ETU Benchmarkingrapporten: Erhvervsskolerne samlet. Elevtilfredshedsanalyse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ETU 2005. Benchmarkingrapporten: Erhvervsskolerne samlet. Elevtilfredshedsanalyse"

Transkript

1 ETU 05 Elevtilfredshedsanalyse Benchmarkingrapporten: Erhvervsskolerne samlet Rapporten er baseret på 14.3 besvarelser ud af mulige. Svarprocenten er %.

2 Indledning Information om undersøgelsen Formålet med Benchmarkingrapporten Denne rapport afdækker det samlede niveau i tilfredsheden blandt alle de skoler, som er med i Benchmarkingnetværket (se næste side). Rapporten giver overblik over de samlede indsatsområder og styrker på Erhvervsskoleområdet, og giver også et indblik i, hvilke skoler der nyder høj tilfredshed og hvilke der fortsat har udfordringer. Rapporten kan være baggrund for erfaringsudveksling på tværs af skoler og bruges som generelt debatgrundlag blandt øvrige relevante interessenter. Rapporten er på det samlede erhvervsskoleområde værktøjet til: Early warning dvs. har vi et problem? at identificere ændringer i elevernes opfattelser dvs. gør vi det rigtige? at identificere de faktorer, der BETYDER noget for elevernes tilfredshed og loyalitet dvs. hvordan kommer vi videre? at evaluere forbedringsinitiativer dvs. gjorde vi det rigtige? Rapporten giver desuden mulighed for: sammenligning af resultater afledte muligheder for læring og forbedringstiltag. dokumentering af systematisk arbejde med elevtilfredshed overfor relevante interessenter. at få klarhed over hvor prioriteringer på det samlede erhvervsskoleområde har størst effekt. Modellen bag analysen MarkedsConsult har udviklet undersøgelsesmodellen specielt til erhvervsskolemiljøet, hvilket garanterer for den bedste beskrivelse af tilfredsheds- og loyalitetsskabelse på erhvervsskoler. Modellen giver mulighed for sammenligning af resultater på tværs af uddannelser, da alle bruger samme model. Modellen giver svar på to centrale spørgsmål: Hvor tilfredse og loyale er eleverne? Hvilke faktorer har størst betydning for elevernes tilfredshed og loyalitet? Udvikling af modellen Hver faktor i modellen måles ved hjælp af en række spørgsmål, som samlet set giver en dækkende beskrivelse af faktoren. For at finde ud af hvilke faktorer og spørgsmål der er relevante, blev der forud for den første spørgeskemaundersøgelse i Benchmarkingnetværket i 04 gennemført en række repræsentative fokusgrupper på 4 forskellige skoler. Herigennem blev det klarlagt hvilke forhold, der spiller centralt ind i tilfredsheds- og loyalitetsdannelsen. Med andre ord hvilke spørgsmål undersøgelsen skulle indeholde. Modelstruktur & tolkning Det efterfølgende analytiske arbejde viste, at de fem første faktorer i modellen påvirker hvordan eleven oplever sin skole dvs. skolens image (se figur nedenfor). Analysen viste også, at skolen ved at forbedre de fem indsatsområder og skolens image alt andet lige vil få det forventede udbytte: mere tilfredse og mere loyale elever! Rapportens opbygning Rapporten viser først datagrundlaget og derpå rapportens konklusioner. Herefter illustreres hvor tilfredse og loyale eleverne generelt er samt elevernes vurdering af de seks faktorer. I den resterende del af rapporten sættes fokus på vurderingen af de enkelte spørgsmål bag indsatsområderne. Vurderingerne er angivet i søjlediagrammer kombineret med prioriteringskort, som er værktøjet til det videre arbejde. Det videre arbejde på skolen Mens det i denne rapport afdækkes hvad der samlet set betyder noget for tilfredsheden på erhvervsskolerne, har enkelte skoler valgt at få udarbejdet en skolerapport, som mere detaljeret afdækker, hvad der er betydende for netop deres elever analysen af skolernes individuelle data viser nemlig, at hvad der skaber tilfredshed, rent faktisk kan variere fra skole til skole. Man skal derfor være opmærksom på, at denne rapport primært er værdifuld i forhold til benchmarking. Der er også dog mulighed for at arbejde endnu mere detaljeret med de enkelte uddannelser. Til dette formål er der udarbejdet områderapporter, hvor der udover at være specifikke anbefalinger for området også er suppleret med resultater fra samme uddannelse på andre skoler. Meningen er, at disse rapporter kan danne baggrund for læring på tværs af skolerne indenfor samme uddannelse. Alt i alt giver hele undersøgelsen derfor mulighed for arbejde på mange forskellige strategiske niveauer. Ledelse Undervisere Undervisning Image Tilfredshed Loyalitet Socialt miljø Fysisk miljø - Tilfredshed alt i alt - Hvor langt fra eller tæt på ideal - Lever op til forventninger - Anbefale andre uddannelsesstedet - Anbefale andre uddannelsen - Vælge uddannelsesstedet igen - Vælge uddannelsen igen Faktorer Resultater - Stolt af at kunne fortælle andre om uddannelse MarkedsConsult A/S Side 2

3 Datagrundlag Indsamling, statistisk usikkerhed, svarprocenter og spørgsmål Datagrundlaget Dataindsamlingen er gennemført i efteråret 05. Antal besvarelser fordelt på de deltagende skoler er vist til højre. I forhold til andre brugerundersøgelser er den samlede svarprocent yderst tilfredsstillende. Statistisk usikkerhed Enhver statistisk analyse er naturligvis behæftet med en vis usikkerhed, som er central at holde sig for øje, når resultaterne skal fortolkes. Usikkerhedens størrelse er blandt andet afhængig af antallet af elever i undersøgelsen og hvilke skolers resultater man sammenligner. Som en generel tommelfingerregel er usikkerheden i denne rapport på 1 indekspoint. Det betyder, at der skal være en forskel på 2 indekspoint for at man kan konkludere at der er en signifikant forskel i vurderingen mellem to skolers resultater. Skoler Antal mulige svar Antal svar Svarprocent Erhvervsskolen Hamlet % Aalborg tekniske skole % Odense Tekniske Skole % TEKO % Silkeborg Tekniske Skole % CEU Kolding N/A 656 N/A Dalum UddannelsesCenter % Den jydske Haandværkerskole % EUC Vest % Selandia % Randers Tekniske Skole % Aarhus tekniske Skole % Fredericia-Middelfart Tekniske Skole % Uddannelsescenter Herning % København TS % Samlet % Det skal man være opmærksom på: Den jydske Haandværkerskole har kun samlet ind på Elektriker-uddannelsen. København TS har kun samlet ind på Bygge og Anlægs-uddannelserne. Projektdeltagelse Skolerne har selv varetaget dataindsamlingen. MarkedsConsult har varetaget analyse og rapportering. Spørgsmål bag de enkelte faktorer i modellen LOYALITET Anbefale andre uddannelsesstedet Anbefale andre uddannelsen Vælge uddannelsesstedet igen Vælge uddannelsen igen Stolt af at kunne fortælle andre om uddannelsen TILFREDSHED Samlet tilfredshed med uddannelsessted og uddannelse Hvor langt fra eller tæt på ideal Uddannelse og uddannelsessted lever op til forventninger IMAGE Lærer det, man har brug for Andre opfatter uddannelsesstedet som et godt sted at uddanne sig Uddannelsesstedet er på forkant med udviklingen Giver mulighed for at få spændende job bagefter Uddannelse er erhvervsrelevant LEDELSE Information om regler, tidsfrister og ændringer i uddannelsen Lydhør overfor initiativer og forslag for at få vejledning Ledelsen af uddannelsen er synlig i dagligdagen Skemaplanlægningen Information om aflysninger og ændringer Konsekvens overfor dem, der ikke følger skolens regler UNDERVISERE Fagligt dygtige Forklarer emnerne, så de bliver interessante Engagerede Brug af praktiske eksempler i undervisningen Forklarer emnerne, så de forstås Samarbejder godt omkring elever/lærlinge/studerende Giver hjælp, hvis der er brug for det Seriøse, godt forberedte, kommer til tiden, overholder aftaler Tager hensyn til forskellighed (fagligt, personligt og socialt) Løser konflikter, når det er nødvendigt Konsekvens overfor useriøse elever/lærlinge/studerende Giver lyst til at komme til undervisningen Lette at snakke med Giver tilbagemelding på præstationer og arbejdsindsats UNDERVISNING Undervisningen udfordrer fagligt Opgaverne/Projekterne er spændende Lærer tilstrækkeligt nyt hver dag Forhold mellem teori og praksis i undervisningen Sjældent stresset på grund af arbejdsmængden Oplever sjældent spildtid i undervisningen/projektforløb Det faglige samarbejde med holdkammerater Holdet/klassen fungerer godt (tilstrækkelig ro og orden) SOCIALT MILJØ Det sociale samvær på holdet/i klassen Stemningen på uddannelsesstedet Der afholdes tilstrækkeligt med arrangementer FYSISK MILJØ Skole-/arbejdsudstyr er tidssvarende (maskiner, værktøj, bøger) Uddannelsesstedets lokaler har en god standard Uddannelsesstedets lokaler er rene God adgang til Pc ere God adgang til Internet Fysiske arbejdsforhold er gode (borde, stole, værksteder) Undervisningslokalerne er behagelige at være i (plads, lys, varme) Nemt at komme til og fra uddannelsesstedet Prisniveauet på uddannelsesstedet er rimeligt Udenfor modellen: KONTAKTLÆREREN (kun målt for relevante uddannelsen) Min uddannelsesplan er nyttig og støtter mig i min uddannelse Det er nemt at få en aftale med min kontaktlærer Min kontaktlærers vejledning er nyttig og støtter mig i min uddannelse SKOLENS ÆSTETIK Undervisningslokalerne er indrettet så de virker inspirerende Fællesarealerne er spændende at opholde sig i Skolen er flot udsmykket Skolens udemiljø er spændende Skolen er generelt godt vedligeholdt MarkedsConsult A/S Side 3

4 Konklusioner og anbefalinger Hvordan forbedres elevernes tilfredshed og loyalitet? I forhold til sidste måling er nye skoler indtrådt i datagrundlaget. Dog vurderes de nye skoler at være repræsentative mht. både størrelse og geografisk placering i en sådan grad, at der kan drages sammenligning med sidste undersøgelses resultater. Stigninger i Tilfredshed & Loyalitet Udviklingen siden sidste måling i 04 bærer præg af en flot fremgang i både Tilfredshed og Loyalitet. En signifikant stigning på 3 indekspoint i tilfredsheden viser, at det målrettede arbejde har betalt sig. Endvidere er eleverne blevet mere loyale (+5 point) - endda i en periode, hvor hele erhvervsskoleområdet har været meget i medierne som følge af det øgede fokus på praktikordningen. På denne baggrund er udviklingen endnu mere tilfredsstillende. På trods af fremgangen bør arbejdet med at forbedre elevernes Tilfredshed og Loyalitet ikke stoppe her. Med hhv. indeks og 69 på Tilfredshed og Loyalitet er der stadig plads til yderligere forbedring. Hvis erhvervsskolerne fortsat vil blive taget i betragtning, når der skal vælges uddannelse, og hvis man vil nedbringe frafaldet blandt nuværende elever, skal det gode arbejde fortsættes. Loyalitetssegmentering Den positive udvikling i både Tilfredshed og Loyalitet afspejler sig også i elev-segmenteringen. Skolerne har nu hele 21 % Ambassadører mod kun 17 % i 04 dvs. elever som er meget tilfredse og loyale, og som tilmed anbefaler skolen og uddannelsen til andre. Der skal dog stadig fokuseres på at nedbringe andelen af Kritiske brugere (17% af eleverne). Disse elever er meget tæt på at droppe ud, da de hverken er særligt tilfredse eller loyale. Behersket stigning i vurdering af Ledelse smitter af på tilfredsheden Det var kendetegnende for analysen i 04, at faktoren Ledelse var det centrale indsatsområde. Dette hænger sammen med, at man vil få den markant største effekt på Tilfredshed ved en forbedring af netop denne faktor. 0 Således skulle en ændring i Ledelse siden sidste måling gerne afspejle sig i niveauet for tilfredsheden: Ledelse er steget med 3 indekspoint siden 04 en statistisk signifikant stigning, som i høj grad understøtter tesen om en årsags-virkningssammenhæng mellem Ledelse og Tilfredshed. Også på de øvrige er der positive ændringer at spore. Fysisk miljø er ligeledes steget med 3 indekspoint, mens de øvrige forhold alle er steget med 1-2 indekspoint. Alt i alt kan det konkluderes, at billedet af Erhvervsskolerne på samtlige faktorer er bedre end ved sidste måling. Fokus på Ledelse, Undervisning og Image Analysen viser, at det fortsat er Ledelse og Undervisning, der er de markante skabere af Tilfredshed. Dog skal man være opmærksom på, at Image i årets analyse er medtaget som endnu en faktor, man kan påvirke direkte i det daglige arbejde. Analysen har vist, at netop Image også har en stor betydning for elevernes tilfredshed. Da Ledelse samtidigt med den store betydning vurderes lavt, er det dette område og de specifikke spørgsmål herunder, der skal fokuseres på for at forbedre den overordnede tilfredshed. Sekundært skal man fokusere på Undervisning og Image, da disse har en noget højere vurdering De konkrete indsatsområder Analysen peger på følgende primære indsatsområder i forhold til at forbedre faktorerne Ledelse, Undervisning og Image og dermed elevernes tilfredshed: Ledelse - indsatsområder Information om regler, tidsfrister og ændringer i uddannelsen Lydhør overfor initiativer og forslag Information om aflysning og ændringer Undervisning indsatsområder Opgaverne/Projekterne er spændende Oplever sjældent spildtid i undervisningen/projektforløb Image indsatsområder Lærer det, man har brug for Uddannelsesstedet er på forkant med udviklingen Undervisere, Socialt miljø og Fysisk miljø har ikke i samme grad som de øvrige faktorer en effekt på tilfredsheden. Her er det dog værd at bemærke, at Undervisere får en fin vurdering af eleverne (indeks ), som bør kunne bruges aktivt i forbedringsarbejdet. Undervisningsmiljø-vurderingen (UVM) Spørgsmålene der danner grundlag for UVM kan deles op på 3 forskellige anskuelser af skolemiljøet, nemlig det æstetiske, det sociale og det fysiske miljø. Resultaterne viser her, at der er meget lave indeks i vurderingen af især det æstetiske miljø, hvor mange indeks under må betegnes som uacceptabelt. Dette opvejes dog af det sociale miljø, hvor indeks over vidner om en god stemning blandt eleverne Erhvervsskolerne samlet 04 Erhvervsskolerne samlet Tilfredshed Loyalitet Ledelse Undervisere Undervisning Socialt miljø Fysisk miljø Image MarkedsConsult A/S Side 4

5 Tilfredshed og Loyalitet (1) Elevernes overordnede vurdering Tilfredshed Erhvervsskolerne samlet 05 Erhvervsskolerne samlet Den jydske Haandværkerskole 74 Randers Tekniske Skole 68 Dalum UddannelsesCenter 68 Fredericia-Middelfart Tekniske Skole 67 Silkeborg Tekniske Skole 62 Uddannelsescenter SKOLERNES Herning 61 Erhvervsskolen Hamlet 61 RESULTATER Odense Tekniske Skole 61 ANONYMISERET Aalborg tekniske skole 61 CEU Kolding 59 Selandia 59 Aarhus tekniske Skole 58 TEKO 57 EUC Vest 56 København TS 53 Loyalitet Erhvervsskolerne samlet Erhvervsskolerne samlet Den jydske Haandværkerskole 81 Dalum UddannelsesCenter 76 Randers Tekniske Skole 74 Aalborg tekniske skole 72 Uddannelsescenter Herning 71 Fredericia-Middelfart SKOLERNES Tekniske Skole Odense RESULTATER Tekniske Skole TEKOANONYMISERET 69 Silkeborg Tekniske Skole 69 Erhvervsskolen Hamlet 69 CEU Kolding 67 Selandia 66 Aarhus tekniske Skole 65 EUC Vest 64 København TS 63 MarkedsConsult A/S Side 5

6 Tilfredshed og Loyalitet (2) Segmentering og benchmark Elevsegmentering Figuren viser, hvordan eleverne kan inddeles i segmenter ud fra samspillet mellem deres tilfredshed og loyalitet. I parentes er angivet udviklingen i forhold til sidste måling. Ambassadører: Disse elever er kendetegnet ved høj tilfredshed og høj loyalitet. Deres yderst positive holdning bevirker, at de bidrager positivt til skolens virke, og at de anbefaler skole og uddannelse til venner og bekendte. Kernebrugere: Disse elever er positivt stemt over for skolen og uddannelsen og er kendetegnet ved en mellem til høj tilfredshed og loyalitet. De bidrager ligesom Ambassadørerne positivt til skolens virke. Trofaste brugere: Denne type elever udtrykker lav tilfredshed og mellem til høj loyalitet. Når eleven - trods den lave tilfredshed ikke ønsker eller overvejer at forlade sin uddannelse/skole, vil det typisk være begrundet i de betragtelige personlige omkostninger, der kan være ved at skifte uddannelse og/eller skole. Sammenhæng mellem tilfredshed og loyalitet I kortet til højre kan du se variationen i tilfredsheden og loyaliteten blandt skolerne. Desuden kan du se udviklingen i de medvirkende skolers samlede resultat. Man kan tydeligt se, at høj tilfredshed medfører en høj loyalitet, mens lav tilfredshed medfører lav loyalitet. Loyalitet Lav Loyalitet Høj De trofaste brugere ES: %(-2%) De kritiske brugere ES: 17%(-5%) Lav Kernebrugere ES: 48%(+3%) De troløse brugere ES: 4%(-1%) Tilfredshed Troløse brugere: De troløse brugere er meget kritiske elever og ikke afskrækkede ved tanken om at skifte uddannelse/skole, såfremt et markant bedre alternativ tilbyder sig. Ambassadører ES: 21%(+4%) Høj NB: Kassernes størrelse afspejler ikke antallet af elever i segmentet. Hvor mange procent, der udgør hvert segment, skal aflæses inden i kasserne. Kritiske brugere: Denne type elever er generelt kendetegnet ved at være utilfredse, og de er i tvivl om deres valg af uddannelse og uddannelsessted. Erhvervsskolerne samlet 05 Erhvervsskolerne samlet 04 Alle skoler Tilfredshed MarkedsConsult A/S Side 6

7 Overordnede faktorer (1/3) Elevernes overordnede vurdering af Ledelse og Undervisere Ledelse Erhvervsskolerne samlet Erhvervsskolerne samlet Den jydske Haandværkerskole Dalum UddannelsesCenter 65 Randers Tekniske Skole 65 Fredericia-Middelfart Tekniske Skole 65 Silkeborg Tekniske Skole Aalborg SKOLERNES tekniske skole 58 Selandia RESULTATER 57 Uddannelsescenter Herning 56 ANONYMISERET Aarhus tekniske Skole 55 Odense Tekniske Skole 55 Erhvervsskolen Hamlet 55 CEU Kolding 54 EUC Vest 53 København TS 48 TEKO 47 Undervisere Erhvervsskolerne samlet 05 Erhvervsskolerne samlet Den jydske Haandværkerskole 81 Dalum UddannelsesCenter 77 København TS 74 Randers Tekniske Skole 74 CEU Kolding 73 Aalborg SKOLERNES tekniske skole 72 Silkeborg RESULTATER Tekniske Skole 71 Odense ANONYMISERET Tekniske Skole TEKO EUC Vest Fredericia-Middelfart Tekniske Skole Selandia 69 Uddannelsescenter Herning 69 Aarhus tekniske Skole 69 Erhvervsskolen Hamlet 68 MarkedsConsult A/S Side 7

8 Overordnede faktorer (2/3) Elevernes overordnede vurdering af Undervisning og Socialt miljø Undervisning Erhvervsskolerne samlet Erhvervsskolerne samlet Den jydske Haandværkerskole 76 Dalum UddannelsesCenter 71 Randers Tekniske Skole 71 Fredericia-Middelfart Tekniske Skole 69 CEU Kolding 68 Aalborg SKOLERNES tekniske skole 68 Odense RESULTATER Tekniske Skole 68 Uddannelsescenter Herning 67 ANONYMISERET Silkeborg Tekniske Skole 66 Erhvervsskolen Hamlet 65 Aarhus tekniske Skole 65 Selandia 65 EUC Vest 63 TEKO 63 København TS 62 Socialt miljø Erhvervsskolerne samlet Erhvervsskolerne samlet Den jydske Haandværkerskole 77 TEKO 73 Dalum UddannelsesCenter 73 Aalborg tekniske skole Randers Tekniske Skole Fredericia-Middelfart SKOLERNES Tekniske Skole 69 Uddannelsescenter RESULTATER Herning 68 Silkeborg ANONYMISERET Tekniske Skole 67 CEU Kolding 67 Odense Tekniske Skole 66 Aarhus tekniske Skole 65 EUC Vest 65 Erhvervsskolen Hamlet 63 Selandia 63 København TS 56 MarkedsConsult A/S Side 8

9 Overordnede faktorer (3/3) Elevernes overordnede vurdering af Fysisk miljø og Image Fysisk miljø Erhvervsskolerne samlet Erhvervsskolerne samlet TEKO 75 Fredericia-Middelfart Tekniske Skole 72 Den jydske Haandværkerskole 71 Dalum UddannelsesCenter 68 Aalborg tekniske skole 66 Uddannelsescenter SKOLERNES Herning 65 Silkeborg RESULTATER Tekniske Skole 65 Odense Tekniske Skole 65 ANONYMISERET Randers Tekniske Skole 64 Erhvervsskolen Hamlet 64 CEU Kolding 64 Aarhus tekniske Skole 61 Selandia 59 EUC Vest 59 København TS 52 Image Erhvervsskolerne samlet Erhvervsskolerne samlet Den jydske Haandværkerskole 82 Dalum UddannelsesCenter 71 TEKO 71 Randers Tekniske Skole Fredericia-Middelfart Tekniske Skole 69 Aalborg SKOLERNES tekniske skole 68 Uddannelsescenter RESULTATER Herning 67 CEU Kolding ANONYMISERET 66 Silkeborg Tekniske Skole 66 Odense Tekniske Skole 66 Erhvervsskolen Hamlet 65 Selandia 63 EUC Vest 62 Aarhus tekniske Skole København TS 55 MarkedsConsult A/S Side 9

10 Overordnet Prioriteringskort Skabelse af Tilfredshed og Loyalitet Om det overordnede Prioriteringskort Denne side er central i rapporten, da Prioriteringskortet viser samspillet mellem elevernes tilfredshed og den betydning, de enkelte faktorer har for dem. Her kan man se, hvilke faktorer erhvervsskolerne samlet set med størst fordel kan prioritere i den fremtidige indsats. Prioriteringskortene på de efterfølgende sider viser hvilke specifikke elementer, der skal arbejdes med for at fastholde styrkerne og forbedre indsatsområderne. Det betyder felterne i Prioriteringskortet er områder, hvor tilfredsheden er relativt lav, samtidig med at området er af stor betydning for den overordnede tilfredshed. Ethvert forbedringsarbejde bør tage afsæt i indsatsområderne, da en indsats her, alt andet lige, vil give den største effekt (dvs. større overordnet tilfredshed). Områder kaldes, når de har stor betydning for den overordnede tilfredshed, samtidig med at tilfredsheden på området er relativt høj. Her gælder det om at fastholde tilfredsheden, så den ikke falder, og det potentielt bliver et indsatsområde. er områder, hvor tilfredsheden er relativt høj, men hvor området ikke er af særlig stor betydning for den overordnede tilfredshed. Her kan det være relevant enten at nedjustere ressourceforbruget eller alternativt at øge elevernes opmærksomhed på området for at øge dets betydning for dem. er områder, hvor tilfredsheden er relativt lav, samtidig med at området ikke har særlig stor betydning for den overordnede tilfredshed. bør derfor primært prioriteres, hvis der er en forventning om, at området i fremtiden vil få større betydning for eleverne. Overordnet prioriteringskort - Ledelse Vurdering Undervisere Socialt miljø Fysisk miljø Undervisning Image - Undervisning - Image - Undervisere - Socialt miljø - Fysisk miljø Ledelse Lav Effekt af en forbedring Høj MarkedsConsult A/S Side

11 Ledelse Elevernes vurdering af de underliggende forhold Ledelse 9. Information om regler, tidsfrister og ændringer i uddannelsen 11. Lydhør overfor initiativer og forslag 13. for at få vejledning. Ledelsen af uddannelsen er synlig i dagligdagen 12. Skemaplanlægningen 15. Konsekvens overfor 14. Information om ikke følger dem, der aflysninger skolens og ændringer regler Erhvervsskolerne samlet Erhvervsskolerne samlet Best practise #1: Best practise #2: Erhvervsskolen Hamlet Aalborg tekniske skole Odense Tekniske Skole TEKO Silkeborg Tekniske Skole CEU Kolding SKOLERNES RESULTATER ANONYMISERET Dalum UddannelsesCenter Den jydske Haandværkerskole EUC Vest Selandia Randers Tekniske Skole Aarhus tekniske Skole Fredericia-Middelfart Tekniske Skole Uddannelsescenter Herning København TS NB: Indekset for den samlede faktor Ledelse dannes af spørgsmål 9, 11 og 13. Øvrige spørgsmål er supplerende i forhold til at forbedre faktoren Ledelse Information om regler, tidsfrister og ændringer i uddannelsen 11. Lydhør overfor initiativer og forslag 14. Information om aflysninger og ændringer 15 (ingen punkter) Vurdering for at få vejledning 15. Konsekvens overfor dem, der ikke følger skolens regler. Ledelsen af uddannelsen er synlig i dagligdagen 12. Skemaplanlægningen Lav Effekt af en forbedring Høj MarkedsConsult A/S Side 11

12 Undervisere (1/2) Elevernes vurdering af de underliggende forhold Undervisere 17. Fagligt dygtige 19. Forklarer emnerne, så de bliver interessante 28. Engagerede 16. Brug af praktiske eksempler i undervisningen 18. Forklarer emnerne, så de forstås. Samarbejder godt omkring elever/ lærlinge/ studerende 21. Giver hjælp, hvis der er brug for det Erhvervsskolerne samlet Erhvervsskolerne samlet Best practise #1: Best practise #2: Erhvervsskolen Hamlet Aalborg tekniske skole Odense Tekniske Skole TEKO Silkeborg Tekniske Skole CEU Kolding SKOLERNES RESULTATER ANONYMISERET Dalum UddannelsesCenter Den jydske Haandværkerskole EUC Vest Selandia Randers Tekniske Skole Aarhus tekniske Skole Fredericia-Middelfart Tekniske Skole Uddannelsescenter Herning København TS NB: Indekset for den samlede faktor Undervisere dannes af spørgsmål 17, 19 og 28. Øvrige spørgsmål er supplerende i forhold til at forbedre faktoren Undervisere. MarkedsConsult A/S Side 12

13 Undervisere (2/2) Elevernes vurdering af de underliggende forhold Undervisere 22. Seriøse, godt forberedte, kommer til tiden, overholder aftaler 23. Tager hensyn til forskellighed (fagligt, personligt og socialt) 24. Løser konflikter, når det er nødvendigt 25. Konsekvens overfor useriøse elever/ lærlinge/ studerende 26. Giver lyst til at komme til undervisningen 27. Lette at snakke med 29. Giver tilbagemelding på præstationer og arbejdsindsats Erhvervsskolerne samlet Erhvervsskolerne samlet Best practise #1: Best practise #2: Erhvervsskolen Hamlet Aalborg tekniske skole Odense Tekniske Skole TEKO Silkeborg Tekniske Skole CEU Kolding SKOLERNES RESULTATER ANONYMISERET Dalum UddannelsesCenter Den jydske Haandværkerskole EUC Vest Selandia Randers Tekniske Skole Aarhus tekniske Skole Fredericia-Middelfart Tekniske Skole Uddannelsescenter Herning København TS NB: Indekset for den samlede faktor Undervisere dannes af spørgsmål 17, 19 og 28. Øvrige spørgsmål er supplerende i forhold til at forbedre faktoren Undervisere. 19. Forklarer emnerne, så de bliver interessante 23. Tager hensyn til forskellighed (fagligt, personligt og socialt) 24. Løser konflikter, når det er nødvendigt 26. Giver lyst til at komme til undervisningen Vurdering Engagerede 16. Brug af praktiske eksempler i undervisningen 18. Forklarer emnerne, så de forstås 21. Giver hjælp, hvis der er brug for det 27. Lette at snakke med 17. Fagligt dygtige 22. Seriøse, godt forberedte, kommer til tiden, overholder aftaler Lav 25 Effekt af en forbedring Høj. Samarbejder godt omkring elever/lærlinge/studerende 25. Konsekvens overfor useriøse elever/lærlinge/studerende 29. Giver tilbagemelding på præstationer og arbejdsindsats MarkedsConsult A/S Side 13

