1. INDLEDNING MARKANTE RESULTATER GENERALISERBARHED DEMOGRAFI...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. INDLEDNING... 3 2. MARKANTE RESULTATER... 3 3. GENERALISERBARHED... 4 4. DEMOGRAFI..."

Transkript

1 Undersøgelse af DJH s nye studerende foråret 2007

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING MARKANTE RESULTATER GENERALISERBARHED DEMOGRAFI KØNSFORDELING ALDERSFORDELING UDDANNELSESLINJERNE PÅ DJH GEOGRAFI PRIMÆRE BOPÆL DE SIDSTE 10 ÅR BOPÆL VED STUDIESTART UDDANNELSESMÆSSIG BAGGRUND UNGDOMSUDDANNELSE Ungdomsuddannelse (fordelt på uddannelseslinje) Øvrige ungdomsuddannelser Karaktergennemsnit på ungdomsuddannelsen VIDEREGÅENDE UDDANNELSE Type videregående uddannelse DE STUDERENDES DELTAGELSES I FORBEREDELSESKURSER TYPER AF FORBEREDELSESKURSER DJH I FORHOLD TIL ANDRE JOURNALISTUDDANNELSER DJH SOM FØRSTEPRIORITET Årsager til DJH som førsteprioritet DELTAGELSE I ANDRE OPTAGELSESPRØVER Årsager til ikke at have DJH som førsteprioritet OPTAGELSESPRØVEN KARAKTERGENNEMSNIT VED OPTAGELSESPRØVEN VURDERING AF OPTAGELSESPRØVENS SVÆRHEDSGRAD Vurdering af journalisternes optagelsesprøve Vurdering af fotojournalisternes optagelsesprøve ANTAL OPTAGELSESPRØVER PR. STUDERENDE Antal optagelsesprøver fordelt på køn Antal optagelsesprøver i forhold til deltagelse i forberedelseskursus Antal optagelsesprøver i forhold til videregående uddannelse PERSONLIG TILGANG TIL STUDIET HOLDNING TIL JOB EFTER UDDANNELSE STUDIEVEJLEDNINGENS OPLYSNINGSINDSATS KILDER TIL OPLYSNING OM DJH VURDERING AF ÅBENT HUS-ARRANGEMENTET...23

3 Informationskilder til Åbent Hus-arrangementet DJH S PJECE SÅDAN BLIVER DU UDDANNELSESMESSEN UDDANNELSE UDEN GRÆNSER ØVRIGE IDEER OG KOMMENTARER TIL DJH S STUDIEVEJLEDNING OG OPLYSNINGSINDSATS SPØRGSMÅL OM DE STUDERENDES BRUG AF IT-UDSTYR

4 1. Indledning Foråret 2007 Denne rapport er baseret på en spørgeskemaundersøgelse for de studerende, der påbegyndte 1. semester på Danmarks Journalisthøjskole (DJH) den 1. februar Respondenterne udgør anden halvdel af de optagne fra optagelsesprøven i maj Undersøgelsen blev gennemført blandt de nye studerende ved Danmarks Journalisthøjskole i perioden 28. februar-9. marts ud af i alt 134 optagne studerende har deltaget i undersøgelsen, hvilket giver en svarprocent på 92,5 %. Denne svarprocent ligger på niveau med tidligere års undersøgelser og må siges at være fuldt tilfredsstillende. I forhold til tidligere undersøgelser er nogle af de vigtigste ændringer i dette års spørgeskema, at der spørges direkte til, hvorvidt folk har besøgt DJH s stand på uddannelsesmessen Uddannelse uden grænser. Dette sker som led i DJH s løbende vurdering af, hvorledes midlerne til markedsføring over for nye studerende anvendes bedst muligt. Det bør desuden overvejes, om fremtidige undersøgelser skal have flere og mere dybdegående spørgsmål vedrørende messerne. Ydermere er antallet af spørgsmål vedrørende de studerendes brug af IT-udstyr reduceret, da denne del af Stud.ny 1 står over for en større revidering, som skal gennemføres i samarbejde med IT-afdelingen. Endelig er det besluttet, at spørgeskemaet fremover skal rumme et spørgsmål om studienummer, så det er muligt at sammenholde data fra Stud.ny. med tal fra eksempelvis frafaldsundersøgelsen eller forsøgsårgangen. 2. Markante resultater Mændene er fortsat i overtal på DJH 56,9% af de nye studerende er mænd mod kun 43,1% kvinder. Mænd og kvinder er i dette forår nogenlunde lige gamle ved studiestart på DJH i gennemsnit 22,97 år. Traditionelt har mændene været ældre end kvinderne, men der har været udsving de seneste perioder. Der er et markant fald i fotojournalisternes gennemsnitsalder fra 28,9 til 24,3 år. Hele 32,5% af de nye studerende har københavnsk baggrund. Andelen af mænd med en gymnasial baggrund er stigende, mens andelen af kvinder med en studentereksamen er faldende. Samlet set er andelen med 91,9% dog stort set uændret, og der er fortsat en smule flere kvinder med gymnasial baggrund. Alle fotojournalisterne har en studentereksamen. 1 Undersøgelsen af de nye studerende har ikke noget officielt navn, men vil i resten af denne rapport blive omtalt som Stud.ny. 3

5 Antallet af studerende, som har været på forberedelseskursus, er halveret til 22%. Dette er en tilbagegang fra efteråret 2006, men tallet ligger på niveau med tidligere undersøgelser. Antallet af studerende med DJH som førsteprioritet er støt stigende fra 92,8% i foråret 2006 til 95,1% i dette forår. Antallet af studerende, som vælger DJH pga. størst kendskab til denne uddannelse, faldt markant fra foråret 2006 til efteråret 2006 fra 46% til 34%. I dette forår ligger andelen på 33%. Der er fortsat rigtig mange studerende, som vælger DJH pga. højskolens ry og omdømme. Denne gang 70,9%. De mandlige og kvindelige studerende, der er startet i dette forår, har klaret sig lige godt til optagelsesprøven. Der er en stigning i antallet af optagne, som har klaret optagelsesprøven i første forsøg, så denne andel nu udgør 85% Internettet er fortsat den suverænt vigtigste informationskilde til oplysninger om DJH og uddannelserne. Andelen af studerende, der har benyttet DJH s hjemmeside er fortsat meget høj og stigende. Således er andelen af nye studerende, der har brugt hjemmesiden, nu helt oppe på 85%, mens brugen af den traditionelle uddannelsesoplysning er faldende. 2 ud 3 har givet Åbent Hus højeste eller næsthøjeste karakter. Ingen har givet laveste og kun een af givet 2 på en skala fra 1-5, hvor fem er bedst. Alle studerende har nu en bærbar computer ved studiestart (på nær to, der planlægger at købe en). 3. Generaliserbarhed Svarprocenten i undersøgelsen er med et samlet tal på 92,5% meget høj, hvilket betyder, at man med rimelighed kan generalisere undersøgelsens resultater til alle de nye studerende på DJH, der er startet i foråret Det er ikke alle respondenterne, der har besvaret samtlige spørgsmål i undersøgelsen, men i alle tabeller gælder det, at procentsatserne viser en bestemt andel i forhold til alle, der har besvaret spørgsmålet og altså ikke alle, der har deltaget i hele undersøgelsen. DJH s databaser rummer populationsdata for visse af de spørgsmål, som er blevet stillet til de studerende. Det betyder eksempelvis, at tal for køn og alder er hentet fra DJH s databaser og ikke fra spørgeskemaundersøgelsen, da man på den måde får det helt præcise tal. I de tabeller, hvor der er anvendt databasetal i stedet for spørgeskematal vil dette være angivet i en note. 4

6 4. Demografi 4.1 Kønsfordeling Mændene er som det fremgår af figur 1 fortsat i overtal på DJH. Der har historisk set været en overvægt af mænd på DJH, og tallene viser, at det stadig er tilfældet. Figur 1. Kønsfordeling a) Kønsfordeling for nye studerende Andel i procent 57% 56% 43% 44% 52% 48% 55% 45% Mænd Kvinder Efteråret 2005 Foråret 2006 Efteråret 2006 Foråret 2007 Periode a) Her er anvendt databasetal. 4.2 Aldersfordeling Gennemsnitsalderen for de nye studerende har som tabel 2 viser - været svagt faldende for de nye studerende de seneste år. Den er faldet fra 24,15 år i efteråret 2005 til 22,97 i dette forår. Samtidig viser tabellen, at mænd og kvinder er nogenlunde lige gamle ved studiestart. Traditionelt har mændene været ældre end kvinderne, men der har været udsving de seneste perioder. Tabel 2. Oplysninger om de nye studerendes alder a) Alderssnit MÆND KVINDER SAMLET Yngste og ældste Alderssnit Yngste og ældste Alderssnit Yngste og ældste Forår ,21 19 og 33 år 22,66 19 og 46 år 22,97 19 og 46 år Efterår ,62 19 og 49 år 22,5 18 og 31 år 23,61 18 og 49 år Forår ,13 19 og 34 år 23,56 19 og 34 år 23,32 19 og 34 år Efterår ,44 20 og 43 år 23,78 20 og 30 år 24,15 20 og 43 år a) Her er anvendt databasetal. 5

7 Tabel 3. Uddannelseslinjer i forhold til køn og alder a) MÆND KVINDER 4.3 Uddannelseslinjerne på DJH Den nedenstående tabel 3 viser de nye studerendes fordeling på uddannelseslinjer med oplysninger om køn og alder. Der i år optaget 6 mænd og to kvinder på fotojournalistlinjen, men det skal bemærkes, at ingen af de to kvinder har deltaget i undersøgelsen. ANTAL ALDERSSNIT B) Antal Procent Antal Procent Journalist - Forår 2007 Journalist - Efterår , ,2% 59 45,3% , ,8% 57 45,2% Foto - Forår , ,5% 1 12,5% Foto - Efterår ,9 5 62,5% 3 37,5% a) Her er anvendt databasetal. b) Her er anvendt tal fra undersøgelsen. 5. Geografi 5.1 Primære bopæl de sidste 10 år DJH har tidligere trukket mange studerende fra Østjylland i kraft af højskolens placering, men blandt det nye kuld af studerende har størstedelen deres rødder i København. Således har hele 40 personer svarende til 32,5% - haft deres primære bopæl gennem de seneste 10 år i hovedstaden. Til sammenligning er der kun 25 østjyder svarende til en femtedel af de nye studerende. København og Østjylland er dog stadig de suverænt største leverandører til DJH, da i alt 52,8% af de nye studerende kommer fra disse to regioner. Den anden halvdel af de nye studerende er jævnt fordelt på det øvrige Danmark med mellem 6 og 13 studerende fra hver region bortset fra Bornholm. Det er dog værd at bemærke, at andelen af studerende fra Syd- og Sønderjylland er næsten halveret i forhold til efteråret fra 17 til 9 studerende. Om det kan forklares med en øget søgning til SDU fra denne region er dog uvist. 6

8 Tabel 4. Primære bopæl de seneste 10 år FORÅR 2007 EFTERÅR 2006 FORÅR 2006 Antal Procent Antal Procent Antal Procent Nordjylland (postnr ) 13 10,6% 13 10,2 % 14 12,1% Østjylland (postnr ) 25 20,3% 33 26,0 % 40 33,6% Midt og Vestjylland (postnr ) 12 9,8% 16 12,6 % 13 11,2% Syd - og Sønderjylland ( ) 9 7,3% 17 13,4 % 15 12,9% Fyn (postnr ) 6 4,9% 6 4,7 % 5 4,3% København (postnr ) 40 32,5% 26 20,5 % 23 19,8% Nordsjælland (postnr ) 10 8,1% 4 3,1 % 2 1,7% Øvrige Sjælland (postnr ) 6 4,9% 12 9,4 % 3 2,6% Bornholm 2 1,6% 0-0 0,0% Andet (fx udlandet) 0 0% 0 0% 2 1,7% Total ,0% % ,0% 5.2 Bopæl ved studiestart I den seneste undersøgelse valgte man at undersøge, om de studerende flytter til Århus for at læse eller de pendler. Dette er interessant, da det siger noget om de betingelser, de unge har i forhold til studiet og det sociale liv på højskolen. Af tabel 5 fremgår det, at det kun er hver 10. studerende svarende til 13 personer der vælger at pendle til og fra højskolen. Dette tal kan endda reduceres yderligere, da 2 ud af disse 13 har et værelse i Århus, hvilket skærer den reelle andel af pendlere ned til 8,9%. Det er næppe overraskende, at det primært er de jyske studerende, der vælger at pendle. I stedet kan det undre, at der er 4 studerende fra København, der ikke bor i Århus nu, men dette skyldes, at de alle bor andre steder i Jylland (eksempelvis Ålborg). Tabel 5. Bopæl ved studiestart BOPÆL DE SENESTE 10 ÅR BOR I ÅRHUS NU Antal Procent Ja Nej Nordjylland 13 10,6% 11 84,6% 2 a 15,4% Østjylland 25 20,3% 21 84% 4 16% Midt- og vestjylland 12 9,8% 10 83,3% 2 b 16,7% Syd- og sønderjylland 9 7,3% 8 88,9% 1 11,1% Fyn 6 4,9% 6 100% 0 0% København 40 32,5% 36 90% 4 10% Nordsjælland 10 8,1% % 0 0% Øvrige Sjælland 6 4,9% 6 100% 0 0% Bornholm 2 1,6% 2 100% 0 0% Total % ,4% 13 10,6% a En af respondenterne har et værelse i Århus b En af respondenterne har et værelse i Århus 7

9 6. Uddannelsesmæssig baggrund 6.1 Ungdomsuddannelse Andelen af studerende med en gymnasial baggrund ligger i denne undersøgelse på 91,9%, hvilket er på linje med tidligere undersøgelser. Der er dog en væsentlig højere andel af mænd med en gymnasial baggrund i denne undersøgelse end i tidligere perioder. Dette betyder også, at der ikke længere er nogen større forskel mellem mændenes og kvindernes uddannelsesniveau, hvilket er en markant forandring i forhold til tidligere. Eksempelvis var forskellen mellem andelen af mænd og kvinder med en gymnasial uddannelse 6,5 procentpoint i foråret 2006 og 4,8 point i efteråret Til sammenligning er forskellen blot 1,1 procentpoint i dette forår. Dette skyldes dog ikke kun, at andelen af mænd med en studentereksamen er steget, men i ligeså høj grad, at andelen af kvinder med en studenterhue er faldet de seneste år. Figur 6. Andel af de nye studerende med en gymnasial eksamen (fordelt på køn) Studerende med en gymnasial baggrund 95,9% Andel i procent 93,7% 92,2% 92,1% 89,4% 88,9% 92,5% 91,9% 91,4% Mænd Kvinder Total Forår 2006 Efterår 2006 Forår 2007 Periode Ungdomsuddannelse (fordelt på uddannelseslinje) Det har tidligere været sådan, at en langt større del af journalisterne havde en gymnasial uddannelse i forhold til fotojournalisterne. Dette er dog ikke tilfældet i foråret 2007, hvor samtlige 6 fotojournalister, der har deltaget i undersøgelsen, har en studenterhue liggende i skabet. Man skal dog igen være opmærksom på, at det lave antal fotojournalister gør det svært at generalisere. Hvis de to fotojournalister, der ikke har deltaget i undersøgelsen, ikke har en studentereksamen, ville det eksempelvis betyde, at andelen faldt fra 100% til 75%. Det er derfor mere interessant, at der er flere journalister med en gymnasial baggrund end i den foregående periode: 91,5% i forhold til 88,9%. Foråret 2007 ligger dog stadig væsentligt under foråret 2006, hvor hele 94,5% havde en gymnasial baggrund. 8

10 Tabel 7. Andel af de nye studerende med en gymnasial eksamen (fordelt på uddannelseslinie) JOURNALISTER FOTOJOURNALISTER TOTAL Antal Procent Antal Procent Antal Procent Forår ud af ,5% 6 ud af 6 100% ,9% Efterår ud af ,9% 4 ud af 7 57,2% ,1% Forår ud af ,5% 2 ud af 5 40% 106% 92,2% Øvrige ungdomsuddannelser Som det fremgår af tabel 6 og 7 har langt de fleste nye studerende en gymnasial eksamen med i bagagen. Tabel 8 viser, hvilken uddannelsesmæssig baggrund nogle af de øvrige nye studerende har. Tabel 8. Øvrig uddannelsesmæssig baggrund 9. klasse Elektriker Fri Ungdomsuddannelse og HF-enkeltfag Karaktergennemsnit på ungdomsuddannelsen Det er iøjnefaldende, at mændene i foråret 2007 har et markant lavere karaktergennemsnit på deres ungdomsuddannelse, når man sammenligner med kvinderne. Faktisk er der hele 0,7 point mellem det mandlige og det kvindelige gennemsnit. De kvindelige studerende har traditionelt haft et højere karaktergennemsnit end deres mandlige medstuderende, men forskellen plejer dog ikke at være helt så markant, som det er tilfældet i denne periode. Tabel 9. Karaktergennemsnit på ungdomsuddannelse MÆND KVINDER TOTAL Forår ,41 9,11 8,72 Efterår ,58 9,0 8,8 Forår ,36 8,82 8, Videregående uddannelse Som det fremgår af tabel 10 er andelen af studerende, der tidligere har været indskrevet på en videregående uddannelse, lavere end i tidligere undersøgelse. Faktisk er andelen faldet næsten 10 procentpoint i forhold til efteråret, men ligger dog kun 4 point under resultaterne fra sidste forår. Det betyder, at 40 ud af de 122 studerende, der har besvaret spørgsmålet tidligere har været indskrevet på en videregående uddannelse. 9

11 Det er også værd at bemærke, at andelen af studerende, der har afsluttet en videregående uddannelse (målt som procent af de, der har påbegyndt en videregående uddannelse), ligger på niveau med de studerende fra efteråret og markant over foråret Således er det hver femte, der er påbegyndt en videregående uddannelse, som har afsluttet denne. Her er det særligt interessant, at de mandlige studerende har vist markant fremgang, når det drejer sig om at fuldføre en påbegyndt uddannelse fra 4,7% i foråret 2006 til 22,7% i foråret Dette er den væsentligste del af forklaringen på, at den total andel af studerende, der har afsluttet en videregående uddannelse, er steget, da kvindernes andel er faldet sammenlignet med sidste periode. Tabel 10. Videregående uddannelse Forår 2007 Efterår 2006 Forår 2006 Påbegyndt videregående uddannelse MÆND KVINDER TOTAL Andel af disse, der har afsluttet denne Påbegyndt videregående uddannelse Andel af disse, der har afsluttet denne Påbegyndt videregående uddannelse Andel af disse, der har afsluttet denne 31,4% 22,7% 34% 16,7% 32,8% 20% 47,6% 16,6% 37,5% 25,0% 42,5% 20,4% 32,3% 4,7% 42,9% 14,6% 36,8% 8,9% Type videregående uddannelse Traditionelt har de fleste nye studerende på DJH, der har en påbegyndt videregående uddannelse i bagagen, gået på universitetet. Dette er også kendetegnende for dette forårs studerende, om end andelen er faldet en smule i forhold til tidligere undersøgelser. Således har 28 ud af 40 svarende til 70% - tidligere været indskrevet på universitetet eller handelshøjskolen, hvilket er en tilbagegang i forhold til både efteråret 2006 og foråret Tabel 11 viser andelene af de nye studerende med en videregående uddannelse, mens tabel 12 viser, hvor de nye studerende i kategorien andet har været indskrevet. Tabel 11. Type videregående uddannelse UNIVERSITETSUDDANNELSE ELLER TILSVARENDE ANDET Antal Procent Antal Procent Forår % 12 30% Efterår ,3% 9 16,7% Forår % 5 12% 10

12 Tabel 12. Anden videregående uddannelse UDDANNELSE ANTAL Lærerseminariet 4 Markedsføringsøkonomi 3 Multimediedesigner 2 Akademimerkonom 1 Danmarks Designskole 1 Arkitektskolen 1 7. De studerendes deltagelses i forberedelseskurser Som det fremgår af figur 13 er det kun hver femte svarende til 26 studerende der har været på forberedelseskursus inden optagelsen på DJH i dette forår. Dette er en halvering i forhold til sidste periode, hvilket er et ganske markant resultat. Det ligger dog på niveau med foråret 2006, der ligeledes lå under det foregående efterår efteråret Det er interessant, hvis det viser sig, at der generelt er flere af de studerende, der optages om efteråret, som har været på forberedelseskursus sammenlignet med de studerende, der starter om foråret. Det er desuden interessant, at gennemsnitsalderen for studerende med et forberedelseskursus i baglommen er noget lavere end for studerende uden. Således er studerende, der har været på forberedelseskursus gennemsnitligt 22,19 år ved studiestart, mens dem uden kursus er 23,29 år gamle. Det kan betyde, at et forberedelseskursus udover en mulig opkvalificering også kan indikere en større målrettethed. Dette er dog under antagelse af, at man kan sætte lighedstegn mellem målrettethed og en aldersmæssig tidlig studiestart. Figur 13. Andel af studerende, der har været på forberedelseskursus Studerende med forberedelskursus Andel i procent 50% 40% 30% 20% 10% 30% 22% 45% 22% Andel af de studerende, der har været på forberedelseskursus 0% Efterår 2005 Forår 2006 Efterår 2006 Forår 2007 Periode a) Tallene fra E2005 er behæftet med stor usikkerhed, da svarprocenten dette år kun var omkring 50% 11

13 7.1 Typer af forberedelseskurser Tabel 14 viser, hvorledes de 26 studerende, der har været på forberedelseskursus, fordeler sig. Det ville være interessant at afprøve, om der er forskelle i kvaliteten af de forskellige forberedelseskurser. Eksempelvis om elever fra nogle højskoler klarer sig bedre til optagelsesprøven end andre. Desværre er antallet af studerende med et forberedelseskursus alt for lille til, at man kan sige noget statistisk om sammenhængen mellem forberedelseskursus og, hvordan man klarer sig til optagelsesprøven. Der er simpelthen for få studerende fra de enkelte højskoler. Tabel 14. Forberedelsessteder a FORBEREDELSESSTED ANTAL Esbjerg mediehøjskole 9 Vallekilde højskole 5 Askov højskole 3 Fotografiske Højskoler 2 Rønde Højskole 2 Internettet 2 Forberedelseskursus 2 Andet 2 Ryslinge Højskole 1 a Nogle studerende optræder flere gange, da de har været på flere kurser 8. DJH i forhold til andre journalistuddannelser 8.1 DJH som førsteprioritet Antallet af studerende, der har DJH som førsteprioritet, er som det fremgår af tabel 15 - støt stigende. Mens det i foråret 2006 var 92,8% af de studerende, der havde DJH som førsteprioritet, er det i dette forår hele 95,1% af de optagne studerende, som har DJH øverst på ønskesedlen. Figur 15. DJH som førsteprioritet. Studerende med DJH som førsteprioritet Andel i procent 92,8% 93,7% 95,1% Studerende med DJH som førsteprioritet Forår 2006 Efterår 2006 Forår 2007 Periode 12

14 8.1.1 Årsager til DJH som førsteprioritet I tabel 16 kan man se, hvorfor de studerende har haft DJH som førsteprioritet. Andelen af studerende, der har DJH som førsteprioritet pga. faglige årsager har været stabil og meget høj de seneste perioder, hvilket går igen i denne undersøgelse. Således angiver hele 63,2%, at de har valgt DJH af faglige årsager, hvilket er på samme høje niveau som tidligere perioder. Det bør også bemærkes, at andelen af studerende, som vælger DJH pga. størst kendskab til denne journalistuddannelse, fortsætter med at falde. Faldet er dog ikke tilnærmelsesvist så markant som i forrige periode, hvor andelen faldt fra knap halvdelen til en tredjedel af de studerende. Spørgsmålet om størst kendskab til DJH er dog en smule tvetydigt og kan tolkes på flere måder. Desuden er der sammenfald mellem dette udsagn, DJH s ry/omdømme og Faglige årsager. Derfor bør det overvejes at revidere dette spørgsmål, selvom det vil gå ud over historikken i fremtidige undersøgelser. Endelig er der en pæn fremgang i andelen af studerende, som vælger DJH pga. højskolens ry og omdømme i forhold til sidste periode fra 62,2% til 70,9%. 70,9% er dog en svag tilbagegang sammenlignet med sidste forår, hvor hele 73,3% angav DJH s ry og omdømme som en begrundelse for at have DJH som førsteprioritet. Tabel 16. Årsag til DJH som førsteprioritet FORÅR 2007 EFTERÅR 2006 FORÅR 2006 DJH s ry / omdømme 70,9% 62,2% 73,3% Faglige årsager 63,2% 63,0% 61,9% Størst kendskab til DJH 32,5% 33,6% 45,7% Geografiske årsager 31,6% 47,9% 37,1% Forventninger til / viden om optagelsesprøven 11,1% 14,3% 21,9% Eneste uddannelsessted med en fotojournalistuddannelse 5,1% 5,0% 3,8% Andre årsager 13,7% 16,0% 7,5% I tabel 17 kan man læse en række uddybende begrundelser for at vælge DJH som førsteprioritet. 13

15 Tabel 17. Uddybende begrundelser for at have DJH som førsteprioritet Jeg blev meget fanget af miljøet på skolen, da jeg besøgte den til Åbent Hus Der var studiestart i februar, og eftersom jeg ikke følte mig klar i august, blev det helt klart det, der afgjorde, at jeg sagde nej tak til SDU. Fordi det var det eneste sted, jeg kunne søge om optagelse uden en studentereksamen. Umiddelbart virker DJH som en mere praktisk uddannelse end journalistuddannelserne på RUC og SDU. Blev anbefalet DJH af venner, som er uddannet herfra. Fordi DJH er den rigtige uddannelse. RUC og SDU er opkomlinge. Det bliver aldrig den ægte vare. Der er ikke lige så mange eksamener på DJH som på SDU. Jeg ville gerne have den rigtige journalistuddannelse. Jeg var ude at rejse, da SDU havde optagelsesprøve på deres journalistuddannelse. Desuden ville jeg også hellere studere i Århus, fordi jeg har venner her i forvejen. Jeg kender ikke meget til Odense. Det var min eneste prioritet. Fik at vide, at DJH beskæftigede sig mest med de skrevne medier, hvilket jeg helst selv vil arbejde med. Gik på RUC i håbet om at blive journalist uden at måtte flytte til Århus. Men RUC var ikke for mig. Det er det eneste rigtige sted at blive journalist i mine øjne. Selvfølgelig også muligheden for at komme ind uden en studentereksamen, men DJH havde uden tvivl stadig været min førsteprioritet, selv hvis jeg havde haft den. Det er på DJH, man bliver rigtig journalist det andet universitetspjat er ikke noget for mig. Til samtalen på SDU (hvor jeg også kom ind) virkede de utroligt amatøragtige, og ikke interesserede i hvem JEG er. Det var samtalerne med DJH! Som jeg har skrevet til SDU i en lignende spørgeundersøgelse, så valgte jeg DJH, fordi de gav de mest professionelle indtryk. Første og eneste prioritet. Den sociale håndværkstilgang til journalistikken. Den rigtige skole. Den, der har været på banen i længst tid. Selvom andre faktorer spillede ind, var det helt klart den anonyme optagelsesprøve, der var afgørende for mit valg. Jeg synes, det var fedt, at jeg ikke blev dømt på tidligere gennemsnit fra en skole, hvor jeg fandt halvdelen af fagene uinteressante, og derfor nok var alt for doven og ligeglad. Det betyder jo ikke, at det forholder sig sådan generelt, og efter at have gået på DJH en måned, har jeg erfaret, at interessen sender motivationen til tops! Har altid haft den opfattelse, at DJH er den rigtige journalistuddannelse. Muligheden for ophold i udlandet. 8.2 Deltagelse i andre optagelsesprøver Andelen af studerende, der også har været til optagelsesprøve på SDU, er faldet markant fra 26,2% i efteråret til 9,8% i dette forår. En del af denne tilbagegang skyldes dog sandsynligvis, at SDU jo ikke har studiestart i februar. Det er jo sandsynligt, at en del af de studerende, som har ønsket studiestart i februar ikke har haft mulighed for/lyst til at starte i september og dermed heller ikke har haft mulighed for at søge SDU. Dette er formentlig også en del af men næppe hele forklaringen på, at andelen af studerende, der har været 14

16 til optagelsesprøve begge steder og har DJH som førsteprioritet, også viser en pæn stigning. Andelen af de nye DJH-studerende, der har været til optagelsesprøve ved SDU, er dog også faldet betydeligt, når man sammenligner med sidste forår fra 14,4% til 9,8%. Desværre findes der ikke tal for, hvor stor en del af disse 14,4%, der havde DJH som førsteprioritet. Tabel 18. Studerende med DJH som førsteprioritet DJH SOM FØRSTEPRIORITET ANDEL, DER OGSÅ HAR VÆRET TIL OPTAGELSESPRØVE VED SDU ANDEL AF DISSE, DER HAVDE DJH SOM FØRSTEPRIORITET Antal Procent Procent Procent Forår ,1% 9,8% 83,3% Efterår ,7% 26,2% 76,5% Forår ,8% 14,4% Årsager til ikke at have DJH som førsteprioritet Der er kun 5 respondenter, der har besvaret, hvorfor de ikke har valgt DJH som førsteprioritet. De fordeler sig ligeligt med een på Geografisk årsager, een på Faglige årsager og een, der har valgt SDU pga. for ringe kendskab til DJH. Derudover har tre respondenter sat kryds i Andre grunde, hvilket er sammenfattet i tabel 19, som indeholder uddybelser fra de studerende, der ikke valgte DJH som førsteprioritet 2. Når man læser de tre uddybende begrundelser for ikke at have DJH som førsteprioritet, er det interessant, at to ud af tre faktisk roser DJH på trods af, at de har valgt SDU som første prioritet. Tabel 19. Uddybende begrundelse for ikke at have DJH som førsteprioritet SDU s uddannelse har ry for at være mere tværmedial og have bedre kontakt til de store medier, hvilket skulle være en fordel mht. praktiktid og senere ansættelse (som følge af større prestige ved at skrive SDU s journalistuddannelse på sit CV). Derimod har jeg kun svaret, at DJH ikke var min førsteprioritet, da den rent teknisk set ikke var det på min KOT-blanket. Reelt prioriterede jeg ikke SDU over DJH og er på ingen måde skuffet over/ked af at komme ind her. Havde søgt SDU som førsteprioritet. Men vidste, at det var sværere at komme ind der. Jeg tog kun optagelsesprøverne i henholdsvis Odense og Århus for at teste mig selv. Jeg skulle ud og rejse til september, så jeg havde indstillet mig på, at jeg ikke kunne bruge prøverne til noget. Så prioriteringen var sådan set underordnet. Men så så jeg, at man kunne ønske at starte på DJH til februar. Det var jo perfekt, da jeg hjem fra rejse ultimo januar. 2 Der har været mulighed for at sætte flere krydser, hvilket forklarer, hvorfor tallene summerer til 6 og ikke til 5, som er det antal respondenter, der har besvaret spørgsmålet. 15

17 9. Optagelsesprøven 9.1 Karaktergennemsnit ved optagelsesprøven Tabel 20 viser, hvordan de nye studerende har klaret sig ved optagelsesprøven, når man sammenligner med tidligere årgange. Her er det interessant at bemærke, at de mandlige studerende nu er på samme niveau som deres kvindelige medstuderende. Dette er en forandring i forhold til tidligere, hvor kvinderne traditionelt har scoret bedre karakterer end mændene. Samlet set er det totale karaktergennemsnit faldet i forhold til efterårsårgangen, hvilket primært skyldes, at kvindernes karaktergennemsnit er faldet. Det skal dog bemærkes, at både kvindernes, mændenes og det samlede karaktergennemsnit ligger væsentligt over foråret Tabel 20. Karaktergennemsnittet ved optagelsesprøven for nye studerende MÆND KVINDER SAMLET Forår 2007 a 8,92 8,93 8,93 Efterår 2006 a 8,9 9,2 9,1 Forår 2006 b 8,48 8,56 8,51 a Karakteren er fra optagelsesprøven i maj 2006 b Karakteren er fra optagelsesprøven i maj Vurdering af optagelsesprøvens sværhedsgrad Vurdering af journalisternes optagelsesprøve I tabel 21 kan man se de optagne journalisters vurdering af optagelsesprøvens sværhedsgrad. Tabel 21 rummer desuden en sammenligning med vurderingerne fra efteråret Generelt kan man sige, at de studerende, der er optaget i foråret 2007, bedømmer opgaverne som sværere end de optagne fra efteråret At de studerende i foråret 2007 vurderer optagelsesprøven som sværere end de studerende fra efteråret 2006 giver en vis mening, da karaktergennemsnittet for de optagne i efteråret er højere end hos dettes forårs nye studerende 9,1 versus 8,93. Generelt kan man sige, at Sagens Kerne vurderes som lige svær af de optagne fra E2006 og F2007, men for de resterende 4 delopgaver gælder det, at forårets studerende finder opgaverne sværere end efterårets nye studerende. 16

18 Tabel 21. Journalisternes optagelsesprøve DELOPGAVE LET MIDDEL SVÆR VED IKKE ANTAL E2006 F2007 E2006 F2007 E2006 F2007 E2006 F2007 E2006 F2007 Sagens kerne 19,8% 18,1% 41,4% 42,2% 35,3% 36,2% 3,4% 3,45% Motivation 52,1% 43,1% 37,8% 43,1% 3,4% 10,3% 6,7% 3,45% Referat 26,1% 17,2% 49,6% 56,9% 24,4% 25% 0% 0,86% Sprogtest 11,9% 10,3% 50,0% 46,6% 37,3% 42,2% 0,8% 0,86% Videnstest 13,4% 6,03% 52,9% 50,9% 32,8% 41,4% 0,8% 1,72% Vurdering af fotojournalisternes optagelsesprøve Den nedenstående tabel 22 viser fotojournalisternes bedømmelse af optagelsesprøven. Tallene skal dog tages med et vist forbehold, da antallet af optagne fotojournalister jo er meget lavt, og derfor kan selv små ændringer se voldsomme ud. Der er ingen ændringer i vurderingerne af Referat, Billedvalg og Videnstest, der alle bedømmes med en overvægt af middel og svær. Indsend foto og Fotos i marken vurderes derimod som sværere af de studerende optaget i foråret 2007 end de blev af de studerende i efteråret Således mente, fire ud af seks nye studerende, at de to delopgaver var svære. Det var der ingen af de nye fotojournalister fra E2006, der mente. Tabel 22. Optagelsesprøven for fotojournalister DELOPGAVE LET MIDDEL SVÆR E2006 F2007 E2006 F2007 E2006 F2007 Indsend foto Fotos i marken Referat Billedvalg Videnstest Antal optagelsesprøver pr. studerende I tabel 23 kan man se, hvor mange optagelsesprøver de optagne studerende har været igennem, inden de blev optaget på DJH. Antallet af studerende, der bliver optaget i første forsøg, har været jævnt stigende gennem de sidste par undersøgelser. Således er der nu 17

19 hele 104 ud af 122 studerende, som har bestået optagelsesprøven i første forsøg. Samtidig skal det bemærkes, at der er en enkelt outlier i undersøgelsen; en kvinde, som har brugt hele 5 forsøg før optagelsen ved DJH var i hus. Tabel 23. Antal optagelsesprøver i forhold til antal studerende ANTAL PRØVER FORÅR 2007 EFTERÅR 2006 FORÅR 2006 Antal Procent Antal Procent Antal Procent ,3% ,9% 85 78,7% ,7% 20 15,7% 17 15,7% 3 4 3,3% 3 2,4% 6 5,6% % 0 0% 5 1 0,8% 0 0% 0 0% Antal optagelsesprøver fordelt på køn I tabel 24 er antallet af optagelsesprøver fordelt på kønnene, så man kan se, hvor stor en andel af hvert køn, som er optaget efter 1,2,3,4 eller 5 forsøg. Eksempelvis kan man se, at der er en væsentlig større andel af kvinderne end mændene, der er optaget efter bare en optagelsesprøve. Således har hele 88,7% af de optagne kvinder kun behøvet én optagelsesprøve, mens den tilsvarende andel for mændene er 81,4%. Dette er en skævhed, som går igen i tidligere undersøgelser, hvor kvinder generelt bruger færre optagelsesprøver. Til gengæld er den eneste, der har brugt mere end 3 optagelsesprøver, en kvinde. Tabel 24. Antal optagelsesprøver fordelt på køn ANTAL PRØVER FORÅR 2007 EFTERÅR 2006 FORÅR 2006 Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder 1 81,4% 88,7% 79,4% 84,4% 75,0% 81,7% 2 14,3% 5,7% 17,5% 14,1% 18,8% 13,3% 3 4,3% 1,9% 3,1% 1,5% 6,3% 5,0% 4 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5 0% 1,9% 0% 0% 0% 0% Antal optagelsesprøver i forhold til deltagelse i forberedelseskursus Det kan være interessant at undersøge, hvorvidt der er en forskel mellem de studerende, som har været på forberedelseskursus og de, der ikke har. Eksempelvis kunne man måske forvente, at studerende med et forberedelseskursus i bagagen brugte færre optagelsesprøver end studerende uden. Tabel 25 afslører dog, at det ikke nødvendigvis forholder sig sådan. I tabellen kan man læse, hvor stor en andel af studerende 18

20 henholdsvis med og uden optagelsesprøve der har brugt 1,2,3,4 eller 5 forsøg. Tabel 25 viser, at hele 88,5% af de studerende uden optagelsesprøve er optaget efter 1 forsøg, mens det kun drejer sig om 70,4% af de studerende, som har været på forberedelseskursus. Dette er måske en smule overraskende, da det kan se ud som om, det er sværere at komme ind på DJH, hvis man har været på forberedelseskursus. Forklaringen er dog sandsynligvis, at forberedelseskurset kan kompensere for, at den studerende ellers ville have klaret sig endnu dårligere til optagelsesprøven. Tabel 25. Antal optagelsesprøver i forhold til andel af studerende, som henholdsvis har og ikke har været på forberedelseskursus a) ANTAL PRØVER FORÅR 2007 EFTERÅR 2006 Forberedelseskursus Intet forberedelseskursus Forberedelseskursus Intet forberedelseskursus 1 70,4% 88,5% 75,4% 87,1% 2 14,8% 9,4% 22,8% 10% 3 7,4% 2,1% 1,8% 2,9% 4 0% 0% 0% 0% 5 3,7% 0% 0% 0% Total 100% 100% 100% 100% a) Her skal man være opmærksom på, at antallet er respondenter er ganske lille (n=40) Antal optagelsesprøver i forhold til videregående uddannelse I tabel 26 kan man se, at studerende, der tidligere har været indskrevet på en videregående uddannelse, faktisk bruger flere forsøg til optagelsesprøven end gennemsnittet af samtlige studerende. Hvor tabel 23 viste, at 85,3% af alle nyoptagne studerende var optaget efter bare en optagelsesprøve, viser tabel 26, at det kun er 82,5% af de studerende, som tidligere har været indskrevet på en videregående uddannelse, som kom ind i første forsøg. Det er interessant, at studerende med en eller anden form for videregående uddannelseserfaring faktisk bruger flere optagelsesprøver end studerende uden. Tallene er dog ikke helt så markante som i efteråret 2006, hvor andelen af de studerende med VGU-baggrund, som blev optaget i første forsøg, var bemærkelsesværdigt lavere end det samme tal for studerende uden VGU-baggrund. Det er svært at sige, hvorfor det forholder sig sådan, for den umiddelbare forventning ville jo være, at studerende med VGU-baggrund burde klare sig bedre, men måske kan det skyldes, at nogle studerende søger optagelse på DJH, dumper optagelsesprøven, starter på en anden VGU og derefter søger DJH igen. Samtidigt skal man dog huske, at antallet af respondenter, som har været indskrevet på en VGU, er relativt lille, og derfor er konklusionerne behæftet med usikkerhed. 19

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2014 December 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på TV- og Medietilrettelæggelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

Undersøgelse af nye studerende på TV- og Medietilrettelæggelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Undersøgelse af nye studerende på TV- og Medietilrettelæggelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Markante resultater

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på journalistog fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Forår 2012

Undersøgelse af nye studerende på journalistog fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Forår 2012 Side 1 af 20 Undersøgelse af nye studerende på journalistog fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Forår 2012 (Januar 2013 Karin Løntoft Degn-Andersen) 1 Side 2 af 20 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på journalistog fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2012

Undersøgelse af nye studerende på journalistog fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2012 Undersøgelse af nye studerende på journalistog fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2012 (Februar 2013 Karin Løntoft Degn-Andersen) 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2011. Side 1 af 25 Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efter 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 25 1. Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på Kommunikation Forår 2015 på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2015 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

Undersøgelse af nye studerende på Kommunikation Forår 2015 på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2015 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Undersøgelse af nye studerende på Kommunikation Forår 215 på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 215 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2013

Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2013 Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2013 (Marts 2014 Alexander Clausen & Mette Dalgaard Troelsen) 1 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på Visuel Kommunikation på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

Undersøgelse af nye studerende på Visuel Kommunikation på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Undersøgelse af nye studerende på Visuel Kommunikation på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Markante resultater

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Markante resultater

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Tryk på language-knappen nedenfor og vælg English hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk next for at fortsætte. Velkommen til Introundersøgelsen // Welcome to the Introduction Survey Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på Visuel Kommunikation på Danmarks Medie -og Journalisthøjskole DECEMBER 2014 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

Undersøgelse af nye studerende på Visuel Kommunikation på Danmarks Medie -og Journalisthøjskole DECEMBER 2014 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Undersøgelse af nye studerende på Visuel Kommunikation på Danmarks Medie -og Journalisthøjskole DECEMBER 2014 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Markante resultater

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Test af koncept. Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10

Test af koncept. Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10 Test af koncept Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10 UDDANNELSESVALG...11 SØGNING AF INFORMATION...12 EN HJEMMESIDE FOR EN HANDELSSKOLE...12 HJEMMESIDENS

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

Formål med undersøgelsen side 3-5. Målgrupper side 6-12. Tolkning og grafisk fremstilling af data side 13-15. Offentliggørelse af data side 16-17

Formål med undersøgelsen side 3-5. Målgrupper side 6-12. Tolkning og grafisk fremstilling af data side 13-15. Offentliggørelse af data side 16-17 Danske Erhvervsskoler Undersøgelse blandt unge, forældre og virksomheder Opfølgning på undersøgelse fra 2009 Samlet summary rapport - grafer og kommentarer på hovedresultater København, maj 2010 Marie

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole

Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole SEPTEMBER 2014 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Markante resultater

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Rigets tilstand. Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende

Rigets tilstand. Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende Rigets tilstand Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende Efterår 2013 Om evalueringen Undersøgelsen er blevet gennemført af 248 respondenter ud af et samlet optag på 1158 (baseret på optagsindberetning

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på Kommunikation Forår 2014 på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

Undersøgelse af nye studerende på Kommunikation Forår 2014 på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Undersøgelse af nye studerende på Kommunikation Forår 2014 på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Markante resultater

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Studievalgs vejledning

Studievalgs vejledning Studievalgs vejledning Brugerundersøgelse blandt afgangselever på de gymnasiale uddannelser, august 2011 Studievalgs vejledning august 2011 Forfatter: Line Steinmejer Nikolajsen & Thomas Larsen UNI C UNI

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Læreres erfaringer med it i undervisningen

Læreres erfaringer med it i undervisningen Læreres erfaringer med it i undervisningen Formål Denne rapport er baseret på spørgsmål til læserpanelet om deres erfaringer med brugen af it i undervisningen. Undersøgelsen har desuden indeholdt spørgsmål

Læs mere

Resultater. LimeSurvey Hurtige statistikker Spørgeskema 46725 'Evaluering - Studiepraktik 2012' Spørgeskema 46725

Resultater. LimeSurvey Hurtige statistikker Spørgeskema 46725 'Evaluering - Studiepraktik 2012' Spørgeskema 46725 Resultater Spørgeskema 46725 Antal observationer i forespørgslen: Antal observationer i dette spørgeskema: Procent af i det samlede resultat: 6939 6939 100.00% page 1 / 94 page 2 / 94 Nøgletal for 0001

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN?

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? 2. juni 2006 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? Antallet af marginaliserede personer er omtrent blevet halveret i perioden 1997-2003 og var i 2003 på omkring 38.400 personer.

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013 ISBN 978-87-92689-80-1 Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Tørring Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Datarapportering Undersøgelsen på Tørring Gymnasium Der har deltaget i

Læs mere

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling En undersøgelse af Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling Undersøgelsen er foretaget af et uvildigt konsulentfirma LABH Consult I/S, som ikke har nogen tilknytning til Lions Quest Danmark.

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Der er ialt

Læs mere

Evaluering - Studiepraktik 2012

Evaluering - Studiepraktik 2012 Evaluering - Studiepraktik 2012 Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål. Det tager 2-10 min. at svare på spørgsmålene, og din besvarelse

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

Forudsigeligt frafald svækker erhvervsuddannelserne

Forudsigeligt frafald svækker erhvervsuddannelserne Forudsigeligt frafald svækker erhvervsuddannelserne Elever og lærere er enige: Tusindvis af unge optages på erhvervsuddannelserne med meget lille udsigt til at kunne gennemføre. Synspunktet understøttes

Læs mere

Værdi af lederuddannelse

Værdi af lederuddannelse Værdi af lederuddannelse En undersøgelse af brugernes udbytte af Akademi- og Ledernes Hovedorganisation December 2004 Indledning Kompetenceudvikling af ledere er afgørende for at sikre virksomheders og

Læs mere

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune Turistundersøgelse 2011 Mariagerfjord Kommune Kilde Consult side 2/16 - din kilde til viden Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Rapport... 5 Hvilket land kommer turisterne fra... 5 Overnatninger... 6 Hvor

Læs mere

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Knap hver tredje respondent (29%) er ikke bekendt med, at de kan ændre på privatlivsindstillingerne i deres browser,

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Videre i uddannelsessystemet

Videre i uddannelsessystemet Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Mette Skak-Nielsen Nuri Peker Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Udgivet af Danmarks Statistik Juni 25 Oplag: 5 Danmarks

Læs mere

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3 2. Befolkningstilvækst... 6 3. Flyttemønstre... 7 4. Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 10 5. Forskellige

Læs mere

Her følger en gennemgang af hovedpointerne.

Her følger en gennemgang af hovedpointerne. Undersøgelsen bygger på to sørgeskemaundersøgelser foretaget af YouGov fra KODA. Begge undersøgelser af rundspørgelser blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning i alderen 12-64 år. Den ene

Læs mere

Webstatus. Brugertilfredshedsundersøgelse

Webstatus. Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse http://www.radikale.dk Det Radikale Venstre 25. februar 4 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.radikale.dk. Der

Læs mere

Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier

Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier og HF hårdest Adgangskrav til de gymnasiale uddannelser vil ramme erhvervsgymnasierne og HF langt hårdere end det almene gymnasium. Imens fire procent af studenterne

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danida, februar 2013 1 D INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 5 3. Danskernes syn på udviklingsbistand... 6 Den overordnede

Læs mere

Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010

Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Hovedresultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt bachelorer fra Music Management-uddannelsen dimitteret i perioden

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. DMI www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. DMI www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI www.dmi.dk Januar 2009 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført med

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011. Introtekst til survey:

UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011. Introtekst til survey: UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011 Introtekst til survey: Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål, som tager 2-10 min. at besvare.

Læs mere

Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus

Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus Tekst: Stefan Rasmussen Udgiver: Arrangørgruppen Aarhus / Promus Foto: Bertand Ønsker du yderligere oplysninger om undersøgelsen kontakt: info@promus.dk 1 0.

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.kemin.dk/.

Læs mere

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012 2012 Dimittendernes arbejdsmarked De blev færdige med deres uddannelse i 2011. Vi har spurgt de dimittender, der er kommet i job om deres vej til arbejdsmarkedet. Læs her om deres jobsøgning, forventninger

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

Med hensyn til fordeling af klassetrin er der ikke noget at bemærke, da der næsten er lige mange elever på årgangene.

Med hensyn til fordeling af klassetrin er der ikke noget at bemærke, da der næsten er lige mange elever på årgangene. Elevtallet maj 2010 Klassetrin/køn 9. klasse 10. klasse % andel Drenge 22 18 40/111*100 = 36 % Piger 34 37 71/111*100 = 64 % % andel 56/111*100 = 50,5 % 55/111*100 = 49,5 % Tabel 1: Elevtallet maj 2010.

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ beskrivelse af uddannelsesniveauet

Læs mere

Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

En undersøgelse af SRP/SSO- forløb i gymnasiet 2014

En undersøgelse af SRP/SSO- forløb i gymnasiet 2014 En undersøgelse af SRP/SSO- forløb i gymnasiet 2014 Udarbejdet af: Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Adresse: Vibevej 31 2400 København NV Kontakt: Maria Hansen maria@dgsnet.dk Dato: 21-03- 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.03 baggrund og analyse Uddannelse trækker i de unge job og kæreste i de lidt ældre Pigerne er de første

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Der er ialt modtaget 195.788

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

Destination Nordsjælland

Destination Nordsjælland Destination Nordsjælland Liseleje, Tisvildeleje, Gilleleje, Hornbæk, Humlebæk PROJEKT KYSTBYER I VÆKST Nulpunktsmåling 2013 Om analysen Denne rapportering indeholder en række særkørsler for destination

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

Juni 2007. fjernet, fordi sælger har valgt opgive salget eller sælge hos en anden ejendomsformidler.

Juni 2007. fjernet, fordi sælger har valgt opgive salget eller sælge hos en anden ejendomsformidler. Juni 2007 Fortsat mange ejerboliger til salg Der er 30.381 parcel- og rækkehuse, 15.493 ejerlejligheder og 8.512 fritidshuse i alt 54.386 boliger til salg på internettet. Det viser Realkreditrådets boligudbudsstatistik,

Læs mere

Studie- og karrierevalg for studerende på de naturvidenskabelige

Studie- og karrierevalg for studerende på de naturvidenskabelige Studie- og karrierevalg for studerende på de naturvidenskabelige uddannelser maj 2010 Resume I en situation hvor fremskrivninger viser, at der i fremtiden vil være mangel på ingeniører, spiller aktiviteterne

Læs mere

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som:

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som: Mannaz undersøgelse 2011 Rapporten er udarbejdet på baggrund af undersøgelsen gennemført i juni 2011 med svar fra 672 respondenter. Formålet med rapporten er at tage temperaturen på ProjektDanmark og afdække

Læs mere

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Pointe 1: Der er flest fagligt svage elever på hf...... 4 Pointe 2: Et fagligt svagt elevgrundlag

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 12 - Professionshøjskoler samlet December 12 - Svarprocent: 21% (1/9) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet

Læs mere

IFKA. Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007. Bestilt af minister for ligestilling. Institut for Konjunktur-Analyse

IFKA. Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007. Bestilt af minister for ligestilling. Institut for Konjunktur-Analyse IFKA Institut for Konjunktur-Analyse Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007 Bestilt af minister for ligestilling Institut for Konjunktur-Analyse Åbenrå 29 1124 København K Telefon 33 32 82 70

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik december 2010 70% 60% 60% 50% 49% 40% 30% 27% 20% 10% 0% 1% 6% 21% Meget højere Højere På samme

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

Overskrift. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske dfgdffghfg universiteter, Efterårssemestret 2013

Overskrift. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske dfgdffghfg universiteter, Efterårssemestret 2013 Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske universiteter, Efterårssemestret 2013 Forskning og Analyse Kortlægning - efteråret 2013 Maj 2014 Executive Summary Følgende kortlægningsanalyse fra

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Der er 31 respondenter, der har bidraget til spørgeskemaundersøgelsen. Dette svarer til, at lidt under halvdelen

Læs mere

Undervisningsevaluering Kursus

Undervisningsevaluering Kursus Undervisningsevaluering Kursus Fag: Matematik A / Klasse: tgymaauo / Underviser: Peter Harremoes Antal besvarelser: ud af = / Dato:... Elevernes vurdering af undervisningen Grafen viser elevernes overordnede

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 Metode Side 29 2

Læs mere

Deltagelse i Studiepraktik

Deltagelse i Studiepraktik Studiepraktik 2013: Evaluering Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål. Det tager 2-10 min. at svare på spørgsmålene, og din besvarelse

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere