Tillæg nr. 17. Spildevandsplan 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillæg nr. 17. Spildevandsplan 2005"

Transkript

1 Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 17 Kloakering af Kongsted Rasteplads og Infoteria, ændring af status på enkeltejendomme og praksis for strømafregning for minipumpestationer April 2013

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning Lovgrundlag Eksisterende forhold Lednings- og renseanlæg Recipienter Gældende spildevandsplan Nuværende arealforhold for rastepladsen Fremtidige forhold Berørte ejendomme/matrikler Kongsted rasteplads og Infoteria Ledningsanlæg Praksis om strømafregning af minipumpestationer Recipienter Ringsted Centralrenseanlæg Vandløb Administrative forhold Tidsplan Servitutpålæg mm Økonomi Offentliggørelse Miljøvurdering Behandling af bemærkninger... 8 Bilag 1 Situationsplan over Kongsted Rasteplads og Infoteria... 9 Bilag 2 Notat om elforsyning til minipumpestationer... 11

3 1. Indledning Nærværende tillæg nr. 17 til Ringsted Kommunes Spildevandsplan 2005 omhandler kloakering af Vejdirektoratets nye rasteplads Kongsted N, der indrettes med plads til ca personbiler, herunder 2 handicappladser og 35 lastvogne (sættevogne, SVT). Pladsen skal indeholde infoteria med toiletfaciliteter og placeres på et restareal mellem motorvejen og den kommende nye jernbane mellem København og Ringsted. Tillægget omhandler desuden omhandler en opdatering af matrikler/ejendomme, som skal ændre status i forhold til den gældende spildevandsplan Det drejer sig om ejendomme, der tidligere har ligget i det åbne land, men som på grund af ændret rørføring mm. nu ændres fra at ligge i det åbne land til at blive spildevandskloakeret, samt matrikler der ikke tidligere har været omfattet af spildevandsplanen. Slutteligt medtages i nærværende tillæg en politisk besluttet praksis fra 2008 for strømafregning af minipumpestationer. 2. Lovgrundlag Spildevandsplanen er udarbejdet i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 32, hvor det står anført, at Kommunalbestyrelsen udarbejder en plan for bortskaffelse af spildevand. I bekendtgørelse nr af 11/ er i 5 stk. 4 anført, at Kommunalbestyrelsen skal ajourføre planen for bortskaffelse af spildevand i kommunen, herunder ajourføre oplandsgrænser og tidsfølgeplan, når der sker ændringer i forudsætninger for planen. Forslag til spildevandsplanen offentliggøres med oplysning om, at der er en indsigelsesfrist på 8 uger fra offentliggørelsen. Forslaget til spildevandsplanen sendes til det relevante miljøcenter til orientering samtidig med offentliggørelsen. Byrådets vedtagelse af spildevandsplanen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. Miljøbeskyttelseslovens 32, stk Eksisterende forhold 3.1 Lednings- og renseanlæg Ejendomme, der er beliggende i det åbne land eller endnu ikke er kloakeret, har oftest en privat bundfældningstank eller anden løsning (samletank, tørkloset o.lign.) som tømmes i den kommunale tømningsordning. 3.2 Recipienter Arealet der omdannes til rasteplads og Infoteria er beliggende i oplandet til Bøgede vandløb. 3.3 Gældende spildevandsplan Enkeltejendomme er omfattet af gældende spildevandsplan, som enten er beliggende i åbent land eller som spildevandskloakeret. Ejendommene ændres i dette tillæg til modsatte status.

4 En enkelt matrikel har ikke tidligere været omfattet af spildevandplanen (1c, arealet til rastepladsen), men bliver det i dette tillæg. Der er tale om følgende ejendomme, der ændrer status i forhold til gældende spildevandsplan. Matr.nr Adresse Nuværende plan 1k Kværkeby, Kongstedvej 81 1h Kværkeby, Kongstedvej 84 2a Kværkeby, Kongstedvej 85 1i Kværkeby, Kongstedvej 86 1a Kværkeby, Kongstedvej 86B 1c Kværkeby, Landbrugsjord 8b Jystrup, Jystrup Slettebjergvej 21 By 2a Vigersted, Ortved Værkevadsvej 11 Spildevandskloakeret By 20a Haraldsted, Haraldsted By Haraldstedvej 39 Fremtidig kloakeret 3.4 Nuværende arealforhold for rastepladsen Arealet ejes af Eriksholm Skovdistrikt v/ Christian William Ahlefeldt-Lauvig og anvendes til landbrugsmæssigt drift. Der er registreret fredsskov på hele matriklen. På den pågældende strækning af motorvejen er der pålagt byggelinjer i henhold til 34 i Vejloven. Byggelinjeafstanden er 50 m på begge sider af motorvejen målt fra vejens midte. 4. Fremtidige forhold 4.1 Berørte ejendomme/matrikler Følgende matrikler er omfattet af nærværende tillæg. Matriklernes nye status fremgår af skemaet. Matr.nr Adresse Ny status i spildevandsplanen 1k Kværkeby, Kongstedvej 81 Fremtidigt kloakeret 1h Kværkeby, Kongstedvej 84 Fremtidigt kloakeret 2a Kværkeby, Kongstedvej 85 Fremtidigt kloakeret 1i Kværkeby, Kongstedvej 86 Fremtidigt kloakeret 1a Kværkeby, Kongstedvej 86B Fremtidigt kloakeret

5 1c Kværkeby, 8b Jystrup, Jystrup By 2a Vigersted, Ortved By 20a Haraldsted, Haraldsted By Kongsted Rasteplads Slettebjergvej 21 Værkevadsvej 11 Haraldstedvej 39 Fremtidigt kloakeret Fremtidig kloakeret Fremtidig kloakeret Ændring af status for ejendommene på Kongstedvej skyldes etablering af kloak til rastepladsen. Det er derfor oplagt at tage disse matrikler med. Slettebjergvej ændres pga. ændret rørføring, så også her kommer spildevandsledningen lige forbi. Værkevadsvej har ikke haft korrekt status i gældende plan i forhold til et ønske om at kloakere ejendommen. Der er allerede etableret spildevandsledning i vejareal. Haraldstedvej udtræder af tekniske årsager. 4.2 Kongsted rasteplads og Infoteria Rastepladsen Kongsted N anlægges på E20 Vestmotorvejen mellem km i nordlig side i det vestgående spor. Den nye plads har til formål at erstatte en række ubemandede pladser på strækningen mellem Karlslunde og Tuelsø. Rastepladsen forventes bygget i , men skal koordineres med bygningen af den nye jernbane mellem København og Ringsted, som Banedanmark etablerer langs motorvejen. Pladsen udformes så infoteriet er beliggende i midten på en grøn ø med tilhørende toiletfaciliteter, samt udendørs overdækkede arealer og udendørs picnicarealer. Dette omgivet af parkeringspladser og adgangsveje. mens personbilpladser inkl. handicappladser placeres foran infoteriet ud mod motorvejen. Helt bagerst på rastepladsen ud mod jernbanen etableres desuden en tømmeplads, hvor busser og autocampere kan tømme spildevandstanken. Udformningen af rastepladsen er ikke endeligt fastlagt, men eventuelle små justeringer vurderes ikke at have betydning for konklusionerne i forhold til ændring af arealanvendelse og fremtidig status for kloakering. 4.3 Ledningsanlæg Ejendomme der fremtidigt skal kloakeres, skal selv håndtere sit regnvand. Ejendomme der overgår til det åbne land, skal selv håndtere både spildevand og regnvand. Haraldstedvej 39 har ansøgt om at lave et minirenseanlæg. 4.4 Praksis om strømafregning af minipumpestationer I spildevandsplanens planperiode er det besluttet at tilslutte en del ejendomme beliggende i det åbne land til den offentlige kloakforsyning. En stor andel af disse tilslutninger bliver udført med minipumpestationer placeret på de enkelte ejendomme, som skal drives af Ringsted Spildevand A/S.

6 I 2008 blev det politisk besluttet i Byrådet, at der årligt fastsættes et El-fradrag for minipumpestation som vedtages af byrådet sammen med de øvrige gældende takster. Elfradraget til minipumpestationen skal dække grundejerens udgift til el for driften af minipumpen ud fra en gennemsnitsbetragtning af, hvad en typisk hustand forbruger af vand og pumpens elforbrug. El-fradraget skal forholde sig til den faktiske elpris. (Se også bilag 2) El-fradraget for en minipumpestation er i 2012 fastsat til kr. 200,- inkl. moms pr. boligenhed. El-fradraget for minipumpestationen modregnes den opkrævede vandafledningsafgift. Hvis elfradraget er større end vandafledningsafgiften udbetales der ikke et beløb. Dette fremgår desuden af den gældende betalingsvedtægt. I forbindelse med kloakering af nye områder etableres en bimåler på strategisk udvalgte steder. Udvalgte bimålere der er etableret før el-fradragsordningen samt enkelte nye vil blive aflæst jævnligt og danne grundlag for den årlige taksfastsættelse. 5. Recipienter Bøgedevandløbet er grænsevandløb mellem Ringsted Kommune og Køge Kommune på strækningen st På den resterende strækning løber vandløbet i Køge Kommune. Bøgedevandløbet er beskyttet mod tilstandsændringer efter naturbeskyttelseslovens 3. Bøgedevandløbet er ikke med i statens vandplan. I redegørelsen til det gældende vandløbsregulativ fremgår følgende: Vandspejlsberegninger for opmålingen 1988 viser, at Bøgedevandløbet har en god vandføringsevne på strækningen st , mens vandføringsevnen på strækningen st er dårlig. Vintermedianmaksimumafstrømning giver anledning til oversvømmelser flere steder nedstrøms st Ringsted Centralrenseanlæg Belastningen på de tillagte arealer er på ca. 145 PE. Heraf vil rastepladsen udgøre de 125 PE. Den forøgede tilledning kan holdes inden for den gældende udledningstilladelse for Ringsted Centralrenseanlæg, som er på PE. Ringsted Centralrenseanlæg er i dag belastet med ca PE. Udledningen fra renseanlægget sker via UA21 til Høm Lilleå. 5.2 Vandløb Udledning af regnvand/overfladevand til Bøgedevandløb fra Kongsted rasteplads og infoteria neddrosles via regnvandsbassin, således at store regnhændelser ikke er årsag til erosion i vandløbet. Der må max være udledning fra bassinet svarende til 1 l/sek/ha svarende til naturlig afstrømning. Bassinerne skal være forsynet med afspærringsmulighed på afløbet. Vilkår for udledning sker i særskilt udledningstilladelse.

7 6. Administrative forhold 6.1 Tidsplan Ejendomme/matrikler der er overgået til det åbne land, skal etablere renseløsninger, der lever op til nutidens rensekrav. Ejendomme der overgår til fremtidigt kloakeret, vil blive kloakeret i forbindelse med de allerede planlagte projekter, som Ringsted Forsyning A/S har i området i Servitutpålæg mm. Ledningsanlæg lægges som hovedregel i vejarealet, stier og andre offentlige tilgængelige arealer. De afskærende ledninger lægges langs vejareal. 6.3 Økonomi Udgifter til etablering af det nye offentlige spildevandskloaknet med tilhørende stik afholdes af Ringsted Forsyning A/S. Udgifter til rensning af spildevand for matrikler, der overgår til det åbne land, afholdes af grundejer. Betaling af tilslutningsbidrag sker i henhold til betingelser i gældende betalingsvedtægt. 6.4 Offentliggørelse I henhold til kapitel 4 i Spildevandsbekendtgørelsen BKK nr af 11/ , vedtager og godkender kommunalbestyrelsen spildevandsplaner, herunder tillæg til spildevandsplanerne. Kommunalbestyrelsens forslag til spildevandsplan eller tillæg hertil skal offentliggøres med oplysning om, at der indenfor en frist på mindst 8 uger er adgang til at kommentere det fremlagte forslag. 6.5 Miljøvurdering Ringsted Kommune har foretaget en miljøscreening af nærværende tillæg til Spildevandsplan Det er vurderet, at tillægget ikke danner grundlag for anlæg mv., der medfører væsentlig påvirkning af miljøet. Derfor udarbejdes der ikke en miljøvurdering i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (lov nr. 936 af 24/9 2009). Sideløbende med nærværende tillæg laves der en VVM af selve etableringen af Kongsted rasteplads og Infoteria. Dette tillæg forholder sig kun til selve kloakeringen af rasteplads og Infoteria.

8 6.6 Behandling af bemærkninger Der er kommet 2 indsigelser til nærværende tillæg. Disse er behandlet i forbindelse med den politiske beslutning.

9 Bilag 1 Situationsplan over Kongsted Rasteplads og Infoteria

10 Venlig hilsen Ulrik Larsen Projektleder Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 2

11 Bilag 2 Notat om elforsyning til minipumpestationer Ringsted 28/ NOTAT El-forsyning til minipumpestationer I spildevandsplanens planperiode er det besluttet at tilslutte en del ejendomme beliggende i det åbne land til den offentlige kloakforsyning. En stor andel af disse tilslutninger bliver udført med minipumpestationer placeret på de enkelte ejendomme, som skal drives af Ringsted Spildevand A/S. Hidtil har driftsafdelingen i forbindelse med opsætning af minipumpestationer typisk truffet aftale med den enkelte lodsejer om at opsætte en bimåler ved ejendommens hovedtavle, således at afregningen for strømforbruget til minipumpestationen kunne fastsættes og fratrækkes ejendommens elforbrug ved at modregne i vandafledningsbidraget, idet driften og forsyningen til minipumpestationerne påhviler Ringsted Kommune. El-installationen er typisk blevet udført af elektriker fra renseanlægget, som oplyser at bimålere indkøbes for kr pr stk., og at monteringen tager i snit en halv time. Det betyder at en bimåler koster ca. kr og i planperioden skønnes det, at mellem 500 og 800 ejendomme skal forsynes med en minipumpestation. Dette svarer til en investering alene til bimålere på mellem kr. 1,5 mio til kr. 2,4 mio. og ca. kr i årlige administrationsudgifter. Driftsafdelingen har et ønske om at ændre den nuværende procedure omkring El-forsyningen til minipumpestationerne på baggrund af høstede erfaringer i 2006 og Opsætning af bimåler hos den enkelte lodsejer, aflæsning, inddatering, fakturering mv., betyder at den årlige administration er ret kompliceret og tidskrævende og ligeledes forbundet med store investeringer. Efter rundspørge hos pumpeleverandører kan det oplyses at strømforbruget på et typisk enkelt husstands minipumpestation ligger på ca. 24 KW/h pr. år ved et vandforbrug på ca. 170 m3/år og en løftehøjde på 9 meter. 1 KW/h koster dags dato max kr. 2, hvorfor de årlige udgifter til driften af minipumpestationen er relativt lave. De ovennævnte 24 KW/h kan dog svinge til 70KW/h, alt efter løftehøjden som pumpen skal overvinde, hvorfor et snit på 50 KW/h/år kan benyttes for at fastslå et realistisk årligt gennemsnitligt bud på strømforbruget hos den enkelte husstand. Nogle kommuner har indført den praksis at modregne el-forbruget som et fast beløb i forbindelse med opkrævningen af vandafledningsbidraget. Beløbet ligger typisk mellem kr. 150,- til kr. 200,-. Driftsafdelingen foreslår derfor følgende fremtidig procedure for el-afregningen for minipumpestationer til enkelt husstande. Der fastsættes et årligt El-fradrag for minipumpestation som vedtages af byrådet. I lighed med vandafledningsafgiften offentliggøres det vedtagne El-fradrag sammen med de øvrige gældende takster og her kan der eventuelt tages hensyn til stigningen i elprisen. El-fradraget for minipumpestation fastsættes i 2008 til kr.150,- inkl. moms for en ejendom. El-fradraget for minipumpestationen modregnes den opkrævede vandafledningsafgift 1 gang årligt. Hvis el-fradraget er større end vandafledningsbidraget modregnes til 0 kr. der kan ikke udbetales et beløb. Forbrugere med minipumpestationer som er etableret med bimåler for el-afregning tilbydes deltagelse i den nye ordning. Der tilbydes ikke i fremtidige anlæg etablering af bimålere for afregning af el-forbrug. Som kontrol af el-forbrug forsøges eksisterende el-bimålere fortsat aflæst.

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 11 Lokalplan 203 - Boliger i høm Februar 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 2 3. Eksisterende forhold... 2 3.1 Lednings-

Læs mere

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b B e t a l i n g s v e d t æ g t f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b F o t o : R u d k ø b i n g R e n s e a n l æ g G æ l d e n d e

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001 Betalingsregler for spildevandsanlæg Indhold FORORD 7 1 SPILDEVANDSREGULERING AF BETYDNING FOR ADMINI- STRATIONEN AF LOV OM BETALINGSREGLER FOR SPILDE- VANDSANLÆG

Læs mere

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi for Fredericia Spildevand og Energi Med virkning fra 1. maj 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Forord... 5 Lovgrundlag og omfang... 5 Kapitel 1... 6 Definitioner... 6 Kapitel 2... 8 Vedtægtens

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. Fredericia Spildevand A/S

Betalingsvedtægt. for. Fredericia Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand A/S Med virkning fra 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse Side Forord Lovgrundlag og omfang... 3 Kapitel 1 Definitioner... 4 Kapitel 2 - Vedtægtens område 2.1 Generelt...

Læs mere

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering af din ejendom Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering i det åbne land Der er stadig flere tusinde ejendomme i Guldborgsund

Læs mere

Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune

Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune Betalingsvedtægt for NFS Spildevand A/S Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune December 2010 Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens område... 3 2 NFS Spildevand A/S` budget og regnskab... 3 3 NFS Spildevand

Læs mere

Spildevandsplan. Ballerup Kommune

Spildevandsplan. Ballerup Kommune Spildevandsplan 2005-2009 Miljø & Teknik Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf. 44 77 20 00 Fax 44 77 27 17 E-mail: balkom@balk.dk Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 26. september 2005 Spildevandsplan 2005-2009

Læs mere

Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015

Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015 Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015 Indledning I medfør af lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. (betalingsloven), har Vallensbæk Kloakforsyning

Læs mere

Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1

Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1 Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1 Forslag til Spildevandsplan 2010-2015 Spildevandsplan 2010-2015 kan downloades på kommunens hjemmeside: www.soroe.dk. Kontakt Sorø Kommune, Teknik og Miljø, Rådhusvej

Læs mere

Thisted Vand A/S. Betalingsvedtægt

Thisted Vand A/S. Betalingsvedtægt Thisted Vand A/S Betalingsvedtægt 1 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1... 3 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2... 3 Thisted Vand A/S budget og regnskab... 3 Kapitel 3... 4 Thisted Vand A/S indtægter... 4 A.

Læs mere

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune I medfør af lov om betalingsregler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr.716

Læs mere

Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.

Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3. Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.1 Tilslutningsbidrag 4 3.2 Vandafledningsbidrag 7 3.3 Særbidrag 9 3.4

Læs mere

Betalingsvedtægt. Spildevand

Betalingsvedtægt. Spildevand Betalingsvedtægt Spildevand Udgave: 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse 3.1 Tilslutningsbidrag 3 3.1.1 Bidragets størrelse 3 3.1.2 Supplerende tilslutningsbidrag 4 3.1.3 Forfaldstidspunkt 4 3.1.4 Pristalsregulering

Læs mere

Betalingsvedtægt for HOFOR Spildevand København A/S 2014

Betalingsvedtægt for HOFOR Spildevand København A/S 2014 Betalingsvedtægt for HOFOR Spildevand København A/S 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Definitioner...3 2 Vedtægtens område...4 3 Budget og regnskab...4 4 Tilslutningsbidrag...5 5 Vandafledningsbidrag...6 6

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere

ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S. Med virkning fra den 1. januar 2012

ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S. Med virkning fra den 1. januar 2012 ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S Med virkning fra den 1. januar 2012 Side2 1. INDLEDNING I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 633

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSANLÆG JAMMERBUGT FORSYNING A/S - 2014

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSANLÆG JAMMERBUGT FORSYNING A/S - 2014 Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 1 Vedtægtens område... 4 2 Budget og regnskab... 5 3 Forsyningens indtægter... 5 3.1 Tilslutningsbidrag... 5 3.1.1 Tilslutningsbidragets størrelse... 6

Læs mere

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3 Baggrund... 2 Separatkloakeringsstrategien... 3 Administrative forhold regler og praksis... 6 1 Det offentlige spildevandsanlæg kloakeringsprincipper... 6 2 Tilslutning til spildevandsselskabets spildevandsanlæg...

Læs mere

FORORD. Kommunalbestyrelsen i Trundholm har d. 4. oktober 2004 vedtaget Trundholm Kommune, Spildevandsplan 2004-2015. Hans Møller Olsen Borgmester

FORORD. Kommunalbestyrelsen i Trundholm har d. 4. oktober 2004 vedtaget Trundholm Kommune, Spildevandsplan 2004-2015. Hans Møller Olsen Borgmester FORORD I henhold til miljøbeskyttelsesloven skal kommunalbestyrelsen i Trundholm Kommune udarbejde en plan for bortskaffelse af spildevand. Formålet med en spildevandsplan er at give en samlet oversigt

Læs mere

Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S

Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S Gældende fra den 01-05-2015 Indhold Kapitel 1 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2 Spildevandsselskabets budget og regnskab... 4 Kapitel 3 Spildevandsselskabets

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Betalingsvedtægt for spildevand ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S 2 Indholdsfortegnelse 0. Introduktion til Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. 4 1.

Læs mere

Forslag til Spildevandsplan 2015

Forslag til Spildevandsplan 2015 Høringsudkast 20-04-2015 ROSKILDE KOMMUNE Forslag til Spildevandsplan 2015 TEKSTDEL Maj 2015 Byrådets forord På vej mod det klimatilpassede kloaksystem Dette er forslag til ny spildevandsplan for Roskilde

Læs mere

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s Vedtægt 2011, revideret 2013 Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens grundlag... 3 2 Vedtægtens område... 3 3 Budget og regnskab... 3 4 Indtægter... 4 4.1 Tilslutningsbidrag...

Læs mere

Spildevandsplan 2010-2018

Spildevandsplan 2010-2018 Holbæk Kommune Spildevandsplan 2010-2018 2018 November 2011 Holbæk Kommunes byråd har den 9. november 2011 vedtaget spildevandsplanen. Planforslaget har været fremlagt fra den 13. juli 2011 til den 7.

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

ADMINISTRATIONSPRAKSIS

ADMINISTRATIONSPRAKSIS Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune Side 1 DEFINITIONER 1 Ad 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE 1 Ad 2 KLOAKFORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB 2 Ad 2.1. ADMINISTRATIONSBIDRAG 2 Ad 2.2. FORRENTNING 2 Ad 3

Læs mere

Spildevandsplan 2010-2014

Spildevandsplan 2010-2014 Spildevandsplan 2010-2014 13.08.2010 Assens Kommune - Spildevandsplan 2010-2014 Udgiver: Assens Kommune Udgivelsesår: 2010 Titel: Spildevandsplan 2010-2014 Tekst og layout: Kort og grafik: Tryk: Assens

Læs mere