Sprog II Institut for Nordisk Sprog og Litteratur

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sprog II Institut for Nordisk Sprog og Litteratur"

Transkript

1 Argumentationsanalyse af kuponkataloget Bonnier Eksklusiv - easy shopping, april 2005 Sprog II Institut for Nordisk Sprog og Litteratur Jan Christensen, Afleveret hos Richard Madsen den 6. maj 2005 Antal anslag: side 1

2 Afsnit Side Indledning 3 Argumentationsanalysemodeller 4 Analyse: Dana Invests annonce for Den Svenske Stats gigantlotteri 7 Analyse: Vitalas Directs annonce for ProDen PlaqueOff 11 Konklusion 14 Bibliografi 16 Vedlagt: Bilag 1-4 side 2

3 Indledning Som forbrugere bliver vi til stadighed, og i stigende grad, bombarderet med reklameskrifter i forskellige afskygninger. Når vi bevæger os i byens offentlige rum, bliver vi tilbudt trykt reklame i form af gratisaviser, flyers, lodsedler, brochurer, religiøse tidsskrifter etc. Det er dog ikke bare i det offentlige rum men også i vores private sfære, at det farverige papir med de mange sloganer og tilbud trænger sig på. Hvert år får en gennemsnitshusstand fyrre kilo reklametryksager i sin postkasse, og dette er et tal, der er stigende. Nogle af disse tryksager er de såkaldte kuponkataloger, der er i familie med det forrige århundredes postordremagasiner. Her kunne man i hjemmets behagelige rammer danne sig overblik over et vareudvalg og derefter via postforsendelse bestille de varer man (læs husmoderen) kunne tænke sig. Et af de firmaer, der udgiver kuponkataloger, er Bonniers Responsmedier, et datterselskab af Bonnier Publications A/S, der igen er datterselskab i svenske Bonnier Group AB. Deres Eksklusiv easy shopping når seks gange årligt 2,3 millioner danske husstande og sammen med de svenske og norske magasiner Vi i Villa og det finske Suomela distribuerer de blade til samtlige af Nordens 10 millioner husstande. I Danmark udgiver firmaet desuden bladet idé nyt, der henvender sig til de knap 1,7 millioner ejere af villa eller rækkehus. Bonniers Responsmedier har en årlig omsætning på over femhundrede millioner svenske kroner 1. Denne omsætning må nødvendigvis afspejle et salg hos de firmaer, der reklamerer i deres kataloger og magasiner. Og det er indirekte dette salg denne opgave handler om. Nærværende opgave vil nemlig være en undersøgelse af Eksklusiv easy shoppings aprilnummer. Undersøgelsen vil ske i form af en argumentationsanalyse. Analysen af annoncerne vil fokusere på fire aspekter af argumentationen: Toulmins videreudvikling af Aristoteles model for logisk argumentation i overtalelse, brugen af appelformerne patos, logos og etos, semantiske kvaliteter af adjektiver og adverbier, samt opbygning. Opgaven har til formål at stille spørgsmålet om der findes generelle og gennemgående karakteristika eller forskelle i hæftets forskellige annoncetekster gennem en komparation af dels deres argumentation i form af ord og dels deres ditto i form af fotografier og illustrationer. Hermed sagt at det visuelle og ordlyden vil blive betragtet samlet som hver 1 Oplysninger hentet fra side 3

4 enkelt annonces tekst. En tekst der, som det vil blive vist, fungerer på visse betingelser og tager udgangspunkt i forskellige overtalelses- og argumentationsstrategier. For at begrænse analyseobjektet vil opgaven fokusere på to annoncer: Firmaet Dana Invests tekst om Det Svenske Obligationslotteri og naturmedicinfirmaet Vitalas annonce for deres tandstenskur ProDen PlaqueOff. De to annoncers hovedtekster er transskriberet, tilføjet linjenummerering og vedlagt som henholdsvis bilag et og to. Annoncernes grafiske udformning, samt eventuelle andre tekster, som opgaven refererer til, kan inspiceres i fotokopierne vedlagt som bilag tre og fire. Argumentationsanalysemodeller Allerede i den græske antik beskrev Aristoteles en model til beskrivelse og analyse af argumenterende og overtalende tekster, som man må påstå annoncetekster, altså produktsælgende tekster, er. Modellen var logisk funderet og beskriver hvorledes enhver logisk argumentation nødvendigvis må gå over en række præmisser for at nå sine konklusioner, der akkumulativt set vil danne tekstens pointe eller overtalelseskvalitet. Grundlæggende består argumentation af ræsonnementer hvor der indgår mindst to informationer hvoraf den ene begrunder den anden. 2. Baseret på denne model udarbejdede den engelske filosof Stephen Toulmin i sin bog The Uses of Argument fra 1958 et system for argumentation, der udbygger og forfiner tanken om syllogismen. Toulmins system identificerer også de to begreber præmis og konklusion, men splitter den førstnævnte op i en række underkategorier 3. Således består argumentationen, der leder op til konklusionen (hvad Toulmin kalder påstanden), af hjemmel, belæg, rygdækning og gendrivelse; hjemmel og belæg er de to bagvedliggende præmisser for konklusionen. Toulmins tilføjelse, nemlig rygdækningen og gendrivelsen, henholdsvis støtter eller forhindrer slutningen mellem præmisser og konklusionen. Rygdækningen er enten deduktiv eller induktiv og henter dermed sin gyldighed enten i empirisk viden eller noget alment menneskeligt kendt altså at man enten går fra det specifikke til det generelle eller omvendt (man kunne argumentere for at den første kilde til viden med tiden fører til den anden form for viden). Gendrivelsen, derimod, er den del af 2 Jørgensen og Onsberg, p. 9 3 Peter Widell, p side 4

5 argumentationens forskellige forbehold eller rmodpåstande [sic], som modificerer eller angriber det almene udsagn (H) kan anføres 4. Gendrivelsen er altså det sted, hvor argumentet kan falde sammen og til jorden, men også stedet hvor konklusionen kan styrkes ved, at afsenderen viser, at han har taget de forskellige forhold, der taler imod konklusionen i betragtning, men ikke føler dem vægtige nok til, at opveje præmissernes gyldighed. En analyse bygget på Toulmins metode kan afdække svagheder der ligger i argumentationens (i vores analyseobjekters tilfælde salgsargumentationens) enkeltdele og dermed vurdere den samlede validitet og effekten den har på læseren eller køberen. Er validiteten og argumentationen stærk og effektiv nok vil disse to falde sammen i en og samme person. Teoretiseringen over appelformerne logos, etos og patos går ligeledes tilbage til Aristoteles. I Rhetorica udlægger han de tre grundmåder at vinde tilhørerens (i reklameannoncens tilfælde læserens) interesse, tillid og tilslutning på. Logos taler til modtagerens logiske sans, dennes slutningsevne, abstraktion og objektive vurdering. Dermed skal teksten, der benytter sig af appelformen logos, være, i hvert fald tilsyneladende, objektiv og betragte verden med kritiske øjne. Sproget skal derfor være neutralt og forfatteren bør træde i baggrunden til fordel for argumenternes klarhed og informationernes faktuelle kvaliteter. Jørgensen påpeger, at logos appellerer til en rationel stillingtagen hos modtager 5. Baseret på rationelle overvejelser, bør modtager altså selv tage stilling til tingene og dermed danne sig egen mening der, hvis argumenterne virker, er identisk med afsenderens. Etosappellen henter sin overbevisende kraft i afsenderens evne til at virke sympatisk og troværdig på modtageren. Tror modtageren på afsenderen, vil han også i højere grad tro på den sag afsenderen forsøger at argumentere for. Denne troværdighed kan skabes ved, at man fx har et tilhørsforhold til afsenderen - man er naturligt tilbøjelig til at tro mere på en kær gammel ven, end en tilfældig forbipasserende på gaden. På dette punkt arbejder en annonceteksts forfatter op ad bakke: Ikke alene er forfatteren (eller firmaet som han repræsenterer) en komplet ukendt person, han er også mistænkeliggjort på grund af, at modtageren ved, at forfatteren har en eksplicit agenda, nemlig at sælge produktet. En anden måde at skabe tillid og troværdighed er brugen af autoritet. 4 Peter Widell, p Jørgensen og Onsberg, p. 62 side 5

6 Autoriteten kan hentes ind i argumentet i form af fagfolks udtalelser eller afsenderens egen status som ekspert men også gennem diagrammer og statistikker, der viser, at argumentet hviler på empiriske undersøgelser. På denne måde er der en sammenhæng mellem etos og logos, da brugen af autoritet og autoriteter som rygdækning giver afsæt til logiske slutninger. Appelformen patos har delvist at gøre med det tredje analysepunkt, beskrevet i næste afsnit, nemlig brugen af styrkemarkører i form af positive og negative tillægsord. Patosbrug er orienteret mod det emotionelle og umiddelbare i modtageren. Dette kan ske gennem, som nævnt, et omhyggeligt ordvalg, men også gennem fx brugen af en bestemt stil, som fremmaner en følelsesmæssig stemning eller reaktion hos modtageren. Et godt eksempel på dette var da Arnold Schwarzenegger, som i sin valgkamp for at blive guvernør i Californien, brugte citater fra eller refererede til de film han har spillet med i. Tilhørerne blev på denne måde sat tilbage til en følelsesmæssig oplevelse, en film, hvor Arnold kunne tæve de onde og redde verden. Man kan med brug af patos også tale til modtagerens etik eller moral og dermed lade modtagerens egen overbevisning står som garant for argumentets validitet. Selvom det er muligt at fastslå om en tekst overordnet set er etos, logos eller patosfunderet i sin argumentation, kan der naturligvis internt i teksten forekomme områder, hvor andre appelformer gør sig gældende det være sig appelformer der enten støtter eller slører den overordnede form. Tredje analyseområde er tekstens ordvalg. Som nævnt i det ovenstående er der en sammenhæng mellem patosargumentation og værdiladede ord, men dette gør sig faktisk også gældende for brugen af etos og logos appeller: Da logos bygger på at være tilsyneladende objektiv og rationel, kan det skade denne appelbrug, hvis forfatteren bruger løs af meget værdiladede ord i stedet for at holde hovedet koldt og lade argumenterne tale for sig selv. Ligeledes vil en patosbaseret udlægning ikke rigtigt virke med lutter neutrale ord, der ikke formår at lade modtageren opleve en direkte, følelsesmæssig medfølelse eller distance. Der er, som det vil blive vist i de enkelte analyser, altså tale om en organisk opbygning af tekstens argumentation brugen af visse dele af den kan overskygge, trække i modsat retning af eller endda undergrave andre dele af enten argumentationsbrugen eller appellen. Dette er måske indlysende, men ikke desto mindre ikke altid overvejet i tekster af argumenterende karakter. side 6

7 Det sidste aspekt der vil blive belyst i annoncerne er den samlede kohærens. Hvorledes er annoncen opbygget? Hvordan virker den i samspil med illustrationer, tal, diagrammer og layout? Hvordan er stilen en afspejling af det eller de budskaber, man ønsker at få frem? Fremhævelsen af visse dele af teksten kan fx have meget vægtige konsekvenser for annoncen værdi og agere blikfang, altså have den funktion at fange modtageren. Argumentationen manifesterer sig også i tekstens flow og dens stil eller forskellige stile. En brug af forskellige stiltræk kan fx fremhæve argumentationsformer, alt efter hvilke der er brug for. Analyse: Dana Invests annonce for Den Svenske Stats gigantlotteri Annoncen reklamerer for Den Svenske Stats obligationslotteri og firmaet Dana Invests salg af præmieobligationer i det. Hovedargumenterne ligger i brødtekstens to hovedafsnit. Det første tekst, der fylder næsten hele den ene af annoncens to sider, kortlægger hvad produktet er og hvorfor man skal købe det. Tekst nummer to er et vidneudsagn fra en Helle M. Larsen (ikke hendes rigtige navn, som en ledsagende tekst forklarer), der beretter om sin egne oplevelser med produktet en generel positiv oplevelse, eftersom hun vandt en af lotteriets hovedpræmie. En reel argumentationsfremstilling, der kan analyseres via Toulmins metode, er der ikke tale om. I stedet ligger nøglen til salgsargumenternes virkning i brugen af patos og etos appelformerne, ordvalg og opsætning. Tekst nummer et påstår Nu er det Din tur til at blive rig! Vær med i Den Svenske Stats fantastiske præmieobligationslotteri og vind rigtig, rigtig mange penge 6. Hermed introduceres en overvejende patosbaseret kommunikation, der spiller på modtageren ønsker og drømme om at blive velhavende. Dette gøres først og fremmest gennem en opregning af hvilke præmier, der er at vinde: vind præmier for fantastiske Der er hele 300 millioner svenske kroner, fordelt på gevinster 18 præmier er på en hel million s.kr. 7 et regnestykke der endda gentages, næsten fra ord til anden, længere nede i teksten og dermed fremstår som deres bedste salgsargument. At dette absolut ikke er et logosbaseret argument for modtageren bunder i det faktum, at der 6 Bilag 1, linje Bilag 1, linje 1-3 side 7

8 ingen steder i teksten annonceres med hvor mange lodder, der samlet set er i udbud 8. Dermed har modtageren intet beregningsgrundlag for at danne sig overblik over hvor store chancerne egentlig er, og salgsargumentet beror udelukkende på modtagerens opfattelse af en million gevinster, som værende et stort antal; absolut set, men ikke relativt betragtet. For det andet, gennem en lang række positive adjektiver, som fantastiske, rig, gratis, meget store (gevinstchancer), flot, praktisk, smart samt et antal positive navneord; gigantlotteri, gevinster, præmier, chance, gevinstgaranti. Der er altså en stærkt positiv stemning i teksten, der forsøger at tale til modtagerens emotion og argumenterer for produktet via en overvejende patosbetinget retorik. Ordvalget understøtter altså i dette tilfælde den dominerende appelform. Der er dog et stænk af logisk argumentation, når teksten ganske kort fastslår, at der også er tale om en opsparing og altså ikke bare penge ud ad vinduet, hvis man ikke vinder. Desuden kan man pege på en fornuftsbaseret argumentation i de gevinstgarantier teksten tilbyder: Dine chancer for at vinde er meget store derfor tør vi give dig en gevinstgaranti 9. Man har altså intet at tabe, men alt (eller i hvert fald en lille radio) at vinde. Annoncen peger også, hele to gange på at eventuelle udbetalinger, i form af gevinster eller ved et eventuelt tilbagesalg af obligationerne, vil ske i danske kroner. Noget der er særdeles intetsigende, da man ikke må formode at udbetalinger foregår kontant men ved en elektronisk pengeoverførsel. Dermed har sætningen et helt andet mål, nemlig at berolige modtagere, der har reservationer ved at det er et udenlandsk lotteri, de deltager i altså at Dana Invest står som garant for at køberen kommer til at opleve investeringen, som var den foretaget i et dansk lotteri. Den personlige oplevelse danner grundlag for tekst nummer to og samtidig giver denne plads for en langt mere etosbaseret argumentation end den første tekst. Dette kommer først og fremmest til udtryk ved at lade udtalelsen, der i hvert fald foregiver at stamme fra en virkelig person, udtrykke og imødekomme nogle af de betænkeligheder, som den potentielle køber kunne have. Den troværdighed, der bliver skabt i afsenderen Helle M. Larsen, opnås ikke ved at hun er veluddannet, velinformeret eller veltalende, men derimod at hun er en helt almindelig køber, der, akkurat som annoncens læser, har 8 En opringning til Dana Invest viser, at der samlet set er næsten 16 millioner lodder i udbud og dermed 1/16 årlig chance for en af de gevinster (hvoraf 99 % er på kr. eller under) og cirka en milliontedel chance for en milliongevinst. 9 Bilag 1, linje side 8

9 (eller havde) en række reservationer overfor produktet. Linjer som jeg ta r nu ikke mange chancer med mine penge, Efter min mening er obligationer ikke så meget spil, men mere en lille opsparing, hvor man samtidig har en chance for at vinde millioner hvert år og det er altså ikke så spændende hvis man efter et enkelt spil taber alle sine penge 10 slår ikke bare fast at lotteriet er anderledes, men etablerer Helle M. Larsen, som en meget skeptisk og forsigtig person - præcis som læseren formodes at være nu. Og på samme måde som Helle M. Larsen-figuren engang var i tvivl, men alligevel købte lodderne, bør vi som tvivlende læsere af annoncen også lade os overtale. Subjektiviteten og det faktum at hun udtaler sig ikke-kritisk om produktet er på ingen måde skjult i udtalelsen, men fordi hun bliver etableret som en helt almindelig forbruger, er det annoncens håb, at vi tror hende og følger hendes eksempel. Underforstået ligger der i brugen af en udtalelse fra en tilfreds kunde et (naivt) håb om, at modtageren tror på udtalelsen som værende uafhængig og dermed i kontrast til firmaets naturlige subjektive holdning. Denne etablering af afsenderen som ven frem for autoritet udføres ligeledes gennem tekstens form. Brugen af sammentrækninger som ta r og li, gentagelsen af ordet jeg og brugen af det tyndslidte ordsprog Den der vover vinder giver teksten karakter af samtale eller i hvert fald monolog. Noget man kunne høre over hækken fra nabokonen eller i ugebladet Hjemmets artikler og personberetninger om hverdagens heldige mennesker. En virkelig historie fra den virkelige verden. Dermed ligger etosappellen og tekstens overordnede troværdighed i Helle M. Larsen-figurens status som ligeværdig i forhold til læseren. Hendes status som almindelig kone bliver dog svækket af det ledsagende billede af en smuk og ung blond pige, der synes fejlagtigt sammenstillet med teksten. Denne disharmoni ændrer dog ikke på det overordnede billede teksten fremstiller. Der er dog lokalt set også et par logosbårne argumenter, som falder sammen med det ovenstående og samtidig skaber et ekko fra tekst nummer et. Ekkoet består i, at Helle M. Larsen som hovedargument fremdrager, at det lotteri annoncen forsøger at sælge er fundamentalt anderledes end et almindeligt lotteri - noget som også den første tekst fremdrog som et af dens eneste fornuftsbaserede argumenter. Tesen om det ikke helt almindelige spil bygger på at [m]an spiller med igen og igen for de samme penge, og 10 Bilag 1, hhv. linje 20, og side 9

10 samtidig får man en regulær opsparing, fordi man får penge tilbage hvis man sælger obligationerne igen 11. Man har altså også ifølge Helle M. Larsen-figurens udtalelser intet at tabe og alt at vinde. Sammenhængen mellem de to tekster ligger i deres forskellighed. For selvom der internt i de to tekster ikke kan peges på egentlige argumentationsrækker i Toulminsk forstand, danner teksterne hver især deres del af et samlet argument. Påstanden eller konklusionen (P) Jeg bør købe præmieobligationer hos Dana Invest nås gennem de almene udsagn (H) ingen ønsker at tabe penge/alle ønsker at blive rige og belægget (B) hos Dana Invest taber man ikke penge/hos Dana Invest kan man vinde penge. Den almene opfattelse af rigdom versus fattigdom synes induktivt forstået i en kulturel kontekst som den vestlige, hvor penge har betydning for vore muligheder for at ændre eget og andres liv positivt, men bliver alligevel bragt til frisk erindring hos læseren i tekst et. Her fremmanes billedet af rigdoms ønskværdighed gennem sætningerne Nu er det Din tur til at blive rig! og Grib din helt store chance, samt gentagelsen af præmieantallet og præmiesummens størrelse. Dette bliver understøttet af et billede af et ungt par på en strand med den ledsagende tekst: Hvordan vil DU bruge en million? 12. Tekst to tager sig derimod af belægget. Helle M. Larsen-figurens udtalelse fastslår, som argumenteret i det foregående afsnit, at der i dette spil faktisk er mulighed for at vinde, og samtidig at der ikke er noget at tabe for læseren, noget som resten af annoncen bakker op om. Til støtte for denne påstand loves der nemlig, udover den lille radio i tekst et, to andre gratis ting, nemlig et grydesæt og en dansk præmieobligation, hvis man bestiller inden ti dage. Ordet gratis optræder hele elleve gange, så selvom man ikke får alle sine penge tilbage, hvis man senere sælger sine obligationer 13, så giver annoncens gentagne brug af det ord samt vendinger som uden omkostninger, Man spiller med igen og igen for de samme penge og Jeg betaler 0 kroner ved modtagelse indtrykket af, at man spiller med helt uden økonomisk risiko. Dette giver læseren et kraftigt incitament til, at sætte sine penge i præmieobligationer i Sverige. De to tekster komplementerer altså hinanden i det endelige mål med annoncen: At modtageren skifter rolle fra læser til køber. 11 Bilag 1, linje Bilag 3 13 Intet sted i annoncen står der at man får pengene igen ved salg. I stedet bruges den ubestemte form af ordet: Når obligationerne indfries af Staten, får du penge tilbage (bilag 3) og [E]n regulær opsparing, fordi man får penge tilbage hvis man sælger (bilag 1) (mine kursiveringer). side 10

11 Analyse: Vitalas Directs annonce for ProDen PlaqueOff Annoncen består af tre hovedtekster. Den første tekst er bygget op som en kæde af årsag/virkning-sammenhænge, der kan opstilles således: Plak tandsten dyre tandlægeregninger. Dette medfører logisk set også, at hvis man kan forhindre kædens første led, vil dens konklusion også udeblive. Et større pengeforbrug (tandlægeregninger) kan altså udskiftes med et mindre forbrug (udgiften til køb af ProDen PlaqueOff). Teksten gør desuden opmærksom på at: (plak) og tandsten er et meget udbredt problem 14 og dermed sandsynligvis også noget læseren kæmper med. Denne introduktion til problemet er holdt i et neutralt og beskrivende sprog, der kan give læseren fornemmelsen af at sidde med en fagtekst, der på en sober måde præsenterer en sundhedsmæssig problemstilling uden nogen egentlig kommerciel bagtanke. Appeldynamikken i teksten er dermed tofoldig: Dels præsenteres modtageren for en gennemgående logisk funderet udlægning af, hvordan man kan spare penge gennem en forebyggende tandpleje og dels støttes dette af formen, der udstråler troværdighed baseret på en objektiv og videnskabelig tekst. Hvor tekst et beskriver problemstillingen og løsningen af den, beskriver tekst to hvorledes produktet virker og bidrager til denne løsning. Også her er der tale om en neutral og objektiv tekst, der giver modtageren faktuelle oplysninger som fx: Tabletterne, som indeholder en speciel søalge (SW1313) skal synkes hele og ikke tygges 15 og endnu en kæde af sammenhænge. Sammenhængen i denne tekst er således: Indtagelse af tablet optagelse i blodet ændring af spyttets sammensætning beskyttelse af tænderne. Dermed forklares hvordan den første teksts onde årsag/virknings-kæde standses inden den begynder. Hvad der ikke bliver forklaret er, hvordan de aktive komponenter ændrer spyttets sammensætning. Dette er naturligvis heller ikke nødvendigt i en lægmands tekst som denne, men ikke desto mindre har tekstens forfatter valgt at inkludere oplysningen om at de aktive stoffer (blandt andet) inkluderer en speciel søalge en oplysning der giver ligeså lidt mening for modtageren som at algen går under betegnelsen SW1313. Da disse oplysninger egentlig er 14 Bilag 2, linje Bilag 2, linje 9-10 side 11

12 meningsløse for modtageren, eftersom vedkommende højst sandsynlig ikke er specialist indenfor marin farmakologi, må deres inklusion i teksten tilskrives et ønske om at demonstrere, at produktet indeholder naturlige og ikke syntetiske stoffer. Tekstens virkningsargumentation kan analyseres gennem Toulmins metode og skitseres således: (B) ProDen ændrer spyttets sammensætning (P) ProDen forhindrer plak og tandsten (H) Spyttets sammensætning kan forhindre plak og tandsten Den hjemmel som argumentet hviler på, altså at Det er i øvrigt velkendt, at spyttets sammensætning kan bidrage til at støde de bakterier væk, som forårsager plak og tandsten 16, må siges at være en tilsnigelse. Aksiomet ville måske kunne fremsættes i en tekst henvendt til fagkundskaben, men i en annoncetekst, rettet mod lægmand, virker det ikke troværdigt. Det er også muligt, at der egentlig menes Det er i øvrigt velkendt [i videnskabelige kredse eller fra videnskabelige undersøgelser], at spyttets - i så fald burde denne tilføjelse være inkluderet i teksten. Misforholdet mellem hvilke læsere teksten til tider sigter mod, og hvilken læsergruppe den rent faktisk når ud til, er måske ikke så tydeligt gennem dette eksempel, men sammenholdt med den førnævnte fremhævelse af stoffet SW1313 giver det mening, at tale om en tekst der receptionsmæssigt sætter sig mellem to stole. Tekst tre beskæftiger sig med at dokumentere den virkning, der bliver påstået i de to foregående tekster. Her henvises til en undersøgelse af ProDans effekt foretaget af tandlæge Bert Matsson i foråret Teksten består dels af de resultater undersøgelsen er kommet frem til og dels bliver det bemærket, at En senere gennemført undersøgelse bekræfter resultaterne i den første pilotundersøgelse 17 og at undersøgelsen dermed opfylder den videnskabelige metodes krav om, at ethvert forsøg skal kunne efterprøves. Troværdigheden i denne tekst er dermed etosbaseret, eftersom 16 Bilag 2, linje Bilag 2, linje side 12

13 påstandene støttes af både tandlægen Bert Matssons autoritet og hans undersøgelses resultater. Samlet set danner de tre tekster en annoncetekst, der bygger på en grundlæggende logosbaseret argumentation. En introducerer problemstillingen med plak og tandsten og produktet som løsningen (tekst 1), en der beskriver hvordan produktet virker (tekst 2) og en dokumenterer denne virkning (tekst 3). Ligesom i det første analyseobjekt, annoncen om præmieobligationslotteriet, kan man betragte denne annonces enkelttekster som dele i en overordnet argumentationsmodel. Argumentet kan skitseres således: (P) Jeg bør købe ProDen PlaqueOff, (H) Plak og tandsten kan føre til dyre besøg hos tandlægen og (B) ProDen PlaqueOff kan afværge plak og tandsten. Hjemmelen fastslås eller bringes i erindring hos modtageren i den første deltekst, mens tekst to og tre sørger for belægget. Således er der samlet set et overvejende organisk forløb gennem de tre tekster. Ordvalget stemmer i høj grad overens med appelformen. Sproget er objektivt, neutralt og udelukkende deskriptivt: Produktets navn er aldrig tilføjet positive adjektiver. Der er gjort mere ud af at beskrive bagvedliggende processer og bevise produktets virkning end at prise produktets fortræffeligheder med plusord. Svaret på spørgsmålet Har du problemer med tandsten og belægning på tænderne? er endda ProDen PlaqueOff kan være løsningen! 18 (min understregning). Var det ikke for de ledsagende billeder og grafik kunne man beskylde annoncen for at være livløs. Som Jørgensen og Onsberg skriver: Ensidig logosappel har sin styrke i tankemæssig klarhed og stringens, og sin svaghed i pedanteri og kedsommelighed 19. Billederne viser produktet en åbnet æske med tabletter og en model med meget hvide tænder, samt den hemmelige pakke. Produktets virkning bliver understøttet af billederne af de hvide tænder og et ovalt stempel der proklamerer: Klinisk testet og godkendt! 20. Teksterne fortsætter altså i de grafiske illustrationer og deres samlede udtryk understreger det overordnede appelmønster. En undtagelse i den fornuftsbaserede salgsargumentation er inklusionen af den Hemmelige Pakke, der følger med når man køber ProDen. Den Hemmelige Pakke er en overraskelse og indeholder noget, jeg [altså kunden] helt sikkert bliver glad for. Noget 18 Bilag 2, linje Jørgensen og Onsberg, p Bilag 4 side 13

14 som passer både til hverdag og fest! 21 lover annoncen og spiller dermed modtagerens (eller den potentielle købers) nysgerrighed ud som salgsargument. Dette særdeles atypiske aspekt i annoncen må man henregne som ren patos og en anormalitet i en annonce, der ellers fungerer på fornuftens basis. Det er svært at forklare denne brug af medgift, men man kan ved et hurtigt kig gennem annoncerne i ethvert kuponkatalog konstatere, at det er en meget udbredt praksis. Det vil dog ikke være urimeligt at antyde, at dette aspekt af salgsargumentationen vil betyde en svækkelse af annoncens overordnede troværdighed hos de modtagere, der genkender det ellers så objektive og seriøse appelmønster. Konklusion De to annoncer er forskellige på en lang række punkter, men sammenlignelige på lige så mange. Der hvor deres forskellighed bedst kommer til udtryk er i deres overordnede appelstrategier. Med afsæt i annoncen fra Vitalas er det som om, der eksisterer en form for kutyme eller tradition, når det kommer til reklamer for lægemidler. Her ligger et krav om soberhed, objektivitet og en klinisk sprogbrug, der kommer til fuldt udtryk i annoncen for ProDen. Den logiske og fornuftprægede argumentation finder sit udtryk i sammenhængskæder, i søjlediagrammer og i et neutralt ordvalg og en anonym stil 22. Men også den grafiske side er meget afdæmpet, holdt i pastelfarver og generelt set er mere steril end fx Dana Invests. Her bringes produktet i fokus via en helt anden tilgang. Appellen baserer sig i høj grad på patos idet annoncen opregner gevinststørrelserne og deres absolutte antal, men fejler i at give et reelt og logisk funderet billede af gevinstchancerne. Også når det kommer til sælge lodsedler, lotterier eller andre former for spil er der åbenbart en tradition, man som sælger kan læne sig op ad. Her gælder det om, at tale til modtagerens håb, drømme og fantasier - kort sagt den emotionelle side. Dette kan eksemplificeres med de seneste års tv-reklamekampagne for Lotto, hvor hovedpersonen drømmer sig væk til fjerne feriemål. Patosappellen afspejles desuden i et særdeles subjektivt og malende sprogbrug. Brugen af etos er ligeså vigtig i 21 Bilag 4 22 Jørgensen og Onsberg, p. 62 side 14

15 annoncen og optræder i form af en såkaldt testimonial 23 fra en tilfreds kunde, der ikke bare fortæller om sine egne oplevelser med produktet men også gentager nogle af de pointer, fremsat af annoncens første tekst. Etosappellen ligger i etableringen af hende som en troværdig karakter, der befinder sig på modtagerens niveau. Disse to måder at sælge sit produkt (via enten en patos/etos-appel eller en rent logos/etos-baseret appel) knytter, som nævnt, an til hvilket produkt der skal sælges og fungerer dermed ligeværdigt og lige godt i begge situationer. Det teksterne har til fælles, ud over brugen af gratis gaver, er hypertekstformen. Der er i begge annoncer en række indgange til oplysningerne om produktet og den overordnede tekst er dermed åben. Dette betyder, at der er langt større muligheder for at fange modtageren ind i overtalelsesprocessen, men også at begge annoncer virker særdeles rodet sat op. Ser man på progressionen i de tre tekster der danner hovedparten af ProDen annoncens argumentation vil man bemærke, at de løber fra øverste højre hjørne til nederste venstre. Altså ulig den vej en normal tekst forløber i den vestlige kultur. Også hos Dana Invest synes annoncen arbitrært og ustruktureret udformet. Hovedoverskriften er , men rundt omkring i annoncen er der små selvstændige tekster med lovende overskrifter som Vandt en million, Gratis til dig, Sådan vinder du, Gevinstgaranti, Din vinderkupon etc. Brugen af de mange tilgange og ikke mindst mange blikfang, som begge annoncer benytter sig af, kan forklares af kuponkatalogets form: Hver enkelt annonce er i meget skarp konkurrence med resten af kataloget, da de fleste læsere ikke afsætter længere tid til læsningen, end det tager at bladre magasinet hastigt igennem. Det er vigtigt, at man straks skaber kontakt til modtageren og får sit hovedbudskab ud, som det bliver slået fast i Bonniers guide til annonceforfattere: Giv hele tilbuddet i overskrift og illustration. Vær ikke bange for lange overskrifter 24. Dette lykkes begge annoncer med i overskrifter, der er symptomatiske for den appelform, de hver i sær benytter sig af. Et andet lighedspunkt er brugen af et organisk flow, der fra tekst til tekst fører til en konklusion - noget der står i kontrast til den førnævnte rodede opbygning af annoncerne. Det er dog også kun på det argumentatoriske plan, at denne sammenkædning af teksterne optræder, som påvist i de to analyser. Hvad der mangler i begge argumentationer er 23 Som det hedder i afsnittet 24 råd der sælger på 24 Pkt. 2 i 24 råd der sælger på side 15

16 gendrivelses og rygdækningsaspektet som vist i Toulmins model. Dette kan ligeledes tilskrives tekstens form, altså at der her er tale om annoncetekster, hvor man bliver nødt til at basere sine argumenter på generelle, induktive betragtninger og hvor der ikke er plads til gendrivelsens tvivl. I ProDens tilfælde ville det dog være troværdighedsskabende at havde inkluderet rygdækning for påstanden om at spyttets sammensætning kan afhjælpe opbyggelsen af plak og tandsten. Det er svært at pege på hvilken af annoncerne, der fungerer bedst, idet de begge virker på hver deres måde. De er begge underlagt det medie de optræder i men har på tekstplan to vidt forskellige tilgange til argumentationen, der derimod tilsyneladende er underlagt en tradition indenfor hvilket produkt, de reklamerer for. side 16

17 Bibliografi Ekslusiv easy shopping. Bonnier Responsmedier A/S, april Jørgensen, Charlotte og Onsberg, Merete: Praktisk argumentation. Nyt Teknisk Forlag, 2. udgave, 2004 Jørgensen, Keld Gall: Stilistik: Håndbog i tekstanalyse. Gyldendal, 1999 Widell, Peter: Samtale, tekst og argumentation. Kompendium udleveret i forbindelse med Sprog II undervisning, efterår 2003 side 17

18 Bilag 1 1 Vær med i gigantlotteri og vind præmier for fantastiske Der er hele 300 millioner svenske kroner, fordelt på gevinster, i den svenske stats gigantlotteri. 18 præmier er på en hel million s.kr. Grib din helt store chance udfyld kuponen nu og vær med i trækningen den 9. maj. 5 Spil med NU og få gevinstgaranti. Nu er det Din tur til at blive rig! Vær med i Den Svenske Stats fantastiske præmieobligations lotteri og vind rigtig, rigtig mange penge. En præmieobligation er et børsnoteret værdipapir, som altid er penge værd. Når først du har betalt obligationerne, spiller du med i lotteriet GRATIS år efter år. Hvis du ikke vil spille med mere, sælger du blot dine obligationer tilbage 10 og får pengene ved salget udbetalt i danske kroner. Du sparer altså penge op i dine obligationer, samtidig med at du hvert år har chance for at vinde kontante præmier for 300 millioner svenske kroner. Der er i alt gevinster, som du kan vinde og 18 præmier er på en hel million s.kr. Alle dine præmier udbetaler vi i danske kroner. GEVINSTGARANTI. Dine chancer for at vinde er meget store derfor tør 15 vi give dig en gevinstgaranti. Vinder du ikke i én af de første tre trækninger du deltager i, får du en flot og praktisk radio HELT GRATIS. Lille smart radio med utrolig god lydkvalitet. Levers med: batterier, små høretelefoner, indbygget lys Vandt en million Jeg vandt en hel million det er bare så vidunderligt, siger Helle M. Larsen. Den der vover vinder, siger man. Men jeg ta r nu ikke mange chancer med mine penge. Derfor spiller jeg heller aldrig med i almindelige spil, hvor man kun får een chance for at vinde og bagefter er pengene bare fuldstændig spildt. Med præmieobligationerne er det helt anderledes. Man spiller med igen og igen for de samme penge, og samtidig får man en regulær opsparing, fordi man får penge tilbage hvis man sælger obligationerne igen. Efter min mening er obligationer ikke så meget spil, men mere en lille opsparing, hvor man samtidig har chance for at vinde millioner hvert år. Jeg indrømmer gerne, at jeg kan li at spille det er simpelthen så spændende men det er altså ikke så spændende hvis man efter et enkelt spil taber alle sine penge. Præmieobligationer det er sund fornuft og spænding for alle pengene synes jeg. side 18

19 Bilag 2 1 Har du problemer med tandsten og belægning på tænderne? ProDen PlaqueOff kan være løsningen! Belægning på tænderne (plak) og tandsten er et meget udbredt problem og årsag til mange dyre besøg hos tandlægen. Plak er en tynd bakteriehinde, som sidder fast på tandoverfladen og andre flader i 5 munden. Tandsten er forkalket plak, som først og fremmest bygges op på tandoverfladen og rodoverfladen. Ved at forhindre dannelse af plak forhindres samtidig dannelse af ny tandsten. Du får ProDen PlaqueOff og en Hemmelig Pakke for kun: 0,-* 10 ProDen PlaqueOff - mod tandbelægning og tandsten! Hvordan fungerer ProDen PlaqueOff? Tabletterne, som indeholder en speciel søalge (SW 1313) skal synkes hele og ikke tygges. Når tabletterne er opløst, optages de aktive komponenter i blodet og giver spyttet en sammensætning, som gør, at tandstenen opløses og at ny belægning ikke sætter sig. Det er i øvrigt velkendt, at spyttets sammensætning kan bidrage til at støde de bakterier væk, som forårsager plak og tandsten. 15 Pas godt på dine tænder med ProDen PlaqueOff! Resultater fra en KLINISK UNDERSØGELSE foretaget af tandlæge BERT MATSSON i Kiruna, Sverige, foråret Med videnskabeligt godkendte test- og målemetoder har vi bevist at belægningen på tænderne (plak) reduceres med 71-87% at tandsten bliver mere eller mindre opløst, reduceret eller helt væk at reduktionen af tandsten mærkes allerede efter 8 uger at resultatet bliver bedre ved regelmæssig brug af ProDen PlaqueOff EN SENERE GENNEMFØRT UNDERSØGELSE UNDER LEDELSE AF PROFESSOR JAN BERGSTRÖM PÅ KAROLINSKA INSTITUTTET I STOCKHOLM BEKRÆFTER RESULTATERNE I DEN FØRSTE PILOTUNDERSØGELSE. side 19

FAKTION: REKLAMEANALYSE

FAKTION: REKLAMEANALYSE FAKTION: REKLAMEANALYSE OVERBLIK OVER TEKSTEN PRÆSENTATION Dette er en analyse af en reklame for produktet Naturcreme, der er en rynkecreme. Se reklamen ovenfor. Reklamen er fra maj 2011. GENRE 1 Denne

Læs mere

ÆK i praksis Retorik I 14/05/12 01.03 Lasse

ÆK i praksis Retorik I 14/05/12 01.03 Lasse ÆK i praksis Retorik I 14/05/12 01.03 Lasse Hvad er retorik? Matematik, filosofi etc. fra samme periode. Omtumlet fag. På den ene side ophøjet, som en dannelse, anden side mistro til retorik, med dårligt

Læs mere

Danskbogen til social og sundhedselever

Danskbogen til social og sundhedselever Tillæg til Danskbogen til social og sundhedselever Reklameanalyse (maj 2011) Af Lisbeth Bjerrum Jensen Gads Forlag Reklameanalyse Overblik over teksten Præsentation Dette er en analyse af en reklame for

Læs mere

Mundtlighedens genrer

Mundtlighedens genrer Mundtlighedens genrer Debat Diskussion Samtale Fortælling Foredrag Tale Tydelige indlæg,... At have forskellige synspunkter,... Få personer, spontanitet,... Mundtlig fremstilling af fx et eventyr eller

Læs mere

Argumenttyper. Alm. argumenttyper. Tegnargumentet. Årsagsargumentet. Klassifikationsargumentet. Generaliseringsargumentet. Sammenligningsargumentet

Argumenttyper. Alm. argumenttyper. Tegnargumentet. Årsagsargumentet. Klassifikationsargumentet. Generaliseringsargumentet. Sammenligningsargumentet Argumenttyper I almindelig argumentation findes der en række typiske måder at argumentere på, som har at gøre med, hvilken hjemmel eller generel regel, der ligger bag belæggene. Vi kan f.eks. se noget

Læs mere

RETORIK OG ARGUMENTATION

RETORIK OG ARGUMENTATION RETORIK OG ARGUMENTATION Akademiet for talentfulde unge 2014 præsen TATION PROGRAM 16.00-16.15: Introduktion 16.15-17.00: Oplæg 1: Overbevisende kommunikation v/sofie 17.00-17.45: Aftensmad 17.45-18.30:

Læs mere

Analysemodel for gennemgang af sagprosa

Analysemodel for gennemgang af sagprosa Sagprosa er ikke-fiktive tekster, f.eks. artikler, afhandlinger og rapporter. Altså sagprosa er tekster, der vedrører forhold i den faktiske virkelighed. Sagprosaen søger at fremstille verden som den forekommer

Læs mere

Skriftlig genre i dansk: Kronikken

Skriftlig genre i dansk: Kronikken Skriftlig genre i dansk: Kronikken I kronikken skal du skrive om et emne ud fra et arbejde med en argumenterende tekst. Din kronik skal bestå af tre dele 1. Indledning 2. Hoveddel: o En redegørelse for

Læs mere

Toulmins Argumentationsmodel Og En Overbevisende Opgave

Toulmins Argumentationsmodel Og En Overbevisende Opgave Toulmins Argumentationsmodel Og En Overbevisende Opgave Niels Hallenberg IT University of Copenhagen BNDN Spring 2013 Hvad er en overbevisende opgave Du vil skrive en overbevisende opgave hvad mener vi

Læs mere

Bilag A Det ved vi Det diskuterer vi

Bilag A Det ved vi Det diskuterer vi Bilag A Det ved vi Det diskuterer vi Bilag B Problem Virkning Årsag Løsning Bilag C TOULMINS MODEL FOR ARGUMENTATION BELÆG PÅSTAND Han har ikke læst lektier Peter dumper til eksamen HJEMMEL ARGUMENT En

Læs mere

Hvilke ord 'trigger' dine kunder?

Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Af Rikke Moos, Webskribenten Du kender talemåden: vælg dine ord med omhu. Et fornuftigt råd, der er værd at følge, hvis du vil undgå at blive misforstået af andre. Men

Læs mere

Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF AT 2 ligger lige i foråret i 1.g. AT 2 er det første AT-forløb, hvor du arbejder med et skriftligt produkt. Formål Omfang Produktkrav Produktbedømmelse Opgavens

Læs mere

Ekstra - Til egen læsning

Ekstra - Til egen læsning Om Didaktik Kompetence Præsentationsteknik Kropssprog Litteratur Ekstra - Til egen læsning U N V E R S T Y C O L L E G E L L L E B Æ L T Didaktik * og 9 HV-spørgsmål i forhold til læring *) Læren om undervisningens

Læs mere

Argumentationsanalyse af avisledere

Argumentationsanalyse af avisledere FORLAG Argumentationsanalyse af avisledere Af Claus Nielsen og Inger Marie Keld, VUC & hf Nordjylland Introduktion Argumentationsanalyse er en fast del af det sproglige område både på hf og stx. I argumentationsanalysen

Læs mere

Bilag 1 Udskrift af optakt plus interview med social- og integrationsminister Manu Sareen i TV- Avisen 21:30 på DR1 onsdag den 2. juli 2014.

Bilag 1 Udskrift af optakt plus interview med social- og integrationsminister Manu Sareen i TV- Avisen 21:30 på DR1 onsdag den 2. juli 2014. Bilag 1 Udskrift af optakt plus interview med social- og integrationsminister Manu Sareen i TV- Avisen 21:30 på DR1 onsdag den 2. juli 2014. Hentet fra Mediestream. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/tv/record/doms_radiotvcollection%3auuid%3a5c3

Læs mere

Opgavens argumentation

Opgavens argumentation Opgavens argumentation v/ Rikke von Müllen, pædagogisk konsulent Pædagogisk Center Samfundsvidenskab www.samf.ku.dk/pcs Fredag d. 15. okt. 2010 Kl. 12.30-14.30 Toulmins argumentationsmodel Hierarkisk argumentation

Læs mere

Felix, Sebastian og Martin R, 2.q Zealand Business College, HTX, Vordingborg 131115 Tandlægekampagne. Tandlæge Kampagne

Felix, Sebastian og Martin R, 2.q Zealand Business College, HTX, Vordingborg 131115 Tandlægekampagne. Tandlæge Kampagne Tandlæge Kampagne Gruppe: Sebastian, Felix og Martin R 1/10 Indholdsfortegnelse Forside...Side 1 Indholdsfortegnelse...Side 2 Problemformulering...Side 3 Problemtræ...Side 3 Afsender...Side 4 Mål og Målsætning...Side

Læs mere

Mennesker på flugt - elevvejledning

Mennesker på flugt - elevvejledning Mennesker på flugt - elevvejledning Delemnet Mennesker på flugt omhandler appelformer og historiske problemstillinger. Du vil i løbet af dette delemne arbejde med opgaver, for at lære hvordan du identificerer

Læs mere

ÆLDRE SAGEN TESTER 4 FORSKELLIGE KONVOLUTTER ET PÅTRYK MED EN LET OG ENKEL ILLUSTRATION GIVER STØRST RESPONS

ÆLDRE SAGEN TESTER 4 FORSKELLIGE KONVOLUTTER ET PÅTRYK MED EN LET OG ENKEL ILLUSTRATION GIVER STØRST RESPONS ÆLDRE SAGEN TESTER 4 FORSKELLIGE KONVOLUTTER ET PÅTRYK MED EN LET OG ENKEL ILLUSTRATION GIVER STØRST RESPONS Ældre Sagen sendte en direct mail med et stort SommerLotteri til 130.000 medlemmer og benyttede

Læs mere

Om essayet. Opbygning: Et essay kan bygges op ud fra forskellige tanker og skrivemåder:

Om essayet. Opbygning: Et essay kan bygges op ud fra forskellige tanker og skrivemåder: Om essayet Et essay er en teksttype der balancerer mellem sagprosa og fiktion. Essayet er en kort, afsluttet tekst der bliver til i forbindelse med forfatterens personlige interesse for emnet. Afsættet

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Argumentationsteknik og retorik en forberedelse til projektopgaven

