Andelsboligforeningen "Isted af 1964"

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Andelsboligforeningen "Isted af 1964""

Transkript

1 Andelsboligforeningen "Isted af 1964" Årsrapport for tiden 1. januar december 2011 Likviditetsoversigt pr. 1. januar 2012 Driftsbudget for tiden 1. januar december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Administration: Grubbe Advokater Advokatanpartsselskab Åbenrå 31 Box København K.

2 1 Indholdsfortegnelse Side Administrator- og bestyrelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Anvendt regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse for tiden 1. januar december Balance pr. 31. december Noter Beregning af andelenes værdi Likviditetsoversigt pr. 1. januar Driftsbudget for tiden 1. januar december

3 2 Administrator- og bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2011 for Andelsboligforeningen "Isted af 1964". Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens regler for klasse A- virksomheder. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af foreningens finansielle stilling. Vi kan efter vores bedste overbevisning bekræfte følgende forhold: Samtlige aktiver, der tilhører foreningen, er indregnet i balancen. Disse er til stede og er forsvarligt værdiansat. Foreningens aktiver er ikke pantsat, behæftet med ejendomsforbehold eller lignende ud over det i årsrapporten anførte. Samtlige aktuelle forpligtelser og eventualforpligtelser, der påhviler foreningen, er forsvarligt opgjort og indregnet eller oplyst i årsrapporten. Der er ikke verserende eller truende erstatningskrav, retssager, skattesager m.v., ud over de i årsrapporten anførte. Foreningen har tegnet forsikringer i et sådant omfang, at foreningens aktiver og hele foreningen skønnes rimeligt forsikringsdækket i skadessituationer. At der ikke indtil underskriftstidspunktet er afdækket besvigelser eller formodning om besvigelser mod foreningen. Der er ikke i perioden fra regnskabsårets udløb og indtil dato indtruffet ekstraordinære forhold eller opstået tab eller tabsrisici af væsentlig betydning for bedømmelsen af foreningens indtjening eller finansielle stilling. Foreningen har pr. regnskabsdatoen ikke indgået aftale om renteswap eller andre finansielle instrumenter. Foreningen har pr. regnskabsdatoen ikke indgået aftale om renteswap eller andre finansielle instrumenter.

4 3 Administrator- og bestyrelsespåtegning - fortsat Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 2. februar 2012 Administrator: Grubbe Advokater Advokatanpartsselskab Bestyrelsen: Tina Christensen Erling Freddy Hansen Morten Carmel Lisbeth B. Mogensen Charlotte Krohn

5 4 Den uafhængige revisors påtegning Til andelshaverne i Andelsboligforeningen " Isted af 1964" Vi har revideret årsregnskabet for Andelsboligforeningen Isted af 1964 for regnskabsåret 1. januar december 2011, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Revisionen omfatter ikke budgettal, hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom. Årsregnskabet aflægges efter vedtægterne og årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar Andelsboligforeningens ledelse har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlige fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for andelsboligforeningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af andelsboligforeningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

6 5 Den uafhængige revisors påtegning - fortsat Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2011 i overensstemmelse med vedtægterne og årsregnskabsloven. Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen Andelsboligforeningen " Isted af 1964" har som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2011 medtaget det af ledelsen pr. 28. februar 2011 godkendte resultatbudget for Resultatbudgettet har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke være underlagt revision. København, den 2. februar 2012 CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Mogens Stern Statsautoriseret revisor

7 6 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for Andelsboligforeningen "Isted af 1964" er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder. Endvidere er formålet at give oplysning om andelenes værdi, jf. lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (andelsboligforeningsloven) 6, stk. 5. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år. Resultatopgørelsen Resultatopgørelsen er opstillet efter foreningens art og omfang samt foreningens ønsker med hensyn til præsentation af tallene. Periodisering Alle væsentlige poster i resultatopgørelsen er periodiseret. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsperioden. Skat Andelsboligforeningen er skattepligtig af den del af overskuddet, der vedrører de udlejede erhvervslejemål. Skat af årets resultat beregnes og udgiftsføres. Balancen Foreningens ejendom Ejendommen optages i balancen til seneste offentlige vurdering. Der foretages ikke afskrivninger på ejendommen. Installationer indregnes i balancen til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Installationer - 10 år Prioritetsgælden Prioritetsgælden værdiansættes til kursværdien på balancedagen. Andelskronen Beregning af andelskronens værdi er foretaget i overensstemmelse med 5, stk.2 i Lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber samt foreningens vedtægt, 14.

8 7 Resultatopgørelse for tiden 1. januar december 2011 Ikke revideret Realiseret budget Realiseret Noter Lejeindtægt erhverv Hensat til imødegåelse af tab på erhvervslejer Boligafgift medlemmer Vurderingsgebyrer Udlejning af festlokale Afrunding ved udløb af realkreditlån Bidrag til internet, gebyrer m.v Indtægter i alt Ejendomsskatter og afgifter Forsikringer Øvrige ejendomsudgifter Vedligeholdelse i øvrigt Varmeregnskab Etablering af hjemmeside Internet Ejendomsudgifter Administrationshonorar incl. moms fra 1/ Administrationsudgifter i øvrigt Finansieringsudvalg Godtgørelse til bestyrelsen Foreningsudgifter Administration m.v Andre udgifter Finansieringsindtægter Finansieringsudgifter Finansieringsudgifter, netto Udgifter i alt Resultat før skat Skat af årets resultat ÅRETS RESULTAT Forslag til resultatdisponering 13 Betalte prioritetsafdrag Overført restandel af årets resultat DISPONERET I ALT

9 8 Balance pr. 31. december 2011 AKTIVER Noter Ejendommen, matr. nr. 447, Udenbys Vester Kvarter Materielle anlægsaktiver i alt ANLÆGSAKTIVER I ALT Boligafgift m.v Andre tilgodehavender Tilgodehavender i alt Kassebeholdning Kassebeholdning, AKU Kassebeholdning, VELO Nordea Bank, driftskonto Likvide beholdninger OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT

10 9 Balance pr. 31. december 2011 PASSIVER Noter Egenkapital Andelskapital: Saldo 1. januar (49 andele á kr ) Opskrivningskonto ejendommen Kursregulering af prioritetsgæld Reservefond: Saldo 1. januar Henlagt prioritetsafdrag ifølge resultatdisponering Overskud ifølge resultatdisponering EGENKAPITAL I ALT Gældsforpligtelser 16 Prioritetsgæld, kursværdi Forudbetalt leje og deposita Langfristet gæld i alt Hensat til imødegåelse af tab på erhvervslejer Forudbetalt løbende boligafgift m.v Deposita, nøgler fælleslokale Skyldig indkomstskat Skyldige omkostninger Mellemregning, andelshandler Kortfristet gæld i alt GÆLD I ALT PASSIVER I ALT

11 10 Eventualforpligtelser Sikkerhedsstillelser Ejerpantebrev kr ligger til sikkerhed for mellemværende med Nordea Bank. Herudover er yderligere tinglyst ejerpantebrev, kr med meddelelse til Nordea Bank. Yderligere forpligtelser Den 29. november 2001 har Landsskatteretten afsagt kendelse om, at andelsboligforeninger skal beskattes, når den erhvervsmæssige virksomhed ophører. Ophørsbeskatningen vil efter kendelsens ordlyd omfatte avancen på samtlige de lejelejligheder, som andelsboligforeningen har solgt efter den 18. maj Der gøres opmærksom på, at størrelsen af et eventuelt skattekrav for nærværende ikke kan opgøres, og at der derfor ikke er afsat noget beløb til dækning af et eventuelt skattekrav i det foreliggende årsregnskab. Vi henviser i øvrigt til Østre Landsretsdom af 22. maj 2008.

12 11 Noter Boligafgift medlemmer Boligafgift Sanering Sanering Bidrag til internet, gebyrer m.v. Bidrag til internet Pligtarbejde Ejendomsskatter og afgifter Ejendomsskat Renovation m.v., netto El Vandafgifter Forsikringer Ejendomsforsikring Arbejdsskadeforsikring m.v Øvrige ejendomsudgifter Medlemskontingent ABF og andre kontingenter Renholdelse fortov (Københavns Kommune) Trappevask Vinduespolering Gårdlaug Graffitiafrensning Anden renholdelse m v

13 12 Noter - fortsat 6 - Vedligeholdelse Istandsættelse af tagværk Tætning veluxlys, fuget tagsten m.v Forsikringserstatning VVS og blikkenslager Varmeanlæg Elektrikerarbejde Materialer, fællesarbejde Skilte, låse og nøgler Rottesikring og skimmelsvampeanalyse Pligtarbejde, materialer og redskaber Diverse vedligeholdelse Varmeregnskab Afholdte varmeudgifter, A conto indbetalt Internet Fiberby abonnement Webhotel Administrationsudgifter i øvrigt Revision og regnskabsmæssig assistance Kontorartikler, kopiering, frimærker m.v PBS og bankgebyrer m.v

14 13 Noter - fortsat Foreningsudgifter AKU- og VELO- møder m.v Bestyrelsesmøder, generalforsamlinger Fester og arrangementer TV-licens og yousee kabel-tv Blomster og gaver Andre udgifter Honorar, vedligeholdelsesplan Rådgivningshonorar ved skade Retsafgift m.v. fogedsag Finansieringsindtægter Nordea Bank, driftskonto Finansieringsudgifter Prioritetsafdrag og -renter: Afdrag Renter Til rest Husejernes Kreditkasse, BRF 7%, obligationslån år Realkredit Danmark, 4,1056%, kontantlån, udløbet 30/ år Realkredit Danmark, 4,1056%, kontantlån, udløbet 30/ år Realkredit Danmark, 3,9484%, kontantlån år I alt Finansieringsudgifter i alt

15 14 Noter - fortsat 14 - Ejendommen, matr. nr. 447, Udenbys Vester Kvarter Saldo 1. januar Regulering til seneste offentlige ejendomsvurdering Ejendomsvurdering 1/ (Ejendomsvurdering 1/ : kr ) 15 - Andre tilgodehavender Forsikringssag Årsafregning el Årsafregning vand Årsafregning fjernvarme Prioritetsgæld Hovedstol Nom. restgæld Kursværdi Husejernes Kreditkasse, BRF 7% Realkredit Danmark, 3,9484% Skyldige omkostninger Årsregning, el Årsregning, vand Elektriker Revision og regnskabsmæssig assistance

16 15 Noter - fortsat 18 - Beregning af andelenes værdi Beregning af højeste værdi af andele pr. 31/ , jvf. lov om andelsboligforeninger, 5, stk. 2, litra c seneste offentlige ejendomsvurdering: Regnskabsmæssig egenkapital Heraf udgør opr. andelsindskud Reguleret egenkapital svarende til kr pr. m 2 (2.892,8 m 2 ) (Den tilsvarende værdi udgjorde pr. 31/ kr pr. m 2 ) Bestyrelsens forslag: På generalforsamlingen den 24. juni 2004 blev det enstemmigt vedtaget at ændre skæringsdagen for beregning af andelskronen fra at være hvert år den 31/12 til at være hvert år dagen efter A/B Isted af 1964's årlige generalforsamling. Andelskronen blev vedtaget til 47,53% af maksimalpris og derefter i de følgende år: Forår 2005: 51,28%, 2006: 55,03%, 2007: 58,78%, 2008: 62,53%, 2009: 66,282%, 2010: 70%, 2011: 70% og %. Forår 2012: 70% af max. andelsværdi efter litra c, kr = kr pr. m² (2.892,8 m²) (Forår 2011 var den tilsvarende værdi 70% af kr = kr pr. m² (2.892,8 m²)) Under henvisning til Vestre Landsrets dom af 12. januar 1995 skal vi gøre opmærksom på, at de vedtagne andelsværdier eventuelt skal nedsættes, såfremt der inden næste ordinære generalforsamling fremkommer en ny offentlig vurdering af ejendommen, hvor ejendomsværdien er mindre end den nuværende. Bestyrelsen

17 16 Likviditetsoversigt pr. 1. januar 2012 Disponible beløb Tilgodehavender Likvide beholdninger Gældsposter Kortfristet gæld Likviditetsoverskud Likviditetsforklaring 2011 Likviditetsoverskud 1/ Driftsresultat Tilbageført afrunding ved udløb af kontantlån Stigning i deposita Likviditetsoverskud 1/

18 17 Driftsbudget for tiden 1. januar december 2012 Realiseret Budget Lejeindtægt erhverv Hensat til imødegåelse af tab på erhvervslejer Boligafgift medlemmer Andre indtægter Indtægter i alt Ejendomsskatter og afgifter Ejendomsforsikring Øvrige ejendomsudgifter Vedligeholdelse Varmeregnskab Internet Ejendomsudgifter Administrationshonorar inkl. moms Administrationsudgifter i øvrigt Finansieringsudvalg Godtgørelse til bestyrelsen Foreningsudgifter Administration m.v Retssag (fogedsag) Andre udgifter Andre udgifter Finansieringsindtægter Finansieringsudgifter (nuværende) Finansieringsudgifter, netto Udgifter i alt Resultat før skat Skat af årets resultat Resultat før prioritetsafdrag Betalte prioritetsafdrag ÅRETS RESULTAT /AW/SK/53+1

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97. Årsregnskab 2011

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97. Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 9635 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 1020 30 Telefax 36 1020 40 www.deloitte.dk A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10

Læs mere

Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde

Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde Årsrapport 2012 Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde CVR-nr. 33 78 05 24 T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011 Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS HARALDSGADE 18-42 2200 KØBENHAVN

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår)

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår) Østerbrogade 62 2100 København Ø Telefon: 3526 5208 Telefax: 3526 5209 ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013 (9. regnskabsår) Vedtaget på foreningens generalforsamling

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012

ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012 ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsen og administrators påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår Andelsboligforeningen Maltahus I Årsrapport for 2011/12 52. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04

Læs mere

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97 Årsrapport 2006

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97 Årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr.: 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 2300 København S Telefon: 36 10 20 30 Telefax: 36 10 20 40 www.deloitte.dk A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97

Læs mere

Andelsboligforeningen Sundbygård. Årsrapport for 2010. 53. regnskabsår

Andelsboligforeningen Sundbygård. Årsrapport for 2010. 53. regnskabsår Andelsboligforeningen Sundbygård Årsrapport for 2010 53. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04 CVR-nr.

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG. CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014

ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG. CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014 ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET

ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET CVR-nr. 30 63 09 04 ÅRSRAPPORT FOR 2012 24. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger: Foreningsoplysninger 1 Påtegninger: Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36. CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36. CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012 ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36 CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens og administrators påtegning

Læs mere

Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår

Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår Andelsboligforeningen Nymølle Årsrapport for 2011/12 52. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04 CVR-nr.

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN UDBYGÅRD ÅRSRAPPORT 2012/13

ANDELSBOLIGFORENINGEN UDBYGÅRD ÅRSRAPPORT 2012/13 ANDELSBOLIGFORENINGEN UDBYGÅRD ÅRSRAPPORT 2012/13 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelse og administrators beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Andelsboligforeningen Søtoften

Andelsboligforeningen Søtoften Søtoften 7, 8660 Skanderborg. CVR-nr. 34673926 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11. april 2015. Jens Lützen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger

Læs mere

DATAREVISION Registrerede revisorer

DATAREVISION Registrerede revisorer S Bregnerødvej 156-164 B 3460 Birkerød evr. nr.: 29 25 29 47 ARSRAPPORT FOR 1.1.2011-31.12.2011 6. regnskabsår DATAI IsioN evr.nr. 54 5o 40 55 email: rev isor(rpdatarevision.dk Pile Alle 29 2000 Frederiksberg

Læs mere

Andelsboligforeningen Vejrøgade / Manøgade

Andelsboligforeningen Vejrøgade / Manøgade Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Andelsboligforeningen Vejrøgade /

Læs mere

GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008

GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008 GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Andelsboligforeningen "Sønderhus" Krusågade 3-9 1719 København V

Andelsboligforeningen Sønderhus Krusågade 3-9 1719 København V Andelsboligforeningen "Sønderhus" Krusågade 3-9 1719 København V Årsrapport for 2014 1 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger 2 Påtegninger Bestyrelsespåtegning 3 Administratorerklæring

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN PETER FABERS GADE 5-19

ANDELSBOLIGFORENINGEN PETER FABERS GADE 5-19 Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN PETER FABERS GADE 5-19 ÅRSRAPPORT 2010

Læs mere

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J c/o Dansk Administrations Center A/S Skovbrynet 10 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (7. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Andelsboligforeningen Haabet. København K (CVR-nr. 29 75 55 15) Årsrapport for 2011. 5. regnskabsår. Budget for 2012

Andelsboligforeningen Haabet. København K (CVR-nr. 29 75 55 15) Årsrapport for 2011. 5. regnskabsår. Budget for 2012 Andelsboligforeningen Haabet København K (CVR-nr. 29 75 55 15) Årsrapport for 2011 5. regnskabsår Budget for 2012 Administrator: Dan-Ejendomme as Carl Jacobsens Vej 31 2500 Valby Telefon 88 33 22 11 www.n-c.dk

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 34. regnskabsår

ÅRSRAPPORT 2013 34. regnskabsår MODELREGNSKAB Andelsboligforeningen Standard A Byvej 34-36 2335 København K CVR-nr. 25 25 25 25 ÅRSRAPPORT 2013 34. regnskabsår Administrator: Ejendomsadministrationen Administratorgade 6, 2. 5678 København

Læs mere

UDKAST TIL ÅRSRAPPORT

UDKAST TIL ÅRSRAPPORT UDKAST TIL ÅRSRAPPORT A/B Refsnæsgaard II Refsnæsgade 39-45, Arresøgade 11-13 Guldbergs Plads 10 2200 Købehavn N ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2008-31.12.2008 84. regnskabsår CVR. Nr.: 16 29 91 11 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Arsrapport 2014. Arsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015. Dirigent: CVR-nr.

Arsrapport 2014. Arsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015. Dirigent: CVR-nr. 1800 Tlf: 39155200 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK 1561 København V evr-nr. 20222670 Ejerforeningen Skelhøjvej 25 A - D Arsrapport 2014 Arsrapporten

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR.

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR. ø ø ±Æ ªÆª ƪ ± øµ ª ª µøæ ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR. 63 71 49 17 ÅRSRAPPORT 2013 ª ªÆ ± º øºª Ô Èi ÛÔÎÎÓ (æª ø i à ÚÊ ÌÌ ÔÎ ÓÈ ÓÈi ø Ê ÌÌ ÔÎ ÏÈ Ïi Û ø Ê Æª

Læs mere

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår)

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår) Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (24. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den

Læs mere

flpstatsautoriserede REVISORER Retur til revisor Andeisboligforeningen Kingosparken Arsrapport for 2012 5. regnskabsår Godkendt på foreningens

flpstatsautoriserede REVISORER Retur til revisor Andeisboligforeningen Kingosparken Arsrapport for 2012 5. regnskabsår Godkendt på foreningens flpstatsautoriserede REVISORER Retur til revisor Andeisboligforeningen Kingosparken Arsrapport for 2012 5. regnskabsår Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den I 2013 Dirigent An independent

Læs mere