EJERAFTALE VISITSYDSJÆLLAND-MØN FAXE KOMMUNE MELLEM NÆSTVED KOMMUNE STEVNS KOMMUNE VORDINGBORG KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EJERAFTALE VISITSYDSJÆLLAND-MØN FAXE KOMMUNE MELLEM NÆSTVED KOMMUNE STEVNS KOMMUNE VORDINGBORG KOMMUNE"

Transkript

1 Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé Hellerup Tlf Fax J.nr EJERAFTALE VISITSYDSJÆLLAND-MØN MELLEM OG OG OG FAXE KOMMUNE NÆSTVED KOMMUNE STEVNS KOMMUNE VORDINGBORG KOMMUNE h:\dokumenter\turismesamarbejde14\etape ii selskab\politisk behandling jan15\ejeraftale udkast uden links.docx /LMA Horten Advokatpartnerselskab CVR

2 Side 2 EJERAFTALE BAGGRUND OG FORMÅL AFTALENS FORRANG SELSKABETS AKTIVITETER SAMARBEJDE OM SELSKABET SELSKABETS EJERFORHOLD SAMHANDEL MED SELSKABET YDERLIGERE KAPITALINDSKUD OG KAUTION GENERALFORSAMLING BESTYRELSEN ADVISORY BOARD DIREKTIONEN KOMMUNAL FØLGEGRUPPE NYE AKTIONÆRER DISPOSITIONSRET OVER KAPITALANDELE TVISTER OFFENTLIGHED MISLIGHOLDELSE UDLODNING AF UDBYTTE IKRAFTTRÆDEN, OPHØR OG ÆNDRING AF AFTALEN MEDDELELSER UNDERSKRIFTER... 13

3 BILAG Side 3 Bilag 1 Vedtægter for VisitSydsjælland-Møn A/S Bilag 2 Strategioplæg baseret på strategiske pejlemærker for destinationsorganisationen VisitSydsjælland-Møn fra 2015 mod 2020 Bilag 3 Samhandelsbeløb

4 EJERAFTALE Side 4 MELLEM OG OG OG Faxe Kommune CVR-nr Frederiksgade Haslev Næstved Kommune CVR-nr Rådmandshaven Næstved Stevns Kommune CVR-nr Rådhuspladsen Store Heddinge Vordingborg Kommune CVR-nr Valdemarsgade Vordingborg (tilsammen benævnt "Ejerkommunerne", og hver for sig benævnt "Ejerkommune"). Denne ejeraftale (herefter "Aftalen") er indgået [dd mm åååå] i forbindelse med stiftelse af det fælles aktieselskab VisitSydsjælland-Møn A/S (herefter "Selskabet"), der skal forestå Destinationsudvikling for Ejerkommunerne (som defineret i pkt. 1.2). 1. BAGGRUND OG FORMÅL 1.1 Ejerkommunerne varetager eller støtter på nuværende tidspunkt hver især turismefremmeaktiviteter inden for deres egne geografiske områder. Herudover deltager Ejerkommunerne i markedsføringsforeningen "De danske Sydhavskyster" sammen med Guldborgsund og Lolland Kommuner. 1.2 For at prioritere destinationsudvikling sammen med generel turismefremme har Ejerkommunerne stiftet det fælles aktieselskab VisitSydsjælland-Møn A/S. Selskabet har til formål at varetage Destinationsudvikling inden for Ejerkommunernes samlede geografiske område (herefter "Destinationen") til gavn for erhvervslivet i Ejerkommunerne og i tæt samarbejde med de lokale turismeerhverv og turismeforeninger. Ved destinationsudvikling forstås strategiske turismefremmende aktiviteter inden for Destinationen, herunder turismeservice, turismeudvikling og -innovation, samt turismemarkedsføring. Det er hensigten, at Selskabet skal optages i den landdækkende forening "Danske Destinationer". 1.3 Ejerkommunernes beslutning om at etablere selskabet er truffet på grundlag af Ejerkommunernes fælles Strategioplæg baseret på strategiske pejlemærker for destinationsorganisationen VisitSydsjælland-Møn fra 2015 mod 2020.

5 1.4 Selskabets aktiviteter skal kunne rummes inden for den til enhver tid gældende lovgivning, p.t. den nuværende lovbekendtgørelse nr af 16. december 2010 om erhvervsfremme, som senest ændret ved lov nr. 313 af 29. marts 2014, samt de uskrevne kommunalfuldmagtsregler. Side Ved at samle kompetencer og ressourcer søger Ejerkommunerne at opnå øget effektivitet, vidensdeling og professionalisering i arbejdet med udvikling af turismefremmeaktiviteter. Medarbejderne, der hidtil har haft som hovedopgave at udføre opgaver vedrørende turistfremme for Ejerkommunerne i Ejerkommunerne eller i selvstændige selskaber eller foreninger tilbydes at blive overdraget til Selskabet. Medarbejderne skal overdrages på ensartede vilkår. 1.6 Selskabet skal i videst muligt omfang anvende indtjente midler til at fremme Selskabets formål, jf. pkt Kommunernes betaling for Selskabets ydelser fastsættes derfor, med henblik på, at Selskabet over tid alene oparbejder en minimumsforrentning af selskabets kapital. 1.7 Det er op til den enkelte Ejerkommune at bestemme, hvem der agerer på vegne af kommunen i henhold til Aftalen, fx kommunalbestyrelsen/byrådet. 2. AFTALENS FORRANG 2.1 Aftalen udgør den overordnede regulering af Ejerkommunernes udøvelse af deres ejerskab af Selskabet. 2.2 Aftalen har mellem Ejerkommunerne forrang for Selskabets vedtægter, forretningsorden og de individuelle samarbejdsaftaler mellem Selskabet og den enkelte Ejerkommune. Selskabets vedtægter er vedlagt Aftalen som bilag Ejerkommunerne er ved udøvelse af deres ejerbeføjelser over for Selskabet forpligtede til loyalt at varetage hinandens interesser, således at Selskabet samlet set tilgodeser Ejerkommunernes fælles interesser i Destinationsudvikling. Ejerkommunerne er i den forbindelse forpligtede til at afstå fra at iværksætte eller støtte aktiviteter, der kan bringe opnåelsen af Selskabets og Aftalens formål i fare. Ejerkommunerne er endvidere forpligtede til at gøre de indstillede bestyrelsesmedlemmer, jf. pkt. 9.1 a) og b), bekendt med Aftalens indhold. 2.4 Ejerkommunerne skal foranledige, at bestyrelsens beslutninger tilgodeser de enkelte Ejerkommuners interesse i Destinationsudvikling. 3. SELSKABETS AKTIVITETER 3.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 3.2 Selskabets formål er at servicere, udvikle og markedsføre Destinationen som én destination under brandnavnet "De danske Sydhavskyster", jf. pkt. 1.2 om Destinationsudvikling.

6 3.3 Selskabet og Ejerkommunerne skal arbejde for at få overdraget eksisterende Visit-navne i Destinationen til Selskabet. Side Ejerkommunerne vil inden for lovgivningens rammer købe hovedparten af de, enkelte Ejerkommunes ydelser inden for Destinationsudvikling, fra Selskabet, jf. også pkt. 6.5 om Ejerkommunernes forpligtelse til minimumssamhandel med Selskabet. Selskabet kan alene sælge ydelser til tredjemand inden for lovgivningens rammer, herunder når det sker til markedspris og som udgangspunkt alene, hvor der er tale om overskudskapacitet eller accessorisk virksomhed, jf. også pkt Selskabet skal varetage opgaver, som vurderes at være til gevinst for hele Destinationen. Dette er ikke til hinder for, at Selskabet kan planlægge eller støtte udviklingsprojekter, events eller aktiviteter i én eller flere af Ejerkommunerne, når det vurderes at være til gavn for den fælles destinationsudvikling. 3.6 Ejerkommunerne og Selskabet skal i fællesskab arbejde for udvikling af lokale samarbejder på tværs af kommunegrænserne. 4. SAMARBEJDE OM SELSKABET 4.1 Ejerkommunerne ønsker at udøve et aktivt ejerskab over for Selskabet. 4.2 Ejerkommunerne og Selskabet skal i fællesskab sikre, at der etableres og fastholdes et godt, konstruktivt og positivt samarbejde mellem Ejerkommunerne. 4.3 Ejerkommunerne er gensidigt forpligtet til løbende at informere hinanden og Selskabet åbent om forhold, der med rimelighed må antages at have interesse for de øvrige Ejerkommuner eller Selskabet. Fra alle Ejerkommunernes side tilstræbes det at informere hinanden så tidligt som muligt. På samme måde er Selskabet forpligtet til løbende at oplyse Ejerkommunerne om forhold, der er af betydning for Ejerkommunerne. 4.4 Selskabet fastsætter selv løn- og ansættelsesvilkår for Selskabets ansatte under hensyntagen til, hvad der er almindeligt på markedet for lignende stillinger. 4.5 Ejerkommunerne har pligt til at gøre de af Ejerkommunerne udpegede bestyrelsesmedlemmer, jf. pkt. 9.1, bekendt med Aftalen, herunder Ejerkommunernes strategioplæg, jf. bilag 2, frem til år Ved Selskabets stiftelse udarbejder bestyrelsen en strategi der løber fra 2015 til Herefter skal Selskabets bestyrelse mindst hvert 4. år evaluere strategien og udarbejde en ny strategi, som fremlægges til orientering for Ejerkommunerne. 4.6 Ejerkommunerne evaluerer løbende samarbejdet om Selskabet og foretager senest ved udgangen af 3. kvartal 2017 en dybdegående evaluering. Evalueringen skal være gennemført så betids, at den enkelte Ejerkommune har mulighed for at udtræde af samarbejdet den 31. december 2018, jf. pkt. 19.3, hvis en eller flere Ejerkommuner måtte ønske dette på basis af Evalueringen.

7 5. SELSKABETS EJERFORHOLD Side Ejerkommunerne ejer tilsammen 100 % af Selskabets kapital, som udgør nominelt kr. fordelt på aktier á 1 kr. eller multipla heraf. 5.2 Selskabets kapital er ved indgåelse af Aftalen fordelt på følgende måde: Kapitalejer Nom. aktiebesiddelse Ejerandel Stemmer (kr.) Faxe Kommune [60.000] 12 % 12 % Næstved Kommune [ ] 38 % 38 % Stevns Kommune [60.000] 12 % 12 % Vordingborg Kommune [ ] 38 % 38 % I alt [ ] 100 % 100 % 5.3 Der er ikke udstedt ejerbeviser i Selskabet. Ejerbogen skal tilføres påtegning om, at aktierne er omfattet af Aftalen og kun kan overdrages i overensstemmelse hermed. 6. SAMHANDEL MED SELSKABET 6.1 Ejerkommunerne køber hovedparten af deres ydelser vedrørende Destinationsudvikling fra Selskabet, jf. pkt. 1.2 og Ejerkommunerne afholder hvert år senest medio september et ejermøde, hvor hver Ejerkommune meddeler det forventede budget for indkøb af ydelser i det kommende år. 6.3 Ejerkommunerne indgår herefter samarbejdsaftaler med Selskabet i overensstemmelse med en fælles strategiplan, jf. pkt. 4.5 og bilag 2. Samarbejdsaftalerne indgås på ensartede vilkår for samtlige Ejerkommuner. Samarbejdsaftalerne regulerer den enkelte Ejerkommunes køb af ydelser fra Selskabet, herunder karakteren af Selskabets ydelser, betaling herfor og koordinering med Ejerkommunen mv. Afregningsmodellen for Selskabets ydelser fastsættes af bestyrelsen, jf b). Prisen for Selskabets ydelser til Ejerkommunerne fastsættes, så der over tid alene oparbejdes en minimumsforrentning af selskabets kapital. 6.4 På baggrund af det forventede budget tilpasser Ejerkommunerne og Selskabet deres samarbejdsaftaler. 6.5 Ejerkommunerne er i årene forpligtet til som minimum at købe destinationsudviklingsydelser i henhold til de beløb, som er fastsat i bilag 3. De aftalte beløb kan dog fraviges ved enighed mellem Ejerkommunerne. 6.6 Selskabet skal løbende have fokus på effektiviseringer. 6.7 Selskabet kan indgå individuelle aftaler om at bistå med administration af Ejerkommunernes eller eksisterende turistforeningers EU-projekter. 7. YDERLIGERE KAPITALINDSKUD OG KAUTION

8 7.1 Ejerkommunerne er ikke forpligtet til at foretage yderligere kapitalindskud i Selskabet. Ejerkommunerne er endvidere ikke forpligtet til at kautionere for eller på anden måde sikre opfyldelse af Selskabets forpligtelser, jf. dog pkt Side Selskabet skal ved Ejerkommunernes eventuelle garantistillelse betale den garantiprovision til Ejerkommunerne, som de efter gældende regler er forpligtede til at opkræve. 8. GENERALFORSAMLING 8.1 Generalforsamlingen afholdes som et fysisk møde, medmindre Ejerkommunerne er enige om andet. 8.2 Den ordinære generalforsamling afholdes inden 1. maj. 8.3 Medmindre andet følger af selskabsloven, træffes beslutninger på generalforsamlingen med simpelt stemmeflertal, jf. dog pkt. 8.4 og Spørgsmål om forhold af principiel eller væsentlig økonomisk betydning for Selskabet skal forelægges generalforsamlingen, der træffer beslutning med tiltrædelse af mindst 60 % af de afgivne stemmer og af mindst 3 Ejerkommuner. 8.5 Følgende beslutninger kræver tilslutning af samtlige Ejerkommuner: a) Optagelse af nye aktionærer i Selskabet b) Vedtægtsændringer c) Iværksættelse af væsentlige nye aktiviteter uden for strategioplægget, jf. bilag 2 d) Beslutninger, der er særligt begunstigende for en Ejerkommune e) Stiftelse af datterselskaber f) Udlodning af udbytte g) Lånoptagelse h) Opløsning af Selskabet i) Fusion med et andet turismefremmeselskab 9. BESTYRELSEN 9.1 Generalforsamlingen vælger bestyrelsen efter indstilling fra Ejerkommunerne og bestyrelsen: a) Hver Ejerkommune indstiller et medlem, som er medlem af Ejerkommunens kommunalbestyrelse/byråd, b) Hver Ejerkommune indstiller et medlem, der har særlig erfaring med virksomhedsdrift inden for Selskabets virkeområde, c) Bestyrelsen indstiller op til to eksterne medlemmer. 9.2 Ejerkommunerne er forpligtede til at stemme for de kandidater, som de øvrige Ejerkommuner har indstillet efter pkt. 9.1, litra a og b. Ejerkommunerne er forpligtede til at sikre, at de indstillede kandidater er bekendt med Aftalen med tilhørende bilag.

9 9.3 Ved Selskabets stiftelse udpeger Ejerkommunerne i fællesskab kandidater i henhold til pkt. 9.1, litra c, til bestyrelsens første valgperiode, jf. pkt For valgperioden, som starter senest 1. maj 2018 og de følgende valgperioder, indstiller bestyrelsen de eksterne medlemmer til valg på generalforsamlingen samtidig med valg af de øvrige bestyrelsesmedlemmer, jf. pkt. 9.1 a) og b). Side Bestyrelsens formand og næstformand vælges af generalforsamlingen blandt bestyrelsesmedlemmer valgt i henhold til pkt. 9.1, litra a eller b. 9.5 Den enkelte Ejerkommune er til enhver tid berettiget til at forlange indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling med henblik på udskiftning af de bestyrelsesmedlemmer, som den pågældende Ejerkommune har indstillet, jf. pkt. 9.1 a) og b) og pkt Hvis et bestyrelsesmedlem valgt efter pkt. 9.1, litra a, træder ud af kommunalbestyrelsen/byrådet, bestemmer den pågældende Ejerkommune selv, om et nyt medlem af kommunalbestyrelsen/byrådet for Ejerkommunen skal indstilles og vælges som bestyrelsesmedlem på en ekstraordinær generalforsamling, jf. pkt Hvis et bestyrelsesmedlem har forfald i mere end 6 måneder indkalder bestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling med henblik på valg af nyt bestyrelsesmedlem, jf. pkt Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 4-årig periode. Dog løber første valgperiode fra selskabets stiftelse til den ordinære generalforsamling i 2018, jf. pkt Herefter vælges bestyrelsesmedlemmerne på ordinær generalforsamling hvert fjerde år. 9.9 I forbindelse med udløbet af den første valgperiode, jf. pkt. 9.8, skal Ejerkommunerne tage stilling til bestyrelsens fremtidige størrelse og sammensætning. Ejerkommunernes vurdering foretages på baggrund af et oplæg fra den siddende bestyrelse, som sendes til Ejerkommunerne senest ved udgangen af 3. kvartal i Følgende beslutninger kræver tilslutning af mindst et bestyrelsesmedlem fra hver Ejerkommune, som er valgt efter indstilling efter pkt. 9.1 a): a) Vedtagelse af afregningsmodel for Ejerkommunernes samhandelsaftaler b) Større investeringer 10. ADVISORY BOARD 10.1 Ejerkommunerne nedsætter et Advisory Board, som har til formål at vejlede bestyrelsen i Selskabets aktiviteter. Herudover skal Advisory Boad medvirke til at Selskabet sikrer tilknytning til de lokale turismeerhverv Advisory Board består af 20 medlemmer, som udpeges på følgende måde: a) Hver Ejerkommune udpeger fire medlemmer, og b) Turistforeningen i hver Ejerkommune udpeger et medlem.

10 10.3 Ved udpegning af medlemmer af Advisory Board, jf. pkt a), skal Ejerkommunerne vægte repræsentation af professionelle turismeaktører. Side Selskabet sekretariatsbetjener Advisory Board Advisory Board holder møde mindst 2 gange årligt. Selskabets formand og næstformand deltager i disse møder. Advisory Board fastsætter selv sin mødeform. 11. DIREKTIONEN 11.1 Bestyrelsen i Selskabet ansætter en direktør til at forestå den daglige ledelse af selskabet. 12. KOMMUNAL FØLGEGRUPPE 12.1 Ejerkommunerne nedsætter en kommunal følgegruppe, som yder sparring til Selskabets direktør, herunder særligt i forbindelse med Selskabets tilknytning til øvrige kommunale institutioner, som eksempelvis kultur- og brandingorganer Den kommunale følgegruppe består af minimum et medlem fra ledelsen i hver Ejerkommune. Den kommunale følgegruppe kan sammensættes efter behov. 13. NYE AKTIONÆRER 13.1 Optagelse af nye aktionærer forudsætter enighed mellem Ejerkommunerne, jf. pkt. 8.5 a) Nye aktionærer er forpligtede til at tiltræde Aftalen, og Ejerkommunerne er forpligtede til at gøre enhver aktieovergang betinget af, at dette sker. 14. DISPOSITIONSRET OVER KAPITALANDELE 14.1 Enhver overdragelse af aktier kræver samtykke fra samtlige Ejerkommuner, jf. dog pkt Uanset pkt er Ejerkommunerne berettigede til at disponere over deres aktier i Selskabet, såfremt lovgivningen eller regulatoriske forhold måtte nødvendiggøre dette. Ejerkommunerne er dog forpligtet til at træffe de mulige foranstaltninger, som kan sikre, at Ejerkommunerne ikke bringer sig i en sådan situation Ejerkommunerne har gensidig forkøbsret til aktier i Selskabet. Såfremt en Ejerkommune ønsker at afhænde sine aktier i Selskabet, har de øvrige Ejerkommuner forkøbsret. Forkøbsretten skal udøves senest 60 dage efter, at den udbydende Ejerkommune meddeler de øvrige Ejerkommuner, at den udbydende Ejerkommune ønsker at afhænde sine aktier.

11 14.4 Aktierne erhverves som udgangspunkt for en pris, som svarer til aktiernes indre værdi. Side Ejerkommunerne er ikke berettigede til at pantsætte eller på anden måde behæfte deres aktier i Selskabet, ligesom kapitalandelene ikke må anvises til genstand for udlæg Ejerkommunerne må endvidere ikke isoleret overføre de forvaltningsmæssige beføjelser, der knytter sig til aktierne, til tredjemand. 15. TVISTER 15.1 Tvister mellem Ejerkommunerne, der opstår i forbindelse med Selskabet, herunder Aftalen, skal søges løst ved forhandlinger mellem Ejerkommunernes kommunaldirektører og eventuelt med deltagelse af Ejerkommunernes borgmestre Opnås enighed ikke inden 30 dage, udpeger Ejerkommunerne i fællesskab en opmand. Opmanden skal bistå Ejerkommunerne med at bilægge striden Opnås enighed ikke med bistand af opmanden, afgøres tvisten ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved voldgiftssagens anlæg 15.4 Hver Ejerkommune afholder sine egne omkostninger til konfliktløsningen og eventuel voldgiftsag. 16. OFFENTLIGHED 16.1 Ejerkommunerne skal tilstræbe åbenhed om Selskabets forhold. Dog er bestyrelsesmøderne underlagt tavshedspligt, medmindre andet særskilt aftales. De nærmere vilkår herfor fastsættes i bestyrelsens forretningsorden Den Ejerkommune, der modtager en anmodning om aktindsigt i dokumenter, der berører eller kan omhandle en anden Ejerkommunes forhold eller interesse eller samarbejdet i øvrigt, skal, inden Ejerkommunen træffer afgørelse om aktindsigt, give den anden Ejerkommune mulighed for at fremlægge sine bemærkninger Forpligtelsen i pkt er tidsubegrænset, og gælder uanset om Aftalen ophører, eller en Ejerkommune ikke længere er aktionær i Selskabet. 17. MISLIGHOLDELSE 17.1 Hvis en Ejerkommune misligholder Aftalen, tilkommer der de øvrige Ejerkommuner dansk rets almindelige misligholdelsesbeføjelser En misligholdelse skal påberåbes skriftligt over for den misligholdende Ejerkommune inden 60 dage efter, at en af de andre Ejerkommuner har fået kendskab til de forhold, der begrunder misligholdelsen. Den mislig-

12 holdende Ejerkommune skal herefter indrømmes en rimelig frist til at bringe misligholdelsen til ophør. Side Ved væsentlig misligholdelse kan de ikke-misligholdende Ejerkommuner på en generalforsamling pålægge den misligholdende Ejerkommune at afstå sine aktier til de øvrige Ejerkommuner Væsentlig misligholdelse omfatter enhver væsentlig tilsidesættelse af Ejerkommunernes forpligtelser i henhold til Aftalen og de hertil knyttede bilag. 18. UDLODNING AF UDBYTTE 18.1 Der vil som udgangspunkt ikke skulle ske udlodning af udbytte Skulle Selskabet ønske at udlodde udbytte, kan alene udbytte svarende til sædvanlig forrentning af indskudskapitalen udloddes. 19. IKRAFTTRÆDEN, OPHØR OG ÆNDRING AF AFTALEN 19.1 Aftalen træder i kraft ved alle Ejerkommunernes underskrift af Aftalen Såfremt en eller flere af bestemmelserne i Aftalen måtte være eller blive ugyldige eller i strid med ufravigelige retsforskrifter eller myndighedspåbud, skal Ejerkommunerne erstatte de pågældende bestemmelser med bestemmelser, som efter deres virkning for Ejerkommunerne ligger så tæt på de ugyldige/uretmæssige bestemmelser, at det med rimelighed kan antages, at Ejerkommunerne ville have indgået Aftalen på disse vilkår. Ugyldighed af en bestemmelse skal ikke påvirke gyldigheden af Selskabets stiftelse eller Aftalens bestemmelser En Ejerkommune kan tidligst opsige Aftalen den 31. december 2017 og udtræde af Selskabet den 31. december Udtræden sker altid til udgangen af kalenderåret og med mindst tolv måneders varsel Udtræden sker som udgangspunkt ved at tilbyde de øvrige Ejerkommuner at købe den udtrædende Ejerkommune aktier, jf. pkt Den udtrædende Ejerkommune har som udgangspunkt ikke krav på Selskabets aktiver. Hvis der ved en Ejerkommunes udtræden er et stort overskud i Selskabet, har den udtrædende Ejerkommune ret til en forholdsmæssig andel af overskuddet. Den udtrædende Ejerkommune har ikke krav på Selskabets aktiver, men vederlægges for salget af aktierne svarende til en forholdsmæssig andel af den indre værdi (egenkapital) i selskabet på udtrædelsestidspunktet Hvis en Ejerkommune har givet meddelelse om, at Ejerkommunen ønsker at udtræde, jf. pkt. 19.3, og de øvrige Ejerkommuner inden for udtrædelsesperioden træffer beslutning om at likvidere Selskabet, skal alle Ejerkommuner inklusive den udtrædende Ejerkommune medvirke loyalt til likvidation af selskabet.

13 19.7 Herudover kan Ejerkommunerne ved enighed bringe samarbejdet til ophør ved at likvidere Selskabet. Foreligger der ikke enighed om likvidation, finder bestemmelserne i pkt anvendelse for de Ejerkommuner, som ønsker at udtræde. Side Ved likvidation af Selskabet stilles Ejerkommunerne i videst muligt omfang som før Aftalens indgåelse. Den aktivitet, herunder aktiver, som Selskabet har modtaget ved dets stiftelse, skal tilbageføres til den Ejerkommune, som har indskudt de respektive aktiver, jf. dog pkt Ejerkommunerne vil medvirke til, at den udtrædende Ejerkommune kan købe sine oprindelige indskudte aktiver, hvis det er muligt at identificere disse. Aktiver, som er erhvervet efter stiftelsen, og eventuel værditilvækst i Selskabet fordeles forholdsmæssigt i forhold til gældende ejerforhold, medmindre dette er åbenbart urimeligt Ved Selskabets likvidation fordeles medarbejderne i overensstemmelse med virksomhedsoverdragelsesloven Selskabet likvideres endeligt, når aktiver, herunder medarbejdere, er endeligt fordelt til Ejerkommunerne En aftale mellem Ejerkommunerne om at ændre Aftalen er først gyldig, når der er indgået skriftlig aftale herom. Begrebet "Aftalen" omfatter Aftalen med samtlige skriftlige ændringer og tillæg. 20. Meddelelser 20.1 Alle meddelelser mellem Ejerkommunerne vedrørende forhold, der udspringer af Aftalen, sendes medmindre en Ejerkommune har givet meddelelse om andet elektronisk til nedenstående adresser og personer: Til Faxe Kommune: Att.: Borgmesteren Til Næstved Kommune: Att.: Borgmesteren Til Stevns Kommune: Att.: Borgmesteren Til Vordingborg Kommune: Att.: Borgmesteren Underskrifter Aftalen underskrives i 4 eksemplarer, hvoraf hver Ejerkommune modtager et eksemplar, der hver for sig er at opfatte som den originale Aftale.

14 Side 14 [sted], den [dd mm åååå] For Faxe Kommune: For Faxe Kommune: Knud Erik Hansen, Borgmester Thomas Eriksen, Kommunaldirektør For Næstved Kommune: For Næstved Kommune: Carsten Rasmussen, Borgmester Tomas Therkildsen, Kommunaldirektør For Stevns Kommune: For Stevns Kommune: Mogens Haugaard Nielsen, Borgmester Per Røner, Kommunaldirektør For Vordingborg Kommune: For Vordingborg Kommune: Knud Larsen, Borgmester Lau Svendsen-Tune, Kommunaldirektør

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT].

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT]. Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 164329 VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S.

Læs mere

UDKAST af 31. oktober 2011

UDKAST af 31. oktober 2011 Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 152531 UDKAST af 31. oktober 2011 EJERAFTALE mellem Assens Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Nyborg Kommune Odense Kommune

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Nyborg Kommune Odense Kommune og Svendborg Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune Nyborg Kommune Odense Kommune og Svendborg Kommune Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 152531 EJERAFTALE mellem Assens Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Nyborg Kommune Odense Kommune og Svendborg Kommune H:\BMF\Øvrige\Udvikling

Læs mere

EJERAFTALE. J.nr. 31225-0002 ME/jgz - Dokument2

EJERAFTALE. J.nr. 31225-0002 ME/jgz - Dokument2 EJERAFTALE Odense Englandsgade 25 DK-5100 Odense C Tel. +45 63 14 20 20 Fax +45 63 14 20 30 www.focus-advokater.dk Hamburg DÄNISCHE ADVOKATEN Mittelweg 161 20148 Hamburg Tel. +49 40 24 91 92 Fax +49 40

Læs mere

UDKAST til udbudsmateriale

UDKAST til udbudsmateriale UDKAST til udbudsmateriale 10. september 2013 EJERAFTALE MELLEM OG GREVE KOMMUNE [PRIVAT AKTØR] c:\users\kkp\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.outlook\c0avk30p\udkast til

Læs mere

EJERAFTALE ARBEJDSUDKAST 17112014 MELLEM ESBJERG FORSYNING HOLDING A/S VARDE FORSYNING A/S

EJERAFTALE ARBEJDSUDKAST 17112014 MELLEM ESBJERG FORSYNING HOLDING A/S VARDE FORSYNING A/S Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 157964 ARBEJDSUDKAST 17112014 EJERAFTALE MELLEM OG ESBJERG FORSYNING HOLDING A/S VARDE FORSYNING

Læs mere

EJERAFTALE MELLEM ALBERTSLUND KOMMUNE, BRØNDBY KOMMUNE, DRAGØR KOMMUNE, HERLEV KOMMUNE, HVIDOVRE KOMMUNE, KØBENHAVNS KOMMUNE, RØDOVRE KOMMUNE OG

EJERAFTALE MELLEM ALBERTSLUND KOMMUNE, BRØNDBY KOMMUNE, DRAGØR KOMMUNE, HERLEV KOMMUNE, HVIDOVRE KOMMUNE, KØBENHAVNS KOMMUNE, RØDOVRE KOMMUNE OG Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 151286 EJERAFTALE MELLEM ALBERTSLUND KOMMUNE, BRØNDBY KOMMUNE, DRAGØR KOMMUNE, HERLEV KOMMUNE, HVIDOVRE KOMMUNE, KØBENHAVNS

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE, HERLEV KOMMUNE, HVIDOVRE KOMMUNE, KØBENHAVNS KOMMUNE OG RØDOVRE KOMMUNE

DRAGØR KOMMUNE, HERLEV KOMMUNE, HVIDOVRE KOMMUNE, KØBENHAVNS KOMMUNE OG RØDOVRE KOMMUNE Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 155078 UDKAST 29 06 12 EJERAFTALE MELLEM ALBERTSLUND KOMMUNE, DRAGØR KOMMUNE, HERLEV KOMMUNE, HVIDOVRE KOMMUNE, KØBENHAVNS

Læs mere

Bilag 1.8(a) til ejeraftale om KLAR Forsyning ApS VERSION 2015.09.14 VEDTÆGTER FOR KLAR FORSYNING APS. CVR-nr. 36 48 44 38

Bilag 1.8(a) til ejeraftale om KLAR Forsyning ApS VERSION 2015.09.14 VEDTÆGTER FOR KLAR FORSYNING APS. CVR-nr. 36 48 44 38 Bilag 1.8(a) til ejeraftale om KLAR Forsyning ApS Horten Advokat Jim Øksnebjerg Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 166742 VERSION 2015.09.14 VEDTÆGTER FOR KLAR

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr fordelt på aktier á kr eller multipla heraf. Der udstedes ikke ejerbeviser.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr fordelt på aktier á kr eller multipla heraf. Der udstedes ikke ejerbeviser. Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 155426 UDKAST VEDTÆGTER FOR FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S CVR-nr. 34 08 61 92 1. SELSKABETS NAVN 1.1 Selskabets

Læs mere

EJERAFTALE - SAMARBEJDE A/S

EJERAFTALE - SAMARBEJDE A/S Horten Advokat Klavs V. Gravesen Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 164166 Kommentar [LM]: Parterne skal fastlægges endeligt. EJERAFTALE - SAMARBEJDE A/S FÆLLES

Læs mere

J.nr EJERAFTALE

J.nr EJERAFTALE Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 J.nr. 173887 EJERAFTALE MELLEM OG OG FORS A/S KLAR FORSYNING A/S SK Service A/S \\tssrv01.ad.koest.dk\shareroot$\docstoreoutgoing\ad_jko\bilag

Læs mere

Selskabet skal sikre, at datterselskaberne driver forsyningsvirksomhed effektivt under hensyn til forsyningssikkerhed, sundhed, natur og miljø.

Selskabet skal sikre, at datterselskaberne driver forsyningsvirksomhed effektivt under hensyn til forsyningssikkerhed, sundhed, natur og miljø. Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 151286 VEDTÆGTER FOR HOFOR Vand Holding A/S CVR-nr. 34 60 73 97 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er HOFOR Vand Holding A/S.

Læs mere

Selskabet skal sikre, at datterselskaberne driver forsyningsvirksomhed effektivt under hensyn til forsyningssikkerhed, sundhed, natur og miljø.

Selskabet skal sikre, at datterselskaberne driver forsyningsvirksomhed effektivt under hensyn til forsyningssikkerhed, sundhed, natur og miljø. Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 155078 VEDTÆGTER FOR HOFOR Spildevand Holding A/S CVR-nr. 34 88 74 11 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er HOFOR Spildevand

Læs mere

EJERAFTALE POSEIDON SERVICE APS

EJERAFTALE POSEIDON SERVICE APS Bilag 8 17. august 2015 EJERAFTALE POSEIDON SERVICE APS SHARED SERVICE SELSKAB MELLEM Faxe Forsyning A/S, Kalundborg Forsyning A/S, Odsherred Forsyningsservice A/S, Ringsted Forsyning A/S og Sorø Forsyningsservice

Læs mere

VEDTÆGTER [FÆLLES] HOLDING A/S CVR-NR. [] 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er [Fælles] Holding A/S ("Selskabet"). 1.2 Selskabets binavne er

VEDTÆGTER [FÆLLES] HOLDING A/S CVR-NR. [] 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er [Fælles] Holding A/S (Selskabet). 1.2 Selskabets binavne er Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 170554 20. september 2016 VEDTÆGTER [FÆLLES] HOLDING A/S CVR-NR. [] 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er [Fælles] Holding

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr. 46 mio. fordelt på aktier á kr. 1 eller multipla heraf. Der udstedes ikke ejerbeviser.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr. 46 mio. fordelt på aktier á kr. 1 eller multipla heraf. Der udstedes ikke ejerbeviser. Horten Advokat Rikke Søgaard Berth Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 149563 UDKAST 13.03.11 VEDTÆGTER FOR SOLRØD FORSYNING HOLDING A/S CVR-nr. 33 04 73 12 1.

Læs mere

2.2 Selskabet skal sikre, at dets opgaver udføres effektivt under hensyntagen til sundhed, natur og miljø.

2.2 Selskabet skal sikre, at dets opgaver udføres effektivt under hensyntagen til sundhed, natur og miljø. Horten Advokat Rikke Søgaard Berth Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 149563 UDKAST 13.03.11 VEDTÆGTER FOR GREVE RENOVATION A/S CVR-nr. 32 26 85 36 1. SELSKABETS

Læs mere

VEDTÆGTER BIOFOS HOLDING A/S ("SELSKABET") CVR-NR BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K

VEDTÆGTER BIOFOS HOLDING A/S (SELSKABET) CVR-NR BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 VEDTÆGTER BIOFOS HOLDING A/S ("SELSKABET") CVR-NR. 25608925 1. NAVN 1.1 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04 Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159489 VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04 C:\Users\gbs\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary

Læs mere

Vedtægter Vordingborg Fjernvarme A/S. CVR.: (dato) 2013

Vedtægter Vordingborg Fjernvarme A/S. CVR.: (dato) 2013 Vedtægter Vordingborg Fjernvarme A/S CVR.: 30 69 24 46 (dato) 2013 VEDTÆGTER FOR VORDINGBORG FJERNVARME A/S CVR-NR. 30 69 24 46 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Vordingborg Fjernvarme A/S. 2. FORMÅL 2.1

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04)

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04) Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159489 VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04) J:\TOJ - GBS\bestyrelsesmøder\28052013\Vedtægter

Læs mere

EJERAFTALE MELLEM ALBERTSLUND KOMMUNE, BRØNDBY KOMMUNE, DRAGØR KOMMUNE, HERLEV KOMMUNE, HVIDOVRE KOMMUNE, KØBENHAVNS KOMMUNE, RØDOVRE KOMMUNE OG

EJERAFTALE MELLEM ALBERTSLUND KOMMUNE, BRØNDBY KOMMUNE, DRAGØR KOMMUNE, HERLEV KOMMUNE, HVIDOVRE KOMMUNE, KØBENHAVNS KOMMUNE, RØDOVRE KOMMUNE OG Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 151286163418 EJERAFTALE MELLEM ALBERTSLUND KOMMUNE, BRØNDBY KOMMUNE, DRAGØR KOMMUNE, HERLEV KOMMUNE, HVIDOVRE KOMMUNE,

Læs mere

for Dansk Fjernvarmes Handelsselskab A.M.B.A.

for Dansk Fjernvarmes Handelsselskab A.M.B.A. 2. oktober, 2014 VEDTÆGTER for Dansk Fjernvarmes Handelsselskab A.M.B.A. [1/8] 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Dansk Fjernvarmes Handelsselskab A.M.B.A. 1.2 Selskabet driver også virksomhed

Læs mere

Udkast final - 2 EJERAFTALE VEDRØRENDE MÅLØV RENS A/S. Dato: [ ] 2010

Udkast final - 2 EJERAFTALE VEDRØRENDE MÅLØV RENS A/S. Dato: [ ] 2010 Horten Advokat Poul Hvilsted Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. «Sagsnr» Udkast final - 2 EJERAFTALE VEDRØRENDE MÅLØV RENS A/S Dato: [ ] 2010 P:\SystemITMappe\Polweb\bilag8-1.doc

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

FOR KOMMUNALT UDBUDSFÆLLESSKAB AF

FOR KOMMUNALT UDBUDSFÆLLESSKAB AF Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 153306 UDKAST 15. december 2011 VEDTÆGTER FOR KOMMUNALT UDBUDSFÆLLESSKAB AF 2012 F:\anne.line.moeller\Indkøb- generelt\12bysamarbejde_komudbud\dokumenter\vedtægter

Læs mere

VEDTÆGTER. for. EnergiMidt Net A/S

VEDTÆGTER. for. EnergiMidt Net A/S VEDTÆGTER for EnergiMidt Net A/S CVR-nr. 28 33 18 78 31. december 2016 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er "EnergiMidt Net A/S". 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene "ELRO Net

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORSYNING BALLERUP SERVICE A/S CVR. NR Horten Philip Heymans Allé Hellerup Tlf Fax

VEDTÆGTER FOR FORSYNING BALLERUP SERVICE A/S CVR. NR Horten Philip Heymans Allé Hellerup Tlf Fax Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr.157077 VEDTÆGTER FOR FORSYNING BALLERUP SERVICE A/S CVR. NR. 33 05 91 24 \\fd09fs02\tshomes$\fb\fbifk\desktop\til web\publiseret

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 08-12-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 08-12-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 08-12-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Henrik Nielsen, Bjarne Hansen, Christian Kaastrup, Grete Schødts, Morten Petersen Indholdsfortegnelse Sag Tekst

Læs mere

EJERAFTALE MELLEM ALBERTSLUND KOMMUNE, BRØNDBY KOMMUNE, DRAGØR KOMMUNE, HERLEV KOMMUNE, HVIDOVRE KOMMUNE, KØBENHAVNS KOMMUNE, OG RØDOVRE KOMMUNE OG

EJERAFTALE MELLEM ALBERTSLUND KOMMUNE, BRØNDBY KOMMUNE, DRAGØR KOMMUNE, HERLEV KOMMUNE, HVIDOVRE KOMMUNE, KØBENHAVNS KOMMUNE, OG RØDOVRE KOMMUNE OG Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 160563163418 EJERAFTALE MELLEM ALBERTSLUND KOMMUNE, BRØNDBY KOMMUNE, DRAGØR KOMMUNE, HERLEV KOMMUNE, HVIDOVRE KOMMUNE,

Læs mere

VEDTÆGTER GRØNTTORVET KØBENHAVN HOLDING A/S. for. CVR-nr ADVOKATFIRMA CVR-NR. DK SAGSNR.

VEDTÆGTER GRØNTTORVET KØBENHAVN HOLDING A/S. for. CVR-nr ADVOKATFIRMA  CVR-NR. DK SAGSNR. VEDTÆGTER ADVOKATFIRMA WWW.KROMANNREUMERT.COM CVR-NR. DK 62 60 67 11 for CVR-nr. 37800406 GRØNTTORVET KØBENHAVN HOLDING A/S SAGSNR. 148277 KAD/KAD DOK. NR. 45410232-36 KØBENHAVN SUNDKROGSGADE 5 DK-2100

Læs mere

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S 3 ejerkommuner Vedtægter for Dansk Affald A/S 1 Indhold 1. Navn, hjemsted og formål... 3 2. Kapital og aktier... 3 2.1 Aktiekapital... 3 2.2 Aktierne... 3 2.3 Rettigheder... 3 2.4 Overdragelse... 3 2.5

Læs mere

EJERAFTALE. Version 2015.09.14 VEDRØRENDE KLAR FORSYNING A/S

EJERAFTALE. Version 2015.09.14 VEDRØRENDE KLAR FORSYNING A/S Horten Advokat Jim Øksnebjerg Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 Version 2015.09.14 J.nr. 166742 EJERAFTALE VEDRØRENDE KLAR FORSYNING A/S http://gohorten/cases/sag666/166742/dokumenter/

Læs mere

VEDTÆGTER BOSTEDET ASLA APS CVR-NR

VEDTÆGTER BOSTEDET ASLA APS CVR-NR 30. august 2016 J.nr. 10061 Advokat Ann Christina Rindom Sørensen RIND Advokatfirma CVR-nr. 37 23 53 93 Ahlgade 1C, 2. sal 4300 Holbæk Telefon: 28 40 37 10 Email: ac@rindadvokat.dk VEDTÆGTER BOSTEDET ASLA

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S Bilag ØU 100920 pkt. 22_06 EJERAFTALE V E D R. Vandsamarbejde Sjælland A/S CVR-nummer 30 53 54 13 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ESBJERG FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR

VEDTÆGTER FOR ESBJERG FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR VEDTÆGTER FOR ESBJERG FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR 32662579 Side 2 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er Esbjerg Forsyning Holding A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Esbjerg Kommune.

Læs mere

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato]

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] Forslag HKV Horsens A/S efter fusion 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er HKV Horsens A/S 2.0 FORMÅL 2.1 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORSYNING HELSINGØR A/S. Vedtægter for Forsyning Helsingør A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER FOR FORSYNING HELSINGØR A/S. Vedtægter for Forsyning Helsingør A/S. CVR-nr VEDTÆGTER FOR FORSYNING HELSINGØR A/S Vedtægter for Forsyning Helsingør A/S CVR-nr. 32 05 93 25 Navn 1.1 Selskabets navn er Forsyning Helsingør A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemsted er Helsingør Kommune.

Læs mere

Anpartshaverbevis og Ejeraftale

Anpartshaverbevis og Ejeraftale Anpartshaverbevis og Ejeraftale Selskab: Cem Institute ApS CVR-nr. 33 06 29 31 Sankt Gertrudsstræde 10 1129 København K Antal anparter i selskabet ved aftalens indgåelse: Total: 104.000 stk. Anpartshaver:

Læs mere

VEDTÆGTER Oktober 2011

VEDTÆGTER Oktober 2011 Udkast 14. oktober 2011 J.nr. 050492-0001 ckm/kfh VEDTÆGTER Oktober 2011 Frederiksberg Fjernkøling A/S (CVR-nr. [ ]) Bech-Bruun Advokatfirma Langelinie Allé 35 2100 København Ø T +45 72 27 00 00 F +45

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 Side 2 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er Esbjerg Vand A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Esbjerg Kommune. 2. SELSKABETS FORMÅL 2.1

Læs mere

S T I F T E L S E S D O K U M E N T

S T I F T E L S E S D O K U M E N T ADVOKATFIRMAET DRACHMANN Torvet 15, 4800 Nykøbing F. Telefon 54845090 - Fax 54845099 E-mail drachmann@drachmann.com J.nr.: MJ-10838-37 S T I F T E L S E S D O K U M E N T Undertegnede Foreningen Idestrup

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Fredensborg Forsyning A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Fredensborg Kommune. 1.3 Selskabets

Læs mere

Vedtægter. for. Aarhus Lufthavn A/S CVR-nr. 25 44 97 46

Vedtægter. for. Aarhus Lufthavn A/S CVR-nr. 25 44 97 46 Vedtægter for Aarhus Lufthavn A/S CVR-nr. 25 44 97 46 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Aarhus Lufthavn A/S ( Selskabet ). 1.2 Selskabets binavn er Aarhus Airport Ltd. A/S (Aarhus

Læs mere

Undertegnede Stifter har besluttet at stifte et aktieselskab under navnet Roskilde Grøn Energi A/S ("Selskabet").

Undertegnede Stifter har besluttet at stifte et aktieselskab under navnet Roskilde Grøn Energi A/S (Selskabet). Følgende Stiftelsesdokument er udfærdiget af: Roskilde Kommune CVR-nr. 29 18 94 04 Rådhusbuen 1 4000 Roskilde ("Stifter") 1. Stiftelse af aktieselskab Undertegnede Stifter har besluttet at stifte et aktieselskab

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HMN GASNET P/S CVR-NR.:

VEDTÆGTER FOR HMN GASNET P/S CVR-NR.: VEDTÆGTER FOR HMN GASNET P/S CVR-NR.: 37 27 00 24 31. DECEMBER 2015 1. Navn 1.1 Selskabets navn er HMN GasNet P/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet GasNet.dk P/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 30 71 44 07 I&T Erhvervsobligationer IA/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 1.2 Binavne 1.2.1 Selskabets binavn er Erhvervsopsparing A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune

Læs mere

V E D T Æ G T E R. EnergiMidt Net A/S (Cvr.-nr. 28 33 18 78)

V E D T Æ G T E R. EnergiMidt Net A/S (Cvr.-nr. 28 33 18 78) V E D T Æ G T E R Ref 4300079 Dok 847493 EnergiMidt Net A/S (Cvr.-nr. 28 33 18 78) Navn: 1 Selskabet er et aktieselskab. Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. Selskabets binavn er EnergiMidt Net Vest

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S

Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S Dato: 25. februar 2015 Tidspunkt: 12.15 13.00 Sted: Forsyning Helsingør, Haderslevvej 25, 3000 Helsingør I mødet deltager:

Læs mere

VEDTÆGTER. for VESTFORSYNING VIND A/S. 1. Navn. 1.1 Selskabets navn er Vestforsyning Vind A/S. 1.2 Selskabets binavn er Gedmose II Vind A/S.

VEDTÆGTER. for VESTFORSYNING VIND A/S. 1. Navn. 1.1 Selskabets navn er Vestforsyning Vind A/S. 1.2 Selskabets binavn er Gedmose II Vind A/S. VEDTÆGTER for VESTFORSYNING VIND A/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Vestforsyning Vind A/S. 1.2 Selskabets binavn er Gedmose II Vind A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemsted er Holstebro Kommune. 3. Formål

Læs mere

BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S

BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S 1. NAVN, SELSKABSFORM, HJEMSTED 1.1 Beredskabssamarbejdets navn er Sydøstjyllands Brandvæsen I/S (herefter "interessentskabet"). 1.2 Interessentskabet er

Læs mere

Vedtægter for Nordjyllands Beredskab I/S December 2015

Vedtægter for Nordjyllands Beredskab I/S December 2015 Erik Jensen Partner eje@holst-law.com T +45 8934 1114 J.nr. 100037/370 EJE/JGE Vedtægter for Nordjyllands Beredskab I/S December 2015 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus

Læs mere

07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING HOLDING A/S. CVR. nr.:

07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING HOLDING A/S. CVR. nr.: 07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING HOLDING A/S CVR. nr.: 32 89 03 34 I:\ISHOJ FORSYNING\Dokumenter\Vedtægter revideret 2013.04.10\Vedtægter Ishøj Forsyning Holding AS (1).doc 1. SELSKABETS NAVN

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GENTOFTE SPILDEVAND A/S. C:\Users\SPPDF\AppData\Local\Temp\tmp4BED.doc

VEDTÆGTER FOR GENTOFTE SPILDEVAND A/S. C:\Users\SPPDF\AppData\Local\Temp\tmp4BED.doc VEDTÆGTER FOR GENTOFTE SPILDEVAND A/S C:\Users\SPPDF\AppData\Local\Temp\tmp4BED.doc 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED Side 2 1.1 Selskabets navn er Gentofte Spildevand A/S. 2. SELSKABETS FORMÅL 2.1 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for HOFOR A/S

Vedtægter for HOFOR A/S Vedtægter for HOFOR A/S CVR-nr. 10 07 30 22 1. Navn 1.1 Selskabets navn er HOFOR A/S. 1.2 Selskabets binavne er: 2. Formål - HOVEDSTADSOMRÅDETS FORSYNINGSSELSKAB A/S - HOFOR Service A/S - HOFOR Forsyning

Læs mere

UDKAST 07.05 VEDTÆGTER. Klejtrup Udvikling ApS CVR-nr. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard

UDKAST 07.05 VEDTÆGTER. Klejtrup Udvikling ApS CVR-nr. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard UDKAST 07.05 VEDTÆGTER FOR Klejtrup Udvikling ApS CVR-nr. 129431-Jesper Bierregaard 2 af 8 1 NAVN 1.1 Selskabets navn er Klejtrup Udvikling ApS. 2 FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med

Læs mere

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Københavns Kommune. 3.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HILLERØD FORSYNING HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR HILLERØD FORSYNING HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR HILLERØD FORSYNING HOLDING A/S Indholdsfortegnelse 1. Selskabets navn, hjemsted og formål... 3 2. Selskabets kapital... 3 3. Generalforsamlinger... 3 4. Datterselskabsanliggender... 4 5.

Læs mere

VE D T Æ G T E R. for NK-Vejlys A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål:

VE D T Æ G T E R. for NK-Vejlys A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål: VE D T Æ G T E R for NK-Vejlys A/S Selskabets navn, hjemsted og formål: 1. Selskabets navn er NK-Vejlys A/S. Selskabets hjemsted er Næstved Kommune. 2. Selskabets formål er at drive elnetvirksomhed i henhold

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FIH REALKREDIT A/S

VEDTÆGTER FOR FIH REALKREDIT A/S VEDTÆGTER FOR FIH REALKREDIT A/S 1 Navn og hjemsted Selskabets navn er FIH Realkredit A/S. Dets hjemsted er Københavns Kommune. 2 Formål Selskabets formål er at drive alle former for realkreditvirksomhed,

Læs mere

Vedtægter for Andelsselskabet Almenbo

Vedtægter for Andelsselskabet Almenbo Vedtægter for Andelsselskabet Almenbo Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Administrationsorganisationens navn er Almenbo. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Ballerup Kommune. 2. Administrationsorganisationen

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AFLØB BALLERUP A/S CVR. NR: 32 65 95 86. Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001. J.nr.

