Andelsboligforeningen Henrikshøj Vigerslev Alle 90-94, Johan Krohns Vej 1-7 og 2-6 Scharlingsvej 1-13, Jakob Knudsens Vej Valby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Andelsboligforeningen Henrikshøj Vigerslev Alle 90-94, Johan Krohns Vej 1-7 og 2-6 Scharlingsvej 1-13, Jakob Knudsens Vej 1-5 2500 Valby"

Transkript

1 Vigerslev Alle 90-94, Johan Krohns Vej 1-7 og 2-6 Scharlingsvej 1-13, Jakob Knudsens Vej Valby ÅRSRAPPORT FOR regnskabsår CVR. Nr.:

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Aktiver... 7 Passiver... 8 Noter til årsrapporten og andelskroneberegning

3 FORENINGSOPLYSNINGER Foreningens navn: Andelsboligforeningen Henrikshøj Vigerslev Alle 90-94, Johan Krohns Vej 1-7 og 2-6 Scharlingsvej 1-13, Jakob Knudsens Vej Valby Bestyrelse: Martin Nielsen Formand Maria Thea Pedersen Næstformand Lene Jeppesen Sekretær Kasper Svendsen Kasserer Lars Bang Sørensen Bestyrelsesmedlem Kenneth Larsen Bestyrelsesmedlem Ulrich Jørgensen Bestyrelsesmedlem Administrator: Administration Danmark Brogårdsvej Odense SV Tlf Revision: DataRevision FRR Pile Allé Frederiksberg Tlf Kreditforening: Realkredit Danmark Jarmers Plads København V Bank: Danske Bank Nørre Voldgade København K 2

4 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelse og administrator har dags dato aflagt årsrapporten for 2005/06 for Andelsboligforeningen Henrikshøj Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Årsrapporten giver, efter vor opfattelse, et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultat. Vi indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse. København, den 6/9/2006 Administrator: Administration Danmark Bestyrelse: Martin Nielsen Formand Maria Thea Pedersen Lene Jeppesen Kasper Svendsen Lars Bang Sørensen Kenneth Larsen Ulrich Jørgensen 3

5 REVISORPÅTEGNING Til medlemmerne i Andelsboligforeningen Henrikshøj Vi har revideret årsrapporten for Andelsboligforeningen Henrikshøj for regnskabsåret 1. juli 2005 til 30. juni 2006 Der er aflagt efter årsregnskabsloven. Revisionen har ikke omfattet de i årsrapporten indeholdte budgettal. Andelsboligforeningens bestyrelse har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vor revision at udtrykke en konklusion om årsrapporten. Den udførte revision Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå en høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af bestyrelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som bestyrelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion. Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og den finansielle stilling pr samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Frederiksberg, den 6/9/2006 DataRevision FRR Registrerede revisorer Per Larsen Registreret revisor FRR 4

6 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Regnskabsgrundlag: Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med almindelig anerkendte regnskabsprincipper. De væsentligste anvendte regnskabs- og vurderingsprincipper er i øvrigt: Periodisering Regnskabsposter er periodiserede, således at årsrapporten indeholder omkostninger og indtægter vedrørende regnskabsperioden uanset betalingstidspunkt. Boligafgift og leje Der er i årsrapporten medtaget den for perioden opgjorte teoretiske boligafgift og leje. Ikke indbetalt boligafgift og leje, samt forudbetalt boligafgift og leje er medtaget i årsrapporten som henholdsvis tilgodehavende og forudbetalt boligafgift og leje. Reparationer og vedligeholdelse De budgetterede udgifter til reparationer og vedligeholdelse er baseret på den eksterne tilstandsrapport, der blev udarbejdet i forbindelse med stiftelsen og er baseret på en årlig udgift på tkr 633 svarende til en hensættelse på kr 50 pr m² for ejendommens samlede areal. Skat Der udgiftsføres skat af erhvervsmæssig indkomst ved udlejning til ikke-medlemmer. Ejendom incl. anlæg m.v. Ejendommen er optaget til anskaffelsesværdi med tillæg af værdien af foretagne forbedringer. Der afskrives ikke på ejendommen, da det antages at ejendommen ikke er udsat for en løbende værdiforringelse. Tilgodehavender Tilgodehavender medtages i årsrapporten efter en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender. Prioritetsgæld og øvrig gæld Gælden indgår med det nominelle beløb. Andelskroneopgørelse Beregningen af andelskronens værdi foretages i overensstemmelse med 5 stk. 2 i "Lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber" samt foreningens vedtægter. 5

7 RESULTATOPGØRELSE 1. JULI JUNI 2006 Regnskab Budget Budget 2005/ / /07 Note i kr. i tkr. i tkr. Indtægter Andelsboligafgift Andelsboligafgift, individuelle forbedringsforhøjelser Lejeindtægt, udlejede lejligheder Lejeindtægt, erhvervslejemål Lejeindtægt, kældre Indtægter Udgifter Prioritetsrenter Ejendomsskatter, vandafgift m.v Forsikringer Renholdelse, viceværtløn m.v Elektricitet, netto Reparationer og vedligeholdelse Henlagt/anvendt til modernisering/omlægning Revisor, administration og kontorhold Hensættelse, indvendig vedligeholdelse Udgifter Primært driftsresultat Finansieringsposter: Renteindtægter kassekredit Danske Bank Resultat før ekstraordinære poster Ekstraordinære poster Beregnet skat af årets resultat Ekstraordinære poster Årets resultat Årets resultat foreslås fordelt således: Årets resultat Afdrag på prioritetsgæld Overført til tabs- og vindingskonto

8 BALANCE PR. 30. JUNI 2006 AKTIVER Note 2005/ /05 i kr. i tkr. Ejendommen matr.nr m.fl Valby, København (Ejendomsværdi pr 1/ kr ) ANLÆGSAKTIVER Tilgodehavende boligafgift/leje Mellemregning med administrator Forudbetalte omkostninger Tilgodehavender ved salg af boliger Øvrige tilgodehavender, lønrefusion Indestående i G.I. 18b Varmeregnskab 2005/ Kassebeholdninger Kassekredit Danske Bank, maksimum kr OMSÆTNINGSAKTIVER AKTIVER

9 BALANCE PR. 30. JUNI 2006 PASSIVER Note 2005/ /05 i kr. i tkr. Andelskapital Tabs- og vindingskonto: Saldo pr Årets overførsel Årets afdrag på prioritetsgæld EGENKAPITAL Henlagt til fremtidig modernisering/omlægning HENSATTE FORPLIGTELSER Prioritetsgæld Langfristede gældsforpligtelser Skyldige omkostninger Forudbetalt boligafgift og afregninger ved salg Forudbetalt leje og deposita Konto for indvendig vedligeholdelse Varmeregnskab 2006/07 A/c varmeindbetalinger afholdte varmeudgifter Kortfristede gældsforpligtelser GÆLDSFORPLIGTELSER PASSIVER Eventualforpligtelser... 6 Der er i ejendommen tinglyst et ejerpantebrev på kr , der ligger til opbevaring hos Danske Bank. 8

10 NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN Note 2005/ /05 i kr. i tkr. Ejendomsskatter, vandafgift m.v.: 1 Ejendomsskatter Vandafgift Renovation m.v Skorstensfejning mv Renholdelse, viceværtløn m.v.: 2 Viceværtløn, feriepenge m.v Offentlig refusion Lønsumsafgift og sociale ydelser Pensionsbidrag Trapperengøring Vinduespolering ( trapper ) Øvrig renholdelse herunder container Reparationer og vedligeholdelse: 3 Blikkenslager og centralvarme Murer Tømrer og snedker Elektriker Maler Glarmester Låseservice Vaskeriudgifter, salg af vaskelåse Tilstandsrapport Gårdanlæg/redskaber/maskiner/diverse

11 Note 2005/ /05 i kr. i tkr. Revisor, administration, kontorhold m.m.: 4 Revisionshonorar Administrationshonorar Varmeregnskabshonorar Handelsvurdering af ejendom Kontorartikler m.v Telefon- og internetudgifter Generalforsamling, andre møder m.v Skattefri bestyrelsesgodtgørelse Portoandel og gebyrer Øvrig rådgivning/pbs/dataløn Ekstraordinære poster: 5 Tillægsbeløb ved salg af andele Salg af forbedringer og løsøre Indvendig vedligeholdelse, solgte lejligheder Fradrag og mangler i solgte lejligheder Lejerestance og varmetab netto Tomgangsleje Andel af vurderingshonorarer Reguleringer vedrørende tidligere år Beregnet selskabsskat: 6 Der er i årsrapporten afsat selskabsskat af foreningens erhvervsmæssige indkomst. Andelsboligforeninger skal beskattes efter ejendomsavancebeskatningsloven, når det sidste udlejede lejemål bliver afhændet og overgår til andel og dermed til skattefri anvendelse. Skattepligten omfatter den del af ejendomsavancen, som kan henføres til de lejligheder, der er solgt siden stiftelsen (eller indkomståret 1994) og frem til udgangen af det indkomstår, hvor det sidste udlejede lejemål sælges. Beskatningen kan udgøre et væsentligt skattetilsvar, der ikke fremgår af årsrapportens balance. 10

12 Note 2005/ /05 i kr. i tkr. Ejendommen: 7 Ejendommens anskaffelsessum pr Saldo pr Ejendommen består af: Antal Areal m² Andelslejligheder Udlejede lejligheder Erhvervslejemål Kælderlejemål Henlagt til fremtidig modernisering/omlægning: 8 Saldo pr Hensat året 2005/ Anvendt i året 2005/ Saldo pr Indvendig vedligeholdelse: 9 Saldo pr Hensat året 2005/ Frasolgt i året 2005/ Anvendt i året 2005/ Saldo pr Prioritetsgæld: 10 Restgæld Afdrag Renter Restgæld Kursværdi RD 4% inkv. år , RD 5% kont. år 35-97,

13 Egenkapital ("andelenes værdi"): 11 Note I henhold til lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber 5 skal vi oplyse at foreningens formue på grundlag af de bogførte værdier udgør kr For at konstatere den samlede "handelsværdi" for andelene er det tilladt at opskrive ejendommen til en af følgende værdier: 1. Anskaffelsesprisen (bogført værdi). 2. Handelsværdi som udlejningsejendom. 3. Kontantejendomsværdien (20. alm. vurdering) alm. vurdering med tillæg for værdistigning. Ejendommen er vurderet af ejendomsmægler og valuarfirmaet Nybolig Erhverv til en kontant handelspris på kr pr Foreningens formue til brug for salg af andele opgjort efter handelsværdien kan herefter opgøres således: Bogført egenkapital pr. 30. juni Handelsværdi som udlejningsejendom Bogført værdi for ejendommen Bogført værdi prioritetsgæld Kursværdi prioritetsgæld Foreningens formue pr. 30. juni Hver andelshaver kan herefter i henhold til vedtægterne opgøre sin andel af foreningens formue (andelskronen) ved at indsætte det oprindelige indskud ifølge andelsbeviset i følgende brøk: x andelsindskud Andel af foreningens formue kan opgøres ved at gange indskuddet ifølge andelsbeviset med 18,14 eller antallet af m² med kr På den seneste generalforsamling blev andelskronen fastsat til kr pr. m². Bestyrelsen indstiller, at andelskronen, under hensyntagen til fremtidig vedligeholdelse og modernisering, sættes til kr ,00. 12

UDKAST TIL ÅRSRAPPORT

UDKAST TIL ÅRSRAPPORT UDKAST TIL ÅRSRAPPORT A/B Refsnæsgaard II Refsnæsgade 39-45, Arresøgade 11-13 Guldbergs Plads 10 2200 Købehavn N ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2008-31.12.2008 84. regnskabsår CVR. Nr.: 16 29 91 11 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97 Årsrapport 2006

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97 Årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr.: 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 2300 København S Telefon: 36 10 20 30 Telefax: 36 10 20 40 www.deloitte.dk A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97

Læs mere

Deloitte. Årsrapport 2004. Brorsonsgade 1-3 CVR-nr. 19988473. A/B Vesterbrogade 106A/ Deldtte. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu

Deloitte. Årsrapport 2004. Brorsonsgade 1-3 CVR-nr. 19988473. A/B Vesterbrogade 106A/ Deldtte. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu .., Deloitte. Deldtte Statsautoriseret CVR-nr.: 24213714 Klædemålet 9 2100 København ø Telefon: 39 17 03 33 Telefax: 39 27 03 33 www.deldtte.dk Revisimsaktieselskab A/B Vesterbrogade 106A/ Brorsonsgade

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG. CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014

ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG. CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014 ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN UDBYGÅRD ÅRSRAPPORT 2012/13

ANDELSBOLIGFORENINGEN UDBYGÅRD ÅRSRAPPORT 2012/13 ANDELSBOLIGFORENINGEN UDBYGÅRD ÅRSRAPPORT 2012/13 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelse og administrators beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012

ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012 ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsen og administrators påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36. CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36. CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012 ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36 CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens og administrators påtegning

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår)

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår) Østerbrogade 62 2100 København Ø Telefon: 3526 5208 Telefax: 3526 5209 ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013 (9. regnskabsår) Vedtaget på foreningens generalforsamling

Læs mere

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS A/B SØNDERPORT v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS Resultatopgørelse 1. oktober 2004 30. september 2005 Balance pr. 30. september 2005 (8. regnskabsår) Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling,

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011 Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS HARALDSGADE 18-42 2200 KØBENHAVN

Læs mere

GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008

GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008 GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår Andelsboligforeningen Maltahus I Årsrapport for 2011/12 52. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04

Læs mere

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97. Årsregnskab 2011

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97. Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 9635 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 1020 30 Telefax 36 1020 40 www.deloitte.dk A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10

Læs mere

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2005 POSTBOX 229, VAGTELVEJ 58, DK-2000 FREDERIKSBERG Phone: + 45 38 88 87 23, fax: + 45 38 88 20 16,

Læs mere

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J c/o Dansk Administrations Center A/S Skovbrynet 10 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (7. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET

ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET CVR-nr. 30 63 09 04 ÅRSRAPPORT FOR 2012 24. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger: Foreningsoplysninger 1 Påtegninger: Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

DATAREVISION Registrerede revisorer

DATAREVISION Registrerede revisorer S Bregnerødvej 156-164 B 3460 Birkerød evr. nr.: 29 25 29 47 ARSRAPPORT FOR 1.1.2011-31.12.2011 6. regnskabsår DATAI IsioN evr.nr. 54 5o 40 55 email: rev isor(rpdatarevision.dk Pile Alle 29 2000 Frederiksberg

Læs mere

Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår

Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår Andelsboligforeningen Nymølle Årsrapport for 2011/12 52. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04 CVR-nr.

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN PETER FABERS GADE 5-19

ANDELSBOLIGFORENINGEN PETER FABERS GADE 5-19 Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN PETER FABERS GADE 5-19 ÅRSRAPPORT 2010

Læs mere

Andelsboligforeningen Stenvinkel Helsingør -------

Andelsboligforeningen Stenvinkel Helsingør ------- Andelsboligforeningen Stenvinkel Helsingør ------- Regnskab for året 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger... 4 Bestyrelsens påtegning... 5 Revisors erklæring... 6 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår)

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår) Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (32. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning...

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Andelsboligforeningen Sundbygård. Årsrapport for 2010. 53. regnskabsår

Andelsboligforeningen Sundbygård. Årsrapport for 2010. 53. regnskabsår Andelsboligforeningen Sundbygård Årsrapport for 2010 53. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04 CVR-nr.

Læs mere

flpstatsautoriserede REVISORER Retur til revisor Andeisboligforeningen Kingosparken Arsrapport for 2012 5. regnskabsår Godkendt på foreningens

flpstatsautoriserede REVISORER Retur til revisor Andeisboligforeningen Kingosparken Arsrapport for 2012 5. regnskabsår Godkendt på foreningens flpstatsautoriserede REVISORER Retur til revisor Andeisboligforeningen Kingosparken Arsrapport for 2012 5. regnskabsår Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den I 2013 Dirigent An independent

Læs mere

Andelsboligforeningen Vejrøgade / Manøgade

Andelsboligforeningen Vejrøgade / Manøgade Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Andelsboligforeningen Vejrøgade /

Læs mere

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår)

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår) Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (24. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den

Læs mere

E/F Gl. Christianshavn ----------------- Årsregnskab 2005 --------------

E/F Gl. Christianshavn ----------------- Årsregnskab 2005 -------------- E/F Gl. Christianshavn ----------------- Årsregnskab 2005 -------------- INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om ejendommen og ejerforeningen... 1 Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Andelsboligforeningen Bragesgade 1 og Nørrebrogade 206 2200 København N CVR-nr. 20 23 82 75

Andelsboligforeningen Bragesgade 1 og Nørrebrogade 206 2200 København N CVR-nr. 20 23 82 75 Andelsboligforeningen Bragesgade 1 og Nørrebrogade 206 2200 København N CVR-nr. 20 23 82 75 Årsrapport for tiden 01.07.06-30.06.07 Gribskovvej 2 2100 København Ø Tlf.: 39 16 76 00 Fax: 39 16 76 01 E-mail:

Læs mere