REFERAT TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 6.. december 2012 kl ca Morgenmad og kaffe fra kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 6.. december 2012 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00."

Transkript

1 DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) David Jensen 3F-repræsentanter: Claus Eskesen (formand) Flemming Kristensen Mogens Lassen Anders Mortensen Afbud fra: Anne Jensen Leif Kloster Kurt Thuesen Afbud fra: Poul Erik Faarkrog, Fødevareforbundet IF-Sekretariatet: Morten Møldrup Eksterne: REFERAT TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG Torsdag d. 6.. december 2012 kl ca Morgenmad og kaffe fra kl hos Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D, 4. sal 1780 København V. Det blå mødelokale Bilagsliste: Bilag 1: Handlingsplan UU Procesindustri (udkast) Bilag 2: Bekendtgørelsesbilag Procesoperatør med ændringer 2013 Side 1 af 16

2 OPSUMMERING AF DAGSORDEN 1. Indledning A. Godkendelse af dagsorden og referat fra udvalgsmødet 12. september UU Handlingsplan 2013 & orientering om IF/IU-seminar d /12 3. Varighed af svendeprøvens driftsprøve 4. Ændringer i Procesoperatøruddannelsen 5. Implementering af ny svendeprøve 6. Status på udvalgets aktiviteter 7. Meddelelser 8. Mødeplanlægning Eventuelt Side 2 af 16

3 1. Indledning 1. Indledning A. Godkendelse af dagsorden og referat (referat fra mødet 12. sep findes bagerst i mødematerialerne) A. Godkendelse af dagsorden og referat Referat og dagsorden godkendes uden bemærkninger. 2. UU Handlingsplan 2013 & orientering om IF/IUseminar d /12 (diskussionspunkt) Kl UU Handlingsplan 2013 & orientering om IF/IUseminar d /12 (diskussionspunkt) Der er afholdt IF/IU seminar d november. Formandskabet orienterer. Udvalget besluttede ifm. behandling af SWOT-analysen følgende indsatsområder for Orientering om IF-strategi seminaret: På strategiseminaret blev sammenfatning af UU ernes SWOT-analyser behandlet (EUD hhv. AMU). Der er gengangere ift. vores handlingsplan herunder leveringssikkerhed/garantikurser. Udvalget prioriterer nedenstående 3 aktiviteter: 1. En samlet styrkelse af praktikuddannelsen, herunder kursus for oplæringsansvarlige 2. Større leveringssikkerhed i AMU = færre aflysninger (garantikurser) 3. Forbedre procesoperatøruddannelsen image (få solgt det gode produkt) Disse indsatsområder er indarbejdet i sekretariatets udkast til handlingsplan 2013 (se bilag 1). Til orientering behandler og vedtager IF-udvalget d. 3. december en overordnet strategiplan for IF. Det kan betyde, at vi som udviklingsudvalg kommer til at arbejde med flere/andre aktiviteter end dem, som er angivet i UU handlingsplanen (bilag 1) Vi diskuterede også evt. restrukturering af IF s EUDuddannelser. Kan vores EUD bygges sammen på andre måder, som tilgodeser små uddannelser med et årligt optag samt nye rammer. Der arbejdes ud fra en præmis om, at voksenelever tager pladserne fra ung-elever. Dette kan vi ikke genkende i procesindustrien. Demografi udviklingen inden for særligt procesindustrien betyder, at det er nødvendigt at løfte de voksne ufaglærte til faglærte. Det er ikke er nok kun at uddanne ungelever. Evt. styrke muligheden for at stykke sin EUD sammen via AMU-kurser, eller udarbejde en ny fællesmængde ml. vores EUD, så eleverne har fag sammen på tværs af EUD-uddannelser. Indstilling: Det indstilles, at udvalget diskuterer og supplerer udkastet til handlingsplan, herunder giver input til, hvordan vi konkret kan arbejde med at: Øge leveringssikkerheden i AMU Forbedre procesoperatøruddannelsen image Identitet ml. AMU-kursus og EUD-fag kan betyde, at man kan skabe større aktivitet/volumen ved at samkøre EUDelever og AMU-kursister. Det er pt. udelukkende muligheder og fremtidsscenarier, som der arbejdes videre med i sekretariatet. Mht. øget leveringssikkerhed er det centralt, at udvalget, sekretariatet og organisationerne bag støtter aktivt op omkring markedsføring af udvalgte garantikurser (*), da det indebærer en økonomisk risiko for udbyderne. (*) Garantikurser er kurser, som afholdes uanset antal tilmeldte kursister. Udvalget kan med fordel indledningsvist diskutere, hvilke typer af kurser, som ønskes afholdt med garanti: Ift. GVU skal vi arbejde med AMU-pakker, som er meritgivende ift. EUD. Følgende overordnede indsatsområder på tværs af IF s udviklingsudvalg er efterfølgende besluttet for 2013: 1. Leveringssikkerhed i AMU, herunder garantikurser. Indsatsen ses som vigtig i forhold til at øge aktiviteten på IF s AMU kurser og sikre flere Side 3 af 16

4 Kurser målrettet udlærte procesoperatører (de er alt andet lige vanskeligere at få afholdt, da målgruppen er mindre der er færre faglærte procesoperatører end ufaglærte) Kurser (evt. mindre pakke) inden for et givet fagområde (f.eks. Reparation og vedligehold) Tidligere sællerter, som nu har lav aktivitet De mere grundlæggende kurser Skolernes egne kursuspakker Tema-pakker om energi mv. Kurser til ledige ift 6 ugers selvvalgt uddannelse Etc. Der vil til næste møde blive udarbejdet en statistik over aktiviteten på kurserne under FKB 2786 Produktion og teknik i procesindustrien Endelig UU handlingsplan rundsendes til kommentering i udvalget primo tilfredse kunder 2. Jobmobilitet og uddannelse gennem AMUpakker. Helt overordnet er indsatsen vigtig i forhold til at øge motivationen hos medarbejdere og virksomheder i fht. at gå i gang med et kompetencegivende uddannelsesforløb 3. En ny EUD-amukurs.dk. Portalen kan være et vigtigt redskab til at skabe overskuelighed og overblik i forhold til afklaring og planlægning af et erhvervsuddannelsesforløb for medarbejdere og virksomheder i industrien. Desuden kan portalen være en stor hjælp til at øge gennemskueligheden omkring uddannelsesmuligheder for personer med en GVU plan 4. Nye modeller for IF s erhvervsuddannelser. Flere af IF s erhvervsuddannelser har svært ved at fungere under de nuværende finansielle rammer for erhvervsuddannelserne. Dertil forventes det, at erhvervsuddannelserne i 2013 vil blive reformeret, og at dette kan få betydning for hvilke muligheder, der er omkring form og indhold for IF s erhvervsuddannelser. 5. Optimering og udvikling af eksisterende IKV/RKV praksis inden for IF s område. Der er i dag stor usikkerhed om kvaliteten af de IKV/RKV, der foretages inden for IF s område. Samt om måden de gennemføres på er optimal i forhold til de behov, som industriens medarbejdere og virksomheder har. 6. Mere læsbare websøgetekster og vis kvalitet-spørgsmål på IF s AMU kurser. Bedre websøgetekster for IF s AMU kurser vil gøre dem mere forståelige for virksomheder og medarbejdere og dermed lettere at markedsføre på fx amukurs.dk. Læsbare vis kvalitet spørgsmål vil gøre det lettere for IF målgruppen at evaluere IF s AMU kurser på en hensigtsmæssig måde. UU erne skal forholde sig til IF s indsatsområder i det omfang det giver mening i forhold til udvalgenes uddannelsesportefølje. Orientering om IU-konference om energi/miljø: D. 2/11 holdt IF fælles konference med MI. Temaet var energi og miljø. Formålet med konferencen var at bidrage til større bevidsthed om, hvorfor det er vigtigt at omstille produktion og forbrug til en mere optimal udnyttelse af energi, vand og materialer samt en større anvendelse af vedvarende energikilder. Det er væsentligt for os alle. Uanset om vores rolle er at udvikle industriens uddannelser i UU og UG eller bidrage til en bæredygtig Side 4 af 16

5 produktion som medarbejder i industriens virksomheder. Temadagen om energi/miljø gav inspiration og beredskab til den fortsatte udvikling af vores EUD og AMU. For nærmere information henvises til papiret Opsamling på IU energi- og miljøkonference, som kan eftersendes til interesserede UU-medlemmer samt konferencens hjemmeside: ergiogmiljoe/konferenceomenergiogmiljoe/ samt nyhed på IU s web: 38.html?nav=rel Et udvalgsmedlem oplyser, at virksomheden har pligt til at have energigrupper ift. certificering. Virksomheden han lavet ny model, hvor energi er koblet sammen med Lean og sikkerhed ift ugentlige tavlemøder. Det betyder, at virksomheden ikke skal afholde 4 obligatoriske møder med energigrupper. Udvalget ønsker, at det nye energi-kursus tilkobles som valgfrit specialefag til procesoperatør-uddannelsen. Ad 1: En samlet styrkelse af praktikuddannelsen, her-under kursus for oplæringsansvarlige Kursus for praktikansvarlige ønskes afholdt uge 23/24 med an varighed af 3 dage. Nedenstående AMU-kurser anvendes: Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling (2 dage) Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge (1 dag) Ny praktikvejledning: Sekretariatet har til inspiration fået tilsendt praktikmateriale fra en række virksomheder og arbejdet med ny praktikvejledning fortsætter Ad2: Større leveringssikkerhed i AMU = færre aflysninger (herunder garantikurser) Udvalgsdiskussion: Aflysning af kurser er også en udfordring for procesindustrien, og formandskabet orienterer, at erhvervsskolerne på seneste VEU-rådsmøde er interesserede i at drøfte mulighederne for garantikurser. Alle skoler er forpligtigede til at udbyde alle kurser min. en gang om året, med mindre der kan indgås andre aftaler herom. Skolerne kan forventes at være interesserede Side 5 af 16

6 i at diskutere rammerne for udbud og afholdelse af AMUkurser. Dette også for at forebygge uhensigtsmæssigheder, fx at skoler evt. vælger at udbyde kurser på tidspunkter, hvor de med stor sandsynlighed kan forudse, at der ikke kommer et helt hold (fx primo januar). Beslutning: Skolerne med godkendelse til hver FKB inviteres til udvalgsmødet 13. juni Sekretariatet laver med udgangspunkt i behandlingen af dette punkt diskussionsoplæg (udspil) om Leveringssikkerhed inden for udvalgets kurser, herunder: -hvilke kurser skal udbydes hyppigt og bredt? -hvilke kurser skal udbydes 1 gang/2 gange årligt (landsplan/øst-vest)? Herunder kursusafholdelse på skift ml skolerne -hvilke kurser ønskes udbudt med garanti? -afspejler antallet af kursusudbydere det faktiske behov? I oplæg indgår: Statistik om historisk afholdt aktivitet på skoleniveau + nuværende udbud på amukurs.dk indgår i nødvendigt omfang Evt. farvemarkering (røde, gule, grønne kurser) Der udarbejdes efterfølgende plan for markedsføring af garantikurser mv. Ad3: Forbedre procesoperatøruddannelsen image (få solgt det gode produkt) Hovedudfordring: Hverken de unge, deres forældre eller UU-vejlederne ved helt, hvad det vil sige at være procesoperatør. Er man praktisk begavet, så vejledes der mod de mere kendte/etablerede eud (smed, murer, elektriker etc.) Udvalgsdiskussion: Hvad kan vi gøre som udvalg? Beslutning: sekretariatet udarbejder med udgangspunkt i nedenstående ideer og forslag et diskussionsoplæg: Erfaringer fra TUR med uddannelsesambassadører (ny-uddannede, voksenlærlinge). Kræver uddannelse af ambassadører og frikøb fra virksomheden Chef for uddannelsesvejledning inviteres til UUmøde 2013 ( vi har denne udfordring, hvordan gør vi ift. UU-vejledninger ) Side 6 af 16

7 Virksomheds/skole samarbejde, hvor 10. klasser inviteres på virksomhedsbesøg med rundvisning af elev+udlært procesoperatør. Evt. som Åbent Hus i Procesindustrien. Formidles via UUvejledere. Udvalget ønsker ikke kræfterne lagt på deltagelse på uddannelsesmesser og lign., da værdien ikke forventes at stå mål med indsatsen ( de unge stopper ikke og ser på, hvad det drejer sig om ) Udvalget har (jf. Udviklingsredegørelsen) beskrevet standardmerit for elever: med en gymnasial uddannelse med industrioperatøruddannelse der er fyldt 25 år, og som har mindst 2 års relevant erhvervserfaring inden for branchen, at Sekretariatet afventer tilbagemelding fra MBU. Denne indsats er en del af at markedsføre procesoperatøruddannelsen som en attraktiv uddannelsesmulighed. Beslutning: udvalget drøfter på UU-møde 1. halvår 2013, hvordan disse muligheder bedst kan indgå ift. den samlede indsats. Herunder også eux, videreuddannelsesmuligheder (KVU/teknologuddannelserne etc.) og lign. Markedsføring mod nye brancher Flere og flere spildevandsselskaber godkendes som praktikvirksomheder og/eller har procesoperatører ansat. Beslutning: UU ønsker fokus på spildevandsselskaberne Fx et info-møde med deltagelse af repræsentant(er) fra selskaber, som har erfaring med uddannelsen (Esbjerg, Haderslev) Elever i procesindustrien har typisk et praktikophold ved virksomhedens spildevandsanlæg (op til 10 uger). Dette kan evt. indgå i info-mødet. Dette initiativ kan ses som en del af at synliggøre uddannelsen som værende grøn samt synliggøre, at procesoperatører ikke kun arbejder i industrien. Sekretariatet undersøger 2013 behov og udbredelsen af procesoperatører på Nordsøen (Mærsk, Dong, Statoil) som kontrolrums -operatører. Side 7 af 16

8 DI, 3F, HK og DM sammen søgt Industriens Uddannelses- og Samarbejdsfond om projekt med titel: Faglærte for fremtiden. Et fokusområde er erhvervsuddannelsernes image samt markedsføring overfor elever, forældre, vejleder m.v. Dertil er projektet også tænkt som platform for andre projekter og initiativer, som DI, 3F, HK og DM både sammen og hver især er engageret i, men også eksterne projekter er velkomne på platformen, hvis det taler for styrkelse af industriens erhvervsuddannelser. Beslutning: projektet følges og UU s formandskab og sekretariatet vurderer, om tanker bag og resultaterne af projektet kan nyttiggøres ift Procesoperatøruddannelsens image 3. Varighed af svendeprøvens driftsprøve (beslutningspunkt) Kl Varighed af svendeprøvens driftsprøve (beslutningspunkt) Det eneste hængeparti ifm. ny svendeprøver er længden af driftsprøven. Baggrund: På den ene side ønskede de tilstedeværende skuemestre samt skoler på Procesoperatørkonferencen at bevare 6 timers driftsprøve, pga: Hvis kun 4 timer vil det ikke være muligt at få tjekket de elever, hvis teoretiske niveau man efter skriftlig og mundtlig prøve stadig er lidt usikker på. Dette vægtede højt hos skuemestrene. Der er af tidsmæssige årsager alligevel ikke mulighed for at køre et fejlfindingshold efter driftsprøven (dog vil man ved store hold kunne afholde nogle af de mundtlige eksaminationer) Ingen elev kan gemme sig i mere end 5 timer (men det kan han på fire) De 6 timer muliggør to forskellige produkter ved skift/overlevering Flere anlæg tager tid om nå starte op og nå stabil drift (kunne løses ved varm overlevering, så eleverne ikke selv starter op, men opstart af anlæg er en del af arbejdet) Ved en sammenhængende produktion, hvor produktet flytter ml. tre anlæg, kan det vanskeligt nås på 4 timer Beslutning: UU beslutter, at varigheden af driftsprøven fortsat er 6 timer. Udvalget ønsker, at skolerne klæder eleverne på til, at skuemestrene fremadrettet vil trække elever ud under driftsprøven i højere grad end tidligere. Dette for at få et bedre og mere retfærdigt individuelt bedømmelsesgrundlag for både stærke og mindre stærke elever. Eleverne kan fx forvente, at skulle: Redegøre for grundprincipperne for det anlæg/delanlæg, som der køres på ( hvordan virker det ) Redegøre for fx teorien for pasteurisering af mælk Forklare hvorfor vi gør, som vi gør Redegøre for energibalance Udføre ekstra beregninger Der er forståelse for, at der kan være perioder, som er spildtid f.eks. ved opstart af anlæg (ultrafiltrering, destillationskolonne), men opgaven kan så her være at få Side 8 af 16

9 udnyttet den bedst muligt til at udfordre eleverne. Eleverne skal også udfordres efter opstart ved f.eks.: Omstilling til hasteordre Forstyrrelser f.eks. at der nu skal produceres 80% sprit og ikke længere 90% Simuleret pludselig sygdom Mv. Skolerne har allerede redskaberne i form af ad hoc opgaver mv. disse kan bringes mere i spil. På den anden side, er det erfaringen blandt de at udvalgets medlemmer, som også er skuemestre, at der er for megen spildtid med 6 timer. Der er eksempler på, at eleverne har gjort rent og ryddet op efter 5 timer. 4 timers driftsprøve vil også presse eleverne mere. Individuel bedømmelse af driftsprøven Driftsprøven nævnes som den, det er sværest at bedømme individuelt. Spørgsmålet er, hvordan vi kan sikre, at skuemestrene får et bedre billede af eleverne til driftsprøven kan det sættes i system? En mulighed er at indføre muligheden for at trække elever ud individuelt undervejs i den praktiske prøve for at skabe et bedre individuelt bedømmelsesgrundlag. Det træner eleverne i at præsentere det de har lavet. Det kan så primært foregå ml. den 4. og 6. time. Indstilling: Det indstilles, at udvalget beslutter sig for driftsprøvens varighed i den nye svendeprøve. Herunder, hvordan individuel bedømmelse af driftsprøven kan styrkes. Formalia/proces omkring individuel bedømmelse kan efterfølgende evt. beskrives i uddannelsesordningen. 4. Ændringer i Procesoperatøruddannelsen Beslutningspunkt. Kl Ændringer i Procesoperatøruddannelsen Udvalget Sekretariatet skal senest 21. december indsende nyt bekendtgørelsesbilag til MBU. Udkast hertil findes som bilag 2. Udvalget godkender udkastet til bekendtgørelsesbilag. Studenter på evt. kommende merit-ordning bør have mulighed for fag på højere niveau og/eller andre fag. Side 9 af 16

10 Indstilling: Det indstilles, at udvalget godkender udkastet med evt. bemærkninger. Sekretariatet går derefter i dialog med MBU og evt. opfølgende spørgsmål og udfordringer diskuteres med UU formandskabet. Supplerende bemærkninger: Mht. afholdelse af parallelle mundtlige overhøringer (i et lokale sidder en DI skumester og faglærer A, og i det andet 3F skuemester + faglærer B) forudsætter en sådan løsning, at der er 2 faglærere, som har fulgt holdet gennem hle uddannelsen. Jf. bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser. nr. 863 af 16 august stk 2 punkt 2. "Bedømmelsen foretages af eksaminandens lærer, der er eksaminator, og normalt 2 censorer (skuemestre) udpeget af det faglige udvalg. Disse censorer skal have den fornødne indsigt i uddannelsen og det fagområde, prøven vedrører, og må ikke have ansættelse ved uddannelsesinstitutionen eller elevens praktiksted eller være elevens arbejdsgiver. Ved praktiske prøver skal censorerne være til stede under hele prøven, medmindre andet fremgår af reglerne om uddannelsen." Sagen er, at elevens eksaminator, som er elevens lærer, skal eksaminerer eleven. Det betyder, at eleverne skal have været undervist af to lærere, som har fulgt eleven længe nok til, at kunne varetage opgaven som eksaminator. I mange tilfælde vil der være 2 lærere, som har fulgt eleven længe nok til, at kunne varetage opgaven som eksaminator. Men det vil ikke altid være tilfældet. Som vi tidligere har drøftet er der også andre udfordringer f.eks. risiko for, at karakterniveauet bliver sat forskelligt i de 2 lokaler med risiko for klagesager. Vi kan med lidt god vilje godt holde 16* mundtlig overhøring på en dag. Når der er større hold, så har vi alligevel en udfordring, hvor vi er nødt til at forlænge svendeprøven med en dag, da der til fejlfinding max. kan afholdes 16 * fejlfinding (pga. udstyr/anlægs begrænsninger). Med mindre driftsprøven reduceres til 4 timer. Indstilling: Side 10 af 16

11 Det indstilles på ovenstående baggrund, at der ikke arbejdes videre med en model, som indeholder parallelle mundtlige overhøringer. 5. Implementering af ny svendeprøve (orienteringspunkt) Kl Udvalget har besluttet, at den nye svendeprøve ønskes implementeret hurtigst muligt. Lovgivningsmæssigt reguleres dette via paragraf 7, stk 4 i Strøm, styring og it bekendtgørelsen: Stk. 4. Skolen fastsætter i den lokale undervisningsplan eventuelle overgangsordninger for elever, der er begyndt på uddannelsen efter de hidtil gældende regler. 5. Implementering af ny svendeprøve UU tilslutter sig, at det overlades til skolerne/luu at finde konkrete løsninger for de konkrete hold ift., om og hvordan det enkelte hold sluses over på den nye svendeprøve. Der skal være mulighed for, at undervisningen særligt i den sidste del af uddannelsen skal afspejle de nye tiltag i svendeprøven. Det betyder, at skolerne i samråd med LUU kan overflytte igangværende elever til ny bekendtgørelse og dermed ny svendeprøve, såfremt dette beskrives i den lokale undervisningsplan. Jeg har gjort skolerne opmærksomme på udvalgets ønske om en hurtig overflytning samt at eleverne skal orienteres om beslutningen hurtigst muligt. Men der er flere forhold, som man skal være opmærksomme på. Fx vil de hold med IOP der læser videre til Procesoperatør møde de nye krav hurtigere end de rene procesoperatørhold, såfremt skoler og UU fastsætter en skarp skæringsdato (fx 1/1 2015). Det gælder også studenter -hold og voksenelev hold. Eleverne har efter skolernes oplysninger i øvrigt ingen specielle ønsker om at komme med hurtigt over på ny ordning. Det betyder, at vi overlader det til skolerne/luu at finde konkrete løsninger for de konkrete hold. Det giver den bedste fleksibilitet og faglige hensyntagen ift de forskellige hold og de forskellige måder, som skolerne kører uddannelsen på. 6. Status på udvalgets aktiviteter Kl Ny praktikvejledning Der er d. 27/ afholdt dialogmøde med deltagelse ca. 20 virksomhedsrepræsentanter. Sekretariatet indarbejder kommentarer i Praktikvejledningen. Endeligt udkast behandles på udvalgsmødet d. 18. april Status på udvalgets aktiviteter Udvalget havde ingen kommentarer. Side 11 af 16

12 Faglærerkursus 2012 Der afholdes faglærerkursus d dec. Fokus vil bl.a. være på: 1) Sammensætning af kursuspakker. Deltagerne er bedt om at medbringe eksisterende kursuspakker og brochurer/ markedsføringsmateriale samt fortælle om, hvorfor de er skruet sammen, som de er & erfaringer med kursuspakkerne (hvad virker, hvad virker ikke; åbne hold/virksomhedshold; hvad kendetegner en attraktiv kursuspakke? mv.) 2) Øget aktivitet på FKB 2786s kernekurser Skal vi have færre kurser? (hvilke bør udgå) Skal vi have et øget skolesamarbejde om, hvilke skoler der udbyder hvilke kurser og hvornår? Etc. Non-food AMU analyse Der er afholdt opstartsmøde d. 18. oktober. Analyseprojektet vil primært blive udført af EUC Lillebælt og i mindre omfang AMU Syd. Status følger i det nye år. EUD rettet mod vand-, spildevand- og affaldsområdet Sekretariatet har modtaget henvendelse fra EUC Syd, der fortæller, at der er mange virksomheder, der efterspørger en EUD rettet mod vand-, spildevand- og affaldsområdet. Der afholdes et første internt IF-møde 30/11. Nye AMU-kurser Produktion for operatører i procesindustrien (3 dage) Kursusbeskrivelse Deltageren kan med baggrund i viden om produktionsflow og -processer samt tilhørende produktionsudstyr i procesindustrien producere de planlagte produktionsordrer samt gribe ind ved afvigelser fra normal drift (for eksempel afvigelser på flow, temperatur, tryk, niveau, kvalitet, produktionstekniske nøgletal m.v.). Endvidere kan deltageren ved drift af produktionsanlæg arbejde efter gældende regler og procedurer for eksempelvis produktion, kvalitet, sikkerhed, hygiejne, miljø og energi samt registrere/dokumentere produktionsdata. Ende- Side 12 af 16

13 lig kan deltageren kommunikere fagligt om produktionsmæssige forhold med kollegaer, driftsledelse og andre faggrupper. Målgruppe AMU-kurset henvender sig primært mod ufaglærte operatører, der har - eller søger - arbejde inden for procesindustrien Effektivisering for operatører i procesindustrien (3 dage) Deltageren kan, med baggrund i teoretisk viden og praktisk erfaring med produktionsflow, -processer og - udstyr samt enkelt komponenter i procesindustrien, effektivisere den daglige produktion med hensyn til eksempelvis spild, materiale- og energiforbrug, miljøbelastning og kapacitetsudnyttelse m.v. Endvidere kan deltageren observere, identificere og vurdere typiske produktions-/procesfejl med hensyn til for eksempel kvalitet, mængde, tidsforbrug, differencer i målinger, afvigelser i råvare og tilsætningsmaterialer, fejl i recepter/forskrifter m.v.. Endelig kan deltageren afhjælpe produktions-/procesfejl direkte ved anlægget og/eller rapportere videre samt efterfølgende indgå i dialog med driftsledelse, andre faggrupper og specialister m.v. om løsning og forebyggelse af problemet, så situationen/fejlen ikke gentages/genopstår. Målgruppe AMU-kurset henvender sig primært mod erfarne, ufaglærte operatører inden for procesindustrien. Kurserne kan kombineres med eksisterende 2 dages kurser (til en fuld uge). Det gælder f.eks.: Anvendelse af 5-S modellen for operatører Forebyggelse af fejl med Poka-Yoke for operatører Systematisk problemløsning for operatører Forretningsforståelse for produktionsmedarbejdere Miljø- og energiforbedringer i industrien Montage og justering af sensorer i procesindustri Produktionskemi for operatører Identifikation i procesindustriel produktion 7. Meddelelser 7. Meddelelser Meddelelser fra Formandskabet Ændringer på EUD- og AMU-området (herunder VEUrådsmødet) -præmieordning Meddelelser fra Formandskabet AER, Arbejdsgivernes Elevrefusion skifter navn til AUB, Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. Formålet med Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, Side 13 af 16

14 -omlægning af AER til AUB -leveringssikkerhed og garantikurser Meddelelser fra udvalgets medlemmer Meddelelser fra sekretariatet AUB, er at skaffe flere praktikpladser inden for erhvervsuddannelserne. Offentlige og private arbejdsgivere bidrager til AUB. Arbejdsgivere, elever, skoler og udvalg kan få støtte i forbindelse med uddannelse af elever. Præmie og bonus bliver nedsat til kr. for uddannelsesaftaler, der indgås i 2013 og forsvinder helt i Eleven skal være over 25 år. Der er indgået aftale om økonomi til VEUcentrene for en fireårig periode med de samme opgaver som nu. Der er afsat 480 mio. kr. på Beskæftigelsesministeriets område i 2013 til uddannelsesløft af ledige, der står overfor at miste dagpengeretten. Dagpengemodtagere, som opbruger dagpengeretten i 1. halvår 2013, får ret til at påbegynde en uddannelse eller opkvalificering efter dagpengeperiodens udløb. Man kan som hovedregel være omfattet af ordningen fra det tidspunkt, hvor ens dagpengeret er opbrugt og 6 måneder frem. De 6 måneder regnes fra dagpengerettens ophør. Henvender man sig fx først til jobcenteret 2 måneder efter at ens dagpengeret er ophørt, kan man være omfattet af ordningen i 4 måneder. Retten gælder i 26 uger ved dagpengeperiodens ophør og skal medvirke til et målrettet og sammenhængende kvalifikationsløft, som styrker de lediges muligheder for at komme i job. MBU har tidligere krævet, at alle AMU udbydere mindst en gang årligt skal udbyde de AMUkurser, som de er godkendt til. Der er nu sket en opblødning således, at de skoler der er godkendt til at udbyde kurser inden for en given FKB indbyrdes kan aftale, hvilken/hvilke skoler, der udbyder hvilke kurser. Dog således, at alle kurser fortsat skal udbydes mindst en gang årligt. Der oprettes praktikcentre, som skal øge kvaliteten i skolepraktik og som skal bidrage til en bedre udnyttelse af praktikpladskapaciteten med henblik på at eleverne i videst mulig omfang kommer i lønnet virksomhedspraktik. Praktikcentrene skal tilrettelægge et samlet forløb for elever, der ikke opnår en hel uddannelsesaftale med en virksomhed. På den måde kan eleven gennemføre sin uddannelse med en fleksibel kombination af skole- og virksomhedspraktik. Det kan Side 14 af 16

15 gøre det mere attraktivt for små virksomheder at tage en elev, selvom de ikke kan udbyde en fuld praktik. Forventet ikrafttræden efter sommerferien Der har hidtil inden for en række erhvervsuddannelser været et loft for, hvor mange elever der kan komme i skolepraktik (adgangsbegrænsning). Denne ophæves, så man er sikret en skolepraktikplads ved start på grundforløb. Gælder fortsat kun for de uddannelser, hvor der er skolepraktik. Der er afsat 35 millioner kroner i 2013 og 12 millioner kroner i 2014 til at fremme brugen af jobrotation i den private sektor. Baggrunden er, at jobrotation bruges i langt mindre omfang i private virksomheder end på offentlige arbejdspladser. Derfor bliver jobrotationsydelsen midlertidigt forhøjet fra 160 procent til 180 procent af højeste dagpengesats for private arbejdsgivere. TUR og HAKL kommer med på AMUkurs.dk Der var på seneste VEU-rådsmøde bred enighed om fokus på øget leveringssikkerhed. Danske erhvervsskoler vil spille ud med udspil. Meddelelser fra udvalgets medlemmer Dupont er ved at indføre variant af Lean. Dette understøttes via AMU (bl.a. forandringsparathed). Der er 6 voksenelever i gang, og 2 nyuddannede er ansat. Der er søgt 2 nye ungelever. Grundsted har overtaget elev fra Sojafabrikken Solae i Aarhus, som lukkede oktober 2012 (også ejet af Dupont). Cheminova startede nyt anlæg op i sep. med kompliceret kemi. 36 voksenelever er hjemme igen. Der ansættes ungelever igen til sommer, men der holdes pause med de voksne, hvor næsten alle er procesoperatører. Rockwool påvirkes af færre nybyggerier, men investerer ½ mia til ny produktionslinje til Doense. Står voer for at skulle indføre Lean. Har pt- 6-7 vokselærlinge. Virksomhederne Novo og Lundbeck kører intern Lean (ikke AMU). Der etableres et campus i Kalundborg, hvor 10. kl. og gymnasium samles. Muligt at Processkolen trækkes ud af EUC Nordvestsjælland for at indgå i campus. Der er tale om en administrativ sammenlægning, men med fokus på at tænke uddannelser sammen. Eux Side 15 af 16

16 skal fysisk til gymnasium. Meddelelser fra sekretariatet 8. Mødeplanlægning 2013 A. Næste ordinære møde Næste udvalgsmøde d. 18/ kl Mødeaktivitet 2013 Øvrige møder 2013: 13. juni 12. sep. 10. dec. 8. Mødeplanlægning 2013 A. Næste ordinære møde Sekretariatet undersøger, om mødet kan holdes hos Lundbeck i Lumsås, eller DAKA Biodiesel. UU-mødet d. 13/6 gerne med afholdelse på KTS. Møder i København kan godt starte kl Eventuelt 9. Eventuelt Intet Side 16 af 16

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 11. sep. 2014 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00.

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 11. sep. 2014 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00. DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) David Jensen Anne Jensen Leif Kloster 3F-repræsentanter: Tina Christensen (formand) Anders Mortensen Flemming Kristensen Mogens Lassen Benedikte

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 12. januar 2012 kl. 9.45 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.45 10.00.

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 12. januar 2012 kl. 9.45 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.45 10.00. DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Leif Kloster Kurt Thuesen David Jensen LEDIG Flemming Kristensen Mogens Lassen Poul Erik Faarkrog, Fødevareforbundet Anders Mortensen Afbud fra: Niels Henning Holm

Læs mere

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Tirsdag den 8. januar 2013 kl. 10.00-12.30 Mødet holdes hos Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 4. sal, 1780 København V Efter mødet

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen

Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen Fredag d. 28. marts 2014 kl. 10.00 hos Rockwool Rockwoolvej 2 9500 Hobro Christine B Henriksen, DI Organisation for erhvervslivet Erik Mortensen Value Stream

Læs mere

BILAG 1: Referat UU Procesindustri 2009 7sep

BILAG 1: Referat UU Procesindustri 2009 7sep BILAG 1: Referat UU Procesindustri 2009 7sep København den 31. august 2009 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (CBH) HR Manager Marianne Viskum-Olesen (MVO) Produktionsmester David Jensen (DJ)

Læs mere

Referat af MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR DET POSTALE OMRÅDE Mandag 16. december fra 10:00-14:00 hos 1. Indledning

Referat af MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR DET POSTALE OMRÅDE Mandag 16. december fra 10:00-14:00 hos 1. Indledning København den 10. april 2014 Arbejdstagersiden Kaj Andersen, formand Lone Gade Nielsen Morten Søndergård Arbejdsgiversiden Gitte Frid, næstformand Bodil Agnete Christensen Louise Milo Referat af MØDE I

Læs mere

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering København d. 21. februar 2011 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, Næstformand Finn Buch Helle Ankersen Kurt Mikkelsen Gæst: Kommunikationskonsulent Thea

Læs mere

REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: Mod Strategi 2013

REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: Mod Strategi 2013 København d. 26. september 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Morten V.B. Revsbeck Betina Guldfrid Funk Hansen Industriens Uddannelser:

Læs mere

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne SIDE 1 INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING 6 KAPITEL 1 OVERSIGT OVER DDANNELSESSYSTEMET Du er kontakten Du har hjælpere Bolden er din 8 KAPITEL 2 TIPS TIL DET PRAKTISKE ARBEJDE 1. OM SELVE MØDERNE Formøder

Læs mere

Notat BILAG 1. Uddannelsestilbud til industrioperatører med overfladebehandlingsopgaver. 29.april 2014

Notat BILAG 1. Uddannelsestilbud til industrioperatører med overfladebehandlingsopgaver. 29.april 2014 BILAG 1 29.april 2014 Notat csh Uddannelsestilbud til industrioperatører med overfladebehandlingsopgaver Udviklingsudvalg for overfladebehandling har på udvalgsmødet den 20. februar 2014 drøftet mulighederne

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Ejendomsservicetekniker Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice D. 16.september 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Ejendomsservicetekniker Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler pr.

Læs mere

Evaluering af IKV i AMU

Evaluering af IKV i AMU Evaluering af IKV i AMU inden for industriens uddannelser Industriens Fællesudvalg for erhvervs og arbejdsmarkedsuddannelser og Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup

Læs mere

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk

Læs mere

Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri

Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Til medlemmerne af Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri: 3F Formand Flemming Madsen Karin Olsen Peter Kaae Holm Thorbjørn Guttesen Danske Anlægsgartnere

Læs mere

Håndbog i Jobrotationsprojekter

Håndbog i Jobrotationsprojekter 2. udgave Håndbog i Jobrotationsprojekter JOBROTATION - et godt kort på hånden Indholdsfortegnelse Forord...4 Indledning...5 Idéen med jobrotation...6 Kapitel 1: Etableringsfasen...7 1.1 Analyse af kompetenceudviklingsbehov...8

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne - en kvalitativ undersøgelse blandt praktikvirksomheder DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Læs mere

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Maj 2011 Forord Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Flere unge skal have

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Virksomhedsplan 2014. Syddansk Erhvervsskole

Virksomhedsplan 2014. Syddansk Erhvervsskole Virksomhedsplan 2014 Syddansk Erhvervsskole Indhold Kapitel Side Syddansk Erhvervsskole, uddannelsesoversigt 3 1 Syddansk Erhvervsskole, overordnet virksomhedsplan 4 2 Byggeri & Automatik 14 3 Industri,

Læs mere

Afrapportering og evaluering - TUP-projekt nr. 128212. Den praktiske klimavejleder

Afrapportering og evaluering - TUP-projekt nr. 128212. Den praktiske klimavejleder Afrapportering og evaluering - TUP-projekt nr. 128212 Den praktiske klimavejleder Titel: Den praktiske klimavejleder Udarbejdet for: Undervisningsministeriet. Den Tværgående UdviklingsPulje Udarbejdet

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193

Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, 27-11-2013 Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 27. november 2013 Mødested: KompetenceCenter

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: Erhvervsskolen Nordsjælland Institutionsnummer:219411 Journalnr.: 089.74K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter. - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt

TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter. - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter JOBROTATION - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt Indholdsfortegnelse Forord........................................................................................................

Læs mere

Flere faglærte via IKV og AMU i bygge-anlæg og virksomheder med dyrehold Projektnummer: 129424

Flere faglærte via IKV og AMU i bygge-anlæg og virksomheder med dyrehold Projektnummer: 129424 Flere faglærte via IKV og AMU i bygge-anlæg og virksomheder med dyrehold Projektnummer: 129424 TUP 2012 Marts 2014 Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg

Læs mere

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser 24. februar 2014 Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative Folkeparti

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Verdens bedste erhvervsuddannelser

Verdens bedste erhvervsuddannelser Verdens bedste erhvervsuddannelser Indhold Forord 1 1 Elevernes valg af uddannelse 2 Garanti for at kunne fuldføre den ønskede uddannelse 2 Tættere samarbejde mellem erhvervsskoler, produktionsskoler og

Læs mere