LOKALPLAN 250. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ STØVRING CENTEROMRÅDE OFFENTLIGE FORMÅL, NØRAGER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN 250. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk CENTEROMRÅDE OFFENTLIGE FORMÅL, NØRAGER"

Transkript

1 FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA DEN 16. JUNI 2010 TIL DEN 11. AUGUST 2010 LOKALPLAN 250 CENTEROMRÅDE OFFENTLIGE FORMÅL, NØRAGER Bibliotek, Kultur- og Medborgerhus, Kig Ind REBILD KOMMUNE HOBROVEJ STØVRING

2 I. Redegørelse: Side Indledning... 4 Lokalplanområdet... 4 Lokalplanområdets fremtidige forhold... 6 Lokalplanområdets omgivelser... 7 Lokalplanens forhold til anden planlægning m.m... 9 Lokalplanens fremlæggelse Lokalplanens midlertidige retsvirkninger II. Lokalplanens bestemmelser: Side 1 Lokalplanens formål Område og zonestatus Områdets anvendelse Udstykninger veje, stier og parkering Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Tekniske anlæg Grundejerforening Forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse og anlæg Ophævelse af lokalplan Lokalplanens retsvirkninger Vedtagelsespåtegning...18 Kortbilag 1 Matrikulær oversigt Kortbilag 2 Anvendelse Kortbilag 3 - Situationsplan Forslag 2

3 Om lokalplaner En lokalplan fastlægger detaljerede bestemmelser om, hvordan et område må anvendes, herunder områdets udformning, placering og anvendelse af bygninger, veje, grønne arealer m.v. Lovgrundlaget for en lokalplan er Bekendtgørelse af Lov om planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009). Ifølge denne lov har Byrådet pligt til at udarbejde en lokalplan inden en større udstykning påbegyndes eller inden større bygge- eller anlægsarbejder - herunder større nedrivninger - sættes i gang. Meningen med lokalplanpligten er at sikre en større sammenhæng i planlægningen samt at sikre borgernes kendskab til og deltagelse i planlægningen. Kommunen skal fremlægge alle lokalplaner i mindst 8 uger, således der er mulighed for at fremkomme med kommentarer og ændringsforslag inden planen vedtages af Byrådet. For lokalplaner gælder endvidere, at de skal udarbejdes indenfor rammerne af kommunens overordnede planlægning, dvs. kommuneplanen. Er en lokalplan ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, skal kommuneplanen ændres, f.eks. ved udarbejdelse af et kommuneplantillæg til denne. Efter vedtagelse af en lokalplan, lader Byrådet den tinglyse på de i lokalplanens 2 nævnte matr.nr. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer principperne, dvs. den særlige karakter af det område, der søges skabt med lokalplanen. Der kan således ikke dispenseres fra lokalplanens formålsparagraf, ligesom principperne også som oftest vil være udtrykt i anvendelsesbestemmelse. Retslige forhold vedrørende lokalplanen kan, jfr. Planlovens 58, påklages til Naturklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller på til Skønnede forhold kan ikke påklages. Klagen skal være modtaget af Naturklagenævnet inden 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen/inden 4 uger fra datoen for denne lokalplans offentliggørelse. Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelsen af en klage sende en opkrævning på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvis medhold. Nærværende lokalplan er udarbejdet af REBILD KOMMUNE Teknik og Miljø (udarbejdet af IH) (kvalitetssikret af PH) Forslag 3

4 Indledning Kultur og medborgerhuset Kig Ind ligger centralt i Nørager i den vestlige del af centerområdet. Huset består af en stor sal, et antal mindre mødelokaler og kontorer, der fungerer som forsamlingshus og / eller samlingssted for forskellige foreninger som f.eks. lokalhistorisk arkiv, spejderne, selskabslokale m.m. samt to boliger, der nedlægges i forbindelse med nærværende projekt. Rebild kommune har udarbejdet denne lokalplan for at give mulighed for at tilføje en mindre biblioteksbygning bag kultur og medborgerhuset nord for det eksisterende hus. Biblioteket er i dag beliggende ved Sortebakkeskolen ca. 1 km sydøst for det centrale Nørager. Lokalplanområdet Lokalplanområdet omfatter to ejendomme i Nørager samt en mindre del af Vestermarksvej. Det nuværende kultur- og medborgerhus har et grundareal på m 2, og den tilhørende parkeringsplads på det modsatte hjørne af Vestermarksvej og Vestergade lige syd for kultur- og medborgerhuset har et areal på 796 m 2. Lokalplanområdet er i alt m 2 eksklusiv vej. Området afgrænses af Vestergade og fire eksisterende ejendomme med boliger to på Vestergade og to på Vestermarksvej. Bygningen, der i dag rummer kultur og medborgerhuset, er oprindelig opført i 1927 som et møbelhus. Huset er bygget i mursten (i tegl, kalk Kultur og medborgerhuset set fra hjørnet af Vestergade/ Vestermarksvej Forslag 4

5 eller cement). Taget blev lagt i cementsten i Kultur og medborgerhuset Kig Ind er etableret, som en del af et større byfornyelsesprojekter i Her indgik også en friarealforbedring af arealerne bag ejendommen. Lokalplanområdets omgivelser Lokalplanområdet er en del af det centrale Nørager, hvor en stor del af den lokale handel og privat service finder sted. Øst for Kultur- og Medborgerhuset ligger brugsen, bager, frisør, sparekasse og missionshus o.a. ved Lilletorv. Sydøst for - og nord for området langs Vestergade, Jernbanegade og Bredgade ligger enkelte detailhandelsbutikker og liberale erhverv som elektriker, tandlæge m.m. I det centrale Nørager er der udført flere byfornyelsesprojekter siden Hovedparten af den omkringliggende bebyggelse i centerområdet er murede ejendomme. De enkelte bygninger ligger med facade i gadelinje. Farve- og materialevalg er som hovedregel murede huse i røde teglsten eller pudsede, vandskurede bygninger. Luftfoto af lokalplanområdet og omgivelserne Forslag 5

6 Arealet bag Kultur- og Medborgerhuset set fra Vestergade Adgang til det eksisterende kultur - og medborgerhus sker via indgangen fra Vestermarksvej overfor P-pladsen. Der er i dag ligeledes mulighed for adgang via friarealet fra nord bag huset i forbindelse med arrangementer i den store sal mod vest. Lokalplanområdets fremtidige forhold Lokalplanområdet grænser mod nord, vest og syd op til boliger i Vestergade og Vestermarksgade. Mod øst grænser området op til Vestergade. Lokalplanområdet udlægges forsat som et centerområde. Centerområdet kan anvendes til kontorer, klinikker, offentlige formål, publikumsrelaterede serviceerhverv og - funktioner inden for miljøklasse 1 og 2, jf. kort beskrivelse af miljøklasser side 10. Eventuel ny bebyggelse skal tilpasses den eksisterende bebyggelse i området. Dvs. den skal placeres, så der opnås gode funktionsmæssige forbindelser mellem ny og eksisterende bebyggelse, og at der anvendes Illustration af et udkast til bibliotekstilbygning set fra Vestergade Forslag 6

7 Redegørelse lokalplan nr. 250 materialer til facader og tag, som svarer til eller harmonerer med den eksisterende bebyggelse. Der kan bygges op til en bebyggelsesprocent på 70 % for hver enkelt ejendom. Den maksimale byggehøjde er 8,5 meter og i 2 etager. Se ovenstående illustration. De to eksisterende lejligheder har ulovlige installationer og opfylder ikke den lovlige rumhøjde for boliger. Lejlighederne nedlægges derfor i forbindelse med etablering af biblioteksbygningen. Der skal også findes en anden lokalisering til en eksisterende petanquebane bag Kultur og Medborgerhuset. Eksisterende petanquebane bag kultur- og medborgerhus, set mod brugsen Der ændres ikke på eksisterende adgangsforhold. De nødvendige parkeringspladser skal etableres i forbindelse med bebyggelsen. Kultur- og Medborgerhuset set fra p-pladsen ved Vestermarksgade Forslag 7

8 Lokalplanens forhold til anden planlægning m.m. Kommuneplanen I Kommuneplan 2009 for Rebild Kommune er lokalplanområdet en del af centerområde C161 i Nørager by. Rammekort i Kommuneplan 09. Følgende rammebestemmelser er gældende for området: Rammeområde C161 Benævnelse Centerområde Formål/anvendelse Servicevirksomheder, liberale erhverv, helårsbeboelse samt offentlige formål Max. bebyggelsesprocent 70 % Max. etageantal 2 etager Max. byggehøjde 8,5 m Udendørs opholdsareal Erhverv 10 %, boliger 50 % Detailhandel Ingen Rammebestemmelserne muliggør den anvendelse som lokalplanen åbner op for. Uddrag af Kommuneplan 2009 s generelle rammebestemmelser: 2.12 Facader og skilte i byzoner Facader og bygningshøjder skal tilpasses omkringliggende bebyggelse og gadebilledet som helhed. Skiltning, udhængsskabe, belysning, markiser og opsætning af andet facadeudstyr skal tilpasses bygningens arkitektur og omgivelser i øvrigt, ligesom facadernes opdeling med døre og vinduer, materialer og farvesammensætning skal respekteres. Sokler, gesimser og andre karakteristiske facadeelementer skal holdes fri for skiltning. Facadeskilte skal begrænses til stueetagen, og så vidt mulig samordnes med den øvrige skiltning inden for samme facade. Lysskilte eller belyste skilte skal være afdæmpede og afstemte efter forholdene og må ikke blænde, pulsere eller blinke. Gavlreklamer er ikke tilladt. Forslag 8

9 Redegørelse lokalplan nr. 250 Gavludsmykning/gavlmalerier kan kun tillades efter en vurdering af den kunstneriske værdi i hvert enkelt tilfælde. Stilladsreklamer må kun opsættes i kortere perioder i forbindelse med renoveringer og lignende tidsbegrænsede aktiviteter. Reklameflag og bannere kan kun tillades permanent i erhvervsområder og kun i begrænset omfang efter en nærmere vurdering i hvert enkelt tilfælde. Lokalplaner Området er lokalplanlagt. Følgende lokalplaner er gældende: Lokalplan for et område til centerformål mellem Bredgade, Vestergade og Jernbanegade i Nørager by. Ved den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 250 ophæves Lokalplan 1.2.5, hvad angår lokalplanområdet. By - og landzoneforhold Lokalplanområdet er i byzone. Bebyggelsesprocent Bebyggelsesprocent for området er 70. Beregningen af arealer skal ske som angivet i det på byggeansøgningen gældende bygningsreglement. Vandforsyning Området forsynes med drikkevand fra Nørager Vandværk. Grundvandsforhold Lokalplanområdet er beliggende i et område med drikkevandsinteresser, som det er fastlagt i Regionplan Området ligger udenfor drikkevandsoplandet til Nørager Vandværk. Lokalplanområdet er beliggende i et område med drikkevandsinteresser I områder med drikkevandsinteresser skal der ydes beskyttelse mod grundvandet, både mod eksisterende og nye forureningskilder. Det er derfor vigtigt, at vej og parkeringsarealer befæstes med fast belægning, så regnvandet herfra kan opsamles og ledes til regnvandssystemet. Forslag 9

10 Varmeforsyning Lokalplanområdet ligger indenfor Nørager Fjernvarmeværks forsyningsområde. Der er tilslutningspligt til Nørager Fjernvarmeværks forsyningsnet for ny bebyggelse. Spildevandsforhold Lokalplanområdet er indeholdt i Rebild Kommunes spildevandsplan. Området er separatkloakeret. I forbindelse med etablering af nyt byggeri skal der separatkloakeres. Forureningsforhold. Støj, støv og lugt Der er ikke mulighed for etablering af egentlige virksomheder i området, hvorfor der ikke af den grund vil opstå forureningsforhold i området, der kan påvirke omgivelserne. Liberale erhverv Inden for området kan der publikumsrelaterede servicefunktioner og - erhverv, kontorer, klinikker og lignende, som kan indplaceres indenfor miljøklasse 1 og 2, jf. nedenfor. Der henvises til Håndbog om Miljø og Planlægning udgivet af Miljøstyrelsen i 1992/2004. Uddrag fra håndbogen: I forbindelse med vurderingen af de enkelte virksomheders lokalisering, opereres der i metoden med 7 klasser: Klasse 1 omfatter de virksomheder og anlæg, som ikke giver anledning til nævneværdig påvirkning af omgivelserne og således kan integreres med boliger. Hovedparten af virksomhederne i denne klasse er forretninger, liberale erhverv, kontorer og små virksomheder med butik. Klasse 2 virksomheder giver anledning til ganske ubetydelige påvirkning af de nærmeste omgivelser og vil kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger. Denne klasse omfatter typisk mindre virksomheder af typen bogbinderier, elektronikværksteder og f.eks. laboratorier. Klasse 3 omfatter virksomheder, som fra udendørs aktiviteter (herunder transport) og småafkast giver anledning til en mindre påvirkning af omgivelserne. Virksomhederne bør placeres i industriområder evt. i randzonen, hvis området er zonet, idet virksomhedstypen ofte vil være forenelig med forureningsfølsomme naboområder. Inden for denne klasse falder mange håndværksprægede virksomheder og visse servicevirksomheder. Klasse 4 omfatter de mindre belastende af de egentlig produktionsvirksomheder. Som hovedregel bør de placeres i egentlige industriområder. Klassen rummer bl.a. visse levnedsmiddelfabrikker og mindre, overfladebehandlede virksomheder, herunder autolakkerier. Klasse 5 rummer mere belastende produktionsvirksomheder/fabrikker, såsom visse maskinfabrikker, betonfabrikker og farve- og lakindustrivirksomheder. Klasse 6 indeholder en række industrivirksomheder, som kan belaste omgivelserne i betydelig grad. Placering bør finde sted i større industriområder, så den ønskede afstand i forhold til følsomme naboer kan opnås. Eventuelt vil placering også kunne finde sted i industriområder forbeholdt virksomheder med særlige beliggenhedskrav. Til klassen hører f.eks. asfaltfabrikker, slagterier, større maskin- og betonfabrikker. Klasse 7 omfatter virksomheder, der kan give anledning til en omfattende belastning af omgivelserne, og som derfor normalt stiller særlige beliggenhedskrav. Placering bør finde sted på arealer forbeholdt virksomheder med særlige beliggenhedskrav eller evt. i midten af store industriområder, hvor den fornødne afstand i forhold til følsomme naboer kan opnås. Desuden kan placering i særlige tilfælde ske i landzone på baggrund af en nærmere planlægning (evt. en VVM-vurdering). Klassen omfatter medicinal- og pesticidproduktion og kraftværker. Forslag 10

11 Til hver klasse knytter der sig en anbefalet minimumsbeskyttelsesafstand til forureningsfølsom arealanvendelse, som kan anvendes i planlægningssituationen (zoning og konsekvensområder). Der er altså ikke tale om afstandskrav, der skal overholdes. Men der er tale om, at hvis afstanden er kortere end den angivne, må det ske ud fra oplysninger om de faktiske forureningsforhold. Minimumsafstandene er: Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Klasse 5 Klasse 6 Klasse 7 0 meter (i forhold til boliger) 20 meter (i forhold til boliger) 50 meter (i forhold til boliger) 100 meter (i forhold til boliger) 150 meter (i forhold til boliger) 300 meter (i forhold til boliger) 500 meter (i forhold til boliger) Ud over denne generelle miljøklassevurdering af virksomheder inden lokalisering, kan der i en eventuel miljøgodkendelse eller lignende bl.a. fastsættes en grænse for den eksterne støj fra virksomheder. Der henvises til vejledning nr. 5, 1984 fra Miljøstyrelsen. Ekstern støj fra virksomheder. Støj Det er umiddelbart vurderet, at der i dag ikke er den store belastning af vejtrafik i området, og at de vejledende støjgrænser for vejtrafik kan overholdes. I henhold til Miljøstyrelsens vejledning nr. 4 fra 2007 om vejtrafikstøj er den vejledende grænseværdi (L den ) fastsat til 63 db for kontorer (og kulturinstitutioner). Bygningsreglementets krav til indendørs støjniveau med lukkede vinduer skal desuden være overholdt før, at nye bygninger kan tages i brug. Trafikale forhold Lokalplanområdet har vejadgang fra Vestergade og Vestermarksvej. Der ændres ikke på eksisterende vejadgange. Der skal etableres parkeringspladser på ejendommene Vestergade 13 og 15 mindst svarende til: Kontorer: Institutioner og kulturelle formål: Cykler: 1 pr. påbegyndt 50 m². 1 pr. påbegyndt 37,5 m². Som udgangspunkt samme antal som bilpladser. Naturbeskyttelsesforhold m.m. Lokalplanområdet rummer ikke 3-beskyttede naturtyper. Bortset fra lidt trævækst rummer lokalplanområdet i øvrigt heller ikke naturlige levesteder for beskyttelseskrævende plante- og dyrearter. Specifikt er vurderet at lokalplanområdet ikke rummer gamle træer der kunne være ynglested for flagermus omfattet af habitatdirektivets bilag IV og naturbeskyttelseslovens 29a. Forslag 11

12 Lokalplanområdet er ikke berørt af fredninger eller beskyttelseslinjer. Ifølge Kulturarvsstyrelsens Fund og fortidsminder (www.dkc.online) er der heller ikke registreret arkæologisk kulturarv i lokalplanområdet. Jordforurening Matr.nr. 1bb, Nøragergård Hgd, Durup (P-pladsen) er registreret i forhold til jordforureningsloven, som ryddet op inden kortlægning på Region Nordjyllands liste over potentielt forurenede grunde. Rebild kommune har ikke umiddelbart kendskab til, at der på de øvrige ejendomme indenfor lokalplanområdet er deponeret affald eller at der har været virksomhedsaktiviteter, der kan give anledning til forurening af jorden. Disse ejendomme er heller ikke omfattet Region Nordjyllands liste over ejendomme, som er kortlagt eller uafklarede i henhold til jordforureningsloven. Eventuel fjernelse af jord fra lokalplanområdet skal ske gennem anmeldelse til Rebild Kommune, da lokalplanområdet er beliggende i byzone og dermed omfattet af områdeklassificeringen. Generelt: Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder konstateres en forurening, skal arbejdet straks standses og Rebild kommune underrettes, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 og jordforureningslovens 71. Den 1. januar 2008 er jordforureningsloven ændret, således, at byzone, jf. planlovens 34 klassificeres som et område, der kan være lettere forurenet. Hvis kommunen har viden om, at et større sammenhængende område indenfor byzone ikke er lettere forurenet, skal kommunen gennem et regulativ undtage området fra klassificeringen. Rebild Kommune vil i løbet af 2010 udarbejde et regulativ for de områder, som kan undtages klassificeringen. Museumsloven Der kan i området være fund af betydning for den arkæologiske kulturarv. Forud for iværksættelse af jordarbejdet skal Museumslovens iagttages. Disse bestemmelser vedrører arkæologiske forundersøgelser, udgravninger og anmeldelse af fund. Loven giver bygherren mulighed for at få en udtalelse om sandsynligheden for fund af arkæologisk betydning samt information om de finansieringsmæssige forhold. Findes der under jordarbejdet alligevel spor af fortidsminder, fx knogler fra mennesker eller dyr, flint- eller metalredskaber, lerkarskår, stenanlæg, koncentrationer af trækul og ildpåvirkede sten m.m., skal arbejdet standses i det omfang, det berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til museet. Eventuelle spørgsmål herom kan rettes til Aalborg Historiske Museum. Forslag 12

13 Miljøvurdering Jævnfør Lov om miljøvurdering af planer og programmer, lovbekendtgørelse nr. 936 af , 3 stk. 2 har Rebild Kommune konkluderet, at nærværende lokalplan ikke vil have en sådan indvirkning på miljøet, at der skal foretages en miljøvurdering efter samme lovs 3 stk. 1. Denne vurdering bygger på nedenstående screening: Energiforbrug Parameter Geografiskniveau Lokalt Trafikbelastning Kulturarv Biologisk mangfoldighed Befolkningen/ sundhed Miljø/støj niveau niveau Regionalt Energiforbrug: Ny bebyggelse forventes forsynet og opvarmet med fjernvarme fra Nørager Varmeværk, fordi det energimæssigt er mest optimalt at benytte eksisterende fælles opvarmningssystemer. Energiforbruget afhænger af bygningernes isolering, energirigtige indretning og anvendelse. Trafikbelastning: Der forventes ikke væsentlige ændringer af trafikbelastningen i området, som følge af anvendelsesmulighederne. De eksisterende adgangsforhold opretholdes. Der forventes dog lidt mindre trafik til skolen. Kulturarv: Det eksisterende kultur- og medborgerhus giver området karakter, men området vurderes ikke at indeholde kulturarv i form af f.eks. særlige bevaringsværdige bygninger. Biologisk mangfoldighed: Der forventes ikke de store ændringer i de biologiske forhold i området, dels fordi der er tale om en mindre tilbygning til et eksisterende byggeri, og dels fordi det er et haveanlæg Befolkning/sundhed: Området er beliggende i den centrale del af Nørager by. Planlægningen giver mulighed for, at biblioteket kan flyttes fra skolen til det eksisterende - centralt placerede - kultur- og medborgerhus. Funktionerne samles og der er lettere adgang til biblioteket for flere borgere. Miljø/støj: Der forventes ikke at opstå forhold, der kan medføre væsentlige miljøproblemer. Der forventes lidt mindre kørende trafik, da biblioteket for fleres vedkommende kan nås på gåben. Forslag 13

14 Lokalplanens fremlæggelse I overensstemmelse med Planlovens 24 er der fastsat en frist på 8 uger for fremsættelse af skriftlige indsigelser, kommentarer og ændringsforslag til lokalplanforslaget. Lokalplanforslaget er fremlagt i perioden fra den 16. juni 2010 til den 11. august Lokalplanens midlertidige retsvirkninger Indtil forslaget er endelig vedtaget af Byrådet, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder efter Planlovens 17 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelse. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil. Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan Byrådet give tilladelse til udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget. En forudsætning herfor er, at udnyttelsen ikke er i strid med den gældende Kommuneplan. Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil forslaget er endelig vedtaget, dog højst indtil 1 år efter forslagets offentliggørelse. Forslag 14

15 Lokalplanbestemmelser Lokalplan nr. 241 Lokalplan nr. 250 for et bibliotek, kultur - og medborgerhus i centerområdet i Nørager. I henhold til bekendtgørelse af lov om planlægning nr. 937 af 24. september 2009 med senere ændringer fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 LOKALPLANENS FORMÅL 1.1 Lokalplanens formål er: at området kan anvendes til centerformål, at sikre, at der kan etableres en mindre tilbygning nord for det eksisterende kultur- og medborgerhus i Nørager. 2 OMRÅDE OG ZONESTATUS 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag nr Lokalplanområdet opdeles i delområde A og B, som vist på kortbilag nr Lokalplanområdet omfatter matr. nr. 1 gv, 1 bb og en del af matr.nr. 1 vc, Nøragergård Hgd. Durup samt alle arealer, der efter den 21. april 2010 udstykkes eller overføres fra de nævnte ejendomme indenfor lokalplanområdet. 2.2 Lokalplanområdet ligger i byzone. 3 OMRÅDETS ANVENDELSE 3.1 Lokalplanområdet udlægges til centerformål, som liberale erhverv og offentlige formål. 3.2 Delområde A skal anvendes til kultur -, medborgerhus og bibliotek. Inden for område A kan der etableres publikumsrelaterede servicefunktioner, serviceerhverv og lignende, og liberale erhverv, som kontorer og klinikker, som kan indplaceres indenfor miljøklasse 1 og Delområde B skal anvendes til parkering. 4 UDSTYKNINGER 4.1 Lokalplanområdet må ikke udstykkes yderligere. Forslag 15

16 Lokalplanbestemmelser Lokalplan nr VEJE, STIER OG PARKERING 5.1 Vejadgang til området sker ad eksisterende vejadgang fra Vestergade. Gående adgang kan tillige ske fra Vestermarksvej. 5.2 Der skal etableres parkeringspladser i forbindelse med kultur -, medborgerhus og biblioteket svarende til samlet set 1 pr. påbegyndt 37,5 m Der skal etableres handicapparkering tæt på indgangen i højst 30 meters gangafstand. Der skal etableres min. 1 afmærket handicapparkeringsplads. 5.4 Parkeringspladser og lignende skal udformes efter Vejdirektoratets vejregler. 6 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 6.1 Bebyggelsesprocenten i området må for den enkelte ejendom ikke overstige 70 % jf. det på byggeansøgningen gældende bygningsreglement. 6.2 Bebyggelse skal opføres indenfor lokalplanens område som sluttet bebyggelse i gadelinie jf. kortbilag 3. Ny biblioteksbebyggelse skal dog opføres indenfor det på kortbilag 3 viste byggefelt. 6.3 Mindre bygningsdele som karnapper, altaner og lignende må gå op til 0,5 m ud over byggefeltet. 6.4 Ny bebyggelse må ikke opføres med mere end 2 etager og med en maksimal bygningshøjde på 8,5 meter over godkendt niveauplan = gulvkote. 6.5 Niveauplan på ny bebyggelse skal tage udgangspunkt i det eksisterende terræn. Der må ikke ske terrænreguleringer større end +/- 0,5 m. og ikke nærmere skel end 0,5 meter. 7 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN 7.1 Ved nybygning, tilbygning til - og renovering af den eksisterende bebyggelse skal byggeriet tilpasses den stedlige byggetraditions ydre fremtræden. 7.2 Til udvendige bygningssider skal som udgangspunkt anvendes mursten, der kan pudses, vandskures eller males i farver jf. Rådvadcenterets jordfarveskala. Tilbygninger, dele af facader og udhuse kan udføres i andre materialer eller beklædninger. 7.3 Udvendige overflader i facader må kun fremstå i materialernes naturlige farver eller i farverne i jordfarveskalaen jf. Rådvadcenteret. Forslag 16

17 Lokalplanbestemmelser Lokalplan nr Tage skal udføres med en hældning på mellem 15 og 45 grader. 7.5 Tagbeklædningen skal udføres med tagsten, tagpap, tagplader eller metalplader i sorte eller grå farver. Der må ikke anvendes blanke eller reflekterende tagmaterialer. Mindre bygningsdele kan dog udføres med fladt tag, når det sker i respekt for den eksisterende bygning. 7.6 Udvendige vinduer og døre skal fremstå i hvidt. 7.7 Skiltning og reklamering kan i begrænset omfang finde sted som henvisningsskilte ved vejen, og skal ske inden for de generelle rammebestemmelser i Kommuneplan 2009 afsnit Der skal anvendes enkle facadeskilte for eksempel i form af løse bogstaver direkte på murværket. 8 UBEBYGGEDE AREALER 8.1 Der skal etableres udendørs opholdsarealer til kultur -, medborgerhus og bibliotek på min. 10 % beregnet af etagearealet. 8.2 De ubebyggede arealer skal med beplantning, befæstelse m.v. gives et ensartet, ordentligt udseende. 8.3 Udendørs oplag må ikke finde sted. Affaldsbeholdere skal anbringes afskærmet. 9 TEKNISKE ANLÆG 9.1 Al ledningsføring skal ske i jorden. 10 GRUNDEJERFORENING 10.1 Ingen bestemmelser 11 FORUDSÆTNING FOR IBRUGTAGEN AF NY BEBYG- GELSE OG ANLÆG 11.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før der er sket tilslutning til kollektiv fjernvarmeforsyning i området. 12 OPHÆVELSE AF LOKALPLAN 12.1 Ved denne lokalplans endelige godkendelse og offentliggørelse ophæves den del af Lokalplan 1.2.5, der vedrører lokalplanområdet. Forslag 17

18 Lokalplanbestemmelser Lokalplan nr LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 13.1 Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Lokalplanen kan ikke i sig selv gøre indgreb i de bestående forhold, hvorfor den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Endvidere medfører lokalplanen heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Om- og tilbygning eller ibrugtagning i strid med nærværende lokalplan må ikke finde sted. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af lokalplanen. Vedtagelsespåtegning Således godkendt som forslag af Rebild Byråd, den 27. maj (sign.) (sign.) Anny Winther / Erik Odder Borgmester Kommunaldirektør Forslag 18

19 1fn 1ff 1dl 1bs 1ck 1bt 1bu BREDGADE 7000g 1fl 1fm 1eq 1an 1bq 1ci 1bo 1ba VIBEVEJ 1fk 1ec 1ao 1dn 1gr 1fø 1kæ 1et 1gv 1by 1dh 1bx ANLÆG 1vc VESTERMARKSVEJ VESTERGADE 1vq 1dc 1sf 1if 1hæ 1hs MØLLEVEJ 1hr 1bb 1ag 7000ø 1ax 1ad 1vd 1x 1sæ 1iu 7000r 1ey 1ai 1ah STATIONSVEJ 7000b 1ki 1vf 1hq "s" 7000s 1al 1gg "ø" 1o 1se 1ip 1tb 1kx Tegnforklaring til Lokalplangrænse 1iq REBILD KOMMUNE TEKNIK & MILJØ Hobrovej 88, 9530 Støvring Tlf.: Fax: Web: 1ug Se målestok 1n Dato: / IBH Rev. dato: 1m m 0 20 Lokalplan nr Bibliotek v/ Kig Ind, Nørager Matrikulære forhold - Nøragergård Hgd., Durup JERNBANEGADE Sagsnr.: 01/5671 Kort nr. 1 1fr 40

20 A Vestermarksvej Vestergade B Møllevej Områdegrænse m 619 Lokalplangrænse REBILD KOMMUNE TEKNIK & MILJØ Hobrovej 88, 9530 Støvring Tlf.: Fax: Web: Lokalplan nr. 250, Bibliotek v/ Kig Ind, Nørager Anvendelse Se målestok Dato: / IBH Rev. dato: 0 10 Sagsnr.: 10/5671 Kort nr. 2 20

21 1gr 1gv Vestermarksvej Vestergade 1bb 1hr Lokalplangrænse 1ag Gadelinie Byggefelt bibliotek m REBILD KOMMUNE TEKNIK & MILJØ Hobrovej 88, 9530 Støvring Tlf.: Fax: Web: Lokalplan nr Bibliotek v/kig Ind, Nørager Situationsplan Se målestok Sagsnr.: 10/5671 Kort nr. 3 Dato: / IBH Rev. dato: / IBH

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m.

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m. FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA den 23, maj 20 til den 18. juli 20 LOKALPLAN 264 BOLIGOMRÅDE Brøndumvej, Stadionvej m.m., Blenstrup REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere

LOKALPLAN 163. BOLIGOMRÅDE - STØVRING Kærvej 6. STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9986 8686 raadhus@stoevring.dk www.stoevring.

LOKALPLAN 163. BOLIGOMRÅDE - STØVRING Kærvej 6. STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9986 8686 raadhus@stoevring.dk www.stoevring. LOKALPLAN 163 BOLIGOMRÅDE - STØVRING Kærvej 6 STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9986 8686 raadhus@stoevring.dk www.stoevring.dk I. Redegørelse: Side Indledning... 2 Beskrivelse af lokalplanområdet...

Læs mere

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping Offentlig høring Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013 Forslag til Lokalplan nr. 277 Centerområde Rytters plads, Skørping Læsevejledning Lokalplanen indeholder følgende 1. En Redegørelse - der beskriver

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

ERHVERV, MYL. ERICHSENSVEJ, BRANDE FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 234

ERHVERV, MYL. ERICHSENSVEJ, BRANDE FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 234 ERHVERV, MYL. ERICHSENSVEJ, BRANDE FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 234 HØRINGSPERIODE: 24. MARTS TIL 19. MAJ 2010 Titel Erhverv, Myl. Erichsensvej, Brande Forslag til lokalplan nr. 234 Udarbejdet af Ikast-Brande

Læs mere

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4 Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby Samt kommuneplantillæg nr. 4 maj 2007 Kommuneplantillæg nr. 4 samt lokalplan 4.103.0 for et erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Lokalplanen

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C27.2

Lokalplan nr. 11.C27.2 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade 41-43 i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere

Forslag til Lokalplan 10-7 og kommuneplantillæg 12-2009, Område til offentlige formål, erhverv og boliger på Haderslev Havn.

Forslag til Lokalplan 10-7 og kommuneplantillæg 12-2009, Område til offentlige formål, erhverv og boliger på Haderslev Havn. Haderslev Kommune Plan og Ejendomsudvikling Honnørkajen 1 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 20. december 2010 Sagsident: 10/14206 Sagsbehandler: Anders

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag 1: Eksisterende forhold Kortbilag 2: Lokalplankort: Delområder og byggefelter Kortbilag 3: Illustrationsplan

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag 1: Eksisterende forhold Kortbilag 2: Lokalplankort: Delområder og byggefelter Kortbilag 3: Illustrationsplan INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE... 4 INDLEDNING... 4 OFFENTLIG HØRING... 4 BORGERMØDE... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. LOKALPLANOMRÅDET... 5 LOKALPLANENS INDHOLD... 6 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN 2015-19

Forslag til LOKALPLAN 2015-19 Forslag til LOKALPLAN 2015-19 Center, Sønderbrogade 16, Horsens VH/SWJ Plan & By, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens Baggrund & formål Hvad er en lokalplan? Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker

Læs mere

LOKALPLAN 7-1-101 BOLIGER VED KLARUPVEJ KLARUP

LOKALPLAN 7-1-101 BOLIGER VED KLARUPVEJ KLARUP LOKALPLAN 7-1-101 BOLIGER VED KLARUPVEJ KLARUP AALBORG KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN OKTOBER 2007 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks

Læs mere

Lokalplan nr. 237 Refsvindinge Bryggeri

Lokalplan nr. 237 Refsvindinge Bryggeri Lokalplan nr. 237 Refsvindinge Bryggeri Udarbejdet i Teknik- og Miljøafdelingen november 2012 Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN 29-002 BOLIGOMRÅDE, GUSTAV ZIMMERSVEJ, NØRHALNE

Forslag til LOKALPLAN 29-002 BOLIGOMRÅDE, GUSTAV ZIMMERSVEJ, NØRHALNE Forslag til LOKALPLAN 29-002 BOLIGOMRÅDE, GUSTAV ZIMMERSVEJ, NØRHALNE JANUAR 2014 Forslag til er offentliggjort fra den 3. marts 2014 til den 28. april 2014. Her ligger lokalplanområdet: Kort Matrikelkort

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø OM LOKALPLANER Hvad er en lokalplan? Lokalplanens indhold En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalt område i kommunen. Det kan

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE. Lokalplan 1972-01 Kommuneplantillæg nr. 24 (B) Sikret ungdomsinstitution, Brønderslev FORSLAG

BRØNDERSLEV KOMMUNE. Lokalplan 1972-01 Kommuneplantillæg nr. 24 (B) Sikret ungdomsinstitution, Brønderslev FORSLAG BRØNDERSLEV KOMMUNE Lokalplan 1972-01 Kommuneplantillæg nr. 24 (B) Sikret ungdomsinstitution, Brønderslev FORSLAG Forslaget er i offentlig høring fra 1. december 2009 til 26. januar 2010 Offentlighedsperiode

Læs mere

Enghavevej. Syrenvej. Rønnevej. Grønnegade Jernbane. Østergade LOKALPLAN NR. 160. Boligbebyggelse ved Syrenvej/Rønnevej i Nørre Aaby

Enghavevej. Syrenvej. Rønnevej. Grønnegade Jernbane. Østergade LOKALPLAN NR. 160. Boligbebyggelse ved Syrenvej/Rønnevej i Nørre Aaby Syrenvej Enghavevej Rønnevej Grønnegade Jernbane Østergade LOKALPLAN NR. 160 Boligbebyggelse ved Syrenvej/Rønnevej i Nørre Aaby April 2015 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan,

Læs mere

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 221 For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune 20. maj 2008 Lokalplanen er udarbejdet af Landinspektørcentret Vest, Østergade 112, 6900 Skjern i samarbejde

Læs mere

Sags. nr. 727-2013-44060. Lokalplan nr. 1121

Sags. nr. 727-2013-44060. Lokalplan nr. 1121 Sags. nr. 727-2013-44060 Lokalplan nr. 1121 Område til centerformål ved Holsteinsgade 24 og 28 i Odder Marts 2014 Lokalplan nr. 1121 for et centerområde ved Holsteinsgade 24 og 28 i Odder er udarbejdet

Læs mere

Vestergade. Grejsdalen. Nyborg Sygehus. Lokalplan nr. 241. Institutionsboliger ved Grejsdalen i Nyborg

Vestergade. Grejsdalen. Nyborg Sygehus. Lokalplan nr. 241. Institutionsboliger ved Grejsdalen i Nyborg Vestergade Grejsdalen Nyborg Sygehus Lokalplan nr. 241 Institutionsboliger ved Grejsdalen i Nyborg Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt

Læs mere

LOKALPLAN 4-4-103 BOLIGER VED KIPLINGS ALLE UNIVERSITETSOMRÅDET

LOKALPLAN 4-4-103 BOLIGER VED KIPLINGS ALLE UNIVERSITETSOMRÅDET LOKALPLAN 4-4-103 BOLIGER VED KIPLINGS ALLE UNIVERSITETSOMRÅDET AALBORG KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN OKTOBER 2008 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge

Læs mere

Forslag til Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Kommuneplantillæg nr. SKA.13/05

Forslag til Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Kommuneplantillæg nr. SKA.13/05 Forslag til Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Kommuneplantillæg nr. SKA.13/05 oktober 2007 2 Forslag til Lokalplan SKA.234-B Indholdsfortegnelse Indhold Forord 5 Hvad er en lokalplan?

Læs mere

Lokalplan. Vedtaget. Lokalplan nr. 204.3130-L02 - Erhvervsarealer øst for Dalsagervej i tilknytning til Hirtshals Transport Center

Lokalplan. Vedtaget. Lokalplan nr. 204.3130-L02 - Erhvervsarealer øst for Dalsagervej i tilknytning til Hirtshals Transport Center Vedtaget Lokalplan - Erhvervsarealer øst for Dalsagervej i tilknytning til Hirtshals Transport Center AALBORGVEJ Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet GL. TERPETVEJ Vejledning HVAD ER EN LOKALPLAN? En

Læs mere

Lokalplan nr. 363. Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg

Lokalplan nr. 363. Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg Lokalplan nr. 363 Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg 1 Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

Lokalplan 1034. for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape. November 2008. Kildeparken. Motorvej E45. Kilde Allé. 100 m N Gesagervej

Lokalplan 1034. for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape. November 2008. Kildeparken. Motorvej E45. Kilde Allé. 100 m N Gesagervej Lokalplan 034 for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape Motorvej E45 Kildeparken Kilde Allé 00 m N Gesagervej Kilde Allé f Vestre Ringvej Kildesvinget Kildesvinget c e I g II d b Motorvej E45 Kildeparken

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum Lokalplan nr. 1017 FORSLAG Boligområde Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum August 2010 INDHOLD 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 13 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1.153 Hotel Marienlyst, tillæg nr. 19 til Helsingør Kommuneplan 2013, og afgørelse om miljøvurdering.

Forslag til lokalplan nr. 1.153 Hotel Marienlyst, tillæg nr. 19 til Helsingør Kommuneplan 2013, og afgørelse om miljøvurdering. Byrådet Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 59 3000 Helsingør Telefon 49 28 24 98 Giro 9 00 95 15 kpe@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 2.3.2015 Sagsnr. 15/816 Sagsbeh. Ark. Mette Galtt Forslag

Læs mere

Forslag. Lokalplan 1034. for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape. Marts 2008. Kildeparken. Motorvej E45. Kilde Allé. 100 m N Gesagervej

Forslag. Lokalplan 1034. for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape. Marts 2008. Kildeparken. Motorvej E45. Kilde Allé. 100 m N Gesagervej Lokalplan 034 for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape Motorvej E45 Kildeparken Kilde Allé 00 m N Gesagervej Kilde Allé f Vestre Ringvej Kildesvinget Kildesvinget c e I g II d b Motorvej E45 Kildeparken

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere