Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 Omfattendefølgendeadresser: Sebilag2 N Kundenr.: Marts2015 GrundejerforeningenTisvildelund Potentielle Antalforventede Ystadvej5 Kunde: Installationsadresser:67 Tilslutninger: 67 Aftalen omfatter:leveringafdigitalgrundpakkesomstandardtilejendommen/foreningenfrayousee. 2850NÆRUM Kontaktpersoner:Sebilag1 Dehusstande,sommåtteønskedet,givesmulighedforatmodtageflereDigitaltillægspakker udbudtafyousee. Følgendepriserergældende: Endelmængdeafprogrammerneiprogramforsyningenleveresindtilvidereanalogt. DetilsluttedehusstandetilbydesForeningsbredbåndviaYouSee'snet. TV/RADIOYouSeeudførerservice,fejlretningogvedligeholdelsepåanlægget. Tilslutningsafgift Engangsydelser Produkt: Prismedmoms: ,00 Grundpakke(pr. tilslutning) Månedligeydelser Produkt: Prismedmoms: 136,38 Rabat: 6,80 129,58 Ialt:TillægKODA/CopyDan: 29,88 tilslutning) LilleTillægspakke(pr. Prismedmoms:TillægKODA/CopyDan: 207,18 298,29 12,75 4,33 Itakstfra:1månedefteridriftsættelse Nettoprisindeks:Juli2014=132,4.Betalingsperiodekvartalformånedligeydelser. Afleveringspunkt:Lundeskrænten1 Leveringafsignalforsyningse Leveringstid YouSee Teglholmsgade1 0900KøbenhavnC Teglholmsgade1&C1 Salgsafdelingen 0900KøbenhavnC Telefon: Telefax: YouSeeCVR:nr København Internet: yousee.dk Kontraktensside1af12 DXFGSITVNORF

2 Tilbuddetomfatterfølgendeadresser:Lundebakken1É28,Lundeskrænten1É58 OmbygningafbeståendestikledningsanlægforG/FTisvildelund. Bemærkninger: Tilbuddeterberegnetudfra67potentielletilslutninger. Udskiftningafikkeanvendeligekabelkonnektor. Udskiftningafkabeltvforstærker,tiltypemedreturvejogovervågning. 3210Vejby. StandervedLundebakkennr.:6og12samtnr.:11,nr.:20/22ogvednr.:2/4frigravesoghæves. beståendeskablundeskrænten1. Beståendekabeltvanlægvendes,fordetnyeafleveringspunktfraYouSeesomleversved Udskiftningafikkeanvendeligefordeler. Derskiftesikkestikdåseriboligerne. Prisenindeholder: Derfortagesopmærkningafstikledninger,udenkontrol. ÉLeveringogmontageafallematerialer. DetteforudsætteratG/Fharenlistemedkabelnumrenesamthvilkeadressederertilknyttet. ÉFremsendelseafdokumentation. ÉTilslutningtilsignalleverandørssignal,samtindreguleringafanlæg. Vedunderskriftafdenneaftaletiltræderparternedealmindeligebetingelser,derfremgårafdefølgendesider meddeændringerogtilføjelser,somfremgårafbemærkningerneovenfor. medlemmernebredbånd. RabattenpåTVpakkenerbetingetaf,atforeningengiverYouSeemulighedforattilbydebeboerne/ ChristianLimkilde,Chefkonsulent Dato: ForYouSee: Underskrift: Dato: ForForeningen: (blokbogstaver) Kontraktensside2af12

3 Kontraktensside3af12 1Baggrund DenneaftaleomfatterleveringafYouSeeTv(ukodet) Digitalprogramforsyningmedmulighedforvalgmellem pakker,tilejendommen/foreningen(kaldetkunden)fra YouSee. PakkerneerDigitalGrundpakkesomleveresstandardtil Kunden,lilletillægspakke(opgraderingtilMellempakke) ogtillægspakke(opgraderingtilfuldpakke). Endelmængdeafprogrammerneiprogramforsyningen leveresindtilvidereogsåanalogt. Detilsluttedehusstandetilbydesyderligereadgangtil bredbånd,telefoni,kodedeprogrammerogtjenesterder afsættesafyousee. Signaletleveresietafleveringspunkt,derplaceresiskel ellerkælder. YouSeeombyggerKundensAnlæggettilreturvej. YouSeeforestårservicepåAnlæggetefter bestemmelserneipunkterne"anlæggetogservice". Kundenbetalertilslutningsafgiftogopkræverpåvegne afyouseeenabonnementsprisforyouseetv(ukodet) Grundpakkehosdetilsluttedehusstandesomanførtpå forsidenmeddejusteringer,derfølgerafdenedenfor anførtebestemmelser. YouSeeopkræverselvtillægsprisenfortillægspakkerog andretjenesterdirektehosdehusstande,derharvalgt ataftagedette. 2Ejererklæringvedr.fordelingspunktog afleveringspunkt Ienkeltekommunerf.eks.idengamledelaf København(indenforvoldene)måderikkeinstalleres vejskabeioffentligegadearealeretc. IsådannetilfældevildetværenødvendigtforYouSeeat opretteetfordelingspunkt(fordelingspunktet)på Kundensgrund. HvisKundenharsærligeønskertilplaceringaf Fordelingspunktet,forsøgerYouSeeattagehensyntil dette.kundengiverhermedyouseerettilat installereetfordelingspunktpåkundensgrund.når FordelingspunkteterplaceretpåKundensgrund,vil YouSeesåvidtmuligtførekablerfraFordelingspunktet tilnærmesteoffentligeareal. YouSeefårdervedrettentiliFordelingspunktetat VideresendesignalernetilandreAnlæg.YouSeebevarer rettentilathavesitudstyrplacerethoskunden ogsåefterudløbafdenneaftale. YouSeeskalhaveadgangtilatkontrollereogservicere Fordelingspunktet.Hvisdetteeranbragtindenforen bygningsåskalyouseemodtagemindsténfællesnøgle, somnormaltinstalleresiennøgleboks. 2kantinglysespåejendommenefterYouSee's begæringogforyousee'sregning.vedsalgaf ejendommenharejerenpligttilatoplysekøberom YouSee'sretihenholdtildenneaftale. Fordelingspunkteterdetsted,hvorYouSeetilkoblerdet kabel,derviaafleveringspunktetforsynerkundenseller YouSee'sogandresAnlæg. Fordelingspunktetkanværesammenfaldendemed afleveringspunktetogerhvordetermuligtplaceret udenforprivatgrund.foratforsynekundensanlæger derelleroprettesetfordelingspunktiyousee'snet entenikundensskelellerfrittilgængeligtiskabepå offentligtareal. Afleveringspunkteteradressen/stedet,hvorYouSee's overordnedeneterkobletsammenmeddetlokale Anlæg.Iafleveringspunktetkanderlukkeselleråbnes forsignalettilanlægget.afleveringspunktetplaceres normaltiskel,kælderellerihovedstation. Såfremtsignalforsyningsaftalenophører,må afleveringspunktetfjernes. Kablerpåprivatgrundkanfjernes/flyttespåopfordring frakunden,hvisdisseertilgeneellersåfremtderskal gravesiområdet,hvorkablingenerplaceret. OmkostningerneafholdesafKunden.Kablerimellem afleveringspunktogfordelingspunktderikkelængere brugesafyousee,kanfjernesafyouseeefterønskefra Kunden. 3YouSeeMobil Deenkeltehusstandetilbydesenspecielprispå mobiltelefonihosyouseemobil,vedindgåelsenaf denneaftale. Damobilmarkedetkonstanterunderforandring, forbeholderyouseemobilsigrettilløbendeatændrede speciellepriser. YouSeemobilharikkemulighedforatorienterede enkeltehusstandeomændringiabonnementspriser, indholdm.v.,derforopfordresdenenkeltehusstandtil løbendeatholdesigorienteretherom. EksisterendekunderhosYouSeemobil,somi forbindelsemeddenneaftalekanopnåenspecielpris, erafsammegrundnødttilaktivtatkontakteyousee mobil,foratbliveoprettetmeddefordeledenneaftale giver. VedopsigelseafdenneaftaleharYouSeemobilretten tilatopsigedenspecielleprissomeventuellehusstande haropnåetiforbindelsemeddenneaftale. SpecialprisenpåYouSeemobilabonnementetkanikke

4 Kontraktensside4af12 kombineresmedandretilbudogkampagnerfrayousee mobil. 4Leverancen LeverancenbestårafenDigitalGrundpakke,Lille tillægspakke(opgraderingtilmellempakke)og Tillægspakke(opgraderingtilFuldpakke).Allepakker indeholderdesåkaldtemustcarryprogrammer,som eksempelvisdanmarksradio,derudoverindeholder pakkerneinfokanalen,radioprogrammerognationale nabolandsprogrammer. ForDigitalGrundpakke,Lilletillægspakkeog Tillægspakkegælderdetatudbuddetyderligereer suppleretafetantalkommercielletvéprogrammer. AntalletafkommercielletvÉprogrammerihverpakkeer fastsatafyouseeogvilværeforskelligfrapakketil pakke.derudovertilbydesdenenkeltehusstand yderligereadgangtilprogrammerogtjenesterder afsættesafyousee. SomensærligserviceogsålængeYouSeevurderer,at dereretmarkedsmæssigtbehovleveresendelmængde afprogrammerneanalogt.dervedbevaresdeanaloge fordele,derbetyderathusstandekanfåadgangtiltvé programmerietellerflererumudenbrugafdigital modtager. YouSeekanikkevurdere,hvornårdetmarkedsmæssige behovændres,menbehovetforfrekvenspladstilhdog andretjenestergør,atantalletafanalogeprogrammer, vilblivereduceretovertid,ogdetvilskesåledes,atde mestpopulæreprogrammerogmustcarrykanaler fjernessidst. Denvedaftalensindgåelsegældendesammensætning afpakkerfremgårafvedlagtekanaloversigt.den enkeltehusstandkanfåændretsignalforsyningen mellemdepakker,derudbydespåanlægget,sevilkår foryouseetvogabonnementsvilkårforkodetdigitalt kabelétvhosyousee. PakkernessammensætningafspejlerYouSee's tilsvarendeudbudtilkunderiyousee'segnenetog justeresfratidtilandenitaktmedmarkedetsbehov. YouSeekansåledesændrepakkernessammensætning, antalletafkanaleripakkerne,herunderladeeneller flerekanalerudgåellererstatteafandre,udbuddetaf pakkerellerøvrigelignendeforholdomkringpakkernes sammensætning,medforbeholdfordebegrænsninger, derfølgerafovennævntesamtafgældendelovgivning. YouSeevil,nårdetermuligt,giveetvarselvia InfoKanalenpå1månedvedændringeraf programudbuddet.youseeerdogberettigettilstraksat foretageensådanændring,hvisdetskyldesforhold, somyouseeikkeharindflydelsepå.youseevili nødvendigtomfanglevereinformationsmaterialetil Kundensrepræsentanter,forviderefordelingblandtde tilsluttedehusstande,f.eks.iforbindelsemedændringer iprogramudbud. YouSeevilitaktmedmarkedetsbehovudvide programudbuddetmedspecialprogrammer,produkter ogandretjenester,somhenvendersigtilstørreeller mindrekundegrupper. Specialprogrammerne,nyeprogrampakker,produkterne ogtjenesternevilnormaltbliveplaceretogleveretsom kodetdigitaltkabelétv,såinteresseredehusstandekan modtagedisseprogrammerogtjenester,mod husstandensindividuellebetaling.ienkeltetilfældekan Kundenvaretagebetalingenafdisse specialprogrammer,nyeprogrampakker,produkterog tjenesterpåvegneafhusstandene.leveringog placeringafspecialprogrammerne,nyeprogrampakker, produkterogtjenestervildogafspejleyousee's tilsvarendeudbudtilkunderiyousee'segnenet.øvrige produkterkaneksempelvisbliveudbudtsomon demandétjenesterellerpayperviewétjenestermod betalingafenindividuelforbrugsafgift. Denenkelteleveranceog/ellerproduktetleveres, medmindreandeteranført,pådebetingelser,hvorpå YouSeeselvharerhvervetrettighedernetildistribution. Kundenkanikkeveddenneaftalefåenbedre retsstillingoverforyousee,endyouseeselvharover forprogramleverandøren,ogyousee'sansvar,bortset fraansvarforfejlogmangler,derskyldesyousee'sfejl ogforsømmelser,erbegrænsettildetansvar,som YouSeeselvkanvidereføreoverfor programleverandøren.youseeeraldrig erstatningsansvarligfordriftstab,tabtavanceeller andreindirektetab,sommåtteopståiforbindelsemed denneaftale. 5Leveranceninternet Signalforsyningenindeholderdatatransportupstream/ downstream(returvej),hvorveddetilsluttedehusstande tilbydesinternetadgangviaenkabelémodemløsning. 6Rettentilanvendelseafanlæggets frekvensbånd TilbrugforYouSee'sleveringafsignalforsyningog internetadgangfrayousee,anvenderyousee programfordelingsanlæggetsfrekvensbåndogforestår denløbendedisponeringogadministrationaf frekvensbåndet. DetteernødvendigtforatYouSeekanopfyldelsesine forpligtelseroverforkunden. YouSeeharherudoverikkerettighederover frekvensbåndet,ogersåledesikkeberettigettilatstille

5 Kontraktensside5af12 frekvensbåndetédirekteellerindirekteétilrådighedfor andreudenskriftligtsamtykkefrakunden. 7Opè/Ombygningafprogramfordelingsanlæg YouSeeopÉ/ombyggeranlæggettilenkapacitet svarendetil60analogetvéprogrammer(derkanidag placeresca.6digitaleprogrammerpåénanalog),samt returvejifrekvensbåndet5é65mhz. Deterenforudsætningforaftalen,atderikkeerfejli Anlæggetspassivesystem. Hvissådannefejlpåvisesfjernesde,forKundens regning. Kundenerforpligtettilatskaffefriadgangtilalle husstandeunderombygningen.idettilfældehvordette ikkesker,udføresarbejdetefterfølgendeforkundens regning. Hvisdetsomfølgeafskjultefejlellermangleri Anlæggetmedføreruforholdsmæssige storeomkostningeratombyggeanlægget,accepterer Kundenenreforhandlingafdenneaftale. Hvisstikdåserneilejlighederneikkeerreturvejsduelige, udskiftesdissesenestitaktmedatdenenkelte husstand opretteretinternetabonnementhosyousee. YouSeeafholderomkostningertilinstallationen,men eventuellereparationsarbejdersomf.eks.malingog tapetsering(eksempelvisvedudskiftningaf antennestikdåse)udførespåkundensegen foranstaltningogfordennesregning. 8Leveringstid LeveringstidoplysesafYouSeehurtigstmuligt,efterat aftalenermodtagetiunderskrevetstand. Leveringstidenforudsætter,atdefornødnetilladelser, herundergravetilladelsermv.foreligger,ogatarbejdeti øvrigtkanudføresuhindret. Leveringstidenopgivesaltidmedforbeholdfor eventuelleforsinkelser,somfølgeafforhold,derligger udenforyousee'skontrol. 9Abonnementsprisen Abonnementsprisenidenneaftaleerfastsatpå baggrundafantalletafaktivetvéabonnementer,jf. antalletangivetpåforsiden. Hvisantalletafaktiveabonnementerændrersig, forbeholderyouseesigrettentilatgenforhandleaftalen medkunden. Kundeneransvarligforopkrævningogviderebetalingtil YouSeeforYouSeeClear(ukodet)Grundpakkeihenhold tildenneaftale. AbonnementsprisenforYouSeeClear(ukodet) GrundpakkeomfatterikkevederlagtilKODAÉogCOPYÉ DAN.Kundenafregnersomanlægsejerselvdisse vederlag. AfregningafKODAÉogCOPYÉDANÉvederlagvedrørende programleveringskerihenholdtilgældenderegler. Ejereaffællesantenneanlægskalhvertåropgøre antalletaffaktisketilslutningerpr.31.december.denne opgørelsedannergrundlagforindbetalingafvederlagi detefterfølgendeår. YouSeeopkræverikkeKODAÉogCOPYÉDANÉvederlag detførsteindeværendeårefteridriftsættelseafdenne aftale. Detilsluttedehusstandebliversatitakstnår signalforsyningeneretableret.alleafgifteropkræves kvartalsvisforud. Abonnementsprisenforvalgtetillægspakkerbetalesaf detilsluttedehusstandekvartalsvisforudjf. Bilagtil aftalen. Abonnementsprisenomfatterikkeomkostningertil renoveringafanlægget,elinstallationelleretableringaf forbindelsemellemyousee'safleveringspunktog Anlægget. HvisbetalingafabonnementsprisenforYouSeeClear (ukodet)grundpakkeikkeskerindenudløbetaf betalingsfristen,udsenderyouseeenskriftligrykker medangivelseaf,atsignalleverancenvilbliveafbrudt, såfremtbetalingikkefinderstedindenenangivenfrist. Hvisbetalingikkefinderstedindendennyefrist, afbryderyouseesignalleverancenudenyderligere varsel.aftalenkandaophævesafyousee,jf.punktet "Misligholdelse". Vedforsinketbetalingafethvertbeløbihenholdtil denneaftale,eryouseeberettigettilatopkræve morarenterefterrentelovensregler.youseeer endvidereberettigettilatopkrævegebyrerved udsendelseafrykkerskrivelser. Genoptagelseafsignalforsyningenkanførstske,når restancenerbetalt. Deropkrævesetgenåbningsgebyrpådenefterfølgende regning. Afbrydelseafsignalforsyningenpågrundafmanglende betalingmedføreringenreduktionifakturabeløbet. 10Prisregulering Abonnementspriserneeksklusiveventuellerabatter

6 Kontraktensside6af12 indeksreguleresårligtpr.1.januarioverensstemmelse meddenalmindeligeprisudviklingpåmarkedet. P.t.benyttesnettoprisindeksetforjulimåneddet foregåendeår,somopgøresogoffentliggøresaf DanmarksStatistik.UdgårdetteindekskanYouSee vælgeatregulereihenholdtilandettilsvarendeindeks. Dertagesforbeholdforændringerioffentlige afgiftermv. YouSeekanendvidereregulereabonnementsprisen iforbindelsemedudefrakommendeprisé ogomkostningsstigningerfraprogramleverandører,dog kunefteretforudgåendeskriftligtvarselpå45dage. Forprisreguleringhenvisesogsåtilvedlagtebrochure vilkårfortvhosyousee. 11Fordelingoganvendelseafprogrammerne Programforsyningenmåudelukkendedistribueres tilprivatehusstande,herunderplejehjem,kollegierog tilsvarendebofællesskaber. FordelingafdeleverederadioÉogtvÉprogrammerskal skesamtidigtoguændrettildetilsluttedehusstandeder signalforsynesviaanlægget. Offentligfremvisningellererhvervsmæssigudnyttelseaf deleverederadioéogtvéprogrammererkuntilladtefter særligaftalemedyouseeogrettighedshaverne. Kundenskalviderespredeprogramleverancen iudsendelsesområdetihenholdtildetilenhver tidgældendetekniskereglerfastsatafde offentligemyndigheder. Kundenerikkeberettigettilatoptageleveranceneller nogendelherafividere omfang,endformåletmednærværende aftalenødvendiggør. Kundenerikkeberettigettilatviderespredeleverancen ellerdeleherafpåandenmådeendforeskreveti aftalen. KundenogYouSeeerenigeom,atdenafYouSee leveredeprogramforsyningikkemåvideredistribueres ellerpåandenmådevideresælgestiltredjemand, herunderhusstandforeningerogantenneforeninger. husstandforeningerderliggerindenforforeningens geografierundtaget,dvs.atdeterenforudsætningat Kundenforsynermedlemmeriogomkring husstandforeningsfysiskeadresse. 12ForpligtelserforKunden VedindgåelsenafdenneaftaleoverdragerKundenen kompletadresselisteoversamtligehusstande,derkan tilsluttesanlægget.adresselistenskalindeholdede enkelteadresser,ogmåikkeopgivessom adresseintervaller. Iforbindelsemedbehandlingenafadresserbetragtes YouSeesomdatabehandlerogKundensom dataansvarlig. Adresselistenmåudelukkendeanvendestil faktureringsformålogtilmarkedsføringafdeprodukter, somyouseeihenholdtilaftalenskallevere tildetilsluttedehusstande. YouSeemåikkeoverdrageellerpåandenmådegøre adresselistentilgængeligfortredjemand.youseemå dogoverdrageadresselistentilkoncernforbundne selskaber,hvisdetskeralenemeddetformålat koordineremarkedsføringentilkundensmedlemmer. YouSeeforpligtersigtilattræffedefornødnetekniske ogorganisatoriskesikkerhedsforanstaltningermod,at oplysningernehændeligtellerulovligttilintetgøres, fortabesellerforringessamtmod,atdekommertil uvedkommendeskendskab,misbrugeselleriøvrigt behandlesistridmedpersondataloven. YouSeeskalhaveadgangtilatkontrollereogservicere Anlæggetihusstande,rumogterræn,såledesat udvidelse/ombygningerogreparationafinstallationer kanskeomgåendeogudenhindringer. YouSeemodtagerderformindsténfællesnøglesom giveradgangtilejendommensfællesarealer.denne placeresnormaltiennøgleboks. Vælgerejendommenatskiftelåsesystem,skalKunden straksudlevereennynøgletilyousee. Nårfordelereerinstalleretindenforibygninger,skal Kundenforegenregninginstallereaflåseligeskabetil fordelereogsikreopmærkningafdenenkelte stikledning.låsenekøbesafyousee,derbevarer ejendomsrettentildisse. Hvisopmærkningafstikledningermanglersomfølgeaf fremmedeindgrebianlægget,betalerkundenforny opmærkning. Kundeninformererderelevantehusstandeomaftalens indgåelse. 13Selvbetjening AftalenforudsætteratKundenrapportererændringer, omkoblingertilkoblingerogfrakoblingervedbrugaf selvbetjeningpåyousee.dk/ i_foreningen_og_virksomheden.aspx Kundenkanmedfordeldesudengørebrugafde services,somderliggeriselvbetjeningsfunktionen, såsomviskontrakt,sefaktura,redigeringiegne kontaktpersonerm.v

7 Kontraktensside7af12 14Forholdettilrettighedshavere ErstatningsÉellervederlagskravfra programleverandørenssidesomfølgeaffordelingaf programmerfrayousee,bæresafyousee.deterdog enbetingelse,atbestemmelserneipunkterne"fordeling oganvendelseafprogrammerne"og"forpligtelserfor Kunden"eroverholdtafsåvelKundensomdetilsluttede husstande. Vederlagskrav,derfremsættesafandre rettighedshavere,eryouseeuvedkommende,herunder kravfrakodaéogcopyédan. 15Forsyningssikkerhed YouSeeafhjælperalledriftsforstyrrelserpåYouSee's egetudstyrfremtilanlæggetoghurtigstmuligt,således atforstyrrelsenialmindelighederfjernetsenestdagen efter. Såfremtdensamledeprogramforsyningpågrundaf driftsforstyrrelseriyousee'segetudstyrharværet afbrudtimereend48timer,regnetfra fejlmeldingstidspunktet,ydesenforholdsmæssig reduktionibetalingen. Derydesikkereduktion,hvisafbrydelsenskyldes forholdudenforyousee'skontrolsomnævnti Fordelingspunktet"Forcemajeure". 16Anlægget AnlæggetserviceresafYouSeeefterbestemmelsernei denneaftale. Kundenskalvedaftalensindgåelseoplyseogafhjælpe allekendtefejlogmanglerianlægget. KundenovergiverYouSeeetfuldstændigt dokumentationsmaterialeomanlægget,herunder ajourførttekniskspecifikationogtegningermedbilag samtajourførtekabelplanerogdiagrammer. Såfremtdetudleverededokumentationsmaterialeikke ertilstrækkeligttil,atyouseekanlevereserviceidet aftalteomfang,kanyouseerekvirereellerselv udfærdigeettilfredsstillendedokumentationsmateriale. Kundenbetalerudgifternehertil. IndgrebiAnlæggetmåkunforetagesefterforudgående aftalemedyousee. Bygningsreparationer,herundermaling,pudsningog tapetsering,dererennødvendigfølgeafopsætning, nedtagningellerflytningafkabler,stikledninger, stikdåserellerandetmaterielihusstandeneller bygningen,eryouseeuvedkommende. Betalingafelforbrugetogeventuelforsikringaf AnlæggeterYouSeeuvedkommende. 17Udleveringafnøgler ForatkunneudføreservicepåAnlægget,skalYouSee haveadgangtilennøgle,dergivermulighedforat kommeindtilanlægget. Dennøgle,derudleveresafKunden,somanbringesien indmuretnøglebokspåkundensejendom,skalkungive dennødvendigeadgangtilkundensejendom,såledesat servicefolkenekanudførederesarbejde.nøglenskal såledesgiveadgangtilmindstmuligt,ogkundenskal derforsikre,atdeudleveredenøglerikkegiveradgang tillokalerellerarealer,somyousee'sservicefolkikke harbrugfortilgangtil. YouSeekanikkegøresansvarligfortabellerskader, somfølgeraf,atenudleveretnøglegiveradgangtil mereendbeskrevetovenfor. 18Service YouSee'sserviceomfattersædvanligvedligeholdelseaf Anlæggettilogmedførstestikdåseihusstanden,samt udbedringafdefejl,derforekommerundernormale driftsforhold.fejlretningidenenkeltehusstandefter førstestikdåseudføresefteraftalemeddenenkelte husstandogfordenenkeltehusstandsregning. Denenkeltehusstandkantilkaldeserviceindenforde gældendeåbningstider. Itilfældeafsignaludfaldhosmereendtrehusstande, søgesfejlennormaltudbedretsammedag.fejlhosen enkelthusstandrettesindenfornormalarbejdstid,og indenfor78timerafhængigafartogomfang. Fejlretningstidoplysesvedfejlmelding. Driftsinformationerkanogsåoplyseselektroniskfordet enkeltepostnr.,seyousee.dk/driftsinfo. YouSeeudsenderviaInfokanalenvejledningtilalle tilsluttedehusstandemedoplysningeromtilkaldelseaf service. Anlægsændringerellerjusteringereksempelvissom følgeafændredemodtageforholdellerændret lovgivningsamtreparationerpågrundafbeskadigelse, kabelbrud,lyn,misbrugoguvedkommendeindgrebi anlæggeterikkeindeholdtiabonnementsprisen,men foretagesafyouseepåkundensanmodningog faktureressærskilttilkunden.

8 Kontraktensside8af12 19Aftalenshelhed AftalenudgørdenfuldeogenesteaftalemellemKunden ogyouseeomprogramforsyningogserviceogerstatter alleevt.tidligereindgåedeaftalermellemparterne herom. Ændringeriaftalenerkungyldige,nårdeeraftalti skriftligform. 20Individualitet Såfremtnogenbestemmelseidenneaftalekendes ulovligellerugyldig,skaldettekunrammeden pågældendebestemmelse,ogdeøvrigebestemmelser skalfortsatopretholdesefterderesindhold. 21Misligholdelse Aftalenkanitilfældeafenpartsvæsentlige misligholdelseophævesudenvarselafdenandenpart vedskriftligmeddelelseherom. Detansesbl.a.forvæsentligmisligholdelse: ÉatKundeneftermodtagelseafenrykkerskrivelsefra YouSeeikkebetalerdetskyldigebeløbtildenangivne frist,jf.fordelingspunktet"abonnementsprisen", ÉatKundenfordelerelleranvenderprogrammernei stridmeddenneaftale,jf.fordelingspunktet"fordeling oganvendelseafprogrammerne", ÉatKundenikkerettidigtmeddelerYouSeeændringeri antalletafhusstande,jf.fordelingspunktet "Forpligtelserforkunden",og Éatenpartbliverinsolvent,træderi betalingsstandsning,ellerindgårienkreditorordning medalleellernogleafsinekreditorer. Vedøvrigeformerformisligholdelseerdenkrænkede partberettigettilvedanbefaletbrevattilkendegive misligholdelsenogkrævedenneafhjulpetinden30 dage. Ermisligholdelsenikkeafhjulpetindenudløbetafdenne frist,erdenkrænkedepartberettigettilatophæve aftalenudenyderligerevarselvedskriftligmeddelelse herom. 22Forcemajeure Ansvaretforopfyldelseafenforpligtelseidenneaftale bortfalder,idetomfangopfyldelsehindresafsådanne ekstraordinæreomstændigheder,somdenenpartikke erherreover,ogsompartenikkevedaftalensindgåelse medrimelighedkunneellerburdehaveforudsetogej hellerburdehaveundgåetellerovervundet(force majeure). 23Opsigelse,flytningogomkobling BeggeparterkanopsigeaftalenomatKundenpå YouSee'svegneopkræverforYouSeeTv(ukodet) Grundpakke,detkanskemed12månedersskriftligt varseltiludløbafetkvartal. Opsigelseafaftalernemellemdeenkeltehusstandeog YouSee,flytningogomkoblingaftillægspakker,er reguleretafdetilenhvertidgældendevilkårfortvhos YouSee. HvisKundenharindgåetenleasingaftale,hvorYouSee erkautionistforanlægget,følgeropsigelsenfra Kundenssidedogleasingkontraktensafviklingsvilkår. 24Bindingsperiode AftalenkantidligstafKundenopsiges60månederefter påbegyndtbetaling. 25Overdragelse YouSeeharrettilatoverdragesinerettighederog forpligtelsertilandreselskaber. 26Meddelelser Allemeddelelserihenholdtildenneaftaleskalsendes pr.brevellereémailtildenpågældendepartsadresse, somerangivetpåaftalensforside. 27Værneting Tvistermellemparterneianledningafnærværende aftaleskalindbringesiførsteinstansforkøbenhavns ByretellerommuligtforØstreLandsret. Dogskalhverafparternehaverettilatkræveen konkrettvistafgjortvedvoldgift,modatafholde2/3af voldgiftsrettensomkostninger. Såfremtenpartønskerensagafgjortvedvoldgift fremforveddeordinæredomstole,skaldettesenest gøresgældendeiforbindelsemedfremlæggelseaf svarskrift. Itilfældeafatensaghenvisestilvoldgiftskal Voldgiftsrettenbeståaftremedlemmer,hvorafhver partudpegerétmedlem.deudpegedemedlemmer vælgerdettredjemedlem,dervirkersomrettens formand.itilfældeafuenighedudpegesformandenaf PræsidentenforKøbenhavnsByret.

9 Voldgiftsrettenskalværenedsatsenestenmånedefter atenafparterneskriftligtharmeddeltdenandenpart voldgift,menskalunderalleomstændighederbehandles afdeordinæredomstole. ønskeomensagshenvisningtilvoldgift. Ubestridtebetalingskravskalikkekrævesafgjortved medkundenindsamlekontaktoplysningerpådeenkelte 28DigitalkommunikationfraYouSee husstande,herundernavn,eémailogmobilnummer. MedhenblikpåatKundenogYouSeeønskeratydeen bedreslutbrugerservice,vilyouseegerneisamarbejde servicemeddelelser,herunderinformationom driftsforstyrrelsermedmindrehusstandenharafgivet samtykketilmarkedsføring. Kontaktoplysningerneviludelukkendeblivebrugttil Tilaftalenhørerfølgendebilag: Bilag1:Kontaktpersoneriøvrigt 29Bilagtilaftalen Bilag2:Aftalenomfatterfølgendeenkeltadresser YouSee(privatehusstandemedindividueltilslutning)" Bilag3:Aftalenomfatterfølgendeprogrammer Brochure:Dentilenhvertidgældende"Kanaloversigt" YouSee" "AbonnementsvilkårforKabelÉtvhos "AbonnementsvilkårforBredbåndviaKabelÉtvhos Brochure:Detilenhvertidgældende "AbonnementsvilkårforYouSee'sTelefoni" Brochure:TilmelddigYouSeeNyhedsservice Kontraktensside9af12

10 Bilag1 G/FTisvildelund Kontaktpersoner: Ystadvej5 FormandJensLundgaard Sagskontakt G/FTisvildelund 2850NÆRUM Mobil: Ystadvej5 FormandJensLundgaard G/FTisvildelund 2850NÆRUM Mobil: Ystadvej5 Teknisksagskontakt FormandJensLundgaard 2850NÆRUM Mobil: Kontraktensside10af12

11 Kontraktensside11af12 Bilag2 Aftalenomfatterfølgendeenkeltadresser: Lundebakken1,3210VEJBY Lundebakken2,3210VEJBY Lundebakken3,3210VEJBY Lundebakken4,3210VEJBY Lundebakken5,3210VEJBY Lundebakken6,3210VEJBY Lundebakken7,3210VEJBY Lundebakken8,3210VEJBY Lundebakken9,3210VEJBY Lundebakken10,3210VEJBY Lundebakken11,3210VEJBY Lundebakken12,3210VEJBY Lundebakken13,3210VEJBY Lundebakken14,3210VEJBY Lundebakken15,3210VEJBY Lundebakken16,3210VEJBY Lundebakken17,3210VEJBY Lundebakken18,3210VEJBY Lundebakken19,3210VEJBY Lundebakken20,3210VEJBY Lundebakken21,3210VEJBY Lundebakken22,3210VEJBY Lundebakken23,3210VEJBY Lundebakken24,3210VEJBY Lundebakken26,3210VEJBY Lundebakken28,3210VEJBY Lundeskrænten1,3210VEJBY Lundeskrænten2,3210VEJBY Lundeskrænten3,3210VEJBY Lundeskrænten4,3210VEJBY Lundeskrænten5,3210VEJBY Lundeskrænten6,3210VEJBY Lundeskrænten7,3210VEJBY Lundeskrænten8,3210VEJBY Lundeskrænten9,3210VEJBY Lundeskrænten10,3210VEJBY Lundeskrænten11,3210VEJBY Lundeskrænten12,3210VEJBY Lundeskrænten13,3210VEJBY Lundeskrænten14,3210VEJBY Lundeskrænten15,3210VEJBY Lundeskrænten16,3210VEJBY Lundeskrænten17,3210VEJBY Lundeskrænten18,3210VEJBY Lundeskrænten19,3210VEJBY Lundeskrænten20,3210VEJBY Lundeskrænten21,3210VEJBY Lundeskrænten22,3210VEJBY Lundeskrænten23,3210VEJBY Lundeskrænten24,3210VEJBY Lundeskrænten26,3210VEJBY Lundeskrænten28,3210VEJBY Lundeskrænten30,3210VEJBY Lundeskrænten32,3210VEJBY Lundeskrænten34,3210VEJBY Lundeskrænten36,3210VEJBY Lundeskrænten38,3210VEJBY Lundeskrænten40,3210VEJBY Lundeskrænten42,3210VEJBY Lundeskrænten44,3210VEJBY Lundeskrænten46,3210VEJBY Lundeskrænten48,3210VEJBY Lundeskrænten50,3210VEJBY Lundeskrænten52,3210VEJBY Lundeskrænten54,3210VEJBY Lundeskrænten56,3210VEJBY Lundeskrænten58,3210VEJBY

12 Aftalenomfatterfølgendeprogrammer: Bilag3 DerhenvisestildentilenhvertidgældendeKanaloversigt. Kontraktensside12af12

Etablering at TDC Kabel TV ejet an/ceg med returvej samt forsyningsaftale med individuelt tilvalg, Service og returvej 05-02-2002

Etablering at TDC Kabel TV ejet an/ceg med returvej samt forsyningsaftale med individuelt tilvalg, Service og returvej 05-02-2002 II Kabel TV Etablering at TDC Kabel TV ejet an/ceg med returvej samt forsyningsaftale med individuelt tilvalg, Service og returvej 05-02-2002 Ejendommen/Foreningens navn: HF-nr.: 223-001-000 Anlcegsnr.:

Læs mere

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear. Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear. Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012 Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee. April 2015

Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee. April 2015 Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee April 2015 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med YouSee.

Læs mere

Kørsel af haveaffald for Sønderborg Affalds A/S komposteringsanlæg 2016-2018

Kørsel af haveaffald for Sønderborg Affalds A/S komposteringsanlæg 2016-2018 Kørsel af haveaffald for Sønderborg Affalds A/S komposteringsanlæg 2016-2018 Rekvirent Sønderborg Affald A/S Ellegårdvej 8 6400 Sønderborg Thomas Wind E-mail: twin@sonfor.dk Indhold 1 Generel beskrivelse...

Læs mere

Hurtig forenings bredbånd Det får beboerne i dag!

Hurtig forenings bredbånd Det får beboerne i dag! Hurtig forenings bredbånd Det får beboerne i dag! Forenings bredbånd MELLEM Månedspris*/** God Fart (10/10 Mbit/s) Mere Fart (20/20 Mbit/s) Høj Fart (30/30 Mbit/s) Fuld Fart (40/40 Mbit/s) Telefoni, forbrugsafregnet

Læs mere

Status på jeres nuværende aftale. - Den eksisterende aftale er indgået i maj 2003. - Bindingsperiode på 60 mdr er udløbet

Status på jeres nuværende aftale. - Den eksisterende aftale er indgået i maj 2003. - Bindingsperiode på 60 mdr er udløbet Status på jeres nuværende aftale. - Den eksisterende aftale er indgået i maj 2003 - Bindingsperiode på 60 mdr er udløbet - Aftalen er med returvej og service - Anlægget er et stikledningsanlæg uden at

Læs mere

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt Welcoms handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Kunden og Welcom i fællesskab benævnt Parterne. Betingelserne kan alene ved aftale fraviges i kontrakten med Kunden. Betingelserne accepteres

Læs mere

Serviceaftale. Gælder i perioden. ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde. (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med:

Serviceaftale. Gælder i perioden. ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde. (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med: Serviceaftale Gælder i perioden ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med: Ringsted kommune (i det følgende kaldet Kunden), Side 1 af 8 1. IKRAFTTRÆDEN

Læs mere

Vilkår for erhvervskunder for tilslutning til TREFOR Bredbånd Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) (Gældende fra 4.

Vilkår for erhvervskunder for tilslutning til TREFOR Bredbånd Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) (Gældende fra 4. Vilkår for erhvervskunder for tilslutning til TREFOR Bredbånd Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) (Gældende fra 4. april 2014) Indledning: Disse vilkår er gældende for indgåelse af

Læs mere

Bilag E - Kontraktudkast. Aftale. Levering af Service, på Phoniro Lock System

Bilag E - Kontraktudkast. Aftale. Levering af Service, på Phoniro Lock System Bilag E - Kontraktudkast Aftale om Levering af Service, på Phoniro Lock System 1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Silkeborg Kommune Søvej 1 8600, Silkeborg Herefter kaldet kommunen

Læs mere

Abonnementsbetingelser AIA gældende fra juli 2011

Abonnementsbetingelser AIA gældende fra juli 2011 Side 1 af 4 Abonnementsbetingelser AIA gældende fra juli 2011 1. ALMINDELIGE BETINGELSER 1.1. Disse almindelige betingelser gælder for samtlige aftaler indgået med Dansikring Direct A/S om leje, leasing

Læs mere

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008.

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008. TDC Webmore 2008 I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken &. XG Business Pro pakken - tillæg til : Produktbeskrivelse XG Business Pro pakken består af de fire produkter: Remote Backup

Læs mere

Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester

Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Juli 2011 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 2 1.A. Elektronisk kommunikation... 3 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere... 3 1.C. Fravigelse af udbudsbekendtgørelsen

Læs mere

Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S

Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S Handelsbetingelserne er gældende pr. 10. januar 2014. Disse betingelser er gældende for levering af naturgas fra DCC Energi A/S, herefter

Læs mere

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) Bilag 3 Rammeaftale i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) og YY Adresse Postnr, by CVR.nr. (herefter benævnt firma) Side 1 af 12

Læs mere

Levering af sand til Sønderborg Affald A/S komposteringsanlæg 2016-2018

Levering af sand til Sønderborg Affald A/S komposteringsanlæg 2016-2018 Levering af sand til Sønderborg Affald A/S komposteringsanlæg 2016-2018 Rekvirent Sønderborg Affald A/S Ellegårdvej 8 6400 Sønderborg Thomas Wind E-mail: twin@sonfor.dk Indhold 1 Generel beskrivelse...

Læs mere

Signalforsyning af IP fibernet. Afd. Søndermarken

Signalforsyning af IP fibernet. Afd. Søndermarken Afd. Søndermarken Side : 1/7 Signalforsyning af IP fibernet Afd. Søndermarken 1 Afd. Søndermarken Afd. Søndermarken - er selvstændige almene boligafdeling. Afd. Søndermarken V/ Frederiksberg Forenede Boligselskaber

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser og Vilkår Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Bredbånd Erhverv Binding Abonnement pr

Læs mere

Stofa SmartTv og ekstra kanaler AFTALEVILKÅR

Stofa SmartTv og ekstra kanaler AFTALEVILKÅR Stofa SmartTv og ekstra kanaler AFTALEVILKÅR 1 Velkommen til Stofa SmartTv og/eller ekstra kanaler! Du får her et overblik over de vilkår, som gælder for din aftale om Stofa SmartTv og/eller ekstra kanaler.

Læs mere

Abonnementsvilkår for private kunder

Abonnementsvilkår for private kunder 31. august 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester fra Waoo!, der leveres af Fibernetselskabet via

Læs mere

Vilkår for TDC s mobiltjenester

Vilkår for TDC s mobiltjenester Vilkår for TDC s mobiltjenester Juni 2015 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten

Læs mere

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER 1 ANVENDELSE Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale om abonnement hos bolig:net a/s, CVR-nr. 27 35 25 29 (herefter kaldet bolig:net ), medmindre

Læs mere

JDE Professional forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer.

JDE Professional forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer. 1.2 Salgs- og leveringsbetingelser for maskiner (salg, leje, lån) Version 2015.1 1. Anvendelse Nærværende betingelser (herefter benævnt Maskinbetingelserne ) gælder for alle leverancer under salgs-, leje-,

Læs mere

Merrild forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer.

Merrild forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer. Merrild Professional Nyvang 16 DK-5500 Middelfart 1.2 1.2 Salgs- og leveringsbetingelser for maskiner (salg, leje, lån) Version 2014.1 Tel.: +45 7931 3838 Fax: +45 7931 3839 1. Anvendelse Nærværende betingelser

Læs mere

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR 1 INDHOLD Velkommen 3 Aftalevilkår for Stofa Telefoni 4 Kontaktoplysninger 20 2 Stofa SmartTv AFTALEVILKÅR VELKOMMEN TIL STOFA TELEFONI Du får her et overblik over de vilkår,

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for virksomheder (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect

Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect Stofa Erhverv A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N stofaerhverv.dk Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect 1. Aftalens parter Parterne i aftalen er Stofa Erhverv A/S (CVR nr. 36403527)

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for personer (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller flere

Læs mere

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Version 1.0 Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Disse tilslutningsvilkår gælder for abonnentens tilslutning af abonnentens ejendom til fibernet hos Fibia P/S (herefter Fibia ). Heri fastsættes de vilkår, der

Læs mere