Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 (Øst) Referat af den ordinære generalforsamling. 29. marts 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 (Øst) Referat af den ordinære generalforsamling. 29. marts 2006"

Transkript

1 Referat af den ordinære generalforsamling 29. marts 2006

2 Ejerforeningens bestyrelse havde indkaldt til fællesspisning kl. 18:00 med efterfølgende afholdelse af ordinær generalforsamling den 29. marts kl. 18:00 bød Jørgen Leth velkommen til den indledende spisning og meddelte at det var hensigten at starte på generalforsamlingen efter endt spisning, ca. kl. 19:00 til 19:15. Referat af ordinær generalforsamling afholdt den 29. marts 2006 i Kemisk Instituts kantine på Århus Universitet kl. 19:15. Jørgen Leth bød som Formand for ejerforeningen velkommen til generalforsamlingen kl. 19:15 og takkede for det store fremmøde og oplyste at der var tilmeldt 80 deltagere samt afgivet et stort antal fuldmagter. Dog var det faktiske deltagerantal ikke større, end at vi kunne have været i de sædvanlige lokaler, men at dette lokale også fungerede meget fint til generalforsamlingen. Herefter indledte Jørgen Leth med: Dagsordens pkt. 1 Valg af dirigent, stemmetællere og referent. Jørgen Leth foreslog på bestyrelsens vegne følgende kandidater der alle blev valgt enstemmigt: Som dirigent: Ejerforeningens advokat, Carsten Henriksen Som stemmeoptællere: 722 Poul Erik Nielsen (Formand) 203 Hans Laursen 1001 Else Westergaard 863 Casper Meldgaard-Pedersen Som referent: 753 Kirsten & Poul Lorensen Herefter gav Jørgen Leth ordet til dirigenten. Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt i henhold til de bestående vedtægter. Der var ingen indsigelser imod denne konstatering. Endvidere konstaterede dirigenten, at der var følgende repræsentation på generalforsamlingen i form af afgivne fuldmagter eller tilstedeværelse: Antal mødte inkl. fuldmagter Antal medlemmer/ fordelingstal I % Side 2 af 13 Krav til vedtægtsændring: I % Stemmeberettigede: Antal medlemmer: ,2 % 87 66,7 Antal fordelingstal: ,4 % ,7 Hvorved der var mødt et tilstrækkeligt antal til, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig til at afgøre foreslåede vedtægtsændringer endeligt på denne generalforsamling. Der var ingen indsigelser imod denne konstatering. Dirigenten foreslog herefter at generalforsamlingen fulgte den af bestyrelsen foreslåede dagsorden. Paul Sørensen (775) ønskede præciseret, at der var en fejl i indkaldelsen, under dagsordenens pkt. 5 stk. 2. hvor der var anført: Det omfattende korrespondancemateriale med relation til ovennævnte forslag er efter krav fra forslagsstillerens kopieret og vedlagt Paul Sørensen (775) havde alene ønsket, at 6 breve skulle udsendes. Resten var således udsendt på bestyrelsens foranledning. Dirigenten tog på generalforsamlingens vegne dette til efterretning.

3 Dagsordens punkt 2: Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Dirigenten konstaterede, at bestyrelsens skriftlige beretning for det forløbne år var udsendt til alle medlemmer, og gav ordet til Jørgen Leth for supplerende bemærkninger. Jørgen Leth henviste til den udsendte skriftlige beretning og valgte at supplere med følgende mundtlig beretning: Det havde været et travlt år for bestyrelsen og især de sidste 3 uger (før sidste frist for udsendelse af materialet) havde været hektiske. Herken Holtz og Jørgen Leth havde næsten arbejdet fuldtids for foreningen med henholdsvis færdiggørelse af materiale og omdeling. Havde vi ikke fået assistance af Poul Lorensen (753), der ud over medvirken ved udformningen af vedtægterne, har været så venlig at få trykt vedtægtsmaterialet, havde det været endnu mere hektisk. Som følge af at Poul Lorensen (753) trykkede det i København, førte det til, på grund af lidt forsendelsesproblemer, at materialet kom ud lige i sidste øjeblik. Men dog rettidigt, da det blev omdelt den 22. marts sidst på formiddagen. De medlemmer der tillige får materialet elektronisk, havde fået materialet 2 dage tidligere. Regnskabet havde Jørgen Leth ikke yderligere kommentarer til. For vedligeholdelse og budgetter henviste Jørgen Leth til de separate punkter der senere skulle behandles. Omkring energiforbruget håbede Jørgen Leth at den udsendte redegørelse var fyldestgørende. Jørgen Leth tilføjede, at vi har fået et nyt energimærke til foreningens ejendom. Energimærket er blevet lovkrav og der skal foreligge et eksemplar ved enhver handel. Ejerforeningen sender et eksemplar med til mæglerne, når der anmodes om foreningsoplysninger. Fra næste år vil der være et krav om, at der også er angivet en isoleringsstandard, baseret på en termografi fotografering, som for foreningens ejendom dog tidligst træder i kraft om 2½ år, når det nuværende den energimærke skal fornyes. Vi har håbet på en større reduktion af forbruget af varme i år, som følge af de tiltag der er gennemført. Desværre ser det ud til at blive svært at påvise en reduktion i Det skyldes at de forløbne 3 måneder har vist et stort forbrug, som følge af 3 meget kolde måneder, hvilket også kan aflæses af opgørelsen over de officielle graddagetal, som er meget høje. Jørgen Leth tilføjede, at uanset hvilke forbedringer der bliver lavet for at opnå varmebesparende foranstaltninger, hjælper det kun, hvis alle beboere er opmærksomme på forbruget, og sørger for at der lukkes ned, når der luftes ud, eller er opmærksom på, om ventilerne i lejlighederne fungerer rigtig. For vandforbruget fandt Jørgen Leth det vigtigt, at medlemmerne er opmærksomme på dryppene haner og løbende toiletter, og opfordrede til, at alle medlemmer er opmærksomme på unødvendigt forbrug. Omkring de nye vedtægter henviste Jørgen Leth til det senere punkt herom. Den kommunale tilbagekøbsklausul benytter flere og flere medlemmer lejligheden til at spørge til, når de møder Jørgen Leth på området. Jørgen Leth fandt det derfor hensigtsmæssigt, at benytte lejligheden til her, at præcisere forskellen på et eventuelt frikøb nu eller senere, før den udløber i 2067 at vi lader stå til, indtil udløbsåret 2067 Jørgen Leth gjorde opmærksom på at den væsentligste forskel er, at hvis vi lader står til, vil det ikke være et problem for mange af os (latter i salen)! Omvendt præciserede Jørgen Leth, at der ikke går så mange år, før kreditinstitutionerne begynder at tage klausulen i betragtning ved långivninger. Side 3 af 13

4 Det er således, at hvis vi eller vore efterfølgere lader perioden løbe ud, kan kommunen kræve grunden tilbage mod at betale den oprindelige pris som daværende bygherre betalte for grunden i ca. 1.3 mio. kr. - plus at kommunen skal erstatte bygningen med en pris der fastsættes ved vurdering af tre udvalgte personer hvoraf de to skal være bygningssagkyndige. Men så er der indføjet hvad der er det værste at der i vurderingen ikke må tages hensyn til beliggenhed og dermed herlighedsværdi. Hvis sådanne betonblokke lå i eksempelvis Oksbøl eller ude i Herskind ville de ikke blive vurderet særligt højt. Hvis vi køber fri nu, vil beløbet afhænge af hvad grunden vurderes til, og vi skal så betale forskellen mellem en vurderet grundværdi på nuværende tidspunkt og det grunden oprindelig blev købt for de 1,3 mio. kr. Det der så er afgørende, er hvad grunden skal ansættes til. Kommunen har tilkendegivet, at den skal vurderes af 2 eller 3 af byens ejendomsmæglere. Vi har forespurgt en ejendomsmægler, men de vil vide hvordan den skal vurderes: Skal den vurderes som en fri grund vil det være en værdi på mindst mio. Omvendt, hvis det er grunden som den er og forefindes uden nogen form for byggeret, vil den ikke have en ret høj værdi, at der er formodentligt ingen investorer, der vil købe en sådan grund. Aktuelt er situationen, at vi sammen med naboejerforeningen og ejerforeningen i afsnit 1 samt Ingeniørernes pensionskasse som ejer en af de øvrige bygninger, i et fælles brev har tilkendegivet over for kommunen, at vi mener, at det må være den offentlige grundværdiansættelse der må være grundens værdi i dag. Vi har også efter oplysning fra Poul Lorensen (753), der er kendt med forholdene i København fundet ud af, at den offentlige grundværdiansættelse generelt anvendes i KBH, hvor sådanne tilbagekøbs-klausuler findes i større udstrækning. Den offentlige grundværdi i 2006 er ca. 15 mio. Hvis vi omsætter det til mere forståelige tal, nemlig hvad vi skal betale for et eventuelt frikøb pr. fordelingstal, kan det illustreres for de 4 nævnte modeller således: Oprindelig grundkøbesum, svarende til salgspris i 2067 Københavns Kommunes tilsvarende regler, i form af tilbagediskonteret ejendomsvurdering Frikøbsberegningsmodeller: Mægler vurdering på 60 mio. kr. Grundværdi iflg. vurdering Oprindelig grundkøbspis Offentlig vurdering Grundvurdering, skøn mægler Skønnet frikøbsbeløb nu, beregnet på de forskeligge modeller pr. fordelingstal (2041) Bemærk omkring foranstående tabel: På generalforsamlingen blev der kun nævnt nogle eksempler fra ovenstående tal. Grundværdien er her beregnet som den samlede fælles grundværdi fordelt i forhold til fordelingstal og ikke som på den enkelte lejligheds ejendomsvurdering, afrundet til hele hundrede kroner. Jørgen Leth tilføjede, at hvis beløbet var kr pr. fordelingstal, troede han ikke, at der er ret mange der vil frikøbe. Hvorimod hvis det er pr. fordelingstal, kan det for nogen være interessant at få frikøbt sin lejlighed. Det skal også tilføjes at kommunen ikke har godkendt enkeltvis frikøb, men det er fra embedsmænd tilkendegivet, at det formodentligt er en formsag, at få det godkendt i byrådet. Jørgen Leth afsluttede punktet med, at kommunen endnu ikke havde svaret på foreningernes seneste henvendelse. Medlemmerne vil selvfølgeligt løbende blive orienteret i bestyrelsesreferater. Side 4 af 13

5 Omkring forsikringsskift havde Jørgen Leth ikke meget at tilføje, dog skal medlemmerne være opmærksom på, at der ikke mere er en kummeforsikring. Bestyrelsen har fravalgt denne, fordi vi mener at præmietillægget er for højt i forhold til risiko. Omkring medlemsforhold er der ikke yderligere at tilføje. Bestyrelsen er meget tilfreds med vor vicevært og Jørgen Leth gav udtryk for, at bestyrelsen fornemmede, at medlemmerne havde den samme opfattelse. Bestyrelsen havde tilkendegivet dette overfor viceværten. Til slut rettede Jørgen Leth en tak til øvrige bestyrelsesmedlemmer for et godt samarbejde. Herefter tilføjede Jørgen Leth, at selv om man aldrig skulle fremhæve nogen frem for andre, ville han gerne, selv med risiko for kritik bagefter, udtrykke en speciel tak til Herken Holtz for det store arbejde han ydede, ikke mindst i forbindelse med udarbejdelsen af de nye vedtægter, både i form af stor indsats, når der skal skrives samt i det praktiske arbejde, specielt op til denne generalforsamling. Som Jørgen Leth udtrykte det i en personlig henvendelse til Herken Holtz: jeg ved ikke hvorledes jeg skulle have klaret det uden din assistance. Tak for det Herken. Jørgen Leth rettede også en tak til naboejerforeningerne, i form af 4, 5, 6, 9 & 10 og ejerforeningen oppe i afsnit 1, for et godt samarbejde i kontaktudvalgene. Det oplystes at Herken Holtz og Jørgen Leth havde deltaget i 6 møder med naboejerforeningen i det forløbne år. Det var lidt flere end tidligere år, på grund af vedtægts udarbejdelse og drøftelser af tilbagekøbsklausulen. Det sidste har vi også drøftet i de udvidede kontaktudvalgsmøder med afsnit 1. Jørgen Leth gav udtryk for, at det var dejligt at man kunne mødes og drøfte de forskellige bestyrelsesopgaver. Selvom tingene ikke bliver gjort ens, og at der ikke var enighed om alt, er det vigtigt, at man kunne drøfte frit og lærer af hinanden. Til sidst rettede Jørgen Leth en tak til alle medlemmerne for den store opbakning. Jørgen Leth efterlyste herefter spørgsmål til såvel den skriftlige som den mundtlige beretning. Spørgsmål/kommentarer til beretningen: Torben Sigurdsson (843): Tilbagekøb før fremmes da det ellers kan skabe problemer. Bestyrelsen bør således ikke vente med at få en aftale på plads. Robert Mogensen (822) Gav udtryk for opbakning til Torben Sigurdssons (843) bemærkninger som han var helt enig i. Lillian Lang (754) Spurgte til hvorfor vi havde den debat, da det var hendes opfattelse at bygherrerne i sin tid havde købt jorden af kommunen, bebygget den og solgt den videre. Så det måtte da være vores grund. Jørgen Leth svarede på bestyrelsens vegne: Han var enig med Torben Sigurdsson (843) og Robert Mogensen (822) Til Lillian Lang (754) oplyste Jørgen Leth, at godt nok havde bygherrerne købt grunden i 1967 for 1,3 mio. kr., men med en tinglyst klausul om, at kommunen kan købe grunden tilbage i 2067 til samme pris (og skulle alene godtgøre ejerne for værdien af bygningen) uden tillæg af beliggenhedsværdi eller herlighedsværdi. Poul Lorensen (753) Gjorde opmærksom på, at det nok var sundt at kommunen indså, at der kunne være en indtægt for kommunen her og nu. Med de sparebehov kommunen har, bliver de nok inden for et par år meget interesseret i at få en løsning, som også er interessant for os. I København nåede man først det efter rigtig mange års forsøg i 1994, da Københavns Kommune var ude i store økonomiske problemer. Og ordningen i København er på et helt andet niveau end det der forhandles nu. Side 5 af 13

6 Paul Sørensen (775) Kunne ikke forstå, at det var nødvendigt at gennemføre den aktuelle isolering af karmpartisamlinger. I hans lejlighed var det ikke et problem og det kunne være sparet. Men da det det blev oplyst at han ikke personligt kunne spare noget ved at det blev sprunget over, havde han valgt at få det udført. Han gjorde opmærksom på, at han ikke var tilfreds med bestyrelsens behandling af indtrængende vand i hans garage. Hans opfattelse var, at bestyrelsen betegnede det som en urimelig klage. Har var uforstående over for, at 1½ års vand indtrængen var blevet ignoreret frem til den 4/11 hvor korrespondancen startede, hvorefter det blev klaret på 14 dage. Paul Sørensen gjorde ligeledes opmærksom på, han havde mødt en rotte i affaldsrummet ved opgang 7. Heldigvis havde viceværten med fælde og lokkemad fanget den og gjort det af med den. Jørgen Leth besvarede Paul Sørensens (775) bemærkninger med, at det gennemførte isoleringsarbejde var besluttet på baggrund af flere henvendelser om træk fra netop disse samlinger, og at der ved kontrol havde vist sig en meget dårlig isolering i samlingerne. Vedrørende vandindtrængningen i Paul Sørensens garage henviste Jørgen Leth til det punkt der senere skulle behandles. Der var herefter ikke flere spørgsmål eller kommentarer. Dirigenten gav ordet til foreningens revisor Statsaut. Revisor Peder Meldgaard fra Revisionsfirmaet Villy Pedersen I/S for behandling af: Dagsordens pkt. 3 Forelæggelse af årsregnskab m. revisors påtegning til godkendelse Peder Meldgaard oplyste at regnskabet var som det plejer, idet kun tallene var ændret. Bestyrelse og revisor havde godkendt regnskabet uden kritiske bemærkninger. Herefter gennemgik Peder Meldgaard driftsregnskabet, aktiver og passiver og kommenterede kort noterne. Under det sidste punkt gjorde Peder Meldgaard opmærksom på, at der havde indsneget sig en skrivefejl i note nr. 4 og 5 på side 4, idet de 3 tal før sammentællingen ved en fejl havde fået ét minus foran tallet. I øvrigt nævnte Peder Meldgaard at opdelingen i Egenkapitalen med en fond for henlagt afdrag, var for at sikre, at likviditeten i ejerforeningen bliver bevaret. Denne del ikke kan bruges til at betale regninger med, idet det svarede til friværdien i de 2 af foreningen ejede lejligheder i forhold til den oprindelige anskaffelsessum. Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til gennemgangen, hvorefter regnskabet af dirigenten blev konstateret enstemmigt godkendt. Dirigenten gav herefter ordet til Jørgen Leth for behandling af: Dagsordens pkt. 4 Forelæggelse af vedligeholdelsesplan for ejendommen til godkendelse Isoleringsforbedring i karmpartierne på A-huset var gennemført. Der har været stillet spørgsmål under beretningen om dette er en fornuftig disponering. Det var bestyrelsens opfattelse at det var tilfældet, da, der er flere beboere der har meldt om trækgener ved disse samlinger. Jørgen Leth fortalte at han selv i 2004 havde foretaget en tilsvarende isoleringsforbedring i hans egen lejlighed i forbindelse med at en elektriker havde udført noget el-arbejde. Det i planen anførte renoveringsarbejde på A-husets sydfacade, påtænker bestyrelsen at ændre, således, at betonen venter til Dette er af hensyn til at få løst opgaven med flere af de værst medtage terrassegulve i T-huset. Når frosten er overstået, er det planen at syne de to renoverede, terrasser og se, om de har klaret vinteren uden revnedannelser, og herefter syne alle øvrige og udvælge de 4 værst medtagne. En er på forhånd valgt, da der er vandindtrængning i lejligheden underneden. Bestyrelsen mener ikke, at vores beton på A-husets sydside trænger så voldsomt til maling, at det nødvendigvis skal være i år. De steder hvor det er snavset, vil viceværten behandle med et specielle rensningsmiddel. Og det gælder både syd og nordfacaden samt sydfacaden på T-huset. Side 6 af 13

7 Når betonen engang skal males, skal forekommende betonskader repareres, alle fuger skal udkradses for maling i samlingerne samt efterfuges. Og de betonskader der er skal repareres. Vi påregner, at facademalingen ved de to etagers lejligheder udføres fra lift, og for de øvrige ved gennemgang i lejligheden. Det er selvfølgelig lidt generende at have malere der går igennem, men også generende at have stillads stående i en længere periode. Økonomien i dette punkt vil senere blive vurderet af bestyrelsen. Bestyrelsen vil inden længe foranledige facadedelen ved de enkelte lejligheder gennemgået. De steder hvor træværk og eternit trænger voldsomt til maling, vil der blive malet. Der er dog nogle, der har fået malet eller selv malet inden for de sidste to år. Vores ejerforening afviger lidt fra naboejerforeningen, som har valgt at total renovere både sydfacaden på A- huset og nordfacaden på T-huset, (denne renoverede vi for 2 år siden.) De har valgt, at få det renoveret med stillads og renoveringen løber op i ca. 1,7 mio.kr. En beløbsstørrelse vi simpelthen ikke kan klare. Selv om vi udsatte alt andet, ville vi ikke kunne klare en så stor udgift i øjeblikket. Som en mindre ting skal ejerforeningen også have repareret den nederste del af vores sti til Langelandsgade, Det håber vi faktisk, at naboejerforeningen vil deltage i. Vi har ikke forespurgt endnu, men nu hører de det jo, og kan forberede et svar. Jørgen Leth konstaterede afslutningsvis, at der er flere større ting der venter, f. eks. østgavlene, støttemure og trapper samt endelig en katodebeskyttelse af betonjern for at hindre rustangreb. Der var ingen spørgsmål eller kommentarer hvorfor dirigenten konstaterede at punktet var godkendt. Dirigenten gik herefter over til næste punkt. Dagsordens pkt. 5 Forslag Dirigenten konstaterede at der var 2 forslag: 1. Oplæg til nye vedtægter 2. Forslag fra medlem Paul Sørensen (775) Dirigenten gav herefter en kort introduktion til det kommenterede hæfte der belyste forskellen mellem den nuværende deklaration samt den nye normal vedtægt sammenholdt med bestyrelsens oplæg til nye vedtægter. Herefter blev ordet givet til Jørgen Leth, som oplyste at vedtægterne var udarbejdet i samarbejde med Torben Sigurdsson (843) og Poul Lorensen (753). Jørgen Leth udtrykte det på den måde, at Vi har ikke været enige om alt, men dog enige om forslaget. Jørgen Leth gjorde opmærksom på at den nye normalvedtægt som folketinget har vedtaget i 2004 erstattede den tidligere tilsvarende normalvedtægt fra 1966 og således er en tiltrængt opdatering af reglerne. Jørgen Leth konstaterede tillige, at vores nuværende deklaration/vedtægt ved en fejl ikke var blevet opdateret med tidligere års beslutning (2001) om overgang til individuel EL-måling. Bestyrelsen har tillige fundet det hensigtsmæssigt at ændre navn, således at ejerforeningens navn afspejler de oprindelige byplansvedtægtsdefinitioner fra 1964 og som senere er udtrykt i lokalplan 77 fra aug (bebyggelse af afsnit 2 og 3 samt institutioner). For interesserede med internetadgang, kan lokalplanen ses på Internettet på denne adresse: Dirigenten efterlyste herefter spørgsmål. Ella Gjermann (841) Bad om en uddybning af 15 stk. 2. i forhold til hvor afgrænsningen til afløbsrør var, mellem ejerforeningens og de enkelte lejligheders vedligeholdelsesforpligtelse. Side 7 af 13

