logbog Forenklet dokumentation i byfornyelsessager En vejledning for rådgivere og bygherrer 3. udgave juni 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "logbog Forenklet dokumentation i byfornyelsessager En vejledning for rådgivere og bygherrer 3. udgave juni 2007"

Transkript

1 3. udgave juni 2007 logbog Forenklet dokumentation i byfornyelsessager En vejledning for rådgivere og bygherrer

2 Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade København K Telefon Telefax Logbog 3. udgave juni 2007 Hent digitale dokumenter Elektroniske udgaver af de dokumenter, der anvendes i logbog og driftsvejledning kan hentes fra Dokumenterne er udarbejdet i Word henholdsvis Excel formater. Logbog som ringbind Logbog som ringbind med skilleblade og standarddokumenter kan gratis rekvireres hos BvB.

3 LOGBOG forenklet dokumentation i byfornyelsessager en vejledning for rådgivere og bygherrer med tilhørende CD-rom 3. udgave juni 2007

4 Traditionel dokumentation Byfornyelsesbeslutning Bygherreprogram Materiale, som bygherren - helt eller delvist - afleverer til byggeskadefonden: Rådgivningsaftale Adresseliste Bygherremødereferater Ejendomsforsikring Førregistrering Ejendomsdata Fotoregistreringer Bygningsopmåling Undersøgelsesrapporter Prissat projektforslag Tegninger Beregninger Beskrivelser Godkendelsesnotater Myndighedsgodkendelser Projektrevision Fællesbetingelser Udbudskontrolplan Udbudsgrundlag Rettelsesblade Tilbudslister Licitationsresultat Støttetilsagn Godkendelsesskrivelse Byggetilladelse Projektmødereferater Entrepriseaftaler Tilsynsplan KS kontrolplan Aftalesedler Tilsynsnotater Byggemødereferater Mertilsagn Mangelliste Afleveringsprotokol Driftsplan Byggeregnskab Ibrugtagningstilladelse LOGBOG Rådgiveraftale Materiale, som bygherren afleverer til byggeskadefonden: Adresseoversigt Dokumentoversigt + Førregistrering Fotoregistreringer Kontrolplan + Entrepriseaftaler Beskrivelser Beregninger Bygningsdelsoversigt Mangelliste Tegninger Afleveringsprotokol Særlige undersøgelser Driftsplan

5 LOGBOG forenkling I denne vejledning beskrives en forenklet metode til dokumentation i byfornyelsesombygninger. Metoden skal give bygherrer og rådgivere i byfornyelsen en lille og overskuelig model for udarbejdelse og aflevering af kvalitetssikringsmateriale. Tanken er at lette papirarbejdet og samtidig styrke kvalitetssikringen på de erfaringsmæssigt kritiske områder i byfornyelsen. FAST SYSTEMATIK FÆRRE PAPIRER Hovedprincippet i metoden er, at der til byggeskadefonden (BvB) afleveres langt færre papirer end ellers, men at disse papirer til gengæld udarbejdes efter en fast og ensartet systematik. Denne systematik er bygget op omkring en såkaldt logbog, som føres løbende gennem hele ombygningsforløbet Logbogen består af tre dele: 3 logbogs-dokumenter, som er dynamiske dokumenter, der ajourføres løbende gennem hele ombygningsforløbet. 5 projekt-dokumenter, som isættes logbogen undervejs. 7 projekt-bilag, som vedlægges logbogen. Disse dokumenter og bilag udformes efter vejledningens retningslinier og afleveres af bygherren til BvB som dokumentation. Øvrig dokumentation rekvireres kun af BvB efter behov. MINIMUMSMODEL Metoden er en minimumsmodel som sikrer, at der i alle typer af ombygningssager - små som store - foreligger et fornuftigt dokumentationsmateriale. Detaljeringsgraden i de enkelte dokumenter bør tilpasses projektets karakter samt lokal praksis. frivillig metode Den forenklede dokumentationsmetode er et tilbud til bygherrer og rådgivere. Forudsætningen for at anvende den forenklede metode er, at bygherren og rådgiveren følger systematikken. I modsat fald gælder de sædvanlige krav til aflevering af dokumentation til BvB. side 5 side 9 side 33 Vejledningens INDHOLD Beskrivelse af logbogen - dens formål, opbygning og anvendelse til målrettet kvalitetssikring. Beskrivelse af de dokumenter, der indgår i logbogen - med eksempler på udformning og anvendelse Gennemgang af et ombygningsforløb - med samlet dokumentoversigt og anbefalinger vedrørende kvalitetssikring. 3

6 Vejledning i driftsplanlægning Som et supplement til BvB s Logbog er udarbejdet en vejledning i udarbejdelse af driftsplaner. Vejledningen bygger videre på det princip om forenklet dokumentation, som er fundamentet i Logbogen. En driftsplan skal give bygningsejeren et samlet overblik over ejendommens vedligeholdelses- og fornyelsesbehov i form af summarisk registrering af bygningsdelenes tilstand og anbefalinger om fremtidig drift, vedligeholdelse og fornyelse. Der er metodefrihed på området og derfor mange måder at udarbejde driftsplaner på. Det primære krav er, uanset driftsplanens form og detaljeringsgrad, at de nødvendige driftsinformationer for bygningsejeren skal være til stede. Vejledningen i driftsplaner tager udgangspunkt i kendt driftssystematik, men rummer samtidig en forenkling af begreber og informationer, som gør det muligt for bygningsejeren selv at anvende og eventuelt følge op på driftsplanen i forbindelse med bygningsdriften på ejendommen. Vejledningen om driftsplaner er udformet primært til brug i forbindelse med byfornyelsessager. Her skal der foreligge en driftsplan for ejendommen ved byfornyelsessagens afslutning som forudsætning for myndighedernes godkendelse af byggeregnskabet. Vejledningen vil imidlertid også kunne anvendes til driftsplaner for ejendomme ved andre renoveringssager finansieret uden offentlig støtte. Vejledningen om driftsplaner kan downloades fra BvB s hjemmeside under Bestil materiale (direkte fra forsiden). JUNI 2002 Udarbejdelse af driftsplaner i byfornyelsessager En vejledning for rådgivere og bygherrer Erhvervs- og Boligstyrelsen Grundejernes Investeringsfond Praktiserende Arkitekters Råd Foreningen af Rådgivende Ingeniører DRIFTSPLAN

7 LOGBOG I N T R O D U K T I O N Kravene til kvalitetssikring og dokumentation i byfornyelsesombygninger kan virke uoverskuelige. Mange bygherrer og rådgivere har svært ved at afgøre, hvilket materiale der skal afleveres til BvB, og hvilken udformning det skal have. I mange tilfælde opleves papirarbejdet både forvirrende og meget ressourcebelastende. BvB modtager således dokumentationsmateriale af meget ujævn kvalitet. Samtidig oplever BvB, at de samme kvalitetsproblemer gentager sig fra byggesag til byggesag. Alt i alt er der et klart behov for at gøre projektdokumentationen lettere og bedre, og samtidig målrette kvalitetssikringsindsatsen mod de mest risikofyldte områder. Indførelse af logbog Til forenkling af dokumentationen indføres en logbog, som sammenfatter det vigtigste dokumentationsmateriale i ombygningen. Logbogen giver bygherre og rådgiver overblik over byggesagen, og udgør samtidig det materiale, som afleveres til BvB. Logbogen føres fra byfornyelsessagens start og afleveres med tilhørende bilag til BvB efter ombygningens afslutning. I praksis er det BvB s eftersynsfirma, som modtager materialet fra bygherren. Det anbefales, at logbogen derudover ajourføres frem til afholdelse af eftersyn og 1-års gennemgang. Øvrigt dokumentationsmateriale udformes på traditionel vis og opbevares af de relevante parter i byggesagen. Dette materiale kan rekvireres af BvB efter behov. Med logbogen reduceres omfanget af materiale, der afleveres til BvB fra typisk forskellige dokumenter til 3+5+7, i alt 15 udvalgte dokumenter / bilag. Til gengæld udformes disse dokumenter efter faste retningslinier, som angivet i denne vejledning. De oplysninger, der skal indgå i logbogen, forekommer i forvejen i mange sagers dokumentationsmateriale. Logbogen forudsætter således ikke udarbejdelse af nyt eller mere materiale, end der allerede i dag udarbejdes af parterne - tværtimod. Fast systematik i dokumenter Logbogen sammensættes efter en fast systematik med de dokumenter og bilag, som er vist i oversigten overfor. Der er lagt særlig vægt på, at alle ombygningsaktiviteter kan følges fra projektets start til slut at alle dokumenter vedrørende bygningen systematiseres efter 20 punkt listen se side 18 at det tydeliggøres, hvilke arbejder der er omfattet af BvB s forsikringsdækning at der udføres mere fotodokumentation, end der typisk gøres i dag at driftsmæssige konsekvenser af valg og ændringer indarbejdes i dokumentationen at kontrolarbejde og kontrolplaner målrettes de særlige risikoområder. 5

8 I N T R O D U K T I O N LOGBOGEN Logbogen består af tre elementer: 3 logbogs-dokumenter, 5 projekt-dokumenter, samt 7 projekt-bilag. Logbogs-dokumenter Kernen i logbogen er 3 dynamiske logbogs-dokumenter, som forandres og ajourføres løbende gennem hele ombygningsforløbet: 1. Adresseliste - oversigt over alle ombygningens parter se side Dokumentoversigt - kronologisk oversigt over alle byggesagens hændelser og dokumenter se side Bygningsdelsoversigt - registreringer, projektforslag, projektændringer og kvalitetsovervejelser - beskrevet for hver enkelt bygningsdel efter systematikken i By- og Boligministeriets 20 punkt liste. Oversigten sammenfatter informationer vedrørende beslutninger og valg i ombygningsforløbet samt disses konsekvenser se side 14 Projekt-dokumenter Logbogen omfatter derudover 5 projekt-dokumenter, som indsættes i logbogen undervejs i ombygningsforløbet. Disse dokumenter udføres i princippet én gang for alle: 4. Førregistrering / projektforslag - se side Fotoregistreringer - se side Kontrolplaner - se side Mangelliste - se side Afleveringsprotokol - se side 30 Projekt-bilag Til logbogen hører en række udvalgte bilag, som af praktiske årsager ikke kan være i selve logbogen, og som har deres egen udformning: 9. Rådgiveraftale 10. Entrepriseaftaler 11. Beskrivelser. 12. Tegninger. 13. Beregninger 14. Særlige undersøgelser 15. Driftsplan. Logbogen organiseres mest hensigtsmæssigt som et ringbind med print af logbogens dokumenter, samt oversigt over tilhørende bilag. Rekvirer LOGBOG Logbog som ringbind med skilleblade og standarddokumenter kan GRATIS rekvireres hos BvB. Logbogen leveres i sæt til de involverede parter i hver byfornyelsessag. Bestilling på telefon

9 I N T R O D U K T I O N Udformning af dokumenter Denne vejledning indeholder faste retningslinier for udformning af de dokumenter, der indgår i logbogen. Disse retningslinier er beskrevet i gennemgangen af de enkelte dokumenter se side Det anbefales, at også de 7 projekt-bilag udformes efter vejledningens retningslinier og principper. Det vil specielt være ønskeligt, at driftsplanen i sin udformning tager udgangspunkt i logbogens bygningsdelsoversigt dermed skabes kontinuitet i dokumentationen helt fra førregistrering til drift. Logbogens dokumenter udarbejdes elektronisk. Dokumenterne kan udarbejdes med brug af forskellige programtyper som henholdsvis tekstbehandling, regneark eller database. Hver programtype har sine fordele. Det er helt op til hver enkelt bygherre / rådgiver at vælge den programtype, der fungerer bedst, og som bedst kan integreres i de systemer, der i forvejen arbejdes med. I mange tilfælde vil rådgiveren i forvejen have dokumenter, som blot behøver en mindre tilretning for at kunne fungere i logbogen. Elektroniske paradigmer Dokumentskabeloner, som svarer til logbogens eksempler, kan downloades fra Disse paradigmer er først og fremmest tænkt som en støtte for de bygherrer / rådgivere, som ikke har ressourcer til selv at opbygge dokumentfiler. Paradigmerne er alle udformet i Microsoft Word og Excel. Ansvarsforhold i forbindelse med logbogen Det er bygherrens ansvar at aflevere projektdokumentation og kvalitetssikringsmateriale ved sagens afslutning. Det er således også bygherrens ansvar, at logbogen bliver ført. I praksis videregiver bygherren dette arbejde til den tekniske rådgiver. Projektdokumentation, som ikke indgår i logbogen, skal opbevares af bygherren / rådgiveren / entreprenøren og kunne rekvireres af BvB efter behov. Indførelsen af logbogen ændrer ikke ved kvalitetssikringscirkulærets princip om, at hver part kvalitetssikrer egne ydelser, og opbevarer den tilhørende dokumentation. En stor del af parternes sædvanlige kvalitetssikringsdokumentation er således at betragte som egenkontrol, og opbevares derfor af parterne selv. Bagest i vejledningen findes en samlet oversigt over det dokumentationsmateriale, som indgår i en typisk byfornyelsesombygning se side 33. 7

10 I N T R O D U K T I O N Prioriteret kvalitetssikring BvB s erfaringer fra de gennemførte eftersyn viser, at 80% af de opgjorte svigt og skader stammer fra 20% af de berørte bygningsdele. Den forenklede projektdokumentation gør det muligt at prioritere kvalitetssikringsarbejdet mod netop disse områder. Det er således målet, at en sådan prioritering af kvalitetssikringsindsatsen vil reducere antallet af problemer i de afleverede byggerier. I praksis betyder den prioriterede kvalitetssikring først og fremmest, at både bygherre / rådgiver og entreprenør anvender et særligt dokument for kontrol af projekt og udførelse se side Illustration fra Ældre Etageejendomme Boligstyrelsen Byfornyelsens særlige risikoområder Langt hovedparten af de alvorlige svigt og skader i byfornyelsesombygninger har tilknytning til : Tagopbygninger Opstigende grundfugt Bygningsfremspring Vådrumsindretning Skjulte installationer. Kontrolplanen fokuserer specielt på byfornyelsesombygningens særlige risikoområder, og lægger op til at der på en række udvalgte områder både udføres skærpet projektgranskning og skærpet kontrol under projektering og udførelse. En målrettet indsats mod de særlige risikoområder forudsætter dels at bygherrens rådgivere har den fornødne byggetekniske viden, dels at bygherren gennem hele processen er informeret om konsekvenserne af de enkelte projektbeslutninger med hensyn til sikkerhed, drift og levetid. Byggeteknisk information Udover almindelig sund fornuft kan det anbefales at gøre brug af relevant byggetekniske erfaringsopsamling. Information om de særlige risikoområder fås f.eks i: BvB Byggeteknik byggetekniske erfaringer og anbefalinger til brug ved bygningsrenovering - med checkliste til bl.a bygherrer og rådgivere BvB s hjemmeside Diverse Byg-Erfa blade.

11 LOGBOGS-DOKUMENTER 1. Adresseoversigt 2. Dokumentoversigt 33. Bygningsdelsoversigt

12 DOKUMENT 1 AdresseOVERSIGT Der føres fra ombygningsprojektets indledning en adresseoversigt med navne og adresser på alle involverede i byggesagen. Adresseoversigten ajourføres frem til afleveringen, således at der altid kan opnås kontakt med alle parter. Oversigten bør også indeholde eventuelt involverede parter, som har forladt byggesagen undervejs. Udformning Adresseoversigten udformes med identifikationsdata øverst: adresse, bygherre, rådgiver, dato, sagsnummer, sideangivelse. Adresseoversigten bør omfatte bygherre, alle rådgivere, evt. tilknyttede konsulenter, evt. forretningsfører, evt. byfornyelsesselskab, kommune, entreprenører. Adresseoversigten udformes med 4 kolonner: Kolonne 1 Funktion i byggesagen. For rådgiverne angives, om der er tale om totalrådgiver eller underrådgiver. Ved delt rådgivning angives rådgivningsydelserne. For entreprenørerne angives, om der er tale om totalentreprise, hovedentreprise eller fagentreprise. Ved total- /hovedentreprise angives alene hovedentreprenørens data. Ved fag- /underentrepriser angives entrepriseområdet. Kolonne 2 Navn og adresse på firma / organisation. Kolonne 3 Kontaktpersoner. Kolonne 4 Telefon / telefax / adresse Edb-behandling Adresseoversigten udarbejdes mest enkelt som et tekstbehandlingsdokument. 10

13 HAVNEGADE 3-5, 3000 VESTERBY adresseoversigt Bygherre: Andelsboligforeningen Husly Rådgiver: Arkitektfirmaet A/S Dato: Sag: 2208 Side: 1/1 Funktion Firma / adresse Kontaktperson TLF / Fax / MAIL Bygherre Andelsboligforeningen Husly Ulla Kristensen tel Havnegade 3-5 formand mob Vesterby Forretningsfører Administrationsselskabet af 1966 Kristian Schultz tel Vestergade 25 fax Østerby Arkitekt og Arkitektfirmaet A/S Frederik Petersen tel totalrådgiver Vestergade 12 fax Østerby mob Ingeniør Ingeniørfirmaet A/S Ole Poulsen tlf el og vvs Pederstræde 20 fax Vesterby Ingeniør Ingeniørfirmaet I/S Peter Petersen tel konstruktioner Pederstræde 20 fax Vesterby Byfornyelsesselskab Byfornyelsesrådgivning Hans Kristian Larsen tel Voldgade 30 fax Østerby Kommune Toldbjerg kommune Birgitte A. Hansen tel Teknisk afdeling fax Voldgade Østerby Svampekonsulent Svampeanalyse A/S Hans Mortensen tel Pederstræde 1 fax Vesterby Fugtundersøgelse Fugtanalyse A/S Peter Petersen tel Havnegade 2 fax Vesterby Hovedentreprenør Tømrerfirma A/S Lars Peter Mortensen tel og tømrer Fabriksvej 17 fax Vesterby mob Murer Murerfirma Aps Per Henriksen tel underentreprenør Fabriksvænget 12 fax Vesterby mob Maler Malerfirma Aps Jens Kristoffersen tel underentreprenør Overdrevet 25 mob Østerby fax

14 DOKUMENT 2 Dokumentoversigt Dokumentoversigten er en kronologisk oversigt over de vigtigste hændelser og dokumenter i ombygningsforløbet. Formålet med dokumentoversigten er at skabe overblik over de beslutninger og ændringer, der foretages under projektering og udførelse. Oversigten omfatter alene dokumenter med relevans for byggeteknik og ansvarsforhold - generelle dokumenter omkring økonomi, finansiering, lejerforhold mv. indgår ikke i oversigten. Dokumentoversigten skal omfatte alle væsentlige hændelser og dokumenter med betydning for ombygningens kvalitet, omfang og pris. Dette gælder specielt bygherrens og myndighedernes godkendelse af projektforslag og ændringer. Logbogens dokumentoversigt ajourføres løbende fra indledning af ombygningsprojektet til byggeriets aflevering. Af oversigten fremgår, hvilke dokumenter der indgår i logbogen, og dermed også hvilke der kan rekvireres hos bygherre / rådgiver / entreprenør. Udformning Eksemplet overfor viser et udsnit af de hændelser / dokumenter, der indgår i de forskellige faser i projektet. Dokumentoversigten udformes med identifikationsdata øverst: adresse, bygherre, rådgiver, dato, sagsnummer, sideangivelse. Dokumentoversigten udformes med 4 kolonner: Kolonne 1 Dato. Kolonne 2 Dokument eller hændelse i ombygningsforløbet. I kolonnen kan indgå en kort beskrivende kommentar. Kolonne 3 Krydsmarkering, hvis dokumentet indgår i logbogen, enten som dokument eller som bilag. kolonne 4 Angivelse af hvem, der opbevarer de dokumenter, som ikke indgår i logbogen. Edb-behandling Dokumentoversigten udarbejdes mest enkelt som et tekstbehandlingsdokument. 12

15 HAVNEGADE 3-5, 3000 VESTERBY DOKUMENTOVERSIGT Bygherre: Andelsboligforeningen Husly Rådgiver: Arkitektfirmaet A/S Dato: Sag: 2208 Side: 1/3 dato dokument / HÆNDELS LOGBOG + Bilag FINDES HOS BYGGEPROGRAM Opfordringsskrivelse fra kommunen Bygherre Referat af møde med bygherre vedr. programfastlæggelse Bygherre Rådgiveraftale X Den eksisterende ejendomsforsikring Bygherre FØRREGISTRERING OG PROJEKTFORSLAG Fotoregistrering af eksisterende forhold X Fugtundersøgelse fra Fugtanalyse A/S X Referater af bygherremøde 1 Bygherre Opmåling af eksisterende forhold X Aflevering af førregistrering og prissat projektforslag X Bygherres ansøgning om myndighedsgodkendelse Bygherre Myndighedsgodkendelse af prissat projektforslag Bygherre Revideret bygningsdelsoversigt sendt til kommunen X Hovedprojekt og udbud Referat af projekteringsmøde nr. 1 Rådgiver Ingeniørberegninger X Ansøgning om byggetilladelse Bygherre Rådgivers projektgranskning og kontrol afsluttet Rådgiver Byggetilladelse med dispensation Bygherre Arkitekttegninger jf. tegningsliste X Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse fra arkitekt / ingeniør X Fælles byggesags- og entreprisebeskrivelse X Tilbudslister X Udbudsbrev Bygherre Udbudskontrolplan X Rettelsesblad nr. 1 X LICITATION OG ENTREPRISEAFTALE Licitationstilbud med tilbudslister Bygherre Licitationsindstilling til bygherre - revideret Bygningsdelsoversigt X Ansøgning om myndighedsgodkendelse af licitation Bygherre Myndighedsgodkendelse af licitation med besparelser Bygherre Entreprisekontrakt X Revideret Bygningsdelsoversigt fremsendt til bygherre Bygherre UDFØRELSE OG AFLEVERING Notat af projektgranskning før udførelse Rådgiver Rådgivers tilsynskontrol Rådgiver Aftaleseddel nr. 1 Bygherre Afleveringsprotokol med tilhørende mangellister X Byggeregnskab Bygherre Driftsplan afleveret X Ibrugtagningstilladelse Bygherre Logbog med bilag afleveret X 13

16 DOKUMENT 3 Bygningsdelsoversigt Bygningsdelsoversigten er en oversigt, der gør det muligt at følge beslutninger og projektændringer vedrørende de 20 bygningsdele igennem alle projektforløbets faser. Bygningsdelsoversigten er et dynamisk dokument, som starter med førregistrering /projektforslag, og derefter revideres løbende med senere tilføjelser angivet i kursiv. På relevante tidspunkter (ved førregistrering og aflevering) indgår øjebliksbilleder af oversigten som ansvarspådragende dokumenter i byggesagens kvalitetssikringsmateriale. Bygningsdelsoversigten omfatter kun beslutninger og projektændringer, der har konsekvenser for omfang, byggeteknisk kvalitet og senere driftsøkonomi. Således vil ikke enhver aftaleseddel, en aftale om farveændring eller lignende være at betragte som vigtige. I den mindre sag vil informationer ofte være slået sammen i større grupperinger og med mindre detaljeringsgrad. I større sager må der omvendt forventes en større detaljeringsgrad. Bygningsdelsoversigten indeholder en særlig kolonne omkring kvalitet og drift. Her angives f.eks bemærkninger om forventet kvalitetsniveau ved de foreslåede aktiviteter og forhold omkring totaløkonomi. Kolonnen skal medvirke til at fremhæve driftsaspektet og til at tydeliggøre forholdet mellem pris og kvalitet. Udformning (se næste opslag) Bygningsdelsoversigten udformes med identifikationsdata øverst: adresse, bygherre, rådgiver, dato, sagsnummer, sideangivelse. Bygningsdelsoversigten udformes med 8 kolonner: Kolonne 1 Placering i 20 punkt systematikken - se side 18. Kolonne 2 Registrerede forhold med tilføjelser senere end førregistrering angivet i kursiv (dato, fase, ændring). Kolonne 3 Forslag til aktiviteter med tilføjelser senere end projektforslag angivet i kursiv (dato, fase, ændring). Kolonne 4 Enhedsstørrelse for aktiviteten. Kolonne 5 Antal enheder omfattet af aktiviteten. Kolonne 6 Enhedspris for udførelse af aktiviteten. Kolonne 7 Forbedringsandel til brug for eventuel huslejeberegning. Kolonne 8 Kvalitets- og driftsmæssige bemærkninger knyttet til aktiviteten. Edb-behandling Bygningsdelsoversigten kan udarbejdes som både tekstbehandlingsdokument, regneark og database. Tekstbehandlingen er mest enkel, og det anbefales således, at uerfarne brugere anvender denne dokumenttype. 14

17 Bygherre: Andelsboligforeningen Husly Rådgiver: Arkitektfirmaet A/S EJENDOmmENS STAmDATA Matrikel nummer: 30 Vester Kvarter. Opførelsesår: 1910 Ombygningsår: 1946 ANVENDELSE Antal boliger: Antal erhverv: Antal etager: Bolig/erhverv 1 stk. 1 stk. 2 ekskl. kælderetage AREALER (i henhold til BBR) Grundareal: 200 m 2 Bebygget areal: 80 m 2 Etageareal: 160 m 2 Kælderareal: 80 m 2 (u. 1,25 m) Tagetage: 0 m 2 Boligareal: 80 m 2 Erhvervsareal: 80 m 2 Friarealer: 120 m 2 Førregistreringen er en generel gennemgang af ejendommen. Ejendommen er beskrevet som en helhed, med de forhold der er gældende for hele ejendommen. Registreringen omfatter visuel gennemgang af tag, facader, trapper og kælder samt visuel registrering af ejendommens tekniske installationer, såsom el-, varme og vandinstallationer mm. Der er ikke foretaget registrering af skjulte konstruktioner og installationer. Bygherre: Andelsboligforeningen Husly Rådgiver: Arkitektfirmaet A/s PKT FØRREGISTRERING - med senere ændringer PROJEKTFORSLAG - med senere ændringer ENHED ANTAL PRIS forbedring KVALITET /DRIFT 01 TAGVÆRK TAGVÆRK GeneRelT Pulttag er opbygget i gitterspær med rupløjede tagbrædder og tagpap. Taget er forsynet med udhæng på 3 facader. Udhæng er konstrueret i plade som kasseudhæng. Mod Havnegade er kasseudhænget pudset. Det har ikke været muligt at undersøge konstruktionen nærmere RåD- og svampeskader Der er rådskader hvor taget er sammenbygget spærender udskiftes/repareres. Tagfod i alt Taget synes af svampemed naboejendommen. repareres for råd og svamp (afsat beløb). konsulent, når konstruktionen er frilagt. Ændring i udførelsesfase : Ifølge rapport fra svampeanalyse A/s er der Det svampeangrebne konstateret svamp i 2 spær mod Havnegade og råd i alle andre spærender. se rapport. skærpet driftsovervågning. spærkonstruktionen i tagfod og ved naboejendom er ikke imprægneret mod råd og svamp. Bygherre: Andelsboligforeningen Husly Rådgiver: Arkitektfirmaet A/s Bygherre: Andelsboligforeningen Husly Rådgiver: Arkitektfirmaet A/s PKT FØRREGISTRERING - med senere ændringer PROJEKTFORSLAG - med senere ændringer ENHED ANTAL PRIS forbedring KVALITET /DRIFT 01 TAGVÆRK TAGVÆRK GeneRelT Pulttag er opbygget i gitterspær med rupløjede tagbrædder og tagpap. Taget er forsynet med udhæng på 3 facader. Udhæng er konstrueret i plade som kasseudhæng. Mod Havnegade er kasseudhænget pudset. Det har ikke været muligt at undersøge konstruktionen nærmere RåD- og svampeskader Der er rådskader hvor taget er sammenbygget spærender udskiftes/repareres. Tagfod i alt Taget synes af svampemed naboejendommen. repareres for råd og svamp (afsat beløb). konsulent, når konstruktionen er frilagt. Ændring i udførelsesfase : Ifølge rapport fra svampeanalyse A/s er der Det svampeangrebne konstateret svamp i 2 spær mod Havnegade og råd i alle andre spærender. se rapport. skærpet driftsovervågning. spærkonstruktionen i tagfod og ved naboejendom er ikke imprægneret mod råd og svamp. GENEREL BESKRIVELSE Ejendommen er et 2 etages byhus med tagpapbeklædt pulttag. Ejendommen er indrettet med beboelse på 1. sal og erhverv i stuen. Der er pulttag beklædt med brædder og pap med hældning mod 3 facader fra brandkam beliggende mod nabogavl. Taget er forsynet med udhæng og tagrender på 3 facader. Underfacaderne til gade er beklædt med brædder, øvrige facader er murede og pudsede. Vinduerne på 1. sal er de oprindelige vinduer med 1 lag glas samt enkelte udskiftede vinduer med termoglas. Vinduer i stueniveau er permanent tilskoddede med facadetræbeklædning. Vinduer til kældre er de oprindelige trævinduer. Der er skifersålbænke under stue- og 1. sals vinduer. Kældervinduer er uden sålbænke. Døre til gade er de oprindelige butiksdøre. Friarealet er indhegnet af plankeværk af ca. 2,5 meters højde. materiale Tegningsmateriale: Der foreligger hovedtegninger fra 1910 og 1946 med ikke ajourførte oplysninger. Svampeundersøgelse: Der er udført svampeundersøgelse af ejendommen af Svampeanalyse A/S, jf. svamperapport af Jordbundsundersøgelse: Der er udført jordbundsundersøgelse for forurenet jord ved Analysefirmaet A/S, jf. rapport af Fugtanalyse: Der er udarbejdet fugtanalyserapport af ved Fugtanalyse A/S. Bygherre: Andelsboligforeningen Husly Rådgiver: Arkitektfirmaet A/s Bygherre: Andelsboligforeningen Husly Rådgiver: Arkitektfirmaet A/s spærkonstruktion imprægneres. spær fastgøres i tagfod og oprettes spær og ReMMe spær er de oprindelige gitterspærfag. Det er ikke spær afrenses og oprettes. m muligt grundet taghældning at foretage en nøjere spær fastgøres i tagfod. registrering. spær skønnes ikke udtjente, men skal eftergås i forbindelse med en eventuel udskiftning af tagbelægningen. PKT FØRREGISTRERING - med senere ændringer PROJEKTFORSLAG - med senere ændringer ENHED ANTAL PRIS forbedring KVALITET /DRIFT 01 TAGVÆRK TAGVÆRK GeneRelT Pulttag er opbygget i gitterspær med rupløjede tagbrædder og tagpap. Taget er forsynet med udhæng på 3 facader. Udhæng er konstrueret i plade som kasseudhæng. Mod Havnegade er kasseudhænget pudset. Det har ikke været muligt at undersøge konstruktionen nærmere. PKT FØRREGISTRERING - med senere ændringer PROJEKTFORSLAG - med senere ændringer ENHED ANTAL PRIS forbedring KVALITET /DRIFT 01 TAGVÆRK TAGVÆRK GeneRelT Pulttag er opbygget i gitterspær med rupløjede tagbrædder og tagpap. Taget er forsynet med udhæng på 3 facader. Udhæng er konstrueret i plade som kasseudhæng. Mod Havnegade er kasseudhænget pudset. Det har ikke været muligt at undersøge konstruktionen nærmere RåD- og svampeskader Der er rådskader hvor taget er sammenbygget spærender udskiftes/repareres. Tagfod i alt Taget synes af svampemed naboejendommen. repareres for råd og svamp (afsat beløb). konsulent, når konstruktionen er frilagt. Ændring i udførelsesfase : Ifølge rapport fra svampeanalyse A/s er der Det svampeangrebne konstateret svamp i 2 spær mod Havnegade og råd i alle andre spærender. se rapport. skærpet driftsovervågning. spærkonstruktionen i tagfod og ved naboejendom er ikke imprægneret mod råd og svamp RåD- og svampeskader Der er rådskader hvor taget er sammenbygget spærender udskiftes/repareres. Tagfod i alt Taget synes af svampemed naboejendommen. repareres for råd og svamp (afsat beløb). konsulent, når konstruktionen er frilagt. Bygherre: Andelsboligforeningen Husly Ændring i udførelsesfase : Rådgiver: Arkitektfirmaet A/s Ifølge rapport fra svampeanalyse A/s er der Det svampeangrebne konstateret svamp i 2 spær mod Havnegade og råd i alle andre spærender. se rapport. skærpet driftsovervågning. spærkonstruktionen PKT i tagfod ogførregistrering ved naboejen- - med spærkonstruktion senere ændringer imprægneres. PROJEKTFORSLAG spær fastgøres - med senere ændringer ENHED ANTAL PRIS forbedring KVALITET /DRIFT dom er ikke imprægneret mod råd og svamp. i tagfod og oprettes. 01 TAGVÆRK spær og ReMMe01.01 TAGVÆRK GeneRelT spær er de oprindelige gitterspærfag. Pulttag Det er opbygget er ikke i gitterspær afrenses med rupløjede og oprettes. m muligt grundet taghældning at tagbrædder foretage en nøjere og tagpap. spær Tagetfastgøres er forsynet i tagfod. med registrering. spær skønnes ikkeudhæng udtjente, påmen 3 facader. Udhæng er konstrueret skal eftergås i forbindelse medi en plade eventuel som kasseudhæng. Mod Havnegade udskiftning af tagbelægningen. er kasseudhænget pudset. Det har ikke været muligt at undersøge konstruktionen nærmere. spærkonstruktion imprægneres. spær fastgøres i tagfod og oprettes spær og ReMMe spær er de oprindelige gitterspærfag. Det er ikke spær afrenses og oprettes. m muligt grundet taghældning at foretage en nøjere spær fastgøres i tagfod. registrering. spær skønnes ikke udtjente, men skal eftergås i forbindelse med en eventuel udskiftning af tagbelægningen. Dato: Sag: 2208 Side: 1/2 PKT FØRREGISTRERING - med senere ændringer PROJEKTFORSLAG - med senere ændringer ENHED ANTAL PRIS forbedring KVALITET /DRIFT 01 TAGVÆRK TAGVÆRK GeneRelT Pulttag er opbygget i gitterspær med rupløjede tagbrædder og tagpap. Taget er forsynet med udhæng på 3 facader. Udhæng er konstrueret i plade som kasseudhæng. Mod Havnegade er kasseudhænget pudset. Det har ikke været muligt at undersøge konstruktionen nærmere RåD- og svampeskader Der er rådskader hvor taget er sammenbygget spærender udskiftes/repareres. Tagfod i alt Taget synes af svampemed naboejendommen. repareres for råd og svamp (afsat beløb). konsulent, når konstruktionen er frilagt. Ændring i udførelsesfase : Ifølge rapport fra svampeanalyse A/s er der Det svampeangrebne konstateret svamp i 2 spær mod Havnegade og råd i alle andre spærender. se rapport. skærpet driftsovervågning. spærkonstruktionen i tagfod og ved naboejendom er ikke imprægneret mod råd og svamp. spærkonstruktion imprægneres. spær fastgøres i tagfod og oprettes spær og ReMMe spær er de oprindelige gitterspærfag. Det er ikke spær afrenses og oprettes. m muligt grundet taghældning at foretage en nøjere spær fastgøres i tagfod. registrering. spær skønnes ikke udtjente, men skal eftergås i forbindelse med en eventuel udskiftning af tagbelægningen. spærkonstruktion imprægneres. spær fastgøres i tagfod og oprettes spær og ReMMe spær er de oprindelige gitterspærfag. Det er ikke spær afrenses og oprettes. m muligt grundet taghældning at foretage en nøjere spær fastgøres i tagfod. registrering. spær skønnes ikke udtjente, men skal eftergås i forbindelse med en eventuel udskiftning af tagbelægningen. Dato: sag: 2208 side: 1/8 Dato: sag: 2208 side: 1/8 Dato: sag: 2208 side: 1/8 Dato: sag: 2208 side: 1/8 Dato: sag: 2208 side: 1/ RåD- og svampeskader Der er rådskader hvor taget er sammenbygget spærender udskiftes/repareres. Tagfod i alt Taget synes af svampemed naboejendommen. repareres for råd og svamp (afsat beløb). konsulent, når konstruktionen er frilagt. Ændring i udførelsesfase : Ifølge rapport fra svampeanalyse A/s er der Det svampeangrebne konstateret svamp i 2 spær mod Havnegade og råd i alle andre spærender. se rapport. skærpet driftsovervågning. spærkonstruktionen i tagfod og ved naboejendom er ikke imprægneret mod råd og svamp. spærkonstruktion imprægneres. spær fastgøres i tagfod og oprettes spær og ReMMe spær er de oprindelige gitterspærfag. Det er ikke spær afrenses og oprettes. m muligt grundet taghældning at foretage en nøjere spær fastgøres i tagfod. registrering. spær skønnes ikke udtjente, men skal eftergås i forbindelse med en eventuel udskiftning af tagbelægningen. Dato: sag: 2208 side: 1/8 HAVNEGADE 3-5, 3000 VESTERBY FØRREGISTRERING / FØRREGISTRERING / PROJEKTFORSLAG Bygningsdelsoversigten påbegyndes som førregistrering / projektforslag versionen indgår i logbogen HAVNEGADE 3-5, 3000 VESTERBY BYGNINGSDELSOVERSIGT Bygningsdelsoversigten revideres når der foreligger kommunalt godkendt projektforslag 16 HAVNEGADE 3-5, 3000 VESTERBY BYGNINGSDELSOVERSIGT Bygningsdelsoversigten revideres typisk efter udarbejdelse af hovedprojekt og udbud 16 HAVNEGADE 3-5, 3000 VESTERBY BYGNINGSDELSOVERSIGT Bygningsdelsoversigten revideres typisk efter gennemførelse af licitation og indgåelse af entrepriseaftale 16 HAVNEGADE 3-5, 3000 VESTERBY BYGNINGSDELSOVERSIGT 16 HAVNEGADE 3-5, 3000 VESTERBY BYGNINGSDELSOVERSIGT Bygningsdelsoversigten revideres i løbet af udførelsen - typisk flere gange 16 HAVNEGADE 3-5, 3000 VESTERBY BYGNINGSDELSOVERSIGT Bygningsdelsoversigten revideres efter afleveringsforretning versionen indgår i logbogen Bygningsdelsoversigten kan efterfølgende revideres og anvendes til projektoverblik helt frem til 5-års eftersynet 15

18 HAVNEGADE 3-5, 3000 VESTERBY BYGNINGSDELSOVERSIGT Bygherre: Andelsboligforeningen Husly Rådgiver: Arkitektfirmaet A/S Dato: Sag: 2208 Side: 1/8 PKT FØRREGISTRERING - med senere ændringer PROJEKTFORSLAG - med senere ændringer ENHED ANTAL PRIS forbedring KVALITET /DRIFT 01 TAGVÆRK Tagværk generelt Pulttag er opbygget i gitterspær med rupløjede tagbrædder og tagpap. Taget er forsynet med udhæng på 3 facader. Udhæng er konstrueret i plade som kasseudhæng. Mod Havnegade er kasseudhænget pudset. Det har ikke været muligt at undersøge konstruktionen nærmere Råd- og svampeskader Der er rådskader hvor taget er sammenbygget Spærender udskiftes/repareres. Tagfod i alt Taget synes af svampemed naboejendommen. repareres for råd og svamp (afsat beløb). konsulent, når konstruktionen er frilagt. Ændring i udførelsesfase : Ifølge rapport fra Svampeanalyse A/S er der Det svampeangrebne konstateret svamp i 2 spær mod Havnegade og råd i alle andre spærender. Se rapport. skærpet driftsovervågning. Spærkonstruktionen i tagfod og ved naboejen- Spærkonstruktion imprægneres. Spær fastgøres dom er ikke imprægneret mod råd og svamp. i tagfod og oprettes SPÆR OG REMME Spær er de oprindelige gitterspærfag. Det er ikke Spær afrenses og oprettes. m muligt grundet taghældning at foretage en nøjere Spær fastgøres i tagfod. registrering. Spær skønnes ikke udtjente, men skal eftergås i forbindelse med en eventuel udskiftning af tagbelægningen. 16

19 HAVNEGADE 3-5, 3000 VESTERBY (fortsat eksempel) BYGNINGSDELSOVERSIGT Bygherre: Andelsboligforeningen Husly Rådgiver: Arkitektfirmaet A/S Dato: Sag: 2208 Side: 2/8 PKT FØRREGISTRERING - med senere ændringer PROJEKTFORSLAG - med senere ændringer ENHED ANTAL PRIS forbedring KVALITET /DRIFT VARMEISOLERING Ændring i udførelsesfase : Ændring i udførelsesfase : m 2 81 Isolering iht. BR95. Deraf Der er ingen isolering på loft. På loftet udføres 250 mm mineraluldsisolering følgende energibesparelse. med dampspærre. Ventilation suppleres TAGDÆKNING OG INDDÆKNINGER Tagpapbelægningen er af ældre dato og i mindre Der bør lægges nyt tagpap og inddækninger m 2 81 Såfremt tagbelægningen god stand samt i forholdsvis ringe udførelses- etableres ved brandkam og skorsten ikke udskiftes, vil der ikke kvalitet. Der er ikke udført fodblik ved tagrender, være sikkerhed for at taget zinkindækninger omkring skorsten og ved er tæt, og der vil derfor brandkam mangler. være risiko for følgeskader (råd, svamp mv) TAGBRÆDDER OG UDHÆNG Det er ikke muligt at registrere tilstanden af Tagbrædder udskiftes. m 2 81 tagbrædder, men der vil sandsynligvis partielt Underliggende konstruktion kontrolleres for forekomme områder, hvor tagbrædder er defekter (råd, svamp mv.). rådangrebne og defekte. Ændring i udførelsesfase : Se svamperapport, jf, punkt Udhæng er udført i plade som kasseudhæng Udhæng eftergås og udskiftes i nødvendigt med delvis afskallet malerbehandling. omfang og males TAGRENDER OG NEDLØB Tagrender i plast lagt i oprindelige rendejern samt Der opsættes nye tagrender, rendejern og lbm 38 nedløbsrør i plast og fastholdt i oprindelige nedløbsrør i nye hængselsstifter. hængselsstifter er i mindre god stand. Hængselsstifter er tærede. De 2 nederste meter af nedløbet er udført i støbejern. 17

20 20 PUNKT LISTEN De 20 hovedpunkter i listen er en fast standard. Underinddelingen af listen kan derimod variere efter lokal praksis. * Friarealer er udgået som støtteberettiget udgift p.g.a. lovændringer. 01 TAGVÆrk Brandkamme Tagkonstruktioner Kviste, eks. vinduer Ovenlys Tagvinduer Taglemme Skotrende, grater, rygninger, sterne Varmeisolering Tagdækninger Tagrender Nedløb Aftræks- og faldrørshætter Skorstene Øvrigt tag 02 KÆLDER / FUNDERING Fundamentsforstærkning Istandsættelse af lyskasser Istandsættelse af udvendige trapper Fugtisolering under terræn Omfangsdræn Øvrigt kælder / fundering 03 facader / sokkel Altaner og karnapper, gade Altaner og karnapper, gård Gavle og bagvante Overfacade gade Underfacade gade Ornamenter / gesimser gade Overfacade gård Underfacade gård Øvrigt facader / sokkel 04 VINDUER Vinduer i facade Trappevinduer Kældervinduer Altandøre Vinduer i tagkviste Øvrigt vinduer 05 UDVENDIGE DØRE Hoveddøre Kælder- og bagtrappedøre Øvrigt udvendige døre 06 TRAPPER Hovedtrapper Bitrapper Overflader hovedtrapperum Overflader bitrapperum Elevatorer Øvrigt trapper 07 PORTE / GENNEMGANGE Ramper for renovation Porte Døre i portrum Varmeisolering mod beboelse Overflader i portrum Øvrigt port / gennemgange 08 ETAGEADSKILLELSER Etagedæk Bjælkelag Isolering af etagedæk Øvrigt etageadskillelser 09 WC / BAD Installationsskakte Vægge, inklusiv overflader Gulve, inklusiv overflader Lofter, inklusiv overflader VVS, eksklusiv faldstammer Sanitetsudstyr El-armaturer Øvrigt WC / bad 10 KØKKENER Installationsskakte Vægge, inklusiv overflader Gulve, inklusiv overflader Lofter, inklusiv overflader VVS, eksklusiv faldstammer og ventilation VVS-armaturer El-armaturer Køkkeninventar Øvrigt køkkener 11 VARMEANLÆG Rum for varmecentral (overflader) Automatik Demontering af eksisterende anlæg Varmecentral (installationer) Radiatorer og rørinstallationer Teknisk isolering Målere Øvrigt varmeanlæg 12 AFLØB Demontering af eksisterende anlæg Faldstammer og grenrør Teknisk isolering Øvrigt afløb 13 KLOAK Reparation eksisterende ledninger Udskiftning, stikledninger Brønde Øvrigt kloak 14 VANDINSTALLATION Demontering af eksisterende anlæg Koldtvandsinstallation Varmtvandsinstallation Målere Teknisk isolering Automatik Øvrigt vandinstallation 15 GASINSTALLATION Demontering af eksisterende anlæg Gasinstallation, inklusiv trykprøvning Målere Teknisk isolering Automatik Øvrigt gasinstallation 16 VENTILATION Demontering af eksisterende anlæg Kanaler og armaturer Ventilatorer og automatik Teknisk isolering Emhætter i køkkener Øvrigt ventilation 17 EL / SVAGSTRØM Lysarmaturer for udvendig belysning Antenneanlæg Tavleanlæg Rør og ledninger Lysarmaturer for rumbelysning Demontering af eksisterende anlæg Svagstrømsinstallationer iøvrigt Stærkstrømsinstallationer iøvrigt 18 Øvrige ombygningsarbejder Istandsættelse af boligrum Istandsættelse af pulterrum Istandsættelse af fællesrum Indvendig isolering af ydervægge Asbestsanering 19 Private friarealer* 20 Byggeplads Byggepladsetablering og -afrigning Byggepladsdrift Stillads, etablering og afrigning Stillads, drift Byggepladsarealer, retablering Renholdelse, bortskaffelse af affald Slutrengøring af bygninger Vinterforanstaltninger Øvrigt byggeplads 18

logbog Forenklet dokumentation i byfornyelsessager En vejledning for rådgivere og bygherrer 4. udgave 2011

logbog Forenklet dokumentation i byfornyelsessager En vejledning for rådgivere og bygherrer 4. udgave 2011 4. udgave 2011 logbog Forenklet dokumentation i byfornyelsessager En vejledning for rådgivere og bygherrer Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15 1472 København K Telefon 82 32

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN

VEDLIGEHOLDELSESPLAN VEDLIGEHOLDELSESPLAN ANDELSBOLIGFORENINGEN HOLLUF HAVE III 5220 ODENSE SØ Side 1 af 22 INDHOLDSFORTEGNELSE 0.0 Generelt side 3 0.1 Baggrund 0.2 Grundlag for rapporten 0.3 Bygningsbeskrivelse 1.0 Udskiftnings-

Læs mere

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB STRANDLODSGÅRDEN Alle beløb er kr. 1.000 ekskl. moms. Driftsudgifter og udgifter til løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt i oversigten. Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet

Læs mere

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER OPDATERET VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDKAST AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2013 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

SAMMENFATNING. Sommerstedgade 25-27 1718 København V. Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN

SAMMENFATNING. Sommerstedgade 25-27 1718 København V. Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN SAMMENFATNING Sommerstedgade 25-27 1718 København V Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN 17. august 2011 Indhold Dine opgaver og ansvar som ejer 3 Bygningsdele uden observerede byggetekniske problemer 5 Bygningsdele,

Læs mere

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009.

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009. V. TILBUDSLISTE Ejendom: AB Gunløg Sag nr.: 06.2527.02 af april 2009. Entreprise 1 - Hovedentreprisen Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april

Læs mere

Kort og godt om Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse www.bvb.dk Informationsfoldere www.bvb.dk Kort og godt om BvB Dokumentation til BvB

Kort og godt om Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse www.bvb.dk Informationsfoldere www.bvb.dk Kort og godt om BvB Dokumentation til BvB Kort og godt om BvB en forsikring mod byggeskader hvem er BvB BvB gennemfører eftersyn af byfornyede ejendomme. BvB yder økonomisk støtte til udbedring af byggeskader på byfornyede ejendomme. BvB formidler

Læs mere

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter INDSATSOMRÅDE: FUGLEKVARTERET Bilag 2 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 1 Bygningsfornyelse Fuglekvarteret 2014 INDHOLD 1.

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/8 AB Strand 10. april 2015 Bygningsdel 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 01. Tagværk - 4.180 - - - - - - - - 02. Kælder/fundering - - - - - - - - - -

Læs mere

SAMMENFATNING. Jagtvej 177 2100 København Ø. Sag nr. 2001-0128 5-ÅRS EFTERSYN

SAMMENFATNING. Jagtvej 177 2100 København Ø. Sag nr. 2001-0128 5-ÅRS EFTERSYN SAMMENFATNING Jagtvej 177 2100 København Ø Sag nr. 2001-0128 5-ÅRS EFTERSYN 17. maj 2010 Indhold Dine opgaver og ansvar som ejer 3 Bygningsdele uden observerede byggetekniske problemer 5 BvB's byggetekniske

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDLEVERET GF 2009 AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2008 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

10 krav til kvalitet

10 krav til kvalitet Støttet byfornyelse Denne vejledning skal ses som en hjælp til alle der står overfor en renovering af en ældre byejendom. Heri beskrives, hvilke tekniske krav Århus Kommune stiller i forbindelse med renovering,

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ringertoften 02.1943.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i primo 2010 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt

Læs mere

Bv B 5-ÅRS EFTERSYN. Holmbladsgade 83 m.fl. Ejer: AB Vermlandsgård. (andet eftersyn) rapport. Dato: 19. juni 2008. Sag nr. 2002 0070.

Bv B 5-ÅRS EFTERSYN. Holmbladsgade 83 m.fl. Ejer: AB Vermlandsgård. (andet eftersyn) rapport. Dato: 19. juni 2008. Sag nr. 2002 0070. - Sag nr. 2002 0070 Holmbladsgade 83 m.fl. Ejer: AB Vermlandsgård 5-ÅRS EFTERSYN Eftersynsfirmaet (andet eftersyn) rapport Udført af: Wissenberg A/S Dato: 19. juni 2008 Bv B Indholdsfortegnelse Illustration

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

BvB information 2011. Indsamling af dokumentation til BvB. Dokumentationsmaterialet

BvB information 2011. Indsamling af dokumentation til BvB. Dokumentationsmaterialet BvB information 2011 dokumentation til BvB Indsamling af dokumentation til BvB Dokumentationsmaterialet Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon 82 32 24

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

BYGGESKADER UNDGÅ. i byfornyelsen. Gode råd Byggetekniske anbefalinger Ny viden. BvB BYGGETEKNIK MAJ 2003

BYGGESKADER UNDGÅ. i byfornyelsen. Gode råd Byggetekniske anbefalinger Ny viden. BvB BYGGETEKNIK MAJ 2003 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E BvB BYGGETEKNIK MAJ 2003 UNDGÅ BYGGESKADER i byfornyelsen Gode råd Byggetekniske anbefalinger Ny viden WWW.BVB.DK BvB

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

E/F Rosagården 1-5. Rosagården, 4000 Roskilde. Drift- og vedligeholdelsesplan.

E/F Rosagården 1-5. Rosagården, 4000 Roskilde. Drift- og vedligeholdelsesplan. E/F Rosagården 1-5 Rosagården, 4000 Roskilde Drift- og vedligeholdelsesplan. Oktober 2008 Damgaard Rådgivende Ingeniører A/S Algade 43 Telefon: 46 32 04 70 4000 Roskilde Fa: 46 32 04 77 Side 1/8 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 HISTORISK. forberedelse af. 1-års eftersyn

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 HISTORISK. forberedelse af. 1-års eftersyn V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 forberedelse af 1-års eftersyn Bygningsejer Byggeskadefonden Planlægning og projektering Opførelse af byggeri Forberedelse af 1-års eftersyn

Læs mere

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen.

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. Byggemødereferat eksempel Sag: (adresse), magasinbygningen (dato) Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. 11.1. Mødedeltagere: Murer, tømrer, bygherre, arkitekt (referent) Ikke

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 November 2010 Tag Udskiftning af tagbelægning på tagflader Opretning af underlag på del af tag med svag hældning Opretning af spær, nye lægter

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012

Bygningsfornyelse 2012 Bygningsfornyelse 2012 INDSATSOMRÅDE: Gl. Valby Bilag 2 ROSKILDEVEJ SØNDRE FASANVEJ SØNDERMARKEN CÆCILIAVEJ GADEKÆRVEJ VALBY LANGGADE VALBY TINGSTED TOFTEGÅRDS ALLÈ VALBY STATION INDHOLD Gl. Jernbanevej

Læs mere

Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C

Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C AB J.M. Thorvald Side 1 af 8 Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C Administrator Advokatfirmaet Jørgen Jacobsen & Anders Boelskifte Solbjergvej 3 2000 Frederiksberg

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

AB Solbjerg. Forslag til udnyttelse af tagetage marts 2004. Rådgivende Ingeniører F.R.I. i samarbejde med Thomas Kullegaard AS Arkitekter

AB Solbjerg. Forslag til udnyttelse af tagetage marts 2004. Rådgivende Ingeniører F.R.I. i samarbejde med Thomas Kullegaard AS Arkitekter AB Solbjerg Forslag til udnyttelse af tagetage marts 2004 Rådgivende Ingeniører F.R.I. i samarbejde med Thomas Kullegaard AS Arkitekter Notat Forord Andelsboligforeningen Solbjerg står i nær fremtid overfor

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/7 AB BELLEVUE I 16. august 2013 Bygningsdel 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 01. Tagværk - - - - - - - - - - 02. Kælder/fundering 30 - - - - - - - -

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 01 - Tag Karakter 7 Uskiftning af tag: Udskiftning af tag, herunder opretning af spær, nyt undertag, lægter, ny naturskifer på hele den skrå flade,

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

HÅNDVÆRKERUDGIFTER INCL. MOMS 0 182.000 0 0 0 0

HÅNDVÆRKERUDGIFTER INCL. MOMS 0 182.000 0 0 0 0 LANGTIDSBUDGET A/B HUMLEGÅRDEN 05.10.2014 Sidste Budget Budget Budget Budget Budget Budget 01 TAG 01.01 Tagudskiftning Ingerslevsgade 1989 01.02 Tagudskiftning Knud Lavards Gade 2001 01.03 Tagudskiftning

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

Før, under og efter Byggeskadefondens eftersyn

Før, under og efter Byggeskadefondens eftersyn Før, under og efter Byggeskadefondens eftersyn Fondens 1-års eftersyn 5-års eftersyn Bygningsejerens 1-års eftersyn 5-års eftersyn 1-års eftersyn Tidsplan for 1-års eftersyn 0 1. md. 5.-6. md. 7.-8. md.

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

DRIFTSPLAN. Udarbejdelse af driftsplaner i byfornyelsessager. En vejledning for rådgivere og bygherrer JUNI 2002

DRIFTSPLAN. Udarbejdelse af driftsplaner i byfornyelsessager. En vejledning for rådgivere og bygherrer JUNI 2002 JUNI 2002 Udarbejdelse af driftsplaner i byfornyelsessager En vejledning for rådgivere og bygherrer DRIFTSPLAN Erhvervs- og Boligstyrelsen Grundejernes Investeringsfond Praktiserende Arkitekters Råd Foreningen

Læs mere

AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 27/3-2012 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne vedligeholdelsesplan

Læs mere

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN Støvring Gymnasium Mastrupvej 77 9530 Støvring Udarbejdet af: Morten R. Pedersen Dato: 28.03.2011 Version: 001 Projekt nr.: 5714-003 DRIFT- OG VEDLIGEHOLDSRAPPORT FOR STØVRING

Læs mere

Udarbejdelse af driftsplaner i byfornyelsessager. En vejledning for bygherrer og rådgivere. Praktiserende Arkitekters Råd

Udarbejdelse af driftsplaner i byfornyelsessager. En vejledning for bygherrer og rådgivere. Praktiserende Arkitekters Råd VEJLEDNING Udarbejdelse af driftsplaner i byfornyelsessager En vejledning for bygherrer og rådgivere Praktiserende Arkitekters Råd Foreningen af Rådgivende Ingeniører Vejledning i udarbejdelse af driftsplaner

Læs mere

A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 2013 rev april 2014. nr Tilstand Afhjælpning 0-5 år 5-20 år Forbedr.

A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 2013 rev april 2014. nr Tilstand Afhjælpning 0-5 år 5-20 år Forbedr. A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 213 rev april 214 nr Tilstand Afhjælpning -5 år 5-2 år Forbedr. Priser er anslåede håndværkerudgifter incl moms, finansiering,

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning A1. Krav til totalrådgiveren Deltagelse i alle projekterings-, bygherre- & byggeudvalgsmøder. Totalrådgiveren indkalder til alle projekteringsmøder og bygherremøder.

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN EF STEFANSGADE 35 /HUSUMGADE 49-51 OPDATERET FEBRUAR 2011 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 1 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 1 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 1 5.0 VURDERING

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006. forberedelse af. 5-års eftersyn

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006. forberedelse af. 5-års eftersyn V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 forberedelse af 5-års eftersyn Bygningsejer Byggeskadefonden Planlægning og projektering Opførelse af byggeri Forberedelse af 1-års eftersyn

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28. 7. maj 2010. Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28. 7. maj 2010. Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28 7. maj 2010 Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten BvB information 2011 1-års eftersyn Sådan foregår eftersynet Dine opgaver som ejer Sådan bruger du eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon

Læs mere

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter E/F Fiskedamsgade 9-11 RIOS RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter Lipkesgade 23 2100 København Ø Tlf.: 3538 7988 Fax: 3538 7938 post@rios.dk www.rios.dk Cvr. nr. 2727 1006 Ejendommen: Fiskedamsgade

Læs mere

Holger Rasmussen (HR) EF Peter Fabers Gade 24-30 (HB) Kristian Nørgaard (KN) H. Høgsbro Holm (HH) Martin Thomsen (MT) Peter Jahn & Partnere A/S (PJP)

Holger Rasmussen (HR) EF Peter Fabers Gade 24-30 (HB) Kristian Nørgaard (KN) H. Høgsbro Holm (HH) Martin Thomsen (MT) Peter Jahn & Partnere A/S (PJP) Referat Sag: 06.2621.03 - EF Peter Fabers Gade 24-30 Emne: Byggemøde nr. 9 Onsdag d. 30. oktober 2013, kl. 9.00 Sted: Referent: På pladsen MT Deltagere: Kirsten Eisenhardt (KE) Hovedstadens Bygningsentrep.

Læs mere

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen JN ARKITEKTUR ApS, Rosengade 1, 6600 Vejen, Tlf. 22996703, Mail: lp@jnarkitektur.dk Indholdsfortegnelse OPLYSNINGER OM RAPPORTENS UDFORMNING... 3 KARAKTERSKALA...

Læs mere

Projekt Udskiftning af tag og istandsættelse af gadefacaden

Projekt Udskiftning af tag og istandsættelse af gadefacaden EF MARSTALSGADE 28-32 Projekt Udskiftning af tag og istandsættelse af gadefacaden Dette informationsmateriale fremsendes til alle ejere i EF Marstalsgade 28-32 til almen orientering omkring det eventuelt

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

KVALITESSIKRINGSHÅNDBOG

KVALITESSIKRINGSHÅNDBOG KVALITESSIKRINGSHÅNDBOG Byggesag: Sags nr.: Sags beskrivelse: Hoved/Totalentreprisen, incl. alle underliggende fagentrepriser Kvalitetssikringshåndbog for Nisgaard + Christoffersen A/S & samarbejdspartnere

Læs mere

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING BYGGESKADEFORSIKRING RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING BYGGESKADEFONDEN Studiestræde 50, 1554 København V Tel 33 76 20 00, bsf@bsf.dk www.byggeskadefonden.dk byggeskadeforsikring af renoveringer frivillig

Læs mere

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Damhjørnet Roskildevej 193-201 og Valby Langgade 264-278 2500 Valby Att.: bestyrelsen Dato: 18/5-2015 Vedr.: Emne: GRATIS ejendomstjek af ejendommens

Læs mere

Bygningsfornyelse 2015_2

Bygningsfornyelse 2015_2 BILAG 1 Bygningsfornyelse 2015_2 beskrivelse af det indstillede projekt Indsatsområde: Centrale vesterbro Med bygningsfornyelsen i områdefornyelsen Centrale Vesterbro 2015 runde 2, bliver 1 ejendom med

Læs mere

AKTIVITETSPLAN OG ØKONOMISK OVERSIGT

AKTIVITETSPLAN OG ØKONOMISK OVERSIGT Bygherre : Ejendommen Sags nr. : 15.061 Dato: 19052016 Note: Angiver aktivitet uden økonomi afsat A Tagværk 152.600 18.100 37.100 3.100 14.600 13.100 4.600 7.100 8.600 22.100 A1 Tage: A1.1 A1.1.2 Tag mod

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Høring om byfornyelse. Byfornyelsen omfatter følgende vedligeholdelsesarbejder: Hvad skal istandsættes i Bjarkeshus? Hvad koster det?

Høring om byfornyelse. Byfornyelsen omfatter følgende vedligeholdelsesarbejder: Hvad skal istandsættes i Bjarkeshus? Hvad koster det? HØRING OM BYFORNYELSE BJARKESHUS DECEMBER 2011 / JANUAR 2012 Bjarkesvej 6, Aksel Møllers Have 32 2000 Frederiksberg Høring om byfornyelse Bjarkeshus blev opført i 1918 og trænger til at blive renoveret

Læs mere

BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN. Sådan foregår eftersynet. Deres opgaver som ejer. Sådan bruger De eftersynsrapporten

BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN. Sådan foregår eftersynet. Deres opgaver som ejer. Sådan bruger De eftersynsrapporten BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN Sådan foregår eftersynet Deres opgaver som ejer Sådan bruger De eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København

Læs mere

Strandvejen 18, 8000 Århus C

Strandvejen 18, 8000 Århus C Tilstandsrapport Strandvejen 18, 8000 Århus C Bygherre: Rådgiver: Andelsforening Strandvejen 18 Augustenborggade 11 8000 Århus C 8000 Århus C Marts 2015 Sags. nr. 315.21 Tilstandsrapport 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering Velkommen til Session 1D, bips beskrivelsesværktøj til renovering Indlægsholder: Arkitekt Ole Andersen 1 bips beskrivelsesværktøj til renovering Udviklingen af bips beskrivelsesværktøj til også at understøtte

Læs mere

A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan

A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan FALKON A/S A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan Nordre Fasanvej 43 2000 Frederiksberg Medlem af F.R.I. Certificeret Energikonsulentfirma Tlf: 35364500 Fax: 35364570 Mail:

Læs mere

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Sags nr.: 267500 Dato: 2016-11-10 Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Renovering af kvindehuset i Gothersgade 37 Huset bliver i dag brugt til flere forskellige funktioner blandt andet butik, cafe,

Læs mere

I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger samt ejere af alle typer investeringsejendomme. Vi er kendte for at være

I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger samt ejere af alle typer investeringsejendomme. Vi er kendte for at være I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger samt ejere af alle typer investeringsejendomme. Vi er kendte for at være professionelle, empatiske og værdiskabende, hvilket sikrer

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

kvalitetssikring m e d k a m e r a e t

kvalitetssikring m e d k a m e r a e t maj 2008 kvalitetssikring m e d k a m e r a e t førregistrering udførelse tilsyn og kontrol aflevering B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E BvB : vi vil

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Byggetekniske erfaringer TÆTTE TAGE - OG UNDERTAGE

Byggetekniske erfaringer TÆTTE TAGE - OG UNDERTAGE Fonden BYG-ERFA Ny Kongensgade 13 1474 København K Telefon 82 30 30 22 info@byg-erfa.dk byg-erfa.dk Byggetekniske erfaringer TÆTTE TAGE - OG UNDERTAGE Onsdag den 14. maj 2014, København Jens Østergaard

Læs mere

Bygningsfornyelse 2015

Bygningsfornyelse 2015 BILAG 1 Bygningsfornyelse 2015 beskrivelse af de indstillede projekter Indsatsområde: Centrale vesterbro Med bygningsfornyelsen i 2015 bliver 33 ejendomme med 1801 boliger energirenoveret og fremtidssikret.

Læs mere

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten BvB information 2011 5-års eftersyn Sådan foregår eftersynet Dine opgaver som ejer Sådan bruger du eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon

Læs mere

Planlæg Vedligehold. det betaler sig

Planlæg Vedligehold. det betaler sig Planlæg Vedligehold det betaler sig 1 Planlæg vedligehold det betaler sig Lav småskavankerne på din ejendom, før de udvikler sig til dyre reparationer det kan betale sig. Måske lyder det indlysende, men

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange. Renoveringen

Eksempel. ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange. Renoveringen Eksempel 1 ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) UDGIVET JUNI 2012 Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange Dette eksempel viser, hvordan beslutningen om energirenoveringen

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for som udført. Aftalegrundlag. Februar 2000. Praktiserende Arkitekters Råd Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I.

Ydelsesbeskrivelse for som udført. Aftalegrundlag. Februar 2000. Praktiserende Arkitekters Råd Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I. Ydelsesbeskrivelse for som udført Aftalegrundlag Februar 2000 Praktiserende Arkitekters Råd Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I som udført F.R.I/PAR Ydelsesbeskrivelse for som udført Februar 2000

Læs mere

Byfornyelse 2012. Bilag 2 VENNEMINDEVEJ LYNGBYVEJ SANKT KJELDS PLADS HARALDSGADE JAGTVEJ VIBENSHUS RUNDDEL

Byfornyelse 2012. Bilag 2 VENNEMINDEVEJ LYNGBYVEJ SANKT KJELDS PLADS HARALDSGADE JAGTVEJ VIBENSHUS RUNDDEL Byfornyelse 2012 INDSATSOMRÅDE: Skt. Kjelds Kvarter Bilag 2 VENNEMINDEVEJ LYNGBYVEJ SANKT KJELDS PLADS HARALDSGADE JAGTVEJ VIBENSHUS RUNDDEL KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen INDHOLD kort

Læs mere

Notat. Til: Niels Petterson Kopi til: Lars Evald Jensen Fra: Jens Ilum Bock

Notat. Til: Niels Petterson Kopi til: Lars Evald Jensen Fra: Jens Ilum Bock Notat Til: Niels Petterson Kopi til: Lars Evald Jensen Fra: Jens Ilum Bock Vurdering af renoveringsprioritering Haller i Assens Kommune Følgende vurdering er udelukkende udført på baggrund af DAI s tilstandsrapporter

Læs mere

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Der er udarbejdet byggeteknisk rapport på ejendommen Opkærsvej 5, 8381 Tilst. Der er tale om et stuehus til en landbrugsejendom

Læs mere

Vedligeholdelsesplan. EF Ryethave 10.3036.40. Bygningsdel 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning

Vedligeholdelsesplan. EF Ryethave 10.3036.40. Bygningsdel 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning Vedligeholdelsesplan EF Ryethave 10.3036.40 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning Udskiftning af tagbeklædning, hætter, ovenlys, zinkstern m.v. Inkl. opgangsfelter og fast værn. A 3.500 25

Læs mere

Statisk dokumentation

Statisk dokumentation Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation 2.060 B1 Statisk projekteringsrapport Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESBUDGET

VEDLIGEHOLDELSESBUDGET Vor ref.: 2015 212 00, MPC VEDLIGEHOLDELSESBUDGET Stamdata Andelsboligforeningen Bentzonshus Bentzonsvej 1315 2000, Frederiksberg BESIGTIGELSE Maj 2015 UDFØRT AF AI as Refshalevej 147 Postbox 1930 DK 1432

Læs mere

HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer I medfør af 113 og 160 i lov om almene boliger m.v., 25, stk.

Læs mere

Projektforslag. Tilbygning. Svalevej 33. Linda og Bjarne Lagoni

Projektforslag. Tilbygning. Svalevej 33. Linda og Bjarne Lagoni Projektforslag til Tilbygning af Svalevej 33 for Linda og Bjarne Lagoni Eksisterende hus Emne > Eksisterende bebyggelse Huset set fra vejen Eksisterende hus Emne > Eksisterende bebyggelse Huset set fra

Læs mere

BBR OPMÅLINGSVEJLEDNING

BBR OPMÅLINGSVEJLEDNING BBR OPMÅLINGSVEJLEDNING Vejledningen giver overblik over, hvordan man som ejendomsejer kan undersøge, om det er de rigtige oplysninger, der er registreret på BBR-ejermeddelelsen, og hvordan eventuelle

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skjoldsgade 94 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-140618 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER

1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER 1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION Byggesag: Bygherre: Entreprise:

Læs mere

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast)

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B FORMAND LARS SONNE KRISTIANSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, 3.TV., 2500 VALBY - TLF. 36 30 35 03 6. marts 2006 Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) Indhold Indledning... 2 1.

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

25% moms Kr ,00

25% moms Kr ,00 AAB Horsens, afd. 6 Vesterport Renovering og modernisering Entreprise nr.: 23 Dato: 18032016 Entreprise navn: Udvendig tømrerentreprise Rev. Dato: Arbejde: Udvendig tømrerarbejder Version: Sag nr.: 1100017931

Læs mere