Dilemma-katalog. Indledning. Værdikompasset - de fem grundlæggende værdier. Oprettet den 4. juni 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dilemma-katalog. Indledning. Værdikompasset - de fem grundlæggende værdier. Oprettet den 4. juni 2010"

Transkript

1 Dilemma-katalog Oprettet den 4. juni 2010 Indledning Dansk Flygtningehjælps fem grundlæggende værdier er udledt af organisationens virke siden stiftelsen i 1956 samt af de internationale humanitære principper, som organisationen tilslutter sig. I Dansk Flygtningehjælp har vi altid søgt at gøre en forskel ved at engagere os i verden, som den er. Herved bliver vi dagligt udfordret på værdierne. De møder modstand, vi bliver kritiseret for at gå på kompromis, eller vi opdager, at hvis vi står fast på én værdi, kommer vi derved til at underminere en anden. Vi møder dilemmaer, men har ingen facitliste. Alligevel tror vi på, at vi kan lære og blive bedre. Derfor har vi lavet et Dilemma-Katalog, der samler vores erfaringer med at håndtere de dilemmaer, vi har mødt, så vi kan blive klogere: Hvilke problemer ligger der i værdierne? Hvorfor gjorde vi som vi gjorde? Hvad kan vi lære af det, og hvad kan vi bruge, næste gang vi står i et lignende dilemma? Det er håbet, at Dansk Flygtningehjælps medarbejdere i Danmark og i udlandet vil bruge kataloget flittigt. Ved at bidrage med beskrivelser af de dilemmaer, som de har mødt. Og ved at studere og kommentere de dilemmaer, som andre har mødt. ne i kataloget repræsenterer ikke Dansk Flygtningehjælps officielle standpunkt eller politik. Formålet er at lære, ikke at hænge ud eller at formulere konsensus. Derfor kan beskrivelserne fremsendes af enkeltpersoner, men de må ikke navngive bestemte institutioner, lokaliteter osv., selv om de beskriver konkrete dilemmaer. Værdikompasset - de fem grundlæggende værdier 1. Menneskelighed menneskets ret til et liv i værdighed går forud for politik og principper. I Dansk Flygtningehjælp insisterer vi på det enkelte menneskes ret til at modtage humanitær hjælp og på vores ret og forpligtelse til at hjælpe, når vi kan. Det betyder, at fortalerarbejdet i nogle tilfælde må vige for forpligtelsen til at hjælpe mennesker i nød, men også, at vi hjælper, uanset om denne indsats kan tolkes politisk. Det betyder endvidere, at vi insisterer på det enkelte menneskes ret til at bruge egne evner for at forme sit eget liv i værdighed og i samspil med andre. 2. Respekt for menneskers lige rettigheder Dansk Flygtningehjælp har en rettighedsbaseret tilgang til sit arbejde både nationalt og internationalt. Det betyder, at vi arbejder for, at fordrevne nyder de rettigheder til beskyttelse og livsmuligheder, de har i følge gældende konventioner og love uden nogen form for diskrimination. Det betyder endvidere, at vi på dette grundlag - både i Danmark og uden for landets grænser

2 arbejder for, at myndighederne og det internationale samfund påtager sig deres ansvar i samspil med mennesker i nød, og at vi hjælper dem med dét, indtil de selv kan løfte det. 3. Uafhængighed og neutralitet i.f.t. vores omgivelser. Dansk Flygtningehjælp arbejder alene på grundlag af sit mandat. Det betyder, at Dansk Flygtningehjælp fokuserer på spørgsmål, som vedrører flygtninge og fordrevne, og at vi er neutrale i forhold til partipolik. I internationale konfliktområder betyder det endvidere, at vort humanitære arbejde hviler på uafhængighed og neutralitet i forhold til parter i konflikt. 4. Inddragelse af dem vi hjælper. Dansk Flygtningehjælp ønsker at gennemføre sine indsatser i respekt og samarbejde med de mennesker vi søger at hjælpe på en måde, så de går styrket ud af samarbejdet. Det betyder, at vi søger deres samtykke til vores hjælp, og at de deltager i dens planlægning og gennemførelse samt i vurderingen af resultatet. Det betyder endvidere, at vi gennem samarbejdet søger at anvende og styrke modtagernes evne til at klare sig fremover uden hjælp. 5. Ærlighed og gennemsigtighed for alle modtagere, bidragydere, partnere og øvrige omgivelser. Dansk Flygtningehjælp står til regnskab over for dem vi hjælper, de som støtter os og dem vi samarbejder med. Det betyder, at vi praktiserer ærlighed og åbenhed om, hvad vi gør og om de valg, vi træffer, når behovene er større end mulighederne. Det betyder endvidere, at vi arbejder i en ansvarlig arbejdsdeling med andre, så alle supplerer hinanden snarere end dublerer indsatserne. Nationale dilemmaer Aktivitetsområde: Tema: ASYL Kvoterejser mulig konflikt mellem fortalerrolle (vi taler for at DK skal tage flere kvoteflygtninge, for at fokus skal være beskyttelse og for at kriterierne ikke må svigte de svageste) og den konkrete mulighed for at medvirke til at sikre individer beskyttelse (menneskelighed: det enkelte menneske) DFH har gennem deltagelsen mulighed for at sikre flygtninge, der ellers ville være fravalgt, men hvor mange og hvilke typer sager skal vi vinde (eller hvor mange kan vi leve med at tabe) for, at det opvejer begrænsninger for udøvelse af fortalerrollen? Kan deltagelse medvirke til at legitimere og cementere en humanitært urimelig ordning og dermed underminere det humanitære asylarbejde på længere sigt?

3 Og omvendt: hvor langt kan DFH gå i kritik af regler og praksis før vi bliver smidt af som deltagere og dermed mister muligheden for at påvirke de individuelle sager. Hvis DFH ikke deltager, mister vi også indsigt og kompetencer: Det kan have konsekvenser for DFH s mulighed for at agere og løse opgaver på andre felter. Det kan også svække vores faglige fundament for fortalervirksomhed. DFH skal være den uafhængige, humanitære repræsentant, men skal være det på betingelser der i sig selv kan true vores uafhængighed og neutralitet. Kombinationen af tavshedspligt og mange taktiske hensyn kan gøre det vanskeligt at praktisere åbenhed og ærlighed om valg etc. Vilkår og rammer Problematisk lovgrundlag, som UNHCR og DFH er kritisk over for. De gældende integrationskriterier for udvælgelse kan konflikte med beskyttelsesbehov og hensyn til de svageste flygtninge. DFH har ikke krav på at være med. Udlændingeservice kan fravælge os. DFH er den uafhængige aktør i udvælgelsesproceduren Kan være kommunal deltagelse og dermed kommunale interesser involveret (ønske om at få nemme flygtninge) Udvælgelsen foregår i samarbejde med UNHCR Personoplysninger og sagsbehandling skal behandles fortroligt Menneskelighed, Respekt (rettighedsbaseret tilgang) og Neutralitet Mulighed for indbyrdes konflikt mellem de tre værdier, mellem kort og langt sigt og mellem hensyn til individ versus kollektiv. Herudover mulige vanskeligheder ved at efterleve ærlighed og gennemsigtighed. Handlemuligheder værktøjer Liste for og imod, beskrive minefeltet og de forskellige hensyn Løbende erfaringsopsamling, evaluering og vurdering, altid internt åben snak når de røde lamper blinker Få andre på banen UNHCR m.fl., aktører der kan andet end DFH + zebraer i flok på savannen Begrunde valg Kreativitet mht hvordan DFH kan beskrive, rejse problemerne på en fængende måde uden at bryde tavshedspligt etc.

4 Aktivitetsområde Tema Vilkår og rammer Handlemuligheder LÆRDANSK Indplacering af kursister på danskuddannelse (1, 2 eller 3) set i sammenhæng med reglerne for at opnå permanent opholdstilladelse og dansk indfødsret Kan være modsætning mellem den rigtige indplacering i forhold til den enkeltes sproglige forudsætninger/evner og hensyn til den enkeltes mulighed for at opnå sikkerhed for en fremtid i Danmark samt opnå lige rettigheder som medborger Modsætning mellem egen økonomi, hvor drift og konkurrenceevne er afhængig af progression for kursisterne, og hensyn til kursistens rettigheder/mulighed for medborgerskab Opgaveløsning for kommune i konkurrence med andre udbydere. Stærk priskonkurrence på markedet for danskundervisning. Hyppige licitationer. Andre aktører kan vægte de modstridende hensyn anderledes end DFH Lovregler for visitation på danskuddannelse. Visitation sker i samarbejde med kommunen. Retten til gratis danskundervisning er begrænset til 3 år Sprogcentret står også for indfødsretsprøver Finansieringsregler, hvor rentabel drift afhænger af kursisternes progression. Kommunen og dermed også sprogcentret -styres af statslige tilskud. De sproglige krav i forhold til at opnå permanent opholdstilladelse og indfødsret er skærpet flere gange de senere år. Menneskelighed Respekt - lige rettigheder Samarbejde med andre (internt og eksternt) omkring fortalerarbejde i forhold til de stramme regler for permanent ophold og indfødsret. Bruge vores faglighed, vores erfaring og viden om danskindlæring som sagligt fundament i oplysnings- og fortalerarbejde Lade tvivlen komme borgeren til gode og foretage en for høj indplacering, dvs. løbe en økonomisk risiko. Vil give en lille del af gruppen en mulighed, de ellers ikke ville have. Forsøge at få kommuner til at forlænge perioden med ret til gratis undervisning Rådgive den enkelte om muligheder for senere at opnå de tilstrækkelige danskkundskaber

5 Aktivitetsområde Tema Vilkår og rammer INTEGRATION Et beskæftigelsesprojekt for flygtninge- og indvandrerkvinder på langvarig kontanthjælp. Opgaveløsning for kommune. Mulig konflikt mellem vores ønske om at være uafhængige, at følge vores humanitære grundværdier og nært samarbejde med en myndighed. Myndighedshensyn og politiske dagsordener på integrationsområdet harmonerer ikke altid med de humanitære værdier Deltagelse: kan være vanskeligt at sikre reelt informeret samtykke og borgerens inddragelse i planlægning og tilrettelæggelse af indsatsen Kvalitetssikring: Begrænsede økonomiske ressourcer og den dominerende mål- og resultatstyring kan sætte snævre rammer for valg af metoder, kvalitetskriterier etc. Fortalerrollen: I et beskæftigelsesprojekt kan DFH få indblik i forhold, der burde kritiseres og ændres (kvaliteten i kommunens indsats, dårlige vilkår i øvrigt for deltagerne i projektet). Men kritik af opdragsgiver kan true vores mulighed for at blive på banen og få nye opgaver. Kan også være svært at hjælpe borgeren med at komme kritisk til orde over for kommunen, når man samtidig løser en opgave for kommunen Og omvendt: DFH kan gennem et projekt få konkret viden om en borgeradfærd, (fx sort arbejde), som rejser etiske problemstillinger omkring evt. videregivelse af oplysningerne til kommunen. Gennemsigtighed og ansvarlig arbejdsdeling: På et marked med hård konkurrence kan det være vanskeligt at sikre ansvarlig arbejdsdeling (supplere ikke dublere, samarbejde på grundlag af komparative fordele) Opgaven sættes af kommunen: mere eller mindre stramt på problemformulering, valg af målgruppe, indhold, metoder, succeskriterier etc. DFH byder ind på markedsvilkår i konkurrence med andre Opgaven varetages på grundlag af en overordnet politisk styring gennem love og regler, der både regulerer målgruppens levevilkår og den offentligt støttede indsats (mulige redskaber, metoder etc.). I den integrationspolitiske kontekst tages ikke altid udgangspunkt i det enkelte menneskes ret til at bruge egne evner og forme eget liv. Der er heller ikke på alle områder lige rettigheder men tværtimod diskrimination. De deltagende kvinder er i et tilbud, hvor afvisning/manglende deltagelse betyder alvorlige sanktioner. Menneskelighed Respekt - lige rettigheder Uafhængighed og neutralitet Inddragelse Gennemsigtighed

6 Handlemuligheder Samarbejde med andre (internt og eksternt) omkring fortalerarbejde, herunder oplyse borgeren om muligheder for at få hjælp hos andre i forhold til rettigheder m.v. HAP: definere DFH-kvaliteter og etablere system til kvalitetssikring, i videst muligt omfang sikre borgerens inddragelse i den konkrete opgaveløsning og medvirke til at sikre oplyst og fair mulighed for at klage over DFH s arbejde Gå sammen med andre aktører om at fastholde fornuftige styringsredskaber og dokumentationsværktøjer Forhandle fagligt præcist med myndigheden om indhold og rammer, inden DFH påtager sig en opgave. I yderste konsekvens sige nej til integrations opgaver, der ikke kan løse uden indbygget konflikt med grundværdier? Og hvis forhandlingsresultatet er utilfredsstillende også undlade at byde ind på opgaver, hvor kvaliteten vil blive for lav på de givne vilkår Altid overveje om andre aktører har den komparative fordel

7 Aktivitetsområde Tema FRIVILLIG En stor frivilliggruppe med en række forskellige aktiviteter i Hovedstadsområdet, herunder differentieret lektiehjælp, kvindeaktiviteter, bisiddere m.v. Vilkår og rammer Inddragelse: Uanset formelt frivillig deltagelse for både frivillig og flygtning (samtykke) kan det være vanskeligt at få målgruppen inddraget i beslutninger om hvilke aktiviteter, der skal tilbydes og hvordan de skal tilrettelægges. Det kan samtidig være svært at få troværdigt feed back fra deltagerne, og der kan være psykiske barrierer for at klage over frivilligbåret hjælp. Donorønsker om bestemte aktiviteter og målgrupper kan endvidere give pres på at udbyde bestemte aktiviteter uden sikkerhed for at frivillige, flygtninge og indvandrere finder indsatsen relevant. Inddragelse og menneskelighed: Frivilligt engagement giver gode muligheder for et ligeværdigt menneskeligt møde med udgangspunkt i den andens behov og uden hensyn til politiske dagsordener, men hjælperrollen kan kamme over og give risiko for formynderi/klientgørelse frem for at styrke modtagerens evne til at klare sig fremover uden hjælp. Og omvendt: et stærkt ønske om at hjælpe kan også betyde, at der gives efter for ønsker i målgruppen, som kan være i konflikt med DFH s rolle. Respekt og fortalerrollen: Ikke alle frivillige deler holdninger med DFH, og frivillige kan have sympati for en del af målgruppen men ikke for hele målgruppen. Det kan stride mod varetagelsen af DFH s fortalerrolle. Andre kan tage ordet som fortalere uden at tage samme flygtningepolitiske hensyn, som DFH ville gøre som organisation. Frivillige fortalere kan skabe lydhørhed men også adressere eller ytre sig på en måde, der kunne svække organisationens troværdighed. Ærlighed og gennemsigtighed: Værdien tilsiger vidensdeling og ansvarlig arbejdsdeling med andre frivillige organisationer, men der er konkurrence om midler til frivilligt arbejde. Det er et særtræk ved det frivillige område, at det er de frivillige der har kontakten med målgruppen. Det er frivillige, der udfører det direkte integrationsarbejde ikke ansatte. De frivillige skriver under på både individuelle og kollektive (frivilliggruppen) samarbejdsaftaler med DFH. Der er formuleret etiske retningslinier for det frivillige arbejde, fx om tavshedspligt. De frivillige introduceres også til værdikompasset. DFH har ikke ordrebeføjelse ift frivillige men kan opsige samarbejdet ved brud på kontrakten. De frivillige bestemmer selv, om de vil arbejde i tilknytning til DFH og hvilke aktiviteter de vil deltage i. Men til visse aktiviteter er der særskilt rekruttering med tilhørende kvalifikationskrav, fx for frivillige rådgivere. Det er frivilligt for flygtninge og indvandrere at deltage i aktiviteterne

8 Værdien inddragelse må altid tænkes dobbelt. Det drejer sig både om inddragelse af frivillige og om inddragelse af målgruppen for frivilliges arbejde. Frivilligt arbejde kræver også finansiering, og donorerne - primært stat og kommune - efterspørger bestemte indsatser og stiller krav om bestemte resultater og særlig dokumentation. Der er skærpet konkurrence om begrænsede midler til frivilligt arbejde Menneskelighed Respekt Inddragelse Ærlighed og gennemsigtighed Handlemuligheder I forhold til fortalerarbejdet: Klæde de frivillige på med viden om flygtninge, vilkår for flygtninge samt organisationens værdier og holdninger. Præcisere at frivillige ikke kan tale på organisationens vegne. Evt. damage control ved at forklare beslutningstagere, at der er tale om frivillige. I forhold til inddragelse: Udvikle metoder til direkte inddragelse samt indgå i samarbejde med flygtninge og indvandreres egne organiseringer. Udvikle nemme, fleksible og meningsfyldte evalueringsmetoder for frivillige. Sikre at der er klar adgang til at klage over indsatsen for både frivillige og flygtninge. HAP. Hvis der tilbydes aktiviteter uden forudgående inddragelse være særligt opsøgende på feed back fra frivillige og deltagere. I forhold til risikoen for formynderi/overdreven hjælperrolle have klart formuleret frivilligpolitik samt sikre rammer for løbende diskussion omkring DFH s princip om hjælp til selvhjælp. I forhold til ærlighed og gennemsigtighed: Prioritere åben dokumentation og søge relevant samarbejde med andre aktører. Ved urimelige og meningsløse krav om bestemte resultater og dokumentationsmetoder fra donorer: Gå sammen med andre aktører på frivilligområdet om at modvirke uhensigtsmæssige krav og finde alternative metoder, der ikke truer frivilligt engagement. Ved donorønsker der rummer mulig konflikt med værdier og/eller egne kvalitetskrav gå i forhandling - og i yderste konsekvens give afkald på opgaven. Når frivillige viser holdninger, der strider mod værdikompasset, reagere i åben diskussion og i værste fald være parat til at opsige samarbejdet.

9 Aktivitetsområde Tema Vilkår og rammer Handlemuligheder Ressource & Udvikling Pligten til at afsløre og indberette bedrageri og uregelmæssigheder i internationale projekter set i sammenhæng med den skade sådanne tilfælde kan volde DFH på omdømme og økonomi. Der kan være en klar interessekonflikt mellem donorkrav om indberetning af (selv mistanke om) bedrageri og uregelmæssigheder og det forhold, at sådanne forhold altid vil skade DFH økonomisk og/eller omdømmemæssigt. At være nidkær på dette område vil altid koste penge. Ikke at være nidkær på dette område kan på sigt koste donorer. Som selvimplementerende organisation er DFH langt bedre rustet til at undgå svindel, end tilfældet er for f.eks. de danske rammeorganisationer. Dér, hvor DFH er sårbar over for svindel, er hvor meget kompetente lokalt ansatte på betroede poster organiserer svindel i samarbejde med eksterne leverandører i for af returkommission o.l. Og så er DFH, i lighed med alle andre organisationer, udsat for tab grundet uregelmæssigheder som en naturlig følge af, at vi opererer i særligt udsatte miljøer. Ærlighed og gennemsigtighed Enhver hændelse og mistanke vedrørende svindel og uregelmæssigheder indberettes straks til HQ. R&U og IA arbejder tæt sammen om at sikre, at muligheder for svindel og uregelmæssigheder begrænses. IA og R&U arbejder tæt sammen for at holde donorer løbende underrettet om risici i forhold til de lokale forhold. Konstaterede tilfælde af svindel og begrundet mistanke om uregelmæssigheder indberettes til den eller de donorer, hvis midler er berørt. DFH betaler selv (af egne midler) de tab, der opstår som følge af svindel. DFH indgår i dialog med donorer om betaling for de uregelmæssigheder, der måtte materialisere sig.

10 Aktivitetsområde Presse/kommunikation Tema Fortalerindsats via pressen på et område der risikerer at spænde ben for politikernes (nationale eller internationale) velvilje i forhold til Dansk Flygtningehjælps indsats på et andet. o Ex presseindsats for de afviste irakiske asylansøgere - sammenfaldende med SATS-puljeforhandlinger. o Ex presseindsats for at forbedre forholdene for de internt fordrevne i et programland vel vidende, at hvis vi taler helt åbent, ryger vi ud af landet. Modsætning mellem vores ønske om at være uafhængige og neutrale og vores ønske om at bibeholde økonomiske midler til en given indsats. Modsætning mellem Dansk Flygtningehjælp som flygtningenes fortalere kampen for respekt og menneskers lige rettigheder og Dansk Flygtningehjælp økonomiske interesser Modsætning mellem fortalerarbejdet og behovet for/ønsket om adgang til flygtningene og til at gøre en konkret forskel/yde humanitær hjælp. Vilkår og rammer Nationalt: o Dele af Dansk Flygtningehjælps indsats er afhængig af midler fra danske ministerier/folketinget. o Der er pres fra dele af vores medarbejdere/frivillige/støtter, som ønsker at Dansk Flygtningehjælp tager markante standpunkter og viser kampgejst (aktivist segmentet) o Der er et modsatrettet pres fra de dele af Dansk Flygtningehjælps medarbejdere/støtter, der gerne ligger politisk lavt, hvis det er prisen for, at Flygtningehjælpen får midler til en given indsats (pragmatikerne). o Medierne efterspørger skarpe og markante standpunkter og gerne konfliktmateriale. Internationalt: o Dansk Flygtningehjælp er afhængig af tilladelser fra nationale regeringer/adgang til flygtningene i verdens brændpunkter. o Adskillige organisationer er i tidens løb blevet sendt ud af diverse lande med henvisning til åbenmundethed/landsskadelig aktivitet. o Medierne ønsker konflikthistorier, og vi ville lettere kunne få adgang til medierne og profilere os internationalt, hvis vi gik skarpere ud med kritik af regeringer i de lande, vi arbejder i. Menneskelighed Respekt

11 Uafhængighed og neutralitet Ærlighed og gennemsigtighed Handlemuligheder Vi kan i nogle tilfælde give medierne oplysninger om kritisable forhold til baggrund dvs. vi står ikke selv som kilder, men leder medierne i den ønskede retning. Vi kan i vores udtalelser lægge os op af jura/konventioner/internationale parter (UNHCR). Vi kan undlade at udtale os i sager, der er potentielt betændte. Vi kan undlade at blande os i debatten/bruge pressen som talerør i perioder, hvor store beslutninger om fremtidig støtte til fx Dansk Flygtningehjælp bliver truffet. Vi kan internationalt (i de fleste tilfælde) kommunikere de civile behov, sætte fokus på konkrete måder at hjælpe de civile på, og undlade at kommentere myndighedernes praksis. Vi kan nationalt holde os til at afgive udtalelser i principielle sager.

12 Aktivitetsområde Tema Indsamling Respekten for de private giveres bidrag samt anvendelsen af disse. Formidling af hvor mange penge der anvendes på hjælpearbejdet eller sagt omvendt: Formidling af både sektionens omkostningsforbrug ved specifikke indsamlings-aktiviteter samt DFHs samlede omkostninger til administration ikke bare i Borgergade, men også i felten - over for et kompetitivt og yderst adm.omkostningsfokuseret privatsektor marked. Modsætning mellem givernes lyst til (og krav på) at vide hvad deres penge reelt bruges på og DFHs vilje og evne til at fortælle den fulde historie, fx vise det reelle flow fra penge ind i organisationen til hvad der sker undervejs inden (en andel af) pengene bruges på beneficiaries. Der kan være en modsætning mellem DFHs lyst til forlods at anvende for store summer på fx kommunikations- og markedsføringsmæssige tiltag som skal sikre 1) større kendskab og følgende heraf markedsandele af privatsektor-markedet på sigt og 2) højere indtjening på kampagner og kravet om at vi skal holde så lav en adm.procent som muligt, for at overholde kodeks inden for branchen. Vilkår & Rammer Handlemuligheder NGO branchen har uskrevne regler for hvor høj en adm.procent eller omkostningerne på fundraising aktiviteter må være. Dette er et væsentligt konkurrenceparameter over for målgruppen Der findes ingen standardiserede formler for, hvordan adm.procenten regnes ud inden for NGO branchen. Det betyder, at hverken branchen selv, eller giverne har en fair chance for at sammenligne priser og organisationernes evne til at styre omkostningerne. Pressen er med til til stadighed at sætte fokus på Godhedsindustriens evne til at forvalte/administrere samt skabe reelle projekter og forandringer. Det er med til at holde et konstant fokus og pres på organisationerne, og påvirker også disses lyst til at gå ud og kommunikere om adm.procenterne. Gennemsigtighed og ærlighed Samarbejde fx via ISOBRO om en fælles standard for beregning af adm. procenter/omk. Forhold DFH udviser handlekraft og bliver foregangsmænd i gennemsigtige og reelle beregningsmodeller Sætte fokus på formidlingsdelen og gøre informationen langt mere tilgængelig og synlig end den er i dag. Eksempelvis proaktivt, men også i de kendte medier, som fx henvendelser til bidragydere og flygtning.dk. I forbindelse med formidlingen skal der tænkes nyt, kreativt og pædagogisk, fx i form af animerede film og/eller det nytter film hvor

13 Vende et potentielt negativt fokus (på alt det det koster, at hjælpe) til en positiv historie om hvor stor effekt hjælpen har, og hvor meget det nytter. Samarbejde mellem indsamling, R&U og IA om effekt-fortællingen

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Indledning Dansk Flygtningehjælps arbejde er baseret på humanitære principper og grundlæggende menneskerettigheder. Det er organisationens formål at bidrage til at

Læs mere

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption GODKENDT AF HOVEDBESTYRELSEN 31. JANUAR 2013 Røde Kors i Danmarks holdning til korruption RødeKors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Hvad er korruption?... 3 3 Standpunkt angående korruption... 4 4 Tilgang

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk

Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk Formål med aftalen: Denne aftale indgås mellem Dansk Røde Kors Assens afdeling og Assens Kommune. Formålet med aftalen

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund 1. Introduktion Antikorruptionspolitikken gælder for frivillige, medarbejdere, ledelse og bestyrelse i Sex & Samfund og hos vores samarbejdspartnere. Alle ovennævnte

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

Grundholdninger. I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område.

Grundholdninger. I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. Grundholdninger I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. I denne folder kan du læse mere om de grundholdninger, vi arbejder

Læs mere

Flygtninge i Danmark og Verden. 20 marts 2014

Flygtninge i Danmark og Verden. 20 marts 2014 Side 1 Flygtninge i Danmark og Verden 20 marts 2014 Foreningen for tosprogede børns vilkår 27.03.2014 AK/Flygtningedebat Side 2 Side Dansk Flygtningehjælp Den største danske NGO Hvor: Vi arbejder i 36

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Guidelines for hvordan patientforeninger kan samarbejde med medicinalindustrien og hjælpemiddelproducenter

Guidelines for hvordan patientforeninger kan samarbejde med medicinalindustrien og hjælpemiddelproducenter Guidelines for hvordan patientforeninger kan samarbejde med medicinalindustrien og hjælpemiddelproducenter gældende fra 1. januar 2009 Formålet med disse guidelines er at hjælpe patientforeninger med at

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler 1. Skab klare rammer 1.1 Ansatte

Læs mere

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN INDHOLD AC BØRNEHJÆLP OM: 03 BARNETS RET TIL EN FAMILIE 04 PARTNERSKABER 07 SÆRLIGT UDSATTE BØRN 07 PROJEKTLANDENE 08 KONTAKT OS PARTNERCITATER: HVER

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere

Lolland Forsynings pressepolitik sætter rammen for, hvordan vi ønsker at samarbejde med medierne, og hvem, der må udtale sig på vegne af forsyningen.

Lolland Forsynings pressepolitik sætter rammen for, hvordan vi ønsker at samarbejde med medierne, og hvem, der må udtale sig på vegne af forsyningen. NOTAT Lolland Forsyning A/S Kontaktperson: Mette Obel Jepsen Direkte tlf.: +4541781005 E-mail: meoj@lollandforsyning.dk Sagsnr.: S14-0605 Dok.nr.: D14-036473 13. november 2014 Pressepolitik for Lolland

Læs mere

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Læs mere

Referat af møde i Frivilligudvalget

Referat af møde i Frivilligudvalget Referat af møde i Frivilligudvalget Dato: 13. november 2013 Tid: 16.00 18.30 Sted: Borgergade 10, 1300 København K, mødelokale 5. sal Mødeleder: IF Referent: HMJ Deltagere: Frivilligudvalget Afbud: Dagsorden

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Guidelines for brugen af. sociale medier i Børn og Unge

Guidelines for brugen af. sociale medier i Børn og Unge Guidelines for brugen af sociale medier i Børn og Unge Guidelines for brugen af sociale medier i børn og unge 2 Sociale medier som Facebook og Twitter fylder stadig mere i danskernes hverdag. Antallet

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Public Relations Branchens etiske regler

Public Relations Branchens etiske regler Public Relations Branchens etiske regler 1. Public Relations Branchen (Danmark) Public Relations Branchen er den danske sammenslutning af virksomheder i PR- og kommunikationskonsulentbranchen. Disse regler

Læs mere

Strategi for frivilligsamarbejde

Strategi for frivilligsamarbejde Strategi for frivilligsamarbejde Lokalbibliotekerne i Aarhus kommune Baggrund Lokalbibliotekerne i Aarhus Kommune ønsker at styrke, og udvikle samarbejdet med frivillige. De frivillige er, og vil også

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Røde Kors

Kommunikationsstrategi for Røde Kors STRATEGI APRIL 2011 Kommunikationsstrategi for Røde Kors RødeKors.dk INDHOLD 1 Det strategiske fundament for kommunikationsstrategien... 3 2 Udfordringerne for Røde Kors kommunikation... 4 3 Det kommunikative

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Masterforelæsning marts 2013

Masterforelæsning marts 2013 Masterforelæsning marts 2013 mandag den 4. marts 2013 kl. 15.15 16.15, Auditoriet, Regionshospitalet Herning, indgang N1 onsdag den 6. marts 2013 kl. 15.15 16.15, Auditoriet, Regionshospitalet Holstebro,

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 til voksne i eget hjem Godkendt af Byrådet den 27. april 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. Foreslåede ændringer. KL s hovedsynspunkter

Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. Foreslåede ændringer. KL s hovedsynspunkter Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk hen@ams.dk asc@ams.dk Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. KL har den 2. september 2013 modtaget udkast til forslag til

Læs mere

Vi skal gøre en forskel

Vi skal gøre en forskel Vi skal gøre en forskel STRATEGI 2013-2016 Vi har stadig meget at kæmpe for. Channe Bjerringgaard Bestyrelsesformand Det er, når vi står sammen, at vi gør en forskel. Susanne Philipson Direktør 2 STRATEGI

Læs mere

Spilleregler For samarbejdet mellem frivillige og professionelle

Spilleregler For samarbejdet mellem frivillige og professionelle Spilleregler For samarbejdet mellem frivillige og professionelle 1 Fagforeninger og frivillige organisationer sætter i fællesskab rammerne for samarbejde på institutionerne Ansatte og frivillige har tradition

Læs mere

Spilleregler For samarbejdet mellem frivillige og professionelle

Spilleregler For samarbejdet mellem frivillige og professionelle Spilleregler For samarbejdet mellem frivillige og professionelle 1 Fagforeninger og frivillige organisationer sætter i fællesskab rammerne for samarbejde på institutionerne Ansatte og frivillige har tradition

Læs mere

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Udarbejdet af: Tanja Lisette Jørgensen, december 2007 1. Indledning Ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold blev indsat i ægteskabsloven ved lov nr. 365

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til?

TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til? TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til? Af Karsten Brask Fischer, ekstern lektor Roskilde Universitetscenter, indehaver Impact Learning Aps Følgende

Læs mere

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Status på integrationsindsatsen i Assens kommune I indeværende notat gives en status på integrationsindsatsen i Assens kommune

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema 1. Introduktion Dette spørgeskema kan hjælpe dig til at tænke over din virksomheds indsats hen mod ansvarlig iværksætterkultur ved at spørge til mulige måder hvorpå

Læs mere

Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg

Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg Det Grønlandske Hus i Aalborg er et hus, som er åbent for alle med relationer til og interesse for Grønland og grønlandske forhold. Vores formål er at

Læs mere

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER Forord Jysk børneforsorg/fredehjems hovedbestyrelse besluttede

Læs mere

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Skolens leder har det direkte personaleansvar over for alle skolens ansatte. Skolebestyrelsen kan som udgangspunkt ikke blande sig, men har

Læs mere

Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas

Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas Indhold De overordnede positioner... 4 Internationalt flygtningearbejde... 7 De fattigste lande skal ikke bære de

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas

Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas Indhold De overordnede positioner... 4 Internationalt flygtningearbejde... 7 De fattigste lande skal ikke bære de

Læs mere

Strategisk lederkommunikation

Strategisk lederkommunikation Strategisk lederkommunikation Introduktion til kommunikationsplanlægning Hvorfor skal jeg lave en kommunikationsplan? Med en kommunikationsplan kan du planlægge og styre din kommunikation, så sandsynligheden

Læs mere

DET ER IKKE FORBUDT AT KENDE SINE RETTIGHEDER

DET ER IKKE FORBUDT AT KENDE SINE RETTIGHEDER Det er vigtigt at få rettet fejl og mangler uden at det har konsekvenser for nogen. Med den hastighed alting ændres og omstruktureres og effektiviseres, kan det ikke undga s, der bega s fejl, så det vigtigste

Læs mere

Hjælp demente og deres pårørende Støt Alzheimerforeningen Bliv medlem

Hjælp demente og deres pårørende Støt Alzheimerforeningen Bliv medlem 1 Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinier Alzheimerforeningens implementering af ISOBRO's indsamlingsetiske retningslinier (godkendt af bestyrelsen 26. november 2008 og revurderet af forretningsudvalget

Læs mere

Anti-korruptionspolitik Dansk Handicap Forbund - Ulandssekretariatet Maj 2013

Anti-korruptionspolitik Dansk Handicap Forbund - Ulandssekretariatet Maj 2013 Anti-korruptionspolitik Dansk Handicap Forbund - Ulandssekretariatet Maj 2013 Indledning og formål Dansk Handicap Forbund (DHF) arbejder i Asien, Afrika og Latinamerika i lande, som alle har store problemer

Læs mere

Lifs etiske regler for dialog og forhandling med beslutningstagere (Lifs Lobbykodeks)

Lifs etiske regler for dialog og forhandling med beslutningstagere (Lifs Lobbykodeks) Vedtaget af Lifs medlemmer den 10. december 2009 Lifs etiske regler for dialog og forhandling med beslutningstagere (Lifs Lobbykodeks) Formål 1 Lægemiddelvirksomheder er i løbende dialog og forhandling

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 1 Agenda 1. Introduktion 2. Udbud med forhandling udvalgte problemstillinger 2 1. Introduktion

Læs mere

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed Positionspapir nr. 5 LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed CISU vil fremme: CISU ønsker at fremme, at de danske civilsamfundsorganisationer, CSOer, og deres partnerorganisationer arbejder systematisk

Læs mere

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik.

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik. Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. Forventninger til 1. praktik: 1. Praktik. Det forventes, at du agerer respektfuldt og ordentligt over for værkstedets

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Når privatpraktiserende psykologer samarbejder med netværk. Vejledning til privatpraktiserende psykologer, der samarbejder med netværksfirmaer

Når privatpraktiserende psykologer samarbejder med netværk. Vejledning til privatpraktiserende psykologer, der samarbejder med netværksfirmaer Når privatpraktiserende psykologer samarbejder med netværk Vejledning til privatpraktiserende psykologer, der samarbejder med netværksfirmaer Dansk Psykolog Forening Marts 2015 Når privatpraktiserende

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Kommunikation og Borgerinddragelse. Politik

Kommunikation og Borgerinddragelse. Politik Kommunikation og Borgerinddragelse Politik Kommunikations- og Borgerinddragelsespolitik Bærende principper: Dialogbaseret Rettidig Gennemsigtig Kommunikation på baggrund af vision og strategi Ringsted

Læs mere

Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer. Excellence Seminar 13. sept.

Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer. Excellence Seminar 13. sept. Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer Excellence Seminar 13. sept. Udfordringer for den offentlige sektors lederskab 2006+ Globaliseringsdagsorden hvad betyder det for den offentlige

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR BORGERGADE 111 1300 KØBENHAVN K TELEFON 7020 1271 WWW.BYGGERIETSSAMFUNDSANSVAR.DK 1 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr.

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Nr. Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Civilsamfundsaktørernes råderum Vigtigt at sikre råderum for civilsamfundet både invited space og claimed

Læs mere

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner JANUAR 2011 WWW.KUM.DK God ledelse i selvejende kulturinstitutioner - den korte version 2 3 Forord Kulturministeriet nedsatte i februar 2010 et udvalg, der skulle udarbejde anbefalinger for god ledelse

Læs mere

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM SECURITAS AB (publ) OG UNION NETWORK INTERNATIONAL OG DET SVENSKE TRANSPORTARBEJDERFORBUND OM UDVIKLINGEN AF GODE

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

DANSK TANDLÆGEFORENINGS ETISKE REGLER OG KOLLEGIALE VEDTÆGT. (Senest revideret på HGF den 17. november 2007)

DANSK TANDLÆGEFORENINGS ETISKE REGLER OG KOLLEGIALE VEDTÆGT. (Senest revideret på HGF den 17. november 2007) DANSK TANDLÆGEFORENINGS ETISKE REGLER OG KOLLEGIALE VEDTÆGT. (Senest revideret på HGF den 17. november 2007) DANSK TANDLÆGEFORENINGS ETISKE REGLER OG KOLLEGIALE VEDTÆGT. 1 Formål DTF s etiske regler og

Læs mere

RÅDETS ANBEFALINGER. unge på kanten

RÅDETS ANBEFALINGER. unge på kanten RÅDETS ANBEFALINGER unge på kanten RÅDETS ANBEFALINGER SIDE 2 BEHOV FOR POLITISK ANSVAR At være ung og leve et liv på kanten af samfundet dækker i dag over en kompleksitet af forhold, der både kan tilskrives

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

DIPU dansk institut for psykoterapi og uddannelse

DIPU dansk institut for psykoterapi og uddannelse DIPU s etikregler Som psykoterapeut og psykoterapeutstuderende er vi konstant i berøring med menneskers meget følsomme sider, og det kræver en høj etik. Vi ser det som en vigtig opgave at formidle dette

Læs mere

PROGRAM RØDE KORS HØJSKOLE 19.-21. JUNI 2015

PROGRAM RØDE KORS HØJSKOLE 19.-21. JUNI 2015 Foto: Johnny Wichmann PROGRAM RØDE KORS HØJSKOLE 19.-21. JUNI 2015 Fredag den 19. juni 13:30-15:30 Ankomst og indkvartering Vi byder på kaffe og kage 15:30-15:50 Velkomst ved højskolevært, Sven Bak-Jensen,

Læs mere

Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder

Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID INSPIRATIONSPJECE TIL AKTIVITETER FOR KVINDER SIDE 2 Erfaringerne i denne pjece stammer fra frivillige i Dansk

Læs mere

NOTAT. Output fra Workshop om Medborgerskab og Frivillighed den 18. november 2014

NOTAT. Output fra Workshop om Medborgerskab og Frivillighed den 18. november 2014 Output fra Workshop om Medborgerskab og Frivillighed den 18. november 2014 Nedenstående er de gode forslag og ideer mm., som udsprang af workshoppen den 18. november 2014. Der er forsøgt at danne et overblik

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Vold og trusler om vold

Vold og trusler om vold Janesvej 2, 8220 Brabrand, tlf. 87 13 90 50, fax. 87 13 90 48, e-mail tov@aaks.aarhus.dk Vold og trusler om vold Konflikter i hverdagen Instruks for den situation, at en ansat udsættes for en ubehagelig

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Åbenhedspolitik Åbenhedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq 2015 1

Åbenhedspolitik Åbenhedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq 2015 1 Åbenhedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq 2015 1 Indhold Indledning... 3 Kommunikationsværdierne... 4 1 Intern kommunikation... 4 1.2 Linjekommunikation... 4 1.3 Sermeeraq... 4 1.4 E-mail... 5 2. Ekstern

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik?

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Danmarks Domstoles medarbejdere kommunikerer allerede med hinanden, med borgerne, pressen og vores øvrige samarbejdspartnere. Så hvad skal vi bruge en kommunikationspolitik

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Værdi grundlag. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Værdi grundlag. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Værdi grundlag Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Professionalisme I betjeningen af borgerne samt i interne og eksterne samarbejdsrelationer optræder vi professionelt og serviceorienteret. Vi er opmærksomme

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Kan man lede frivillige?

Kan man lede frivillige? Kan man lede frivillige? 24. april 2013 Dorte Nørregaard Gotthardsen Albanigade 54E, 1. sal 5000 Odense C tlf: 66 14 60 61 info@frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde er et landsdækkende

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

/SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO

/SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO /SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO Kommunikationspolitik 2010 til 2013 Udgiver Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk Internet: www.um.dk Design

Læs mere

Blandt de centrale indholdselementer vil være information og vejledning om:

Blandt de centrale indholdselementer vil være information og vejledning om: Baggrund Medborgerskab handler om, at den enkelte borger har mulighed for at bruge de rettigheder, som den pågældende har i henhold til lovgivningen og samfundets tilbud. Desuden handler det om, at den

Læs mere