Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 (Øst) Referat af den ordinære generalforsamling. 29. marts 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 (Øst) Referat af den ordinære generalforsamling. 29. marts 2006"

Transkript

1 Referat af den ordinære generalforsamling 29. marts 2006

2 Ejerforeningens bestyrelse havde indkaldt til fællesspisning kl. 18:00 med efterfølgende afholdelse af ordinær generalforsamling den 29. marts kl. 18:00 bød Jørgen Leth velkommen til den indledende spisning og meddelte at det var hensigten at starte på generalforsamlingen efter endt spisning, ca. kl. 19:00 til 19:15. Referat af ordinær generalforsamling afholdt den 29. marts 2006 i Kemisk Instituts kantine på Århus Universitet kl. 19:15. Jørgen Leth bød som Formand for ejerforeningen velkommen til generalforsamlingen kl. 19:15 og takkede for det store fremmøde og oplyste at der var tilmeldt 80 deltagere samt afgivet et stort antal fuldmagter. Dog var det faktiske deltagerantal ikke større, end at vi kunne have været i de sædvanlige lokaler, men at dette lokale også fungerede meget fint til generalforsamlingen. Herefter indledte Jørgen Leth med: Dagsordens pkt. 1 Valg af dirigent, stemmetællere og referent. Jørgen Leth foreslog på bestyrelsens vegne følgende kandidater der alle blev valgt enstemmigt: Som dirigent: Ejerforeningens advokat, Carsten Henriksen Som stemmeoptællere: 722 Poul Erik Nielsen (Formand) 203 Hans Laursen 1001 Else Westergaard 863 Casper Meldgaard-Pedersen Som referent: 753 Kirsten & Poul Lorensen Herefter gav Jørgen Leth ordet til dirigenten. Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt i henhold til de bestående vedtægter. Der var ingen indsigelser imod denne konstatering. Endvidere konstaterede dirigenten, at der var følgende repræsentation på generalforsamlingen i form af afgivne fuldmagter eller tilstedeværelse: Antal mødte inkl. fuldmagter Antal medlemmer/ fordelingstal I % Side 2 af 13 Krav til vedtægtsændring: I % Stemmeberettigede: Antal medlemmer: ,2 % 87 66,7 Antal fordelingstal: ,4 % ,7 Hvorved der var mødt et tilstrækkeligt antal til, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig til at afgøre foreslåede vedtægtsændringer endeligt på denne generalforsamling. Der var ingen indsigelser imod denne konstatering. Dirigenten foreslog herefter at generalforsamlingen fulgte den af bestyrelsen foreslåede dagsorden. Paul Sørensen (775) ønskede præciseret, at der var en fejl i indkaldelsen, under dagsordenens pkt. 5 stk. 2. hvor der var anført: Det omfattende korrespondancemateriale med relation til ovennævnte forslag er efter krav fra forslagsstillerens kopieret og vedlagt Paul Sørensen (775) havde alene ønsket, at 6 breve skulle udsendes. Resten var således udsendt på bestyrelsens foranledning. Dirigenten tog på generalforsamlingens vegne dette til efterretning.

3 Dagsordens punkt 2: Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Dirigenten konstaterede, at bestyrelsens skriftlige beretning for det forløbne år var udsendt til alle medlemmer, og gav ordet til Jørgen Leth for supplerende bemærkninger. Jørgen Leth henviste til den udsendte skriftlige beretning og valgte at supplere med følgende mundtlig beretning: Det havde været et travlt år for bestyrelsen og især de sidste 3 uger (før sidste frist for udsendelse af materialet) havde været hektiske. Herken Holtz og Jørgen Leth havde næsten arbejdet fuldtids for foreningen med henholdsvis færdiggørelse af materiale og omdeling. Havde vi ikke fået assistance af Poul Lorensen (753), der ud over medvirken ved udformningen af vedtægterne, har været så venlig at få trykt vedtægtsmaterialet, havde det været endnu mere hektisk. Som følge af at Poul Lorensen (753) trykkede det i København, førte det til, på grund af lidt forsendelsesproblemer, at materialet kom ud lige i sidste øjeblik. Men dog rettidigt, da det blev omdelt den 22. marts sidst på formiddagen. De medlemmer der tillige får materialet elektronisk, havde fået materialet 2 dage tidligere. Regnskabet havde Jørgen Leth ikke yderligere kommentarer til. For vedligeholdelse og budgetter henviste Jørgen Leth til de separate punkter der senere skulle behandles. Omkring energiforbruget håbede Jørgen Leth at den udsendte redegørelse var fyldestgørende. Jørgen Leth tilføjede, at vi har fået et nyt energimærke til foreningens ejendom. Energimærket er blevet lovkrav og der skal foreligge et eksemplar ved enhver handel. Ejerforeningen sender et eksemplar med til mæglerne, når der anmodes om foreningsoplysninger. Fra næste år vil der være et krav om, at der også er angivet en isoleringsstandard, baseret på en termografi fotografering, som for foreningens ejendom dog tidligst træder i kraft om 2½ år, når det nuværende den energimærke skal fornyes. Vi har håbet på en større reduktion af forbruget af varme i år, som følge af de tiltag der er gennemført. Desværre ser det ud til at blive svært at påvise en reduktion i Det skyldes at de forløbne 3 måneder har vist et stort forbrug, som følge af 3 meget kolde måneder, hvilket også kan aflæses af opgørelsen over de officielle graddagetal, som er meget høje. Jørgen Leth tilføjede, at uanset hvilke forbedringer der bliver lavet for at opnå varmebesparende foranstaltninger, hjælper det kun, hvis alle beboere er opmærksomme på forbruget, og sørger for at der lukkes ned, når der luftes ud, eller er opmærksom på, om ventilerne i lejlighederne fungerer rigtig. For vandforbruget fandt Jørgen Leth det vigtigt, at medlemmerne er opmærksomme på dryppene haner og løbende toiletter, og opfordrede til, at alle medlemmer er opmærksomme på unødvendigt forbrug. Omkring de nye vedtægter henviste Jørgen Leth til det senere punkt herom. Den kommunale tilbagekøbsklausul benytter flere og flere medlemmer lejligheden til at spørge til, når de møder Jørgen Leth på området. Jørgen Leth fandt det derfor hensigtsmæssigt, at benytte lejligheden til her, at præcisere forskellen på et eventuelt frikøb nu eller senere, før den udløber i 2067 at vi lader stå til, indtil udløbsåret 2067 Jørgen Leth gjorde opmærksom på at den væsentligste forskel er, at hvis vi lader står til, vil det ikke være et problem for mange af os (latter i salen)! Omvendt præciserede Jørgen Leth, at der ikke går så mange år, før kreditinstitutionerne begynder at tage klausulen i betragtning ved långivninger. Side 3 af 13

4 Det er således, at hvis vi eller vore efterfølgere lader perioden løbe ud, kan kommunen kræve grunden tilbage mod at betale den oprindelige pris som daværende bygherre betalte for grunden i ca. 1.3 mio. kr. - plus at kommunen skal erstatte bygningen med en pris der fastsættes ved vurdering af tre udvalgte personer hvoraf de to skal være bygningssagkyndige. Men så er der indføjet hvad der er det værste at der i vurderingen ikke må tages hensyn til beliggenhed og dermed herlighedsværdi. Hvis sådanne betonblokke lå i eksempelvis Oksbøl eller ude i Herskind ville de ikke blive vurderet særligt højt. Hvis vi køber fri nu, vil beløbet afhænge af hvad grunden vurderes til, og vi skal så betale forskellen mellem en vurderet grundværdi på nuværende tidspunkt og det grunden oprindelig blev købt for de 1,3 mio. kr. Det der så er afgørende, er hvad grunden skal ansættes til. Kommunen har tilkendegivet, at den skal vurderes af 2 eller 3 af byens ejendomsmæglere. Vi har forespurgt en ejendomsmægler, men de vil vide hvordan den skal vurderes: Skal den vurderes som en fri grund vil det være en værdi på mindst mio. Omvendt, hvis det er grunden som den er og forefindes uden nogen form for byggeret, vil den ikke have en ret høj værdi, at der er formodentligt ingen investorer, der vil købe en sådan grund. Aktuelt er situationen, at vi sammen med naboejerforeningen og ejerforeningen i afsnit 1 samt Ingeniørernes pensionskasse som ejer en af de øvrige bygninger, i et fælles brev har tilkendegivet over for kommunen, at vi mener, at det må være den offentlige grundværdiansættelse der må være grundens værdi i dag. Vi har også efter oplysning fra Poul Lorensen (753), der er kendt med forholdene i København fundet ud af, at den offentlige grundværdiansættelse generelt anvendes i KBH, hvor sådanne tilbagekøbs-klausuler findes i større udstrækning. Den offentlige grundværdi i 2006 er ca. 15 mio. Hvis vi omsætter det til mere forståelige tal, nemlig hvad vi skal betale for et eventuelt frikøb pr. fordelingstal, kan det illustreres for de 4 nævnte modeller således: Oprindelig grundkøbesum, svarende til salgspris i 2067 Københavns Kommunes tilsvarende regler, i form af tilbagediskonteret ejendomsvurdering Frikøbsberegningsmodeller: Mægler vurdering på 60 mio. kr. Grundværdi iflg. vurdering Oprindelig grundkøbspis Offentlig vurdering Grundvurdering, skøn mægler Skønnet frikøbsbeløb nu, beregnet på de forskeligge modeller pr. fordelingstal (2041) Bemærk omkring foranstående tabel: På generalforsamlingen blev der kun nævnt nogle eksempler fra ovenstående tal. Grundværdien er her beregnet som den samlede fælles grundværdi fordelt i forhold til fordelingstal og ikke som på den enkelte lejligheds ejendomsvurdering, afrundet til hele hundrede kroner. Jørgen Leth tilføjede, at hvis beløbet var kr pr. fordelingstal, troede han ikke, at der er ret mange der vil frikøbe. Hvorimod hvis det er pr. fordelingstal, kan det for nogen være interessant at få frikøbt sin lejlighed. Det skal også tilføjes at kommunen ikke har godkendt enkeltvis frikøb, men det er fra embedsmænd tilkendegivet, at det formodentligt er en formsag, at få det godkendt i byrådet. Jørgen Leth afsluttede punktet med, at kommunen endnu ikke havde svaret på foreningernes seneste henvendelse. Medlemmerne vil selvfølgeligt løbende blive orienteret i bestyrelsesreferater. Side 4 af 13

5 Omkring forsikringsskift havde Jørgen Leth ikke meget at tilføje, dog skal medlemmerne være opmærksom på, at der ikke mere er en kummeforsikring. Bestyrelsen har fravalgt denne, fordi vi mener at præmietillægget er for højt i forhold til risiko. Omkring medlemsforhold er der ikke yderligere at tilføje. Bestyrelsen er meget tilfreds med vor vicevært og Jørgen Leth gav udtryk for, at bestyrelsen fornemmede, at medlemmerne havde den samme opfattelse. Bestyrelsen havde tilkendegivet dette overfor viceværten. Til slut rettede Jørgen Leth en tak til øvrige bestyrelsesmedlemmer for et godt samarbejde. Herefter tilføjede Jørgen Leth, at selv om man aldrig skulle fremhæve nogen frem for andre, ville han gerne, selv med risiko for kritik bagefter, udtrykke en speciel tak til Herken Holtz for det store arbejde han ydede, ikke mindst i forbindelse med udarbejdelsen af de nye vedtægter, både i form af stor indsats, når der skal skrives samt i det praktiske arbejde, specielt op til denne generalforsamling. Som Jørgen Leth udtrykte det i en personlig henvendelse til Herken Holtz: jeg ved ikke hvorledes jeg skulle have klaret det uden din assistance. Tak for det Herken. Jørgen Leth rettede også en tak til naboejerforeningerne, i form af 4, 5, 6, 9 & 10 og ejerforeningen oppe i afsnit 1, for et godt samarbejde i kontaktudvalgene. Det oplystes at Herken Holtz og Jørgen Leth havde deltaget i 6 møder med naboejerforeningen i det forløbne år. Det var lidt flere end tidligere år, på grund af vedtægts udarbejdelse og drøftelser af tilbagekøbsklausulen. Det sidste har vi også drøftet i de udvidede kontaktudvalgsmøder med afsnit 1. Jørgen Leth gav udtryk for, at det var dejligt at man kunne mødes og drøfte de forskellige bestyrelsesopgaver. Selvom tingene ikke bliver gjort ens, og at der ikke var enighed om alt, er det vigtigt, at man kunne drøfte frit og lærer af hinanden. Til sidst rettede Jørgen Leth en tak til alle medlemmerne for den store opbakning. Jørgen Leth efterlyste herefter spørgsmål til såvel den skriftlige som den mundtlige beretning. Spørgsmål/kommentarer til beretningen: Torben Sigurdsson (843): Tilbagekøb før fremmes da det ellers kan skabe problemer. Bestyrelsen bør således ikke vente med at få en aftale på plads. Robert Mogensen (822) Gav udtryk for opbakning til Torben Sigurdssons (843) bemærkninger som han var helt enig i. Lillian Lang (754) Spurgte til hvorfor vi havde den debat, da det var hendes opfattelse at bygherrerne i sin tid havde købt jorden af kommunen, bebygget den og solgt den videre. Så det måtte da være vores grund. Jørgen Leth svarede på bestyrelsens vegne: Han var enig med Torben Sigurdsson (843) og Robert Mogensen (822) Til Lillian Lang (754) oplyste Jørgen Leth, at godt nok havde bygherrerne købt grunden i 1967 for 1,3 mio. kr., men med en tinglyst klausul om, at kommunen kan købe grunden tilbage i 2067 til samme pris (og skulle alene godtgøre ejerne for værdien af bygningen) uden tillæg af beliggenhedsværdi eller herlighedsværdi. Poul Lorensen (753) Gjorde opmærksom på, at det nok var sundt at kommunen indså, at der kunne være en indtægt for kommunen her og nu. Med de sparebehov kommunen har, bliver de nok inden for et par år meget interesseret i at få en løsning, som også er interessant for os. I København nåede man først det efter rigtig mange års forsøg i 1994, da Københavns Kommune var ude i store økonomiske problemer. Og ordningen i København er på et helt andet niveau end det der forhandles nu. Side 5 af 13

