Sprog II Institut for Nordisk Sprog og Litteratur

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sprog II Institut for Nordisk Sprog og Litteratur"

Transkript

1 Argumentationsanalyse af kuponkataloget Bonnier Eksklusiv - easy shopping, april 2005 Sprog II Institut for Nordisk Sprog og Litteratur Jan Christensen, Afleveret hos Richard Madsen den 6. maj 2005 Antal anslag: side 1

2 Afsnit Side Indledning 3 Argumentationsanalysemodeller 4 Analyse: Dana Invests annonce for Den Svenske Stats gigantlotteri 7 Analyse: Vitalas Directs annonce for ProDen PlaqueOff 11 Konklusion 14 Bibliografi 16 Vedlagt: Bilag 1-4 side 2

3 Indledning Som forbrugere bliver vi til stadighed, og i stigende grad, bombarderet med reklameskrifter i forskellige afskygninger. Når vi bevæger os i byens offentlige rum, bliver vi tilbudt trykt reklame i form af gratisaviser, flyers, lodsedler, brochurer, religiøse tidsskrifter etc. Det er dog ikke bare i det offentlige rum men også i vores private sfære, at det farverige papir med de mange sloganer og tilbud trænger sig på. Hvert år får en gennemsnitshusstand fyrre kilo reklametryksager i sin postkasse, og dette er et tal, der er stigende. Nogle af disse tryksager er de såkaldte kuponkataloger, der er i familie med det forrige århundredes postordremagasiner. Her kunne man i hjemmets behagelige rammer danne sig overblik over et vareudvalg og derefter via postforsendelse bestille de varer man (læs husmoderen) kunne tænke sig. Et af de firmaer, der udgiver kuponkataloger, er Bonniers Responsmedier, et datterselskab af Bonnier Publications A/S, der igen er datterselskab i svenske Bonnier Group AB. Deres Eksklusiv easy shopping når seks gange årligt 2,3 millioner danske husstande og sammen med de svenske og norske magasiner Vi i Villa og det finske Suomela distribuerer de blade til samtlige af Nordens 10 millioner husstande. I Danmark udgiver firmaet desuden bladet idé nyt, der henvender sig til de knap 1,7 millioner ejere af villa eller rækkehus. Bonniers Responsmedier har en årlig omsætning på over femhundrede millioner svenske kroner 1. Denne omsætning må nødvendigvis afspejle et salg hos de firmaer, der reklamerer i deres kataloger og magasiner. Og det er indirekte dette salg denne opgave handler om. Nærværende opgave vil nemlig være en undersøgelse af Eksklusiv easy shoppings aprilnummer. Undersøgelsen vil ske i form af en argumentationsanalyse. Analysen af annoncerne vil fokusere på fire aspekter af argumentationen: Toulmins videreudvikling af Aristoteles model for logisk argumentation i overtalelse, brugen af appelformerne patos, logos og etos, semantiske kvaliteter af adjektiver og adverbier, samt opbygning. Opgaven har til formål at stille spørgsmålet om der findes generelle og gennemgående karakteristika eller forskelle i hæftets forskellige annoncetekster gennem en komparation af dels deres argumentation i form af ord og dels deres ditto i form af fotografier og illustrationer. Hermed sagt at det visuelle og ordlyden vil blive betragtet samlet som hver 1 Oplysninger hentet fra side 3

4 enkelt annonces tekst. En tekst der, som det vil blive vist, fungerer på visse betingelser og tager udgangspunkt i forskellige overtalelses- og argumentationsstrategier. For at begrænse analyseobjektet vil opgaven fokusere på to annoncer: Firmaet Dana Invests tekst om Det Svenske Obligationslotteri og naturmedicinfirmaet Vitalas annonce for deres tandstenskur ProDen PlaqueOff. De to annoncers hovedtekster er transskriberet, tilføjet linjenummerering og vedlagt som henholdsvis bilag et og to. Annoncernes grafiske udformning, samt eventuelle andre tekster, som opgaven refererer til, kan inspiceres i fotokopierne vedlagt som bilag tre og fire. Argumentationsanalysemodeller Allerede i den græske antik beskrev Aristoteles en model til beskrivelse og analyse af argumenterende og overtalende tekster, som man må påstå annoncetekster, altså produktsælgende tekster, er. Modellen var logisk funderet og beskriver hvorledes enhver logisk argumentation nødvendigvis må gå over en række præmisser for at nå sine konklusioner, der akkumulativt set vil danne tekstens pointe eller overtalelseskvalitet. Grundlæggende består argumentation af ræsonnementer hvor der indgår mindst to informationer hvoraf den ene begrunder den anden. 2. Baseret på denne model udarbejdede den engelske filosof Stephen Toulmin i sin bog The Uses of Argument fra 1958 et system for argumentation, der udbygger og forfiner tanken om syllogismen. Toulmins system identificerer også de to begreber præmis og konklusion, men splitter den førstnævnte op i en række underkategorier 3. Således består argumentationen, der leder op til konklusionen (hvad Toulmin kalder påstanden), af hjemmel, belæg, rygdækning og gendrivelse; hjemmel og belæg er de to bagvedliggende præmisser for konklusionen. Toulmins tilføjelse, nemlig rygdækningen og gendrivelsen, henholdsvis støtter eller forhindrer slutningen mellem præmisser og konklusionen. Rygdækningen er enten deduktiv eller induktiv og henter dermed sin gyldighed enten i empirisk viden eller noget alment menneskeligt kendt altså at man enten går fra det specifikke til det generelle eller omvendt (man kunne argumentere for at den første kilde til viden med tiden fører til den anden form for viden). Gendrivelsen, derimod, er den del af 2 Jørgensen og Onsberg, p. 9 3 Peter Widell, p side 4

