EJERAFTALE VISITSYDSJÆLLAND-MØN FAXE KOMMUNE MELLEM NÆSTVED KOMMUNE STEVNS KOMMUNE VORDINGBORG KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EJERAFTALE VISITSYDSJÆLLAND-MØN FAXE KOMMUNE MELLEM NÆSTVED KOMMUNE STEVNS KOMMUNE VORDINGBORG KOMMUNE"

Transkript

1 Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé Hellerup Tlf Fax J.nr EJERAFTALE VISITSYDSJÆLLAND-MØN MELLEM OG OG OG FAXE KOMMUNE NÆSTVED KOMMUNE STEVNS KOMMUNE VORDINGBORG KOMMUNE h:\dokumenter\turismesamarbejde14\etape ii selskab\politisk behandling jan15\ejeraftale udkast uden links.docx /LMA Horten Advokatpartnerselskab CVR

2 Side 2 EJERAFTALE BAGGRUND OG FORMÅL AFTALENS FORRANG SELSKABETS AKTIVITETER SAMARBEJDE OM SELSKABET SELSKABETS EJERFORHOLD SAMHANDEL MED SELSKABET YDERLIGERE KAPITALINDSKUD OG KAUTION GENERALFORSAMLING BESTYRELSEN ADVISORY BOARD DIREKTIONEN KOMMUNAL FØLGEGRUPPE NYE AKTIONÆRER DISPOSITIONSRET OVER KAPITALANDELE TVISTER OFFENTLIGHED MISLIGHOLDELSE UDLODNING AF UDBYTTE IKRAFTTRÆDEN, OPHØR OG ÆNDRING AF AFTALEN MEDDELELSER UNDERSKRIFTER... 13

3 BILAG Side 3 Bilag 1 Vedtægter for VisitSydsjælland-Møn A/S Bilag 2 Strategioplæg baseret på strategiske pejlemærker for destinationsorganisationen VisitSydsjælland-Møn fra 2015 mod 2020 Bilag 3 Samhandelsbeløb

4 EJERAFTALE Side 4 MELLEM OG OG OG Faxe Kommune CVR-nr Frederiksgade Haslev Næstved Kommune CVR-nr Rådmandshaven Næstved Stevns Kommune CVR-nr Rådhuspladsen Store Heddinge Vordingborg Kommune CVR-nr Valdemarsgade Vordingborg (tilsammen benævnt "Ejerkommunerne", og hver for sig benævnt "Ejerkommune"). Denne ejeraftale (herefter "Aftalen") er indgået [dd mm åååå] i forbindelse med stiftelse af det fælles aktieselskab VisitSydsjælland-Møn A/S (herefter "Selskabet"), der skal forestå Destinationsudvikling for Ejerkommunerne (som defineret i pkt. 1.2). 1. BAGGRUND OG FORMÅL 1.1 Ejerkommunerne varetager eller støtter på nuværende tidspunkt hver især turismefremmeaktiviteter inden for deres egne geografiske områder. Herudover deltager Ejerkommunerne i markedsføringsforeningen "De danske Sydhavskyster" sammen med Guldborgsund og Lolland Kommuner. 1.2 For at prioritere destinationsudvikling sammen med generel turismefremme har Ejerkommunerne stiftet det fælles aktieselskab VisitSydsjælland-Møn A/S. Selskabet har til formål at varetage Destinationsudvikling inden for Ejerkommunernes samlede geografiske område (herefter "Destinationen") til gavn for erhvervslivet i Ejerkommunerne og i tæt samarbejde med de lokale turismeerhverv og turismeforeninger. Ved destinationsudvikling forstås strategiske turismefremmende aktiviteter inden for Destinationen, herunder turismeservice, turismeudvikling og -innovation, samt turismemarkedsføring. Det er hensigten, at Selskabet skal optages i den landdækkende forening "Danske Destinationer". 1.3 Ejerkommunernes beslutning om at etablere selskabet er truffet på grundlag af Ejerkommunernes fælles Strategioplæg baseret på strategiske pejlemærker for destinationsorganisationen VisitSydsjælland-Møn fra 2015 mod 2020.

5 1.4 Selskabets aktiviteter skal kunne rummes inden for den til enhver tid gældende lovgivning, p.t. den nuværende lovbekendtgørelse nr af 16. december 2010 om erhvervsfremme, som senest ændret ved lov nr. 313 af 29. marts 2014, samt de uskrevne kommunalfuldmagtsregler. Side Ved at samle kompetencer og ressourcer søger Ejerkommunerne at opnå øget effektivitet, vidensdeling og professionalisering i arbejdet med udvikling af turismefremmeaktiviteter. Medarbejderne, der hidtil har haft som hovedopgave at udføre opgaver vedrørende turistfremme for Ejerkommunerne i Ejerkommunerne eller i selvstændige selskaber eller foreninger tilbydes at blive overdraget til Selskabet. Medarbejderne skal overdrages på ensartede vilkår. 1.6 Selskabet skal i videst muligt omfang anvende indtjente midler til at fremme Selskabets formål, jf. pkt Kommunernes betaling for Selskabets ydelser fastsættes derfor, med henblik på, at Selskabet over tid alene oparbejder en minimumsforrentning af selskabets kapital. 1.7 Det er op til den enkelte Ejerkommune at bestemme, hvem der agerer på vegne af kommunen i henhold til Aftalen, fx kommunalbestyrelsen/byrådet. 2. AFTALENS FORRANG 2.1 Aftalen udgør den overordnede regulering af Ejerkommunernes udøvelse af deres ejerskab af Selskabet. 2.2 Aftalen har mellem Ejerkommunerne forrang for Selskabets vedtægter, forretningsorden og de individuelle samarbejdsaftaler mellem Selskabet og den enkelte Ejerkommune. Selskabets vedtægter er vedlagt Aftalen som bilag Ejerkommunerne er ved udøvelse af deres ejerbeføjelser over for Selskabet forpligtede til loyalt at varetage hinandens interesser, således at Selskabet samlet set tilgodeser Ejerkommunernes fælles interesser i Destinationsudvikling. Ejerkommunerne er i den forbindelse forpligtede til at afstå fra at iværksætte eller støtte aktiviteter, der kan bringe opnåelsen af Selskabets og Aftalens formål i fare. Ejerkommunerne er endvidere forpligtede til at gøre de indstillede bestyrelsesmedlemmer, jf. pkt. 9.1 a) og b), bekendt med Aftalens indhold. 2.4 Ejerkommunerne skal foranledige, at bestyrelsens beslutninger tilgodeser de enkelte Ejerkommuners interesse i Destinationsudvikling. 3. SELSKABETS AKTIVITETER 3.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 3.2 Selskabets formål er at servicere, udvikle og markedsføre Destinationen som én destination under brandnavnet "De danske Sydhavskyster", jf. pkt. 1.2 om Destinationsudvikling.

6 3.3 Selskabet og Ejerkommunerne skal arbejde for at få overdraget eksisterende Visit-navne i Destinationen til Selskabet. Side Ejerkommunerne vil inden for lovgivningens rammer købe hovedparten af de, enkelte Ejerkommunes ydelser inden for Destinationsudvikling, fra Selskabet, jf. også pkt. 6.5 om Ejerkommunernes forpligtelse til minimumssamhandel med Selskabet. Selskabet kan alene sælge ydelser til tredjemand inden for lovgivningens rammer, herunder når det sker til markedspris og som udgangspunkt alene, hvor der er tale om overskudskapacitet eller accessorisk virksomhed, jf. også pkt Selskabet skal varetage opgaver, som vurderes at være til gevinst for hele Destinationen. Dette er ikke til hinder for, at Selskabet kan planlægge eller støtte udviklingsprojekter, events eller aktiviteter i én eller flere af Ejerkommunerne, når det vurderes at være til gavn for den fælles destinationsudvikling. 3.6 Ejerkommunerne og Selskabet skal i fællesskab arbejde for udvikling af lokale samarbejder på tværs af kommunegrænserne. 4. SAMARBEJDE OM SELSKABET 4.1 Ejerkommunerne ønsker at udøve et aktivt ejerskab over for Selskabet. 4.2 Ejerkommunerne og Selskabet skal i fællesskab sikre, at der etableres og fastholdes et godt, konstruktivt og positivt samarbejde mellem Ejerkommunerne. 4.3 Ejerkommunerne er gensidigt forpligtet til løbende at informere hinanden og Selskabet åbent om forhold, der med rimelighed må antages at have interesse for de øvrige Ejerkommuner eller Selskabet. Fra alle Ejerkommunernes side tilstræbes det at informere hinanden så tidligt som muligt. På samme måde er Selskabet forpligtet til løbende at oplyse Ejerkommunerne om forhold, der er af betydning for Ejerkommunerne. 4.4 Selskabet fastsætter selv løn- og ansættelsesvilkår for Selskabets ansatte under hensyntagen til, hvad der er almindeligt på markedet for lignende stillinger. 4.5 Ejerkommunerne har pligt til at gøre de af Ejerkommunerne udpegede bestyrelsesmedlemmer, jf. pkt. 9.1, bekendt med Aftalen, herunder Ejerkommunernes strategioplæg, jf. bilag 2, frem til år Ved Selskabets stiftelse udarbejder bestyrelsen en strategi der løber fra 2015 til Herefter skal Selskabets bestyrelse mindst hvert 4. år evaluere strategien og udarbejde en ny strategi, som fremlægges til orientering for Ejerkommunerne. 4.6 Ejerkommunerne evaluerer løbende samarbejdet om Selskabet og foretager senest ved udgangen af 3. kvartal 2017 en dybdegående evaluering. Evalueringen skal være gennemført så betids, at den enkelte Ejerkommune har mulighed for at udtræde af samarbejdet den 31. december 2018, jf. pkt. 19.3, hvis en eller flere Ejerkommuner måtte ønske dette på basis af Evalueringen.

7 5. SELSKABETS EJERFORHOLD Side Ejerkommunerne ejer tilsammen 100 % af Selskabets kapital, som udgør nominelt kr. fordelt på aktier á 1 kr. eller multipla heraf. 5.2 Selskabets kapital er ved indgåelse af Aftalen fordelt på følgende måde: Kapitalejer Nom. aktiebesiddelse Ejerandel Stemmer (kr.) Faxe Kommune [60.000] 12 % 12 % Næstved Kommune [ ] 38 % 38 % Stevns Kommune [60.000] 12 % 12 % Vordingborg Kommune [ ] 38 % 38 % I alt [ ] 100 % 100 % 5.3 Der er ikke udstedt ejerbeviser i Selskabet. Ejerbogen skal tilføres påtegning om, at aktierne er omfattet af Aftalen og kun kan overdrages i overensstemmelse hermed. 6. SAMHANDEL MED SELSKABET 6.1 Ejerkommunerne køber hovedparten af deres ydelser vedrørende Destinationsudvikling fra Selskabet, jf. pkt. 1.2 og Ejerkommunerne afholder hvert år senest medio september et ejermøde, hvor hver Ejerkommune meddeler det forventede budget for indkøb af ydelser i det kommende år. 6.3 Ejerkommunerne indgår herefter samarbejdsaftaler med Selskabet i overensstemmelse med en fælles strategiplan, jf. pkt. 4.5 og bilag 2. Samarbejdsaftalerne indgås på ensartede vilkår for samtlige Ejerkommuner. Samarbejdsaftalerne regulerer den enkelte Ejerkommunes køb af ydelser fra Selskabet, herunder karakteren af Selskabets ydelser, betaling herfor og koordinering med Ejerkommunen mv. Afregningsmodellen for Selskabets ydelser fastsættes af bestyrelsen, jf b). Prisen for Selskabets ydelser til Ejerkommunerne fastsættes, så der over tid alene oparbejdes en minimumsforrentning af selskabets kapital. 6.4 På baggrund af det forventede budget tilpasser Ejerkommunerne og Selskabet deres samarbejdsaftaler. 6.5 Ejerkommunerne er i årene forpligtet til som minimum at købe destinationsudviklingsydelser i henhold til de beløb, som er fastsat i bilag 3. De aftalte beløb kan dog fraviges ved enighed mellem Ejerkommunerne. 6.6 Selskabet skal løbende have fokus på effektiviseringer. 6.7 Selskabet kan indgå individuelle aftaler om at bistå med administration af Ejerkommunernes eller eksisterende turistforeningers EU-projekter. 7. YDERLIGERE KAPITALINDSKUD OG KAUTION

8 7.1 Ejerkommunerne er ikke forpligtet til at foretage yderligere kapitalindskud i Selskabet. Ejerkommunerne er endvidere ikke forpligtet til at kautionere for eller på anden måde sikre opfyldelse af Selskabets forpligtelser, jf. dog pkt Side Selskabet skal ved Ejerkommunernes eventuelle garantistillelse betale den garantiprovision til Ejerkommunerne, som de efter gældende regler er forpligtede til at opkræve. 8. GENERALFORSAMLING 8.1 Generalforsamlingen afholdes som et fysisk møde, medmindre Ejerkommunerne er enige om andet. 8.2 Den ordinære generalforsamling afholdes inden 1. maj. 8.3 Medmindre andet følger af selskabsloven, træffes beslutninger på generalforsamlingen med simpelt stemmeflertal, jf. dog pkt. 8.4 og Spørgsmål om forhold af principiel eller væsentlig økonomisk betydning for Selskabet skal forelægges generalforsamlingen, der træffer beslutning med tiltrædelse af mindst 60 % af de afgivne stemmer og af mindst 3 Ejerkommuner. 8.5 Følgende beslutninger kræver tilslutning af samtlige Ejerkommuner: a) Optagelse af nye aktionærer i Selskabet b) Vedtægtsændringer c) Iværksættelse af væsentlige nye aktiviteter uden for strategioplægget, jf. bilag 2 d) Beslutninger, der er særligt begunstigende for en Ejerkommune e) Stiftelse af datterselskaber f) Udlodning af udbytte g) Lånoptagelse h) Opløsning af Selskabet i) Fusion med et andet turismefremmeselskab 9. BESTYRELSEN 9.1 Generalforsamlingen vælger bestyrelsen efter indstilling fra Ejerkommunerne og bestyrelsen: a) Hver Ejerkommune indstiller et medlem, som er medlem af Ejerkommunens kommunalbestyrelse/byråd, b) Hver Ejerkommune indstiller et medlem, der har særlig erfaring med virksomhedsdrift inden for Selskabets virkeområde, c) Bestyrelsen indstiller op til to eksterne medlemmer. 9.2 Ejerkommunerne er forpligtede til at stemme for de kandidater, som de øvrige Ejerkommuner har indstillet efter pkt. 9.1, litra a og b. Ejerkommunerne er forpligtede til at sikre, at de indstillede kandidater er bekendt med Aftalen med tilhørende bilag.

9 9.3 Ved Selskabets stiftelse udpeger Ejerkommunerne i fællesskab kandidater i henhold til pkt. 9.1, litra c, til bestyrelsens første valgperiode, jf. pkt For valgperioden, som starter senest 1. maj 2018 og de følgende valgperioder, indstiller bestyrelsen de eksterne medlemmer til valg på generalforsamlingen samtidig med valg af de øvrige bestyrelsesmedlemmer, jf. pkt. 9.1 a) og b). Side Bestyrelsens formand og næstformand vælges af generalforsamlingen blandt bestyrelsesmedlemmer valgt i henhold til pkt. 9.1, litra a eller b. 9.5 Den enkelte Ejerkommune er til enhver tid berettiget til at forlange indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling med henblik på udskiftning af de bestyrelsesmedlemmer, som den pågældende Ejerkommune har indstillet, jf. pkt. 9.1 a) og b) og pkt Hvis et bestyrelsesmedlem valgt efter pkt. 9.1, litra a, træder ud af kommunalbestyrelsen/byrådet, bestemmer den pågældende Ejerkommune selv, om et nyt medlem af kommunalbestyrelsen/byrådet for Ejerkommunen skal indstilles og vælges som bestyrelsesmedlem på en ekstraordinær generalforsamling, jf. pkt Hvis et bestyrelsesmedlem har forfald i mere end 6 måneder indkalder bestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling med henblik på valg af nyt bestyrelsesmedlem, jf. pkt Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 4-årig periode. Dog løber første valgperiode fra selskabets stiftelse til den ordinære generalforsamling i 2018, jf. pkt Herefter vælges bestyrelsesmedlemmerne på ordinær generalforsamling hvert fjerde år. 9.9 I forbindelse med udløbet af den første valgperiode, jf. pkt. 9.8, skal Ejerkommunerne tage stilling til bestyrelsens fremtidige størrelse og sammensætning. Ejerkommunernes vurdering foretages på baggrund af et oplæg fra den siddende bestyrelse, som sendes til Ejerkommunerne senest ved udgangen af 3. kvartal i Følgende beslutninger kræver tilslutning af mindst et bestyrelsesmedlem fra hver Ejerkommune, som er valgt efter indstilling efter pkt. 9.1 a): a) Vedtagelse af afregningsmodel for Ejerkommunernes samhandelsaftaler b) Større investeringer 10. ADVISORY BOARD 10.1 Ejerkommunerne nedsætter et Advisory Board, som har til formål at vejlede bestyrelsen i Selskabets aktiviteter. Herudover skal Advisory Boad medvirke til at Selskabet sikrer tilknytning til de lokale turismeerhverv Advisory Board består af 20 medlemmer, som udpeges på følgende måde: a) Hver Ejerkommune udpeger fire medlemmer, og b) Turistforeningen i hver Ejerkommune udpeger et medlem.

10 10.3 Ved udpegning af medlemmer af Advisory Board, jf. pkt a), skal Ejerkommunerne vægte repræsentation af professionelle turismeaktører. Side Selskabet sekretariatsbetjener Advisory Board Advisory Board holder møde mindst 2 gange årligt. Selskabets formand og næstformand deltager i disse møder. Advisory Board fastsætter selv sin mødeform. 11. DIREKTIONEN 11.1 Bestyrelsen i Selskabet ansætter en direktør til at forestå den daglige ledelse af selskabet. 12. KOMMUNAL FØLGEGRUPPE 12.1 Ejerkommunerne nedsætter en kommunal følgegruppe, som yder sparring til Selskabets direktør, herunder særligt i forbindelse med Selskabets tilknytning til øvrige kommunale institutioner, som eksempelvis kultur- og brandingorganer Den kommunale følgegruppe består af minimum et medlem fra ledelsen i hver Ejerkommune. Den kommunale følgegruppe kan sammensættes efter behov. 13. NYE AKTIONÆRER 13.1 Optagelse af nye aktionærer forudsætter enighed mellem Ejerkommunerne, jf. pkt. 8.5 a) Nye aktionærer er forpligtede til at tiltræde Aftalen, og Ejerkommunerne er forpligtede til at gøre enhver aktieovergang betinget af, at dette sker. 14. DISPOSITIONSRET OVER KAPITALANDELE 14.1 Enhver overdragelse af aktier kræver samtykke fra samtlige Ejerkommuner, jf. dog pkt Uanset pkt er Ejerkommunerne berettigede til at disponere over deres aktier i Selskabet, såfremt lovgivningen eller regulatoriske forhold måtte nødvendiggøre dette. Ejerkommunerne er dog forpligtet til at træffe de mulige foranstaltninger, som kan sikre, at Ejerkommunerne ikke bringer sig i en sådan situation Ejerkommunerne har gensidig forkøbsret til aktier i Selskabet. Såfremt en Ejerkommune ønsker at afhænde sine aktier i Selskabet, har de øvrige Ejerkommuner forkøbsret. Forkøbsretten skal udøves senest 60 dage efter, at den udbydende Ejerkommune meddeler de øvrige Ejerkommuner, at den udbydende Ejerkommune ønsker at afhænde sine aktier.

11 14.4 Aktierne erhverves som udgangspunkt for en pris, som svarer til aktiernes indre værdi. Side Ejerkommunerne er ikke berettigede til at pantsætte eller på anden måde behæfte deres aktier i Selskabet, ligesom kapitalandelene ikke må anvises til genstand for udlæg Ejerkommunerne må endvidere ikke isoleret overføre de forvaltningsmæssige beføjelser, der knytter sig til aktierne, til tredjemand. 15. TVISTER 15.1 Tvister mellem Ejerkommunerne, der opstår i forbindelse med Selskabet, herunder Aftalen, skal søges løst ved forhandlinger mellem Ejerkommunernes kommunaldirektører og eventuelt med deltagelse af Ejerkommunernes borgmestre Opnås enighed ikke inden 30 dage, udpeger Ejerkommunerne i fællesskab en opmand. Opmanden skal bistå Ejerkommunerne med at bilægge striden Opnås enighed ikke med bistand af opmanden, afgøres tvisten ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved voldgiftssagens anlæg 15.4 Hver Ejerkommune afholder sine egne omkostninger til konfliktløsningen og eventuel voldgiftsag. 16. OFFENTLIGHED 16.1 Ejerkommunerne skal tilstræbe åbenhed om Selskabets forhold. Dog er bestyrelsesmøderne underlagt tavshedspligt, medmindre andet særskilt aftales. De nærmere vilkår herfor fastsættes i bestyrelsens forretningsorden Den Ejerkommune, der modtager en anmodning om aktindsigt i dokumenter, der berører eller kan omhandle en anden Ejerkommunes forhold eller interesse eller samarbejdet i øvrigt, skal, inden Ejerkommunen træffer afgørelse om aktindsigt, give den anden Ejerkommune mulighed for at fremlægge sine bemærkninger Forpligtelsen i pkt er tidsubegrænset, og gælder uanset om Aftalen ophører, eller en Ejerkommune ikke længere er aktionær i Selskabet. 17. MISLIGHOLDELSE 17.1 Hvis en Ejerkommune misligholder Aftalen, tilkommer der de øvrige Ejerkommuner dansk rets almindelige misligholdelsesbeføjelser En misligholdelse skal påberåbes skriftligt over for den misligholdende Ejerkommune inden 60 dage efter, at en af de andre Ejerkommuner har fået kendskab til de forhold, der begrunder misligholdelsen. Den mislig-

12 holdende Ejerkommune skal herefter indrømmes en rimelig frist til at bringe misligholdelsen til ophør. Side Ved væsentlig misligholdelse kan de ikke-misligholdende Ejerkommuner på en generalforsamling pålægge den misligholdende Ejerkommune at afstå sine aktier til de øvrige Ejerkommuner Væsentlig misligholdelse omfatter enhver væsentlig tilsidesættelse af Ejerkommunernes forpligtelser i henhold til Aftalen og de hertil knyttede bilag. 18. UDLODNING AF UDBYTTE 18.1 Der vil som udgangspunkt ikke skulle ske udlodning af udbytte Skulle Selskabet ønske at udlodde udbytte, kan alene udbytte svarende til sædvanlig forrentning af indskudskapitalen udloddes. 19. IKRAFTTRÆDEN, OPHØR OG ÆNDRING AF AFTALEN 19.1 Aftalen træder i kraft ved alle Ejerkommunernes underskrift af Aftalen Såfremt en eller flere af bestemmelserne i Aftalen måtte være eller blive ugyldige eller i strid med ufravigelige retsforskrifter eller myndighedspåbud, skal Ejerkommunerne erstatte de pågældende bestemmelser med bestemmelser, som efter deres virkning for Ejerkommunerne ligger så tæt på de ugyldige/uretmæssige bestemmelser, at det med rimelighed kan antages, at Ejerkommunerne ville have indgået Aftalen på disse vilkår. Ugyldighed af en bestemmelse skal ikke påvirke gyldigheden af Selskabets stiftelse eller Aftalens bestemmelser En Ejerkommune kan tidligst opsige Aftalen den 31. december 2017 og udtræde af Selskabet den 31. december Udtræden sker altid til udgangen af kalenderåret og med mindst tolv måneders varsel Udtræden sker som udgangspunkt ved at tilbyde de øvrige Ejerkommuner at købe den udtrædende Ejerkommune aktier, jf. pkt Den udtrædende Ejerkommune har som udgangspunkt ikke krav på Selskabets aktiver. Hvis der ved en Ejerkommunes udtræden er et stort overskud i Selskabet, har den udtrædende Ejerkommune ret til en forholdsmæssig andel af overskuddet. Den udtrædende Ejerkommune har ikke krav på Selskabets aktiver, men vederlægges for salget af aktierne svarende til en forholdsmæssig andel af den indre værdi (egenkapital) i selskabet på udtrædelsestidspunktet Hvis en Ejerkommune har givet meddelelse om, at Ejerkommunen ønsker at udtræde, jf. pkt. 19.3, og de øvrige Ejerkommuner inden for udtrædelsesperioden træffer beslutning om at likvidere Selskabet, skal alle Ejerkommuner inklusive den udtrædende Ejerkommune medvirke loyalt til likvidation af selskabet.

13 19.7 Herudover kan Ejerkommunerne ved enighed bringe samarbejdet til ophør ved at likvidere Selskabet. Foreligger der ikke enighed om likvidation, finder bestemmelserne i pkt anvendelse for de Ejerkommuner, som ønsker at udtræde. Side Ved likvidation af Selskabet stilles Ejerkommunerne i videst muligt omfang som før Aftalens indgåelse. Den aktivitet, herunder aktiver, som Selskabet har modtaget ved dets stiftelse, skal tilbageføres til den Ejerkommune, som har indskudt de respektive aktiver, jf. dog pkt Ejerkommunerne vil medvirke til, at den udtrædende Ejerkommune kan købe sine oprindelige indskudte aktiver, hvis det er muligt at identificere disse. Aktiver, som er erhvervet efter stiftelsen, og eventuel værditilvækst i Selskabet fordeles forholdsmæssigt i forhold til gældende ejerforhold, medmindre dette er åbenbart urimeligt Ved Selskabets likvidation fordeles medarbejderne i overensstemmelse med virksomhedsoverdragelsesloven Selskabet likvideres endeligt, når aktiver, herunder medarbejdere, er endeligt fordelt til Ejerkommunerne En aftale mellem Ejerkommunerne om at ændre Aftalen er først gyldig, når der er indgået skriftlig aftale herom. Begrebet "Aftalen" omfatter Aftalen med samtlige skriftlige ændringer og tillæg. 20. Meddelelser 20.1 Alle meddelelser mellem Ejerkommunerne vedrørende forhold, der udspringer af Aftalen, sendes medmindre en Ejerkommune har givet meddelelse om andet elektronisk til nedenstående adresser og personer: Til Faxe Kommune: Att.: Borgmesteren Til Næstved Kommune: Att.: Borgmesteren Til Stevns Kommune: Att.: Borgmesteren Til Vordingborg Kommune: Att.: Borgmesteren Underskrifter Aftalen underskrives i 4 eksemplarer, hvoraf hver Ejerkommune modtager et eksemplar, der hver for sig er at opfatte som den originale Aftale.

14 Side 14 [sted], den [dd mm åååå] For Faxe Kommune: For Faxe Kommune: Knud Erik Hansen, Borgmester Thomas Eriksen, Kommunaldirektør For Næstved Kommune: For Næstved Kommune: Carsten Rasmussen, Borgmester Tomas Therkildsen, Kommunaldirektør For Stevns Kommune: For Stevns Kommune: Mogens Haugaard Nielsen, Borgmester Per Røner, Kommunaldirektør For Vordingborg Kommune: For Vordingborg Kommune: Knud Larsen, Borgmester Lau Svendsen-Tune, Kommunaldirektør

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT].

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT]. Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 164329 VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S.

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE, HERLEV KOMMUNE, HVIDOVRE KOMMUNE, KØBENHAVNS KOMMUNE OG RØDOVRE KOMMUNE

DRAGØR KOMMUNE, HERLEV KOMMUNE, HVIDOVRE KOMMUNE, KØBENHAVNS KOMMUNE OG RØDOVRE KOMMUNE Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 155078 UDKAST 29 06 12 EJERAFTALE MELLEM ALBERTSLUND KOMMUNE, DRAGØR KOMMUNE, HERLEV KOMMUNE, HVIDOVRE KOMMUNE, KØBENHAVNS

Læs mere

EJERAFTALE POSEIDON SERVICE APS

EJERAFTALE POSEIDON SERVICE APS Bilag 8 17. august 2015 EJERAFTALE POSEIDON SERVICE APS SHARED SERVICE SELSKAB MELLEM Faxe Forsyning A/S, Kalundborg Forsyning A/S, Odsherred Forsyningsservice A/S, Ringsted Forsyning A/S og Sorø Forsyningsservice

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04 Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159489 VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04 C:\Users\gbs\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary

Læs mere

EJERAFTALE MELLEM ALBERTSLUND KOMMUNE, BRØNDBY KOMMUNE, DRAGØR KOMMUNE, HERLEV KOMMUNE, HVIDOVRE KOMMUNE, KØBENHAVNS KOMMUNE, RØDOVRE KOMMUNE OG

EJERAFTALE MELLEM ALBERTSLUND KOMMUNE, BRØNDBY KOMMUNE, DRAGØR KOMMUNE, HERLEV KOMMUNE, HVIDOVRE KOMMUNE, KØBENHAVNS KOMMUNE, RØDOVRE KOMMUNE OG Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 151286163418 EJERAFTALE MELLEM ALBERTSLUND KOMMUNE, BRØNDBY KOMMUNE, DRAGØR KOMMUNE, HERLEV KOMMUNE, HVIDOVRE KOMMUNE,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04)

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04) Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159489 VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04) J:\TOJ - GBS\bestyrelsesmøder\28052013\Vedtægter

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 Side 2 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er Esbjerg Vand A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Esbjerg Kommune. 2. SELSKABETS FORMÅL 2.1

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Fredensborg Forsyning A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Fredensborg Kommune. 1.3 Selskabets

Læs mere

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato]

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] Forslag HKV Horsens A/S efter fusion 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er HKV Horsens A/S 2.0 FORMÅL 2.1 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab 19. oktober 2009 Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 1 af 8 BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. 1. Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige

Læs mere

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Rungsted Havn A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune. 2 Formål 2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og

Læs mere

VEDTÆGTER LOLLANDS BANK

VEDTÆGTER LOLLANDS BANK VEDTÆGTER for Aktieselskabet LOLLANDS BANK (CVR.nr. 36684828) Stiftet den 9. februar 1907 lollandsbank.dk Bankens navn, hjemsted og formål 1. Bankens navn er Aktieselskabet Lollands Bank. Banken driver

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S Vedtægter 18. december 2013 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR. 33 03 26 33 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Holbæk Forsyning Holding A/S. 1.2 Selskabets binavn

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 1 Aftalens deltagere Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner indgår med virkning fra den 1. april 2015 aftale om nedsættelse af

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING / INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. NAVN OG HJEMSTED... 3 2. FORMÅL... 3 3. FORMUE, DRIFT OG HÆFTELSE... 4 4. BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING OG VALGMÅDE... 4 5. BESTYRELSENS

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER. for. HB Køge A/S

VEDTÆGTER. for. HB Køge A/S J. nr. 670-33867 SS/JB VEDTÆGTER for HB Køge A/S 1. NAVN 1.1. Selskabets navn er HB Køge A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 1.2.1. FC Midtsjælland A/S (HB Køge A/S) 1.2.2. FC

Læs mere

V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S

V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S BILAG 1 København Sagsnr. 908404-0037 jkr/tkr/hpj V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46

07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46 07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS CVR. nr.: 32 87 89 46 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED Side 2 1.1 Selskabets navn er Ishøj Forsyning ApS. Selskabets binavn er Ishøj Service ApS. 1.2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Naturgas Fyn I/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er inden for den til enhver tid

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Vedtægter. for Air Greenland A/S (A/S 30.672)

Vedtægter. for Air Greenland A/S (A/S 30.672) Vedtægter for Air Greenland A/S (A/S 30.672) Side 6 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Air Greenland A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne: 2 Hjemsted Grønlandsfly A/S (Air Greenland A/S) Air Kalaallit Nunaat

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue.

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue. Vedtægter Indhold 1. Virksomhedens navn... 2 2. Virksomhedens hjemsted... 2 3. Organisationsform... 2 4. Virksomhedens formål... 2 5. Ejerforhold og hæftelse... 2 6. Kunder og forbrugere... 2 7. Repræsentantskab...

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN

RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN Horten Advokat Rikke Søgaard Berth Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 156293 RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN NOTAT OM EJERAFTALE, FORANKRING AF EJERSKAB

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46

VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS CVR. nr.: 32 87 89 46 1. SELSKABETS NAVN, OG HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Ishøj Forsyning ApS. Selskabets binavn er Ishøj Service ApS (Ishøj Forsyning ApS).

Læs mere

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S VEDTÆGTER 15. maj 2012 FOR Investeringsselskabet Artha12 A/S 1 Selskabets navn og formål 1.1 Selskabets navn er Investeringsselskabet Artha12 A/S. 1.2 Selskabets formål er at skabe et gennemsnitligt afkast

Læs mere

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED SPAREKASSE Navn, hjemsted og formål. 1 Sparekassens navn er Sønderhå-Hørsted Sparekasse. Dens hjemsted er Sønderhå i Thisted kommune. Sparekassens formål er at drive bank- og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

2.1 Selskabets formål er at varetage spildevandsforsyningsvirksomhed indenfor Ringkøbing-Skjern Kommune.

2.1 Selskabets formål er at varetage spildevandsforsyningsvirksomhed indenfor Ringkøbing-Skjern Kommune. Lett Advokatfirma Adv. Jacob Christiansen J.nr. 256201-DJU VEDTÆGTER For Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS SMBA

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS SMBA H Ø R L Y C K & S T E F F E N S E N ADVOKATFIRMA ERIK HØRLYCK ADVOKAT (H) LIC.JUR. KLOSTERGADE 28, 8100 ÅRHUS C HANS ERIK STEFFENSEN ADVOKAT (H) TELEFON 86 19 64 00 LARS M. HARESKOV ADVOKAT (H) TELEFAX

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere

NOTAT OM KOMPETENCEFORDELING OG BESTYRELSESSAMMENSÆTNING

NOTAT OM KOMPETENCEFORDELING OG BESTYRELSESSAMMENSÆTNING Bilag 2: Notat om kompetencefordeling og bestyrelsessammensætning 27. marts 2015 version 1.0 Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 165947

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S Advokat Mogens Flagstad Flagstad Advokaterne Rønhave Strand Immortellevej 13A 2950 Vedbæk tlf.: 77 300 400 fax: 77 300 600 e-mail:mf@flagstadlaw.com Stiftelsesdokument for Bulgarian Investment Company

Læs mere

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77)

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) På mermaid technology a/s, CVR-nr. 25 49 38 77, Fabriksparken 16, 2600 Glostrup ("Selskabet"s) ekstraordinære generalforsamling den

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer,

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer, INVESTERINGSAFTALE 2 Mellem [Navn og adresse på Investor] CVR nr. [xx xx xx xx] (herefter benævnt Investor ) og og og [øvrige aktionærer]..............................,...,... er herefter samlet benævnt

Læs mere

Fælleskommunalt turismeselskab - ny turismedestination for Faxe, Næstved, Vordingborg og Stevns Kommuner

Fælleskommunalt turismeselskab - ny turismedestination for Faxe, Næstved, Vordingborg og Stevns Kommuner Fælleskommunalt turismeselskab - ny turismedestination for Faxe, Næstved, Vordingborg og Stevns Kommuner Acadresag 14/2716 - BjoVol Resumé Forprojekt for etablering af et tværkommunalt turismesamarbejde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabet navn er Vækst & Viden Helsingør A/S. Selskabets hjemsted er Helsingør Kommune. 2

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter VEDTÆGTER for I/S XXX 1 Selskabets navn Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter XXX ejes af følgende kommuner: Faxe, Næstved, Ringsted, Slagelse, Sorø og

Læs mere

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion Vedtaget den 19. marts 2013 Vedtægter for Landboforeningen Gefion Side 1 af 8 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Gefion. Dens hjemsted er Sjælland. Foreningen er dannet ved sammenslutningen

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

Vedtægter. for MCH A/S. CVR nr. 43 55 59 28. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36. J. nr.

Vedtægter. for MCH A/S. CVR nr. 43 55 59 28. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36. J. nr. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36 J. nr. 16-151776 Vedtægter for MCH A/S CVR nr. 43 55 59 28 ------------------------------ Vedtægter for MCH A/S CVR nr.

Læs mere

Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen

Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen 1 Aftalens deltagere Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal kommuner indgår med virkning fra den 1. januar 2015 aftale om nedsættelse af fælles

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S AKTIONÆROVERENSKOMST EJERAFTALE V E D R. Vandsamarbejde Sjælland A/S CVR-nummer []30 53 54 13 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R

Læs mere

Vedtægter for Novo Nordisk A/S

Vedtægter for Novo Nordisk A/S Vedtægter for Novo Nordisk A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Aktiekapital... 3 4. Aktier og ejerbog... 3 5. Forhøjelse af aktiekapitalen... 4 6. Generalforsamlingen, afholdelsessted

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter Roskilde Bank A/S

Vedtægter Roskilde Bank A/S Vedtægter Roskilde Bank A/S Side 2 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Roskilde Bank A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne: Benløse Sparekasse A/S Den

Læs mere

EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN

EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 155078 UDKAST af 29 06 12 EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN STRUKTUR, MODREGNING I BLOKTILSKUD, BESTYRELSENS FOR- HOLD OG

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Inno-Sense

Vedtægter for Foreningen Inno-Sense 197-174673 TTC/ttc Vedtægter for Foreningen Inno-Sense Advokatfirma HjulmandKaptain Indholdsfortegnelse 1. Foreningens navn, hjemsted, virke og formål... 3 2. Medlemskab... 4 3. Ledelse... 4 4. Inhabilitet...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S

VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S 8966-001 HJ/SA VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S 1. Selskabets navn. 1.1. Selskabets navn er RoDen Invest A/S. 2. Selskabets hjemsted. 2.1. Selskabets hjemsted er Varde kommune. 3. Selskabets formål. 3.1.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS

VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS A D V O K A T F I R M A E T L E D E T & W I L L A D S E N B R I N C K S E I D E L I N S G A D E 9 9800 H J Ø R R I N G J. nr. 13-16-10714 03.09.2012A VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS Selskabets navn,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ).

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 28. november 2014 Vedtægt for den erhvervsdrivende Fond dansk kyst- og naturturisme 1. Fondens navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 1.2

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Energi Danmark A/S

Vedtægter for Energi Danmark A/S Vedtægter for Energi Danmark A/S CVR-nr. 17 22 58 98 af 8. april 2014 Energi Danmark A/S 1 1. Navn 1.1. Selskabets navn er Energi Danmark A/S Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne:

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Vedtægter Århus Vand A/S

Vedtægter Århus Vand A/S Vedtægter Århus Vand A/S Version 26. august 2009 Side 1 af 5 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Århus Vand A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemsted er Århus Kommune. 3. Formål 3.1 Selskabets formål er at sikre

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter. for. Deponi.net

Vedtægter. for. Deponi.net dato 25. juni 2008 sagsnr 08060007 reference FC/LN Vedtægter for Deponi.net Godkendt på stiftende møde den 17. juni 2008 Korrigeret i forhold til bemærkninger fra Herning Kommune af 20. juni 2008 1. Selskabet

Læs mere