8 Hans Kleberg (743) Fremsatte et ændringsforslag til vedtægternes 8a og 9 hvor ordet Intern ønskedes indføjet foran administrator samt til 10 stk. 1 og 2 hvor ordet ekstern ønskedes indsat foran administrator. Forslaget forelå i en skriftlig udgave som senere blev afleveret til referenten for indarbejdning i vedtægter og referat. Herudover kommenterede Hans Kleberg (743) vedtægtens 16 om udlejning til erhverv, idet han ønskede generelt at gøre opmærksom på, at den gældende lokalplan for området lokalplan 77 fra august 1979 ikke tillod erhverv uden kommunens samtykke og oplæste følgende uddrag fra lokalplanen: Uddrag af lokalplan 77 fra aug. 1979, afsnit 3.2: Den indsatte ramme blev ikke fremlagt på generalforsamlingen, men blev oplæst hvorfor den er medtaget i referatet af hensyn til de ikke tilstedeværende. Jørgen Leth kommenterede på bestyrelsens vegne: Bestyrelsen kunne tiltræde at der i 10 stk. 1 og 2 blev indsat ordet ekstern foran ordet administrator. 743 Hans Kleberg tilsluttede sig denne tilpasning, hvorefter dirigenten konstaterede, at det herefter blev indarbejdet i forslaget og var en del af dette. Bestemmelsen i 10 blev herefter: 10. Administration Bestyrelsen kan beslutte, at ejerforeningen skal antage en ekstern administrator til bistand ved varetagelsen af ejendommens daglige drift. Endvidere kan generalforsamlingen med tilslutning fra mindst ¼ af ejerforeningens medlemmer efter antal eller efter fordelingstal pålægge bestyrelsen at antage en ekstern administrator. Stk. 2. Ekstern Administrator må ikke være medlem af ejerforeningen og må ikke være dennes revisor. Side 8 af 13

9 Paul Sørensen (775) Erklærede sig enig i ændring af 10, men ønskede 10 ændret så kun generalforsamlingen kunne beslutte at administrationen skulle lægges ud til en ekstern administrator. Ligeledes ønskede 774 Paul Sørensen oplyst, om bestyrelsen har check på opsætning af emhætter, som kan give lugtgener. Jørgen Leth Kommenterede på bestyrelsens vegne: Kommenterede kort 10 og gav udtryk for at efter 10 s indhold kunne generalforsamlingen beslutte dette. Omkring emhætter var der nok ikke styr på det. Ved klager, tages der aktion og brugerne pålægges kun at bruge emhætter på laveste niveau. Reelt er det største problem brandrisikoen og Jørgen Leth henviste til den omfattende brand, der var i Langkjærparken for nogen tid siden, hvor der gik ild i en gryde og branden bredte sig gennem ventilationssystemet til en voldsom brand i tagkonstruktionen på ejendommen. Herudover oplyste Jørgen Leth at ejerforeningens udsugning automatisk er kraftig i tidsrummet kl. 05:00 til 09:00 og igen 17:00 til 20:00 og burde kunne klare emhætterne, så længe de alene blev benyttet på laveste blus. Poul Lorensen (753) Kommenterede drøftelsen af 10, idet denne bestemmelse i normalvedtægten tager højde for flere aspekter, bl. a. at generalforsamlingen reelt kan vælge en bestyrelse der ikke har den nødvendige kompetence til at administrere ejendommen og så kan man ikke pålægge dem at skulle det. Derfor giver 10 mulighed for at bestyrelsen kan antage ekstern bistand til administrationen. Jørgen Leth kommenterede på bestyrelsens vegne det tidligere spørgsmål fra Ella Gjermann (841) om hvor overgangen var mellem ejerforeningens ansvar for rør og hvor den enkelte ejer har ansvaret. Det fremgår af 15 stk. 2 de sidste 2 linier: hvorimod ejerforeningen sørger for vedligeholdelse og fornyelse af ejerlejlighedens fælles forsyningsledninger og fællesinstallationer indtil disses individuelle fælles forgreninger til/i de enkelte ejerlejligheder. Dirigenten kommenterede og begrundede herefter vedtægtsforslagets 17 og den i paragraffen indsatte tilpasning. De kr. pr. fordelingstal afspejlede efter bestyrelsens opfattelse bedre forholdet mellem ejerforeningens store og små ejerlejligheder. Tidligere under den gamle normalvedtægt krævede dette forslag 100 % s tilslutning. Med den indarbejde bestemmelse vil det nu kunne implementeres med 2/3 deles flertal. Der er ikke lagt op til at bruge den nu, men at have den i reserve til evt. senere beslutning. Begrundelsen herfor er, at der kun har været ubetydelige tab indtil dato og det er ca. 20 år siden, der sidst er afskrevet et beløb. Skal den aktiveres vil der være en større udgift til tinglysningsafgifter. Dirigenten konstaterede at der ikke var flere kommentarer eller spørgsmål til de fremlagte forslag. Dirigenten gav herefter udtryk for, at han ville føle sig frem om behovet for en skriftlig afstemning ved først at bede om en håndsoprækning. Ingen havde indvendinger imod dette. Herefter blev alle der stemte for forslaget, dog max en pr. medlem bedt om at række en hånd i vejet som en markering for en ja stemme. Det viste umiddelbart en meget stor tilslutning. Herefter blev de der ønskede at stemme imod bedt om at række en hånd i vejret, hvilket ingen gjorde. Tilslut bad dirigenten de som ønskede at undlade at stemme, om at række en hånd i vejret, hvilket ligeledes ingen gjorde. Side 9 af 13

10 Det blev således konkluderet, at det fremlagte forslag med den ene rettelse var enstemmigt vedtaget. Derefter gik dirigenten over til det 2. indkomne forslag fra Paul Sørensen (775). Paul Sørensen (775) gjorde opmærksom på at det ikke var hans ønske at der skulle stemmes herom, men da bestyrelsen havde afvist hans ønske om at få behandlet et emne på generalforsamlingen havde han set sig nødsaget til at udarbejdet det som et forslag som bestyrelsen kunne acceptere. Punktet om at rejse kritiske spørgsmål blev hurtigt afklaret idet dirigenten konstaterede at det beroede på en misforståelse. Omkring punkt 2 opridsede Paul Sørensen (775) sin sag kort som den også fremgik af de udsendte bilag til dagsordenen. Paul Sørensen (775) var uforstående overfor de svingende udsagn, som han oplevede at have fået omkring opgravning udvendig, sat i forhold til udbedring af utætheden indefra. Paul Sørensen (775) sluttede med at stille spørgsmålet til bestyrelsen med udgangspunkt i sin gennemgang om ikke udgravningen i 2004 til ca. 134 tkr. kunne være sparet og tætning foretaget indefra. Jørgen Leth svarede på bestyrelsens vegne: Årsagen til opgravningerne og tætning udefra skyldtes en voldsom vandindtrængen i 3-4 garager. Denne indtrængen var så voldsom, at vandet løb gennem garagerne, ud under porten og ud i fælles køreområdet og i kloakkerne. Der blev udvendigt under opgravningen konstateret 2 store revner i soklen som blev tætnet med specialbehandling og påsat speciel dug på soklen samt etableret dræn til kloaksystem for overfladevand.. En garage på nordsiden med let vandindtrængen blev løst med behandling indefra. Bestyrelsen havde inden udgravningen rådført sig med foreningens sædvanlige rådgivende ingeniørfirma, som anbefalede den foreslåede løsning og på den baggrund blev det iværksat. På den baggrund fandt bestyrelsen at den ikke havde kunnet handle anderledes og at de faktiske problemer var blevet afhjulpet ved indsatsen. Herefter konstaterede dirigenten at emnerne var debatteret og afsluttede punkt. 5. På opfordring fra salen blev generalforsamlingen suspenderet i 15 min for at strække ben og få luftet ud. Efter pausen på 15 min. Fortsatte generalforsamlingen. Dirigenten gik herefter videre med Dagsordens pkt. 6. Forelæggelse af budget for 2006 med angivelse af fællesbidragssats og foreløbigt budget for Dirigenten gav ordet til Jørgen Leth. Jørgen Leth henviste til det den 15. december 2005 udsendte materiale og kommenterede herefter yderligere materialet med, at bestyrelsen var blevet gjort opmærksom på, at det er uhensigtsmæssigt at vores varme- og vandregnskab er inkluderet i vores fællesbidrag. Det er uhensigtsmæssigt i forbindelse med oplysninger til brug for ejendomsmæglernes salgsopstillinger, hvor ejerforeningens fællesbidrag fremstår for højt. Derfor vil bestyrelsen udarbejde en opdeling, således at der i fællesbidragsopkrævningen og i opgørelser med oplysninger om ejerforeningen vil fremstå et fælles bidrag eksklusiv varme og vand forbrugsomkostning. Og et separat varme og vand bidrag. Dette er ikke ensbetydende med, at vi ikke fortsat opkræver det som et samlet fællesbidrag. I følge budgettet udgør opkrævningsbeløbene således pr. fordelingstal: År Forbrugsafgifter, vand & varme Øvrige fælles udgifter I alt Der var ingen spørgsmål eller bemærkninger til gennemgangen hvorefter dirigenten konstaterede, at punktet var vedtaget. Side 10 af 13

11 Dagsordens pkt. 7. Valg af formand Dirigenten oplyste, at formanden egentlig ikke var på valg i 2006, men af hensyn til de netop vedtagne nye vedtægter, hvoraf fremgår at formanden vælges i lige år var det mest praktisk at vælge en formand i år. Den nuværende formand Jørgen Leth havde af samme årsag stillet sit mandat til rådighed, men var villig til genvalg. Der var ikke andre kandidater eller forslag herom og den nuværende formand Jørgen Leth blev genvalgt med akklamation. Dagsordens pkt. 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Dirigenten oplyste, at kun 2 bestyrelsesmedlemmer var på valg for de kommende 2 år, nemlig Herken Holtz og Erik Vagner. Begge var villige til genvalg Herudover oplyste formanden, at Helen Ræbild havde solgt sin lejlighed men beholdt sin garage og således godt kunne fortsætte. Men Helen Ræbild ønskede ikke at forsætte, når hun ikke boede i ejendommen. På dirigentens forespørgsel om bestyrelsen havde et forsalg, oplyste Jørgen Leth at bestyrelsen indstillede Susanne Clausen (321). Susanne havde sagt ja til stille op. På ønske fra generalforsamlingen om en nærmere præsentation af Susanne Clausen, oplyste Jørgen Leth, at Susanne Clausen tidligere har siddet i bestyrelsen oppe i afsnit 1, hvor de boede før de flyttede ind i opgang 3. Jørgen Leth havde indhentet referencer fra hendes tidligere formand, der havde anbefalet Susanne Clausen som bestyrelsesmedlem. Dirigenten konstaterede, at der nu var 3 kandidater, nemlig Herken Holtz og Erik Vagner, til valg for en 2 årig periode Susanne Clausen til valg for ét år. Der kom ikke yderligere kandidater, hvorefter de 3 kandidater blev valgt med akklamation. Dagsordens pkt. 9. Valg af 2 suppleanter De bestående 2 suppleanter 843 Torben Sigurdsson og 1001 Bent Grøn var villige til at modtage genvalg. Da der ikke var andre forslag, blev de genvalgt med akklamation. Dagsordens pkt. 10. Valg af Revisor Bestyrelsen indstillede Revisionsfirmaet Villy Pedersen I/S som revisor. Jørgen Leth oplyste, at bestyrelsen ikke indstillede (som i de foregående år), en revisorsuppleant. Dette blev begrundet med den netop vedtagne ændring af vedtægterne. Tidligere har vi valgte Peder Meldgaard som revisor og Villy Pedersen I/S som suppleant. Da Peder Meldgaard er en del af revisionsfirmaet Villy Pedersen I/S har vi nu samlet det i et valg. Opsamling for punkt 7 til 10: Ejerforeningens valgte består herefter af: Navn: Funktion: Valgperiode: Bestyrelse: Jørgen Leth (formand) Erik Wagner (bestyrelsesmedlem) Herken Holtz (bestyrelsesmedlem) Jan Kerstein Jensen (bestyrelsesmedlem) Susanne Clausen (bestyrelsesmedlem) Suppleanter: Torben Sigurdsson (Suppleant) Bent Grøn (Suppleant) Revisor: Revisionsfirmaet Villy Pedersen I/S Side 11 af 13

12 Dagsordens pkt. 11. Eventuelt. Dirigenten indledte med at slå fast at under dette punkt kan der ikke træffes beslutninger, men medlemmerne er velkomne til at fremkomme med indlæg. Herefter blev ordet givet frit: Jacob Riewe Henriksen (813) Havde 2 emner som han ønskede at informere om. 1) Parkering på arealet mellem de 2 bygninger. Det er forståeligt at arealet benyttes til af og pålæsning af personer og varer etc. Men der er parkering forbudt på arealet. Personligt havde han ikke noget imod det, men det er en brandvej. Jacob Riewe Henriksen (813) oplyste at han selv har kørt som brandvagt, oplyse han, at sådanne parkerede biler i en given situation blot ville blive skubbet væk af redningskøretøjer og at sådanne skader ikke dækkes af redningskøretøjernes ansvarsforsikring. (klapsalver fra salen) 2) Jacob Riewe Henriksen (813) oplyste, at han er udøvende musiker og som følge heraf er nød til at øve sig lidt (el-guitar). Han anmodede om at man kontaktede ham, såfremt der blev spillet for højt eller på forkerte tidspunkter. Det var bestemt ikke hensigten at genere naboerne eller andre. (Klapsalver fra salen) Harry Laursen (842) Spurgte om viceværtens værktøj også omfattede sneskovle. Det bekræftede Jørgen Leth, hvorefter Harry Laursen (842) kritiserede, at der i en bestemt uge med snefald og islag, ikke var foretaget en tilstrækkelig grundig snerydning på parkeringspladserne. Han var faldet 2 gange. Else Grøn (1001) Hun oplyste, at viceværten startede med at rydde sne kl. 06:00 (hun blev vækket af det) og at hun havde været meget tilfreds med viceværtens indsats også - under snerydningen.. Hans Kleberg (743) Hans Kleberg gjorde forsamlingen opmærksom på, at viceværten selv under sin ferie havde været ude at rydde sne. Fra salen lød generelt en mumlen om tilfredshed med indsatsen, hvilket fik Harry Laursen (842) til at rejse sig og tilkendegive, at han bøjede sig for argumenterne og ikke havde været opmærksom på ferieforholdet Holger Møll Christensen (864) Udtrykte en tak til formanden og den samlede bestyrelse samt viceværten, for det gode arbejde der var gjort. (Klapsalve) Lillian Lang (754) Opfordrede til at fremtidige generalforsamlinger indledes med spisning. Og til orientering havde hun talt med kantinelederen, der havde tilkendegivet, at de også kunne levere mad, hvis generalforsamlingerne som tidligere blev holdt i lokalcenteret. På bestyrelsens vegne kommenterede Jørgen Leth indlæggene. Omkring brandvejen oplyste han at viceværten og han personligt holdt øje hermed. Det var hans opfattelse, at det er sjældent, at parkeringen er af længere varighed på brandvejen. Han takkede 813 Jacob Riewe Henriksen for sin udmelding om spil. Jørgen Leth udtrykte, at det var en flot tilkendegivelse. Forholdet plejede at være modsat, at der kom kritik af støj. Omkring snerydningen sagde Jørgen Leth, at der havde været dage, hvor det havde været meget glat på parkeringspladserne, fortrinsvis mellem bilerne. Men det var uheldigt, at der havde været de dårlige Side 12 af 13

13 vejrforhold, med så meget sne samt islag under viceværtens ferie. Og det selv om Viceværten havde taget sin del af rydningen på trods af ferie. Arne Venning (872) Sagde at med Søren (viceværten) og Jørgen Leth har vi den bedst ledede ejerforening i Århus. Da ikke flere ønskede ordet sluttede dirigenten generalforsamlingen kl. 21:13, og gav ordet til Jørgen Leth, der takkede for god ro og orden. Jørgen Leth ville også gerne vende tilbage til den hjælp som bestyrelsen har fået af Poul Lorensen (753) og Torben Sigurdsson (841). Han udtrykte en tak for en stor assistance og indsats i forbindelse med udarbejdelse af vedtægten. Det ville have været væsentligt sværere for bestyrelsen uden denne indsats, hvilket havde fået bestyrelsen til at beslutte, at give en lille erkendtlighed herfor. Herken Holtz udleverede et vinkarton til begge under en klapsalve fra salen. Jørgen Leth ønskede også at sige afgående bestyrelsesmedlem Helen Ræbild en stor tak for deltagelse i bestyrelsesarbejde i det forløbne år, og for dette har bestyrelsen også en lille erkendtlighed. Herken Holtz udleverede et vinkarton til Helen Ræbild under en klapsalve fra salen. Til slut takkede Jørgen Leth for en god generalforsamling og den store opbakning som han og bestyrelsen havde oplevet. Til sidst rettede Jørgen Leth en stor tak til dirigenten, for at lede os flot igennem generalforsamlingen. Referatet udarbejdet af: Referatet tiltrådt af: Poul Lorensen Kirsten Lorensen Carsten Henriksen, Jørgen Leth Referent Referent Advokat, Dirigent Formand Side 13 af 13

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 ØST, Vestervang 8 lej. 811 (kontor) 8000 Århus C.

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 ØST, Vestervang 8 lej. 811 (kontor) 8000 Århus C. Referat af ordinær generalforsamling d. 15/03 2012. Vestervang d. 21-03-2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Lokalcenter Vestervang. Der var tilmeldt 85 inkl. 4 gæster. En stemmeberettiget repræsentation

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden:

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: Referat af ordinær generalforsamling Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for 2009/2010 3. Forelæggelse af regnskab for 2009

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Onsdag d. 24. oktober kl. 18:30 afholdt ejerforeningen generalforsamling i Søjlesalen på Skodsborg Kurhotel, Skodsborg Strandvej

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG

AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet 2009_2 29/07/09 12:48 Side 1 2 AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Torsdag den 17. november 2011 kl. 19.30 i Sognegården, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 21 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Tlf. 33 12 24 34 Fax 33 93 20 60 Giro 1 48 31 45 Ejendomsadministrationen Tlf. 33 14 03 66 B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Til stede o Der deltog 85 personer, som repræsenterede 55 lejligheder. Der var endvidere afleveret 18 fuld-magter. o De tilstedeværende

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1. Hvad er en andelsboligforening? side 6. Skal du købe andelsbolig?..

ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1. Hvad er en andelsboligforening? side 6. Skal du købe andelsbolig?.. FORENINGSEJENDOMME PRODUKT KATALOG Indhold ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1 Hvad er en andelsboligforening? side 6 Skal du købe andelsbolig?.. side 8 Skal du sælge andelsbolig?.

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER Møderet for landsret ADVOKAT HENRIK RAVNILD Møderet for højesteret DANSKE BANK 4180 3125079016 NORDEA 2191 6877891370 - i kontorfællesskab - F R EDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Kgs. Enghave, den 13. juli 2007 Referat af ordinær generalforsamling År 2007, den 30. maj 2007 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej og Stradellasvej 30-34. Til stede

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Formanden Iver Juhl bød velkommen til generalforsamlingen ved at takke de fremmødte for den udviste interesse.

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent og udpegelse af referent 2. Bestyrelsens beretning herunder om særmoderniseringer

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ordinær generalforsamling

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND

HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND 2 HASMARK STRAND Vagttelefon 66 18 25 54 Ved akutte sprængninger på ledningsnettet AHSV Er det 66 18 25 54? Akut? Jooo...

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 1. Dirigent. Bestyrelsen foreslår Karin Kilde som dirigent, enstemmig valgt. Karin Kilde (KK): Generalforsamlingen er ikke indkaldt til tiden skulle

Læs mere

BIRK * KOEFOED * MEYER * BRYLD ADVOKATER Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

BIRK * KOEFOED * MEYER * BRYLD ADVOKATER Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Tlf. 33 12 24 34 Fax 33 93 20 60 Giro 1 48 31 45 Ejendomsadministrationen Tlf. 33 14 03 66 BIRK * KOEFOED * MEYER * BRYLD ADVOKATER Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Samarbejdende

Læs mere

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund.

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund. 1 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 1-838 /mkr Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Rungstedlund. År 2014, tirsdag den 18. november,

Læs mere