IBDO. AnsnaPPoRT 2oo9 OG BUDGET 2O1O ANDELSBOLIGFORENINGEN PETER FABERS GADE 5-19

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IBDO. AnsnaPPoRT 2oo9 OG BUDGET 2O1O ANDELSBOLIGFORENINGEN PETER FABERS GADE 5-19"

Transkript

1 ANDELSBOLIGFORENINGEN PETER FABERS GADE 5-19 AnsnaPPoRT 2oo9 OG BUDGET 2O1O BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited - et UKbaseret selskab med begrænset hæftelse - og en del af det internationale BDO netvaerk bestående af uafhængige medlemsfirmaer.

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger Bestyrelsens påtegning... Den uafhængige revisors påtegning Regnskabsprincipper Resultatopgørelse... Balance Noter Oversigt over andelshavernes andel i foreningens formue. Driftsbudget for 2O1A I

3 FORENINGSOPLYSNINGER Andelsboligforening: A/B Peter Fabers Gade 5-19 Beliggenhed: Peter Fabers Gade København NV Opførelsesår ejendom: 1899 Matr.nr.: Udenbys Klædebo Kvarter, København CVR-nr.' Hjemstedskommune: Københavns Kommune Bestyrelse: Administrator: Revision: Søren Juul Nielsen (formand) Inge Stein Pedersen Bjarke Brandt Hansen Jesper Kiby Denborg Hannibal Horn Ejendomsadministrationen Andelsbo Dronning Olgas Vej 37 2 Frederiksberg Tlf BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Antal andelshavere: 73 Antal erhvervslejere: 2 Regnskabsår. 1. januar december

4 BESTYRELSENS PATEGNI NG Bestyrelse og administrator har dags dato aflagt årsrapporten for 29 for Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultatet. Arsrapporten indstilles derfor til godkendelse på foreningens generalforsamling. København, den 18. februar 21 Som administrator: Ejendomsadmi trationen Andelsbo ren Ju (formand 1,,' 1\^ {t " t \Å,/,tu' ' i 1*,-" {-tv" t''*"',\ ]\r"."\*' " ii/,' Blanke Br4r:rdt Hansen \.,-/- Kiby Denborg Hannibal Horn Således forelagt på foreningens generalforsamling, den 21 Dirigent

5 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PATEGNING Til andelshaverne i A/B Peter Fabers Gade S-19 Vi har revideret årsregnskabet for A/B Peter Fabers Gade 5-19 for regnskabsåret 1. januar december 29, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter - side Arsregnskabet aflægges efter årsregnskabsloven. Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet Bestyrelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med god regnskabsskik og gældende regnskabsbestemmelser for andelsboligforeninger. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udf ørte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udf ører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anførl i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, derer relevante for foreningens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af bestyrelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af bestyrelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

6 DEN UAFHÆNG GE REVTSORS PATEGN NG (fortsat) Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af andelsboligforeningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 29 samt af resultatet af andelsboligforeningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 29 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. København. den 18. februar 2O1 utoriseret revision ktieselskab Morten Kenhof statsautoriseret

7 REGNSKABSPRINCIPPER Generelle bemærkninger Arsrapporten for A/B Peter Fabers Gade 5-19 er aftagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse A tillempet de særlige forhold, der gælder for en andelsboligforening. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Resultatopgørelsen Indtægter Boligafgift og husleje, der vedrører regnskabsperioden, er indtægtsført i resultatopgørelsen, uanset om beløbet er indgået til foreningen pr. 31. december 29. Udgifter Ligeledes er alle omkostninger, der vedrører regnskabsperioden, udgiftsført i resultatopgørelsen, uanset om omkostningerne er betalt af foreningen pr. 31. december 29. Balancen Aktiver Ejendommen matr. nr Udenbys Klædebo Kvarter er bogført til seneste offenttige vurdering pr. 1l1O 28. Værdipapirer er optaget til kursværdi pr A9. Passiver Prioritetsgæld kr , er medtaget til nominel restgæld, hvilket vil sige, det beløb foreningen skal tilbagebetale ved normale afdrag. Såfremt foreningen ønskede at indfri gælden pr. 31. december 29, skulle der betales et beløb svarende til gældens kursværdi kr

8 RESULTATOPGøRELSE FOR 2OO9 Note (1) Boligafgift Erhvervsleje Leje kælder/loft... Vaskeriets drift (netto) Statstilskud.. Gebyrer Indtægter i alt Budget B Realiseret tkr (2) (3) (4) (5) (6) (7) Offentlige afgifter... Forsikringer og kontingenter. Elafgift Vicevært og renholdelse Vedligeholdelse Uafklarede nettoindtægter... Adm in istrationsudg ift er Udgifter i alt Resultat før renter m.v (8) Resultat tør afdrag på prioritetsgæld... Arets præsterede afdrag på prioritetsgæld AnETS ORDINÆRE RESULTAT Ekstraordi nær ved ligeholdelse AneTS RESULTAT

