Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 Omfattendefølgendeadresser: Sebilag2 N Kundenr.: Marts2015 GrundejerforeningenTisvildelund Potentielle Antalforventede Ystadvej5 Kunde: Installationsadresser:67 Tilslutninger: 67 Aftalen omfatter:leveringafdigitalgrundpakkesomstandardtilejendommen/foreningenfrayousee. 2850NÆRUM Kontaktpersoner:Sebilag1 Dehusstande,sommåtteønskedet,givesmulighedforatmodtageflereDigitaltillægspakker udbudtafyousee. Følgendepriserergældende: Endelmængdeafprogrammerneiprogramforsyningenleveresindtilvidereanalogt. DetilsluttedehusstandetilbydesForeningsbredbåndviaYouSee'snet. TV/RADIOYouSeeudførerservice,fejlretningogvedligeholdelsepåanlægget. Tilslutningsafgift Engangsydelser Produkt: Prismedmoms: ,00 Grundpakke(pr. tilslutning) Månedligeydelser Produkt: Prismedmoms: 136,38 Rabat: 6,80 129,58 Ialt:TillægKODA/CopyDan: 29,88 tilslutning) LilleTillægspakke(pr. Prismedmoms:TillægKODA/CopyDan: 207,18 298,29 12,75 4,33 Itakstfra:1månedefteridriftsættelse Nettoprisindeks:Juli2014=132,4.Betalingsperiodekvartalformånedligeydelser. Afleveringspunkt:Lundeskrænten1 Leveringafsignalforsyningse Leveringstid YouSee Teglholmsgade1 0900KøbenhavnC Teglholmsgade1&C1 Salgsafdelingen 0900KøbenhavnC Telefon: Telefax: YouSeeCVR:nr København Internet: yousee.dk Kontraktensside1af12 DXFGSITVNORF

2 Tilbuddetomfatterfølgendeadresser:Lundebakken1É28,Lundeskrænten1É58 OmbygningafbeståendestikledningsanlægforG/FTisvildelund. Bemærkninger: Tilbuddeterberegnetudfra67potentielletilslutninger. Udskiftningafikkeanvendeligekabelkonnektor. Udskiftningafkabeltvforstærker,tiltypemedreturvejogovervågning. 3210Vejby. StandervedLundebakkennr.:6og12samtnr.:11,nr.:20/22ogvednr.:2/4frigravesoghæves. beståendeskablundeskrænten1. Beståendekabeltvanlægvendes,fordetnyeafleveringspunktfraYouSeesomleversved Udskiftningafikkeanvendeligefordeler. Derskiftesikkestikdåseriboligerne. Prisenindeholder: Derfortagesopmærkningafstikledninger,udenkontrol. ÉLeveringogmontageafallematerialer. DetteforudsætteratG/Fharenlistemedkabelnumrenesamthvilkeadressederertilknyttet. ÉFremsendelseafdokumentation. ÉTilslutningtilsignalleverandørssignal,samtindreguleringafanlæg. Vedunderskriftafdenneaftaletiltræderparternedealmindeligebetingelser,derfremgårafdefølgendesider meddeændringerogtilføjelser,somfremgårafbemærkningerneovenfor. medlemmernebredbånd. RabattenpåTVpakkenerbetingetaf,atforeningengiverYouSeemulighedforattilbydebeboerne/ ChristianLimkilde,Chefkonsulent Dato: ForYouSee: Underskrift: Dato: ForForeningen: (blokbogstaver) Kontraktensside2af12

3 Kontraktensside3af12 1Baggrund DenneaftaleomfatterleveringafYouSeeTv(ukodet) Digitalprogramforsyningmedmulighedforvalgmellem pakker,tilejendommen/foreningen(kaldetkunden)fra YouSee. PakkerneerDigitalGrundpakkesomleveresstandardtil Kunden,lilletillægspakke(opgraderingtilMellempakke) ogtillægspakke(opgraderingtilfuldpakke). Endelmængdeafprogrammerneiprogramforsyningen leveresindtilvidereogsåanalogt. Detilsluttedehusstandetilbydesyderligereadgangtil bredbånd,telefoni,kodedeprogrammerogtjenesterder afsættesafyousee. Signaletleveresietafleveringspunkt,derplaceresiskel ellerkælder. YouSeeombyggerKundensAnlæggettilreturvej. YouSeeforestårservicepåAnlæggetefter bestemmelserneipunkterne"anlæggetogservice". Kundenbetalertilslutningsafgiftogopkræverpåvegne afyouseeenabonnementsprisforyouseetv(ukodet) Grundpakkehosdetilsluttedehusstandesomanførtpå forsidenmeddejusteringer,derfølgerafdenedenfor anførtebestemmelser. YouSeeopkræverselvtillægsprisenfortillægspakkerog andretjenesterdirektehosdehusstande,derharvalgt ataftagedette. 2Ejererklæringvedr.fordelingspunktog afleveringspunkt Ienkeltekommunerf.eks.idengamledelaf København(indenforvoldene)måderikkeinstalleres vejskabeioffentligegadearealeretc. IsådannetilfældevildetværenødvendigtforYouSeeat opretteetfordelingspunkt(fordelingspunktet)på Kundensgrund. HvisKundenharsærligeønskertilplaceringaf Fordelingspunktet,forsøgerYouSeeattagehensyntil dette.kundengiverhermedyouseerettilat installereetfordelingspunktpåkundensgrund.når FordelingspunkteterplaceretpåKundensgrund,vil YouSeesåvidtmuligtførekablerfraFordelingspunktet tilnærmesteoffentligeareal. YouSeefårdervedrettentiliFordelingspunktetat VideresendesignalernetilandreAnlæg.YouSeebevarer rettentilathavesitudstyrplacerethoskunden ogsåefterudløbafdenneaftale. YouSeeskalhaveadgangtilatkontrollereogservicere Fordelingspunktet.Hvisdetteeranbragtindenforen bygningsåskalyouseemodtagemindsténfællesnøgle, somnormaltinstalleresiennøgleboks. 2kantinglysespåejendommenefterYouSee's begæringogforyousee'sregning.vedsalgaf ejendommenharejerenpligttilatoplysekøberom YouSee'sretihenholdtildenneaftale. Fordelingspunkteterdetsted,hvorYouSeetilkoblerdet kabel,derviaafleveringspunktetforsynerkundenseller YouSee'sogandresAnlæg. Fordelingspunktetkanværesammenfaldendemed afleveringspunktetogerhvordetermuligtplaceret udenforprivatgrund.foratforsynekundensanlæger derelleroprettesetfordelingspunktiyousee'snet entenikundensskelellerfrittilgængeligtiskabepå offentligtareal. Afleveringspunkteteradressen/stedet,hvorYouSee's overordnedeneterkobletsammenmeddetlokale Anlæg.Iafleveringspunktetkanderlukkeselleråbnes forsignalettilanlægget.afleveringspunktetplaceres normaltiskel,kælderellerihovedstation. Såfremtsignalforsyningsaftalenophører,må afleveringspunktetfjernes. Kablerpåprivatgrundkanfjernes/flyttespåopfordring frakunden,hvisdisseertilgeneellersåfremtderskal gravesiområdet,hvorkablingenerplaceret. OmkostningerneafholdesafKunden.Kablerimellem afleveringspunktogfordelingspunktderikkelængere brugesafyousee,kanfjernesafyouseeefterønskefra Kunden. 3YouSeeMobil Deenkeltehusstandetilbydesenspecielprispå mobiltelefonihosyouseemobil,vedindgåelsenaf denneaftale. Damobilmarkedetkonstanterunderforandring, forbeholderyouseemobilsigrettilløbendeatændrede speciellepriser. YouSeemobilharikkemulighedforatorienterede enkeltehusstandeomændringiabonnementspriser, indholdm.v.,derforopfordresdenenkeltehusstandtil løbendeatholdesigorienteretherom. EksisterendekunderhosYouSeemobil,somi forbindelsemeddenneaftalekanopnåenspecielpris, erafsammegrundnødttilaktivtatkontakteyousee mobil,foratbliveoprettetmeddefordeledenneaftale giver. VedopsigelseafdenneaftaleharYouSeemobilretten tilatopsigedenspecielleprissomeventuellehusstande haropnåetiforbindelsemeddenneaftale. SpecialprisenpåYouSeemobilabonnementetkanikke

4 Kontraktensside4af12 kombineresmedandretilbudogkampagnerfrayousee mobil. 4Leverancen LeverancenbestårafenDigitalGrundpakke,Lille tillægspakke(opgraderingtilmellempakke)og Tillægspakke(opgraderingtilFuldpakke).Allepakker indeholderdesåkaldtemustcarryprogrammer,som eksempelvisdanmarksradio,derudoverindeholder pakkerneinfokanalen,radioprogrammerognationale nabolandsprogrammer. ForDigitalGrundpakke,Lilletillægspakkeog Tillægspakkegælderdetatudbuddetyderligereer suppleretafetantalkommercielletvéprogrammer. AntalletafkommercielletvÉprogrammerihverpakkeer fastsatafyouseeogvilværeforskelligfrapakketil pakke.derudovertilbydesdenenkeltehusstand yderligereadgangtilprogrammerogtjenesterder afsættesafyousee. SomensærligserviceogsålængeYouSeevurderer,at dereretmarkedsmæssigtbehovleveresendelmængde afprogrammerneanalogt.dervedbevaresdeanaloge fordele,derbetyderathusstandekanfåadgangtiltvé programmerietellerflererumudenbrugafdigital modtager. YouSeekanikkevurdere,hvornårdetmarkedsmæssige behovændres,menbehovetforfrekvenspladstilhdog andretjenestergør,atantalletafanalogeprogrammer, vilblivereduceretovertid,ogdetvilskesåledes,atde mestpopulæreprogrammerogmustcarrykanaler fjernessidst. Denvedaftalensindgåelsegældendesammensætning afpakkerfremgårafvedlagtekanaloversigt.den enkeltehusstandkanfåændretsignalforsyningen mellemdepakker,derudbydespåanlægget,sevilkår foryouseetvogabonnementsvilkårforkodetdigitalt kabelétvhosyousee. PakkernessammensætningafspejlerYouSee's tilsvarendeudbudtilkunderiyousee'segnenetog justeresfratidtilandenitaktmedmarkedetsbehov. YouSeekansåledesændrepakkernessammensætning, antalletafkanaleripakkerne,herunderladeeneller flerekanalerudgåellererstatteafandre,udbuddetaf pakkerellerøvrigelignendeforholdomkringpakkernes sammensætning,medforbeholdfordebegrænsninger, derfølgerafovennævntesamtafgældendelovgivning. YouSeevil,nårdetermuligt,giveetvarselvia InfoKanalenpå1månedvedændringeraf programudbuddet.youseeerdogberettigettilstraksat foretageensådanændring,hvisdetskyldesforhold, somyouseeikkeharindflydelsepå.youseevili nødvendigtomfanglevereinformationsmaterialetil Kundensrepræsentanter,forviderefordelingblandtde tilsluttedehusstande,f.eks.iforbindelsemedændringer iprogramudbud. YouSeevilitaktmedmarkedetsbehovudvide programudbuddetmedspecialprogrammer,produkter ogandretjenester,somhenvendersigtilstørreeller mindrekundegrupper. Specialprogrammerne,nyeprogrampakker,produkterne ogtjenesternevilnormaltbliveplaceretogleveretsom kodetdigitaltkabelétv,såinteresseredehusstandekan modtagedisseprogrammerogtjenester,mod husstandensindividuellebetaling.ienkeltetilfældekan Kundenvaretagebetalingenafdisse specialprogrammer,nyeprogrampakker,produkterog tjenesterpåvegneafhusstandene.leveringog placeringafspecialprogrammerne,nyeprogrampakker, produkterogtjenestervildogafspejleyousee's tilsvarendeudbudtilkunderiyousee'segnenet.øvrige produkterkaneksempelvisbliveudbudtsomon demandétjenesterellerpayperviewétjenestermod betalingafenindividuelforbrugsafgift. Denenkelteleveranceog/ellerproduktetleveres, medmindreandeteranført,pådebetingelser,hvorpå YouSeeselvharerhvervetrettighedernetildistribution. Kundenkanikkeveddenneaftalefåenbedre retsstillingoverforyousee,endyouseeselvharover forprogramleverandøren,ogyousee'sansvar,bortset fraansvarforfejlogmangler,derskyldesyousee'sfejl ogforsømmelser,erbegrænsettildetansvar,som YouSeeselvkanvidereføreoverfor programleverandøren.youseeeraldrig erstatningsansvarligfordriftstab,tabtavanceeller andreindirektetab,sommåtteopståiforbindelsemed denneaftale. 5Leveranceninternet Signalforsyningenindeholderdatatransportupstream/ downstream(returvej),hvorveddetilsluttedehusstande tilbydesinternetadgangviaenkabelémodemløsning. 6Rettentilanvendelseafanlæggets frekvensbånd TilbrugforYouSee'sleveringafsignalforsyningog internetadgangfrayousee,anvenderyousee programfordelingsanlæggetsfrekvensbåndogforestår denløbendedisponeringogadministrationaf frekvensbåndet. DetteernødvendigtforatYouSeekanopfyldelsesine forpligtelseroverforkunden. YouSeeharherudoverikkerettighederover frekvensbåndet,ogersåledesikkeberettigettilatstille

5 Kontraktensside5af12 frekvensbåndetédirekteellerindirekteétilrådighedfor andreudenskriftligtsamtykkefrakunden. 7Opè/Ombygningafprogramfordelingsanlæg YouSeeopÉ/ombyggeranlæggettilenkapacitet svarendetil60analogetvéprogrammer(derkanidag placeresca.6digitaleprogrammerpåénanalog),samt returvejifrekvensbåndet5é65mhz. Deterenforudsætningforaftalen,atderikkeerfejli Anlæggetspassivesystem. Hvissådannefejlpåvisesfjernesde,forKundens regning. Kundenerforpligtettilatskaffefriadgangtilalle husstandeunderombygningen.idettilfældehvordette ikkesker,udføresarbejdetefterfølgendeforkundens regning. Hvisdetsomfølgeafskjultefejlellermangleri Anlæggetmedføreruforholdsmæssige storeomkostningeratombyggeanlægget,accepterer Kundenenreforhandlingafdenneaftale. Hvisstikdåserneilejlighederneikkeerreturvejsduelige, udskiftesdissesenestitaktmedatdenenkelte husstand opretteretinternetabonnementhosyousee. YouSeeafholderomkostningertilinstallationen,men eventuellereparationsarbejdersomf.eks.malingog tapetsering(eksempelvisvedudskiftningaf antennestikdåse)udførespåkundensegen foranstaltningogfordennesregning. 8Leveringstid LeveringstidoplysesafYouSeehurtigstmuligt,efterat aftalenermodtagetiunderskrevetstand. Leveringstidenforudsætter,atdefornødnetilladelser, herundergravetilladelsermv.foreligger,ogatarbejdeti øvrigtkanudføresuhindret. Leveringstidenopgivesaltidmedforbeholdfor eventuelleforsinkelser,somfølgeafforhold,derligger udenforyousee'skontrol. 9Abonnementsprisen Abonnementsprisenidenneaftaleerfastsatpå baggrundafantalletafaktivetvéabonnementer,jf. antalletangivetpåforsiden. Hvisantalletafaktiveabonnementerændrersig, forbeholderyouseesigrettentilatgenforhandleaftalen medkunden. Kundeneransvarligforopkrævningogviderebetalingtil YouSeeforYouSeeClear(ukodet)Grundpakkeihenhold tildenneaftale. AbonnementsprisenforYouSeeClear(ukodet) GrundpakkeomfatterikkevederlagtilKODAÉogCOPYÉ DAN.Kundenafregnersomanlægsejerselvdisse vederlag. AfregningafKODAÉogCOPYÉDANÉvederlagvedrørende programleveringskerihenholdtilgældenderegler. Ejereaffællesantenneanlægskalhvertåropgøre antalletaffaktisketilslutningerpr.31.december.denne opgørelsedannergrundlagforindbetalingafvederlagi detefterfølgendeår. YouSeeopkræverikkeKODAÉogCOPYÉDANÉvederlag detførsteindeværendeårefteridriftsættelseafdenne aftale. Detilsluttedehusstandebliversatitakstnår signalforsyningeneretableret.alleafgifteropkræves kvartalsvisforud. Abonnementsprisenforvalgtetillægspakkerbetalesaf detilsluttedehusstandekvartalsvisforudjf. Bilagtil aftalen. Abonnementsprisenomfatterikkeomkostningertil renoveringafanlægget,elinstallationelleretableringaf forbindelsemellemyousee'safleveringspunktog Anlægget. HvisbetalingafabonnementsprisenforYouSeeClear (ukodet)grundpakkeikkeskerindenudløbetaf betalingsfristen,udsenderyouseeenskriftligrykker medangivelseaf,atsignalleverancenvilbliveafbrudt, såfremtbetalingikkefinderstedindenenangivenfrist. Hvisbetalingikkefinderstedindendennyefrist, afbryderyouseesignalleverancenudenyderligere varsel.aftalenkandaophævesafyousee,jf.punktet "Misligholdelse". Vedforsinketbetalingafethvertbeløbihenholdtil denneaftale,eryouseeberettigettilatopkræve morarenterefterrentelovensregler.youseeer endvidereberettigettilatopkrævegebyrerved udsendelseafrykkerskrivelser. Genoptagelseafsignalforsyningenkanførstske,når restancenerbetalt. Deropkrævesetgenåbningsgebyrpådenefterfølgende regning. Afbrydelseafsignalforsyningenpågrundafmanglende betalingmedføreringenreduktionifakturabeløbet. 10Prisregulering Abonnementspriserneeksklusiveventuellerabatter

6 Kontraktensside6af12 indeksreguleresårligtpr.1.januarioverensstemmelse meddenalmindeligeprisudviklingpåmarkedet. P.t.benyttesnettoprisindeksetforjulimåneddet foregåendeår,somopgøresogoffentliggøresaf DanmarksStatistik.UdgårdetteindekskanYouSee vælgeatregulereihenholdtilandettilsvarendeindeks. Dertagesforbeholdforændringerioffentlige afgiftermv. YouSeekanendvidereregulereabonnementsprisen iforbindelsemedudefrakommendeprisé ogomkostningsstigningerfraprogramleverandører,dog kunefteretforudgåendeskriftligtvarselpå45dage. Forprisreguleringhenvisesogsåtilvedlagtebrochure vilkårfortvhosyousee. 11Fordelingoganvendelseafprogrammerne Programforsyningenmåudelukkendedistribueres tilprivatehusstande,herunderplejehjem,kollegierog tilsvarendebofællesskaber. FordelingafdeleverederadioÉogtvÉprogrammerskal skesamtidigtoguændrettildetilsluttedehusstandeder signalforsynesviaanlægget. Offentligfremvisningellererhvervsmæssigudnyttelseaf deleverederadioéogtvéprogrammererkuntilladtefter særligaftalemedyouseeogrettighedshaverne. Kundenskalviderespredeprogramleverancen iudsendelsesområdetihenholdtildetilenhver tidgældendetekniskereglerfastsatafde offentligemyndigheder. Kundenerikkeberettigettilatoptageleveranceneller nogendelherafividere omfang,endformåletmednærværende aftalenødvendiggør. Kundenerikkeberettigettilatviderespredeleverancen ellerdeleherafpåandenmådeendforeskreveti aftalen. KundenogYouSeeerenigeom,atdenafYouSee leveredeprogramforsyningikkemåvideredistribueres ellerpåandenmådevideresælgestiltredjemand, herunderhusstandforeningerogantenneforeninger. husstandforeningerderliggerindenforforeningens geografierundtaget,dvs.atdeterenforudsætningat Kundenforsynermedlemmeriogomkring husstandforeningsfysiskeadresse. 12ForpligtelserforKunden VedindgåelsenafdenneaftaleoverdragerKundenen kompletadresselisteoversamtligehusstande,derkan tilsluttesanlægget.adresselistenskalindeholdede enkelteadresser,ogmåikkeopgivessom adresseintervaller. Iforbindelsemedbehandlingenafadresserbetragtes YouSeesomdatabehandlerogKundensom dataansvarlig. Adresselistenmåudelukkendeanvendestil faktureringsformålogtilmarkedsføringafdeprodukter, somyouseeihenholdtilaftalenskallevere tildetilsluttedehusstande. YouSeemåikkeoverdrageellerpåandenmådegøre adresselistentilgængeligfortredjemand.youseemå dogoverdrageadresselistentilkoncernforbundne selskaber,hvisdetskeralenemeddetformålat koordineremarkedsføringentilkundensmedlemmer. YouSeeforpligtersigtilattræffedefornødnetekniske ogorganisatoriskesikkerhedsforanstaltningermod,at oplysningernehændeligtellerulovligttilintetgøres, fortabesellerforringessamtmod,atdekommertil uvedkommendeskendskab,misbrugeselleriøvrigt behandlesistridmedpersondataloven. YouSeeskalhaveadgangtilatkontrollereogservicere Anlæggetihusstande,rumogterræn,såledesat udvidelse/ombygningerogreparationafinstallationer kanskeomgåendeogudenhindringer. YouSeemodtagerderformindsténfællesnøglesom giveradgangtilejendommensfællesarealer.denne placeresnormaltiennøgleboks. Vælgerejendommenatskiftelåsesystem,skalKunden straksudlevereennynøgletilyousee. Nårfordelereerinstalleretindenforibygninger,skal Kundenforegenregninginstallereaflåseligeskabetil fordelereogsikreopmærkningafdenenkelte stikledning.låsenekøbesafyousee,derbevarer ejendomsrettentildisse. Hvisopmærkningafstikledningermanglersomfølgeaf fremmedeindgrebianlægget,betalerkundenforny opmærkning. Kundeninformererderelevantehusstandeomaftalens indgåelse. 13Selvbetjening AftalenforudsætteratKundenrapportererændringer, omkoblingertilkoblingerogfrakoblingervedbrugaf selvbetjeningpåyousee.dk/ i_foreningen_og_virksomheden.aspx Kundenkanmedfordeldesudengørebrugafde services,somderliggeriselvbetjeningsfunktionen, såsomviskontrakt,sefaktura,redigeringiegne kontaktpersonerm.v

7 Kontraktensside7af12 14Forholdettilrettighedshavere ErstatningsÉellervederlagskravfra programleverandørenssidesomfølgeaffordelingaf programmerfrayousee,bæresafyousee.deterdog enbetingelse,atbestemmelserneipunkterne"fordeling oganvendelseafprogrammerne"og"forpligtelserfor Kunden"eroverholdtafsåvelKundensomdetilsluttede husstande. Vederlagskrav,derfremsættesafandre rettighedshavere,eryouseeuvedkommende,herunder kravfrakodaéogcopyédan. 15Forsyningssikkerhed YouSeeafhjælperalledriftsforstyrrelserpåYouSee's egetudstyrfremtilanlæggetoghurtigstmuligt,således atforstyrrelsenialmindelighederfjernetsenestdagen efter. Såfremtdensamledeprogramforsyningpågrundaf driftsforstyrrelseriyousee'segetudstyrharværet afbrudtimereend48timer,regnetfra fejlmeldingstidspunktet,ydesenforholdsmæssig reduktionibetalingen. Derydesikkereduktion,hvisafbrydelsenskyldes forholdudenforyousee'skontrolsomnævnti Fordelingspunktet"Forcemajeure". 16Anlægget AnlæggetserviceresafYouSeeefterbestemmelsernei denneaftale. Kundenskalvedaftalensindgåelseoplyseogafhjælpe allekendtefejlogmanglerianlægget. KundenovergiverYouSeeetfuldstændigt dokumentationsmaterialeomanlægget,herunder ajourførttekniskspecifikationogtegningermedbilag samtajourførtekabelplanerogdiagrammer. Såfremtdetudleverededokumentationsmaterialeikke ertilstrækkeligttil,atyouseekanlevereserviceidet aftalteomfang,kanyouseerekvirereellerselv udfærdigeettilfredsstillendedokumentationsmateriale. Kundenbetalerudgifternehertil. IndgrebiAnlæggetmåkunforetagesefterforudgående aftalemedyousee. Bygningsreparationer,herundermaling,pudsningog tapetsering,dererennødvendigfølgeafopsætning, nedtagningellerflytningafkabler,stikledninger, stikdåserellerandetmaterielihusstandeneller bygningen,eryouseeuvedkommende. Betalingafelforbrugetogeventuelforsikringaf AnlæggeterYouSeeuvedkommende. 17Udleveringafnøgler ForatkunneudføreservicepåAnlægget,skalYouSee haveadgangtilennøgle,dergivermulighedforat kommeindtilanlægget. Dennøgle,derudleveresafKunden,somanbringesien indmuretnøglebokspåkundensejendom,skalkungive dennødvendigeadgangtilkundensejendom,såledesat servicefolkenekanudførederesarbejde.nøglenskal såledesgiveadgangtilmindstmuligt,ogkundenskal derforsikre,atdeudleveredenøglerikkegiveradgang tillokalerellerarealer,somyousee'sservicefolkikke harbrugfortilgangtil. YouSeekanikkegøresansvarligfortabellerskader, somfølgeraf,atenudleveretnøglegiveradgangtil mereendbeskrevetovenfor. 18Service YouSee'sserviceomfattersædvanligvedligeholdelseaf Anlæggettilogmedførstestikdåseihusstanden,samt udbedringafdefejl,derforekommerundernormale driftsforhold.fejlretningidenenkeltehusstandefter førstestikdåseudføresefteraftalemeddenenkelte husstandogfordenenkeltehusstandsregning. Denenkeltehusstandkantilkaldeserviceindenforde gældendeåbningstider. Itilfældeafsignaludfaldhosmereendtrehusstande, søgesfejlennormaltudbedretsammedag.fejlhosen enkelthusstandrettesindenfornormalarbejdstid,og indenfor78timerafhængigafartogomfang. Fejlretningstidoplysesvedfejlmelding. Driftsinformationerkanogsåoplyseselektroniskfordet enkeltepostnr.,seyousee.dk/driftsinfo. YouSeeudsenderviaInfokanalenvejledningtilalle tilsluttedehusstandemedoplysningeromtilkaldelseaf service. Anlægsændringerellerjusteringereksempelvissom følgeafændredemodtageforholdellerændret lovgivningsamtreparationerpågrundafbeskadigelse, kabelbrud,lyn,misbrugoguvedkommendeindgrebi anlæggeterikkeindeholdtiabonnementsprisen,men foretagesafyouseepåkundensanmodningog faktureressærskilttilkunden.

