ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN"

Transkript

1 Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også kontrollere arbejdsmiljøet og samarbejdet på byggepladserne. Hvad det omfatter, kan du læse her. PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED Plan for sikkerhed og sundhed, PSS, er en beskrivelse af, hvordan byggepladsen skal etableres og indrettes, og hvordan arbejdet på pladsen skal foregå. Planens formål er at sikre alle et godt arbejdsmiljø men den er samtidig et godt styringsredskab for byggeledelsen. Bygherren skal udarbejde en skriftlig PSS, hvis der på byggepladsen er mere end én arbejdsgiver, og hvis der samtidig arbejder flere end 10 personer. Det er en god ide også at lave en PSS i de tilfælde, hvor pladsen alene på grund af sin størrelse skal anmeldes til Arbejdstilsynet. Store dele af PSS ens oplysninger skal alligevel indgå i udbudsmaterialet. Planens indhold Der findes detaljerede regler for, hvordan en PSS skal udarbejdes, og hvad den skal indeholde. En PSS skal bl.a. bestå af en organisationsplan, byggepladstegning, en beskrivelse af hvor på pladsen der vil blive udført arbejde af flere arbejdsgivere, samt en beskrivelse af de sikkerhedsforanstaltninger, der skal etableres. Planen skal også gøre rede for, hvem der kontrollerer, at planen bliver overholdt og ajourført undervejs i byggeperioden. Særlige regler for andre byggepladser 4 Mindre byggepladser: På byggepladser med flere arbejdsgivere, men med maksimalt 10 beskæftigede, er der ikke krav om en skriftlig PSS. I stedet skal de enkelte arbejdsgivere indbyrdes aftale, hvordan arbejdet på byggepladsen kan foregå sikkert og forsvarligt.

2 4 Farligt arbejde: Hvis der udføres farligt arbejde på en byggeplads, skal arbejdsgiveren lave en skriftlig vurdering af arbejdsmiljøet uanset arbejdspladsens størrelse. Farligt arbejde er fx gravearbejde i mere end 5 meters dybde, arbejde med forurenet jord og sprængningsarbejde. 4 Kun én arbejdsgiver: På store byggepladser med kun én arbejdsgiver er der ikke krav om en skriftlig PSS. Uanset om der skal udarbejdes en PPS, så skal bygherren altid anmelde byggepladsen til Arbejdstilsynet inden arbejdet påbegyndes, hvis: 1. Arbejdets forventede varighed overstiger 30 arbejdsdage, og mindst 20 ansatte er beskæftiget samtidig, eller 2. Den formodede arbejdsmængde overstiger 500 manddage. Opstartsfasen Ved større opgaver er det en god idé at holde opstartsmøder med entreprenører og håndværkere, der skal indgå i byggeprocessen. På opstartsmøderne gennemgås projektmaterialet, PSS og andre relevante oplysninger som fx: 4 adgangs- og transportveje 4 materialeoplagring 4 velfærdsfaciliteter 4 håndtering af eventuelle særlige risici ANSVAR OG OPGAVER Bygherre Bygherrens ansvar kan ikke overdrages til andre. Det praktiske arbejde med at udføre bygherrens forpligtelser kan helt eller delvist udføres i bygherrens egen organisation eller af bygherrens udpegede rådgivere, firmaer eller personer. Selv om bygherren vælger at engagere andre til at udføre dette arbejde, er det dog fortsat bygherrens ansvar, at afgrænsning og koordinering i fællesområder, skriftlig planlægning og anmeldelse af byggepladsen sker efter bekendtgørelsens regler. Afgrænsning i fællesområder Inden arbejdet går i gang, skal bygherren indgå aftaler med de enkelte arbejdsgivere om, hvem der etablerer, vedligeholder og fjerner sikkerhedsforanstaltninger i fællesområderne. Afgrænsningen af sikkerhedsforanstaltningerne bør ske allerede i udbudsmaterialet, så udgifterne til de fælles sikkerhedsforanstaltninger kan indregnes i tilbuddene. Bygherrens aftaler om afgrænsning bør indeholde præcise angivelser af opgavens omfang, og i hvilket tidsrum forpligtelsen for sikkerhedsforanstaltningerne påhviler de enkelte arbejdsgivere. Aftalerne bør også beskrive, hvordan sikkerhedskravene kan gives videre til en underentreprenør. Hvis der under udførelsen opstår situationer, der ikke kunne være forudset, bør ændringer i afgrænsningen aftales på sikkerhedsmøder. 2

3 Koordinering i fællesområder Bygherren skal udpege en koordinator til varetagelse af koordineringen af sikkerhedsarbejdet under udførelsen. Koordinering af de enkelte arbejdsgiveres sikkerhedsforanstaltninger skal ske ved afholdelse af sikkerhedsmøder og gennem personlig kontakt på byggepladsen. Medvirken til forsvarlige arbejdsforhold Bygherren skal i øvrigt medvirke til, at arbejdsgiveren kan udføre bygge- og anlægsarbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Den projekterende/rådgiveren Den projekterende skal ved samtlige bygge- og anlægsprojekter sørge for: 4 At projektet kan gennemføres og senere vedligeholdes, samtidig med at gældende sikkerheds- og sundhedsbestemmelser på projekteringstidspunktet kan overholdes. 4 At der kan anvendes de mindst farlige stoffer og materialer både under opførelse og senere vedligeholdelse. 4 At projektet (udbudsmaterialet) indeholder de nødvendige oplysninger, der gør det muligt at anvende egnede tekniske hjælpemidler til manuel håndtering af byrder. 4 At bygherren oplyses om sine forpligtelser efter arbejdsmiljøloven i relation til projektets forventede karakter og omfang. Den projekterende skal desuden beskrive: 4 Hvordan de enkelte arbejder eller arbejdsfaser tilrettelægges mest hensigtsmæssigt i forhold til hinanden, så arbejdet kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt 4 Særlige risici i såvel selve projektet som i de fysiske omgivelser. 4 Særlige risici, som følge af eksisterende forhold på arealet/i bygningen - såsom installationer i jorden, nedgravede højspændings- og gasledninger, giftdepoter, forurenet jord, asbest i eksisterende bygninger o. lign. Hvis der er særlige risici skal projektet beskrive, hvilke særlige forholdsregler - fx særlige tekniske hjælpemidler, personlige værnemidler, velfærdsforanstaltninger o. lign. som den projekterende forudsætter anvendt. 4 Den projekterende skal endelig beskrive forhold af betydning for det fremtidige arbejdsmiljø i forbindelse med vedligeholdelse og reparation af bygningen eller anlægget. 3

4 Leverandøren Leverandøren eller importøren af byggematerialer skal altid udarbejde en leverandørbrugsanvisning, som beskriver: 4 Byggematerialets vægt og anhugningssted i forbindelse med løft fra transportmiddel til leverancestedet 4 Særlige beslag, særligt værktøj, særlige fastgørelsesmetoder og særlige transportmetoder hvor dette er påkrævet. Ligeledes skal leverandører eller importører udarbejde og levere en dansk leverandørbrugsanvisning sammen med maskiner, tekniske hjælpemidler samt kemiske stoffer. INDRETNING AF BYGGEPLADSEN Byggepladsen skal være ordentligt planlagt og indrettet, så arbejdet kan foregå sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Det indebærer bl.a., at der skal være god plads, gode adgangsforhold samt orden og ryddelighed på pladsen. Plan for indretning og adgangsveje Ved indkørslen til pladsen skal der være en oversigtsplan, der viser bl.a. adgangsveje, oplagspladser, skurby samt områder med hjelmpåbud, ensrettet kørsel mv. Der skal være sikre adgangsveje og flugtveje, og der skal være orden og ryddelighed på pladsen. Materialer skal være oplagret på en god og forsvarlig måde, og affald skal fjernes med det samme. Skure, omklædning og toiletter De ansatte på byggepladsen skal altid have adgang til toilet, passende spiseplads og håndvask. Hvis de ansatte arbejder mere end 3 dage på pladsen, skal der opstilles skure eller let-vogne. Kravene til skure og velfærdsforanstaltninger afhænger bl.a. af, hvor meget arbejdet sviner og af byggeperiodens længde. Vinterforanstaltninger I vinterhalvåret er der særlige krav til byggepladsens indretning. Der skal være snerydningsmateriel på pladsen, og de ansatte skal beskyttes mod dårligt vejr, fx med inddækninger eller læskærme på råhuse og stilladser. Længere tids arbejde ved fx bukkebord eller gevindskæremaskine bør foregå i et skur eller telt. Arbejde i højden En lang række arbejdsopgaver og funktioner på byggepladsen stiller særlige krav til forebyggelsen af faldulykker. I Håndbog for sikkerhedsgruppen bygge og anlæg har BAR Bygge & Anlæg beskrevet de forholdsregler, der bør tages højde for ved arbejde i højden. 4

5 Arbejde på tage Ved arbejde på flade tage med en hældning på under 15 grader, og hvor tagkanten er mere end 3,5 meter over terræn, skal der normalt opsættes rækværker langs tagkanten. Ved arbejde på skrå tage skal der være en afskærmning, som med sikkerhed kan standse en person, som skrider ned ad taget. Rækværker og afdækning Hvis arbejdsdæk, stilladsgulve, gangbroer o.l. er mere end 2 meter over terræn, skal der opsættes et rækværk eller anden afspærring. Hvis underlaget er særlig farligt, skal der opsættes rækværk også ved højder under 2 meter. Åbne facader og huller i dæk skal altid afdækkes. FARLIGT ARBEJDE Krybekældre, loftsrum og brønde Arbejde i krybekældre, loftsrum, skunkrum o.l. sker ofte i dårlige arbejdsstillinger, ligesom man kan blive udsat for støv, dårlig luft og risiko for klaustrofobi. Derfor må man ikke arbejde for længe ad gangen, og der skal være adgang til ventilation eller åndedrætsværn. Ved arbejde i brønde skal der altid være vagtmand, og man skal bruge hjelm og livline. Kun personer med en særlig instruktion må arbejde i kloakrør. Ild ved el og svejsning Varmt arbejde som svejsning, lodning, tørring o.l. giver risiko for brand, hvis man bruger værktøjet forkert, eller hvis man ikke afskærmer brandbart materiale. Inden varmt arbejde går i gang, skal man udfylde en aftaleblanket, som fås på Svejsning og skæring Svejse-, lodde- og skærerøg indeholder skadelige gasser og tungmetaller, som skal fjernes med udsugningsanlæg. Brug altid svejsehjelm, håndskærm eller svejsebriller med det rigtige filterglas. Beskyt ilt- og gasflasker mod stød, slag og varme. El og belysning El-installationen på byggepladsen skal opfylde alle kravene i Stærkstrømsbekendtgørelsen. Kabler og forlængerledninger skal beskyttes mod fx at blive kørt over. Belysningen på byggepladsen skal være så god, at arbejdet kan foregå sikkert og forsvarligt. Ved gravearbejde skal man sikre sig mod at beskadige nedgravede kabler. Ved arbejde i nærheden af luftledninger skal sikkerhedsafstanden overholdes. 5

6 Gravearbejde Gravearbejde bør altid ledes og overvåges af en erfaren person. Arbejdet bør planlægges grundigt, så I på forhånd ved, om der fx er ledninger og rør under overfladen, om der skal bruges afstivning eller gravekasse, og hvordan adgangsvejene skal udformes. Gasledninger og vand Alle, der arbejder med gasledninger, skal være grundigt instruerede om sikkerhedsregler og om førstehjælp ved gasulykker. Gaskoncentrationen i luften skal løbende måles. Anlægsarbejde på havne, diger og ved vandløb kræver særlige sikkerhedsforanstaltninger. Ved arbejde til søs skal man tage højde for dårligt vejr, og alle skal bære redningsvest. Vejarbejde Arbejdsområdet skal helt adskilles fra trafikken, hvis det er muligt. Sørg for tydelig afmærkning i overensstemmelse med afmærkningsplanen. Brug altid synligt arbejdstøj og sikkerhedsfodtøj. Personlige værnemidler Brug de rigtige værnemidler. Vær altid omhyggelig med at bruge de rigtige sikkerhedsforanstaltninger og værnemidler. Det gælder især ved farlige eller risikable arbejdsprocesser. Hvis en opgave kræver meget omfattende brug af værnemidler, bør I overveje, om hele opgaven kan gennemføres på en anden og mindre belastende måde. Personlige værnemidler som høreværn, maske osv. er nødløsninger. Arbejdet skal så vidt muligt tilrettelægges, så det ikke er nødvendigt at bruge værnemidler. Fx skal man kun bruge faldsikring (sikkerhedsbælte med line), hvis man ikke kan opstille et stillads. For de enkelte typer af værnemidler findes der regler for, hvordan de skal være udformet, hvordan og hvor længe de må bruges osv. Det er arbejdsgiverens pligt at sikre, at det nødvendige sikkerhedsudstyr er til stede. Alle værnemidler skal være CE-mærkede. Sikre arbejdsrutiner 4 Sørg for, at arbejdet på byggepladsen er omhyggeligt planlagt og tilrettelagt, samt at alle har fået en grundig instruktion. Det mindsker risikoen for ulykker og arbejdsskader. 4 Der skal være brugsanvisninger på alle maskiner, værktøjer og tekniske hjælpemidler og anvisningerne skal følges. 4 Ryd op og hold orden på byggepladsen, så man kan komme til med maskiner og udstyr, og så ingen snubler over materialer eller affald. 6

7 SIKKERHEDSORGANISATIONEN Det er en hovedregel, at virksomheder med 10 ansatte eller derover skal oprette en sikkerhedsorganisation, der som minimum består af en sikkerhedsgruppe. Ved bygge- og anlægsarbejde tæller alle undtagen følgende grupper med i antallet af beskæftigede: 4 Virksomhedsledere og arbejdsledere 4 Midlertidigt beskæftigede, som kun er ansat til at udføre et bestemt stykke arbejde på en arbejdsplads uden for virksomhedens forretningssted. Krav om sikkerhedsudvalg Virksomheder, der beskæftiger 20 ansatte eller derover, skal oprette et sikkerhedsudvalg, som skal planlægge og koordinere sikkerheds- og sundhedsarbejdet. Sikkerhedsgruppe på bygge- og anlægspladser Hvis der er ansat fem eller flere på samme arbejdssted uden for hjemmevirksomheden, skal der oprettes en sikkerhedsgruppe på arbejdsstedet. Det gælder dog kun, hvis arbejdet foregår i mindst 14 dage. Sikkerhedsudvalg på bygge- og anlægspladser Hvis der er ansat 20 eller flere på samme arbejdssted uden for hjemmevirksomheden, skal der oprettes et sikkerhedsudvalg på arbejdsstedet. Det gælder dog kun, hvis arbejdet foregår i mindst 14 dage. Sikkerhedsmøder Ved bygge- og anlægsarbejder, hvor to eller flere arbejdsgivere samtidig beskæftiger mere end 10 personer, skal bygherren koordinere sikkerhedsarbejdet mellem de enkelte arbejdsgivere. Det sker på byggemøder, hvor bygherren/koordinator, arbejdsgiverne og arbejdsstedets sikkerhedsgrupper deltager. Ordinære sikkerhedsmøder skal holdes mindst hver 14. dag. Sikkerhedsråd På store bygge- og anlægspladser med over 100 ansatte kan de almindelige sikkerhedsmøder erstattes af et sikkerhedsråd, hvor der kun deltager bygherren/koordinator samt to repræsentanter for arbejdsstedets sikkerhedsrepræsentanter og to repræsentanter for arbejdsstedets ledelsesrepræsentanter. Det kræver dog tilladelse fra Arbejdstilsynet at erstatte de almindelige sikkerhedsmøder med sikkerhedsråd. Hvis du vil være sikker på at få alle detaljer med, skal du læse Håndbog for sikkerhedsgruppen - bygge og anlæg - afsnittet om sikkerhedsorganisationen. 7

8 REGLER: Arbejdsmiljø på byggepladser er fastlagt i Arbejdsmiljøloven. Her er de vigtigste bekendtgørelser og vejledninger fra Arbejdstilsynet og Beskæftigelsesministeriet, som alle findes på BEKENDTGØRELSER Indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder juni 2001 Skiftende arbejdssteders indretning maj 1993 Bygherrens pligter juni 2001 Projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø juni 2001 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde juni 2001 Indretning af tekniske hjælpemidler juni 1994 Hejseredskaber og spil december 1992 Manuel håndtering december 1992 Brug af personlige værnemidler august 1992 Asbest december 2004 Beskyttelse mod udsættelse for vibrationer i forbindelse med arbejdet juni 2005 Indretning af skurvogne og lignende september 1992 VEJLEDNINGER MV. FRA ARBEJDSTILSYNET Indretning af arbejdssteder - vejledning - A.0.2 Bygherrens ansvar og pligter - vejledning - F.1.2 Arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet på bygge- og anlægspladser - vejledning - F.2.3 Sikkerheds- og sundhedsarbejde på midlertidige og skiftende arbejdssteder, herunder bygge- og anlægsarbejde - vejledning - F.2.7 Forebyggelse af ulykkesrisici ved hjælp af orden og ryddelighed - vejledning - F.0.6 Løft af personer med gaffeltruck med aftagelig arbejdskurv - vejledning - B Krav til og brug af transportable stiger - vejledning - B Anvendelse af hejse-, løfte- og transportredskaber - meddelelse Anhugning - anvisning Anvendelse af en- og flersøjlede personløftere med arbejdsstandplads - meddelelse Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. - vejledning - A.2.1 Måling og belysning på adgangsveje, transportveje og færdselsarealer på byggepladser - vejledning - A.2.2 Gravearbejde - vejledning - D.2.13 Velfærdsforanstaltninger ved skiftende arbejdssteder - meddelelse Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg har udgivet en række branchevejledninger, der alle kan hentes på ISBN varenummer marts 2008

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER TEKNIK BYGGEPLADSINDRETNING ARBEJDSPROCESSER VÆRNEMIDLER Håndbogen udgives af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og kan bestilles via

Læs mere

PSS 31.01.2013. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning. Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S

PSS 31.01.2013. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning. Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S PSS 31.01.2013 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk Afsnit 1: Kvalitet

Læs mere

1/10. Kapitel 1 - Område

1/10. Kapitel 1 - Område Bekendtgørelse om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder*) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001 *) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv

Læs mere

Serviceleverandører. Vejledning om arbejdsmiljøforhold når andre firmaer udfører opgaver i industrivirksomheder. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Serviceleverandører. Vejledning om arbejdsmiljøforhold når andre firmaer udfører opgaver i industrivirksomheder. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Serviceleverandører Vejledning om arbejdsmiljøforhold når andre firmaer udfører opgaver i industrivirksomheder Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne vejledning angiver det niveau og den gode praksis

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING 2008, 2. udgave Indhold 3 Forord 4 Projektering og planlægning 4 Bygherren 4 Projekterende 5 Entreprenøren 5 Projektgennemgangsmøde 5 Opstartsfasen 6 Sikkerhed i planlægningsfasen

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM DIAMANTBORING OG -SKÆRING

BRANCHEVEJLEDNING OM DIAMANTBORING OG -SKÆRING BRANCHEVEJLEDNING OM DIAMANTBORING OG -SKÆRING November 2007, 1. udgave Indhold 5 Indledning 6 Ansvar og pligter for: Bygherren Projekterende Fagentreprenør (bore/skærefirma) Ansatte 8 Før arbejdet går

Læs mere

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet Ny version 2012 Sikkerhedspjece Blik- og Rørarbejderforbundet Pas nu på! Det skal ikke være farligt at gå på arbejde. Derfor er der regler for, hvordan arbejdsmiljøet og sikkerheden skal være på arbejdspladserne.

Læs mere

Branchevejledning om DIAMANTBORING OG -SKÆRING

Branchevejledning om DIAMANTBORING OG -SKÆRING Branchevejledning om DIAMANTBORING OG -SKÆRING Indhold INDHOLD 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherren...6 Den projekterende...6 Entreprenøren...6 Arbejdslederen...7 De ansatte...7

Læs mere

2. Sikkerhed i byggeriet

2. Sikkerhed i byggeriet Byggepladsens indretning 2. Sikkerhed i byggeriet Byggepladsens indretning Adgang til pladsen En oversigtsplan over pladsen, placeret ved indkørslen, hjælper den nyankomne til at finde vej. Her markeres

Læs mere

Branchevejledning om Arbejde i krybekældre

Branchevejledning om Arbejde i krybekældre Branchevejledning om Arbejde i krybekældre Indhold InDhold 4 Indledning 5 Særlige risici ved arbejdet i krybekældre 7 Generelle krav, når der skal udføres arbejde i krybekældre Nybyggeri... 7 Eksisterende

Læs mere

Pilegård Alle fra Kongelundsvej til nr.66. Hele kørebanen, men Sydlige ½ del af kørebanen i egen regning. (Anden Grundejerforening). Anden bygherre.

Pilegård Alle fra Kongelundsvej til nr.66. Hele kørebanen, men Sydlige ½ del af kørebanen i egen regning. (Anden Grundejerforening). Anden bygherre. BYGHERRE Grundejerforeningen PILEGAARDEN SAG PIL 2-2011 ENTREPRISE BYGGESAGSBESKRIVELSE 1. DEL DATO 23. SEPTEMBER 2010 1. Orientering 1.1 Byggesagen Byggeriet omfatter alene overfladebehandling af Grundejerforeningen

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER

BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER Indhold 3 Indledning 4 Pligter og ansvar for arbejdsgiver og ansatte Entreprenøren De ansatte 5 Før arbejdet går i gang Projektgennemgangsmøde

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM NÅR DU STØDER PÅ ASBEST REGLER OG BAGGRUND!

BRANCHEVEJLEDNING OM NÅR DU STØDER PÅ ASBEST REGLER OG BAGGRUND! BRANCHEVEJLEDNING OM NÅR DU STØDER PÅ ASBEST REGLER OG BAGGRUND! Indhold 5 Forord 6 Indledning Hvad er asbest? Sundhedsfaren Hvor findes asbest? Registrering af asbest og tvivl om asbest Asbest støver

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 0.050 Udg. 1.0

Plan for sikkerhed og sundhed Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 0.050 Udg. 1.0 Plan for sikkerhed og sundhed Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 0.050 Udg. 1.0 PROJEKTNR. A019647 DOKUMENTNR. 0.050 - PSS VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE MED ISOLERINGSMATERIALER

BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE MED ISOLERINGSMATERIALER BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE MED ISOLERINGSMATERIALER Indhold 5 Indledning 6 Ansvar/pligter og anbefalinger Bygherre Projekterende/rådgivende Arbejdsgiveren Ansatte 9 PSS og isolering 10 Isoleringsarbejde

Læs mere

Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER

Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER Indhold InDhold 4 Indledning... 4 5 Projekterings- og kontraheringsfasen Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivendes

Læs mere

Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord

Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for skovbruget Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af repræsentanter fra arbejdsmarkedets

Læs mere

Sikkerhedshåndbog for Skovbruget. Branchearbejdsmiljørådet jord til bord

Sikkerhedshåndbog for Skovbruget. Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for Skovbruget Sikkerhedshåndbog for Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for skovbruget Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af repræsentanter

Læs mere

Arbejdsmiljøprogram. Byggeri af Akutcenter Viborg samt ombygning af. Regionshospitalet Viborg. (Kvalitetsfondsprojekt) Hospitalsenhed Midt

Arbejdsmiljøprogram. Byggeri af Akutcenter Viborg samt ombygning af. Regionshospitalet Viborg. (Kvalitetsfondsprojekt) Hospitalsenhed Midt Arbejdsmiljøprogram Byggeri af Akutcenter Viborg samt ombygning af Regionshospitalet Viborg (Kvalitetsfondsprojekt) Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet Viborg Projektafdelingen Oktober 2014 Vers. Udarbejdet

Læs mere

Dato: Status 6. Godkendt

Dato: Status 6. Godkendt Vers. Udarbejdet af. Dato: Status 6 Tanja Andersen 28-05-2014 Godkendt INDLEDNING Arbejdsmiljøprogrammet er en samlet præsentation af den arbejdsmiljøindsats, som Hospitalsenheden Vest (bygherren) stiller

Læs mere

Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Sikkerhedshåndbog. For byggepladser på Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Pas på jer selv og hinanden!

Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Sikkerhedshåndbog. For byggepladser på Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Pas på jer selv og hinanden! Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg Sikkerhedshåndbog For byggepladser på Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg Pas på jer selv og hinanden! Velkommen Velkommen til byggepladsen for Nyt Hospital

Læs mere

Plan of health and safety

Plan of health and safety Qualitas Architects Plan of health and safety Søndersø Skolen Nordmark Afdeling Steven S Jensen 1/8/2014 Dato : 08-01-2013 0. Indholdsfortegnelse Side : 1/3 Udarbejdet: SSJ Kontrolleret: Godkendt: Kapitel

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed Nupark D Feb. 2013. Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik.

Plan for sikkerhed og sundhed Nupark D Feb. 2013. Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik. Plan for sikkerhed og sundhed Nupark D Feb. 2013 Sagnr. 12001 Indholdsfortegnelse Side : 1/16 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering om byggesagen... 3 1.1 Generelt...

Læs mere

MSE A/S ARBEJDSPLADSBESKRIVELSE

MSE A/S ARBEJDSPLADSBESKRIVELSE ARBEJDSPLADSBESKRIVELSE Arbejdspladsbeskrivelse Indhold Arbejdspladsbeskrivelse... 1 Personlige værnemidler... 5 Krav til værnemidler... 5 Udlevering, betaling, vedligehold og ejerskab... 5 Arbejdsgiveren

Læs mere

ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4

ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4 BYGHERRE: Dato: 01.11.2012 KUMMUNE KUJALLEQ SA ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For udførelse af samtlige entrepriser tnt nuuk a/s postboks 189, 3900 Nuuk, sag nr. 08450 INUPLAN

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006,

Læs mere

Arbejds- miljø- håndbog for ejendomsfunktionærer og servicemedarbejdere

Arbejds- miljø- håndbog for ejendomsfunktionærer og servicemedarbejdere Arbejdsmiljø 01-NY! 20/09/01 14:01 Side 2 BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk

Læs mere

URBAN MEDIASPACE AARHUS

URBAN MEDIASPACE AARHUS 2013-04-18 URBAN MEDIASPACE AARHUS BYGGEPLADSBESTEMMELSER GÆLDENDE FOR BYGHERRELEVERANCER OG INDBYGNING AF KUNST Urban Mediaspace Aarhus Side 2 42 Indholdsfortegnelse Dato : 2013-04-18 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejds- miljø på teatre

Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejds- miljø på teatre Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejdsmiljø på teatre 1 Forord 4 2 Indledning 6 3 Samarbejde om et godt arbejdsmiljø 8 3.1 Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8 3.2 Den årlige arbejdsmiljødrøftelse 9 3.3 Uddannelse

Læs mere

Branchevejledning om MONTAGE AF BETONELEMENTER OG LETBETONELEMENTER. Maj 2011, 4. udgave

Branchevejledning om MONTAGE AF BETONELEMENTER OG LETBETONELEMENTER. Maj 2011, 4. udgave Branchevejledning om MONTAGE AF BETONELEMENTER OG LETBETONELEMENTER Maj 2011, 4. udgave Indhold 5 Indledning 6 Projekterings- og kontraheringsfasen Bygherrens ansvar og pligter Projekterendes ansvar og

Læs mere