Argumentationsteknik og retorik en forberedelse til projektopgaven Argumentationsteknik og retorik en forberedelse til projektopgaven Side 1 af 9 Rem tene, verba sequentur! Behersk emnet, så kommer ordene af sig selv! Indledning: Argumentation kan defineres som ræsonnementer,

Læs mere

BREVETS KVALITETER HVERT ENESTE BREV OPBYGGER RELATIONER MELLEM DIN VIRKSOMHED OG MODTAGERNE

BREVETS KVALITETER HVERT ENESTE BREV OPBYGGER RELATIONER MELLEM DIN VIRKSOMHED OG MODTAGERNE BREVETS KVALITETER HVERT ENESTE BREV OPBYGGER RELATIONER MELLEM DIN VIRKSOMHED OG MODTAGERNE TIL DIG, DER VIL VIDE MERE OM PROJEKT BUSINESS BREV: 29.400 PRIVATE MODTAGERE SAGDE DERES MENING Analysen bag

Læs mere

REKLAMER REKLAMEANALYSE

REKLAMER REKLAMEANALYSE REKLAMEANALYSE Præsentation af reklamen Hvem er afsenderen? o stort el. lille firma o dansk el. udenlandsk o hvilke produkter o slogan, logo Hvilket reklamebureau? Hvad reklameres der for? Hvilket medie

Læs mere

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Avisforside Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Vi vil meget gerne høre dine umiddelbare tanker om forsiden til avisen. Hvad forventer du dig af indholdet og giver den dig lyst til

Læs mere

Et billede kan være belæg for mange påstande

Et billede kan være belæg for mange påstande Et billede kan være belæg for mange påstande De fleste visuelle produkter indeholder både billeder og tekster. De to udtryksformer er ofte sat sammen på mere eller mindre forståelig vis. Men der er ræson

Læs mere

Kronikken 1. Pentagonen 2 kan anskueliggøre de dele, der indgår i din kronik: Kilde: Hauer og Munk: Litterær artikel, kronik og essay, Systime (2008)

Kronikken 1. Pentagonen 2 kan anskueliggøre de dele, der indgår i din kronik: Kilde: Hauer og Munk: Litterær artikel, kronik og essay, Systime (2008) Kronikken 1 I en kronik forholder du dig til et emne, der er behandlet i en tekst (evt. flere tekster). Grundpillerne i en kronik er (1) en redegørelse for synspunkterne i en tekst og en karakteristik

Læs mere

INTRODUKTION TIL AKADEMISK ARGUMENTATION

INTRODUKTION TIL AKADEMISK ARGUMENTATION EFTERÅR 2015 INTRODUKTION TIL AKADEMISK ARGUMENTATION - ARGUMENTER I OPGAVEN OG OPGAVEN SOM ET ARGUMENT STINE HEGER OG HELLE HVASS workahop argumnet VI TILBYDER Undervisning - vi afholder workshops for

Læs mere

CODAN TESTER 3 KREATIVE VARIANTER AF en REKLAME HVIDE KONVOLUTTER HAR STØRST GENNEMSLAGSKRAFT OG EFFEKT

CODAN TESTER 3 KREATIVE VARIANTER AF en REKLAME HVIDE KONVOLUTTER HAR STØRST GENNEMSLAGSKRAFT OG EFFEKT CODAN TESTER 3 KREATIVE VARIANTER AF en REKLAME HVIDE KONVOLUTTER HAR STØRST GENNEMSLAGSKRAFT OG EFFEKT Hvide konvolutter signalerer seriøsitet og får modtagerne til at læse budskaberne og en relevant

Læs mere

Retorik og argumentation. Retorik. Joseph Goebbels. To modstridende betydninger af ordet retorik

Retorik og argumentation. Retorik. Joseph Goebbels. To modstridende betydninger af ordet retorik Retorik og argumentation Retorik 1) Læren om at formidle hensigtsmæssigt. 2) Læren om, hvordan man overbeviser (retorisk argumentationslære). Læren om, hvordan man formidler og overbeviser eller kunsten

Læs mere

Gode præsentationer er gjort af. Metodisk forberedelse Mod til at møde lytteren

Gode præsentationer er gjort af. Metodisk forberedelse Mod til at møde lytteren Gode præsentationer er gjort af Metodisk forberedelse Mod til at møde lytteren (c) Linda Greve - Den Gode Præsentation - Folkeuniversitetet Odense 2010 Min dagsorden (c) Linda Greve - Den Gode Præsentation

Læs mere

På egne veje og vegne

På egne veje og vegne På egne veje og vegne Af Louis Jensen Louis Jensen, f. 1943 Uddannet arkitekt, debuterede i 1970 med digte i tidsskriftet Hvedekorn. Derefter fulgte en række digtsamlinger på forlaget Jorinde & Joringel.

Læs mere

Synopsis og proces. Linda Greve Aabenraa Statsskole 7. dec. 2010

Synopsis og proces. Linda Greve Aabenraa Statsskole 7. dec. 2010 Synopsis og proces Linda Greve Aabenraa Statsskole 7. dec. 2010 Din største synopsisudfordring Synopsis og proces Struktur giver overblik I skal formidle jeres niveau af viden Dagsorden for i dag Lidt

Læs mere

Argumentationsteknik og retorik

Argumentationsteknik og retorik Argumentationsteknik og retorik Af cand.pæd. Kim Horsevad, lærer på Hjallerup Skole. E-mail: kim@horsevad.dk. Hjemmeside: www.horsevad.dk. Indhold Indledning... 2 1: Logik... 2 2: Retorik... 2 3: Praktisk

Læs mere

Videnskabsteori - Logik og videnskabelig argumentation. Mette Dencker

Videnskabsteori - Logik og videnskabelig argumentation. Mette Dencker Videnskabsteori - Logik og videnskabelig argumentation Mette Dencker 1 Dagens program Logik Argumentation Toulmins argumentationsmodel Opgaver 2 Logik I hvad er logik? At tænke (ræsonnere) korrekt Vurdering

Læs mere

ESSAY GENEREL BESKRIVELSE - MODEL

ESSAY GENEREL BESKRIVELSE - MODEL ESSAY GENEREL BESKRIVELSE MODEL PROCES - MODEL ESSAY KOMMUNIKATIONSMODEL PENTAGON OM TÆNKE- OG SKRIVEPROCESSEN GENERELT OVERVEJELSER - REFLEKSION MODEL TJEKLISTE EKSEMPLER GENEREL BESKRIVELSE - MODEL Essay-genrens

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

Storyboard. Velkommen til. På de følgende sider, vil du blive

Storyboard. Velkommen til. På de følgende sider, vil du blive Storyboard Velkommen til. På de følgende sider, vil du blive præsenteret for resultatet af vores opgave, som er et produkt der er udformet som et storyboard. Vi vil starte storyboardet med at fortælle

Læs mere

Opinion Tekster med holdninger og meninger

Opinion Tekster med holdninger og meninger Opinion Tekster med holdninger og meninger Leder En leder eller en ledende artikel er som regel skrevet af avisens chefredaktør eller et medlem af chefredaktionen. Den er som regel anbragt på samme side

Læs mere

ARGUMENTER OG ARGUMENTATION

ARGUMENTER OG ARGUMENTATION ARGUMENTER OG ARGUMENTATION Når vi kommunikerer, udveksler vi meddelelser, men også meninger med hinanden. Meningsudveksling på ord foregår ved hjælp af påstande, argumenter og vurderinger. Men hvad vil

Læs mere

Cykelhandler projekt KOM / IT

Cykelhandler projekt KOM / IT 2015 Cykelhandler projekt KOM / IT Indhold Indledning... 2 Tidsplan... 2 Fase 1 - Problemanalyse... 3 Informations problem... 3 Markedsundersøgelse... 3 Analyse af deres eksisterende medieprodukter...

Læs mere

GRAFISK DESIGN. Proces. Ideudvikling. »Jeg er blevet bedt om at udvikle nogle ideer til at udvikle John Frandsens nuværende annoncesider«

GRAFISK DESIGN. Proces. Ideudvikling. »Jeg er blevet bedt om at udvikle nogle ideer til at udvikle John Frandsens nuværende annoncesider« P f t r o o i l o 1 H GRAFISK DESIGN»Jeg er blevet bedt om at udvikle nogle ideer til at udvikle John Frandsens nuværende annoncesider«proces For at udvikle annoncen måtte jeg først klarlægge, hvad der

Læs mere

SPROG I FUNKTION NIVEAU FAGLIGE MÅL

SPROG I FUNKTION NIVEAU FAGLIGE MÅL SROG I FUNKTION FORØBSVEJEDNING Om Sprogkassen Sprogkassen indeholder en samling af forskelligartede sprogforløb. Hvert forløb gennemgår et sprogligt område, som er nødvendigt at beherske for at kunne

Læs mere

Skriv en artikel. Korax Kommunikation

Skriv en artikel. Korax Kommunikation Skriv en artikel Indledningen skal vække læserens interesse og få ham eller hende til at læse videre. Den skal altså have en vis appel. Undgå at skrive i kronologisk rækkefølge. Det vækker ofte større

Læs mere

At arbejde akademisk: kritisk tænkning og argumentation.

At arbejde akademisk: kritisk tænkning og argumentation. At arbejde akademisk/jette hannibal/ side 1/7 At arbejde akademisk: kritisk tænkning og argumentation. Undervisningen i gymnasiet har bl.a. til formål at gøre eleverne studiekompetent. En af de bedste

Læs mere

Online Markedsføring SMAGSPRØVE MED TO EMNER FRA KURSET

Online Markedsføring SMAGSPRØVE MED TO EMNER FRA KURSET Online Markedsføring SMAGSPRØVE MED TO EMNER FRA KURSET SMAGSPRØVE PÅ ONLINE MARKEDSFØRING KURSUS PERMISSION MARKETING 2 MEN HVAD SÅ MED DE 99 %, SOM KIGGER FORBI OG IKKE KØBER ABONNEMENT? HVAD KAN VI

Læs mere

Nyhedsbreve, der sælger

Nyhedsbreve, der sælger Nyhedsbreve, der sælger - Anja Nielsen Nyhedsbreve, der sælger E-mail marketing er en fantastisk salgskanal. Her får du en god opskrift på nyhedsbreve, der sælger. Du får konkrete tips til, hvordan du

Læs mere

OVERGANGS- OG OPBYGNINGSEFFEKTER

OVERGANGS- OG OPBYGNINGSEFFEKTER OVERGANGS- OG OPBYGNINGSEFFEKTER Kan PowerPoint ikke animere, kan programmet i stedet lave overgangs- og opbygningseffekter. Ikke mindst opbygningseffekter giver rige muligheder, for at lave særdeles avancerede

Læs mere

EU et marked uden grænser - Elevvejledning

EU et marked uden grænser - Elevvejledning EU et marked uden grænser - Elevvejledning Dette delemne handler om argumenter, tidslinjer og ideologier. I dette delemne bliver du præsenteret for opgaver, hvor du skal lære at bruge argumenter og arbejde

Læs mere

Forfatter: Sanne Nørgaard Larsen Cand.mag. i retorik, grafiker og kommunikationskonsulent hos Rambøll By og Trafik

Forfatter: Sanne Nørgaard Larsen Cand.mag. i retorik, grafiker og kommunikationskonsulent hos Rambøll By og Trafik En god visuel fremstilling kan skabe overblik, vise sammenhænge og levere blikfang. Men hvordan gør man? Den praktiske side giver råd til at få din visuelle kommunikation til at hænge sammen. Bibliografisk

Læs mere

DE SEKS TÆNKEHATTE BETRAGT DIN BESLUTNING FRA ALLE MULIGE SYNSVINKLER

DE SEKS TÆNKEHATTE BETRAGT DIN BESLUTNING FRA ALLE MULIGE SYNSVINKLER DE SEKS TÆNKEHATTE BETRAGT DIN BESLUTNING FRA ALLE MULIGE SYNSVINKLER De Seks tænkehatte er en nyttig teknik, som kan hjælpe dig med at sikre, at du får betragtet en vigtig beslutning fra alle synsvinkler

Læs mere

Der er elementer i de nyateistiske aktiviteter, som man kan være taknemmelig for. Det gælder dog ikke retorikken. Må-

Der er elementer i de nyateistiske aktiviteter, som man kan være taknemmelig for. Det gælder dog ikke retorikken. Må- Introduktion Fra 2004 og nogle år frem udkom der flere bøger på engelsk, skrevet af ateister, som omhandlede Gud, religion og kristendom. Tilgangen var usædvanlig kritisk over for gudstro og kristendom.

Læs mere

Hvad er retorik? Og hvorfor er det så vigtigt et fag?

Hvad er retorik? Og hvorfor er det så vigtigt et fag? Hvad er retorik? Og hvorfor er det så vigtigt et fag? ATU, den 1. og 3. september, 2015 Christina Pontoppidan, cand. mag. Ekstern lektor i retorik på KU, CBS og ITU Jonas Gabrielsen, ph.d. Lektor i retorisk

Læs mere

10 grunde til hvorfor din hjemmeside ikke giver nok kunder!

10 grunde til hvorfor din hjemmeside ikke giver nok kunder! 10 grunde til hvorfor din hjemmeside ikke giver nok kunder! Jacob Elton og Martin Bengaard Jensen og Jensen Marketing ApS People search for information - to find solutions. When they do and it fits their

Læs mere

AFSLØRING AF URENT TRAV I UNDERSØGELSE AF LÆGESKØN - om Randers Kommunes undersøgelse af lægeskøn fra Lægeservice og Vibeke Manniche

AFSLØRING AF URENT TRAV I UNDERSØGELSE AF LÆGESKØN - om Randers Kommunes undersøgelse af lægeskøn fra Lægeservice og Vibeke Manniche AFSLØRING AF URENT TRAV I UNDERSØGELSE AF LÆGESKØN - om Randers Kommunes undersøgelse af lægeskøn fra Lægeservice og Vibeke Manniche INDHOLD SAGEN KORT 3 DOKUMENTATION 7 1. Randers Kommunes aftaler med

Læs mere

nu været studeret i mere end to tusinde år, og litteraturen om det er meget stor.

nu været studeret i mere end to tusinde år, og litteraturen om det er meget stor. 7. Logik til hverdag Hvis et argument skal virke i en given situation, fordrer det ikke bare, at det er et logisk gyldigt argument. Gyldigheden skal også være indlysende. Argumentet skal være overbevisende.

Læs mere

Indledende bemærkninger til genreoversigten

Indledende bemærkninger til genreoversigten Indledende bemærkninger til genreoversigten Følgende genreoversigt kan fungere som en tjekliste, når eleverne skal træne de skriftlige genrer til studentereksamenen i skriftlig fransk, spansk eller italiensk.

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

It-Arkitekturrådet og den fælleskommunale rammearkitektur. Nadja Pass

It-Arkitekturrådet og den fælleskommunale rammearkitektur. Nadja Pass It-Arkitekturrådet og den fælleskommunale rammearkitektur Hej jeg hedder Nadja I dag skal vi Finde nye måder at forklare IT-Arkitekturrådet og den fælleskommunale rammearkitektur videre til andre. Snakke

Læs mere

Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune

Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune Lektor Karsten Pedersen, Center for Magt, Medier og Kommunikion, kape@ruc.dk RUC, oktober 2014 2 Resume De nye breve er lettere

Læs mere

Bedømmelsesvejledning - Snak så de'batter

Bedømmelsesvejledning - Snak så de'batter . Bedømmelsesvejledning - Snak så de'batter Introduktion I debatkonkurrencen mødes 2 hold med 3 deltagere og debatterer et emne foran et publikum og hinanden. Debattørernes rolle er at forfægte forskellige

Læs mere

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi 10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi -følg guiden trin for trin og kom i mål 1. Find ud af, hvor du befinder dig At kende sit udgangspunkt er en vigtig forudsætning for at igangsætte en succesfuld

Læs mere

EU et udemokratisk kapitalistisk projekt - elevvejledning

EU et udemokratisk kapitalistisk projekt - elevvejledning EU et udemokratisk kapitalistisk projekt - elevvejledning Under dette delemne EU, et udemokratisk kapitalistisk projekt skal du bruge de kompetencer og færdigheder du har trænet i de andre forløb af På

Læs mere

MODUL H: MEDIEKONTAKT

MODUL H: MEDIEKONTAKT MODUL H: MEDIEKONTAKT HVAD KAN VI ANVENDE MEDIER TIL? Få opmærksomhed Skabe fokus på problemer Få omtale Få budskaber ud/starte eller præge debat Præge omtale i ønsket retning Gratis markedsføring Påvirke

Læs mere

WWW Evaluation. Ressourcens troværdighed, indhold funktionalitet. Elektronisk. Let at publicere. Svært at publicere. Du har hjælp til kontrollen

WWW Evaluation. Ressourcens troværdighed, indhold funktionalitet. Elektronisk. Let at publicere. Svært at publicere. Du har hjælp til kontrollen WWW Evaluation Kvalitetsvurdering af Information på hjemmesider Inspireret af http://www.aub.auc.dk/mileinternet/ 1 Mangfoldighed Nettets styrke og svaghed Ressourcens troværdighed, indhold funktionalitet

Læs mere

PARLØR TIL FOLKETINGS- VALGET

PARLØR TIL FOLKETINGS- VALGET PARLØR TIL FOLKETINGS- VALGET 2015 Parlør til Folketingsvalget 2015 Forskellen på det, man siger, og det, man mener Vi oplever, at politikerne i dag befinder sig i en virkelighed langt fra vores. At de

Læs mere

Planlæg din kommunikation

Planlæg din kommunikation Planlæg din kommunikation Dette er et værktøj for dig, som står over for en kommunikationsindsats vil sikre, at dine budskaber når frem vil kommunikere effektivt med medarbejderne vil gøre indtryk på dine

Læs mere

Projekt Kom/it A Semester 6

Projekt Kom/it A Semester 6 Jeanette Bengtsen og Isabel Odder Projekt Kom/it A Semester 6 Applikation - Virette Klasse 3.5k 05-04-2011 Indholdsfortegnelse: Indledning:... 2 Bollemodel:... 3 Formål og præmis:... 3 Indhold:... 3 Målgruppe:...

Læs mere

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 28. januar 2015 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Analyse af Sloggi - reklame

Analyse af Sloggi - reklame Analyse af Sloggi - reklame Genre: Genren er sagprosa. Det er en masseproduceret reklame, som kommer ud til mange mennesker. Medium: Reklamen er trykt i ugebladet Femina nr. 40 fra 1999. Afsenderen: Afsenderen

Læs mere

Ditlev Nielsen 2.g Kom/it 9/10/15. Avis artikel rapport

Ditlev Nielsen 2.g Kom/it 9/10/15. Avis artikel rapport Ditlev Nielsen 2.g Kom/it 9/10/15 Avis artikel rapport Indholdsfortegnelse: Indledning Side 3 Problemformulering Side 3 Afsender Side 3 Budskab Side 3 Medie Typografi Side 4-6 Medie Farver Side 7-9 Medie

Læs mere

NONFIKTION: ARTIKELANALYSE

NONFIKTION: ARTIKELANALYSE NONFIKTION: ARTIKELANALYSE OVERBLIK OVER TEKSTEN PRÆSENTATION Artiklen Flemming er rejst væk er fra BT den 3. april 2010. Den er skrevet af journalist Berit Hartung. GENRE Artiklen er nonfiktion og er

Læs mere

Autentiske voksne. Selvevaluering 2016

Autentiske voksne. Selvevaluering 2016 Autentiske voksne Selvevaluering 2016 Udarbejdet af Sara Frølund Maj-juni 2016 1. Indledning Han Herred Efterskole (HHE) arbejder ud fra værdierne: identitetsdannelse, fællesskab, fagligt engagement og

Læs mere

Studieretningsprojektet i 3.g 2007

Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Det følgende er en generel vejledning. De enkelte studieretnings særlige krav og forhold forklares af faglærerne. STATUS I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt.

Læs mere

Spilstrategier. 1 Vindermængde og tabermængde

Spilstrategier. 1 Vindermængde og tabermængde Spilstrategier De spiltyper vi skal se på her, er primært spil af følgende type: Spil der spilles af to spillere A og B som skiftes til at trække, A starter, og hvis man ikke kan trække har man tabt. Der

Læs mere

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn At vurdere websteder af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn Trykt materiale, f.eks. bøger og aviser, undersøges nøje inden det udgives. På Internet kan alle, der har adgang til

Læs mere

DR Generaldirektøren DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C. København den 31. august 2007

DR Generaldirektøren DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C. København den 31. august 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET DR Generaldirektøren DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C København den 31. august 2007 Klage over skjult reklame for Post Danmark A/S i programmet OBS sendt på DR1 Formand

Læs mere

Kommunikation og Samfund

Kommunikation og Samfund rt Kommunikation og Samfund KOM/IT Jannik Nordahl-Pedersen HTX - Roskilde Klasse 3.5 28-02- 2 0 1 2 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Problemformulering... 3 Valg af løsning...

Læs mere

Klage over skjult reklame for Facebook i Aftenshowet, vist på DR1

Klage over skjult reklame for Facebook i Aftenshowet, vist på DR1 6. september 2016 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk

Læs mere

KOMPETENT KOMMUNIKATION

KOMPETENT KOMMUNIKATION KOMPETENT KOMMUNIKATION Kræves det, at eleverne kommunikerer deres egne idéer vedrørende et koncept eller et emne? Skal kommunikationen understøttes med beviser og være designet med tanke på et bestemt

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Rustur, campusuge og frafald Søren Wengel Mogensen

Rustur, campusuge og frafald Søren Wengel Mogensen 4 Analyse Rustur, campusuge og frafald Søren Wengel Mogensen Den seneste tid har budt på studiestart, og først og fremmest skal der lyde et stort velkommen til de nye studerende. Det er ikke sikkert, at

Læs mere

Akademisk Arbejde & Formidling 2013

Akademisk Arbejde & Formidling 2013 Akademisk Arbejde & Formidling 2013 Tidsrum: 10.00-13.50 Lektioner: Aud 4 Øvelsestimer: 2A14, 2A56 Lektion 1: Introduktion til kurset 1. time Velkomst, præsentation af undervisere + TAs + studerende, gennemgang

Læs mere

Eksempler på elevbesvarelser i Toulmins argumentationsmodel

Eksempler på elevbesvarelser i Toulmins argumentationsmodel Eksempler på elevbesvarelser i Toulmins argumentationsmodel Elevernes debatoplæg blev fremført med fin fornemmelse for drama og retoriske virkemidler. Det var tydeligt at eleverne havde fået god inspiration

Læs mere

KOM/IT KAMPAGNE PROJEKT

KOM/IT KAMPAGNE PROJEKT KOM/IT KAMPAGNE PROJEKT 18-2-2011 Isabel Marie Elisabeth Odder & Jeanette Bengtsen klasse 3.5k Indhold Forundersøgelse... 2 Bollemodel... 2 Afsender... 6 Case... 6 Værktøjer... 7 Valg af medie... 7 Logoet...

Læs mere

Skabelon til redegørelse og diskussion (fakta-tekster)

Skabelon til redegørelse og diskussion (fakta-tekster) Skabelon til redegørelse og diskussion (fakta-tekster) Indledning 1.0 2.0 Brug indledningsmodellerne, se bilag 1 Præsentation af teksten Redegørelse for tekstens fokus og emne Analyse af argumentationen

Læs mere

Sandhed del 1. Relativ eller absolut sandhed 1?

Sandhed del 1. Relativ eller absolut sandhed 1? Sandhed del 1 Relativ eller absolut sandhed 1? Dagens spørgsmål: Når det gælder sandhed findes der grundlæggende to holdninger. Den ene er, at sandhed er absolut, og den anden at sandhed er relativ. Hvad

Læs mere

Kort sagt: succes med netdating.

Kort sagt: succes med netdating. Indledning I denne e- bog får du en guide til, hvordan du knækker netdating koden! Du finder alt hvad du skal bruge, for at komme igang med at møde søde piger på nettet. Få f.eks. besvaret følgende spørgsmål:

Læs mere

Filmmanual for tillidsvalgte. Lav dine egne film til Sociale Medier

Filmmanual for tillidsvalgte. Lav dine egne film til Sociale Medier Filmmanual for tillidsvalgte Lav dine egne film til Sociale Medier Indholdsfortegnelse 1: Levende billeder på sociale medier 2: Vigtige overvejelser før du går i gang 3: Lav en simpel film 4: Lav en mere

Læs mere

Eksempel 2: Forløb med inddragelse af argumentation

Eksempel 2: Forløb med inddragelse af argumentation Eksempel 2: Forløb med inddragelse af Læringsmål i forhold til Analyse af (dansk, engelsk, kult) 1. Hvad er (evt. udgangspunkt i model) 2. Argumenter kommer i bølger 3. Evt. argumenttyper 4. God Kobling:

Læs mere

SILKEBORG GYMNASIUM RETORIK DANSK-HISTORIE OPGAVE

SILKEBORG GYMNASIUM RETORIK DANSK-HISTORIE OPGAVE SILKEBORG GYMNASIUM RETORIK DANSK-HISTORIE OPGAVE Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Maj - Hvorfor?... 3 Talens indhold....3 Analyse af 1. Maj-Talen 2008... 3 Sammenligning med Anders Foghs Nytårstale

Læs mere

Hvad er retorik? Og hvorfor er det så vigtigt et fag?

Hvad er retorik? Og hvorfor er det så vigtigt et fag? Hvad er retorik? Og hvorfor er det så vigtigt et fag? ATU, den 1. og 3. september, 2015 Christina Pontoppidan, cand. mag. Ekstern lektor i retorik på KU, CBS og ITU Jonas Gabrielsen, ph.d. Lektor i retorisk

Læs mere

TIL. ARBEJDSOPGAVER UDARBEJDET AF: Charlotte Sørensen lærer v. Morten Børup Skolen, Skanderborg DANMARK I DEN KOLDE KRIG

TIL. ARBEJDSOPGAVER UDARBEJDET AF: Charlotte Sørensen lærer v. Morten Børup Skolen, Skanderborg DANMARK I DEN KOLDE KRIG TIL ELEV E N DANMARK I DEN KOLDE KRIG ARBEJDSOPGAVER UDARBEJDET AF: Charlotte Sørensen lærer v. Morten Børup Skolen, Skanderborg 1 ELEVARK 1 INTRODUKTION Du skal arbejde med emnet Danmark i den kolde krig

Læs mere

Tro, Viden & Vished. Erik Ansvang.

Tro, Viden & Vished. Erik Ansvang. 1 Tro, Viden & Vished Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Tro, Viden & Vished Af Erik Ansvang Ethvert menneske, der ønsker at finde sin egen livskilde sin indre sol må søge lyset i sit indre. Åndeligt

Læs mere

Lidt historisk om chancelære i grundskolen

Lidt historisk om chancelære i grundskolen Lidt historisk om chancelære i grundskolen 1976 1.-2.klassetrin Vejledende forslag til læseplan:.det tilstræbes endvidere at eleverne i et passende talmaterialer kan bestemme for eksempel det største tal,

Læs mere

Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie.

Sådan bliver du en god ekstramor Sig fra lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Af: Janne Førgaard, I lære som ekstramor At leve i en sammenbragt familie er

Læs mere

Indhold: Indledning 2. Kommunikations koncept 3. Design udvikling 4 Skitser Bobbel. Refleksion 6

Indhold: Indledning 2. Kommunikations koncept 3. Design udvikling 4 Skitser Bobbel. Refleksion 6 Indhold: Indledning 2 Kommunikations koncept 3 Design udvikling 4 Skitser Bobbel Refleksion 6 Indledning: I dette projekt var opgaven at fremstille otte plakater, fire i B1 og fire i A3, for en udstilling

Læs mere

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SÅDAN SKABER DU EN VEDKOMMENDE TEKST Skriv det vigtigste først. Altid. Både i teksten og i de enkelte afsnit. Pointen først. Så kan du altid forklare bagefter. De

Læs mere