Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Karstoft A. Domme. Taksationskommissionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "07738.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07738.00. Fredningen vedrører: Karstoft A. Domme. Taksationskommissionen 26-03-1992."

Transkript

1 Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Karstoft A Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer

2 TAKSATIONSKOMMISSIONEN>

3 TAKSATIONSKOM MISSION EN VEDRØRENDE NATURFREDNING ADRESSE SLOTSMARKEN HØRSHOLM TLF Sag nr Fredning af arealer ved Karstoft å i Aaskov kommune, RingkØbing amt. Kendelse: (Meddelt den 26. marts 1992) Overfredningsnævnets afgørelse af 13. december 1991 om erstatning i anledning af fredning af arealer ved Karstof t å i Aaskov kommune, RingkØbing amt er påklaget til Taksationskommissionen vedrørende Naturfredning af sagens lb.nr. l, Eskild Lyngholm Johnson og Jens Peder Green, lb.nr. 3, Hans Jacob Thybo Jacobsen, lb.nr. 4, SØren Christian Green Pedersen, lb.nr. 5, Uffe GrØndal Kjær, lb.nr. 7, Knud D. Lausen og lb.nr. 9, BØrge Hesseldal- Nielsen. Klagen er senere frafaldet for så vidt angår Hans Jacob Thybo Jacobsen (lb.nr. 3). Taksationskommissionen har den 10. marts 1992 besigtiget de fredede arealer og forhandlet med ejerne, der med undtagelse af BØrge Hesseldal-Nielsen havde givet møde, og som under taksationen har været bistået af Landbrugets Rådgivningscenter, Landskontoret for Landboret ved konsulent Ole Kirk. RingkØbing Amtskommune var repræsenteret ved ingeniør Steen Davidsen, Teknik og MiljØforvaltningen. Fu 02 35

4 2 Landskontoret for landboret har for Taksationskommissionen nedlagt følgende erstatningspåstand, idet arealerstatningerne ikke påstås ændret: "Lb.nr. l - Eskild Lyngholm Johnson og Jens Peder Green for fredning af 1,3 ha for tab af fiskeleje på 427 lb. m bred a 87,50 kr. Erstatningspåstand ialt kr kr kr. Lb.nr. 4 - SØren Chr. Green Pedersen Principalt for fredning af 12,0 ha for tab af fiskeleje på 1453 lb. m bred a 87,50 kr. for ekstraudgifter efter nedlæggelse af Nr. Grene kanalen 50 % af etableringsomkostninger til pumpestation Erstatningspåstand ialt + 50 % af årlige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger til pumpestation Subsidiært for fredning af 12,0 ha for tab af fiskeleje på 1453 lb. m bred a 87,50 kr. for værdinedgang efter nedlæggelse af Nr. Grene kanalen ikke under Erstatningspåstand ialt kr kr kr kr kr kr kr kr. Lb.nr. 5 - Uffe GrØndal Kjær Principalt for fredning af 6,6 ha for tab af fiskeleje på 1200 lb. m bred a 87,50 kr. for ekstraudgifter efter nedlæggelse af Nr. Grene kanalen 50 % af etableringsomkostningerne til pumpestation Erstatningspåstand ialt + 50 % af årlige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger til pumpestation kr kr kr kr.

5 3 Subsidiært for fredning af 6,6 ha for tab af fiskeleje på 1200 lb. m bred a 87,50 kr. for værdi nedgangen efter nedlæggelse af Nr. Grene kanalen ikke under Erstatningspåstand ialt kr kr kr kr. Lb.nr. 7 - Knud D. Lausen for fredning af 6,1 ha for tab af fiskeleje på 1243 lb. m. bred a 87,50 kr. Erstatningspåstand ialt kr kr kr. Lb.nr. 9 - BØrge Hesseldal-Nielsen for fredning af 1,0 ha for tab af fiskeleje på 223 lb. m bred a 87,50 kr. Erstatningspåstand ialt kr kr kr." Under taksationen har konsulent Ole Kirk nærmere redegjort for erstatningspåstandene på grundlag af et skriftligt indlæg af 28. februar Heraf fremgår bl.a., at der som for Overfredningsnævnet påstås erstatning for tab af udleje af fiskerettigheder med et beløb på 87,50 kr. pr. løbende meter åbred, beregnet som en engangserstatning ud fra en kapitalisering af 3,50 kr. i leje af fiskevand pr. meter åbred med en rentesats på 4 % (svarende til en kapitaliseringsfaktor på 25). Til støtte for anvendelse af denne høje kapitaliseringsfaktor er henvist til, at prisen for fiskerettigheder i området allerede er steget mere end den gennemsnitlige prisstigning, og at denne udvikling må forventes at fortsætte. Til belysning heraf er det bl.a. oplyst, at der på en strækning af Skjern å, ca. l,s km vest for Karstoft å's udløb er udlejet fiskerettigheder for 2-3 km åbred for 6 kr. pr. m. VedrØrende ejendommen lb.nr. l gøres det gældende, at åbredslængden retteligt er 427 m. Angående erstatningskravet for lb.nr. 4 og 5 for tab efter nedlæggelse af Nr. Grene-kanalen, har Landskontoret for Landboret i nævnte skrivelse bl.a. anført:

6 4 "Der har tidligere været oppumpet vand fra kanalen til markvanding. Denne oppumpning er ophørt for flere år siden. Kanalens betydning kan sammenfattes til følgende tilførsel af vand til engene, dels som trykvand, dels ved overrisling (sivning). Det bemærkes, at der er tale om sandjord i blandet grus. Dyrkningssikkerheden blev væsentlig forøget ved etablering af kanalen, idet grundvandet p.g.a. trykvandet blev hævet. Sivningen har også Øget græsningsfærdigheden, især i tørre perioder. tilførsel af vand tale om naturlige kunstigt anlagte. Karstoft å. til dammene i engene. Der er dels (tidligere å-slyngninger), dels Vandet siver fra dammene ud i kreaturvanding forbedret jagt forøgelse af de naturmæssige og rekreative værdier (se de tidligere omtalte skrivelser af 3. april og 21. august 1991 tiloverfredningsnævnet). Ovennævnte funktioner/værdier er fjernet ved Overfredningsnævnets beslutning om ekspropriation af stemmeværket. Ingen af nævnte forhold er faldet bort i henhold til bestemmelsen i vandforsyningslovens 86, stk. 4. Efter fjernelse af stemmeværket vil tilstanden i kanalen, engen og dammene kunne opretholdes ved vandindtag fra Skjern å. Overfredningsnævnets afgørelse af 13. december 1991 er ikke til hinder derfor, idet der i 6 om bebyggelse og andre konstruktioner og anlæg i stk. 3 er anført følgende: "Fredningen er ikke til hinder for, at der efter fredningsnævnets godkendelse foretages de nødvendige anlæg til oppumpning af vand fra Skjern å til opretholdelse af vandstanden i de damme, der hidtil har været vandforsynet via den nordlige kanal." Vandindtagningen vil kunne ske ved, at der enten opstilles en vindmølle til oppumpning af vand eller en eldrevet

7 5 pumpestation. Af disse to muligheder er kun den sidste realistisk. En vindmølle til oppumpning af vand vil ikke være anvendelig. For det første må der ikke opstilles vindmølle i Skjern å dalen. For det andet findes der ikke vindmøller med tilstrækkelig pumpekapacitet. Der er tale om oppumpning af l/sek. Opstilling af en eldreven pumpestation vil derimod være en acceptabel løsning. I overensstemmelse med den principale påstand for lb.numrene 4 og 5 må det offentlige afholde alle etablerings-, drifts- og vedligeholdelsesomkostninger til pumpestationen. Etableringsomkostningerne beløber sig til ialt kr., jfr. tilbud af 23. maj 1991 fra El-Nyt i Skarrild. Dertil kommer de årlige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, som må antages at blive et sted mellem kr. Subsidiært er der påstået tillagt hver af de to berørte lodsejere et beløb på ikke under kr. for den ejendomsforringelse (nedgang i handelsværdi), som følger af ekspropriationen. I den forbindelse kan særlig fremhæves: Engarealerne De to lodsejere vil begge have ca. 5 ha, som vil blive forringet. Kanalens funktion er beskrevet ovenfor. Ejendomsforringelsen vil således være en følge af mindre græsudbytte i engene, tab af direkte mulighed for kreaturvanding, forringelse af jagt, tab af herlighedsværdier efter udtørring af dammene m.v. med damme, vandhuller, grøfter m.v. har tilført ejendommene en værdiforøgelse, som en stor køberkreds gerne betaler et ekstra beløb for. Der er ikke mange steder, hvor man kan opleve fredelige, idylliske, frodige enge med damme m.v., hvori der er fisk, padder, insekter m.v., og hvor storken spankulerer rundt i aftentimerne. Sådanne naturperler har en høj værdi. Endelig kan anføres, at MiljØstyrelsen må antages at være enige med Landskontoret i, at der skal betales erstatning for lukning af kanalen. Der vedlægges kopi af skrivelse af 10. januar 1991 fra RingkØbing amtskommune, Teknik- og miljøforvaltningen til Palsgaard Statsskovdistrikt. I 3. afsnit er anført

8 6 "Vandforsyning af dammene falder - ifølge MiljØstyrelsens vurdering - uden for vandforsyningslovens bestemmelser og reguleres udelukkende ud fra vandløbs lovens bestemmelser. Fortsat vandindtag hertil vil altså kunne ske uanset hjemmel i en eventuel fredningskendelse. Retten vil dog kunne inddrages af vandløbsmyndigheden ligeledes i medfør af vandløbs loven og formentlig under fuld erstatning." En fortolkning af vandforsyningslovens 86, stk. 4 sammenholdt med kanalens funktioner fører frem til, at Overfredningsnævnets afgørelse er forkert. Der må derfor betales fuld erstatning for tabet, jfr. herom ovenfor." Af en skrivelse af 17. januar 1990 fra Fredningsnævnet for RingkØbing amts fredningskreds til Overfredningsnævnet fremgår, at amtskommunen vedrørende ejendommen lb. nr. l har opmålt åbredslængden til 427 m, og at nævnet går ud fra, at dette tal og ikke de 340 m, der er lagt til grund i fredningsnævnets kendelse, skal danne grundlag for erstatningen. Amtskommunens repræsentant har under taksationen bekræftet dette. Taksationskommissionens bemærkninger: Kommissionen finder, at erstatning for tab af udleje af fiskerettigheder må udmåles under anvendelse af sædvanlig kapitaliseringsmetode svarende til en kapitaliseringsfaktor på 8. Efter et skøn på grundlag af de fremkomne oplysninger om den forventede fiskeleje i området, findes erstatning for det omhandlede tab at kunne fastsættes til 50 kr. pr. løbende meter åbred. Det lægges efter amtskommunens opmåling til grund, at åbredslængden vedrørende ejendommen Ib nr. l er 427 m. Den af Overfredningsnævnet trufne beslutning om, at der som et led i fredningen skal ske nedlæggelse af Nr. Grene-kanalen, vil efter det oplyste medføre delvis udtørring af nogle damme nær kanalens udløb i Skjern å samt engene omkring disse damme, alt beliggende på ejendommene lb.nr. 4 og 5. Vandforsyningslovens 86, stk. 4

9 7 bestemmer bl.a., at rettigheder til indvinding af vand til vanding af landbrugsafgrøder og til dambrug er bortfaldet den l. april 1990, hvilket indebærer, at vandindvinding af den angivne karakter vil kræve amtskommunens tilladelse. Taksationskommissionen finder imidlertid ikke, at den nævnte lovbestemmelse omfatter tilførsel af kanalens vand til de pågældende damme samt de vandtilsivninger, der sker til engene fra dammene. En sådan vandtilførsel ville således også efter den l. april 1990 kunne ske uden tilladelse. Taksationskommissionen er herefter enig med Landskontoret for landboret i, at de eventuelle Økonomiske tab, der skyldes dammenes og engene s udtørring, er en følge af fredningsbestemmelsen om kanalens nedlæggelse, og at de berørte grundejere har krav på fredningserstatning, hvis de lider sådanne tab. Efter en samlet bedømmelse på grundlag af besigtigelsen og de oplysninger, der er forelagt Taksationskommissionen vedrørende de omhandlede arealer, må det lægges til grund, at den udtørring af damme og enge, som fredningen medfører, vil påføre ejerne af ejendommene lb.nr. 4 og 5 et Økonomisk tab i form af et fald i handelsværdien, bl.a. som følge af reduceret herlighedsværdi og forringede jagtmuligheder. Taksationskommissionen finder derfor, at der tilkommer de pågældende ejere fredningserstatning, som bør fastsættes som et beløb, der kompenserer for denne værdinedgang, hvilket beløb skønsmæssigt fastsættes til kr. for hver af de to ejendomme. Som følge af det anførte fastsættes erstatningerne således, idet de af Overfredningsnævnet fastsatte beløb vedrørende arealerstatning ikke er påklaget: Vedr. lb.nr. l arealerstatning tab af fiskeleje 427 m a 50 kr. Ialt oprundet til kr kr kr. Vedr. lb. nr. 4 arealerstatning tab af fiskeleje 1453 m a 50 kr. værdinedgang p.g.a. udtørring Ialt oprundet til kr kr kr kr.

10 e 8 Vedr. lb. nr. 5 arealerstatning kr. tab af fiskeleje 1200 ro a 50 kr kr. værdinedgang p.g.a. udtørring kr. lait kr. Vedr. lb. nr. 7 areaierstatning kr. tab af fiskeleje 1243 ro a 50 kr kr. lait kr. Vedr. lb. nr. 9 arealerstatning kr. tab af fiskeleje 223 ro a 50 kr kr. lait oprundet til kr. Herefter bestemmes: Der fastsættes følgende erstatningsbeløb til nedennævnte ejere: Lb. nr. l, Eskild Lyngholm Johnson og Jens Peder Green kr. Lb. nr. 4, SØren Chr. Green Pedersen kr. Lb. nr. 5, Uffe GrØndal Kjær kr. Lb. nr. 7, Knud D. Lausen kr. Lb. nr. 9, BØrge Hesseldal-Nielsen kr.

11 ! 9 BelØbene forrentes som bestemt ved Overfredningsnævnets afgørelse af 13. december I godtgørelse for sagkyndig bistand under sagens behandling for Taksationskommissionen tillægges der ejerne, der alle er repræsenteret af Landskontoret for Landboret, ialt kr., som kan udbetales direkte til Landskontoret. Ole Nicolaisen Karl Nielsen Jens Peder Hedegaard

12 OVERFREDNINGSNÆVNET>

13 Overfredningsnævnets afgørelse af 13. december 1991 om fredning af arealer ved Karstoft å i Aaskov Kommune (sag nr. 2789/89). Fredningsnævnet for Ringkøbing Amts Fredningskreds har ved afgørelse af 18. december 1989 truffet afgørelse om fredning af arealer omkring Karstoft å's nedre løb i Aaskov Kommune, ia1t ca. 36 ha. Fredningen omfatter helt eller delvist 7 ejendomme i privat eje samt en ejendom ejet af Miljøministeriet v/skov- og Naturstyrelsen. Fredningssagen er rejst i 1986 af Ringkjøbing Amtsråd. Fredningen er forelagt Overfredningsnævnet til efterprøvelse i medfør af naturfredningslovens 25. Fredningsområdet omfatter ca. 2,5 km åstrækning fra Classonsborg til Karstoft å's udløb i Skjern å. Vandløbet har på denne strækning karakter af naturligt vandløb med velbevarede slyngninger, omgivet af ellesumpe og stejle, træbevoksede skrænter. Karstoft å rummer en af de få tilbageværende gydepladser for den udryddelsestruede Skjern å-laks. Karstoft å rummer endvidere potentielle gydepladser for laksen inden for fredningsområdet. I tilknytning til Karstoft å ligger Nr. Grene og Kærhede Dambrug med tilhørende stemmeværker i selve åen, der sikrer vand til dambrugene via 2 kanaler parallelt med åen, henholdsvis syd (Classonsborg-Borriskanalen) og nord for åen. Efter Skov- og Naturstyrelsens overtagelse og nedlæggelse af

14 2 Nr. Grene Dambrug tjener den nordlige kanal til at opretholde vandstanden i en række damme inden for fredningsområdet. Fredningsområdet ligger i landzone. Åen og dens nærmeste omgivelser er i regionplanen angivet som naturområde. Amtsrådet har optaget åen som amtsvandløb, hvilket bl.a. indebære~, at amtet har tilsyns- og vedligeholdelsespligten. Vandløbet er samtidig omfattet af naturfredningslovens 43 om beskyttelse af vandløb. Naturfredningsrådet og Danmarks Naturfredningsforening har anbefalet gennemførelse af fredningen. På grund af fredningens store fiskerimæssige interesser er den endvidere støttet af Danmarks Sportsfiskerforbund samt Skjern å-sammenslutningen. Ringkjøbing Amtsråd har over for Overfredningsnævnet anbefalet en stadfæstelse af fredningsnævnets afgørelse. Skov- og Naturstyrelsen har indstillet fredningen gennemført med den ændring, at vandindtaget til den nordre engvandingskanal stoppes, og vandet herfra afgives som frivand i åen. Skjern å-sammenslutningen har over for Overfredningsnævnet indstillet, at fredningen ændres, så stemmeværket ved Classonsborg-Borriskanalen nedlægges, og vandindtaget stoppes. Alternativt har sammenslutningen ønsket et beskedent vandindtag til kanalen, eventuelt fikseret ved hjælp af en rørledning. I sagens behandling har deltaget 9 af Overfredningsnævnets 11 medlemmer. Overfredningsnævnet skal udtale: Det tiltrædes enstemmigt, at der gennemføres fredning efter naturfredningslovens kapitel III for at sikre opretholdelse af de landskabelige og biologiske værdier, der er knyttet til området, særlig med henblik på at sikre området som levested for Skjern å-laksen.

15 3 Et flertal på 6 af Overfredningsnævnets medlemmer finder, at hensynet til fredningens formål nødvendiggør en nedlæggelse af den nordlige kanal, der forsyner dammene nord for åen. Herigennem sikres, at hele åens vandføring på dette sted forbliver i åen, når stemmeværket ved Nr. Grene Dambrug nedlægges i medfør af fredningen. Dog bør fredningen ikke være til hinder for, at vandstanden i dammene opretholdes ved alternative vandindtag, eksempelvis fra Skjern å. Et mindretal på 2 af Overfredningsnævnets medlemmer ønsker bibeholdelse af samme kanal med vandindtag i det omfang, det efter nedlæggelse af stemmeværket kunne lade sig gøre uden yderligere uddybning af kanalen. Vandindtaget til opretholdelse af dammene skulle i givet fald suppleres med indtag fra Skjern å. Et andet mindretal på et af Overfredningsnævnets medlemmer ønsker en stadfæstelse af fredningsnævnets afgørelse på dette punkt. Overfredningsnævnet kan iøvrigt enstemmigt i realiteten tiltræde fredningsnævnets afgørelse med følgende ændringer af fredningsbestemmelserne: Der findes ikke grundlag for at fastsætte særlige bestemmelser om offentlighedens færdsel i fredningsområdet, bortset fra færdsel på åen. Almenhedens færdsel reguleres således alene i henhold til de almindelige bestemmelser herom i naturfredningsloven. I fredningsnævnets afgørelse indgår en bestemmelse vedrørende eventuel retablering af et vandkraftværk ved Classonsborg. Vandkraftværket ligger imidlertid uden for fredningsområdet. Da en retablering under alle omstændigheder kræver tilladelse i henhold til anden lovgivning, kan denne bestemmelse udgå. Idet fredningsnævnets afgørelse af 18. december 1989 ophæves, fastsættes herefter følgende fredningsbestemmelser for det 36,43 ha store fredningsområde, der er vist på kortet, der hører tiloverfredningsnævnets afgørelse

16 4 (fredningskortet), og som helt eller delvis omfatter de på vedhæftede fortegnelse anførte matrikelnumre. L-l. Fredningens formål. Fredningen har til formål at bevare områdets landskabelige og naturvidenskabelige værdier, herunder primært at sikre Karstoft å som levested for Skjern å-laksen. ~. Bevaring af området. De fredede arealer, herunder Karstoft å skal bevares i deres nuværende tilstand, medmindre en tilstandsændring er tilladt i følgende bestemmelser, sker med henblik på at forbedre livsbetingelserne for Skjern å-laksen eller tillades ved en dispensation efter 10.,L2. Stemmeværker og fordeling af vand. Stemmeværket ved Nr. Grene Dambrug skal fjernes og vandløbet retableres, så hele vandføringen på dette sted forbliver i Karstoft å. Det pålægges Skov- og Naturstyrelsen at gennemføre denne bestemmelse, herunder at indhente de nødvendige dispensationer efter naturfredningsloven og anden lovgivning, som følge af bestemmelsen. Fredningen er ikke til hinder for, at stemmeværket ved Classonsborg-Borriskanalen ombygge s, så laksens muligheder for passage forbi stemmeværket forbedres, ligesom ombygning i medfør af vandforsyningsloven eller anden lovgivning kan finde sted med henblik på at ændre vandfordelingen mellem åen og kanalen eller at begrænse vandindtaget til kanalen til det maksimalt tilladte.

17 5 Fredningen er endvidere ikke til hinder for, at amtsrådet laver foranstaltninger til kontrol af vandfordelingen mellem kanalen og åen..ljt. Fiskeri. Fiskeri i åen er forbudt. Uanset forbudet i stk. l er fiskeri med åleruser og tatning dog tilladt. Endvidere kan bortfiskning af rovfisk (gedder o.l.) eller fangst af moderfisk til avl ske efter tilladelse fra Ringkjøbing Amtsråd og i henhold til ferskvandsfiskeriloven. Terrænændringer og beplantning. Der må ikke foretages terrænændringer i området. Der må således ikke foretages afgravning, opfyldning eller lignende, herunder ske udnyttelse af forekomster i jorden. Forbudet gælder ikke placering af opgravet fyld fra åen. Arealerne omkring åen kan fortsat benyttes som hidtil, herunder til afgræsning. Den eksisterende bevoksning i området må ikke fjernes, jf. dog 9..L-.... Bebyggelse og andre konstruktioner og anlæg. Der må ikke opføres nye bygninger (herunder skure, drivhuse og transforrnerstationer) eller etableres andre anlæg eller faste konstruktioner end bygninger i området.

18 6 Forbudet gælder ikke opsætning af sædvanlige hegn for heste, kreaturer og får. Fredningen er ikke til hinder for, at der efter fredningsnævnets godkendelse foretages de nødvendige anlæg til oppumpning af vand fra Skjern å til opretholdelse af vandstanden i de damme, der hidtil har været vandforsynet via den nordlige kanal. Fredningen er endvidere ikke til hinder for en udvidelse af kursusejendommen Skarrildhus. En eventuel udvidelse af kursusejendommen skal dog forelægges fredningsnævnet til godkendelse, jf. 10..L2. Færdsel. Færdsel på åen må ikke finde sted med undtagelse af myndigheders færdsel i forbindelse med vedligeholdelse og tilsyn samt med henblik på forbedring af mulighederne for laksens overlevelse. ~. Forurenin~ af naturen. Fredningsområdet må ikke forurenes ved henlæggelse af affald, henstilling af udrangerede landbrugsmaskiner eller redskaber 0.1..L.2. Naturpleje o~ vandløbsvedli~eholdelse. Ejerne må foretage udtynding og fornyelse af beplantningen i området efter godkendelse fra Ringkjøbing Amtsråd. På arealer, som ikke ejes af staten, har Ringkjøbing Amtsråd ret til uden udgift for ejeren at foretage naturpleje til opfyldelse af fredningens formål, f.eks. ved fældning og rydning

19 7 af bevoksning langs åen eller ved afgræsning eller slåning af arealerne. Pleje må kun udføres med vedkommende ejers samtykke eller - hvis samtykke ikke opnås - med fredningsnævnets tilladelse. Når amtet foretager trærydning, tilfalder træet ejeren af det pågældende areal, såfremt ejeren fjerner træet inden en af amtet fastsat passende frist og ellers amtskommunen. Ejeren af arealet kan ikke stille krav om opskæring, sammenbæring og kørsel til fast vej. På arealer, der er eller senere måtte blive undergivet statslig administration, varetages den fornødne pleje af Skov- og Naturstyrelsen. Eventuel grødeskæring og anden vedligeholdelse i åen må kun foretages med henblik på at forbedre områdets egnethed som gydeplads og opvækstområde for laks i overensstemmelse med fredningens formål. Dispensationer. En dispensation fra bestemmelserne i 2-9 kan meddeles efter reglerne i naturfredningslovens 34, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål. En dispensation fra fiskeriforbudet i fredningens 4 kan kun ske efter indhentet udtalelse fra Naturfredningsrådet. På Overfredningsnævnets vegne :/f ~~/ ~ _ ~/løv- / Bent Jaco sen viceformand

20 8 Fortegnelse over matrikelnumre, der helt eller delvis er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 13. december om fredning af arealer ved Karstoft Å i Aaskov Kommune (sag nr. 2789/89). Sønderlandet, Skarrild: Matr.nr. 38 ~, 3 S&, 38 Q, 5 ~, 4 Q, 3 ~, 3 g, 40 Q, 2 ~, 2 ~ og 40 ~.

21 l. :" O O O... O O O O O O Nedlagt dambrug o e. o oo o ȯ o 0 00 o. II o o. e FREDNING AF AREALER OMKRING KARSTOFT SIlnderlandet, Åskov A kommune Skarrild Fredningsgrænse Ejendomsgrænse Lb.nr. - Stemmeværk a 5- o sq o o o o o o o o 00o 0... o o ọ FREDNINGSKORT OVERFREDNINGSNÆVNETS frednlngsafgørelse af Dec i sag nr. 2169/_89.. o 000 o o o o o o o o o...o o 0 o o o.. 00 o 2Q o o. o o o 0 ;;karrildhus it. o iskarrildhus s 10'\ 02- ~ e.,.,... L'-

22 Overfredningsnævnets afgørelse af 13. december 1991 om erstatning i anledning af fredning af arealer ved Karstoft å i Aaskov Kommune (sag nr. 2789/89). Fredningsnævnet for Ringkøbing Amts Fredningskreds har ved afgørelse af 18. december 1989 afgjort erstatningsspørgsmålene i anledning af den samtidig besluttede fredning af arealer på ialt ca. 36 ha omkring Karstoft å's nedre løb i Aaskov Kommune. Erstatning er tilkendt ejerne af 7 ejendomme (løbenumre) i privat eje, som helt eller delvis er omfattet af fredningen, med ialt kr, med renter fra 18. december Fredningsnævnet har tilkendt erstatning med 700 kr. pr. ha for arealerne langs med åen, dog ikke under kr. pr. ejendom. Erstatningen for tab af fiskeleje som følge af begrænsningen i adgang til fiskeri i åen er tilkendt med 70 kr. pr. løbende meter bred. Endelig er der tilkendt hver af ejerne under lb.nr. 4 og 5 et beløb på kr. i erstatning som følge af beslutningen om at nedlægge stemmeværket ved Nr. Grene Kanal. Fredningsnævnets afgørelse er forelagt Overfredningsnævnet til efterprøvelse i medfør af naturfredningsloven 25. I sagens behandling har deltaget 8 af Overfredningsnævnets 11 medlemmer.

23 2 Overfredningsnævnet skal udtale: Overfredningsnævnet har ved anden afgørelse af d.d. tiltrådt fredningsnævnets afgørelse med enkelte ændringer af realiteten. For såvidt angår spørgsmålet om Nr. Grene Kanal har Overfredningsnævnet dog ved en flertalsbeslutning besluttet at skærpe afgørelsen, idet det er bestemt, at kanalen skal nedlægges, hvilket vil medføre hel eller delvis udtørring af nogle damme beliggende for enden af kanalen. Beslutningen herom har været meddelt de berørte ejere, der i denne anledning gennem Landbrugets Rådgivningscenter har fremsat et krav om erstatning for udgifterne til anlæg af et pumpeværk, der vil kunne forsyne de nævnte damme med vand fra Skjern å. Erstatningskravet for anlægsudgiften er på kr. samt yderligere et kapitaliseret beløb til dækning af de årlige drifts- og vedligeholdelsesudgifter, der er anslået til et sted mellem 50- og kr. Subsidiært er forlangt en erstatning på ikke under kr. til hver af de to ejere for forringelse af ejendomsværdien på grund af tab af herlighedsværdi, når dammene og engene omkring disse vil tørre ud. Om dette spørgsmål bemærkes: De hidtil bestående rettigheder til at indtage vand fra åer og kanaler til bl.a. engvanding er bortfaldet pr. 1. april 1990 i medfør af lov om vandforsyning, 86, stk. 4. Fortsat indvinding af vand til de nævnte damme vil derfor kræve tilladelse fra Ringkøbing Amt i medfør af vandforsyningsloven. Efter det for Overfredningsnævnet oplyste kan der ikke forventes meddelt nye tilladelser ti1overf1adevandindvinding. Overfredningsnævnet finder herefter ikke, at det er fredningens bestemmelse om, at Nr. Grene Kanal skal nedlægges, der medfører et eventuelt tab for de berørte ejere, hvorfor der ikke er grundlag for at tilkende ejerne under lb.nr. 4 og 5 særskilt erstatning i denne anledning. Om de øvrige erstatningsspørgsmål bemærkes: Fredningsområdet er i sin helhed omfattet af bestemmelserne i naturfredningslovens 47 a om åbeskytte1ses1inien, hvorefter der bl.a. ikke må ske

24 3 bebyggelse, tilplantning eller terrænændringer uden tilladelse fra fredningsnævnet. Arealerstatningen bør derfor nedsættes til 500 kr. pr. ha, dog således at der ydes en mindsteerstatning pr. ejer (lb.nr.) på kr. Ved fastsættelse af erstatning for tab af fiskeleje kan der ikke tillægges forventninger om prisstigninger i de kommende år helt så megen vægt, som fredningsnævnet har gjort, ligesom det må tages i betragtning, at indtægt af fiskeleje er undergivet indkomstbeskatning. Overfredningsnævnet finder derfor, at erstatningen for' tab af fiskeleje passende kan ansættes til 40 kr. pr. løbende meter bred. Der tilkendes herefter følgende erstatningsbeløb til de enkelt ejere, idet beløbene oprundes til nærmeste hele hundrede: Lb.nr. l Eskild Lyngholm Johnson og Jens Peder Green (med halvdelen til hver): 1,3 ha kr. 340 meter bred kr kr. Lb.nr. 3 Hans Jacob Thybo Jacobsen: 1,0 ha kr. Lb.nr. 4 Søren Christian Green Pedersen: 12,0 ha kr meter bred kr kr. Lb.nr. S Uffe Grøndal Kj ær : 6,6 ha kr meter bred kr kr. Lb.nr. 7 Knud D. Lausen: 6,1 ha meter bred kr kr kr. Lb.nr. 8 Danmarks Lærerforening: 0,5 ha kr. 75 meter bred kr "kr.

25 \, 4 Lb.nr. 9 Børge Hesseldal-Nielsen: 1,0 ha kr. 223 meter bred kr kr. Den samlede erstatning udgør kr. Erstatningsbeløbene forrentes efter naturfredningsloven 19, stk 4, fra datoen for fredningsnævnets afgørelse med en årlig rente, der er 1% højere end diskontoen. Fredningsnævnet har tilkendt ejerne samt Kærhede Dambrug Aps godtgørelse for sagkyndig bistand med ialt kr., der er udbetalt. I godtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand fra Landbrugets Rådgivningscenter under sagens behandling for Overfredningsnævnet tillægges der ejerne under lb.nr. 4 og 5 et beløb på tilsammen kr., der udbetales til Landbrugets Rådgivningscenter. Af den samlede erstatning på kr. med renter og de tilkendte omkostninger på ialt kr. udreder staten 75% og Ringkøbing Amt 25%. Overfredningsnævnets afgørelse af erstatningsspørgsmålene kan påklages til Taksationskommissionen vedrørende Naturfredning (adr.: Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm) af ejerne, idet erstatningerne er nedsat af Overfredningsnævnet i forhold til fredningsnæynets erstatningstilkendelse. Afgørelsen kan endvidere påklages af Miljøministeren og Ringkøbing Amt. Klagefristen er 4 uger fra den dag, Overfredningsnævnets afgørelse er meddelt den klageberettigede. Størrelsen af de tilkendte omkostningsbeløb kan ikke påklages, jf. naturfredningsloven 30, stk. l. på Overfr~~ngSd~næ~e~SJ. ~ /Ur?c(,,~ Bent Jae,bsen vieefo~and ;egne

26 FREDNINGSNÆVNET>

27 REG.NR Udskrift af protokollen for fredningsnævnet for Ringkøbing amts fredningskreds. Ar 1989 den 18. december blev i sagen I R.A.F. 200/1986 Fredning af arealer omkring Karstoft å i Aaskov kommune afsagt sålydende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. august 1986 har Ringkjøbing amtskommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, rejst sag om fredning af ca. 33 ha omkring Karstoft å's nedre løb m.v. i Aaskov kommune. Baggrunden for fredningsforslaget angaves at være følgende: Amtsrådet var gennem cand. scient. Nils Wegners undersøgelse af Skjern å systemets vildfiskebestand og kortlægning af spærringer m.v. i 1982 blevet opmærksom på, at den sidste lille rest af den gamle Skjern å laksestamme kun har en gydeplads tilbage i hele Skjern å systemet. Gydepladsen ligger på en strækning af nogle hundrede meters længde nederst i Karstoft å før udløbet i Skjern å. Fra Classonsborg og til Skjern å har Karstoft å karakter af naturvandløb og omgivelserne er naturlige med ellesumpe og stejle, træbevoksede skrænler. Ved denne strækning ligger Nr. Grene dambrug, som blev oprettet i før den tid var der laksegydepladser helt op til Classonsborg, men på grund af dambrugsopstemningen ændrede strækningen herfra til Classonsborg karakter og benyttes i dag ikke til gyd- ning. Der findes dog stadig en grusbund på strækningen og en fjernelse af Nr. Grene damstrugsopstemning vil mindst fordoble antallet af laksegydepladser i Skjern å systemet.

07694.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07694.00. Fredningen vedrører: Vind Egekrat og Hede. Domme. Taksationskom missionen.

07694.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07694.00. Fredningen vedrører: Vind Egekrat og Hede. Domme. Taksationskom missionen. 07694.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07694.00 Fredningen vedrører: Vind Egekrat og Hede Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-02-1986 Kendelser Deklarationer

Læs mere

07506.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07506.00. Fredningen vedrører: Dyndeby. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

07506.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07506.00. Fredningen vedrører: Dyndeby. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 07506.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07506.00 Fredningen vedrører: Dyndeby Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 20-11-1990 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

04497.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04497.00. Fredningen vedrører: Ravnsbakke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet

04497.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04497.00. Fredningen vedrører: Ravnsbakke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet 04497.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04497.00 Fredningen vedrører: Ravnsbakke Domme Taksations komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 15-07-1969 Fredningsnævnet 11-09-1967 Kendelser Deklarationer

Læs mere

05658.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05658.00. Fredningen vedrører: Marienlyst Nord. Domme. Taksations kom miss io nen.

05658.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05658.00. Fredningen vedrører: Marienlyst Nord. Domme. Taksations kom miss io nen. 05658.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05658.00 Fredningen vedrører: Marienlyst Nord Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 09-07-1973 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

05593.03. Afgørelser - Reg. nr.: 05593.03. Fredningen vedrører: v. Engklit. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. Naturklagenævnet

05593.03. Afgørelser - Reg. nr.: 05593.03. Fredningen vedrører: v. Engklit. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. Naturklagenævnet 'e 05593.03 Afgørelser - Reg. nr.: 05593.03 Fredningen vedrører: v. Engklit Domme Taksatio ns komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 08-07-1988 Fredningsnævnet 20-12-1985 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Over Isen Bæk Restaureringsprojekt Forlægning og etablering af faunapassage i Over Isen Bæk September 2014

Over Isen Bæk Restaureringsprojekt Forlægning og etablering af faunapassage i Over Isen Bæk September 2014 Over Isen Bæk Restaureringsprojekt Forlægning og etablering af faunapassage i Over Isen Bæk September 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE PROJEKTETS BAGGRUND... 3 EKSISTERENDE FORHOLD... 3 Afstrømningsmæssige forhold...

Læs mere

07911.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07911.00. Fredningen vedrører: Robbedale geologiske profiler. Domme. Taksations komm iss ionen.

07911.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07911.00. Fredningen vedrører: Robbedale geologiske profiler. Domme. Taksations komm iss ionen. 07911.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07911.00 Fredningen vedrører: Robbedale geologiske profiler Domme Taksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 19-11-1997 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelse i sag om tilsyn med beplantningsplaner for fredede arealer i Tibirke Bakker

Afgørelse i sag om tilsyn med beplantningsplaner for fredede arealer i Tibirke Bakker Afgørelse i sag om tilsyn med beplantningsplaner for fredede arealer i Tibirke Bakker Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 20. maj 2015 Sag NMK-522-00219 Natur- og Miljøklagenævnet har tru et afgørelse

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Karlstrup GI. Kirke og kirkegård. Domme. Taksatio ns kom miss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Karlstrup GI. Kirke og kirkegård. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. 07841.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07841.00 e Fredningen vedrører: Karlstrup GI. Kirke og kirkegård Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 04-01-1993 Kendelser

Læs mere

06421.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06421.00. Fredningen vedrører: Kissebjerg "Øen" Domme. Taksations kom miss io nen.

06421.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06421.00. Fredningen vedrører: Kissebjerg Øen Domme. Taksations kom miss io nen. 06421.00 Afgørelser - Reg. nr.: 06421.00 Fredningen vedrører: Kissebjerg "Øen" Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 25-07-1979 Fredningsnævnet 19-07-1977 Kendelser Deklarationer

Læs mere

00133.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00133.00. Fredningen vedrører: Troense Kyst. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00133.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00133.00. Fredningen vedrører: Troense Kyst. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00133.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00133.00 Fredningen vedrører: Troense Kyst Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 29-08-1924 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

J.nr Gribskov Kommunes 3 registrering af matr. nr. 1y m.fl. Dronningemølle

J.nr Gribskov Kommunes 3 registrering af matr. nr. 1y m.fl. Dronningemølle Naturklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København V Jens Flensborg Advokat Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 09-10400 - 7 jfl@energiogmiljo.dk

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer Fredningsnævnet for Nordsjælland Sdr.

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Ryebakke. Domme. la ksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Ryebakke. Domme. la ksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet 02850.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02850.00 Fredningen vedrører: Ryebakke Domme la ksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 23-08-1963 Fredningsnævnet 06-09-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen.

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen. 03076.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00 Fredningen vedrører: Holmsland Klit Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 10-01-1964 Fredningsnævnet 12-08-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer REG. NR. O 2. 2. 9 Li ø O l O INDHOLDSFORTEGNELSE OvEce~'~;k~~v~~t:-r

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lisbjerg Mose. Domme. la ksations kom missio nen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lisbjerg Mose. Domme. la ksations kom missio nen. Naturklagenævnet 03672.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03672.00 Fredningen vedrører: Lisbjerg Mose Domme la ksations kom missio nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-09-1965 Fredningsnævnet 30-03-1965 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Birkemosen. Domme. Natu rklagenævnet. Overfred ningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Birkemosen. Domme. Natu rklagenævnet. Overfred ningsnævnet 07951.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07951.00 Fredningen vedrører: Birkemosen Domme Taksationskom missionen Natu rklagenævnet Overfred ningsnævnet Fredningsnævnet 25-11-1999, 12-11-1999 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Klageberettigelse efter by- og landzoneloven

Klageberettigelse efter by- og landzoneloven Klageberettigelse efter by- og landzoneloven Ikke fundet grundlag for at kritisere, at miljøministeriets departement fandt, at en tidligere ejer af en ejendom, som havde modtaget afslag på en ansøgning

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Skjern Å Naturprojekt

Bekendtgørelse af lov om Skjern Å Naturprojekt LBK nr 1532 af 10/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 019-00522 Senere ændringer

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

Vedr. etablering af sommerfolde m. m., indtil arbejdet med udvidelse af Helsingørmotorvejen er afsluttet.

Vedr. etablering af sommerfolde m. m., indtil arbejdet med udvidelse af Helsingørmotorvejen er afsluttet. FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN Retten i Lyngby Lyngby Hovedgade 96 2800 Kgs. Lyngby Telefon: 99 68 48 00 Telefax: 99 68 48 99 Den 1.D"SEP. 2013 FRS nr. 22/2013 Dok 22-2013A Rudersdal Kommune Byplan Plan

Læs mere

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Afgørelser Reg. nr.: 08126.00 Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-01-1958

Læs mere

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen.

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen. 05837.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00 Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-07-1975 Fredningsnævnet 25-11-1974 Kendelser Deklarationer

Læs mere

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring.

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Indledning. I henhold til bekendtgørelse nr 424 af 7. september 1983 om vandløbsregulering m.v., har det af Niras udarbejdede projektforslag været

Læs mere

MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade København K Telefon: Telefax:

MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade København K Telefon: Telefax: MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15 1360 København K Telefon: 33 95 57 70 Telefax: 33 95 57 84 Aqua-Dam v/jens Kristian Nielsen Toftvej 14 6950 Ringkøbing Den 17. november 2006 J.nr. MKN-200-00008 I

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nyrup Bugt. Domme. Taksationskomrri issionen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nyrup Bugt. Domme. Taksationskomrri issionen. Naturklagenævnet 03593.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03593.00 Fredningen vedrører: Nyrup Bugt Domme Taksationskomrri issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 23-05-1967 Fredningsnævnet 11-01-1965 Kendelser Deklarationer

Læs mere

04996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04996.00. Fredningen vedrører: Tviskloster. Domme. la ksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

04996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04996.00. Fredningen vedrører: Tviskloster. Domme. la ksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 04996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04996.00 Fredningen vedrører: Tviskloster Domme la ksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-05-1969 Fredningsnævnet 04-03-1969 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune.

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 31. marts 2003 J.nr.: 03-121/700-0004 BEJ Afgørelse i sagen om indretning

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Tinglev Byskov. Domme. Taksations kom miss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Tinglev Byskov. Domme. Taksations kom miss ion en. 06642.00 Afgørelser - Reg. nr.: 06642.00 Fredningen vedrører: Tinglev Byskov Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 14-04-1978 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Fredningen vedrører: St. Vejleå-Kroppedal Delvis ophævet fsva. Matr.nr. 9 c, Vridsløsemagle by, Sengeløse se

Fredningen vedrører: St. Vejleå-Kroppedal Delvis ophævet fsva. Matr.nr. 9 c, Vridsløsemagle by, Sengeløse se Afgørelser Reg. nr.: 01968.03 Fredningen vedrører: St. Vejleå-Kroppedal Delvis ophævet fsva. Matr.nr. 9 c, Vridsløsemagle by, Sengeløse se 08046.00 Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ Holstebro Kommune 2013 Michael Deacon Jakob Larsen Indledning Gryde Å der har sit

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Havnelev Huse - Ophævet. Domme. Taksations komm iss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Havnelev Huse - Ophævet. Domme. Taksations komm iss ionen. 03320.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03320.00 Fredningen vedrører: Havnelev Huse - Ophævet Domme Taksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 09-04-1965 Fredningsnævnet 20-04-1964 Kendelser

Læs mere

Trend Dambrug Fjernelse af spærring

Trend Dambrug Fjernelse af spærring Trend Dambrug Fjernelse af spærring Slutrapport December 2017 1 Indhold Slutrapport... 1 1. BAGGRUND... 3 1.1 Indhold i slutrapport... 3 1.2 Projektlokaliteten... 3 1.2 Vandløbet og den fysiske spærring...

Læs mere

Notat. Mulighederne for at ophæve/ændre en fredning

Notat. Mulighederne for at ophæve/ændre en fredning Notat Til: Vedrørende: Miljø- og Planlægningsudvalget Bilag 3, Juridisk vurdering af mulighederne for at ændre/ophæve en fredning Mulighederne for at ophæve/ændre en fredning I forbindelse med den påbegyndte

Læs mere

Høringssvar. Forslag til Fællesregulativ. For visse offentlige vandløb i Silkeborg Kommune. Vandløbslauget GST. 24. november 2015

Høringssvar. Forslag til Fællesregulativ. For visse offentlige vandløb i Silkeborg Kommune. Vandløbslauget GST. 24. november 2015 Vandløbslauget GST 24. november 2015 Høringssvar Forslag til Fællesregulativ For visse offentlige vandløb i Silkeborg Kommune Vandløbslaug for Gudenå-systemet Silkeborg Tange sø CVR-nr. 32498701 Klostergårdsvej

Læs mere

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00552.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00 Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. I Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-05-1937 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

07819.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07819.00. Fredningen vedrører: Sølyst. Domme. Taksations kom miss io nen. Natu rklagenævnet. Overfredningsnævnet

07819.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07819.00. Fredningen vedrører: Sølyst. Domme. Taksations kom miss io nen. Natu rklagenævnet. Overfredningsnævnet 07819.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07819.00 Fredningen vedrører: Sølyst Domme Taksations kom miss io nen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 29-07-1956 DEKLARATIONER>

Læs mere

I Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 14. august 2013 hedder det bl.a.: "... Klagen til Natur- og Miljøklagenævnet

I Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 14. august 2013 hedder det bl.a.: ... Klagen til Natur- og Miljøklagenævnet Retten i Holbæk Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 3. december 2014 i sag nr. BS 7-172/2014: Fiskeriforeningen Mågeøen v/formand Bo Petersen Strandhaven 51 4400 Kalundborg mod Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen.

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen. 01970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00 Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfred ningsnævnet 28-01-1954 Fredningsnævnet 04-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

03358.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03358.00. Fredningen vedrører: Solbjerg Sø Sydvest. Domme. Taksatio nskomm iss ionen.

03358.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03358.00. Fredningen vedrører: Solbjerg Sø Sydvest. Domme. Taksatio nskomm iss ionen. 03358.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03358.00 Fredningen vedrører: Solbjerg Sø Sydvest Domme Taksatio nskomm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 12-02-1965 Fredningsnævnet 26-05-1964 Kendelser Deklarationer

Læs mere

U D S K R I F T AF PROTOKOLLEN FOR OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN FOR NORDJYLLAND OG VIBORG

U D S K R I F T AF PROTOKOLLEN FOR OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN FOR NORDJYLLAND OG VIBORG U D S K R I F T AF PROTOKOLLEN FOR OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN FOR NORDJYLLAND OG VIBORG Torsdag den 5. marts 2014 kl. 9.30 samledes overtaksationskommissionen på pendlerpladsen ved Haverslev. Til stede

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Splitsgård. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Splitsgård. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 07507.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07507.00 Fredningen vedrører: Splitsgård Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 20-11-1990 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

,e Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Langtved Klit. Taksatio nskom miss ion en.

,e Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Langtved Klit. Taksatio nskom miss ion en. 02760.04 Afgørelser - Reg. nr.: 02760.04 Fredningen vedrører: Langtved Klit,e Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 14-02-1962 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

04025.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04025.00. Fredningen vedrører: Sødringholm. Domme. Taksations komm iss ione n. Naturklagenævnet

04025.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04025.00. Fredningen vedrører: Sødringholm. Domme. Taksations komm iss ione n. Naturklagenævnet 04025.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04025.00 Fredningen vedrører: Sødringholm Domme Taksations komm iss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 22-06-1978 Fredningsnævnet 29-09-1976 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Den 7. december 2014 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:

Den 7. december 2014 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen: Fredningsnævnet for Nordsjælland Sdr. Jernbanevej 18B 3400 Hillerød Tlf. 47 33 87 32 E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk Den 7. december 2014 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:

Læs mere

02064.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.01. Fredningen vedrører: Fanø. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

02064.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.01. Fredningen vedrører: Fanø. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02064.01 Afgørelser - Reg. nr.: 02064.01 Fredningen vedrører: Fanø Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 10~09-1953 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet om fredninger. Rasmus Thougaard Svendsen. Erfamøde om fredninger, Vejen d. 29.

Afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet om fredninger. Rasmus Thougaard Svendsen. Erfamøde om fredninger, Vejen d. 29. Afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet om fredninger Rasmus Thougaard Svendsen Erfamøde om fredninger, Vejen d. 29. oktober 2014 1 Natur- og Miljøklagenævnet Klagemyndighed for afgørelser truffet på

Læs mere

Yt- V1. ~Jb REG. NR. 'i! U D S K R I F T af Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Holbæk Amtsraadskreds.

Yt- V1. ~Jb REG. NR. 'i! U D S K R I F T af Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Holbæk Amtsraadskreds. 00836.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00836.00 Fredningen vedrører: Bognæs Skov Domme Taksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfred nings nævnet Fredningsnævnet 03-06-1942 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Henstillet til justitsministeriet at undergive en sag, hvori der var meddelt afslag på aktindsigt i en ambassadeindberetning, en fornyet behandling med henblik

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 Sag 285/2008 (1. afdeling) Søren Theill Jensen og Anne Margrethe Heidner (advokat Preben Kønig, beskikket for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten

Læs mere

07893.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07893.00. Fredningen vedrører: Ugleenge. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet 01-10-1997

07893.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07893.00. Fredningen vedrører: Ugleenge. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet 01-10-1997 07893.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07893.00 Fredningen vedrører: Ugleenge Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet 01-10-1997 Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 31-07-1996 Kendelser. Deklarationer

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 28. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 28. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 28. marts 2017 Sag 116/2016 (2. afdeling) Landbrug & Fødevarer og Sydvestjysk Landboforening som mandatarer for I/S Sommersgård (advokat Håkun Djurhuus) mod Miljø- og

Læs mere

05627.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05627.00. Fredningen vedrører: Grishøjgårds Krat. Domme. Taksatio nskom miss ionen.

05627.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05627.00. Fredningen vedrører: Grishøjgårds Krat. Domme. Taksatio nskom miss ionen. 05627.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05627.00 Fredningen vedrører: Grishøjgårds Krat Domme Taksatio nskom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 20-03-1973 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Abterp Langdysser. Domme. Taksations kom miss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Abterp Langdysser. Domme. Taksations kom miss ion en. 04135.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04135.00 Fredningen vedrører: Abterp Langdysser e Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 21-02-1967 Fredningsnævnet 03-09-1966 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nydam sommersøen. Domme. la ksations komm iss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nydam sommersøen. Domme. la ksations komm iss ionen. 01752.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01752.00 Fredningen vedrører: Nydam sommersøen Domme la ksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 31-10-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Laksen i Danmark Udvikling og strategi for genopbygning af danske laksebestande!

Laksen i Danmark Udvikling og strategi for genopbygning af danske laksebestande! Laksen i Danmark Udvikling og strategi for genopbygning af danske laksebestande! Søren Larsen, Danmarks Center for Vildlaks, (Arbejde) Skjern Å Sammenslutningen og Dansk Laksefond, (Fritid) Laksefangster!

Læs mere

Jeg har ikke detailkendskab til fredningsprojektets præcise udformning, men de to spørgsmål jeg skal se på, er heller ikke afhængig heraf.

Jeg har ikke detailkendskab til fredningsprojektets præcise udformning, men de to spørgsmål jeg skal se på, er heller ikke afhængig heraf. Stevns Kommune Hovedgaden 46 4652 Hårlev att.: Borgmester Mogens Haugaard Nielsen Codex Advokater P/S Damhaven 5 B 7100 Vejle 26. februar 2015 Journalnr.: 205061 Advokat: Mads Kobberø mko@codexlaw.dk Sekretær:

Læs mere

02871.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02871.00. Fredningen vedrører: Ellemosen. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet

02871.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02871.00. Fredningen vedrører: Ellemosen. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet 02871.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02871.00 Fredningen vedrører: Ellemosen Domme Taksatio ns komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 17-09-1963 Fredningsnævnet 02-10-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13

Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13 Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13 Byggestyrelsens og boligministeriets standpunkt, hvorefter en klage over, at X kommune ikke havde anset en terrænregulering for at være til ulempe

Læs mere

UDSKRIFT af forhandlingsprotokollen for OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN for Nord og Vestsjælland

UDSKRIFT af forhandlingsprotokollen for OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN for Nord og Vestsjælland UDSKRIFT af forhandlingsprotokollen for OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN for Nord og Vestsjælland Forretningen den 18. juni 2013, Sag SJ 5-2013 Sag: Fastsættelse af erstatning for overtagelse af ca. 11,27 ha.

Læs mere

UDSKRIFT. forhandlingsprotokollen. for ekspropriation i henhold til. lov om miljøbeskyttelse jfr. procedure i h.t. lov om offentlige veje.

UDSKRIFT. forhandlingsprotokollen. for ekspropriation i henhold til. lov om miljøbeskyttelse jfr. procedure i h.t. lov om offentlige veje. UDSKRIFT af forhandlingsprotokollen for ekspropriation i henhold til lov om miljøbeskyttelse jfr. procedure i h.t. lov om offentlige veje. Ekspropriation til regnvandsbassin ved Birkelse Med henblik på

Læs mere

Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom

Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom Ikke fundet grundlag for at kritisere, at statens jordlovsudvalg i forbindelse med behandlingen af en ansøgning om erhvervelsestilladelse

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af et helårshus og en carport på en ejendom ved Vrold, Skanderborg Kommune

Afgørelse i sagen om opførelse af et helårshus og en carport på en ejendom ved Vrold, Skanderborg Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 25. august 2004 J.nr.: 03-31/700-0111 03-132/700-0035 KPA Afgørelse

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Rørvig Skov. Domme. Taksationskomm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Rørvig Skov. Domme. Taksationskomm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02417.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02417.00 Fredningen vedrører: Rørvig Skov Domme Taksationskomm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 17-10-1958 Kendelser Deklarationer , FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Følgebrev til klageberettigede, fornyelse af tilladelse til erhvervsmæssig udlejning af kanoer på Skjern å

Følgebrev til klageberettigede, fornyelse af tilladelse til erhvervsmæssig udlejning af kanoer på Skjern å TEKNIK OG MILJØ Til klageberettigede Natur og Grønne områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8087 ngoal@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer.: 06.02.00-P19-15-07 Følgebrev til klageberettigede,

Læs mere

AFGØRELSE i sag om bibeholdelse af sø, bålhytte og haveanlæg med flagstang i Helsingør Kommune

AFGØRELSE i sag om bibeholdelse af sø, bålhytte og haveanlæg med flagstang i Helsingør Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 21. maj 2014 J.nr.: NMK-522-00190 Ref.: MEH-NMKN AFGØRELSE i sag om bibeholdelse af sø, bålhytte og haveanlæg med flagstang

Læs mere

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til istandsættelse af den private fællesvej Vænget

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til istandsættelse af den private fællesvej Vænget Dato 22. december 2016 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 16/13469-10 Side 1/7 Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til istandsættelse af den private fællesvej

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING År 1978 den 25. oktober blev i Odense by- og herredsrets 5. afd. i BS 614/78 Andelsselskabet Nr. Lyndelse Vandværk, Nr. Lyndelse, B mod afsagt

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0116 li. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0116 li. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Laurits Iversen og Per Sloth Nielsen v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 Klager Henrik Danielsens påstand: Klubben pålægges at optage Henrik Danielsen i overensstemmelse med ansøgning af 17.

Læs mere

02048.32. Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32. Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

02048.32. Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32. Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet le 02048.32 Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32 Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke e Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 20-06-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

1. Odense Kommunes afgørelse

1. Odense Kommunes afgørelse STENBOGÅRD ApS Volderslevvej 147 Volderslev 5260 Odense S By- og Kulturforvaltningen Natur, Miljø og Trafik Landbrug og Grundvand Odense Slot Indgang M Nørregade 36-38 Postboks 740 5000 Odense C www.odense.dk

Læs mere

04114.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04114.00. Fredningen vedrører: Fuglevad. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

04114.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04114.00. Fredningen vedrører: Fuglevad. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 04114.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04114.00 Fredningen vedrører: Fuglevad Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 31-07-1966 DEKLARATIONER>

Læs mere

Bemærkninger til dom om ændring af regulativ for Gammelå

Bemærkninger til dom om ændring af regulativ for Gammelå Danske Vandløb Att. Knud Erik Bang Pr. e-mail: bang@fibermail.dk 16. november 2015 Bemærkninger til dom om ændring af regulativ for Gammelå Som aftalt skal jeg i det følgende kommentere Silkeborg Kommunes

Læs mere

Afgørelse i sagen om opstilling af en antennemast i Basballe, Ebeltoft Kommune.