VEDTÆGTER FOR AFLØB BALLERUP A/S CVR. NR: 32 65 95 86. Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001. J.nr. Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 157077 VEDTÆGTER FOR AFLØB BALLERUP A/S CVR. NR: 32 65 95 86 \\fd09fs02\tshomes$\fb\fbifk\desktop\til web\publiseret

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 34 69 92 24 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune er Herning. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at besidde andele i afdeling I&T

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Alm. Brand A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Alm. Brand A/S CVR-nr VEDTÆGTER for Alm. Brand A/S CVR-nr. 77333517 Udgave 2010 1. 1.1. Selskabets navn er Alm. Brand A/S. 2. 2.1. Selskabets formål er - direkte eller indirekte - at eje kapitalandele i forsikringsselskaber

Læs mere

VEDTÆGTER LOLLANDS BANK

VEDTÆGTER LOLLANDS BANK VEDTÆGTER for Aktieselskabet LOLLANDS BANK (CVR.nr. 36684828) Stiftet den 9. februar 1907 lollandsbank.dk Bankens navn, hjemsted og formål 1. Bankens navn er Aktieselskabet Lollands Bank. Banken driver

Læs mere

Forslag til nye. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål:

Forslag til nye. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål: Forslag til nye V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S Selskabets navn, hjemsted og formål: 1 Selskabets navn er HIMMELBJERG GOLF A/S. Selskabets hjemsted er Silkeborg Kommune. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG

Læs mere

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab 19. oktober 2009 Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 1 af 8 BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. 1. Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige

Læs mere

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 1 Aftalens deltagere Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner indgår med virkning fra den 1. april 2015 aftale om nedsættelse af

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LOLLAND ENERGI HOLDING A/S April 2014

VEDTÆGTER FOR LOLLAND ENERGI HOLDING A/S April 2014 22. april 2014 Dok. nr. D14-019163 Sagsnr. 11-0005 VEDTÆGTER FOR LOLLAND ENERGI HOLDING A/S April 2014 Lolland Energi Holding A/S cvr.nr. 28 65 42 00 Side 1/5 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Lolland Energi

Læs mere

VEDTÆGTER FOR REBILD FORSYNING HOLDING A/S. W:\44102\147236\ doc

VEDTÆGTER FOR REBILD FORSYNING HOLDING A/S. W:\44102\147236\ doc VEDTÆGTER FOR REBILD FORSYNING HOLDING A/S W:\44102\147236\000005.doc 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Side 2 1.1 Selskabets navn er Rebild Forsyning Holding A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HILLERØD AFFALDSHÅNDTERING A/S

VEDTÆGTER FOR HILLERØD AFFALDSHÅNDTERING A/S VEDTÆGTER FOR HILLERØD AFFALDSHÅNDTERING A/S Indholdsfortegnelse 1. Selskabets navn, hjemsted og formål... 3 2. Selskabets kapital... 3 3. Generalforsamlinger... 3 4. Bestyrelse og direktion... 4 5. Revision...

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Rungsted Havn A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune. 2 Formål 2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE

Vedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE NNIT A/S 2016-03-11 INTERNAL USE Indholdsfortegnelse 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 AKTIEKAPITAL OG AKTIER... 3 3 FORHØJELSE AF AKTIEKAPITAL... 3 4 GENERALFORSAMLINGEN, AFHOLDELSESSTED SAMT INDKALDELSE... 4 5

Læs mere

UDKAST VEDTÆGTER FOR RUNGSTED HAVN A/S. 2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre

UDKAST VEDTÆGTER FOR RUNGSTED HAVN A/S. 2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre 19. maj 2011 Claus Høeg Madsen Partner UDKAST VEDTÆGTER FOR RUNGSTED HAVN A/S Ref 5300319 Dok 926361 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Rungsted Havn A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune.

Læs mere

1. Navn. 1.1 Selskabets navn er Billund Vand A/S. 2. Hjemsted. 2.1 Selskabets hjemsted er Billund Kommune. 3. Formål

1. Navn. 1.1 Selskabets navn er Billund Vand A/S. 2. Hjemsted. 2.1 Selskabets hjemsted er Billund Kommune. 3. Formål Lett Advokatfirma Adv. Jacob Christiansen J.nr. 222237-DJU VEDTÆGTER for BILLUND VAND A/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Billund Vand A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemsted er Billund Kommune. 3. Formål

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16 VEDTÆGTER for PANDORA A/S CVR-nr. 28 50 51 16 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er PANDORA A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med anlægsinvestering, finansiering, industri, handel og

Læs mere

SPUTNIKKOLLEGIET FREDERIKSBERG APS

SPUTNIKKOLLEGIET FREDERIKSBERG APS VEDTÆGTER for SPUTNIKKOLLEGIET FREDERIKSBERG APS SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er Sputnikkollegiet Frederiksberg ApS. Selskabets hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 UDKAST VEDTÆGTER FOR Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] C V R

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 2. Vestas internal protocol Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål... 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele)... 3 3 Bemyndigelser

Læs mere

J.nr.: 05-59485. Vedtægter. Midtfyns Elforsyning Forsyningspligt A/S CVR-nr. 26327237

J.nr.: 05-59485. Vedtægter. Midtfyns Elforsyning Forsyningspligt A/S CVR-nr. 26327237 J.nr.: 05-59485 Vedtægter Midtfyns Elforsyning Forsyningspligt A/S CVR-nr. 26327237 1. Selskabets navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Midtfyns Elforsyning Forsyningspligt A/S. 1.2. Selskabets hjemsted

Læs mere

DISfonden. I henhold til de hidtidige vedtægters pkt. 12 har bestyrelsen godkendt, at vedtægterne fremover skal have følgende ordlyd: VEDTÆGTER FOR

DISfonden. I henhold til de hidtidige vedtægters pkt. 12 har bestyrelsen godkendt, at vedtægterne fremover skal have følgende ordlyd: VEDTÆGTER FOR DISfonden DISfonden blev under navnet Danmarks Internationale Studenterkomité stiftet den 26. marts 1946 af studenterorganisationer og foreninger samt lærerkræfter ved de højere læreanstalter i Danmark.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORSYNING HELSINGØR A/S. Vedtægter for Forsyning Helsingør A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER FOR FORSYNING HELSINGØR A/S. Vedtægter for Forsyning Helsingør A/S. CVR-nr VEDTÆGTER FOR FORSYNING HELSINGØR A/S Vedtægter for Forsyning Helsingør A/S CVR-nr. 32 05 93 25 Navn 1.1 Selskabets navn er Forsyning Helsingør A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemsted er Helsingør Kommune.

Læs mere

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S Vedtægter 18. december 2013 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR. 33 03 26 33 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Holbæk Forsyning Holding A/S. 1.2 Selskabets binavn

Læs mere

V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S

V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S BILAG 1 København Sagsnr. 908404-0037 jkr/tkr/hpj V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere