Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Karstoft A. Domme. Taksationskommissionen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "07738.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07738.00. Fredningen vedrører: Karstoft A. Domme. Taksationskommissionen 26-03-1992."

Transkript

1 Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Karstoft A Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer

2 TAKSATIONSKOMMISSIONEN>

3 TAKSATIONSKOM MISSION EN VEDRØRENDE NATURFREDNING ADRESSE SLOTSMARKEN HØRSHOLM TLF Sag nr Fredning af arealer ved Karstoft å i Aaskov kommune, RingkØbing amt. Kendelse: (Meddelt den 26. marts 1992) Overfredningsnævnets afgørelse af 13. december 1991 om erstatning i anledning af fredning af arealer ved Karstof t å i Aaskov kommune, RingkØbing amt er påklaget til Taksationskommissionen vedrørende Naturfredning af sagens lb.nr. l, Eskild Lyngholm Johnson og Jens Peder Green, lb.nr. 3, Hans Jacob Thybo Jacobsen, lb.nr. 4, SØren Christian Green Pedersen, lb.nr. 5, Uffe GrØndal Kjær, lb.nr. 7, Knud D. Lausen og lb.nr. 9, BØrge Hesseldal- Nielsen. Klagen er senere frafaldet for så vidt angår Hans Jacob Thybo Jacobsen (lb.nr. 3). Taksationskommissionen har den 10. marts 1992 besigtiget de fredede arealer og forhandlet med ejerne, der med undtagelse af BØrge Hesseldal-Nielsen havde givet møde, og som under taksationen har været bistået af Landbrugets Rådgivningscenter, Landskontoret for Landboret ved konsulent Ole Kirk. RingkØbing Amtskommune var repræsenteret ved ingeniør Steen Davidsen, Teknik og MiljØforvaltningen. Fu 02 35

4 2 Landskontoret for landboret har for Taksationskommissionen nedlagt følgende erstatningspåstand, idet arealerstatningerne ikke påstås ændret: "Lb.nr. l - Eskild Lyngholm Johnson og Jens Peder Green for fredning af 1,3 ha for tab af fiskeleje på 427 lb. m bred a 87,50 kr. Erstatningspåstand ialt kr kr kr. Lb.nr. 4 - SØren Chr. Green Pedersen Principalt for fredning af 12,0 ha for tab af fiskeleje på 1453 lb. m bred a 87,50 kr. for ekstraudgifter efter nedlæggelse af Nr. Grene kanalen 50 % af etableringsomkostninger til pumpestation Erstatningspåstand ialt + 50 % af årlige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger til pumpestation Subsidiært for fredning af 12,0 ha for tab af fiskeleje på 1453 lb. m bred a 87,50 kr. for værdinedgang efter nedlæggelse af Nr. Grene kanalen ikke under Erstatningspåstand ialt kr kr kr kr kr kr kr kr. Lb.nr. 5 - Uffe GrØndal Kjær Principalt for fredning af 6,6 ha for tab af fiskeleje på 1200 lb. m bred a 87,50 kr. for ekstraudgifter efter nedlæggelse af Nr. Grene kanalen 50 % af etableringsomkostningerne til pumpestation Erstatningspåstand ialt + 50 % af årlige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger til pumpestation kr kr kr kr.

5 3 Subsidiært for fredning af 6,6 ha for tab af fiskeleje på 1200 lb. m bred a 87,50 kr. for værdi nedgangen efter nedlæggelse af Nr. Grene kanalen ikke under Erstatningspåstand ialt kr kr kr kr. Lb.nr. 7 - Knud D. Lausen for fredning af 6,1 ha for tab af fiskeleje på 1243 lb. m. bred a 87,50 kr. Erstatningspåstand ialt kr kr kr. Lb.nr. 9 - BØrge Hesseldal-Nielsen for fredning af 1,0 ha for tab af fiskeleje på 223 lb. m bred a 87,50 kr. Erstatningspåstand ialt kr kr kr." Under taksationen har konsulent Ole Kirk nærmere redegjort for erstatningspåstandene på grundlag af et skriftligt indlæg af 28. februar Heraf fremgår bl.a., at der som for Overfredningsnævnet påstås erstatning for tab af udleje af fiskerettigheder med et beløb på 87,50 kr. pr. løbende meter åbred, beregnet som en engangserstatning ud fra en kapitalisering af 3,50 kr. i leje af fiskevand pr. meter åbred med en rentesats på 4 % (svarende til en kapitaliseringsfaktor på 25). Til støtte for anvendelse af denne høje kapitaliseringsfaktor er henvist til, at prisen for fiskerettigheder i området allerede er steget mere end den gennemsnitlige prisstigning, og at denne udvikling må forventes at fortsætte. Til belysning heraf er det bl.a. oplyst, at der på en strækning af Skjern å, ca. l,s km vest for Karstoft å's udløb er udlejet fiskerettigheder for 2-3 km åbred for 6 kr. pr. m. VedrØrende ejendommen lb.nr. l gøres det gældende, at åbredslængden retteligt er 427 m. Angående erstatningskravet for lb.nr. 4 og 5 for tab efter nedlæggelse af Nr. Grene-kanalen, har Landskontoret for Landboret i nævnte skrivelse bl.a. anført:

6 4 "Der har tidligere været oppumpet vand fra kanalen til markvanding. Denne oppumpning er ophørt for flere år siden. Kanalens betydning kan sammenfattes til følgende tilførsel af vand til engene, dels som trykvand, dels ved overrisling (sivning). Det bemærkes, at der er tale om sandjord i blandet grus. Dyrkningssikkerheden blev væsentlig forøget ved etablering af kanalen, idet grundvandet p.g.a. trykvandet blev hævet. Sivningen har også Øget græsningsfærdigheden, især i tørre perioder. tilførsel af vand tale om naturlige kunstigt anlagte. Karstoft å. til dammene i engene. Der er dels (tidligere å-slyngninger), dels Vandet siver fra dammene ud i kreaturvanding forbedret jagt forøgelse af de naturmæssige og rekreative værdier (se de tidligere omtalte skrivelser af 3. april og 21. august 1991 tiloverfredningsnævnet). Ovennævnte funktioner/værdier er fjernet ved Overfredningsnævnets beslutning om ekspropriation af stemmeværket. Ingen af nævnte forhold er faldet bort i henhold til bestemmelsen i vandforsyningslovens 86, stk. 4. Efter fjernelse af stemmeværket vil tilstanden i kanalen, engen og dammene kunne opretholdes ved vandindtag fra Skjern å. Overfredningsnævnets afgørelse af 13. december 1991 er ikke til hinder derfor, idet der i 6 om bebyggelse og andre konstruktioner og anlæg i stk. 3 er anført følgende: "Fredningen er ikke til hinder for, at der efter fredningsnævnets godkendelse foretages de nødvendige anlæg til oppumpning af vand fra Skjern å til opretholdelse af vandstanden i de damme, der hidtil har været vandforsynet via den nordlige kanal." Vandindtagningen vil kunne ske ved, at der enten opstilles en vindmølle til oppumpning af vand eller en eldrevet

7 5 pumpestation. Af disse to muligheder er kun den sidste realistisk. En vindmølle til oppumpning af vand vil ikke være anvendelig. For det første må der ikke opstilles vindmølle i Skjern å dalen. For det andet findes der ikke vindmøller med tilstrækkelig pumpekapacitet. Der er tale om oppumpning af l/sek. Opstilling af en eldreven pumpestation vil derimod være en acceptabel løsning. I overensstemmelse med den principale påstand for lb.numrene 4 og 5 må det offentlige afholde alle etablerings-, drifts- og vedligeholdelsesomkostninger til pumpestationen. Etableringsomkostningerne beløber sig til ialt kr., jfr. tilbud af 23. maj 1991 fra El-Nyt i Skarrild. Dertil kommer de årlige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, som må antages at blive et sted mellem kr. Subsidiært er der påstået tillagt hver af de to berørte lodsejere et beløb på ikke under kr. for den ejendomsforringelse (nedgang i handelsværdi), som følger af ekspropriationen. I den forbindelse kan særlig fremhæves: Engarealerne De to lodsejere vil begge have ca. 5 ha, som vil blive forringet. Kanalens funktion er beskrevet ovenfor. Ejendomsforringelsen vil således være en følge af mindre græsudbytte i engene, tab af direkte mulighed for kreaturvanding, forringelse af jagt, tab af herlighedsværdier efter udtørring af dammene m.v. med damme, vandhuller, grøfter m.v. har tilført ejendommene en værdiforøgelse, som en stor køberkreds gerne betaler et ekstra beløb for. Der er ikke mange steder, hvor man kan opleve fredelige, idylliske, frodige enge med damme m.v., hvori der er fisk, padder, insekter m.v., og hvor storken spankulerer rundt i aftentimerne. Sådanne naturperler har en høj værdi. Endelig kan anføres, at MiljØstyrelsen må antages at være enige med Landskontoret i, at der skal betales erstatning for lukning af kanalen. Der vedlægges kopi af skrivelse af 10. januar 1991 fra RingkØbing amtskommune, Teknik- og miljøforvaltningen til Palsgaard Statsskovdistrikt. I 3. afsnit er anført

8 6 "Vandforsyning af dammene falder - ifølge MiljØstyrelsens vurdering - uden for vandforsyningslovens bestemmelser og reguleres udelukkende ud fra vandløbs lovens bestemmelser. Fortsat vandindtag hertil vil altså kunne ske uanset hjemmel i en eventuel fredningskendelse. Retten vil dog kunne inddrages af vandløbsmyndigheden ligeledes i medfør af vandløbs loven og formentlig under fuld erstatning." En fortolkning af vandforsyningslovens 86, stk. 4 sammenholdt med kanalens funktioner fører frem til, at Overfredningsnævnets afgørelse er forkert. Der må derfor betales fuld erstatning for tabet, jfr. herom ovenfor." Af en skrivelse af 17. januar 1990 fra Fredningsnævnet for RingkØbing amts fredningskreds til Overfredningsnævnet fremgår, at amtskommunen vedrørende ejendommen lb. nr. l har opmålt åbredslængden til 427 m, og at nævnet går ud fra, at dette tal og ikke de 340 m, der er lagt til grund i fredningsnævnets kendelse, skal danne grundlag for erstatningen. Amtskommunens repræsentant har under taksationen bekræftet dette. Taksationskommissionens bemærkninger: Kommissionen finder, at erstatning for tab af udleje af fiskerettigheder må udmåles under anvendelse af sædvanlig kapitaliseringsmetode svarende til en kapitaliseringsfaktor på 8. Efter et skøn på grundlag af de fremkomne oplysninger om den forventede fiskeleje i området, findes erstatning for det omhandlede tab at kunne fastsættes til 50 kr. pr. løbende meter åbred. Det lægges efter amtskommunens opmåling til grund, at åbredslængden vedrørende ejendommen Ib nr. l er 427 m. Den af Overfredningsnævnet trufne beslutning om, at der som et led i fredningen skal ske nedlæggelse af Nr. Grene-kanalen, vil efter det oplyste medføre delvis udtørring af nogle damme nær kanalens udløb i Skjern å samt engene omkring disse damme, alt beliggende på ejendommene lb.nr. 4 og 5. Vandforsyningslovens 86, stk. 4

9 7 bestemmer bl.a., at rettigheder til indvinding af vand til vanding af landbrugsafgrøder og til dambrug er bortfaldet den l. april 1990, hvilket indebærer, at vandindvinding af den angivne karakter vil kræve amtskommunens tilladelse. Taksationskommissionen finder imidlertid ikke, at den nævnte lovbestemmelse omfatter tilførsel af kanalens vand til de pågældende damme samt de vandtilsivninger, der sker til engene fra dammene. En sådan vandtilførsel ville således også efter den l. april 1990 kunne ske uden tilladelse. Taksationskommissionen er herefter enig med Landskontoret for landboret i, at de eventuelle Økonomiske tab, der skyldes dammenes og engene s udtørring, er en følge af fredningsbestemmelsen om kanalens nedlæggelse, og at de berørte grundejere har krav på fredningserstatning, hvis de lider sådanne tab. Efter en samlet bedømmelse på grundlag af besigtigelsen og de oplysninger, der er forelagt Taksationskommissionen vedrørende de omhandlede arealer, må det lægges til grund, at den udtørring af damme og enge, som fredningen medfører, vil påføre ejerne af ejendommene lb.nr. 4 og 5 et Økonomisk tab i form af et fald i handelsværdien, bl.a. som følge af reduceret herlighedsværdi og forringede jagtmuligheder. Taksationskommissionen finder derfor, at der tilkommer de pågældende ejere fredningserstatning, som bør fastsættes som et beløb, der kompenserer for denne værdinedgang, hvilket beløb skønsmæssigt fastsættes til kr. for hver af de to ejendomme. Som følge af det anførte fastsættes erstatningerne således, idet de af Overfredningsnævnet fastsatte beløb vedrørende arealerstatning ikke er påklaget: Vedr. lb.nr. l arealerstatning tab af fiskeleje 427 m a 50 kr. Ialt oprundet til kr kr kr. Vedr. lb. nr. 4 arealerstatning tab af fiskeleje 1453 m a 50 kr. værdinedgang p.g.a. udtørring Ialt oprundet til kr kr kr kr.

10 e 8 Vedr. lb. nr. 5 arealerstatning kr. tab af fiskeleje 1200 ro a 50 kr kr. værdinedgang p.g.a. udtørring kr. lait kr. Vedr. lb. nr. 7 areaierstatning kr. tab af fiskeleje 1243 ro a 50 kr kr. lait kr. Vedr. lb. nr. 9 arealerstatning kr. tab af fiskeleje 223 ro a 50 kr kr. lait oprundet til kr. Herefter bestemmes: Der fastsættes følgende erstatningsbeløb til nedennævnte ejere: Lb. nr. l, Eskild Lyngholm Johnson og Jens Peder Green kr. Lb. nr. 4, SØren Chr. Green Pedersen kr. Lb. nr. 5, Uffe GrØndal Kjær kr. Lb. nr. 7, Knud D. Lausen kr. Lb. nr. 9, BØrge Hesseldal-Nielsen kr.

11 ! 9 BelØbene forrentes som bestemt ved Overfredningsnævnets afgørelse af 13. december I godtgørelse for sagkyndig bistand under sagens behandling for Taksationskommissionen tillægges der ejerne, der alle er repræsenteret af Landskontoret for Landboret, ialt kr., som kan udbetales direkte til Landskontoret. Ole Nicolaisen Karl Nielsen Jens Peder Hedegaard

12 OVERFREDNINGSNÆVNET>

13 Overfredningsnævnets afgørelse af 13. december 1991 om fredning af arealer ved Karstoft å i Aaskov Kommune (sag nr. 2789/89). Fredningsnævnet for Ringkøbing Amts Fredningskreds har ved afgørelse af 18. december 1989 truffet afgørelse om fredning af arealer omkring Karstoft å's nedre løb i Aaskov Kommune, ia1t ca. 36 ha. Fredningen omfatter helt eller delvist 7 ejendomme i privat eje samt en ejendom ejet af Miljøministeriet v/skov- og Naturstyrelsen. Fredningssagen er rejst i 1986 af Ringkjøbing Amtsråd. Fredningen er forelagt Overfredningsnævnet til efterprøvelse i medfør af naturfredningslovens 25. Fredningsområdet omfatter ca. 2,5 km åstrækning fra Classonsborg til Karstoft å's udløb i Skjern å. Vandløbet har på denne strækning karakter af naturligt vandløb med velbevarede slyngninger, omgivet af ellesumpe og stejle, træbevoksede skrænter. Karstoft å rummer en af de få tilbageværende gydepladser for den udryddelsestruede Skjern å-laks. Karstoft å rummer endvidere potentielle gydepladser for laksen inden for fredningsområdet. I tilknytning til Karstoft å ligger Nr. Grene og Kærhede Dambrug med tilhørende stemmeværker i selve åen, der sikrer vand til dambrugene via 2 kanaler parallelt med åen, henholdsvis syd (Classonsborg-Borriskanalen) og nord for åen. Efter Skov- og Naturstyrelsens overtagelse og nedlæggelse af

14 2 Nr. Grene Dambrug tjener den nordlige kanal til at opretholde vandstanden i en række damme inden for fredningsområdet. Fredningsområdet ligger i landzone. Åen og dens nærmeste omgivelser er i regionplanen angivet som naturområde. Amtsrådet har optaget åen som amtsvandløb, hvilket bl.a. indebære~, at amtet har tilsyns- og vedligeholdelsespligten. Vandløbet er samtidig omfattet af naturfredningslovens 43 om beskyttelse af vandløb. Naturfredningsrådet og Danmarks Naturfredningsforening har anbefalet gennemførelse af fredningen. På grund af fredningens store fiskerimæssige interesser er den endvidere støttet af Danmarks Sportsfiskerforbund samt Skjern å-sammenslutningen. Ringkjøbing Amtsråd har over for Overfredningsnævnet anbefalet en stadfæstelse af fredningsnævnets afgørelse. Skov- og Naturstyrelsen har indstillet fredningen gennemført med den ændring, at vandindtaget til den nordre engvandingskanal stoppes, og vandet herfra afgives som frivand i åen. Skjern å-sammenslutningen har over for Overfredningsnævnet indstillet, at fredningen ændres, så stemmeværket ved Classonsborg-Borriskanalen nedlægges, og vandindtaget stoppes. Alternativt har sammenslutningen ønsket et beskedent vandindtag til kanalen, eventuelt fikseret ved hjælp af en rørledning. I sagens behandling har deltaget 9 af Overfredningsnævnets 11 medlemmer. Overfredningsnævnet skal udtale: Det tiltrædes enstemmigt, at der gennemføres fredning efter naturfredningslovens kapitel III for at sikre opretholdelse af de landskabelige og biologiske værdier, der er knyttet til området, særlig med henblik på at sikre området som levested for Skjern å-laksen.

15 3 Et flertal på 6 af Overfredningsnævnets medlemmer finder, at hensynet til fredningens formål nødvendiggør en nedlæggelse af den nordlige kanal, der forsyner dammene nord for åen. Herigennem sikres, at hele åens vandføring på dette sted forbliver i åen, når stemmeværket ved Nr. Grene Dambrug nedlægges i medfør af fredningen. Dog bør fredningen ikke være til hinder for, at vandstanden i dammene opretholdes ved alternative vandindtag, eksempelvis fra Skjern å. Et mindretal på 2 af Overfredningsnævnets medlemmer ønsker bibeholdelse af samme kanal med vandindtag i det omfang, det efter nedlæggelse af stemmeværket kunne lade sig gøre uden yderligere uddybning af kanalen. Vandindtaget til opretholdelse af dammene skulle i givet fald suppleres med indtag fra Skjern å. Et andet mindretal på et af Overfredningsnævnets medlemmer ønsker en stadfæstelse af fredningsnævnets afgørelse på dette punkt. Overfredningsnævnet kan iøvrigt enstemmigt i realiteten tiltræde fredningsnævnets afgørelse med følgende ændringer af fredningsbestemmelserne: Der findes ikke grundlag for at fastsætte særlige bestemmelser om offentlighedens færdsel i fredningsområdet, bortset fra færdsel på åen. Almenhedens færdsel reguleres således alene i henhold til de almindelige bestemmelser herom i naturfredningsloven. I fredningsnævnets afgørelse indgår en bestemmelse vedrørende eventuel retablering af et vandkraftværk ved Classonsborg. Vandkraftværket ligger imidlertid uden for fredningsområdet. Da en retablering under alle omstændigheder kræver tilladelse i henhold til anden lovgivning, kan denne bestemmelse udgå. Idet fredningsnævnets afgørelse af 18. december 1989 ophæves, fastsættes herefter følgende fredningsbestemmelser for det 36,43 ha store fredningsområde, der er vist på kortet, der hører tiloverfredningsnævnets afgørelse

16 4 (fredningskortet), og som helt eller delvis omfatter de på vedhæftede fortegnelse anførte matrikelnumre. L-l. Fredningens formål. Fredningen har til formål at bevare områdets landskabelige og naturvidenskabelige værdier, herunder primært at sikre Karstoft å som levested for Skjern å-laksen. ~. Bevaring af området. De fredede arealer, herunder Karstoft å skal bevares i deres nuværende tilstand, medmindre en tilstandsændring er tilladt i følgende bestemmelser, sker med henblik på at forbedre livsbetingelserne for Skjern å-laksen eller tillades ved en dispensation efter 10.,L2. Stemmeværker og fordeling af vand. Stemmeværket ved Nr. Grene Dambrug skal fjernes og vandløbet retableres, så hele vandføringen på dette sted forbliver i Karstoft å. Det pålægges Skov- og Naturstyrelsen at gennemføre denne bestemmelse, herunder at indhente de nødvendige dispensationer efter naturfredningsloven og anden lovgivning, som følge af bestemmelsen. Fredningen er ikke til hinder for, at stemmeværket ved Classonsborg-Borriskanalen ombygge s, så laksens muligheder for passage forbi stemmeværket forbedres, ligesom ombygning i medfør af vandforsyningsloven eller anden lovgivning kan finde sted med henblik på at ændre vandfordelingen mellem åen og kanalen eller at begrænse vandindtaget til kanalen til det maksimalt tilladte.

17 5 Fredningen er endvidere ikke til hinder for, at amtsrådet laver foranstaltninger til kontrol af vandfordelingen mellem kanalen og åen..ljt. Fiskeri. Fiskeri i åen er forbudt. Uanset forbudet i stk. l er fiskeri med åleruser og tatning dog tilladt. Endvidere kan bortfiskning af rovfisk (gedder o.l.) eller fangst af moderfisk til avl ske efter tilladelse fra Ringkjøbing Amtsråd og i henhold til ferskvandsfiskeriloven. Terrænændringer og beplantning. Der må ikke foretages terrænændringer i området. Der må således ikke foretages afgravning, opfyldning eller lignende, herunder ske udnyttelse af forekomster i jorden. Forbudet gælder ikke placering af opgravet fyld fra åen. Arealerne omkring åen kan fortsat benyttes som hidtil, herunder til afgræsning. Den eksisterende bevoksning i området må ikke fjernes, jf. dog 9..L-.... Bebyggelse og andre konstruktioner og anlæg. Der må ikke opføres nye bygninger (herunder skure, drivhuse og transforrnerstationer) eller etableres andre anlæg eller faste konstruktioner end bygninger i området.

18 6 Forbudet gælder ikke opsætning af sædvanlige hegn for heste, kreaturer og får. Fredningen er ikke til hinder for, at der efter fredningsnævnets godkendelse foretages de nødvendige anlæg til oppumpning af vand fra Skjern å til opretholdelse af vandstanden i de damme, der hidtil har været vandforsynet via den nordlige kanal. Fredningen er endvidere ikke til hinder for en udvidelse af kursusejendommen Skarrildhus. En eventuel udvidelse af kursusejendommen skal dog forelægges fredningsnævnet til godkendelse, jf. 10..L2. Færdsel. Færdsel på åen må ikke finde sted med undtagelse af myndigheders færdsel i forbindelse med vedligeholdelse og tilsyn samt med henblik på forbedring af mulighederne for laksens overlevelse. ~. Forurenin~ af naturen. Fredningsområdet må ikke forurenes ved henlæggelse af affald, henstilling af udrangerede landbrugsmaskiner eller redskaber 0.1..L.2. Naturpleje o~ vandløbsvedli~eholdelse. Ejerne må foretage udtynding og fornyelse af beplantningen i området efter godkendelse fra Ringkjøbing Amtsråd. På arealer, som ikke ejes af staten, har Ringkjøbing Amtsråd ret til uden udgift for ejeren at foretage naturpleje til opfyldelse af fredningens formål, f.eks. ved fældning og rydning

19 7 af bevoksning langs åen eller ved afgræsning eller slåning af arealerne. Pleje må kun udføres med vedkommende ejers samtykke eller - hvis samtykke ikke opnås - med fredningsnævnets tilladelse. Når amtet foretager trærydning, tilfalder træet ejeren af det pågældende areal, såfremt ejeren fjerner træet inden en af amtet fastsat passende frist og ellers amtskommunen. Ejeren af arealet kan ikke stille krav om opskæring, sammenbæring og kørsel til fast vej. På arealer, der er eller senere måtte blive undergivet statslig administration, varetages den fornødne pleje af Skov- og Naturstyrelsen. Eventuel grødeskæring og anden vedligeholdelse i åen må kun foretages med henblik på at forbedre områdets egnethed som gydeplads og opvækstområde for laks i overensstemmelse med fredningens formål. Dispensationer. En dispensation fra bestemmelserne i 2-9 kan meddeles efter reglerne i naturfredningslovens 34, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål. En dispensation fra fiskeriforbudet i fredningens 4 kan kun ske efter indhentet udtalelse fra Naturfredningsrådet. På Overfredningsnævnets vegne :/f ~~/ ~ _ ~/løv- / Bent Jaco sen viceformand

20 8 Fortegnelse over matrikelnumre, der helt eller delvis er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 13. december om fredning af arealer ved Karstoft Å i Aaskov Kommune (sag nr. 2789/89). Sønderlandet, Skarrild: Matr.nr. 38 ~, 3 S&, 38 Q, 5 ~, 4 Q, 3 ~, 3 g, 40 Q, 2 ~, 2 ~ og 40 ~.

21 l. :" O O O... O O O O O O Nedlagt dambrug o e. o oo o ȯ o 0 00 o. II o o. e FREDNING AF AREALER OMKRING KARSTOFT SIlnderlandet, Åskov A kommune Skarrild Fredningsgrænse Ejendomsgrænse Lb.nr. - Stemmeværk a 5- o sq o o o o o o o o 00o 0... o o ọ FREDNINGSKORT OVERFREDNINGSNÆVNETS frednlngsafgørelse af Dec i sag nr. 2169/_89.. o 000 o o o o o o o o o...o o 0 o o o.. 00 o 2Q o o. o o o 0 ;;karrildhus it. o iskarrildhus s 10'\ 02- ~ e.,.,... L'-

22 Overfredningsnævnets afgørelse af 13. december 1991 om erstatning i anledning af fredning af arealer ved Karstoft å i Aaskov Kommune (sag nr. 2789/89). Fredningsnævnet for Ringkøbing Amts Fredningskreds har ved afgørelse af 18. december 1989 afgjort erstatningsspørgsmålene i anledning af den samtidig besluttede fredning af arealer på ialt ca. 36 ha omkring Karstoft å's nedre løb i Aaskov Kommune. Erstatning er tilkendt ejerne af 7 ejendomme (løbenumre) i privat eje, som helt eller delvis er omfattet af fredningen, med ialt kr, med renter fra 18. december Fredningsnævnet har tilkendt erstatning med 700 kr. pr. ha for arealerne langs med åen, dog ikke under kr. pr. ejendom. Erstatningen for tab af fiskeleje som følge af begrænsningen i adgang til fiskeri i åen er tilkendt med 70 kr. pr. løbende meter bred. Endelig er der tilkendt hver af ejerne under lb.nr. 4 og 5 et beløb på kr. i erstatning som følge af beslutningen om at nedlægge stemmeværket ved Nr. Grene Kanal. Fredningsnævnets afgørelse er forelagt Overfredningsnævnet til efterprøvelse i medfør af naturfredningsloven 25. I sagens behandling har deltaget 8 af Overfredningsnævnets 11 medlemmer.

23 2 Overfredningsnævnet skal udtale: Overfredningsnævnet har ved anden afgørelse af d.d. tiltrådt fredningsnævnets afgørelse med enkelte ændringer af realiteten. For såvidt angår spørgsmålet om Nr. Grene Kanal har Overfredningsnævnet dog ved en flertalsbeslutning besluttet at skærpe afgørelsen, idet det er bestemt, at kanalen skal nedlægges, hvilket vil medføre hel eller delvis udtørring af nogle damme beliggende for enden af kanalen. Beslutningen herom har været meddelt de berørte ejere, der i denne anledning gennem Landbrugets Rådgivningscenter har fremsat et krav om erstatning for udgifterne til anlæg af et pumpeværk, der vil kunne forsyne de nævnte damme med vand fra Skjern å. Erstatningskravet for anlægsudgiften er på kr. samt yderligere et kapitaliseret beløb til dækning af de årlige drifts- og vedligeholdelsesudgifter, der er anslået til et sted mellem 50- og kr. Subsidiært er forlangt en erstatning på ikke under kr. til hver af de to ejere for forringelse af ejendomsværdien på grund af tab af herlighedsværdi, når dammene og engene omkring disse vil tørre ud. Om dette spørgsmål bemærkes: De hidtil bestående rettigheder til at indtage vand fra åer og kanaler til bl.a. engvanding er bortfaldet pr. 1. april 1990 i medfør af lov om vandforsyning, 86, stk. 4. Fortsat indvinding af vand til de nævnte damme vil derfor kræve tilladelse fra Ringkøbing Amt i medfør af vandforsyningsloven. Efter det for Overfredningsnævnet oplyste kan der ikke forventes meddelt nye tilladelser ti1overf1adevandindvinding. Overfredningsnævnet finder herefter ikke, at det er fredningens bestemmelse om, at Nr. Grene Kanal skal nedlægges, der medfører et eventuelt tab for de berørte ejere, hvorfor der ikke er grundlag for at tilkende ejerne under lb.nr. 4 og 5 særskilt erstatning i denne anledning. Om de øvrige erstatningsspørgsmål bemærkes: Fredningsområdet er i sin helhed omfattet af bestemmelserne i naturfredningslovens 47 a om åbeskytte1ses1inien, hvorefter der bl.a. ikke må ske

24 3 bebyggelse, tilplantning eller terrænændringer uden tilladelse fra fredningsnævnet. Arealerstatningen bør derfor nedsættes til 500 kr. pr. ha, dog således at der ydes en mindsteerstatning pr. ejer (lb.nr.) på kr. Ved fastsættelse af erstatning for tab af fiskeleje kan der ikke tillægges forventninger om prisstigninger i de kommende år helt så megen vægt, som fredningsnævnet har gjort, ligesom det må tages i betragtning, at indtægt af fiskeleje er undergivet indkomstbeskatning. Overfredningsnævnet finder derfor, at erstatningen for' tab af fiskeleje passende kan ansættes til 40 kr. pr. løbende meter bred. Der tilkendes herefter følgende erstatningsbeløb til de enkelt ejere, idet beløbene oprundes til nærmeste hele hundrede: Lb.nr. l Eskild Lyngholm Johnson og Jens Peder Green (med halvdelen til hver): 1,3 ha kr. 340 meter bred kr kr. Lb.nr. 3 Hans Jacob Thybo Jacobsen: 1,0 ha kr. Lb.nr. 4 Søren Christian Green Pedersen: 12,0 ha kr meter bred kr kr. Lb.nr. S Uffe Grøndal Kj ær : 6,6 ha kr meter bred kr kr. Lb.nr. 7 Knud D. Lausen: 6,1 ha meter bred kr kr kr. Lb.nr. 8 Danmarks Lærerforening: 0,5 ha kr. 75 meter bred kr "kr.

25 \, 4 Lb.nr. 9 Børge Hesseldal-Nielsen: 1,0 ha kr. 223 meter bred kr kr. Den samlede erstatning udgør kr. Erstatningsbeløbene forrentes efter naturfredningsloven 19, stk 4, fra datoen for fredningsnævnets afgørelse med en årlig rente, der er 1% højere end diskontoen. Fredningsnævnet har tilkendt ejerne samt Kærhede Dambrug Aps godtgørelse for sagkyndig bistand med ialt kr., der er udbetalt. I godtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand fra Landbrugets Rådgivningscenter under sagens behandling for Overfredningsnævnet tillægges der ejerne under lb.nr. 4 og 5 et beløb på tilsammen kr., der udbetales til Landbrugets Rådgivningscenter. Af den samlede erstatning på kr. med renter og de tilkendte omkostninger på ialt kr. udreder staten 75% og Ringkøbing Amt 25%. Overfredningsnævnets afgørelse af erstatningsspørgsmålene kan påklages til Taksationskommissionen vedrørende Naturfredning (adr.: Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm) af ejerne, idet erstatningerne er nedsat af Overfredningsnævnet i forhold til fredningsnæynets erstatningstilkendelse. Afgørelsen kan endvidere påklages af Miljøministeren og Ringkøbing Amt. Klagefristen er 4 uger fra den dag, Overfredningsnævnets afgørelse er meddelt den klageberettigede. Størrelsen af de tilkendte omkostningsbeløb kan ikke påklages, jf. naturfredningsloven 30, stk. l. på Overfr~~ngSd~næ~e~SJ. ~ /Ur?c(,,~ Bent Jae,bsen vieefo~and ;egne

26 FREDNINGSNÆVNET>

27 REG.NR Udskrift af protokollen for fredningsnævnet for Ringkøbing amts fredningskreds. Ar 1989 den 18. december blev i sagen I R.A.F. 200/1986 Fredning af arealer omkring Karstoft å i Aaskov kommune afsagt sålydende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. august 1986 har Ringkjøbing amtskommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, rejst sag om fredning af ca. 33 ha omkring Karstoft å's nedre løb m.v. i Aaskov kommune. Baggrunden for fredningsforslaget angaves at være følgende: Amtsrådet var gennem cand. scient. Nils Wegners undersøgelse af Skjern å systemets vildfiskebestand og kortlægning af spærringer m.v. i 1982 blevet opmærksom på, at den sidste lille rest af den gamle Skjern å laksestamme kun har en gydeplads tilbage i hele Skjern å systemet. Gydepladsen ligger på en strækning af nogle hundrede meters længde nederst i Karstoft å før udløbet i Skjern å. Fra Classonsborg og til Skjern å har Karstoft å karakter af naturvandløb og omgivelserne er naturlige med ellesumpe og stejle, træbevoksede skrænler. Ved denne strækning ligger Nr. Grene dambrug, som blev oprettet i før den tid var der laksegydepladser helt op til Classonsborg, men på grund af dambrugsopstemningen ændrede strækningen herfra til Classonsborg karakter og benyttes i dag ikke til gyd- ning. Der findes dog stadig en grusbund på strækningen og en fjernelse af Nr. Grene damstrugsopstemning vil mindst fordoble antallet af laksegydepladser i Skjern å systemet.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen.

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen. 03076.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00 Fredningen vedrører: Holmsland Klit Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 10-01-1964 Fredningsnævnet 12-08-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer REG. NR. O 2. 2. 9 Li ø O l O INDHOLDSFORTEGNELSE OvEce~'~;k~~v~~t:-r

Læs mere

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Afgørelser Reg. nr.: 08126.00 Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-01-1958

Læs mere

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune.

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 31. marts 2003 J.nr.: 03-121/700-0004 BEJ Afgørelse i sagen om indretning

Læs mere

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen.

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen. 05837.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00 Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-07-1975 Fredningsnævnet 25-11-1974 Kendelser Deklarationer

Læs mere

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring.

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Indledning. I henhold til bekendtgørelse nr 424 af 7. september 1983 om vandløbsregulering m.v., har det af Niras udarbejdede projektforslag været

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ Holstebro Kommune 2013 Michael Deacon Jakob Larsen Indledning Gryde Å der har sit

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING År 1978 den 25. oktober blev i Odense by- og herredsrets 5. afd. i BS 614/78 Andelsselskabet Nr. Lyndelse Vandværk, Nr. Lyndelse, B mod afsagt

Læs mere

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00552.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00 Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. I Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-05-1937 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Følgebrev til klageberettigede, fornyelse af tilladelse til erhvervsmæssig udlejning af kanoer på Skjern å

Følgebrev til klageberettigede, fornyelse af tilladelse til erhvervsmæssig udlejning af kanoer på Skjern å TEKNIK OG MILJØ Til klageberettigede Natur og Grønne områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8087 ngoal@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer.: 06.02.00-P19-15-07 Følgebrev til klageberettigede,

Læs mere

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune.

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. NATURKLAGENÆVNET 12. juni 2007 NKN-121-00061 bej Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. Fredningsnævnet for Århus Amt har den 26. november 2006 efter naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1,

Læs mere

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen.

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen. 01970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00 Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfred ningsnævnet 28-01-1954 Fredningsnævnet 04-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

UDSKRIFT af forhandlingsprotokollen for OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN for Nord og Vestsjælland

UDSKRIFT af forhandlingsprotokollen for OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN for Nord og Vestsjælland UDSKRIFT af forhandlingsprotokollen for OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN for Nord og Vestsjælland Forretningen den 18. juni 2013, Sag SJ 5-2013 Sag: Fastsættelse af erstatning for overtagelse af ca. 11,27 ha.

Læs mere

Godkendelse efter vandløbsloven til regulering af privat vandløb og etablering af Sønderho Strandsø Fanø Kommune

Godkendelse efter vandløbsloven til regulering af privat vandløb og etablering af Sønderho Strandsø Fanø Kommune Fanø Kommune Plan og Udvikling Skolevej 5-7 6720 Fanø Att. Jacob Kristian Bay E-mail: bgsejb@fanoe.dk Frodesgade 30. 6700 Esbjerg Postadresse Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato xx. februar 2014 Sagsbehandler

Læs mere

Afgørelse i sagen om udskiftning og udvidelse af et sommerhus ved Fuglsø Strand, Ebeltoft Kommune

Afgørelse i sagen om udskiftning og udvidelse af et sommerhus ved Fuglsø Strand, Ebeltoft Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 10. oktober 2003 J.nr.: 03-121/700-0012 03-132/700-0012 kpa

Læs mere

U D S K R I F T AF PROTOKOLLEN FOR OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN FOR NORDJYLLAND OG VIBORG

U D S K R I F T AF PROTOKOLLEN FOR OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN FOR NORDJYLLAND OG VIBORG U D S K R I F T AF PROTOKOLLEN FOR OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN FOR NORDJYLLAND OG VIBORG Torsdag den 5. marts 2014 kl. 9.30 samledes overtaksationskommissionen på pendlerpladsen ved Haverslev. Til stede

Læs mere

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en.

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en. 01084.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01 Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke Domme Ta ksati onskom m iss ion en Naturklagenævnet Overfred nings nævnet,e Fredningsnævnet. 25-03-1947 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Klage over Gribskov Kommunes godkendelse af nye vedtægter for Landvindingslaget Karsemosen

Klage over Gribskov Kommunes godkendelse af nye vedtægter for Landvindingslaget Karsemosen By- og Landskabsstyrelsen Haraldsgade 53, 2100 København Ø Fremsendt via Gribskov Kommune Frederiksberg, den 19. oktober 2010 Klage over Gribskov Kommunes godkendelse af nye vedtægter for Landvindingslaget

Læs mere

14. maj 2009 J.nr.: NKN-111-00041 ssc. Delafgørelse I sagen om fredning af Næstved Øvelsesplads og tilstødende skove

14. maj 2009 J.nr.: NKN-111-00041 ssc. Delafgørelse I sagen om fredning af Næstved Øvelsesplads og tilstødende skove Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www. nkn.dk CVR: 18210932 14. maj 2009 J.nr.: NKN-111-00041 ssc Delafgørelse I sagen om fredning af Næstved Øvelsesplads

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst kopi

Læs mere

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen.

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen. 00970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00 Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 21-04-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Du har søgt om tilladelse til etablering af tre vandhuller på ejendommen Rugårdsvej 793, 5462 Morud.

Du har søgt om tilladelse til etablering af tre vandhuller på ejendommen Rugårdsvej 793, 5462 Morud. TEKNIK OG MILJØ PC OFFSHORE ApS Bårdesøvej 104 Bårdesø 5450 Otterup Dato: 9. januar 2013 Sagsnr. 480-2012-104980 Dok.nr. 480-2013-33558 13822 Landzonetilladelse til etablering af tre vandhuller Du har

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Naturklagenævnets afgørelse af 26. marts 2008 om fredning og erstatning i anledning af fredning af kystkilen Færgevejen i Helsingør Kommune

Naturklagenævnets afgørelse af 26. marts 2008 om fredning og erstatning i anledning af fredning af kystkilen Færgevejen i Helsingør Kommune Naturklagenævnets afgørelse af 26. marts 2008 om fredning og erstatning i anledning af fredning af kystkilen Færgevejen i Helsingør Kommune (Sag nr. NKN-111-00022) Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt

Læs mere

Vedtægter for Gudenåsammenslutningen - Lakseprojektet.

Vedtægter for Gudenåsammenslutningen - Lakseprojektet. 1. Alm. bestemmelser. Vedtægter for Gudenåsammenslutningen - Lakseprojektet. Sammenslutningens navn er: Gudenåsammenslutningen Lakseprojektet (i det følgende kaldet GSL.) GSL 's hjemsted er den til enhver

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 44, stk. 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 44, stk. 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 16. maj 2013 J.nr.: NMK-520-00023 Ref.: LTP AFGØRELSE i sag om fredning af Saltbæk Vig i Kalundborg Kommune Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B304200F - JO UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 9. april 2015 af Østre Landsrets 4. afdeling (landsdommerne Inge Neergaard Jessen, Dorthe Wiisbye og Bo Bjerregaard (kst.)). 4. afd. nr.

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær.

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 4. juli 2005 J.nr.: 03-33/500-0091 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Gladsaxe Kommune af 2. juni 2003 elvarme i gulv i badeværelse Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand,

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016.

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Naturstyrelsen Ansøgning om tilskud til etablering af mindre vådområder.

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 6. september 2012 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedgaden 1, 7260 Sdr. Omme.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 6. september 2012 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedgaden 1, 7260 Sdr. Omme. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. eksisterende mølle 3, nr. 1301, beliggende på matriekl 5u, Urup By, som følge af opstilling af vindmøller ved Urup Hede i henhold til lokalplan nr. 246

Læs mere

02043.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01. Fredningen vedrører: Næs Stubhave. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

02043.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01. Fredningen vedrører: Næs Stubhave. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02043.01 Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01 Fredningen vedrører: Næs Stubhave e Domme Taksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 13-05-1953 DEKLARATIONER>

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Finn Jørgensen Kongegade 6 5800 Nyborg Nævnet har modtaget klagen den 5. august 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. maj 2015 Sag 312/2013 (2. afdeling) Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning (advokat Jens Jacob Dühr) mod Hasmark Strand Feriepark ApS (advokat Henriette Soja)

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

Introduktion Danmarks Naturfredningsforening (DN) har rejst et forslag om fredning af områderne Nordbjerg, Vesterklit og Sønderbjerg på Anholt.

Introduktion Danmarks Naturfredningsforening (DN) har rejst et forslag om fredning af områderne Nordbjerg, Vesterklit og Sønderbjerg på Anholt. Oplæg til drøftelse af fredningsforslag for Nordbjerg, Vesterklit og Sønderbjerg på Anholt", forud for offentligt møde på Anholt den????? 2008. J.nr. 08/6551 Introduktion Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond. SKATTEMINISTERIET Statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S Statsrevisorerne har ved brev af 17. februar fremsendt statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S.

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand: Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S Sagsøgers påstand: Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at der er kontraktmæssig

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 Sag 281/2013 (1. afdeling) A (advokat Jens Larsen) mod Tinglysningsretten (selv) I tidligere instanser er truffet afgørelse af Tinglysningsretten

Læs mere

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund,

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund, Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 4. marts 2014

Læs mere

" Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by)

 Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by) Kendelse af 6. oktober 1997. J.nr. 97-24.703. Nærmere bestemt udlejningsvirksomhed i strid med forbudet om udøvelse af anden virksomhed end revisionsvirksomhed. Lov om statsautoriserede revisorer 10. Suzanne

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY MADS NØRREGAARD Strandvejen 17 4671 Strøby 17. SEPTEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/2092 KS:STEROE OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY Stevns Kommune, Natur og Miljø har modtaget ansøgning om oprensning

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. oktober 2013 J.nr.: NMK-33-01421 og NMK-501-00087 Ref.: LEVES AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund

Læs mere

FREDNINGSNÆVNET> I-I

FREDNINGSNÆVNET> I-I 01799.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01799.02 Fredningen vedrører: Stødov Kirke Domme la ksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 09-11-1951, 14-11-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013.

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Søren Bagge Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E soba@lejre.dk Tilladelse til udledning

Læs mere

06378.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06378.00. Fredningen vedrører: Bellahøj, Bellahøjmarken. Domme. la ksati ons komm iss ionen.

06378.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06378.00. Fredningen vedrører: Bellahøj, Bellahøjmarken. Domme. la ksati ons komm iss ionen. 06378.00 Afgørelser - Reg. nr.: 06378.00 Fredningen vedrører: Bellahøj, Bellahøjmarken Domme la ksati ons komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 04-12-1981 Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer

Læs mere

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Indholdsfortegnelse: Side: 1 Jammerbugt Kommunes tilladelse og vilkår... 2 1.1

Læs mere

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 0209 13 Grundejerforeningen Helmklit v/formand Kenn

Læs mere

01187.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01187.01. Fredningen vedrører: Tamdrup Kirke. Domme. Taksati ons kom m iss ionen.

01187.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01187.01. Fredningen vedrører: Tamdrup Kirke. Domme. Taksati ons kom m iss ionen. 01187.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01187.01 Fredningen vedrører: Tamdrup Kirke e Domme Taksati ons kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-12-1948 Kendelser Deklarationer ,e

Læs mere

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune.

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 10.april 2006 J.nr.: 03-31/600-0101 LTP Afgørelse i sagen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring Faxe Kommune Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede COWI A/S Jens Chr S 8000 Aarhu Telefon 87 Telefax 87 wwwcowid Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1 2 Forslagene til vejføring

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Nr. 229, september 2001 - NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER

Nr. 229, september 2001 - NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER Nr. 229, september 2001 - NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER ISSN 0909-1882 Tilbygning og udvidelse af aktivitet på virksomheder, der tidligere var etableret i overflødiggjorte landbrugsbygninger. Efter planlovens

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...]

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...] Advokathuset Kongevejen 54 Att. advokat Ole Conradsen Kongevejen 54 2840 Holte Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med. Karstoft Å. Natur- og Miljøprojekt

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med. Karstoft Å. Natur- og Miljøprojekt Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med Karstoft Å Natur- og Miljøprojekt 1 Karstoft Å EJENDOMSMÆSSIG FORUNDERSØGELSE I forbindelse med udarbejdelsen af planlægningsprojektet omkring Karstoft

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse.

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Kendelse af 22. februar 1996. 95-68.864. Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Lov om registrerede revisorer 1, stk. 2, nr. 5 og stk. 4. (Mads

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen

Miljøministeriet v/naturstyrelsen NST-513-00708 Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende øst for Gulddysse Skov Del af matr. nr. 9l Gundsømagle By, Gundsømagle 2 Tilbudsblanket Salg

Læs mere

Redegørelse om fordeling af vejbidrag ved anlæg af Ny Absalonsvej og Hærvejsstien i byudviklingsområdet

Redegørelse om fordeling af vejbidrag ved anlæg af Ny Absalonsvej og Hærvejsstien i byudviklingsområdet Aarhus Ryhavevej 7 8210 Aarhus V 7733 2121 www.le34.dk Thomas Normann Asmussen +45 7733 2106 D +45 3163 9206 M TNA@le34.dk 19. august 2015 Projekt: 1504348 Dokument: D15-150090 Side 1 af 7 Redegørelse

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0007596). Ansøgning om optagelse i Ejendomsmæglerregistret afslået, da klagers hidtidige beskæftigelse ikke kunne sidestilles med beskæftigelse i en ejendomsformidlingsvirksomhed.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 Sag 90/2014 Advokat Steen Fosvig (selv) mod AS IB 2013 ApS under konkurs (advokat Boris Frederiksen) I tidligere instanser er afsagt beslutning af

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Claus Cornelsen Galgemark 9 6261 Bredebro Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-1-14 12-02-2014 Landzonetilladelse til etablering af autoophug på

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Teknik og Miljø 2012. Tillæg nr. 3 til Slagelse Kommunes digitale Spildevandsplan 2010-2020. Omø Renseanlæg

Teknik og Miljø 2012. Tillæg nr. 3 til Slagelse Kommunes digitale Spildevandsplan 2010-2020. Omø Renseanlæg Teknik og Miljø 2012 Tillæg nr. 3 til Slagelse Kommunes digitale Spildevandsplan 2010-2020 Omø Renseanlæg INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrund...3 2 Tillæggets omfang...3 2.1 Erhvervelse af rettigheder...3 2.2

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa. Stiforløb 1. Indledning

Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa. Stiforløb 1. Indledning Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Codex Advokater P/S Damhaven 5 B 7100 Vejle 25. maj 2015 Journalnr.: 205828 Advokat: Mads Kobberø Sekretær: Lene Fjord Hocksdahl/MKO lfh@codexlaw.dk Direkte: +45

Læs mere

Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager. Sendt pr. mail: KM.regnogbyg@gmail.com

Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager. Sendt pr. mail: KM.regnogbyg@gmail.com Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Sendt pr. mail:

Læs mere

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 Dato 1. juni 2015 Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 BYGGERI OG NATUR Tilladelse til omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Frederikssund

Læs mere

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende:

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013002). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. 12 i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 7. november 2012 (J.nr. 2012-0026847) Afslag på

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0021 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning)

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0021 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0021 JDA AFGØRELSE

Læs mere

01780.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05. Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen.

01780.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05. Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen. 01780.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05 Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke Domme Taksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 26-02-1952, 19-12-1951 Kendelser

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar 2013 12/04047 EKSPROPRIATION AF DEL AF EJENDOM Vejdirektoratet har behandlet din klage af 12. april 2012 på vegne af klager over Kommunens ekspropriationsbeslutning

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

U.1988.878V. V.L.D. 5. juli 1988 i anke 3-B.2349/1986. (Lorenzen, Bolt Rasmussen, P. Hald Andersen (kst.)).

U.1988.878V. V.L.D. 5. juli 1988 i anke 3-B.2349/1986. (Lorenzen, Bolt Rasmussen, P. Hald Andersen (kst.)). U.1988.878V Sportsfiskerforenings interesse i fiskebestanden i en bæk anset for værnet af de erstatningsretlige regler, selv om foreningen ikke havde fiskeret i bækken. Tabet påregneligt. En lokal sportsfiskerforening

Læs mere

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014 Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg 25. februar 2014 Afgørelse om, at markvej/sti ved Anebjergvej 22, Gl. Laven, 8600 Silkeborg, skal være åben for offentligheden og påbud om fjernelse af

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Kalundborg Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til Svebølle-Viskinge

Kalundborg Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til Svebølle-Viskinge Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til salg af areal uden offentligt udbud, da virksomheden - der er naboejendom har et konkret og aktuelt behov for at erhverve arealet

Læs mere