- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg"

Transkript

1 FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14

2 Metode Analysen baserer sig på en internetsurvey, hvor spørgeskemaet er distribueret via SurveyXact til 1367 medlemmer af Folkeskolens undersøgelsespanel. Spørgeskemaet blev distribueret elektronisk via d. 25/ og var åbent for besvarelse frem til d. 1/ For at få så mange besvarelser som muligt, er der sendt en rykkermail ud d. 30/ til alle de adresser, der i første omgang var forsøgt kontaktet, men som ikke havde gennemført besvarelsen. Alle besvarelser er tastet ind online af respondenterne selv. Databehandling Resultaterne er fremkommet ved, at samtlige besvarelser er blevet behandlet i en statistisk programpakke, hvor de er kontrolleret og renset for fejl. Spørgsmålene fremstilles for hvert spørgsmål i en figur med andelene angivet i procent i en grafisk illustration. Andele angives i hele procenter, og læseren skal derfor være opmærksom på, at disse ikke nødvendigvis summerer til 100 %, idet afrunding i nogle tilfælde fører til, at summen bliver lidt mindre eller lidt højere. I forlængelse heraf bliver samtlige spørgsmål krydstabuleret med de nævnte baggrundsvariabler og testet for sammenhæng via statistiske tests (for uddybning se nedenfor). Denne del af analysen har til formål at afklare hvilke sammenhænge, der kan påvises mellem baggrundsvariablerne og de øvrige spørgsmål. Forinden dette vil også de enkelte baggrundsfaktorer blive krydstabuleret med de øvrige baggrundsfaktorer, ligesom relevante sammenhænge mellem de enkelte spørgsmål bliver krydstabuleret og fremhævet. Signifikante sammenhænge vil løbende blive kommenteret. Krydstabeller testes for signifikans ved hjælp af den såkaldte gammakoefficient og chi-square (chi 2 ) samt Eta. Disse tests angiver sandsynligheden for, at der er en statistisk sammenhæng mellem to variable. Chi 2 bruges som backup til gamma, da denne kan fange sammenhænge, som gammakoefficienten ikke kan. Eta bruges til at teste variable på intervalniveau. Der testes med et konfidensinterval på 95 %, hvilket betyder, at signifikanssandsynligheden skal være over 95 %, for at der kan tales om signifikans (og således, at man kan tale om, at der er en sandsynlighed på over 95 % for, at der i virkeligheden er en sammenhæng mellem de to variable). Disse sandsynlighedsmål præsenteres som decimaler, og da signifikanssandsynligheden måler sandsynligheden for, at der ikke er sammenhæng, er tallet 0,000 udtryk for en høj signifikans (høj sandsynlighed for sammenhæng) og tallet 0,05 udtryk for den fastsatte konfidensgrænse på 5 %. Det skal kort bemærkes, at baggrundsvariablen udtrykkende respondenternes alder i forhold til det statistiske arbejde med krystabuleringer for test af signifikante sammenhænge er blevet kategoriseret til en ordinalskaleret variabel med kategorierne: Under 30 år; år; år: år; 60 år og ældre. Denne omskalering er valgt, da det letter fortolkningsarbejdet for læseren af denne rapport. Endelig er der i forbindelse test af signifikante sammenhæng, hvor en eller flere variable er på nominalskaleret niveau (hvor Chi 2 anvendes som sammenhængsmål), anvendt et kriterium for antallet Side 2 af 14

3 af celler i krydstabellen, som må indeholde færre end 5 observationer (respondenter). Således rapporteres udelukkende sammenhænge, hvor ikke færre end halvdelen (50 %) af cellerne indeholder færre end 5 observationer. Dermed sikres det, at læseren kun præsenteres for de sammenhænge, der statistisk må betragtes som rimelig sikre. Undersøgelsen er gennemført af Sven Scharling og Martin Juhl Madsen. Dataindsamling Der er i alt 433 respondenter, der har besvaret alle spørgsmålene. Det svarer til en besvarelsesprocent på 37,8 %, som er beregnet på følgende måde: B. Gennemførte interview 433 C. Forsøgt kontaktet D. Antal uanvendelige 222 Svarprocent = B*100/C-D 37,8 % Svarprocenten udregnes med udgangspunkt i de personer, som er forsøgt kontaktet. Dog modregnes de, som det ikke kan lade sig gøre at få kontakt med pga. f.eks. ugyldige adresser, overfyldte indbakker el. lign. En svarprocent på 37,8 % må anses for rimelig, når der er tale om en web-undersøgelse. Ikke mindst spørgeskemaets længde og den forholdvis korte indsamlingsperiode taget i betragtning. Side 3 af 14

4 Baggrundsspørgsmål Her følger respondenternes fordeling på en række baggrundsvariable. Baggrundsvariablene er desuden krydstabuleret med hinanden for at afdække eventuelle signifikante sammenhænge. Respondenternes fordeling på undersøgelsens fire baggrundsvariable: stilling, køn, bopæl og alder illustreres i figurerne 1-4. Hvad er din stillingsbetegnelse? Figur 1. Svarkategorien Andet dækker særligt over skolebibliotekarer, læsevejledere og konsulenter. Der findes en signifikant sammenhæng mellem stillingsbetegnelse og køn. Mændene er således relativt overrepræsentere blandt gruppen af skoleledere. Side 4 af 14

5 Er du mand eller kvinde? Figur 2. Hvor bor du? Figur 3. Side 5 af 14

6 Hvad er din alder? Figur 4. Der findes ikke yderligere signifikante sammenhænge de øvrige baggrundsvariable imellem. Side 6 af 14

7 Kønnets indflydelse på fag- og uddannelsesvalg I det følgende beskrives respondenternes fordeling på en række spørgsmål vedrørende deres syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg. Hvert spørgsmål er blevet krydstabuleret med baggrundsvariablene stilling, køn, alder samt bopæl for at afdække eventuelt signifikante sammenhænge. Spg. 1: Hvad, vil du mene, ligger bag, at et fag som folkeskolelærer overvejende er et kvindefag? Sæt kryds ved de op til fire vigtigste årsager nævnt nedenfor. Figur 5. N = 1465 Der findes flere signifikante sammenhænge med baggrundsvariablen køn: Lærerjobbet er familievenligt for en kvinde i de år, hvor man stifter familie og har små børn: Mændene (55,8%) er mere tilbøjelig til at vælge denne årsag blandt de vigtigste end kvinderne (39,9%). Side 7 af 14

8 Der er forventninger fra familie omgivelser om, at lærerjobbet passer godt til en kvinde: 16,7% af mændene har valgt dette udsagn mod 6,4% af kvinderne. Der findes flere signifikante sammenhænge med baggrundsvariablen bopæl: Der er et stærkt kollegafællesskab: 21,9% af respondenterne fra København/Frederiksberg har valgt denne årsag mod beskedne 5,9% af de, som bor på Sjælland og øerne øst for Storebælt. Det er en mellemlang uddannelse frem for en lang: Tendensen er her den samme. 37,5% af respondenterne fra København/Frederiksberg markerer denne faktor mod 18,6% af de, som bor på Sjælland og øerne øst for Storebælt. Karriereforventningerne i jobbet som lærer er på et middel niveau: Denne årsag er respondenterne fra København/Frederiksberg mindre tilbøjelige til at vælge med 17,2% mod gennemsnitligt 33,3% for alle regioner. Der findes flere signifikante sammenhænge med baggrundsvariablen alder: Der er et stærkt kollegafællesskab: Sammenhængen er positiv, dvs. tendensen til at vælge denne årsag er stigende med alderen. 21,9% af de ældste respondenter (60 år og derover) giver således udtryk herfor, mens ingen af undersøgelsens under 30-årige gør det samme. Det er en mellemlang uddannelse frem for en lang: Sammenhængen er positiv, dvs. tilbøjeligheden til at angive denne faktor stiger med alderen. 46,6% af de ældste respondenter (60 år og derover) peger på dette forhold mod kun 14,3% af de under 30-årige og 8,7% af årige. Side 8 af 14

9 Spg. 2: Skyldes forskelle mellem pigers og drenges interesser og anlæg efter din opfattelse 1) medfødte forskelle, 2) socialiseringen igennem opvæksten eller 3) begge dele? Figur 6. Der findes en signifikant sammenhæng med baggrundsvariablen køn. 29,2% af mændene mod 14,1% af kvinderne angiver socialiseringen igennem opvæksten som årsag til forskelle mellem pigers og drenges interesser og anlæg. 77,6% af kvinderne mod 60,8% af mændene mener, at det skyldes begge dele. Side 9 af 14

10 Spg. 3: Hvor er der efter din mening forskelle mellem drenge og piger i skolen? Markér ud for hver af følgende fag og virkefelter, om du generelt synes, at drenge eller piger er bedst, eller om de er lige gode. Figur 7. Side 10 af 14

11 Der findes flere signifikante sammenhænge med baggrundsvariablen køn: Matematik: Mændene (26,7%) er mere tilbøjelige end kvinderne (20,4%) til at svare, at drengene er bedst hertil. Omvendt svarer 71,2% af kvinderne, at drenge og piger er lige gode mod 53,3% af mændene. Dansk: 53,3% af mændene svarer, at piger er bedst mod 43,1% af kvinderne. 52,1% af kvinderne angiver til gengæld, at drenge og piger er lige gode mod 34,2% af mændene. At udføre det praktiske arbejde i fx gruppearbejde: Mændene (14,2%) svarer i højere grad end kvinderne (5,8%), at drenge er bedst. Til gengæld finder 53% af kvinderne mod 45% af mændene, at drenge og piger er lige gode. At dyrke sport: 38,3% af mændene mod 22% af kvinderne mener, at drenge er bedst. Flere kvinder (74,4%) end mænd (56,7%) angiver også her, at drenge og piger er lige gode. At tage chancer: En større andel af mænd (75,8%) end kvinder (65,5%) angiver, at drenge er bedst. 29,4% af kvinder og 15,8% af mændene svarer i stedet, at drenge og piger er lige gode. Der findes dertil en signifikant sammenhæng mellem udsagnet At kunne sælge sig selv og vise selvtillid og baggrundsvariablen alder. Særligt de under 30-årige (85,7%) angiver, at drenge er bedst sammenlignet med de ældste respondenter på 60 år og ældre (30,1%). 53,4% af respondenterne på 60 år og derover svarer til gengæld, at drenge og piger er lige gode mod mere beskedne 14,3% af de under 30-årige. Side 11 af 14

12 Spg. 4: Hvad er din holdning til følgende udsagn? Figur 8a. Der findes ingen signifikante sammenhænge med undersøgelsens baggrundsvariable. Side 12 af 14

13 For et bedre overblik over svarfordelingen præsenteres nedenfor en figur, hvor svarene meget uenig + uenig er summeret til en negativ holdning og meget enig + enig tilsammen udgør en positiv holdning. Figur 8b. Side 13 af 14

14 Spg. 5: Hvad er din respons til følgende scenarier? Figur 9. Der findes flere signifikante sammenhænge med baggrundsvariablen alder: Hvis en dreng i 9. klasse siger, at han vil være sygeplejerske, vil han da risikere at blive til grin i klassen eller at blive udsat for en eller anden form for nagtivt socialt pres?: Særligt aldersgrupperne under 30 år (57,1%), år (20,3%) og år (16%) svarer ja hertil i sammenligning med de årige (4,9%) og de 60-årige og opefter (5,5%). Hvis en pige i 9. klasse siger, at hun vil være elektriker, vil hun da risikere at blive til grin i klassen eller at blive udsat for en eller anden form for negativt socialt pres?: Her gør samme tendens sig gældende. 56,5% af de årige og 54,8% af de 60-årige og ældre svarer nej, mens samme tal for de under 30-årige er 42,9% og 42% for de årige. Side 14 af 14

Læreres erfaringer med it i undervisningen

Læreres erfaringer med it i undervisningen Læreres erfaringer med it i undervisningen Formål Denne rapport er baseret på spørgsmål til læserpanelet om deres erfaringer med brugen af it i undervisningen. Undersøgelsen har desuden indeholdt spørgsmål

Læs mere

Ansatte i praksissektoren

Ansatte i praksissektoren Ansatte i praksissektoren Udarbejdet af Scharling Research For Danske Fysioterapeuter, Maj 2006 scharling.dk 1 1. Metode Der er indkommet besvarelser i alt. Databehandlingen og afrapporteringen er foretaget

Læs mere

- Ledige fysioterapeuter 2004 - Kvantitativ undersøgelse blandt ledige medlemmer af Danske Fysioterapeuter

- Ledige fysioterapeuter 2004 - Kvantitativ undersøgelse blandt ledige medlemmer af Danske Fysioterapeuter Kvantitativ undersøgelse blandt ledige medlemmer af Danske Fysioterapeuter Udarbejdet af Scharling Research for Danske Fysioterapeuter, November 2004 1 1. Hovedresultater Opfattelse af DF s tilbud til

Læs mere

Lejere i praksissektoren

Lejere i praksissektoren Lejere i praksissektoren Udarbejdet af Scharling Research For Danske Fysioterapeuter, Maj 2006 scharling.dk 1 1. Metode Der er indkommet 140 besvarelser i alt. Databehandlingen og afrapporteringen er foretaget

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere og engelsklærere i grundskolen. Baggrundsmateriale til evaluering af engelskundervisningen

Spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere og engelsklærere i grundskolen. Baggrundsmateriale til evaluering af engelskundervisningen Spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere og engelsklærere i grundskolen Baggrundsmateriale til evaluering af engelskundervisningen i 4.-9. klassetrin UNI C november 2003 Spørgeskemaundersøgelse blandt

Læs mere

Personalegoder i folkeskolen

Personalegoder i folkeskolen Personalegoder i folkeskolen Rapport 2007 Udarbejdet af Scharling Research for Folkeskolens redaktion/månedsmagasinet Undervisere juni-juli 2007 Scharling.dk Side 1 af 107 Formål Månedsmagasinet Undervisere

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Hvem får en uddannelse?

Hvem får en uddannelse? HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Hvem får en uddannelse? - En undersøgelse af de forhold, der er bestemmende for unges påbegyndelse og gennemførelse af uddannelser Undersøgelsen

Læs mere

Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813

Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 April 2015 - Region Hovedstaden Region Hovedstaden Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 Telefonsurvey blandt 1.106 borgere, der har ringet til 1813 Udarbejdet

Læs mere

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald 2013 Frafald på læreruddannelsen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. - måling af brug, tilfredshed og effekt

Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. - måling af brug, tilfredshed og effekt Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere - måling af brug, tilfredshed og effekt Brugerundersøgelse 2009 Evaluering af Jobnet blandt brugere - måling af brug, tilfredshed og effekt Version 2 Af Jeppe Krag

Læs mere

Forbrugernes konkurrencekultur - dokumentationsrapport

Forbrugernes konkurrencekultur - dokumentationsrapport Forbrugernes konkurrencekultur - dokumentationsrapport 2010 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Baggrund... 4 2.0 Fakta om forbrugerundersøgelsen... 4 3.0 Forbrugerundersøgelsens resultater... 6 3.1 Sammenfatning...

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

Evaluering af Jobnet blandt brugere

Evaluering af Jobnet blandt brugere Evaluering af Jobnet blandt brugere - måling af brug, tilfredshed og effekt Brugerundersøgelse 2007 Evaluering af Jobnet blandt brugere - måling af brug, tilfredshed og effekt Af Jeppe Krag Indhold 1 Indledning...

Læs mere

En spørgeskemaundersøgelse blandt Ledersektionens medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Udarbejdet af Rådgivende Sociologer ApS for Dansk Psykolog

En spørgeskemaundersøgelse blandt Ledersektionens medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Udarbejdet af Rådgivende Sociologer ApS for Dansk Psykolog En spørgeskemaundersøgelse blandt Ledersektionens medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Udarbejdet af Rådgivende Sociologer ApS for Dansk Psykolog Forening 2010 2010 1 Del 1 Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Agnieszka Konieczna, Lone Rask, Lilian Zøllner 2013 Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Del 1 Medicinforgiftning, støtte, mistrivsel og forældres skilsmisse Center for Selvmordsforskning Medicinforgiftning,

Læs mere

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Pointe 1: Der er flest fagligt svage elever på hf...... 4 Pointe 2: Et fagligt svagt elevgrundlag

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker.

Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker. Spørgeskemaer Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker. Hvad er et spørgeskema? Et spørgeskema består i sin bredeste

Læs mere

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 61 Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Camilla Hvidtfeldt og Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Folkeskolekarakterer

Læs mere

Hvorfor bliver unge mænd boende på landet? En undersøgelse blandt unge mænd på Horne Land

Hvorfor bliver unge mænd boende på landet? En undersøgelse blandt unge mænd på Horne Land Hvorfor bliver unge mænd boende på landet? En undersøgelse blandt unge mænd på Horne Land Rapporten er udarbejdet af Rådgivende Sociologer ApS med støtte fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktspulje

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Unges valg og fravalg i ungdomsuddannelserne

Unges valg og fravalg i ungdomsuddannelserne Unges valg og fravalg i ungdomsuddannelserne kvantitativt perspektiveret Peter Allerup, Lars Klewe & André Torre AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) www.forlag1.dk Unges valg

Læs mere

Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring

Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring Jeg lærer mere, hvis der er en god stemning i klassen Ni ud af ti elever i folkeskolens udskoling er enige i, at de lærer mere, hvis

Læs mere

TILLID OG MISTILLID I BØRNS LIV - en kvantitativ undersøgelse af børns erfaringer, oplevelser og reaktioner

TILLID OG MISTILLID I BØRNS LIV - en kvantitativ undersøgelse af børns erfaringer, oplevelser og reaktioner TILLID OG MISTILLID I BØRNS LIV - en kvantitativ undersøgelse af børns erfaringer, oplevelser og reaktioner Udarbejdet af Manon Lavaud, Kristine Lagoni og Hanne Warming ISBN: 978-87-7349-840-8 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere