1. INDLEDNING MARKANTE RESULTATER GENERALISERBARHED DEMOGRAFI...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. INDLEDNING... 3 2. MARKANTE RESULTATER... 3 3. GENERALISERBARHED... 4 4. DEMOGRAFI..."

Transkript

1 Undersøgelse af DJH s nye studerende foråret 2007

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING MARKANTE RESULTATER GENERALISERBARHED DEMOGRAFI KØNSFORDELING ALDERSFORDELING UDDANNELSESLINJERNE PÅ DJH GEOGRAFI PRIMÆRE BOPÆL DE SIDSTE 10 ÅR BOPÆL VED STUDIESTART UDDANNELSESMÆSSIG BAGGRUND UNGDOMSUDDANNELSE Ungdomsuddannelse (fordelt på uddannelseslinje) Øvrige ungdomsuddannelser Karaktergennemsnit på ungdomsuddannelsen VIDEREGÅENDE UDDANNELSE Type videregående uddannelse DE STUDERENDES DELTAGELSES I FORBEREDELSESKURSER TYPER AF FORBEREDELSESKURSER DJH I FORHOLD TIL ANDRE JOURNALISTUDDANNELSER DJH SOM FØRSTEPRIORITET Årsager til DJH som førsteprioritet DELTAGELSE I ANDRE OPTAGELSESPRØVER Årsager til ikke at have DJH som førsteprioritet OPTAGELSESPRØVEN KARAKTERGENNEMSNIT VED OPTAGELSESPRØVEN VURDERING AF OPTAGELSESPRØVENS SVÆRHEDSGRAD Vurdering af journalisternes optagelsesprøve Vurdering af fotojournalisternes optagelsesprøve ANTAL OPTAGELSESPRØVER PR. STUDERENDE Antal optagelsesprøver fordelt på køn Antal optagelsesprøver i forhold til deltagelse i forberedelseskursus Antal optagelsesprøver i forhold til videregående uddannelse PERSONLIG TILGANG TIL STUDIET HOLDNING TIL JOB EFTER UDDANNELSE STUDIEVEJLEDNINGENS OPLYSNINGSINDSATS KILDER TIL OPLYSNING OM DJH VURDERING AF ÅBENT HUS-ARRANGEMENTET...23

3 Informationskilder til Åbent Hus-arrangementet DJH S PJECE SÅDAN BLIVER DU UDDANNELSESMESSEN UDDANNELSE UDEN GRÆNSER ØVRIGE IDEER OG KOMMENTARER TIL DJH S STUDIEVEJLEDNING OG OPLYSNINGSINDSATS SPØRGSMÅL OM DE STUDERENDES BRUG AF IT-UDSTYR

4 1. Indledning Foråret 2007 Denne rapport er baseret på en spørgeskemaundersøgelse for de studerende, der påbegyndte 1. semester på Danmarks Journalisthøjskole (DJH) den 1. februar Respondenterne udgør anden halvdel af de optagne fra optagelsesprøven i maj Undersøgelsen blev gennemført blandt de nye studerende ved Danmarks Journalisthøjskole i perioden 28. februar-9. marts ud af i alt 134 optagne studerende har deltaget i undersøgelsen, hvilket giver en svarprocent på 92,5 %. Denne svarprocent ligger på niveau med tidligere års undersøgelser og må siges at være fuldt tilfredsstillende. I forhold til tidligere undersøgelser er nogle af de vigtigste ændringer i dette års spørgeskema, at der spørges direkte til, hvorvidt folk har besøgt DJH s stand på uddannelsesmessen Uddannelse uden grænser. Dette sker som led i DJH s løbende vurdering af, hvorledes midlerne til markedsføring over for nye studerende anvendes bedst muligt. Det bør desuden overvejes, om fremtidige undersøgelser skal have flere og mere dybdegående spørgsmål vedrørende messerne. Ydermere er antallet af spørgsmål vedrørende de studerendes brug af IT-udstyr reduceret, da denne del af Stud.ny 1 står over for en større revidering, som skal gennemføres i samarbejde med IT-afdelingen. Endelig er det besluttet, at spørgeskemaet fremover skal rumme et spørgsmål om studienummer, så det er muligt at sammenholde data fra Stud.ny. med tal fra eksempelvis frafaldsundersøgelsen eller forsøgsårgangen. 2. Markante resultater Mændene er fortsat i overtal på DJH 56,9% af de nye studerende er mænd mod kun 43,1% kvinder. Mænd og kvinder er i dette forår nogenlunde lige gamle ved studiestart på DJH i gennemsnit 22,97 år. Traditionelt har mændene været ældre end kvinderne, men der har været udsving de seneste perioder. Der er et markant fald i fotojournalisternes gennemsnitsalder fra 28,9 til 24,3 år. Hele 32,5% af de nye studerende har københavnsk baggrund. Andelen af mænd med en gymnasial baggrund er stigende, mens andelen af kvinder med en studentereksamen er faldende. Samlet set er andelen med 91,9% dog stort set uændret, og der er fortsat en smule flere kvinder med gymnasial baggrund. Alle fotojournalisterne har en studentereksamen. 1 Undersøgelsen af de nye studerende har ikke noget officielt navn, men vil i resten af denne rapport blive omtalt som Stud.ny. 3

5 Antallet af studerende, som har været på forberedelseskursus, er halveret til 22%. Dette er en tilbagegang fra efteråret 2006, men tallet ligger på niveau med tidligere undersøgelser. Antallet af studerende med DJH som førsteprioritet er støt stigende fra 92,8% i foråret 2006 til 95,1% i dette forår. Antallet af studerende, som vælger DJH pga. størst kendskab til denne uddannelse, faldt markant fra foråret 2006 til efteråret 2006 fra 46% til 34%. I dette forår ligger andelen på 33%. Der er fortsat rigtig mange studerende, som vælger DJH pga. højskolens ry og omdømme. Denne gang 70,9%. De mandlige og kvindelige studerende, der er startet i dette forår, har klaret sig lige godt til optagelsesprøven. Der er en stigning i antallet af optagne, som har klaret optagelsesprøven i første forsøg, så denne andel nu udgør 85% Internettet er fortsat den suverænt vigtigste informationskilde til oplysninger om DJH og uddannelserne. Andelen af studerende, der har benyttet DJH s hjemmeside er fortsat meget høj og stigende. Således er andelen af nye studerende, der har brugt hjemmesiden, nu helt oppe på 85%, mens brugen af den traditionelle uddannelsesoplysning er faldende. 2 ud 3 har givet Åbent Hus højeste eller næsthøjeste karakter. Ingen har givet laveste og kun een af givet 2 på en skala fra 1-5, hvor fem er bedst. Alle studerende har nu en bærbar computer ved studiestart (på nær to, der planlægger at købe en). 3. Generaliserbarhed Svarprocenten i undersøgelsen er med et samlet tal på 92,5% meget høj, hvilket betyder, at man med rimelighed kan generalisere undersøgelsens resultater til alle de nye studerende på DJH, der er startet i foråret Det er ikke alle respondenterne, der har besvaret samtlige spørgsmål i undersøgelsen, men i alle tabeller gælder det, at procentsatserne viser en bestemt andel i forhold til alle, der har besvaret spørgsmålet og altså ikke alle, der har deltaget i hele undersøgelsen. DJH s databaser rummer populationsdata for visse af de spørgsmål, som er blevet stillet til de studerende. Det betyder eksempelvis, at tal for køn og alder er hentet fra DJH s databaser og ikke fra spørgeskemaundersøgelsen, da man på den måde får det helt præcise tal. I de tabeller, hvor der er anvendt databasetal i stedet for spørgeskematal vil dette være angivet i en note. 4

6 4. Demografi 4.1 Kønsfordeling Mændene er som det fremgår af figur 1 fortsat i overtal på DJH. Der har historisk set været en overvægt af mænd på DJH, og tallene viser, at det stadig er tilfældet. Figur 1. Kønsfordeling a) Kønsfordeling for nye studerende Andel i procent 57% 56% 43% 44% 52% 48% 55% 45% Mænd Kvinder Efteråret 2005 Foråret 2006 Efteråret 2006 Foråret 2007 Periode a) Her er anvendt databasetal. 4.2 Aldersfordeling Gennemsnitsalderen for de nye studerende har som tabel 2 viser - været svagt faldende for de nye studerende de seneste år. Den er faldet fra 24,15 år i efteråret 2005 til 22,97 i dette forår. Samtidig viser tabellen, at mænd og kvinder er nogenlunde lige gamle ved studiestart. Traditionelt har mændene været ældre end kvinderne, men der har været udsving de seneste perioder. Tabel 2. Oplysninger om de nye studerendes alder a) Alderssnit MÆND KVINDER SAMLET Yngste og ældste Alderssnit Yngste og ældste Alderssnit Yngste og ældste Forår ,21 19 og 33 år 22,66 19 og 46 år 22,97 19 og 46 år Efterår ,62 19 og 49 år 22,5 18 og 31 år 23,61 18 og 49 år Forår ,13 19 og 34 år 23,56 19 og 34 år 23,32 19 og 34 år Efterår ,44 20 og 43 år 23,78 20 og 30 år 24,15 20 og 43 år a) Her er anvendt databasetal. 5

7 Tabel 3. Uddannelseslinjer i forhold til køn og alder a) MÆND KVINDER 4.3 Uddannelseslinjerne på DJH Den nedenstående tabel 3 viser de nye studerendes fordeling på uddannelseslinjer med oplysninger om køn og alder. Der i år optaget 6 mænd og to kvinder på fotojournalistlinjen, men det skal bemærkes, at ingen af de to kvinder har deltaget i undersøgelsen. ANTAL ALDERSSNIT B) Antal Procent Antal Procent Journalist - Forår 2007 Journalist - Efterår , ,2% 59 45,3% , ,8% 57 45,2% Foto - Forår , ,5% 1 12,5% Foto - Efterår ,9 5 62,5% 3 37,5% a) Her er anvendt databasetal. b) Her er anvendt tal fra undersøgelsen. 5. Geografi 5.1 Primære bopæl de sidste 10 år DJH har tidligere trukket mange studerende fra Østjylland i kraft af højskolens placering, men blandt det nye kuld af studerende har størstedelen deres rødder i København. Således har hele 40 personer svarende til 32,5% - haft deres primære bopæl gennem de seneste 10 år i hovedstaden. Til sammenligning er der kun 25 østjyder svarende til en femtedel af de nye studerende. København og Østjylland er dog stadig de suverænt største leverandører til DJH, da i alt 52,8% af de nye studerende kommer fra disse to regioner. Den anden halvdel af de nye studerende er jævnt fordelt på det øvrige Danmark med mellem 6 og 13 studerende fra hver region bortset fra Bornholm. Det er dog værd at bemærke, at andelen af studerende fra Syd- og Sønderjylland er næsten halveret i forhold til efteråret fra 17 til 9 studerende. Om det kan forklares med en øget søgning til SDU fra denne region er dog uvist. 6

8 Tabel 4. Primære bopæl de seneste 10 år FORÅR 2007 EFTERÅR 2006 FORÅR 2006 Antal Procent Antal Procent Antal Procent Nordjylland (postnr ) 13 10,6% 13 10,2 % 14 12,1% Østjylland (postnr ) 25 20,3% 33 26,0 % 40 33,6% Midt og Vestjylland (postnr ) 12 9,8% 16 12,6 % 13 11,2% Syd - og Sønderjylland ( ) 9 7,3% 17 13,4 % 15 12,9% Fyn (postnr ) 6 4,9% 6 4,7 % 5 4,3% København (postnr ) 40 32,5% 26 20,5 % 23 19,8% Nordsjælland (postnr ) 10 8,1% 4 3,1 % 2 1,7% Øvrige Sjælland (postnr ) 6 4,9% 12 9,4 % 3 2,6% Bornholm 2 1,6% 0-0 0,0% Andet (fx udlandet) 0 0% 0 0% 2 1,7% Total ,0% % ,0% 5.2 Bopæl ved studiestart I den seneste undersøgelse valgte man at undersøge, om de studerende flytter til Århus for at læse eller de pendler. Dette er interessant, da det siger noget om de betingelser, de unge har i forhold til studiet og det sociale liv på højskolen. Af tabel 5 fremgår det, at det kun er hver 10. studerende svarende til 13 personer der vælger at pendle til og fra højskolen. Dette tal kan endda reduceres yderligere, da 2 ud af disse 13 har et værelse i Århus, hvilket skærer den reelle andel af pendlere ned til 8,9%. Det er næppe overraskende, at det primært er de jyske studerende, der vælger at pendle. I stedet kan det undre, at der er 4 studerende fra København, der ikke bor i Århus nu, men dette skyldes, at de alle bor andre steder i Jylland (eksempelvis Ålborg). Tabel 5. Bopæl ved studiestart BOPÆL DE SENESTE 10 ÅR BOR I ÅRHUS NU Antal Procent Ja Nej Nordjylland 13 10,6% 11 84,6% 2 a 15,4% Østjylland 25 20,3% 21 84% 4 16% Midt- og vestjylland 12 9,8% 10 83,3% 2 b 16,7% Syd- og sønderjylland 9 7,3% 8 88,9% 1 11,1% Fyn 6 4,9% 6 100% 0 0% København 40 32,5% 36 90% 4 10% Nordsjælland 10 8,1% % 0 0% Øvrige Sjælland 6 4,9% 6 100% 0 0% Bornholm 2 1,6% 2 100% 0 0% Total % ,4% 13 10,6% a En af respondenterne har et værelse i Århus b En af respondenterne har et værelse i Århus 7

9 6. Uddannelsesmæssig baggrund 6.1 Ungdomsuddannelse Andelen af studerende med en gymnasial baggrund ligger i denne undersøgelse på 91,9%, hvilket er på linje med tidligere undersøgelser. Der er dog en væsentlig højere andel af mænd med en gymnasial baggrund i denne undersøgelse end i tidligere perioder. Dette betyder også, at der ikke længere er nogen større forskel mellem mændenes og kvindernes uddannelsesniveau, hvilket er en markant forandring i forhold til tidligere. Eksempelvis var forskellen mellem andelen af mænd og kvinder med en gymnasial uddannelse 6,5 procentpoint i foråret 2006 og 4,8 point i efteråret Til sammenligning er forskellen blot 1,1 procentpoint i dette forår. Dette skyldes dog ikke kun, at andelen af mænd med en studentereksamen er steget, men i ligeså høj grad, at andelen af kvinder med en studenterhue er faldet de seneste år. Figur 6. Andel af de nye studerende med en gymnasial eksamen (fordelt på køn) Studerende med en gymnasial baggrund 95,9% Andel i procent 93,7% 92,2% 92,1% 89,4% 88,9% 92,5% 91,9% 91,4% Mænd Kvinder Total Forår 2006 Efterår 2006 Forår 2007 Periode Ungdomsuddannelse (fordelt på uddannelseslinje) Det har tidligere været sådan, at en langt større del af journalisterne havde en gymnasial uddannelse i forhold til fotojournalisterne. Dette er dog ikke tilfældet i foråret 2007, hvor samtlige 6 fotojournalister, der har deltaget i undersøgelsen, har en studenterhue liggende i skabet. Man skal dog igen være opmærksom på, at det lave antal fotojournalister gør det svært at generalisere. Hvis de to fotojournalister, der ikke har deltaget i undersøgelsen, ikke har en studentereksamen, ville det eksempelvis betyde, at andelen faldt fra 100% til 75%. Det er derfor mere interessant, at der er flere journalister med en gymnasial baggrund end i den foregående periode: 91,5% i forhold til 88,9%. Foråret 2007 ligger dog stadig væsentligt under foråret 2006, hvor hele 94,5% havde en gymnasial baggrund. 8

10 Tabel 7. Andel af de nye studerende med en gymnasial eksamen (fordelt på uddannelseslinie) JOURNALISTER FOTOJOURNALISTER TOTAL Antal Procent Antal Procent Antal Procent Forår ud af ,5% 6 ud af 6 100% ,9% Efterår ud af ,9% 4 ud af 7 57,2% ,1% Forår ud af ,5% 2 ud af 5 40% 106% 92,2% Øvrige ungdomsuddannelser Som det fremgår af tabel 6 og 7 har langt de fleste nye studerende en gymnasial eksamen med i bagagen. Tabel 8 viser, hvilken uddannelsesmæssig baggrund nogle af de øvrige nye studerende har. Tabel 8. Øvrig uddannelsesmæssig baggrund 9. klasse Elektriker Fri Ungdomsuddannelse og HF-enkeltfag Karaktergennemsnit på ungdomsuddannelsen Det er iøjnefaldende, at mændene i foråret 2007 har et markant lavere karaktergennemsnit på deres ungdomsuddannelse, når man sammenligner med kvinderne. Faktisk er der hele 0,7 point mellem det mandlige og det kvindelige gennemsnit. De kvindelige studerende har traditionelt haft et højere karaktergennemsnit end deres mandlige medstuderende, men forskellen plejer dog ikke at være helt så markant, som det er tilfældet i denne periode. Tabel 9. Karaktergennemsnit på ungdomsuddannelse MÆND KVINDER TOTAL Forår ,41 9,11 8,72 Efterår ,58 9,0 8,8 Forår ,36 8,82 8, Videregående uddannelse Som det fremgår af tabel 10 er andelen af studerende, der tidligere har været indskrevet på en videregående uddannelse, lavere end i tidligere undersøgelse. Faktisk er andelen faldet næsten 10 procentpoint i forhold til efteråret, men ligger dog kun 4 point under resultaterne fra sidste forår. Det betyder, at 40 ud af de 122 studerende, der har besvaret spørgsmålet tidligere har været indskrevet på en videregående uddannelse. 9

11 Det er også værd at bemærke, at andelen af studerende, der har afsluttet en videregående uddannelse (målt som procent af de, der har påbegyndt en videregående uddannelse), ligger på niveau med de studerende fra efteråret og markant over foråret Således er det hver femte, der er påbegyndt en videregående uddannelse, som har afsluttet denne. Her er det særligt interessant, at de mandlige studerende har vist markant fremgang, når det drejer sig om at fuldføre en påbegyndt uddannelse fra 4,7% i foråret 2006 til 22,7% i foråret Dette er den væsentligste del af forklaringen på, at den total andel af studerende, der har afsluttet en videregående uddannelse, er steget, da kvindernes andel er faldet sammenlignet med sidste periode. Tabel 10. Videregående uddannelse Forår 2007 Efterår 2006 Forår 2006 Påbegyndt videregående uddannelse MÆND KVINDER TOTAL Andel af disse, der har afsluttet denne Påbegyndt videregående uddannelse Andel af disse, der har afsluttet denne Påbegyndt videregående uddannelse Andel af disse, der har afsluttet denne 31,4% 22,7% 34% 16,7% 32,8% 20% 47,6% 16,6% 37,5% 25,0% 42,5% 20,4% 32,3% 4,7% 42,9% 14,6% 36,8% 8,9% Type videregående uddannelse Traditionelt har de fleste nye studerende på DJH, der har en påbegyndt videregående uddannelse i bagagen, gået på universitetet. Dette er også kendetegnende for dette forårs studerende, om end andelen er faldet en smule i forhold til tidligere undersøgelser. Således har 28 ud af 40 svarende til 70% - tidligere været indskrevet på universitetet eller handelshøjskolen, hvilket er en tilbagegang i forhold til både efteråret 2006 og foråret Tabel 11 viser andelene af de nye studerende med en videregående uddannelse, mens tabel 12 viser, hvor de nye studerende i kategorien andet har været indskrevet. Tabel 11. Type videregående uddannelse UNIVERSITETSUDDANNELSE ELLER TILSVARENDE ANDET Antal Procent Antal Procent Forår % 12 30% Efterår ,3% 9 16,7% Forår % 5 12% 10

12 Tabel 12. Anden videregående uddannelse UDDANNELSE ANTAL Lærerseminariet 4 Markedsføringsøkonomi 3 Multimediedesigner 2 Akademimerkonom 1 Danmarks Designskole 1 Arkitektskolen 1 7. De studerendes deltagelses i forberedelseskurser Som det fremgår af figur 13 er det kun hver femte svarende til 26 studerende der har været på forberedelseskursus inden optagelsen på DJH i dette forår. Dette er en halvering i forhold til sidste periode, hvilket er et ganske markant resultat. Det ligger dog på niveau med foråret 2006, der ligeledes lå under det foregående efterår efteråret Det er interessant, hvis det viser sig, at der generelt er flere af de studerende, der optages om efteråret, som har været på forberedelseskursus sammenlignet med de studerende, der starter om foråret. Det er desuden interessant, at gennemsnitsalderen for studerende med et forberedelseskursus i baglommen er noget lavere end for studerende uden. Således er studerende, der har været på forberedelseskursus gennemsnitligt 22,19 år ved studiestart, mens dem uden kursus er 23,29 år gamle. Det kan betyde, at et forberedelseskursus udover en mulig opkvalificering også kan indikere en større målrettethed. Dette er dog under antagelse af, at man kan sætte lighedstegn mellem målrettethed og en aldersmæssig tidlig studiestart. Figur 13. Andel af studerende, der har været på forberedelseskursus Studerende med forberedelskursus Andel i procent 50% 40% 30% 20% 10% 30% 22% 45% 22% Andel af de studerende, der har været på forberedelseskursus 0% Efterår 2005 Forår 2006 Efterår 2006 Forår 2007 Periode a) Tallene fra E2005 er behæftet med stor usikkerhed, da svarprocenten dette år kun var omkring 50% 11

13 7.1 Typer af forberedelseskurser Tabel 14 viser, hvorledes de 26 studerende, der har været på forberedelseskursus, fordeler sig. Det ville være interessant at afprøve, om der er forskelle i kvaliteten af de forskellige forberedelseskurser. Eksempelvis om elever fra nogle højskoler klarer sig bedre til optagelsesprøven end andre. Desværre er antallet af studerende med et forberedelseskursus alt for lille til, at man kan sige noget statistisk om sammenhængen mellem forberedelseskursus og, hvordan man klarer sig til optagelsesprøven. Der er simpelthen for få studerende fra de enkelte højskoler. Tabel 14. Forberedelsessteder a FORBEREDELSESSTED ANTAL Esbjerg mediehøjskole 9 Vallekilde højskole 5 Askov højskole 3 Fotografiske Højskoler 2 Rønde Højskole 2 Internettet 2 Forberedelseskursus 2 Andet 2 Ryslinge Højskole 1 a Nogle studerende optræder flere gange, da de har været på flere kurser 8. DJH i forhold til andre journalistuddannelser 8.1 DJH som førsteprioritet Antallet af studerende, der har DJH som førsteprioritet, er som det fremgår af tabel 15 - støt stigende. Mens det i foråret 2006 var 92,8% af de studerende, der havde DJH som førsteprioritet, er det i dette forår hele 95,1% af de optagne studerende, som har DJH øverst på ønskesedlen. Figur 15. DJH som førsteprioritet. Studerende med DJH som førsteprioritet Andel i procent 92,8% 93,7% 95,1% Studerende med DJH som førsteprioritet Forår 2006 Efterår 2006 Forår 2007 Periode 12

14 8.1.1 Årsager til DJH som førsteprioritet I tabel 16 kan man se, hvorfor de studerende har haft DJH som førsteprioritet. Andelen af studerende, der har DJH som førsteprioritet pga. faglige årsager har været stabil og meget høj de seneste perioder, hvilket går igen i denne undersøgelse. Således angiver hele 63,2%, at de har valgt DJH af faglige årsager, hvilket er på samme høje niveau som tidligere perioder. Det bør også bemærkes, at andelen af studerende, som vælger DJH pga. størst kendskab til denne journalistuddannelse, fortsætter med at falde. Faldet er dog ikke tilnærmelsesvist så markant som i forrige periode, hvor andelen faldt fra knap halvdelen til en tredjedel af de studerende. Spørgsmålet om størst kendskab til DJH er dog en smule tvetydigt og kan tolkes på flere måder. Desuden er der sammenfald mellem dette udsagn, DJH s ry/omdømme og Faglige årsager. Derfor bør det overvejes at revidere dette spørgsmål, selvom det vil gå ud over historikken i fremtidige undersøgelser. Endelig er der en pæn fremgang i andelen af studerende, som vælger DJH pga. højskolens ry og omdømme i forhold til sidste periode fra 62,2% til 70,9%. 70,9% er dog en svag tilbagegang sammenlignet med sidste forår, hvor hele 73,3% angav DJH s ry og omdømme som en begrundelse for at have DJH som førsteprioritet. Tabel 16. Årsag til DJH som førsteprioritet FORÅR 2007 EFTERÅR 2006 FORÅR 2006 DJH s ry / omdømme 70,9% 62,2% 73,3% Faglige årsager 63,2% 63,0% 61,9% Størst kendskab til DJH 32,5% 33,6% 45,7% Geografiske årsager 31,6% 47,9% 37,1% Forventninger til / viden om optagelsesprøven 11,1% 14,3% 21,9% Eneste uddannelsessted med en fotojournalistuddannelse 5,1% 5,0% 3,8% Andre årsager 13,7% 16,0% 7,5% I tabel 17 kan man læse en række uddybende begrundelser for at vælge DJH som førsteprioritet. 13

15 Tabel 17. Uddybende begrundelser for at have DJH som førsteprioritet Jeg blev meget fanget af miljøet på skolen, da jeg besøgte den til Åbent Hus Der var studiestart i februar, og eftersom jeg ikke følte mig klar i august, blev det helt klart det, der afgjorde, at jeg sagde nej tak til SDU. Fordi det var det eneste sted, jeg kunne søge om optagelse uden en studentereksamen. Umiddelbart virker DJH som en mere praktisk uddannelse end journalistuddannelserne på RUC og SDU. Blev anbefalet DJH af venner, som er uddannet herfra. Fordi DJH er den rigtige uddannelse. RUC og SDU er opkomlinge. Det bliver aldrig den ægte vare. Der er ikke lige så mange eksamener på DJH som på SDU. Jeg ville gerne have den rigtige journalistuddannelse. Jeg var ude at rejse, da SDU havde optagelsesprøve på deres journalistuddannelse. Desuden ville jeg også hellere studere i Århus, fordi jeg har venner her i forvejen. Jeg kender ikke meget til Odense. Det var min eneste prioritet. Fik at vide, at DJH beskæftigede sig mest med de skrevne medier, hvilket jeg helst selv vil arbejde med. Gik på RUC i håbet om at blive journalist uden at måtte flytte til Århus. Men RUC var ikke for mig. Det er det eneste rigtige sted at blive journalist i mine øjne. Selvfølgelig også muligheden for at komme ind uden en studentereksamen, men DJH havde uden tvivl stadig været min førsteprioritet, selv hvis jeg havde haft den. Det er på DJH, man bliver rigtig journalist det andet universitetspjat er ikke noget for mig. Til samtalen på SDU (hvor jeg også kom ind) virkede de utroligt amatøragtige, og ikke interesserede i hvem JEG er. Det var samtalerne med DJH! Som jeg har skrevet til SDU i en lignende spørgeundersøgelse, så valgte jeg DJH, fordi de gav de mest professionelle indtryk. Første og eneste prioritet. Den sociale håndværkstilgang til journalistikken. Den rigtige skole. Den, der har været på banen i længst tid. Selvom andre faktorer spillede ind, var det helt klart den anonyme optagelsesprøve, der var afgørende for mit valg. Jeg synes, det var fedt, at jeg ikke blev dømt på tidligere gennemsnit fra en skole, hvor jeg fandt halvdelen af fagene uinteressante, og derfor nok var alt for doven og ligeglad. Det betyder jo ikke, at det forholder sig sådan generelt, og efter at have gået på DJH en måned, har jeg erfaret, at interessen sender motivationen til tops! Har altid haft den opfattelse, at DJH er den rigtige journalistuddannelse. Muligheden for ophold i udlandet. 8.2 Deltagelse i andre optagelsesprøver Andelen af studerende, der også har været til optagelsesprøve på SDU, er faldet markant fra 26,2% i efteråret til 9,8% i dette forår. En del af denne tilbagegang skyldes dog sandsynligvis, at SDU jo ikke har studiestart i februar. Det er jo sandsynligt, at en del af de studerende, som har ønsket studiestart i februar ikke har haft mulighed for/lyst til at starte i september og dermed heller ikke har haft mulighed for at søge SDU. Dette er formentlig også en del af men næppe hele forklaringen på, at andelen af studerende, der har været 14

16 til optagelsesprøve begge steder og har DJH som førsteprioritet, også viser en pæn stigning. Andelen af de nye DJH-studerende, der har været til optagelsesprøve ved SDU, er dog også faldet betydeligt, når man sammenligner med sidste forår fra 14,4% til 9,8%. Desværre findes der ikke tal for, hvor stor en del af disse 14,4%, der havde DJH som førsteprioritet. Tabel 18. Studerende med DJH som førsteprioritet DJH SOM FØRSTEPRIORITET ANDEL, DER OGSÅ HAR VÆRET TIL OPTAGELSESPRØVE VED SDU ANDEL AF DISSE, DER HAVDE DJH SOM FØRSTEPRIORITET Antal Procent Procent Procent Forår ,1% 9,8% 83,3% Efterår ,7% 26,2% 76,5% Forår ,8% 14,4% Årsager til ikke at have DJH som førsteprioritet Der er kun 5 respondenter, der har besvaret, hvorfor de ikke har valgt DJH som førsteprioritet. De fordeler sig ligeligt med een på Geografisk årsager, een på Faglige årsager og een, der har valgt SDU pga. for ringe kendskab til DJH. Derudover har tre respondenter sat kryds i Andre grunde, hvilket er sammenfattet i tabel 19, som indeholder uddybelser fra de studerende, der ikke valgte DJH som førsteprioritet 2. Når man læser de tre uddybende begrundelser for ikke at have DJH som førsteprioritet, er det interessant, at to ud af tre faktisk roser DJH på trods af, at de har valgt SDU som første prioritet. Tabel 19. Uddybende begrundelse for ikke at have DJH som førsteprioritet SDU s uddannelse har ry for at være mere tværmedial og have bedre kontakt til de store medier, hvilket skulle være en fordel mht. praktiktid og senere ansættelse (som følge af større prestige ved at skrive SDU s journalistuddannelse på sit CV). Derimod har jeg kun svaret, at DJH ikke var min førsteprioritet, da den rent teknisk set ikke var det på min KOT-blanket. Reelt prioriterede jeg ikke SDU over DJH og er på ingen måde skuffet over/ked af at komme ind her. Havde søgt SDU som førsteprioritet. Men vidste, at det var sværere at komme ind der. Jeg tog kun optagelsesprøverne i henholdsvis Odense og Århus for at teste mig selv. Jeg skulle ud og rejse til september, så jeg havde indstillet mig på, at jeg ikke kunne bruge prøverne til noget. Så prioriteringen var sådan set underordnet. Men så så jeg, at man kunne ønske at starte på DJH til februar. Det var jo perfekt, da jeg hjem fra rejse ultimo januar. 2 Der har været mulighed for at sætte flere krydser, hvilket forklarer, hvorfor tallene summerer til 6 og ikke til 5, som er det antal respondenter, der har besvaret spørgsmålet. 15

17 9. Optagelsesprøven 9.1 Karaktergennemsnit ved optagelsesprøven Tabel 20 viser, hvordan de nye studerende har klaret sig ved optagelsesprøven, når man sammenligner med tidligere årgange. Her er det interessant at bemærke, at de mandlige studerende nu er på samme niveau som deres kvindelige medstuderende. Dette er en forandring i forhold til tidligere, hvor kvinderne traditionelt har scoret bedre karakterer end mændene. Samlet set er det totale karaktergennemsnit faldet i forhold til efterårsårgangen, hvilket primært skyldes, at kvindernes karaktergennemsnit er faldet. Det skal dog bemærkes, at både kvindernes, mændenes og det samlede karaktergennemsnit ligger væsentligt over foråret Tabel 20. Karaktergennemsnittet ved optagelsesprøven for nye studerende MÆND KVINDER SAMLET Forår 2007 a 8,92 8,93 8,93 Efterår 2006 a 8,9 9,2 9,1 Forår 2006 b 8,48 8,56 8,51 a Karakteren er fra optagelsesprøven i maj 2006 b Karakteren er fra optagelsesprøven i maj Vurdering af optagelsesprøvens sværhedsgrad Vurdering af journalisternes optagelsesprøve I tabel 21 kan man se de optagne journalisters vurdering af optagelsesprøvens sværhedsgrad. Tabel 21 rummer desuden en sammenligning med vurderingerne fra efteråret Generelt kan man sige, at de studerende, der er optaget i foråret 2007, bedømmer opgaverne som sværere end de optagne fra efteråret At de studerende i foråret 2007 vurderer optagelsesprøven som sværere end de studerende fra efteråret 2006 giver en vis mening, da karaktergennemsnittet for de optagne i efteråret er højere end hos dettes forårs nye studerende 9,1 versus 8,93. Generelt kan man sige, at Sagens Kerne vurderes som lige svær af de optagne fra E2006 og F2007, men for de resterende 4 delopgaver gælder det, at forårets studerende finder opgaverne sværere end efterårets nye studerende. 16

18 Tabel 21. Journalisternes optagelsesprøve DELOPGAVE LET MIDDEL SVÆR VED IKKE ANTAL E2006 F2007 E2006 F2007 E2006 F2007 E2006 F2007 E2006 F2007 Sagens kerne 19,8% 18,1% 41,4% 42,2% 35,3% 36,2% 3,4% 3,45% Motivation 52,1% 43,1% 37,8% 43,1% 3,4% 10,3% 6,7% 3,45% Referat 26,1% 17,2% 49,6% 56,9% 24,4% 25% 0% 0,86% Sprogtest 11,9% 10,3% 50,0% 46,6% 37,3% 42,2% 0,8% 0,86% Videnstest 13,4% 6,03% 52,9% 50,9% 32,8% 41,4% 0,8% 1,72% Vurdering af fotojournalisternes optagelsesprøve Den nedenstående tabel 22 viser fotojournalisternes bedømmelse af optagelsesprøven. Tallene skal dog tages med et vist forbehold, da antallet af optagne fotojournalister jo er meget lavt, og derfor kan selv små ændringer se voldsomme ud. Der er ingen ændringer i vurderingerne af Referat, Billedvalg og Videnstest, der alle bedømmes med en overvægt af middel og svær. Indsend foto og Fotos i marken vurderes derimod som sværere af de studerende optaget i foråret 2007 end de blev af de studerende i efteråret Således mente, fire ud af seks nye studerende, at de to delopgaver var svære. Det var der ingen af de nye fotojournalister fra E2006, der mente. Tabel 22. Optagelsesprøven for fotojournalister DELOPGAVE LET MIDDEL SVÆR E2006 F2007 E2006 F2007 E2006 F2007 Indsend foto Fotos i marken Referat Billedvalg Videnstest Antal optagelsesprøver pr. studerende I tabel 23 kan man se, hvor mange optagelsesprøver de optagne studerende har været igennem, inden de blev optaget på DJH. Antallet af studerende, der bliver optaget i første forsøg, har været jævnt stigende gennem de sidste par undersøgelser. Således er der nu 17

19 hele 104 ud af 122 studerende, som har bestået optagelsesprøven i første forsøg. Samtidig skal det bemærkes, at der er en enkelt outlier i undersøgelsen; en kvinde, som har brugt hele 5 forsøg før optagelsen ved DJH var i hus. Tabel 23. Antal optagelsesprøver i forhold til antal studerende ANTAL PRØVER FORÅR 2007 EFTERÅR 2006 FORÅR 2006 Antal Procent Antal Procent Antal Procent ,3% ,9% 85 78,7% ,7% 20 15,7% 17 15,7% 3 4 3,3% 3 2,4% 6 5,6% % 0 0% 5 1 0,8% 0 0% 0 0% Antal optagelsesprøver fordelt på køn I tabel 24 er antallet af optagelsesprøver fordelt på kønnene, så man kan se, hvor stor en andel af hvert køn, som er optaget efter 1,2,3,4 eller 5 forsøg. Eksempelvis kan man se, at der er en væsentlig større andel af kvinderne end mændene, der er optaget efter bare en optagelsesprøve. Således har hele 88,7% af de optagne kvinder kun behøvet én optagelsesprøve, mens den tilsvarende andel for mændene er 81,4%. Dette er en skævhed, som går igen i tidligere undersøgelser, hvor kvinder generelt bruger færre optagelsesprøver. Til gengæld er den eneste, der har brugt mere end 3 optagelsesprøver, en kvinde. Tabel 24. Antal optagelsesprøver fordelt på køn ANTAL PRØVER FORÅR 2007 EFTERÅR 2006 FORÅR 2006 Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder 1 81,4% 88,7% 79,4% 84,4% 75,0% 81,7% 2 14,3% 5,7% 17,5% 14,1% 18,8% 13,3% 3 4,3% 1,9% 3,1% 1,5% 6,3% 5,0% 4 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5 0% 1,9% 0% 0% 0% 0% Antal optagelsesprøver i forhold til deltagelse i forberedelseskursus Det kan være interessant at undersøge, hvorvidt der er en forskel mellem de studerende, som har været på forberedelseskursus og de, der ikke har. Eksempelvis kunne man måske forvente, at studerende med et forberedelseskursus i bagagen brugte færre optagelsesprøver end studerende uden. Tabel 25 afslører dog, at det ikke nødvendigvis forholder sig sådan. I tabellen kan man læse, hvor stor en andel af studerende 18

20 henholdsvis med og uden optagelsesprøve der har brugt 1,2,3,4 eller 5 forsøg. Tabel 25 viser, at hele 88,5% af de studerende uden optagelsesprøve er optaget efter 1 forsøg, mens det kun drejer sig om 70,4% af de studerende, som har været på forberedelseskursus. Dette er måske en smule overraskende, da det kan se ud som om, det er sværere at komme ind på DJH, hvis man har været på forberedelseskursus. Forklaringen er dog sandsynligvis, at forberedelseskurset kan kompensere for, at den studerende ellers ville have klaret sig endnu dårligere til optagelsesprøven. Tabel 25. Antal optagelsesprøver i forhold til andel af studerende, som henholdsvis har og ikke har været på forberedelseskursus a) ANTAL PRØVER FORÅR 2007 EFTERÅR 2006 Forberedelseskursus Intet forberedelseskursus Forberedelseskursus Intet forberedelseskursus 1 70,4% 88,5% 75,4% 87,1% 2 14,8% 9,4% 22,8% 10% 3 7,4% 2,1% 1,8% 2,9% 4 0% 0% 0% 0% 5 3,7% 0% 0% 0% Total 100% 100% 100% 100% a) Her skal man være opmærksom på, at antallet er respondenter er ganske lille (n=40) Antal optagelsesprøver i forhold til videregående uddannelse I tabel 26 kan man se, at studerende, der tidligere har været indskrevet på en videregående uddannelse, faktisk bruger flere forsøg til optagelsesprøven end gennemsnittet af samtlige studerende. Hvor tabel 23 viste, at 85,3% af alle nyoptagne studerende var optaget efter bare en optagelsesprøve, viser tabel 26, at det kun er 82,5% af de studerende, som tidligere har været indskrevet på en videregående uddannelse, som kom ind i første forsøg. Det er interessant, at studerende med en eller anden form for videregående uddannelseserfaring faktisk bruger flere optagelsesprøver end studerende uden. Tallene er dog ikke helt så markante som i efteråret 2006, hvor andelen af de studerende med VGU-baggrund, som blev optaget i første forsøg, var bemærkelsesværdigt lavere end det samme tal for studerende uden VGU-baggrund. Det er svært at sige, hvorfor det forholder sig sådan, for den umiddelbare forventning ville jo være, at studerende med VGU-baggrund burde klare sig bedre, men måske kan det skyldes, at nogle studerende søger optagelse på DJH, dumper optagelsesprøven, starter på en anden VGU og derefter søger DJH igen. Samtidigt skal man dog huske, at antallet af respondenter, som har været indskrevet på en VGU, er relativt lille, og derfor er konklusionerne behæftet med usikkerhed. 19

Undersøgelse af nye studerende på journalistog fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2012

Undersøgelse af nye studerende på journalistog fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2012 Undersøgelse af nye studerende på journalistog fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2012 (Februar 2013 Karin Løntoft Degn-Andersen) 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på Visuel Kommunikation på Danmarks Medie -og Journalisthøjskole DECEMBER 2014 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

Undersøgelse af nye studerende på Visuel Kommunikation på Danmarks Medie -og Journalisthøjskole DECEMBER 2014 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Undersøgelse af nye studerende på Visuel Kommunikation på Danmarks Medie -og Journalisthøjskole DECEMBER 2014 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Markante resultater

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole

Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole SEPTEMBER 2014 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Markante resultater

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab

Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab 2 3 Indhold Baggrund................................................................................................................

Læs mere

Forundersøgelsen til Young Skills

Forundersøgelsen til Young Skills Forundersøgelsen til Young Skills Center for Strategisk Uddannelsesforskning, Aarhus Universitet, 2013 Troels Barkholt-Spangsbo og Niels Egelund UDDANNELSESCENTER KØBENHAVN WEST Indhold Indledning og baggrund

Læs mere

Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF

Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Et ungdomssociologisk studie Martha Nina Ozmec & Niels-Henrik M. Hansen Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Et ungdomssociologisk

Læs mere

Århus Social- og Sundhedsskole 21-05-2014

Århus Social- og Sundhedsskole 21-05-2014 Årsager til uddannelsesophør mellem 3. og 6. måned for elever på social- og sundhedsuddannelsens trin 1 og 2 Frafaldsanalyse og evaluering af indsamlede data Århus Social- og Sundhedsskole 21-05-2014 Projektnr.:

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald 2013 Frafald på læreruddannelsen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

Unge ledige i Københavns Kommune

Unge ledige i Københavns Kommune Unge ledige i Københavns Kommune En analyse af unge ledige uden uddannelse December 2007 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Anbefalinger...4 2. Indledning og metode...7 2.1

Læs mere

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 29 Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Camilla Hvidtfeldt og Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Folkeskolekarakterer

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 61 Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Camilla Hvidtfeldt og Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Folkeskolekarakterer

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

Akademikernes Centralorganisation. Højtuddannedes veje fra uddannelse til beskæftigelse

Akademikernes Centralorganisation. Højtuddannedes veje fra uddannelse til beskæftigelse Akademikernes Centralorganisation Januar 2007 Akademikernes Centralorganisation Januar 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Hovedkonklusioner 3 2.1 De første år på arbejdsmarkedet portræt af en

Læs mere

Hvem får en uddannelse?

Hvem får en uddannelse? HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Hvem får en uddannelse? - En undersøgelse af de forhold, der er bestemmende for unges påbegyndelse og gennemførelse af uddannelser Undersøgelsen

Læs mere

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Udarbejdet af Majken Gøtske Marts 2005 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Fremgangsmåde...2 Kommentarer

Læs mere

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre evaluering af grupper for unge som har mistet forældre April 2010 ledede samtalegrupper Frivilligt terapigrupper Lukkede Teenagegrupper Evaluering af grupper for unge som har mistet forældre - Frivilligt

Læs mere

HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG?

HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG? HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG? Bilag til rapporten En undersøgelse af forskerservices ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering,KADK Udarbejdet af: Maiken Bjerrum

Læs mere

NR. 7-2010. Lederpejling. FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation

NR. 7-2010. Lederpejling. FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation NR. 7-2010 Lederpejling FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Layout: FTF Kommunikation

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

Om at være elitespiller i dansk kvindefodbold

Om at være elitespiller i dansk kvindefodbold Om at være elitespiller i dansk kvindefodbold En undersøgelse af stipendieordningens betydning for engagement og fastholdelse Laila Ottesen Glen Nielsen Marianne Brandt-Hansen I samarbejde med DBU Januar

Læs mere

Unges uddannelsesvalg i tal

Unges uddannelsesvalg i tal Unges uddannelsesvalg i tal - Midtvejsrapport i forsøgs- og udviklingsprojektet Fremtidens Valg og Vejledning Tilde Mette Juul og Mette Pless Center for Ungdomsforskning Institut for Læring og Filosofi

Læs mere

Lån en ebogslæser. Københavns Universitets Biblioteks- og Informationsservice

Lån en ebogslæser. Københavns Universitets Biblioteks- og Informationsservice Lån en ebogslæser Københavns Universitets Biblioteks- og Informationsservice Projektevaluering Februar 2010 Resume Københavns Universitets Biblioteks- og Informationsservice indførte 1. april 2009 udlån

Læs mere

Terapi- og Samtalegrupper i. En brugerundersøgelse

Terapi- og Samtalegrupper i. En brugerundersøgelse Terapi- og Samtalegrupper i En brugerundersøgelse Unge & Sorg juni 7 Rådgivnings- og Videncentret Unge & Sorg - En brugerundersøgelse Rådgivnings- og Videncentret Unge & Sorg København, Århus og Odense

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Se no (DK)14747788

Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Se no (DK)14747788 Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Denmark Se no (DK)14747788 Brugerundersøgelse af tilskudsordninger Statens Kunstfond

Læs mere