STATUSBOGEN BUUS JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER. (28. regnskabsår) Andelsboligforeningen Filipsgården, Amager. Årsrapport for 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STATUSBOGEN BUUS JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER. (28. regnskabsår) Andelsboligforeningen Filipsgården, Amager. Årsrapport for 2006"

Transkript

1 BUUS JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER '' '' STATUSBOGEN Andelsboligforeningen Filipsgården, Amager Årsrapport for 2006 (28. regnskabsår) === LERSØ PARKALLE KØBENHAVN Ø TELEFON TELEFAX CVR l/s.

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side l Side Bestyrelseris påtegning Revisionspategning Anvendte regnskabsprincipper Resultatopgørelse Balance Noter til balancen Andelens værdi

3 BESTYRELSENS P Å TEGNING Side 2 Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2006 for Andelsboligforeningen Filips gården, Amager. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Årsrapporten er behandlet og godkendt på bestyrelsesmøde den generalforsamlingens godkendelse. 26/2 2007, og indstilles til I bestyrelsen: t Godkendt på den ordinære generalforsamling den 19/ Som dirigent:

4 REVISIONSPÅ TEGNING Side 3 Til andelshaverne i Andelsboligforeningen Filipsgården. Vi har revideret årsrapporten for Andelsboligforeningen Filipsgården, Amager for regnskabsåret l. januar december 2006, omfattende ledelsespåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven. Det i årsrapporten anførte budget for 2006 er ikke omfattet af revisionen. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udfornming, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske regnskabsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fej linfonnation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. V ed risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for foreningens udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2006 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret l. januar december 2006 i overensstemmelse med årsregnskabslov en. København, den 26. februar 2007 BUDSJENSEN Statsautoriser revisorer Statsaut. revisor

5 ANVENDTE REGNSKABSPRINCIPPER Side 4 GENERELT Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A med de fravigelser og tilpasninger, der følger af foreningens særlige forhold, samt lov om andels boligforeninger og andre bofællesska ber. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år. RE SULT ATOP GØREL SE Foreningens boligafgift/lejeindtægt er periodiseret til regnskabsårets 12 måneder. Afskrivninger er baseret på lineære afskrivninger over aktivernes forventede levetid med følgende åremål: Installationer afskrives over l O år. Periodeafgrænsning Øvrige indtægter og udgifter er ligeledes periodiseret. Aktuel skat medregnes i resultatopgørelsen. BALANCEN Anlægsaktiver Ejendommen er værdiansat til anskaffelsessum inklusiv omkostninger. Omsætningsaktiver Tilgodehavender er optaget til pålydende værdi, eller efter en individuel vurdering, hvis værdien er lavere. Passiver Gæld er optaget til pålydende værdi. Kursværdi oplyses i note. Der er ikke afsat udskudt skat i balancen i forbindelse med salg af lejligheder j fr. note 16. Andelskroneværdi Andelskroneværdien er opgjort efter Lov om andelsboligforeninger og andre bofællesskaber 5 stk. 2 pkt. c.( offentlig vurdering).

6 RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN l. JANUAR- 31. DECEMBER 2006 Side 5 Note Indtægter Budget Regnskab Regnskab l Boligafgift Lejeindtægt Salg af lejligheder Vaskeri, overskud exe!. afskrivninger Udgifter: Ejendomsudcifter: 4 Udvendig vedligeholdelse Hensættelse til ekstraordinær vedligeholdelse m.\ Hensat til indvendig vedligeholdelse El og gas Forsikringer Renovation Ejendomsskat Ejendomsservice, renholdelse m.m E j endomsudgifter i alt Administrationsudgifter: Administration Revision og regnskabsmæssig assistance Honorar vurdering ejendommen Vand- og varmeregnskab Foreningsudgifter Porto m.v. og tryksager Administrationsudgifter i alt Overskud før afskrivninger og renter m.v Afskrivninger Overskud før renter Prioritetsrenter Andre renteudgifter Omkostninger ved låneomlægning Statstilskud, privat byfornyelse Reservefondsudlodning Renteindtægter Resultat før skat Beregnet foreningsskat Resultat

7 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2006 Side 6 Note 2005 AKTIVER Anlægsaktiver Ejendommen matr.nr. 3638, 3587 og 3588, Sundbyøster Optaget til købspris in cl. omkostninger samt senere udførte forbedringer. Købspris er kr , 18. alm. vurdering kr , ejendomsværdi pr. l. oktober 2005 kr Renovering af gårdanlæg, herunder kloaker Altanrenovering Tekniske anlæg og maskiner Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Vandregnskab 2006/07: Betalt vandafgift Indbetalt a'conto Antenneregnskab 937 Kassebeholdninger Amagerbanken kt.l Restancer Andre tilgodehavender Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT

8 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2006 Side 7 Note 2005 PASSIVER Ko rtfristet gæld Varmeregnskab 2006/07: Indbetalt a' conto Køb af fjernvarme Mellemregning vedr. overdragelse andel Foreningsskat lo Antenneregnskab Diverse kreditorer Deposita Forudbetalt boligafgift og leje Indvendig vedligeholdelseskonto Kontraktmæssig forudbetalt husleje Kortfristet gæld i alt Langfristet gæld 7 Prioritetsgæld Langfristet gæld i alt GÆLD I ALT Hensættelser 13 Hensættelse til istandsættelser m.v Hensættelse til ekstraordinær vedligeholdelse m. v Hensættelse ialt Egenkapital 15 Andelskapital Overførsel Egenkapital i alt PASSIVER I AL T Andre noter

9 NOTER TIL REGNSKABET 2006 Side Note l - Boligafgift Boligafgift beboelse Boligafgift erhverv Henlæggelse opsparing til vedligeholdelse Note 2 -Lejeindtægt Lejeindtægt Erhvervsleje Kælderleje Opkrævet til udvendig vedligeholdelse udgør heraf Note 3 -Vaskeri, overskud ex cl. afskrivninger Indtægter Gas og el-forbrug Service og reparationer Vandafgift og vanne Note 4- Udvendig vedligeholdelse Teknisk bistand vvs Isolering Reparation af tag og tagrender Murer Maler Elektriker Snedker og tømrer Haveanlæg/ gårdanlæg Låseservice Småanskaffelser Nyt køkken kontor Reparation af porttelefoner Diverse

10 NOTER TIL REGNSKABET 2006 Side Note 5 - Foreningsudgifter Telefongodtgørelse Julefrokost Varme- og vandregnskab Sommerfest Generalforsamling Fastelavnsfest Tab på fraflyttere Diverse Bestyrelsesmøder Anskaf- Bogført Note 6 - Tekniske anlæg og maskiner fejsessum Afskrivninger værdi Vaskemaskine: Saldo pr. l. januar afskrivning l 0% lineært Vaskemaskine: Saldo pr. l. januar afskrivning, l 0% lineært Prograrnfordelingsanlæg, kabeltv: Saldo pr. l. januar afskrivning l 0% lineært Tørretumbler Saldo pr. l. januar afskrivning l 0% lineært Fejemaskine Tilgang i afskrivning 20% lineært Portåbner Tilgang i afskrivning l 0% lineært I alt

11 NOTER TIL REGNSKABET 2006 Side IO Note 7 -Prioritetsgæld Restgæld Kursværdi Rest- pr. pr. lø betid Afdrag Renter Hovedstol ,0000%RKD llår ,0000%RKD llår ,0000%RKD llår ,2456%RKD 17,6 år ,3100% NK 18,5 år ,8656% NK 6,25 år ,7760%NK 17,25 år Note 8 -Renovering af gårdan1æg, herunder kloaker Saldo pr. l. januar Saldo pr. 31. december Note 9- Altanrenovering Saldo pr. l. januar Saldo pr. 31. december Note lo - Antenneregnskab Saldo pr. l. januar Antenneindtægter Antenneudgifter Saldo pr. 31. december Indbetaling antenneanlæg Note 11 -Diverse kreditorer El-og gas, fjernvarme Vedligeholdelse og nyanskaffelser Renholdelse Revisor Diverse

12 NOTER TIL REGNSKABET 2006 Side Il 2005 Note 12- Indvendig vedligeholdelseskonto Saldo pr. l. januar 2006 Regulering frasolgte lejlighed Hensat i 2006 Anvendt i 2006 Saldo pr. 31. december Note 13- Hensættelse til istandsættelser m.v. Bestyrelsen har besluttet at hensætte t.la. 314 til istandsættelse m.v., beløbet specificeres således: Fugning af facader og understryguing af tag pr. l. januar 2006 Saldo pr. 31. december Note 14- Hensættelse til ekstraordinær vedligeholdelse m.v. I henhold til generalforsamling den 24. marts 2004, blev det besluttet at foretage en boligafgiftsstigning pr. l. maj 2004 på kr. 50,00 pr. m2 pr. år, beløbet skal hensættes til ekstraordinær vedligeholdelse, genopretning, forbedring og/eller fornyelser Note 15 -Egenkapital Andelskapital pr. l. januar Indskud ved salg af andel Andelskapital pr. 31. december Overført fra tidligere år Overført af årets resultat Note 16 -Andre noter Udvendig vedligeholdelse, lejere Saldo pr. l. januar Regulering frasolgte lejligheder m.m Hensat i 2006 jfr. note l Lejernes andel af udvendig vedligeholdelse Saldo pr. 31. december

13 NOTER TIL REGNSKABET 2006 Side 12 Note 16 -Andre noter, fortsat Kautions- og garantiforpligtelser Foreningen har indgået garantiforpligtelser i henhold til 5 i lov om andelsboligforeninger og andre bofællesskaber. Til sikkerhed for engagement i Amagerbanken har foreningen deponeret ejerpantebrev på kr Hensættelser til fremtidig renovering m.v. Bestyrelse indstiller til generalforsamlingen af hensætte t.kr til fremtidig renovering, genopretning og forbedringer m.m.. I forbindelse med Landsskatterettens kendelse af 29. november 2001 vil Andelsboligforeningen ved afhændelse af den sidste udlejningslejlighed blive skattepligtig af værdistigningen på alle lejligheder, der er afhændet fra l. januar 1994 og fremefter. Værdistigningen skal opgøres som forskellen mellem anskaffelsesssummen for de pågældende lejligheder og lejlighedernes markedsværdi på det tidspunkt, hvor sidste lejlighed bliver afhændet. Dermed bliver også værdistigningen af de enkelte lejligheder fra salgstidspunktet til tidspunktet for sidste salg skattepligtig, j fr. bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet af den 22. oktober Avancen skal iøvrigt opgøres efter reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven. Den skattemæssige behandling i forbindelse med salg af sidste lejlighed har ikke været prøvet ved domstolene, hvorfor der tages forbehold for ændringer. Det er således på det foreliggende grundlag ikke muligt at opgøre størrelsen af en eventuel forpligtelse som følge heraf, hvorfor der ikke er foretaget hensættelse i regnskabet til dækning heraf.

14 BESTYRELSENS OPLYSNING OM ANDELENS VÆRDI PR. 31/ Side Kontant handelsværdi pr. 27. februar 2006 foretaget af uafhængig valuar, jf. ABL 5, stk. 2, pkt. b Kontantværdi pr. l. oktober 2006 (offentlig vurdering) Andelsværdierne opgøres herefter således jf. ABL 5, stk. 2, pkt. c: Egenkapital ifølge regnskab Kontant handelsværdi pr. 27. februar Bogført værdi ifølge balance pr. 31. december 2006: Ejendommen incl. gårdrenovering og altanrenovering Prioritetsgæld: Prioritetsgæld ifølge balance pr. 31. december Kursværdi pr. 31. december Hensættelse til fremtidig renovering, genopretning og forbedringer m.m. (note 16) Pr.m2 før hensættelse: : 6.991,5 = kr. pr. m2, hvilket er lovens maksimumpris. Pr.m2 efter hensættelse: : 6.991,50 = kr. pr. m2 I år 2005 var den maksimale lovlige andelsværdi kr pr. m2 På bestyrelsens indstilling på generalforsamling den 20/3 2006, blev andelsværdien fastsat til kr pr. m2 BestyrelseRs iaelstiller at m2 prisea meel virkaiag fra gea alfersamliagsdatg dea 161: fastsalttes til kr. l7.70q pr. m2, med tillæg affuffieldsmæssig aadel i ejlsjlariag efter gel!eralforsamliagsdate. Foranstående oplysning om andelens værdi er udarbejdet på grundlag af administrators oplysninger. Det bemærkes at ovennævnte opgørelse af andelens værdi er opgjort uden fradrag af avanceskat, som efter p.t. gældende praksis, vil blive udløst ved salg af foreningens sidste lejemål, jfr. omtalen under eventualforpligtelser, note 16 i årsrapporten.

15 BESTYRELSENS OPLYSNING OM ANDELENS VÆRDI PR. 31/ Side 14 Værdi af de enkelte andelslejligheder ved m2-pris på kr : m2 pr Antal lejlighed Andelsværdi Andelsværdi 5 37, , , , , , , l , , , , ! , O ,40 l ,60 l lo 78,60 l ,40 l , l 112, = 4127-NB Filipsgård06-fr

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97 Årsrapport 2006

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97 Årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr.: 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 2300 København S Telefon: 36 10 20 30 Telefax: 36 10 20 40 www.deloitte.dk A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97

Læs mere

GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008

GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008 GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

UDKAST TIL ÅRSRAPPORT

UDKAST TIL ÅRSRAPPORT UDKAST TIL ÅRSRAPPORT A/B Refsnæsgaard II Refsnæsgade 39-45, Arresøgade 11-13 Guldbergs Plads 10 2200 Købehavn N ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2008-31.12.2008 84. regnskabsår CVR. Nr.: 16 29 91 11 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN PETER FABERS GADE 5-19

ANDELSBOLIGFORENINGEN PETER FABERS GADE 5-19 Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN PETER FABERS GADE 5-19 ÅRSRAPPORT 2010

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012

ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012 ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsen og administrators påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Andelsboligforeningen Bragesgade 1 og Nørrebrogade 206 2200 København N CVR-nr. 20 23 82 75

Andelsboligforeningen Bragesgade 1 og Nørrebrogade 206 2200 København N CVR-nr. 20 23 82 75 Andelsboligforeningen Bragesgade 1 og Nørrebrogade 206 2200 København N CVR-nr. 20 23 82 75 Årsrapport for tiden 01.07.06-30.06.07 Gribskovvej 2 2100 København Ø Tlf.: 39 16 76 00 Fax: 39 16 76 01 E-mail:

Læs mere

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97. Årsregnskab 2011

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97. Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 9635 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 1020 30 Telefax 36 1020 40 www.deloitte.dk A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår)

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår) Østerbrogade 62 2100 København Ø Telefon: 3526 5208 Telefax: 3526 5209 ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013 (9. regnskabsår) Vedtaget på foreningens generalforsamling

Læs mere

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J c/o Dansk Administrations Center A/S Skovbrynet 10 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (7. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår)

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår) Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (24. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011 Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS HARALDSGADE 18-42 2200 KØBENHAVN

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Således vedtaget på foreningens generalforsamling,

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG. CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014

ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG. CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014 ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00

Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00 GENPART Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00 Årsrapport for 2013/14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International -

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN UDBYGÅRD ÅRSRAPPORT 2012/13

ANDELSBOLIGFORENINGEN UDBYGÅRD ÅRSRAPPORT 2012/13 ANDELSBOLIGFORENINGEN UDBYGÅRD ÅRSRAPPORT 2012/13 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelse og administrators beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

flpstatsautoriserede REVISORER Retur til revisor Andeisboligforeningen Kingosparken Arsrapport for 2012 5. regnskabsår Godkendt på foreningens

flpstatsautoriserede REVISORER Retur til revisor Andeisboligforeningen Kingosparken Arsrapport for 2012 5. regnskabsår Godkendt på foreningens flpstatsautoriserede REVISORER Retur til revisor Andeisboligforeningen Kingosparken Arsrapport for 2012 5. regnskabsår Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den I 2013 Dirigent An independent

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36. CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36. CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012 ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36 CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens og administrators påtegning

Læs mere

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår)

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår) Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (32. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning...

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsboligforeningen Sundbygård. Årsrapport for 2010. 53. regnskabsår

Andelsboligforeningen Sundbygård. Årsrapport for 2010. 53. regnskabsår Andelsboligforeningen Sundbygård Årsrapport for 2010 53. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04 CVR-nr.

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Andelsboligforeningen Vejrøgade / Manøgade

Andelsboligforeningen Vejrøgade / Manøgade Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Andelsboligforeningen Vejrøgade /

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET

ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET CVR-nr. 30 63 09 04 ÅRSRAPPORT FOR 2012 24. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger: Foreningsoplysninger 1 Påtegninger: Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Andelsboligforeningen Stenvinkel Helsingør -------

Andelsboligforeningen Stenvinkel Helsingør ------- Andelsboligforeningen Stenvinkel Helsingør ------- Regnskab for året 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger... 4 Bestyrelsens påtegning... 5 Revisors erklæring... 6 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Deloitte. Årsrapport 2004. Brorsonsgade 1-3 CVR-nr. 19988473. A/B Vesterbrogade 106A/ Deldtte. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu

Deloitte. Årsrapport 2004. Brorsonsgade 1-3 CVR-nr. 19988473. A/B Vesterbrogade 106A/ Deldtte. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu .., Deloitte. Deldtte Statsautoriseret CVR-nr.: 24213714 Klædemålet 9 2100 København ø Telefon: 39 17 03 33 Telefax: 39 27 03 33 www.deldtte.dk Revisimsaktieselskab A/B Vesterbrogade 106A/ Brorsonsgade

Læs mere

ok $r/f'w// Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D, Toldbodgade 26, D-F 8600 Silkeborg. Årsrapport for regnskabsåret 2014

ok $r/f'w// Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D, Toldbodgade 26, D-F 8600 Silkeborg. Årsrapport for regnskabsåret 2014 Revisorerne Hostruphus Godkendt Revisionsaktieselskab Hostrupsgade 41,8600 Silkeborg Telefon 86 81 1033 Gvr. nr. 20 56 04 95 www.hostruphus.dk Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D,

Læs mere

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C CVR-nummer: 66671119 ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2015 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår Andelsboligforeningen Maltahus I Årsrapport for 2011/12 52. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04

Læs mere