

Læs mere

5.4 Region Syddanmark

5.4 Region Syddanmark 71 5.4 Region Syddanmark 5.4.1 Fakta om regionen Der er knap 1,2 mio. indbyggere i Region Syddanmark. Det svarer til lidt under 22 pct. af landets befolkning. Regionen dækker godt 12.000 km² - eller ca.

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter er ikke med i denne oversigt) Opdateret juni 2011. Oversigt: OUH-Odense Universitetshospital og Svendborg

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til Etablering af nye midlertidige boliger for flygtninge 14.52.15.42. Ansøgningsfrist den 15.

Vejledning til ansøgning om støtte til Etablering af nye midlertidige boliger for flygtninge 14.52.15.42. Ansøgningsfrist den 15. Styrelsen for international Rekruttering og Integration April 2016 Vejledning til ansøgning om støtte til Etablering af nye midlertidige boliger for flygtninge 14.52.15.42 Ansøgningsfrist den 15. juni

Læs mere

! "##$% ! " %! & '()* + ),!!* + - ).* + / 0!!* + 1 0!* + 2 #$%& * + - 4,,+)&+ 5 &!.* + / # '!! 7!*!!!, 7!!! %,!! 84 #$%8 #!!!!!!!! *!!!! $ %,!!!!!

! ##$% !  %! & '()* + ),!!* + - ).* + / 0!!* + 1 0!* + 2 #$%& * + - 4,,+)&+ 5 &!.* + / # '!! 7!*!!!, 7!!! %,!! 84 #$%8 #!!!!!!!! *!!!! $ %,!!!!! ! " %! & '()* + ),!!* + - ).* + / 0!!* + 1 0!* + 2 2 #$%& * + - 3 4,,+)&+ 3 4,,+)&+ 5 &!.* + / 2 6& & 3 # '!! 7!*!!!, 7!!! %,!! 84 #$%8 #!!!!!!!! *!!!! $ %,!!!!! %.!! #$%!!0!! 0! #$% 0 5*!!!!! 9!!! 0!

Læs mere

Videreførelse af den samlede boligsociale indsats i Århus Kommune i årene 2004 til 2008.

Videreførelse af den samlede boligsociale indsats i Århus Kommune i årene 2004 til 2008. ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 5. december 2003 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3015 Jour. nr.: 2003/00078 Ref.: JLJ/PK/LH Videreførelse af den samlede boligsociale

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Heraf. nybyggeri. ombygning

Heraf. nybyggeri. ombygning Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Kvalitetsfondsstøttet Kvalitetsfondsstøttet faseovergang 2 Arealtype Samlet hospital faseovergang 1 ------------------------------------------- m2 -------------------------------------------------

Læs mere

Én indgang - aftaler 1

Én indgang - aftaler 1 Én indgang - aftaler 1 2 Præsentation af juridisk netværk - personer Sammensætning Netværket er sammensat af et antal personer, der tilsammen repræsenterer de fem danske regioner og universiteterne, og

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om beslutningsgrundlaget for et eventuelt køb af nye kampfly. Juni 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om beslutningsgrundlaget for et eventuelt køb af nye kampfly. Juni 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om beslutningsgrundlaget for et eventuelt køb af nye kampfly Juni 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Tabel 1 Genindlæggelser af, 2004 Region Nordjylland 5.966 76 1,3 Sygehus Thy - Mors 701 8 1,1 Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. Februar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. Februar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet Februar 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr.

Læs mere

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Regionshuset Viborg Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Ansøgninger til foreløbigt tilsagn

Læs mere

Scenarier for ny sygehusstruktur i Region Sjælland

Scenarier for ny sygehusstruktur i Region Sjælland Scenarier for ny sygehusstruktur i Region Sjælland 6 hovedscenarier med placering af hovedsygehus i: Holbæk, Roskilde, Køge, Ringsted, Slagelse og Næstved I tilslutning hertil 11 delscenarier 18. januar

Læs mere

Opslag: Region Syddanmarks postdocpulje 2015

Opslag: Region Syddanmarks postdocpulje 2015 Opslag: 6. december 2015 Region Syddanmarks postdocpulje 2015 Ansøgningsfrist: 15. marts 2015 kl. 24 Postdocpuljen støtter frikøb af tid til den forskningsmæssige del af ansættelsen i en klinisk postdoc-stilling

Læs mere

NOTAT. SF ønsker et notat, der beskriver følgende økonomiske, landspolitiske forhold, som Allerød kommune er underlagt:

NOTAT. SF ønsker et notat, der beskriver følgende økonomiske, landspolitiske forhold, som Allerød kommune er underlagt: NOTAT Allerød Kommune Direktionen/Økonomi Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk SF ønsker et notat, der beskriver følgende økonomiske, landspolitiske forhold, som

Læs mere

Nordsjælland dit bidrag Side 1. Nyt Hospital Nordsjælland. Vi bygger Nyt Hospital

Nordsjælland dit bidrag Side 1. Nyt Hospital Nordsjælland. Vi bygger Nyt Hospital Vi bygger Nyt Region Hospital Hovedstaden Nordsjælland dit bidrag Side 1 Nyt Hospital Nordsjælland Vi bygger Nyt Hospital Nordsjælland dit bidrag Side 2 Side 3 Indhold Hvorfor skal du læse denne bog? Hvorfor

Læs mere

Statsrevisorerne Beretning nr. 2 Beretning om sygehusbyggerier II Offentligt 2/2013

Statsrevisorerne Beretning nr. 2 Beretning om sygehusbyggerier II Offentligt 2/2013 Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 2 Beretning om sygehusbyggerier II Offentligt 2/2013 Beretning om sygehusbyggerier II 2/2013 Beretning om sygehusbyggerier II Statsrevisorerne fremsender denne beretning

Læs mere

Faseskiftrapportering for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa

Faseskiftrapportering for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa Faseskiftrapportering for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa Overgang mellem udbetalingsanmodning og byggeprogram for Fase 2 Baggrund Det fremgår af regnskabsinstruksen for kvalitetsfondsprojekter af 26.

Læs mere

Punkt nr. 3 - Udtalelse til Ministeriet for Sundhed. og Forebyggelse vedrørende høring om. Statsrevisorernes beretning om sygehusbyggerier

Punkt nr. 3 - Udtalelse til Ministeriet for Sundhed. og Forebyggelse vedrørende høring om. Statsrevisorernes beretning om sygehusbyggerier Statsrevisorerne 2013-14 Beretning Offentligt nr. 2 Beretning om sygehusbyggerier II 2/2013 Beretning om sygehusbyggerier II Statsrevisorernes 2/2013 beretning om sygehusbyggerier Beretning om sygehusbyggerier

Læs mere

Region Midtjyllands sundhedssektor et halvt år efter Budgetforliget for 2009

Region Midtjyllands sundhedssektor et halvt år efter Budgetforliget for 2009 Region Midtjyllands sundhedssektor et halvt år efter Budgetforliget for 2009 Bent Hansen oplæg den 26. maj 2009, arrangeret af Socialpolitisk Forening. www.regionmidtjylland.dk Disposition 1. Budgetforliget

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om Region Midtjyllands styring af risici og reserver i 2 sygehusbyggerier

Rigsrevisionens notat om beretning om Region Midtjyllands styring af risici og reserver i 2 sygehusbyggerier Rigsrevisionens notat om beretning om Region Midtjyllands styring af risici og reserver i 2 sygehusbyggerier Juni 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 REGION HOVEDSTADEN FREDERIKSSUND KOMMUNE 17. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Frederikssund

Læs mere

N O T A T. 22. november 2007 j.nr. 7-203-05-116/1/KRSB

N O T A T. 22. november 2007 j.nr. 7-203-05-116/1/KRSB N O T A T Forslag til fremtidens sygehuse i Region Syddanmark Region Syddanmark har den 6. november 2007 sendt Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark forslag til ny sygehusstruktur i høring. Forslag til

Læs mere

AF har ikke tilstrækkeligt målrettet inddraget andre aktører i beskæftigelsesindsatsen for særlige

AF har ikke tilstrækkeligt målrettet inddraget andre aktører i beskæftigelsesindsatsen for særlige Beskæftigelsesministeren AF har ikke tilstrækkeligt målrettet inddraget andre aktører i beskæftigelsesindsatsen for særlige AF har ikke givet andre aktører et tilstrækkeligt stærkt incitament til at få

Læs mere

RÅDGIVNING OM EKSPERIMENTEL BEHANDLING VED LIVSTRUENDE SYGDOMME

RÅDGIVNING OM EKSPERIMENTEL BEHANDLING VED LIVSTRUENDE SYGDOMME JUNI 2015 RÅDGIVNING OM EKSPERIMENTEL BEHANDLING VED LIVSTRUENDE ME Sundhedsstyrelsens ordning om eksperimentel behandling RÅDGIVNING OM EKSPERIMENTEL BEHANDLING VED LIVSTRUENDE MEME Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Konsekvenser ved placering af akutsygehus i Aabenraa og specialsygehus i Sønderborg

Konsekvenser ved placering af akutsygehus i Aabenraa og specialsygehus i Sønderborg Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: Dato: 29. september 2008 Bilag til ændringsforslag fremsat af Socialdemokratiet og Venstre Konsekvenser ved placering af akutsygehus

Læs mere

Socialtilsyn takster 2016. KKR Hovedstaden Hillerød den 10. september 2015

Socialtilsyn takster 2016. KKR Hovedstaden Hillerød den 10. september 2015 Socialtilsyn takster 2016 KKR Hovedstaden Hillerød den 10. september 2015 Disposition Præsentation af takster for 2016 Tilbagemelding på kommentarer til Socialtilsynets årsrapport for 2014 Takster 2016

Læs mere

Generelle betragtninger SFR ortopædkirurgi har behandlet det fremsendte administrative forslag til revision

Generelle betragtninger SFR ortopædkirurgi har behandlet det fremsendte administrative forslag til revision Gentofte og Herlev Hospital Kvalitet og Udvikling Region Hovedstaden Att. Svend Hartling Kildegårdsvej 28 2900 Hellerup Direkte +45 3867 7228 Web www.gentoftehospital.dk EAN-nr: 5798001496827 Dato: 14.

Læs mere

bl.a. de overordnede linjer for beslutninger om samling af funktioner og udvikling af stærke faglige miljøer i Region Midtjylland.

bl.a. de overordnede linjer for beslutninger om samling af funktioner og udvikling af stærke faglige miljøer i Region Midtjylland. !!" # $ # %& '$ Jf. hospitalsplanen for Region Midtjylland modtages der nefrologiske patienter på fem hospitaler i regionen. Det nefrologiske speciale er således repræsenteret på følgende matrikler: Regionshospitalet

Læs mere

Sundhedsområdets finansiering og de interne betalingsstrømme

Sundhedsområdets finansiering og de interne betalingsstrømme Sundhedsområdets finansiering og NSH-konference om helseøkonomi, 8. december 2008 Administrerende direktør Jesper Fisker Sundhedsstyrelsen, Danmark Gennemgangsplan 1. Sundhedsområdet 2. Finansieringsmodellen

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier. December 2011

Beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier. December 2011 Beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier December 2011 BERETNING OM SYGEHUSBYGGERIER Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 4 A. Baggrund... 4 B. Afgrænsning

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Overliggernotat til Region Midtjyllands ansøgning om specialfunktioner

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Overliggernotat til Region Midtjyllands ansøgning om specialfunktioner Regionshuset Viborg Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Overliggernotat til Region

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 4. KVARTAL 2009 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 14. januar 2010 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Orientering om lovforslag om uddannelsesydelse og 6 ugers selvvalgt uddannelse.

Orientering om lovforslag om uddannelsesydelse og 6 ugers selvvalgt uddannelse. Punkt 9. Orientering om lovforslag om uddannelsesydelse og 6 ugers selvvalgt uddannelse. 2013-22686. Familie og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalget orientering At lovforslag

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2014-2017

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2014-2017 Notat om Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2014-2017 1.1 Indledning Ved indgangen til 2014 vil Midtjylland have en langfristet gæld på 4,4 mia. kr., jf. tabel 1. Den langfristede gæld bliver

Læs mere

Sådan rammer nulvækst dit område

Sådan rammer nulvækst dit område Sådan rammer nulvækst dit område Finansministeriets beregninger viser, at nulvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020 koster 32.000 offentlige ansatte og svarer til en besparelse på det offentlige

Læs mere

Heraf kvalitetsfondsstøttet ombygning

Heraf kvalitetsfondsstøttet ombygning Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Arealtype Samlet hospital Dispositionsforslag Projektforslag* ------------------------------------------- m2 -------------------------------------------------

Læs mere

Årsrapport 2013: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2013: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2013: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2014 Årsrapport 2013: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

idéoplæg Psykiatrien i Region Syddanmark Etablering af Lokalpsykiatrisk Center i Tønder

idéoplæg Psykiatrien i Region Syddanmark Etablering af Lokalpsykiatrisk Center i Tønder idéoplæg Psykiatrien i Region Syddanmark Etablering af Lokalpsykiatrisk Center i Tønder Januar 2009 IDÉOPLÆG Etablering af lokalpsykiatrisk center i Tønder 1. STAMOPLYSNINGER Sygehus Sønderjylland, Tønder

Læs mere

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget i Spar Nord Bank A/S

Kommissorium for Revisionsudvalget i Spar Nord Bank A/S Kommissorium for Revisionsudvalget i Spar Nord Bank A/S Dato: Februar 2016 1 1. Indledning Det følger af bekendtgørelsen om revisionsudvalg i virksomheder samt koncerner, der er underlagt tilsyn af Finanstilsynet

Læs mere

Super Sygehuse med fokus på Gødstrup Sygehus

Super Sygehuse med fokus på Gødstrup Sygehus Super Sygehuse med fokus på Gødstrup Sygehus Byens Netværk 26.01.12 Foto: Christina Bennetzen Tekst: Mathilde V. Schjerning Den 26. januar satte Byens Netværk fokus på processen og tankerne bag udviklingen

Læs mere

Statusrapport 2015. Kontrolgruppen. Vi er optaget af, at ydelser udbetales på korrekt grundlag.

Statusrapport 2015. Kontrolgruppen. Vi er optaget af, at ydelser udbetales på korrekt grundlag. Statusrapport 2015 Kontrolgruppen Vi er optaget af, at ydelser udbetales på korrekt grundlag. 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord s. 3 2. Sammenfatning s. 3 Kontroltrin 3 3. Indsatser i 2015 s. 5 Kontroltrin

Læs mere

I regeringens Sundhedsstrategi Jo før jo bedre opstiller regeringen to ambitiøse mål frem mod 2025 for patienter med kroniske sygdomme.

I regeringens Sundhedsstrategi Jo før jo bedre opstiller regeringen to ambitiøse mål frem mod 2025 for patienter med kroniske sygdomme. Fakta Forebyggelse af indlæggelser Den patientrettede forebyggelse skal effektivt modvirke, at borgerne indlægges unødigt på sygehuset. Formålet er et sammenhængende sundhedsvæsen, der giver de bedste

Læs mere

TABEL 1: FRAFLYTNINGER 2010-2013 OPGJORT PÅ REGION

TABEL 1: FRAFLYTNINGER 2010-2013 OPGJORT PÅ REGION Antallet af eksterne husstandsfraflytninger i den almene boligsektor er faldet med 4.204 fra 2010 til 2013. Antallet af fraflytninger er højest i familieboliger i Region Hovedstaden. Fraflytningsprocenterne

Læs mere

Sammenfatning af kommunernes redegørelser om forvaltningsretlige fejl i sager om gensidig forsørgelsespligt

Sammenfatning af kommunernes redegørelser om forvaltningsretlige fejl i sager om gensidig forsørgelsespligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt N O T A T Sammenfatning af kommunernes redegørelser om forvaltningsretlige fejl i sager om gensidig forsørgelsespligt

Læs mere

Udvikling i gennemsnitlig indlæggelsestid blandt unge, voksne og ældre fra 2008 til 2013

Udvikling i gennemsnitlig indlæggelsestid blandt unge, voksne og ældre fra 2008 til 2013 A NALYSE Udvikling i gennemsnitlig indlæggelsestid blandt unge, voksne og ældre fra 2008 til 2013 Af Bodil Helbech Hansen I dette notat opgøres udviklingen i den gennemsnitlige indlæggelsestid fra 2008

Læs mere

Revideret indstilling om forslag til modeller for ændring af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Intern Revision og Revisionsudvalget.

Revideret indstilling om forslag til modeller for ændring af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Intern Revision og Revisionsudvalget. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Bilag 10. UDKAST TIL HØRING I REVISIONSUDVALGET Revideret indstilling om forslag til modeller for ændring af Københavns Kommunes revisionsordning,

Læs mere

Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Dispositionsforslag Projektforslag Hovedprojekt. Rensningsanlæg. Ombygning.

Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Dispositionsforslag Projektforslag Hovedprojekt. Rensningsanlæg. Ombygning. Bilag Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Dispositionsforslag Projektforslag Hovedprojekt Arealtype Samlet hospital Heraf Kvalitets tetsfonds støttet Nybyggeri. A : Areal- Ombygning Rensningsanlæg.

Læs mere

Revideret ved faseovergang 1, dispositionsforsla g. Heraf. kvalitetsfo ndsstøttet. ombygning

Revideret ved faseovergang 1, dispositionsforsla g. Heraf. kvalitetsfo ndsstøttet. ombygning Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Arealtype Samlet hospital kvalitetsfo ndsstøttet Revideret ved faseovergang 1, dispositionsforsla g Revideret ved faseovergang 2, projektforslag Revideret

Læs mere

Oversigt over proces vedr. bevillinger fra akutpuljen (600 mio. kr. pulje) opdateret per 24. maj 2011

Oversigt over proces vedr. bevillinger fra akutpuljen (600 mio. kr. pulje) opdateret per 24. maj 2011 Oversigt over proces vedr. bevillinger fra akutpuljen (600 mio. kr. pulje) opdateret per 24. maj 2011 Projekt Skjern/Tarm Ringkøbing Ulfborg/Vemb Bevilget beløb Mio. kr. Opfølgning/ proces 15,0 Proces

Læs mere

VIRKSOMHEDSGRUNDLAG Sygehusledelsen, januar 2016

VIRKSOMHEDSGRUNDLAG Sygehusledelsen, januar 2016 VIRKSOMHEDSGRUNDLAG Sygehusledelsen, januar 2016 INDHOLD Mission, vision og værdier 8 Strategi 16 Fokusområder 18 3 Psykiatrien i Region Syddanmark ER TIL FOR PATIENTER & PÅRØRENDE 4 I ARBEJDET MED AT

Læs mere

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi !!" # $ # %&$ Jf. Hospitalsplan for Region Midtjylland vil der være reumatologisk speciallægedækning på samtlige hospitaler med fælles akutmodtagelse, enten i form af en egentlig afdeling/funktion eller

Læs mere

Principper for betalingsparkering, Region Midtjyllands hospitaler.

Principper for betalingsparkering, Region Midtjyllands hospitaler. Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Aktivitets- og Investeringsplanlægning Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Principper for betalingsparkering,

Læs mere

7. Undersøgelse af belægning på medicinske afdelinger i maj 2013 Åbent

7. Undersøgelse af belægning på medicinske afdelinger i maj 2013 Åbent 7. Undersøgelse af belægning på medicinske afdelinger i maj 2013 Åbent Udvalget for fremtidens sygehuse 2068433 Brevid: Resume På mødet den 5. marts 2013 drøftede Udvalget for fremtidens sygehuse belægning

Læs mere

Fredericia på forkant

Fredericia på forkant Fredericia Kommune Fredericia på forkant Strategi til fornyelse af den kommunale opgaveløsning Formål Byrådet i Fredericia Kommune vedtog i april 2015 en ny fælles vision. I samarbejde med borgere og civilsamfund

Læs mere

Høringssvar vedr. Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark.

Høringssvar vedr. Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark. Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Formanden Høringssvar vedr. Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark. Lægeforeningen og Lægekredsforeningen for Syddanmark takker for muligheden for at kommentere

Læs mere

MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN

MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN MAJ, 2015 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN Årsopgørelse 2014 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN Årsopgørelse 2014 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen, hvis du tydeligt

Læs mere

Oversigt over bilag. Som bilagsmateriale er vedlagt følgende skemaer:

Oversigt over bilag. Som bilagsmateriale er vedlagt følgende skemaer: Oversigt over bilag Som bilagsmateriale er vedlagt følgende skemaer: - Skema A: Projektøkonomi og udgiftsprofil for hele projektet - Skema B: Projektets change request liste - Skema C: Forbrug til IT,

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet. Budgetlægningen for 2013. Samtlige regioner

Økonomi- og Indenrigsministeriet. Budgetlægningen for 2013. Samtlige regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk Samtlige regioner Dato: 29. juni 2012 Enhed: Kommunaløkonomi Sagsbeh.: BS

Læs mere

3228 FOKUS Ugeskr Læger 172/47 22. november 2010

3228 FOKUS Ugeskr Læger 172/47 22. november 2010 3228 FOKUS Ugeskr Læger 172/47 22. november 2010 Psykiatrien rykker tættere på somatikken Der er enighed om, at psykiatrien rent fysisk skal placeres tættere på de somatiske specialer. Og med de kommende

Læs mere

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K 04-06-2016. Sagsbehandlingstider i patientklagesystemet

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K 04-06-2016. Sagsbehandlingstider i patientklagesystemet Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Anvisninger i den almene bolig sektor i 2015

Anvisninger i den almene bolig sektor i 2015 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December TEMASTATISTIK 2016:1 Anvisninger i den almene bolig sektor i 2015 Der er anvist 87.188 boliger i den almene boligsektor

Læs mere

Rammeaftale 2016 for det sociale område

Rammeaftale 2016 for det sociale område Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale forhold og beskæftigelse og Borgmesterens Afdeling Dato 19. august 2015 Rammeaftale 2016 for det sociale område 1. Resume De 19 midtjyske kommuner

Læs mere

Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup

Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRI OG HANDICAPUDVALG Onsdag den 30. marts 2011 Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup Møde nr. 4 Medlemmer:

Læs mere

Evaluering af mentorordningen 1. april 2009-31. marts 2010

Evaluering af mentorordningen 1. april 2009-31. marts 2010 Evaluering af mentorordningen 1. april 2009-31. marts 2010 Faaborg-Midtfyn Kommune Pleje og Omsorg Måske kan jeg hjælpe dig En mentor er én, du kan snakke med om alt muligt. Jeg er ansat i Pleje og Omsorg

Læs mere

Opfølgning på ekspertpanelets forudsætninger

Opfølgning på ekspertpanelets forudsætninger Opfølgning på ekspertpanelets forudsætninger Innovationsudvalget har bedt om en opfølgning på ekspertpanelets forudsætninger for dimensionering, kapacitetsudnyttelse, arealstandarder og økonomi for kvalitetsfondsbyggerierne.

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Emne: Ledige boliger og udlejningssituationen Nr.: 698. Månedlig opgørelse af ledige boliger, indberetningen af udlejningssituationen

Emne: Ledige boliger og udlejningssituationen Nr.: 698. Månedlig opgørelse af ledige boliger, indberetningen af udlejningssituationen ORIENTERER Emne: Ledige boliger og udlejningssituationen Nr.: 698 Dato: 9. december 2015 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af ledige boliger, indberetningen af udlejningssituationen ophører. Antal ledige

Læs mere

Lettelser i topskatten gør Danmark skævere

Lettelser i topskatten gør Danmark skævere NOTAT MELA - - 03.03.2016 KONTAKT: METTE LANGAGER - MELA@FTF.DK - TLF: 33 36 88 00 Lettelser i topskatten gør Danmark skævere Hvis regeringen nedsætter topskatten, vil skattelempelse især komme skatteydere

Læs mere