Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 Omfattendefølgendeadresser: Sebilag2 N Kundenr.: Marts2015 GrundejerforeningenTisvildelund Potentielle Antalforventede Ystadvej5 Kunde: Installationsadresser:67 Tilslutninger: 67 Aftalen omfatter:leveringafdigitalgrundpakkesomstandardtilejendommen/foreningenfrayousee. 2850NÆRUM Kontaktpersoner:Sebilag1 Dehusstande,sommåtteønskedet,givesmulighedforatmodtageflereDigitaltillægspakker udbudtafyousee. Følgendepriserergældende: Endelmængdeafprogrammerneiprogramforsyningenleveresindtilvidereanalogt. DetilsluttedehusstandetilbydesForeningsbredbåndviaYouSee'snet. TV/RADIOYouSeeudførerservice,fejlretningogvedligeholdelsepåanlægget. Tilslutningsafgift Engangsydelser Produkt: Prismedmoms: ,00 Grundpakke(pr. tilslutning) Månedligeydelser Produkt: Prismedmoms: 136,38 Rabat: 6,80 129,58 Ialt:TillægKODA/CopyDan: 29,88 tilslutning) LilleTillægspakke(pr. Prismedmoms:TillægKODA/CopyDan: 207,18 298,29 12,75 4,33 Itakstfra:1månedefteridriftsættelse Nettoprisindeks:Juli2014=132,4.Betalingsperiodekvartalformånedligeydelser. Afleveringspunkt:Lundeskrænten1 Leveringafsignalforsyningse Leveringstid YouSee Teglholmsgade1 0900KøbenhavnC Teglholmsgade1&C1 Salgsafdelingen 0900KøbenhavnC Telefon: Telefax: YouSeeCVR:nr København Internet: yousee.dk Kontraktensside1af12 DXFGSITVNORF

2 Tilbuddetomfatterfølgendeadresser:Lundebakken1É28,Lundeskrænten1É58 OmbygningafbeståendestikledningsanlægforG/FTisvildelund. Bemærkninger: Tilbuddeterberegnetudfra67potentielletilslutninger. Udskiftningafikkeanvendeligekabelkonnektor. Udskiftningafkabeltvforstærker,tiltypemedreturvejogovervågning. 3210Vejby. StandervedLundebakkennr.:6og12samtnr.:11,nr.:20/22ogvednr.:2/4frigravesoghæves. beståendeskablundeskrænten1. Beståendekabeltvanlægvendes,fordetnyeafleveringspunktfraYouSeesomleversved Udskiftningafikkeanvendeligefordeler. Derskiftesikkestikdåseriboligerne. Prisenindeholder: Derfortagesopmærkningafstikledninger,udenkontrol. ÉLeveringogmontageafallematerialer. DetteforudsætteratG/Fharenlistemedkabelnumrenesamthvilkeadressederertilknyttet. ÉFremsendelseafdokumentation. ÉTilslutningtilsignalleverandørssignal,samtindreguleringafanlæg. Vedunderskriftafdenneaftaletiltræderparternedealmindeligebetingelser,derfremgårafdefølgendesider meddeændringerogtilføjelser,somfremgårafbemærkningerneovenfor. medlemmernebredbånd. RabattenpåTVpakkenerbetingetaf,atforeningengiverYouSeemulighedforattilbydebeboerne/ ChristianLimkilde,Chefkonsulent Dato: ForYouSee: Underskrift: Dato: ForForeningen: (blokbogstaver) Kontraktensside2af12

3 Kontraktensside3af12 1Baggrund DenneaftaleomfatterleveringafYouSeeTv(ukodet) Digitalprogramforsyningmedmulighedforvalgmellem pakker,tilejendommen/foreningen(kaldetkunden)fra YouSee. PakkerneerDigitalGrundpakkesomleveresstandardtil Kunden,lilletillægspakke(opgraderingtilMellempakke) ogtillægspakke(opgraderingtilfuldpakke). Endelmængdeafprogrammerneiprogramforsyningen leveresindtilvidereogsåanalogt. Detilsluttedehusstandetilbydesyderligereadgangtil bredbånd,telefoni,kodedeprogrammerogtjenesterder afsættesafyousee. Signaletleveresietafleveringspunkt,derplaceresiskel ellerkælder. YouSeeombyggerKundensAnlæggettilreturvej. YouSeeforestårservicepåAnlæggetefter bestemmelserneipunkterne"anlæggetogservice". Kundenbetalertilslutningsafgiftogopkræverpåvegne afyouseeenabonnementsprisforyouseetv(ukodet) Grundpakkehosdetilsluttedehusstandesomanførtpå forsidenmeddejusteringer,derfølgerafdenedenfor anførtebestemmelser. YouSeeopkræverselvtillægsprisenfortillægspakkerog andretjenesterdirektehosdehusstande,derharvalgt ataftagedette. 2Ejererklæringvedr.fordelingspunktog afleveringspunkt Ienkeltekommunerf.eks.idengamledelaf København(indenforvoldene)måderikkeinstalleres vejskabeioffentligegadearealeretc. IsådannetilfældevildetværenødvendigtforYouSeeat opretteetfordelingspunkt(fordelingspunktet)på Kundensgrund. HvisKundenharsærligeønskertilplaceringaf Fordelingspunktet,forsøgerYouSeeattagehensyntil dette.kundengiverhermedyouseerettilat installereetfordelingspunktpåkundensgrund.når FordelingspunkteterplaceretpåKundensgrund,vil YouSeesåvidtmuligtførekablerfraFordelingspunktet tilnærmesteoffentligeareal. YouSeefårdervedrettentiliFordelingspunktetat VideresendesignalernetilandreAnlæg.YouSeebevarer rettentilathavesitudstyrplacerethoskunden ogsåefterudløbafdenneaftale. YouSeeskalhaveadgangtilatkontrollereogservicere Fordelingspunktet.Hvisdetteeranbragtindenforen bygningsåskalyouseemodtagemindsténfællesnøgle, somnormaltinstalleresiennøgleboks. 2kantinglysespåejendommenefterYouSee's begæringogforyousee'sregning.vedsalgaf ejendommenharejerenpligttilatoplysekøberom YouSee'sretihenholdtildenneaftale. Fordelingspunkteterdetsted,hvorYouSeetilkoblerdet kabel,derviaafleveringspunktetforsynerkundenseller YouSee'sogandresAnlæg. Fordelingspunktetkanværesammenfaldendemed afleveringspunktetogerhvordetermuligtplaceret udenforprivatgrund.foratforsynekundensanlæger derelleroprettesetfordelingspunktiyousee'snet entenikundensskelellerfrittilgængeligtiskabepå offentligtareal. Afleveringspunkteteradressen/stedet,hvorYouSee's overordnedeneterkobletsammenmeddetlokale Anlæg.Iafleveringspunktetkanderlukkeselleråbnes forsignalettilanlægget.afleveringspunktetplaceres normaltiskel,kælderellerihovedstation. Såfremtsignalforsyningsaftalenophører,må afleveringspunktetfjernes. Kablerpåprivatgrundkanfjernes/flyttespåopfordring frakunden,hvisdisseertilgeneellersåfremtderskal gravesiområdet,hvorkablingenerplaceret. OmkostningerneafholdesafKunden.Kablerimellem afleveringspunktogfordelingspunktderikkelængere brugesafyousee,kanfjernesafyouseeefterønskefra Kunden. 3YouSeeMobil Deenkeltehusstandetilbydesenspecielprispå mobiltelefonihosyouseemobil,vedindgåelsenaf denneaftale. Damobilmarkedetkonstanterunderforandring, forbeholderyouseemobilsigrettilløbendeatændrede speciellepriser. YouSeemobilharikkemulighedforatorienterede enkeltehusstandeomændringiabonnementspriser, indholdm.v.,derforopfordresdenenkeltehusstandtil løbendeatholdesigorienteretherom. EksisterendekunderhosYouSeemobil,somi forbindelsemeddenneaftalekanopnåenspecielpris, erafsammegrundnødttilaktivtatkontakteyousee mobil,foratbliveoprettetmeddefordeledenneaftale giver. VedopsigelseafdenneaftaleharYouSeemobilretten tilatopsigedenspecielleprissomeventuellehusstande haropnåetiforbindelsemeddenneaftale. SpecialprisenpåYouSeemobilabonnementetkanikke

4 Kontraktensside4af12 kombineresmedandretilbudogkampagnerfrayousee mobil. 4Leverancen LeverancenbestårafenDigitalGrundpakke,Lille tillægspakke(opgraderingtilmellempakke)og Tillægspakke(opgraderingtilFuldpakke).Allepakker indeholderdesåkaldtemustcarryprogrammer,som eksempelvisdanmarksradio,derudoverindeholder pakkerneinfokanalen,radioprogrammerognationale nabolandsprogrammer. ForDigitalGrundpakke,Lilletillægspakkeog Tillægspakkegælderdetatudbuddetyderligereer suppleretafetantalkommercielletvéprogrammer. AntalletafkommercielletvÉprogrammerihverpakkeer fastsatafyouseeogvilværeforskelligfrapakketil pakke.derudovertilbydesdenenkeltehusstand yderligereadgangtilprogrammerogtjenesterder afsættesafyousee. SomensærligserviceogsålængeYouSeevurderer,at dereretmarkedsmæssigtbehovleveresendelmængde afprogrammerneanalogt.dervedbevaresdeanaloge fordele,derbetyderathusstandekanfåadgangtiltvé programmerietellerflererumudenbrugafdigital modtager. YouSeekanikkevurdere,hvornårdetmarkedsmæssige behovændres,menbehovetforfrekvenspladstilhdog andretjenestergør,atantalletafanalogeprogrammer, vilblivereduceretovertid,ogdetvilskesåledes,atde mestpopulæreprogrammerogmustcarrykanaler fjernessidst. Denvedaftalensindgåelsegældendesammensætning afpakkerfremgårafvedlagtekanaloversigt.den enkeltehusstandkanfåændretsignalforsyningen mellemdepakker,derudbydespåanlægget,sevilkår foryouseetvogabonnementsvilkårforkodetdigitalt kabelétvhosyousee. PakkernessammensætningafspejlerYouSee's tilsvarendeudbudtilkunderiyousee'segnenetog justeresfratidtilandenitaktmedmarkedetsbehov. YouSeekansåledesændrepakkernessammensætning, antalletafkanaleripakkerne,herunderladeeneller flerekanalerudgåellererstatteafandre,udbuddetaf pakkerellerøvrigelignendeforholdomkringpakkernes sammensætning,medforbeholdfordebegrænsninger, derfølgerafovennævntesamtafgældendelovgivning. YouSeevil,nårdetermuligt,giveetvarselvia InfoKanalenpå1månedvedændringeraf programudbuddet.youseeerdogberettigettilstraksat foretageensådanændring,hvisdetskyldesforhold, somyouseeikkeharindflydelsepå.youseevili nødvendigtomfanglevereinformationsmaterialetil Kundensrepræsentanter,forviderefordelingblandtde tilsluttedehusstande,f.eks.iforbindelsemedændringer iprogramudbud. YouSeevilitaktmedmarkedetsbehovudvide programudbuddetmedspecialprogrammer,produkter ogandretjenester,somhenvendersigtilstørreeller mindrekundegrupper. Specialprogrammerne,nyeprogrampakker,produkterne ogtjenesternevilnormaltbliveplaceretogleveretsom kodetdigitaltkabelétv,såinteresseredehusstandekan modtagedisseprogrammerogtjenester,mod husstandensindividuellebetaling.ienkeltetilfældekan Kundenvaretagebetalingenafdisse specialprogrammer,nyeprogrampakker,produkterog tjenesterpåvegneafhusstandene.leveringog placeringafspecialprogrammerne,nyeprogrampakker, produkterogtjenestervildogafspejleyousee's tilsvarendeudbudtilkunderiyousee'segnenet.øvrige produkterkaneksempelvisbliveudbudtsomon demandétjenesterellerpayperviewétjenestermod betalingafenindividuelforbrugsafgift. Denenkelteleveranceog/ellerproduktetleveres, medmindreandeteranført,pådebetingelser,hvorpå YouSeeselvharerhvervetrettighedernetildistribution. Kundenkanikkeveddenneaftalefåenbedre retsstillingoverforyousee,endyouseeselvharover forprogramleverandøren,ogyousee'sansvar,bortset fraansvarforfejlogmangler,derskyldesyousee'sfejl ogforsømmelser,erbegrænsettildetansvar,som YouSeeselvkanvidereføreoverfor programleverandøren.youseeeraldrig erstatningsansvarligfordriftstab,tabtavanceeller andreindirektetab,sommåtteopståiforbindelsemed denneaftale. 5Leveranceninternet Signalforsyningenindeholderdatatransportupstream/ downstream(returvej),hvorveddetilsluttedehusstande tilbydesinternetadgangviaenkabelémodemløsning. 6Rettentilanvendelseafanlæggets frekvensbånd TilbrugforYouSee'sleveringafsignalforsyningog internetadgangfrayousee,anvenderyousee programfordelingsanlæggetsfrekvensbåndogforestår denløbendedisponeringogadministrationaf frekvensbåndet. DetteernødvendigtforatYouSeekanopfyldelsesine forpligtelseroverforkunden. YouSeeharherudoverikkerettighederover frekvensbåndet,ogersåledesikkeberettigettilatstille

5 Kontraktensside5af12 frekvensbåndetédirekteellerindirekteétilrådighedfor andreudenskriftligtsamtykkefrakunden. 7Opè/Ombygningafprogramfordelingsanlæg YouSeeopÉ/ombyggeranlæggettilenkapacitet svarendetil60analogetvéprogrammer(derkanidag placeresca.6digitaleprogrammerpåénanalog),samt returvejifrekvensbåndet5é65mhz. Deterenforudsætningforaftalen,atderikkeerfejli Anlæggetspassivesystem. Hvissådannefejlpåvisesfjernesde,forKundens regning. Kundenerforpligtettilatskaffefriadgangtilalle husstandeunderombygningen.idettilfældehvordette ikkesker,udføresarbejdetefterfølgendeforkundens regning. Hvisdetsomfølgeafskjultefejlellermangleri Anlæggetmedføreruforholdsmæssige storeomkostningeratombyggeanlægget,accepterer Kundenenreforhandlingafdenneaftale. Hvisstikdåserneilejlighederneikkeerreturvejsduelige, udskiftesdissesenestitaktmedatdenenkelte husstand opretteretinternetabonnementhosyousee. YouSeeafholderomkostningertilinstallationen,men eventuellereparationsarbejdersomf.eks.malingog tapetsering(eksempelvisvedudskiftningaf antennestikdåse)udførespåkundensegen foranstaltningogfordennesregning. 8Leveringstid LeveringstidoplysesafYouSeehurtigstmuligt,efterat aftalenermodtagetiunderskrevetstand. Leveringstidenforudsætter,atdefornødnetilladelser, herundergravetilladelsermv.foreligger,ogatarbejdeti øvrigtkanudføresuhindret. Leveringstidenopgivesaltidmedforbeholdfor eventuelleforsinkelser,somfølgeafforhold,derligger udenforyousee'skontrol. 9Abonnementsprisen Abonnementsprisenidenneaftaleerfastsatpå baggrundafantalletafaktivetvéabonnementer,jf. antalletangivetpåforsiden. Hvisantalletafaktiveabonnementerændrersig, forbeholderyouseesigrettentilatgenforhandleaftalen medkunden. Kundeneransvarligforopkrævningogviderebetalingtil YouSeeforYouSeeClear(ukodet)Grundpakkeihenhold tildenneaftale. AbonnementsprisenforYouSeeClear(ukodet) GrundpakkeomfatterikkevederlagtilKODAÉogCOPYÉ DAN.Kundenafregnersomanlægsejerselvdisse vederlag. AfregningafKODAÉogCOPYÉDANÉvederlagvedrørende programleveringskerihenholdtilgældenderegler. Ejereaffællesantenneanlægskalhvertåropgøre antalletaffaktisketilslutningerpr.31.december.denne opgørelsedannergrundlagforindbetalingafvederlagi detefterfølgendeår. YouSeeopkræverikkeKODAÉogCOPYÉDANÉvederlag detførsteindeværendeårefteridriftsættelseafdenne aftale. Detilsluttedehusstandebliversatitakstnår signalforsyningeneretableret.alleafgifteropkræves kvartalsvisforud. Abonnementsprisenforvalgtetillægspakkerbetalesaf detilsluttedehusstandekvartalsvisforudjf. Bilagtil aftalen. Abonnementsprisenomfatterikkeomkostningertil renoveringafanlægget,elinstallationelleretableringaf forbindelsemellemyousee'safleveringspunktog Anlægget. HvisbetalingafabonnementsprisenforYouSeeClear (ukodet)grundpakkeikkeskerindenudløbetaf betalingsfristen,udsenderyouseeenskriftligrykker medangivelseaf,atsignalleverancenvilbliveafbrudt, såfremtbetalingikkefinderstedindenenangivenfrist. Hvisbetalingikkefinderstedindendennyefrist, afbryderyouseesignalleverancenudenyderligere varsel.aftalenkandaophævesafyousee,jf.punktet "Misligholdelse". Vedforsinketbetalingafethvertbeløbihenholdtil denneaftale,eryouseeberettigettilatopkræve morarenterefterrentelovensregler.youseeer endvidereberettigettilatopkrævegebyrerved udsendelseafrykkerskrivelser. Genoptagelseafsignalforsyningenkanførstske,når restancenerbetalt. Deropkrævesetgenåbningsgebyrpådenefterfølgende regning. Afbrydelseafsignalforsyningenpågrundafmanglende betalingmedføreringenreduktionifakturabeløbet. 10Prisregulering Abonnementspriserneeksklusiveventuellerabatter

6 Kontraktensside6af12 indeksreguleresårligtpr.1.januarioverensstemmelse meddenalmindeligeprisudviklingpåmarkedet. P.t.benyttesnettoprisindeksetforjulimåneddet foregåendeår,somopgøresogoffentliggøresaf DanmarksStatistik.UdgårdetteindekskanYouSee vælgeatregulereihenholdtilandettilsvarendeindeks. Dertagesforbeholdforændringerioffentlige afgiftermv. YouSeekanendvidereregulereabonnementsprisen iforbindelsemedudefrakommendeprisé ogomkostningsstigningerfraprogramleverandører,dog kunefteretforudgåendeskriftligtvarselpå45dage. Forprisreguleringhenvisesogsåtilvedlagtebrochure vilkårfortvhosyousee. 11Fordelingoganvendelseafprogrammerne Programforsyningenmåudelukkendedistribueres tilprivatehusstande,herunderplejehjem,kollegierog tilsvarendebofællesskaber. FordelingafdeleverederadioÉogtvÉprogrammerskal skesamtidigtoguændrettildetilsluttedehusstandeder signalforsynesviaanlægget. Offentligfremvisningellererhvervsmæssigudnyttelseaf deleverederadioéogtvéprogrammererkuntilladtefter særligaftalemedyouseeogrettighedshaverne. Kundenskalviderespredeprogramleverancen iudsendelsesområdetihenholdtildetilenhver tidgældendetekniskereglerfastsatafde offentligemyndigheder. Kundenerikkeberettigettilatoptageleveranceneller nogendelherafividere omfang,endformåletmednærværende aftalenødvendiggør. Kundenerikkeberettigettilatviderespredeleverancen ellerdeleherafpåandenmådeendforeskreveti aftalen. KundenogYouSeeerenigeom,atdenafYouSee leveredeprogramforsyningikkemåvideredistribueres ellerpåandenmådevideresælgestiltredjemand, herunderhusstandforeningerogantenneforeninger. husstandforeningerderliggerindenforforeningens geografierundtaget,dvs.atdeterenforudsætningat Kundenforsynermedlemmeriogomkring husstandforeningsfysiskeadresse. 12ForpligtelserforKunden VedindgåelsenafdenneaftaleoverdragerKundenen kompletadresselisteoversamtligehusstande,derkan tilsluttesanlægget.adresselistenskalindeholdede enkelteadresser,ogmåikkeopgivessom adresseintervaller. Iforbindelsemedbehandlingenafadresserbetragtes YouSeesomdatabehandlerogKundensom dataansvarlig. Adresselistenmåudelukkendeanvendestil faktureringsformålogtilmarkedsføringafdeprodukter, somyouseeihenholdtilaftalenskallevere tildetilsluttedehusstande. YouSeemåikkeoverdrageellerpåandenmådegøre adresselistentilgængeligfortredjemand.youseemå dogoverdrageadresselistentilkoncernforbundne selskaber,hvisdetskeralenemeddetformålat koordineremarkedsføringentilkundensmedlemmer. YouSeeforpligtersigtilattræffedefornødnetekniske ogorganisatoriskesikkerhedsforanstaltningermod,at oplysningernehændeligtellerulovligttilintetgøres, fortabesellerforringessamtmod,atdekommertil uvedkommendeskendskab,misbrugeselleriøvrigt behandlesistridmedpersondataloven. YouSeeskalhaveadgangtilatkontrollereogservicere Anlæggetihusstande,rumogterræn,såledesat udvidelse/ombygningerogreparationafinstallationer kanskeomgåendeogudenhindringer. YouSeemodtagerderformindsténfællesnøglesom giveradgangtilejendommensfællesarealer.denne placeresnormaltiennøgleboks. Vælgerejendommenatskiftelåsesystem,skalKunden straksudlevereennynøgletilyousee. Nårfordelereerinstalleretindenforibygninger,skal Kundenforegenregninginstallereaflåseligeskabetil fordelereogsikreopmærkningafdenenkelte stikledning.låsenekøbesafyousee,derbevarer ejendomsrettentildisse. Hvisopmærkningafstikledningermanglersomfølgeaf fremmedeindgrebianlægget,betalerkundenforny opmærkning. Kundeninformererderelevantehusstandeomaftalens indgåelse. 13Selvbetjening AftalenforudsætteratKundenrapportererændringer, omkoblingertilkoblingerogfrakoblingervedbrugaf selvbetjeningpåyousee.dk/ i_foreningen_og_virksomheden.aspx Kundenkanmedfordeldesudengørebrugafde services,somderliggeriselvbetjeningsfunktionen, såsomviskontrakt,sefaktura,redigeringiegne kontaktpersonerm.v

7 Kontraktensside7af12 14Forholdettilrettighedshavere ErstatningsÉellervederlagskravfra programleverandørenssidesomfølgeaffordelingaf programmerfrayousee,bæresafyousee.deterdog enbetingelse,atbestemmelserneipunkterne"fordeling oganvendelseafprogrammerne"og"forpligtelserfor Kunden"eroverholdtafsåvelKundensomdetilsluttede husstande. Vederlagskrav,derfremsættesafandre rettighedshavere,eryouseeuvedkommende,herunder kravfrakodaéogcopyédan. 15Forsyningssikkerhed YouSeeafhjælperalledriftsforstyrrelserpåYouSee's egetudstyrfremtilanlæggetoghurtigstmuligt,således atforstyrrelsenialmindelighederfjernetsenestdagen efter. Såfremtdensamledeprogramforsyningpågrundaf driftsforstyrrelseriyousee'segetudstyrharværet afbrudtimereend48timer,regnetfra fejlmeldingstidspunktet,ydesenforholdsmæssig reduktionibetalingen. Derydesikkereduktion,hvisafbrydelsenskyldes forholdudenforyousee'skontrolsomnævnti Fordelingspunktet"Forcemajeure". 16Anlægget AnlæggetserviceresafYouSeeefterbestemmelsernei denneaftale. Kundenskalvedaftalensindgåelseoplyseogafhjælpe allekendtefejlogmanglerianlægget. KundenovergiverYouSeeetfuldstændigt dokumentationsmaterialeomanlægget,herunder ajourførttekniskspecifikationogtegningermedbilag samtajourførtekabelplanerogdiagrammer. Såfremtdetudleverededokumentationsmaterialeikke ertilstrækkeligttil,atyouseekanlevereserviceidet aftalteomfang,kanyouseerekvirereellerselv udfærdigeettilfredsstillendedokumentationsmateriale. Kundenbetalerudgifternehertil. IndgrebiAnlæggetmåkunforetagesefterforudgående aftalemedyousee. Bygningsreparationer,herundermaling,pudsningog tapetsering,dererennødvendigfølgeafopsætning, nedtagningellerflytningafkabler,stikledninger, stikdåserellerandetmaterielihusstandeneller bygningen,eryouseeuvedkommende. Betalingafelforbrugetogeventuelforsikringaf AnlæggeterYouSeeuvedkommende. 17Udleveringafnøgler ForatkunneudføreservicepåAnlægget,skalYouSee haveadgangtilennøgle,dergivermulighedforat kommeindtilanlægget. Dennøgle,derudleveresafKunden,somanbringesien indmuretnøglebokspåkundensejendom,skalkungive dennødvendigeadgangtilkundensejendom,såledesat servicefolkenekanudførederesarbejde.nøglenskal såledesgiveadgangtilmindstmuligt,ogkundenskal derforsikre,atdeudleveredenøglerikkegiveradgang tillokalerellerarealer,somyousee'sservicefolkikke harbrugfortilgangtil. YouSeekanikkegøresansvarligfortabellerskader, somfølgeraf,atenudleveretnøglegiveradgangtil mereendbeskrevetovenfor. 18Service YouSee'sserviceomfattersædvanligvedligeholdelseaf Anlæggettilogmedførstestikdåseihusstanden,samt udbedringafdefejl,derforekommerundernormale driftsforhold.fejlretningidenenkeltehusstandefter førstestikdåseudføresefteraftalemeddenenkelte husstandogfordenenkeltehusstandsregning. Denenkeltehusstandkantilkaldeserviceindenforde gældendeåbningstider. Itilfældeafsignaludfaldhosmereendtrehusstande, søgesfejlennormaltudbedretsammedag.fejlhosen enkelthusstandrettesindenfornormalarbejdstid,og indenfor78timerafhængigafartogomfang. Fejlretningstidoplysesvedfejlmelding. Driftsinformationerkanogsåoplyseselektroniskfordet enkeltepostnr.,seyousee.dk/driftsinfo. YouSeeudsenderviaInfokanalenvejledningtilalle tilsluttedehusstandemedoplysningeromtilkaldelseaf service. Anlægsændringerellerjusteringereksempelvissom følgeafændredemodtageforholdellerændret lovgivningsamtreparationerpågrundafbeskadigelse, kabelbrud,lyn,misbrugoguvedkommendeindgrebi anlæggeterikkeindeholdtiabonnementsprisen,men foretagesafyouseepåkundensanmodningog faktureressærskilttilkunden.

8 Kontraktensside8af12 19Aftalenshelhed AftalenudgørdenfuldeogenesteaftalemellemKunden ogyouseeomprogramforsyningogserviceogerstatter alleevt.tidligereindgåedeaftalermellemparterne herom. Ændringeriaftalenerkungyldige,nårdeeraftalti skriftligform. 20Individualitet Såfremtnogenbestemmelseidenneaftalekendes ulovligellerugyldig,skaldettekunrammeden pågældendebestemmelse,ogdeøvrigebestemmelser skalfortsatopretholdesefterderesindhold. 21Misligholdelse Aftalenkanitilfældeafenpartsvæsentlige misligholdelseophævesudenvarselafdenandenpart vedskriftligmeddelelseherom. Detansesbl.a.forvæsentligmisligholdelse: ÉatKundeneftermodtagelseafenrykkerskrivelsefra YouSeeikkebetalerdetskyldigebeløbtildenangivne frist,jf.fordelingspunktet"abonnementsprisen", ÉatKundenfordelerelleranvenderprogrammernei stridmeddenneaftale,jf.fordelingspunktet"fordeling oganvendelseafprogrammerne", ÉatKundenikkerettidigtmeddelerYouSeeændringeri antalletafhusstande,jf.fordelingspunktet "Forpligtelserforkunden",og Éatenpartbliverinsolvent,træderi betalingsstandsning,ellerindgårienkreditorordning medalleellernogleafsinekreditorer. Vedøvrigeformerformisligholdelseerdenkrænkede partberettigettilvedanbefaletbrevattilkendegive misligholdelsenogkrævedenneafhjulpetinden30 dage. Ermisligholdelsenikkeafhjulpetindenudløbetafdenne frist,erdenkrænkedepartberettigettilatophæve aftalenudenyderligerevarselvedskriftligmeddelelse herom. 22Forcemajeure Ansvaretforopfyldelseafenforpligtelseidenneaftale bortfalder,idetomfangopfyldelsehindresafsådanne ekstraordinæreomstændigheder,somdenenpartikke erherreover,ogsompartenikkevedaftalensindgåelse medrimelighedkunneellerburdehaveforudsetogej hellerburdehaveundgåetellerovervundet(force majeure). 23Opsigelse,flytningogomkobling BeggeparterkanopsigeaftalenomatKundenpå YouSee'svegneopkræverforYouSeeTv(ukodet) Grundpakke,detkanskemed12månedersskriftligt varseltiludløbafetkvartal. Opsigelseafaftalernemellemdeenkeltehusstandeog YouSee,flytningogomkoblingaftillægspakker,er reguleretafdetilenhvertidgældendevilkårfortvhos YouSee. HvisKundenharindgåetenleasingaftale,hvorYouSee erkautionistforanlægget,følgeropsigelsenfra Kundenssidedogleasingkontraktensafviklingsvilkår. 24Bindingsperiode AftalenkantidligstafKundenopsiges60månederefter påbegyndtbetaling. 25Overdragelse YouSeeharrettilatoverdragesinerettighederog forpligtelsertilandreselskaber. 26Meddelelser Allemeddelelserihenholdtildenneaftaleskalsendes pr.brevellereémailtildenpågældendepartsadresse, somerangivetpåaftalensforside. 27Værneting Tvistermellemparterneianledningafnærværende aftaleskalindbringesiførsteinstansforkøbenhavns ByretellerommuligtforØstreLandsret. Dogskalhverafparternehaverettilatkræveen konkrettvistafgjortvedvoldgift,modatafholde2/3af voldgiftsrettensomkostninger. Såfremtenpartønskerensagafgjortvedvoldgift fremforveddeordinæredomstole,skaldettesenest gøresgældendeiforbindelsemedfremlæggelseaf svarskrift. Itilfældeafatensaghenvisestilvoldgiftskal Voldgiftsrettenbeståaftremedlemmer,hvorafhver partudpegerétmedlem.deudpegedemedlemmer vælgerdettredjemedlem,dervirkersomrettens formand.itilfældeafuenighedudpegesformandenaf PræsidentenforKøbenhavnsByret.

9 Voldgiftsrettenskalværenedsatsenestenmånedefter atenafparterneskriftligtharmeddeltdenandenpart voldgift,menskalunderalleomstændighederbehandles afdeordinæredomstole. ønskeomensagshenvisningtilvoldgift. Ubestridtebetalingskravskalikkekrævesafgjortved medkundenindsamlekontaktoplysningerpådeenkelte 28DigitalkommunikationfraYouSee husstande,herundernavn,eémailogmobilnummer. MedhenblikpåatKundenogYouSeeønskeratydeen bedreslutbrugerservice,vilyouseegerneisamarbejde servicemeddelelser,herunderinformationom driftsforstyrrelsermedmindrehusstandenharafgivet samtykketilmarkedsføring. Kontaktoplysningerneviludelukkendeblivebrugttil Tilaftalenhørerfølgendebilag: Bilag1:Kontaktpersoneriøvrigt 29Bilagtilaftalen Bilag2:Aftalenomfatterfølgendeenkeltadresser YouSee(privatehusstandemedindividueltilslutning)" Bilag3:Aftalenomfatterfølgendeprogrammer Brochure:Dentilenhvertidgældende"Kanaloversigt" YouSee" "AbonnementsvilkårforKabelÉtvhos "AbonnementsvilkårforBredbåndviaKabelÉtvhos Brochure:Detilenhvertidgældende "AbonnementsvilkårforYouSee'sTelefoni" Brochure:TilmelddigYouSeeNyhedsservice Kontraktensside9af12

10 Bilag1 G/FTisvildelund Kontaktpersoner: Ystadvej5 FormandJensLundgaard Sagskontakt G/FTisvildelund 2850NÆRUM Mobil: Ystadvej5 FormandJensLundgaard G/FTisvildelund 2850NÆRUM Mobil: Ystadvej5 Teknisksagskontakt FormandJensLundgaard 2850NÆRUM Mobil: Kontraktensside10af12

11 Kontraktensside11af12 Bilag2 Aftalenomfatterfølgendeenkeltadresser: Lundebakken1,3210VEJBY Lundebakken2,3210VEJBY Lundebakken3,3210VEJBY Lundebakken4,3210VEJBY Lundebakken5,3210VEJBY Lundebakken6,3210VEJBY Lundebakken7,3210VEJBY Lundebakken8,3210VEJBY Lundebakken9,3210VEJBY Lundebakken10,3210VEJBY Lundebakken11,3210VEJBY Lundebakken12,3210VEJBY Lundebakken13,3210VEJBY Lundebakken14,3210VEJBY Lundebakken15,3210VEJBY Lundebakken16,3210VEJBY Lundebakken17,3210VEJBY Lundebakken18,3210VEJBY Lundebakken19,3210VEJBY Lundebakken20,3210VEJBY Lundebakken21,3210VEJBY Lundebakken22,3210VEJBY Lundebakken23,3210VEJBY Lundebakken24,3210VEJBY Lundebakken26,3210VEJBY Lundebakken28,3210VEJBY Lundeskrænten1,3210VEJBY Lundeskrænten2,3210VEJBY Lundeskrænten3,3210VEJBY Lundeskrænten4,3210VEJBY Lundeskrænten5,3210VEJBY Lundeskrænten6,3210VEJBY Lundeskrænten7,3210VEJBY Lundeskrænten8,3210VEJBY Lundeskrænten9,3210VEJBY Lundeskrænten10,3210VEJBY Lundeskrænten11,3210VEJBY Lundeskrænten12,3210VEJBY Lundeskrænten13,3210VEJBY Lundeskrænten14,3210VEJBY Lundeskrænten15,3210VEJBY Lundeskrænten16,3210VEJBY Lundeskrænten17,3210VEJBY Lundeskrænten18,3210VEJBY Lundeskrænten19,3210VEJBY Lundeskrænten20,3210VEJBY Lundeskrænten21,3210VEJBY Lundeskrænten22,3210VEJBY Lundeskrænten23,3210VEJBY Lundeskrænten24,3210VEJBY Lundeskrænten26,3210VEJBY Lundeskrænten28,3210VEJBY Lundeskrænten30,3210VEJBY Lundeskrænten32,3210VEJBY Lundeskrænten34,3210VEJBY Lundeskrænten36,3210VEJBY Lundeskrænten38,3210VEJBY Lundeskrænten40,3210VEJBY Lundeskrænten42,3210VEJBY Lundeskrænten44,3210VEJBY Lundeskrænten46,3210VEJBY Lundeskrænten48,3210VEJBY Lundeskrænten50,3210VEJBY Lundeskrænten52,3210VEJBY Lundeskrænten54,3210VEJBY Lundeskrænten56,3210VEJBY Lundeskrænten58,3210VEJBY

12 Aftalenomfatterfølgendeprogrammer: Bilag3 DerhenvisestildentilenhvertidgældendeKanaloversigt. Kontraktensside12af12

Status på jeres nuværende aftale. - Den eksisterende aftale er indgået i maj 2003. - Bindingsperiode på 60 mdr er udløbet

Status på jeres nuværende aftale. - Den eksisterende aftale er indgået i maj 2003. - Bindingsperiode på 60 mdr er udløbet Status på jeres nuværende aftale. - Den eksisterende aftale er indgået i maj 2003 - Bindingsperiode på 60 mdr er udløbet - Aftalen er med returvej og service - Anlægget er et stikledningsanlæg uden at

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv)

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) August 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) August 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen

Læs mere

YouSee Mobil. Få det, som du vil med særlig foreningsrabat

YouSee Mobil. Få det, som du vil med særlig foreningsrabat YouSee Mobil Få det, som du vil med særlig foreningsrabat Mobil til dem, der gerne vil have det hele Gode oplevelser skal ikke bare være noget, du får derhjemme. Derfor giver YouSee dig den bedste dækning

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv)

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Juni 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen

Læs mere

YouSee Tv. - hvad vil du se?