6 Paul Sørensen (775) Kunne ikke forstå, at det var nødvendigt at gennemføre den aktuelle isolering af karmpartisamlinger. I hans lejlighed var det ikke et problem og det kunne være sparet. Men da det det blev oplyst at han ikke personligt kunne spare noget ved at det blev sprunget over, havde han valgt at få det udført. Han gjorde opmærksom på, at han ikke var tilfreds med bestyrelsens behandling af indtrængende vand i hans garage. Hans opfattelse var, at bestyrelsen betegnede det som en urimelig klage. Har var uforstående over for, at 1½ års vand indtrængen var blevet ignoreret frem til den 4/11 hvor korrespondancen startede, hvorefter det blev klaret på 14 dage. Paul Sørensen gjorde ligeledes opmærksom på, han havde mødt en rotte i affaldsrummet ved opgang 7. Heldigvis havde viceværten med fælde og lokkemad fanget den og gjort det af med den. Jørgen Leth besvarede Paul Sørensens (775) bemærkninger med, at det gennemførte isoleringsarbejde var besluttet på baggrund af flere henvendelser om træk fra netop disse samlinger, og at der ved kontrol havde vist sig en meget dårlig isolering i samlingerne. Vedrørende vandindtrængningen i Paul Sørensens garage henviste Jørgen Leth til det punkt der senere skulle behandles. Der var herefter ikke flere spørgsmål eller kommentarer. Dirigenten gav ordet til foreningens revisor Statsaut. Revisor Peder Meldgaard fra Revisionsfirmaet Villy Pedersen I/S for behandling af: Dagsordens pkt. 3 Forelæggelse af årsregnskab m. revisors påtegning til godkendelse Peder Meldgaard oplyste at regnskabet var som det plejer, idet kun tallene var ændret. Bestyrelse og revisor havde godkendt regnskabet uden kritiske bemærkninger. Herefter gennemgik Peder Meldgaard driftsregnskabet, aktiver og passiver og kommenterede kort noterne. Under det sidste punkt gjorde Peder Meldgaard opmærksom på, at der havde indsneget sig en skrivefejl i note nr. 4 og 5 på side 4, idet de 3 tal før sammentællingen ved en fejl havde fået ét minus foran tallet. I øvrigt nævnte Peder Meldgaard at opdelingen i Egenkapitalen med en fond for henlagt afdrag, var for at sikre, at likviditeten i ejerforeningen bliver bevaret. Denne del ikke kan bruges til at betale regninger med, idet det svarede til friværdien i de 2 af foreningen ejede lejligheder i forhold til den oprindelige anskaffelsessum. Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til gennemgangen, hvorefter regnskabet af dirigenten blev konstateret enstemmigt godkendt. Dirigenten gav herefter ordet til Jørgen Leth for behandling af: Dagsordens pkt. 4 Forelæggelse af vedligeholdelsesplan for ejendommen til godkendelse Isoleringsforbedring i karmpartierne på A-huset var gennemført. Der har været stillet spørgsmål under beretningen om dette er en fornuftig disponering. Det var bestyrelsens opfattelse at det var tilfældet, da, der er flere beboere der har meldt om trækgener ved disse samlinger. Jørgen Leth fortalte at han selv i 2004 havde foretaget en tilsvarende isoleringsforbedring i hans egen lejlighed i forbindelse med at en elektriker havde udført noget el-arbejde. Det i planen anførte renoveringsarbejde på A-husets sydfacade, påtænker bestyrelsen at ændre, således, at betonen venter til Dette er af hensyn til at få løst opgaven med flere af de værst medtage terrassegulve i T-huset. Når frosten er overstået, er det planen at syne de to renoverede, terrasser og se, om de har klaret vinteren uden revnedannelser, og herefter syne alle øvrige og udvælge de 4 værst medtagne. En er på forhånd valgt, da der er vandindtrængning i lejligheden underneden. Bestyrelsen mener ikke, at vores beton på A-husets sydside trænger så voldsomt til maling, at det nødvendigvis skal være i år. De steder hvor det er snavset, vil viceværten behandle med et specielle rensningsmiddel. Og det gælder både syd og nordfacaden samt sydfacaden på T-huset. Side 6 af 13

7 Når betonen engang skal males, skal forekommende betonskader repareres, alle fuger skal udkradses for maling i samlingerne samt efterfuges. Og de betonskader der er skal repareres. Vi påregner, at facademalingen ved de to etagers lejligheder udføres fra lift, og for de øvrige ved gennemgang i lejligheden. Det er selvfølgelig lidt generende at have malere der går igennem, men også generende at have stillads stående i en længere periode. Økonomien i dette punkt vil senere blive vurderet af bestyrelsen. Bestyrelsen vil inden længe foranledige facadedelen ved de enkelte lejligheder gennemgået. De steder hvor træværk og eternit trænger voldsomt til maling, vil der blive malet. Der er dog nogle, der har fået malet eller selv malet inden for de sidste to år. Vores ejerforening afviger lidt fra naboejerforeningen, som har valgt at total renovere både sydfacaden på A- huset og nordfacaden på T-huset, (denne renoverede vi for 2 år siden.) De har valgt, at få det renoveret med stillads og renoveringen løber op i ca. 1,7 mio.kr. En beløbsstørrelse vi simpelthen ikke kan klare. Selv om vi udsatte alt andet, ville vi ikke kunne klare en så stor udgift i øjeblikket. Som en mindre ting skal ejerforeningen også have repareret den nederste del af vores sti til Langelandsgade, Det håber vi faktisk, at naboejerforeningen vil deltage i. Vi har ikke forespurgt endnu, men nu hører de det jo, og kan forberede et svar. Jørgen Leth konstaterede afslutningsvis, at der er flere større ting der venter, f. eks. østgavlene, støttemure og trapper samt endelig en katodebeskyttelse af betonjern for at hindre rustangreb. Der var ingen spørgsmål eller kommentarer hvorfor dirigenten konstaterede at punktet var godkendt. Dirigenten gik herefter over til næste punkt. Dagsordens pkt. 5 Forslag Dirigenten konstaterede at der var 2 forslag: 1. Oplæg til nye vedtægter 2. Forslag fra medlem Paul Sørensen (775) Dirigenten gav herefter en kort introduktion til det kommenterede hæfte der belyste forskellen mellem den nuværende deklaration samt den nye normal vedtægt sammenholdt med bestyrelsens oplæg til nye vedtægter. Herefter blev ordet givet til Jørgen Leth, som oplyste at vedtægterne var udarbejdet i samarbejde med Torben Sigurdsson (843) og Poul Lorensen (753). Jørgen Leth udtrykte det på den måde, at Vi har ikke været enige om alt, men dog enige om forslaget. Jørgen Leth gjorde opmærksom på at den nye normalvedtægt som folketinget har vedtaget i 2004 erstattede den tidligere tilsvarende normalvedtægt fra 1966 og således er en tiltrængt opdatering af reglerne. Jørgen Leth konstaterede tillige, at vores nuværende deklaration/vedtægt ved en fejl ikke var blevet opdateret med tidligere års beslutning (2001) om overgang til individuel EL-måling. Bestyrelsen har tillige fundet det hensigtsmæssigt at ændre navn, således at ejerforeningens navn afspejler de oprindelige byplansvedtægtsdefinitioner fra 1964 og som senere er udtrykt i lokalplan 77 fra aug (bebyggelse af afsnit 2 og 3 samt institutioner). For interesserede med internetadgang, kan lokalplanen ses på Internettet på denne adresse: Dirigenten efterlyste herefter spørgsmål. Ella Gjermann (841) Bad om en uddybning af 15 stk. 2. i forhold til hvor afgrænsningen til afløbsrør var, mellem ejerforeningens og de enkelte lejligheders vedligeholdelsesforpligtelse. Side 7 af 13

8 Hans Kleberg (743) Fremsatte et ændringsforslag til vedtægternes 8a og 9 hvor ordet Intern ønskedes indføjet foran administrator samt til 10 stk. 1 og 2 hvor ordet ekstern ønskedes indsat foran administrator. Forslaget forelå i en skriftlig udgave som senere blev afleveret til referenten for indarbejdning i vedtægter og referat. Herudover kommenterede Hans Kleberg (743) vedtægtens 16 om udlejning til erhverv, idet han ønskede generelt at gøre opmærksom på, at den gældende lokalplan for området lokalplan 77 fra august 1979 ikke tillod erhverv uden kommunens samtykke og oplæste følgende uddrag fra lokalplanen: Uddrag af lokalplan 77 fra aug. 1979, afsnit 3.2: Den indsatte ramme blev ikke fremlagt på generalforsamlingen, men blev oplæst hvorfor den er medtaget i referatet af hensyn til de ikke tilstedeværende. Jørgen Leth kommenterede på bestyrelsens vegne: Bestyrelsen kunne tiltræde at der i 10 stk. 1 og 2 blev indsat ordet ekstern foran ordet administrator. 743 Hans Kleberg tilsluttede sig denne tilpasning, hvorefter dirigenten konstaterede, at det herefter blev indarbejdet i forslaget og var en del af dette. Bestemmelsen i 10 blev herefter: 10. Administration Bestyrelsen kan beslutte, at ejerforeningen skal antage en ekstern administrator til bistand ved varetagelsen af ejendommens daglige drift. Endvidere kan generalforsamlingen med tilslutning fra mindst ¼ af ejerforeningens medlemmer efter antal eller efter fordelingstal pålægge bestyrelsen at antage en ekstern administrator. Stk. 2. Ekstern Administrator må ikke være medlem af ejerforeningen og må ikke være dennes revisor. Side 8 af 13

9 Paul Sørensen (775) Erklærede sig enig i ændring af 10, men ønskede 10 ændret så kun generalforsamlingen kunne beslutte at administrationen skulle lægges ud til en ekstern administrator. Ligeledes ønskede 774 Paul Sørensen oplyst, om bestyrelsen har check på opsætning af emhætter, som kan give lugtgener. Jørgen Leth Kommenterede på bestyrelsens vegne: Kommenterede kort 10 og gav udtryk for at efter 10 s indhold kunne generalforsamlingen beslutte dette. Omkring emhætter var der nok ikke styr på det. Ved klager, tages der aktion og brugerne pålægges kun at bruge emhætter på laveste niveau. Reelt er det største problem brandrisikoen og Jørgen Leth henviste til den omfattende brand, der var i Langkjærparken for nogen tid siden, hvor der gik ild i en gryde og branden bredte sig gennem ventilationssystemet til en voldsom brand i tagkonstruktionen på ejendommen. Herudover oplyste Jørgen Leth at ejerforeningens udsugning automatisk er kraftig i tidsrummet kl. 05:00 til 09:00 og igen 17:00 til 20:00 og burde kunne klare emhætterne, så længe de alene blev benyttet på laveste blus. Poul Lorensen (753) Kommenterede drøftelsen af 10, idet denne bestemmelse i normalvedtægten tager højde for flere aspekter, bl. a. at generalforsamlingen reelt kan vælge en bestyrelse der ikke har den nødvendige kompetence til at administrere ejendommen og så kan man ikke pålægge dem at skulle det. Derfor giver 10 mulighed for at bestyrelsen kan antage ekstern bistand til administrationen. Jørgen Leth kommenterede på bestyrelsens vegne det tidligere spørgsmål fra Ella Gjermann (841) om hvor overgangen var mellem ejerforeningens ansvar for rør og hvor den enkelte ejer har ansvaret. Det fremgår af 15 stk. 2 de sidste 2 linier: hvorimod ejerforeningen sørger for vedligeholdelse og fornyelse af ejerlejlighedens fælles forsyningsledninger og fællesinstallationer indtil disses individuelle fælles forgreninger til/i de enkelte ejerlejligheder. Dirigenten kommenterede og begrundede herefter vedtægtsforslagets 17 og den i paragraffen indsatte tilpasning. De kr. pr. fordelingstal afspejlede efter bestyrelsens opfattelse bedre forholdet mellem ejerforeningens store og små ejerlejligheder. Tidligere under den gamle normalvedtægt krævede dette forslag 100 % s tilslutning. Med den indarbejde bestemmelse vil det nu kunne implementeres med 2/3 deles flertal. Der er ikke lagt op til at bruge den nu, men at have den i reserve til evt. senere beslutning. Begrundelsen herfor er, at der kun har været ubetydelige tab indtil dato og det er ca. 20 år siden, der sidst er afskrevet et beløb. Skal den aktiveres vil der være en større udgift til tinglysningsafgifter. Dirigenten konstaterede at der ikke var flere kommentarer eller spørgsmål til de fremlagte forslag. Dirigenten gav herefter udtryk for, at han ville føle sig frem om behovet for en skriftlig afstemning ved først at bede om en håndsoprækning. Ingen havde indvendinger imod dette. Herefter blev alle der stemte for forslaget, dog max en pr. medlem bedt om at række en hånd i vejet som en markering for en ja stemme. Det viste umiddelbart en meget stor tilslutning. Herefter blev de der ønskede at stemme imod bedt om at række en hånd i vejret, hvilket ingen gjorde. Tilslut bad dirigenten de som ønskede at undlade at stemme, om at række en hånd i vejret, hvilket ligeledes ingen gjorde. Side 9 af 13

10 Det blev således konkluderet, at det fremlagte forslag med den ene rettelse var enstemmigt vedtaget. Derefter gik dirigenten over til det 2. indkomne forslag fra Paul Sørensen (775). Paul Sørensen (775) gjorde opmærksom på at det ikke var hans ønske at der skulle stemmes herom, men da bestyrelsen havde afvist hans ønske om at få behandlet et emne på generalforsamlingen havde han set sig nødsaget til at udarbejdet det som et forslag som bestyrelsen kunne acceptere. Punktet om at rejse kritiske spørgsmål blev hurtigt afklaret idet dirigenten konstaterede at det beroede på en misforståelse. Omkring punkt 2 opridsede Paul Sørensen (775) sin sag kort som den også fremgik af de udsendte bilag til dagsordenen. Paul Sørensen (775) var uforstående overfor de svingende udsagn, som han oplevede at have fået omkring opgravning udvendig, sat i forhold til udbedring af utætheden indefra. Paul Sørensen (775) sluttede med at stille spørgsmålet til bestyrelsen med udgangspunkt i sin gennemgang om ikke udgravningen i 2004 til ca. 134 tkr. kunne være sparet og tætning foretaget indefra. Jørgen Leth svarede på bestyrelsens vegne: Årsagen til opgravningerne og tætning udefra skyldtes en voldsom vandindtrængen i 3-4 garager. Denne indtrængen var så voldsom, at vandet løb gennem garagerne, ud under porten og ud i fælles køreområdet og i kloakkerne. Der blev udvendigt under opgravningen konstateret 2 store revner i soklen som blev tætnet med specialbehandling og påsat speciel dug på soklen samt etableret dræn til kloaksystem for overfladevand.. En garage på nordsiden med let vandindtrængen blev løst med behandling indefra. Bestyrelsen havde inden udgravningen rådført sig med foreningens sædvanlige rådgivende ingeniørfirma, som anbefalede den foreslåede løsning og på den baggrund blev det iværksat. På den baggrund fandt bestyrelsen at den ikke havde kunnet handle anderledes og at de faktiske problemer var blevet afhjulpet ved indsatsen. Herefter konstaterede dirigenten at emnerne var debatteret og afsluttede punkt. 5. På opfordring fra salen blev generalforsamlingen suspenderet i 15 min for at strække ben og få luftet ud. Efter pausen på 15 min. Fortsatte generalforsamlingen. Dirigenten gik herefter videre med Dagsordens pkt. 6. Forelæggelse af budget for 2006 med angivelse af fællesbidragssats og foreløbigt budget for Dirigenten gav ordet til Jørgen Leth. Jørgen Leth henviste til det den 15. december 2005 udsendte materiale og kommenterede herefter yderligere materialet med, at bestyrelsen var blevet gjort opmærksom på, at det er uhensigtsmæssigt at vores varme- og vandregnskab er inkluderet i vores fællesbidrag. Det er uhensigtsmæssigt i forbindelse med oplysninger til brug for ejendomsmæglernes salgsopstillinger, hvor ejerforeningens fællesbidrag fremstår for højt. Derfor vil bestyrelsen udarbejde en opdeling, således at der i fællesbidragsopkrævningen og i opgørelser med oplysninger om ejerforeningen vil fremstå et fælles bidrag eksklusiv varme og vand forbrugsomkostning. Og et separat varme og vand bidrag. Dette er ikke ensbetydende med, at vi ikke fortsat opkræver det som et samlet fællesbidrag. I følge budgettet udgør opkrævningsbeløbene således pr. fordelingstal: År Forbrugsafgifter, vand & varme Øvrige fælles udgifter I alt Der var ingen spørgsmål eller bemærkninger til gennemgangen hvorefter dirigenten konstaterede, at punktet var vedtaget. Side 10 af 13

11 Dagsordens pkt. 7. Valg af formand Dirigenten oplyste, at formanden egentlig ikke var på valg i 2006, men af hensyn til de netop vedtagne nye vedtægter, hvoraf fremgår at formanden vælges i lige år var det mest praktisk at vælge en formand i år. Den nuværende formand Jørgen Leth havde af samme årsag stillet sit mandat til rådighed, men var villig til genvalg. Der var ikke andre kandidater eller forslag herom og den nuværende formand Jørgen Leth blev genvalgt med akklamation. Dagsordens pkt. 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Dirigenten oplyste, at kun 2 bestyrelsesmedlemmer var på valg for de kommende 2 år, nemlig Herken Holtz og Erik Vagner. Begge var villige til genvalg Herudover oplyste formanden, at Helen Ræbild havde solgt sin lejlighed men beholdt sin garage og således godt kunne fortsætte. Men Helen Ræbild ønskede ikke at forsætte, når hun ikke boede i ejendommen. På dirigentens forespørgsel om bestyrelsen havde et forsalg, oplyste Jørgen Leth at bestyrelsen indstillede Susanne Clausen (321). Susanne havde sagt ja til stille op. På ønske fra generalforsamlingen om en nærmere præsentation af Susanne Clausen, oplyste Jørgen Leth, at Susanne Clausen tidligere har siddet i bestyrelsen oppe i afsnit 1, hvor de boede før de flyttede ind i opgang 3. Jørgen Leth havde indhentet referencer fra hendes tidligere formand, der havde anbefalet Susanne Clausen som bestyrelsesmedlem. Dirigenten konstaterede, at der nu var 3 kandidater, nemlig Herken Holtz og Erik Vagner, til valg for en 2 årig periode Susanne Clausen til valg for ét år. Der kom ikke yderligere kandidater, hvorefter de 3 kandidater blev valgt med akklamation. Dagsordens pkt. 9. Valg af 2 suppleanter De bestående 2 suppleanter 843 Torben Sigurdsson og 1001 Bent Grøn var villige til at modtage genvalg. Da der ikke var andre forslag, blev de genvalgt med akklamation. Dagsordens pkt. 10. Valg af Revisor Bestyrelsen indstillede Revisionsfirmaet Villy Pedersen I/S som revisor. Jørgen Leth oplyste, at bestyrelsen ikke indstillede (som i de foregående år), en revisorsuppleant. Dette blev begrundet med den netop vedtagne ændring af vedtægterne. Tidligere har vi valgte Peder Meldgaard som revisor og Villy Pedersen I/S som suppleant. Da Peder Meldgaard er en del af revisionsfirmaet Villy Pedersen I/S har vi nu samlet det i et valg. Opsamling for punkt 7 til 10: Ejerforeningens valgte består herefter af: Navn: Funktion: Valgperiode: Bestyrelse: Jørgen Leth (formand) Erik Wagner (bestyrelsesmedlem) Herken Holtz (bestyrelsesmedlem) Jan Kerstein Jensen (bestyrelsesmedlem) Susanne Clausen (bestyrelsesmedlem) Suppleanter: Torben Sigurdsson (Suppleant) Bent Grøn (Suppleant) Revisor: Revisionsfirmaet Villy Pedersen I/S Side 11 af 13

12 Dagsordens pkt. 11. Eventuelt. Dirigenten indledte med at slå fast at under dette punkt kan der ikke træffes beslutninger, men medlemmerne er velkomne til at fremkomme med indlæg. Herefter blev ordet givet frit: Jacob Riewe Henriksen (813) Havde 2 emner som han ønskede at informere om. 1) Parkering på arealet mellem de 2 bygninger. Det er forståeligt at arealet benyttes til af og pålæsning af personer og varer etc. Men der er parkering forbudt på arealet. Personligt havde han ikke noget imod det, men det er en brandvej. Jacob Riewe Henriksen (813) oplyste at han selv har kørt som brandvagt, oplyse han, at sådanne parkerede biler i en given situation blot ville blive skubbet væk af redningskøretøjer og at sådanne skader ikke dækkes af redningskøretøjernes ansvarsforsikring. (klapsalver fra salen) 2) Jacob Riewe Henriksen (813) oplyste, at han er udøvende musiker og som følge heraf er nød til at øve sig lidt (el-guitar). Han anmodede om at man kontaktede ham, såfremt der blev spillet for højt eller på forkerte tidspunkter. Det var bestemt ikke hensigten at genere naboerne eller andre. (Klapsalver fra salen) Harry Laursen (842) Spurgte om viceværtens værktøj også omfattede sneskovle. Det bekræftede Jørgen Leth, hvorefter Harry Laursen (842) kritiserede, at der i en bestemt uge med snefald og islag, ikke var foretaget en tilstrækkelig grundig snerydning på parkeringspladserne. Han var faldet 2 gange. Else Grøn (1001) Hun oplyste, at viceværten startede med at rydde sne kl. 06:00 (hun blev vækket af det) og at hun havde været meget tilfreds med viceværtens indsats også - under snerydningen.. Hans Kleberg (743) Hans Kleberg gjorde forsamlingen opmærksom på, at viceværten selv under sin ferie havde været ude at rydde sne. Fra salen lød generelt en mumlen om tilfredshed med indsatsen, hvilket fik Harry Laursen (842) til at rejse sig og tilkendegive, at han bøjede sig for argumenterne og ikke havde været opmærksom på ferieforholdet Holger Møll Christensen (864) Udtrykte en tak til formanden og den samlede bestyrelse samt viceværten, for det gode arbejde der var gjort. (Klapsalve) Lillian Lang (754) Opfordrede til at fremtidige generalforsamlinger indledes med spisning. Og til orientering havde hun talt med kantinelederen, der havde tilkendegivet, at de også kunne levere mad, hvis generalforsamlingerne som tidligere blev holdt i lokalcenteret. På bestyrelsens vegne kommenterede Jørgen Leth indlæggene. Omkring brandvejen oplyste han at viceværten og han personligt holdt øje hermed. Det var hans opfattelse, at det er sjældent, at parkeringen er af længere varighed på brandvejen. Han takkede 813 Jacob Riewe Henriksen for sin udmelding om spil. Jørgen Leth udtrykte, at det var en flot tilkendegivelse. Forholdet plejede at være modsat, at der kom kritik af støj. Omkring snerydningen sagde Jørgen Leth, at der havde været dage, hvor det havde været meget glat på parkeringspladserne, fortrinsvis mellem bilerne. Men det var uheldigt, at der havde været de dårlige Side 12 af 13

13 vejrforhold, med så meget sne samt islag under viceværtens ferie. Og det selv om Viceværten havde taget sin del af rydningen på trods af ferie. Arne Venning (872) Sagde at med Søren (viceværten) og Jørgen Leth har vi den bedst ledede ejerforening i Århus. Da ikke flere ønskede ordet sluttede dirigenten generalforsamlingen kl. 21:13, og gav ordet til Jørgen Leth, der takkede for god ro og orden. Jørgen Leth ville også gerne vende tilbage til den hjælp som bestyrelsen har fået af Poul Lorensen (753) og Torben Sigurdsson (841). Han udtrykte en tak for en stor assistance og indsats i forbindelse med udarbejdelse af vedtægten. Det ville have været væsentligt sværere for bestyrelsen uden denne indsats, hvilket havde fået bestyrelsen til at beslutte, at give en lille erkendtlighed herfor. Herken Holtz udleverede et vinkarton til begge under en klapsalve fra salen. Jørgen Leth ønskede også at sige afgående bestyrelsesmedlem Helen Ræbild en stor tak for deltagelse i bestyrelsesarbejde i det forløbne år, og for dette har bestyrelsen også en lille erkendtlighed. Herken Holtz udleverede et vinkarton til Helen Ræbild under en klapsalve fra salen. Til slut takkede Jørgen Leth for en god generalforsamling og den store opbakning som han og bestyrelsen havde oplevet. Til sidst rettede Jørgen Leth en stor tak til dirigenten, for at lede os flot igennem generalforsamlingen. Referatet udarbejdet af: Referatet tiltrådt af: Poul Lorensen Kirsten Lorensen Carsten Henriksen, Jørgen Leth Referent Referent Advokat, Dirigent Formand Side 13 af 13

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 i Lindevangkir- Ar 2011, torsdag den 28. april klokken 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling ken, Meninghedssalen, Hattensens

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. E/F Victor Bendix Gade 16-24. Afholdt torsdag den 27. februar 2014 kl. 18.00

Referat af ordinær generalforsamling i. E/F Victor Bendix Gade 16-24. Afholdt torsdag den 27. februar 2014 kl. 18.00 Referat af ordinær generalforsamling i E/F Victor Bendix Gade 16-24 Afholdt torsdag den 27. februar 2014 kl. 18.00 Hos Advokaterne Arup & Hvidt, Nørre Voldgade 88, 1358 København K Til stede var ejerne

Læs mere

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2009. 3. Forelæggelse af årsregnskab 2009 til

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling i E/F Rentemestergården afholdt den 20. marts 2012 kl. 19:00 i Kulturhuset, Tomsgårdsvej 35, 2400 København NV. Der var fremmødt repræsentanter eller afgivet fuldmagt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00.

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00. Generalforsamlingen blev afholdt på Johannesskolen, Troels Lundsvej 15, 2000 Frederiksberg. Der var fremmødt repræsentanter fra 13 af 28 enheder, hvoraf disse repræsenterede 1.286 af ejendommens 2.627

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN Ejerne i E/F Bremergården REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN År 2013, den 29. april, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bremergården på Kofoeds Skole, Nyrnberggade 1, 2300 København

Læs mere

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø År 2004, den 20. april afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø. Til stede var 21 ud af 28 ejerlejlighedsejere,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling den 15. maj, 2012 i ejerforeningen Jyllandsvej 10-12B, 2000 Frederiksberg.

Referat af ordinær generalforsamling den 15. maj, 2012 i ejerforeningen Jyllandsvej 10-12B, 2000 Frederiksberg. Referat af ordinær generalforsamling den 15. maj, 2012 i ejerforeningen Jyllandsvej 10-12B, 2000 Formand, Casper Hansen, bød alle velkommen, og da foreningens nyeste beboer, Omar i 12A 2.tv., var mødt

Læs mere

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 ØST, Vestervang 8 lej. 811 (kontor) 8000 Århus C.

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 ØST, Vestervang 8 lej. 811 (kontor) 8000 Århus C. Referat af ordinær generalforsamling d. 14/03 2013. Vestervang d. 19-03-2013 Generalforsamlingen blev afholdt i Lokalcenter Vestervang. Der var tilmeldt 74 og 72 deltog plus 6 gæster. En stemmeberettiget

Læs mere

Normalvedtægt for ejerforeninger, som er omfattet af lov om ejerlejligheder. Vedtægt. for Ejerforeningen Langelandsgade 208 ...

Normalvedtægt for ejerforeninger, som er omfattet af lov om ejerlejligheder. Vedtægt. for Ejerforeningen Langelandsgade 208 ... Normalvedtægt for ejerforeninger, som er omfattet af lov om ejerlejligheder Vedtægt for Ejerforeningen Langelandsgade 208......... 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer,

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/tv REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE tirsdag den 19. april 2016 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Andelsboligforeningen Tustrup

Andelsboligforeningen Tustrup Andelsboligforeningen Tustrup Katrinedalsvej 48, Tustrupvej 4 og 2 A-B, 2720 Vanløse Ordinær generalforsamling den 26. november 2014 kl. 17.00 Den 26. november 2014, kl. 17.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Ejerforeningen Vesterbrohus

Ejerforeningen Vesterbrohus Ejerforeningen Vesterbrohus Vesterbro 39 og Kirkegårdsgade 2, 9000 Aalborg Referat fra generalforsamling den 8. maj 2014 1. Optælling af stemmer, inkl. skriftlige 2. Valg af dirigent og referent 3. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Paul Bjergfelt

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00 Afholdelse hos Agnethe, Violvej 140B. Dagsorden: i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Horsens d. 7. april 2015 OBS vi mødes

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN 523-18602 JST/pkc 21.04.2016 UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for SKAGEN BRYGHUS A/S CVR-NR. 29 22 28 86 Advokatfirma Den 16. april 2015 kl. 15.00 afholdtes i Skagen Kultur- og Fritidscenter ordinær

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl.

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. År 2015, den 13. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. på adressen Kastrupvej 57,

Læs mere

Åens Grundejerforening.

Åens Grundejerforening. Åens Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 24. juli 2016, kl. 10.00, i Campingplads-pavillonen på Osvejen 30, 4480 St. Fuglede. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have År 2015, den 21. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have på adressen Vigerslevvej 180 - på plejehjemmet

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

ORDINÆRE GENERALFORSAMLING FOR E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B.

ORDINÆRE GENERALFORSAMLING FOR E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B. EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B ADR. FORMAND ALLAN RASMUSSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 B, ST.TV., 2500 VALBY - TLF. & FAX 36 17 51 12 Valby, fredag den 28. maj 2004 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 ØST, Vestervang 8 lej. 811 (kontor) 8000 Århus C.

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 ØST, Vestervang 8 lej. 811 (kontor) 8000 Århus C. Referat af ordinær generalforsamling d. 27/03 2014. Vestervang d. 10-04-2014 Generalforsamlingen blev afholdt i Lokalcenter Vestervang. Der var tilmeldt 76 og der deltog 74 plus 6 gæster. En stemmeberettiget

Læs mere

År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34.

År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34. År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34. Til stede var: Morten Kryger, Tartinisvej 30, st.tv., Katja Mynster

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 25/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 25/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 25/3 2015 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 65 fremmødte medlemmer inklusive 5 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var 1 fuldmagt.

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSNvj REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 22. oktober 2007 Skodsborg Kurhotel

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 22. oktober 2007 Skodsborg Kurhotel Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 22. oktober 2007 Skodsborg Kurhotel Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 2.527 stemmeberettigede fordelingstal

Læs mere

GENERALFORSAMLING E/F Storløkke Søndag den 13. marts 2016 kl. 10.15 i Storløkke Feriepark

GENERALFORSAMLING E/F Storløkke Søndag den 13. marts 2016 kl. 10.15 i Storløkke Feriepark GENERALFORSAMLING E/F Storløkke Søndag den 13. marts 2016 kl. 10.15 i Storløkke Feriepark Tilstede: Bestyrelse: Lars Kure (LK) Bitten Grønbech (BG) Bent Elling (BE) Edvard Holm (EH) Per Dettlaff (PD) Suppleanter:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

GENERALFORSAMLINGSREFERAT RIALTO ADVOKATER FALKONER ALLÉ 1 DK-2000 FREDERIKSBERG TELEFON +45 38 38 08 30 CVR 74 70 53 16 HENRIK OEHLENSCHLÆGER (H) JENS LARSEN (L) i kontorfællesskab med BJØRN NIELSEN J.nr. 600211 HO/mh 600211 HO

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen. Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset.

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen. Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset. Der var 50 fremmødte husstande repræsenteret. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Valg af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Ejerforeningen Vestervang 1,2,3,7 & 8 (afd. 5 øst) Generalforsamlingen blev som sædvanligt afholdt i Lokalcenter Vestervangs lokaler.

Ejerforeningen Vestervang 1,2,3,7 & 8 (afd. 5 øst) Generalforsamlingen blev som sædvanligt afholdt i Lokalcenter Vestervangs lokaler. Referat af generalforsamlingen d. 13. april 2005 Ejerforeningen Vestervang 1,2,3,7 & 8 (afd. 5 øst) Generalforsamlingen blev som sædvanligt afholdt i Lokalcenter Vestervangs lokaler. Formanden Susanne

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Andelsboligforeningen Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april

Læs mere

Referat for E/F Rosagården 1-5

Referat for E/F Rosagården 1-5 Referat for E/F Rosagården 1-5 Der blev afholdt ordinær generalforsamling i ejerforeningen Rosagården 1 5, den 30. april 2015 kl. 19:00, på Østervangsskolen, biologilokale, Astersvej 15, 4000 Roskilde

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN RÅBYLILLE STRAND

GRUNDEJERFORENINGEN RÅBYLILLE STRAND Generalforsamlingsreferat Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Råbylille Strand, blev afholdt lørdag den 14. maj 2011, i Hjertebjerg Forsamlingshus Klintevej 207, 4780 Stege. Foreningens formand

Læs mere

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 ØST

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 ØST Referat af ordinær generalforsamling d. 2. april 2009 Generalforsamlingen blev afholdt i Lokalcenter Vestervang. Der var tilmeldt 72 og 68 deltog plus gæster. En stemmeberettiget repræsentation inklusiv

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Referat fra ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Willemoesgade 32-36 Onsdag den 11. maj 2005, afholdtes ordinær

Læs mere

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården Andelsboligforeningen Schneeklothsgården afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 19. april 2012 kl. 19.00

Læs mere

Bekendtgørelse om normalvedtægt for ejerforeninger

Bekendtgørelse om normalvedtægt for ejerforeninger Bekendtgørelse om normalvedtægt for ejerforeninger I medfør af 7 i lov om ejerlejligheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 647 af 25. juli 1995, som senest ændret ved 2 i lov nr. 485 af 9. juni 2004, fastsættes

Læs mere

7. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer

7. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer Ordinær generalforsamling 2010 NTR Holding A/SRådhuspladsen 16,1. 1550 København V Tel.: 88 96 86 66 Fax: 88 96 88 06 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk År 2010, den 15. april kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014

Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014 Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014 **** Beslutningsreferat **** 1. Valg af dirigent Anne-Mette Jensen foreslog afdelingsleder i Danmarks Lærerforening, Palle Rom,

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Nordlyset hos Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 17. april 2007 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2007, mandag den

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

- - Dato: REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. 23 apr 2012. 3. Bestyrelsens forslag til tilsidesættelse af kr. 250.000,- til vedligeholdelse

- - Dato: REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. 23 apr 2012. 3. Bestyrelsens forslag til tilsidesættelse af kr. 250.000,- til vedligeholdelse - - ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Nr.: 12154 Peblinge Dossering 30 2200 København N Dato: 09 MAJ 2012 (Bedes anført ved henvendelser) REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 23 apr 2012

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Dagsorden 1 valg af dirigent 2 bestyrelsens beretning ved formanden 3 aflæggelse

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

A/B Kongelysvej 18-26

A/B Kongelysvej 18-26 År 2012, onsdag d. 14. marts, kl. 18.30, afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Kongelysvej 18-26 i mødelokalet Kongelysvej 24, kld., 2820 Gentofte. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004.

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004. Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004. Dagsorden: 1) Valg af dirigent. 2) Valg af referent 3) Godkendelse af forretningsorden. 4) Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 0304201 2 744 /wh l Referat af ordinær generalforsamling 27. marts 2012, kl. 19.00 i menighedslokalerne til Filipskirke,

Læs mere

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen.

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen. G R U N D E J E R F O R E N I N G E N NY HVIDOVRE Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Ny Hvidovre 2005 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Ny Hvidovre www.nyhvidovre.dk

Læs mere

REFERAT. Ordinær generalforsamling

REFERAT. Ordinær generalforsamling ADMINISTRATOR TEAMET Administrator Teamet Nørrelundvej 8B, 1. sal 2730 Herlev REFERAT af Ordinær generalforsamling I A/B Den Gule By tirsdag, den 17. januar 2012, kl. 18.00. 1. På opfordring af bestyrelsen

Læs mere

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl Ekstraordinær generalforsamling Nordstjernen, Blokhus, kl. 19.00 Antal fremmødte 115 Antal stemmeberettigede 110 Antal fuldmagter 13 Formanden bød kl. 19.00 velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004

Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004 Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004 Deltagere: Lejlighed 1, 2 (m. fuldmagt), 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 og 22

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A.

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. J. nr. 66-017270-G JS/jv Referat af ordinær generalforsamling i Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. Den 19. april 2007 blev der på Helnan Marina Hotel, Grenaa, afholdt ordinær generalforsamling i Grenaa

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Det blev konstateret at der var 32 ud af 82 andelshavere repræsenteret

Læs mere