REFERAT TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 6.. december 2012 kl ca Morgenmad og kaffe fra kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 6.. december 2012 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00."

Transkript

1 DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) David Jensen 3F-repræsentanter: Claus Eskesen (formand) Flemming Kristensen Mogens Lassen Anders Mortensen Afbud fra: Anne Jensen Leif Kloster Kurt Thuesen Afbud fra: Poul Erik Faarkrog, Fødevareforbundet IF-Sekretariatet: Morten Møldrup Eksterne: REFERAT TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG Torsdag d. 6.. december 2012 kl ca Morgenmad og kaffe fra kl hos Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D, 4. sal 1780 København V. Det blå mødelokale Bilagsliste: Bilag 1: Handlingsplan UU Procesindustri (udkast) Bilag 2: Bekendtgørelsesbilag Procesoperatør med ændringer 2013 Side 1 af 16

2 OPSUMMERING AF DAGSORDEN 1. Indledning A. Godkendelse af dagsorden og referat fra udvalgsmødet 12. september UU Handlingsplan 2013 & orientering om IF/IU-seminar d /12 3. Varighed af svendeprøvens driftsprøve 4. Ændringer i Procesoperatøruddannelsen 5. Implementering af ny svendeprøve 6. Status på udvalgets aktiviteter 7. Meddelelser 8. Mødeplanlægning Eventuelt Side 2 af 16

3 1. Indledning 1. Indledning A. Godkendelse af dagsorden og referat (referat fra mødet 12. sep findes bagerst i mødematerialerne) A. Godkendelse af dagsorden og referat Referat og dagsorden godkendes uden bemærkninger. 2. UU Handlingsplan 2013 & orientering om IF/IUseminar d /12 (diskussionspunkt) Kl UU Handlingsplan 2013 & orientering om IF/IUseminar d /12 (diskussionspunkt) Der er afholdt IF/IU seminar d november. Formandskabet orienterer. Udvalget besluttede ifm. behandling af SWOT-analysen følgende indsatsområder for Orientering om IF-strategi seminaret: På strategiseminaret blev sammenfatning af UU ernes SWOT-analyser behandlet (EUD hhv. AMU). Der er gengangere ift. vores handlingsplan herunder leveringssikkerhed/garantikurser. Udvalget prioriterer nedenstående 3 aktiviteter: 1. En samlet styrkelse af praktikuddannelsen, herunder kursus for oplæringsansvarlige 2. Større leveringssikkerhed i AMU = færre aflysninger (garantikurser) 3. Forbedre procesoperatøruddannelsen image (få solgt det gode produkt) Disse indsatsområder er indarbejdet i sekretariatets udkast til handlingsplan 2013 (se bilag 1). Til orientering behandler og vedtager IF-udvalget d. 3. december en overordnet strategiplan for IF. Det kan betyde, at vi som udviklingsudvalg kommer til at arbejde med flere/andre aktiviteter end dem, som er angivet i UU handlingsplanen (bilag 1) Vi diskuterede også evt. restrukturering af IF s EUDuddannelser. Kan vores EUD bygges sammen på andre måder, som tilgodeser små uddannelser med et årligt optag samt nye rammer. Der arbejdes ud fra en præmis om, at voksenelever tager pladserne fra ung-elever. Dette kan vi ikke genkende i procesindustrien. Demografi udviklingen inden for særligt procesindustrien betyder, at det er nødvendigt at løfte de voksne ufaglærte til faglærte. Det er ikke er nok kun at uddanne ungelever. Evt. styrke muligheden for at stykke sin EUD sammen via AMU-kurser, eller udarbejde en ny fællesmængde ml. vores EUD, så eleverne har fag sammen på tværs af EUD-uddannelser. Indstilling: Det indstilles, at udvalget diskuterer og supplerer udkastet til handlingsplan, herunder giver input til, hvordan vi konkret kan arbejde med at: Øge leveringssikkerheden i AMU Forbedre procesoperatøruddannelsen image Identitet ml. AMU-kursus og EUD-fag kan betyde, at man kan skabe større aktivitet/volumen ved at samkøre EUDelever og AMU-kursister. Det er pt. udelukkende muligheder og fremtidsscenarier, som der arbejdes videre med i sekretariatet. Mht. øget leveringssikkerhed er det centralt, at udvalget, sekretariatet og organisationerne bag støtter aktivt op omkring markedsføring af udvalgte garantikurser (*), da det indebærer en økonomisk risiko for udbyderne. (*) Garantikurser er kurser, som afholdes uanset antal tilmeldte kursister. Udvalget kan med fordel indledningsvist diskutere, hvilke typer af kurser, som ønskes afholdt med garanti: Ift. GVU skal vi arbejde med AMU-pakker, som er meritgivende ift. EUD. Følgende overordnede indsatsområder på tværs af IF s udviklingsudvalg er efterfølgende besluttet for 2013: 1. Leveringssikkerhed i AMU, herunder garantikurser. Indsatsen ses som vigtig i forhold til at øge aktiviteten på IF s AMU kurser og sikre flere Side 3 af 16

4 Kurser målrettet udlærte procesoperatører (de er alt andet lige vanskeligere at få afholdt, da målgruppen er mindre der er færre faglærte procesoperatører end ufaglærte) Kurser (evt. mindre pakke) inden for et givet fagområde (f.eks. Reparation og vedligehold) Tidligere sællerter, som nu har lav aktivitet De mere grundlæggende kurser Skolernes egne kursuspakker Tema-pakker om energi mv. Kurser til ledige ift 6 ugers selvvalgt uddannelse Etc. Der vil til næste møde blive udarbejdet en statistik over aktiviteten på kurserne under FKB 2786 Produktion og teknik i procesindustrien Endelig UU handlingsplan rundsendes til kommentering i udvalget primo tilfredse kunder 2. Jobmobilitet og uddannelse gennem AMUpakker. Helt overordnet er indsatsen vigtig i forhold til at øge motivationen hos medarbejdere og virksomheder i fht. at gå i gang med et kompetencegivende uddannelsesforløb 3. En ny EUD-amukurs.dk. Portalen kan være et vigtigt redskab til at skabe overskuelighed og overblik i forhold til afklaring og planlægning af et erhvervsuddannelsesforløb for medarbejdere og virksomheder i industrien. Desuden kan portalen være en stor hjælp til at øge gennemskueligheden omkring uddannelsesmuligheder for personer med en GVU plan 4. Nye modeller for IF s erhvervsuddannelser. Flere af IF s erhvervsuddannelser har svært ved at fungere under de nuværende finansielle rammer for erhvervsuddannelserne. Dertil forventes det, at erhvervsuddannelserne i 2013 vil blive reformeret, og at dette kan få betydning for hvilke muligheder, der er omkring form og indhold for IF s erhvervsuddannelser. 5. Optimering og udvikling af eksisterende IKV/RKV praksis inden for IF s område. Der er i dag stor usikkerhed om kvaliteten af de IKV/RKV, der foretages inden for IF s område. Samt om måden de gennemføres på er optimal i forhold til de behov, som industriens medarbejdere og virksomheder har. 6. Mere læsbare websøgetekster og vis kvalitet-spørgsmål på IF s AMU kurser. Bedre websøgetekster for IF s AMU kurser vil gøre dem mere forståelige for virksomheder og medarbejdere og dermed lettere at markedsføre på fx amukurs.dk. Læsbare vis kvalitet spørgsmål vil gøre det lettere for IF målgruppen at evaluere IF s AMU kurser på en hensigtsmæssig måde. UU erne skal forholde sig til IF s indsatsområder i det omfang det giver mening i forhold til udvalgenes uddannelsesportefølje. Orientering om IU-konference om energi/miljø: D. 2/11 holdt IF fælles konference med MI. Temaet var energi og miljø. Formålet med konferencen var at bidrage til større bevidsthed om, hvorfor det er vigtigt at omstille produktion og forbrug til en mere optimal udnyttelse af energi, vand og materialer samt en større anvendelse af vedvarende energikilder. Det er væsentligt for os alle. Uanset om vores rolle er at udvikle industriens uddannelser i UU og UG eller bidrage til en bæredygtig Side 4 af 16

5 produktion som medarbejder i industriens virksomheder. Temadagen om energi/miljø gav inspiration og beredskab til den fortsatte udvikling af vores EUD og AMU. For nærmere information henvises til papiret Opsamling på IU energi- og miljøkonference, som kan eftersendes til interesserede UU-medlemmer samt konferencens hjemmeside: ergiogmiljoe/konferenceomenergiogmiljoe/ samt nyhed på IU s web: 38.html?nav=rel Et udvalgsmedlem oplyser, at virksomheden har pligt til at have energigrupper ift. certificering. Virksomheden han lavet ny model, hvor energi er koblet sammen med Lean og sikkerhed ift ugentlige tavlemøder. Det betyder, at virksomheden ikke skal afholde 4 obligatoriske møder med energigrupper. Udvalget ønsker, at det nye energi-kursus tilkobles som valgfrit specialefag til procesoperatør-uddannelsen. Ad 1: En samlet styrkelse af praktikuddannelsen, her-under kursus for oplæringsansvarlige Kursus for praktikansvarlige ønskes afholdt uge 23/24 med an varighed af 3 dage. Nedenstående AMU-kurser anvendes: Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling (2 dage) Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge (1 dag) Ny praktikvejledning: Sekretariatet har til inspiration fået tilsendt praktikmateriale fra en række virksomheder og arbejdet med ny praktikvejledning fortsætter Ad2: Større leveringssikkerhed i AMU = færre aflysninger (herunder garantikurser) Udvalgsdiskussion: Aflysning af kurser er også en udfordring for procesindustrien, og formandskabet orienterer, at erhvervsskolerne på seneste VEU-rådsmøde er interesserede i at drøfte mulighederne for garantikurser. Alle skoler er forpligtigede til at udbyde alle kurser min. en gang om året, med mindre der kan indgås andre aftaler herom. Skolerne kan forventes at være interesserede Side 5 af 16

6 i at diskutere rammerne for udbud og afholdelse af AMUkurser. Dette også for at forebygge uhensigtsmæssigheder, fx at skoler evt. vælger at udbyde kurser på tidspunkter, hvor de med stor sandsynlighed kan forudse, at der ikke kommer et helt hold (fx primo januar). Beslutning: Skolerne med godkendelse til hver FKB inviteres til udvalgsmødet 13. juni Sekretariatet laver med udgangspunkt i behandlingen af dette punkt diskussionsoplæg (udspil) om Leveringssikkerhed inden for udvalgets kurser, herunder: -hvilke kurser skal udbydes hyppigt og bredt? -hvilke kurser skal udbydes 1 gang/2 gange årligt (landsplan/øst-vest)? Herunder kursusafholdelse på skift ml skolerne -hvilke kurser ønskes udbudt med garanti? -afspejler antallet af kursusudbydere det faktiske behov? I oplæg indgår: Statistik om historisk afholdt aktivitet på skoleniveau + nuværende udbud på amukurs.dk indgår i nødvendigt omfang Evt. farvemarkering (røde, gule, grønne kurser) Der udarbejdes efterfølgende plan for markedsføring af garantikurser mv. Ad3: Forbedre procesoperatøruddannelsen image (få solgt det gode produkt) Hovedudfordring: Hverken de unge, deres forældre eller UU-vejlederne ved helt, hvad det vil sige at være procesoperatør. Er man praktisk begavet, så vejledes der mod de mere kendte/etablerede eud (smed, murer, elektriker etc.) Udvalgsdiskussion: Hvad kan vi gøre som udvalg? Beslutning: sekretariatet udarbejder med udgangspunkt i nedenstående ideer og forslag et diskussionsoplæg: Erfaringer fra TUR med uddannelsesambassadører (ny-uddannede, voksenlærlinge). Kræver uddannelse af ambassadører og frikøb fra virksomheden Chef for uddannelsesvejledning inviteres til UUmøde 2013 ( vi har denne udfordring, hvordan gør vi ift. UU-vejledninger ) Side 6 af 16

7 Virksomheds/skole samarbejde, hvor 10. klasser inviteres på virksomhedsbesøg med rundvisning af elev+udlært procesoperatør. Evt. som Åbent Hus i Procesindustrien. Formidles via UUvejledere. Udvalget ønsker ikke kræfterne lagt på deltagelse på uddannelsesmesser og lign., da værdien ikke forventes at stå mål med indsatsen ( de unge stopper ikke og ser på, hvad det drejer sig om ) Udvalget har (jf. Udviklingsredegørelsen) beskrevet standardmerit for elever: med en gymnasial uddannelse med industrioperatøruddannelse der er fyldt 25 år, og som har mindst 2 års relevant erhvervserfaring inden for branchen, at Sekretariatet afventer tilbagemelding fra MBU. Denne indsats er en del af at markedsføre procesoperatøruddannelsen som en attraktiv uddannelsesmulighed. Beslutning: udvalget drøfter på UU-møde 1. halvår 2013, hvordan disse muligheder bedst kan indgå ift. den samlede indsats. Herunder også eux, videreuddannelsesmuligheder (KVU/teknologuddannelserne etc.) og lign. Markedsføring mod nye brancher Flere og flere spildevandsselskaber godkendes som praktikvirksomheder og/eller har procesoperatører ansat. Beslutning: UU ønsker fokus på spildevandsselskaberne Fx et info-møde med deltagelse af repræsentant(er) fra selskaber, som har erfaring med uddannelsen (Esbjerg, Haderslev) Elever i procesindustrien har typisk et praktikophold ved virksomhedens spildevandsanlæg (op til 10 uger). Dette kan evt. indgå i info-mødet. Dette initiativ kan ses som en del af at synliggøre uddannelsen som værende grøn samt synliggøre, at procesoperatører ikke kun arbejder i industrien. Sekretariatet undersøger 2013 behov og udbredelsen af procesoperatører på Nordsøen (Mærsk, Dong, Statoil) som kontrolrums -operatører. Side 7 af 16

8 DI, 3F, HK og DM sammen søgt Industriens Uddannelses- og Samarbejdsfond om projekt med titel: Faglærte for fremtiden. Et fokusområde er erhvervsuddannelsernes image samt markedsføring overfor elever, forældre, vejleder m.v. Dertil er projektet også tænkt som platform for andre projekter og initiativer, som DI, 3F, HK og DM både sammen og hver især er engageret i, men også eksterne projekter er velkomne på platformen, hvis det taler for styrkelse af industriens erhvervsuddannelser. Beslutning: projektet følges og UU s formandskab og sekretariatet vurderer, om tanker bag og resultaterne af projektet kan nyttiggøres ift Procesoperatøruddannelsens image 3. Varighed af svendeprøvens driftsprøve (beslutningspunkt) Kl Varighed af svendeprøvens driftsprøve (beslutningspunkt) Det eneste hængeparti ifm. ny svendeprøver er længden af driftsprøven. Baggrund: På den ene side ønskede de tilstedeværende skuemestre samt skoler på Procesoperatørkonferencen at bevare 6 timers driftsprøve, pga: Hvis kun 4 timer vil det ikke være muligt at få tjekket de elever, hvis teoretiske niveau man efter skriftlig og mundtlig prøve stadig er lidt usikker på. Dette vægtede højt hos skuemestrene. Der er af tidsmæssige årsager alligevel ikke mulighed for at køre et fejlfindingshold efter driftsprøven (dog vil man ved store hold kunne afholde nogle af de mundtlige eksaminationer) Ingen elev kan gemme sig i mere end 5 timer (men det kan han på fire) De 6 timer muliggør to forskellige produkter ved skift/overlevering Flere anlæg tager tid om nå starte op og nå stabil drift (kunne løses ved varm overlevering, så eleverne ikke selv starter op, men opstart af anlæg er en del af arbejdet) Ved en sammenhængende produktion, hvor produktet flytter ml. tre anlæg, kan det vanskeligt nås på 4 timer Beslutning: UU beslutter, at varigheden af driftsprøven fortsat er 6 timer. Udvalget ønsker, at skolerne klæder eleverne på til, at skuemestrene fremadrettet vil trække elever ud under driftsprøven i højere grad end tidligere. Dette for at få et bedre og mere retfærdigt individuelt bedømmelsesgrundlag for både stærke og mindre stærke elever. Eleverne kan fx forvente, at skulle: Redegøre for grundprincipperne for det anlæg/delanlæg, som der køres på ( hvordan virker det ) Redegøre for fx teorien for pasteurisering af mælk Forklare hvorfor vi gør, som vi gør Redegøre for energibalance Udføre ekstra beregninger Der er forståelse for, at der kan være perioder, som er spildtid f.eks. ved opstart af anlæg (ultrafiltrering, destillationskolonne), men opgaven kan så her være at få Side 8 af 16

9 udnyttet den bedst muligt til at udfordre eleverne. Eleverne skal også udfordres efter opstart ved f.eks.: Omstilling til hasteordre Forstyrrelser f.eks. at der nu skal produceres 80% sprit og ikke længere 90% Simuleret pludselig sygdom Mv. Skolerne har allerede redskaberne i form af ad hoc opgaver mv. disse kan bringes mere i spil. På den anden side, er det erfaringen blandt de at udvalgets medlemmer, som også er skuemestre, at der er for megen spildtid med 6 timer. Der er eksempler på, at eleverne har gjort rent og ryddet op efter 5 timer. 4 timers driftsprøve vil også presse eleverne mere. Individuel bedømmelse af driftsprøven Driftsprøven nævnes som den, det er sværest at bedømme individuelt. Spørgsmålet er, hvordan vi kan sikre, at skuemestrene får et bedre billede af eleverne til driftsprøven kan det sættes i system? En mulighed er at indføre muligheden for at trække elever ud individuelt undervejs i den praktiske prøve for at skabe et bedre individuelt bedømmelsesgrundlag. Det træner eleverne i at præsentere det de har lavet. Det kan så primært foregå ml. den 4. og 6. time. Indstilling: Det indstilles, at udvalget beslutter sig for driftsprøvens varighed i den nye svendeprøve. Herunder, hvordan individuel bedømmelse af driftsprøven kan styrkes. Formalia/proces omkring individuel bedømmelse kan efterfølgende evt. beskrives i uddannelsesordningen. 4. Ændringer i Procesoperatøruddannelsen Beslutningspunkt. Kl Ændringer i Procesoperatøruddannelsen Udvalget Sekretariatet skal senest 21. december indsende nyt bekendtgørelsesbilag til MBU. Udkast hertil findes som bilag 2. Udvalget godkender udkastet til bekendtgørelsesbilag. Studenter på evt. kommende merit-ordning bør have mulighed for fag på højere niveau og/eller andre fag. Side 9 af 16

10 Indstilling: Det indstilles, at udvalget godkender udkastet med evt. bemærkninger. Sekretariatet går derefter i dialog med MBU og evt. opfølgende spørgsmål og udfordringer diskuteres med UU formandskabet. Supplerende bemærkninger: Mht. afholdelse af parallelle mundtlige overhøringer (i et lokale sidder en DI skumester og faglærer A, og i det andet 3F skuemester + faglærer B) forudsætter en sådan løsning, at der er 2 faglærere, som har fulgt holdet gennem hle uddannelsen. Jf. bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser. nr. 863 af 16 august stk 2 punkt 2. "Bedømmelsen foretages af eksaminandens lærer, der er eksaminator, og normalt 2 censorer (skuemestre) udpeget af det faglige udvalg. Disse censorer skal have den fornødne indsigt i uddannelsen og det fagområde, prøven vedrører, og må ikke have ansættelse ved uddannelsesinstitutionen eller elevens praktiksted eller være elevens arbejdsgiver. Ved praktiske prøver skal censorerne være til stede under hele prøven, medmindre andet fremgår af reglerne om uddannelsen." Sagen er, at elevens eksaminator, som er elevens lærer, skal eksaminerer eleven. Det betyder, at eleverne skal have været undervist af to lærere, som har fulgt eleven længe nok til, at kunne varetage opgaven som eksaminator. I mange tilfælde vil der være 2 lærere, som har fulgt eleven længe nok til, at kunne varetage opgaven som eksaminator. Men det vil ikke altid være tilfældet. Som vi tidligere har drøftet er der også andre udfordringer f.eks. risiko for, at karakterniveauet bliver sat forskelligt i de 2 lokaler med risiko for klagesager. Vi kan med lidt god vilje godt holde 16* mundtlig overhøring på en dag. Når der er større hold, så har vi alligevel en udfordring, hvor vi er nødt til at forlænge svendeprøven med en dag, da der til fejlfinding max. kan afholdes 16 * fejlfinding (pga. udstyr/anlægs begrænsninger). Med mindre driftsprøven reduceres til 4 timer. Indstilling: Side 10 af 16

11 Det indstilles på ovenstående baggrund, at der ikke arbejdes videre med en model, som indeholder parallelle mundtlige overhøringer. 5. Implementering af ny svendeprøve (orienteringspunkt) Kl Udvalget har besluttet, at den nye svendeprøve ønskes implementeret hurtigst muligt. Lovgivningsmæssigt reguleres dette via paragraf 7, stk 4 i Strøm, styring og it bekendtgørelsen: Stk. 4. Skolen fastsætter i den lokale undervisningsplan eventuelle overgangsordninger for elever, der er begyndt på uddannelsen efter de hidtil gældende regler. 5. Implementering af ny svendeprøve UU tilslutter sig, at det overlades til skolerne/luu at finde konkrete løsninger for de konkrete hold ift., om og hvordan det enkelte hold sluses over på den nye svendeprøve. Der skal være mulighed for, at undervisningen særligt i den sidste del af uddannelsen skal afspejle de nye tiltag i svendeprøven. Det betyder, at skolerne i samråd med LUU kan overflytte igangværende elever til ny bekendtgørelse og dermed ny svendeprøve, såfremt dette beskrives i den lokale undervisningsplan. Jeg har gjort skolerne opmærksomme på udvalgets ønske om en hurtig overflytning samt at eleverne skal orienteres om beslutningen hurtigst muligt. Men der er flere forhold, som man skal være opmærksomme på. Fx vil de hold med IOP der læser videre til Procesoperatør møde de nye krav hurtigere end de rene procesoperatørhold, såfremt skoler og UU fastsætter en skarp skæringsdato (fx 1/1 2015). Det gælder også studenter -hold og voksenelev hold. Eleverne har efter skolernes oplysninger i øvrigt ingen specielle ønsker om at komme med hurtigt over på ny ordning. Det betyder, at vi overlader det til skolerne/luu at finde konkrete løsninger for de konkrete hold. Det giver den bedste fleksibilitet og faglige hensyntagen ift de forskellige hold og de forskellige måder, som skolerne kører uddannelsen på. 6. Status på udvalgets aktiviteter Kl Ny praktikvejledning Der er d. 27/ afholdt dialogmøde med deltagelse ca. 20 virksomhedsrepræsentanter. Sekretariatet indarbejder kommentarer i Praktikvejledningen. Endeligt udkast behandles på udvalgsmødet d. 18. april Status på udvalgets aktiviteter Udvalget havde ingen kommentarer. Side 11 af 16

12 Faglærerkursus 2012 Der afholdes faglærerkursus d dec. Fokus vil bl.a. være på: 1) Sammensætning af kursuspakker. Deltagerne er bedt om at medbringe eksisterende kursuspakker og brochurer/ markedsføringsmateriale samt fortælle om, hvorfor de er skruet sammen, som de er & erfaringer med kursuspakkerne (hvad virker, hvad virker ikke; åbne hold/virksomhedshold; hvad kendetegner en attraktiv kursuspakke? mv.) 2) Øget aktivitet på FKB 2786s kernekurser Skal vi have færre kurser? (hvilke bør udgå) Skal vi have et øget skolesamarbejde om, hvilke skoler der udbyder hvilke kurser og hvornår? Etc. Non-food AMU analyse Der er afholdt opstartsmøde d. 18. oktober. Analyseprojektet vil primært blive udført af EUC Lillebælt og i mindre omfang AMU Syd. Status følger i det nye år. EUD rettet mod vand-, spildevand- og affaldsområdet Sekretariatet har modtaget henvendelse fra EUC Syd, der fortæller, at der er mange virksomheder, der efterspørger en EUD rettet mod vand-, spildevand- og affaldsområdet. Der afholdes et første internt IF-møde 30/11. Nye AMU-kurser Produktion for operatører i procesindustrien (3 dage) Kursusbeskrivelse Deltageren kan med baggrund i viden om produktionsflow og -processer samt tilhørende produktionsudstyr i procesindustrien producere de planlagte produktionsordrer samt gribe ind ved afvigelser fra normal drift (for eksempel afvigelser på flow, temperatur, tryk, niveau, kvalitet, produktionstekniske nøgletal m.v.). Endvidere kan deltageren ved drift af produktionsanlæg arbejde efter gældende regler og procedurer for eksempelvis produktion, kvalitet, sikkerhed, hygiejne, miljø og energi samt registrere/dokumentere produktionsdata. Ende- Side 12 af 16

13 lig kan deltageren kommunikere fagligt om produktionsmæssige forhold med kollegaer, driftsledelse og andre faggrupper. Målgruppe AMU-kurset henvender sig primært mod ufaglærte operatører, der har - eller søger - arbejde inden for procesindustrien Effektivisering for operatører i procesindustrien (3 dage) Deltageren kan, med baggrund i teoretisk viden og praktisk erfaring med produktionsflow, -processer og - udstyr samt enkelt komponenter i procesindustrien, effektivisere den daglige produktion med hensyn til eksempelvis spild, materiale- og energiforbrug, miljøbelastning og kapacitetsudnyttelse m.v. Endvidere kan deltageren observere, identificere og vurdere typiske produktions-/procesfejl med hensyn til for eksempel kvalitet, mængde, tidsforbrug, differencer i målinger, afvigelser i råvare og tilsætningsmaterialer, fejl i recepter/forskrifter m.v.. Endelig kan deltageren afhjælpe produktions-/procesfejl direkte ved anlægget og/eller rapportere videre samt efterfølgende indgå i dialog med driftsledelse, andre faggrupper og specialister m.v. om løsning og forebyggelse af problemet, så situationen/fejlen ikke gentages/genopstår. Målgruppe AMU-kurset henvender sig primært mod erfarne, ufaglærte operatører inden for procesindustrien. Kurserne kan kombineres med eksisterende 2 dages kurser (til en fuld uge). Det gælder f.eks.: Anvendelse af 5-S modellen for operatører Forebyggelse af fejl med Poka-Yoke for operatører Systematisk problemløsning for operatører Forretningsforståelse for produktionsmedarbejdere Miljø- og energiforbedringer i industrien Montage og justering af sensorer i procesindustri Produktionskemi for operatører Identifikation i procesindustriel produktion 7. Meddelelser 7. Meddelelser Meddelelser fra Formandskabet Ændringer på EUD- og AMU-området (herunder VEUrådsmødet) -præmieordning Meddelelser fra Formandskabet AER, Arbejdsgivernes Elevrefusion skifter navn til AUB, Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. Formålet med Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, Side 13 af 16

14 -omlægning af AER til AUB -leveringssikkerhed og garantikurser Meddelelser fra udvalgets medlemmer Meddelelser fra sekretariatet AUB, er at skaffe flere praktikpladser inden for erhvervsuddannelserne. Offentlige og private arbejdsgivere bidrager til AUB. Arbejdsgivere, elever, skoler og udvalg kan få støtte i forbindelse med uddannelse af elever. Præmie og bonus bliver nedsat til kr. for uddannelsesaftaler, der indgås i 2013 og forsvinder helt i Eleven skal være over 25 år. Der er indgået aftale om økonomi til VEUcentrene for en fireårig periode med de samme opgaver som nu. Der er afsat 480 mio. kr. på Beskæftigelsesministeriets område i 2013 til uddannelsesløft af ledige, der står overfor at miste dagpengeretten. Dagpengemodtagere, som opbruger dagpengeretten i 1. halvår 2013, får ret til at påbegynde en uddannelse eller opkvalificering efter dagpengeperiodens udløb. Man kan som hovedregel være omfattet af ordningen fra det tidspunkt, hvor ens dagpengeret er opbrugt og 6 måneder frem. De 6 måneder regnes fra dagpengerettens ophør. Henvender man sig fx først til jobcenteret 2 måneder efter at ens dagpengeret er ophørt, kan man være omfattet af ordningen i 4 måneder. Retten gælder i 26 uger ved dagpengeperiodens ophør og skal medvirke til et målrettet og sammenhængende kvalifikationsløft, som styrker de lediges muligheder for at komme i job. MBU har tidligere krævet, at alle AMU udbydere mindst en gang årligt skal udbyde de AMUkurser, som de er godkendt til. Der er nu sket en opblødning således, at de skoler der er godkendt til at udbyde kurser inden for en given FKB indbyrdes kan aftale, hvilken/hvilke skoler, der udbyder hvilke kurser. Dog således, at alle kurser fortsat skal udbydes mindst en gang årligt. Der oprettes praktikcentre, som skal øge kvaliteten i skolepraktik og som skal bidrage til en bedre udnyttelse af praktikpladskapaciteten med henblik på at eleverne i videst mulig omfang kommer i lønnet virksomhedspraktik. Praktikcentrene skal tilrettelægge et samlet forløb for elever, der ikke opnår en hel uddannelsesaftale med en virksomhed. På den måde kan eleven gennemføre sin uddannelse med en fleksibel kombination af skole- og virksomhedspraktik. Det kan Side 14 af 16

15 gøre det mere attraktivt for små virksomheder at tage en elev, selvom de ikke kan udbyde en fuld praktik. Forventet ikrafttræden efter sommerferien Der har hidtil inden for en række erhvervsuddannelser været et loft for, hvor mange elever der kan komme i skolepraktik (adgangsbegrænsning). Denne ophæves, så man er sikret en skolepraktikplads ved start på grundforløb. Gælder fortsat kun for de uddannelser, hvor der er skolepraktik. Der er afsat 35 millioner kroner i 2013 og 12 millioner kroner i 2014 til at fremme brugen af jobrotation i den private sektor. Baggrunden er, at jobrotation bruges i langt mindre omfang i private virksomheder end på offentlige arbejdspladser. Derfor bliver jobrotationsydelsen midlertidigt forhøjet fra 160 procent til 180 procent af højeste dagpengesats for private arbejdsgivere. TUR og HAKL kommer med på AMUkurs.dk Der var på seneste VEU-rådsmøde bred enighed om fokus på øget leveringssikkerhed. Danske erhvervsskoler vil spille ud med udspil. Meddelelser fra udvalgets medlemmer Dupont er ved at indføre variant af Lean. Dette understøttes via AMU (bl.a. forandringsparathed). Der er 6 voksenelever i gang, og 2 nyuddannede er ansat. Der er søgt 2 nye ungelever. Grundsted har overtaget elev fra Sojafabrikken Solae i Aarhus, som lukkede oktober 2012 (også ejet af Dupont). Cheminova startede nyt anlæg op i sep. med kompliceret kemi. 36 voksenelever er hjemme igen. Der ansættes ungelever igen til sommer, men der holdes pause med de voksne, hvor næsten alle er procesoperatører. Rockwool påvirkes af færre nybyggerier, men investerer ½ mia til ny produktionslinje til Doense. Står voer for at skulle indføre Lean. Har pt- 6-7 vokselærlinge. Virksomhederne Novo og Lundbeck kører intern Lean (ikke AMU). Der etableres et campus i Kalundborg, hvor 10. kl. og gymnasium samles. Muligt at Processkolen trækkes ud af EUC Nordvestsjælland for at indgå i campus. Der er tale om en administrativ sammenlægning, men med fokus på at tænke uddannelser sammen. Eux Side 15 af 16

16 skal fysisk til gymnasium. Meddelelser fra sekretariatet 8. Mødeplanlægning 2013 A. Næste ordinære møde Næste udvalgsmøde d. 18/ kl Mødeaktivitet 2013 Øvrige møder 2013: 13. juni 12. sep. 10. dec. 8. Mødeplanlægning 2013 A. Næste ordinære møde Sekretariatet undersøger, om mødet kan holdes hos Lundbeck i Lumsås, eller DAKA Biodiesel. UU-mødet d. 13/6 gerne med afholdelse på KTS. Møder i København kan godt starte kl Eventuelt 9. Eventuelt Intet Side 16 af 16

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 18. april 2013 kl. 9.30 ca. 16.15. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00.

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 18. april 2013 kl. 9.30 ca. 16.15. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00. DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) David Jensen Anne Jensen Leif Kloster Kurt Thuesen 3F-repræsentanter: Claus Eskesen (formand) Flemming Kristensen Mogens Lassen Anders Mortensen

Læs mere

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN København den 29.september 2014 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Allan Thomsen (3F Industri) Allan Max Frinsch (DI) Allan Borgwardt Schmidt (3F Industri) Bernard Pedersen (Dansk Byggeri)

Læs mere

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 3. december 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter 3F-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Pia Maul Andersen (frem til kl. 12.00)

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER København d. 24.april 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Morten V.B. Revsbeck Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Claus Henriksen Gitte Holm (sekretær) Helle Aalborg(sekretær)

Læs mere

Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00

Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00 Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00 Hos Danfoss Silicon Power GMBH Husumer strasse 251, 24941 Flensburg, Tyskland Til udvalgsmødet foreslå følgende dagsorden:

Læs mere

Poul Dreyer, 3F Carsten Dahl Petersen, DE Johan Hakman, DE Solvej Knoth, IU (referent) Dagsorden

Poul Dreyer, 3F Carsten Dahl Petersen, DE Johan Hakman, DE Solvej Knoth, IU (referent) Dagsorden Referat fra udvalgsmøde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Onsdag den 14. december kl. 10.00 12.30 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V Deltagere: Christine Bernt

Læs mere

Referat af MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR DET POSTALE OMRÅDE Mandag 16. december fra 10:00-14:00 hos 1. Indledning

Referat af MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR DET POSTALE OMRÅDE Mandag 16. december fra 10:00-14:00 hos 1. Indledning København den 10. april 2014 Arbejdstagersiden Kaj Andersen, formand Lone Gade Nielsen Morten Søndergård Arbejdsgiversiden Gitte Frid, næstformand Bodil Agnete Christensen Louise Milo Referat af MØDE I

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Onsdag d. 12. september 2012 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00.

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Onsdag d. 12. september 2012 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00. DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Kurt Thuesen Anne Jensen David Jensen 3F-repræsentanter: Claus Eskesen (formand) Flemming Kristensen Mogens Lassen Poul Erik Faarkrog, Fødevareforbundet

Læs mere

UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013

UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013 Juli 2013 UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013 - Aktiviteter siden UG 3 møde 4. april 2013 Jsn, les Cykel- og motorcykelområdet Cykel-, knallert- og MC nye svendeprøveopgaver Som en MI-udviklingsopgave har CELF udarbejdet

Læs mere

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalgs Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg En guide til medlemmer i de lokale uddannelsesudvalg Velkommen til det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalg

Læs mere

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Johnny Wichmann København den 22.juni 2015 3F-repræsentanter: Connie Sørensen Benedikte Maul Andersen Vinni Nørgaard Tilforordnede: Karin Jespersen, EUC

Læs mere

Flemming Lassen. Morten V.B. Revsbeck, DI REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

Flemming Lassen. Morten V.B. Revsbeck, DI REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER Dagsorden DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen (næstformand) Niels Henning H. Jørgensen Rasmus Grusgaard Industriens Uddannelser Tanja Bundesen Christina Stougaard Hansen Rikke Vium Madsen pkt.

Læs mere

København den 25. oktober 2011. Sekretariatet: Dorte Würtz, Niels-Erik Stahl. Afbud. Finn Buch Jannie Ottesen Bunk

København den 25. oktober 2011. Sekretariatet: Dorte Würtz, Niels-Erik Stahl. Afbud. Finn Buch Jannie Ottesen Bunk UdviklingsUdvalg for ArbejdsOrganisering København den 25. oktober 2011 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, Næstformand Helle Ankersen Kurt Mikkelsen (Vakant plads) Afbud Finn Buch Jannie Ottesen

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg den 5. september 2012 i Dansk Industri Til stede var: Lars Gram Poul Erik Faarkrog Thomas Johansen Lars Kaae Jens Ingvardsen

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. LAB - Lov om en aktiv

Læs mere

Velkommen til konference 2015 Lokale Uddannelsesudvalg

Velkommen til konference 2015 Lokale Uddannelsesudvalg Velkommen til konference 2015 Lokale Uddannelsesudvalg Kl. 9.30 10.00 Velkomst, dagens program - Ejendomsserviceteknikeruddannelsen, status v/ Formand Chefkonsulent Niels Henning Holm Jørgensen, DI Kl.

Læs mere

proces operatør uddannelsen

proces operatør uddannelsen proces operatør uddannelsen Hvad er en procesoperatør? Uddannelsens opbygning Procesindustrien i Danmark er midt i en rivende udvikling. Der er meget fokus på at udvikle nye teknologier, og på at have

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 12. januar 2012 kl. 9.45 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.45 10.00.

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 12. januar 2012 kl. 9.45 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.45 10.00. DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Leif Kloster Kurt Thuesen David Jensen LEDIG Flemming Kristensen Mogens Lassen Poul Erik Faarkrog, Fødevareforbundet Anders Mortensen Afbud fra: Niels Henning Holm

Læs mere

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU 31 Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Uanset hvordan et udvalg har valgt at organisere sig, er der nogle udgangspunkter for, hvordan opgaverne med fordel kan

Læs mere

Uddannelse fremtidssikring mod 2020

Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Personer med en erhvervsuddannelse udgør i dag den største medarbejdergruppe i det private erhvervsliv. Antallet af personer med en erhvervsuddannelse vil falde med

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser Den 19. september 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler 311 342 339

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Munkebjerg Hotel Munkebjergvej 125 7100 Vejle Mandag den 29. april 2013 28 faglærer havde taget imod tilbuddet om en introduktion og et lille kursus i anvendelse

Læs mere

REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: Mod Strategi 2013

REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: Mod Strategi 2013 København d. 26. september 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Morten V.B. Revsbeck Betina Guldfrid Funk Hansen Industriens Uddannelser:

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg den 28. november 2014 kl. 8.00 på Comwell Hotel Kolding Til stede var: Lars Gram Vagn Henriksen Thomas Johansen Lars Kaae Jens

Læs mere

København den 22.september 2011

København den 22.september 2011 København den 22.september 2011 LUU AMU Vest Hanne Jungquist Hansen (3F Industri) Henry Mikkelsen (3F Byg) LUU Tradium Erhverv Vagn Smidt (3F Byg) ** Niels Ove Pedersen (Tradium) Benny Madsen (Tradium)

Læs mere

Notat BILAG 1. Uddannelsestilbud til industrioperatører med overfladebehandlingsopgaver. 29.april 2014

Notat BILAG 1. Uddannelsestilbud til industrioperatører med overfladebehandlingsopgaver. 29.april 2014 BILAG 1 29.april 2014 Notat csh Uddannelsestilbud til industrioperatører med overfladebehandlingsopgaver Udviklingsudvalg for overfladebehandling har på udvalgsmødet den 20. februar 2014 drøftet mulighederne

Læs mere

Fredag d. 27. juni kl. 10.00-14.00. Ingeniørforeningen IDA s lokaler Kalvebod Brygge 31-33 - 1780 København V. 2. juli 2014

Fredag d. 27. juni kl. 10.00-14.00. Ingeniørforeningen IDA s lokaler Kalvebod Brygge 31-33 - 1780 København V. 2. juli 2014 MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 2. juli 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Finn Brøndum Niels Henning H. Jørgensen (deltog under pkt. 4-8)

Læs mere

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Program 13.00 13.10 Velkomst og status på reformen v/ Nanna Højlund, formand PASS 13.10 14.15 Form

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 11. sep. 2014 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00.

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 11. sep. 2014 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00. DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) David Jensen Anne Jensen Leif Kloster 3F-repræsentanter: Tina Christensen (formand) Anders Mortensen Flemming Kristensen Mogens Lassen Benedikte

Læs mere

1. Indledning. Indledning Godkendelse af dagsorden Program for workshoppen

1. Indledning. Indledning Godkendelse af dagsorden Program for workshoppen REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR FORSYNINGSOPERATØRUDDANNELSEN Onsdag den 12. januar 2011 fra kl. 10:00 til ca. 14:00 i Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 5. sal, 1780 København V Afbud:

Læs mere

LEAN. Sund fornuft oversat til sund praksis. side 1

LEAN. Sund fornuft oversat til sund praksis. side 1 LEAN Sund fornuft oversat til sund praksis side 1 E R H V E R V Hvem er Tradium Erhverv? Tradium Erhverv udbyder uddannelser og kompetenceløft primært under AMU programmet, og vores hovedfokus er at sikre

Læs mere

Fremtidens kompetencebehov 21. september 2011 Helsinki

Fremtidens kompetencebehov 21. september 2011 Helsinki Fremtidens kompetencebehov 21. september 2011 Helsinki Fokus på fag på højniveau og EUX Præsentation af LES og Industriens uddannelser Politisk kontekst Fokus på Image/attraktive uddannelser IU initiativer:

Læs mere

Bornholm som praktikplads-test-ø

Bornholm som praktikplads-test-ø Bornholm som praktikplads-test-ø - en afgrænset region til afprøvning af forsøg med alternative praktikpladsmodeller. - en mulighed for at understøtte en massiv kompetenceudvikling af et erhvervsliv, hvor

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse.

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse. Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 285 Offentligt Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

Referat fra møde i Procesindustriens Udviklingsudvalg Tirsdag d. 10. marts 2015 hos DuPont, 7200 Grindsted

Referat fra møde i Procesindustriens Udviklingsudvalg Tirsdag d. 10. marts 2015 hos DuPont, 7200 Grindsted DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Kurt Thuesen AFBUD David Jensen AFBUD LEDIG 3F-repræsentanter: Tina Christensen (formand) Poul Erik Faarkrog Mogens Lassen Flemming Kristensen

Læs mere

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0.

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Bedre Copyright og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale mellem regeringen (S og RV), V, DF, SF, LA og K om en reform af erhvervsuddannelserne Aftale om reform af erhvervsuddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Referat fra 51.. møde i Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri den 25. februar kl. 12 14 i Byggeriets Uddannelser Dato: 5. marts 2013 Tilstede: Steen Boesen 3F Formand Louise Pihl DB Næstformand

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Indledning Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg/en fagkomité repræsenterer du Dansk Byggeri og den sektion,

Læs mere

Industrioperatør. -på Processkolen i Kalundborg

Industrioperatør. -på Processkolen i Kalundborg Industrioperatør -på Processkolen i Kalundborg Industrioperatør Industrioperatøruddannelsen, som særligt tilrettelagte forløb for elever ansat i industrien, afvikles efter forskellige modeller efter elevernes

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Morten Gatzwiller mgw@star.dk

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Morten Gatzwiller mgw@star.dk Fra ufaglært til faglært på rekordtid Relevant beskæftigelseslovgivning Morten Gatzwiller mgw@star.dk Onsdag den 5. marts 2014 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 462 af 14/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.55T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE Forestil dig en verden uden faglærte. Det er nu, vi skal sørge for fremtidens arbejdskraft. Alle prognoser viser, at der bliver mangel på

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

EFTER MØDET ER DER FROKOST OG RUNDVISNING PÅ VIRKSOMHEDEN

EFTER MØDET ER DER FROKOST OG RUNDVISNING PÅ VIRKSOMHEDEN SSK DAGSORDEN FOR MØDE I UDVKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 7. JUNI 2012 KL. 10.00-12.30 HOS GÅSDAL BYGNINGSINDUSTRI, BÆKGÅRDSVEJ 40, 6900 SKJERN VI MØDES VED RECEPTIONEN EFTER MØDET ER DER FROKOST

Læs mere

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Tirsdag den 8. januar 2013 kl. 10.00-12.30 Mødet holdes hos Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 4. sal, 1780 København V Efter mødet

Læs mere

Skuemestervejledning

Skuemestervejledning Juni 2013 Skuemestervejledning Fotograf Billedmediernes Faglige Udvalg Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk FORMÅL MED VEJLEDNINGEN... 3 INDEN SVENDEPRØVEN...

Læs mere

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT Workshop på lederseminar for VEU-Centrene region Midtjylland RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT 27. november 2012 Ulla Nistrup 1 Program for workshoppen Introduktion til workshop 30 min.

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune

Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune Aftaleperiode: Partnerskabsaftalen løber i perioden 1.1.2014 1.1.2016. Aftale om forlængelse af

Læs mere

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB.

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg (c/o erhvervsskolerne) Marts 2015 Ref. nr.: AUB-50-02-01 Tilskudsordning til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

Fra ufaglært til faglært

Fra ufaglært til faglært Fra ufaglært til faglært Opkvalificering af grønne medarbejdere i folkekirken til anlægsgartnere Muligheder med mere... Om projektet Kompetenceudvikling af medarbejdere er i de senere år blevet et nøglebegreb

Læs mere

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune I indeværende notat beskrives hvordan forskellige elementer i beskæftigelsesreformen

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug 20. september 2012 Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Nøgletal 2009 2010 2011 Igangværende uddannelsesaftaler 97

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 436 af 13/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der skal bidrage til

Læs mere

Referat fra udvalgsmøde i UU for Energi og forsyning Tirsdag den 31. maj på Lindø Industriepark

Referat fra udvalgsmøde i UU for Energi og forsyning Tirsdag den 31. maj på Lindø Industriepark Referat fra udvalgsmøde i UU for Energi og forsyning Tirsdag den 31. maj på Lindø Industriepark Som bilag til referatet er vedlagt deltagerliste med kontaktoplysninger fra det fælles udvalgsmøde mellem

Læs mere

H HVORFOR OG HVORDAN!?

H HVORFOR OG HVORDAN!? HVORFOR OG HVORDAN!? 2 ENerhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og perioder med praktik. Der er ingen tvivl om, at

Læs mere

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014 Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Fra mødet om indsatsen for de jobparate blev de følgende pointer nævnt som

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 4. februar 2013 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Frank Tonsberg, EUC NVS Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jens Timm Jensen,

Læs mere

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING Onsdag den 21. april 2010 hos TEKO Center Danmark, Kystvejen 37, 8000 Århus C.

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING Onsdag den 21. april 2010 hos TEKO Center Danmark, Kystvejen 37, 8000 Århus C. København den 28. april 2010 DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Skrædderlaugs-repræsentant: Johnny Wichmann Afbud Dorte Junker (Dansk Mode og Textil) 3F-repræsentanter: Connie Sørensen

Læs mere

EUD-reform. - med fokus på kvalitet. Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet. Side 1

EUD-reform. - med fokus på kvalitet. Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet. Side 1 EUD-reform - med fokus på kvalitet Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet Side 1 Den smeltende isflage Faldende søgning fra 9./10. kl.: Fra 29 pct. i 2006 til 19 pct. i 2012 Højt frafald:

Læs mere

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110 De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD En introduktion for nye medlemmer Juni 2007 Varenr. 6110 Praktisk vejledning til nye medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Før-fasen til IKV for virksomheder

Før-fasen til IKV for virksomheder Håndbog Før-fasen til IKV for virksomheder Kompetencevurdering af ansatte i virksomheder Bilag til TUP 2012 - Projekt Før-fasen til IKV I AMU Materiale om IKV før-faseprocesser udarbejdet af VEU-Center

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til procesoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til procesoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til procesoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 476 af 17/04/2015 om uddannelsen til procesoperatør.

Læs mere

Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri Jan Nørskov Jørgensen, Tradium Erhverv REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri Jan Nørskov Jørgensen, Tradium Erhverv REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI DI-repræsentanter: Niels Henning Jørgensen Brigitte Pudor Gullev Dansk Byggeri repræsentanter: Jan Lærke København den 23. september 2011 3F-repræsentanter: Claus Eskesen Vagn Schmidt John Krøier Jensen

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE aarhustech.dk HVERT ÅR STARTER FLERE END 30.000 PÅ AARHUS TECH Som en af de største erhvervsskoler i Danmark spænder vi vidt

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Elias Pedersen Danske Regioner: Steen Norrit Janne Uth

Læs mere

Dagsorden. Onsdag d. 18. februar kl. 10.00-15.00. Hos AMU Nordjylland Sofievej 61 9000 Aalborg. 4. februar 2015

Dagsorden. Onsdag d. 18. februar kl. 10.00-15.00. Hos AMU Nordjylland Sofievej 61 9000 Aalborg. 4. februar 2015 Dagsorden 4. februar 2015 TAB/CSH DAGSORDEN FOR MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen (næstformand) Finn Brøndum Niels Henning

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering København den 15. juli 2014 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, formand Helle Ankersen Finn Buch (afbud) Finn Brøndum (afbud) 3F-repræsentanter: Pia Maul Andersen, næstformand Claus Eskesen Morten

Læs mere

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Side 1 Finanslovsaftaler 2010 Flerårsaftale for de erhvervsrettede

Læs mere

Afbud fra: Lars Thaarbøl, Helle Rommedahl, Pia Scheuer, Kirsten Ettrup, Dorte Madsen, Sussi Sandager, Hanne Nielsen, Pia Rønn og Bo Jonsson,

Afbud fra: Lars Thaarbøl, Helle Rommedahl, Pia Scheuer, Kirsten Ettrup, Dorte Madsen, Sussi Sandager, Hanne Nielsen, Pia Rønn og Bo Jonsson, Til LUU AMU 9. marts 2015 Referat fra møde i LUU AMU, den 26. februar 2015 Tilstede: Ea Kristensen, Mie Andersen, Ulla Mikkelsen, Elin Bundgaard, Rikke Hansen, Birgit Hansen, Anne-Lise Hansen, Susanne

Læs mere

idekatalog til arbejdet med innovation i AMU og EUD

idekatalog til arbejdet med innovation i AMU og EUD idekatalog til arbejdet med i AMU og EUD Invitation til samarbejde om De store forandringer, som foregår i industrien lige nu, kræver at vi går nye veje for at forny og udvikle industriens erhvervsuddannelser

Læs mere

Dagsorden til Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen

Dagsorden til Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen Dagsorden til Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen Tirsdag d. 7. december 203, kl. 0:00 i Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, Buen 5. sal Frokost kl. 3:00 hos Ida Davidsen Store Kongensgade

Læs mere

Referat af møde i UG 3

Referat af møde i UG 3 Referat af møde i UG 3 Den 10. april 2013 Dato: 4. april 2013 Tid: Kl. 10.00 15.00 Sted: Kl. 10-12 Aarhus Tech, Center for autoteknologi Hasselager Allé 2 8260 Viby J. Spørg efter Søren R. Glob Kl. 12

Læs mere

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg indenfor maler

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg indenfor maler 0 Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg indenfor maler 03-04-2014 Selandia Til stede / afbud / fraværende uden afbud Til stede: Charlotte Haslund Pet Vedel Helle Lemvig Ellis Jørgensen Niels

Læs mere

Irene Frederiksen orienterer kort om tankerne omkring bortfald af dimensionering, og de udfordringer vi må forvente.

Irene Frederiksen orienterer kort om tankerne omkring bortfald af dimensionering, og de udfordringer vi må forvente. Referat LUU SOSU møde den 5. februar 2014 Inviterede: Irene Frederiksen, Silkeborg Kommune Jonna Christiansen, Skanderborg Kommune Joan Sinberg, Favrskov Kommune Lone Kolbæk, Region Midt Lone Smedegaard,

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner Karen Stæhr, næstformand, FOA FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Danske Regioner:

Læs mere

Erhvervs- GrundUddannelsen

Erhvervs- GrundUddannelsen Information om Erhvervs- GrundUddannelsen ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Århus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder skal informere om ErhvervsGrundUddannelsen

Læs mere

HAKL dialogmøde 5. maj 2015 Strategi og erfaringer med udbud af garantikurser

HAKL dialogmøde 5. maj 2015 Strategi og erfaringer med udbud af garantikurser HAKL dialogmøde 5. maj 2015 Strategi og erfaringer med udbud af garantikurser Lisbeth Olander Rasmussen Chefkonsulent, Learnmark Erhverv lor@learnmark.dk Strategiske overvejelser udgangspunkt efteråret

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Det lokale uddannelsesudvalg for de merkantile uddannelser ved CELF

Det lokale uddannelsesudvalg for de merkantile uddannelser ved CELF Det lokale uddannelsesudvalg for de merkantile uddannelser ved CELF Referat af møde torsdag d. 27. februar 2014 Deltagere: Søren Christensen, Benedicte Drejer, Jesper Madsen, Thomas Rasmussen, Johnny Jørgensen,

Læs mere

Partnerskabsaftale 10. juni 2010

Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale Herlev til Herlev mellem Dansk Byggeri, Københavns tekniske skole (Herlev afdeling), UU-Nord og Herlev kommune i perioden 1.8.2010 til 31.12.2012 Baggrund

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for receptionist i henhold til bekendtgørelse nr. 432 af 13. april 2015 om uddannelsen til receptionist.

Læs mere

Fakta om erhvervsuddannelse med EUX

Fakta om erhvervsuddannelse med EUX Fakta om erhvervsuddannelse med EUX Formål Formålet med udvikling af erhvervsuddannelse med EUX er at sammensætte et uddannelsesmæssigtindhold, der giver elever en solid faglig erhvervsuddannelse kombineret

Læs mere

Dine muligheder som ledig

Dine muligheder som ledig Dine muligheder som ledig Mulighederne er mange, når man er ledig... VEU-center Østjylland hjælper dig med at se seks af dem. 1 Bliv Voksenlærling En voksenlærling er en person over 25 år, der gennemfører

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere

Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere Region Sjællands Serviceassistentprojekt Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere Notat til MED-HU den 10. oktober 2013 Koncern HR, Jura og forhandling Version 1.1, den 24. september 2013 Indhold

Læs mere