Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg"

Transkript

1 2013 Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg Denne Vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns beredskaber. Anders Brosbøl Beredskabscenter Aalborg juni 2013

2 Stigrør Lovgivningen Denne vejledning er udarbejdet i overensstemmelse med: Bygningsreglement 2010, kap , stk. 3 om stigrør, Bygningsreglement 2010, kap. 5.4, om vedligeholdelse af installationer i hele bygningens levetid, Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2012 kapitel 6.3.1, samt Beredskabsstyrelsens Tekniske Forskrifter. Hvad er et Stigrør Et stigrør er en fast rør installation i eller ved en bygning eller område, som gør det muligt for beredskabet hurtigt og sikkert at få bragt slukningsvand frem til faste aftapningssteder. Et stigrør forsynes med en tilslutning ved terræn i det fri (indløb) og en eller flere afgreninger (udløb). Tilslutninger og afgreninger skal forsynes med koblinger, som passer til beredskabets slanger (B- og C-storzkobling). Stigrøret skal udføres som stålrør med en indvendig lysning på 80 mm. Korte afgreninger kan udføres med en indvendig lysning på 52 mm. Udførelse Et stigrør skal altid udføres efter et forslag, som er godkendt af beredskabet. Se principskitse på næste side. Afstanden fra motorsprøjtens placering til stigrørstilkoblingen (indløb) bør ikke overstige 10 meter. De faste storzkoblinger skal være udført med metallisk pakflade (uden gummipakning). Afmærkning Tilslutningen (indløbet) på et stigrør skal altid afmærkes tydeligt med et skilt med teksten Stigrør. Skiltet skal være udført iht. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 518 om sikkerhedsskiltning, samt DS/EN ISO 7010:2012 Grafiske symboler, Sikkerhedsfarver og sikkerhedsskilte, hvorefter halvmånesymbolet erstattes med en flammesymbolik. Side 2 af 8

3 Side 3 af 8

4 Hvis tilslutningen (indløbet) ikke er placeret ved indgangsdøren til f.eks. den trappe som stigrøret betjener, skal der opsættes supplerende skiltning ved tilslutningen (indløbet) og ved adgangsdøren. Supplerende skiltning skal altid udføres efter nærmere aftale med beredskabet. Særlige forhold Anbringes flere stigrørstilkoblinger (indløb) på samme sted (stigrørsbatteri), skal der sikres tilstrækkelig plads omkring den enkelte tilkobling. Hvis der kan opstå tvivl om hvilken trappe eller område et stigrør betjener, skal der opsættes supplerende skiltning ved stigrørstilkoblingen (indløb) og -afgreningerne (udløbene). Stigrør skal mærkes alfabetisk startende med A nærmest brandcentral/aba-skab og efterfølgende betegnelse sker i urets retning. I bygninger, med højde imellem 30 og 40 meter, skal stigrøret forsynes med trykforøgerpumpe som sikrer et tryk ved afgreningen (udløbene) på 50 mvs. (5 bar). Se nedenstående afsnit Trykforøgeranlæg samt 4by højhusvejledningen. Vejledningen kan findes på beredskabets web. Se adressen på bagsiden af denne folder min. 500mm cm Færdigmelding og trykprøvning En stigrørsinstallation skal færdigmeldes til beredskabet vedlagt erklæring fra autoriseret installatør om, at installationer er udført som krævet, herunder at stigrørene er gennemskyllet og trykprøvet til mindst 10 bar (dog mindst 25% over maks. driftstryk). Eftersyn og vedligeholdelse Ejendommens ejer/bruger skal sikre, at stigrørsinstallationen efterses og vedligeholdes således, at den er funktionsdygtig i hele bygningens levetid. Evt. fejl og mangler skal øjeblikkeligt bringes i orden. Brandcentral A G B C F E D Side 4 af 8

5 Trykforøgeranlæg I henhold til kapitel 5.1 stk. 1 i BR10 skal bygninger opføres og indrettes, så der opnås tilfredsstillende tryghed mod brand og der skal være forsvarlig mulighed for redning af personer og for slukningsarbejdet. Dette overordnede funktionskrav er yderligere uddybet i kapitel 5.2 stk. 8 hvor det fremgår, at for bygninger hvor gulv i øverste etage ligger over 22 meter over terræn, eller hvor redningsåbningerne i øvrigt ikke kan nås af beredskabets stiger, skal der ved bygningens indretning tages særligt hensyn til muligheden for evakuering fra bygningen, beredskabets indsatstid og adgang til etagerne. Som det anføres uddybende i afsnit i Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri fra 2012, vil det ikke være muligt at fremføre vand i bygninger, hvor gulvet er mere end 22 meter over terræn, uden at der installeres stigrør. Da beredskabets pumpekapacitet desuden er begrænset, vil det for bygninger med gulv i øverste etage mere end 30/40 meter over terræn, være nødvendigt, i forbindelse med stigrør, at installere en trykforøger. Nærværende retningslinjer beskriver beredskabets umiddelbare krav i forbindelse med installation af trykforøgerpumpe. Hvilke krav der vil være gældende for den konkrete sag afklares efter nærmere aftale i forbindelse med sagsbehandlingen. 1. Trykforøgerpumpe kræves, når gulv i øverste etage er over 30/40 m. 2. Stigrør skal med hensyn til udførelse og afmærkning etableres i henhold til afsnittet Stigrør i denne folder. Samlet forslag til udførelsen og afmærkningen skal fremsendes til beredskabets godkendelse 3 Ved stigrørinstallationer, hvor der etableres trykforøger, kan der blive tale om et, to eller flere stigrør, afhængig af bygningens højde og anlæggets opbygning efter nærmere aftale med beredskabet. 4 Når der sættes vand på stigrør med trykforøgerpumpe, skal pumpen starte automatisk. 5 Trykforøgerpumpe skal have en ydelse på mindst 800 til 1000 l/min. Dog kan der blive tale om større vandydelse ved særlig høje bygninger og den tilhørende brandstrategi. 6 Beredskabet kan levere et indgangstryk på mellem ca. 45 og 90 mvs. 7 Trykforøgerpumpe skal levere et tryk ved strålerør så tæt på 50 mvs som muligt på alle de etager, som den betjener, når det medregnes, at beredskabet kan levere et indgangstryk i trykforøger i intervallet 45 til 90 mvs. 8 Eksempel på trykforøger som betjener et 80 meter højt hus i intervallet 40 til 80 meter: Øverste etage ca. 80 meter: Strålerør Tryktab stigrør 02x80 Højde tryktab Tryktab i øvrigt Total Sprøjten leverer Trykforøger skal levere 50 mvs 16 mvs 80 mvs 4 mvs 150 mvs 90 mvs 60 mvs Nederste trykforøger ved 40 meter: Strålerør 50 mvs Tryktab stigrør 0,2x40 8 mvs Højde tryktab 40 mvs Tryktab i øvrigt 4 mvs Total 105 mvs Sprøjten leverer Trykforøger skal levere 42 mvs 60 mvs Side 5 af 8

6 9 Der skal etableres tvungen start / stop af trykforøgerpumpe, placeret efter nærmere aftale med beredskabet. Pumpe kan og må ikke starte uden der er vand på anlægget. 10 Ved meget høje eller specielle bygninger kan der forventes stillet krav om dublering af anlæg med trykforøgerpumpe. 11 Afspærringsventiler til brug for servicering af pumpe på begge side af trykforøgerpumpe skal være aflåst i åben stilling. 12 Der skal etableres et system på stigrør, som sikrer at alle ventiler på stigrørsstrengen er lukkede, og stigrøret derved er hurtig klar til indsats. Der skal være en indikation ved brandmandspanelet hvoraf det fremgår, om alle ventiler er lukkede og hvor fejl er lokaliseret evt. ved sektionsvis opdeling, hvor en sektion indeholder samlet indikation for 5 etager. 13 Nødstrømsforsyningen til trykforøgerpumpe skal bestå af en nødgenerator, som minimum kan køre i to timer. Generatoren skal placeres i en selvstændig brandcelle, der ikke anvendes til andre formål. 15 Forslag til drift- kontrol- og ved ligeholdelsesplan for anlæg med trykforøger skal med henvisning til BR10 kapitel 1.3.3, stk. 3 punkt 1) og 2) indsendes til beredskabets godkendelse. 16 Anlægget skal efter etablering afprøves mindst 4 gange årligt med vand fra brugsvandsledning, og i øvrigt i henhold til producentens anvisninger. Beredskabet skal senest 17 med udgangen af 3. kvartal have dokumentation over de sidste 4 afprøvninger fra relevant installatør, samt en målerapport for afprøvningen. 18 Etableringen af anlæg med trykforøger, skal færdigmeldes til beredskabet. Med færdigmeldingen skal der indsendes en samlet og underskrevet attest fra relevant entreprenør og autoriseret elektriker på, at anlægget er udført i overensstemmelse med det ansøgte og denne skrivelse samt en målerapport for afprøvningen. Beredskabet ønsker i forbindelse med færdigmelding at deltage ved en afprøvning af trykforøger / stigrør. 14 Den automatiske omskifter imellem normal strømforsyning og nødstrømsgenerator til trykforøgerpumpe skal sidde umiddelbart ved pumpen. Side 6 af 8

7 Strålerør 50 mvs. 80 meter. Øverste etage med trykforøger ca. 80 meter: Strålerør 50 mvs. Tryktab stigrør 0,2*80 16 mvs. Højde tryktab 80 mvs. Tryktab i øvrigt ca. 4 mvs. 150 mvs Sprøjter leverer tryk Trykforøger skal levere 90 mvs. 60 mvs. Strålerør 50 mvs. 40 meter. Nederste etage med trykforøger ca. 40 meter: Strålerør 53 mvs. Tryktab stigrør 0,2*40 8 mvs. Højde tryktab 40 mvs. Tryktab i øvrigt ca. 4 mvs. 105 mvs Sprøjter leverer tryk Trykforøger skal levere 45 mvs. 60 mvs. Terræn Sprøjte min. tryk ca. 45 mvs. Sprøjte maks. tryk ca. 100 mvs. Side 7 af 8

8 Beredskabscenter Aalborg Brand & Sikkerhed Thomas Boss Gade 6 Tlf Postboks 529, 9100 Aalborg Fax Aarhus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Kirstinesmindevej 14 Tlf Aarhus N Odense Brandvæsen Forebyggende Afdeling Åsumvej 35 Tlf Odense NV Fax Københavns Brandvæsen Forebyggelse og Indsats Bag Rådhuset 3 Tlf København V Side 8 af 8

Nødbelysning. Nødbelysning. Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009

Nødbelysning. Nødbelysning. Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009 Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009 er en overordnet betegnelse for sikkerhedsbelysning og reservebelysning. Sikkerhedsbelysning består dels af flugtvejsbelysning (belysning af udgangs-

Læs mere

Høringsudgave. DBI retningslinje. Brandventilationsanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Høringsudgave. DBI retningslinje. Brandventilationsanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut DBI retningslinje Udgivet af 027 Brandventilationsanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34

Læs mere

Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri Eksempelsamling om brandsikring af byggeri April 2006 Eksempelsamling om brandsikring af byggeri Publikationen kan bestilles hos: Byggecentrum Lautrupvang 1 B 2750 Ballerup Tlf. 70 12 06 00 bog@byggecentrum.dk

Læs mere

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri beskriver formålet med at gennemføre forskellige brandsikkerhedsforanstaltninger, og hvordan dette formål kan opnås i praksis. Eksempelsamlingen dækker først og fremmest det mere traditionelle byggeri.

Læs mere

Vejledning om brandforhold på skoler

Vejledning om brandforhold på skoler Vejledning om brandforhold på skoler Foreningen mener Brande på skoler forekommer med jævne mellemrum. De udvikler sig sjældent katastrofalt, hvilket blandt andet skyldes, at skoler i vid udstrækning benyttes

Læs mere

Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder

Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.10 December 2003 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.2 af januar 1989 1. Afgrænsning Denne vejledning oplyser om kravene

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Udgivet den 1. oktober 2012 indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner...6 1.1 Gyldighedsområde....6 1.2 Definitioner...6 1.3 Retslige forhold...6

Læs mere

1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V.

1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for forholdet mellem VOJENS FJERNVARME a.m.b.a., idet det følgende kaldet, og ejeren/ejerne af ejendomme,

Læs mere

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Følgende rettelser blev vedtaget på mødet i det tekniske udvalg, den 23. juni 2014: Side 29 punkt 3.1.2 afsnit vedr. uudnyttelige tagrum udgår

Læs mere

Vejledning om brandfarlige væsker

Vejledning om brandfarlige væsker Vejledning om brandfarlige væsker Brandforebyggelse Vejledning nr. 14 Vejledning om brandfarlige væsker Brandforebyggelse, vejledning nr. 14 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Center for Forebyggelse Datavej

Læs mere

At-VEJLEDNING. Køleanlæg og varmepumper. At-vejledning B.4.4

At-VEJLEDNING. Køleanlæg og varmepumper. At-vejledning B.4.4 At-VEJLEDNING Køleanlæg og varmepumper At-vejledning B.4.4 Oktober 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

Læs mere

Aarhus Brandvæsen 2012. Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan

Aarhus Brandvæsen 2012. Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan Aarhus Brandvæsen 2012 Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan Indhold Indledning... 3 1. Generelle oplysninger... 5 2. Organisering og ansvarsfordeling... 6 2.1 Ejer/lejers

Læs mere

Siloanlæg til træpiller

Siloanlæg til træpiller Teknisk vejledning Siloanlæg til træpiller Juli 2007 Udgivet af Dansk Energi Brancheforening Paul Bergsøes Vej 6 2600 Glostrup Tlf. 7741 1535 debra@energibranchen.dk Siloanlæg til træpiller 1. Lagring

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner side 4 2

Læs mere

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND Rørcenter-anvisning 021 September 2013 Kælderoversvømmelser Sikring mod opstigende kloakvand Rørcenter-anvisning 021 1. udgave, 1. oplag, 2013 Rørcentret,

Læs mere

3 Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer

3 Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer 3 Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer 3.1 Generelt 3.1.1 Forsamlingstelte og selskabshuse på over 50 m², der anvendes af flere end 150 personer, må kun opstilles med kommunalbestyrelsens

Læs mere

Vejledning om udførelse af Drift, kontrol og vedligeholdelsesplaner

Vejledning om udførelse af Drift, kontrol og vedligeholdelsesplaner Vejledning om udførelse af Drift, kontrol og vedligeholdelsesplaner NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN FOREBYGGENDE AFDELING September 2014 INDLEDNING I henhold til kapitel 5. 1, stk. 2 i Bygningsreglement 2010

Læs mere

KL s høringssvar til vejledning om normalregulativ for almene vandforsyninger og vejledning om takster for vand

KL s høringssvar til vejledning om normalregulativ for almene vandforsyninger og vejledning om takster for vand NOTAT KL s høringssvar til vejledning om normalregulativ for almene vandforsyninger og vejledning om takster for vand Hermed fremsender KL s sekretariat høringssvar. Der tages forbehold for en politisk

Læs mere

Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer.

Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer. 25. januar 2013 Side 1 Energistyrelsen informerer om brandventilation Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer.

Læs mere

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning. 3. 3. Udførsel

Læs mere

Indhold. SE Edison park 1 6715 Esbjerg N Tlf. 7011 5000 E-mail: se@se.dk www.se.dk Side 1 af 21

Indhold. SE Edison park 1 6715 Esbjerg N Tlf. 7011 5000 E-mail: se@se.dk www.se.dk Side 1 af 21 2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Forretningsgang... 3 3. Gennerelle bestemmelser... 3 3.1. Leveringsbestemmelser... 3 3.2. Tilslutningspris... 3 3.3. Tilslutning af energiproducerende anlæg... 3 3.4.

Læs mere

Tekniske Bestemmelser

Tekniske Bestemmelser Rønne Varme A/S Tekniske Bestemmelser for fjernvarmelevering Rønne Varme A/S Sandemandsvej 1A, 3700 Rønne Tlf.: 56 91 04 04 - Fax.: 56 91 01 04 E -mail.: rvv@rvv.dk-hjemmeside.: www.rvv.dk SIDE NR. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Brandforebyggelse Vejledning nr. 3 Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer omfattet af tekniske forskrifter for forsamlingstelte, selskabshuse,

Læs mere

Vejledning til tekniske forskrifter for gasser

Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Brandforebyggelse Vejledning nr. 15 Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Brandforebyggelse, vejledning nr. 15 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Center

Læs mere

vejledning om person sikkerhed ved anvendelse af brandøvelsesobjekter Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

vejledning om person sikkerhed ved anvendelse af brandøvelsesobjekter Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros vejledning om person sikkerhed ved anvendelse af brandøvelsesobjekter Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Indledning Denne branchevejledning er en revideret udgave af branchevejledningen Sikkerhed

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2

INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2 GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER... 2 TILSLUTNING TIL EJENDOMME. TIL - OG FÆRDIGMELDING... 2 VARMEMEDIE, TEMPERATUR OG TRYKFORHOLD...

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSE 4 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.4.8. Indretning og anvendelse af fyrede varmtvandsanlæg

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.4.8. Indretning og anvendelse af fyrede varmtvandsanlæg Fyrede varmtvandsanlæg.qxp:layout 1 12/09/07 14:32 Side 1 At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.4.8 Indretning og anvendelse af fyrede varmtvandsanlæg September 2007 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Nivå Fjernvarme (I/S Norfors) Savsvinget 2 2970 Hørsholm Tlf. 45 16 05 00 Fax. 45 16 05 11 Mail: norfors@norfors.dk CVR nummer: 14748539 Version 2015.08 INDHOLD

Læs mere

Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012.

Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012. Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Græsted Fjernvarme A. m. b. a., i det følgende

Læs mere