HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB"

Transkript

1 0185 TÅRNBY

2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB... 5 REGNSKABSSAMMENDRAG... 7 REGNSKABSOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger Politisk organisation Administrativ organisation Særlige formål Teknik- og miljøudvalget Renovation Materielgården og veje Natur- og miljøområdet Beredskabskommisionen Redningsberedskab Børne- og skoleudvalget Almindelig undervisning Specialundervisning og rådgivning Serviceydelser til skoleområdet SFO Øvrig undervisning og faglige uddannelser Daginstitutioner og klubber Særligt udsatte børn og unge Børnehandicap Kultur- og fritidsudvalget Rekreative områder Fritidsfaciliteter Havne Folkebiblioteker Kultur Fritidsaktiviteter Sundheds- og omsorgsudvalget Voksenhandicap Plejehjem, daghjem m.v Hjemmehjælp og primærsygepleje Sociale formål og omsorgsarbejde Hjælpemidler Førtidspension Boligstøtte Sundhedsordninger og genoptræning Førtidspension og boligstøtte Arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesudvalget Jobcenter Ydelsescenter Jobcenter forsikrede ledige Bygge- og ejendomsudvalget Bygningsvedligeholdelse RENTER, TILSKUD, UDLIGNING OG SKATTER M.V BALANCEFORSKYDNINGER FINANSIEL STATUS STATUSBALANCE TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

4

5 5 HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB Hovedoversigt til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter. Oversigten, som er specificeret på hovedkonto, er opdelt i: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under et af post F.

6 6 HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1000 KR. REGNSKAB 2013 BUDGET 2013 TILLÆGSBEVILLING UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v Heraf refusion 02 Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m Heraf refusion Fællesudgifter og administration m Heraf refusion A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v. 02 Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m Fællesudgifter og administration m B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT C. RENTER I ALT D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse( e ) / forbrug( -)aflikvide aktiver(08.22) Bygninger (vandforsyningen) Øvrige balanceforskydninger ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT E. AFDRAG PÅ LÅN (DEBETSIDEN PÅ 08.55) I ALT A B C D E F. FINANSIERING Optagne lån (kreditsiden på 08.55) tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter F. FINANSIERING I ALT BALANCE

7 7 REGNSKABSSAMMENDRAG Regnskabssammendraget har til formål at give en summarisk oversigt over kommunens samlede aktiviteter i regnskabsåret.

8 8 REGNSKABSSAMMENDRAG REGNSKAB 2013 HELE 1000 KR. REGNSKAB 2013 BUDGET 2013 TILLÆGSBEVILLING UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Miljøbeskyttelse m.v Diverse udgifter og indtægter Redningsberedskab REFUSION I ALT Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt Forsyningsvirksomheder m.v. 38 Affaldshåndtering Forsyningsvirksomheder m.v. i alt Transport og infrastruktur 22 Fælles funktioner Kommunale veje Kollektiv trafik Havne Transport og infrastruktur i alt Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens uddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til voksne Folkeskolen m.m. i alt Ungdomsuddannelser Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v REFUSION I ALT Undervisning og kultur i alt Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v Sundhedsområdet i alt Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 10 Fælles formål Dagpleje Vuggestuer Børnehaver Integrerede daginstitutioner Fritidshjem Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Særlige dagtilbud og særlige klubber Dagtilbud til børn og unge i alt

9 9 REGNSKABSSAMMENDRAG REGNSKAB 2013 HELE 1000 KR. REGNSKAB 2013 BUDGET 2013 TILLÆGSBEVILLING UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede 30 Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem Tilbud til ældre og handicappede i alt Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til udlændinge Førtidspensioner og personlige tillæg Kontante ydelser Revalidering Arbejdsmarkedsforanstaltninger 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternative tilbud Seniorjob til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål REFUSION I ALT Sociale opgaver og beskæftigelse m.v i alt Fællesudgifter og administration m.v 42 Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Lønpuljer m.v Fællesudgifter og administration m.v i alt A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT B. ANLÆGSVIRKSOMHED 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Miljøbeskyttelse m.v Redningsberedskab Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt Transport og infrastruktur 22 Fælles funktioner Kommunale veje Transport og infrastruktur i alt Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Undervisning og kultur i alt Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v

10

11 11

12 12

13 13 REGNSKABSOVERSIGT Regnskabsoversigten udgør kommunens officielle eksterne regnskab og har til formål at vise, hvorledes forbruget har været på de enkelte konti i forhold til budgettet samt eventuelt senere meddelte tillægsbevillinger. Oversigten er opstillet efter totalregnskabsprincippet og indeholder derfor såvel driftsposter som anlægs- og kapitalposter.

14 INDEX 14 INDEX Side Side Side Administrationsbidrag til udbetaling danmark 28 Børne- og skoleudvalget Fritidsfaciliteter Administrationsbygninger Børnehandicap Fritidshjem Administrativ organisation Børnehaver Fritidsområder Administrativ organisation Central refusionsordning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Administrativ organisation Central refusionsordning Fælles formål Administrativ organisation Central refusionsordning Fælles formål Administrativ organisation Daginstitutioner og klubber Fælles formål Administrativ organisation Dagpenge til forsikrede ledige Fælles formål Administrativ organisation Dagpleje Fælles formål Administrativ organisation Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Affaldshåndtering Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Deposita Fælles funktioner Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Det specialiserede børneområde Fælles funktioner Aktivitetsbestemt medfinansiering af Diverse udgifter og indtægter Fælles it og telefoni sundhedsvæsenet Driftsbygninger og -pladser Fællesudgifter for kommunens samlede Alkoholbehandling og behandlingshjem for Driftssikring af boligbyggeri skolevæsen alkoholskadede (sundhedslovens pgf. Driftssikring af boligbyggeri Fællesudgifter for kommunens samlede 141) Driftsudgifter til den kommunale skolevæsen Almindelig undervisning beskæftigelsesindsats Fællesudgifter for kommunens samlede Anden gæld Driftsudgifter til den kommunale skolevæsen Anden kortfristet gæld med indenlandsk beskæftigelsesindsats Fællesudgifter og administration m.v betalingsmodtager Døgninstitutioner for børn og unge Fællesudgifter og administration m.v Anden kortfristet gæld med indenlandsk Døgninstitutioner for børn og unge Fællesudgifter og administration m.v betalingsmodtager Efterskoler og ungdomskostskoler Fællesudgifter og administration m.v Anden skat på fast ejendom Ejendomme og administrationsbygninger Fællesudgifter og administration m.v Anden skat pålignet visse indkomster Erhvervsejendomme Fællesudgifter og administration m.v Andre faste ejendomme Erhvervsejendomme Fællesudgifter og administration m.v Andre forsyningsvirksomheder Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Førtidspension Andre kulturelle opgaver Erhvervsservice og iværksætteri Førtidspension med 50 pct kommunal Andre langfristede udlån og tilgodehavender 128 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter.. 30 medfinansiering tilkendt efter regler Andre langfristede udlån og tilgodehavender 130 Faste ejendomme gældende før 1. januar Andre sundhedsudgifter Faste ejendomme Førtidspension med 65 pct kommunal Andre tilgodehavender Faste ejendomme medfinansiering - tilkendt efter regler Andre tilgodehavender vedrørende Faste ejendomme gældende fra 1. januar hovedkonto Folkebiblioteker Førtidspension med 65 pct kommunal Arbejder for fremmed regning Folkeoplysende voksenundervisning medfinansiering - tilkendt efter regler Arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesudvalget114 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v gældende fra 1. januar Arbejdsmarkedsforanstaltninger Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Førtidspension med 65 pct kommunal Arbejdsmarkedsforanstaltninger Folkeskolen m.m medfinansiering - tilkendt efter regler Arbejdsmarkedsforanstaltninger Folkeskolen m.m gældende før 1. januar Arbejdsmarkedsforanstaltninger Folkeskolen m.m Førtidspension og boligstøtte Balanceforskydninger Folkeskolen m.m Førtidspensioner og personlige tillæg Beboelse Folkeskolen m.m Førtidspensioner og personlige tillæg Beboelse Folkeskolen m.m Genbrugsstationer Befordring af elever i grundskolen Folkeskolen m.m Generel administration Behandling af stofmisbruger (servicelovens Folkeskolen m.m Grundskyld pgf. 101 og sundhedslovens pgf. 142) Folkeskolen m.m Grønne områder og naturpladser Belægninger m.v Folkeskoler Havne Beredskabskommissionen Folkeskoler Hjemmehjælp og primærsygepleje Beskyttet beskæftigelse (pgf 103) Folkeskoler Hjælpemidler Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige..125 Folkeskoler Hjælpemidler, forbrugsgoder, Beskæftigelsesordninger Forebyggende foranstaltninger for børn og boligindretning og befordring Beskæftigelsesordninger unge Idræts- og svømmehaller Beskæftigelsesordninger Forebyggende foranstaltninger for børn og Idrætsfaciliteter for børn og unge Bidrag til statslige og private skoler unge Indskud i pengeinstitutter m.v Biografer Forebyggende foranstaltninger for børn og Indskud i pengeinstitutter m.v Boligsikring - kommunal medfinansiering unge Indtægter fra den centrale refusionsordning. 74 Boligstøtte Forebyggende indsats for ældre og Indtægter fra den centrale refusionsordning. 77 Boligydelse til pensionister kommunal handicappede Indtægter fra den centrale refusionsordning. 93 medfinansiering Forebyggende indsats for ældre og Integrationsprogram og introduktions forløb Boligydelse til pensionister kommunal handicappede mv medfinansiering Forebyggende indsats for ældre og Integrationsprogram og introduktions forløb Botilbud for personer med særlige sociale handicappede mv problemer (pgf ) Forebyggende indsats for ældre og Integrerede daginstitutioner Botilbud for personer med særlige sociale handicappede Jobcenter problemer (pgf ) Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, Jobcenter forsikrede ledige Botilbud til længerevarende ophold (pgf. legater m.v Jobcentre ) Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til Jobcentre Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) opkrævning eller udbetaling for andre Jordforsyning Busdrift Forskydninger i kortfristede tilgodehavender Jordforsyning Busdrift i øvrigt Jordforurening Byfornyelse Forskydninger i kortfristet gæld iøvrigt Kirkelige skatter og afgifter Bygge- og ejendomsudvalget Forskydninger i kortfristet gæld til staten Klubber og andre socialpædagogiske Byggesagsbehandling Forskydninger i langfristede tilgodehavender130 fritidstilbud Bygningsvedligeholdelse Forskydninger i langfristet gæld Kollektiv trafik Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forskydninger i likvide aktiver Kollektiv trafik Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forskydninger i passiver tilhørende fonds, Kommissioner, råd og nævn Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger legater m.v Kommunal genoptræning og Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forskydninger i passiver vedrørende beløb til vedligeholdelsestræning Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger opkrævning eller udbetaling for andre Kommunal indkomstskat Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forskydninger i tilgodehavender hos staten..130 Kommunal sundhedstjeneste Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Kommunal tandpleje Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsaktiviteter Kommunalbestyrelsesmedlemmer Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsaktiviteter uden for Kommunale bidrag til regionerne Bærbare batterier folkeoplysningsloven... 91

15 INDEX 15 INDEX Side Side Side Kommunale specialskoler, jf Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk ved pasning af døende i eget hjem sociale formål Kommunale specialskoler, jf Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk ved pasning af døende i eget hjem sociale formål Kommunale tilskud til statsligt finansierede Politisk organisation Sundheds- og omsorgsudvalget selvejende uddannelsesinstitutioner mv Produktionsskoler Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunale veje Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Sundhedsområdet Kommunekredit Realkreditobligationer Sundhedsordninger og genoptræning Kommunekredit Realkreditobligationer Sundhedsudgifter m.v Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. Redningsberedskab Syge- og hjemmeundervisning , 97-99) Refusion af købsmoms Sygedagpenge Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. Refusionstilgodehavender Sygedagpenge , 97-99) Rekreative områder Særlige dagtilbud og særlige klubber Kontante beholdninger Renovation Særlige dagtilbud og særlige klubber Kontante ydelser Renter af kortfristede tilgodehavender i Særlige formål Kontante ydelser øvrigt Særlige tilskud Kontante ydelser Renter af kortfristet gæld i øvrigt Særligt udsatte børn og unge Kontante ydelser Renter af langfristede tilgodehavender Teatre Kontante ydelser Renter af langfristet gæld Teknik- og miljøudvalget Kontante ydelser Renter af likvide aktiver Tilbud til børn og unge med særlige behov Kontante ydelser Renter af udlæg vedrørende Tilbud til børn og unge med særlige behov Kontante ydelser forsyningsvirksomheder Tilbud til børn og unge med særlige behov Kontanthjælp Renter, tilskud, udligning og skatter m.v Tilbud til udlændinge Kontanthjælp til udlændinge omfattet af Repatriering Tilbud til udlændinge integrationsprogrammet Ressourceforløb Tilbud til udlændinge Kontanthjælp vedrørende visse grupper af Revalidering Tilbud til voksne med særlige behov flygtninge Revalidering Tilbud til voksne med særlige behov Kultur Revalidering Tilbud til voksne med særlige behov Kultur- og fritidsudvalget Rådgivning Tilbud til ældre og handicappede Kulturel virksomhed Rådgivning Tilbud til ældre og handicappede Kurstab og kursgevinster Rådgivning Tilbud til ældre og handicappede Kurstab og kursgevinster i øvrigt Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Tilbud til ældre og handicappede Lokaletilskud Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Tilbud til ældre og handicappede Lystbådehavne m.v Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Tilbud til ældre og handicappede Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner Sekretariat og forvaltninger Tilbud til ældre og handicappede samt alternative tilbud Sekretariat og forvaltninger Tilgodehavender i betalingskontrol Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner Sekretariat og forvaltninger Tilgodehavender i betalingskontrol samt alternative tilbud Selskabsskat Tilskud og udligning Løn- og barselspuljer Seniorjob til personer over 55 år Tjenestemandspension Lønpuljer m.v Serviceydelser til skoleområdet Transport og infrastruktur Løntilskud m.v. til personer fleksjob og Sfo Transport og infrastruktur personer i løntilskudsstillinger i målgruppe Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og Transport og infrastruktur , nr. 6, jf. lov om en aktiv unge Transport og infrastruktur Løntilskud m.v. til personer fleksjob og Skadedyrsbekæmpelse Uddannelsesordning for ledige, der har personer i løntilskudsstillinger i målgruppe Skatter opbrugt deres dagpengeret , nr. 6, jf. lov om en aktiv Skolefritidsordninger Udligning og generelle tilskud Materielgården og veje Skolefritidsordninger Udligning og tilskud vedrørende udlændinge 128 Mellemregninger med foregående eller Skove og naturområder Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder.130 følgende regnskabsår Skyldige feriepenge(frivillig) Udlån til beboerindskud Mellemregningskonto Sociale formål Udlån til beboerindskud Miljøbeskyttelse Sociale formål Undervisning og kultur Miljøbeskyttelse m.v Sociale formål Undervisning og kultur Miljøbeskyttelse m.v Sociale formål Undervisning og kultur Miljøtilsyn - virksomheder Sociale formål og omsorgsarbejde Undervisning og kultur Museer Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Undervisning og kultur Musikarrangementer Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Undervisning og kultur Natur- og miljøområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Undervisning og kultur Naturbeskyttelse Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Undervisning og kultur Offentlige formål Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Undervisning og kultur Ordninger for dagrenovation - restaffald Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Undervisning og kultur Ordninger for farligt affald Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Undervisning og kultur Ordninger for glas, papir og pap Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Ungdommens uddannelsesvejledning Ordninger for storskrald og haveaffald Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Ungdomsskolevirksomhed Pantebreve Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Ungdomsuddannelse for unge med særlige Pantebreve Sociale opgaver og beskæftigelse m.v behov Parker og legepladser Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Ungdomsuddannelser Parkering Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Valg m.v Parkering Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Vandforsyning Personlige tillæg m.v Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Vandforsyning Pleje og omsorg mv. af ældre og Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut handicappede Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Vejanlæg Pleje og omsorg mv. af ældre og Specialpædagogisk bistand til voksne Vejvedligeholdelse m.v handicappede Specialundervisning i regionale tilbud Vintertjeneste Pleje og omsorg mv. af ældre og Specialundervisning og rådgivning Voksen-, ældre- og handicapområdet handicappede Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt Voksen-, ældre- og handicapområdet Pleje og omsorg mv. af ældre og Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt Voksen-, ældre- og handicapområdet handicappede Stadion og idrætsanlæg Voksen-, ældre- og handicapområdet Pleje og omsorg mv. af ældre og Standardforbedringer af færdselsarealer Voksenhandicap handicappede Start- og udviklingspuljen Vuggestuer Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn Stat og hypotekbank Ydelsescenter og unge Stat og hypotekbank Ældreboliger Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn Staten Økonomiudvalget og unge Staten Øvrig undervisning og faglige uddannelser Plejehjem og beskyttede boliger Strandområder Øvrige sociale formål Plejehjem, daghjem m.v Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige Øvrige sociale formål sociale formål Øvrige sociale formål...113

16 16 ØKONOMIUDVALGET EJENDOMME OG ADMINISTRATIONSBYGNINGER 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger ØKONOMIUDVALGET EJENDOMME OG ADMINISTRATIONSBYGNINGER Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Fælles formål Drift Fast ejendom Vedligeholdelse Varme El Skatter og afgifter Forsikringer Energirenovering Energirenovering Detalieret undersøgelse og. udførelse af energirenovering Udendørs arealer Renholdelse og gartnerarbejde Andet Indtægter Afsat til drift af nyerhvervede ejendomme samt ekstraordinære ejendomsudgifter Anlæg EKSTRAORDINÆRE EJENDOMSUDGIFTER PÅ KOMMUNALE BYGNINGER KØB/SALG AF EJENDOMME ÅR EJENDOMSKØB Offentlige formål Anlæg EFTERKLARINGSTANKE M.V Faste ejendomme Fælles formål Drift KLUBLOKALER I VANDTÅRN Personale Fast ejendom Vedligeholdelse Varme El Forsikringer Rengøring Andet Udendørs arealer Renholdelse Indtægter ENERGIPULJE Udendørs arealer Energipulje Nordregårdsskolen Ny gaskedel materielgården ugandavej Ny gaskedel og udskiftning til led pærer, klitrose alle Ny belysning i curlinghal, korsvejsbadet og pilegårdsbadet

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB... 5 REGNSKABSSAMMENDRAG... 7 REGNSKABSOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalget... 16 Ejendomme og administrationsbygninger... 16 Politisk

Læs mere

2014 2014 2015 2015 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)

2014 2014 2015 2015 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) Beløb i 1.000 kr. Udgifter Udgifter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 91.185 22.296 103.483 23.499 Heraf refusion 25 0 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 33.457

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til regnskab... Regnskabssammendrag...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til regnskab... Regnskabssammendrag... 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til regnskab... Regnskabssammendrag... Regnskabsoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation... Administrativ

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB Hovedoversigt til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter. Oversigten, som er specificeret på hovedkonto, er opdelt i: A. Driftsvirksomhed

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Investeringsoversigt... 189

Indholdsfortegnelse. Investeringsoversigt... 189 Budget 2015-2018 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt... 3 Tværgående artsoversigt... 7 Bevillingsoversigt... 11 Budget opdelt efter funktion... 29 Bemærkninger... 41 Økonomiudvalget... 43 Socialudvalget...

Læs mere

Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9. Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering...

Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9. Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering... 1 2 Indholdsfortegnelse Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9 Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering... 25 soversigt... 27 Teknik og Miljøudvalget...

Læs mere

Budget 2014 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2014 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Borgmesterens forord Med afslutningen af en 4-årig valgperiode er det naturligt at gøre status for kommunens økonomiske situation. Syddjurs Kommunes havde frem til og med 2011 en 3-årig aftale med Økonomi-

Læs mere

Gentofte-Plan 2010. Økonomioversigter

Gentofte-Plan 2010. Økonomioversigter Gentofte-Plan 2010 Økonomioversigter Titel: Gentofte-Plan 2010 Økonomioversigter Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2009 Composing: DES Tryk: Bording A/S Oplag: 325 Forsidefoto: Munkegårdsskolens parterreetage.

Læs mere

GENTOFTE-PLAN 2015. Økonomioversigter

GENTOFTE-PLAN 2015. Økonomioversigter GENTOFTE-PLAN 2015 Økonomioversigter 1 Gentofte-Plan 2015 Økonomioversigter INDHOLDSFORTEGNELSE RESULTATBUDGET 3 HOVEDOVERSIGT 5 BEVILLINGSOVERSIGT 8 Driftsbudget 10 Teknik og Miljø (Park og Vej) 10 Teknik

Læs mere

Regnskabssammendrag 4. Balancen 7 Tværgående artsoversigt 9 Nettoregnskab 11 Saldobalance 25 Personaleoversigt 45 Bevillingsoversigt 48

Regnskabssammendrag 4. Balancen 7 Tværgående artsoversigt 9 Nettoregnskab 11 Saldobalance 25 Personaleoversigt 45 Bevillingsoversigt 48 Regnskab Indholdsfortegnelse Side Hovedoversigt til regnskabet 3 Regnskabssammendrag 4 Balancen 7 Tværgående artsoversigt 9 Nettoregnskab 11 Saldobalance 25 Personaleoversigt 45 Bevillingsoversigt 48 Diverse

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 7 Kommunens årsberetning... 8 Anvendt regnskabspraksis... 16 Regnskabsopgørelse...

Læs mere

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 1 2010-2011 2 2012-2013 3 SAMMENDRAG 5 2010-2011 6 2012-2013 9 BEVILLINGSOVERSIGT DRIFT OG REFUSION 13 1 Kommunalbestyrelsen 14 10 Udvalget

Læs mere

Regnskab 2006 Bevilling Tillægsbevilling Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

Regnskab 2006 Bevilling Tillægsbevilling Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 100 ØKONOMIUDVALGET 11.278.005-7.365 8.796.100-4.320 9.843.246-3.746.473 30 Udvalg med overførselsadgang 277.273 112.320 664.580 06 Administration m.v. 277.273 112.320 664.580 42 Politisk organisation

Læs mere

Hovedoversigt..3. Sammendrag af budget... 7. Budgetoplysninger 2013... 10

Hovedoversigt..3. Sammendrag af budget... 7. Budgetoplysninger 2013... 10 Budget 2013 Bilag 2 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt..3 Sammendrag af budget... 7 Budgetoplysninger 2013... 10 Drift... 10 Udvalget for Teknik og Miljø... 10 Forsyningsområdet... 31 Beredskabskommissionen...

Læs mere

Årsregnskab 2011. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Årsregnskab 2011. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Årsregnskab 2011 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 September 2012 Indholdsfortegnelse Side Indledning

Læs mere

Årsregnskab 2012. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Årsregnskab 2012. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Årsregnskab 2012 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 September 2013 Indholdsfortegnelse Side Indledning

Læs mere

Økonomirapport: Kontoplan uden numrer

Økonomirapport: Kontoplan uden numrer Økonomirapport: Kontoplan uden numrer Afgrænsninger G4...:!454,!608,!717 F1...: 00..08 0 Initialværdi Rapportversion:...: cgkontogrp - Kontoplan uden numrer Præsentation...: polkontoplanomr - Kontoplanområder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nøgletal 1. Generelle bemærkninger 5. Specielle bemærkninger 33

Indholdsfortegnelse. Nøgletal 1. Generelle bemærkninger 5. Specielle bemærkninger 33 Indholdsfortegnelse Nøgletal 1 Generelle bemærkninger 5 Specielle bemærkninger 33 Økonomiudvalget 35 Teknik- og Miljøudvalg 51 Beredskabskommisionen 64 Børne- og Skoleudvalg 65 Kultur- og Fritidsudvalg

Læs mere

Børn-, Unge- og Kulturudvalget 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500

Børn-, Unge- og Kulturudvalget 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500 66 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500 Fælles juniorklub 3101200002 162.400-55.900 106.500 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 052516

Læs mere

Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab. Indholdsfortegnelse. Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3

Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab. Indholdsfortegnelse. Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3 Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3 Teknik- og Miljøudvalget, brugerfinansieret 29 Børne- og Skoleudvalget 34 Social- og

Læs mere

Budgetsammendrag 2015 på hovedkonti 1. Budgetsammendrag 2015-2018 på hovedkonti (nettotal) 5

Budgetsammendrag 2015 på hovedkonti 1. Budgetsammendrag 2015-2018 på hovedkonti (nettotal) 5 Indholdsfortegnelse Budgetsammendrag 2015 på hovedkonti 1 Budgetsammendrag 2015-2018 på hovedkonti (nettotal) 5 Budgetsammendrag 2015-2018 på hovedkonti (nettotal, indekseret) 9 Generelle bemærkninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beretning 04 Økonomisk resultat

Indholdsfortegnelse. Beretning 04 Økonomisk resultat Indholdsfortegnelse Beretning 04 Økonomisk resultat Udgiftsregnskab 07 Regnskabspraksis 11 Regnskabsopgørelse 12 Finansieringsoversigt 13 Regnskabsoversigt 21 Afsluttede anlæg 26 Igangværende anlæg 34

Læs mere

Rregnskab 2012 - taloversigt 2009-2020

Rregnskab 2012 - taloversigt 2009-2020 2009-2020 h e l h e d s p l a n Rregnskab 2012 - taloversigt Regnskab 2012 taloversigt Udgiftsbaseret regnskab Indholdsfortegnelse Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret... 3 Miljø- og Planlægningsudvalget,

Læs mere

Rregnskab 2013 - taloversigt 2009-2020

Rregnskab 2013 - taloversigt 2009-2020 2009-2020 h e l h e d s p l a n Rregnskab 2013 - taloversigt Regnskab 2013 taloversigt Udgiftsbaseret regnskab Indholdsfortegnelse Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret... 3 Miljø- og Planlægningsudvalget,

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2006. Budgetaftalen

ODDER KOMMUNE BUDGET 2006. Budgetaftalen ODDER KOMMUNE BUDGET 2006. Budgetaftalen 3 Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal være

Læs mere

Budgetsammendrag på hovedkonti

Budgetsammendrag på hovedkonti Budgetsammendrag på hovedkonti Udgifter Indtægter 1.000 kr. 1.000 kr. A. Driftsvirksomhed 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 86.297-18.952 01 Forsyningsvirksomhed m.v. 40.161-39.963 02 Trafik

Læs mere

KONTOBRO - REGNSKAB 2006 BUDGET 2007 - BUDGET 2007 REGNSKAB 2006

KONTOBRO - REGNSKAB 2006 BUDGET 2007 - BUDGET 2007 REGNSKAB 2006 KONTOBRO - REGNSKAB 2006 BUDGET 2007 - BUDGET 2007 REGNSKAB 2006 INDLEDNING Den kommunale kontoplan er blevet opdateret med virkning fra budget 2007. Kommunerne skal som led i kommunalreformen fremover

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner 2 Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner Regnskab 2007 Korrig. budget 2007 Budget 2007 A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger........................

Læs mere