BRUGERMANUAL for GÖLZ FS FUGEFRÆSER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGERMANUAL for GÖLZ FS 120-125 FUGEFRÆSER"

Transkript

1 BRUGERMANUAL for GÖLZ FS FUGEFRÆSER

2 Gölz GmbH & Co. Dommersback 51 D Hellenthal-Blumenthal Tlf.: Fax: EU-Overensstemmelseserklæring iht. Maskindirektiv 98/37/EF Vi erklærer hermed, at maskinen beskrevet i det efterfølgende Betegnelse: Fabrikant: Fugeskæremaskine GÖLZ Type: FS Serienummer: er i overensstemmelse med Maskindirektivets bestemmelser (Direktiv 98/37/EF) 28. juni 2000 Adm. Direktør 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 2. SIKKERHEDSHENVISNINGER ADVARSLER OG SYMBOLER PRINCIP OG BESTEMMELSESMÆSSIG ANVENDELSE AF MASKINEN SIKKERHEDSHENVISNINGER ADVARSLER OG SYMBOLER PRINCIP OG BESTEMMELSESMÆSSIG ANVENDELSE AF MASKINEN ORGANISATORISKE FORHOLDSREGLER PERSONALEVALG OG -KVALIFIKATIONER SIKKERHEDSANVISNINGER FOR BESTEMTE DRIFTSFASER HENVISNINGER TIL SÆRLIGE RISICI ELEKTRISK ENERGI GAS, STØV, DAMP, RØG HYDRAULISK OG PNEUMATISK UDSTYR OLIE, FEDTSTOFFER OG ANDRE KEMISKE STOFFER MASKINER OG UDSTYR, DER ANVENDES PÅ SKIFTENDE DRIFTSSTEDER ANVENDELSE BESTEMMELSESMÆSSIG ANVENDELSE HOVEDBESTANDDELE SIKKERHEDSUDSTYR TEKNISKE DATA TRANSPORT FORBEREDELSE TRANSPORT OPSTILLING OG DRIFT OPSTILLING IBRUGTAGNING OG DRIFT OPERATING ELEMENT MONTERING AF SKÆRESKIVE VANDFORSYNING ARBEJDSFORLØB VEDLIGEHOLDELSE GENERELT KILEREMME SMØRESKEMA FEJLFINDING RESERVEDEL Under forbehold af alle rettigheder! Vi forbeholder os ret til ændringer af brugervejledningens illustrationer og oplysninger grundet den tekniske videreudvikling. Der tages forbehold for oversættelse. På dansk ved B2B Marketing Copyright GÖLZ 3

4 Vi takker Dem for købet af dette GÖLZ-produkt. Brugervejledningen skal gøre det nemmere at lære maskinen at kende og at udnytte det bestemmelsesmæssige formål optimalt. Brugervejledningen indeholder vigtige anvisninger på en sikker og økonomisk drift af maskinen. Overholdelse af disse minimerer risici, reparationsomkostninger og spildtid og forhøjer maskinens pålidelighed og levetid. Brugervejledningen suppleres med de til enhver tid gældende nationale forskrifter for sikkerhed og miljøbeskyttelse. Brugervejledningen skal læses og anvendes af alle, der arbejder med maskinen på f.eks. følgende områder: Betjening: Vedligeholdelse: (herunder opstilling, afhjælpning af fejl under arbejdsforløbet, pleje, bortskaffelse af drifts- og hjælpematerialer). (service, eftersyn, istandsættelse) og/eller Transport: Foruden iagttagelse af brugervejledningen og af de gældende nationale og lokale sikkerhedsbestemmelser iagttages ligeledes de generelle fagtekniske bestemmelser for en sikkerhedsmæssig og faglig korrekt drift. 4

5 SIKKERHED 2. Sikkerhedshenvisninger 2.1 Advarsler og Symboler I brugervejledningen anvendes følgende advarsels- og påbudsskilte til særlige vigtige henvisninger: Information: Henviser til specielle oplysninger om hvorledes maskinen anvendes mest effektivt. Bemærk: Fare: Henviser til specielle oplysninger og/eller bestemmelser og forbud for at undgå skader. Henviser til bestemmelser og forbud for at undgå kvæstelse eller alvorlig beskadigelse. Følgende skilte anvendes på maskinen og i brugervejledningen Vigtig information Læs brugervejledningen før ibrugtagning! Advarsel mod farer generelt! Handsker påbudt! Hjelm påbudt! Fodværn påbudt! Beskyttelsesdragt påbudt! Øjenværn påbudt! Høreværn påbudt! Berøring forbudt! 2.2 Princip og bestemmelsesmæssig anvendelse af maskinen Maskinen er konstrueret efter teknikkens aktuelle stand og de generelle sikkerhedstekniske bestemmelser. Alligevel kan der ved brug af denne opstå fare for brugerens eller andres liv og legeme samt skader på maskine og andre ting. Maskinen må kun bruges i en teknisk upåklagelig stand samt i henhold til det bestemmelsesmæssige formål og under iagttagelse anvisningerne i brugervejledningen, og kun af ansvarsbevidste personer, der er helt klar over de risici, det indebærer at anvende maskinen. Især i tilfælde af fejl, der kan påvirke sikkerheden, skal disse afhjælpes omgående. Fugeskærere er udelukkende til at skæren og lave fuger ru byggematerialer på byggepladser ved hjælp af værktøj i henhold til producentens anvisninger De er kun konstrueret til skæring i fast indbyggede byggematerialer. Andre anvendelsesområder (som f.eks. skæring af træ) er ikke i henhold til det bestemmelsesmæssige formål. For skader, der skyldes forkert anvendelse, hæfter producenten ikke. Brugeren alene bærer risikoen. Til en bestemmelsesmæssig anvendelse hører også iagttagelse af brugervejledningen og overholdelse af eftersyns- og vedligeholdelsesbetingelser. 5

6 SIKKERHED 2.3 Organisatoriske forholdsregler Brugervejledningen opbevares altid klar til brug på maskinen, f.eks. ved at opbevare dem i værktøjsrummet eller værktøjskassen. Som supplement til brugervejledningen overholdes og henvises der til de generelle lovbestemmelser og andre bindende bestemmelser for sikkerhed og miljøbeskyttelse. Disse bestemmelser kan f.eks. også omfatte omgang med farlige stoffer eller brug af personlige værnemidler eller trafikregulering. Brugervejledningen suppleres med instruktioner omfattende overvågnings- og anmeldelsespligter af hensyn til driftsmæssige detaljer, f.eks. vedrørende arbejdsorganisation, arbejdsforløb, personale, der arbejder med maskinen. Personale, der arbejder ved maskinen, skal inden påbegyndelse af arbejdet have læst brugervejledningen, og herunder især kapitlet om sikkerhedsbestemmelser. Det er for sent under selve arbejdet. Dette gælder i særlig grad for personale, der kun arbejder sporadisk på maskinen. f.eks. ved vedligeholdelse og istandsættelse. Kontroller med jævne mellemrum personalets sikkerheds- og risikobevidsthed i forbindelse med arbejdet, idet der tages højde for brugervejledningen. Personalet må ikke bære udslået langt hår, løs beklædning eller smykker inkl. fingerringe, hvilket medfører fare for kvæstelser f.eks. ved at blive hængende eller trukket ind! Såfremt påkrævet og fastlagt i bestemmelserne anvendes personlige værnemidler! Overhold alle sikkerhedsanvisninger og advarselsskilte på maskinen. Sørg for at sikkerhedsanvisninger og advarselsskilte på maskinen altid er hele og læsbare. Ved sikkerhedsrelevante ændringer af maskinen eller dennes drift stoppes maskinen straks, og driftsforstyrrelsen meldes til de ansvarlige. Foretag aldrig ændringer, påmontering eller forandringer, der kan have indflydelse på sikkerheden, uden leverandørens godkendelse. Dette gælder også for installation og justering af sikkerhedsudstyr og ventiler samt svejsearbejde på bærende elementer. Reservedele skal opfylde de af producenten fastlagte, tekniske krav. Dette er altid tilfældet ved originale reservedele! Udskift hydraulikslanger med foreskrevne og passende mellemrum, også selv om der ikke er konstateret fejl. Fastlagte eller i brugervejledningen anførte frister for regelmæssig kontrol I eftersyn skal overholdes. Til gennemførelse af vedligeholdelsesarbejder er en tilsvarende værkstedsudrustning nødvendig. Personalet skal være bekendt med placering og betjening af ildslukkere. Brandalarmerings- og brandbekæmpelsesmuligheder følges.

7 SIKKERHED 2.4 Personalevalg og -kvalifikationer Arbejder på og med maskinen må kun udføres af pålideligt personale. Den lovpligtige mindstealder skal overholdes. Der må kun anvendes kvalificeret personale. Klar fastlæggelse af personalets ansvarsområder i forbindelse med betjening, opstilling, vedligeholdelse, istandsættelse. Det skal sikres, at kun autoriseret personale arbejder ved maskinen. Maskinførerens beføjelser fastlægges for derved at sætte ham i stand til at afvise andres anvisninger, der strider mod sikkerheden. Personale, der skal skoles, oplæres, indføres eller er under en almindelig uddannelse, må kun arbejde ved maskinen under stadigt opsyn af en erfaren person! Arbejder på maskinens elektriske udstyr må kun udføres af autoriserede elektrikere eller af oplært personale under ledelse og opsyn af en autoriseret elektriker i henhold til de elektrotekniske bestemmelser. 2.5 Sikkerhedsanvisninger for bestemte driftsfaser Normal drift Undlad enhver arbejdsmåde forbundet med en sikkerhedsrisiko. Inden påbegyndelse af arbejdet undersøges arbejdsomgivelserne på stedet. Arbejdsomgivelserne omfatter bl.a. hindringer i arbejdsområdet, underlagets bæredygtighed og nødvendige afskærmning af byggepladsen mod offentlige færdselsarealer. Maskinen kontrolleres mindst en gang pr. skiftehold med hensyn til udvendige skader og mangler. Opstår der forandringer (herunder også i selve driften), meldes dette straks til de ansvarlige. Maskinen standses straks og sikres mod utilsigtet tilkobling. Ved driftsforstyrrelser standses maskinen straks og sikres mod utilsigtet tilkobling. Fejl afhjælpes omgående. Under opstart og eller frakobling kontrolleres alle indikatorer i henhold til brugervejledningen. Inden maskinen kobles til, kontrolleres det, at ingen kan bringes i fare af den løbende maskine! Der træffes forholdsregler for, at maskinen kun benyttes i en sikker og funktionsdygtig tilstand! Maskinen må kun drives, når alle beskyttelsesanordninger og sikkerhedsmæssige anordninger, f.eks. beskyttelsesanordninger, der kan løsnes, er til stede og er funktionsdygtige! Særlige arbejder i forbindelse med brug af maskinen og vedligeholdelse eller reparation under drift; bortskaffelse af emner og forbrugsdele. Overhold de i brugervejledningen fastlagte indstillings-, vedligeholdelses- og inspektionsarbejder og - tider inkl. anvisninger vedrørende udskiftning af enkeltdele. Disse arbejder må kun udføres af fagkyndigt personale. Informer betjeningspersonalet inden påbegyndelse af særlige arbejder og istandsættelsesarbejder. Der udpeges en ansvarlig for overvågningen. 7

8 SIKKERHED Ved alle arbejder, der vedrører drift, omstilling og indstilling af maskinen samt dennes sikkerhedsmæssige indretninger og eftersyn, vedligeholdelse og istandsættelse, følges bestemmelserne for til- og frakobling i henhold til brugervejledningen samt instruktioner for istandsættelsesarbejder. Sørg for at istandsættelsesarealet er passende afskærmet. Er maskinen koblet helt fra ved vedligeholdelses- og reparationsarbejder, skal den sikres mod en utilsigtet tilkobling ved at: låse hovedbetjeningselementer og fjerne startnøgle og/eller sætte et advarselsskilt på hovedafbryderen. For at undgå risiko for uheld skal enkeltdele og store enheder, der skal flyttes i forbindelse med af udskiftning, fastgøres omhyggeligt til løftetalje og sikres. Anvend kun egnet løfteudstyr, der er i perfekt stand, og som har tilstrækkelig kapacitet. Arbejd eller stå aldrig under ophængt last. Fastgøring af last og instruktion af kranpersonale må kun foretages af erfarne personer. Den person, der giver instruktioner, skal være inden for operatørens syns- og hørevidde. Rengør maskinen, herunder især tilslutninger og forskruninger, for ethvert spor af olie eller beskyttelsesmidler før udførelse af vedligeholdelse/reparation. Der må ikke anvendes aggressive rengøringsmidler. Anvend pudseklude. Inden rengøring af maskinen med vand eller dampstråle (højtryksrenser) eller andre rengøringsmidler, afdækkes eller tapes alle åbninger, hvor der af sikkerheds- og funktionsgrunde ikke må trænge vand/damp/rengøringsmidler ind. Vær især opmærksom på elektromotorer og elektriske installationer. Fjern alle afdækninger og tape efter rengøring. Kontroller efter rengøring alle brændstof- smøremiddel- og hydraulikslanger for utætheder, løse forbindelser, slidmærker eller beskadigelser. Enhver defekt skal omgående udbedres. Spænd alle forskruninger, der har været løsnet under vedligeholdelse og reparation. Enhver del, der har været fjernet for vedligeholdelse eller reparation som geometris og kontrolleres omgående efter fuldendt vedligeholdelses- eller reparationsarbejde. Sørg for en sikker og miljøvenlig bortskaffelse af alle forbrugsdele og udskiftede dele. 2.6 Henvisninger til særlige risici Elektrisk energi Anvend kun originale sikringer med specificeret strømdimensionering. Sluk øjeblikkelig for maskinen, hvis der opstår fejl i det elektriske system. Arbejder på elektriske anlæg eller driftsmidler må kun udføres af en autoriseret elektriker eller af oplært personale under ledelse og opsyn af en elektriker i henhold til de elektrotekniske bestemmelser. Maskinens elektriske udstyr skal kontrolleres regelmæssigt. Mangler, som løse forbindelser eller smeltede ledninger, skal afhjælpes omgående. Er arbejder på spændingsførende dele nødvendige, tilkaldes en ekstraperson, der i nødstilfælde kan aktivere nødstopkontakt eller hovedafbryder. Arbejdsarealet afspærres med en rød-hvid sikringskæde og et advarselsskilt. Der må kun anvendes spændingsisoleret værktøj. 8

9 SIKKERHED Gas, støv, damp, røg Svejse-, skærings- og slibearbejder på maskinen må kun udføres, når der udtrykkeligt er givet tilladelse til dette, da disse f.eks. kan være forbundet med brand- og eksplosionsfare. Inden svejsning, skæring og slibning renses maskinen og dennes omgivelser for støv og brændbare materialer, og der sørges for en tilstrækkelig ventilation (eksplosionsfare). Anvend kun forbrændingsmotorer og brændstofdrevne opvarmningssystemer i passende ventilerede områder. Sørg for tilstrækkelig ventilation før maskinen startes i lukkede områder. Overhold gældende regulativer for de pågældende områder. Hydraulisk og pneumatisk udstyr Arbejde på hydraulisk udstyr må kun udføres af personer, der har speciel kendskab og erfaring i hydrauliske systemer. Kontroller alle føringer, slanger og forskruninger med jævne mellemrum for utætheder og synlige skader. Reparer øjeblikkeligt skaderne. Oliesprøjt kan medføre kvæstelse og brand. Fjern trykket fra alle systemets dele og trykledninger (hydrauliksystem, trykluftsystem) i henhold til specielle anvisninger for enheden før udførelse af nogen form for reparationsarbejde. Hydraulik- og trykluftledninger skal placeret og monteres korrekt. Kontroller at der ikke er byttet om på nogen forbindelser. Slangernes fittings, længde og kvalitet skal være i overensstemmelse med de tekniske krav. Støj Eventuelle støjisolerende anordninger skal være anbragt på maskinen under drift. Bær altid påbudt personligt høreværn. Olie, fedtstoffer og andre kemiske stoffer Ved omgang med olier, fedtstoffer og andre kemiske stoffer, følges de sikkerhedsbestemmelser, der gælder for det enkelte produkt. Forsigtig omgang med varme drifts- og hjælpematerialer (risiko for forbrænding og skoldning). 2.7 Maskiner og udstyr, der anvendes på skiftende driftssteder Anvende kun løfteudstyr med tilstrækkelig kapacitet ved læsning. Udpeg en person til overvågning af løftearbejdet. Løft maskine og udstyr korrekt med passende løfteudstyr og kun i overensstemmelse med brugervejledningen (fastgøringspunkter for løftetalje osv.) Anvend kun passende transportmidler med tilstrækkelig løftekapacitet. Fastgør last sikkert ved hjælp af dertil egnede fastgøringspunkter. Før og lige efter fuldførelse af læsningen af maskinen skal denne sikret ved hjælp af anbefalet/medleveret udstyr mod utilsigtet bevægelse og et tilsvarende advarselsskilt skal sættes på maskinen. Før maskinen tages i brug igen skal dette udstyr fjernes på korrekt vis. Monter og fastgør omhyggeligt alle dele igen, der har været taget af for transport før maskinen tages i brug igen. Følg anvisningerne ved ibrugtagning af maskinen igen. 9

10 ANVENDELSE 3.1 Bestemmelsesmæssig anvendelse Fugeskæreren må kun anvendes med værktøj i henhold til producentens anvisninger. Brug af andet værktøj anses for at være i modstrid med bestemmelsesmæssig anvendelse. Producenten kan ikke gøres ansvarlig for skader, der er opstået på grund af forkert anvendelse. Bruger har alene ansvaret for risici opstået på grund af sådan forkert anvendelse. Anvend kun anbefalet brændstof på benzindrevne fugeskærere. Information: Vedlagte betjeningsvejledning fra motorleverandøren SKAL følges! 3.2 Hovedbestanddele 3 5. Beskyttelsesskærm for max. skæreskivedimension Ø380 mm Stel 2. Motor 3. Skubbebøjle 4. Kileremafskærmning 5. Beskyttelsesskærm 6. Retningsviser Kileremafskærmning 3.3 Sikkerhedsudstyr Fare: Under skæring eller flytning af fugeskæreren skal alt ovenfor vist sikkerhedsudstyr være monteret! 3.4 Tekniske data Motor: HONDA-benzinmotor FS GX160, 5,5 HK FS GX200, 6,5 HK Maks. skæreskivediameter: mm Flangediameter: mm Dia. skæreaksel: ø 25,4 mm Maks. skæredybde: mm Dybdeindstilling: Fodpedal Fremføring: Trinløst indstillelig Vandforsyning: Vandtank 16 l. for tørskæring. Omdrejninger skæreaksel: omdr./min. Maks. skærehastighed med skæreskive Ø 350 mm: ,5 m./sek. Vægt: tom/arb.vægt ca. 63/79kg Dimensioner: mm x 450 mm x 1000 mm 10

11 TRANSPORT 4. Transport Fare for kvæstelse: Nedstyrtende dele! Fare for kvæstelse: Nedstyrtende dele! Fare for kvæstelse: Skarpe kanter! 4.1 Forberedelse Afmonter skæreskive og sænk fugeskæreren til bundanslaget før transport. Fare: Anvend kun løfteøje til tløftning af fugeskæreren! 4.2 Transport Kontroller at alle dele på fugeskæreren er sikkert fastgjorte før transport. anvend kun løfteudstyr og talje med tilstrækkelig kapacitet. (Kantstensvægt for fugeskærer ca. 79 kg) Løft fugeskæreren ved hjælp af løftebøjlerne. Løftebøjler 11

12 OPSTILLING OG DRIFT 5. Opstilling og drift 5.1 Opstilling Placer fugeskæreren på en plan, fast og stabil overflade. Sørg for at arbejdsområdet er godt oplyst. Hold arbejdsområdet rent. Rodede områder inviterer til uheld. Sørg for at området er velventileret ved arbejde med fugeskæreren i lukkede områder. Overhold gældende regulativer for de pågældende områder. Følg producentens anvisninger for tilslutning af strøm og vandforsyning. Placer alle hydraulikslanger og kabler så skader undgås. Montering af skæreskive. - Monter skæreskiven efter producentens anvisninger. (Overhold flangediameter; anvend kun originale bolte og møtrikker). - Anvend kun skæreskiver med en diameter, der er tilladt af producenten. 5.2 Ibrugtagning og drift Information: Vedlagte betjeningsvejledning fra motorleverandøren SKAL følges! Fare: Rør aldrig ved roterende dele som skæreaksel eller skæreskive under drift! Fare: Roterende dele kan gribe fast i beklædningsdele! Bær ikke løsthængende beklædning! Fare: Nedstyrtende dele kan medføre kvæstelse af operatøren! 12

13 OPSTILLING OG DRIFT Operating element Sluk motoren eller afbryd strømforsyningen før montering eller skift af skæreskive. Information: Rengør alle skæreskivens fastgøringsdele (flanger, skæreakslens gevind, bolte og møtrikker) før montering af skæreskive! Arbejdsområdet er forbeholdt operatøren. Hold uautoriserede personer borte fra arbejdsområdet. Sørg for at operatøren altid har godt udsyn over arbejdsområdet. Han skal altid være opmærksom på arbejdsprocessen. Anvend aldrig fugeskæreren uden at der er monteret sikkerhedsudstyr. 1 2 Skære-/diamantklingens omdr. skal være i overensstemmelse med GÖLZ, og de i denne manual anvisninger. Anvend aldrig forkerte eller beskadigede skæreskiver. 1. Fodpedal hæve og sænke 2. Dybdeindstilling Kontroller korrekt omdrejningsretning for skæreskive i skæreakslen. Information: Forkert omdrejningsretning af skæreskive vil medføre større slid på skæreskiven! Fare: Forkert omdrejningsretning for skæreskive kan medføre, at segmenter rives af og kan medføre kvæstelse af operatøren eller andre personer! Kontroller at skæreskiven er sikkert fastgjort før arbejdsstart. Anvend kun skæreskiver, der passer til skæreskiveopspændingen( dornhul, flanger). Kontroller korrekt vandtilførsel til skæreskiven. Overhold lokale regulativer i tilfælde af forekomst af skadelige eller eksplosive stoffer som f.eks. støv og betonslam under skæringen. Fare: Nedbrudte dele kan medføre kvæstelse af operatøren under skærearbejdet! 13

14 OPSTILLING OG DRIFT Følg gældende regulativer for trafik ved kørsel på offentlige veje og pladser, og sørg om nødvendigt på forhånd for, at fugeskærerens stand er i overensstemmelse med disse regulativer. Sørg for at fugeskæreren er sikret mod utilsigtet bevægelse efter brug. Fare: Lydtrykket kan overskride 85 db(a)! Alt efter arbejdets beskaffenhed kan det være nødvendigt at bære yderligere beskyttelsesudstyr. Fare: Nedstyrtende dele på byggepladsen kan medføre kvæstelse af operatøren! Montering af skæreskive Sluk for motoren før montering af skæreskiven. Monter en skæreskive med opspændingshul Ø 25,4 mm og maks. skæreskivediameter 500 mm. Kontroller korrekt omdrejningsretning pile på skæreskive og beskyttelsskærmen. Monter beskyttelsskærmen. SW 32 Vandforsyning Fare: Vand fra den monterede vandtank må kun benyttes til at binde støv, og ikke til vådskæring Segmenterne kan rives af og medføre kvæstelse af operatøren eller ved siden af stående!. Tørskæring: Fyld vandtanken med rent vand. Kontroller at ventilen (2) på vandtanken er lukket. Åbn kugleventilen (1) for skæring (kugleventilhåndtag i samme retning som vandgennemstrømningen) og ventilen på vandtanken

15 OPSTILLING OG DRIFT Arbejdsforløb Fare: Betjening ved for kraftig fremføring kan få fugeskæreren til at rejse sig! I nødstilfælde afbryd motoren som beskrevet i motormanualen! Løft fugeskæreren helt (skæreskiven må ikke være i berøring med underlaget). Start motoren som beskrevet i motormanualen. Tilslut vandforsyningen og sænk fugeskæreren langsomt med fodpedalen (1) til den skiven har kontakt med underlaget. Skub dybdeindstillingen til den korrekte 0-position og sænk fugeskæreren langsomt til den ønskede skæredybde. Hvis der arbejdes med for kraftig fremføring kan fugeskæreren rejse sig. Efter fuldendt skæring hæves fugeskæreren helt og motoren afbrydes som beskrevet i motormanualen Fodpedal hæve og sænke 2. Dybdeindstilling 15

16 VEDLIGEHOLDELSE 6. Vedligeholdelse 6.1 Generelt Information: Vedlagte betjeningsvejledning fra motorleverandøren SKAL følges! Information: Rengør fugeskæreren efter brug. Følg lokale miljøforskrifter! Bemærk: Følg sikkerhedsanvisningerne for de respektive produkter ved håndtering af olie, fedt og andre kemiske stoffer! Fugeskæreren skal være afbrudt ved vedligeholdelsesarbejde. I tilfælde af vedligeholdelsesarbejde, som kræver at fugeskæreren kører, SKAL skæreskiven være afmonteret for arbejdet påbegyndes. 6.2 Smøreskema Smør lejerne på skæreakslen med varmeresistent fedt for hver 20 arbejdstimer. Rengør jævnligt fodpedal, retningsviser og hjul og smør med nogle dråber olie. 6.3 Kileremme Kileremmene er vedligeholdelsesfri. Afmonter kileremsafskærmningen ved reparation. Træk kileremsstrammer (1) opad og spænd skruen M12x55 (2). Udskift kileremmene. Løsn skruen (2) og monter kileremsafskærmningen igen. 2 1 Fare: Hvis kileremsstrammeren slås tilbage ved et uheld, kan det medføre klemningsfare for operatøren. 16

17 FEJLFINDING 7. Fejlfinding Bemærk: Hvis der sker ændringer i fugeskærerens opførsel under drift, stands øjeblikkeligt maskinen og meddel fejlfunktionen til den ansvarshavende person! PROBLEM ÅRSAG AFHJÆLPNING MOTOR Motor starter ikke Tank tom! Fyld op! Tilstoppede brændstofledninger! Rengør! Dårlig motoreffekt! Snavset luftfilter! Rengør! Andre fejlfindingsmuligheder for motoren fremgår af vedlagte brugermanual fra motorproducenten! SÆNKNING Fugeskæreen sænker sig Defekt gastrykfjeder Udskift uden at fodpedalen er aktiveret Fugeskæreren sænker Underslæde eller gevindspindel Kontroller underslæde og sig ikke helt arbejder trægt gevindspindel! SKÆRING Fugeskæreren rejser sig Sløv diamantskær Slib eller anvend blødere diamantskær Defekt gastrykfjeder! For kraftig fremføringstryk Udskift! Reducer fremføringstryk! Uregelmæssig slid på Beskadiget centrering af skæreaksel! Udskift skæreaksel! diamantskær! Skæreaksel forspændt! Udskift! Skæreakslens lejer løse eller beskadigede! Spænd eller udskift! Diamantskær sidder fast i fuge! Intet frit snit på grund af Udskift diamantskær! segmentslid på siden! Beskadiget diamantskær kerne! Udskift diamantskær! Stærkt segmentslid! Utilstrækkelig vandtilførsel! Kontroller slanger for brud og knæk! Forkert type diamantskær! Fremføringstryk for højt! Snit i løs undergrund Vælg en anden type diamantskær! Reducer fremføringstryk! Reducer spåndybde! Stærkt sideslid på Utilstrækkelig vandtilførsel! Kontroller slanger for brud skæreskivekerne! og knæk! Snit i løs undergrund Reducer spåndybde! Dårlig skæreeffekt! Løse kileremme! Justér! Sløve diamantskær! Slib eller anvend blødere diamantskær! 17

18 RESERVEDELE 8. Reservedelsliste Oplys altid: - maskine/model/serienummer - reservedelsnummer og beskrivelse af del - antal - leveringsadresse - forsendelse: normal, ekspres, osv. 18

19 RESERVEDELE Pos. Nr. Qty. Benennung - Part name - Désignation SchubbOgeloberteil - Push bow upper part - Poignée (partie supérieure) Klemmhebel - Clamping lever - Levier de serrage - M8x Stopfen Griffrohr - Plug - Bouchon en chrorne SchubbOgelunterteil - Push bow lower part - Poignée (partie inférieure) Schraube - Screw - Vis - M8x50 DIN Scheilbe - Washer - Rondelle - A 8,4 DIN Schraube - Screw - Vis - M8x1 5 DIN Scheibe - Washer - Rondelle - A8,4 DIN Schutzhaube Keilriernen - V-belt guard - Capot de protection Schraube - Screw - Vis - M8x16 DIN Grundgostell - Frame - Embase Richtungsanzeiger - Pointer unit - ;ndicateur de direction Schnelibefestiger - Quick fixing device - Dispositif cl'assernblage rapide - D Rad - Wheel - Roue - D75x8, FI~gelschraube - Wing screw - Ecrou å oreilles - M8x20 DIN Larnellenstopfen - Plug - Bouchon - GPN Richtungsipfeil - Pointer arrow - Flécine de directon Schraube - Screw - Vis - Ml 0x25 DIN Tiefenanzeigeskala - Scale - Echelle graduée (profondeur) Mutter - Nut - Ecrou - M8 DIN Spritzschutz - Splash guard - Carter de protection Scheibe - Washer - Rondelle - A8,4 DIN

20 RESERVEDELE Aussenflansch - Outer flange - Flasque extérieure - D Schneidwelle mit Flansch - Blade shaft with flange - Arbre de coupe avec flasque Buchse - Bushing - Douille - A=16, 1-12, L=il Schraube - Screw - Vis - M12x40 DIN Scheibe - Washer - Rondelle - A13 DIN Mutter - Nut - Ecrou - Ml 2 DIN Flanschlager - Flange bearing - Roulernent avec flasque - UCFL Schmiernippel Flanschlager - Lubricaling nipple - Filoté de graissage Koilnemenschejlbe - V-belt pulley - Poulie pour courroies - DWB0x2SPZxD30 Taperlock Passfeder - Key - Clavette - 8x7x45 DIN Scheibe - Washer - Rondelle - A 6,4 DIN Schraube - Serew - Vis - M6x16 DIN Schraube - Scrow - Vis - M8x25 Dl N Stopfen - Plug - Bouchon - D27x1,0-3, Maulsch[Ossel - Wrench - Clé plate - SW 32 DIN

21 RESERVEDELE Pos. Nr. Qty. Benennung - Part name - Désignation Fahrwerk - Undercarriage - Chåsis Bolzen - Bolt - Axe - D8x Schnellibefestiger - Quick fixing device -Dispositif d'assernblage rapide - D Splint - Split pin - Goupille - 4x25 DIN Scheibe - Washer - Rondelle - B17 DIN Rad vorne - Wheel - Roue - Vl 2511 SIR Schraube - Screw - Vis - M10x70 DIN Mutter - Nut - Ecrou - Ml 0 DIN Gasdruckfeder - Gas pressure spring - Amortisseur pneumafique Mutter - Nut - Ecrou - Ml 0x1 DIN 936 i Gasdruckfederaufnahme - Gas pressure, spring support -ixation de l'amortisseur ,7 2 Schraube - Screw - Vis - M8x16 DIN Zylinderstift - Straight pin - Cheville - 8x20 m Pedal - Foot pedal - Pédale Bolzen for Pedal - Bolt - Axe Schnellbefestiger - Quick fixing device -Dispositif d'assernblage rapide - D Schraube - Screw - Vis - M12x20 DIN Scheibe - Washer - Rondelle - A13 DIN Rad hinten - Wheel - Roue - Dl 60x mm Tiefenanzeiger - Depth cutting indicator - Indicateur de profondeur -0 Pos Befestigungsschelle mit Schrauben - Clip with serews -Bride avec vis - D Lagerbuchse - Bushing - Coussinet Hinterachse - Rear axie - Transmission arriére Scheibe - Washer - Rondelle - B 21 DIN

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400 Instruktioner og reservdelsliste Front-Tiller serie FT 300-400 Ver.1.1 09/01/01 900216-da 2 Ver.1.1 09/01/01 1 Sikkerhedsforhold 1.1 Inden anvendelse af miniharven... 4 1.2 dvarselsmærkning... 4 1.3 ndre

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

TTV 1000 S / TTV 2500 S

TTV 1000 S / TTV 2500 S TTV 1000 S / TTV 2500 S A BETJENINGSVEJLEDNING TRANSPORTVENTILATOR TRT-BA-TTV1000S_2500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... H - 01 Sikkerhed... H - 02 Oplysninger

Læs mere

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MANUAL for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MODEL 25-2(TH) (25 t / 10 t) MODEL 50-2(TH) (50 t / 25 t) 280605/DK Manual for lufthydrauliske donkrafte model 25-2 og 50-2 ADVARSLER - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1.

Læs mere

Original brugsanvisning

Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA TTV 4500 S DA BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen...g - 1 Sikkerhed...G - 2 Oplysninger om instrumentet...g

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

Vandbehandlingsanlæg UniSoft AK, IK & ES. Brugermanual

Vandbehandlingsanlæg UniSoft AK, IK & ES. Brugermanual Indholdsfortegnelse 1. Anlæggenes funktion... 4 1.1 en...4 1.2 Teknologisk baggrund...5 2. Anlæggets opbygning... 7 2.1 Tekniske Data...9 3. Betjening af anlægget... 11 3.1 Normal anvendelse...11 3.2 Håndtering

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Portal-lift. Original brugsanvisning

Portal-lift. Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

Instruktionsmanual RENO HF240/10 2STEMPELKOMPRESSOR. CE - O V E R E N S S T E M M E L S E S E R K L Æ R I N G: Maskindirektivet, 2006/42/EF.

Instruktionsmanual RENO HF240/10 2STEMPELKOMPRESSOR. CE - O V E R E N S S T E M M E L S E S E R K L Æ R I N G: Maskindirektivet, 2006/42/EF. Instruktionsmanual DanskNManual 10591/2009-Nrev1/ska RENO HF240/10 2STEMPELKOMPRESSOR Anlægget må kun anvendes til komprimering af atmosfærisk luft. Såfremt der stilles krav til luftkvaliteten (f.eks.

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly Brugervejledning Boligluftrenser model Molly Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål og Vægt 8 Forsendelsesmål

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL: For at undgå ulykker, sørg

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG!

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Brændekløver lodret 8T Instruktionsmanual Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Sikkerheds forskrifter Ved brug af brændekløveren skal sikkerheds forskrifterne følges omhyggeligt.

Læs mere

Betjeningsvejledning Model C14.

Betjeningsvejledning Model C14. S i d e 1 Betjeningsvejledning Model C14. S i d e 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Beskrivelse og funktion.... 4 Ikke tilsigtet brug:... 5 Advarsel!... 5 Ved uheld...

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL:

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE november 2010 1 Thyregod A/S Thyregod A/S 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for 1400 EL - PUMPER 15, 20, 25 HK - 5 30 kw - 6 Fremstillingsår INDHOLDS

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler HRO. Roterende varmeveksler AUT. Automatik

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler HRO. Roterende varmeveksler AUT. Automatik Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler CO2 sensor VEC Ventilator Tilluft FIB Posefilter Fraluft HRO Roterende varmeveksler FIB Posefilter Tilluft VEC Ventilator Fraluft

Læs mere

Hydraulisk Borehammer HRD20

Hydraulisk Borehammer HRD20 Hydraulisk Borehammer HRD20 Fra serienr. 3195 Revideret 03.11.2014 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCN borehammer. For at sikre problemfri drift og varig ydelse af Deres nye værktøj, anbefaler

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD PLACER DENNE SEDDEL TYDELIGT VED PUSLEBORDET VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet. HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Scantool TSM 1050/1300

Scantool TSM 1050/1300 Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44 Manual Scantool TSM 1050/1300 Pladesaks EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool-group.dk Tlf:

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S Jumpkids 16 Brugermanual Trampolincenter.dk - En del af PE-Redskaber A/S Vigtig information før brug af trampolinen ADVARSEL: VED BRUG AF DENNE TRAMPOLIN ER DER, VED LANDING PÅ RYG, NAKKE ELLER HOVED,

Læs mere

Brugsvejledning T3000

Brugsvejledning T3000 Brugsvejledning T3000 DRIFT, SERVICE OG SIKKERHEDS MANUAL LÆS DENNE MANUAL OMHYGGELIGT FØR IBRUGTAGNING OG VÆR ISÆR OPMÆRKSOM PÅ SAMTLIGE ANVISNINGER, SPECIELT VEDR. SIKKERHEDEN. DENNE MANUAL ER INGEN

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

PLADEVIBRATOR 5.5 HK

PLADEVIBRATOR 5.5 HK PLADEVIBRATOR 5.5 HK Art.nr.: 90000006 EAN NR: 5709133900168 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES INDEN BRUG.

Læs mere

BRÆNDEKLØVER 5 T 52 CM INSTRUKTIONSMANUAL. Art nr 75107604 EAN nr 5709133750664

BRÆNDEKLØVER 5 T 52 CM INSTRUKTIONSMANUAL. Art nr 75107604 EAN nr 5709133750664 BRÆNDEKLØVER 5 T 52 CM INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 75107604 EAN nr 5709133750664 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af brændekløveren. Indhold Sikkerheds forskrifter..... 2 Elektriske

Læs mere

Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430

Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430 Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430 BEMÆRK Venligst læs disse instruktioner før maskinen transporteres og benyttes i brug. Med købet af denne maskine har De erhvervet

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

Arbejde på elektriske installationer 1

Arbejde på elektriske installationer 1 Arbejde på elektriske installationer Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen Marts 2010 I 2008 registrerede Sikkerhedsstyrelsen 41 elulykker, hvor elfagfolk kom til skade i forbindelse med deres arbejde.

Læs mere

2004/1 DK. Betjeningsvejledning. Hækkeklipper TE 450-16

2004/1 DK. Betjeningsvejledning. Hækkeklipper TE 450-16 2004/1 DK Betjeningsvejledning Hækkeklipper TE 450-16 18 Indhold Generelle sikkerhedsoplysninger 2 Sikkerhedsoplysninger 7 Beskrivelse af hækkeklipperen 10 Montering af håndbeskyttelsen 11 Nettilslutning

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

SM 6. Betjeningsvejledning. >> Før vibratoren tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning. Betjeningsvejledning Staring SM 6 1 <<

SM 6. Betjeningsvejledning. >> Før vibratoren tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning. Betjeningsvejledning Staring SM 6 1 << SM 6 Betjeningsvejledning >> Før vibratoren tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Staring SM 6 1 > 2 Betjeningsvejledning Staring SM 6 >> Staring SM 6 Kære STARING-kunde

Læs mere

UPPLEVA Tv og lydsystem

UPPLEVA Tv og lydsystem 27_015 UPPLEVA Tv og lydsystem Livet i hjemmet stiller store krav til tv og lydsystemer hver dag. UPPLEVA er testet i henhold til standarderne ved privat brug i hjemmet og opfylder de høje krav, vi stiller

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Brugsanvisning UKRUDTSBØRSTE. City Ranger 2250

Brugsanvisning UKRUDTSBØRSTE. City Ranger 2250 Brugsanvisning UKRUDTSBØRSTE City Ranger 50 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk Outdoor produkt. City Ranger 50 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46 UBK 46 Driftsvejledning 810562-00 Termisk vandudlader UBK 46 Indholdsfortegnelse Side Vigtige henvisninger Sikkerhedshenvisning... 7 Farehenvisninger...7 Oplysninger Pakningens indhold... 8 Systembeskrivelse...

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 3170050/1 IM-P317-01 CH Issue 1 SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel specifikation 2. Indstilling 3. Før montering af ventilen 4. Installation 5. Forebyggelse af

Læs mere

Baier Scandinavia ApS - Hammerbakken 12-14 - Dk- 3460 Birkerød - 45 942200 - Info@baier.dk - www.baier.dk

Baier Scandinavia ApS - Hammerbakken 12-14 - Dk- 3460 Birkerød - 45 942200 - Info@baier.dk - www.baier.dk For Deres sikkerheds skyld! Læs gældende forskrifter, sikkerhedsbestemmelser og betjeningsvejledningen. Opbevar altid sikkerhedsbestemmelserne og brugsvejledningen sammen med maskinen. Kontrollér, at den

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

Cultilift. DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX

Cultilift. DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX Type 500/600/800 cm Tillykke med Deres nye Cultilift. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen.

Læs mere

SuperMax. DK 250/300 Serie nr: 100-XXX

SuperMax. DK 250/300 Serie nr: 100-XXX DK 250/300 Serie nr: 100-XXX Type 250/300 Tillykke med Deres nye SuperMax. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen. Copyright

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

MILJØ- & SIKKERHEDSREGLER

MILJØ- & SIKKERHEDSREGLER OM RANDERS FUGETEKNIK A/S Randers Fugeteknik A/S blev etableret i 1980 og arbejdede fortrinsvis med fuge- og glarmesterarbejde de første 5-6 år. Men interessen og arbejsopgaver med epoxymaterialer blev

Læs mere

Brændstofcellesystem VeGA. Servicehæfte. Skal medbringes i køretøjet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon

Brændstofcellesystem VeGA. Servicehæfte. Skal medbringes i køretøjet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon Brændstofcellesystem VeGA Servicehæfte Skal medbringes i køretøjet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon 1 1,6 Nm Nm 1,6 Nm Figur Figur 5 Figur 5 6 1 7 6 0,5 Nm,5 Nm 1 5 1 5 1 6 Servicehæfte VeGA Serienummer VeGA

Læs mere

NORTON CLIPPER FUGESKÆREMASKINE CS501 DANSK BRUGERMAUAL SAMT RESERVEDELSLISTE

NORTON CLIPPER FUGESKÆREMASKINE CS501 DANSK BRUGERMAUAL SAMT RESERVEDELSLISTE NORTON CLIPPER FUGESKÆREMASKINE CS501 DANSK BRUGERMAUAL SAMT RESERVEDELSLISTE CS501 BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELSLISTE 1 Grundliggende sikkerhedsinstruktioner 5 1.1 Symboler 5 1.2 Maskinens typeplade

Læs mere