ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ"

Transkript

1 ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ ARBEJDSMILJØ I DANMARK 2000 C H R I S J E N S E N H E R M A N N B U R R E B B E V I L L A D S E N ARBEJDSMILJØ I TAL

2 ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ ARBEJDSMILJØ I DANMARK 2000 Chris Jensen, Hermann Burr, Ebbe Villadsen INDHOLD: Forord Hovedresultater Layout: Nielsen & Baillie Tryk: Holbæk Eksprestrykkeri Trykt på Svanemærket papir Arbejdsstillinger, kraftanvendelse og ensidigt gentaget arbejde Resultater Metode Arbejdsmiljøinstituttet Lersø Parkallé København Ø Tlf.: Fax: E-post: Hjemmeside: Litteratur ISBN København ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ

3 FORORD Denne pjece indgår i en serie, som fremlægger delresultater fra Arbejdsmiljø i Danmark 2000, se også hovedrapporten med samme titel. Denne undersøgelse beskæftiger sig med arbejdsmiljø og helbred hos selvstændige og lønmodtagere i Danmark. Den bygger på data fra Arbejdsmiljøinstituttets Nationale Arbejdsmiljøkohorte (NAK). NAK er en stikprøvebaseret interviewundersøgelse, der kan give forholdsvis detaljerede oplysninger om arbejdsmiljø, helbred og symptomer, der eventuelt kan være varsler om fremtidig sygdom. Undersøgelsen følger udviklingen over tiårsperioden fra 1990 til NAK er afrapporteret to gange før, senest Danske lønmodtageres arbejdsmiljø i Den foreliggende analyse er baseret på resultaterne af en opfølgningsundersøgelse, der blev foretaget fra november 2000 til januar Opfølgningen muliggør blandt andet analyser af ændringer i forekomsten af påvirkninger og effekter fra 1990 til 2000 blandt repræsentative udsnit af lønmodtagere i Danmark. Denne gang er der modsat tidligere også foretaget interviews om arbejdsmiljø og helbred blandt de selvstændige erhvervsdrivende. Undersøgelsen er en del af overvågningen af det danske arbejdsmiljø og kan bidrage til prioritering af arbejdsmiljøindsatsen og vurdering af effekter af tidligere indsats. Denne pjece er skrevet af seniorforsker, fysiolog, Ph.D. Chris Jensen, forsker, sociolog, Ph.D. Hermann Burr og programmør Ebbe Villadsen, alle Arbejdsmiljøinstituttet. Udvælgelsen af interviewpersoner, interviewene og den indledende oparbejdning af data er foretaget af SFI-Survey. Den endelige oparbejdning af data og analyserne er udført af Ebbe Villadsen. Undersøgelsen er finansieret af satspuljemidler. Undersøgelsens resultater publiceres i form af denne og en række andre pjecer samt en oversigtsrapport. Arbejdsmiljøinstituttet har lagt vægt på tidlig publicering af disse aktuelle overvågningsdata. Efterfølgende vil der blive publiceret flere danske udgivelser samt internationale videnskabelige artikler. Januar 2002 Ib Andersen Direktør PJECEUDGIVELSER OM NAK 2000 JUNI 2001 Forekomst af ensidigt gentaget arbejde (EGA) blandt danske lønmodtagere DECEMBER 2001 Fysisk, termisk og kemisk arbejdsmiljø. Ergonomisk arbejdsmiljø. Psykosocialt arbejdsmiljø. Arbejdstid. Arbejdsulykker. Livsstil. Hørelse. Hudproblemer. Bevægeapparatbesvær. Køn, arbejdsmiljø og helbred. ARBEJDSMILJØ I DANMARK

4 HOVEDRESULTATER Når vi ser på uhensigtsmæssige ergonomiske påvirkninger, er der klare forskelle mellem 1) kvinder og mænd, 2) brancher og 3) jobgrupper. Der er flere kvinder med ensidigt gentaget arbejde (EGA) og arbejde med foroverbøjet nakke, hvorimod mænd er mest udsat for fysisk anstrengende arbejde, tunge løft og arbejde med hænderne i uhensigtsmæssige stillinger. Job med hyppige uhensigtsmæssige arbejdsstillinger og/eller løft af byrder finder vi særligt i bygge og anlæg, jordbrug, industri, service og tjenesteydelser samt handel, som alle er områder med en væsentlig andel af mænd. Dog er der blandt kvindelige rengøringsassistenter også mange, der udsættes for arbejde med hænderne over skulderhøjde og kraftigt bøjede hænder. Et kvindedomineret område som social og sundhed er karakteriseret ved meget træk og skub, hyppige løft samt vrid og bøj af kroppen, primært pga personhåndtering. I kontor og administration og transport er fastlåste arbejdsstillinger udbredte (samme arbejdsstilling holdes over længere tid). Job i kontor og administration er også karakteriseret ved ensidige gentagne bevægelser, som kan skyldes, at mange bruger computer. Udviklingen inden for de sidste 5-10 år viser flere hovedtendenser. Der er flere ensidige gentagne bevægelser, mere arbejde med løftede hænder og også bøjede hænder. Dette kan muligvis forklares med en generelt øget intensivering af arbejdskravene i visse brancher samt den øgede brug af computere i den samme periode. Der er sket et fald i omfanget af fysisk anstrengende arbejde, hugsiddende arbejde og den mest intensive form for EGA, som består af både ensidige gentagne bevægelser og opgaver. Her vil vi pege på den teknologiske udvikling som medvirkende årsag samt indsatser på virksomheder rettet mod nedbringelse af de mest sundhedsskadelige påvirkninger. 4 ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ

5 ARBEJDSSTILLINGER, KRAFTANVENDELSE OG ENSIDIGT GENTAGET ARBEJDE Der findes en række mulige sundhedsskadelige påvirkninger i arbejdet, som er knyttet til ergonomi. De kan skyldes uhensigtsmæssig indretning af arbejdspladsen, forkert arbejdsteknik, manglende tekniske hjælpemidler eller uhensigtsmæssig organisering af arbejdet. De hyppigste helbredsproblemer er gener eller skader i muskler, led, sener og nerver (bevægeapparatet). Påvirkningerne kan typisk deles ind i hovedkategorierne: 1) Arbejdsstillinger, 2) Kraftanvendelse og 3) EGA. Påvirkningerne er vurderet i forhold til, hvor stor en andel af arbejdstiden man er udsat. Enkelthændelser, som kortvarigt medfører en meget stor belastning, der kan medføre akutte skader, har vi ikke vurderet. Det er ofte vanskeligt at vurdere den nøjagtige varighed af specifikke påvirkninger, og derfor er resultaterne opdelt på kun to niveauer. Andelen af respondenter inden for de to niveauer kan indikere, om der er en ulige fordeling af skadelige påvirkninger mellem kønnene og mellem aldersgrupper, brancher og job. Hvor det er muligt, er der også foretaget en sammenligning med udbredelsen af de samme påvirkninger i 1995 og ARBEJDSMILJØ I DANMARK

6 RESULTATER KØN OG ALDER Her sammenligner vi kvinder og mænd og ser på forskelle imellem aldersgrupperne: år, år, år og år. ARBEJDSSTILLINGER Kvinder og mænd er udsat lige hyppigt for flere af de uhensigtsmæssige arbejdsstillinger, men mænd er hyppigere end kvinder udsat for at arbejde med hænderne løftet over skulderhøjde, hånden kraftigt bøjet og at arbejde hugsiddende (tabel 1). Flere kvinder end mænd arbejder med nakken foroverbøjet. De fleste uheldige arbejdsstillinger findes blandt de årige, og der ses en tydelig tendens blandt både kvinder og mænd til færre uheldige påvirkninger, jo ældre man bliver (tabel 2). Vi kan se den modsatte tendens, når det gælder langvarigt siddende arbejde, særligt blandt mænd, og vi ser ingen forskel i, hvor mange der arbejder med bøjet nakke, blandt forskellige aldersgrupper. KRAFTANVENDELSE Fysisk anstrengende arbejde forekommer dobbelt så ofte blandt mænd som blandt kvinder, men det er dog kun en lille andel, som vurderer at have fysisk anstrengende arbejde i mindst 3/4 af deres arbejdstid (tabel 1). Derimod er der 30%, som løfter byrder på over 1 kg i en væsentlig del af arbejdstiden, og igen forekommer det hyppigst blandt mænd. Træk og skub rapporteres lige ofte af kvinder og mænd. Der er en klar tendens til, at der er flere af de helt unge (18-29 år) end af de over 30-årige, der udsættes for løft over 1 kg og træk og skub i deres arbejde (tabel 2). Dog er denne tendens ikke lige så tydelig for træk og skub blandt kvinder. EGA Ensidige gentagne bevægelser i mindst 3/4 af arbejdstiden rapporteres af 19% af alle respondenter, men er hyppigere blandt kvinder end mænd (tabel 1). Ensidige gentagne bevægelser i kombination med udførelsen af ensidige gentagne arbejdsopgaver forekommer blandt 4% af respondenterne og er også hyppigere blandt kvinder end mænd. EGA forekommer i alle aldersgrupper, men der er en klart højere forekomst i aldersgruppen under 30 år (tabel 2). Dog er den kombinerede EGA blandt mænd kun markant lavere i aldersgruppen år. 6 ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ

7 Tabel 1. Ergonomiske påvirkninger blandt kvinder og mænd Tallet angiver andelen (%) med en given påvirkning af hhv mænd og kvinder. En statistisk signifikant forskel mellem kønnene er angivet med fed skrift. Tabel 1 Bøjet ryg Vrid/bøj af krop Bøjet hånd Løftede hænder Hugsiddende Bøjet nakke Fastlåst arbejdsstilling Siddende arbejde Fysisk anstrengende Løft over 1 kg Træk/skub Bevæge-EGA EGA, bevægelser og opgaver Mand Kvinde Tabel 2. Ergonomiske påvirkninger blandt kvinder og mænd fordelt på aldersgrupper Tallet angiver andelen (%) med en given påvirkning af hhv mænd og kvinder inden for hver alderskategori. En statistisk signifikant forskel i forhold til den yngste aldersgruppe er angivet med fed skrift. Tabel 2 Bøjet ryg Vrid/bøj af krop Bøjet hånd Løftede hænder Hugsiddende Bøjet nakke Fastlåst arbejdsstilling Siddende arbejde Fysisk anstrengende Løft over 1 kg Træk/skub Bevæge-EGA EGA, bevægelser og opgaver Kvinder, år Kvinder, år Kvinder, år Kvinder, år Mænd, år Mænd, år Mænd, år Mænd, år ARBEJDSMILJØ I DANMARK

8 BRANCHE Her sammenlignes brancher svarende til opdelingen mellem de forskellige brancher. ARBEJDSSTILLINGER Inden for de forskellige brancher ser man nogle hovedtendenser mht uhensigtsmæssige arbejdsstillinger (tabel 3). I det grafiske område, transport og en gros, undervisning og forskning samt kontor og administration finder man generelt færre ekstreme arbejdsstillinger. Det er arbejde med bøjet ryg, vrid og bøj af kroppen, bøjet nakke, kraftigt bøjede hænder, hænder løftet over skulderhøjde og hugsiddende arbejde. Flest af disse arbejdsstillinger finder man i bygge og anlæg, jordbrug, industri og i service og tjenesteydelser (undtagen hugsiddende arbejde, som er sjældnere inden for service og tjenesteydelser). Langvarigt siddende arbejde og arbejde med fastlåst arbejdsstilling viser naturligt nok et andet mønster, idet disse arbejdsstillinger er udbredte i kontor og administration samt transport og en gros. Handelsområdet har hverken meget siddende arbejde eller arbejde i fastlåst arbejdsstilling, men meget arbejde med vrid og bøj af kroppen og løftede hænder. Social- og sundhedsområdet har heller ikke meget siddende arbejde eller arbejde i fastlåst arbejdsstilling; arbejde med løftede hænder eller kraftigt bøjede hænder er også sjældnere end gennemsnittet, men området er præget af arbejde med bøjet ryg, vrid og bøj af kroppen og hugsiddende arbejdsstillinger. KRAFTANVENDELSE Kun jordbrugsområdet og bygge og anlæg har mere fysisk anstrengende arbejde end gennemsnittet (tabel 3). Dog er løft af byrder over 1 kg også udbredt i industrien, handel og social og sundhed, mens træk/skub er udbredt i jordbrugsområdet, bygge og anlæg samt social og sundhed. EGA EGA forekommer hyppigt i industrien, transport samt en gros og jordbrug (tabel 3). Dog er ensidige gentagne bevægelser hyppigst forekommende i det grafiske område og kontor og administration. JOBGRUPPER Kvinder og mænd er ulige fordelt inden for mange job, og vi ser derfor på de forskellige påvirkninger i jobgrupper adskilt på køn (tabel 4). ARBEJDSSTILLINGER Blandt kvinder er arbejde med bøjet ryg, vrid og bøj af kroppen og hugsiddende arbejde hyppigst i job med håndtering af mennesker, dvs blandt sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, pædagoger i daginstitutioner (men ikke i døgninstitutioner), pædagogmedhjælpere og dagplejemødre, men det er også hyppigt blandt rengøringsassistenter. Rengøringsassistenter arbejder også hyppigt med løftede hænder og kraftigt bøjede hænder, ligesom nærings- og nydelsesmiddelarbejdere arbejder meget med bøjede hænder. Ufaglærte elektronikarbejdere arbejder ofte med kraftigt bøjede hænder og bøjet nakke. Fastlåste arbejdsstillinger er hyppige i job med meget stillesiddende arbejde. Det er job, som udføres af kvindelige teknikere, kontorassistenter, bogholdere, bankassistenter og ufaglærte elektronikarbejdere. Blandt mænd er der flest uhensigtsmæssige arbejdsstillinger i følgende jobgrupper: selvstændige inden for byggeri, landbrugsarbejdere, maskinarbejdere, mekanikere, blikkenslagere, elektrikere, tømrere og snedkere, bygningsarbejde- 8 ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ

9 Tabel 3. Ergonomiske påvirkninger i forskellige brancher Tallet angiver andelen (%) med en given påvirkning. Selvstændige er ikke medtaget. En statistisk signifikant forskel fra gennemsnittet er angivet med fed skrift. Tabel 3 Bøjet ryg Vrid/bøj af krop Bøjet hånd Løftede hænder Hugsiddende Bøjet nakke Fastlåst arbejdsstilling Siddende arbejde Fysisk anstrengende Løft over 1 kg Træk/skub Bevæge-EGA EGA, bevægelser og opgaver Industri Bygge og anlæg Grafisk Transport og en gros Handel Service og tjenesteydelser Jordbrug Social og sundhed Undervisning og forskning Finans/Offentlig kontor og adm Privat kontor og administration Total re, slagteriarbejdere, nærings- og nydelsesmiddelarbejdere samt lærlinge og elever. Enkelte andre jobgrupper blandt mænd viste også højere forekomst af enkelte uhensigtsmæssige arbejdsstillinger. Særligt godstrafikchauffører skiller sig ud ved fastlåste arbejdsstillinger. Lager- og havnearbejdere arbejder meget med løftede hænder og vrid og bøj af kroppen. Langvarigt siddende arbejde blandt mænd er almindeligt i andre jobgrupper som akademikere, ingeniører, edb-folk, chefer, kontorassistenter, selvstændige inden for service, sælgere og godstrafikchauffører. KRAFTANVENDELSE Fysisk anstrengende arbejde hos kvinderne viste ingen klare forskelle mellem jobgrupperne, selvom der var en tendens til, at det forekom noget hyppigere blandt køkkenmedhjælpere end blandt de øvrige grupper. Køkkenmedhjælpere, social- og sundhedsassistenter, dagplejemødre og ekspedienter udfører flere løft af byrder og mere træk/skub end de øvrige jobgrupper. Træk/skub findes dog allermest hos rengøringsassistenter. ARBEJDSMILJØ I DANMARK

10 For mændene opleves fysisk anstrengende arbejde hyppigst af postbude, landbrugsarbejdere og nærings- og nydelsesmiddelarbejdere. Postbude har også mange løft og meget træk/skub, men derudover er der en række jobgrupper, som har hyppige løft og træk/skub. Jobgrupperne er i høj grad de samme, som har mange uhensigtsmæssige arbejdsstillinger, men også ekspedienter og landmænd er udsat for mange løft, og ejendomsfunktionærer er udsat for træk/skub hyppigere end gennemsnittet. EGA Ensidige gentagne bevægelser er almindeligt i mange jobgrupper blandt kvinder. I job med manuel håndtering er det ekspedienter, sælgere, ufaglærte elektronikarbejdere og nærings- og nydelsesmiddelarbejdere. Men også blandt edbfolk, teknikere, kontorassistenter, bogholdere og bankassistenter er der mange ensidige gentagne bevægelser, formodentlig pga intensiv brug af computer. Rengøringsassistenter, ufaglærte elektronikarbejdere og nærings- og nydelsesmiddelarbejdere er hyppigt udsat for ensidige gentagne opgaver i kombination med gentagne bevægelser. Blandt mændene er det særlig edb-folk, selvstændige inden for service, ufaglærte metalarbejdere, træindustriarbejdere og slagteriarbejdere, der har mange ensidige gentagne bevægelser. De to sidstnævnte grupper har også mange ensidige gentagne opgaver. Tabel 4. Ergonomiske påvirkninger i jobgrupper Jobgrupper er opdelt for mænd (m.) og kvinder (k.). Tallet angiver andelen (%) med en given påvirkning i hver jobgruppe. En statistisk signifikant forskel fra gennemsnittet er angivet med fed skrift. Tabel 4 Bøjet ryg Vrid/bøj af krop Bøjet hånd Løftede hænder Hugsiddende Bøjet nakke Fastlåst arbejdsstilling Siddende arbejde Fysisk anstrengende Løft over 1 kg Træk/skub Bevæge-EGA EGA, bevægelser og opgaver Akademikere, m Akademikere, k Ingeniører og arkitekter, m Edb-folk, m Edb-folk, k Folkeskolelærere, m Folkeskolelærere, k Andre lærere, m Andre lærere, k Teknikere og konstruktører, m Teknikere og konstruktører, k Sygeplejersker, k Social- og sundhedsassistenter, hospital, k Social- og sundhedsassistenter, hjemmepleje mv, k Pædagoger, daginstitution, k Pædagoger, døgninstitution, k Pædagogmedhjælpere, k Dagplejemødre, k Chefer, m Chefer, k Fortsættes 10 ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ

11 Tabel 4 (fortsat) Bøjet ryg Vrid/bøj af krop Bøjet hånd Løftede hænder Hugsiddende Bøjet nakke Fastlåst arbejdsstilling Siddende arbejde Fysisk anstrengende Løft over 1 kg Træk/skub Bevæge-EGA EGA, bevægelser og opgaver Selvstændige, byggeri, m Selvstændige, service, m Selvstændige, service, k Kontorassistenter, privatansat, m Kontorassistenter, privatansat k Kontorassistenter, offentligt ansat, k Bogholdere og revisorer, k Bankassistenter, k Postbude, m Lagerekspedienter, m Butiksindehavere, m Ekspedienter, m Ekspedienter, k Sælgere, m Sælgere, k Køkkenmedhjælpere, økonomaer, k Rengøringsassistenter, k Ejendomsfunktionærer, m Landbrugere, m Landbrugsarbejdere, m Arbejdsledere, m Maskinarbejdere, m Mekanikere, m Blikkenslagere, m Metalarbejdere, ufaglærte, m Elektrikere, m Elektronikarbejdere, ufaglærte, k Træindustriarbejdere, m Tømrere og snedkere, m Bygningsarbejdere, m Slagteriarbejdere, m Nærings- og nydelsesmiddelarbejdere, m Nærings- og nydelsesmiddelarbejdere, k Lager- og havnearbejdere, m Godstrafikchauffører, m Lærlinge og elever, service, kontor mv, k Lærlinge og elever, industri, håndværk, service, m Total ARBEJDSMILJØ I DANMARK

12 UDVIKLING Udviklingen fra 1990 til 1995 og 2000 er vist for de påvirkninger, som der også er spurgt om tidligere end i 2000 (tabel 5). Resultaterne er vist for kvinder og mænd i tabellen, mens udviklingen inden for enkelte jobgrupper kun nævnes i teksten. Blandt kvinder er der flere, der arbejder med hænder løftet over skulderhøjde og med kraftigt bøjede hænder i 2000 end i 1995 (tabel 5). Men der er ikke flere med løftede hænder i 2000 end i 1990, og det bør bemærkes, at kvindelige social- og sundhedsassistenter angiver et markant fald i andelen med løftede hænder fra 1990 til Samtidig er der færre kvindelige kontorassistenter, der arbejder med bøjet nakke i 2000 end i At der er flere, der arbejder med kraftigt bøjede hænder i 2000 end i 1995, skyldes især en stigning blandt sygeplejersker, dagplejemødre, kontorassistenter og bogholdere. Blandt mænd er der sket en stigning i andelen med fastlåste arbejdsstillinger, løftede hænder, bøjede hænder og siddende arbejde fra 1995 til 2000 (tabel 5). Særlig blandt maskinarbejdere er der flere, der arbejder med løftede hænder, mens arbejde med bøjede hænder er steget både blandt postbude, maskinarbejdere, tømrere og snedkere, næringsog nydelsesmiddelarbejdere, godstrafikchauffører og lærlinge. Der er desuden sket en fordobling i andelen af landbrugsarbejdere, der arbejder med bøjet nakke. Hos begge køn er der færre, der arbejder med hugsiddende arbejde og fysisk anstrengende arbejde i 2000 end i Især er der færre med hugsiddende arbejde blandt mandlige teknikere, socialog sundhedsassistenter, dagplejemødre og rengøringsassistenter. Det fysisk anstrengende arbejde er reduceret blandt social- og sundhedsassistenter, rengøringsassistenter, mandlige bygningsarbejdere og lager- og havnearbejdere. Andelen med ensidige gentagne bevægelser er steget fra 15% til 19% fra 1995 til 2000, men andelen med både ensidige gentagne bevægelser og ensidige gentagne opgaver er faldet fra 5% til 4%. Der er markant flere ensidige gentagne bevægelser blandt kvindelige teknikere, kontorassistenter og bogholdere samt mandlige chefer og arbejdsledere. I øvrigt er udviklingen i brancher med megen EGA og betydningen af den nationale handlingsplan rettet mod EGA beskrevet i en tidligere publikation (Burr 2001). 12 ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ

13 Tabel 5. Ergonomiske påvirkninger i 1990, 1995 og Tallet angiver andelen (%) med en given påvirkning af hhv kvinder og mænd. Selvstændige er ikke medtaget. En statistisk signifikant forskel over tid er angivet med fed skrift. Tabel KVINDER Bøjet hånd Løftede hænder Hugsiddende Bøjet nakke Fastlåst arbejdsstilling Siddende arbejde Fysisk anstrengende Bevæge-EGA EGA, bevægelser og opgaver MÆND... Bøjet hånd Løftede hænder Hugsiddende Bøjet nakke Fastlåst arbejdsstilling Siddende arbejde Fysisk anstrengende Bevæge-EGA EGA, bevægelser og opgaver ARBEJDSMILJØ I DANMARK

14 METODE Undersøgelsen Arbejdsmiljø i Danmark 2000 bygger på oplysninger fra Arbejdsmiljøinstituttets Nationale Arbejdsmiljøkohorte (NAK). I NAK blev der foretaget interviews med repræsentativt udvalgte indbyggere i Danmark i både 1990, 1995 og I 1990 var svarprocenten på 90%, i 1995 på 80% og i 2000 på 75%. Fordelingen på køn, alder, arbejdsmarkedstilknytning og geografi er den samme blandt de interviewede som i hele befolkningen. NAK omfatter interviews med lønmodtagere og 460 selvstændige erhvervsdrivende i 2000 samt lønmodtagere i 1995 og lønmodtagere i Tallene her er opgjort for alle, der var år i hvert af årene. Selvstændige erhvervsdrivende blev ikke spurgt om deres arbejdsmiljø i 1990 og I opgørelserne i 2000 indgår både lønmodtagere og selvstændige. Dog indgår kun lønmodtagere i opgørelserne efter branche. Det skyldes, at brancherne er inddelt efter branchearbejdsmiljørådenes (BAR ernes) områder. Branchearbejdsmiljørådene beskæftiger sig normalt kun med lønmodtagernes arbejdsmiljø. I opgørelserne efter køn i 2000 sammenlignes kvinder med mænd. I opgørelserne efter alder inden for hvert køn i 2000 sammenlignes hver af aldersgrupperne fra 30 til 59 år med de årige. I opgørelserne efter job og branche i 2000 sammenlignes de enkelte job og brancher med alle øvrige job og brancher. Ved sammenligninger med 1995 og/eller 1990 indgår kun lønmodtagere, da de selvstændige ikke fik stillet spørgsmål om arbejdsmiljø i 1990 og I opgørelserne, hvor 2000-tal sammenlignes med og/eller 1995-tal, undersøges, om den samlede fordeling er ens i alle årene inden for den relevante alders-, job- eller branchegruppe. Spørgsmålsformuleringerne, som er anvendt til at få oplysninger om de ergonomiske påvirkninger, er angivet herunder. Forekomsten af de uhensigtsmæssige påvirkninger er defineret ved at have en varighed på mindst 1/4 af arbejdstiden. Dog er varigheden for fysisk anstrengende arbejde og siddende arbejde mindst 3/4 af tiden. Løft er angivet for byrder over 1 kg. ARBEJDSSTILLINGER 1. Du sidder ned? 2. Du arbejder med ryggen kraftigt foroverbøjet uden at støtte med hænder og arm? 3. Du vrider eller bøjer dig mange gange i timen? 4. Du har hænderne løftet i skulderhøjde eller højere? 5. Du arbejder med nakken kraftigt foroverbøjet? 6. Du arbejder med hånden drejet eller kraftigt bøjet i håndleddet? 7. Du indtager en fastlåst arbejdsstilling, fx holder hovedet, skuldrene eller armene i bestemte stillinger? 8. Du sidder på hug eller knæ, når du arbejder? KRAFTANVENDELSE 1. Dit arbejde er så fysisk anstrengende, at du kommer til at trække vejret hurtigere? 2. Hvor stor en del af din arbejdstid bærer eller løfter du? 3. Hvor stor en del af din arbejdstid skubber eller trækker du? EGA EGA er defineret på to måder, nemlig ensidige gentagne bevægelser både ensidige gentagne opgaver og bevægelser. Personerne har ensidige gentagne bevægelser, hvis de angiver at udføre de samme finger-, hånd- eller armbevægelser flere gange i minuttet i mindst 3/4 af arbejdstiden. De har både ensidige gentagne opgaver og bevægelser, hvis de ud over at angive ensidige gentagne bevægelser, både angiver i mindst 3/4 af tiden at gentage de samme opgaver flere gange i timen, og angiver, at arbejdet er afvekslende i mindre eller ringe grad. 14 ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ

15 LITTERATUR Burr H (2001). Forekomst af ensidigt gentaget arbejde (EGA) blandt lønmodtagere i Danmark København: Arbejdsmiljøinstituttet. Burr H, Bach E, Borg V og Villadsen E (2001).. En kortlægning af lønmodtageres og selvstændiges arbejdsmiljø og helbred. København: Arbejdsmiljøinstituttet. ARBEJDSMILJØ I DANMARK

16 Flere kvinder end mænd havde EGA og arbejde med foroverbøjet nakke, hvorimod fysisk anstrengende arbejde, tunge løft og arbejde med hænderne i uhensigtsmæssige stillinger var mere hyppigt blandt mænd. Uhensigtsmæssige arbejdsstillinger og/eller løft af byrder finder vi særligt i bygge og anlæg, jordbrug, industri, service og tjenesteydelser, samt handel. Social- og sundhedsområdet er karakteriseret ved meget træk og skub, hyppige løft samt vrid og bøj af kroppen. I kontor og administration er fastlåste arbejdsstillinger og ensidige gentagne bevægelser hyppigere end i andre områder. Siden 1990 og 1995 er der kommet flere job med ensidige gentagne bevægelser, mere arbejde med løftede hænder og bøjede hænder. Samtidig er der sket et fald i omfanget af fysisk anstrengende arbejde, hugsiddende arbejde og den mest intensive form for EGA. Undersøgelsen bygger på oplysninger fra Arbejdsmiljøinstituttets Nationale Arbejdsmiljøkohorte (NAK). Minimum lønmodtagere og 400 selvstændige erhvervsdrivende har deltaget i undersøgelsen. ISBN Lersø Parkallé København Ø Tlf.: Fax: e-post:

Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led

Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led Videncenter for Arbejdsmiljø 2011 Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led

Læs mere

Sygeplejerskers arbejdsmiljø,

Sygeplejerskers arbejdsmiljø, Sygeplejerskers arbejdsmiljø, trivsel og helbred er en undersøgelse af sygeplejerskers arbejdsmiljø, som udføres i et samarbejde mellem Dansk Sygeplejeråd (DSR) og Arbejdsmiljøinstituttet (AMI). Sygeplejerskers

Læs mere

AMI 2001 ARBEJDSMILJØINSTITUTTET

AMI 2001 ARBEJDSMILJØINSTITUTTET Å R S B E R E T N I N G ARBEJDSMILJØINSTITUTTET Å R S B E R E T N I N G FAGLIG PROFIL AMI skal medvirke til at skabe et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø i overensstemmelse med den tekniske og

Læs mere

ARBEJDSMILJØ OG FRAVÆR

ARBEJDSMILJØ OG FRAVÆR AMI RAPPORT OM ARBEJDSMILJØ OG FRAVÆR Chris Jensen Thomas Lund Robert Mossing Martin Lindhardt Nielsen Merete Labriola Herman Burr Ebbe Villadsen Arbejdsmiljøinstituttet København 2002 AMI rapport om Arbejdsmiljø

Læs mere

ARBEJDSRELATERET KNÆBESVÆR,

ARBEJDSRELATERET KNÆBESVÆR, AMI RAPPORT 55 ARBEJDSRELATERET KNÆBESVÆR, PSYKOSOCIALT ARBEJDSMILJØ, ARBEJDSEVNE OG AFGANGSÅRSAGER BLANDT BLIK- OG RØRARBEJDERE Winnie S. Eenberg, Jette Nielsen, Kim Lyngby Mikkelsen, Elsa Bach Ebbe Villadsen

Læs mere

Ensidigt gentaget arbejde inden for den administrative sektor

Ensidigt gentaget arbejde inden for den administrative sektor Ensidigt gentaget arbejde inden for den administrative sektor Indholdsfortegnelse Del I: Generelle resultater 1 Resumé... 7 2 Indledning...11 3 Baggrund for evalueringen...13 3.1 Indledning...13 3.2 Informationsteknologi

Læs mere

Elektrikernes arbejdsmiljø

Elektrikernes arbejdsmiljø Elektrikernes arbejdsmiljø - en spørgeskemaundersøgelse af det psykiske og fysiske arbejdsmiljø, ulykker og helbred Oktober 010 Jørgen Møller Christiansen, Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen CASA

Læs mere

Øje på arbejdsmiljøet

Øje på arbejdsmiljøet Øje på arbejdsmiljøet Omkostninger ved arbejdsbetingede bevægeapparatskader i Danmark Øje på arbejdsmiljøet, september 2005 Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Islands Brygge 32D Postboks 340 2300

Læs mere

Dødelighed og erhverv

Dødelighed og erhverv Dødelighed og erhverv 1996-2000 Otto Andersen Lisbeth Laursen Jørn Korsbø Petersen Dødelighed og erhverv 1996-2000 Udgivet af Danmarks Statistik December 2005 Oplag: 450 Danmarks Statistiks Trykkeri, København

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og helbred

Psykisk arbejdsmiljø og helbred NR. 4 - Maj 2012 Psykisk arbejdsmiljø og helbred Undersøgelse af FTF ernes psykiske arbejdsmiljø 2012 Udarbejdet af: Flemming Pedersen, Karen Albertsen og studentermedhjælp Lisa Kludt, TeamArbejdsliv Ansvarshavende

Læs mere

Hver femte oplever vold på arbejdspladsen. undersøgelse af FtF ernes psykiske arbejdsmiljø

Hver femte oplever vold på arbejdspladsen. undersøgelse af FtF ernes psykiske arbejdsmiljø Hver femte oplever vold på arbejdspladsen undersøgelse af FtF ernes psykiske arbejdsmiljø f o r o r d Fysisk og psykisk vold er årligt en del af arbejdslivet for hver femte FTF er. Hver tredje af dem har

Læs mere

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Nedenstående er en beskrivelse af den kvantitative evaluering af projekt Trivsel gennem bevægelseslæring og forflytningskundskab. Vær opmærksom

Læs mere

Kapitel 11. Arbejdsmiljø

Kapitel 11. Arbejdsmiljø Kapitel 11 Arbejdsmiljø 11. Arbejdsmiljø Arbejdspladsen er de senere år blevet et centralt forum for forebyggelse og sundhedsfremme, og der er kommet større fokus på arbejdsmiljøets indflydelse på medarbejdernes

Læs mere

Arbejdsulykker inden for BAR-SOSU

Arbejdsulykker inden for BAR-SOSU Arbejdsulykker inden for BAR-SOSU Report 1.2012 DTU Management Engineering Kirsten Jørgensen Januar 2012 1 2 Forord Denne rapport er udarbejdet til BAR SOSU, som har formuleret følgende opgave: 1. At få

Læs mere

Seks branchers vurdering af BAR Bygge & Anlægs informationsmaterialer

Seks branchers vurdering af BAR Bygge & Anlægs informationsmaterialer Seks branchers vurdering af BAR Bygge & Anlægs informationsmaterialer Udarbejdet af: Lisa Kludt og Flemming Pedersen December 2010 Indhold: 1. Indledning... 4 2. Sammenfatning... 5 3. Datagrundlag... 11

Læs mere

Arbejdsmiljø og helbred blandt ansatte inden for voksenhandicapområdet i Århus Amt - en 2-årig opfølgningsundersøgelse på 23 institutioner i Århus Amt

Arbejdsmiljø og helbred blandt ansatte inden for voksenhandicapområdet i Århus Amt - en 2-årig opfølgningsundersøgelse på 23 institutioner i Århus Amt ARBEJDSRAPPORT Arbejdsmiljø og helbred blandt ansatte inden for voksenhandicapområdet i Århus Amt - en 2-årig opfølgningsundersøgelse på 23 institutioner i Århus Amt Lone Donbæk Jensen Hanne Giver Jesper

Læs mere

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros FORORD Denne håndbog er skrevet til alle, der arbejder inden for transportområdet. Bogen handler om dine arbejdsforhold,

Læs mere

Ufaglærtes bevægelser fra ledighed til beskæftigelse

Ufaglærtes bevægelser fra ledighed til beskæftigelse Kræn Blume Jensen & Vibeke Tornhøj Christensen Ufaglærtes bevægelser fra ledighed til beskæftigelse Resultater og konklusioner Publikationen Ufaglærtes bevægelser fra ledighed til beskæftigelse Resultater

Læs mere

PersonalePol. rent 2003 05/08/03 14:05 Side 1. Personalepolitisk Regnskab 2003 Københavns Kommune

PersonalePol. rent 2003 05/08/03 14:05 Side 1. Personalepolitisk Regnskab 2003 Københavns Kommune PersonalePol. rent 05/08/03 14:05 Side 1 Personalepolitisk Regnskab Københavns Kommune PersonalePol. rent 05/08/03 14:05 Side 2 INDHOLD FORORD Københavns Kommunes Værdigrundlag København er som Danmarks

Læs mere

Sundhed og sygelighed i Danmark & udviklingen siden 1987

Sundhed og sygelighed i Danmark & udviklingen siden 1987 Sundhed og sygelighed i Danmark & udviklingen siden 1987 25 Ola Ekholm, Mette Kjøller, Michael Davidsen, Ulrik Hesse, Louise Eriksen, Anne Illemann Christensen, Morten Grønbæk 26 Sundhed og sygelighed

Læs mere

Øje på arbejdsmiljøet

Øje på arbejdsmiljøet Øje på arbejdsmiljøet Arbejdsmiljø og screening i social- og sundhedssektoren Øje på arbejdsmiljøet, maj 2006 Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Islands Brygge 32D Postboks 340 2300 København S E-mail:

Læs mere

Status over det psykiske arbejdsmiljø. undersøgelse af FtF ernes psykiske arbejdsmiljø

Status over det psykiske arbejdsmiljø. undersøgelse af FtF ernes psykiske arbejdsmiljø Status over det psykiske arbejdsmiljø undersøgelse af FtF ernes psykiske arbejdsmiljø Delrapport 2 / November 26 Psykosociale faktorer i FTFernes arbejde nu og tidligere Nadia El-Salanti og Jørgen Møller

Læs mere

Mette Bjerrum Koch Michael Davidsen Knud Juel. Social ulighed. i sundhed, sygelighed og trivsel 2010 og udviklingen siden 1987

Mette Bjerrum Koch Michael Davidsen Knud Juel. Social ulighed. i sundhed, sygelighed og trivsel 2010 og udviklingen siden 1987 Mette Bjerrum Koch Michael Davidsen Knud Juel Social ulighed i sundhed, sygelighed og trivsel 21 og udviklingen siden 1987 Social ulighed i sundhed, sygelighed og trivsel 21 og udviklingen siden 1987 Mette

Læs mere

Døgnarbejde i kommuner. En spørgeskemaundersøgelse af organisering af og holdninger til døgnarbejde på ældre- og socialområdet

Døgnarbejde i kommuner. En spørgeskemaundersøgelse af organisering af og holdninger til døgnarbejde på ældre- og socialområdet Matilde Høybye-Mortensen, Kenneth Lykke Sørensen og Lotte Bøgh Andersen Døgnarbejde i kommuner En spørgeskemaundersøgelse af organisering af og holdninger til døgnarbejde på ældre- og socialområdet Døgnarbejde

Læs mere

Røgfri arbejdsplads. - viden og erfaringer fra Brøndby Kommune

Røgfri arbejdsplads. - viden og erfaringer fra Brøndby Kommune Røgfri arbejdsplads - viden og erfaringer fra Brøndby Kommune Kræftens Bekæmpelse Forebyggelses- og dokumentationsafdelingen Projekt Forskning og Forebyggelse Oktober 06 Røgfri arbejdsplads viden og erfaringer

Læs mere

Sundhed og arbejdsmiljø i hotel- og restaurationsbranchen

Sundhed og arbejdsmiljø i hotel- og restaurationsbranchen Sundhed og arbejdsmiljø i hotel- og restaurationsbranchen - strategi for en forebyggende arbejdsmiljøindsats Maj 2002 Hans Hvenegaard og Jens Voxtrup Petersen CASA Sundhed og arbejdsmiljø i hotel- og restaurationsbranchen

Læs mere

HELBRED SOM INDIKATOR FOR ARBEJDSMILJØ- PÅVIRKNINGER

HELBRED SOM INDIKATOR FOR ARBEJDSMILJØ- PÅVIRKNINGER ARBEJDSMILJØINDIKATORER HELBRED SOM INDIKATOR FOR ARBEJDSMILJØ- PÅVIRKNINGER Et bedre arbejdsliv arbejdsmiljøinstituttet NR. HELBRED SOM INDIKATOR FOR ARBEJDSMILJØPÅVIRKNINGER Tekst: HARALD HANNERZ FINN

Læs mere

Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år

Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år Eigil Boll Hansen Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år Udviklingen over tid og med stigende alder fra til Publikationen Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år Udviklingen

Læs mere

regionale Ingvild Olsen Jens Line Louise Kjær Guul

regionale Ingvild Olsen Jens Line Louise Kjær Guul Deltidsbeskæftigelse på regionale arbejdspladser Sammenfatning Ingvild Olsen Lotte Bøgh Andersen Vibeke Lehmannn Nielsen Jens Blom Hansen Thomas Pallesen Line Scott Nesbit Louise Kjær Guul Sammenfatning

Læs mere