Afgørelse i sagen om opstilling af en antennemast i Basballe, Ebeltoft Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 17. november 2006 NKN-31-00094 (03-31/700-0250) mam Afgørelse i sagen

Læs mere

at højden på de trin, der fortsat er synlige hæves med ca. 15 cm, og således at højden på gelænderet langs trappen hæves tilsvarende.

at højden på de trin, der fortsat er synlige hæves med ca. 15 cm, og således at højden på gelænderet langs trappen hæves tilsvarende. Grundejerforeningen 126 Tornby v/ Poul Erik Pedersen email: pepkir90@gmail.com Aalborg natur J.nr. NST-4122-860-00047 Ref. anand Den 1. juli 2011 Dispensation fra klitfredningen til at til renovere trappen

Læs mere

Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse

Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse Henstillet til amtsankenævnet for Vejle amt at undergive to sager vedrørende spørgsmålet om nedsættelse af bevilgede ungdomsydelser en fornyet behandling. Sagerne

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Mølleådalen, Bure Sø. Domme. Taksationskom missionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Mølleådalen, Bure Sø. Domme. Taksationskom missionen. 01005.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01005.01 Fredningen vedrører: Mølleådalen, Bure Sø Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 12-12-1952

Læs mere

Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug

Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. GENNEMFØRTE INDSATSER... 4 2.1 Nedbrydning af opstemning og oprensning af sand... 4 2.2 Lukning af omløbsstryg

Læs mere

Tilbagebetaling af bistandshjælp

Tilbagebetaling af bistandshjælp Tilbagebetaling af bistandshjælp Den sociale ankestyrelse havde tiltrådt en socialforvaltnings afgørelse om (delvis) tilbagebetaling af kontanthjælp, der var udbetalt til den pågældende over en periode.

Læs mere

Afgørelse af klage over afslag på ansøgning om nedlæggelse af privat fællesvej

Afgørelse af klage over afslag på ansøgning om nedlæggelse af privat fællesvej Dato 28. juli 2014 Dokument 13/21309 Side Afgørelse af klage over afslag på ansøgning om nedlæggelse af privat fællesvej Vejdirektoratet har behandlet jeres klage over Kommunens afgørelse af 2. oktober

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lindet Mølledam. Domme. Taksatio ns komm iss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lindet Mølledam. Domme. Taksatio ns komm iss ion en. 05894.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05894.00 Fredningen vedrører: Lindet Mølledam Domme Taksatio ns komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-07-1975 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Vi har senest modtaget jeres bemærkninger af 11. august 2014 til Kommunens udtalelse af 5. august 2014.

Vi har senest modtaget jeres bemærkninger af 11. august 2014 til Kommunens udtalelse af 5. august 2014. Dato 16. september 2014 Dokument 14/07355 Side Vejen Kommunes afslag på at nedlægge den private fællesvej Å vej 1-3 Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 21. maj 2014. Det fremgår af sagens oplysninger,

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET> .' 1,./#7'" r 1a tr.nr.: 5052 Kvarter:

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af en halmlade ved Voldby i Nørre Djurs Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelse af en halmlade ved Voldby i Nørre Djurs Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 9. februar 2004 J.nr.: 03-31/700-0059 mam Afgørelse i sagen

Læs mere

04212.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04212.00. Fredningen vedrører: Brændhalt Bjerg. Domme. Taksations komm iss ione n.

04212.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04212.00. Fredningen vedrører: Brændhalt Bjerg. Domme. Taksations komm iss ione n. 04212.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04212.00 Fredningen vedrører: Brændhalt Bjerg Domme Taksations komm iss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 28-11-1967 Fredningsnævnet 01-12-1966 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelse i sagen om bibeholdelse af et voldanlæg på en ejendom i Fanø Kommune.

Afgørelse i sagen om bibeholdelse af et voldanlæg på en ejendom i Fanø Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 12. juni 2007 NKN-33-00429 LER Afgørelse i sagen om bibeholdelse

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. Husbørsen ApS v/advokat Rikke Kampp Adelgade 89 5400 Bogense Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klager, som følge

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Helligkilde. Domme. Taksati ons kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Helligkilde. Domme. Taksati ons kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 06204.00 Afgørelser - Reg. nr.: 06204.00 Fredningen vedrører: Helligkilde Domme Taksati ons kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 30-09-1976 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

00535.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00535.00. Fredningen vedrører: Strandvej Udsigt. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet

00535.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00535.00. Fredningen vedrører: Strandvej Udsigt. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet 00535.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00535.00 Fredningen vedrører: Strandvej Udsigt Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 10-08-1937 Fredningsnævnet 16-12-1936 Kendelser Deklarationer

Læs mere

14. maj 2009 J.nr.: NKN-111-00041 ssc. Delafgørelse I sagen om fredning af Næstved Øvelsesplads og tilstødende skove

14. maj 2009 J.nr.: NKN-111-00041 ssc. Delafgørelse I sagen om fredning af Næstved Øvelsesplads og tilstødende skove Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www. nkn.dk CVR: 18210932 14. maj 2009 J.nr.: NKN-111-00041 ssc Delafgørelse I sagen om fredning af Næstved Øvelsesplads

Læs mere

2006-12-12. Frederiksborg Amtskommune. Manglende kompetence.

2006-12-12. Frederiksborg Amtskommune. Manglende kompetence. 2006-12-12. Frederiksborg Amtskommune. Manglende kompetence. Resumé: Udtalt at statsamtet ikke har kompetence til at behandle klager over anlæggelse af sti om en sø og om stiudlæget er i strid med fredningsbestemmelser,

Læs mere

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens udløb Et amtsankenævn havde pålagt et socialudvalg at udbetale sygedagpenge til A. Det sociale udvalg klagede rettidigt til den sociale ankestyrelse

Læs mere

Ishøj Kommune. Smågårdsrenden med sideløb

Ishøj Kommune. Smågårdsrenden med sideløb Forslag til Regulativ For Smågårdsrenden med sideløb November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Grundlaget for regulativet 1 2. Betegnelse af vandløbet 1 3. Afmærkning og stationering 2 4. Vandløbets skikkelse

Læs mere

LOKALPLANGRÆNSE LOKALPLAN NR 67 KONTROLLERET LOSSEPLADS PÅ ANHOLT

LOKALPLANGRÆNSE LOKALPLAN NR 67 KONTROLLERET LOSSEPLADS PÅ ANHOLT LOKALPLANGRÆNSE GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR 67 KONTROLLERET LOSSEPLADS PÅ ANHOLT GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 67 Lokalplan for en kontrolleret losseplads på Anholt. Lokalplanen er udarbejdet i 1986 af

Læs mere

00100.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00100.00. Fredningen vedrører: Espergærde Strand. Domme. Taksationskom missionen.

00100.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00100.00. Fredningen vedrører: Espergærde Strand. Domme. Taksationskom missionen. 00100.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00100.00 Fredningen vedrører: Espergærde Strand le Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 18-01-1922

Læs mere

I din e-mail af 27. april 2011 har du klaget over Kommunens afslag af 31. marts 2011 på dispensation fra vejbyggelinje.

I din e-mail af 27. april 2011 har du klaget over Kommunens afslag af 31. marts 2011 på dispensation fra vejbyggelinje. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. oktober 2012 11/07286 AFSLAG PÅ DISPENSATION FRA VEJBYGGELINJE I din e-mail af 27. april 2011 har du klaget over Kommunens afslag af 31. marts 2011 på dispensation

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017 Sag 100/2016 (1. afdeling) Frode Sejr Hansen (advokat Jørgen Iversen, beskikket) mod Esbjerg Kommune (advokat Hans Peter Storvang) og Vejdirektoratet (Kammeradvokaten

Læs mere

KOPI. Fredningsnævnet for Vestsjælland. Sorø Kommune Fagcenter Teknik og Miljø Rådhusvej 8 4180 Sorø. Att. Janus Storland Høhne F 65/2013

KOPI. Fredningsnævnet for Vestsjælland. Sorø Kommune Fagcenter Teknik og Miljø Rådhusvej 8 4180 Sorø. Att. Janus Storland Høhne F 65/2013 Sorø Kommune Fagcenter Teknik og Miljø Rådhusvej 8 4180 Sorø Fredningsnævnet for Vestsjælland Vestensborg Allé 8 4800 Nykøbing F. Att. Janus Storland Høhne Tlf. 99 68 44 68 vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

Læs mere