9 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2OO9 Note AKTIVER (e) Ejendornmen (1) I gangværende tag udvidelse (1 1) Vaskeri Anlægsaktiver i alt A tkr Varmeregnskab 29/1 Afholdte udgifter a Aconto indbetaling... (11) Værdipapirer(obligationer). Øv rige ti lgodehavender Tilgodehavende boligafgift... Periodeafg ræns n i n gsposter (12) Likvide midler Omsætningsaktiver i alt. AKTIVER I ALT A il1_

10 BALANCE PR. 31. DECEMBER 29 (fortsat) Note PASSIVER Afdragskonto Saldo Arets afdrag. Opskrivningsfond Saldo 111 2Ag Arets regulering... Øvrige reserver Saldo pr Kursreg u lering værdipapirer Kursreg ulering prioritetsgæld Arets resultat tkr Egenkapital i alt (13) Prioritetsgæld Langfristet gæld (15) Forstædernes Bank, byggelån Handler Varmeregnskab 26lA7 Mellem reg ning administrator Bankgæld, kassekredit mv.. Skyldige omkostninger Deposita Kortfristet gæld i alt PASSIVER I ALT _95Æ (16) Sikkerhedsstillelser og forpligtelser (17) Udskudt skat (18) Andelskroneværdi

11 1 NOTER 28 (1) Vaskeriets d rift ( netto) Salg af vaskemønter El Afskrivninger 1.16 Varme Reparationer tkr, (2) Offentlige afgifter Ejendomsskat Vandafgift... Renovation m.m (3) Forsikringer og kontingenter Bygningsforsikring... Arbej ds skadefors i k ri ng Glasforsikring

12 11 NOTER (fortsat) 28 (4) Elafgift Et... Æ (5) Vicevært og renholdelse Vicevært incl. sociale bidrag.. Grøn gårdmand..... Trappevask og vinduespolering JZ (6) Vedligeholdelse Reparation af loftslem og tag Maler Ingeniør Glarmester. Blikkenslager Elektriker... T ømrer Varmeanlæ9. Låsesrned Kloak mv. (rotter).. Materialer og småanskaffelser Arbejdsweekender V_348 7 (7) Administrationsudgifter Varmeudgift bestyrelseslokale r..... Kopier, porto mv.. Ad m i n istratio ns ho nora r Advokat Revision og regnskabsudarbejdelse Bestyrelseshonorar.. Mødeudgifter Bestyrelsesgodtg ø re I se Varmeregnskab Gebyrer Telefon Tab fraflyttere m.v. Diverse (gaver og blomster m.v.)

13 12 NOTER (fortsat) 28 (8) Renteudgifter, netto Indtægter Obligationer.. Forstædernes Bank tkr Udgifter Låneomkostninger.... Prioritetsrenter, jf. note Andre renter (byggelån) Renteudgifter, netto _ (9) Ejendommen matr. nr Udenbys Klædebo Kvarter, København Bogført værdi, ejendom: Saldo pr Regulering til offentlig vurdering offentlig ejendomsvurdering pr kr zzo* (1) lgangværendetagudvidelse EntreprenØr.. Arkitekt Ingeniør Konsulent (svampeskade) Elektriker Codan Blikkenslager. Diverse - indbetalinger A Jg-649

14 13 NOTER (fortsat) s (1 1) Vaskeri Saldo 111 2Og årets afskrivninger T --is (12) Likvide midler Giro Danske Bank 4T Forstædernes Bank (13) Prioritetsgæld 1.U5 gg Restgæld Kursvær- Rest- Renter Afdrag pr. di pr. løbetid t t12-9 4% Nykredit opr. kr år s s % Nykredit opr. kr år % Nykredit opr. kr år _s1aj_37 1J--ila

15 14 NOTER (fortsat) (15) Skyldige omkostninger Revision og regnskabsudarbejdelse Rengøring december Elektriker... A-skat m.v. Mellemregning Andelsbo il (16) Sikkerhedsstillelser og forpligtelser Der er udstedt ejerpantebrev stort kr. 4.5., som ligger til sikkerhed for lån i bank Andelsboligforeningen kautionerer for to andelshaveres lån i forbindelse med køb af andelslejlighed, i alt kr (maksimum). (17) Udskudt skat Landsskatteretten har afsagt kendelse om, at der udløses beskatning ved ændret anvendelse af den sidste lejlighed i foreningen, der har været udlejet til ikke-medlem, og som overgår til at blive benyttet af et medlem på andelsbasis. Beskatningen vil ifølge landsskatteretten i givet fald omfatte alle de lejligheder, der siden 19. maj 1gg4 er overgået til ændret anvendelse. (1 8) Andelskroneværd i Ved beregning af andelskroneværdien er ejendommen jf. Lov om andelsboligforeninger S 5, stk. 2litra c medtaget til offentlig vurdering pr. 1r1a 2g. Egenkapital, jf. side 9 Reo ulerinq prioritetsgæld Bogført værdi Kursværdi.. Reserveret til fremtidig vedligeholdelse m.v l5jz8 68 Andelskroneværdi: ,5 = ll-z5j_$o pr. m2 (11.7 pr )

16 15 OVERSIGT OVER ANDELSHAVERNES ANDEL I FORENINGS FORMUE Nr. Lejlighed Adresse Fordelingstal Andelshavere Andre Andelsværdi I I 1 5 st. tv. 5 st. th tv th. 52.N th tv th tv th. gg,5 84,7 g2,g 84,7 82,9 84,7 g2,g 84,7 82,9 38, A A 7 st. tv. 7 st. th tv th tv th tv th tv th. 139,7 84,7 82,3 84,7 82,3 84,7 82,3 84,7 82, st. tv. (Vaskeri) Del af tv. I 1. th tv th tv. I 3. th tv. I4. th. 67,6 7,9 67,6 7,9 67,6 7,9 67,6 7,g erhverv 43, st. tv. 11 st. th tv th tv th tv th tv th. 75,7 7,9 66,9 7,9 66,9 7,9 66,9 7,9 66,9 91, Transport 2.757,5 173,

17 16 Nr. Lejlighed Adresse Fordelingstal Andelshavere Andre Andelsværdi Transport 2.757,5 173, st. tv. Port tv th tv th tv th tv rh. 53, st. tv. 15 st. tv. 15 st. th tv th tv th tv th tv th. 47,6 24, st. tv. Port 17 1.tv. 17 1th tv tn tv th tv th. 53, st. tv. 19 st. th tv th tv th tv th tv th. 84, ,5 197, ,7

18 17 DRIFTSBUDGET FOR 2A1O Indtægter Boligafgift... Vaskeridrift.. Lejeindtægt, erhverv... Statstilskud Renteindtægter, obligationer. Udgifter Prioritetsydelser Skatter og afgifter Forsikringer og kontingenter Elektricitet... Ved I i g eho lde I ses ud g ifter Vicevært og renholdelse Omkostninger Administration Revision og regnskabsudarbejdelse ORDINÆRT RESULTAT A LIKVIDITETSBUDGET PR. 31 t12 21 Likviditetsreserve pr. 1 I Resultat if ølge budget I ndbetaling tilgodehavender.... Udbetaling til kreditorer m.v. LIKVIDITETSOVERSKUD PR O1O r 3_9 I ovenstående budgetter er ikke indregnet udgifter og indtægter samt betalinger vedr. tagudvidelsesprojektet. Budgetterne er ikke revideret. Sag nr ,r9n jlu

ANDELSBOLIGFORENINGEN PETER FABERS GADE 5-19

ANDELSBOLIGFORENINGEN PETER FABERS GADE 5-19 Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN PETER FABERS GADE 5-19 ÅRSRAPPORT 2010

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011 Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS HARALDSGADE 18-42 2200 KØBENHAVN

Læs mere

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97 Årsrapport 2006

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97 Årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr.: 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 2300 København S Telefon: 36 10 20 30 Telefax: 36 10 20 40 www.deloitte.dk A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår)

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår) Østerbrogade 62 2100 København Ø Telefon: 3526 5208 Telefax: 3526 5209 ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013 (9. regnskabsår) Vedtaget på foreningens generalforsamling

Læs mere

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97. Årsregnskab 2011

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97. Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 9635 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 1020 30 Telefax 36 1020 40 www.deloitte.dk A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10

Læs mere

UDKAST TIL ÅRSRAPPORT

UDKAST TIL ÅRSRAPPORT UDKAST TIL ÅRSRAPPORT A/B Refsnæsgaard II Refsnæsgade 39-45, Arresøgade 11-13 Guldbergs Plads 10 2200 Købehavn N ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2008-31.12.2008 84. regnskabsår CVR. Nr.: 16 29 91 11 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008

GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008 GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Arsrapport 2014. Arsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015. Dirigent: CVR-nr.

Arsrapport 2014. Arsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015. Dirigent: CVR-nr. 1800 Tlf: 39155200 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK 1561 København V evr-nr. 20222670 Ejerforeningen Skelhøjvej 25 A - D Arsrapport 2014 Arsrapporten

Læs mere

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ejerforeningen Bryggervangen 12-16 Bryggervangen 12-16 / Sct. Kjeldsgade 23-29 / Ourøgade 19-33 (Matr. nr. 4352, 4783 UKK) Regnskab for året 2006 Administrator: Advokaternes Ejendomsadministration A/S

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Andelsboligforeningen Bragesgade 1 og Nørrebrogade 206 2200 København N CVR-nr. 20 23 82 75

Andelsboligforeningen Bragesgade 1 og Nørrebrogade 206 2200 København N CVR-nr. 20 23 82 75 Andelsboligforeningen Bragesgade 1 og Nørrebrogade 206 2200 København N CVR-nr. 20 23 82 75 Årsrapport for tiden 01.07.06-30.06.07 Gribskovvej 2 2100 København Ø Tlf.: 39 16 76 00 Fax: 39 16 76 01 E-mail:

Læs mere

Andelsboligforeningen Vejrøgade / Manøgade

Andelsboligforeningen Vejrøgade / Manøgade Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Andelsboligforeningen Vejrøgade /

Læs mere

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår)

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår) Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (24. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den

Læs mere

Andelsboligforeningen Sundbygård. Årsrapport for 2010. 53. regnskabsår

Andelsboligforeningen Sundbygård. Årsrapport for 2010. 53. regnskabsår Andelsboligforeningen Sundbygård Årsrapport for 2010 53. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04 CVR-nr.

Læs mere

Grundejerforeningen Svaneparken

Grundejerforeningen Svaneparken Grundejerforeningen Svaneparken Årsrapport for 2010 Revisionsfirmaet Flemming Bølling Johansen Side 1 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 2. Bestyrelsens regnskabspåtegning... 3. Revisors

Læs mere

Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00

Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00 GENPART Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00 Årsrapport for 2013/14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International -

Læs mere

Ejerforeningen Matr. nr. 2165, Udenbys Klædebo Kvarter Skt. Hans Gade 4-4 A 2200 København N

Ejerforeningen Matr. nr. 2165, Udenbys Klædebo Kvarter Skt. Hans Gade 4-4 A 2200 København N Ejerforeningen Matr. nr. 2165, Udenbys Klædebo Kvarter Skt. Hans Gade 4-4 A 2200 København N København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V o Arsregnskab for 2014 Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300

Læs mere

EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK BY OG SOGN ÅRSREGNSKAB BUDGET

EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK BY OG SOGN ÅRSREGNSKAB BUDGET Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J c/o Dansk Administrations Center A/S Skovbrynet 10 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (7. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Resultatbudget 2011 og 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Således vedtaget på foreningens generalforsamling,

Læs mere

Gårdlauget Sølvtorvet. Foreløbigt budget for året 2013 INDTÆGTER

Gårdlauget Sølvtorvet. Foreløbigt budget for året 2013 INDTÆGTER 10 Gårdlauget Sølvtorvet Foreløbigt budget for året 2013 INDTÆGTER Gårdlaugetskontingent - medlemmer Renteindtægter Indtægter i alt 374.700 kr. 375.700 El-forbrug Forsikring Anskaffelser til gården Gård-

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG. CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014

ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG. CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014 ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår)

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår) Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (32. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning...

Læs mere

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår Andelsboligforeningen Maltahus I Årsrapport for 2011/12 52. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04

Læs mere

Andelsb oligforenin gen. Bagervænget III. 4270IJøng. Årsrapport for 2010. N.e gistrerecle yevis orer. Kalundborgr e.j -tr.

Andelsb oligforenin gen. Bagervænget III. 4270IJøng. Årsrapport for 2010. N.e gistrerecle yevis orer. Kalundborgr e.j -tr. Andelsb oligforenin gen Bagervænget III 427IJøng Årsrapport for 21 N.e gistrerecle yevis orer Kalundborgr e.j -tr.tr18 I Corlcr Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger Påtegninger Ledelsespåtegning Den

Læs mere

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS A/B SØNDERPORT v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS Resultatopgørelse 1. oktober 2004 30. september 2005 Balance pr. 30. september 2005 (8. regnskabsår) Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling,

Læs mere

Andelsboligforeningen "Sønderhus" Krusågade 3-9 1719 København V

Andelsboligforeningen Sønderhus Krusågade 3-9 1719 København V Andelsboligforeningen "Sønderhus" Krusågade 3-9 1719 København V Årsrapport for 2014 1 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger 2 Påtegninger Bestyrelsespåtegning 3 Administratorerklæring

Læs mere