Angående punkt 6 på dagsordenen til udvalgets 4. møde: Regionsrådsmedlemmernes vilkår for udførelse af deres hverv.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Angående punkt 6 på dagsordenen til udvalgets 4. møde: Regionsrådsmedlemmernes vilkår for udførelse af deres hverv."

Transkript

1 Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur Angående punkt 6 på dagsordenen til udvalgets 4. møde: Regionsrådsmedlemmernes vilkår for udførelse af deres hverv. Beskrivelse af de vilkår som de nye regionsrådsmedlemmer i Region Midtjylland tilbydes. 1. Evaluering af nuværende tilbud Region Midtjylland tilbyder i dag alle medlemmer af Regionsrådet en række forskellige hjælpemidler til brug for varetagelsen af deres hverv. Hvilke hjælpemidler, der tilbydes, fremgår af Vederlagsregulativ for Regionsrådet i region Midtjylland. Der er i foråret 2009 gennemført en mindre spørgeskemaundersøgelse blandt regionsrådsmedlemmerne om deres tilfredshed med de nuværende tilbud i form af elektronisk udstyr, blade og aviser m.m. Alle regionsrådsmedlemmernes har fået et spørgeskema og knap halvdelen har besvaret undersøgelsen. Oversigt over de indsamlede svar vedlægges. De modtagne svar viser, at især de elektroniske tilbud benyttes bredt, og at der er et ønske om at videreføre dem. Der blev dog samtidig ytret ønske om enkelte forbedringer, herunder: - mindre bærbare pc er (notebooks el.lign.) - bedre printere (hurtigere) - alternativ til ADSL-opkoblingen - mulighed for opdateringer til GPS Derudover var der flere, der ønskede at modtage mere end 2 aviser, og der blev foreslået abonnement på flere web-aviser. I forhold til regionsrådsmedlemmernes abonnement på Altinget viser undersøgelsen, at dette tilbud kun anvendes i mindre omfang. En enkelt bad om mere sekretær- og sagsbehandlerbistand fra administrationens side, mens der i øvrigt var god tilfredshed med det nuværende serviceniveau. 2. Hvilket elektronisk udstyr kan regionen tilbyde? Som det fremgår af vederlagsregulativet tilbyder regionen i dag medlemmerne af Regionsrådet følgende elektroniske udstyr: Bærbar pc multifunktionsprinter ADSL-opkobling mobiltelefon PDA (alternativ til mobiltelefon) GPS På baggrund af undersøgelsen er det administrationens forslag, at de nuværende tilbud 1

2 fastholdes, men at der arbejdes på om yderligere ønsker (f.eks. ønsket om alternativ til ADSLlinier, mulighed for løbende opdatering af GPS etc.) kan imødekommes. Det er administrationens indstilling, at det eksisterende udstyr erstattes med nyt udstyr. For de regionsrådsmedlemmer, der fortsætter i det nye regionsråd, vil man kunne fortsætte med det gamle udstyr, hvis man selv ønsker det, og det er teknisk muligt. Ønsker man nyt udstyr, vil det gamle udstyr kunne erhverves til en anslået markedspris til privat brug. 3. Hvilke andre ting tilbyder regionen? Regionen tilbyder i dag medlemmerne op til to avisabonnementer (gælder både landsdækkende og lokale), samt abonnement på relevante blade, web-tjenester og web-aviser. Der abonneres i dag på en lang række lokale aviser, og de fleste har endvidere abonnement på mindst én større landsdækkende avis. Derudover har en stor del af Regionsrådet abonnement på Dagens Medicin, Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen og nogle få har abonnement på Danske Kommuner. Endelig er der tegnet abonnement for alle medlemmer af Regionsrådet på webtjenesten Altinget, men ifølge undersøgelsen er det kun en mindre del af medlemmerne, der anvender denne tjeneste. Udover de ovenfor nævnte tilbud tegner regionen ansvars-, arbejdsskades-, rejse-, bestyrelsesansvars- og kollektiv ulykkesforsikring for medlemmerne. Som nævnt ovenfor viser undersøgelsen blandt medlemmerne, at der generelt er tilfredshed med tilbuddene, men at der er et ønske om mulighed for mere end 2 aviser. Skattereglerne for personalegoder, herunder aviser, blade m.m., der stilles til rådighed fra arbejdsgiver, siger dog, at den skattefri bagatelgrænse for disse goder er på kr. i Det betyder, at såfremt et medlem modtager aviser, blade, GPS, m.m. svarende til et beløb, der overstiger 5.500, så skal der betales skat af værdien af disse goder. Administrationen foreslår, at bestemmelsen om, at regionsrådsmedlemmerne kan abonnere på to aviser fastholdes, idet det er op til de enkelte regionsrådsmedlemmer at tage hensyn til de skattemæssige konsekvenser heraf. Administrationen foreslår desuden, at abonnementet på Altinget opsiges, grundet lav anvendelsesgrad. Administrationen vurderer desuden, at behovet vil blive mindre med den nye forbedrede presseklip-service fra regionen. 4. Nyt vederlagsregulativ Det gældende Vederlagsdirektiv for Regionsrådet i Region Midtjylland blev vedtaget den 20. juni Direktivet refererer lovbestemt honorering for politiker-hvervet, og fastlægger derudover Regionsrådets beslutning om hvad der specifikt skal gælde i Region Midtjylland, der hvor der er et råderum. Derudover beskriver direktivet de tilbud, Regionen har valgt at give medlemmerne. 2

3 På baggrund af evalueringen af tilbud samt løbende opståede spørgsmål til ydelserne og vederlagsreglerne, arbejdes der på en revision af vederlagsdirektivet. Udkast til nyt vederlagsdirektiv færdiggøres på baggrund af udvalgets drøftelser med henblik på vedtagelse af Regionsrådet i efteråret Udvalget vil blive præsenteret for et endeligt udkast på mødet den 22. september To særlige fokusområder i det nye vederlagsdirektiv Der er to særlige problemstillinger, som bør drøftes med henblik på indarbejdelse i det nye vederlagsdirektiv. Det drejer sig om: 1) Betalt overnatning vs. kørselsgodtgørelse 2) Diæter til ikke-medlemmer af Regionsrådet Overnatning vs. kørselsgodtgørelse. Problemstillingen er taget op på baggrund af konkrete forespørgsler fra medlemmer om muligheden for at konvertere befordringsgodtgørelse til overnatning. Problemet består i, at der efter gældende regler ydes kørselsgodtgørelse til medlemmer, når de deltager i de hvervsbetingede møder og arrangementer. Men da der af og til ligger møder flere dage i træk, og da nogle medlemmer har lang transport, er det i nogle tilfælde mere hensigtsmæssigt for medlemmet at overnatte mellem to mødedage fremfor at køre frem og tilbage to dage i træk. Der er på den baggrund blevet spurgt til, om man kan konvertere sparet kørselsgodtgørelse til overnatning, hvis man undlader at køre to gange og i stedet overnatter mellem mødedagene. Som udgangspunkt er der dog ikke lovmæssig hjemmel til at konvertere befordringsgodtgørelse til overnatning. Det er meget utvetydigt meldingen fra Indenrigs- og socialministeriet og fremgår også af ministeriets vejledning. Der kan dog konkret træffes beslutning om at en bestemt udgift f.eks. overnatning er nødvendig for løsning af et regionalt hverv, og i de tilfælde vil der kunne ydes godtgørelse for overnatning. Det er formelt Regionsrådet, der skal beslutte at yde godtgørelse. Det er dog ikke administrativt en hensigtsmæssig procedure at forelægge alle enkeltanmodninger om godtgørelse for overnatning for Regionsrådet. Administrationen foreslår derfor, at der politisk træffes beslutning om en række kriterier for, hvornår overnatning vurderes at være nødvendig. Godtgørelse kan derefter gives administrativt på baggrund af kriterierne. Administrationen foreslår således, at der indføjes en ny bestemmelse i vederlagsdirektivet, der fastslår, at der kan ydes godtgørelse for overnatning, såfremt udgiften er nødvendig af hensyn til fornuftig varetagelse af det regionale hverv. Der udarbejdes som supplement hertil et bilag med en række kriterier, vedtaget af Regionsrådet, for hvornår overnatning betragtes som nødvendig, så der på den baggrund kan ydes godtgørelse administrativt. Kriterier for at modtage godtgørelse for overnatning kunne f.eks. være, at medlemmet har: 3

4 to møder/ arrangementer jf. Kommunestyrelseslovens 16, litra a-f fordelt over to på hinanden følgende dage møde/ arrangement på dag 1 slutter sent (efter kl ) møde / arrangement på dag 2 starter tidligt (før kl ) over 100 km. transport tur/retur (samlet set) eller hvis: forholdet mellem mødetidspunkter og transporttid nødvendiggør overnatning Det sidste kunne f.eks. være tilfældet ved mødeaktivitet i København to på hinanden følgende dage. Selv om mødet dag 1 slutter før kl ville overnatning betragtes som nødvendigt for deltagelse i møde dag 2. Diæter til ikke-regionsrådsmedlemmer Kommunestyrelseslovens 16a giver hjemmel til, at Regionsrådet kan beslutte at yde diæter til ikke-medlemmer af Regionsrådet, for deltagelse i en række regionale hverv. Regionsrådet i Region Midtjylland traf den 24. februar 2008 beslutning om, at der gives diæter til ikke-medlemmer af Regionsrådet ved udførelse af de i 16, stk. 1, litra a-f nævnte hverv, når vedkommende er udpeget af Regionsrådet uden binding. Med beslutningen af 24. februar 2008 har Regionsrådet fastsat diæter for ikkemedlemmer for en række eksisterende udvalg. Administrationen er dog blevet opmærksom på at den afgrænsning, der er fastlagt med beslutningen af 24. februar 2008, i visse tilfælde er uhensigtsmæssigt bred og generel i forhold til hvilke udvalg og hvilke udpegninger, der omfattes. Administrationen foreslår på den baggrund, at der fremover ved nedsættelse af udvalg konkret tages stilling til spørgsmålet om diæter for eventuelle ikke-medlemmer af Regionsrådet. 6. Skatteregler For en række af de ydelser, som regionsrådsmedlemmerne kan modtage fra Region Midtjylland i forbindelse med varetagelsen af deres hverv, gælder, at de kan være skattepligtige. Det er i den sammenhæng det enkelte regionsrådsmedlem, der er ansvarlig for at indberette sådanne skattepligtige ydelser til skattemyndighederne. Administrationen vil udarbejde et notat, der beskriver de gældende skatteregler i relation til de ydelser, som regionsrådsmedlemmerne kan modtage. Administrationen vil desuden udarbejde en oversigt over den skattepligtige værdi af de ydelser, som regionsrådsmedlemmerne kan modtage. 4

5 BILAG Opsamling på evaluering af tilbudsordning til regionsrådsmedlemmer Regionsrådsmedlemmerne er blevet bedt om at udfylde nedenstående skema med henblik på revidering af de nuværende tilbud. 19 medlemmer har besvaret forespørgslen. Tilbud Antal der i dag modtager Antal, der mener, at det også fremover vil være en god idé at tilbyde dette Bærbar PC Multifunktions printer Netopkobling Mobiltelefon 9 11 PDA Navigationssystem til bil (GPS) Abonnement på 2 aviser Omfatter både landsdækkende aviser og lokalaviser Abonnement på tidsskrifter (inkl. webbaserede) Antal der i dag modtager Altinget (web) Danske Kommuner 4 7 Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen 6 11 Dagens Medicin Antal, der mener, at det også fremover vil være en god idé at tilbyde dette Andre ønsker til tilbud, herunder forslag til nye tilbud En lille bærbar pc så man er fri for at bære så meget. Tilbud på mere end to aviser gerne i webudgave for aviser udover to. Man kan ikke få tilnærmelsesvis fuld dækning af hele regionen via to aviser. Sekretær/sagsbehandlerhjælp. Én avis er nok. Alternativt til PDA en mini Note med indbygget 3g+ modem Også opdaterings-abonnement på GPS ønskes Jeg er godt tilfreds med de muligheder vi har. ADSL: For langsom! Bedre netopkobling ønskes! Et par aviser mere kunne jeg godt bruge. Printer må gerne kunne fungere hurtigere end den gamle GPS: modellen skal kunne opdateres telefongodtgørelse i stedet for mobil og PDA Jeg synes, at jeg får en fin service og hjælp til hvad jeg har brug for i dag. 5

6 6

Vederlag og godtgørelser til byrådets medlemmer og diæter til ikke-byrådmedlemmer.

Vederlag og godtgørelser til byrådets medlemmer og diæter til ikke-byrådmedlemmer. Vederlag og godtgørelser til byrådets medlemmer og diæter til ikke-byrådmedlemmer. 1 2 Frederikshavn Kommune Januar 2014 Ledelsessekretariatet Indhold Indledning...3 1. Vederlag...3 Fast vederlag...3 Udvalgsvederlag...3

Læs mere

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse af udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer Februar 2015 pwc I Indholdsfortegnelse 1. Indledning i 2. Formål

Læs mere

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk. Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Læs mere

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af Regionsrådet for Region Syddanmark m. fl. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer af Regionsrådet for Region Syddanmark

Læs mere

Region Hovedstaden. Vederlagsregulativ for. Region Hovedstaden. Til ibrugtagning med virkning fra den 1. juli 2013. Region Hovedstaden

Region Hovedstaden. Vederlagsregulativ for. Region Hovedstaden. Til ibrugtagning med virkning fra den 1. juli 2013. Region Hovedstaden Region Hovedstaden Vederlagsregulativ for Region Hovedstaden Til ibrugtagning med virkning fra den 1. juli 2013. Region Hovedstaden 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side I. Indledning...4 II. Ydelser til medlemmer

Læs mere

MULTIMEDIEBESKATNING PJECE TIL BORGERE OG VIRKSOMHEDER

MULTIMEDIEBESKATNING PJECE TIL BORGERE OG VIRKSOMHEDER MULTIMEDIEBESKATNING PJECE TIL BORGERE OG VIRKSOMHEDER I denne vejledning kan du læse om den nye multimediebeskatning, som indføres fra 1. januar 2010, og som gælder, når din arbejdsgiver stiller multimedier

Læs mere

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Juni 2014 Erfaringsopsamling Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Indhold Formål, evalueringsdesign og baggrund... 3 Resume... 5 Sammenfattende analyse... 8 Hvordan arbejder virksomhederne

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 www.pwc.dk Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2013. Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling: www.pwc.dk/personalegoder

Læs mere

Skatteudvalget L 199 - Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L 199 - Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget L 199 - Bilag 1 Offentligt J.nr. 2009-311-0028 Dato: 22. april 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 31 Folketinget 2011-12 Fremsat den 21. november 2011 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse af multimediebeskatningen,

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3 Byrådet Bind 3 Byrådet Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang 10 2620 Albertslund

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer. En guide til at optimere skatten

Bestyrelsesmedlemmer. En guide til at optimere skatten Bestyrelsesmedlemmer En guide til at optimere skatten Forord Som bestyrelsesmedlem er du en del af virksomhedens øverste myndighed. Du har afgørende indflydelse på både drift og udvikling af forretningen.

Læs mere

HR og Udvikling. REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl.

HR og Udvikling. REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl. HR og Udvikling REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl. Slagelse Kommune Godkendt af byrådet 27. 01.2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Vederlag... 3 Udvalgsvederlag...

Læs mere

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Man bør her være opmærksom på, at der i dansk skatteretlig praksis er særdeles snævre rammer for, hvornår bestyrelseshonorar kan anses for indtjent som led i en selvstændig

Læs mere

Håndbog for aflastnings- og plejefamilier

Håndbog for aflastnings- og plejefamilier Håndbog for aflastnings- og plejefamilier 2 Indledning Denne håndbog henvender sig til aflastnings- og plejefamilier som er ansat ved Langeland Kommune eller som ønsker at blive det. Hensigten med håndbogen

Læs mere

Juni 2010 EVALUERING. af model for anvendelse af trepartsmidler til kompetenceudvikling KL/KTO/SHK

Juni 2010 EVALUERING. af model for anvendelse af trepartsmidler til kompetenceudvikling KL/KTO/SHK Juni 2010 EVALUERING af model for anvendelse af trepartsmidler til Indhold Forord 3 Sammenfatning 4 Udmøntning af modellen... 4 Anvendelse af kompetencemidlerne... 5 Forslag og ønsker til fremtidig model...

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 17 Beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren Offentligt 17/2011

Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 17 Beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren Offentligt 17/2011 Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 17 Beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren Offentligt 17/2011 Beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren 17/2011 Beretning om aktiviteter

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? Socialudvalget 200809 B 154 Bilag 1 Offentligt Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? April 2006 Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER.

STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER. STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET OM PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET, FINANSMINISTERIET, BESKÆFTIGELSESMINISTERIET OG

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark 1 De telepolitiske aftaler Den 8. september 1999 blev der med udgangspunkt i markedssituationen indgået en politisk aftale, der fastlagde

Læs mere

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Senest opdateret den 20. februar 2015 Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Spørgsmål

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG

BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG Januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSFORDELING MELLEM FAMILIEPLEJEKONSULENT OG SAGSBEHANDLER... 1 Familieplejekonsulentens opgaver...

Læs mere

Evaluering af konfliktråd

Evaluering af konfliktråd Evaluering af konfliktråd - den landsdækkende ordning August 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af konfliktråd - den landsdækkende ordning August 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere