BRUGERMANUAL for GÖLZ FS FUGEFRÆSER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGERMANUAL for GÖLZ FS 120-125 FUGEFRÆSER"

Transkript

1 BRUGERMANUAL for GÖLZ FS FUGEFRÆSER

2 Gölz GmbH & Co. Dommersback 51 D Hellenthal-Blumenthal Tlf.: Fax: EU-Overensstemmelseserklæring iht. Maskindirektiv 98/37/EF Vi erklærer hermed, at maskinen beskrevet i det efterfølgende Betegnelse: Fabrikant: Fugeskæremaskine GÖLZ Type: FS Serienummer: er i overensstemmelse med Maskindirektivets bestemmelser (Direktiv 98/37/EF) 28. juni 2000 Adm. Direktør 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 2. SIKKERHEDSHENVISNINGER ADVARSLER OG SYMBOLER PRINCIP OG BESTEMMELSESMÆSSIG ANVENDELSE AF MASKINEN SIKKERHEDSHENVISNINGER ADVARSLER OG SYMBOLER PRINCIP OG BESTEMMELSESMÆSSIG ANVENDELSE AF MASKINEN ORGANISATORISKE FORHOLDSREGLER PERSONALEVALG OG -KVALIFIKATIONER SIKKERHEDSANVISNINGER FOR BESTEMTE DRIFTSFASER HENVISNINGER TIL SÆRLIGE RISICI ELEKTRISK ENERGI GAS, STØV, DAMP, RØG HYDRAULISK OG PNEUMATISK UDSTYR OLIE, FEDTSTOFFER OG ANDRE KEMISKE STOFFER MASKINER OG UDSTYR, DER ANVENDES PÅ SKIFTENDE DRIFTSSTEDER ANVENDELSE BESTEMMELSESMÆSSIG ANVENDELSE HOVEDBESTANDDELE SIKKERHEDSUDSTYR TEKNISKE DATA TRANSPORT FORBEREDELSE TRANSPORT OPSTILLING OG DRIFT OPSTILLING IBRUGTAGNING OG DRIFT OPERATING ELEMENT MONTERING AF SKÆRESKIVE VANDFORSYNING ARBEJDSFORLØB VEDLIGEHOLDELSE GENERELT KILEREMME SMØRESKEMA FEJLFINDING RESERVEDEL Under forbehold af alle rettigheder! Vi forbeholder os ret til ændringer af brugervejledningens illustrationer og oplysninger grundet den tekniske videreudvikling. Der tages forbehold for oversættelse. På dansk ved B2B Marketing Copyright GÖLZ 3

4 Vi takker Dem for købet af dette GÖLZ-produkt. Brugervejledningen skal gøre det nemmere at lære maskinen at kende og at udnytte det bestemmelsesmæssige formål optimalt. Brugervejledningen indeholder vigtige anvisninger på en sikker og økonomisk drift af maskinen. Overholdelse af disse minimerer risici, reparationsomkostninger og spildtid og forhøjer maskinens pålidelighed og levetid. Brugervejledningen suppleres med de til enhver tid gældende nationale forskrifter for sikkerhed og miljøbeskyttelse. Brugervejledningen skal læses og anvendes af alle, der arbejder med maskinen på f.eks. følgende områder: Betjening: Vedligeholdelse: (herunder opstilling, afhjælpning af fejl under arbejdsforløbet, pleje, bortskaffelse af drifts- og hjælpematerialer). (service, eftersyn, istandsættelse) og/eller Transport: Foruden iagttagelse af brugervejledningen og af de gældende nationale og lokale sikkerhedsbestemmelser iagttages ligeledes de generelle fagtekniske bestemmelser for en sikkerhedsmæssig og faglig korrekt drift. 4

5 SIKKERHED 2. Sikkerhedshenvisninger 2.1 Advarsler og Symboler I brugervejledningen anvendes følgende advarsels- og påbudsskilte til særlige vigtige henvisninger: Information: Henviser til specielle oplysninger om hvorledes maskinen anvendes mest effektivt. Bemærk: Fare: Henviser til specielle oplysninger og/eller bestemmelser og forbud for at undgå skader. Henviser til bestemmelser og forbud for at undgå kvæstelse eller alvorlig beskadigelse. Følgende skilte anvendes på maskinen og i brugervejledningen Vigtig information Læs brugervejledningen før ibrugtagning! Advarsel mod farer generelt! Handsker påbudt! Hjelm påbudt! Fodværn påbudt! Beskyttelsesdragt påbudt! Øjenværn påbudt! Høreværn påbudt! Berøring forbudt! 2.2 Princip og bestemmelsesmæssig anvendelse af maskinen Maskinen er konstrueret efter teknikkens aktuelle stand og de generelle sikkerhedstekniske bestemmelser. Alligevel kan der ved brug af denne opstå fare for brugerens eller andres liv og legeme samt skader på maskine og andre ting. Maskinen må kun bruges i en teknisk upåklagelig stand samt i henhold til det bestemmelsesmæssige formål og under iagttagelse anvisningerne i brugervejledningen, og kun af ansvarsbevidste personer, der er helt klar over de risici, det indebærer at anvende maskinen. Især i tilfælde af fejl, der kan påvirke sikkerheden, skal disse afhjælpes omgående. Fugeskærere er udelukkende til at skæren og lave fuger ru byggematerialer på byggepladser ved hjælp af værktøj i henhold til producentens anvisninger De er kun konstrueret til skæring i fast indbyggede byggematerialer. Andre anvendelsesområder (som f.eks. skæring af træ) er ikke i henhold til det bestemmelsesmæssige formål. For skader, der skyldes forkert anvendelse, hæfter producenten ikke. Brugeren alene bærer risikoen. Til en bestemmelsesmæssig anvendelse hører også iagttagelse af brugervejledningen og overholdelse af eftersyns- og vedligeholdelsesbetingelser. 5

6 SIKKERHED 2.3 Organisatoriske forholdsregler Brugervejledningen opbevares altid klar til brug på maskinen, f.eks. ved at opbevare dem i værktøjsrummet eller værktøjskassen. Som supplement til brugervejledningen overholdes og henvises der til de generelle lovbestemmelser og andre bindende bestemmelser for sikkerhed og miljøbeskyttelse. Disse bestemmelser kan f.eks. også omfatte omgang med farlige stoffer eller brug af personlige værnemidler eller trafikregulering. Brugervejledningen suppleres med instruktioner omfattende overvågnings- og anmeldelsespligter af hensyn til driftsmæssige detaljer, f.eks. vedrørende arbejdsorganisation, arbejdsforløb, personale, der arbejder med maskinen. Personale, der arbejder ved maskinen, skal inden påbegyndelse af arbejdet have læst brugervejledningen, og herunder især kapitlet om sikkerhedsbestemmelser. Det er for sent under selve arbejdet. Dette gælder i særlig grad for personale, der kun arbejder sporadisk på maskinen. f.eks. ved vedligeholdelse og istandsættelse. Kontroller med jævne mellemrum personalets sikkerheds- og risikobevidsthed i forbindelse med arbejdet, idet der tages højde for brugervejledningen. Personalet må ikke bære udslået langt hår, løs beklædning eller smykker inkl. fingerringe, hvilket medfører fare for kvæstelser f.eks. ved at blive hængende eller trukket ind! Såfremt påkrævet og fastlagt i bestemmelserne anvendes personlige værnemidler! Overhold alle sikkerhedsanvisninger og advarselsskilte på maskinen. Sørg for at sikkerhedsanvisninger og advarselsskilte på maskinen altid er hele og læsbare. Ved sikkerhedsrelevante ændringer af maskinen eller dennes drift stoppes maskinen straks, og driftsforstyrrelsen meldes til de ansvarlige. Foretag aldrig ændringer, påmontering eller forandringer, der kan have indflydelse på sikkerheden, uden leverandørens godkendelse. Dette gælder også for installation og justering af sikkerhedsudstyr og ventiler samt svejsearbejde på bærende elementer. Reservedele skal opfylde de af producenten fastlagte, tekniske krav. Dette er altid tilfældet ved originale reservedele! Udskift hydraulikslanger med foreskrevne og passende mellemrum, også selv om der ikke er konstateret fejl. Fastlagte eller i brugervejledningen anførte frister for regelmæssig kontrol I eftersyn skal overholdes. Til gennemførelse af vedligeholdelsesarbejder er en tilsvarende værkstedsudrustning nødvendig. Personalet skal være bekendt med placering og betjening af ildslukkere. Brandalarmerings- og brandbekæmpelsesmuligheder følges.

7 SIKKERHED 2.4 Personalevalg og -kvalifikationer Arbejder på og med maskinen må kun udføres af pålideligt personale. Den lovpligtige mindstealder skal overholdes. Der må kun anvendes kvalificeret personale. Klar fastlæggelse af personalets ansvarsområder i forbindelse med betjening, opstilling, vedligeholdelse, istandsættelse. Det skal sikres, at kun autoriseret personale arbejder ved maskinen. Maskinførerens beføjelser fastlægges for derved at sætte ham i stand til at afvise andres anvisninger, der strider mod sikkerheden. Personale, der skal skoles, oplæres, indføres eller er under en almindelig uddannelse, må kun arbejde ved maskinen under stadigt opsyn af en erfaren person! Arbejder på maskinens elektriske udstyr må kun udføres af autoriserede elektrikere eller af oplært personale under ledelse og opsyn af en autoriseret elektriker i henhold til de elektrotekniske bestemmelser. 2.5 Sikkerhedsanvisninger for bestemte driftsfaser Normal drift Undlad enhver arbejdsmåde forbundet med en sikkerhedsrisiko. Inden påbegyndelse af arbejdet undersøges arbejdsomgivelserne på stedet. Arbejdsomgivelserne omfatter bl.a. hindringer i arbejdsområdet, underlagets bæredygtighed og nødvendige afskærmning af byggepladsen mod offentlige færdselsarealer. Maskinen kontrolleres mindst en gang pr. skiftehold med hensyn til udvendige skader og mangler. Opstår der forandringer (herunder også i selve driften), meldes dette straks til de ansvarlige. Maskinen standses straks og sikres mod utilsigtet tilkobling. Ved driftsforstyrrelser standses maskinen straks og sikres mod utilsigtet tilkobling. Fejl afhjælpes omgående. Under opstart og eller frakobling kontrolleres alle indikatorer i henhold til brugervejledningen. Inden maskinen kobles til, kontrolleres det, at ingen kan bringes i fare af den løbende maskine! Der træffes forholdsregler for, at maskinen kun benyttes i en sikker og funktionsdygtig tilstand! Maskinen må kun drives, når alle beskyttelsesanordninger og sikkerhedsmæssige anordninger, f.eks. beskyttelsesanordninger, der kan løsnes, er til stede og er funktionsdygtige! Særlige arbejder i forbindelse med brug af maskinen og vedligeholdelse eller reparation under drift; bortskaffelse af emner og forbrugsdele. Overhold de i brugervejledningen fastlagte indstillings-, vedligeholdelses- og inspektionsarbejder og - tider inkl. anvisninger vedrørende udskiftning af enkeltdele. Disse arbejder må kun udføres af fagkyndigt personale. Informer betjeningspersonalet inden påbegyndelse af særlige arbejder og istandsættelsesarbejder. Der udpeges en ansvarlig for overvågningen. 7

8 SIKKERHED Ved alle arbejder, der vedrører drift, omstilling og indstilling af maskinen samt dennes sikkerhedsmæssige indretninger og eftersyn, vedligeholdelse og istandsættelse, følges bestemmelserne for til- og frakobling i henhold til brugervejledningen samt instruktioner for istandsættelsesarbejder. Sørg for at istandsættelsesarealet er passende afskærmet. Er maskinen koblet helt fra ved vedligeholdelses- og reparationsarbejder, skal den sikres mod en utilsigtet tilkobling ved at: låse hovedbetjeningselementer og fjerne startnøgle og/eller sætte et advarselsskilt på hovedafbryderen. For at undgå risiko for uheld skal enkeltdele og store enheder, der skal flyttes i forbindelse med af udskiftning, fastgøres omhyggeligt til løftetalje og sikres. Anvend kun egnet løfteudstyr, der er i perfekt stand, og som har tilstrækkelig kapacitet. Arbejd eller stå aldrig under ophængt last. Fastgøring af last og instruktion af kranpersonale må kun foretages af erfarne personer. Den person, der giver instruktioner, skal være inden for operatørens syns- og hørevidde. Rengør maskinen, herunder især tilslutninger og forskruninger, for ethvert spor af olie eller beskyttelsesmidler før udførelse af vedligeholdelse/reparation. Der må ikke anvendes aggressive rengøringsmidler. Anvend pudseklude. Inden rengøring af maskinen med vand eller dampstråle (højtryksrenser) eller andre rengøringsmidler, afdækkes eller tapes alle åbninger, hvor der af sikkerheds- og funktionsgrunde ikke må trænge vand/damp/rengøringsmidler ind. Vær især opmærksom på elektromotorer og elektriske installationer. Fjern alle afdækninger og tape efter rengøring. Kontroller efter rengøring alle brændstof- smøremiddel- og hydraulikslanger for utætheder, løse forbindelser, slidmærker eller beskadigelser. Enhver defekt skal omgående udbedres. Spænd alle forskruninger, der har været løsnet under vedligeholdelse og reparation. Enhver del, der har været fjernet for vedligeholdelse eller reparation som geometris og kontrolleres omgående efter fuldendt vedligeholdelses- eller reparationsarbejde. Sørg for en sikker og miljøvenlig bortskaffelse af alle forbrugsdele og udskiftede dele. 2.6 Henvisninger til særlige risici Elektrisk energi Anvend kun originale sikringer med specificeret strømdimensionering. Sluk øjeblikkelig for maskinen, hvis der opstår fejl i det elektriske system. Arbejder på elektriske anlæg eller driftsmidler må kun udføres af en autoriseret elektriker eller af oplært personale under ledelse og opsyn af en elektriker i henhold til de elektrotekniske bestemmelser. Maskinens elektriske udstyr skal kontrolleres regelmæssigt. Mangler, som løse forbindelser eller smeltede ledninger, skal afhjælpes omgående. Er arbejder på spændingsførende dele nødvendige, tilkaldes en ekstraperson, der i nødstilfælde kan aktivere nødstopkontakt eller hovedafbryder. Arbejdsarealet afspærres med en rød-hvid sikringskæde og et advarselsskilt. Der må kun anvendes spændingsisoleret værktøj. 8

9 SIKKERHED Gas, støv, damp, røg Svejse-, skærings- og slibearbejder på maskinen må kun udføres, når der udtrykkeligt er givet tilladelse til dette, da disse f.eks. kan være forbundet med brand- og eksplosionsfare. Inden svejsning, skæring og slibning renses maskinen og dennes omgivelser for støv og brændbare materialer, og der sørges for en tilstrækkelig ventilation (eksplosionsfare). Anvend kun forbrændingsmotorer og brændstofdrevne opvarmningssystemer i passende ventilerede områder. Sørg for tilstrækkelig ventilation før maskinen startes i lukkede områder. Overhold gældende regulativer for de pågældende områder. Hydraulisk og pneumatisk udstyr Arbejde på hydraulisk udstyr må kun udføres af personer, der har speciel kendskab og erfaring i hydrauliske systemer. Kontroller alle føringer, slanger og forskruninger med jævne mellemrum for utætheder og synlige skader. Reparer øjeblikkeligt skaderne. Oliesprøjt kan medføre kvæstelse og brand. Fjern trykket fra alle systemets dele og trykledninger (hydrauliksystem, trykluftsystem) i henhold til specielle anvisninger for enheden før udførelse af nogen form for reparationsarbejde. Hydraulik- og trykluftledninger skal placeret og monteres korrekt. Kontroller at der ikke er byttet om på nogen forbindelser. Slangernes fittings, længde og kvalitet skal være i overensstemmelse med de tekniske krav. Støj Eventuelle støjisolerende anordninger skal være anbragt på maskinen under drift. Bær altid påbudt personligt høreværn. Olie, fedtstoffer og andre kemiske stoffer Ved omgang med olier, fedtstoffer og andre kemiske stoffer, følges de sikkerhedsbestemmelser, der gælder for det enkelte produkt. Forsigtig omgang med varme drifts- og hjælpematerialer (risiko for forbrænding og skoldning). 2.7 Maskiner og udstyr, der anvendes på skiftende driftssteder Anvende kun løfteudstyr med tilstrækkelig kapacitet ved læsning. Udpeg en person til overvågning af løftearbejdet. Løft maskine og udstyr korrekt med passende løfteudstyr og kun i overensstemmelse med brugervejledningen (fastgøringspunkter for løftetalje osv.) Anvend kun passende transportmidler med tilstrækkelig løftekapacitet. Fastgør last sikkert ved hjælp af dertil egnede fastgøringspunkter. Før og lige efter fuldførelse af læsningen af maskinen skal denne sikret ved hjælp af anbefalet/medleveret udstyr mod utilsigtet bevægelse og et tilsvarende advarselsskilt skal sættes på maskinen. Før maskinen tages i brug igen skal dette udstyr fjernes på korrekt vis. Monter og fastgør omhyggeligt alle dele igen, der har været taget af for transport før maskinen tages i brug igen. Følg anvisningerne ved ibrugtagning af maskinen igen. 9

10 ANVENDELSE 3.1 Bestemmelsesmæssig anvendelse Fugeskæreren må kun anvendes med værktøj i henhold til producentens anvisninger. Brug af andet værktøj anses for at være i modstrid med bestemmelsesmæssig anvendelse. Producenten kan ikke gøres ansvarlig for skader, der er opstået på grund af forkert anvendelse. Bruger har alene ansvaret for risici opstået på grund af sådan forkert anvendelse. Anvend kun anbefalet brændstof på benzindrevne fugeskærere. Information: Vedlagte betjeningsvejledning fra motorleverandøren SKAL følges! 3.2 Hovedbestanddele 3 5. Beskyttelsesskærm for max. skæreskivedimension Ø380 mm Stel 2. Motor 3. Skubbebøjle 4. Kileremafskærmning 5. Beskyttelsesskærm 6. Retningsviser Kileremafskærmning 3.3 Sikkerhedsudstyr Fare: Under skæring eller flytning af fugeskæreren skal alt ovenfor vist sikkerhedsudstyr være monteret! 3.4 Tekniske data Motor: HONDA-benzinmotor FS GX160, 5,5 HK FS GX200, 6,5 HK Maks. skæreskivediameter: mm Flangediameter: mm Dia. skæreaksel: ø 25,4 mm Maks. skæredybde: mm Dybdeindstilling: Fodpedal Fremføring: Trinløst indstillelig Vandforsyning: Vandtank 16 l. for tørskæring. Omdrejninger skæreaksel: omdr./min. Maks. skærehastighed med skæreskive Ø 350 mm: ,5 m./sek. Vægt: tom/arb.vægt ca. 63/79kg Dimensioner: mm x 450 mm x 1000 mm 10

11 TRANSPORT 4. Transport Fare for kvæstelse: Nedstyrtende dele! Fare for kvæstelse: Nedstyrtende dele! Fare for kvæstelse: Skarpe kanter! 4.1 Forberedelse Afmonter skæreskive og sænk fugeskæreren til bundanslaget før transport. Fare: Anvend kun løfteøje til tløftning af fugeskæreren! 4.2 Transport Kontroller at alle dele på fugeskæreren er sikkert fastgjorte før transport. anvend kun løfteudstyr og talje med tilstrækkelig kapacitet. (Kantstensvægt for fugeskærer ca. 79 kg) Løft fugeskæreren ved hjælp af løftebøjlerne. Løftebøjler 11

12 OPSTILLING OG DRIFT 5. Opstilling og drift 5.1 Opstilling Placer fugeskæreren på en plan, fast og stabil overflade. Sørg for at arbejdsområdet er godt oplyst. Hold arbejdsområdet rent. Rodede områder inviterer til uheld. Sørg for at området er velventileret ved arbejde med fugeskæreren i lukkede områder. Overhold gældende regulativer for de pågældende områder. Følg producentens anvisninger for tilslutning af strøm og vandforsyning. Placer alle hydraulikslanger og kabler så skader undgås. Montering af skæreskive. - Monter skæreskiven efter producentens anvisninger. (Overhold flangediameter; anvend kun originale bolte og møtrikker). - Anvend kun skæreskiver med en diameter, der er tilladt af producenten. 5.2 Ibrugtagning og drift Information: Vedlagte betjeningsvejledning fra motorleverandøren SKAL følges! Fare: Rør aldrig ved roterende dele som skæreaksel eller skæreskive under drift! Fare: Roterende dele kan gribe fast i beklædningsdele! Bær ikke løsthængende beklædning! Fare: Nedstyrtende dele kan medføre kvæstelse af operatøren! 12

13 OPSTILLING OG DRIFT Operating element Sluk motoren eller afbryd strømforsyningen før montering eller skift af skæreskive. Information: Rengør alle skæreskivens fastgøringsdele (flanger, skæreakslens gevind, bolte og møtrikker) før montering af skæreskive! Arbejdsområdet er forbeholdt operatøren. Hold uautoriserede personer borte fra arbejdsområdet. Sørg for at operatøren altid har godt udsyn over arbejdsområdet. Han skal altid være opmærksom på arbejdsprocessen. Anvend aldrig fugeskæreren uden at der er monteret sikkerhedsudstyr. 1 2 Skære-/diamantklingens omdr. skal være i overensstemmelse med GÖLZ, og de i denne manual anvisninger. Anvend aldrig forkerte eller beskadigede skæreskiver. 1. Fodpedal hæve og sænke 2. Dybdeindstilling Kontroller korrekt omdrejningsretning for skæreskive i skæreakslen. Information: Forkert omdrejningsretning af skæreskive vil medføre større slid på skæreskiven! Fare: Forkert omdrejningsretning for skæreskive kan medføre, at segmenter rives af og kan medføre kvæstelse af operatøren eller andre personer! Kontroller at skæreskiven er sikkert fastgjort før arbejdsstart. Anvend kun skæreskiver, der passer til skæreskiveopspændingen( dornhul, flanger). Kontroller korrekt vandtilførsel til skæreskiven. Overhold lokale regulativer i tilfælde af forekomst af skadelige eller eksplosive stoffer som f.eks. støv og betonslam under skæringen. Fare: Nedbrudte dele kan medføre kvæstelse af operatøren under skærearbejdet! 13

14 OPSTILLING OG DRIFT Følg gældende regulativer for trafik ved kørsel på offentlige veje og pladser, og sørg om nødvendigt på forhånd for, at fugeskærerens stand er i overensstemmelse med disse regulativer. Sørg for at fugeskæreren er sikret mod utilsigtet bevægelse efter brug. Fare: Lydtrykket kan overskride 85 db(a)! Alt efter arbejdets beskaffenhed kan det være nødvendigt at bære yderligere beskyttelsesudstyr. Fare: Nedstyrtende dele på byggepladsen kan medføre kvæstelse af operatøren! Montering af skæreskive Sluk for motoren før montering af skæreskiven. Monter en skæreskive med opspændingshul Ø 25,4 mm og maks. skæreskivediameter 500 mm. Kontroller korrekt omdrejningsretning pile på skæreskive og beskyttelsskærmen. Monter beskyttelsskærmen. SW 32 Vandforsyning Fare: Vand fra den monterede vandtank må kun benyttes til at binde støv, og ikke til vådskæring Segmenterne kan rives af og medføre kvæstelse af operatøren eller ved siden af stående!. Tørskæring: Fyld vandtanken med rent vand. Kontroller at ventilen (2) på vandtanken er lukket. Åbn kugleventilen (1) for skæring (kugleventilhåndtag i samme retning som vandgennemstrømningen) og ventilen på vandtanken

15 OPSTILLING OG DRIFT Arbejdsforløb Fare: Betjening ved for kraftig fremføring kan få fugeskæreren til at rejse sig! I nødstilfælde afbryd motoren som beskrevet i motormanualen! Løft fugeskæreren helt (skæreskiven må ikke være i berøring med underlaget). Start motoren som beskrevet i motormanualen. Tilslut vandforsyningen og sænk fugeskæreren langsomt med fodpedalen (1) til den skiven har kontakt med underlaget. Skub dybdeindstillingen til den korrekte 0-position og sænk fugeskæreren langsomt til den ønskede skæredybde. Hvis der arbejdes med for kraftig fremføring kan fugeskæreren rejse sig. Efter fuldendt skæring hæves fugeskæreren helt og motoren afbrydes som beskrevet i motormanualen Fodpedal hæve og sænke 2. Dybdeindstilling 15

16 VEDLIGEHOLDELSE 6. Vedligeholdelse 6.1 Generelt Information: Vedlagte betjeningsvejledning fra motorleverandøren SKAL følges! Information: Rengør fugeskæreren efter brug. Følg lokale miljøforskrifter! Bemærk: Følg sikkerhedsanvisningerne for de respektive produkter ved håndtering af olie, fedt og andre kemiske stoffer! Fugeskæreren skal være afbrudt ved vedligeholdelsesarbejde. I tilfælde af vedligeholdelsesarbejde, som kræver at fugeskæreren kører, SKAL skæreskiven være afmonteret for arbejdet påbegyndes. 6.2 Smøreskema Smør lejerne på skæreakslen med varmeresistent fedt for hver 20 arbejdstimer. Rengør jævnligt fodpedal, retningsviser og hjul og smør med nogle dråber olie. 6.3 Kileremme Kileremmene er vedligeholdelsesfri. Afmonter kileremsafskærmningen ved reparation. Træk kileremsstrammer (1) opad og spænd skruen M12x55 (2). Udskift kileremmene. Løsn skruen (2) og monter kileremsafskærmningen igen. 2 1 Fare: Hvis kileremsstrammeren slås tilbage ved et uheld, kan det medføre klemningsfare for operatøren. 16

17 FEJLFINDING 7. Fejlfinding Bemærk: Hvis der sker ændringer i fugeskærerens opførsel under drift, stands øjeblikkeligt maskinen og meddel fejlfunktionen til den ansvarshavende person! PROBLEM ÅRSAG AFHJÆLPNING MOTOR Motor starter ikke Tank tom! Fyld op! Tilstoppede brændstofledninger! Rengør! Dårlig motoreffekt! Snavset luftfilter! Rengør! Andre fejlfindingsmuligheder for motoren fremgår af vedlagte brugermanual fra motorproducenten! SÆNKNING Fugeskæreen sænker sig Defekt gastrykfjeder Udskift uden at fodpedalen er aktiveret Fugeskæreren sænker Underslæde eller gevindspindel Kontroller underslæde og sig ikke helt arbejder trægt gevindspindel! SKÆRING Fugeskæreren rejser sig Sløv diamantskær Slib eller anvend blødere diamantskær Defekt gastrykfjeder! For kraftig fremføringstryk Udskift! Reducer fremføringstryk! Uregelmæssig slid på Beskadiget centrering af skæreaksel! Udskift skæreaksel! diamantskær! Skæreaksel forspændt! Udskift! Skæreakslens lejer løse eller beskadigede! Spænd eller udskift! Diamantskær sidder fast i fuge! Intet frit snit på grund af Udskift diamantskær! segmentslid på siden! Beskadiget diamantskær kerne! Udskift diamantskær! Stærkt segmentslid! Utilstrækkelig vandtilførsel! Kontroller slanger for brud og knæk! Forkert type diamantskær! Fremføringstryk for højt! Snit i løs undergrund Vælg en anden type diamantskær! Reducer fremføringstryk! Reducer spåndybde! Stærkt sideslid på Utilstrækkelig vandtilførsel! Kontroller slanger for brud skæreskivekerne! og knæk! Snit i løs undergrund Reducer spåndybde! Dårlig skæreeffekt! Løse kileremme! Justér! Sløve diamantskær! Slib eller anvend blødere diamantskær! 17

18 RESERVEDELE 8. Reservedelsliste Oplys altid: - maskine/model/serienummer - reservedelsnummer og beskrivelse af del - antal - leveringsadresse - forsendelse: normal, ekspres, osv. 18

19 RESERVEDELE Pos. Nr. Qty. Benennung - Part name - Désignation SchubbOgeloberteil - Push bow upper part - Poignée (partie supérieure) Klemmhebel - Clamping lever - Levier de serrage - M8x Stopfen Griffrohr - Plug - Bouchon en chrorne SchubbOgelunterteil - Push bow lower part - Poignée (partie inférieure) Schraube - Screw - Vis - M8x50 DIN Scheilbe - Washer - Rondelle - A 8,4 DIN Schraube - Screw - Vis - M8x1 5 DIN Scheibe - Washer - Rondelle - A8,4 DIN Schutzhaube Keilriernen - V-belt guard - Capot de protection Schraube - Screw - Vis - M8x16 DIN Grundgostell - Frame - Embase Richtungsanzeiger - Pointer unit - ;ndicateur de direction Schnelibefestiger - Quick fixing device - Dispositif cl'assernblage rapide - D Rad - Wheel - Roue - D75x8, FI~gelschraube - Wing screw - Ecrou å oreilles - M8x20 DIN Larnellenstopfen - Plug - Bouchon - GPN Richtungsipfeil - Pointer arrow - Flécine de directon Schraube - Screw - Vis - Ml 0x25 DIN Tiefenanzeigeskala - Scale - Echelle graduée (profondeur) Mutter - Nut - Ecrou - M8 DIN Spritzschutz - Splash guard - Carter de protection Scheibe - Washer - Rondelle - A8,4 DIN

20 RESERVEDELE Aussenflansch - Outer flange - Flasque extérieure - D Schneidwelle mit Flansch - Blade shaft with flange - Arbre de coupe avec flasque Buchse - Bushing - Douille - A=16, 1-12, L=il Schraube - Screw - Vis - M12x40 DIN Scheibe - Washer - Rondelle - A13 DIN Mutter - Nut - Ecrou - Ml 2 DIN Flanschlager - Flange bearing - Roulernent avec flasque - UCFL Schmiernippel Flanschlager - Lubricaling nipple - Filoté de graissage Koilnemenschejlbe - V-belt pulley - Poulie pour courroies - DWB0x2SPZxD30 Taperlock Passfeder - Key - Clavette - 8x7x45 DIN Scheibe - Washer - Rondelle - A 6,4 DIN Schraube - Serew - Vis - M6x16 DIN Schraube - Scrow - Vis - M8x25 Dl N Stopfen - Plug - Bouchon - D27x1,0-3, Maulsch[Ossel - Wrench - Clé plate - SW 32 DIN

21 RESERVEDELE Pos. Nr. Qty. Benennung - Part name - Désignation Fahrwerk - Undercarriage - Chåsis Bolzen - Bolt - Axe - D8x Schnellibefestiger - Quick fixing device -Dispositif d'assernblage rapide - D Splint - Split pin - Goupille - 4x25 DIN Scheibe - Washer - Rondelle - B17 DIN Rad vorne - Wheel - Roue - Vl 2511 SIR Schraube - Screw - Vis - M10x70 DIN Mutter - Nut - Ecrou - Ml 0 DIN Gasdruckfeder - Gas pressure spring - Amortisseur pneumafique Mutter - Nut - Ecrou - Ml 0x1 DIN 936 i Gasdruckfederaufnahme - Gas pressure, spring support -ixation de l'amortisseur ,7 2 Schraube - Screw - Vis - M8x16 DIN Zylinderstift - Straight pin - Cheville - 8x20 m Pedal - Foot pedal - Pédale Bolzen for Pedal - Bolt - Axe Schnellbefestiger - Quick fixing device -Dispositif d'assernblage rapide - D Schraube - Screw - Vis - M12x20 DIN Scheibe - Washer - Rondelle - A13 DIN Rad hinten - Wheel - Roue - Dl 60x mm Tiefenanzeiger - Depth cutting indicator - Indicateur de profondeur -0 Pos Befestigungsschelle mit Schrauben - Clip with serews -Bride avec vis - D Lagerbuchse - Bushing - Coussinet Hinterachse - Rear axie - Transmission arriére Scheibe - Washer - Rondelle - B 21 DIN

BRUGERMANUAL for GÖLZ FS 130 - FS 170 FUGEFRÆSER

BRUGERMANUAL for GÖLZ FS 130 - FS 170 FUGEFRÆSER BRUGERMANUAL for GÖLZ FS 130 - FS 170 FUGEFRÆSER Gölz GmbH & Co. Dommersback 51 D-53940 Hellenthal-Blumenthal Tlf.: +49 2484 120 Fax: +49 2482 12135 EU-Overensstemmelseserklæring iht. Maskindirektiv 98/37/EF

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesav

BRUGERVEJLEDNING Brændesav BRUGERVEJLEDNING Brændesav 75107684. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT A Sikkerhedsinstruktioner Som ved alle maskiner er der særlige risici involveret ved

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Luftkompressor Art.nr. 85202052

Luftkompressor Art.nr. 85202052 Luftkompressor Art.nr. 85202052 EAN-nr: 5709133910167 Instruktions Manual LÆS VENLIGST VEJLEDNINGEN IGENNEM INDEN BRUG AF KOMPRESSOREN. INDHOLD 1 KORT BESKRIVELSE 2 2 OVERSIGT OVER VIGTIGSTE DELE 2 3 TEKNISKE

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

DRIFTSVEJLEDNING (oversættelse) Løftebord Typ , , ,2

DRIFTSVEJLEDNING (oversættelse) Løftebord Typ , , ,2 1. Brugergrupper Opgaver Operatør Betjening, Visuel kontrol Fagligt uddannet personale DRIFTSVEJLEDNING (oversættelse) Løftebord Typ 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 Montering, afmontering, Reparation, vedligeholdelse

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenser T3

Original brugermanual for Skindrenser T3 Original brugermanual for Skindrenser T3 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Skindrenser

Læs mere

Der findes derudover andre typer hvor både klinge og emne fremføres automatisk. Disse typer er ikke omfattet af denne vejledning

Der findes derudover andre typer hvor både klinge og emne fremføres automatisk. Disse typer er ikke omfattet af denne vejledning Tekniske Kapsave med hjælpemidler én klinge Indledning En Kapsav er en rundsav, der med hånden eller mekanisk føres på tværs af bordet mod emnet. Den kaldes ofte en afkorter. Der findes flere typer kapsave,

Læs mere

ST 20 B Betjeningsvejledning

ST 20 B Betjeningsvejledning FSI power-tech Erhvervsparken 2 DK-7160 Tørring +45 7580 5558 ST 20 B Betjeningsvejledning EF-overensstemmelseserklæring Maskindirektivet 2006/42/EF Producent... FSI power-tech aps Adresse... Erhvervsparken

Læs mere

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF.

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF. BRUGERMANUAL Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres sikkerhed som er i nærheden af

Læs mere

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c Med forbehold for trykfejl og produktændringer. Brugervejledning Dustcontrol Støvsuger DC 2700c 1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktioner... 2 Tekniske data... 3 Beskrivelse... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

DVG-H/F400 DVG-V/F400

DVG-H/F400 DVG-V/F400 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-H / DVG-V F400 iht. EN 12101-3 (400 C, 120 min) DVG-H/F400 DVG-V/F400 Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

SCAN COMBIFLEX 45 BRUGSVEJLEDNING. Indhold. Tekniske oplysninger 2. Start af maskinen sikkerhedsforskrifter 3. Håndtering fejlfinding 4.

SCAN COMBIFLEX 45 BRUGSVEJLEDNING. Indhold. Tekniske oplysninger 2. Start af maskinen sikkerhedsforskrifter 3. Håndtering fejlfinding 4. 1 SCAN COMBIFLEX 45 BRUGSVEJLEDNING Indhold Tekniske oplysninger 2 Start af maskinen sikkerhedsforskrifter 3 Håndtering fejlfinding 4 Tilbehør 5-6 Garanti 7-8 2 Brdr. A & O Johansen anbefaler, at du læser

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

FKR-150. Fransgård. Kæderydder Krattknuser Kedjeröjare Chain mulcher Kettenmulcher Efface de la chaîne Vesakkomurskain

FKR-150. Fransgård. Kæderydder Krattknuser Kedjeröjare Chain mulcher Kettenmulcher Efface de la chaîne Vesakkomurskain Fransgård Reservedele Reservdelar Spare parts Ersatzteile Piéces detaches Varaosaluettelo Kæderydder Krattknuser Kedjeröjare Chain mulcher Kettenmulcher Efface de la chaîne Vesakkomurskain FKR-150 1 Nr.

Læs mere

MODEL: LOG SAW 400 Art.: Brændesav m/hårdmetalklinge

MODEL: LOG SAW 400 Art.: Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107680 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Sikkerhedsinstruktioner Som ved alle maskiner er der særlige risici

Læs mere

DEUTSCH Silencium

DEUTSCH Silencium DEUTSCH D 8217-3033-01 Silencium S SVENSKA 1. 2. 2 SVENSKA S 3. 4. 3 DANSK DK GENERELT De har købt en havekværn, som er effektiv og af høj kvalitet. Læs følgende instrukser omhyggeligt igennem for at sikre,

Læs mere

Brugsanvisningen skal være let tilgængelig for brugeren

Brugsanvisningen skal være let tilgængelig for brugeren Tekniske Bordfræsemaskiner hjælpemidler Indledning Anvendelse af tekniske hjælpemidler, herunder bordfræsemaskiner skal ske i henhold til Arbejdstilsynets bestemmelser, samt fabrikantens anvisninger. Kravene

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Original brugermanual for. Savsmuldsvarmer

Original brugermanual for. Savsmuldsvarmer Original brugermanual for Savsmuldsvarmer 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 14 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Savsmuldsvarmer

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Brugsanvisning. Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.:

Brugsanvisning. Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.: Brugsanvisning Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.: 90 36 653 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. oncrete Mixer BETONBLANDER 5 lt ART NR 90000035 EAN NR 57093390036 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. Læs venligst hele instruktions manualen omhyggeligt igennem og følg anvisningerne nøje. Ved at gøre dette

Læs mere

Manual BSH 50 Industribåndslibemaskiner

Manual BSH 50 Industribåndslibemaskiner KEF-MOTOR A/S Industrivej 3-9 DK 9460 Brovst Danmark Tel. +45 9823 6266 Fax. +45 9823 6144 Manual BSH 50 Industribåndslibemaskiner EU overensstemmelseserklæring KEF-MOTOR A/S Industrivej 3-9 Dk-9460 Brovst

Læs mere

Frontstrigle. DK Frontmonteret strigle 300/400/500H/600H Serie nr.: 100 - XXX

Frontstrigle. DK Frontmonteret strigle 300/400/500H/600H Serie nr.: 100 - XXX DK Frontmonteret strigle 300/400/500H/600H Serie nr.: 100 - XXX Type 300/400/500H/600H Tillykke med Deres nye Frontstrigle. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før

Læs mere

FLENDER ARPEX lamelpakker med konusforskruning. ARC-6/8/10 Størrelse 225-6 til 1035-10. Monteringsvejledning AN 4241 da 06/2012.

FLENDER ARPEX lamelpakker med konusforskruning. ARC-6/8/10 Størrelse 225-6 til 1035-10. Monteringsvejledning AN 4241 da 06/2012. FLENDER ARPEX lamelpakker med konusforskruning ARC-6/8/10 Størrelse 225-6 til 1035-10 Monteringsvejledning FLENDER couplings FLENDER ARPEX lamelpakker med konusforskruning ARC-6/8/10 Størrelse 225-6 til

Læs mere

BRUGSANVISNING (Oversættelse) Kabelspil Type 220.0, , , , , ,125

BRUGSANVISNING (Oversættelse) Kabelspil Type 220.0, , , , , ,125 1. BRUGERGRUPPER Opgaver Operatør Betjening, visuel kontrol Fagligt uddannet personale BRUGSANVISNING (Oversættelse) Kabelspil Type 220.0,3 220.0,5 220.0,75 220.1 220.2 220.3 421.0,125 4210.0,08 4210.0,125

Læs mere

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Instruktionbog. Winches

Instruktionbog. Winches Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK Instruktionbog Winches Index: VILKÅR:... 3 BRUGSOMRÅDE:... 3 SIKKERHED OG SUNDHED:... 4 FORHOLDSREGLER VED STRØMSVIGT:... 5 OPBEVARING OG

Læs mere

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Art nr: 75700675 EAN nr: 5709133750688 1 af 9 230 / 50Hz / 85Watt 5300 Diameter.108mm Huldiameter.23mm 35 til højre og venstre 1/4 + 3/8 Ca. 2,1kg Øvrige Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Danmark Tel.: +45 98 23 60 88 Fax.: +45 98 23 61 44. SCANTOOL Manual pladevalse MBR-modeller

Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Danmark Tel.: +45 98 23 60 88 Fax.: +45 98 23 61 44. SCANTOOL Manual pladevalse MBR-modeller Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Danmark Tel.: +45 98 23 60 88 Fax.: +45 98 23 61 44 SCANTOOL Manual pladevalse MBR-modeller EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool.dk

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Brugsanvisning. TRAILERSPRØJTE m/3 dyser, 12 V, 70l. Varenr.: 90 15 550

Brugsanvisning. TRAILERSPRØJTE m/3 dyser, 12 V, 70l. Varenr.: 90 15 550 Brugsanvisning TRAILERSPRØJTE m/3 dyser, 12 V, 70l. Varenr.: 90 15 550 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2

MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2 MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2 INDHOLDSFORTEGNELSE MANUAL... SIDE 3 MASKINE... SIDE 3 TYPE... SIDE 3 ANVENDELSE... SIDE 3 MONTERING... SIDE 3 DEMONTERING... SIDE 3 DRIFT... SIDE 3 VEDLIGEHOLD... SIDE

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

Brugsanvisning. ATV Slagleklipper Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. ATV Slagleklipper Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning ATV Slagleklipper Varenr.: 90 40 023 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering og

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER

BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER INTRODUKTION Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye PN Universal Målflytter og takker Dem fordi de valgte et af vores produkter. PN Universal

Læs mere

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400 Instruktioner og reservdelsliste Front-Tiller serie FT 300-400 Ver.1.1 09/01/01 900216-da 2 Ver.1.1 09/01/01 1 Sikkerhedsforhold 1.1 Inden anvendelse af miniharven... 4 1.2 dvarselsmærkning... 4 1.3 ndre

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG SNEGLERENDESYSTEM TYPE U10 U15 U20

INSTRUKTIONSBOG SNEGLERENDESYSTEM TYPE U10 U15 U20 REV. 2 /08.11.11 SMH/jj 70128DK INSTRUKTIONSBOG SNEGLERENDESYSTEM TYPE U10 U15 U20 1.0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.0.0 FIGURFORTEGNELSE... 3 3.0.0 ADVARSEL... 3 4.0.0 MONTAGE...

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Industrivej 3-9 DK-9460Brovst Tlf Fax Manual SCANTOOL 1600/1600X Båndsliber

Industrivej 3-9 DK-9460Brovst Tlf Fax Manual SCANTOOL 1600/1600X Båndsliber Industrivej 3-9 DK-9460Brovst Tlf. +45 98 23 60 88 Fax +45 98 23 61 44 Manual SCANTOOL 1600/1600X Båndsliber EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool-group.dk

Læs mere

TTV 1000 S / TTV 2500 S

TTV 1000 S / TTV 2500 S TTV 1000 S / TTV 2500 S A BETJENINGSVEJLEDNING TRANSPORTVENTILATOR TRT-BA-TTV1000S_2500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... H - 01 Sikkerhed... H - 02 Oplysninger

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Samlevejledning Varenr.: 9053258 Tallerkenharve til ATV Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Tallerkenharve - Varenr. 9053258 Beskrivelse: Tallerkenharve til

Læs mere

BRUGERMANUAL BB 700 1

BRUGERMANUAL BB 700 1 BRUGERMANUAL BB 700 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål og Vægt 8 Forsendelsesmål 8 Transport

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

Original brugermanual for Jasopels MAXI vogn

Original brugermanual for Jasopels MAXI vogn Original brugermanual for Jasopels MAXI vogn 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

KHV. Anvisninger til fører. 2,8/3,2/3,6/4,0m. Box 924 S Motala Sweden

KHV. Anvisninger til fører. 2,8/3,2/3,6/4,0m. Box 924 S Motala Sweden Anvisninger til fører KHV Vejplov 2,8/3,2/3,6/4,0m Gælder fra og med maskin-nr.: 10437. BEMÆRK! Gælder KHV 2,8 fra og med maskin-nr.: 10513 Box 924 S-591 29 Motala Sweden +46 141-22 41 00 +46 141-22 41

Læs mere

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 LADYBIRD 45 EL 45S EL 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 1 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503804/0

Læs mere

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas. 2005/1 TEXAS Motor ECF 26-36 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Identifikation af symboler

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSES ANVISNING SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL Serie nummer: Leverings dato: El tilslutning: V. BRØNDUM A/S Sadolinsvej 18 8600 Silkeborg Telefon 8682 4366

Læs mere

Sikkerhed. Driftsvejledning. Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning af. VR , VAS 6 8 og MB 7

Sikkerhed. Driftsvejledning. Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning af. VR , VAS 6 8 og MB 7 0 Elster GmbH Edition 0. Oversættelse fra tysk D GB F NL I E S N P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsvejledning Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning

Læs mere

Transportbånd. Betjeningsvejledning. >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning

Transportbånd. Betjeningsvejledning. >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Transportbånd Betjeningsvejledning >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Staring Transportbånd 1 > 2 Betjeningsvejledning Staring Transportbånd

Læs mere

Betjeningsvejledning og Reservedelsliste Verti-Brush. Model 1500 Serienummer. Redexim

Betjeningsvejledning og Reservedelsliste Verti-Brush. Model 1500 Serienummer. Redexim Betjeningsvejledning og Reservedelsliste Verti-Brush Redexim Model 1500 Serienummer OPMÆRKSOM PÅ: MED HENBLIK PÅ EN SIKKER DRIFT AF MASKINEN OG DE BEDSTE BETINGELSER ER DER MEGET VIGTIGT AT DENNE BETJENINGSVEJLEDNING

Læs mere

GH833 Sæt til direkte nedsænkning

GH833 Sæt til direkte nedsænkning Vejledning GH833 Sæt til direkte nedsænkning 311569B - Til installation af tårnbeslag. - Delnr. 287843 Vigtige sikkerhedsforskrifter Læs alle advarsler og vejledninger i denne brugerhåndbog. Gem disse

Læs mere

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC Brugervejledning T folde motorkran Model Nr. JA060EC Læs venligst disse instruktioner nøje for at sikre sikkerhed og effektiv brug af dette værktøj. SIKKERHEDS INSTRUKTIONER Læs disse instruktioner omhyggeligt

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

A 35/50 Plus. Magnetboremaskine. Brugsvejledning

A 35/50 Plus. Magnetboremaskine. Brugsvejledning A 35/50 Plus Magnetboremaskine Brugsvejledning 1 Indhold Side 9 14 Side 21 22 Side 23 26 Brugsvejledning Tilbehør Reservedele 2 Tekniske data: Varenr.: Effekt: A35/50Plus 1200 Watt O/min.: 570 Borholder

Læs mere

Brugsanvisning. Brændekløver, 20 T Vandret 6,5 HK benzin Varenr.:

Brugsanvisning. Brændekløver, 20 T Vandret 6,5 HK benzin Varenr.: Brugsanvisning Brændekløver, 20 T Vandret 6,5 HK benzin Varenr.: 90 42 742 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44. Manual SCANTOOL 1065 COMBI

Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44. Manual SCANTOOL 1065 COMBI Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44 Manual SCANTOOL 1065 COMBI EF-overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst Danmark www.scantool.dk Tlf: 98 23 60

Læs mere

Luftkompressor Art.nr / /

Luftkompressor Art.nr / / Luftkompressor Art.nr. 85203024 / 85203025 / 85203026 EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784 / 5709133851019 Instruktions Manual LÆS VENLIGST VEJLEDNINGEN IGENNEM INDEN BRUG AF KOMPRESSOREN. INDHOLD 1 KORT

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

PTO Traktor sav Brugervejledning

PTO Traktor sav Brugervejledning PTO Traktor sav Brugervejledning LÆS ALTID VEJLEDNING INDEN MASKINEN ANVENDES DK-TEC A/S Ærøvej 8, 5800 Nyborg Telefon: 66128222 E-mail: Info@dk-tec.dk 1 Vigtig sikkerheds information Al information i

Læs mere

TJEP. TJEP T-64C kombi MANUAL

TJEP. TJEP T-64C kombi MANUAL TJEP TJEP T-64C kombi MANUAL Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet. Ved spørgsmål,

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - Type 01-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

Lindab Brugervejledning - læsseramper. Lindab Doorline 1404.01. Brugervejledning Læsseramper

Lindab Brugervejledning - læsseramper. Lindab Doorline 1404.01. Brugervejledning Læsseramper Lindab Brugervejledning - læsseramper 1404.01 Lindab Doorline Brugervejledning Læsseramper Indhold 1. Generelt... 3 1.1 Brug af vejledningen... 3 1.2 Operatør/tekniker... 3 1.3 Garanti... 3 1.4 Eftersalg...

Læs mere

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual 50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10054001 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 Montagevejledning... 5 Før første brug... 5 Betjeningsvejledningen...

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende.

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler VEC Fra FIB Ventilator Afkast HRO Roterende Posefilter Fraluft FIB Posefilter varmeveksler VEC Ventilator COW varmeflade Frisk

Læs mere

Manual til Deluxe saxlift til nedsænkning 3500 kg

Manual til Deluxe saxlift til nedsænkning 3500 kg Nimalift 2014 4 Manual til Deluxe saxlift til nedsænkning 3500 kg Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift.dk, Søgårdparken 20, 7250 Hejnsvig 2 FORSIKRING)OM)OVERENSSTEMMELSE))

Læs mere

DVG-V-EC / DVG-H-EC. F200, F300, F400 EN (400 C 120 min.)

DVG-V-EC / DVG-H-EC. F200, F300, F400 EN (400 C 120 min.) Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-V-EC / DVG-H-EC F200, F300, F400 EN 12101-3 (400 C 120 min.) Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager Tlf.

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

FR 200 KÆDETRANSPORTØR

FR 200 KÆDETRANSPORTØR Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Overensstemmelseserklæring. 2. Sikkerhed 3. Montage 4. Brugsvejledning 5. Garanti 6. Reservedelstegninger Side 2 af 18 1. Overensstemmelseserklæring FREMA EU-overensstemmelseserklæring

Læs mere

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MANUAL for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MODEL 25-2(TH) (25 t / 10 t) MODEL 50-2(TH) (50 t / 25 t) 280605/DK Manual for lufthydrauliske donkrafte model 25-2 og 50-2 ADVARSLER - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING HG TRANSPORTBÅND 1. Indholdsfortegnelse. 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Introduktion.... 3 2.1 Garanti... 3 3. Advarsel... 3 3.1 Piktogram forklaring... 4 4. Betjeningsmidler.... 5

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 31 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Betjeningsvejledning - græs- og

Læs mere

HG Hovedskære Vinkel & Lige

HG Hovedskære Vinkel & Lige BETJENINGSVEJLEDNING HG Hovedskære Vinkel & Lige Tillykke med købet af din nye HG Hovedskære. Hos Hedensted Gruppen A/S bestræber vi os altid på, at producere kvalitetsprodukter, du kan regne med. Vi er

Læs mere

NORTON CLIPPER RILLE SKÆREMASKINE SC180

NORTON CLIPPER RILLE SKÆREMASKINE SC180 NORTON CLIPPER RILLE SKÆREMASKINE SC180 DANSK BRUGERMAUAL SAMT RESERVEDELSLISTE SC180 BRUGERVEJLEDNING 1.1 Sikkerhedsinstruktioner 3 2.1 Sikring 4 3.1 Vedligeholdelse af maskine 4 4.1 Udskiftning og check

Læs mere