ETU Benchmarkingrapporten: Erhvervsskolerne samlet. Elevtilfredshedsanalyse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ETU 2005. Benchmarkingrapporten: Erhvervsskolerne samlet. Elevtilfredshedsanalyse"

Transkript

1 ETU 05 Elevtilfredshedsanalyse Benchmarkingrapporten: Erhvervsskolerne samlet Rapporten er baseret på 14.3 besvarelser ud af mulige. Svarprocenten er %.

2 Indledning Information om undersøgelsen Formålet med Benchmarkingrapporten Denne rapport afdækker det samlede niveau i tilfredsheden blandt alle de skoler, som er med i Benchmarkingnetværket (se næste side). Rapporten giver overblik over de samlede indsatsområder og styrker på Erhvervsskoleområdet, og giver også et indblik i, hvilke skoler der nyder høj tilfredshed og hvilke der fortsat har udfordringer. Rapporten kan være baggrund for erfaringsudveksling på tværs af skoler og bruges som generelt debatgrundlag blandt øvrige relevante interessenter. Rapporten er på det samlede erhvervsskoleområde værktøjet til: Early warning dvs. har vi et problem? at identificere ændringer i elevernes opfattelser dvs. gør vi det rigtige? at identificere de faktorer, der BETYDER noget for elevernes tilfredshed og loyalitet dvs. hvordan kommer vi videre? at evaluere forbedringsinitiativer dvs. gjorde vi det rigtige? Rapporten giver desuden mulighed for: sammenligning af resultater afledte muligheder for læring og forbedringstiltag. dokumentering af systematisk arbejde med elevtilfredshed overfor relevante interessenter. at få klarhed over hvor prioriteringer på det samlede erhvervsskoleområde har størst effekt. Modellen bag analysen MarkedsConsult har udviklet undersøgelsesmodellen specielt til erhvervsskolemiljøet, hvilket garanterer for den bedste beskrivelse af tilfredsheds- og loyalitetsskabelse på erhvervsskoler. Modellen giver mulighed for sammenligning af resultater på tværs af uddannelser, da alle bruger samme model. Modellen giver svar på to centrale spørgsmål: Hvor tilfredse og loyale er eleverne? Hvilke faktorer har størst betydning for elevernes tilfredshed og loyalitet? Udvikling af modellen Hver faktor i modellen måles ved hjælp af en række spørgsmål, som samlet set giver en dækkende beskrivelse af faktoren. For at finde ud af hvilke faktorer og spørgsmål der er relevante, blev der forud for den første spørgeskemaundersøgelse i Benchmarkingnetværket i 04 gennemført en række repræsentative fokusgrupper på 4 forskellige skoler. Herigennem blev det klarlagt hvilke forhold, der spiller centralt ind i tilfredsheds- og loyalitetsdannelsen. Med andre ord hvilke spørgsmål undersøgelsen skulle indeholde. Modelstruktur & tolkning Det efterfølgende analytiske arbejde viste, at de fem første faktorer i modellen påvirker hvordan eleven oplever sin skole dvs. skolens image (se figur nedenfor). Analysen viste også, at skolen ved at forbedre de fem indsatsområder og skolens image alt andet lige vil få det forventede udbytte: mere tilfredse og mere loyale elever! Rapportens opbygning Rapporten viser først datagrundlaget og derpå rapportens konklusioner. Herefter illustreres hvor tilfredse og loyale eleverne generelt er samt elevernes vurdering af de seks faktorer. I den resterende del af rapporten sættes fokus på vurderingen af de enkelte spørgsmål bag indsatsområderne. Vurderingerne er angivet i søjlediagrammer kombineret med prioriteringskort, som er værktøjet til det videre arbejde. Det videre arbejde på skolen Mens det i denne rapport afdækkes hvad der samlet set betyder noget for tilfredsheden på erhvervsskolerne, har enkelte skoler valgt at få udarbejdet en skolerapport, som mere detaljeret afdækker, hvad der er betydende for netop deres elever analysen af skolernes individuelle data viser nemlig, at hvad der skaber tilfredshed, rent faktisk kan variere fra skole til skole. Man skal derfor være opmærksom på, at denne rapport primært er værdifuld i forhold til benchmarking. Der er også dog mulighed for at arbejde endnu mere detaljeret med de enkelte uddannelser. Til dette formål er der udarbejdet områderapporter, hvor der udover at være specifikke anbefalinger for området også er suppleret med resultater fra samme uddannelse på andre skoler. Meningen er, at disse rapporter kan danne baggrund for læring på tværs af skolerne indenfor samme uddannelse. Alt i alt giver hele undersøgelsen derfor mulighed for arbejde på mange forskellige strategiske niveauer. Ledelse Undervisere Undervisning Image Tilfredshed Loyalitet Socialt miljø Fysisk miljø - Tilfredshed alt i alt - Hvor langt fra eller tæt på ideal - Lever op til forventninger - Anbefale andre uddannelsesstedet - Anbefale andre uddannelsen - Vælge uddannelsesstedet igen - Vælge uddannelsen igen Faktorer Resultater - Stolt af at kunne fortælle andre om uddannelse MarkedsConsult A/S Side 2

3 Datagrundlag Indsamling, statistisk usikkerhed, svarprocenter og spørgsmål Datagrundlaget Dataindsamlingen er gennemført i efteråret 05. Antal besvarelser fordelt på de deltagende skoler er vist til højre. I forhold til andre brugerundersøgelser er den samlede svarprocent yderst tilfredsstillende. Statistisk usikkerhed Enhver statistisk analyse er naturligvis behæftet med en vis usikkerhed, som er central at holde sig for øje, når resultaterne skal fortolkes. Usikkerhedens størrelse er blandt andet afhængig af antallet af elever i undersøgelsen og hvilke skolers resultater man sammenligner. Som en generel tommelfingerregel er usikkerheden i denne rapport på 1 indekspoint. Det betyder, at der skal være en forskel på 2 indekspoint for at man kan konkludere at der er en signifikant forskel i vurderingen mellem to skolers resultater. Skoler Antal mulige svar Antal svar Svarprocent Erhvervsskolen Hamlet % Aalborg tekniske skole % Odense Tekniske Skole % TEKO % Silkeborg Tekniske Skole % CEU Kolding N/A 656 N/A Dalum UddannelsesCenter % Den jydske Haandværkerskole % EUC Vest % Selandia % Randers Tekniske Skole % Aarhus tekniske Skole % Fredericia-Middelfart Tekniske Skole % Uddannelsescenter Herning % København TS % Samlet % Det skal man være opmærksom på: Den jydske Haandværkerskole har kun samlet ind på Elektriker-uddannelsen. København TS har kun samlet ind på Bygge og Anlægs-uddannelserne. Projektdeltagelse Skolerne har selv varetaget dataindsamlingen. MarkedsConsult har varetaget analyse og rapportering. Spørgsmål bag de enkelte faktorer i modellen LOYALITET Anbefale andre uddannelsesstedet Anbefale andre uddannelsen Vælge uddannelsesstedet igen Vælge uddannelsen igen Stolt af at kunne fortælle andre om uddannelsen TILFREDSHED Samlet tilfredshed med uddannelsessted og uddannelse Hvor langt fra eller tæt på ideal Uddannelse og uddannelsessted lever op til forventninger IMAGE Lærer det, man har brug for Andre opfatter uddannelsesstedet som et godt sted at uddanne sig Uddannelsesstedet er på forkant med udviklingen Giver mulighed for at få spændende job bagefter Uddannelse er erhvervsrelevant LEDELSE Information om regler, tidsfrister og ændringer i uddannelsen Lydhør overfor initiativer og forslag for at få vejledning Ledelsen af uddannelsen er synlig i dagligdagen Skemaplanlægningen Information om aflysninger og ændringer Konsekvens overfor dem, der ikke følger skolens regler UNDERVISERE Fagligt dygtige Forklarer emnerne, så de bliver interessante Engagerede Brug af praktiske eksempler i undervisningen Forklarer emnerne, så de forstås Samarbejder godt omkring elever/lærlinge/studerende Giver hjælp, hvis der er brug for det Seriøse, godt forberedte, kommer til tiden, overholder aftaler Tager hensyn til forskellighed (fagligt, personligt og socialt) Løser konflikter, når det er nødvendigt Konsekvens overfor useriøse elever/lærlinge/studerende Giver lyst til at komme til undervisningen Lette at snakke med Giver tilbagemelding på præstationer og arbejdsindsats UNDERVISNING Undervisningen udfordrer fagligt Opgaverne/Projekterne er spændende Lærer tilstrækkeligt nyt hver dag Forhold mellem teori og praksis i undervisningen Sjældent stresset på grund af arbejdsmængden Oplever sjældent spildtid i undervisningen/projektforløb Det faglige samarbejde med holdkammerater Holdet/klassen fungerer godt (tilstrækkelig ro og orden) SOCIALT MILJØ Det sociale samvær på holdet/i klassen Stemningen på uddannelsesstedet Der afholdes tilstrækkeligt med arrangementer FYSISK MILJØ Skole-/arbejdsudstyr er tidssvarende (maskiner, værktøj, bøger) Uddannelsesstedets lokaler har en god standard Uddannelsesstedets lokaler er rene God adgang til Pc ere God adgang til Internet Fysiske arbejdsforhold er gode (borde, stole, værksteder) Undervisningslokalerne er behagelige at være i (plads, lys, varme) Nemt at komme til og fra uddannelsesstedet Prisniveauet på uddannelsesstedet er rimeligt Udenfor modellen: KONTAKTLÆREREN (kun målt for relevante uddannelsen) Min uddannelsesplan er nyttig og støtter mig i min uddannelse Det er nemt at få en aftale med min kontaktlærer Min kontaktlærers vejledning er nyttig og støtter mig i min uddannelse SKOLENS ÆSTETIK Undervisningslokalerne er indrettet så de virker inspirerende Fællesarealerne er spændende at opholde sig i Skolen er flot udsmykket Skolens udemiljø er spændende Skolen er generelt godt vedligeholdt MarkedsConsult A/S Side 3

4 Konklusioner og anbefalinger Hvordan forbedres elevernes tilfredshed og loyalitet? I forhold til sidste måling er nye skoler indtrådt i datagrundlaget. Dog vurderes de nye skoler at være repræsentative mht. både størrelse og geografisk placering i en sådan grad, at der kan drages sammenligning med sidste undersøgelses resultater. Stigninger i Tilfredshed & Loyalitet Udviklingen siden sidste måling i 04 bærer præg af en flot fremgang i både Tilfredshed og Loyalitet. En signifikant stigning på 3 indekspoint i tilfredsheden viser, at det målrettede arbejde har betalt sig. Endvidere er eleverne blevet mere loyale (+5 point) - endda i en periode, hvor hele erhvervsskoleområdet har været meget i medierne som følge af det øgede fokus på praktikordningen. På denne baggrund er udviklingen endnu mere tilfredsstillende. På trods af fremgangen bør arbejdet med at forbedre elevernes Tilfredshed og Loyalitet ikke stoppe her. Med hhv. indeks og 69 på Tilfredshed og Loyalitet er der stadig plads til yderligere forbedring. Hvis erhvervsskolerne fortsat vil blive taget i betragtning, når der skal vælges uddannelse, og hvis man vil nedbringe frafaldet blandt nuværende elever, skal det gode arbejde fortsættes. Loyalitetssegmentering Den positive udvikling i både Tilfredshed og Loyalitet afspejler sig også i elev-segmenteringen. Skolerne har nu hele 21 % Ambassadører mod kun 17 % i 04 dvs. elever som er meget tilfredse og loyale, og som tilmed anbefaler skolen og uddannelsen til andre. Der skal dog stadig fokuseres på at nedbringe andelen af Kritiske brugere (17% af eleverne). Disse elever er meget tæt på at droppe ud, da de hverken er særligt tilfredse eller loyale. Behersket stigning i vurdering af Ledelse smitter af på tilfredsheden Det var kendetegnende for analysen i 04, at faktoren Ledelse var det centrale indsatsområde. Dette hænger sammen med, at man vil få den markant største effekt på Tilfredshed ved en forbedring af netop denne faktor. 0 Således skulle en ændring i Ledelse siden sidste måling gerne afspejle sig i niveauet for tilfredsheden: Ledelse er steget med 3 indekspoint siden 04 en statistisk signifikant stigning, som i høj grad understøtter tesen om en årsags-virkningssammenhæng mellem Ledelse og Tilfredshed. Også på de øvrige er der positive ændringer at spore. Fysisk miljø er ligeledes steget med 3 indekspoint, mens de øvrige forhold alle er steget med 1-2 indekspoint. Alt i alt kan det konkluderes, at billedet af Erhvervsskolerne på samtlige faktorer er bedre end ved sidste måling. Fokus på Ledelse, Undervisning og Image Analysen viser, at det fortsat er Ledelse og Undervisning, der er de markante skabere af Tilfredshed. Dog skal man være opmærksom på, at Image i årets analyse er medtaget som endnu en faktor, man kan påvirke direkte i det daglige arbejde. Analysen har vist, at netop Image også har en stor betydning for elevernes tilfredshed. Da Ledelse samtidigt med den store betydning vurderes lavt, er det dette område og de specifikke spørgsmål herunder, der skal fokuseres på for at forbedre den overordnede tilfredshed. Sekundært skal man fokusere på Undervisning og Image, da disse har en noget højere vurdering De konkrete indsatsområder Analysen peger på følgende primære indsatsområder i forhold til at forbedre faktorerne Ledelse, Undervisning og Image og dermed elevernes tilfredshed: Ledelse - indsatsområder Information om regler, tidsfrister og ændringer i uddannelsen Lydhør overfor initiativer og forslag Information om aflysning og ændringer Undervisning indsatsområder Opgaverne/Projekterne er spændende Oplever sjældent spildtid i undervisningen/projektforløb Image indsatsområder Lærer det, man har brug for Uddannelsesstedet er på forkant med udviklingen Undervisere, Socialt miljø og Fysisk miljø har ikke i samme grad som de øvrige faktorer en effekt på tilfredsheden. Her er det dog værd at bemærke, at Undervisere får en fin vurdering af eleverne (indeks ), som bør kunne bruges aktivt i forbedringsarbejdet. Undervisningsmiljø-vurderingen (UVM) Spørgsmålene der danner grundlag for UVM kan deles op på 3 forskellige anskuelser af skolemiljøet, nemlig det æstetiske, det sociale og det fysiske miljø. Resultaterne viser her, at der er meget lave indeks i vurderingen af især det æstetiske miljø, hvor mange indeks under må betegnes som uacceptabelt. Dette opvejes dog af det sociale miljø, hvor indeks over vidner om en god stemning blandt eleverne Erhvervsskolerne samlet 04 Erhvervsskolerne samlet Tilfredshed Loyalitet Ledelse Undervisere Undervisning Socialt miljø Fysisk miljø Image MarkedsConsult A/S Side 4

5 Tilfredshed og Loyalitet (1) Elevernes overordnede vurdering Tilfredshed Erhvervsskolerne samlet 05 Erhvervsskolerne samlet Den jydske Haandværkerskole 74 Randers Tekniske Skole 68 Dalum UddannelsesCenter 68 Fredericia-Middelfart Tekniske Skole 67 Silkeborg Tekniske Skole 62 Uddannelsescenter SKOLERNES Herning 61 Erhvervsskolen Hamlet 61 RESULTATER Odense Tekniske Skole 61 ANONYMISERET Aalborg tekniske skole 61 CEU Kolding 59 Selandia 59 Aarhus tekniske Skole 58 TEKO 57 EUC Vest 56 København TS 53 Loyalitet Erhvervsskolerne samlet Erhvervsskolerne samlet Den jydske Haandværkerskole 81 Dalum UddannelsesCenter 76 Randers Tekniske Skole 74 Aalborg tekniske skole 72 Uddannelsescenter Herning 71 Fredericia-Middelfart SKOLERNES Tekniske Skole Odense RESULTATER Tekniske Skole TEKOANONYMISERET 69 Silkeborg Tekniske Skole 69 Erhvervsskolen Hamlet 69 CEU Kolding 67 Selandia 66 Aarhus tekniske Skole 65 EUC Vest 64 København TS 63 MarkedsConsult A/S Side 5

6 Tilfredshed og Loyalitet (2) Segmentering og benchmark Elevsegmentering Figuren viser, hvordan eleverne kan inddeles i segmenter ud fra samspillet mellem deres tilfredshed og loyalitet. I parentes er angivet udviklingen i forhold til sidste måling. Ambassadører: Disse elever er kendetegnet ved høj tilfredshed og høj loyalitet. Deres yderst positive holdning bevirker, at de bidrager positivt til skolens virke, og at de anbefaler skole og uddannelse til venner og bekendte. Kernebrugere: Disse elever er positivt stemt over for skolen og uddannelsen og er kendetegnet ved en mellem til høj tilfredshed og loyalitet. De bidrager ligesom Ambassadørerne positivt til skolens virke. Trofaste brugere: Denne type elever udtrykker lav tilfredshed og mellem til høj loyalitet. Når eleven - trods den lave tilfredshed ikke ønsker eller overvejer at forlade sin uddannelse/skole, vil det typisk være begrundet i de betragtelige personlige omkostninger, der kan være ved at skifte uddannelse og/eller skole. Sammenhæng mellem tilfredshed og loyalitet I kortet til højre kan du se variationen i tilfredsheden og loyaliteten blandt skolerne. Desuden kan du se udviklingen i de medvirkende skolers samlede resultat. Man kan tydeligt se, at høj tilfredshed medfører en høj loyalitet, mens lav tilfredshed medfører lav loyalitet. Loyalitet Lav Loyalitet Høj De trofaste brugere ES: %(-2%) De kritiske brugere ES: 17%(-5%) Lav Kernebrugere ES: 48%(+3%) De troløse brugere ES: 4%(-1%) Tilfredshed Troløse brugere: De troløse brugere er meget kritiske elever og ikke afskrækkede ved tanken om at skifte uddannelse/skole, såfremt et markant bedre alternativ tilbyder sig. Ambassadører ES: 21%(+4%) Høj NB: Kassernes størrelse afspejler ikke antallet af elever i segmentet. Hvor mange procent, der udgør hvert segment, skal aflæses inden i kasserne. Kritiske brugere: Denne type elever er generelt kendetegnet ved at være utilfredse, og de er i tvivl om deres valg af uddannelse og uddannelsessted. Erhvervsskolerne samlet 05 Erhvervsskolerne samlet 04 Alle skoler Tilfredshed MarkedsConsult A/S Side 6

7 Overordnede faktorer (1/3) Elevernes overordnede vurdering af Ledelse og Undervisere Ledelse Erhvervsskolerne samlet Erhvervsskolerne samlet Den jydske Haandværkerskole Dalum UddannelsesCenter 65 Randers Tekniske Skole 65 Fredericia-Middelfart Tekniske Skole 65 Silkeborg Tekniske Skole Aalborg SKOLERNES tekniske skole 58 Selandia RESULTATER 57 Uddannelsescenter Herning 56 ANONYMISERET Aarhus tekniske Skole 55 Odense Tekniske Skole 55 Erhvervsskolen Hamlet 55 CEU Kolding 54 EUC Vest 53 København TS 48 TEKO 47 Undervisere Erhvervsskolerne samlet 05 Erhvervsskolerne samlet Den jydske Haandværkerskole 81 Dalum UddannelsesCenter 77 København TS 74 Randers Tekniske Skole 74 CEU Kolding 73 Aalborg SKOLERNES tekniske skole 72 Silkeborg RESULTATER Tekniske Skole 71 Odense ANONYMISERET Tekniske Skole TEKO EUC Vest Fredericia-Middelfart Tekniske Skole Selandia 69 Uddannelsescenter Herning 69 Aarhus tekniske Skole 69 Erhvervsskolen Hamlet 68 MarkedsConsult A/S Side 7

8 Overordnede faktorer (2/3) Elevernes overordnede vurdering af Undervisning og Socialt miljø Undervisning Erhvervsskolerne samlet Erhvervsskolerne samlet Den jydske Haandværkerskole 76 Dalum UddannelsesCenter 71 Randers Tekniske Skole 71 Fredericia-Middelfart Tekniske Skole 69 CEU Kolding 68 Aalborg SKOLERNES tekniske skole 68 Odense RESULTATER Tekniske Skole 68 Uddannelsescenter Herning 67 ANONYMISERET Silkeborg Tekniske Skole 66 Erhvervsskolen Hamlet 65 Aarhus tekniske Skole 65 Selandia 65 EUC Vest 63 TEKO 63 København TS 62 Socialt miljø Erhvervsskolerne samlet Erhvervsskolerne samlet Den jydske Haandværkerskole 77 TEKO 73 Dalum UddannelsesCenter 73 Aalborg tekniske skole Randers Tekniske Skole Fredericia-Middelfart SKOLERNES Tekniske Skole 69 Uddannelsescenter RESULTATER Herning 68 Silkeborg ANONYMISERET Tekniske Skole 67 CEU Kolding 67 Odense Tekniske Skole 66 Aarhus tekniske Skole 65 EUC Vest 65 Erhvervsskolen Hamlet 63 Selandia 63 København TS 56 MarkedsConsult A/S Side 8

9 Overordnede faktorer (3/3) Elevernes overordnede vurdering af Fysisk miljø og Image Fysisk miljø Erhvervsskolerne samlet Erhvervsskolerne samlet TEKO 75 Fredericia-Middelfart Tekniske Skole 72 Den jydske Haandværkerskole 71 Dalum UddannelsesCenter 68 Aalborg tekniske skole 66 Uddannelsescenter SKOLERNES Herning 65 Silkeborg RESULTATER Tekniske Skole 65 Odense Tekniske Skole 65 ANONYMISERET Randers Tekniske Skole 64 Erhvervsskolen Hamlet 64 CEU Kolding 64 Aarhus tekniske Skole 61 Selandia 59 EUC Vest 59 København TS 52 Image Erhvervsskolerne samlet Erhvervsskolerne samlet Den jydske Haandværkerskole 82 Dalum UddannelsesCenter 71 TEKO 71 Randers Tekniske Skole Fredericia-Middelfart Tekniske Skole 69 Aalborg SKOLERNES tekniske skole 68 Uddannelsescenter RESULTATER Herning 67 CEU Kolding ANONYMISERET 66 Silkeborg Tekniske Skole 66 Odense Tekniske Skole 66 Erhvervsskolen Hamlet 65 Selandia 63 EUC Vest 62 Aarhus tekniske Skole København TS 55 MarkedsConsult A/S Side 9

10 Overordnet Prioriteringskort Skabelse af Tilfredshed og Loyalitet Om det overordnede Prioriteringskort Denne side er central i rapporten, da Prioriteringskortet viser samspillet mellem elevernes tilfredshed og den betydning, de enkelte faktorer har for dem. Her kan man se, hvilke faktorer erhvervsskolerne samlet set med størst fordel kan prioritere i den fremtidige indsats. Prioriteringskortene på de efterfølgende sider viser hvilke specifikke elementer, der skal arbejdes med for at fastholde styrkerne og forbedre indsatsområderne. Det betyder felterne i Prioriteringskortet er områder, hvor tilfredsheden er relativt lav, samtidig med at området er af stor betydning for den overordnede tilfredshed. Ethvert forbedringsarbejde bør tage afsæt i indsatsområderne, da en indsats her, alt andet lige, vil give den største effekt (dvs. større overordnet tilfredshed). Områder kaldes, når de har stor betydning for den overordnede tilfredshed, samtidig med at tilfredsheden på området er relativt høj. Her gælder det om at fastholde tilfredsheden, så den ikke falder, og det potentielt bliver et indsatsområde. er områder, hvor tilfredsheden er relativt høj, men hvor området ikke er af særlig stor betydning for den overordnede tilfredshed. Her kan det være relevant enten at nedjustere ressourceforbruget eller alternativt at øge elevernes opmærksomhed på området for at øge dets betydning for dem. er områder, hvor tilfredsheden er relativt lav, samtidig med at området ikke har særlig stor betydning for den overordnede tilfredshed. bør derfor primært prioriteres, hvis der er en forventning om, at området i fremtiden vil få større betydning for eleverne. Overordnet prioriteringskort - Ledelse Vurdering Undervisere Socialt miljø Fysisk miljø Undervisning Image - Undervisning - Image - Undervisere - Socialt miljø - Fysisk miljø Ledelse Lav Effekt af en forbedring Høj MarkedsConsult A/S Side

11 Ledelse Elevernes vurdering af de underliggende forhold Ledelse 9. Information om regler, tidsfrister og ændringer i uddannelsen 11. Lydhør overfor initiativer og forslag 13. for at få vejledning. Ledelsen af uddannelsen er synlig i dagligdagen 12. Skemaplanlægningen 15. Konsekvens overfor 14. Information om ikke følger dem, der aflysninger skolens og ændringer regler Erhvervsskolerne samlet Erhvervsskolerne samlet Best practise #1: Best practise #2: Erhvervsskolen Hamlet Aalborg tekniske skole Odense Tekniske Skole TEKO Silkeborg Tekniske Skole CEU Kolding SKOLERNES RESULTATER ANONYMISERET Dalum UddannelsesCenter Den jydske Haandværkerskole EUC Vest Selandia Randers Tekniske Skole Aarhus tekniske Skole Fredericia-Middelfart Tekniske Skole Uddannelsescenter Herning København TS NB: Indekset for den samlede faktor Ledelse dannes af spørgsmål 9, 11 og 13. Øvrige spørgsmål er supplerende i forhold til at forbedre faktoren Ledelse Information om regler, tidsfrister og ændringer i uddannelsen 11. Lydhør overfor initiativer og forslag 14. Information om aflysninger og ændringer 15 (ingen punkter) Vurdering for at få vejledning 15. Konsekvens overfor dem, der ikke følger skolens regler. Ledelsen af uddannelsen er synlig i dagligdagen 12. Skemaplanlægningen Lav Effekt af en forbedring Høj MarkedsConsult A/S Side 11

12 Undervisere (1/2) Elevernes vurdering af de underliggende forhold Undervisere 17. Fagligt dygtige 19. Forklarer emnerne, så de bliver interessante 28. Engagerede 16. Brug af praktiske eksempler i undervisningen 18. Forklarer emnerne, så de forstås. Samarbejder godt omkring elever/ lærlinge/ studerende 21. Giver hjælp, hvis der er brug for det Erhvervsskolerne samlet Erhvervsskolerne samlet Best practise #1: Best practise #2: Erhvervsskolen Hamlet Aalborg tekniske skole Odense Tekniske Skole TEKO Silkeborg Tekniske Skole CEU Kolding SKOLERNES RESULTATER ANONYMISERET Dalum UddannelsesCenter Den jydske Haandværkerskole EUC Vest Selandia Randers Tekniske Skole Aarhus tekniske Skole Fredericia-Middelfart Tekniske Skole Uddannelsescenter Herning København TS NB: Indekset for den samlede faktor Undervisere dannes af spørgsmål 17, 19 og 28. Øvrige spørgsmål er supplerende i forhold til at forbedre faktoren Undervisere. MarkedsConsult A/S Side 12

13 Undervisere (2/2) Elevernes vurdering af de underliggende forhold Undervisere 22. Seriøse, godt forberedte, kommer til tiden, overholder aftaler 23. Tager hensyn til forskellighed (fagligt, personligt og socialt) 24. Løser konflikter, når det er nødvendigt 25. Konsekvens overfor useriøse elever/ lærlinge/ studerende 26. Giver lyst til at komme til undervisningen 27. Lette at snakke med 29. Giver tilbagemelding på præstationer og arbejdsindsats Erhvervsskolerne samlet Erhvervsskolerne samlet Best practise #1: Best practise #2: Erhvervsskolen Hamlet Aalborg tekniske skole Odense Tekniske Skole TEKO Silkeborg Tekniske Skole CEU Kolding SKOLERNES RESULTATER ANONYMISERET Dalum UddannelsesCenter Den jydske Haandværkerskole EUC Vest Selandia Randers Tekniske Skole Aarhus tekniske Skole Fredericia-Middelfart Tekniske Skole Uddannelsescenter Herning København TS NB: Indekset for den samlede faktor Undervisere dannes af spørgsmål 17, 19 og 28. Øvrige spørgsmål er supplerende i forhold til at forbedre faktoren Undervisere. 19. Forklarer emnerne, så de bliver interessante 23. Tager hensyn til forskellighed (fagligt, personligt og socialt) 24. Løser konflikter, når det er nødvendigt 26. Giver lyst til at komme til undervisningen Vurdering Engagerede 16. Brug af praktiske eksempler i undervisningen 18. Forklarer emnerne, så de forstås 21. Giver hjælp, hvis der er brug for det 27. Lette at snakke med 17. Fagligt dygtige 22. Seriøse, godt forberedte, kommer til tiden, overholder aftaler Lav 25 Effekt af en forbedring Høj. Samarbejder godt omkring elever/lærlinge/studerende 25. Konsekvens overfor useriøse elever/lærlinge/studerende 29. Giver tilbagemelding på præstationer og arbejdsindsats MarkedsConsult A/S Side 13

14 Undervisning Elevernes vurdering af de underliggende forhold Undervisning. Undervisningen udfordrer fagligt 32. Opgaverne/ Projekterne er spændende. Lærer tilstrækkeligt nyt hver dag 31. Forhold mellem teori og praksis i undervisningen 33. Sjældent stresset på grund af arbejdsmængden 34. Oplever sjældent spildtid i undervisning en/ projektforløb 35. Det faglige samarbejde med holdkammerater 36. Holdet/ klassen fungerer godt (tilstrækkelig ro og orden) Erhvervsskolerne samlet Erhvervsskolerne samlet Best practise #1: Best practise #2: Erhvervsskolen Hamlet Aalborg tekniske skole Odense Tekniske Skole TEKO Silkeborg Tekniske Skole CEU Kolding SKOLERNES RESULTATER ANONYMISERET Dalum UddannelsesCenter Den jydske Haandværkerskole EUC Vest Selandia Randers Tekniske Skole Aarhus tekniske Skole Fredericia-Middelfart Tekniske Skole Uddannelsescenter Herning København TS NB: Indekset for den samlede faktor Undervisning dannes af spørgsmål, 32 og. Øvrige spørgsmål er supplerende i forhold til at forbedre faktoren Undervisning. 32. Opgaverne/Projekterne er spændende 34. Oplever sjældent spildtid i undervisningen/projektforløb Vurdering Undervisningen udfordrer fagligt. Lærer tilstrækkeligt nyt hver dag 31. Forhold mellem teori og praksis i undervisningen 35. Det faglige samarbejde med holdkammerater 36. Holdet/klassen fungerer godt (tilstrækkelig ro og orden) Sjældent stresset på grund af arbejdsmængden 34 Lav Effekt af en forbedring Høj MarkedsConsult A/S Side 14

15 Socialt miljø Elevernes vurdering af de underliggende forhold Socialt miljø 41. Det sociale samvær på holdet/i klassen Der Stemningen afholdes på tilstrækkeligt uddannelsess med arrangementer tedet Erhvervsskolerne samlet Erhvervsskolerne samlet Best practise #1: Best practise #2: Erhvervsskolen Hamlet Aalborg tekniske skole Odense Tekniske Skole TEKO Silkeborg Tekniske Skole CEU Kolding SKOLERNES RESULTATER ANONYMISERET Dalum UddannelsesCenter Den jydske Haandværkerskole EUC Vest Selandia Randers Tekniske Skole Aarhus tekniske Skole Fredericia-Middelfart Tekniske Skole Uddannelsescenter Herning København TS (ingen punkter) 42. Stemningen på uddannelsesstedet Det sociale samvær på holdet/i klassen Vurdering 43. Der afholdes tilstrækkeligt med arrangementer 43 Lav Effekt af en forbedring Høj MarkedsConsult A/S Side 15

16 Fysisk miljø Elevernes vurdering af de underliggende forhold Fysisk miljø 37. Skole- /arbejdsudstyr er tidssvarende (maskiner, værktøj, bøger) 44. Uddannelsesstedets lokaler har en god standard 45. Uddannelsesstedets lokaler er rene 38. God adgang til Pc ere 39. God adgang til Internet. Fysiske arbejdsforhold er gode (borde, stole, værksteder) 46. Undervisningslokalerne er behagelige at være i (plads, lys og varme) 47. Nemt at komme til og fra uddannelses-stedet Erhvervsskolerne samlet Erhvervsskolerne samlet Best practise #1: Best practise #2: Erhvervsskolen Hamlet Aalborg tekniske skole Odense Tekniske Skole TEKO Silkeborg Tekniske Skole SKOLERNES RESULTATER ANONYMISERET CEU Kolding Dalum UddannelsesCenter Den jydske Haandværkerskole EUC Vest Selandia Randers Tekniske Skole Aarhus tekniske Skole Fredericia-Middelfart Tekniske Skole Uddannelsescenter Herning København TS Prisniveauet på uddannelsesstedet er rimeligt NB: Indekset for den samlede faktor Fysisk miljø dannes af spørgsmål 37, 44 og 45. Øvrige spørgsmål er supplerende i forhold til at forbedre faktoren Fysisk miljø. 44. Uddannelsesstedets lokaler har en god standard. Fysiske arbejdsforhold er gode (borde, stole, værksteder) 46. Undervisningslokalerne er behagelige at være i (plads, lys og varme) Vurdering Skole-/arbejdsudstyr er tidssvarende (maskiner, værktøj, bøger) 45. Uddannelsesstedets lokaler er rene 38. God adgang til Pc ere 39. God adgang til Internet 47. Nemt at komme til og fra uddannelsesstedet 48. Prisniveauet på uddannelsesstedet er rimeligt Lav 48 Effekt af en forbedring Høj MarkedsConsult A/S Side 16

17 Image Elevernes vurdering af de underliggende forhold Image 49. Lærer det, man har brug for 53. Andre opfatter uddannelsesstedet som et godt sted at uddanne sig 54. Uddannelsesstedet er på forkant med udviklingen 51. Giver mulighed for at få spændende job bagefter Erhvervsskolerne samlet Erhvervsskolerne samlet Best practise #1: Best practise #2: Erhvervsskolen Hamlet Aalborg tekniske skole Odense Tekniske Skole TEKO Silkeborg Tekniske Skole SKOLERNES RESULTATER ANONYMISERET CEU Kolding Dalum UddannelsesCenter Den jydske Haandværkerskole EUC Vest Selandia Randers Tekniske Skole Aarhus tekniske Skole Fredericia-Middelfart Tekniske Skole Uddannelsescenter Herning København TS Uddannelsen er erhvervsrelevant NB: Indekset for den samlede faktor Image dannes af spørgsmål 49, 53 og 54. Øvrige spørgsmål er supplerende i forhold til at forbedre faktoren Image. 49. Lærer det, man har brug for 54. Uddannelsesstedet er på forkant med udviklingen (ingen punkter) Vurdering Giver mulighed for at få spændende job bagefter 52. Uddannelse er erhvervsrelevant 53. Andre opfatter uddannelsesstedet som et godt sted at uddanne sig Lav Effekt af en forbedring Høj MarkedsConsult A/S Side 17

18 Udenfor modellen Kontaktlæreordning og uddannelsesplan 55. Uddannelsesplanen er få en aftale 56. Nemt at nyttig og med kontaktlærer støtter Erhvervsskolerne samlet Erhvervsskolerne samlet Best practise #1: Best practise #2: Kontaktlærerens vejledning er nyttig og støtter i uddannelsen Erhvervsskolen Hamlet Aalborg tekniske skole Odense Tekniske Skole TEKO Silkeborg Tekniske Skole CEU Kolding Dalum UddannelsesCenter Den jydske Haandværkerskole EUC Vest Selandia SKOLERNES RESULTATER ANONYMISERET Randers Tekniske Skole Aarhus tekniske Skole Fredericia-Middelfart Tekniske Skole Uddannelsescenter Herning København TS MarkedsConsult A/S Side 18

19 Undervisningsmiljøvurdering Vurdering af det æstetiske, psykiske og fysiske miljø Æstetisk miljø 0 Erhvervsskolerne samlet 04 Erhvervsskolerne samlet Undervisningslokalerne er indrettet så de virker inspirerende Fællesarealerne er spændende at opholde sig i Skolen er flot udsmykket Skolens udemiljø er spændende Skolen er generelt godt vedligeholdt Socialt miljø Det sociale samvær på holdet/i klassen Stemningen på uddannelsesstedet Der afholdes tilstrækkeligt med arrangementer Fysisk miljø Skole- Uddannelsesst /arbejdsudstyr edets lokaler Uddannelsesst edets lokaler God adgang til Pc ere God adgang til Internet Fysiske arbejdsforhold Undervisningsl okalerne er Nemt at komme til og Prisniveauet på er har en god er rene er gode (borde behagelige at fra uddannelsesste tidssvarende (maskiner standard stole værksteder) være i (plads lys og varme) uddannelsesst edet det er rimeligt værktøj bøger) MarkedsConsult A/S Side 19

20 Baggrundsresultater (1) Alder år (45%) 19- år (21%) år (%) 26 år eller derover (15%) Ledelse Undervisere Undervisning Socialt miljø Fysisk miljø Image Tilfredshed Loyalitet MarkedsConsult A/S Side

Københavns Tekniske Skole Inspk.-omr. Glostrup

Københavns Tekniske Skole Inspk.-omr. Glostrup Inspk.-omr. Glostrup Rapporten er baseret på 221 besvarelser Områderapport [1] Indledning Indhold 1. Indledning 2. Tilfredshed og Loyalitet 3. Overordnede faktorer og Prioriteringskort prioritering af

Læs mere

ETU 2006 Elevtilfredshedsundersøgelse. Selandia CEU. Svarprocent: 69% (1.676 besvarelser ud af 2.446 mulige) Skolerapport [1]

ETU 2006 Elevtilfredshedsundersøgelse. Selandia CEU. Svarprocent: 69% (1.676 besvarelser ud af 2.446 mulige) Skolerapport [1] ETU 6 Elevtilfredshedsundersøgelse Selandia CEU Svarprocent: % (1.6 besvarelser ud af 2.446 mulige) ETU 6 Elevtilfredshedsundersøgelse Skolerapport [1] Indledning ETU 6 Elevtilfredshedsundersøgelse Indhold

Læs mere

VTU Virksomhedstilfredshedsundersøgelse forår 2006

VTU Virksomhedstilfredshedsundersøgelse forår 2006 VTU Virksomhedstilfredshedsundersøgelse forår 6 Baseret på svar fra 69 virksomhedsrepræsentanter Inspektørområderapport Indledning og konklusion Tilfredshed og Loyalitet Overordnede faktorer Specifikke

Læs mere

Medarbejdertilfredshed 2003

Medarbejdertilfredshed 2003 Medarbejdertilfredshed 2003 Rapporten er baseret på 77 besvarelser, hvilket giver en svarprocent på 78%. Medarbejdertilfredshed 2003 Side 1 Introduktion Om undersøgelsen Konklusion Side 2 Introduktion

Læs mere

VTU Virksomhedstilfredshedsundersøgelse forår 2006

VTU Virksomhedstilfredshedsundersøgelse forår 2006 VTU Virksomhedstilfredshedsundersøgelse forår 6 Erhvervsskolernes Benchmarkingnetværk Svarprocent: 27% (3.181 besvarelser ud af 11.692 mulige) VTU forår 6 Indledning og konklusion Tilfredshed og Loyalitet

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 12 - Professionshøjskoler samlet December 12 - Svarprocent: 21% (1/9) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet

Læs mere

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse ETU 9 Elevtilfredshedsundersøgelse Randers Tekniske Skole Svarprocent: 76% (568 besvarelser ud af 752 mulige) Skolerapport Introduktion Indhold Indledning 1. Indledning og Konklusion 2. Tilfredshed og

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Skive Tekniske Skole Svarprocent: 52% (116 besvarelser ud af 225 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

VTU 2013 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2013 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 213 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Teknisk Erhvervsskole Center Svarprocent: 44% (97 besvarelser ud af af 222 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - April 13 Svarprocent: 82% (1813/2222) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

SOSU samlet. Svarprocent: 69% (3.548 besvarelser ud af 5.152 mulige) Netværksrapport

SOSU samlet. Svarprocent: 69% (3.548 besvarelser ud af 5.152 mulige) Netværksrapport ETU 9 Elevtilfredshedsundersøgelse SOSU samlet Svarprocent: 69% (3.548 besvarelser ud af 5.152 mulige) Netværksrapport Introduktion Indhold Indledning Formål 1. Indledning og Konklusion 2. Tilfredshed

Læs mere

VTU 2008 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2008 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 28 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Teknisk designer Svarprocent: 42% (5 besvarelser ud af 12 mulige) Områderapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og konklusion Tilfredshed og Loyalitet

Læs mere

EUD/HTX/HHX / samlet. Svarprocent: 70% (26.343 besvarelser ud af 37.505 mulige) Netværksrapport

EUD/HTX/HHX / samlet. Svarprocent: 70% (26.343 besvarelser ud af 37.505 mulige) Netværksrapport ETU 8 Elevtilfredshedsundersøgelse EUD/HTX/HHX / samlet Svarprocent: 7% (26.343 besvarelser ud af 37.55 mulige) Netværksrapport Introduktion Indhold Indledning Formål 1. Indledning og Konklusion 2. Tilfredshed

Læs mere

Brugertilfredshed 2014

Brugertilfredshed 2014 Brugertilfredshed 14 Erhvervsakademiernes Akademi- og Diplomuddannelser December 14 Svarprocent: % ( ud af 162 mulige) Hovedrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte

Læs mere

Elektriker. Svarprocent: 30% (205 besvarelser ud af 674 mulige)

Elektriker. Svarprocent: 30% (205 besvarelser ud af 674 mulige) VTU 8 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Elektriker Svarprocent: 3% (5 besvarelser ud af 674 mulige) Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning, datagrundlag og konklusion Tilfredshed og Loyalitet Overordnede

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 MTU 9 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 9 Svarprocent: 96% (19/114) Skolerapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse UddannelsesCenter Århus Svarprocent: % (93 besvarelser ud af 111 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater:

Læs mere

Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen

Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen VTU 1 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen Svarprocent: 56% (61 besvarelser ud af 18 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning Indledning,

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 1% ( besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 14 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (12 besvarelser ud af 141 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 91% ( besvarelser ud af 22 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

VTU Virksomhedstilfredshedsundersøgelse forår 2006

VTU Virksomhedstilfredshedsundersøgelse forår 2006 VTU Virksomhedstilfredshedsundersøgelse forår 6 Selandia CEU Svarprocent: % (346 besvarelser ud af 867 mulige) Skolerapport Indledning og konklusion Tilfredshed og Loyalitet Overordnede faktorer Specifikke

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2015 Svarprocent: 88% (1006/1140) ESB Benchmarkingrapport Fortroligt Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 81% ( besvarelser ud af 99 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 71% (48/68) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 12 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 68% (48 besvarelser ud af 71 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 93% (125 besvarelser ud af 135 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 9% (74 besvarelser ud af 82 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (59 besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 88% (198 besvarelser ud af 224 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 72% (82 besvarelser ud af 114 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 88% (71 besvarelser ud af 81 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2013 Svarprocent: 85% (4293/5061) ESB Benchmarkingrapport Fortroligt Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 12 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 85% (19 besvarelser ud af 224 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 6 Hovedresultater: Arbejdsglæde og

Læs mere

Medlemsundersøgelsen 2012

Medlemsundersøgelsen 2012 Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder Foreningen af Speciallæger bør prioritere for at forbedre tilfredshed og loyalitet blandt medlemmerne af Foreningen af Praktiserende Speciallæger

Læs mere

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 MTU 9 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 9 Svarprocent: 9% (/67) Skolerapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Konklusion Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2009-10 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler

Tilfredshedsundersøgelse 2009-10 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Tilfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 Svarprocent: 27% (98 besvarelser ud af 365 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold Indledning 1.

Læs mere

HANSENBERG. Svarprocent: 39% (400 besvarelser ud af 1014 mulige) Skolerapport

HANSENBERG. Svarprocent: 39% (400 besvarelser ud af 1014 mulige) Skolerapport VTU 1 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse HANSENBERG Svarprocent: 39% ( besvarelser ud af 114 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning Indledning, datagrundlag og konklusion Tilfredshed

Læs mere

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen, samt svarprocenter

Læs mere

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker.

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 71,0 77,6 62,4 Administration og information Rekruttering af elever 58,7 71,2 Skoleperiodernes indhold Motivation 72,4 72,1

Læs mere

Medlemstilfredshed 2010

Medlemstilfredshed 2010 Medlemstilfredshed 21 November 21 Rapport for Finansforbundet Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Tilfredshed og Loyalitet er og sammenligninger Hvordan skaber

Læs mere

ETU 2011 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2012

ETU 2011 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2012 ETU 2011 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2012 Benchmarkingrapport for EUD Ekskl. SOSU Resultaterne er baseret på besvarelser fra i alt 34.1 elever Indhold Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen,

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia 28 Oktober 28 Hovedrapport Movia Johannes Sloth Svarprocent: 9% (2/37) Konklusion v/ Ennova Markant stigning i Arbejdsglæde og Loyalitet Troskab

Læs mere

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 MTU 9 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 9 Svarprocent: 1% (73/73) Skolerapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Konklusion Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 Januar 2015

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 Januar 2015 Elevtrivselsundersøgelsen 2014 Januar 2015 Benchmarkingrapport for HTX-HHX Rapporten er baseret på 12032 svar Indhold Indhold Del I Datagrundlag mv. Del II Anbefalinger til det videre arbejde Del III Resultatopsplitninger

Læs mere

Syddansk Erhvervsskole

Syddansk Erhvervsskole VTU 1 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Syddansk Erhvervsskole Svarprocent: % (212 besvarelser ud af 137 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning Indledning, datagrundlag og konklusion

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 85% (32 besvarelser ud af 356 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og

Læs mere

Auto College Aalborg

Auto College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 22 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Administration og information 67,4 55,7 Rekruttering af elever 55,9 7,3 Skoleperiodernes indhold Motivation 7, 7,9 Elevens

Læs mere

ETU 2014 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2015

ETU 2014 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2015 ETU 2014 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2015 Benchmarkingrapport for EUD Ekskl. SOSU Rapporten er baseret på 258 svar Indhold Indhold Del I Datagrundlag Del II Resultater for Elevtrivsel på institutionsniveau

Læs mere

ETU 2011 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2012

ETU 2011 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2012 ETU 2011 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2012 Benchmarkingrapport for HTX/HHX Resultaterne er baseret på besvarelser fra i alt 25.845 HTX og HHX elever Indhold Indhold Del I Datagrundlag Del II Overordnede

Læs mere

Uddannelsesbenchmark.dk HG

Uddannelsesbenchmark.dk HG Benchmarkingrapport Uddannelsesbenchmark.dk HG Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Uddannelsesbenchmark.dk, HG Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 Metode Side 29 2

Læs mere

Karakterbogen. Uddannelsesbenchmark.dk, HG. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Udarbejdet af ASPEKT R&D

Karakterbogen. Uddannelsesbenchmark.dk, HG. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Uddannelsesbenchmark.dk, HG Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Karakterbogen Elevtrivselsundersøgelse Uddannelsesbenchmark.dk, HG Benchmarkingrapporten har til

Læs mere

Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder 3F bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet

Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder 3F bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder 3F bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Rapport for 3F Hovedrapport November 2012 Indhold og forord Indholdsfortegnelse

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 December 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 9 (4 besvarelser ud af 5 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Technology College Aalborg. Technology College Aalborg.

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Technology College Aalborg. Technology College Aalborg. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 202 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Automatik og proces 6,9 77, 4, Administration og information Rekruttering af elever 60, 70,6 Skoleperiodernes indhold Motivation

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 214 December 214 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: (111 besvarelser ud af 116 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Tech College Aalborg

Tech College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse Tech College Aalborg Colleger: College College College College College College College Style & Wellness College College Style & Wellness

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2010

Elevtrivselsundersøgelsen 2010 Elevtrivselsundersøgelsen 2010 Anders Filtenborg, Afdelingchef, Ennova Odense, 19. januar 2011 Ennova A/S Agenda 1. Om undersøgelsen et nyt projekt 2. Hovedresultater 2010 3. Opfølgningsarbejdet en køreplan

Læs mere

Kundetilfredshedsundersøgelse 2002

Kundetilfredshedsundersøgelse 2002 Kundetilfredshedsundersøgelse 2002 Skadesforsikring Side 1 Indledning Indledning Side 2-6 Hovedresultater Indledning Datagrundlag EPSI-modellen Side 7-14 Spørgsmål Side 15-22 Appendiks Side 23-28 Side

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2010

Elevtrivselsundersøgelsen 2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Svarprocent: 99% (4/4) Fortroligt Indhold Del I Del II Del II (fortsat) Sammenfatning af undersøgelsens resultater Resultater og anbefalinger til det videre arbejde Resultater

Læs mere

Construction College

Construction College VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaunsøgelse Uddannelser: Vindmølleoperatør 72,9 57,9 Administration og information Rekruttering af elever 63,6 Skoleperiones indhold Motivation 67,6

Læs mere

Procentandel/Indekstal 0 betyder, at spørgsmålet ikke blev stillet (eller formuleret anderledes) i den pågældende skole.

Procentandel/Indekstal 0 betyder, at spørgsmålet ikke blev stillet (eller formuleret anderledes) i den pågældende skole. Uddannelse I hver datacelle angives to tal:. Øverste tal i hver celle er enten procentandelen af svarpersoner, som opfylder kriteriet (Indekskriterium) eller i de tilfælde, hvor der benyttes - skalaen

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt medarbejderne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 11-12 I foråret 2012 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (145 besvarelser ud af 1 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KALUNDBORG FORSYNING Totalrapport December 2013 INDHOLD 3 HOVEDRESULTATER OPSUMMERET 4 OM DENNE RAPPORT 4 EFFEKTANALYSE 5 OPBYGNING AF RAPPORTEN 6 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80%

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80% Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 215 Skolerapport besvarelser ud af 125 = % 1 Tolkning af resultatet 6 1 1 Kilde: Ennova MTU 211 præsentation 2 Arbejdsglæde - tilfredshed og motivation 213 215 74 82

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014 HR-målingen 3. runde Forsvarskommandoen Rapport Marts 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt

Læs mere

Appendiks. Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004

Appendiks. Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 Appendiks Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 Appendiks Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 2005 Indhold Appendiks 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2010 2011. Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU)

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2010 2011. Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU) Kvalitetssikring Rapporter og opfølgningsplaner Evalueringsområder 2010 2011 Nøgleområde 1/10 11: Strategi proces Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU) Nøgleområde 3/10 11: Klasseteam

Læs mere

HR-MÅLINGEN 4. RUNDE FORSVARSMINISTERIET RAPPORT AUGUST 2015

HR-MÅLINGEN 4. RUNDE FORSVARSMINISTERIET RAPPORT AUGUST 2015 HR-MÅLINGEN 4. RUNDE FORSVARSMINISTERIET RAPPORT AUGUST 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING OVERORDNEDE RESULTATER PRIORITERING AF INDSATSOMRÅDERNE INTERNT BENCHMARK EKSTERNT BENCHMARK: OFFENTLIGT ANSATTE

Læs mere

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt medarbejderne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 13-14 I foråret 2014 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 92% (4 besvarelser ud af 531 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 96% (66 besvarelser ud af mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering 2014. Auto College

Undervisningsmiljøvurdering 2014. Auto College Undervisningsmiljøvurdering 2014 Undersøgelsen er gennemført via spørgeskemaundersøgelse Efterår 2014 Overordnede resultater 10 9 8 7 6 72,7 68,9 77,0 62,9 72,1 63,2 55,5 70,3 82,8 80,4 85,5 88,5 82,9

Læs mere

VIA University College

VIA University College 1 ARBEJDSMÆNGDE OG TIDSPRES VIA University College Totalrapport Marts 2013 Antal besvarelser: Svarprocent: 1608 83% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

Medlemsundersøgelsen 2014 Fokus på medlemmernes tilfredshed og loyalitet

Medlemsundersøgelsen 2014 Fokus på medlemmernes tilfredshed og loyalitet Medlemsundersøgelsen 14 Fokus på medlemmernes tilfredshed og loyalitet Hovedrapport for Kost & Ernæringsforbundet August 14 Indhold og forord Indholdsfortegnelse Forord 3 Sammenfatning af medlemsundersøgelsen

Læs mere

Trivsel blandt Butiksansatte

Trivsel blandt Butiksansatte Trivsel blandt Butiksansatte Oktober 2001 Disposition Baggrund Samarbejde Datagrundlag Model Resultater Overordnede resultater Detaljerede resultater Baggrund Samarbejde, datagrundlag og model Undersøgelsen

Læs mere

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Solrød Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 200 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Solrød Gymnasium Solrød Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse 200 Der har deltaget i alt 60 elever ud af 6

Læs mere

Skolepraktik tilfredshedsundersøgelse STU 2011

Skolepraktik tilfredshedsundersøgelse STU 2011 Skolepraktik tilfredshedsundersøgelse STU 2011 165 skolepraktikelever er i oktober blevet bedt om deres mening, hvoraf 118 har svaret. Hvilket giver en svarprocent på 71,5 %. Forklaring Der er i denne

Læs mere

APV 2011 Arbejdspladsvurdering

APV 2011 Arbejdspladsvurdering APV 211 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 211) Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Notat om VTU 2014. Notat: VTU 2014. Hovedadministration Lillelundvej 21 DK-7400 Herning +45 7213 4500 www.herningsholm.dk

Notat om VTU 2014. Notat: VTU 2014. Hovedadministration Lillelundvej 21 DK-7400 Herning +45 7213 4500 www.herningsholm.dk Notat om VTU 2014 1 1. Baggrund Skolen har gennem flere år pågået arbejdet med at øge og forbedre samarbejdet med virksomhederne ude i de enkelte uddannelsesområder for at øge fastholdelsen af elever i

Læs mere

KVALITETSRAPPORT - NØGLEN TIL VIDEN OG UDVIKLING

KVALITETSRAPPORT - NØGLEN TIL VIDEN OG UDVIKLING KVALITETSRAPPORT - NØGLEN TIL VIDEN OG UDVIKLING Indledning KEA udarbejder hvert år en kvalitetsrapport. Rapporten er et tilbageblik på året 2012 og skal bruges som afsæt til at se fremad, sætte mål og

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1 Medlemsundersøgelse 13 Side 1 Til: Fra: Hovedbestyrelsen Sekretariatet Notat 9.september 13 IDA Medlemsundersøgelse 13 IDA har i august 13 gennemført en undersøgelse af medlemmernes tilfredshed med IDA.

Læs mere