50 procent vindkraft er mulig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "50 procent vindkraft er mulig"

Transkript

1 Nr. 236 marts procent vindkraft er mulig Mange virkemidler skal spille sammen for at skabe et energisystem der fuldt ud kan udnytte vindkraften Folkelig opbakning > Faste rammer > Økonomisk tilskyndelse > Intelligent styring > En bredt anlagt informationskampagne om vindkraft og klimaforandring kan forstærke den folkelige opbakning. Lokalt engagement og medejerskab kan afværge lokal modvilje. Der er brug for klare politiske målsætninger og præcise planer både for vindmølleparker til havs, nye vindmøller på land og tilslutningen til det eksisterende energisystem. De nuværende energiafgifter bør ændres, så de fremmer energibesparelser og fleksibel udnyttelse af vindmøllestrøm. Vilkårene for både store og små investorer skal afklares. Fleksibelt elforbrug er en vigtig betingelse for at udnytte strøm fra vindmøller bedst muligt. Det kan fremmes ved indførelse af intelligente elmålere og apparater. Dette nummer af Fra rådet til tinget bygger på en workshop i Teknologirådet 7. marts Som led i projektet Det fremtidige danske energisystem diskuterede en række eksperter, interessenter og aktører hvordan en fortsat udbygning af vindkraft kan sikres og hvordan vindkraften indpasses i markedet. Vindmøller kan levere halvdelen af strømmen til det danske energisystem i år Men det kræver folkelig opbakning og politisk handlekraft. En række betingelser skal opfyldes og de nødvendige beslutninger skal træffes hurtigt, hvis målet skal nås. Mange forhindringer skal overvindes: Der skal gang i udbygningen, både til lands og til havs. Egnede placeringer skal udpeges. Økonomiske og tekniske barrierer skal fjernes. Befolkningens medleven skal sikres, både på landsplan og lokalt. Den store udfordring er at skabe et fleksibelt energisystem. Et system hvor strømmen fra de mange store vindmøller anvendes på en rationel måde både teknisk, økonomisk og miljømæssigt. 20 procent af den danske strøm kommer i dag fra vindmøller. At hæve det tal til 50 procent vil være en verdenssensation. Danmark kan blive det første land, der demonstrerer i fuld skala hvordan det er muligt. Det vil virke overbevisende i andre lande og åbne store muligheder for systemeksport. Realistisk ambition Pejlemærket for Teknologirådets projekt om fremtidens energisystem er at halvere det danske olieforbrug i forhold til år 2003 og det danske udslip af CO 2 i forhold til basisåret Målet kan nås i år 2025 ved at kombinere energibesparelser med fuld udnyttelse af biomassen og udbygning af den vedvarende energi (især vind) i et fleksibelt energisystem. Kombinationen er beskrevet og dokumenteret i rapporter på Teknologirådets hjemmeside under Projekter. Projektet er udviklet i samarbejde med eksperter og aktører fra vigtige dele af energisektoren og i tæt dialog med politikerne på Christiansborg. Det kombinerede scenarie for år 2025 har principiel opbakning fra projektets fremtidspanel, som består af politikere fra alle Folketingets partier.»faktisk mente flere af politikerne at vi er lovlig beskedne, når vi kun regner med MW vindmøller til havs og MW på land,«sagde 1

2 Poul Erik Morthorst, fra projektets styregruppe i sin indledning til workshoppen.»de ekstra omkostninger ved at gennemføre scenariet i forhold til at fortsætte den nuværende energipolitik uden nye initiativer ligger under 500 kr. pr. indbygger om året, så det er ikke noget der kan slå os af pinden,«fortsatte han.»regeringen har peget på en fordobling af vindkraften og andre har budt højere. Lad os se, hvor mange nye muligheder for indpasning, vi kan pege på.«workshoppens tre grupper fik til opgave at diskutere 1) En udbygning på op til MW på land i år 2025, 2) En udbygning op til MW vindkraft til havs i år 2025 og mere på længere sigt, og 3) Hvordan geares markedet for 50 procent vindkraft i år 2025? Information og medejerskab Folkelig opbakning og medleven er en afgørende forudsætning for at planerne kan lykkes; det var der bred enighed om på tværs af grupperne. På landsplan blev det foreslået at klare politiske målsætninger følges op af en statslig informationskampagne, der forklarer så alle forstår det hvordan vindkraft hjælper med til at afværge klimaforandringerne, hvordan møllerne virker, hvordan de kan placeres, hvordan gener for natur og naboer kan begrænses og hvilke fordele og ulemper vindmøllerne indebærer for den enkelte. På det lokale plan handler det om at sikre medleven og medejerskab. Erfaringerne viser, at risikoen for lokal modstand mod vindmøller er mindst hvis naboerne og lokalsamfundet inddrages grundigt i planlægningen og får mulighed for at blive medejere af møllerne. Det blev foreslået at man skal stræbe efter at mindst en mølle ejes af et lokalt vindmøllelaug når der opføres to eller flere vindmøller i en klynge. Og at lokalt medejerskab af vindmølleparker skal fremmes ved administrative lettelser og økonomiske incitamenter. De nuværende regler om afregning, ejerforhold og afskrivninger bør revideres så de egner sig bedre til at engagere små investorer i opførelsen af de store møller uden at de hver for sig skal bære en større risiko end de kan magte. Planlægning af landmøller Det er de nye kommuner der skal stå for at planlægge udbygningen og udpege arealer til de nye møller, der efterhånden skal erstatte de nuværende på land. For at sætte skub i dette arbejde er der brug for en klar landspolitisk udmelding og passende incitamenter. Regeringens planlægningsudvalg for landmøller anbefaler at de nye møller placeres i større formationer, især i slettelandskaber og såkaldt tekniske landskaber, dvs. i nærheden af havne, diger, industri og trafikanlæg. Arbejdet med at kortlægge velegnede områder ud fra vindpotentiale og hensyn til natur og naboer bør fremskyndes. Kommunerne skal ikke påtvinges et bestemt måltal. Men kortlægningen bør give dem et klart vink om, hvor de gode placeringer findes og hvilket antal der ville være optimalt. Hver enkelt kommune behøver ikke have sine egne eksperter til formålet. I stedet kan uddannelse og ekspertise placeres i de statslige miljøcentre som hører under regionerne. Det blev også diskuteret om man kan finde en model for kommunale CO 2 -kvoter sådan at kommunerne får et ekstra incitament til at opføre (og eje) vindmøller og borgerne bliver interesserede i dem, også af hensyn til kommuneskatten. Planlægning af havmølleparker En langsigtet net- og myndighedsplan for udbygningen til havs og de løbende investeringer bør foreligge inden næste sommer. Planen skal fastlægge hvor havmøllerne skal placeres, hvornår de enkelte havmølleparker skal bygges og hvordan nettet skal tilpasses dertil. I den forbindelse skal problemerne med tilkoblingen til nettet og behovet for at forstærke det analyseres. Det skal løses på en rationel måde der sikrer at den producerede strøm bliver udnyttet. Nye højspændingsmaster bør undgås. Planen skal også omfatte udfasningen af konventionelle værker. I Teknologirådets scenarie falder produktionen på de eksisterende kul- og gasfyrede kraftværker i takt med at antallet af vindmøller vokser. Derved bliver der bedre plads til vindmøllestrøm i det eksisterende net. Internationalt samarbejde Mange af landene omkring Nordsøen og Østersøen har planer om vindmøller på havet. Samkøring med nabolandene og udveksling af strøm har stor betydning for en stabil udbygning af vindkraften. Derfor blev det foreslået at styrke samarbejdet mellem Danmark, Sverige, Tyskland, Norge, Holland, Belgien og Storbritannien gennem en international konvention eller i det mindste et fælles sekretariat som kan sikre fælles spilleregler og beslutninger både om naturinteresserne, placeringerne, myndighedsbehandlingen, netudbygningen og markedsudvekslingen. Der er store fordele ved at koordinere udbygningen og koble anlæggene sammen med stærke transmissionskabler. Mest indlysende er fordelene ved at kombinere den vekslende vindkraft med den oplagrede vandkraft i Norge (og Sverige). Jo bedre forbindelserne er, både teknisk og markedsmæs- 2

3 sigt, jo mere kan de bidrage til at udligne udsving i produktionen. Et eksempel er Kriegers Flak, som ligger i Østersøen lige langt fra Skånes sydkyst, Møens Klint og Rügen. Her planlægger Tyskland og Sverige at opføre vindmølleparker med forbindelse til de to lande. Det vil det være oplagt at Danmark også opfører vindmøller i området og at alle tre lande kan bruge forbindelserne både til at hente strøm i land og udveksle strøm indbyrdes. Det internationale samarbejde er også den bedste ramme for at løse eventuelle problemer med beskyttelse af fugle og andre naturinteresser. På workshoppen var der i øvrigt enighed om at naturbeskyttelsen må ses som en helhed. Vindmøller kan give problemer for visse fugle og andre dyr, men det bør afvejes i forhold til de dyrearter og naturværdier der går tabt hvis den globale opvarmning ikke bliver bremset. Det fleksible energisystem Efterhånden som vindkraften udbygges vil der uundgåeligt komme længere perioder hvor vinden er kraftig men forbruget er lavt i det nuværende energisystem. Behovet for at spare på strømmen i perioder med spidsbelastning og svag vind vil også blive større. Løsningen er en fleksibel produktion og et fleksibelt forbrug. Begge dele er med til at sikre, at strømmen fra mange vindmøller får høj værdi i energisystemet. Imidlertid er en stor del af den danske elproduktion i forvejen koblet sammen med varmeproduktion. Det er godt så længe alternativet er spild af varme. Men for at udnytte strømmen fra vindmøllerne fuldt ud bør bindingen løsnes. I kolde perioder hvor der er strøm nok fra vindmøllerne kan kraftvarmeværkerne lade dampen gå uden om turbinen direkte til varmeproduktion, hvis de har installeret et såkaldt damp by-pass. Overskydende vindkraft kan også nyttiggøres til fjernvarme ved hjælp af varmepumper, som man slår til når strømmen er rigelig og billig og slår fra igen når vindmøllernes strøm med fordel kan afsættes til andre formål. Men det kræver at man ændrer varmeafgifter og aftaler sådan at varmeværkerne ikke er bundne til en bestemt slags brændsel. Den fleksible forbruger En stor fordel ligger der i at få forbrugerne til at flytte deres elforbrug til mere hensigtsmæssige tidspunkter. For eksempel kan man tage 15 procent af spidslasten og i stedet bruge mere strøm om natten hvis man indretter det udstyr der sørger for køling og ventilation, vask og tørring, opladning af batterier og en hel del processer sådan at apparaterne automatisk tager strømmen fra nettet på det tidspunkt, hvor den er rigelig og billig, og slår fra når strømmen er knap og dyr. Det kan gøres ved hjælp af intelligente elmålere og intelligente elapparater. Teknisk set kan man koble husholdningen eller virksomheden op på informationer fra den nordiske elbørs og programmere sit forbrug som man ønsker. Apparaterne kan også konstrueres så de reagerer direkte på netfrekvensen. Hvis flere bilister anskaffer en elbiler eller en plug-in hybridbil, bliver denne fordel særlig stor. Behovet for opladning af bilens batterier ligger jo typisk om natten, når lysene er slukket og virksomhederne ligger stille. Men det fleksible forbrug står og falder med en omlægning af afgifterne. Det meste af den pris, forbrugerne betaler, er afgifter. Så længe afgifterne er et fast beløb pr. kwh, er der kun få penge at spare. Men det vil ændre sig med ét slag, hvis afgiften i stedet beregnes som en procent af prisen på spotmarkedet, der svinger kraftigt fra time til time. Markedet sender forkerte signaler I det hele taget er de nuværende afgifter indrettet uhensigtsmæssigt. Det var alle deltagerne i workshoppen vist enige om. Afgifterne og priserne bør gås igennem med en tættekam for at fjerne de forkerte signaler. Egentlig burde afgifterne lægges på de fossile brændsler. De burde afspejle deres eksterne omkostninger, dvs. deres skadevirkninger på sundhed, miljø og klima. Og de burde have en størrelse der understøtter de politiske ønsker om større energibesparelser og fremme den vedvarende energi, sagde flere af workshoppens deltagere. Men det kræver internationale aftaler og har lange udsigter. Derfor bør man i første omgang revidere det danske afgiftssystem. Det gælder også CO 2 -kvoterne til kraftværker og industri. De gratis uddelte kvoter er dybest set en støtte til de konventionelle kraftværker og investeringsstøtte hvis de uddeles til nye værker.»på driftssiden fungerer det fint. CO 2 -kvoten bliver overvæltet på elprisen og højere elpris kommer vindmøllerne til gode,«siger Poul Erik Morthorst.»Men på investeringssiden er de gratis CO 2 -kvoter penge lige ned i lommen. Alt andet lige bliver det lidt billigere at bygge et gasfyret eller konventionelt værk end at investere i vindmøller,«fortsætter han.»egentlig burde alle kvoterne bortauktioneres, men i det mindste bør Danmark bortauktionere de ti procent, man har lov til, og bruge provenuet til at fremme vedvarende energi.«3

4 Udbud, afregningspris og ejerforhold Workshoppen førte en livlig diskussion om kommende udbudsrunder uden dog at nå til enighed om at anbefale en bestemt model. Det vigtigste er at fremtidens udbud tilrettelægges sådan at skatteyderne får mest mulig vindkraft for pengene og udbygningen fortsætter i den takt, man politisk har besluttet, sagde flere af deltagerne. For markedets funktion og det fleksible forbrug vil det være et problem, hvis en meget stor del af fremtidens strøm skal afregnes til faste, aftalte priser. På den anden side er det et problem for små investorer og dermed for det lokale ejerskab og anpartstanken hvis risikoen ikke er begrænset af sådanne faste og forudsigelige afregningspriser. Dansk succes: At de andre overhaler os»hvis nogen havde sagt for tyve år siden, at Danmark kunne have 20 procent vindkraft i dag, så ville man nok have ment, det var at stille sagen på spidsen. Men det lykkedes jo. Selv om der har været omkostninger og beboerprotester gik det egentlig ret let. Der har været flere gevinster end omkostninger ved det. I dag virker det ikke provokerende at foreslå en fordobling af vindkraften.«det sagde Jørgen Henningsen i sin indledning til workshoppen. Siden han i 1974 fik ansvaret for at udarbejde den første danske energiplan har Jørgen Henningsen taget aktivt del i udformningen af den danske og europæiske energiplanlægning og -politik. Han har været underdirektør i Miljøstyrelsen, direktør i EU s Miljødirektorat og chefrådgiver i Direktoratet for Energi og Transport. I dag er han konsulent for European Policy Center. Teknologirådet bad ham sætte sagen lidt på spidsen:»det er svært at sætte vindkraft på spidsen,«sagde han.»hvis jeg alligevel skal forsøge, så vil jeg sige, at det er da kun godt, at Danmark rasler nedad på den internationale rangstige over antallet af installerede Megawatt vindkraft! I den store sammenhæng spiller selve energiforbruget og udslippet fra Danmark ingen særlig rolle. Vores egentlige succes består i at få andre og større lande med på vognen, så de overhaler os.det vigtige i dag er vindkraftens procentvise andel af elproduktionen. De andre lande ligger under ti procent. Vi ligger på 20 procent. Hvis vi kan dokumentere at det er muligt at gå videre til 50 procent og demonstrere at det er forsvarligt og intelligent, så har det en stor betydning. Vi skal ud af den nationale vugge og overbevise de andre lande om vindkraftens potentiale.«workshoppens deltagere Niels Andersen, SEAS-NVE Rosa Andersen, Vindmølleindustrien Asbjørn Bjerre, Danmarks Vindmølleforening Hans Jørgen Brodersen, Ingeniørforeningen i Danmark Camilla Hay, Ea Energianalyse Gurli Held, Siemens Jørgen Henningsen, European Policy Centre Uwe Hermann, Siemens Per Hjelmsted, DONG Energy Peter Hjuler, Risø Rico Busk Jensen, Institut for Miljøvurdering Jesper Munksgaard, AKF Jens Larsen, Københavns Miljø- og Energikontor Per Lauritsen, Vindenergi Danmark Hans Henrik Lindboe, Ea Energianalyse Niels Mejlholm, Dansk Vindenergi ApS Steffen Nielsen, Energistyrelsen Ole Jess Olsen, Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring, RUC Per Vølund, Carl Bro Mogens Bülow, Sammensluttede Danske Energiforbrugere Peder Baltzer, Miljøministeriet Deltagere fra styregruppen Benny Christensen, Tidl. Ringkjøbing Amt Tarjei Haaland, Greenpeace Kenneth Karlsson, Risø Anders Kofoed-Wiuff, Ea Energianalyse Poul Erik Morthorst, Risø Flemming Nissen, Blue O Aksel Hauge Pedersen, DONG Energy Helge Ørsted Pedersen, Ea Energianalyse Teknologirådet Gy Larsen, Projektleder Signe Skibstrup Blach, Projektmedarbejder Sofie Louise Hansfort, Projektmedarbejder Mikkel Krogsgaard Niss, Projektmedarbejder Fra Rådet til tinget udgives af Teknologirådets sekr e- tariat. Redaktør Ida Leisner. Dette nummer er skreve t af Ebbe Sønderriis. 4

5 De sidste fem numre af Fra rådet til tinget: Nr. 235: Katastrofeberedskab mangler klar kurs Nr. 234: It-kriminalitet overskrider grænser Nr. 233: Biobrændstoffer til transport Nr. 232: Gratis offentlig transport Nr. 231: Ønskes: En ny privacy-politik Fra rådet til tinget stilles alene til rådighed for vis- på papir, elektronisk eller i digital form. Der må dog ning/læsning. Det er ikke tilladt at kopiere, hverken tages kopi til egen personlig brug, jf. Ophavsretslo- og vens 12. Der må kun citeres med kildeangivelse kun linkes til visninger på måder, der fører hen til Teknologirådets hjemmeside. Yderligere rettigheder til materialet kan aftales ved henvendelse til redaktør Ida Leisner. 5

Dobbelt gevinst med elbiler

Dobbelt gevinst med elbiler Nr. 237 april 2007 Dobbelt gevinst med elbiler I et fleksibelt energisystem med mange vindmøller er elbiler særligt fordelagtige Sundheden og klimaet > Vinden blæser også om natten > Demonstrationsprojekter

Læs mere

Faktaark til Energistrategi 2050

Faktaark til Energistrategi 2050 Hasforth, Torsten Stormgade 2-6 1470 København K Tlf. 3392 2800 Fax 3392 2801 kemin@kemin.dk www.kemin.dk Faktaark til Energistrategi 2050 Kontoret for National Energi 24-02-2011 J nr. / Hasforth, Torsten

Læs mere

Bedre integration af vind

Bedre integration af vind Ea Energianalyse Analyse af elpatronloven, treledstariffen for mindre kraftvarmeanlæg, afgifter og andre væsentlige rammebetingelser Sammenfatning Udarbejdet af Ea Energianalyse og Risø DTU for Energistyrelsen

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

Smart Grid-Strategi. - fremtidens intelligente energisystem

Smart Grid-Strategi. - fremtidens intelligente energisystem Smart Grid-Strategi - fremtidens intelligente energisystem Klima-, Energi- og Bygningsministeriet April 2013 Smart Grid-Strategi 3 Indhold Forord 5 Resumé af strategien og de vigtigste initiativer 7 1.

Læs mere

5.1 Udbygning med vindkraft

5.1 Udbygning med vindkraft Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 5.1 Udbygning med vindkraft 12/5-2014, Gunnar Boye Olesen 5.1.1 Opsummering I dette kapitel vurderes potentialerne for udbygning med vindkraft, baseret på

Læs mere

Hurtig omstilling til vedvarende energi. Hurtig omstilling til vedvarende energi 1

Hurtig omstilling til vedvarende energi. Hurtig omstilling til vedvarende energi 1 Hurtig omstilling til vedvarende energi Hurtig omstilling til vedvarende energi 1 VedvarendeEnergi VedvarendeEnergi er en miljøorganisation, der arbejder for at bremse klimaforandringerne. Vi mener, at

Læs mere

temanummer Vindkraft til klimakampen Danmarks vej til vind i verdensklasse

temanummer Vindkraft til klimakampen Danmarks vej til vind i verdensklasse 2009 temanummer Vindkraft til klimakampen Danmarks vej til vind i verdensklasse NORDISK MILJØMÆRKNING Sparepære Det kræver lige lovlig meget fantasi at forestille sig en verden uden strøm og varme. Derfor

Læs mere

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET Notat Den 25. juni 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Fremtidigt behov for fleksibilitet i energisystemet Klima- og energiudfordringerne

Læs mere

T E M A N U M M E R 2 0 1 1. Danmark satser på. Smart Grid. Intelligent elsystem med mere vedvarende energi

T E M A N U M M E R 2 0 1 1. Danmark satser på. Smart Grid. Intelligent elsystem med mere vedvarende energi T E M A N U M M E R 2 0 1 1 Danmark satser på Smart Grid Intelligent elsystem med mere vedvarende energi NORDISK MILJØMÆRKNING Energinet.dk varetager samfundets interesser, når Danmark forsynes med el

Læs mere

Energiteknologi som vækstområde Konference i Landstingssalen Mandag den 27. oktober 2003. Projektledelse i Teknologirådets sekretariat Gy Larsen

Energiteknologi som vækstområde Konference i Landstingssalen Mandag den 27. oktober 2003. Projektledelse i Teknologirådets sekretariat Gy Larsen Energiteknologi som vækstområde Konference i Landstingssalen Mandag den 27. oktober 2003 Projektledelse i Teknologirådets sekretariat Gy Larsen Projektmedarbejder: Jacob Skjødt Nielsen Projektsekretær:

Læs mere

Han vogter over vores naturgas

Han vogter over vores naturgas 3 07 juni juli Direktør Peter I. Hinstrup, Dansk Gasteknisk Center: Han vogter over vores naturgas Læs interviewet Elforsyning på afrikansk: Hvem har bolden i Gambia? Læs reportagen Krav til fremtidens

Læs mere

Vind på havet. Vind bliver billigst Hvad koster energien at producere i 2010 og i 2030? Side 4

Vind på havet. Vind bliver billigst Hvad koster energien at producere i 2010 og i 2030? Side 4 Vind på havet DANMARKS ENERGI TIL VÆKST Vind bliver billigst Hvad koster energien at producere i 2010 og i 2030? Side 4 De udvalgte Vindindustrien har masser af jobs. Mød et af de unge talenter. Side 22

Læs mere

Energipolitisk redegørelse 2009

Energipolitisk redegørelse 2009 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 280 Offentligt Energipolitisk redegørelse 2009 Klima- og energiministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken 30. april 2009 1. Fremtidens grønne

Læs mere

Vind som varmelever andør

Vind som varmelever andør Vind som varmelever andør Udgivet af Vindmølleindustrien Januar 2005 Redaktion: Claus Bøjle Møller og Rosa Klitgaard Andersen Grafik & Layout: Katrine Sandstrøm Vindmølleindustrien Vester Voldgade 106

Læs mere

#SMART ENERGI. Fremtidens energilandskab er elektrificeret NR. 3 2015 SIDE 08

#SMART ENERGI. Fremtidens energilandskab er elektrificeret NR. 3 2015 SIDE 08 MAGASIN UDSENDT AF ENERGINET.DK OG DANSK ENERGI NR. 3 2015 #SMART ENERGI Fremtidens energilandskab er elektrificeret SIDE 08 03 Smartgrid er en evolution, ikke en revolution. Ifølge international ekspert

Læs mere

2. Produktivitets Kommissions rapport nr

2. Produktivitets Kommissions rapport nr 2. Produktivitets Kommissions rapport nr ENERGISEKTOREN 4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 Energiforsyningen i Danmark 5 Energi- og klimapolitiske målsætninger 9 El-sektoren 13 Engrosmarkedet for

Læs mere

Grønne afgifter til gavn for klimaet

Grønne afgifter til gavn for klimaet Det Energipolitiske Udvalg, Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 175,EPU alm. del - Bilag 188 Offentligt 27. februar 2009 Grønne afgifter til gavn for klimaet RESUME Der er bred politisk enighed om, at

Læs mere

Energi i fremtiden globale, regionale og nationale udfordringer

Energi i fremtiden globale, regionale og nationale udfordringer Energi i fremtiden globale, regionale og nationale udfordringer Resumé og redigeret udskrift af Høring i Folketinget den 19. januar 2005 Teknologirådets rapporter 2005/1 Energi i fremtiden globale, regionale

Læs mere

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil!

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil! Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet, september 2008 Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Rapport og anbefalinger fra projektet

Læs mere

Havmølleparker skal ned i pris

Havmølleparker skal ned i pris IEA: Øget energieffektivitet forbedrer konkurrenceevnen USA har billigere energi end resten af verden. Mindre forbrug i virksomheder og hjem er svaret på den udfordring, mener Det Internationale Energiagentur

Læs mere

En vej til flere og billigere energibesparelser. Evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter

En vej til flere og billigere energibesparelser. Evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter En vej til flere og billigere energibesparelser Evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Udarbejdet af Ea Energianalyse, Niras, RUC og 4-Fact for Energistyrelsen 12. december 2008 Udarbejdet

Læs mere

Årsrapport. Ea Energianalyse a/s

Årsrapport. Ea Energianalyse a/s Årsrapport 2006 Ea Energianalyse a/s Indhold 3 4 5 6 Hvem vi er Kunder og samarbejdspartnere Et par tal Sådan gik 2005 og 2006 Temaer: Udgiver Ea Energianalyse a/s Frederiksholms Kanal 1, 1. sal 1220 København

Læs mere

Strategisk energiplan. Web udgave

Strategisk energiplan. Web udgave Strategisk energiplan Indhold 1. Forord...3 2. Hvad er en strategisk energiplan...4 3. Vision og mål...6 4. Strategi...8 5. Status for energiforsyningen i Horsens Kommune...10 6. Fremtidens energi i Horsens

Læs mere

Smart Grid, fleksibelt elforbrug og samspil med forbrugerne og digitale tjenester i hjemmet

Smart Grid, fleksibelt elforbrug og samspil med forbrugerne og digitale tjenester i hjemmet 4.10.10 Smart Grid, fleksibelt elforbrug og samspil med forbrugerne og digitale tjenester i hjemmet Indledning Dette notat beskrivelse forbrugernes muligheder for at levere fleksibelt elforbrug til et

Læs mere

Strategisk energiplan 1.0

Strategisk energiplan 1.0 Strategisk energiplan 1.0 Bæredygtig energiforsyning i Hedensted Kommune Strategisk energiplan for Hedensted Kommune 2013 1 Indholdsfortegnelse Tiden er inde til handling 4 Brikker til en bæredygtig energistrategi

Læs mere

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013 Klimaplan 2013-20 Reduktion af drivhusgasser Kalundborg Kommune som geografisk område Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Klimaplanen et resumé... 4 Målsætninger og mål... 6 Rammerne

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

Fremtidens infrastruktur

Fremtidens infrastruktur Høring for Folketingets Trafikudvalg om Fremtidens infrastruktur Resumé og skriftlige kilder fra høring i Landstingssalen, Christiansborg den 27. februar 2008 Teknologirådets rapporter 2008/2 Høring om

Læs mere