REFERAT TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 6.. december 2012 kl ca Morgenmad og kaffe fra kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 6.. december 2012 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00."

Transkript

1 DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) David Jensen 3F-repræsentanter: Claus Eskesen (formand) Flemming Kristensen Mogens Lassen Anders Mortensen Afbud fra: Anne Jensen Leif Kloster Kurt Thuesen Afbud fra: Poul Erik Faarkrog, Fødevareforbundet IF-Sekretariatet: Morten Møldrup Eksterne: REFERAT TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG Torsdag d. 6.. december 2012 kl ca Morgenmad og kaffe fra kl hos Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D, 4. sal 1780 København V. Det blå mødelokale Bilagsliste: Bilag 1: Handlingsplan UU Procesindustri (udkast) Bilag 2: Bekendtgørelsesbilag Procesoperatør med ændringer 2013 Side 1 af 16

2 OPSUMMERING AF DAGSORDEN 1. Indledning A. Godkendelse af dagsorden og referat fra udvalgsmødet 12. september UU Handlingsplan 2013 & orientering om IF/IU-seminar d /12 3. Varighed af svendeprøvens driftsprøve 4. Ændringer i Procesoperatøruddannelsen 5. Implementering af ny svendeprøve 6. Status på udvalgets aktiviteter 7. Meddelelser 8. Mødeplanlægning Eventuelt Side 2 af 16

3 1. Indledning 1. Indledning A. Godkendelse af dagsorden og referat (referat fra mødet 12. sep findes bagerst i mødematerialerne) A. Godkendelse af dagsorden og referat Referat og dagsorden godkendes uden bemærkninger. 2. UU Handlingsplan 2013 & orientering om IF/IUseminar d /12 (diskussionspunkt) Kl UU Handlingsplan 2013 & orientering om IF/IUseminar d /12 (diskussionspunkt) Der er afholdt IF/IU seminar d november. Formandskabet orienterer. Udvalget besluttede ifm. behandling af SWOT-analysen følgende indsatsområder for Orientering om IF-strategi seminaret: På strategiseminaret blev sammenfatning af UU ernes SWOT-analyser behandlet (EUD hhv. AMU). Der er gengangere ift. vores handlingsplan herunder leveringssikkerhed/garantikurser. Udvalget prioriterer nedenstående 3 aktiviteter: 1. En samlet styrkelse af praktikuddannelsen, herunder kursus for oplæringsansvarlige 2. Større leveringssikkerhed i AMU = færre aflysninger (garantikurser) 3. Forbedre procesoperatøruddannelsen image (få solgt det gode produkt) Disse indsatsområder er indarbejdet i sekretariatets udkast til handlingsplan 2013 (se bilag 1). Til orientering behandler og vedtager IF-udvalget d. 3. december en overordnet strategiplan for IF. Det kan betyde, at vi som udviklingsudvalg kommer til at arbejde med flere/andre aktiviteter end dem, som er angivet i UU handlingsplanen (bilag 1) Vi diskuterede også evt. restrukturering af IF s EUDuddannelser. Kan vores EUD bygges sammen på andre måder, som tilgodeser små uddannelser med et årligt optag samt nye rammer. Der arbejdes ud fra en præmis om, at voksenelever tager pladserne fra ung-elever. Dette kan vi ikke genkende i procesindustrien. Demografi udviklingen inden for særligt procesindustrien betyder, at det er nødvendigt at løfte de voksne ufaglærte til faglærte. Det er ikke er nok kun at uddanne ungelever. Evt. styrke muligheden for at stykke sin EUD sammen via AMU-kurser, eller udarbejde en ny fællesmængde ml. vores EUD, så eleverne har fag sammen på tværs af EUD-uddannelser. Indstilling: Det indstilles, at udvalget diskuterer og supplerer udkastet til handlingsplan, herunder giver input til, hvordan vi konkret kan arbejde med at: Øge leveringssikkerheden i AMU Forbedre procesoperatøruddannelsen image Identitet ml. AMU-kursus og EUD-fag kan betyde, at man kan skabe større aktivitet/volumen ved at samkøre EUDelever og AMU-kursister. Det er pt. udelukkende muligheder og fremtidsscenarier, som der arbejdes videre med i sekretariatet. Mht. øget leveringssikkerhed er det centralt, at udvalget, sekretariatet og organisationerne bag støtter aktivt op omkring markedsføring af udvalgte garantikurser (*), da det indebærer en økonomisk risiko for udbyderne. (*) Garantikurser er kurser, som afholdes uanset antal tilmeldte kursister. Udvalget kan med fordel indledningsvist diskutere, hvilke typer af kurser, som ønskes afholdt med garanti: Ift. GVU skal vi arbejde med AMU-pakker, som er meritgivende ift. EUD. Følgende overordnede indsatsområder på tværs af IF s udviklingsudvalg er efterfølgende besluttet for 2013: 1. Leveringssikkerhed i AMU, herunder garantikurser. Indsatsen ses som vigtig i forhold til at øge aktiviteten på IF s AMU kurser og sikre flere Side 3 af 16

4 Kurser målrettet udlærte procesoperatører (de er alt andet lige vanskeligere at få afholdt, da målgruppen er mindre der er færre faglærte procesoperatører end ufaglærte) Kurser (evt. mindre pakke) inden for et givet fagområde (f.eks. Reparation og vedligehold) Tidligere sællerter, som nu har lav aktivitet De mere grundlæggende kurser Skolernes egne kursuspakker Tema-pakker om energi mv. Kurser til ledige ift 6 ugers selvvalgt uddannelse Etc. Der vil til næste møde blive udarbejdet en statistik over aktiviteten på kurserne under FKB 2786 Produktion og teknik i procesindustrien Endelig UU handlingsplan rundsendes til kommentering i udvalget primo tilfredse kunder 2. Jobmobilitet og uddannelse gennem AMUpakker. Helt overordnet er indsatsen vigtig i forhold til at øge motivationen hos medarbejdere og virksomheder i fht. at gå i gang med et kompetencegivende uddannelsesforløb 3. En ny EUD-amukurs.dk. Portalen kan være et vigtigt redskab til at skabe overskuelighed og overblik i forhold til afklaring og planlægning af et erhvervsuddannelsesforløb for medarbejdere og virksomheder i industrien. Desuden kan portalen være en stor hjælp til at øge gennemskueligheden omkring uddannelsesmuligheder for personer med en GVU plan 4. Nye modeller for IF s erhvervsuddannelser. Flere af IF s erhvervsuddannelser har svært ved at fungere under de nuværende finansielle rammer for erhvervsuddannelserne. Dertil forventes det, at erhvervsuddannelserne i 2013 vil blive reformeret, og at dette kan få betydning for hvilke muligheder, der er omkring form og indhold for IF s erhvervsuddannelser. 5. Optimering og udvikling af eksisterende IKV/RKV praksis inden for IF s område. Der er i dag stor usikkerhed om kvaliteten af de IKV/RKV, der foretages inden for IF s område. Samt om måden de gennemføres på er optimal i forhold til de behov, som industriens medarbejdere og virksomheder har. 6. Mere læsbare websøgetekster og vis kvalitet-spørgsmål på IF s AMU kurser. Bedre websøgetekster for IF s AMU kurser vil gøre dem mere forståelige for virksomheder og medarbejdere og dermed lettere at markedsføre på fx amukurs.dk. Læsbare vis kvalitet spørgsmål vil gøre det lettere for IF målgruppen at evaluere IF s AMU kurser på en hensigtsmæssig måde. UU erne skal forholde sig til IF s indsatsområder i det omfang det giver mening i forhold til udvalgenes uddannelsesportefølje. Orientering om IU-konference om energi/miljø: D. 2/11 holdt IF fælles konference med MI. Temaet var energi og miljø. Formålet med konferencen var at bidrage til større bevidsthed om, hvorfor det er vigtigt at omstille produktion og forbrug til en mere optimal udnyttelse af energi, vand og materialer samt en større anvendelse af vedvarende energikilder. Det er væsentligt for os alle. Uanset om vores rolle er at udvikle industriens uddannelser i UU og UG eller bidrage til en bæredygtig Side 4 af 16

5 produktion som medarbejder i industriens virksomheder. Temadagen om energi/miljø gav inspiration og beredskab til den fortsatte udvikling af vores EUD og AMU. For nærmere information henvises til papiret Opsamling på IU energi- og miljøkonference, som kan eftersendes til interesserede UU-medlemmer samt konferencens hjemmeside: ergiogmiljoe/konferenceomenergiogmiljoe/ samt nyhed på IU s web: 38.html?nav=rel Et udvalgsmedlem oplyser, at virksomheden har pligt til at have energigrupper ift. certificering. Virksomheden han lavet ny model, hvor energi er koblet sammen med Lean og sikkerhed ift ugentlige tavlemøder. Det betyder, at virksomheden ikke skal afholde 4 obligatoriske møder med energigrupper. Udvalget ønsker, at det nye energi-kursus tilkobles som valgfrit specialefag til procesoperatør-uddannelsen. Ad 1: En samlet styrkelse af praktikuddannelsen, her-under kursus for oplæringsansvarlige Kursus for praktikansvarlige ønskes afholdt uge 23/24 med an varighed af 3 dage. Nedenstående AMU-kurser anvendes: Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling (2 dage) Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge (1 dag) Ny praktikvejledning: Sekretariatet har til inspiration fået tilsendt praktikmateriale fra en række virksomheder og arbejdet med ny praktikvejledning fortsætter Ad2: Større leveringssikkerhed i AMU = færre aflysninger (herunder garantikurser) Udvalgsdiskussion: Aflysning af kurser er også en udfordring for procesindustrien, og formandskabet orienterer, at erhvervsskolerne på seneste VEU-rådsmøde er interesserede i at drøfte mulighederne for garantikurser. Alle skoler er forpligtigede til at udbyde alle kurser min. en gang om året, med mindre der kan indgås andre aftaler herom. Skolerne kan forventes at være interesserede Side 5 af 16

6 i at diskutere rammerne for udbud og afholdelse af AMUkurser. Dette også for at forebygge uhensigtsmæssigheder, fx at skoler evt. vælger at udbyde kurser på tidspunkter, hvor de med stor sandsynlighed kan forudse, at der ikke kommer et helt hold (fx primo januar). Beslutning: Skolerne med godkendelse til hver FKB inviteres til udvalgsmødet 13. juni Sekretariatet laver med udgangspunkt i behandlingen af dette punkt diskussionsoplæg (udspil) om Leveringssikkerhed inden for udvalgets kurser, herunder: -hvilke kurser skal udbydes hyppigt og bredt? -hvilke kurser skal udbydes 1 gang/2 gange årligt (landsplan/øst-vest)? Herunder kursusafholdelse på skift ml skolerne -hvilke kurser ønskes udbudt med garanti? -afspejler antallet af kursusudbydere det faktiske behov? I oplæg indgår: Statistik om historisk afholdt aktivitet på skoleniveau + nuværende udbud på amukurs.dk indgår i nødvendigt omfang Evt. farvemarkering (røde, gule, grønne kurser) Der udarbejdes efterfølgende plan for markedsføring af garantikurser mv. Ad3: Forbedre procesoperatøruddannelsen image (få solgt det gode produkt) Hovedudfordring: Hverken de unge, deres forældre eller UU-vejlederne ved helt, hvad det vil sige at være procesoperatør. Er man praktisk begavet, så vejledes der mod de mere kendte/etablerede eud (smed, murer, elektriker etc.) Udvalgsdiskussion: Hvad kan vi gøre som udvalg? Beslutning: sekretariatet udarbejder med udgangspunkt i nedenstående ideer og forslag et diskussionsoplæg: Erfaringer fra TUR med uddannelsesambassadører (ny-uddannede, voksenlærlinge). Kræver uddannelse af ambassadører og frikøb fra virksomheden Chef for uddannelsesvejledning inviteres til UUmøde 2013 ( vi har denne udfordring, hvordan gør vi ift. UU-vejledninger ) Side 6 af 16

7 Virksomheds/skole samarbejde, hvor 10. klasser inviteres på virksomhedsbesøg med rundvisning af elev+udlært procesoperatør. Evt. som Åbent Hus i Procesindustrien. Formidles via UUvejledere. Udvalget ønsker ikke kræfterne lagt på deltagelse på uddannelsesmesser og lign., da værdien ikke forventes at stå mål med indsatsen ( de unge stopper ikke og ser på, hvad det drejer sig om ) Udvalget har (jf. Udviklingsredegørelsen) beskrevet standardmerit for elever: med en gymnasial uddannelse med industrioperatøruddannelse der er fyldt 25 år, og som har mindst 2 års relevant erhvervserfaring inden for branchen, at Sekretariatet afventer tilbagemelding fra MBU. Denne indsats er en del af at markedsføre procesoperatøruddannelsen som en attraktiv uddannelsesmulighed. Beslutning: udvalget drøfter på UU-møde 1. halvår 2013, hvordan disse muligheder bedst kan indgå ift. den samlede indsats. Herunder også eux, videreuddannelsesmuligheder (KVU/teknologuddannelserne etc.) og lign. Markedsføring mod nye brancher Flere og flere spildevandsselskaber godkendes som praktikvirksomheder og/eller har procesoperatører ansat. Beslutning: UU ønsker fokus på spildevandsselskaberne Fx et info-møde med deltagelse af repræsentant(er) fra selskaber, som har erfaring med uddannelsen (Esbjerg, Haderslev) Elever i procesindustrien har typisk et praktikophold ved virksomhedens spildevandsanlæg (op til 10 uger). Dette kan evt. indgå i info-mødet. Dette initiativ kan ses som en del af at synliggøre uddannelsen som værende grøn samt synliggøre, at procesoperatører ikke kun arbejder i industrien. Sekretariatet undersøger 2013 behov og udbredelsen af procesoperatører på Nordsøen (Mærsk, Dong, Statoil) som kontrolrums -operatører. Side 7 af 16

8 DI, 3F, HK og DM sammen søgt Industriens Uddannelses- og Samarbejdsfond om projekt med titel: Faglærte for fremtiden. Et fokusområde er erhvervsuddannelsernes image samt markedsføring overfor elever, forældre, vejleder m.v. Dertil er projektet også tænkt som platform for andre projekter og initiativer, som DI, 3F, HK og DM både sammen og hver især er engageret i, men også eksterne projekter er velkomne på platformen, hvis det taler for styrkelse af industriens erhvervsuddannelser. Beslutning: projektet følges og UU s formandskab og sekretariatet vurderer, om tanker bag og resultaterne af projektet kan nyttiggøres ift Procesoperatøruddannelsens image 3. Varighed af svendeprøvens driftsprøve (beslutningspunkt) Kl Varighed af svendeprøvens driftsprøve (beslutningspunkt) Det eneste hængeparti ifm. ny svendeprøver er længden af driftsprøven. Baggrund: På den ene side ønskede de tilstedeværende skuemestre samt skoler på Procesoperatørkonferencen at bevare 6 timers driftsprøve, pga: Hvis kun 4 timer vil det ikke være muligt at få tjekket de elever, hvis teoretiske niveau man efter skriftlig og mundtlig prøve stadig er lidt usikker på. Dette vægtede højt hos skuemestrene. Der er af tidsmæssige årsager alligevel ikke mulighed for at køre et fejlfindingshold efter driftsprøven (dog vil man ved store hold kunne afholde nogle af de mundtlige eksaminationer) Ingen elev kan gemme sig i mere end 5 timer (men det kan han på fire) De 6 timer muliggør to forskellige produkter ved skift/overlevering Flere anlæg tager tid om nå starte op og nå stabil drift (kunne løses ved varm overlevering, så eleverne ikke selv starter op, men opstart af anlæg er en del af arbejdet) Ved en sammenhængende produktion, hvor produktet flytter ml. tre anlæg, kan det vanskeligt nås på 4 timer Beslutning: UU beslutter, at varigheden af driftsprøven fortsat er 6 timer. Udvalget ønsker, at skolerne klæder eleverne på til, at skuemestrene fremadrettet vil trække elever ud under driftsprøven i højere grad end tidligere. Dette for at få et bedre og mere retfærdigt individuelt bedømmelsesgrundlag for både stærke og mindre stærke elever. Eleverne kan fx forvente, at skulle: Redegøre for grundprincipperne for det anlæg/delanlæg, som der køres på ( hvordan virker det ) Redegøre for fx teorien for pasteurisering af mælk Forklare hvorfor vi gør, som vi gør Redegøre for energibalance Udføre ekstra beregninger Der er forståelse for, at der kan være perioder, som er spildtid f.eks. ved opstart af anlæg (ultrafiltrering, destillationskolonne), men opgaven kan så her være at få Side 8 af 16

9 udnyttet den bedst muligt til at udfordre eleverne. Eleverne skal også udfordres efter opstart ved f.eks.: Omstilling til hasteordre Forstyrrelser f.eks. at der nu skal produceres 80% sprit og ikke længere 90% Simuleret pludselig sygdom Mv. Skolerne har allerede redskaberne i form af ad hoc opgaver mv. disse kan bringes mere i spil. På den anden side, er det erfaringen blandt de at udvalgets medlemmer, som også er skuemestre, at der er for megen spildtid med 6 timer. Der er eksempler på, at eleverne har gjort rent og ryddet op efter 5 timer. 4 timers driftsprøve vil også presse eleverne mere. Individuel bedømmelse af driftsprøven Driftsprøven nævnes som den, det er sværest at bedømme individuelt. Spørgsmålet er, hvordan vi kan sikre, at skuemestrene får et bedre billede af eleverne til driftsprøven kan det sættes i system? En mulighed er at indføre muligheden for at trække elever ud individuelt undervejs i den praktiske prøve for at skabe et bedre individuelt bedømmelsesgrundlag. Det træner eleverne i at præsentere det de har lavet. Det kan så primært foregå ml. den 4. og 6. time. Indstilling: Det indstilles, at udvalget beslutter sig for driftsprøvens varighed i den nye svendeprøve. Herunder, hvordan individuel bedømmelse af driftsprøven kan styrkes. Formalia/proces omkring individuel bedømmelse kan efterfølgende evt. beskrives i uddannelsesordningen. 4. Ændringer i Procesoperatøruddannelsen Beslutningspunkt. Kl Ændringer i Procesoperatøruddannelsen Udvalget Sekretariatet skal senest 21. december indsende nyt bekendtgørelsesbilag til MBU. Udkast hertil findes som bilag 2. Udvalget godkender udkastet til bekendtgørelsesbilag. Studenter på evt. kommende merit-ordning bør have mulighed for fag på højere niveau og/eller andre fag. Side 9 af 16

10 Indstilling: Det indstilles, at udvalget godkender udkastet med evt. bemærkninger. Sekretariatet går derefter i dialog med MBU og evt. opfølgende spørgsmål og udfordringer diskuteres med UU formandskabet. Supplerende bemærkninger: Mht. afholdelse af parallelle mundtlige overhøringer (i et lokale sidder en DI skumester og faglærer A, og i det andet 3F skuemester + faglærer B) forudsætter en sådan løsning, at der er 2 faglærere, som har fulgt holdet gennem hle uddannelsen. Jf. bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser. nr. 863 af 16 august stk 2 punkt 2. "Bedømmelsen foretages af eksaminandens lærer, der er eksaminator, og normalt 2 censorer (skuemestre) udpeget af det faglige udvalg. Disse censorer skal have den fornødne indsigt i uddannelsen og det fagområde, prøven vedrører, og må ikke have ansættelse ved uddannelsesinstitutionen eller elevens praktiksted eller være elevens arbejdsgiver. Ved praktiske prøver skal censorerne være til stede under hele prøven, medmindre andet fremgår af reglerne om uddannelsen." Sagen er, at elevens eksaminator, som er elevens lærer, skal eksaminerer eleven. Det betyder, at eleverne skal have været undervist af to lærere, som har fulgt eleven længe nok til, at kunne varetage opgaven som eksaminator. I mange tilfælde vil der være 2 lærere, som har fulgt eleven længe nok til, at kunne varetage opgaven som eksaminator. Men det vil ikke altid være tilfældet. Som vi tidligere har drøftet er der også andre udfordringer f.eks. risiko for, at karakterniveauet bliver sat forskelligt i de 2 lokaler med risiko for klagesager. Vi kan med lidt god vilje godt holde 16* mundtlig overhøring på en dag. Når der er større hold, så har vi alligevel en udfordring, hvor vi er nødt til at forlænge svendeprøven med en dag, da der til fejlfinding max. kan afholdes 16 * fejlfinding (pga. udstyr/anlægs begrænsninger). Med mindre driftsprøven reduceres til 4 timer. Indstilling: Side 10 af 16

11 Det indstilles på ovenstående baggrund, at der ikke arbejdes videre med en model, som indeholder parallelle mundtlige overhøringer. 5. Implementering af ny svendeprøve (orienteringspunkt) Kl Udvalget har besluttet, at den nye svendeprøve ønskes implementeret hurtigst muligt. Lovgivningsmæssigt reguleres dette via paragraf 7, stk 4 i Strøm, styring og it bekendtgørelsen: Stk. 4. Skolen fastsætter i den lokale undervisningsplan eventuelle overgangsordninger for elever, der er begyndt på uddannelsen efter de hidtil gældende regler. 5. Implementering af ny svendeprøve UU tilslutter sig, at det overlades til skolerne/luu at finde konkrete løsninger for de konkrete hold ift., om og hvordan det enkelte hold sluses over på den nye svendeprøve. Der skal være mulighed for, at undervisningen særligt i den sidste del af uddannelsen skal afspejle de nye tiltag i svendeprøven. Det betyder, at skolerne i samråd med LUU kan overflytte igangværende elever til ny bekendtgørelse og dermed ny svendeprøve, såfremt dette beskrives i den lokale undervisningsplan. Jeg har gjort skolerne opmærksomme på udvalgets ønske om en hurtig overflytning samt at eleverne skal orienteres om beslutningen hurtigst muligt. Men der er flere forhold, som man skal være opmærksomme på. Fx vil de hold med IOP der læser videre til Procesoperatør møde de nye krav hurtigere end de rene procesoperatørhold, såfremt skoler og UU fastsætter en skarp skæringsdato (fx 1/1 2015). Det gælder også studenter -hold og voksenelev hold. Eleverne har efter skolernes oplysninger i øvrigt ingen specielle ønsker om at komme med hurtigt over på ny ordning. Det betyder, at vi overlader det til skolerne/luu at finde konkrete løsninger for de konkrete hold. Det giver den bedste fleksibilitet og faglige hensyntagen ift de forskellige hold og de forskellige måder, som skolerne kører uddannelsen på. 6. Status på udvalgets aktiviteter Kl Ny praktikvejledning Der er d. 27/ afholdt dialogmøde med deltagelse ca. 20 virksomhedsrepræsentanter. Sekretariatet indarbejder kommentarer i Praktikvejledningen. Endeligt udkast behandles på udvalgsmødet d. 18. april Status på udvalgets aktiviteter Udvalget havde ingen kommentarer. Side 11 af 16

12 Faglærerkursus 2012 Der afholdes faglærerkursus d dec. Fokus vil bl.a. være på: 1) Sammensætning af kursuspakker. Deltagerne er bedt om at medbringe eksisterende kursuspakker og brochurer/ markedsføringsmateriale samt fortælle om, hvorfor de er skruet sammen, som de er & erfaringer med kursuspakkerne (hvad virker, hvad virker ikke; åbne hold/virksomhedshold; hvad kendetegner en attraktiv kursuspakke? mv.) 2) Øget aktivitet på FKB 2786s kernekurser Skal vi have færre kurser? (hvilke bør udgå) Skal vi have et øget skolesamarbejde om, hvilke skoler der udbyder hvilke kurser og hvornår? Etc. Non-food AMU analyse Der er afholdt opstartsmøde d. 18. oktober. Analyseprojektet vil primært blive udført af EUC Lillebælt og i mindre omfang AMU Syd. Status følger i det nye år. EUD rettet mod vand-, spildevand- og affaldsområdet Sekretariatet har modtaget henvendelse fra EUC Syd, der fortæller, at der er mange virksomheder, der efterspørger en EUD rettet mod vand-, spildevand- og affaldsområdet. Der afholdes et første internt IF-møde 30/11. Nye AMU-kurser Produktion for operatører i procesindustrien (3 dage) Kursusbeskrivelse Deltageren kan med baggrund i viden om produktionsflow og -processer samt tilhørende produktionsudstyr i procesindustrien producere de planlagte produktionsordrer samt gribe ind ved afvigelser fra normal drift (for eksempel afvigelser på flow, temperatur, tryk, niveau, kvalitet, produktionstekniske nøgletal m.v.). Endvidere kan deltageren ved drift af produktionsanlæg arbejde efter gældende regler og procedurer for eksempelvis produktion, kvalitet, sikkerhed, hygiejne, miljø og energi samt registrere/dokumentere produktionsdata. Ende- Side 12 af 16

13 lig kan deltageren kommunikere fagligt om produktionsmæssige forhold med kollegaer, driftsledelse og andre faggrupper. Målgruppe AMU-kurset henvender sig primært mod ufaglærte operatører, der har - eller søger - arbejde inden for procesindustrien Effektivisering for operatører i procesindustrien (3 dage) Deltageren kan, med baggrund i teoretisk viden og praktisk erfaring med produktionsflow, -processer og - udstyr samt enkelt komponenter i procesindustrien, effektivisere den daglige produktion med hensyn til eksempelvis spild, materiale- og energiforbrug, miljøbelastning og kapacitetsudnyttelse m.v. Endvidere kan deltageren observere, identificere og vurdere typiske produktions-/procesfejl med hensyn til for eksempel kvalitet, mængde, tidsforbrug, differencer i målinger, afvigelser i råvare og tilsætningsmaterialer, fejl i recepter/forskrifter m.v.. Endelig kan deltageren afhjælpe produktions-/procesfejl direkte ved anlægget og/eller rapportere videre samt efterfølgende indgå i dialog med driftsledelse, andre faggrupper og specialister m.v. om løsning og forebyggelse af problemet, så situationen/fejlen ikke gentages/genopstår. Målgruppe AMU-kurset henvender sig primært mod erfarne, ufaglærte operatører inden for procesindustrien. Kurserne kan kombineres med eksisterende 2 dages kurser (til en fuld uge). Det gælder f.eks.: Anvendelse af 5-S modellen for operatører Forebyggelse af fejl med Poka-Yoke for operatører Systematisk problemløsning for operatører Forretningsforståelse for produktionsmedarbejdere Miljø- og energiforbedringer i industrien Montage og justering af sensorer i procesindustri Produktionskemi for operatører Identifikation i procesindustriel produktion 7. Meddelelser 7. Meddelelser Meddelelser fra Formandskabet Ændringer på EUD- og AMU-området (herunder VEUrådsmødet) -præmieordning Meddelelser fra Formandskabet AER, Arbejdsgivernes Elevrefusion skifter navn til AUB, Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. Formålet med Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, Side 13 af 16

14 -omlægning af AER til AUB -leveringssikkerhed og garantikurser Meddelelser fra udvalgets medlemmer Meddelelser fra sekretariatet AUB, er at skaffe flere praktikpladser inden for erhvervsuddannelserne. Offentlige og private arbejdsgivere bidrager til AUB. Arbejdsgivere, elever, skoler og udvalg kan få støtte i forbindelse med uddannelse af elever. Præmie og bonus bliver nedsat til kr. for uddannelsesaftaler, der indgås i 2013 og forsvinder helt i Eleven skal være over 25 år. Der er indgået aftale om økonomi til VEUcentrene for en fireårig periode med de samme opgaver som nu. Der er afsat 480 mio. kr. på Beskæftigelsesministeriets område i 2013 til uddannelsesløft af ledige, der står overfor at miste dagpengeretten. Dagpengemodtagere, som opbruger dagpengeretten i 1. halvår 2013, får ret til at påbegynde en uddannelse eller opkvalificering efter dagpengeperiodens udløb. Man kan som hovedregel være omfattet af ordningen fra det tidspunkt, hvor ens dagpengeret er opbrugt og 6 måneder frem. De 6 måneder regnes fra dagpengerettens ophør. Henvender man sig fx først til jobcenteret 2 måneder efter at ens dagpengeret er ophørt, kan man være omfattet af ordningen i 4 måneder. Retten gælder i 26 uger ved dagpengeperiodens ophør og skal medvirke til et målrettet og sammenhængende kvalifikationsløft, som styrker de lediges muligheder for at komme i job. MBU har tidligere krævet, at alle AMU udbydere mindst en gang årligt skal udbyde de AMUkurser, som de er godkendt til. Der er nu sket en opblødning således, at de skoler der er godkendt til at udbyde kurser inden for en given FKB indbyrdes kan aftale, hvilken/hvilke skoler, der udbyder hvilke kurser. Dog således, at alle kurser fortsat skal udbydes mindst en gang årligt. Der oprettes praktikcentre, som skal øge kvaliteten i skolepraktik og som skal bidrage til en bedre udnyttelse af praktikpladskapaciteten med henblik på at eleverne i videst mulig omfang kommer i lønnet virksomhedspraktik. Praktikcentrene skal tilrettelægge et samlet forløb for elever, der ikke opnår en hel uddannelsesaftale med en virksomhed. På den måde kan eleven gennemføre sin uddannelse med en fleksibel kombination af skole- og virksomhedspraktik. Det kan Side 14 af 16

15 gøre det mere attraktivt for små virksomheder at tage en elev, selvom de ikke kan udbyde en fuld praktik. Forventet ikrafttræden efter sommerferien Der har hidtil inden for en række erhvervsuddannelser været et loft for, hvor mange elever der kan komme i skolepraktik (adgangsbegrænsning). Denne ophæves, så man er sikret en skolepraktikplads ved start på grundforløb. Gælder fortsat kun for de uddannelser, hvor der er skolepraktik. Der er afsat 35 millioner kroner i 2013 og 12 millioner kroner i 2014 til at fremme brugen af jobrotation i den private sektor. Baggrunden er, at jobrotation bruges i langt mindre omfang i private virksomheder end på offentlige arbejdspladser. Derfor bliver jobrotationsydelsen midlertidigt forhøjet fra 160 procent til 180 procent af højeste dagpengesats for private arbejdsgivere. TUR og HAKL kommer med på AMUkurs.dk Der var på seneste VEU-rådsmøde bred enighed om fokus på øget leveringssikkerhed. Danske erhvervsskoler vil spille ud med udspil. Meddelelser fra udvalgets medlemmer Dupont er ved at indføre variant af Lean. Dette understøttes via AMU (bl.a. forandringsparathed). Der er 6 voksenelever i gang, og 2 nyuddannede er ansat. Der er søgt 2 nye ungelever. Grundsted har overtaget elev fra Sojafabrikken Solae i Aarhus, som lukkede oktober 2012 (også ejet af Dupont). Cheminova startede nyt anlæg op i sep. med kompliceret kemi. 36 voksenelever er hjemme igen. Der ansættes ungelever igen til sommer, men der holdes pause med de voksne, hvor næsten alle er procesoperatører. Rockwool påvirkes af færre nybyggerier, men investerer ½ mia til ny produktionslinje til Doense. Står voer for at skulle indføre Lean. Har pt- 6-7 vokselærlinge. Virksomhederne Novo og Lundbeck kører intern Lean (ikke AMU). Der etableres et campus i Kalundborg, hvor 10. kl. og gymnasium samles. Muligt at Processkolen trækkes ud af EUC Nordvestsjælland for at indgå i campus. Der er tale om en administrativ sammenlægning, men med fokus på at tænke uddannelser sammen. Eux Side 15 af 16

16 skal fysisk til gymnasium. Meddelelser fra sekretariatet 8. Mødeplanlægning 2013 A. Næste ordinære møde Næste udvalgsmøde d. 18/ kl Mødeaktivitet 2013 Øvrige møder 2013: 13. juni 12. sep. 10. dec. 8. Mødeplanlægning 2013 A. Næste ordinære møde Sekretariatet undersøger, om mødet kan holdes hos Lundbeck i Lumsås, eller DAKA Biodiesel. UU-mødet d. 13/6 gerne med afholdelse på KTS. Møder i København kan godt starte kl Eventuelt 9. Eventuelt Intet Side 16 af 16

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 18. april 2013 kl. 9.30 ca. 16.15. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00.

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 18. april 2013 kl. 9.30 ca. 16.15. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00. DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) David Jensen Anne Jensen Leif Kloster Kurt Thuesen 3F-repræsentanter: Claus Eskesen (formand) Flemming Kristensen Mogens Lassen Anders Mortensen

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 6.. december 2012 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00.

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 6.. december 2012 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00. DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Kurt Thuesen Anne Jensen David Jensen Leif Kloster 3F-repræsentanter: Claus Eskesen (formand) Flemming Kristensen Mogens Lassen Poul Erik Faarkrog,

Læs mere

IFs STRATEGI 2013 indsatsområder

IFs STRATEGI 2013 indsatsområder Bilag 7.1.1. IF s indsatsområder 2013 IFs STRATEGI 2013 indsatsområder December 2012 Industriens Fællesudvalgs (IF) strategiplan for 2013 er et fælles produkt, som er udsprunget af mange positive drøftelser

Læs mere

Kurt A. Thuesen Ulrik Lund Laugesen Vakant plads. Benedikte Maul Andersen (tilforordnet) Mogens Lassen Søren Bjørn Friis. NNF: Pia Antonsen (afbud)

Kurt A. Thuesen Ulrik Lund Laugesen Vakant plads. Benedikte Maul Andersen (tilforordnet) Mogens Lassen Søren Bjørn Friis. NNF: Pia Antonsen (afbud) DI-repræsentanter: Niels-Henning Holm Jørgensen (næstformand) David Jensen Kurt A. Thuesen Ulrik Lund Laugesen Vakant plads 3F-repræsentanter: Vakant post (formand) Flemming Kristensen Benedikte Maul Andersen

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 27. august 2013 TAB MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Morten V.B. Revsbeck Helle Ankersen Finn Brøndum Niels Henning

Læs mere

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 3. december 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter 3F-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Pia Maul Andersen (frem til kl. 12.00)

Læs mere

Dagsorden for MØDE I UDVIKLINGSUDVALGET FOR PRODUKTØRUDDANNELSEN. Tirsdag d. 29. januar kl. 12.30 I Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 5.

Dagsorden for MØDE I UDVIKLINGSUDVALGET FOR PRODUKTØRUDDANNELSEN. Tirsdag d. 29. januar kl. 12.30 I Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 5. Dagsorden for MØDE I UDVIKLINGSUDVALGET FOR PRODUKTØRUDDANNELSEN Tirsdag d. 29. januar kl. 12.30 I Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 5. sal A-side: Christine B. Henriksen, DI Vakant plads B-side

Læs mere

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN København den 29.september 2014 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Allan Thomsen (3F Industri) Allan Max Frinsch (DI) Allan Borgwardt Schmidt (3F Industri) Bernard Pedersen (Dansk Byggeri)

Læs mere

Tom Brandt. Torsdag den 11. december 2014 kl Hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V

Tom Brandt. Torsdag den 11. december 2014 kl Hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V København den 4. december 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Allan Borgwardt Schmidt René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier Jensen Tom Brandt

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: IF Indsatsområder 2013

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: IF Indsatsområder 2013 København d. 27. februar 2013 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Niels Henning H. Jørgensen Helle Ankersen Industriens Uddannelser Tanja Bundesen Christina Stougaard Hansen 3F-repræsentanter:

Læs mere

Tom Brandt. Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V.

Tom Brandt. Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V. København den 4. februar 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Claus Eskesen René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier Jensen Tom Brandt Dansk Byggeri

Læs mere

Tom Brandt. Tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 10.00 12.00 Hos AMU Vest, Spangsbjerg Møllevej 304-306, 6705 Esbjerg TEMA: UDDANNELSENS VÆKSTPOTENTIALE

Tom Brandt. Tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 10.00 12.00 Hos AMU Vest, Spangsbjerg Møllevej 304-306, 6705 Esbjerg TEMA: UDDANNELSENS VÆKSTPOTENTIALE København den 29. september 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Allan Borgwardt Schmidt René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier Jensen Tom Brandt

Læs mere

REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI MANDAG DEN 28. SEPTEMBER 2009 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER,

REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI MANDAG DEN 28. SEPTEMBER 2009 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER, 2. oktober 2009 SSK REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI MANDAG DEN 28. SEPTEMBER 2009 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER, I mødet deltog: Henry Andersen, 3F Morten Revsbeck, DI Claus Henriksen,

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 19. april 2012 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00.

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 19. april 2012 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00. DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Leif Kloster Kurt Thuesen David Jensen LEDIG 3F-repræsentanter: Claus Eskesen (formand) Flemming Kristensen Mogens Lassen Poul Erik Faarkrog,

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Mandag den 24. september 2012 kl. 10.00-15.30 Mødet blev holdt hos Energi Midt, Tietgensvej 2-4, 8600 Silkeborg I mødet deltog: Christine Bernt

Læs mere

Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00

Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00 Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00 Hos Danfoss Silicon Power GMBH Husumer strasse 251, 24941 Flensburg, Tyskland Til udvalgsmødet foreslå følgende dagsorden:

Læs mere

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand)

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) København den 15. november 2016 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Brigitte Pudor Gullev Vagn Schmidt John Krøier Jensen

Læs mere

Referat af mødet i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 23. september 2015

Referat af mødet i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 23. september 2015 København september 2015 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (Næstformand) Michael Eriksen Flemming Glerup Nielsen Sigrid (gæst) 3F-repræsentanter: Elise Andsager (Tilforordnet) Kurt Thomsen Lars

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Onsdag den 17. juni 2015 kl 10.00-14.00

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Onsdag den 17. juni 2015 kl 10.00-14.00 Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Onsdag den 17. juni 2015 kl 10.00-14.00 Mødet blev holdt hos Terma, Hovmarken 4, 8520 Lystrup Mødedeltagere: DI-repræsentanter Morten Revsbeck

Læs mere

Christina Stougaard Hansen Afbud: Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V.

Christina Stougaard Hansen Afbud: Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V. København den 25. februar 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Claus Eskesen Brigitte Pudor Gullev Vagn Schmidt John Krøier Jensen Dansk Byggeri repræsentanter: Benny

Læs mere

Referat af møde i UDVIKLINGSUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT)

Referat af møde i UDVIKLINGSUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT) København november 2014 DI-repræsentanter: Søren Nielsen (Formand) Christine Bernt Henriksen Connie Christensen Klaus Høffer Larsen 3F-repræsentanter: Hanne Simonsen (Næstformand) Benedikte Maul Andersen

Læs mere

Poul Dreyer, 3F Carsten Dahl Petersen, DE Johan Hakman, DE Solvej Knoth, IU (referent) Dagsorden

Poul Dreyer, 3F Carsten Dahl Petersen, DE Johan Hakman, DE Solvej Knoth, IU (referent) Dagsorden Referat fra udvalgsmøde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Onsdag den 14. december kl. 10.00 12.30 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V Deltagere: Christine Bernt

Læs mere

Referat af møde i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 18. marts 2015

Referat af møde i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 18. marts 2015 København marts 2015 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (Næstformand) Michael Eriksen Flemming Glerup Nielsen 3F-repræsentanter: Hanne Simonsen (Formand) Elise Andsager (Tilforordnet) Lars Sørensen

Læs mere

EFTER MØDET ER DER FROKOST OG RUNDVISNING PÅ VIRKSOMHEDEN

EFTER MØDET ER DER FROKOST OG RUNDVISNING PÅ VIRKSOMHEDEN SSK REFERAT FRA MØDE I UDVKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 7. JUNI 2012 KL. 10.00-12.30 HOS GÅSDAL BYGNINGSINDUSTRI, BÆKGÅRDSVEJ 40, 6900 SKJERN VI MØDES VED RECEPTIONEN EFTER MØDET ER DER FROKOST

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER København d. 24.april 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Morten V.B. Revsbeck Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Claus Henriksen Gitte Holm (sekretær) Helle Aalborg(sekretær)

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Onsdag d. 12. september 2012 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00.

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Onsdag d. 12. september 2012 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00. DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Kurt Thuesen Anne Jensen David Jensen 3F-repræsentanter: Claus Eskesen (formand) Flemming Kristensen Mogens Lassen Poul Erik Faarkrog, Fødevareforbundet

Læs mere

København den 2.august 2011

København den 2.august 2011 København den 2.august 2011 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Hanne Jungquist Hansen (3F Industri) Allan Thomsen (3F Industri) Jan Lorentzen (3F Industri) Henry Mikkelsen (3F Byg) Jørgen

Læs mere

IF indsatsområder 2013 hvor er vi nu?

IF indsatsområder 2013 hvor er vi nu? IF indsatsområder 2013 hvor er vi nu? SWOT- Hvad fandt vi ud af i 2012? A Styrker - Relevante kurser - amukurs.dk - LUU og UU medlemmer = fagligt netværk i brancherne Svagheder - UU ernes sammensætning:

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Mandag den 14. december 2015 kl. 10.00-13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal 1780 København V I det grønne mødelokale I mødet deltog:

Læs mere

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt København den 6. oktober 2015 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier

Læs mere

Velkommen til konference 2014 Skuemesterhvervet

Velkommen til konference 2014 Skuemesterhvervet Velkommen til konference 2014 Skuemesterhvervet Kl. 9.30 10.00 Velkomst, dagens program v/ Formand Chefkonsulent Niels Henning Holm Jørgensen, DI Kl. 10.00 10.15 Reformen - et kort oplæg om ændringer særligt

Læs mere

Max Lehmann, DI. Afbud fra: Kurt Thomsen, 3F

Max Lehmann, DI. Afbud fra: Kurt Thomsen, 3F Udviklingsudvalg for Vindmølleindustrien Pia Maul Andersen, 3F Lars Sørensen, Vestas Narcelles A/S Kurt Thomsen, 3F Siemens A/S Svend Nilsson, 3F - Vestas Blades A/S Christine Bernt Henriksen, DI Max Lehmann,

Læs mere

DAGSORDEN FOR MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

DAGSORDEN FOR MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI København den 28. marts 2017 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Elise Andsager (formand) Brigitte Pudor Gullev Vagn Schmidt Jim Hansen Tom Brandt Benny Vinther

Læs mere

Referat af mødet i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri. Torsdag den 16. juni 2016 kl På AMU Nordjylland, Sofievej 61, 9000 Aalborg

Referat af mødet i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri. Torsdag den 16. juni 2016 kl På AMU Nordjylland, Sofievej 61, 9000 Aalborg Referat af mødet i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Torsdag den 16. juni 2016 kl. 10.00-14.00 På AMU Nordjylland, Sofievej 61, 9000 Aalborg Udviklingsudvalgets medlemmer: Medlemmer udpeget af DI:

Læs mere

DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne)

DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne) DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne) Vejledningen er udarbejdet med baggrund i de regelændringer, som følger af den nye erhvervsuddannelseslov, der træder i kraft den 1. august 2015.

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 13. SEPTEMBER KL CA.15.00, MERCANTEC, HC. ANDERSENSVEJ 9, 8800 VIBORG, LOKALE C15

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 13. SEPTEMBER KL CA.15.00, MERCANTEC, HC. ANDERSENSVEJ 9, 8800 VIBORG, LOKALE C15 REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 13. SEPTEMBER KL. 10.00-CA.15.00, MERCANTEC, HC. ANDERSENSVEJ 9, 8800 VIBORG, LOKALE C15 16. september 2013 DI-repræsentanter Asger Smedegaard

Læs mere

Industriens Uddannelser: REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

Industriens Uddannelser: REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER København d. 15.maj 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Gitte Holm (sekretær) Helle Aalborg(sekretær) Afbud: Claus Henriksen Morten V.B.

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI. Den 31. maj 2017

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI. Den 31. maj 2017 JD DI-repræsentanter: Rikke Bentzen (formand) Hans Christian Petersen Steen Eriksen (afbud) Steffen Daigaard 3F-repræsentanter: Hanne Simonsen (næstformand) Benedikte Maul Andersen Anette Rosgaard Kristensen

Læs mere

Referat af IF Udvalgsmøde den 26. januar 2017

Referat af IF Udvalgsmøde den 26. januar 2017 Referat af IF Udvalgsmøde den 26. januar 2017 31. januar 2017 TAB/CSH Deltagere: DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen (næstformand) Finn Brøndum Michael Risager Nørgaard Niels Henning Jørgensen

Læs mere

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt København den 31. marts 2016 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Søren Skriver Johnny Wichmann København den 18. oktober 2016 3F-repræsentanter: Connie Sørensen Benedikte Maul Andersen Vinni Nørgaard Evy Andersen Tilforordnede:

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI DI-repræsentanter: Formand Niels Henning Holm Jørgensen Brigitte Pudor Gullev København den 12. december 2014 3F-repræsentanter: Næstformand Allan B. Schmidt Vagn Schmidt Benny Vinther Jensen Tom Brandt

Læs mere

IF indsatsområder 2014

IF indsatsområder 2014 IF indsatsområder 2014 Forord December 2013 Vi har valgt, at der i 2014 skal arbejdes videre med de strategiske spor som blev lagt ud allerede i 2013. Sporene blev lagt ud fra de strategiske analyser,

Læs mere

IF indsatsområder 2014

IF indsatsområder 2014 IF indsatsområder 2014 Forord 20. december 2013 Vi har valgt, at der i 2014 skal arbejdes videre med de strategiske spor som blev lagt ud allerede i 2013. Sporene blev lagt ud fra de strategiske analyser,

Læs mere

René Damgaard, DI Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

René Damgaard, DI Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI København den 17.september 2012 DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Brigitte Pudor Gullev Dansk Byggeri repræsentanter: Jan Lærke Sekretariatet: Christina Stougaard Hansen 3F-repræsentanter:

Læs mere

Resume af UG 4 møde. Udviklingsgruppe elektronik og automatik

Resume af UG 4 møde. Udviklingsgruppe elektronik og automatik Udviklingsgruppe elektronik og automatik Deltagere: Trine Rasmussen, DM (TR) Niels Henning Holm Jørgensen, DI (NHHJ) Jørgen Albøge, DI (JA) Terma Karl Erik Rasmussen, DM (KER) Brüel og Kjær Henrik Jensen,

Læs mere

Fra Industrioperatør til Procesoperatør

Fra Industrioperatør til Procesoperatør Fra Industrioperatør til Procesoperatør -på Processkolen i Kalundborg Processkolen i Kalundborg Procesoperatør Industrioperatører der ønsker at blive procesoperatør, kan gennemføre uddannelsesforløbet

Læs mere

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT)

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT) København den 28. august 2009 DI-repræsentanter: Kurt Mikkelsen (formand) Bendt Andersen Klaus Høffer Larsen Connie Jørgensen 3F-repræsentanter: Mads Andersen (næstformand) Claus Eskesen Tonny Hindberg

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør Udstedt af det faglige udvalg for elektronikoperatør uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 556 af

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Fredag den 11. september 2015 kl 10.00-14.30

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Fredag den 11. september 2015 kl 10.00-14.30 Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Fredag den 11. september 2015 kl 10.00-14.30 Mødes holdes hos OJ Electronics A/S, Stenager 13B, 6400 Sønderborg Mødedeltagere: DI-repræsentanter

Læs mere

Referat af MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR DET POSTALE OMRÅDE Mandag 16. december fra 10:00-14:00 hos 1. Indledning

Referat af MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR DET POSTALE OMRÅDE Mandag 16. december fra 10:00-14:00 hos 1. Indledning København den 10. april 2014 Arbejdstagersiden Kaj Andersen, formand Lone Gade Nielsen Morten Søndergård Arbejdsgiversiden Gitte Frid, næstformand Bodil Agnete Christensen Louise Milo Referat af MØDE I

Læs mere

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: KVALITET I AMU OG EUD

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: KVALITET I AMU OG EUD København den 21.oktober 2013 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Rene Brix Olesen (3F Industri) Afbud: Hanne Jungquist Hansen (3F Industri) Allan Thomsen (3F Industri) Henry Mikkelsen (3F

Læs mere

Anbefalinger fra erhvervsuddannelsesudvalget (fase 1)

Anbefalinger fra erhvervsuddannelsesudvalget (fase 1) Anbefalinger fra erhvervsuddannelsesudvalget (fase 1) Etablering af praktikcentre Praktikcentre er koordinerende enheder på erhvervsskoler. Centrene får ansvar for at sikre den samlede uddannelse for elever,

Læs mere

Bliv IOP er. - tag fremtidens erhvervsuddannelse i dag TIL MEDARBEJDEREN

Bliv IOP er. - tag fremtidens erhvervsuddannelse i dag TIL MEDARBEJDEREN TIL MEDARBEJDEREN Bliv IOP er - tag fremtidens erhvervsuddannelse i dag Industrioperatøruddannelsen er målrettet den ufaglærte, der ønsker bedre jobmuligheder i industrien. Uddannelsen varer typisk to

Læs mere

Referat af FÆLLESMØDE FOR UDVIKLINGSUDVALGENE FOR PROCESINDUSTRI OG INDUSTRIEOPERATØR. Torsdag d. 28. april 2011 kl ca

Referat af FÆLLESMØDE FOR UDVIKLINGSUDVALGENE FOR PROCESINDUSTRI OG INDUSTRIEOPERATØR. Torsdag d. 28. april 2011 kl ca Referat af FÆLLESMØDE FOR UDVIKLINGSUDVALGENE FOR PROCESINDUSTRI OG INDUSTRIEOPERATØR Torsdag d. 28. april 2011 kl. 10.00 ca. 14.00 hos EUC Nordvestsjælland Rynkevangen 7 4400 Kalundborg Mødelokale 5 DI-repræsentanter:

Læs mere

UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013

UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013 Juli 2013 UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013 - Aktiviteter siden UG 3 møde 4. april 2013 Jsn, les Cykel- og motorcykelområdet Cykel-, knallert- og MC nye svendeprøveopgaver Som en MI-udviklingsopgave har CELF udarbejdet

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Torsdag den 25. september 2013

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Torsdag den 25. september 2013 Fra ufaglært til faglært på rekordtid Relevant beskæftigelseslovgivning Torsdag den 25. september 2013 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats LAB - Lov om en

Læs mere

Eud-reformen og produktionsskolerne. Vissenbjerg 9. december 2014

Eud-reformen og produktionsskolerne. Vissenbjerg 9. december 2014 Eud-reformen og produktionsskolerne Vissenbjerg 9. december 2014 Stig Nielsen Kontor for Vejledning og Overgange 3392 5450 stnie1@uvm.dk Side 1 Produktionsskolernes styrkede rolle Side 2 Aftale om: Bedre

Læs mere

Tradium, Blommevej 40,8930 Randers NØ, Lokale 174

Tradium, Blommevej 40,8930 Randers NØ, Lokale 174 DI-repræsentanter: Niels Henning Jørgensen Brigitte Pudor Gullev Dansk Byggeri repræsentanter: Jan Lærke 3F-repræsentanter: Claus Eskesen Vagn Schmidt John Krøier Jensen København den 10.maj 2012 Afbud:

Læs mere

proces operatør uddannelsen

proces operatør uddannelsen proces operatør uddannelsen Hvad er en procesoperatør? Uddannelsens opbygning Procesoperatører arbejder med produktion af mange forskellige produkter, som er en vigtig del af vores hverdag. Det er for

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING København den 8. maj 2013 DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Peter Kobjevsky Johnny Wichmann 3F-repræsentanter: Claus Eskesen Evy Andersen Vinni Nørgaard Connie Sørensen Tilforordnede:

Læs mere

Velkommen til konference 2015 Lokale Uddannelsesudvalg

Velkommen til konference 2015 Lokale Uddannelsesudvalg Velkommen til konference 2015 Lokale Uddannelsesudvalg Kl. 9.30 10.00 Velkomst, dagens program - Ejendomsserviceteknikeruddannelsen, status v/ Formand Chefkonsulent Niels Henning Holm Jørgensen, DI Kl.

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen. Tirsdag den 27. september 2016 kl. 10:30 til 14.30

Referat af møde i Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen. Tirsdag den 27. september 2016 kl. 10:30 til 14.30 København september 2016 JHU Referat af møde i Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen Tirsdag den 27. september 2016 kl. 10:30 til 14.30 Mødet afholdt på Viden Djurs, Århusvej 49, 8500 Grenå.

Læs mere

Tirsdag d. 4. marts 2013 kl. 10.00-15.00

Tirsdag d. 4. marts 2013 kl. 10.00-15.00 MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 20. februar 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Morten V.B. Revsbeck Niels Henning H. Jørgensen Finn Brøndum

Læs mere

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Program 13.00 13.10 Velkomst og status på reformen v/ Nanna Højlund, formand PASS 13.10 14.15 Form

Læs mere

Referat FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. 9. marts 2015. Elise Andsager (tilforordnet) IF sekretariatet:

Referat FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. 9. marts 2015. Elise Andsager (tilforordnet) IF sekretariatet: Referat DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen (næstformand) Finn Brøndum Niels Henning H. Jørgensen Helle Ankersen Morten V.B. Revsbeck IF sekretariatet: Tanja Bundesen Christina Stougaard Hansen

Læs mere

INDKALDELSE TIL MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 12. marts 2015 KL: hos AMU-SYD, RIBE

INDKALDELSE TIL MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 12. marts 2015 KL: hos AMU-SYD, RIBE INDKALDELSE TIL MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 12. marts 2015 KL: 10.00-12.00 hos AMU-SYD, RIBE Deltagere: Birgitte Høst-Madsen Britta Munk Overgaard Henry Andersen Morten Dalby Bodholt

Læs mere

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalgs Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg En guide til medlemmer i de lokale uddannelsesudvalg Velkommen til det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalg

Læs mere

Udviklingsredegørelse 2012 for erhvervsuddannelsen til Overfladebehandler. Nøgletal

Udviklingsredegørelse 2012 for erhvervsuddannelsen til Overfladebehandler. Nøgletal BILAG 1 IF 23/9-2011 Udviklingsredegørelse 2012 for erhvervsuddannelsen til Overfladebehandler Nøgletal 2008 2009 2010 Igangværende uddannelsesaftaler 26 32 34 pr. 31/12 i det aktuelle år Indgåede uddannelsesaftaler

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker BEK nr 378 af 08/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.77T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Onsdag d. 12. september 2012 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00.

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Onsdag d. 12. september 2012 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00. DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Kurt Thuesen Anne Jensen David Jensen 3F-repræsentanter: Claus Eskesen (formand) Flemming Kristensen Mogens Lassen Poul Erik Faarkrog, Fødevareforbundet

Læs mere

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT)

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT) c København d. 16. januar 2011 DI-repræsentanter: Kurt Mikkelsen (formand) Christine Bernt Henriksen Klaus Høffer Larsen Ledig Bendt Andersen (tilforordnet) 3F-repræsentanter: Claus Eskesen (næstformand)

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

VEJLEDNING TIL DE LOKALE UDDANNELSESUDVALG. e lokale uddannelsesudvalgs AUB-projekter

VEJLEDNING TIL DE LOKALE UDDANNELSESUDVALG. e lokale uddannelsesudvalgs AUB-projekter VEJLEDNING TIL DE LOKALE UDDANNELSESUDVALG D e lokale uddannelsesudvalgs AUB-projekter Marts 2017 De lokale uddannelsesudvalgs AUB-projekter AUB er en forkortelse for Arbejdsgivernes UddannelsesBidrag.

Læs mere

proces operatør uddannelsen

proces operatør uddannelsen proces operatør uddannelsen Hvad er en procesoperatør? Uddannelsens opbygning Procesindustrien i Danmark er midt i en rivende udvikling. Der er meget fokus på at udvikle nye teknologier, og på at have

Læs mere

Rikke Bentzen (formand) Hans Christian Petersen Steen Eriksen Steffen Daigaard

Rikke Bentzen (formand) Hans Christian Petersen Steen Eriksen Steffen Daigaard 01-02-2017 JD/LA Deltagere DI-repræsentanter Rikke Bentzen (formand) Hans Christian Petersen Steen Eriksen Steffen Daigaard 3F-repræsentater Hanne Simonsen (næstformand) Benedikte Maul Andersen Anette

Læs mere

DAGSORDEN FOR FAGLIGT UDVALG FOR BEKLÆDNING

DAGSORDEN FOR FAGLIGT UDVALG FOR BEKLÆDNING DAGSORDEN FOR FAGLIGT UDVALG FOR BEKLÆDNING Torsdag den 18. januar kl. 10-12 Dansk Mode & Textil Birk Centerpark 38 7400 Herning Deltagere Formand Jannie Andersen, 3F Næstformand Jette Lindgaard, DMT Benedikte

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Søren Skriver Johnny Wichmann Jette Lindberg København den 6. juni 2017 3F-repræsentanter: Vinni Nørgaard Benedikte Maul Andersen Jannie Andersen Connie

Læs mere

Til udvalgsmødet foreslås følgende dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden

Til udvalgsmødet foreslås følgende dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 30. NOVEMBER 2010 KL: 10.00-13.00 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER, VESTERBROGADE 6D, KBH. MED EFTERFØLGENDE JULEFROKOST HOS FROKOSTEN, GL. KONGEVEJ.

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 31. JANUAR 2011 KL: 10.00 HOS AMU-SYD, C. F. TIETGENSVEJ 6 8, KOLDING

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 31. JANUAR 2011 KL: 10.00 HOS AMU-SYD, C. F. TIETGENSVEJ 6 8, KOLDING REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 31. JANUAR 2011 KL: 10.00 HOS AMU-SYD, C. F. TIETGENSVEJ 6 8, KOLDING Til udvalgsmødet foreslås følgende dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Fra ufaglært mod faglært gennem AMU inden for ejendomsservice Præsentation af resultater

Fra ufaglært mod faglært gennem AMU inden for ejendomsservice Præsentation af resultater Fra ufaglært mod faglært gennem AMU inden for ejendomsservice Præsentation af resultater Oplæg v. konference for De lokale Uddannelsesudvalg for Ejendomsservice 17. marts 2015 Indhold 1. Formål og baggrund

Læs mere

Kl. 10.00-12.00 Møde med AMU Nordjylland og Hytek 12.00-12.30 Frokost 12.30-15.00 Udvalgsmøde

Kl. 10.00-12.00 Møde med AMU Nordjylland og Hytek 12.00-12.30 Frokost 12.30-15.00 Udvalgsmøde SSK REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 5. FEBRUAR KL. 10.00-CA.15.00 PÅ AMU NORDJYLLAND SOFIEVEJ 61, 9100 AALBORG Plan for dagen: Kl. 10.00-12.00 Møde med AMU Nordjylland og

Læs mere

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Johnny Wichmann København den 22.juni 2015 3F-repræsentanter: Connie Sørensen Benedikte Maul Andersen Vinni Nørgaard Tilforordnede: Karin Jespersen, EUC

Læs mere

Referat Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen. Onsdag den 6. april 2016 kl. 10:00 til 15.00

Referat Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen. Onsdag den 6. april 2016 kl. 10:00 til 15.00 Referat Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen Onsdag den 6. april 2016 kl. 10:00 til 15.00 Industriens Uddannelser Buen, Vesterbrogade 6D, 5., 1718 København V Udviklingsudvalgets medlemmer

Læs mere

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN København den 24.oktober 2014 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Søren Sejr Nielsen (3F Byg) Niels Henning Jørgensen (DI) Jørn Lausten (3F Byg) Hans-Jørgen Eriksen (Dansk Byggeri) Benny Vinther

Læs mere

Benedikte Maul Andersen (tilforordnet) REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PROCESINDUSTRI

Benedikte Maul Andersen (tilforordnet) REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PROCESINDUSTRI København den 15. april 2016 DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Kurt Thuesen David Jensen Ulrik Laugesen Vakant plads 3F-repræsentanter: Mogens Lassen Benedikte Maul Andersen

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg den 5. september 2012 i Dansk Industri Til stede var: Lars Gram Poul Erik Faarkrog Thomas Johansen Lars Kaae Jens Ingvardsen

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Formandskabsmøde i HAKL tirsdag den 23. maj 2017 kl. 10.00 11.30 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Drøftelse af tværgående

Læs mere

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Søren Skriver Johnny Wichmann København den 25. oktober 2016 3F-repræsentanter: Connie Sørensen Benedikte Maul Andersen Vinni Nørgaard Evy Andersen Tilforordnede:

Læs mere

Temadag om uddannelsesordninger i beskæftigelsesindsatsen. september 2016 Arbejdsmarkedskontor Midt Nord

Temadag om uddannelsesordninger i beskæftigelsesindsatsen. september 2016 Arbejdsmarkedskontor Midt Nord Temadag om uddannelsesordninger i beskæftigelsesindsatsen september 2016 Arbejdsmarkedskontor Midt Nord Dagens program Velkommen og formål med dagen Uddannelsesordningerne og hvad vi har i vente trepartsaftalerne

Læs mere

Møde 2/ maj 2017 Det faglige Udvalg for Erhvervsuddannelsen til Tandklinikassistent - FUTKA

Møde 2/ maj 2017 Det faglige Udvalg for Erhvervsuddannelsen til Tandklinikassistent - FUTKA Møde 2/2017 17. maj 2017 Det faglige Udvalg for Erhvervsuddannelsen til Tandklinikassistent - FUTKA Tilstede: Afbud: Dagsorden: Per Gaunø Jensen, Kirsten Møller Christensen, Anna Anholm Egeberg, Bente

Læs mere

Referat af møde i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 10. december 2015

Referat af møde i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 10. december 2015 København december 2015 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (Næstformand) Michael Eriksen 3F-repræsentanter: Hanne Simonsen (Formand) Elise Andsager Lars Sørensen Svend Nilsson Afbud: Kurt Thomsen

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Uddannelse fremtidssikring mod 2020

Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Personer med en erhvervsuddannelse udgør i dag den største medarbejdergruppe i det private erhvervsliv. Antallet af personer med en erhvervsuddannelse vil falde med

Læs mere

Invitation til møde for Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning. Torsdag den 6. oktober 2016 kl Med efterfølgende rundvisning på DONG

Invitation til møde for Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning. Torsdag den 6. oktober 2016 kl Med efterfølgende rundvisning på DONG Invitation til møde for Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Torsdag den 6. oktober 2016 kl. 10.00-12.30 Med efterfølgende rundvisning på DONG DONG Brydehusvej 32, 2750 Ballerup Udviklingsudvalgets

Læs mere

Udviklingsredegørelser for 2017

Udviklingsredegørelser for 2017 Udviklingsredegørelser for 2017 Det faglige udvalgs navn: Det faglige Udvalg for Handelsuddannelsen Dato: 13. oktober 2016 Udviklingsredegørelse 2017 for Handelsuddannelse med specialer. 1. Redegørelsen

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. LAB - Lov om en aktiv

Læs mere

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB.

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg (c/o erhvervsskolerne) Marts 2015 Ref. nr.: AUB-50-02-01 Tilskudsordning til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg

Læs mere