14 Undervisning Elevernes vurdering af de underliggende forhold Undervisning. Undervisningen udfordrer fagligt 32. Opgaverne/ Projekterne er spændende. Lærer tilstrækkeligt nyt hver dag 31. Forhold mellem teori og praksis i undervisningen 33. Sjældent stresset på grund af arbejdsmængden 34. Oplever sjældent spildtid i undervisning en/ projektforløb 35. Det faglige samarbejde med holdkammerater 36. Holdet/ klassen fungerer godt (tilstrækkelig ro og orden) Erhvervsskolerne samlet Erhvervsskolerne samlet Best practise #1: Best practise #2: Erhvervsskolen Hamlet Aalborg tekniske skole Odense Tekniske Skole TEKO Silkeborg Tekniske Skole CEU Kolding SKOLERNES RESULTATER ANONYMISERET Dalum UddannelsesCenter Den jydske Haandværkerskole EUC Vest Selandia Randers Tekniske Skole Aarhus tekniske Skole Fredericia-Middelfart Tekniske Skole Uddannelsescenter Herning København TS NB: Indekset for den samlede faktor Undervisning dannes af spørgsmål, 32 og. Øvrige spørgsmål er supplerende i forhold til at forbedre faktoren Undervisning. 32. Opgaverne/Projekterne er spændende 34. Oplever sjældent spildtid i undervisningen/projektforløb Vurdering Undervisningen udfordrer fagligt. Lærer tilstrækkeligt nyt hver dag 31. Forhold mellem teori og praksis i undervisningen 35. Det faglige samarbejde med holdkammerater 36. Holdet/klassen fungerer godt (tilstrækkelig ro og orden) Sjældent stresset på grund af arbejdsmængden 34 Lav Effekt af en forbedring Høj MarkedsConsult A/S Side 14

15 Socialt miljø Elevernes vurdering af de underliggende forhold Socialt miljø 41. Det sociale samvær på holdet/i klassen Der Stemningen afholdes på tilstrækkeligt uddannelsess med arrangementer tedet Erhvervsskolerne samlet Erhvervsskolerne samlet Best practise #1: Best practise #2: Erhvervsskolen Hamlet Aalborg tekniske skole Odense Tekniske Skole TEKO Silkeborg Tekniske Skole CEU Kolding SKOLERNES RESULTATER ANONYMISERET Dalum UddannelsesCenter Den jydske Haandværkerskole EUC Vest Selandia Randers Tekniske Skole Aarhus tekniske Skole Fredericia-Middelfart Tekniske Skole Uddannelsescenter Herning København TS (ingen punkter) 42. Stemningen på uddannelsesstedet Det sociale samvær på holdet/i klassen Vurdering 43. Der afholdes tilstrækkeligt med arrangementer 43 Lav Effekt af en forbedring Høj MarkedsConsult A/S Side 15

16 Fysisk miljø Elevernes vurdering af de underliggende forhold Fysisk miljø 37. Skole- /arbejdsudstyr er tidssvarende (maskiner, værktøj, bøger) 44. Uddannelsesstedets lokaler har en god standard 45. Uddannelsesstedets lokaler er rene 38. God adgang til Pc ere 39. God adgang til Internet. Fysiske arbejdsforhold er gode (borde, stole, værksteder) 46. Undervisningslokalerne er behagelige at være i (plads, lys og varme) 47. Nemt at komme til og fra uddannelses-stedet Erhvervsskolerne samlet Erhvervsskolerne samlet Best practise #1: Best practise #2: Erhvervsskolen Hamlet Aalborg tekniske skole Odense Tekniske Skole TEKO Silkeborg Tekniske Skole SKOLERNES RESULTATER ANONYMISERET CEU Kolding Dalum UddannelsesCenter Den jydske Haandværkerskole EUC Vest Selandia Randers Tekniske Skole Aarhus tekniske Skole Fredericia-Middelfart Tekniske Skole Uddannelsescenter Herning København TS Prisniveauet på uddannelsesstedet er rimeligt NB: Indekset for den samlede faktor Fysisk miljø dannes af spørgsmål 37, 44 og 45. Øvrige spørgsmål er supplerende i forhold til at forbedre faktoren Fysisk miljø. 44. Uddannelsesstedets lokaler har en god standard. Fysiske arbejdsforhold er gode (borde, stole, værksteder) 46. Undervisningslokalerne er behagelige at være i (plads, lys og varme) Vurdering Skole-/arbejdsudstyr er tidssvarende (maskiner, værktøj, bøger) 45. Uddannelsesstedets lokaler er rene 38. God adgang til Pc ere 39. God adgang til Internet 47. Nemt at komme til og fra uddannelsesstedet 48. Prisniveauet på uddannelsesstedet er rimeligt Lav 48 Effekt af en forbedring Høj MarkedsConsult A/S Side 16

17 Image Elevernes vurdering af de underliggende forhold Image 49. Lærer det, man har brug for 53. Andre opfatter uddannelsesstedet som et godt sted at uddanne sig 54. Uddannelsesstedet er på forkant med udviklingen 51. Giver mulighed for at få spændende job bagefter Erhvervsskolerne samlet Erhvervsskolerne samlet Best practise #1: Best practise #2: Erhvervsskolen Hamlet Aalborg tekniske skole Odense Tekniske Skole TEKO Silkeborg Tekniske Skole SKOLERNES RESULTATER ANONYMISERET CEU Kolding Dalum UddannelsesCenter Den jydske Haandværkerskole EUC Vest Selandia Randers Tekniske Skole Aarhus tekniske Skole Fredericia-Middelfart Tekniske Skole Uddannelsescenter Herning København TS Uddannelsen er erhvervsrelevant NB: Indekset for den samlede faktor Image dannes af spørgsmål 49, 53 og 54. Øvrige spørgsmål er supplerende i forhold til at forbedre faktoren Image. 49. Lærer det, man har brug for 54. Uddannelsesstedet er på forkant med udviklingen (ingen punkter) Vurdering Giver mulighed for at få spændende job bagefter 52. Uddannelse er erhvervsrelevant 53. Andre opfatter uddannelsesstedet som et godt sted at uddanne sig Lav Effekt af en forbedring Høj MarkedsConsult A/S Side 17

18 Udenfor modellen Kontaktlæreordning og uddannelsesplan 55. Uddannelsesplanen er få en aftale 56. Nemt at nyttig og med kontaktlærer støtter Erhvervsskolerne samlet Erhvervsskolerne samlet Best practise #1: Best practise #2: Kontaktlærerens vejledning er nyttig og støtter i uddannelsen Erhvervsskolen Hamlet Aalborg tekniske skole Odense Tekniske Skole TEKO Silkeborg Tekniske Skole CEU Kolding Dalum UddannelsesCenter Den jydske Haandværkerskole EUC Vest Selandia SKOLERNES RESULTATER ANONYMISERET Randers Tekniske Skole Aarhus tekniske Skole Fredericia-Middelfart Tekniske Skole Uddannelsescenter Herning København TS MarkedsConsult A/S Side 18

19 Undervisningsmiljøvurdering Vurdering af det æstetiske, psykiske og fysiske miljø Æstetisk miljø 0 Erhvervsskolerne samlet 04 Erhvervsskolerne samlet Undervisningslokalerne er indrettet så de virker inspirerende Fællesarealerne er spændende at opholde sig i Skolen er flot udsmykket Skolens udemiljø er spændende Skolen er generelt godt vedligeholdt Socialt miljø Det sociale samvær på holdet/i klassen Stemningen på uddannelsesstedet Der afholdes tilstrækkeligt med arrangementer Fysisk miljø Skole- Uddannelsesst /arbejdsudstyr edets lokaler Uddannelsesst edets lokaler God adgang til Pc ere God adgang til Internet Fysiske arbejdsforhold Undervisningsl okalerne er Nemt at komme til og Prisniveauet på er har en god er rene er gode (borde behagelige at fra uddannelsesste tidssvarende (maskiner standard stole værksteder) være i (plads lys og varme) uddannelsesst edet det er rimeligt værktøj bøger) MarkedsConsult A/S Side 19

20 Baggrundsresultater (1) Alder år (45%) 19- år (21%) år (%) 26 år eller derover (15%) Ledelse Undervisere Undervisning Socialt miljø Fysisk miljø Image Tilfredshed Loyalitet MarkedsConsult A/S Side

Københavns Tekniske Skole Inspk.-omr. Glostrup

Københavns Tekniske Skole Inspk.-omr. Glostrup Inspk.-omr. Glostrup Rapporten er baseret på 221 besvarelser Områderapport [1] Indledning Indhold 1. Indledning 2. Tilfredshed og Loyalitet 3. Overordnede faktorer og Prioriteringskort prioritering af

Læs mere

ES Benchmarkingnetværket samlet

ES Benchmarkingnetværket samlet ETU 6 Elevtilfredshedsundersøgelse ES Benchmarkingnetværket samlet Svarprocent: % (24.372 besvarelser ud af 37.85 mulige) ETU 6 Elevtilfredshedsundersøgelse [1] Indledning ETU 6 Elevtilfredshedsundersøgelse

Læs mere

ETU 2006 Elevtilfredshedsundersøgelse. Selandia CEU. Svarprocent: 69% (1.676 besvarelser ud af 2.446 mulige) Skolerapport [1]

ETU 2006 Elevtilfredshedsundersøgelse. Selandia CEU. Svarprocent: 69% (1.676 besvarelser ud af 2.446 mulige) Skolerapport [1] ETU 6 Elevtilfredshedsundersøgelse Selandia CEU Svarprocent: % (1.6 besvarelser ud af 2.446 mulige) ETU 6 Elevtilfredshedsundersøgelse Skolerapport [1] Indledning ETU 6 Elevtilfredshedsundersøgelse Indhold

Læs mere

Københavns Tekniske Skole Helle Ramlyng (Tuborgvej)

Københavns Tekniske Skole Helle Ramlyng (Tuborgvej) Helle Ramlyng (Tuborgvej) Rapporten er baseret på 19 besvarelser Områderapport [1] Indledning Indhold 1. Indledning 2. Tilfredshed og Loyalitet 3. Overordnede faktorer og Prioriteringskort prioritering

Læs mere

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse ETU 9 Elevtilfredshedsundersøgelse Tina Richter (Tuborgvej) Svarprocent: 39% (35 besvarelser ud af 89 mulige) Områderapport Introduktion Indhold 1. Indledning 2. Tilfredshed og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011

Tilfredshedsundersøgelse 2011 Tilfredshedsundersøgelse 11 December 11 Svarprocent: % (4 besvarelser ud af 668 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet

Læs mere

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse ETU 9 Elevtilfredshedsundersøgelse SOSU Grundforløb Svarprocent: 44% (1 besvarelser ud af 362 mulige) Områderapport Introduktion Indhold 1. Indledning 2. Tilfredshed og Loyalitet 3. Overordnede faktorer

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2009-10

Tilfredshedsundersøgelse 2009-10 Tilfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 Svarprocent: 22% (72 besvarelser ud af 328 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold Indledning 1.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011

Tilfredshedsundersøgelse 2011 Tilfredshedsundersøgelse 11 Professionshøjskoler December 11 Svarprocent: 31% (317 besvarelser ud af 1.24 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2.

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2010

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2010 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 1 Svarprocent: 83% ( besvarelser ud af 24 mulige) Områderapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger Hvordan

Læs mere

Medarbejdertilfredshed 2003

Medarbejdertilfredshed 2003 Medarbejdertilfredshed 2003 Rapporten er baseret på 77 besvarelser, hvilket giver en svarprocent på 78%. Medarbejdertilfredshed 2003 Side 1 Introduktion Om undersøgelsen Konklusion Side 2 Introduktion

Læs mere

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse ETU 29 Elevtilfredshedsundersøgelse Pædagogiske Svarprocent: 39% (31 besvarelser ud af 79 mulige) Områderapport Introduktion Indhold 1. Indledning 2. Tilfredshed og Loyalitet 3. Overordnede faktorer og

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 12 Maj 12 : Gennemgribende udv. Forstyrrelser, Aspergers, ADHD Svarprocent: 54% (13 besvarelser ud af 24 mulige) Områderapport Indhold og forord

Læs mere

Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland

Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland Tekniske Skoler Østjylland Side [0] Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland Intern Benchmarkingrapport Rapporten er baseret 1.389 medarbejdere, hvilket giver en svarprocent på 67%. Tekniske

Læs mere

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse ETU 9 Elevtilfredshedsundersøgelse Randers Tekniske Bil, fly og andre transportmidler (Mekaniker) Svarprocent: 93% (7 besvarelser ud af mulige) Områderapport Introduktion Indhold 1. Indledning 2. Tilfredshed

Læs mere

ETU 2010 Elevtilfredshedsundersøgelse

ETU 2010 Elevtilfredshedsundersøgelse ETU 1 Elevtilfredshedsundersøgelse SOSU Fredericia-Horsens Svarprocent: 69% (31 besvarelser ud af 435 mulige) Skolerapport Introduktion Indhold Indledning 1. Indledning og Konklusion 2. Tilfredshed og

Læs mere

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse ETU 9 Elevtilfredshedsundersøgelse Randers Tekniske Strøm, styring og IT Svarprocent: 73% (44 besvarelser ud af mulige) Områderapport Introduktion Indhold 1. Indledning 2. Tilfredshed og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

ETU 2008 Elevtilfredshedsundersøgelse

ETU 2008 Elevtilfredshedsundersøgelse ETU 8 Elevtilfredshedsundersøgelse Randers Tekniske HTX (Teknisk Gymnasium) Svarprocent: 85% (235 besvarelser ud af 2 mulige) Områderapport Introduktion Indhold 1. Indledning 2. Tilfredshed og Loyalitet

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsanalyse 2005

Medarbejdertilfredshedsanalyse 2005 Medarbejdertilfredshedsanalyse 25 Skolerapport Rapporten er baseret på besvarelser ud af 97 mulige. Svarprocenten er 87%. MarkedsConsult A/S Side 1 Indledning Medarbejdertilfredshed spiller en væsentlig

Læs mere

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse ETU 29 Elevtilfredshedsundersøgelse Industrioperatør Svarprocent: 96% (25 besvarelser ud af 26 mulige) Områderapport Introduktion Indhold 1. Indledning 2. Tilfredshed og Loyalitet 3. Overordnede faktorer

Læs mere

VTU Virksomhedstilfredshedsundersøgelse forår 2006

VTU Virksomhedstilfredshedsundersøgelse forår 2006 VTU Virksomhedstilfredshedsundersøgelse forår 6 Baseret på svar fra 69 virksomhedsrepræsentanter Inspektørområderapport Indledning og konklusion Tilfredshed og Loyalitet Overordnede faktorer Specifikke

Læs mere

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse ETU 9 Elevtilfredshedsundersøgelse SOSU Nord Svarprocent: % (4 besvarelser ud af 1.181 mulige) Skolerapport Introduktion Indhold Indledning 1. Indledning og Konklusion 2. Tilfredshed og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsanalyse 2005

Medarbejdertilfredshedsanalyse 2005 Medarbejdertilfredshedsanalyse 2005 Benchmarkingrapport Rapporten er baseret på 4.226 besvarelser ud af 5.510 mulige. Svarprocenten er %. MarkedsConsult A/S Side 1 Indledning Medarbejdertilfredshed spiller

Læs mere

ETU 2008 Elevtilfredshedsundersøgelse

ETU 2008 Elevtilfredshedsundersøgelse ETU 8 Elevtilfredshedsundersøgelse Randers Træfagenes Svarprocent: 76% (69 besvarelser ud af 91 mulige) Områderapport Introduktion Indhold 1. Indledning 2. Tilfredshed og Loyalitet 3. Overordnede faktorer

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse

Tilfredshedsundersøgelse Tilfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 Svarprocent: 28% (19 besvarelser ud af 69 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold Indledning 1.

Læs mere

ETU 2008 Elevtilfredshedsundersøgelse

ETU 2008 Elevtilfredshedsundersøgelse ETU 8 Elevtilfredshedsundersøgelse Industriteknikuddannelsen Svarprocent: 88% (14 besvarelser ud af 16 mulige) Områderapport Introduktion Indhold 1. Indledning 2. Tilfredshed og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse ETU 9 Elevtilfredshedsundersøgelse SOSU C Svarprocent: 55% (415 besvarelser ud af 755 mulige) Skolerapport Introduktion Indhold Indledning 1. Indledning og Konklusion 2. Tilfredshed og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse ETU 9 Elevtilfredshedsundersøgelse SOSU Fredericia-Horsens Svarprocent: 83% (5 besvarelser ud af 686 mulige) Skolerapport Introduktion Indhold Indledning 1. Indledning og Konklusion 2. Tilfredshed og Loyalitet

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - Professionshøjskoler samlet December 14 - n Aarhus Svarprocent: 81% (46/57) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - Professionshøjskoler samlet December 14 - Svarprocent: % (47/73) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde,

Læs mere

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse ETU 9 Elevtilfredshedsundersøgelse Københavns Tekniske Skole Svarprocent: % (1.356 besvarelser ud af 2. mulige) Skolerapport Introduktion Indhold Indledning 1. Indledning og Konklusion 2. Tilfredshed og

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 216 December 216 Svarprocent: 34% (32/93) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

ETU 2008 Elevtilfredshedsundersøgelse

ETU 2008 Elevtilfredshedsundersøgelse ETU 8 Elevtilfredshedsundersøgelse Uddannelsescenter Roskilde - Slagteriskolen Svarprocent: 7% (4 besvarelser ud af 291 mulige) Skolerapport Introduktion Indhold Indledning 1. Indledning og Konklusion

Læs mere

ETU 2008 Elevtilfredshedsundersøgelse

ETU 2008 Elevtilfredshedsundersøgelse ETU 8 Elevtilfredshedsundersøgelse SOSU Nykøbing F Svarprocent: 58% (163 besvarelser ud af 279 mulige) Skolerapport Introduktion Indhold Indledning 1. Indledning og Konklusion 2. Tilfredshed og Loyalitet

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 12 - December 12 Svarprocent: 64% (245/381) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse

Tilfredshedsundersøgelse Tilfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 Svarprocent: 28% (37 besvarelser ud af 13 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold Indledning 1.

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: 49% (145/298) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 11 Marts 11 Svarprocent: 73% (151 besvarelser ud af 7 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - Professionshøjskoler samlet December 14 - Svarprocent: 27% (245/892) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde,

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 12 - Professionshøjskoler samlet December 12 - Svarprocent: 21% (1/9) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet

Læs mere

VTU Virksomhedstilfredshedsundersøgelse forår 2006

VTU Virksomhedstilfredshedsundersøgelse forår 2006 VTU Virksomhedstilfredshedsundersøgelse forår 6 Erhvervsskolernes Benchmarkingnetværk Svarprocent: 27% (3.181 besvarelser ud af 11.692 mulige) VTU forår 6 Indledning og konklusion Tilfredshed og Loyalitet

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - April 13 Svarprocent: 85% (288/337) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 11 Marts 11 Svarprocent: 89% (7 besvarelser ud af 79 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 14 Maj 14 indlæringsvanskeligheder Svarprocent: 92% (24 besvarelser ud af 26 mulige) Netværksrapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat:

Læs mere

ETU 2008 Elevtilfredshedsundersøgelse

ETU 2008 Elevtilfredshedsundersøgelse ETU 8 Elevtilfredshedsundersøgelse SOSU Fredericia-Horsens Svarprocent: 89% (247 besvarelser ud af 276 mulige) Skolerapport Introduktion Indhold Indledning 1. Indledning og Konklusion 2. Tilfredshed og

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 45% (42/93) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 12 Elevtrivselsundersøgelsen December 12 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Svarprocent: 91% (59 besvarelser ud af 646 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - Professionshøjskoler samlet December 14 - n København Svarprocent: 72% (79/11) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag

Læs mere

ETU 2008 Elevtilfredshedsundersøgelse

ETU 2008 Elevtilfredshedsundersøgelse ETU 8 Elevtilfredshedsundersøgelse Inspk.-omr. Julius Thomsens Gade Svarprocent: 79% (297 besvarelser ud af 376 mulige) Områderapport Introduktion Indhold 1. Indledning 2. Tilfredshed og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 212 Maj 212 Svarprocent: % (38 besvarelser ud af 51 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Hansenberg Svarprocent: 38% (31 besvarelser ud af 786 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og Det fremtidige

Læs mere

VTU 2008 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2008 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 8 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Bygningsmaler Svarprocent: 18% (9 besvarelser ud af 51 mulige) Områderapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og konklusion Tilfredshed og Loyalitet

Læs mere

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse ETU 9 Elevtilfredshedsundersøgelse Randers Tekniske Skole Svarprocent: 76% (568 besvarelser ud af 752 mulige) Skolerapport Introduktion Indhold Indledning 1. Indledning og Konklusion 2. Tilfredshed og

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 214 Maj 214 : ADHD Svarprocent: 68% (13 besvarelser ud af 19 mulige) Netværksrapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er,

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011

Tilfredshedsundersøgelse 2011 Tilfredshedsundersøgelse 11 December 11 Nordjylland Svarprocent: 38% (1.939 besvarelser ud af 5.147 mulige) Institutionsrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde,

Læs mere

ETU 2008 Elevtilfredshedsundersøgelse

ETU 2008 Elevtilfredshedsundersøgelse ETU 8 Elevtilfredshedsundersøgelse Inspk.-omr. Tæbyvej og Herlev Svarprocent: % (3 besvarelser ud af 438 mulige) Områderapport Introduktion Indhold 1. Indledning 2. Tilfredshed og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - Maj 13 Svarprocent: 67% (64/96) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 14 Maj 14 Svarprocent: 91% (5 besvarelser ud af 55 mulige) Netværksrapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 213 - Maj 213 Svarprocent: 82% (113/137) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011

Tilfredshedsundersøgelse 2011 Tilfredshedsundersøgelse 11 Professionshøjskoler December 11 Svarprocent: % (45 besvarelser ud af mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde,

Læs mere

ETU 2008 Elevtilfredshedsundersøgelse

ETU 2008 Elevtilfredshedsundersøgelse ETU 8 Elevtilfredshedsundersøgelse Uddannelsescenter Ringkøbing - Skjern Svarprocent: 57% (376 besvarelser ud af 665 mulige) Skolerapport Introduktion Indhold Indledning 1. Indledning og Konklusion 2.

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse ESB-Netværket Samlet Svarprocent: 42% (2935 besvarelser ud af 6966 mulige) Benchmarkrapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

SOSU samlet. Svarprocent: 69% (3.548 besvarelser ud af 5.152 mulige) Netværksrapport

SOSU samlet. Svarprocent: 69% (3.548 besvarelser ud af 5.152 mulige) Netværksrapport ETU 9 Elevtilfredshedsundersøgelse SOSU samlet Svarprocent: 69% (3.548 besvarelser ud af 5.152 mulige) Netværksrapport Introduktion Indhold Indledning Formål 1. Indledning og Konklusion 2. Tilfredshed

Læs mere

VTU 2012 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2012 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 12 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse HANSENBERG Svarprocent: 38% (338 besvarelser ud af af 89 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og Loyalitet

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: 36% (83/229) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Skive Tekniske Skole Svarprocent: 52% (116 besvarelser ud af 225 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

Medarbejdertrivselsundersøgelse Erhvervsskoler samlet. ESB Benchmarking rapport. Svarprocent: 88% (3560 besvarelser ud af 4058 mulige)

Medarbejdertrivselsundersøgelse Erhvervsskoler samlet. ESB Benchmarking rapport. Svarprocent: 88% (3560 besvarelser ud af 4058 mulige) Medarbejdertrivselsundersøgelse 2017 Svarprocent: 88% (35 besvarelser ud af 4058 mulige) ESB Benchmarking rapport Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse

Tilfredshedsundersøgelse Tilfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 Svarprocent: 21% (79 besvarelser ud af 3 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold Indledning 1. Introduktion

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 12 Maj 12 indlæringsvanskeligheder Svarprocent: % (25 besvarelser ud af 27 mulige) Områderapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat:

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 12 - December 12 Svarprocent: 44% (27/62) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2009-10

Tilfredshedsundersøgelse 2009-10 Tilfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 Svarprocent: 68% (87 besvarelser ud af 128 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold Indledning 1.

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen

2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 Elevtrivselsundersøgelsen Januar 14 ESB - EUD ekskl. SOSU Svarprocent: Ikke oplyst (21715 besvarelser) Benchmarking rapport - ESB Netværket Fortroligt Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 12 Maj 12 Svarprocent: % (44 besvarelser ud af 56 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - Professionshøjskoler samlet December 14 UCC Svarprocent: 48% (98/4) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde,

Læs mere

SOSU samlet. Svarprocent: 62% (2.244 besvarelser ud af 3.647 mulige) Netværksrapport

SOSU samlet. Svarprocent: 62% (2.244 besvarelser ud af 3.647 mulige) Netværksrapport ETU 8 Elevtilfredshedsundersøgelse SOSU samlet Svarprocent: 62% (2.244 besvarelser ud af 3.7 mulige) Netværksrapport Introduktion Indhold Indledning Formål 1. Indledning og Konklusion 2. Tilfredshed og

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

ETU 2008 Elevtilfredshedsundersøgelse

ETU 2008 Elevtilfredshedsundersøgelse ETU 8 Elevtilfredshedsundersøgelse Tekniske Skole Svarprocent: % (2.713 besvarelser ud af 4.332 mulige) Skolerapport Introduktion Indhold Indledning 1. Indledning og Konklusion 2. Tilfredshed og Loyalitet

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne Campus Bornholm (Erhvervsskole) Svarprocent: 72% ( besvarelser ud af 2 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 48% (91/19) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3.

Læs mere

VTU 2013 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2013 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 213 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Teknisk Erhvervsskole Center Svarprocent: 44% (97 besvarelser ud af af 222 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

Virksomhedstilfredshed 2004 Erhvervsskoler

Virksomhedstilfredshed 2004 Erhvervsskoler Virksomhedstilfredshed 2004 Erhvervsskoler EUD - Benchmarkingrapport Rapporten er baseret på besvarelser fra i alt 2.035 samarbejdende virksomheder Deltagende skoler: Århus Tekniske Skole Aalborg Tekniske

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 213 - April 213 Svarprocent: 51% (27/53) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler

Tilfredshedsundersøgelse Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Tilfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 Svarprocent: 3% ( besvarelser ud af 2.139 mulige) Institutionsrapport Introduktion Indhold Indledning 1.

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Social- og sundhedsskolen Silkeborg Svarprocent: 84% (26 besvarelser ud af 31 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - April 13 Svarprocent: 86% (171/) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

VTU 2008 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2008 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 28 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Teknisk designer Svarprocent: 42% (5 besvarelser ud af 12 mulige) Områderapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og konklusion Tilfredshed og Loyalitet

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - Professionshøjskoler samlet December 14 Pædagogisk assistentuddannelsen UCC - Svarprocent: 56% (23/41) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion,

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen

2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 Elevtrivselsundersøgelsen Januar 13 ESB - SOSU Svarprocent: Ikke oplyst (1868 besvarelser) Benchmarking rapport - ESB Netværket Anonymiseret Fortroligt Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 71% (293/4143) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Kundetilfredshedsundersøgelse 2012. Hovedrapport

Kundetilfredshedsundersøgelse 2012. Hovedrapport Kundetilfredshedsundersøgelse 2 Hovedrapport Samlet resultat 2 3 Tilfredshed og Loyalitet Grafen til højre viser de samlede score for tilfredshed og loyalitet blandt de adspurgte kunder. På de næste sider

Læs mere

VTU 2012 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2012 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 212 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse SOSU C Svarprocent: 59% (36 besvarelser ud af af 61 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og Loyalitet

Læs mere

Brugertilfredshed 2014

Brugertilfredshed 2014 Brugertilfredshed 14 Erhvervsakademiernes Akademi- og Diplomuddannelser December 14 Svarprocent: % (2 ud af 299 mulige) Hovedrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse SOSU C Svarprocent: 69% (43 besvarelser ud af 62 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og Det fremtidige

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler

Tilfredshedsundersøgelse Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Tilfredshedsundersøgelse 29-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 21 Svarprocent: % (755 besvarelser ud af 1.2 mulige) Institutionsrapport Introduktion Indhold Indledning

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 12 Elevtrivselsundersøgelsen December 12 For erhvervsuddannelserne SOPU Svarprocent: 99% (1325 besvarelser ud af 1343 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - December 13 Svarprocent: 73% (484/6) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Virksomhedstilfredshed 2004 Erhvervsskoler

Virksomhedstilfredshed 2004 Erhvervsskoler Virksomhedstilfredshed 04 Erhvervsskoler KVU & MVU - Benchmarkingrapport Rapporten er baseret på besvarelser fra i alt 129 samarbejdende virksomheder Deltagende skoler: Århus Tekniske Skole Odense Tekniske

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: % (4 besvarelser ud af 585 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 213 - April 213 Svarprocent: 83% (286/343) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

EUD/HTX/HHX / samlet. Svarprocent: 70% (26.343 besvarelser ud af 37.505 mulige) Netværksrapport

EUD/HTX/HHX / samlet. Svarprocent: 70% (26.343 besvarelser ud af 37.505 mulige) Netværksrapport ETU 8 Elevtilfredshedsundersøgelse EUD/HTX/HHX / samlet Svarprocent: 7% (26.343 besvarelser ud af 37.55 mulige) Netværksrapport Introduktion Indhold Indledning Formål 1. Indledning og Konklusion 2. Tilfredshed

Læs mere