Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber"

Transkript

1 VÆRKTØJSKASSE Projekt og netværksredskaber SEPTEMBER 2003

2 Projektramme og baggrund PROJEKT REDSKABER Projektansøgning og projektbeskrivelse Tovholderfunktion Erfaringsopsamling Metoder Andres projekter NETVÆRKS REDSKABER Artikler mm. Puljer og fonde Netværk og kontakter Diverse

3 Projektramme Projekt handicappede og sociale netværk - Ramme og organisering Baggrund Meget tyder på, at mennesker med handicap har ringere muligheder end andre for at fastholde og skabe sociale netværk, fordi en række barrierer gør det vanskeligt at deltage i aktiviteter sammen med andre dette gælder ikke mindst for svært handicappede borgere, der ofte lever mere isoleret pga. barrierer i forhold til fysiske rammer og kommunikation. I mange tilfælde kan barrierer fjernes med enkle midler. På botilbud findes en ofte tavs viden og kompetencer i forhold til arbejdet med sociale netværk, som aldrig er blevet beskrevet. En viden det vil være relevant, bliver tilgængelig for andre. Da der ikke tidligere har været et særligt fokus på handicappedes muligheder for at opbygge og fastholde sociale netværk, må man samtidig forvente et behov for udvikling på området. På den baggrund har Socialministeriet iværksat et større projekt om handicappede og social isolation, som finder sted i perioden Formål Projektet handicappede og sociale netværk har til formål at styrke handicappedes sociale netværk. Herunder at udvikle metoder, der i højere grad gør det muligt at fastholde og skabe sociale netværk for mennesker med handicap, samt sikre arbejdet med sociale netværk også i fremtiden. Målgrupper Projektet henvender sig til beboere, der bor på 92 botilbud for yngre fysisk handicappede, samt tilknyttet personale og pårørende. Beboerne skal have en central og aktiv rolle i forløbet med henblik på at udvikle den enkeltes kompetencer til at fastholde og skabe sociale netværk, og dermed i højere grad blive chef i eget liv.

4 Projektramme Personalet på bostederne indtager i den forbindelse en vigtig rolle, idet de har daglig kontakt til den enkelte beboer. Personalet vil spille en aktiv rolle i projektet som støttepersoner for beboerne, og skal medvirke til at udvikle redskaber, til målrettet at arbejde med sociale netværk. Tilsvarende har familie og venner en vigtig funktion, både som en del af beboerens sociale netværk, og som videnspersoner i forhold til den enkelte. Hvis beboeren ønsker det, bør familie og venner informeres og inddrages i projektet, og kvalificeres til at hjælpe beboeren til aktivt at arbejde med sociale netværk. En mindre konkret målgruppe er eksterne netværk og tilbud. Dette kan være lokalsamfundet eller andre netværk og tilbud, som beboernes ønsker at få kontakt til eller være en del af. Det kan være enkeltpersoner, foreninger, virksomheder etc., som i projektet ses som en ressource for udviklingen af eksisterende og nye netværk. Indhold Projektet organiseres konkret som en række mindre lokale projekter på botilbudene. Projekter etableres i samarbejde mellem beboere, personale og konsulenter fra Formidlingscenter Øst. I de lokale projekter arbejdes med sociale netværk, og projekterne formuleres med særlig vægt på beboernes ønsker, behov og ressourcer. De lokale projekter vil modtage konsulentstøtte under projektforløbet, og der er afsat økonomiske rammer til de enkelte projekter. En vigtig del af projektet er udveksling og formidling af de erfaringer botilbudene gør sig undervejs. Der etableres derfor et tværgående netværk mellem alle de deltagende botilbud, samt et nyhedsbrev og en projekthjemmeside, hvor andre kan læse om projekterne. Erfaringerne opsamles og udgives afslutningsvis i publikationsform. Organisering Botilbudene udarbejder en projektbeskrivelse, som danner grundlag for ansøgningen om projektmidler, og den projektaftale, der indgås mellem botilbudet og Formidlingscenter Øst. Botilbudet udpeger ligeledes en tovholder for det lokale projekt.

5 Projektramme Formidlingscenter Øst vil under hele projektperioden yde konsulent- og processtøtte til såvel de lokale som de tværgående netværk. Konsulentstøtten gives uden omkostninger til de lokale projekter, og der vil samtidig være mulighed for at trække på interne og eksterne oplægsholdere, eksempelvis i forbindelse med de tværgående netværk. Formidlingscenter Øst har ansvaret for tilrettelæggelsen og gennemførelsen af de tværgående netværksmøder, samt ansvaret for projektets hjemmeside og nyhedsbrev. Erfaringsopsamling og formidling Tovholderen på det lokale projekt er ansvarlig for den lokale erfaringsopsamling. Dette indbefatter som minimum ½-årlige statuspapirer til Formidlingscenter Øst, løbende bidrag til formidlingsindsatsen i det samlede projekt via hjemmeside og nyhedsbrev, samt en afsluttende erfaringsopsamling for det lokale projekt. Formidlingscenter Øst varetager evaluering og erfaringsopsamling fra det samlede projekt. Det indebærer bl.a. at sammenfatte erfaringerne fra de lokale projekter med henblik på formidling til andre interesserede. Tidsplan Januar - Marts Netværksmøder Netværksmøder Erfaringsopsamling afleveres April Juni Statuspapir Statuspapir Afslutningsseminar Juli September Oktober -December september opstartsseminar Udarbejdelse af projektbeskrivelser Deadline 31. dec. Netværksmøder Statuspapir Netværksmøder Sammenfatning af projekt og udgivelse af publikationer

6 Ansøgning Projektansøgning Alle projekter, som ligger indenfor formålet med det samlede projekt Handicappede og Sociale netværk kan ansøge om projektets midler Formålet med projektet er: Det at er styrke projektbeskrivelsen handicappedes der sociale er grundlaget netværk med for udgangspunkt vurderingen af i ansøgningen. den enkeltes egne I mappen ønsker, findes behov et skema, og ressourcer. som skal Herunder anvendes at i forbindelse udvikle metoder med projektansøgningen. til at fastholde og skabe Skemaet sociale skal netværk underskrives for og sendes mennesker til Formidlingscenter med handicap, samt Øst sikre en forankring af indsatsen i fremtiden. Ansøgningen vil bestå af en projektbeskrivelse, som samtidig er det formelle grundlag for ansøgning om projektmidler og den aftale der indgås mellem Formidlingscenter Øst og botilbudet om deltagelse i projektet Handicappede og Sociale Netværk. De eneste formelle krav til ansøgningen er:? Projektets målgruppe er beboere på 92 botilbud for yngre fysisk handicappede? Der udpeges en person på botilbudet, som påtager sig tovholderfunktionen? Ansøgningsskemaet skal anvendes Der er afsat en økonomisk ramme på kr ,- for hele projektperioden til fordeling mellem ansøgerne. De konkrete beløbsstørrelser vil afhænge af projekternes omfang og karakter. Det vil være muligt at søge midler til flere mindre projekter på det enkelte botilbud. Det vil dog blive prioriteret, at alle ansøgere bliver en del af projektet, og dermed får del i projektmidlerne. Som princip gives ikke midler til:? Aktiviteter i udlandet? Køb af fast ejendom? Anlægsudgifter? Dækning af underskud? Materialeanskaffelser over 2000,- Bevillingen udbetales ratevis i løbet af projektperioden, og der skal aflægges et revisorpåtegnet regnskab ved afslutningen af projektet. Formidlingscenter Øst giver gerne yderligere råd og vejledning i forhold til udarbejdelse af projektbeskrivelse og ansøgning. Deadline for projektbeskrivelsen er 31. december 2003 I er velkomne til at sende et udkast, som vi kan kommentere på. Når ansøgningen er godkendt af Formidlingscenter Øst, vil I modtage et tilskudbrev med retningslinier for udbetalingen af beløbet.

7 Vejledning til projektbeskrivelser

8 Projektbeskrivelse Projektbeskrivelse Projektbeskrivelsen er først og fremmest et redskab til at formulere et projekt og gøre det klart for en selv og andre, hvorfor man laver projektet, og hvordan man vil gribe det an et formål og en handleplan. En god projektbeskrivelse fungerer, som det fyrtårn man styrer efter, når der skal tages beslutninger og handles i projektet. En god projektbeskrivelse gør det lettere at gøre status og evaluere projektet, fordi de mål man satte sig ved projektets start står sort på hvidt. Man kan dele en projektbeskrivelse op i 8 dele:? Målgruppe / Baggrund? Formål? Deltagere? Indhold? Organisation? Opsamling? Tidsplan? Budget Denne vejledning er tænkt som et arbejdsredskab i forbindelse med formuleringen af projektbeskrivelsen. Formidlingscenter Øst giver gerne yderligere råd og vejledning i forhold til udarbejdelse af projektbeskrivelse. 8

9 Projektbeskrivelse Målgruppe/baggrund Målgruppe og baggrund for projektet er de beboere, projektet handler om og deres ønsker og behov for sociale netværk. Beskriv beboerens ønsker og forudsætninger for at deltage i projektet samt de problemstillinger der er i forhold til at imødekomme beboernes ønsker og behov. Eksempel: Målgruppe/baggrund Beskriv målgruppen og baggrunden for projektet. Målgruppen for projektet er beboeren Niels Jensen. Niels bruger elektrisk kørestol og har relativt let forståeligt talesprog. Han kan have svært ved at finde rundt på egen hånd og har derfor brug for en ledsager når han skal uden for botilbudet. Niels baggrund for at deltage i projektet er, at Niels p.t. ikke har faste kontakter uden for botilbudet, hvilket han fortæller, at han savner. Niels har inden han blev handicappet været medlem af en fodboldklub, hvor han har spillet flere gange om ugen. Niels vil gerne igen beskæftige sig med fodbold, også selv om han ikke kan spille. Han vil derfor gerne være medlem af en fodboldfanklub (OB s), så han kan mødes med andre og snakke fodbold. Niels har imidlertid brug for støtte til at tage kontakt med fanklubben og brug for ledsagelse for at komme til møder og kampe. 9

10 Projektbeskrivelse Formål Formålet med projektet er det I ønsker at opnå. Eksempel: Formål Hvad vil I opnå med projektet? Brug eventuelt hoved- og delmål. At Niels Jensen skal have mulighed for at være aktiv medlem i OB s fanklub og med mulighed for at komme til klubbens møder og til fodboldkampe. 10

11 Projektbeskrivelse Deltagere Deltagerne er de personer fra botilbudet, der er aktive i projektet. Samtidig er det de personer der deltager udefra. Skriv kort hvorfor de forskellige personer deltager. Eksempel: Deltagere Beskriv kort hvilke parter, som deltager i projektet. Beboer Niels Jensen Dorthe Hansen, der er ansat på botilbudet og Niels kontaktperson på botilbudet, er den Niels helst vil arbejde sammen med. Hun deltager som tovholder for projektet. Desuden deltager de faste ledsagere, der sammen med Niels skal føre projektet ud i praksis. OB s fanklub vil deltage i projektet som Niels forening. 11

12 Projektbeskrivelse Indhold Projektets indhold er de ting I vil gøre, for at opnå projektets formål. Eksempel: Indhold Beskriv konkrete initiativer der iværksættes, hvilke metoder mv. Beskriv desuden, hvordan resultaterne forankres efter projektets ophør. For at nå projektets formål, vil vi iværksætte følgende initiativer: 1. Der etableres et samarbejde med OB s fanklub. Bl.a. skal det afklares om fanklubben har tilgængelighed for elkørestol, og hvad der kan gøres ved det, hvis det ikke er tilfældet. 2. Der etableres et samarbejde med ledsagerne under ledsageordningen for at få dem til at opsamle erfaringerne med Niels deltagelse i aktiviteter i OB s fanklub, samt brugen af ledsager i den forbindelse. 3. Niels melder sig ind i OB s fanklub. Niels begynder at gå til møder i OB s fanklub og fodboldkampe, med støtte fra ledsager under ledsageordningen. 12

13 Projektbeskrivelse Organisation Her beskrives hvem af deltagerne i projektet, der skal udføre hvilke af de arbejdsopgaver, der er beskrevet under Indhold. Projektet skal have en tovholder på botilbudet. Tovholderen skal være en person fra personale- eller beboergruppe. Eksempel: Organisation Beskriv hvilke opgaver de forskellige deltagere i perojektet har. Tovholderen og Niels, tager i fællesskab kontakt til OB s fanklub og træffer aftaler med dem. Tovholderen har ansvaret for kontakten til ledsagerne. De deltagende ledsagere fører, sammen med Niels, projektet ud i praksis, ved at ledsage til klubmøder og kampe. Ledsagere står sammen med Niels for at beskrive oplevelser efter hvert besøg i fanklubben. Tovholderen står for den overordnede erfaringsopsamling, i form af en halvårlig skriftlig opsamling samt midtvejs- og slutevaluering. Ved halvårlige evalueringer inddrages projektets deltagere. Projektets tovholder er Dorthe Hansen. 13

14 Projektbeskrivelse Opsamling Her beskrives hvordan man vil fastholde de erfaringer man gør sig. Det skal både beskrives, hvordan den løbende opsamling af erfaringer skal foregå, samt hvordan den endelige evaluering af projektet skal foregå. Eksempel: Opsamling Beskriv projektets erfaringsopsamling og evaluering. Herunder, hvordan I vil registrere hvad der sker undervejs i projektet. Niels og ledsagerne skal i samarbejde beskrive deres oplevelser i projektarbejdet. Hvert halve år laves statusrapport. Ved projektets afslutning udarbejdes en evalueringsrapport. Tovholder er ansvarlig for opsamling og evalueringsrapport. 14

15 Projektbeskrivelse Tidsplan Skriv hvornår I forventer, at de forskellige dele eller faser i projektet starter og slutter. I skal også skrive, hvornår i planlægger at lave halvårlig opsamling samt evalueringerne. Eksempel: Tidsplan Start- og slutdatoer for de forskellige dele af projektet. Datoer for opsamling og endelig evaluering. 1. kvartal af 2004 Opstart:? Kontakt til ledsagere.? Kontakt til OB s fanklub.? Afklaring af barrierer? Etablering af samarbejde med klubben. 2. kvartal af 2004 Iværksættelse:? Niels begynder at gå til møder og kampe med ledsager.? Opsamling.? Midtvejsevaluering. 4. kvartal af 2004 Forankring: Initiativer til at fastholde aktiviteterne efter projektforløbets afslutning. 1. kvartal af 2005 Afslutning:? Opsamling.? Slutevaluering. 15

16 Projektbeskrivelse Budget Budgettet skal indeholde tal på, hvor meget man forventer, at de forskellige dele af projektet kommer til at koste, samt hvad man forventer, at projektet kommer til at koste alt i alt. Budgettet skal bl.a. indeholde udgift til frikøb af tovholder. Eksempel: Budget Udarbejd et budget, der angiver skønnede udgifter i forbindelse med projektet. Frikøb af tovholder til projektbeskrivelse, div. møder, udarbejdelse af evalueringsrapporter m.v.: Løn til ledsagere ved afholdelse af møder, samt dagbogsskrivning: , ,- Transport 5.000,- Mødeudgifter (forplejning) I alt: ,- 16

17 Skema til projektansøgning

18 Projekttitel Anfør kort, præcist navn på projektet. Hvad handler projektet om? Beskriv formålet i én sætning. Beløb Der søges om? Kr. Ansøger Botilbud Adresse Tlf. Tovholder Tlf. (tovholder) (tovholder) 18

19 Målgruppe/baggrund Beskriv målgruppen og baggrunden for projektet. Formål Hvad vil I opnå med projektet? Brug eventuelt hoved- og delmål. Deltagere Beskriv kort hvilke parter, som deltager i projektet. 19

20 Indhold Beskriv konkrete initiativer der iværksættes, hvilke metoder mv. Beskriv desuden, hvordan resultaterne forankres efter projektets ophør. Organisation Beskriv hvilke opgaver de forskellige deltagere i projektet har. 20

21 Opsamling Beskriv projektets erfaringsopsamling og evaluering. Herunder, hvordan I vil registrere hvad der sker undervejs i projektet. Tidsplan Start- og slutdatoer for de forskellige dele af projektet. Datoer for opsamling og endelig evaluering. 21

22 Budget Udarbejd et budget, der angiver skønnede udgifter i forbindelse med projektet. Ansøgt beløb Kr. Er der søgt midler andre steder? Ja/nej? Hvis ja, anfør hvor meget og hvor. Dato Underskrift Ansøgningen sendes til Formidlingscenter Øst Nørretorv 30, 2. Postboks Ringsted Vejledning og rådgivning: Lise Bjerre / Søren Kayser / Klaus Kyllingsbæk

23 Tovholderfunktion Tovholderfunktion En tovholder for et projekt har til opgave at koordinere den samlede projektindsats, hvilket bl.a. indebærer følgende arbejdsopgaver:? At sørge for den løbende kommunikation mellem parterne i det lokale projekt, herunder løbende at holde parterne orienteret om udviklingen, bl.a. ved at indkalde til og afholde projektgruppemøder.? At deltage i erfaringsudvekslingen med de øvrige botilbuds lokale projekter? At bidrage løbende til den tværgående erfaringsudveksling via det samlede projekts nyhedsbrev og hjemmeside? At sikre den løbende erfaringsopsamling/evaluering og dokumentation i projektet, herunder udarbejdelse af mindre statuspapirer til Formidlingscenter Øst? At udarbejde den afsluttende evaluering af det lokale projekt med beskrivelse af erfaringer, metoder mv.? At fungere som kontaktperson mellem botilbudet og Formidlingscenter Øst Det anbefales, at der i forbindelse med det lokale projekt nedsættes en projektgruppe på tværs af de involverede parter, som kan fungere som et forum for sparring for tovholderen. En projektgruppe kan samtidig sikre kommunikationen mellem parterne.

24 Dagbog Projekt- dagbog Tovholderen på et projekt kan med fordel anvende en dagbog i sit arbejde med projektet. I en dagbog noterer tovholderen, eller andre, oplevelser, erfaringer eller mere generelle refleksioner i forbindelse med et forløb/begivenhed i projektet. En dagbog sikrer indsamlingen af viden om projektets forløb og de gode og dårlige erfaringer, man har gjort sig undervejs i projektet. En dagbog er samtidig et godt redskab til refleksion, som giver støtte og inspiration til, hvordan projektets videre forløb kan gribes an. En dagbog er med til at give tovholderen og andre overblik over projektet, og samtidig kan notaterne i dagbogen bruges, når der skal udarbejdes statuspapirer og i forbindelse med den afsluttende evaluering af projektet. Dagbog kan skrives på mange måder, og man må selv finde den form, som passer en bedst. Når man skriver i projektets dagbog, kan man med fordel overveje og besvare følgende spørgsmål:? Hvad handler mit dagbosnotat om?? Hvad er baggrunden for forløbet/begivenheden? Hvad er sket siden sidst jeg skrev i dagbogen?? Hvem var involveret i forløbet/begivenheden?? Hvad skete der? Hvem gjorde hvad? Hvor lang tid tog det? osv. Beskriv forløbet/begivenheden.? Hvordan oplevede du begivenheden/forløbet? Hvad gjorde du og hvorfor gjorde du sådan?? Hvordan vurderer du begivenheden? Hvad gik godt hvad gik skidt, og hvorfor?? Hvordan tror du borgeren/brugeren oplevede forløbet/begivenheden?? Hvad er din samlede vurdering/oplevelse?? Hvilke forventninger har du til det videre forløb? Dagbogsskabelon med ovenstående samt uddybende spørgsmål kan downloades på hjemmesiden og udfyldes elektronisk eller udskrives. Du kan også kopiere skabelonen her fra mappen, eller lave din helt egen dagbog.

25 Skabelon til dagbog

26 Dagbog Dato og navn: Emne Beskriv kort hvad dit dagbogsnotat handler om, fx forløbet af mødet mellem XX og YY, XX s første kontakt med YY, afholdelse af XX-arrangement eller mere generelle tanker over problemstillinger i forbindelse med projektet Baggrunden for forløbet/begivenheden/aktiviteten Beskriv hvad baggrunden var for begivenheden, som du skriver om. Hvad var formålet med den? Hvad er der sket siden jeg sidst skrev i dagbogen? Deltagere/aktører: Angiv hvem der har været involveret i det forløb/den begivenhed, som dagbogsnotatet handler om, fx aktivitetsvejledere på XX-centret, XX-bruger i forløbet, XX-repræsentant fra lokalforeningen, osv.

27 FAKTUEL BESKRIVELSE af forløbet/begivenheden Beskriv forløbet/begivenheden. Så vidt muligt undgå vurderinger eller fortolkninger, men hold dig til fakta: - Hvad skete der? - Hvem gjorde hvad? - Hvor langt tid tog det? - Osv. DIN OPLEVELSE/VURDERING af forløbet/begivenheden Beskriv DIN oplevelse af forløbet/begivenheden. - Hvad gjorde du? - Hvorfor handlede du som du gjorde? - Hvad ville du opnå/hvad var dit motiv? - Kunne/burde du have handlet anderledes? - Hvad synes du gik særligt godt hvad gik særligt skidt? - Osv.

28 DE ANDRES OPLEVELSE af forløbet/begivenheden Beskriv hvordan du tror, at den eller de involverede borger(e)/bruger(e) oplevede forløbet/begivenheden. Du skal her så vidt muligt forsøge at sætte dig i vedkommendes sted. Vurderingerne/oplevelserne skal med andre ord ske ud fra borgerens/brugerens perspektiv. ( Kan både bruges, når der er tale om én borger/bruger og en gruppe borgere/brugere ved ex en temadag. Endelig kan beskrivelsen dreje sig om eksterne netværkspersoner ved et arrangement). - Hvad gjorde borgeren/brugeren? - Hvordan tror du at han/hun oplevede forløbet/begivenheden? - Hvorfor tror du vedkommende handlede som han/hun gjorde? - Hvad tror du han/hun ville du opnå/hvad tror du var motivet? - Hvad tror du borgeren/brugeren synes at han/hun fik ud af forløbet begivenheden? - Hvad tror du borgeren synes gik særligt godt hvad gik særligt skidt? - Osv. Din SAMLEDE vurdering/oplevelse Hvad mener du samlet set gik godt hvad gik knapt så godt? Begrund dine vurderinger. Forhold dine vurderinger til formålet med forløbet/begivenheden. Har forløbet/begivenheden bidraget til opfyldelsen af målsætningen på en positiv måde? Forventninger/ hvad nu? Beskriv hvilke kortsigtede og langsigtede forventninger du har til det videre forløb. Også gerne mere åbne refleksioner/overvejelser ( på den ene side og på den anden side ) Fx at det vil motivere XX mere, hvis også YY kommer med i forløbet

29 Erfaringsopsamling Erfaringsopsamling En erfaringsopsamling er et redskab til at lære af egne erfaringer, og dermed udvikle det man gør. En løbende opsamling kan bruges internt blandt projektdeltagerne til at lave ændringer i projektet, mens projektet kører. En afsluttende erfaringsopsamling kan være et godt beslutningsgrundlag for, hvordan man kan arbejde videre med problemstillingen i fremtiden. Var det en god måde? Hvad skal gøre anderledes? Hvad skal gøres bedre? osv. Samtidig indeholder en erfaringsopsamling en viden, som andre der ønsker at arbejde med noget lignende kan få glæde af. En løbende erfaringsopsamling og formidlingsindsats er derfor vigtig, når der er tale om udviklingsarbejde. Projektbeskrivelsen er et godt udgangspunkt når man skal gøre status eller samle erfaringerne. I en opsamling vil man ofte forholde sig til:? Hvad var formålet med vores projekt? Er det nået? På hvilken måde?? Hvilke erfaringer har vi gjort os med de strategier og metoder vi har valgt? Hvad gik godt? Hvad gik mindre godt?? Hvilke erfaringer har vi gjort os med organiseringen af projektet? De involverede parter?? Holdt tidsplanen? Budgettet?? Hvordan kan/vil vi arbejde videre ud fra de erfaringer vi har gjort os? Hvordan forankrer vi indsatsen i fremtiden? Den løbende erfaringsopsamling i de lokale projekter sikres ved, at tovholderen to gange om året fremsender et statuspapir eller en anden form for statusrapport (ex. diktafon) til Formidlingscenter Øst. Statuspapiret har et begrænset omfang (2-3 sider), og skal beskrive de erfaringer man har gjort sig. Desuden bør opsamlingen beskrive eventuelle ændringer i planerne for projektet. Den afsluttende erfaringsopsamling fra de lokale projekter skal sammenfatte de opnåede erfaringer i relation til projektets målsætninger og valg af strategi/metode. Jf. ovenstående spørgsmål. Formidlingscenter Øst tilbyder gerne vejledning i udarbejdelsen af den afsluttende erfaringsopsamling. Statuspapirer og de lokale erfaringsopsamlinger vil være en vigtig del af det materiale, som vil lægge til grund for Formidlingscenter Øst s sammenfattende opsamling på tværs af de lokale projekter.

30 Metoder og erfaringer Metoder Der vil være forskel på, hvilke strategier og metoder man vælger for indsatsen mod social isolation blandt mennesker med handicap, afhængig af hvilke ønsker og behov for sociale relationer personen har, og hvilke barrierer den enkeltes funktionsnedsættelse afstedkommer i forhold til at imødekomme disse ønsker og behov. Grundlæggende når vi taler om sociale netværk handler det i et handicapkompenserende perspektiv om at forbedre:? Muligheden for at møde andre mennesker? Muligheden for at kommunikere med andre mennesker? Muligheden for at opnå gensidig respekt Hvordan man griber en problemstilling an, afhænger af problemets karakter. Forestil dig, at du skal reparere et hul i taget. Når du går i gang, bliver du nødt til at afklare, hvad det er du skal have lavet - har du brug for en murer, en tømrer, en maler, en elektriker? Svaret afhænger af hullets omfang og karakter, hvordan ønsker du, at det skal se ud, når skaden er udbedret, hvad det er for et tag, du har i forvejen, om andre dele af huset er blevet beskadiget pga. af hullet, din egen økonomi, osv. Med andre ord skal man finde ud af, hvad problemet, behovet eller ønsket egentlig er, og på hvilke måder, man kan løse problemet eller imødekomme ønsket, for derefter at vælge den måde/metode, man finder bedst egnet. Når man skal vælge metode er det hensigtsmæssigt at se på forudsætningerne for problemet eller ønsket, og de perspektiver og muligheder disse tegner. I forhold til sociale netværk kunne forudsætningerne bl.a. være:? Beboerens behov og ressourcer? Beboerens omgivelser, det være sig boform, muligheder i lokalområdet mm.? Allerede eksisterende netværk Her i værktøjskassen finder du forskellige redskaber til at afklare problemstilling og sociale netværk

31 Puljer og Fonde Ansøgning til puljer og fonde Der findes puljer og fonde indenfor mange områder med forskellige temaer og formål. Når man skal afgøre hvilke puljer/fonde, det vil være relevant at søge til et projekt, kan man i første omgang orientere sig om:? Hvordan stemmer formål og målgruppe i vores projekt overens med formålet og målgruppen for den enkelte pulje/fond? Ligger vi indenfor puljen/fondes emne-område?? Er vi med i målgruppen for de der kan søge?? Hvordan stemmer de beløb puljen/fonden bevilliger overens med det beløb vi ansøger om?? Hvad er ansøgningsfristen og kan vi eventuelt søge næste år? Hvis det er svært at vurdere hvor vidt ens projekt kan få midler fra den pågældende pulje/fond, kan man evt. søge inspiration ved at se på, hvilke projekter puljen/fonden tidligere har givet støtte til. Ansøgning En ansøgning om midler til et projekt, vil oftest skulle udformes som en projektbeskrivelse. I flere tilfælde vil der være et ansøgningsskema, der skal udfyldes.? Formuler svarene klart og tydeligt, så modtager af ansøgningen ikke er i tvivl om hensigter, mål etc.? Hvis der er usikkerhed om et spørgsmål så ret henvendelse til puljen/fonden.? Vær opmærksom på at medsende ønskede bilag. Det kan fx være årsregnskab, budget og vedtægter.

32 Puljer og Fonde Socialministeriets pulje- og fondsdatabase Socialministeriet oplyser om puljer og fonde, der yder tilskud til aktiviteter på det sociale og tilgrænsende områder. På Socialministeriets hjemmeside kan man få et overblik over relevante puljer og fonde, og se eksempler på projekter der typisk har fået støtte. Under Sociale Projekter på ministeriets hjemmeside kan man vælge Puljer eller Fonde. Puljerne er ministeriets egne puljer, som er finansieret igennem det offentlige og reguleres via finansloven. Det er eksempelvis BOSIM-puljen - til forbedring af boligforholdene for udviklingshæmmede og fysisk handicappede. På siden findes ansøgningsskemaer og vejledning til de enkelte puljer. Fondene er private initiativer, der yder tilskud til aktiviteter på det sociale og tilgrænsende områder, det er eksempelvis Helsefonden eller Egmontfonden. Fondsdatabasen indeholder alle fonde og puljer, og her kan laves en søgning på et emneområde eller en specifik pulje/fond. Se På siden findes også Projektdatabasen, som indeholder beskrivelser af de projekter, der har fået støtte fra Socialministeriets puljer. I basen kan søges på alt fra journal nummer til pulje, titel, formål, medfinansiering, kontaktperson. Midler fra amter og kommuner Mange kommuner og amter har afsat midler til forskellige udviklingsområder, som kan søges af ex. institutioner, organisationer, foreninger, privatpersoner mm. Disse midler har et lokalt fokus, og kan være meget relevante for et projekt om sociale netværk, ex. hvis man er flere lokale partnere i et projekt. Alle kommuner og amter skal eksempelvis afsætte midler til støtte for det frivillige sociale arbejde (jf. Servicelovens 115 ), lige såvel som der vil er mulighed for at søge midler efter folkeoplysningsloven. Derudover kan der være andre lokale puljer. Undersøg hvilke muligheder for støtte der er fra den pågældende kommune/amt ved at se på deres hjemmeside eller tage kontakt til forvaltningen.

33 Puljer og Fonde Eksempler på relevante fonde og puljer Sygekassernes Helsefond Fonden yder støtte til forskellige aktiviteter indenfor det sociale område, bl.a. til dagcentre, aktivitetshuse, boinstitutioner, institutioner o.lign. for ældre og for fysisk og psykisk handicappede. Læs mere på Sahva - fonden Sahva fonden er målrettet fysisk handicappede og kan søges af enkeltpersoner, institutioner, foreninger og organisationer. Fonden yder støtte til: - videnskabelig forskning - udvikling af nye behandlingsmetoder og hjælpemidler - internationalt arbejde til gavn for fysisk handicappede - udbredelse og udvikling af forebyggende hjælpemidler - kurser og konferencer for læger og fysioterapeuter m.fl. - ferie- og julelegater til fysisk handicappede - indkøb af hjælpemidler til institutioner m.m., hvis brugere er fysisk handicappede - fysisk handicappedes etablering i eget hjem - konkrete formål efter ønske fra testator Økonomisk støtte ydes alene, hvor det offentlige ikke er forpligtet til at træde til. Læs mere på Egmontfonden Fonden yder støtte til almenvelgørende formål, såvel som forebyggelse eller afhjælpning af sociale og sundhedsmæssige problemer som uddannelse, aktivitet i fritiden, almen oplysning eller andet af betydning for menneskers samkvem og personlige udvikling samt kvaliteten i tilværelsen. Egmontfondens virksomhed er koncentreret omkring børn og unge. Støtte bevilges udelukkende på grundlag af indstillinger fra de institutioner, som Egmont fonden har indgået samarbejdsaftaler med. Læs mere på:

Blandt de centrale indholdselementer vil være information og vejledning om:

Blandt de centrale indholdselementer vil være information og vejledning om: Baggrund Medborgerskab handler om, at den enkelte borger har mulighed for at bruge de rettigheder, som den pågældende har i henhold til lovgivningen og samfundets tilbud. Desuden handler det om, at den

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0 P R O J EKTUDBUD Sæt skub i egu 2.0 Den 29. marts 2010 Indbydelse til projektansøgninger Landets kommuner indbydes hermed til at indsende ansøgninger om økonomisk støtte til projekter, der sætter skub

Læs mere

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015 Jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014 (Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere Klippekortmodellen 15.75.01.10

Læs mere

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Læs mere

Medindflydelse på egne arbejdsopgaver

Medindflydelse på egne arbejdsopgaver Medindflydelse på egne arbejdsopgaver har I den gode idé? Få økonomisk støtte til projekter i kommunerne I kan søge om 30.000 til 70.000 kr. Hvad kan I søge støtte til? Alle typer af kommunale arbejdspladser

Læs mere

Principper for tildeling af tilskud

Principper for tildeling af tilskud Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i lov om social service Ansøgningsfrist mandag den 1. september 2014 Ansøgningsskemaet downloades og gemmes som et Word dokument, der navngives med foreningens

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen ANSØGNINGSSKEMA Ansøgningen sendes til Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk. 1. Projektets navn og projektperiode Projektets navn: Fra faglig refleksion til innovation Projektperiode Starttidspunkt: 2. kvartal

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af hjemmeside med aktivitets- og foreningstilbud til ældre 15.75.40.10 (Puljen genudmeldes

Læs mere

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren.

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren. DEN GODE ANSØGNING Den gode ansøgning De nedenstående 16. punkter skal betragtes som en generel standardskabelon til projektansøgningen. Det er forskelligt hvor fyldestgørende en projektansøgning støtteyderne

Læs mere

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering Søg støtte til projekter om nyspecialisering og inklusion Vær med til at fremme inklusion og aktiv deltagelse i samfundslivet for børn, unge og voksne med særlige behov. Søg om op til 150.000 kroner i

Læs mere

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 Social- og Integrationsministeriet Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23.

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23.25 Ansøgningsfrist

Læs mere

Projektansøgning om tilskud fra Nationalpark Vadehavet

Projektansøgning om tilskud fra Nationalpark Vadehavet Projektansøgning om tilskud fra Nationalpark Vadehavet Følgende bør du have klar, inden du starter udfyldningen af ansøgningsskemaet (kontakt evt. Nationalparksekretariatet for vejledning): Personlige

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med. 15.16.01.20 Ansøgningsfrist d.15. oktober 2014 kl. 12.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med. 15.16.01.20 Ansøgningsfrist d.15. oktober 2014 kl. 12. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med Den sociale diplomuddannelse Børn og unge og

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Digitaliseringen i praksis

Digitaliseringen i praksis Digitaliseringen i praksis Indholdsfortegnelse Digitaliseringen i praksis 3 Et bredt udviklingsbegreb 4 Involvering og synlighed 5 Projektorganisering 6-7 Dialoggruppe som et omdrejningsprojekt 8 Vurdering

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist d. 16.

Vejledning til ansøgning om støtte til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist d. 16. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist d. 16. december 2014

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER Revideret og vedtaget af udvalget for Fritid & Fællesskab august 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indholdsfortegnelse side 1 2. Hvornår skal der søges om midler

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 KULTURSTYRELSEN H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 jf. 44, stk. 1, 1. pkt., i lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af hjemmeside med aktivitets- og foreningstilbud til ældre 15.75.40.10 Ansøgningsfrist

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

Projekt 5 i 12 s formål er at forbedre forhold i arbejdsmiljøet og at fremme trivsel for derved at nedbringe sygefravær.

Projekt 5 i 12 s formål er at forbedre forhold i arbejdsmiljøet og at fremme trivsel for derved at nedbringe sygefravær. Koncern HR Enheden for Personalepolitik, arbejdsmiljø og HR-data Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Virksomheder og afdelinger i projekt 5 i 12 Telefon 4820 5000 Direkte 48205159 Fax 4820 5198 Ref.: anhebo,

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats.

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats. Tilsyn Uanmeldt tilsyn 29. oktober 2014 Bostøtte korpset Leder Mette Raabjerg Tilsynsførende Mia Gry Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Pia Bjerring Strandbygaard Tilsynet 2014

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog - Guide til projektlederen 2012 Indhold Begrebsafklaringer... 2 Projekt... 2 Projektgruppe... 2 Projektleder... 2 Følgegruppe... 2 Styregruppe... 2

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service.

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Initialer: hop Sag: 306-2010-23337 Dok.: 306-2014-62737 Oprettet: 18. marts 2014 Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Udvalg: Social-og

Læs mere

Projektår* Fra Til Beløb i kr. Dag Md. År Dag Md. År 1 01 10 2009 30 09 2010 251.392

Projektår* Fra Til Beløb i kr. Dag Md. År Dag Md. År 1 01 10 2009 30 09 2010 251.392 Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.40.10 Puljen til udvikling af bedre ældrepleje, UBÆP 2009 Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

Information om Ledsageordning

Information om Ledsageordning Information om Ledsageordning Indholdsfortegnelse Hvad er en ledsageordning... 3 Hvordan søges ledsageordning... 3 Hvem er omfattet af ledsageordningen... 3 Hvem er ikke omfattet af ledsageordningen...

Læs mere

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? L Æ S H E R E K S E M P L E R, E R F A R I N G E R, S Y N S P U N K T E R M. M. F R A A M T E R O G K O M M U N E R Børne- og ungeområdet

Læs mere

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Denne håndbog er udarbejdet af Skolesports projektledere: Rikke Lindskov

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur

Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur Hvem uddeler tilskuddet Kulturstyrelsen uddeler midlerne på baggrund af en faglig

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljen til forebyggelse af udsættelser af lejere 14.51.51.40

Vejledning om ansøgning til puljen til forebyggelse af udsættelser af lejere 14.51.51.40 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Vejledning om ansøgning til puljen til forebyggelse af udsættelser af lejere 14.51.51.40 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål... 2 3 Projektets

Læs mere

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning side 44 Det særlige ved at lave projekter i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent i Nationalt Videncenter for Læsning Det store fokus på formidling og den

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og baggrund

Læs mere

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI Projektbeskrivelse 26. oktober 2011 Forebyggelse af ungdomskriminalitet Baggrund for projektet Udviklingen i ungdomskriminaliteten har gennemløbet en forandring gennem de seneste 20 år. De lovlydige er

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18

Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18 Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18 Randers Kommune c/o Frivilligværket, Stemannsgade 9 C, 8900 Randers C Tlf. 2916 1921 frivilligvaerket@frivilligvaerket.dk

Læs mere

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København K. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om aflæggelse af regnskab og

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Jan 2013 dec 2013 Social mentor for unge ledige i Svendborg

Læs mere

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller Borgerbudgetter for 2015 Forslag til to modeller 1 Model 1: Én stor pulje - alle kommunens borgere og aktører kan søge under overskriften Udviklingsstrategien bredt Formål / politiske krav og vilkår for

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Projekttitel Projektperiode (dato for opstart og afslutning) Navn på projektleder Titel og ansættelsessted Telefonnr. 72487825 Baggrundsoplysninger Projekt Frafald 1. januar 2010 til

Læs mere

Virkningsteori og virkningsevaluering

Virkningsteori og virkningsevaluering Virkningsteori og virkningsevaluering Hvad er en virkningsteori? En virkningsteori er en beskrivelse af sammenhængene mellem en organisations eller et projekts aktiviteter og den virkning som er målet

Læs mere

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune Telefon Direkte Mail Web Koncern Plan og Udviklng Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød 48 20 50 00 48 20 54 16 Henriette.bager@regionh.dk www.regionh.dk Dato: Sagsnr.: Arkiv: Sagsbeh.: henbag

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

Ansøgning: Modelprojekt for indførelse af IKT på bosteder

Ansøgning: Modelprojekt for indførelse af IKT på bosteder Ansøgning: Modelprojekt for indførelse af IKT på bosteder 1. Projektet titel og indhold: Kommunikationsteknologier til understøttelse af kommunikative og kognitive færdigheder hos voksne udviklingshæmmede

Læs mere

http://udviklingspuljen.bs.dk/skema_adv.asp?id=5575&pid=935992590743&success=1

http://udviklingspuljen.bs.dk/skema_adv.asp?id=5575&pid=935992590743&success=1 Side 1 af 5 Tak for din ansøgning. Den er nu registreret i Styrelsen for Bibliotek og Medier. Denne kvittering udskrives i 2 eksemplarer: Det ene eksemplar underskrives af den økonomisk ansvarlige og sendes

Læs mere

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år 13. marts 2014 Implementering/ass Baggrund Det fremgår af aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet, at der skal

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud

Læs mere

Projekt nyspecialisering og inklusion Eksisterende fagligheder i nye samarbejdsrelationer

Projekt nyspecialisering og inklusion Eksisterende fagligheder i nye samarbejdsrelationer Projekt nyspecialisering og inklusion Eksisterende fagligheder i nye samarbejdsrelationer Ingen faglært håndværker vil mene, at han kan bygge et parcelhus effektivt alene, hjemme på eget værksted. Det

Læs mere

Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98

Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98 Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98 Greve Kommune bevilger ud fra en konkret, individuel vurdering i fornødent omfang støtte i form af en særlig kontaktperson

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse mellem Institut for Psykologi, Københavns Universitet og Døgnkontakten for Børn og unge, Socialforvaltningen, Københavns Kommune og Projektkontoret,

Læs mere

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen)

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Inden du går i gang med at udfylde ansøgningsskemaet, bør du læse denne vejledning og puljens retningslinjer igennem. Vær opmærksom på, hvornår der

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Elektronisk ansøgningsskema

Elektronisk ansøgningsskema Den gode ansøgning Elektronisk ansøgningsskema Ansøgningsskema - login Hvis det er første gang du logger på, angiver du e-mail og klikker herefter Opret bruger. Du vil herefter modtage en e-mail med et

Læs mere

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden J.nr. /4-1613-20/1 P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden Projektejer Søren Brostrøm Projektleder Bjørn Ursin Knudsen Startdato Januar 2012 Slutdato

Læs mere

Elite 2650 Ansøgningsvejledning

Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 er en økonomisk pulje, hvis formål er at støtte og udvikle idrætten på eliteplan. Puljen kan søges af kommunale idrætsklubber og -foreninger, og sigter mod at

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281 Revideret projektansøgning som erstatter ansøgningerne Innovationsagenter der skaber værdi (ansøgt af CPH West) og Innovation i organisationer, undervisning og Det tredje rum (ansøgt af Roskilde Tekniske

Læs mere

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 Formål: At vække interessen hos børn og unge på Østerbro for lokalt demokrati og vise dem deres muligheder for indflydelse herpå, forhåbentlig også i forhold

Læs mere

Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor

Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor Bilag 1. Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor Projektbeskrivelse for et forsknings- og udviklingsprojekt. Bjarne Ibsen, Professor og centerleder. Center for forskning i Idræt, Sundhed

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

I handlingsplanen for 2010-2012 lægges der op til at igangsætte et udviklingsarbejde vedrørende samværets betydning

I handlingsplanen for 2010-2012 lægges der op til at igangsætte et udviklingsarbejde vedrørende samværets betydning Titel Samværets betydning på højskolen Relation til s Handlingsplan (Mål og indsatsområde) I handlingsplanen for -2012 lægges der op til at igangsætte et udviklingsarbejde vedrørende samværets betydning

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009

Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009 Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009 Alle landets kommuner kan søge om at blive en breddeidrætskommune. Bag initiativet med breddeidrætskommuner står Kulturministeriet i partnerskab

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljen: Bedste Ven til sårbare børn og unge

Vejledning om ansøgning til puljen: Bedste Ven til sårbare børn og unge Vejledning om ansøgning til puljen: Bedste Ven til sårbare børn og unge 15.75.11.80 1 Indledning... 1 2 Puljens formål... 2 3 Projektets målgruppe... 2 4 Ansøgerkreds... 3 5 Projektperiode... 3 6 Støtteegnede

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60 Ansøgningsfrist d. 23.

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Dialogcafe i en forandrings tid Projektperiode : 1.11-15.12.09 Målgruppe

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet

Udvikling af Børne- og Skoleområdet ORIENTERING Dec 14 Udvikling af Børne- og Skoleområdet I 2015 igangsættes en proces, der skal belyse og bearbejde de kommende års udvikling på dagtilbuds-, skole- og ungeområdet. I denne orientering er

Læs mere

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Benyttes hvis kommunen allerede har indsendt ansøgning til empowermentprojektet Ansøger Kommune Hedensted Navn og titel på projektansvarlig HC Knudsen, beskæftigelseschef

Læs mere

Opslag: Ph.d. i forskning i etnicitet og handicap

Opslag: Ph.d. i forskning i etnicitet og handicap Opslag: Ph.d. i forskning i etnicitet og handicap Ansøgningsfrist: 22. april 2014 kl. 12.00 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold Februar 2014 Ph.d. om etnicitet og handicap

Læs mere

Administration af EU-finansierede forskningsprojekter

Administration af EU-finansierede forskningsprojekter Videncenter for Innovation og Forskning Region Hovedstaden Region Hovedstaden Videncenter for Innovation og Forskning Administration af EU-finansierede forskningsprojekter Besøg os på www.regionh.dk/vif

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser...

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser... Møde i tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Foreningsberetninger 2004... 2 3... Godkendelse af internt kursus for FDF Ballerup...

Læs mere