YouSee Tv. - hvad vil du se? YouSee Tv - hvad vil du se? Faste tv-pakker som vi har blandet Grundpakke 25 Mellempakke 3 5 Fuldpakke 64 * * * Regionskanaler fra TV 2, hvor der indgår to af kanalerne i tv-pakken DR1, DR2 og DR3 Synstolkning

Læs mere

Signalforsyning af IP fibernet. Afd. Søndermarken

Signalforsyning af IP fibernet. Afd. Søndermarken Afd. Søndermarken Side : 1/7 Signalforsyning af IP fibernet Afd. Søndermarken 1 Afd. Søndermarken Afd. Søndermarken - er selvstændige almene boligafdeling. Afd. Søndermarken V/ Frederiksberg Forenede Boligselskaber

Læs mere

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk mobil: 2367 3106 e-mail: anmc@kl.dk ref: : anmc Bilag 1 29. september 2015 Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark

Læs mere

Hurtig forenings bredbånd Det får beboerne i dag!

Hurtig forenings bredbånd Det får beboerne i dag! Hurtig forenings bredbånd Det får beboerne i dag! Forenings bredbånd MELLEM Månedspris*/** God Fart (10/10 Mbit/s) Mere Fart (20/20 Mbit/s) Høj Fart (30/30 Mbit/s) Fuld Fart (40/40 Mbit/s) Telefoni, forbrugsafregnet

Læs mere

Den bedste underholdning samlet et sted!

Den bedste underholdning samlet et sted! Den bedste underholdning samlet et sted! Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Vælg en fast tv-pakke eller bland selv din pakke Se Live-tv og de nyeste film og serier med YouSee Play Tv

Læs mere

betingelser for Signalforsyning

betingelser for Signalforsyning betingelser for Signalforsyning Almindelige betingelser for forsyning fra GVD Antenneforening På de følgende sider kan du læse de vilkår, som er gældende for din aftale om leverance af tv og/eller andre

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

K O N T R A K T. mellem

K O N T R A K T. mellem K O N T R A K T mellem Ejerforeningen Universitetshaven Øst V/bestyrelsen Ejerforeningen Universitetshaven Vest V/bestyrelsen Andelsboligforeningen Universitetshaven 1 V/bestyrelsen 2300 Kæbenhavn S (i

Læs mere

Ejerforeningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni

Ejerforeningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni 1 Ejerforeningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni Denne aftale om levering af tv, internet og telefoni er indgået mellem på den ene side: GE Erhverv A/S (GE Fibernet) CVR-nr. 21504300

Læs mere

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE Sted/ Dato.. Mellem Gentofte Kommune og Fritvalgs-leverandøren (Virksomhedens fulde navn og CVR-nr.): ----------------------------------------------------------------------- indgås herved følgende KONTRAKT

Læs mere

Rammeaftale, 2013 11. december 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni

Rammeaftale, 2013 11. december 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni Rammeaftale, 2013 11. december 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni Denne aftale om levering af tv, internet og telefoni er indgået mellem på den ene side: EnergiMidt A/S CVR-nr. 28 33 19

Læs mere

Etablering at TDC Kabel TV ejet an/ceg med returvej samt forsyningsaftale med individuelt tilvalg, Service og returvej 05-02-2002

Etablering at TDC Kabel TV ejet an/ceg med returvej samt forsyningsaftale med individuelt tilvalg, Service og returvej 05-02-2002 II Kabel TV Etablering at TDC Kabel TV ejet an/ceg med returvej samt forsyningsaftale med individuelt tilvalg, Service og returvej 05-02-2002 Ejendommen/Foreningens navn: HF-nr.: 223-001-000 Anlcegsnr.:

Læs mere

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf.

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf. Betingelser for ADSL abonnement hos UnoTel Version 1.7 (1. august 2013) Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Version 1.0 Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Den bedste underholdning samlet et sted!

Den bedste underholdning samlet et sted! Den bedste underholdning samlet et sted! Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Vælg en fast tv-pakke eller bland selv din pakke Se de nyeste film og serier med YouSee Play Millioner af

Læs mere

Abonnementsvilkår for NOE

Abonnementsvilkår for NOE Abonnementsvilkår for NOE Ordrebekræftelsen er sammen med abonnementsvilkårene grundlaget for aftalen mellem dig og NOE. NOE har her fremhævet nogle vigtige punkter i abonnementsvilkårene. Vi anbefaler

Læs mere

Kørsel og arbejdsløn Servicepakke 1 dækker omkostninger til kørsel og arbejdsløn i forbindelse med servicearbejde i ovennævnte tidsrum.

Kørsel og arbejdsløn Servicepakke 1 dækker omkostninger til kørsel og arbejdsløn i forbindelse med servicearbejde i ovennævnte tidsrum. 1.3 Salgs- og leveringsbetingelser for teknisk service Version 2015.1 1. Anvendelse Nærværende betingelser (herefter benævnt Servicebetingelserne ) gælder for alle leverancer under serviceaftalen (herefter

Læs mere

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213)

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Mellem [Kommunens navn] [Adresse] [Postnr. og by] CVR. nr. (herefter benævnt Samarbejdsparten ) og CBS - Dept. of International Business Communication IBC DanCAST

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Kollektiv foreningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni

Kollektiv foreningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni Kollektiv foreningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni Denne aftale om levering af tv, internet og telefoni er indgået mellem på den ene side: SEAS-NVE CVR-nr. 24213528 Hovedgaden

Læs mere

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning mellem Søfartsstyrelsen Carl Jacobsens Vej 31 2500 Valby CVR nr. 29 83 16 10 EAN nr. 5798 0000 23 000 (i det efterfølgende kaldet "Køber") og XXX XXX

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear. Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear. Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012 Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder

Læs mere

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet.

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet. Kontrakt Kontraktparadigme 2. oktober 2014 GEE/PBU Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia CVR-nr. 28980671 (herefter benævnt Energinet.dk ) og [ ] CVR-nr. [ ] (herefter benævnt Systemleverandøren

Læs mere

Dine muligheder hos Støvring Antenneforening

Dine muligheder hos Støvring Antenneforening Støvring @ntenneforening Dine muligheder hos Støvring Antenneforening - information om tv, bredbånd og mobil Det bedste tv-udbud Hos Støvring Antenneforening får du Danmarks bedste og bredeste udbud af

Læs mere

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv Bestilling vedrørende TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data Valg af rabataftale: Sæt kryds: Aftaleperiode Rabat på abonnement

Læs mere

Tilslutnings- og leveringsbetingelser for energi og vand fra. Københavns Lufthavne A/S (CPH), Kastrup

Tilslutnings- og leveringsbetingelser for energi og vand fra. Københavns Lufthavne A/S (CPH), Kastrup Tilslutnings- og leveringsbetingelser for energi og vand fra Københavns Lufthavne A/S (CPH), Kastrup Københavns Lufthavne A/S Energiadministrationen Tlf.: 32 31 32 31 E-mail: energi@cph.dk 20. maj 2015

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen Kontrakt til godkendelse af leverandører under Frit valg - ordningen Svendborg Kommune Maj 2014 1 Indhold 1 Grundlag 2 Generelle betingelser 3 Betaling 4 Den private leverandørs forsikringer 5 Overdragelse

Læs mere

ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE

ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE PI formidler Gældende pr. august 2009 Indholdsfortegnelse I Generelle regler... 3 1. Definitioner... 3 2 Aftalens omfang... 3 3 Formidlers ydelser... 3 6 Ansvar

Læs mere

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX 18. januar 2005 Tillægsaftale om Hvilende Abonnement til standardaftale om gensalg fastnet mellem TDC Totalløsninger A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...

Læs mere

Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S

Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S Handelsbetingelserne er gældende pr. 10. januar 2014. Disse betingelser er gældende for levering af naturgas fra DCC Energi A/S, herefter

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Fastnet-PSTN 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2. Abonnement pr. måned 135,20 ISDN2-erhverv 2,3

Fastnet-PSTN 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2. Abonnement pr. måned 135,20 ISDN2-erhverv 2,3 Grundabonnementer Fastnet Fastnet-PSTN 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 135,20 ISDN2-erhverv 2,3 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr.

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 1. Aftalen 1.1 Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Mobilaftale 6, 12 og 24. YouSee Mobilaftale

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Elektronisk overvågning og analyse af danske medier for Miljø- og Fødevareministeriet mellem: Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015 mellem: Miljøstyrelsen Strandgade

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale.

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Bilag 3 Udkast til kontrakt Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontraktudkastet skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontraktudkastet udfyldes af Aarhus

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 mellem: Natur- og

Læs mere

Tilbud på GE Fibernet til grundejerforeningen Egen

Tilbud på GE Fibernet til grundejerforeningen Egen Inger Olesen Egevej 56 8680 Ry Galten, d. 10. januar 2014 Tilbud på GE Fibernet til grundejerforeningen Egen Efter aftale sender jeg hermed et tilbud på etableringen af GE Fibernet til grundejerforeningen

Læs mere

Serviceaftale. Gælder i perioden. ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde. (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med:

Serviceaftale. Gælder i perioden. ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde. (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med: Serviceaftale Gælder i perioden ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med: Ringsted kommune (i det følgende kaldet Kunden), Side 1 af 8 1. IKRAFTTRÆDEN

Læs mere

Individuel foreningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni

Individuel foreningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni Individuel foreningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni Denne aftale om levering af tv, internet og telefoni er indgået mellem på den ene side: [SYD ENERGI Bredbånd A/S ] CVR-nr.

Læs mere

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30 Husk Når du udfylder følgesedlen - kan du udfylde den elektronisk - er det vigtigt at anføre prioritet for opgaven - vigtigt at skrive en gyldig email adresse - bør du udfylde fejlbeskrivelsen så godt

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee. April 2015

Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee. April 2015 Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee April 2015 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med YouSee.

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser og Vilkår Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Bredbånd Erhverv Binding Abonnement pr

Læs mere

Vedtægter for Rødding Antenneforening

Vedtægter for Rødding Antenneforening Vedtægter for Rødding Antenneforening Navn, hjemsted og formål: 01 01) Foreningens navn er Rødding Antenneforening. Foreningen er hjemmehørende i Vejen Kommune. 02 01) Foreningens formål er at: a) Modtage

Læs mere

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale om agronomisk og naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet mellem: Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej

Læs mere

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Mellem A/S Storebælt Storebæltsvej 70, 4220 Korsør v./kontaktperson René Bøge Jensen, mobil: +45 61 15 48 41, mail: rbj@sbf.dk CVR nr.: 15 80 78 30 (herefter kaldet ordregiver)

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser Blue Energy

Salgs- og Leveringsbetingelser Blue Energy Ver. 8 11/07/2014 Salgs- og Leveringsbetingelser Blue Energy Disse leveringsbetingelser gælder for alle el-leverancer fra Blue Energy A/S som er til ikke-erhvervsmæssig anvendelse for kunden, medmindre

Læs mere

Tv fra YouSee - på alle skærme

Tv fra YouSee - på alle skærme Tv fra YouSee - på alle skærme Til Antenneforeningen Langdraget Christian Limkilde Chefkonsulent 2 YouSee Præsentation Status på Kabel TV 2. april signal på eksisterende anlæg 31. maj anlægget færdigombygget

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato]

Læs mere

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) Kontrakt mellem Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt Leverandøren) om bistand

Læs mere

Tv fra YouSee - på alle skærme

Tv fra YouSee - på alle skærme Tv fra YouSee - på alle skærme Til A/F Langdraget Christian Limkilde Chefkonsulent 2 YouSee Præsentation Det vil jeg fortælle om Komplet løsning med mange valgmuligheder YouSee kabel-tv On Demand tv og

Læs mere

Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR

Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for Stofa kabel-tv, version Family 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til kabel-tv via antenneforeningens,

Læs mere

Rammeaftale September 2014

Rammeaftale September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Rammeaftale September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000

Læs mere

Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE

Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE: EU-UDBUD 2007 BRYSTPROTESER Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Ansvarlig indkøbskonsulent: Bjarne S. Petersen Tlf.: 72 53 11 82/ Mobil: 72 53 11

Læs mere

Antal boliger 150 som er fordelt på 27 opgange/indgange. Andre tilslutninger 1 stk. varmemester kontor. Antal af tilslutninger 151 i alt.

Antal boliger 150 som er fordelt på 27 opgange/indgange. Andre tilslutninger 1 stk. varmemester kontor. Antal af tilslutninger 151 i alt. AB Solbjerg Ejendomskontoret, Bellahøjvej 108, kld. 2720 Vanløse Att.: Jacek Møller København 16. marts 2015 Tilbud Nr. 537846 Vedr.:Bolignet løsning Vi takker for forespørgslen og har hermed den fornøjelse,

Læs mere

Priser og vilkår. Grundpriser. Fastnet. Fastnet 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2,3

Priser og vilkår. Grundpriser. Fastnet. Fastnet 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2,3 Grundpriser Fastnet Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 07,0 ISDN-basis, Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 5,0 ISDN-erhverv, Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 75,0 FlexISDN inkl. 8 kanaler

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Naviair. Entreprenør. vedrørende rengøring og vedligeholdelse af solfilm og solgardiner i TWR SYD

KONTRAKT. mellem. Naviair. Entreprenør. vedrørende rengøring og vedligeholdelse af solfilm og solgardiner i TWR SYD KONTRAKT mellem Naviair og Entreprenør vedrørende rengøring og vedligeholdelse af solfilm og solgardiner i TWR SYD 1. Kontraktparter Denne kontrakts parter er Naviair Naviair Allé 1 DK 2770 Kastrup i det

Læs mere

Stofa kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 7 Februar 2013

Stofa kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 7 Februar 2013 Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR Gældende pr. 7 Februar 2013 Aftalevilkår for StofaTv version 1.9. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til StofaTv via antenneforeningens,

Læs mere

ADVOKATFIRMAET HORTENS UDKAST TIL STANDARDKONTRAKT

ADVOKATFIRMAET HORTENS UDKAST TIL STANDARDKONTRAKT Kontrakten må under ingen omstændigheder bruges, som den foreligger. Kontrakten skal konkret tilpasses det enkelte projekt, for at kunne benyttes som juridisk aftalegrundlag. Hvis man ønsker at benytte

Læs mere

Udbud af. Prisaftale om helbredstillæg på briller. i henhold til lov om social pension. Skive Kommune

Udbud af. Prisaftale om helbredstillæg på briller. i henhold til lov om social pension. Skive Kommune Udbud af Prisaftale om helbredstillæg på briller i henhold til lov om social pension Skive Kommune INDHOLD OG BILAG Det samlede udbudsmateriale omfatter, foruden side 1 og 2, følgende indhold og bilag.

Læs mere

Konsulentkontrakt [FAST PRIS] mellem. Kunden Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden)

Konsulentkontrakt [FAST PRIS] mellem. Kunden Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) Konsulentkontrakt [FAST PRIS] mellem Kunden Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt Konsulenten) om

Læs mere

Tillykke med din GVDNet internet forbindelse.

Tillykke med din GVDNet internet forbindelse. Tillykke med din GVDNet internet forbindelse. GVDNet GVDNet er en bredbåndsforbindelse til internettet, som fremføres via antennekablet. Det er således ikke nødvendigt at grave et nyt kabel ind, eller

Læs mere

DC / gear-motorer. Gear-motorer DC-motorer Illustrationer. Hella A/S

DC / gear-motorer. Gear-motorer DC-motorer Illustrationer. Hella A/S DC / gear-motorer Gear-motorer DC-motorer Illustrationer Import: Hella A/S 6340 Kruså, Aabenraavej 13, telefon 7330 3663, telefax 7330 3664 www.hella.dk e-mail: info@hella.dk November 2006 Hella A/S Hella

Læs mere

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter mellem Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, Indtægtsdækket Virksomhed c/o Kulturstyrelsen

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

Samhandelsbetingelser Bulk Fuels Danmark 1. januar 2009.

Samhandelsbetingelser Bulk Fuels Danmark 1. januar 2009. Samhandelsbetingelser Bulk Fuels Danmark 1. januar 2009. Betingelser og vilkår for levering af fyringsolie, diesel, benzin, heavy fuels mv. i tankvogne på kundens adresse samt afhentning/pickup på depoter.

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S KONTRAKT click-a-site A/S og Partner Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S 1 KONTRAKT Denne kontrakt er herved indgået mellem: Click-a-site A/S ( CAS ) CVR nr. 25520866

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

TØNDER Skibbroen 4 6270 Tønder. KØBENHAVN Ny Vestergade 17, 4. 1471 København K. HOVEDKONTOR Munkehatten 28 5220 Odense SØ

TØNDER Skibbroen 4 6270 Tønder. KØBENHAVN Ny Vestergade 17, 4. 1471 København K. HOVEDKONTOR Munkehatten 28 5220 Odense SØ 1. Generelle forretningsbetingelser for PRAXIS Digital (v 13-03-15) 1 Anvendelse 1.1 Nærværende betingelser er gældende for alle PRAXIS Digitals leverancer, fx levering af specialudviklede softwareløsninger,

Læs mere

Levering af sand til Sønderborg Affald A/S komposteringsanlæg 2016-2018

Levering af sand til Sønderborg Affald A/S komposteringsanlæg 2016-2018 Levering af sand til Sønderborg Affald A/S komposteringsanlæg 2016-2018 Rekvirent Sønderborg Affald A/S Ellegårdvej 8 6400 Sønderborg Thomas Wind E-mail: twin@sonfor.dk Indhold 1 Generel beskrivelse...

Læs mere

Kørsel af haveaffald for Sønderborg Affalds A/S komposteringsanlæg 2016-2018

Kørsel af haveaffald for Sønderborg Affalds A/S komposteringsanlæg 2016-2018 Kørsel af haveaffald for Sønderborg Affalds A/S komposteringsanlæg 2016-2018 Rekvirent Sønderborg Affald A/S Ellegårdvej 8 6400 Sønderborg Thomas Wind E-mail: twin@sonfor.dk Indhold 1 Generel beskrivelse...

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

SLUTSEDDEL For handel med kolonihave /hus

SLUTSEDDEL For handel med kolonihave /hus SLUTSEDDEL For handel med kolonihave /hus Fødselsdato: Sælger: Navn Adresse Postnr. By: Telefon Mobil Mail Fødselsdato: Køber: Navn Adresse Postnr. By: Telefon Mobil Mail SLUTSEDDEL KOLONIHAVE/HUS 1 /

Læs mere

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende:

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: Personnummer. (Også de sidste 4 ciffer.) Telefonnummer. Navn og adresse. Sæt X i Boxer

Læs mere

Leverandørkontrakt Frit valg området

Leverandørkontrakt Frit valg området Leverandørkontrakt Frit valg området 1 Oversigt over kontraktens parter og ydelsens art m.v. Kommunens navn og adresse (bestilleren): Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Cvr. Nr. 29 18

Læs mere

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren Kontrakt mellem Skive Kommune Park & Vej Gyrovej 5 DK-7800 Skive som opdragsgiver og i det følgende kaldet Køber og XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

SipDanmark Forretningsbetingelser Full Hosting version 1.2

SipDanmark Forretningsbetingelser Full Hosting version 1.2 SipDanmark Forretningsbetingelser Full Hosting version 1.2 1. Generelle betingelser Full Hosting 1.1 Disse generelle betingelser er gældende for salg, levering, supportering og betaling for SipDanmark

Læs mere

Den bedste underholdning samlet et sted!

Den bedste underholdning samlet et sted! Den bedste underholdning samlet et sted! Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Vælg en fast tv-pakke eller bland selv din pakke Se de nyeste film og serier med YouSee Play Millioner af

Læs mere

Aftale om ejendomsmæglerydelser ved salg af ejendomme

Aftale om ejendomsmæglerydelser ved salg af ejendomme J.nr.: 8914829 JAV/KRM BILAG 2.2 Aftale om ejendomsmæglerydelser ved salg af ejendomme Mellem Professionshøjskolen UCC CVR nr. 30 78 79 86 Buddinge Hovedgade 80 2860 Søborg (i det følgende kaldet UCC)

Læs mere

Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller

Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller til Arrild Svømmehal 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Opgavens omfang (skønnet)... 3 2. Formalia ved tilbudsgivning... 3 2.1

Læs mere

LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012

LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012 LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012 LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Mobilics Generelle vilkår samt de tjenestespecifikke vilkår, udgør sammen med den fremsendte ordrebekræftelse og prisliste,

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

Aftale. om levering af DataLøn. til. erhvervsservice-virksomheder

Aftale. om levering af DataLøn. til. erhvervsservice-virksomheder Aftale om levering af DataLøn til erhvervsservice-virksomheder Firmanavn: Adresse: Postnummer / By: Cvr.nr.: Kontaktperson: E-mail: Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Aftalens formål... 4 3. Aftalens

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes

Læs mere

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND 1. GENERELT 1.1 Disse særlige abonnementsvilkår for Boxer bredbånd ( Særlige Bredbåndsvilkår ) gælder i tillæg til de Generelle Abonnementsvilkår, og er gældende

Læs mere

Smartaftale for Worklogger Mobil Service. mellem. Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark. (i det følgende benævnt " Leverandøren ) Firma: CVR:

Smartaftale for Worklogger Mobil Service. mellem. Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark. (i det følgende benævnt  Leverandøren ) Firma: CVR: Smartaftale for Worklogger Mobil Service mellem Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark (i det følgende benævnt " Leverandøren ) og Firma: CVR: Adresse: (i det følgende benævnt "Kunden ) 1. Service

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX Lejekontrakt Pilleovn til beboelsesejendom Udlejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CVR-nr.: Lejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CPR-nr.: de nedenfor nævnte effekter: Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig

Læs mere

Vejledning til fakturering

Vejledning til fakturering Faktureringsvejledning Vejledning til fakturering hvor ofte faktureres der? Fakturering sker gang pr. måned (medio) Abonnementer faktureres kvartalvis forud Trafik (tale og data) faktureres månedsvis bagud

Læs mere