Akkrediteringsrådets afgørelser kan jf. akkrediteringslovens 14, stk. 1 ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Akkrediteringsrådets afgørelser kan jf. akkrediteringslovens 14, stk. 1 ikke indbringes for anden administrativ myndighed."

Transkript

1 ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Erhvervsakademi Midtjylland Att.: Uddannelseschef Henriette Slebsager Sendt pr. Akkreditering af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi Akkrediteringsrådet har på rådsmøde den 9. december 2008 behandlet anmodning om akkreditering af den ansøgte erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi. Uddannelsen akkrediteres af Akkrediteringsrådet, jf. 12, stk. 1 i Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser, og 15 i Lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Uddannelsen meddeles afslag på akkreditering, jf. Bekendtgørelse nr. 684 af 27. juni 2008 om akkreditering og godkendelse af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser m.v. Afgørelsen er truffet på baggrund af vedlagte akkrediteringsrapport, udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut. Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for relevans og kvalitet af uddannelsen ikke er opfyldt på tilfredsstillende vis. Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: Kriterium 2 er ikke opfyldt. Ansøger har ikke på tilfredsstillende vis redegjort for kriterium 2 om mål for læringsudbyttet. Kriteriet er ikke opfyldt på det nuværende grundlag, da der mangler en beskrivelse af mål for læringsudbyttet for de enkelte elementer under den obligatoriske del og tilvalgsdelen samt for afslutningsprojektet, ligesom der for de enkelte elementer mangler vægtning med ECTS-point. Akkrediteringsrådet 16. december 2008 ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Studiestræde København K Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Sagsbehandler Trine Jensen Telefon Telefax E-post Sagsnr Dok nr Side 1/2 Akkrediteringsrådets afgørelser kan jf. akkrediteringslovens 14, stk. 1 ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Retlige spørgsmål vedrørende denne afgørelse kan dog i henhold til akkrediteringslovens 14, stk. 2, indbringes for Universitets- og Bygningsstyrelsen. Det betyder, at der kan klages til Universitets- og Bygningsstyrelsen, hvis uddannelsesinstitutionen mener, at afgørelsen ikke er foretaget i overensstemmelse med de regler, som gælder for akkreditering af erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser, diplomuddannelser og videregående voksenuddannelser.

2 Der kan ikke klages over de faglige vurderinger, der er indgået i afgørelsen, idet Akkrediteringsrådets faglige vurderinger er endelige. Fristen for at klage over afgørelsen er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt uddannelsesinstitutionen. En eventuel klage skal indsendes til: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade København K Eller på Uddannelsesinstitutionen er velkommen til at kontakte direktør Jette Frederiksen på eller telefon: , såfremt der er spørgsmål eller behov for yderligere information. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Side 2/2 Med venlig hilsen Søren Barlebo Rasmussen Formand Akkrediteringsrådet Jette Frederiksen Direktør ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen Bilag: Kopi af akkrediteringsrapport Enslydende brev er sendt til Undervisningsministeriet

3 Erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer: /JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

4 Erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi Akkreditering af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet November 2008

5 Erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt November 2008 Danmarks Evalueringsinstitut Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter komma efter Dansk Sprognævns anbefalinger Publikationen er kun udgivet i elektronisk form på:

6 Indhold 1 Indledning 5 2 Præsentation af uddannelsen 7 3 Indstilling 9 4 Vurdering af de enkelte kriterier 11

7 1 Indledning Denne rapport indeholder Danmarks Evalueringsinstituts (EVA s) akkrediteringsvurdering af forslag til en ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi. Rapportens formål i akkrediteringsprocessen Akkrediteringsrapporten vil danne grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering eller afslag på akkreditering af uddannelsen. Akkrediteringsrådet meddeler afgørelsen til ansøgeren og til Undervisningsministeriet. Undervisningsministeriet beslutter på denne baggrund om uddannelsen kan godkendes. En forudsætning for godkendelse er dog at uddannelsen er blevet akkrediteret positivt af Akkrediteringsrådet. Det siger bekendtgørelsen Det fremgår af Undervisningsministeriets bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser mv. at: 1. Akkrediteringsrådet træffer afgørelse om akkreditering af nye erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser samt nye videregående voksenuddannelser (VVU) og diplomuddannelser på grundlag af de kriterier, der fremgår af bilag Stk. 3. EVA afgiver en akkrediteringsrapport med en samlet indstilling til Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering eller afslag på akkreditering. For så vidt angår et godkendt udbud kan EVA tillige indstille udbuddet til betinget positiv akkreditering. Stk. 4. EVA indstiller nye uddannelser og nye udbud til positiv akkreditering, når det eksterne ekspertpanel, jf. 5, stk. 2, vurderer, at alle kriterierne, som angivet i bilag 1 henholdsvis bilag 2, er opfyldt. 12. Akkrediteringsrådet fastlægger de overordnede rammer for rådets virksomhed og træffer afgørelse om akkreditering efter Grundlaget for rådets afgørelse efter 12, stk. 1, er en akkrediteringsrapport efter kapitel Rådet kvalitetssikrer EVA s opgavevaretagelse efter denne bekendtgørelse, herunder særligt med hensyn til: 1) udvælgelse og brug af det faglige ekspertpanel, der foretager den faglige vurdering af uddannelser og udbud i forhold til kriterierne for relevans og kvalitet og 2) sikring af at akkrediteringsrapporten indeholder vurdering af de enkelte kriterier for relevans og kvalitet, herunder at kriterierne anvendes tilstrækkeligt konsistent. Den faglige vurdering En akkreditering af en uddannelse er en vurdering af om uddannelsen lever op til eksterne, foruddefinerede kriterier for relevans og kvalitet. Kriterierne er minimumsstandarder, og akkrediteringen resulterer i et udsagn om hvorvidt uddannelsen lever op til kriterierne eller ej. Denne akkrediteringsvurdering er foretaget med udgangspunkt i kriterier for uddannelsers relevans og kva- Erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi 5

8 litet som er fastsat af Undervisningsministeriet, jf. bilag 1 i Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse. Akkrediteringsvurderingen er gennemført på baggrund af Erhvervsakademi Midtjyllands ansøgning med bilag hvor uddannelsesinstitutionen har skullet redegøre for og dokumentere hvordan uddannelsen opfylder kriterierne. I vejledningen til ansøgning om akkreditering af nye uddannelser og udbud som uddannelsesinstitutionen har fået tilsendt, findes kravene til ansøgningen og en beskrivelse af processen for akkrediteringsvurderingen. Vejledningen kan læses på EVA s hjemmeside. Den faglige vurdering af ansøgningen er foretaget af et panel af eksterne eksperter med viden om de relevante fag-, uddannelses- og arbejdsmarkedsområder (se afsnittet nedenfor). Akkrediteringsvurderingen bygger på metodiske elementer som er internationalt anerkendte, og på de europæiske standarder og retningslinjer for evaluering af videregående uddannelse. De metodiske elementer har til formål at tilvejebringe et solidt dokumentationsmateriale som panelet kan foretage deres vurdering på baggrund af. Ekspertpanelet har gennemgået og vurderet ansøgningsmaterialet ud fra de kriterier som er fastlagt for akkreditering af nye uddannelser, jf. Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse. Ekspertpanelet har efterlyst eventuelt materiale som ud fra en formel betragtning blev vurderet at mangle i ansøgningen, og ansøgeren har haft mulighed for at indsende supplerende dokumentation. Ansøgeren har desuden haft mulighed for at kommentere faktuelle fejl i rapporten inden rapportens færdiggørelse. EVA ved evalueringskonsulent Jette Bachmann Henning har haft det metodiske og praktiske ansvar for akkrediteringen og udarbejdet denne rapport som ekspertpanelet derefter har godkendt. Eksterne eksperter Ekspertpanelets medlemmer er: Sverri Hammer, cand.scient.pol., amanuensis ved Ingeniørhøjskolen i København, partner i ledelsesrådgivningsfirmaet Hammer & Glahn Claus Leth Bak, civilingeniør, lektor ved Institut for Energiteknik på Aalborg Universitet Jørn Borup Jensen, civilingeniør, forskningskoordinator inden for effektiv energianvendelse i Dansk Energi. Ekspertpanelet er sammensat så eksperterne tilsammen har viden om og erfaring med: Samfundsvidenskabelig metode Kortlægning og analyse af beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold Fagområdets arbejdsmarkedsbehov Det pågældende uddannelsesområde Pædagogisk/uddannelsesmæssig viden og erfaring. Alle eksperterne har underskrevet en habilitetserklæring og en erklæring om tavshedspligt. Erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi 6

9 2 Præsentation af uddannelsen Ansøger(e): Samarbejdspartnere (uddannelsesinstitutioner): Ansøgt titel, dansk: Ansøgt titel, engelsk: Uddannelsestype: Formål og erhvervssigte: Erhvervsakademi Midtjylland Aarhus tekniske Skole, Odense Tekniske Skole, Teknisk Erhvervsskole Center, Nordjyllands Erhvervsakademi, Randers Tekniske Skole Energiteknolog Energy technologist Erhvervsakademiuddannelse, det tekniske område Formålet er at kvalificere den uddannede til at varetage opgaver på tværs af faggrænser inden for el- og vvs-området samt energioptimering inden for bygningstekniske installationer og procesanlæg. Det er den totale løsning der er i fokus, herunder kommunikative evner og innovation på højt niveau. Uddannelsen skal dække behovet for en medarbejder der kan energioptimere helhedsorienteret på tværs af brancherne inden for bygningsinstallationer og procesanlæg. Uddannelsen er tiltænkt at kunne bidrage til at løse et medarbejderbehov i små, mellemstore og store danske virksomheder. Relevante brancher og virksomhedstyper: Samlet varighed og ECTS-point: Indhold: Projekterende rådgivere Energirådgivere Forsyningsvirksomheder Grossistvirksomheder Kommunale og statslige områder (tekniske) Selvstændige inde for installationsbranchen Uddannelsens samlede varighed er to år svarende til 120 ECTSpoint. Beskrivelse af uddannelsens elementer: Uddannelsen består af: En fællesdel (15 ECTS-point) En fagspecifik del (50 ECTS-point) En tilvalgsdel (25 ECTS-point) Et praktikforløb (15 ECTS-point) Et afslutningsprojekt (15 ECTS-point). Beskrivelse af den obligatoriske del: Titel: Fællesdelen Omfang: 15 ECTS-point Indhold: Innovation, forretningsforståelse og projektledelse, herunder sprog, dokumentation og kommunikation Formål: Disse emner der er elementære for erhvervsakademiuddannelserne, skal implementeres i de fagspecifikke projekter og af Erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi 7

10 den vej blive en naturlig del af arbejdet med udarbejdelsen af tekniske projekter. Titel: Den fagspecifikke del Omfang: 50 ECTS-point Formål: Der arbejdes med forskellige temaer i den obligatoriske del. Temaer belyses i form af almindelig undervisning i faglige emner/temaer, opgaveløsninger og projektarbejde (temaprojekter). Der vil i projektarbejdet være et tæt samarbejde med fællesdelen og erhvervslivet. I rammerne for projekterne kunne der være krav om bearbejdning af såvel faglige som fællesdelsemner. Eksempelvis finder de studerende selv projekt idéer ud fra et aktuelt behov i det lokale/globale erhvervsliv. Mindst et af projekterne skal laves i samarbejde med en virksomhed der har samarbejdspartner i udlandet, hvor kommunikation såvel som dokumentation er på engelsk. Beskrivelse af specialiseringen: Titel: Tilvalgsdel Omfang: 25 ECTS-point Formål: Her starter den egentlige fordybelse i specifikke emner inden for uddannelsens relevante emneområder. Erhvervsrelevante emner skal kvalificere den studerende til at opnå en dybere viden og færdigheder inden for specifikke emner i relation til erhvervsprofilen. Titel: Praktikforløb Omfang: 15 ECTS-point Formål: Formålet med praktikken er at den studerende får kendskab til de praktiske aspekter i uddannelsens tilbudte fag. Den gennemføres i en eller flere virksomheder hvor den studerende skal deltage i og opnå kendskab til relevante erhvervsfunktioner. Det forventes at både den studerende gennem selvstudie og kontakt til virksomheden kan øge sine kompetencer på specialeområderne og kvalificere sig til at begå sig i branchen. Adgangskrav: Titel: Afsluttende eksamensprojekt Omfang: 15 ECTS-point Formål: Den studerende skal dokumentere evne til på et analytisk og metodisk grundlag at kunne bearbejde en kompleks og praksisnær problemstilling i relation til en konkret opgave inden for det tekniske område. Den studerende demonstrerer sine evner til fordybelse ved at løse en kompleks og praksisnær problemstilling, i tæt samarbejde med erhvervslivet. Minimum de samme adgangskrav der er til El- og VVS-insatllatør, byggetekniske EUD-uddannelser (fx murer, tømrer, snedker) samt almene studenter/htx. Erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi 8

11 3 Indstilling Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har modtaget en ansøgning om akkreditering af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi med henblik på en akkrediteringsvurdering. Ansøgningen er indsendt af Erhvervsakademi Midtjylland og Aarhus tekniske Skole, Odense Tekniske Skole, Teknisk Erhvervsskole Center, Nordjyllands Erhvervsakademi og Randers Tekniske Skole i samarbejde. Den faglige vurdering af ansøgningen er foretaget af et panel af eksterne eksperter med viden om de relevante fag-, uddannelses- og arbejdsmarkedsområder. I rapportens indledning findes mere information om ekspertpanelets sammensætning og den faglige vurderingsproces. På baggrund af ekspertpanelets vurdering indstiller EVA ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi til afslag på akkreditering. Ekspertpanelet vurderer at et af tre kriterier der ligger til grund for akkreditering af nye uddannelser, ikke er opfyldt. Ekspertpanelet baserer sin vurdering på følgende overvejelser: Ansøger har sandsynliggjort at uddannelsen er relevant for direkte anvendelse i erhverv. Ansøger har belyst arbejdsmarkedets behov for uddannelsen gennem en analyse af sammensmeltningen af teknologier på vvs- og elområdet og de stigende krav til energioptimering i både byggeri og industri. Ansøger har desuden redegjort for hvordan uddannelsen adskiller sig fra allerede eksisterende uddannelser, og hvorfor disse ikke er dækkende i forhold til arbejdsmarkedets behov for dimittender der opnår viden, kompetencer og færdigheder i forhold til energioptimering på tværs af eksisterende fagområder. Ansøger har ikke på tilfredsstillende vis redegjort for kriterium 2 om mål for læringsudbyttet. Ansøger har oplyst at uddannelsen stadig er under udvikling, og at der kun er udarbejdet overordnede forslag til fordelingen af ECTS-point på de forskellige dele af uddannelsen. Uddannelsen er delt op i en fælles del, en obligatorisk del, en tilvalgsdel, en praktikdel og et afslutningsprojekt. Kriteriet er ikke opfyldt på det nuværende grundlag da der mangler en beskrivelse af mål for læringsudbyttet for de enkelte elementer under den obligatoriske del og tilvalgsdelen samt for afslutningsprojektet, ligesom der for de enkelte elementer mangler vægtning med ECTS-point. Ekspertpanelet har derved ikke haft mulighed for at forholde sig til vægtningen mellem de enkelte uddannelseselementer og læringsmålene for de enkelte elementer. Ansøger har dog sandsynliggjort at det overordnede læringsudbytte for uddannelsen er i overensstemmelse med de afdækkede kompetencebehov, jf. kriterium 1 og i overensstemmelse med kvalifikationsrammens niveau for en erhvervsakademiuddannelse. Praktikdelen vurderes ligeledes hensigtsmæssigt placeret i uddannelsen. Ansøger har beskrevet adgangskrav som giver mulighed for adgang via en både gymnasial uddannelse og relevant erhvervsuddannelse. I afgrænsningen af en relevant erhvervsuddannelse har ansøger taget udgangspunkt i de nuværende adgangsgivende erhvervsuddannelser til installatør AK (stærkstrøm og vvs) samt udvalgte byggetekniske erhvervsuddannelser. For en anden relevant erhvervsuddannelse kræves matematik på C-niveau. Ekspertpanelet henleder opmærksomheden på at det er uklart om alle gymnasiale uddannelser er adgangsgivende, og uklart hvilke særlige adgangskrav der kræves for studerende med en gymnasial uddannelse. Ekspertpanelet mener at Erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi 9

12 dette trækker ned i vurderingen, men mener samtidig at det er muligt for ansøger efterfølgende at opklare. Ansøger har på tilfredsstillende vis redegjort for at den studerende har mulighed for at gennemføre praktikdelen i udlandet inden for den normerede studietid. Ansøger har på tilfredsstillende vis argumenteret for hvorfor uddannelsens øvrige dele ikke hensigtsmæssigt kan lægges i udlandet. Erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi 10

13 4 Vurdering af de enkelte kriterier Kriterium 1. Relevans og efterspørgsel Vurdering Uddannelsen er relevant for direkte anvendelse i erhverv eller profession, og der er behov for uddannelsen på arbejdsmarkedet og set i forhold til eksisterende uddannelser. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) at uddannelsen har et klart erhvervs- eller professionssigte, herunder skal det fremgå, hvilke aftagergrupper uddannelsen er rettet imod, 2) at der er gennemført en afdækning af det relevante arbejdsmarkeds kompetencebehov, 3) at der i vurderingen af arbejdsmarkedets kompetencebehov er inddraget relevant statistik i det omfang, det forefindes, 4) at der er behov for uddannelsen vurderet i forhold til det eksisterende uddannelsessystem. Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Det vejer positivt i vurderingen at den samlede redegørelse for uddannelsen er velargumenteret og behovsrelateret. Det godtgøres i ansøgningen at der er behov for denne uddannelse hvor dimittender opnår viden, kompetencer og færdigheder i forhold til energioptimering på tværs af eksisterende fagområder. Det skal ikke mindst ses i lyset af at de moderne teknologier på vvs- og elområdet teknisk set lapper meget ind over hinanden. Ligeledes er der sket en stramning af energikravene ikke alene i forhold til nybyggeri, men også i forhold til større renoveringer af eksisterende byggeri, synliggørelse af energiforbrug i statslige og kommunale institutioner og energieffektivisering i industrien som alt sammen understøtter behovet for uddannelsen. Vurderingen er at de dokumenterede udviklingstendenser på arbejdsmarkedet klart peger i retning af at den ansøgte uddannelse er relevant, og at den har et erhvervssigte som ikke allerede dækkes af de eksisterende uddannelser til fx el- og vvs-installatør. Erhvervsakademiuddannelsen inden for energiteknologi vil have et mere helhedsorienteret fokus på energirådgivning og optimering inden for bygningsinstallationer, bygningens beskaffenhed og procesanlæg. De eksisterende installatøruddannelser fokuserer i højere grad på erhvervelse af lovkrævede autorisationer og på selvstændig håndværksvirksomhed og giver derfor ikke mulighed for samme tværfaglige bredde på energiområdet som en energiteknolog. Det vejer positivt i vurderingen, at relevante aftagere har været inddraget i udviklingsarbejdet omkring den nye uddannelse. Uddannelsen udspringer af et udviklingsarbejde omkring erhvervsakademiuddannelser som Undervisningsministeriet har igangsat. Flere interessenter deltog i dette arbejde, herunder Dansk Industri, TEKNIQ, Sikkerhedsstyrelsen og en række virksomheder. Dansk Industri og TEKNIQ er efterfølgende kommet med kommentarer og forslag som er indarbejdet i det endelige forslag til uddannelsen. Det vejer endvidere positivt i vurderingen, at der har været fuld beskæftigelse siden 2005 for Erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi 11

14 dimittender fra de beslægtede uddannelser til el- og vvs-installatør, og at 98 % heraf er ansat inden for relevante erhverv. Ekspertpanelet genkender billedet af beskæftigelsessituationen på området og anerkender dermed behovet for den nye uddannelse. Ekspertpanelet vurderer at der i mindre grad er redegjort for kompetence- og udviklingsbehovet på elområdet idet rapporten fra TEKNIQ primært fokuserer på vvs-området. Ligeledes efterlyser eksperterne større fokus på industriområdet, hvilket vil være særligt aktuelt i en situation hvor byggeriet går ind i en nedgangsperiode. Ekspertpanelet vurderer dog at det ikke ændrer på behovet for dimittender der opnår viden, færdigheder og kompetencer som beskrevet for den nye erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi. Dokumentation: ansøgningens felt 1-6 vedr. kriterium 1 samt følgende bilag: - Rapport fra Tekniq udarbejdet af Teknologisk Institut - Studiestatistik for de tekniske KVU/MVU-uddannelser Notat om akademiuddannelsernes og det store udviklingsarbejde - Studiestatistik 2007 delrapport de enkelte uddannelser. Supplerende dokumentation: - Notat vedrørende supplerende oplysninger i forbindelse med akkreditering af Energiteknologuddannelsen - DI s høringssvar vedr. styregruppens forslag til erhvervsprofiler for fremtidens tekniske erhvervsakademiuddannelser - Tekniqs kommentarer til Skolenetværkets oplæg til nye tekniske erhvervsakademiuddannelser - Kick-off seminar, Nyhedsbrev - Kick-off seminar bilag - Kick-off seminar Mind map bilag - Deltagerliste i forbindelse med udviklingsarbejdet omkring uddannelsen. Erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi 12

15 Kriterium 2. Mål for læringsudbyttet Vurdering Uddannelsens mål for læringsudbytte er niveaumæssigt i overensstemmelse med den relevante gradstypebeskrivelse i den danske kvalifikationsramme for videregående uddannelse, og der er tilstrækkelig sammenhæng mellem disse overordnede mål for læringsudbytte og læringsmålene for uddannelsens elementer. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) at målene for læringsudbyttet for uddannelsen er fastlagt og tæt koblet til relevansen af og behovet for uddannelsen, 2) at målene for uddannelsens læringsudbytte er beskrevet i kvalifikationsrammetermer, og at målene er hensigtsmæssige i forhold til eventuelt beslægtede uddannelser nationalt og internationalt, 3) at læringsmålene for uddannelsens elementer er fastlagt, og elementerne indbyrdes vægtet og prioriteret, så de samlet set lever op til uddannelsens mål for læringsudbyttet. Elementernes vægtning og prioritering kommer bl.a. til udtryk i ECTSfordelingen. 4) at læringsmålene for praktikelementerne i erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser er hensigtsmæssige i forhold til uddannelsens øvrige elementer. Kriteriet er ikke opfyldt. Begrundelse for vurderingen Følgende fremgår af dokumentationen fra ansøger: Da uddannelsen stadig er under udvikling og bekendtgørelse og studieordning ikke er udarbejdet, er der kun udarbejdet overordnede forslag til fordelingen af ECTS-point på de forskellige dele af uddannelsen. Uddannelsen er delt op i en fælles del, en obligatorisk del, en tilvalgsdel, en praktikdel og et afslutningsprojekt. Kriteriet er ikke opfyldt på det nuværende grundlag da der mangler en beskrivelse af mål for læringsudbyttet for de enkelte elementer under den obligatoriske del og tilvalgsdelen samt for afslutningsprojektet, ligesom der for de enkelte elementer mangler vægtning med ECTS-point. Ekspertpanelet har derved ikke haft mulighed for at forholde sig til vægtningen mellem de enkelte uddannelseselementer og læringsmålene for de enkelte elementer. Det trækker endvidere ned i vurderingen, at der ikke er en mere detaljeret beskrivelse af eltekniske forhold da det giver et indtryk af at der ikke er en ligelig fordeling mellem stærkstrøm og vvs som ansøger ellers argumenterer for at der er behov for. Automation (styring/regulering) er ligeledes et emne som burde være mere velbeskrevet i ansøgningen. Ekspertpanelet efterlyser ligeledes at ansøger lægger større vægt på opfyldelse af energirammen, som er fastlagt i bygningsreglementet, idet energibesparelser skabes ud fra forretningsoptimering. Energirammen er udtryk for en bygnings samlede behov for at få tilført energi til opvarmning, ventilation, køling og varm brugsvand mv. Det vejer positivt i vurderingen at ansøger sandsynliggør at det samlede læringsudbytte for uddannelsen er i overensstemmelse med de afdækkede kompetencebehov, jf. kriterium 1, og i overensstemmelse med kvalifikationsrammens niveau for en erhvervsakademiuddannelse. Ekspertpanelet vurderer at praktikdelen er placeret hensigtsmæssigt i uddannelsen da praktikperioden ligger på 4. semester og dermed bygger på viden, færdigheder og kompetencer erhvervet på uddannelsens semester. Dokumentation: ansøgningens felt 1-4 vedr. kriterium 2 samt følgende bilag: Erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi 13

16 - Beskrivelse af energiteknolog-uddannelsen. Supplerende dokumentation: - Notat vedrørende supplerende oplysninger i forbindelse med akkreditering af Energiteknolog uddannelsen. Erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi 14

17 Kriterium 3. Tilrettelæggelsen af uddannelsens elementer Vurdering Uddannelsens tilrettelæggelse afspejler mål for læringsudbytte. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) at der er fastlagt hensigtsmæssige adgangskrav til uddannelsen, 2) at tilrettelæggelsen af overbygningsuddannelser, som bygger på erhvervsakademiuddannelser, er tilpasset de forudsætninger, som de studerende har fra de forskellige adgangsgivende uddannelser, 3) at praktikelementer i erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser er hensigtsmæssigt placeret, 4) at de studerende vil have mulighed for at gennemføre en eller flere dele af uddannelsen i udlandet inden for den normerede studietid. Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Det vejer positivt i vurderingen at ansøger har beskrevet adgangskrav som giver mulighed for adgang via en både gymnasial uddannelse og relevant erhvervsuddannelse. I afgrænsningen af en relevant erhvervsuddannelse har ansøger taget udgangspunkt i de nuværende adgangsgivende erhvervsuddannelser til installatør AK (stærkstrøm og vvs) samt udvalgte byggetekniske erhvervsuddannelser: erhvervsuddannelse som smed, erhvervsuddannelse inden for vvs-teknik, erhvervsuddannelse som elektriker, erhvervsuddannelse inden for elektronik og svagstrøm, erhvervsuddannelse inden for automatik og proces, erhvervsuddannelse som murer erhvervsuddannelse som snedker/tømrer, erhvervsuddannelse indenfor træfagenes byggeuddannelser. For en anden relevant erhvervsuddannelse kræves matematik på C-niveau. Ekspertpanelet henleder opmærksomheden på at det er uklart om alle gymnasiale uddannelser er adgangsgivende, og uklart hvilke særlige adgangskrav der kræves for studerende med en gymnasial uddannelse. Ekspertpanelet mener at dette trækker ned i vurderingen, men mener samtidig at det er muligt for ansøger efterfølgende at opklare. Ekspertpanelet vurderer at praktikdelen er placeret hensigtsmæssigt i uddannelsen da praktikperioden ligger på 4. semester og dermed bygger på viden, færdigheder og kompetencer erhvervet på uddannelsens semester. Det vurderes positivt at det fremgår af ansøgningen at den studerende har mulighed for at gennemføre praktikdelen i udlandet inden for den normerede studietid. Dog er det ikke nærmere uddybet hvorledes. Ansøger har på tilfredsstillende vis argumenteret for hvorfor uddannelsens øvrige dele ikke hensigtsmæssigt kan lægges i udlandet. Dokumentation: ansøgningens felt 1-4 vedr. kriterium 3. Supplerende dokumentation: - Notat vedrørende supplerende oplysninger i forbindelse med akkreditering af Energiteknolog uddannelsen. Erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi 15

Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore

Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer 2008-543/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore Akkreditering

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring Diplomuddannelse i international handel og markedsføring Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer: 2008-567/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark Erhvervsakademiet Lillebælt (Vejle) Att.: Akademichef Bruno Lindskjold Sendt pr. e-mail: bl@vejlehs.dk jmp@eal.dk Afslag på akreditering af nyt udbud af profilforløb i human resources Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende

Læs mere

Akkreditering af ny erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring,

Akkreditering af ny erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, Erhvervsakademi Aarhus Att: Uddannelseschef Rikke Christoffersen Sendt pr. e-mail: rich@eaaa.dk info@eaaa.dk Akkreditering af ny erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Uddannelsesleder Hanne Feld Sendt pr. e-mail: hafe@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: Erhvervsakademi Aarhus Uddannelseschef Gert Simonsen Sendt pr. e-mail: eaaa@eaaa.dk gs@eaaa.dk Afslag på akkreditering af ny uddannelse til professionsbachelor i itforretningsudvikling Akkrediteringsrådet

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i medie- og sono-kommunikation

Uddannelse til professionsbachelor i medie- og sono-kommunikation Uddannelse til professionsbachelor i medie- og sono-kommunikation Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer: 2009-74/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Uddannelse til professionsbachelor i medie- og sono-kommunikation

Læs mere

Aarhus Tekniske Skole Att. Studierektor Mogen Enevoldsen. Sendt på e-mail: me@ats.dk. Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse i

Aarhus Tekniske Skole Att. Studierektor Mogen Enevoldsen. Sendt på e-mail: me@ats.dk. Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse i ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Aarhus Tekniske Skole Att. Studierektor Mogen Enevoldsen Sendt på e-mail: me@ats.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse i autoteknologi

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor inden for offshore ved Erhvervsuddannelsescenter

Udbud af uddannelse til professionsbachelor inden for offshore ved Erhvervsuddannelsescenter Udbud af uddannelse til professionsbachelor inden for offshore ved Erhvervsuddannelsescenter Vest Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-544/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Akademiuddannelse i energiteknologi

Akademiuddannelse i energiteknologi Akademiuddannelse i energiteknologi Akkreditering af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2013 Sagsnummer: 2013-58 DANMARKS AKKREDITERINGSINSTITUTION Akademiuddannelse i energiteknologi

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i sportsmanagement

Udbud af diplomuddannelse i sportsmanagement Udbud af diplomuddannelse i sportsmanagement ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse J.nr. 2008-583/ENG DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i sportsmanagement

Læs mere

Akkrediteringsrådet har på rådsmødet d. 18. november 2011 behandlet anmodning om akkreditering af det ansøgte profilforløb i beskæftigelse.

Akkrediteringsrådet har på rådsmødet d. 18. november 2011 behandlet anmodning om akkreditering af det ansøgte profilforløb i beskæftigelse. Professionshøjskolen Metropol Att.: Udviklingsleder Lise Jordahn Sendt pr. e-mail: lijo@phmetropol.dk info@phmetropol.dk Akkreditering af nyt profilforløb i beskæftigelse Akkrediteringsrådet har på rådsmødet

Læs mere

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis.

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis. Erhvervsakademi Aarhus Att.: Uddannelseschef Arne Schøtt Hansen Sendt pr. e-mail: asha@eaaa.dk info@akademiaarhus.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelse i vurdering Akkrediteringsrådet har på

Læs mere

Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus

Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Ansøgt i 2008 og genansøgt (kriterium 1 og 3) i august 2009 Journalnummer: 2008-0578 og 2009-0217/CFP

Læs mere

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Att: prorektor Lars Poulsen. Sendt pr. e-mail: lp@dmj.dk info@dmjx.dk

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Att: prorektor Lars Poulsen. Sendt pr. e-mail: lp@dmj.dk info@dmjx.dk Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Att: prorektor Lars Poulsen Sendt pr. e-mail: lp@dmj.dk info@dmjx.dk Positiv akkreditering af ny akademiuddannelse i kreativitet og design i medie- og kommunikationsbrachen

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelser kan jf. akkrediteringslovens 14, stk. 1 ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Akkrediteringsrådets afgørelser kan jf. akkrediteringslovens 14, stk. 1 ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Erhvervsakademi Aarhus Uddannelseschef Gert Simonsen Sendt pr. e-mail: eaaa@eaaa.dk gs@eaaa.dk Afslag på akreditering af nyt udbud af professionsbachelor i itforretningsudvikling Akkrediteringsrådet har

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi, Østerbro

Udbud af diplomuddannelse i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi, Østerbro Udbud af diplomuddannelse i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi, Østerbro Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0101/MDS DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Erhvervsakademi Dania Att.: Anders Graae Rasmussen Sendt pr. e-mail: agr@tradium.dk kontakt@hsminerva.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden. inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden. inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom Professionshøjskolen University College Nordjylland Att.: Troels Overvad Sendt pr. e-mail: to@eucnordvest.dk ucn@ucn.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for international

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i politivirksomhed

Uddannelse til professionsbachelor i politivirksomhed Uddannelse til professionsbachelor i politivirksomhed Akkreditering af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2010 Journalnummer: 2009-251 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0127 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Aalborg

Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Aalborg Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen UC Nordjylland Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0129

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Københavns Erhvervsakademi i København N

Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Københavns Erhvervsakademi i København N Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Københavns Erhvervsakademi i København N Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akademiuddannelse i HR ved Professionshøjskolen UC Nordjylland

Akademiuddannelse i HR ved Professionshøjskolen UC Nordjylland Akademiuddannelse i HR ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Nørresundby Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse. Ansøgt i 2011 og genansøgt (alle kriterier) i december 2012 Indstilling til

Læs mere

Akademiuddannelse i hygiejne og rengøringsteknik

Akademiuddannelse i hygiejne og rengøringsteknik Akademiuddannelse i hygiejne og rengøringsteknik Akkreditering af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2013 Sagsnummer: 2013-65 DANMARKS AKKREDITERINGSINSTITUTION Akademiuddannelse

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Erhvervsakademi Aarhus i Viby J

Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Erhvervsakademi Aarhus i Viby J Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Erhvervsakademi Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Maj 2013 Sagsnummer: 2012-643

Læs mere

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Att.: prorektor Lars Poulsen. Sendt pr. e-mail: lp@dmjx.dk info@dmjx.dk

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Att.: prorektor Lars Poulsen. Sendt pr. e-mail: lp@dmjx.dk info@dmjx.dk Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Att.: prorektor Lars Poulsen Sendt pr. e-mail: lp@dmjx.dk info@dmjx.dk Positiv akkreditering af nyt udbud af akademiuddannelse i kreativitet og design i medie- og

Læs mere