5 argumentationens forskellige forbehold eller rmodpåstande [sic], som modificerer eller angriber det almene udsagn (H) kan anføres 4. Gendrivelsen er altså det sted, hvor argumentet kan falde sammen og til jorden, men også stedet hvor konklusionen kan styrkes ved, at afsenderen viser, at han har taget de forskellige forhold, der taler imod konklusionen i betragtning, men ikke føler dem vægtige nok til, at opveje præmissernes gyldighed. En analyse bygget på Toulmins metode kan afdække svagheder der ligger i argumentationens (i vores analyseobjekters tilfælde salgsargumentationens) enkeltdele og dermed vurdere den samlede validitet og effekten den har på læseren eller køberen. Er validiteten og argumentationen stærk og effektiv nok vil disse to falde sammen i en og samme person. Teoretiseringen over appelformerne logos, etos og patos går ligeledes tilbage til Aristoteles. I Rhetorica udlægger han de tre grundmåder at vinde tilhørerens (i reklameannoncens tilfælde læserens) interesse, tillid og tilslutning på. Logos taler til modtagerens logiske sans, dennes slutningsevne, abstraktion og objektive vurdering. Dermed skal teksten, der benytter sig af appelformen logos, være, i hvert fald tilsyneladende, objektiv og betragte verden med kritiske øjne. Sproget skal derfor være neutralt og forfatteren bør træde i baggrunden til fordel for argumenternes klarhed og informationernes faktuelle kvaliteter. Jørgensen påpeger, at logos appellerer til en rationel stillingtagen hos modtager 5. Baseret på rationelle overvejelser, bør modtager altså selv tage stilling til tingene og dermed danne sig egen mening der, hvis argumenterne virker, er identisk med afsenderens. Etosappellen henter sin overbevisende kraft i afsenderens evne til at virke sympatisk og troværdig på modtageren. Tror modtageren på afsenderen, vil han også i højere grad tro på den sag afsenderen forsøger at argumentere for. Denne troværdighed kan skabes ved, at man fx har et tilhørsforhold til afsenderen - man er naturligt tilbøjelig til at tro mere på en kær gammel ven, end en tilfældig forbipasserende på gaden. På dette punkt arbejder en annonceteksts forfatter op ad bakke: Ikke alene er forfatteren (eller firmaet som han repræsenterer) en komplet ukendt person, han er også mistænkeliggjort på grund af, at modtageren ved, at forfatteren har en eksplicit agenda, nemlig at sælge produktet. En anden måde at skabe tillid og troværdighed er brugen af autoritet. 4 Peter Widell, p Jørgensen og Onsberg, p. 62 side 5

6 Autoriteten kan hentes ind i argumentet i form af fagfolks udtalelser eller afsenderens egen status som ekspert men også gennem diagrammer og statistikker, der viser, at argumentet hviler på empiriske undersøgelser. På denne måde er der en sammenhæng mellem etos og logos, da brugen af autoritet og autoriteter som rygdækning giver afsæt til logiske slutninger. Appelformen patos har delvist at gøre med det tredje analysepunkt, beskrevet i næste afsnit, nemlig brugen af styrkemarkører i form af positive og negative tillægsord. Patosbrug er orienteret mod det emotionelle og umiddelbare i modtageren. Dette kan ske gennem, som nævnt, et omhyggeligt ordvalg, men også gennem fx brugen af en bestemt stil, som fremmaner en følelsesmæssig stemning eller reaktion hos modtageren. Et godt eksempel på dette var da Arnold Schwarzenegger, som i sin valgkamp for at blive guvernør i Californien, brugte citater fra eller refererede til de film han har spillet med i. Tilhørerne blev på denne måde sat tilbage til en følelsesmæssig oplevelse, en film, hvor Arnold kunne tæve de onde og redde verden. Man kan med brug af patos også tale til modtagerens etik eller moral og dermed lade modtagerens egen overbevisning står som garant for argumentets validitet. Selvom det er muligt at fastslå om en tekst overordnet set er etos, logos eller patosfunderet i sin argumentation, kan der naturligvis internt i teksten forekomme områder, hvor andre appelformer gør sig gældende det være sig appelformer der enten støtter eller slører den overordnede form. Tredje analyseområde er tekstens ordvalg. Som nævnt i det ovenstående er der en sammenhæng mellem patosargumentation og værdiladede ord, men dette gør sig faktisk også gældende for brugen af etos og logos appeller: Da logos bygger på at være tilsyneladende objektiv og rationel, kan det skade denne appelbrug, hvis forfatteren bruger løs af meget værdiladede ord i stedet for at holde hovedet koldt og lade argumenterne tale for sig selv. Ligeledes vil en patosbaseret udlægning ikke rigtigt virke med lutter neutrale ord, der ikke formår at lade modtageren opleve en direkte, følelsesmæssig medfølelse eller distance. Der er, som det vil blive vist i de enkelte analyser, altså tale om en organisk opbygning af tekstens argumentation brugen af visse dele af den kan overskygge, trække i modsat retning af eller endda undergrave andre dele af enten argumentationsbrugen eller appellen. Dette er måske indlysende, men ikke desto mindre ikke altid overvejet i tekster af argumenterende karakter. side 6

7 Det sidste aspekt der vil blive belyst i annoncerne er den samlede kohærens. Hvorledes er annoncen opbygget? Hvordan virker den i samspil med illustrationer, tal, diagrammer og layout? Hvordan er stilen en afspejling af det eller de budskaber, man ønsker at få frem? Fremhævelsen af visse dele af teksten kan fx have meget vægtige konsekvenser for annoncen værdi og agere blikfang, altså have den funktion at fange modtageren. Argumentationen manifesterer sig også i tekstens flow og dens stil eller forskellige stile. En brug af forskellige stiltræk kan fx fremhæve argumentationsformer, alt efter hvilke der er brug for. Analyse: Dana Invests annonce for Den Svenske Stats gigantlotteri Annoncen reklamerer for Den Svenske Stats obligationslotteri og firmaet Dana Invests salg af præmieobligationer i det. Hovedargumenterne ligger i brødtekstens to hovedafsnit. Det første tekst, der fylder næsten hele den ene af annoncens to sider, kortlægger hvad produktet er og hvorfor man skal købe det. Tekst nummer to er et vidneudsagn fra en Helle M. Larsen (ikke hendes rigtige navn, som en ledsagende tekst forklarer), der beretter om sin egne oplevelser med produktet en generel positiv oplevelse, eftersom hun vandt en af lotteriets hovedpræmie. En reel argumentationsfremstilling, der kan analyseres via Toulmins metode, er der ikke tale om. I stedet ligger nøglen til salgsargumenternes virkning i brugen af patos og etos appelformerne, ordvalg og opsætning. Tekst nummer et påstår Nu er det Din tur til at blive rig! Vær med i Den Svenske Stats fantastiske præmieobligationslotteri og vind rigtig, rigtig mange penge 6. Hermed introduceres en overvejende patosbaseret kommunikation, der spiller på modtageren ønsker og drømme om at blive velhavende. Dette gøres først og fremmest gennem en opregning af hvilke præmier, der er at vinde: vind præmier for fantastiske Der er hele 300 millioner svenske kroner, fordelt på gevinster 18 præmier er på en hel million s.kr. 7 et regnestykke der endda gentages, næsten fra ord til anden, længere nede i teksten og dermed fremstår som deres bedste salgsargument. At dette absolut ikke er et logosbaseret argument for modtageren bunder i det faktum, at der 6 Bilag 1, linje Bilag 1, linje 1-3 side 7

8 ingen steder i teksten annonceres med hvor mange lodder, der samlet set er i udbud 8. Dermed har modtageren intet beregningsgrundlag for at danne sig overblik over hvor store chancerne egentlig er, og salgsargumentet beror udelukkende på modtagerens opfattelse af en million gevinster, som værende et stort antal; absolut set, men ikke relativt betragtet. For det andet, gennem en lang række positive adjektiver, som fantastiske, rig, gratis, meget store (gevinstchancer), flot, praktisk, smart samt et antal positive navneord; gigantlotteri, gevinster, præmier, chance, gevinstgaranti. Der er altså en stærkt positiv stemning i teksten, der forsøger at tale til modtagerens emotion og argumenterer for produktet via en overvejende patosbetinget retorik. Ordvalget understøtter altså i dette tilfælde den dominerende appelform. Der er dog et stænk af logisk argumentation, når teksten ganske kort fastslår, at der også er tale om en opsparing og altså ikke bare penge ud ad vinduet, hvis man ikke vinder. Desuden kan man pege på en fornuftsbaseret argumentation i de gevinstgarantier teksten tilbyder: Dine chancer for at vinde er meget store derfor tør vi give dig en gevinstgaranti 9. Man har altså intet at tabe, men alt (eller i hvert fald en lille radio) at vinde. Annoncen peger også, hele to gange på at eventuelle udbetalinger, i form af gevinster eller ved et eventuelt tilbagesalg af obligationerne, vil ske i danske kroner. Noget der er særdeles intetsigende, da man ikke må formode at udbetalinger foregår kontant men ved en elektronisk pengeoverførsel. Dermed har sætningen et helt andet mål, nemlig at berolige modtagere, der har reservationer ved at det er et udenlandsk lotteri, de deltager i altså at Dana Invest står som garant for at køberen kommer til at opleve investeringen, som var den foretaget i et dansk lotteri. Den personlige oplevelse danner grundlag for tekst nummer to og samtidig giver denne plads for en langt mere etosbaseret argumentation end den første tekst. Dette kommer først og fremmest til udtryk ved at lade udtalelsen, der i hvert fald foregiver at stamme fra en virkelig person, udtrykke og imødekomme nogle af de betænkeligheder, som den potentielle køber kunne have. Den troværdighed, der bliver skabt i afsenderen Helle M. Larsen, opnås ikke ved at hun er veluddannet, velinformeret eller veltalende, men derimod at hun er en helt almindelig køber, der, akkurat som annoncens læser, har 8 En opringning til Dana Invest viser, at der samlet set er næsten 16 millioner lodder i udbud og dermed 1/16 årlig chance for en af de gevinster (hvoraf 99 % er på kr. eller under) og cirka en milliontedel chance for en milliongevinst. 9 Bilag 1, linje side 8

9 (eller havde) en række reservationer overfor produktet. Linjer som jeg ta r nu ikke mange chancer med mine penge, Efter min mening er obligationer ikke så meget spil, men mere en lille opsparing, hvor man samtidig har en chance for at vinde millioner hvert år og det er altså ikke så spændende hvis man efter et enkelt spil taber alle sine penge 10 slår ikke bare fast at lotteriet er anderledes, men etablerer Helle M. Larsen, som en meget skeptisk og forsigtig person - præcis som læseren formodes at være nu. Og på samme måde som Helle M. Larsen-figuren engang var i tvivl, men alligevel købte lodderne, bør vi som tvivlende læsere af annoncen også lade os overtale. Subjektiviteten og det faktum at hun udtaler sig ikke-kritisk om produktet er på ingen måde skjult i udtalelsen, men fordi hun bliver etableret som en helt almindelig forbruger, er det annoncens håb, at vi tror hende og følger hendes eksempel. Underforstået ligger der i brugen af en udtalelse fra en tilfreds kunde et (naivt) håb om, at modtageren tror på udtalelsen som værende uafhængig og dermed i kontrast til firmaets naturlige subjektive holdning. Denne etablering af afsenderen som ven frem for autoritet udføres ligeledes gennem tekstens form. Brugen af sammentrækninger som ta r og li, gentagelsen af ordet jeg og brugen af det tyndslidte ordsprog Den der vover vinder giver teksten karakter af samtale eller i hvert fald monolog. Noget man kunne høre over hækken fra nabokonen eller i ugebladet Hjemmets artikler og personberetninger om hverdagens heldige mennesker. En virkelig historie fra den virkelige verden. Dermed ligger etosappellen og tekstens overordnede troværdighed i Helle M. Larsen-figurens status som ligeværdig i forhold til læseren. Hendes status som almindelig kone bliver dog svækket af det ledsagende billede af en smuk og ung blond pige, der synes fejlagtigt sammenstillet med teksten. Denne disharmoni ændrer dog ikke på det overordnede billede teksten fremstiller. Der er dog lokalt set også et par logosbårne argumenter, som falder sammen med det ovenstående og samtidig skaber et ekko fra tekst nummer et. Ekkoet består i, at Helle M. Larsen som hovedargument fremdrager, at det lotteri annoncen forsøger at sælge er fundamentalt anderledes end et almindeligt lotteri - noget som også den første tekst fremdrog som et af dens eneste fornuftsbaserede argumenter. Tesen om det ikke helt almindelige spil bygger på at [m]an spiller med igen og igen for de samme penge, og 10 Bilag 1, hhv. linje 20, og side 9

10 samtidig får man en regulær opsparing, fordi man får penge tilbage hvis man sælger obligationerne igen 11. Man har altså også ifølge Helle M. Larsen-figurens udtalelser intet at tabe og alt at vinde. Sammenhængen mellem de to tekster ligger i deres forskellighed. For selvom der internt i de to tekster ikke kan peges på egentlige argumentationsrækker i Toulminsk forstand, danner teksterne hver især deres del af et samlet argument. Påstanden eller konklusionen (P) Jeg bør købe præmieobligationer hos Dana Invest nås gennem de almene udsagn (H) ingen ønsker at tabe penge/alle ønsker at blive rige og belægget (B) hos Dana Invest taber man ikke penge/hos Dana Invest kan man vinde penge. Den almene opfattelse af rigdom versus fattigdom synes induktivt forstået i en kulturel kontekst som den vestlige, hvor penge har betydning for vore muligheder for at ændre eget og andres liv positivt, men bliver alligevel bragt til frisk erindring hos læseren i tekst et. Her fremmanes billedet af rigdoms ønskværdighed gennem sætningerne Nu er det Din tur til at blive rig! og Grib din helt store chance, samt gentagelsen af præmieantallet og præmiesummens størrelse. Dette bliver understøttet af et billede af et ungt par på en strand med den ledsagende tekst: Hvordan vil DU bruge en million? 12. Tekst to tager sig derimod af belægget. Helle M. Larsen-figurens udtalelse fastslår, som argumenteret i det foregående afsnit, at der i dette spil faktisk er mulighed for at vinde, og samtidig at der ikke er noget at tabe for læseren, noget som resten af annoncen bakker op om. Til støtte for denne påstand loves der nemlig, udover den lille radio i tekst et, to andre gratis ting, nemlig et grydesæt og en dansk præmieobligation, hvis man bestiller inden ti dage. Ordet gratis optræder hele elleve gange, så selvom man ikke får alle sine penge tilbage, hvis man senere sælger sine obligationer 13, så giver annoncens gentagne brug af det ord samt vendinger som uden omkostninger, Man spiller med igen og igen for de samme penge og Jeg betaler 0 kroner ved modtagelse indtrykket af, at man spiller med helt uden økonomisk risiko. Dette giver læseren et kraftigt incitament til, at sætte sine penge i præmieobligationer i Sverige. De to tekster komplementerer altså hinanden i det endelige mål med annoncen: At modtageren skifter rolle fra læser til køber. 11 Bilag 1, linje Bilag 3 13 Intet sted i annoncen står der at man får pengene igen ved salg. I stedet bruges den ubestemte form af ordet: Når obligationerne indfries af Staten, får du penge tilbage (bilag 3) og [E]n regulær opsparing, fordi man får penge tilbage hvis man sælger (bilag 1) (mine kursiveringer). side 10

11 Analyse: Vitalas Directs annonce for ProDen PlaqueOff Annoncen består af tre hovedtekster. Den første tekst er bygget op som en kæde af årsag/virkning-sammenhænge, der kan opstilles således: Plak tandsten dyre tandlægeregninger. Dette medfører logisk set også, at hvis man kan forhindre kædens første led, vil dens konklusion også udeblive. Et større pengeforbrug (tandlægeregninger) kan altså udskiftes med et mindre forbrug (udgiften til køb af ProDen PlaqueOff). Teksten gør desuden opmærksom på at: (plak) og tandsten er et meget udbredt problem 14 og dermed sandsynligvis også noget læseren kæmper med. Denne introduktion til problemet er holdt i et neutralt og beskrivende sprog, der kan give læseren fornemmelsen af at sidde med en fagtekst, der på en sober måde præsenterer en sundhedsmæssig problemstilling uden nogen egentlig kommerciel bagtanke. Appeldynamikken i teksten er dermed tofoldig: Dels præsenteres modtageren for en gennemgående logisk funderet udlægning af, hvordan man kan spare penge gennem en forebyggende tandpleje og dels støttes dette af formen, der udstråler troværdighed baseret på en objektiv og videnskabelig tekst. Hvor tekst et beskriver problemstillingen og løsningen af den, beskriver tekst to hvorledes produktet virker og bidrager til denne løsning. Også her er der tale om en neutral og objektiv tekst, der giver modtageren faktuelle oplysninger som fx: Tabletterne, som indeholder en speciel søalge (SW1313) skal synkes hele og ikke tygges 15 og endnu en kæde af sammenhænge. Sammenhængen i denne tekst er således: Indtagelse af tablet optagelse i blodet ændring af spyttets sammensætning beskyttelse af tænderne. Dermed forklares hvordan den første teksts onde årsag/virknings-kæde standses inden den begynder. Hvad der ikke bliver forklaret er, hvordan de aktive komponenter ændrer spyttets sammensætning. Dette er naturligvis heller ikke nødvendigt i en lægmands tekst som denne, men ikke desto mindre har tekstens forfatter valgt at inkludere oplysningen om at de aktive stoffer (blandt andet) inkluderer en speciel søalge en oplysning der giver ligeså lidt mening for modtageren som at algen går under betegnelsen SW1313. Da disse oplysninger egentlig er 14 Bilag 2, linje Bilag 2, linje 9-10 side 11

12 meningsløse for modtageren, eftersom vedkommende højst sandsynlig ikke er specialist indenfor marin farmakologi, må deres inklusion i teksten tilskrives et ønske om at demonstrere, at produktet indeholder naturlige og ikke syntetiske stoffer. Tekstens virkningsargumentation kan analyseres gennem Toulmins metode og skitseres således: (B) ProDen ændrer spyttets sammensætning (P) ProDen forhindrer plak og tandsten (H) Spyttets sammensætning kan forhindre plak og tandsten Den hjemmel som argumentet hviler på, altså at Det er i øvrigt velkendt, at spyttets sammensætning kan bidrage til at støde de bakterier væk, som forårsager plak og tandsten 16, må siges at være en tilsnigelse. Aksiomet ville måske kunne fremsættes i en tekst henvendt til fagkundskaben, men i en annoncetekst, rettet mod lægmand, virker det ikke troværdigt. Det er også muligt, at der egentlig menes Det er i øvrigt velkendt [i videnskabelige kredse eller fra videnskabelige undersøgelser], at spyttets - i så fald burde denne tilføjelse være inkluderet i teksten. Misforholdet mellem hvilke læsere teksten til tider sigter mod, og hvilken læsergruppe den rent faktisk når ud til, er måske ikke så tydeligt gennem dette eksempel, men sammenholdt med den førnævnte fremhævelse af stoffet SW1313 giver det mening, at tale om en tekst der receptionsmæssigt sætter sig mellem to stole. Tekst tre beskæftiger sig med at dokumentere den virkning, der bliver påstået i de to foregående tekster. Her henvises til en undersøgelse af ProDans effekt foretaget af tandlæge Bert Matsson i foråret Teksten består dels af de resultater undersøgelsen er kommet frem til og dels bliver det bemærket, at En senere gennemført undersøgelse bekræfter resultaterne i den første pilotundersøgelse 17 og at undersøgelsen dermed opfylder den videnskabelige metodes krav om, at ethvert forsøg skal kunne efterprøves. Troværdigheden i denne tekst er dermed etosbaseret, eftersom 16 Bilag 2, linje Bilag 2, linje side 12

13 påstandene støttes af både tandlægen Bert Matssons autoritet og hans undersøgelses resultater. Samlet set danner de tre tekster en annoncetekst, der bygger på en grundlæggende logosbaseret argumentation. En introducerer problemstillingen med plak og tandsten og produktet som løsningen (tekst 1), en der beskriver hvordan produktet virker (tekst 2) og en dokumenterer denne virkning (tekst 3). Ligesom i det første analyseobjekt, annoncen om præmieobligationslotteriet, kan man betragte denne annonces enkelttekster som dele i en overordnet argumentationsmodel. Argumentet kan skitseres således: (P) Jeg bør købe ProDen PlaqueOff, (H) Plak og tandsten kan føre til dyre besøg hos tandlægen og (B) ProDen PlaqueOff kan afværge plak og tandsten. Hjemmelen fastslås eller bringes i erindring hos modtageren i den første deltekst, mens tekst to og tre sørger for belægget. Således er der samlet set et overvejende organisk forløb gennem de tre tekster. Ordvalget stemmer i høj grad overens med appelformen. Sproget er objektivt, neutralt og udelukkende deskriptivt: Produktets navn er aldrig tilføjet positive adjektiver. Der er gjort mere ud af at beskrive bagvedliggende processer og bevise produktets virkning end at prise produktets fortræffeligheder med plusord. Svaret på spørgsmålet Har du problemer med tandsten og belægning på tænderne? er endda ProDen PlaqueOff kan være løsningen! 18 (min understregning). Var det ikke for de ledsagende billeder og grafik kunne man beskylde annoncen for at være livløs. Som Jørgensen og Onsberg skriver: Ensidig logosappel har sin styrke i tankemæssig klarhed og stringens, og sin svaghed i pedanteri og kedsommelighed 19. Billederne viser produktet en åbnet æske med tabletter og en model med meget hvide tænder, samt den hemmelige pakke. Produktets virkning bliver understøttet af billederne af de hvide tænder og et ovalt stempel der proklamerer: Klinisk testet og godkendt! 20. Teksterne fortsætter altså i de grafiske illustrationer og deres samlede udtryk understreger det overordnede appelmønster. En undtagelse i den fornuftsbaserede salgsargumentation er inklusionen af den Hemmelige Pakke, der følger med når man køber ProDen. Den Hemmelige Pakke er en overraskelse og indeholder noget, jeg [altså kunden] helt sikkert bliver glad for. Noget 18 Bilag 2, linje Jørgensen og Onsberg, p Bilag 4 side 13

14 som passer både til hverdag og fest! 21 lover annoncen og spiller dermed modtagerens (eller den potentielle købers) nysgerrighed ud som salgsargument. Dette særdeles atypiske aspekt i annoncen må man henregne som ren patos og en anormalitet i en annonce, der ellers fungerer på fornuftens basis. Det er svært at forklare denne brug af medgift, men man kan ved et hurtigt kig gennem annoncerne i ethvert kuponkatalog konstatere, at det er en meget udbredt praksis. Det vil dog ikke være urimeligt at antyde, at dette aspekt af salgsargumentationen vil betyde en svækkelse af annoncens overordnede troværdighed hos de modtagere, der genkender det ellers så objektive og seriøse appelmønster. Konklusion De to annoncer er forskellige på en lang række punkter, men sammenlignelige på lige så mange. Der hvor deres forskellighed bedst kommer til udtryk er i deres overordnede appelstrategier. Med afsæt i annoncen fra Vitalas er det som om, der eksisterer en form for kutyme eller tradition, når det kommer til reklamer for lægemidler. Her ligger et krav om soberhed, objektivitet og en klinisk sprogbrug, der kommer til fuldt udtryk i annoncen for ProDen. Den logiske og fornuftprægede argumentation finder sit udtryk i sammenhængskæder, i søjlediagrammer og i et neutralt ordvalg og en anonym stil 22. Men også den grafiske side er meget afdæmpet, holdt i pastelfarver og generelt set er mere steril end fx Dana Invests. Her bringes produktet i fokus via en helt anden tilgang. Appellen baserer sig i høj grad på patos idet annoncen opregner gevinststørrelserne og deres absolutte antal, men fejler i at give et reelt og logisk funderet billede af gevinstchancerne. Også når det kommer til sælge lodsedler, lotterier eller andre former for spil er der åbenbart en tradition, man som sælger kan læne sig op ad. Her gælder det om, at tale til modtagerens håb, drømme og fantasier - kort sagt den emotionelle side. Dette kan eksemplificeres med de seneste års tv-reklamekampagne for Lotto, hvor hovedpersonen drømmer sig væk til fjerne feriemål. Patosappellen afspejles desuden i et særdeles subjektivt og malende sprogbrug. Brugen af etos er ligeså vigtig i 21 Bilag 4 22 Jørgensen og Onsberg, p. 62 side 14

15 annoncen og optræder i form af en såkaldt testimonial 23 fra en tilfreds kunde, der ikke bare fortæller om sine egne oplevelser med produktet men også gentager nogle af de pointer, fremsat af annoncens første tekst. Etosappellen ligger i etableringen af hende som en troværdig karakter, der befinder sig på modtagerens niveau. Disse to måder at sælge sit produkt (via enten en patos/etos-appel eller en rent logos/etos-baseret appel) knytter, som nævnt, an til hvilket produkt der skal sælges og fungerer dermed ligeværdigt og lige godt i begge situationer. Det teksterne har til fælles, ud over brugen af gratis gaver, er hypertekstformen. Der er i begge annoncer en række indgange til oplysningerne om produktet og den overordnede tekst er dermed åben. Dette betyder, at der er langt større muligheder for at fange modtageren ind i overtalelsesprocessen, men også at begge annoncer virker særdeles rodet sat op. Ser man på progressionen i de tre tekster der danner hovedparten af ProDen annoncens argumentation vil man bemærke, at de løber fra øverste højre hjørne til nederste venstre. Altså ulig den vej en normal tekst forløber i den vestlige kultur. Også hos Dana Invest synes annoncen arbitrært og ustruktureret udformet. Hovedoverskriften er , men rundt omkring i annoncen er der små selvstændige tekster med lovende overskrifter som Vandt en million, Gratis til dig, Sådan vinder du, Gevinstgaranti, Din vinderkupon etc. Brugen af de mange tilgange og ikke mindst mange blikfang, som begge annoncer benytter sig af, kan forklares af kuponkatalogets form: Hver enkelt annonce er i meget skarp konkurrence med resten af kataloget, da de fleste læsere ikke afsætter længere tid til læsningen, end det tager at bladre magasinet hastigt igennem. Det er vigtigt, at man straks skaber kontakt til modtageren og får sit hovedbudskab ud, som det bliver slået fast i Bonniers guide til annonceforfattere: Giv hele tilbuddet i overskrift og illustration. Vær ikke bange for lange overskrifter 24. Dette lykkes begge annoncer med i overskrifter, der er symptomatiske for den appelform, de hver i sær benytter sig af. Et andet lighedspunkt er brugen af et organisk flow, der fra tekst til tekst fører til en konklusion - noget der står i kontrast til den førnævnte rodede opbygning af annoncerne. Det er dog også kun på det argumentatoriske plan, at denne sammenkædning af teksterne optræder, som påvist i de to analyser. Hvad der mangler i begge argumentationer er 23 Som det hedder i afsnittet 24 råd der sælger på 24 Pkt. 2 i 24 råd der sælger på side 15

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

1. Indledning s. 3 1.1 Motivation s.5 1.2 Problemfelt s. 6 1.3 Dimensionsforankring s.6 1.4 Afgrænsning s.7 1.5 Problemformulering s.

1. Indledning s. 3 1.1 Motivation s.5 1.2 Problemfelt s. 6 1.3 Dimensionsforankring s.6 1.4 Afgrænsning s.7 1.5 Problemformulering s. Indholdsfortegnelse 1. Indledning s. 3 1.1 Motivation s.5 1.2 Problemfelt s. 6 1.3 Dimensionsforankring s.6 1.4 Afgrænsning s.7 1.5 Problemformulering s. 8 2. Metode s. 9 2.1 Teori s.9 2.2 Undersøgelsesmetode

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

Med livet som indsats

Med livet som indsats Med livet som indsats - En receptionsanalyse af ludomanikampagne Kommunikation modul 1, Roskilde Universitetscenter, 2007 Vejleder: Ursula Plesner Skrevet af gruppe 1: Jesper Achim Nielsen, Joachim Gislao,

Læs mere

Forsikring eller fatamorgana

Forsikring eller fatamorgana Roskilde Universitetscenter Master i Professionel Kommunikation Modul 1 Forsikring eller fatamorgana Redelighedsanalyse af brochure fra stamcellebanken StemCare Maj 2005 Anne Gregersen Anne Cathrine Gjærde

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

Indhold Indledning... 3

Indhold Indledning... 3 Indhold Indledning... 3 Problemformulering... 4 Hvad er Tinder?... 6 Metode... 7 Fænomenologi... 7 Interview som kvalitativ forskningsmetode... 8 Hvorfor vælge interviews?... 9 Hvordan skal interviewer

Læs mere

Opfinderbogen. - giv dine ideer liv! Mikael le Dous

Opfinderbogen. - giv dine ideer liv! Mikael le Dous Opfinderbogen - giv dine ideer liv! Mikael le Dous Denne bog er tilegnet det kreative menneske, som hele tiden får nye ideer. Ideer, som muligvis kan blive til salgbare produkter eller tjenesteydelser.

Læs mere

Den skrevne kærlighed

Den skrevne kærlighed Den skrevne kærlighed De udtrykte kærlighedsopfattelser på Dating.dk Humbas Hus 5.2 Gruppe 8 Efterår 2009, 17. December Vejleder: Heidi Bojsen Hanne Birgitte Hellisen Kasper Hulgaard Michelle Nordrup Hansen

Læs mere

Mikkel Pagh Computermedieteori Vinter 2001/2002. Indledning 2 Fremgangsmåde 2 Psykologisk funderet teori om brugervenligt design på world wide web 3

Mikkel Pagh Computermedieteori Vinter 2001/2002. Indledning 2 Fremgangsmåde 2 Psykologisk funderet teori om brugervenligt design på world wide web 3 Indholdsfortegnelse Indledning 2 Fremgangsmåde 2 Psykologisk funderet teori om brugervenligt design på world wide web 3 Normans teori om brugervenligt design overført til world wide web 3 De rigtige mentale

Læs mere

Skriftlig dansk på hf - vejledning for lærere og censorer

Skriftlig dansk på hf - vejledning for lærere og censorer Publiceret august 2011 Skriftlig dansk på hf - vejledning for lærere og censorer Første prøvetermin maj 2012 1 1. FORORD... 3 2. PRØVEN I SKRIFTLIG DANSK... 4 Genrerne... 4 Opgaveformuleringer... 5 3.

Læs mere

Tal Ordentligt - Skabelse af ethos

Tal Ordentligt - Skabelse af ethos Tal Ordentligt - Skabelse af ethos Kim B. Kragh DDK-I E2012 kbkr@itu.dk Marc E. Petersen DDK-I E2012 mepe@itu.dk Abstract This paper deals with Call Me and their campaign "Tal Ordentligt" from a rhetorical

Læs mere

'HQ7HNQLVN1DWXUYLGHQVNDEHOLJH%DVLVXGGDQQHOVH

'HQ7HNQLVN1DWXUYLGHQVNDEHOLJH%DVLVXGGDQQHOVH 'HQ7HNQLVN1DWXUYLGHQVNDEHOLJH%DVLVXGGDQQHOVH 6WRUJUXSSH 7LWHODen Virtuelle Virkelighed 7HPDVirkelighed og Modeller 3URMHNWSHULRGH13. oktober 2000 18. december 2000 3URMHNWJUXSSH358 6\QRSVLV 'HOWDJHUH Henrik

Læs mere

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN 2012 Signe Ravn AARHUS UNIVERSITET Business and Social Sciences Center for Rusmiddelforskning Kvalitativ delevaluering af Stofrådgivningen Signe Ravn Center

Læs mere

Cookbook i målrettet kommunikation

Cookbook i målrettet kommunikation Cookbook i målrettet kommunikation VisitDenmark (2009) side 1 af 21 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...Side 3 KAPITEL 1. DE OVERORDNEDE RAMMER 1.1. Hvad er et profileret e-nyhedsbrev?...side 4 1.2. Profilerede

Læs mere

Velfærdsstaten og borgere på offentlig forsørgelse

Velfærdsstaten og borgere på offentlig forsørgelse Velfærdsstaten og borgere på offentlig forsørgelse - en diskursanalyse af lederartikler fra Jyllands-Posten, Berlingske og Politiken * Jens Hansen * Vejleder: Janni Berthou Hermansen * Roskilde Universitet,

Læs mere

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12 Indholdsfortegnelse S. Indledning 2 Problem formulering 2 Emneafgrænsning 3 Metode 3 Målgruppen 4 Videnskabsteori 5-7 Definition på konflikt 7-8 Konfliktårsager 8-9 Konflikt typer 9-10 Inklusion og eksklusion

Læs mere

JON ESPERSEN. Logik og argumenter. En hjælp til kritisk tænkning KØBENHAVN 1969

JON ESPERSEN. Logik og argumenter. En hjælp til kritisk tænkning KØBENHAVN 1969 JON ESPERSEN Logik og argumenter En hjælp til kritisk tænkning HANS REITZEL KØBENHAVN 1969 Logik og argumenter Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må reproduceres uden forlagets tilladelse,

Læs mere

Hvad metaforen ikke sagde om statsministerens cykelhjelm

Hvad metaforen ikke sagde om statsministerens cykelhjelm Hvad metaforen ikke sagde om statsministerens cykelhjelm Retorisk analyse af visuel politisk retorik JENS E. KJELDSEN Hvilke spørgsmål skal retorikken som videnskab og fag hjælpe os med at stille og med

Læs mere

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Vitus Boe Jarvad 50422 Thomas Andreassen Sort 49881 Karoline Gry Dall 50545 Vejleder Elisabeth Hoff- Clausen Kommunikation, 4. semester

Læs mere

SKRIFTLIGT BASISKURSUS

SKRIFTLIGT BASISKURSUS SKRIFTLIGT BASISKURSUS først i januar, studieretningsstart, 2 uger (evt. 3 uger): 6 dobbeltlektioner! Gang Indhold 1 Introduktion til skriftlighed generelt fokus på, at skriftlighed er forskelligt, men

Læs mere

Kampen om kontakten. - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt. Udarbejdet af Anders Rosenqvist

Kampen om kontakten. - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt. Udarbejdet af Anders Rosenqvist Kampen om kontakten - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt Udarbejdet af Anders Rosenqvist Vejleder: Morten Sloth Virksomhedsstudier Bachelormodulet, 2005-06,

Læs mere

10 Typiske. AdWords fejl. - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på. Jan P. Olsen

10 Typiske. AdWords fejl. - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på. Jan P. Olsen 10 Typiske AdWords fejl - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på Af Jan P. Olsen Disclaimer Dette eksemplar af 10 Typiske AdWords Fejl er strengt personligt og giver kun dig ret til bogens indhold.

Læs mere

ÆRLIG KOMMUNIKATION GENNEM INNOVATIV DESIGN AF EMBALLAGE TIL NYE FØDEVARER

ÆRLIG KOMMUNIKATION GENNEM INNOVATIV DESIGN AF EMBALLAGE TIL NYE FØDEVARER FairSpeak-rapport ÆRLIG KOMMUNIKATION GENNEM INNOVATIV DESIGN AF EMBALLAGE TIL NYE FØDEVARER Læs også bogen: FairSpeak: Scenarier for vildledning på det danske fødevaremarked v. Viktor Smith, Mette Ohm

Læs mere

METODE - HERMENEUTISK VIDENSKABSTEORI... 13 BØRNEBOGENS HISTORIE... 16 BØRNEBOG/BILLEDBOG... 19

METODE - HERMENEUTISK VIDENSKABSTEORI... 13 BØRNEBOGENS HISTORIE... 16 BØRNEBOG/BILLEDBOG... 19 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 4 PROBLEMFORMULERING...7 PROJEKTDESIGN... 10 METODE - HERMENEUTISK VIDENSKABSTEORI... 13 BØRNEBOGENS HISTORIE... 16 BØRNEBOG/BILLEDBOG... 19 KIM FUPZ AAKESON... 21 TEORI...

Læs mere

Vold blandt unge mænd i nattelivet En interviewundersøgelse

Vold blandt unge mænd i nattelivet En interviewundersøgelse Vold blandt unge mænd i nattelivet En interviewundersøgelse Finansieret af Trygfonden I samarbejde med Det Kriminalpræventive Råd 2009 1 Indhold Resumé 3 Analysens hovedpointer 3 Kapitel 1 4 Introduktion

Læs mere