A/B Jæger Jægersborggade 34 DK 2200 København N. CVR-nr Årsregnskab Regnskabsår

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A/B Jæger Jægersborggade 34 DK 2200 København N. CVR-nr. 18190591. Årsregnskab 2009 16. Regnskabsår"

Transkript

1 Jægersborggade 34 DK 2200 København N CVR-nr Årsregnskab Regnskabsår

2 Indholdsfortegnelse Side Bestyrelsespåtegning 3 Bestyrelsens beretning 4 Den uafhængige revisors påtegning 6 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultatsopgørelse for Balance pr Noter 12 Side 2 af 25

3

4 Ledelsesberetning Årets resultat er ikke tilfredsstillende. Regnskabet 2009 er påvirket af store éngangsudgifter som følge af, at A/B Jægers Pengetank A/S har købt Frederiksstadens Boligfinancieringsinstitut A/S og Frederiksstadens Financieringsinstitut nr. 1 ApS. A/B Jægers udlånsaktiviteter omfatter herefter udelukkende andelsboliglån til egne andelshavere. Dvs. at A/B Jæger pr. årskiftet ikke længere finansierer eksterne låntagere. Det er hensigten, at de tre selskaber fusioneres i 2010, således at A/B Jæger alene bliver ejer af ét selskab. Finanskrisen har også ramt A/B Jæger og har medført, at der er hensat et betydeligt beløb til tab på andelshavere og låntagere, ligesom nettorenteudgifterne har været betydeligt større, end tidligere år. Det er værd at bemærke, at foreningen, trods det betydelige driftsunderskud, fortsat har en solid egenkapital på ca. 411 mio. kr. og en solvensprocent på godt 45%. Foreningens udlånsaktivitet i form af andelsboliglån til egne andelshavere har stået på stand by i Det lave aktivitetsniveau vil blive fortsat således, at finansieringselskabets udlånsportefølje vil udvise en faldende tendens i de kommende år. Foreningen har siden 2002 været delvis momsregistreret for erhvervslejemål og kan dermed anvende splitmoms. Foreningens byggeprojekter nu afsluttet, og i 2008 blev a conto 12 mio. kr. indtægtsført i forventet tilbagebetalt moms, og i indeværende år er der indleveret et krav til Skat om tilbagebetaling af et beløb, som er væsentlig større, end det beløb som blev indtægtsført i Sagen forventes først afsluttet med Skat i 2010/2011. Lejlighedssalget har i store perioder af 2009 været gået næsten i stå. I slutningen af året og især i 2010 mærker vi en øget køberinteresse, og der sælges nu igen mange lejligheder i A/B Jæger. Foreningen tabte tagsagen i Landsretten mod Byggeskadefonden. Landsretten havde dog fejlagtigt ikke taget stillling til vores sekundære påstand, at hvis vi tabte sagen mod entreprenøren, så skulle Byggeskadefonden betale, det beløb, som overstiger, hvad entreprenørens ansvarsforsikring skulle have haft betalt. Sagen er anket til Højesteret med påstand om, at denne del sendes retur til behandling i Landsretten. Foreningens risiko i sagen er alene betaling af eventuelle sagsomkostninger. Hvis vi vinder, kan vi få en mio. erstatning. Det skal bemærkes, at vores tag vurderes at kunne holde mindst 30 år endnu, uden renovering. Foreningen har igangværende voldgiftssag kørende mod Karl Poulsen Byggeentreprenør A/S. Denne forlanger over 20 mio. kr. i ekstrabetaling for gravearbejde. Omvendt forlanger foreningen tilbagebetaling. Sagen er fortsat ikke afklaret. Det vurderes ikke nødvendigt at hensætte et beløb for sagen. Tilsagnet fra kommunen på 30,8 mio. kr. til fugtsikring er fortsat gældende. Det forventes, at projektet igangsættes i indeværende år. Foreningen har allerede afholdt udlæg på sagen for over 2 mio. kr., hvilket beløb kan forventes refunderet. De ny varmeaflæsningsanlæg er fortsat ikke i drift endnu. Det selskab, som har leveret anlægget, blev solgt i 2009, hvilket har besværliggjort kommununikationen i en periode. Det er nu igen kontakt, og leverandøren er i gang med udbedring af fejlene. 17. juni 2010 Side 4 af 25

5 Begivenheder efter regnskabsårets afslutning: Vi har for nylig hjemtaget et 45 mio. kr. realkreditlån, hvor provenuet er anvendt til nedbringelse af foreningens bankgæld, hvilket giver en betydelig rentebesparelse. Vi har ligeledes konverteret vores 6% lån hos BRF Kredit, hvilket ligeledes nedbringer foreningens renteudgifter. Budgettet for 2010 viser et mindre underskud, mens budget 2011 igen viser overskud, uden at boligafgiften er hævet. Sagen med Peter Jahn er afsluttet med et forlig. Foreningen måtte betale et beløb herfor. Der er herefter ingen udestående med Peter Jahn. I 2009 kom Jægersborggade for alvor på det kulturelle landkort med flere udstillinger og arrangementer. Udlejningen af erhvervslokaler er fortsat i positiv udvikling, og der er betydelig flere interesserede lejere end foreningen har lokaler til rådighed. Side 5 af 25

6 Den uafhængige revisors påtegning Til andelshaverne i A/B Jæger. Vi har revideret årsregnskabet for A/B Jæger for regnskabsåret 01. januar december 2009 omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet aflægges efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at afgive en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for foreningens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at afgive en konklusion om effektiviteten af foreningenss interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 01. januar december 2009 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Ledelsen har ansvaret for at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen med henblik på at konstatere, Side 6 af 25

7

8 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A samt i overensstemmelse med god regnskabsskik for andelsboligforeninger. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Resultatopgørelse Indtægter Husleje, boligafgift og andre indtægter, der vedrører regnskabsperioden, er indtægtsført i resultatopgørelsen. Omkostninger Omkostninger, der vedrører regnskabsperioden, er omkostningsført i resultatopgørelsen. Skat Foreningen er skattepligtig af den erhvervsmæssige aktivitet. Aktuel skat er beregnet med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke-skattepligtige indtægter og omkostninger. Udskudt skat indregnes ikke i regnskabet. Balancen Materielle anlægsaktiver Ejendommen måles med udgangspunkt til handelsværdi i henhold til valuarvurdering. Opog nedskrivninger føres direkte på egenkapitalen. Der foretages ikke afskrivning på ejendommen. Andre anlæg og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-10 år. Tilgodehavender Tilgodehavenderne optages til nominel værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab efter en individuel vurdering. Prioritetsgæld Prioritetsgælden måles til nominel værdi udtrykt ved obligationsrestgælden, som udgør den gæld, der afvikles ved ordinære prioritetsydelser. Såfremt foreningen måtte have ønsket at indfri gælden, skal der betales et beløb, svarende til gældens kursværdi, som fremgår af noten til prioritetsgælden. Side 8 af 25

9 Resultatopgørelse for perioden Note mdr. 12 mdr. Boligafgift Erhvervsleje Beboelsesleje Øvrige indtægter INDTÆGTER I ALT El-afgift Offentlige afgifter Forsikringer og kontingenter Personaleudgifter Administrationsudgifter Vedligeholdelsesudgifter Vaskeriregnskab Øvrige driftsudgifter Foreningsudgifter Afskrivninger UDGIFTER I ALT RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER OG SKAT Renter m.v FINANSIELLE POSTER I ALT RESULTAT FØR SKAT Foreningsskat 0 0 ÅRETS RESULTAT Side 9 af 25

10 Note ANLÆGSAKTIVER Balance pr AKTIVER (t.kr.) 12 Ejendomme Vaskeri Udbygning kommunikationsanlæg Nedrivningsbil Midlertidig ejede lejligheder Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Fiberringsprojekt EDB-udstyr Alarmanlæg ANLÆGSAKTIVER I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER Igangværende byggesager m.v. Værdipapirer Tilgodehavende handler og boligafgift mv. Likvide midler Andre tilgodehavender/ anden gæld OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT Side 10 af 25

11 Note 21 EGENKAPITAL Andelsindskud Balance pr PASSIVER (t.kr.) Tab- og vindingskonto: Startsaldo Årets resultat Tab- og vindningskonto i alt Opskrivningskonto: Opskrivning til ejendomsvurdering Opskrivningskonto i alt EGENKAPITAL I ALT LANGFRISTET GÆLD Deposita Prioritetsgæld LANGFRISTET GÆLD I ALT KORTFRISTET GÆLD Kassekredit Leverandørgæld Andre tilgodehavender/ anden gæld Varmeregnskab 2008/09 A/C varme opkrævet Varmeafregning Varmeafregning i alt KORTFRISTET GÆLD I ALT GÆLD I ALT PASSIVER I ALT Pantsætninger og forpligtelser Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Andelskroneværdi Andelsindskud Side 11 af 25

12 Note Øvrige indtægter 12 mdr. 12 mdr. Rykkergebyr Dørtelefoner andelshavere Kabel TV, inet telefonabo Foreningskanaler TV3/3+ Porto- og omdelingsindtægter Provision på fremleje Lejeindtægt beboerrum Hundeafgift Modt. forsikringserstatninger Telefonsamtaler gennemfakturering Ventelistegebyr Venteliste - udgifter Gebyr andelsbevis/salg Vurdering ved overdragelse Gebyr lejekontrakter Ekstraordinære indtægter/udgifter Udgifter vedr. fremleje Note Offentlige afgifter 12 mdr. 12 mdr. Forbrugsafgifter Vestegnen Forbrugsafgifter Frb Vand Renovation Ejendomsskatter Note Forsikringer og kontingenter 12 mdr. 12 mdr. Abonnement alarmcentral Forsikring Side 12 af 25

13 Note Personaleudgifter 12 mdr. 12 mdr. Lønrefusion fra AB For meget betalt lønsumsafgift (5 år) Lønsumsafgift Diverse personaleudgifter (arbejdstøj) Forsikringer af lønmodtagere AER - Arb miljøafgift - AM arbg. ATP arbejdsgiver Lønrefusion Lønudgifter til frivillig pension Lønudgifter til venteliste Lønudgifter til fremlejehåndtering Løn Pension Lønudgifter til vaskeridrift Lønudgifter til byggesag Løn Note Administrationsudgifter 12 mdr. 12 mdr. Adm. honorar ekstraordinært arbejde Adm. andel venteliste Adm.fast honorar iht. kontrakten Side 13 af 25

14 Note Vedligeholdelsesudgifter 12 mdr. 12 mdr. Hussvampelaboratorier undersøgelser Vedl. dørtelefoner Glarmester Elektriker Snedker, Tømrer, Gulve VVS-installatør Kloakmester Maler Murer Småanskaffelser Alarmudrykning Beboerrum - drift Diverse vedligeholdelse Drift lejelejligheder Snerydning/Transport/Materialer Indvendig vedligeholdelse TV o.l. Vestegnen Varme (fjern) - drift Fjernvarmerep. inkl. centr. Gårdanlæg - drift Gårdsanering Låsesmed Note Vaskeriregnskab 12 mdr. 12 mdr. Afskrivning vaskeri Bad - drift Vaskeri - drift Salg vaskekort Side 14 af 25

15 Note Øvrige driftsudgifter 12 mdr. 12 mdr. Omkostninger til strukturomlægning Extraordinær revision (Deloitte) Extraordinær revision Porto Telefon,Telefax etc. Gebyrer div. Kontorartikler og kopimaskine Salær advokat Revision regnskabsåret Finansiel rådgivning Rengøring Lejlighedsvurderinger EDB Drift ABJ net Hensættelse til tab på lejere/andelshavere Tab på andelshavere ifm ekskl., tvangssalg Huslejetab på lejligheder, ejet af ABJ Tab på istandsættelse Varmeregnskabsservice Retsafgift Note Foreningsudgifter 12 mdr. 12 mdr. Småanskaffelser og inventar Gadefester og arrangementer Andre foreningsudgifter Møder og generalforsamling Note Afskrivninger 12 mdr. 12 mdr. Tab/gevinst ved salg af mat. anlægsaktiver Afskrivninger, driftsmidler mv Side 15 af 25

16 Note Renter m.v. 12 mdr. 12 mdr. Renter byggelån Nettorenteindtægter FI FBI Udbytter Kursregulering værdipapir Renteindt. G.I. Gebyr - bank/giro Tinglysningsafgift, stiftelsesprov etc. Renteindtægter Renter kreditorer Gebyrer diverse Renter Max Bank Resultatandel AB Jægers Pengetank Renter Ringkjøbing Prioritetsrenter Tilskud privat byfornyelse Ydelsesbidrag fra kommunen Renter diverse Renter Jyske Bank Side 16 af 25

17 Note Ejendomme t.kr. Købesum ejendom Ndr. Fasanvej Købesum ejendom Vesterkøb Købesum ejendom Taastrup Hovedgade Købesum ejendom iflg. skøde Overtaget indvendig vedligeholdelse m.v Overtaget gæld udenfor købesummen Diverse gebyr i forbindelse med købet Advokatssalær i forbindelse med købet Ejendomme - anskaffelse i alt Byggesager afsluttet i 2007 (økonomisk) Byggesager afsluttet i 2008 (økonomisk) Byggesager afsluttet i 2009 (økonomisk) Forbedringsandel vinduesudskiftning Fjernvarmeinstallering Kældersag afsluttet Byfornyelse ejenandel afsluttet Gårdsanering Hørsholmsgade afsluttet Opskrivning til handelsværdi Byggesager afsluttet i Byggesager afsluttet i 2005 (økonomisk) Byggesager afsluttet i 2006 (økonomisk) Note Tilgodehavende handler og boligafgift mv. t.kr. Udlæg gas og elattester Udlæg for beboere Afr udlæg beboere Debitor saml. venteliste Vurdering (udlæg for sælgere) Finansiering alarmudstyr Debitor saml. andelsh (køb og boligafg.) Side 17 af 25

18 Note Likvide midler t.kr. Indestående G.I Deposita retssag (admin) Kontantkasse Noter Renter Afdrag Restgæld pr. Kursværdi pr. 16 Prioritetsgæld ,0% BRF, opr. kr ,0% BRF, opr. kr ,0% BRF, opr. kr ,0% BRF, opr. kr ,0% BRF, opr. kr RTP, BRF, opr Prioritetsgæld med offentlig støtte (byfornyelse)/eventualforpligtelse 2,5% BRF, opr. kr ,5% BRF, opr. kr ,5% BRF, opr. kr ,5% BRF, opr. kr ,5% BRF, opr. kr ,5% BRF, opr. kr ,5% BRF, opr. kr ,5% BRF, opr. kr Til ovennævnte byfornyelseslån ydes fuld ydelsesstøtte, således at det offentlige betaler den samlede ydelse (renter og afdrag) på indekslånene. Disse lån indgår ikke i opgørelsen af andelens værdi. Side 18 af 25

19 Note Leverandørgæld t.kr. KB VVS Kreditor Peter Jahn Kreditor administrator City Låse Makenet Ydre Nørrebro IT Laug / Parknet Telesikring Lejlighedsvurdering.dk Berendsen 0 1 Carl Rasmussen CSC Danmark Frederiksberg Forsyning 0 22 Vestegnens Boligadministration Kasa Gruppen Miele Dong Xyren TV Centralen Danmark 0-1 Høje Taastrup Kommune Service Centralen 0 4 LetLøn ReProBau Nordica Byg 0 16 Actio Jægerspris Kloakentreprise Gorrissen EL Høje Taastrup Fjernvarme Siemens 0-56 Kontor 30 Aps Vand-/varmeafregning Taastrup KBH Energi fjernvarme kreditor HS Byg Depositum voldgift og retsafgift Diverse byggekreditorer m.m Viasat Farmers marked PT Mail ISS Side 19 af 25

20 Alka Forsikring Topdanmark 0 20 Kalk & Mørtel Skyldig revision Flügger Byggeri og bolig JohnsonDiversey 0-10 Hussvamp Laboratoriet Post Danmark 0 1 Københavns Energi Honeywell 0 1 Grundfoss 0 1 Kisbye Canon 0-21 Byfornyelse København 0-58 Guf el 0-10 Tele Danmark Varmetilbageholdt fraflyttere Told og Skat Side 20 af 25

21 Note Andre tilgodehavender/ anden gæld t.kr. Indvendig vedligeholdelse Momsafregning (forventet refusion) Hensættelse tab debitor Tilgodh.indskud andelskøb Forudbet. forsikring Periodeafgrænsningsposter FI Mellemregning Pengetanken FBI (opkrævninger periodiseret) FBI boliglån FI FBI Depositum eksklusion A conto udlæg Udlæg for Jyske Bank Skyldig finansieringsbidrag o.l Indvendig vedligeholdelse Taastrup Indvendig vedligeholdelse Vesterkøb Hensat til Indv. vedlige Skyldige omkostninger Skyldig selskabsskat 0 3 Handelsstandsforening Skyldig ATP Skyldig Feriepenge Skyldig A-skat Skyldig AM-bidrag Skyldig lønsumsafgift Skyldig løn Nr. 0 3 Uidentificerede indbetal Side 21 af 25

22 Note 19 Pantsætninger og forpligtelser Til sikkerhed for andelshavernes lån til køb af andele har andelsboligforeningen afgivet kaution for et mindre antal lån, alle optaget inden 30/ Kautionserklæringer er afgivet som beløbsbegrænset selvskyldnerkaution. Udover pantehæftelse for prioritetsgæld er der tinglyst ejerpantebrev, nom. kr. 2 mio. til sikkerhed for mellemværende med Jyske Bank, nom. kr. 260 mio til Maxbank og kr. 14 mio til Vestjysk Bank. Medlemmerne af andelsboligforeningen hæfter, jfr. vedtægternes 5, personligt og solidarisk for pantegæld samt for mellemværende med Maxbank og Vestjysk Bank. Side 22 af 25

23 Note 20 Materielle anlægsaktiver Komm. Nedrivn. Fiberring Alarm I alt Vaskeri anlæg bil projekt EDB anlæg Anskaffelsessum primo Årets anskaffelser Årets afgang Anskaffelsessum ultimo Akk. afskrivninger primo Årets afskrivninger Afskrevet vedr. årets afgang Akk. afskrivninger ultimo Bogført værdi Note 21 Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele Gæld til Tilgodehavender Andre i tilknyttede tilknyttede hos tilknyttede værdipapirer virksomheder virksomheder virksomheder Kostpris primo Årets tilgang Årets afgang Kostpris ultimo Nettonedskrivning primo Andel af årets resultat Nedskrivning til indre værdi Årets kursstigning Akk. nedskrivninger ultimo Bogført værdi Kapitalandele i tilknyttede virksomheder er 100% af kapitalandelene i AB Jægers pengetank A/S. Side 23 af 25

24 Note 22 Andelskroneværdi Værdiansættelse af andelene Andelenes værdi kan i henhold til lovgivningen maksimalt værdiansættes til den højeste værdi beregnet ud fra en af følgende metoder: 1. "Anskaffelsesværdimetoden" 2. "Handelsværdimetoden" 3. "Kontantværdimetoden" Foreningen kan frit vælge en andelsværdi, der ikke overstiger den maksimalt beregnede værdi i henhold til disse metoder. Anvendt på foreningens forhold kan andelenes værdi opgøres på følgende måder: Anskaffel- Handels- Kontantsesværdi- værdi- værdimetoden metoden metoden kr. kr. kr. Egenkapital ifølge balancen Offentlige ejendomsvurd Valuarvurdering fra statsautoriseret ejendomsmægler Ejendommenes anskaffelsessum Kursregulering af prioritetsgæld Andelenes værdi Antal m Beregnet andelsværdi pr. m Bestyrelsen foreslår en andelskrone på kr. pr. m² Side 24 af 25

25 Note 23 Andelsindskud Andelsindskud kr. 160 pr m² m² x kr. 160 kr Saldo pr Andelsindskud kr. 360 pr m² m² x kr. 360 kr Saldo pr Andelsindskud kr. 450 pr m² m² x kr. 450 kr Saldo pr Andelsindskud kr. 465 pr m² m² x kr. 465 kr Saldo pr Andelsindskud kr. 655 pr m² 139 m² x kr. 655 kr Saldo pr Andelsindskud kr. 906 pr m² 167 m² x kr. 906 kr Saldo pr Andelsindskud kr pr m² 95 m² x kr kr Saldo pr Andelsindskud kr pr m² 929 m² x kr kr Saldo pr Andelsindskud kr pr m² 143 m² x kr kr Saldo pr Andelsindskud kr pr m² 387 m² x kr kr Saldo pr xtra indskud kr pr m² m² x kr kr Saldo pr Andelsindskud kr pr m² 64 m² x kr kr Årets salg Saldo pr m² kr Side 25 af 25

A/B Jæger Jægersborggade 34 DK 2200 København N. CVR-nr. 18190591. årsregnskab 2012 19. Regnskabsår. 8 q ;, Algg. w q8$g /j.

A/B Jæger Jægersborggade 34 DK 2200 København N. CVR-nr. 18190591. årsregnskab 2012 19. Regnskabsår. 8 q ;, Algg. w q8$g /j. A/B Jæger Jægersborggade 34 DK 22 København N CVR-nr. 1819591 årsregnskab 212 19. Regnskabsår J 8 q ;, Algg w q8$g /j RggppG A A/ Ja:ger BESTYRELSESPATEGNING Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011 Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS HARALDSGADE 18-42 2200 KØBENHAVN

Læs mere

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J c/o Dansk Administrations Center A/S Skovbrynet 10 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (7. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN PETER FABERS GADE 5-19

ANDELSBOLIGFORENINGEN PETER FABERS GADE 5-19 Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN PETER FABERS GADE 5-19 ÅRSRAPPORT 2010

Læs mere

Andelsboligforeningen Bragesgade 1 og Nørrebrogade 206 2200 København N CVR-nr. 20 23 82 75

Andelsboligforeningen Bragesgade 1 og Nørrebrogade 206 2200 København N CVR-nr. 20 23 82 75 Andelsboligforeningen Bragesgade 1 og Nørrebrogade 206 2200 København N CVR-nr. 20 23 82 75 Årsrapport for tiden 01.07.06-30.06.07 Gribskovvej 2 2100 København Ø Tlf.: 39 16 76 00 Fax: 39 16 76 01 E-mail:

Læs mere

Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00

Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00 GENPART Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00 Årsrapport for 2013/14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International -

Læs mere

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår)

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår) Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (24. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den

Læs mere

~~~ K Medlem"I Kreston lillerr~a"c'," GENPART. BGC.Revision ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅRSREGNSKAB FOR PERIODEN 1. AUGUST 1997-31.

~~~ K MedlemI Kreston lillerr~ac', GENPART. BGC.Revision ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅRSREGNSKAB FOR PERIODEN 1. AUGUST 1997-31. GENPART ~~~ BGC.Revision ANDELSBLIGFRENINGEN JÆGER JÆGERSBRGGADE 32-34 ST. 2200 KØBENHAVN N ÅRSREGNSKAB FR PERIDEN 1. AUGUST 1997-31. JULI 1998 (5. REGNSKABSÅR) K Medlem"I Kreston lillerr~a"c'," INDHLDSFRTEGNELSE

Læs mere

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår)

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår) Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (32. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning...

Læs mere

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97 Årsrapport 2006

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97 Årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr.: 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 2300 København S Telefon: 36 10 20 30 Telefax: 36 10 20 40 www.deloitte.dk A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97

Læs mere

~~(11] [/(11] M~D@~@mJ~@mJ

~~(11] [/(11] M~D@~@mJ~@mJ ~~(11] [/(11] M~D@~@mJ~@mJ Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Andelsboligforeningen Jæger Jægersborggade 20, kld., 2200 København N. Årsregnskab for perioden 1. august 1996-31. juli 1997 (4. regnskabsår)

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97. Årsregnskab 2011

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97. Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 9635 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 1020 30 Telefax 36 1020 40 www.deloitte.dk A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10

Læs mere

Andelsboligforeningen Haabet. København K (CVR-nr. 29 75 55 15) Årsrapport for 2011. 5. regnskabsår. Budget for 2012

Andelsboligforeningen Haabet. København K (CVR-nr. 29 75 55 15) Årsrapport for 2011. 5. regnskabsår. Budget for 2012 Andelsboligforeningen Haabet København K (CVR-nr. 29 75 55 15) Årsrapport for 2011 5. regnskabsår Budget for 2012 Administrator: Dan-Ejendomme as Carl Jacobsens Vej 31 2500 Valby Telefon 88 33 22 11 www.n-c.dk

Læs mere

GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008

GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008 GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C CVR-nummer: 66671119 ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2015 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

UDKAST TIL ÅRSRAPPORT

UDKAST TIL ÅRSRAPPORT UDKAST TIL ÅRSRAPPORT A/B Refsnæsgaard II Refsnæsgade 39-45, Arresøgade 11-13 Guldbergs Plads 10 2200 Købehavn N ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2008-31.12.2008 84. regnskabsår CVR. Nr.: 16 29 91 11 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Andelsboligforeningen "Sønderhus" Krusågade 3-9 1719 København V

Andelsboligforeningen Sønderhus Krusågade 3-9 1719 København V Andelsboligforeningen "Sønderhus" Krusågade 3-9 1719 København V Årsrapport for 2014 1 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger 2 Påtegninger Bestyrelsespåtegning 3 Administratorerklæring

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36. CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36. CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012 ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36 CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens og administrators påtegning

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012

ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012 ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsen og administrators påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR.

REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR. REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR. 15 65 97 77 ÅRSRAPPORT 2013 Andelsboligforeningen Sølvgade 93 Sølvgade

Læs mere

Torben Utzon Revision Registrerede Revisorer ApS

Torben Utzon Revision Registrerede Revisorer ApS Torben Utzon Revision Registrerede Revisorer ApS Strandgaarden Badehotel ApS Strandvejen 8 9940 Læsø -------------- CVR-nr. 31 87 81 79 Årsrapport 2011 (3. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling,

Læs mere

DATAREVISION Registrerede revisorer

DATAREVISION Registrerede revisorer S Bregnerødvej 156-164 B 3460 Birkerød evr. nr.: 29 25 29 47 ARSRAPPORT FOR 1.1.2011-31.12.2011 6. regnskabsår DATAI IsioN evr.nr. 54 5o 40 55 email: rev isor(rpdatarevision.dk Pile Alle 29 2000 Frederiksberg

Læs mere

PETEREGEMAR CLAUSCLAUSEN. revisor. 4) Forelæggelse tilgodkendelse af budgetter for det kommende regnskabsår. 5) Forslag:

PETEREGEMAR CLAUSCLAUSEN. revisor. 4) Forelæggelse tilgodkendelse af budgetter for det kommende regnskabsår. 5) Forslag: PETEREGEMAR AdvokatL CLAUSCLAUSEN AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 iill lliiii lil lili illlllllilll lilmi lllll lr"illeliiiii København, den 22. april

Læs mere

Torben Utzon Revision Registrerede Revisorer ApS

Torben Utzon Revision Registrerede Revisorer ApS Torben Utzon Revision Registrerede Revisorer ApS Strandgaarden Badehotel ApS Strandvejen 8 9940 Læsø -------------- CVR-nr. 31 87 81 79 Årsrapport 2012 (4. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling,

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN UDBYGÅRD ÅRSRAPPORT 2012/13

ANDELSBOLIGFORENINGEN UDBYGÅRD ÅRSRAPPORT 2012/13 ANDELSBOLIGFORENINGEN UDBYGÅRD ÅRSRAPPORT 2012/13 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelse og administrators beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 34. regnskabsår

ÅRSRAPPORT 2013 34. regnskabsår MODELREGNSKAB Andelsboligforeningen Standard A Byvej 34-36 2335 København K CVR-nr. 25 25 25 25 ÅRSRAPPORT 2013 34. regnskabsår Administrator: Ejendomsadministrationen Administratorgade 6, 2. 5678 København

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VE JLEDNING OM ÅRSREG N SK ABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DE R AFLÆGGER ÅRSREG N SK AB EFTE R ÅRSREG N SK ABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening December 2010

Læs mere