8 Kontraktensside8af12 19Aftalenshelhed AftalenudgørdenfuldeogenesteaftalemellemKunden ogyouseeomprogramforsyningogserviceogerstatter alleevt.tidligereindgåedeaftalermellemparterne herom. Ændringeriaftalenerkungyldige,nårdeeraftalti skriftligform. 20Individualitet Såfremtnogenbestemmelseidenneaftalekendes ulovligellerugyldig,skaldettekunrammeden pågældendebestemmelse,ogdeøvrigebestemmelser skalfortsatopretholdesefterderesindhold. 21Misligholdelse Aftalenkanitilfældeafenpartsvæsentlige misligholdelseophævesudenvarselafdenandenpart vedskriftligmeddelelseherom. Detansesbl.a.forvæsentligmisligholdelse: ÉatKundeneftermodtagelseafenrykkerskrivelsefra YouSeeikkebetalerdetskyldigebeløbtildenangivne frist,jf.fordelingspunktet"abonnementsprisen", ÉatKundenfordelerelleranvenderprogrammernei stridmeddenneaftale,jf.fordelingspunktet"fordeling oganvendelseafprogrammerne", ÉatKundenikkerettidigtmeddelerYouSeeændringeri antalletafhusstande,jf.fordelingspunktet "Forpligtelserforkunden",og Éatenpartbliverinsolvent,træderi betalingsstandsning,ellerindgårienkreditorordning medalleellernogleafsinekreditorer. Vedøvrigeformerformisligholdelseerdenkrænkede partberettigettilvedanbefaletbrevattilkendegive misligholdelsenogkrævedenneafhjulpetinden30 dage. Ermisligholdelsenikkeafhjulpetindenudløbetafdenne frist,erdenkrænkedepartberettigettilatophæve aftalenudenyderligerevarselvedskriftligmeddelelse herom. 22Forcemajeure Ansvaretforopfyldelseafenforpligtelseidenneaftale bortfalder,idetomfangopfyldelsehindresafsådanne ekstraordinæreomstændigheder,somdenenpartikke erherreover,ogsompartenikkevedaftalensindgåelse medrimelighedkunneellerburdehaveforudsetogej hellerburdehaveundgåetellerovervundet(force majeure). 23Opsigelse,flytningogomkobling BeggeparterkanopsigeaftalenomatKundenpå YouSee'svegneopkræverforYouSeeTv(ukodet) Grundpakke,detkanskemed12månedersskriftligt varseltiludløbafetkvartal. Opsigelseafaftalernemellemdeenkeltehusstandeog YouSee,flytningogomkoblingaftillægspakker,er reguleretafdetilenhvertidgældendevilkårfortvhos YouSee. HvisKundenharindgåetenleasingaftale,hvorYouSee erkautionistforanlægget,følgeropsigelsenfra Kundenssidedogleasingkontraktensafviklingsvilkår. 24Bindingsperiode AftalenkantidligstafKundenopsiges60månederefter påbegyndtbetaling. 25Overdragelse YouSeeharrettilatoverdragesinerettighederog forpligtelsertilandreselskaber. 26Meddelelser Allemeddelelserihenholdtildenneaftaleskalsendes pr.brevellereémailtildenpågældendepartsadresse, somerangivetpåaftalensforside. 27Værneting Tvistermellemparterneianledningafnærværende aftaleskalindbringesiførsteinstansforkøbenhavns ByretellerommuligtforØstreLandsret. Dogskalhverafparternehaverettilatkræveen konkrettvistafgjortvedvoldgift,modatafholde2/3af voldgiftsrettensomkostninger. Såfremtenpartønskerensagafgjortvedvoldgift fremforveddeordinæredomstole,skaldettesenest gøresgældendeiforbindelsemedfremlæggelseaf svarskrift. Itilfældeafatensaghenvisestilvoldgiftskal Voldgiftsrettenbeståaftremedlemmer,hvorafhver partudpegerétmedlem.deudpegedemedlemmer vælgerdettredjemedlem,dervirkersomrettens formand.itilfældeafuenighedudpegesformandenaf PræsidentenforKøbenhavnsByret.

9 Voldgiftsrettenskalværenedsatsenestenmånedefter atenafparterneskriftligtharmeddeltdenandenpart voldgift,menskalunderalleomstændighederbehandles afdeordinæredomstole. ønskeomensagshenvisningtilvoldgift. Ubestridtebetalingskravskalikkekrævesafgjortved medkundenindsamlekontaktoplysningerpådeenkelte 28DigitalkommunikationfraYouSee husstande,herundernavn,eémailogmobilnummer. MedhenblikpåatKundenogYouSeeønskeratydeen bedreslutbrugerservice,vilyouseegerneisamarbejde servicemeddelelser,herunderinformationom driftsforstyrrelsermedmindrehusstandenharafgivet samtykketilmarkedsføring. Kontaktoplysningerneviludelukkendeblivebrugttil Tilaftalenhørerfølgendebilag: Bilag1:Kontaktpersoneriøvrigt 29Bilagtilaftalen Bilag2:Aftalenomfatterfølgendeenkeltadresser YouSee(privatehusstandemedindividueltilslutning)" Bilag3:Aftalenomfatterfølgendeprogrammer Brochure:Dentilenhvertidgældende"Kanaloversigt" YouSee" "AbonnementsvilkårforKabelÉtvhos "AbonnementsvilkårforBredbåndviaKabelÉtvhos Brochure:Detilenhvertidgældende "AbonnementsvilkårforYouSee'sTelefoni" Brochure:TilmelddigYouSeeNyhedsservice Kontraktensside9af12

10 Bilag1 G/FTisvildelund Kontaktpersoner: Ystadvej5 FormandJensLundgaard Sagskontakt G/FTisvildelund 2850NÆRUM Mobil: Ystadvej5 FormandJensLundgaard G/FTisvildelund 2850NÆRUM Mobil: Ystadvej5 Teknisksagskontakt FormandJensLundgaard 2850NÆRUM Mobil: Kontraktensside10af12

11 Kontraktensside11af12 Bilag2 Aftalenomfatterfølgendeenkeltadresser: Lundebakken1,3210VEJBY Lundebakken2,3210VEJBY Lundebakken3,3210VEJBY Lundebakken4,3210VEJBY Lundebakken5,3210VEJBY Lundebakken6,3210VEJBY Lundebakken7,3210VEJBY Lundebakken8,3210VEJBY Lundebakken9,3210VEJBY Lundebakken10,3210VEJBY Lundebakken11,3210VEJBY Lundebakken12,3210VEJBY Lundebakken13,3210VEJBY Lundebakken14,3210VEJBY Lundebakken15,3210VEJBY Lundebakken16,3210VEJBY Lundebakken17,3210VEJBY Lundebakken18,3210VEJBY Lundebakken19,3210VEJBY Lundebakken20,3210VEJBY Lundebakken21,3210VEJBY Lundebakken22,3210VEJBY Lundebakken23,3210VEJBY Lundebakken24,3210VEJBY Lundebakken26,3210VEJBY Lundebakken28,3210VEJBY Lundeskrænten1,3210VEJBY Lundeskrænten2,3210VEJBY Lundeskrænten3,3210VEJBY Lundeskrænten4,3210VEJBY Lundeskrænten5,3210VEJBY Lundeskrænten6,3210VEJBY Lundeskrænten7,3210VEJBY Lundeskrænten8,3210VEJBY Lundeskrænten9,3210VEJBY Lundeskrænten10,3210VEJBY Lundeskrænten11,3210VEJBY Lundeskrænten12,3210VEJBY Lundeskrænten13,3210VEJBY Lundeskrænten14,3210VEJBY Lundeskrænten15,3210VEJBY Lundeskrænten16,3210VEJBY Lundeskrænten17,3210VEJBY Lundeskrænten18,3210VEJBY Lundeskrænten19,3210VEJBY Lundeskrænten20,3210VEJBY Lundeskrænten21,3210VEJBY Lundeskrænten22,3210VEJBY Lundeskrænten23,3210VEJBY Lundeskrænten24,3210VEJBY Lundeskrænten26,3210VEJBY Lundeskrænten28,3210VEJBY Lundeskrænten30,3210VEJBY Lundeskrænten32,3210VEJBY Lundeskrænten34,3210VEJBY Lundeskrænten36,3210VEJBY Lundeskrænten38,3210VEJBY Lundeskrænten40,3210VEJBY Lundeskrænten42,3210VEJBY Lundeskrænten44,3210VEJBY Lundeskrænten46,3210VEJBY Lundeskrænten48,3210VEJBY Lundeskrænten50,3210VEJBY Lundeskrænten52,3210VEJBY Lundeskrænten54,3210VEJBY Lundeskrænten56,3210VEJBY Lundeskrænten58,3210VEJBY

12 Aftalenomfatterfølgendeprogrammer: Bilag3 DerhenvisestildentilenhvertidgældendeKanaloversigt. Kontraktensside12af12

yousee Vi sikrer jer den bedste forbindelse - også i fremtiden Hvorfor skal I opgradere? Jeres særlige opgraderingstilbud

yousee Vi sikrer jer den bedste forbindelse - også i fremtiden Hvorfor skal I opgradere? Jeres særlige opgraderingstilbud Returadresse: YouSee, Teglholmsgade 1, Dl- PMM, 0900 København C Vedr. G/F Klosterparken Lennart Rosenstock Klosterparken 11 2680 Solrød Strand YouSee A/S yousee.dk 70 70 40 00 Teglholmsgade 1 0900 København

Læs mere

Abonnementsvilkår for MES FIBERNET A/S

Abonnementsvilkår for MES FIBERNET A/S Abonnementsvilkår for MES FIBERNET A/S Ordrebekræftelsen er sammen med abonnementsvilkårene grundlaget for aftalen mellem dig og MES FIBERNET A/S. MES FIBERNET A/S har her fremhævet nogle vigtige punkter

Læs mere

YouSee Mobil. Få det, som du vil

YouSee Mobil. Få det, som du vil YouSee Mobil Få det, som du vil Mobil til dem, der gerne vil have det hele Gode oplevelser skal ikke bare være noget, du får derhjemme. Derfor giver YouSee dig den bedste dækning og lynhurtig mobil internetforbindelse,

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL DIGITALISERING AF UDSATTE BØRN OG UNGE (DUBU)

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL DIGITALISERING AF UDSATTE BØRN OG UNGE (DUBU) SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL DIGITALISERING AF UDSATTE BØRN OG UNGE (DUBU) Mellem (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S (herefter "KOMBIT") INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear B008, 04, 12. Forbehold for trykfejl. Kabel-tv Få mere information på yousee.dk Kundeservice Tlf. 80 80 40 40 Hverdage 08.00 18.30 Support Tlf. 80 80 40 50 Hverdage 08.00 20.00 Weekend 12.00 20.00 Abonnementsvilkår

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv)

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) August 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) August 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen

Læs mere

YouSee Mobil. Få det, som du vil med særlig foreningsrabat

YouSee Mobil. Få det, som du vil med særlig foreningsrabat YouSee Mobil Få det, som du vil med særlig foreningsrabat Mobil til dem, der gerne vil have det hele Gode oplevelser skal ikke bare være noget, du får derhjemme. Derfor giver YouSee dig den bedste dækning

Læs mere

Status på jeres nuværende aftale. - Den eksisterende aftale er indgået i maj 2003. - Bindingsperiode på 60 mdr er udløbet

Status på jeres nuværende aftale. - Den eksisterende aftale er indgået i maj 2003. - Bindingsperiode på 60 mdr er udløbet Status på jeres nuværende aftale. - Den eksisterende aftale er indgået i maj 2003 - Bindingsperiode på 60 mdr er udløbet - Aftalen er med returvej og service - Anlægget er et stikledningsanlæg uden at

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv)

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Juni 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen

Læs mere

YouSee Mobil. Få det, som du vil med særlig foreningsrabat

YouSee Mobil. Få det, som du vil med særlig foreningsrabat YouSee Mobil Få det, som du vil med særlig foreningsrabat Mobil til dem, der gerne vil have det hele Gode oplevelser skal ikke bare være noget, du får derhjemme. Derfor giver YouSee dig den bedste dækning

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC Play TV

Tillægsvilkår for TDC Play TV Tillægsvilkår for TDC Play TV Februar 2015 Indhold 1. Tillægsaftalen...3 2. Brug af TDC Play TV...3 3. Registrering af bruger...3 4. Personoplysninger...4 5. Offentlig visning og videredistribution...4

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mofibo

Abonnementsvilkår for Mofibo Abonnementsvilkår for Mofibo Maj 2014 Indhold Abonnementsvilkår for Mofibo 1. Tillægsaftalen... 3 2. Aftalens parter... 3 3. Brug af Mofibo-tjenesten... 3 4. Priser... 3 5. Betaling... 3 6. Personoplysninger....

Læs mere

Bilag I.A Tilslutningsaftale Øvrige ikke-kommunale Kunder

Bilag I.A Tilslutningsaftale Øvrige ikke-kommunale Kunder Bilag I.A Tilslutningsaftale Øvrige ikke-kommunale Kunder Rammeaftale 50.85 Brændstof og fyringsolie Delaftale 2 Levering af Brændstof og fyringsolie Indholdsfortegnelse 1. Øvrige ikke-kommunale Kunders

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Bredbåndstelefoni FriTale. Juni 2016

Tillægsvilkår for YouSee Bredbåndstelefoni FriTale. Juni 2016 Tillægsvilkår for YouSee Bredbåndstelefoni FriTale Juni 2016 Indholdsfortegnelse Abonnementsvilkår for YouSee s telefonitjenester (YouSee Telefoni) YouSee s telefonitjeneste (PSTN) YouSee s ISDN-tjeneste

Læs mere

Signalforsyning af IP fibernet. Afd. Søndermarken

Signalforsyning af IP fibernet. Afd. Søndermarken Afd. Søndermarken Side : 1/7 Signalforsyning af IP fibernet Afd. Søndermarken 1 Afd. Søndermarken Afd. Søndermarken - er selvstændige almene boligafdeling. Afd. Søndermarken V/ Frederiksberg Forenede Boligselskaber

Læs mere

Sådan oprettes du som foreningskunde

Sådan oprettes du som foreningskunde Sådan oprettes du som foreningskunde Fase 1 Fase 2 Fase 3 Kontrakt- og planlægningsfase Anlæg etableres Anlæg klargøres uge 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Planlægning = ca. 5 uger

Læs mere

Rammeaftale, 2013 11. december 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni

Rammeaftale, 2013 11. december 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni Rammeaftale, 2013 11. december 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni Denne aftale om levering af tv, internet og telefoni er indgået mellem på den ene side: EnergiMidt A/S CVR-nr. 28 33 19

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Bilag I.A Tilslutningsaftale øvrige ikke-kommunale Kunder. Rammeaftale Brændstof og fyringsolie Delaftale 1 Tankkort til tankstationer

Bilag I.A Tilslutningsaftale øvrige ikke-kommunale Kunder. Rammeaftale Brændstof og fyringsolie Delaftale 1 Tankkort til tankstationer Bilag I.A Tilslutningsaftale øvrige ikke-kommunale Kunder Rammeaftale 50.85 Brændstof og fyringsolie Indholdsfortegnelse 1. Øvrige ikke-kommunale Kunders brug af Rammeaftalen... 3 2. Proces for efterfølgende

Læs mere

YouSee Rate forudsætter CPR-nummer.

YouSee Rate forudsætter CPR-nummer. Vilkår for YouSee Rate Juni 2016 1. Aftalen Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Rate. YouSee Rate er afdragsordninger, der tilbydes ved køb af visse mobilterminaler hos YouSee. Der er således tale

Læs mere

Hurtig forenings bredbånd Det får beboerne i dag!

Hurtig forenings bredbånd Det får beboerne i dag! Hurtig forenings bredbånd Det får beboerne i dag! Forenings bredbånd MELLEM Månedspris*/** God Fart (10/10 Mbit/s) Mere Fart (20/20 Mbit/s) Høj Fart (30/30 Mbit/s) Fuld Fart (40/40 Mbit/s) Telefoni, forbrugsafregnet

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mofibo hos YouSee. Maj 2014

Abonnementsvilkår for Mofibo hos YouSee. Maj 2014 Abonnementsvilkår for Mofibo hos YouSee Maj 2014 Indholdsfortegnelse Abonnementsaftale for Mofibo 1. Tillægsaftalen 4 2. Aftalens parter 4 3. Brug af Mofibo-tjenesten 4 4. Priser 5 5. Betaling 5 6. Personoplysninger

Læs mere

YouSee Tv. - hvad vil du se?

YouSee Tv. - hvad vil du se? YouSee Tv - hvad vil du se? Faste tv-pakker som vi har blandet Grundpakke 25 Mellempakke 3 5 Fuldpakke 64 * * * Regionskanaler fra TV 2, hvor der indgår to af kanalerne i tv-pakken DR1, DR2 og DR3 Synstolkning

Læs mere

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk mobil: 2367 3106 e-mail: anmc@kl.dk ref: : anmc Bilag 1 29. september 2015 Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark

Læs mere

Ejerforeningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni

Ejerforeningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni 1 Ejerforeningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni Denne aftale om levering af tv, internet og telefoni er indgået mellem på den ene side: GE Erhverv A/S (GE Fibernet) CVR-nr. 21504300

Læs mere

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf.

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf. Betingelser for ADSL abonnement hos UnoTel Version 1.7 (1. august 2013) Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

Tilslutningsvilkår. for NRGi Fibernet A/S

Tilslutningsvilkår. for NRGi Fibernet A/S Tilslutningsvilkår for NRGi Fibernet A/S Januar 2013 1. Definitioner 1.1 Ved Abonnementsbetaling forstås den løbende betaling, som Abonnenten skal erlægge for de af Abonnenten til enhver tid bestilte Tjenester.

Læs mere

Kunden er mod særskilt betaling berettiget til via download fra Kundens server, eller på tilsvarende måder, at opdatere de omfattede enheder.

Kunden er mod særskilt betaling berettiget til via download fra Kundens server, eller på tilsvarende måder, at opdatere de omfattede enheder. Aftale om erhvervskopiering 1 Anvendelsesområde Denne aftale omfatter Kundens kopiering af lovligt erhvervede udgivne lydoptagelser (f.eks. CD er og Mp3-filer) herefter skæringerne, til anvendelse på Kundens

Læs mere

Bilag 1b: Produktspecifikation for transmissionsydelser

Bilag 1b: Produktspecifikation for transmissionsydelser Bilag 1b: Produktspecifikation for transmissionsydelser 1 Indhold 1 Indhold... 1 2 Omfang... 1 3 Transmissionskapacitet... 1 3.1 Transmissionskapacitet 2Mbit/s... 1 3.2 Transmissionskapacitet > 2Mbit/s...

Læs mere

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear. Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear. Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012 Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder

Læs mere

Rammeaftale. Mellem. Følgende regioner: Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. Region Nordjylland. Region Midtjylland

Rammeaftale. Mellem. Følgende regioner: Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. Region Nordjylland. Region Midtjylland Rammeaftale Mellem Følgende regioner: Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark.. Region Nordjylland. Region Midtjylland (herefter samlet "Regionerne" og hver for sig "den enkelte region") og

Læs mere

Den bedste underholdning samlet et sted!

Den bedste underholdning samlet et sted! Den bedste underholdning samlet et sted! Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Vælg en fast tv-pakke eller bland selv din pakke Se Live-tv og de nyeste film og serier med YouSee Play Tv

Læs mere

betingelser for Signalforsyning

betingelser for Signalforsyning betingelser for Signalforsyning Almindelige betingelser for forsyning fra GVD Antenneforening På de følgende sider kan du læse de vilkår, som er gældende for din aftale om leverance af tv og/eller andre

Læs mere

Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale)

Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale) Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale) YouSee kodet Tv via kabel-tv-stik YouSee Tv via telefonstik eller

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mofibo

Abonnementsvilkår for Mofibo Abonnementsvilkår for Mofibo Juni 2016 1. Tillægsaftalen Denne tillægsaftale gælder for aftaler om abonnement på Mofibo-tjenesten, der udbydes af Mofibo ApS (Mofibo). Mofibo-tjenesten giver adgang til

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

Kollektiv foreningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni

Kollektiv foreningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni Kollektiv foreningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni Denne aftale om levering af tv, internet og telefoni er indgået mellem på den ene side: SEAS-NVE CVR-nr. 24213528 Hovedgaden

Læs mere

Tilslutningsaftale selvejende institutioner. Rammeaftale Interaktive tavler og av-udstyr

Tilslutningsaftale selvejende institutioner. Rammeaftale Interaktive tavler og av-udstyr Tilslutningsaftale selvejende institutioner Rammeaftale 50.70 Interaktive tavler og av-udstyr Indholdsfortegnelse 1. Tilslutning af selvejende institutioner... 3 1.1. Selvejende statslige og selvejende

Læs mere

Abonnementsvilkår for YouSee s mobildatatjenester (Mobilt Bredbånd fra YouSee) Få mere information på yousee.dk eller 70 70 40 40

Abonnementsvilkår for YouSee s mobildatatjenester (Mobilt Bredbånd fra YouSee) Få mere information på yousee.dk eller 70 70 40 40 W019, 43, 12. Forbehold for trykfejl. Få mere information på yousee.dk eller 70 70 40 40 Åbningstider Kundeservice Hverdage 08.00 18.30 Support Hverdage 08.00 20.00 Weekend 10.00 20.00 Abonnementsvilkår

Læs mere

Abonnementsvilkår for kodet digitalt kabel-tv hos YouSee

Abonnementsvilkår for kodet digitalt kabel-tv hos YouSee S044, 04, 12. Forbehold for trykfejl. Få mere information på yousee.dk Kundeservice Tlf. 80 80 40 40 Hverdage 08.00 18.30 Support Tlf. 80 80 40 50 Hverdage 08.00 20.00 Weekend 12.00 20.00 Abonnementsvilkår

Læs mere

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden")

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter kunden) Kontrakt mellem Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden") og [navn] [adresse] [postnummer] (CVR-nr. [........]) (herefter "leverandøren") om informationsindsats om

Læs mere

Udbud farligt affald Kontrakt

Udbud farligt affald Kontrakt Udbud farligt affald 2017 Kontrakt Dato: 28-09-2017 Dokument id: 65140 Version: 1.0 Udarbejdet af: OFD Kontrol: - Godkendt af: MEL side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Dine muligheder hos Støvring Antenneforening

Dine muligheder hos Støvring Antenneforening Støvring @ntenneforening Dine muligheder hos Støvring Antenneforening - information om tv, bredbånd og mobil Det bedste tv-udbud Hos Støvring Antenneforening får du Danmarks bedste og bredeste udbud af

Læs mere

K O N T R A K T. mellem

K O N T R A K T. mellem K O N T R A K T mellem Ejerforeningen Universitetshaven Øst V/bestyrelsen Ejerforeningen Universitetshaven Vest V/bestyrelsen Andelsboligforeningen Universitetshaven 1 V/bestyrelsen 2300 Kæbenhavn S (i

Læs mere

Prisaftale vedrørende fodbehandling omfattet af reglerne for udvidet helbredstillæg til pensionister

Prisaftale vedrørende fodbehandling omfattet af reglerne for udvidet helbredstillæg til pensionister Norddjurs Kommune, Indkøbsfunktionen november 2014 Side 1 af 8 Prisaftale vedrørende fodbehandling omfattet af reglerne for udvidet helbredstillæg til pensionister 1. Aftalens parter Nærværende prisaftale

Læs mere

Tilbud på GE Fibernet til grundejerforeningen Egen

Tilbud på GE Fibernet til grundejerforeningen Egen Inger Olesen Egevej 56 8680 Ry Galten, d. 10. januar 2014 Tilbud på GE Fibernet til grundejerforeningen Egen Efter aftale sender jeg hermed et tilbud på etableringen af GE Fibernet til grundejerforeningen

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Tv. Private husstande med individuel aftale August 2015

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Tv. Private husstande med individuel aftale August 2015 Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Tv Private husstande med individuel aftale August 2015 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for

Læs mere

Etablering at TDC Kabel TV ejet an/ceg med returvej samt forsyningsaftale med individuelt tilvalg, Service og returvej 05-02-2002

Etablering at TDC Kabel TV ejet an/ceg med returvej samt forsyningsaftale med individuelt tilvalg, Service og returvej 05-02-2002 II Kabel TV Etablering at TDC Kabel TV ejet an/ceg med returvej samt forsyningsaftale med individuelt tilvalg, Service og returvej 05-02-2002 Ejendommen/Foreningens navn: HF-nr.: 223-001-000 Anlcegsnr.:

Læs mere

dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser

dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser Nærværende salgs- og leveringsbetingelser, dateret 31. januar 2013, finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, leverancer og aftaler i øvrigt mellem

Læs mere

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE Sted/ Dato.. Mellem Gentofte Kommune og Fritvalgs-leverandøren (Virksomhedens fulde navn og CVR-nr.): ----------------------------------------------------------------------- indgås herved følgende KONTRAKT

Læs mere

Danmarks største underholdningsunivers. De bedste tv-kanaler, film, serier og musik

Danmarks største underholdningsunivers. De bedste tv-kanaler, film, serier og musik Danmarks største underholdningsunivers De bedste tv-kanaler, film, serier og musik Agenda / A/F Albertslund Vest afd. 1 - Gennemgang af YouSee aftale mulighed for ny aftale? - Traditionel TV - Bland Selv

Læs mere

ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE

ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE PI formidler Gældende pr. august 2009 Indholdsfortegnelse I Generelle regler... 3 1. Definitioner... 3 2 Aftalens omfang... 3 3 Formidlers ydelser... 3 6 Ansvar

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION Mellem Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København

Læs mere

Kontrakt om levering af træflis til Måbjergværket

Kontrakt om levering af træflis til Måbjergværket Notat Kontrakt om levering af træflis til Måbjergværket DONG Energy Power A/S Kraftværksvej 53 7000 Fredericia Tlf 99 55 11 11 Fax 76 22 19 62 Kontraktnr.: www.dongenergy.dk CVR-nr. 18 93

Læs mere

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Version 1.0 Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

Generelle Vilkår for levering og drift af Fullrates tjenester

Generelle Vilkår for levering og drift af Fullrates tjenester Generelle Vilkår for levering og drift af Fullrates tjenester Marts 2016 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 1 1.A. Elektronisk kommunikation og elektronisk regning... 2 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere...

Læs mere

Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21

Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21 Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21 Indhold 1 Parterne... 3 2 Kontraktens grundlag... 3 3 Kontraktens omfang... 3 4 Kontraktperiode... 4 5 Kontakt mellem parterne... 4

Læs mere

Kontrakt. mellem. Landsskatteretten. Ved Vesterport 6, 6. sal. 1612 København V SKAT. Østbanegade 123. 2100 København Ø

Kontrakt. mellem. Landsskatteretten. Ved Vesterport 6, 6. sal. 1612 København V SKAT. Østbanegade 123. 2100 København Ø Kontrakt mellem Landsskatteretten Ved Vesterport 6, 6. sal 1612 København V og SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø (i det følgende kaldet Kunden) og LEVERANDØRNAVN ADRESSE POSTNUMMER (i det følgende

Læs mere

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213)

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Mellem [Kommunens navn] [Adresse] [Postnr. og by] CVR. nr. (herefter benævnt Samarbejdsparten ) og CBS - Dept. of International Business Communication IBC DanCAST

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring DONG Energy El & Gas A/S 13. juni 2014 1. Anvendelsesområde og generelle forhold Disse leveringsbetingelser ( Leveringsbetingelser )

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. AFTALE VEDRØRENDE TØMNING AF PUMPESTATIONER, SANDFANGSBRØNDE, OLIEUDSKILLER OG FEDTFANGSBRØNDE. 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous

Læs mere

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX Rengøringsaftale Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk I det følgende kaldet Kunde. og XXXX I det følgende kaldet Leverandøren Side 1 af 8 1. Aftalens retlige grundlag:... 3 2. Rengøringsaftalens

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 7 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

Stofa Kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013. 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR

Stofa Kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013. 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for StofaTv version 1.9. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning

Læs mere

Ved Disponenter forstås de medarbejdere hos Kunden, som af Kundeadministrator har fået tildelt rettigheder til indkøb via Byg-e.

Ved Disponenter forstås de medarbejdere hos Kunden, som af Kundeadministrator har fået tildelt rettigheder til indkøb via Byg-e. Forretningsbetingelser: Generelle forretningsbetingelser Disse forretningsbetingelser dækker alle leverancer af Byg-e s danske services uanset brugervirksomhedens hjemland. For Byg-e s leverancer af kommunikations-

Læs mere

Den bedste underholdning samlet et sted!

Den bedste underholdning samlet et sted! Den bedste underholdning samlet et sted! Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Vælg en fast tv-pakke eller bland selv din pakke Se de nyeste film og serier med YouSee Play Millioner af

Læs mere

Abonnementsvilkår for NOE

Abonnementsvilkår for NOE Abonnementsvilkår for NOE Ordrebekræftelsen er sammen med abonnementsvilkårene grundlaget for aftalen mellem dig og NOE. NOE har her fremhævet nogle vigtige punkter i abonnementsvilkårene. Vi anbefaler

Læs mere

Rammeaftale. Levering af

Rammeaftale. Levering af Rammeaftale om Levering af LEDERUDVIKLINGSPROGRAM VERSION 2.0 DELAFTALE [INDSÆTTES VED UNDERSKRIFT] September 2013 Sagsnr. 13006364 1 af 15 Indhold Indhold... 2 1 Bilagsoversigt:... 3 2 Aftalens parter

Læs mere

Kontraktudkast. Levering samt installation af ILS-anlæg til bane 29 på Bornholms Lufthavn

Kontraktudkast. Levering samt installation af ILS-anlæg til bane 29 på Bornholms Lufthavn Kontraktudkast Levering samt installation af ILS-anlæg til bane 29 på Bornholms Lufthavn Indhold Indhold... 3 1 Parterne... 4 2 Baggrund og formål... 5 3 Fortolkningsprincipper... 5 4 Parternes samarbejde...

Læs mere

Aftale nr.: 8. november 2007. Tillægsaftale om Installationsydelser. mellem TDC A/S XXX

Aftale nr.: 8. november 2007. Tillægsaftale om Installationsydelser. mellem TDC A/S XXX Aftale nr.: 8. november 2007 Tillægsaftale om Installationsydelser mellem TDC A/S og XXX 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.1. BILAGSLISTE... 3 2. PRÆAMBEL... 4 3. PARTERNE... 4 4. TILLÆGSAFTALENS

Læs mere

Bilag 3. Udkast til kontrakt. vedr. levering af stomi- eller urologiprodukter til Frederikshavn Kommune eller Vesthimmerlands Kommune

Bilag 3. Udkast til kontrakt. vedr. levering af stomi- eller urologiprodukter til Frederikshavn Kommune eller Vesthimmerlands Kommune Bilag 3 Udkast til kontrakt vedr. levering af stomi- eller urologiprodukter til Frederikshavn Kommune eller Vesthimmerlands Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Kontraktgrundlag... 3 3. Kontraktens

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder. YouSee Mini Fri tale 5 GB Light Small Medium Large

Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder. YouSee Mini Fri tale 5 GB Light Small Medium Large Tillægsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder (med YouSee Konto): YouSee Mini Fri tale 5 GB Light Small Medium Large April 2016 (revideret juni 2016) Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen...

Læs mere

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning mellem Søfartsstyrelsen Carl Jacobsens Vej 31 2500 Valby CVR nr. 29 83 16 10 EAN nr. 5798 0000 23 000 (i det efterfølgende kaldet "Køber") og XXX XXX

Læs mere

Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV)

Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV) Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV) Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Accesforbindelse, digital modtager og andre forudsætninger... 1 3. Hastighedsreduktion...

Læs mere

Tillægsvilkår for HBO Nordic

Tillægsvilkår for HBO Nordic Tillægsvilkår for HBO Nordic Juli 2015 Indhold Tillægsaftalen... 3 Brug af HBO Nordic.... 3 Personoplysninger.... 3 Forbud mod offentlig visning og videredistribution.... 3 Ophavsret og misligholdelse

Læs mere

Kontrakt. Kontrakt mellem. bolig:net a/s. E/F Femkanten. levering af internet og telefoni. bolig:net a/s. Jonas Dahl. 20.

Kontrakt. Kontrakt mellem. bolig:net a/s. E/F Femkanten. levering af internet og telefoni. bolig:net a/s. Jonas Dahl. 20. Kontrakt bolig:net a/s Jonas Dahl 20. januar 2011 Kontrakt mellem bolig:net a/s og E/F Femkanten om levering af internet og telefoni INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning Parter Overordnede vilkår Bindingsperiode

Læs mere

Udvidet Fejlretning Erhverv. Tillægsvilkår

Udvidet Fejlretning Erhverv. Tillægsvilkår Udvidet Erhverv Tillægsvilkår Juni 2016 Indholdsfortegnelse Tillægsvilkår for Udvidet Erhverv: Hverdage 8-16 Hverdage 8-20 Alle dage 8-22 Alle dage 0-24 (døgnservice) 1. saftalen...4 2. Serviceelementer

Læs mere

Abonnementsvilkår for YouSee's TVoIP-tjeneste (YouSee TV via telefonnet eller fiber)

Abonnementsvilkår for YouSee's TVoIP-tjeneste (YouSee TV via telefonnet eller fiber) Abonnementsvilkår for YouSee's TVoIP-tjeneste (YouSee TV via telefonnet eller fiber) Juni 2016 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Accesforbindelse, digital modtager og andre forudsætninger...

Læs mere

Generelle vilkår for levering og drift af YouSee s tjenester

Generelle vilkår for levering og drift af YouSee s tjenester xxx, 43, 12. Forbehold for trykfejl. Få mere information på yousee.dk eller 70 70 40 40 Åbningstider Kundeservice Hverdage 08.00 18.30 Support Hverdage 08.00 20.00 Weekend 10.00 20.00 Generelle vilkår

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv Bestilling vedrørende TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data Valg af rabataftale: Sæt kryds: Aftaleperiode Rabat på abonnement

Læs mere

Individuel foreningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni

Individuel foreningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni Individuel foreningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni Denne aftale om levering af tv, internet og telefoni er indgået mellem på den ene side: [SYD ENERGI Bredbånd A/S ] CVR-nr.

Læs mere

Aftale om konsulentydelse til etablering af servicekultur

Aftale om konsulentydelse til etablering af servicekultur Teknik- og Miljøforvaltningen Aftale om konsulentydelse til etablering af servicekultur [dd.mm.åååå] Sagsnr.: [xxx] Dok.nr.: [xxx] SE nr.teknik- og Miljøforvaltningen: 1041 5810 CVR nr. Konsulenten: 2(5)

Læs mere

Bilag 3 Udkast til rammeaftale

Bilag 3 Udkast til rammeaftale Bilag 3 Udkast til rammeaftale 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem Vesthimmerlands Kommune Indkøbsenheden Himmerlandsgade 27 9600 Aars i det følgende kaldet VHK og Leverandør Virksomhed

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE November 2013

SAMARBEJDSAFTALE November 2013 Sagsnr. 057282-0001 jcj/ekr SAMARBEJDSAFTALE November 2013 Mellem Videncentret for Landbrug Sektion vedrørende videncentret, Heste Agro Food Park 15 8200 Aarhus N (herefter benævnt "Videncentret for Heste")

Læs mere

Kontrakt. mellem Randers Kommune. og leverandør af personlig og praktisk hjælp

Kontrakt. mellem Randers Kommune. og leverandør af personlig og praktisk hjælp Kontrakt mellem Randers Kommune og leverandør af personlig og praktisk hjælp marts 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter 3 2. Formål og omfang 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4. Vilkår for arbejdets

Læs mere

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen Kontrakt til godkendelse af leverandører under Frit valg - ordningen Svendborg Kommune Maj 2014 1 Indhold 1 Grundlag 2 Generelle betingelser 3 Betaling 4 Den private leverandørs forsikringer 5 Overdragelse

Læs mere

Vilkår for YouSee s digitale tv-bokse:

Vilkår for YouSee s digitale tv-bokse: Vilkår for YouSee s digitale tv-bokse: Maj 2017 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Forudsætninger... 2 3. Interaktive tjenester (pause, spole, optage, tv-arkiv og start forfra)... 2 4. Video

Læs mere

AFTALE OM TILSLUTNING TIL DDB

AFTALE OM TILSLUTNING TIL DDB Danskernes Digitale Bibliotek Juli 2013 AFTALE OM TILSLUTNING TIL DDB Aftale (herefter Aftalen ) mellem Danskerens Digitale Bibliotek /v Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V (herefter

Læs mere

Partnerskabsaftale og ansøgning om tilskud til etablering af højhastighedsbredbånd

Partnerskabsaftale og ansøgning om tilskud til etablering af højhastighedsbredbånd Partnerskabsaftale og ansøgning om tilskud til etablering af højhastighedsbredbånd 1. Indledning Hermed fremsender nedenfor anførte Sammenslutning ansøgning om tilskud til etablering af højhastighedsbredbånd

Læs mere

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet.

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet. Kontrakt Kontraktparadigme 2. oktober 2014 GEE/PBU Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia CVR-nr. 28980671 (herefter benævnt Energinet.dk ) og [ ] CVR-nr. [ ] (herefter benævnt Systemleverandøren

Læs mere

Pladekontrakt. Skabelon til: Aftale om indspilning og -udgivelse af fonogram. imellem. Pladeselskabs navn, kontaktperson: Adresse, telefon/fax:

Pladekontrakt. Skabelon til: Aftale om indspilning og -udgivelse af fonogram. imellem. Pladeselskabs navn, kontaktperson: Adresse, telefon/fax: Pladekontrakt Skabelon til: Aftale om indspilning og -udgivelse af fonogram imellem Pladeselskabs navn, kontaktperson: Adresse, telefon/fax: Virksomheds (SE) nummer: (i det følgende kaldet selskabet) og

Læs mere

Tilslutnings- og leveringsbetingelser for energi og vand fra. Københavns Lufthavne A/S (CPH), Kastrup

Tilslutnings- og leveringsbetingelser for energi og vand fra. Københavns Lufthavne A/S (CPH), Kastrup Tilslutnings- og leveringsbetingelser for energi og vand fra Københavns Lufthavne A/S (CPH), Kastrup Københavns Lufthavne A/S Energiadministrationen Tlf.: 32 31 32 31 E-mail: energi@cph.dk 20. maj 2015

Læs mere

Almene betingelser for tilslutning og levering af fiberforbindelse

Almene betingelser for tilslutning og levering af fiberforbindelse Almene betingelser for tilslutning og levering af fiberforbindelse Januar 2008 Sammen med tilslutningsaftalen er de almene betingelser grundlaget for Aftalen mellem dig og Energi Fyn Bredbånd A/S. 1. Definitioner

Læs mere

VELKOMMEN TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING - 22. JUNI 2015

VELKOMMEN TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING - 22. JUNI 2015 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 1. VALG AF DIRIGENT Bestyrelsen foreslår Chresten Haugaard fra Advokatfirmaet Hjerrild og Bisgaard 3. Fremlæggelse af endelig aftale, om salg af foreningen til YouSee

Læs mere