Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber"

Transkript

1 VÆRKTØJSKASSE Projekt og netværksredskaber SEPTEMBER 2003

2 Projektramme og baggrund PROJEKT REDSKABER Projektansøgning og projektbeskrivelse Tovholderfunktion Erfaringsopsamling Metoder Andres projekter NETVÆRKS REDSKABER Artikler mm. Puljer og fonde Netværk og kontakter Diverse

3 Projektramme Projekt handicappede og sociale netværk - Ramme og organisering Baggrund Meget tyder på, at mennesker med handicap har ringere muligheder end andre for at fastholde og skabe sociale netværk, fordi en række barrierer gør det vanskeligt at deltage i aktiviteter sammen med andre dette gælder ikke mindst for svært handicappede borgere, der ofte lever mere isoleret pga. barrierer i forhold til fysiske rammer og kommunikation. I mange tilfælde kan barrierer fjernes med enkle midler. På botilbud findes en ofte tavs viden og kompetencer i forhold til arbejdet med sociale netværk, som aldrig er blevet beskrevet. En viden det vil være relevant, bliver tilgængelig for andre. Da der ikke tidligere har været et særligt fokus på handicappedes muligheder for at opbygge og fastholde sociale netværk, må man samtidig forvente et behov for udvikling på området. På den baggrund har Socialministeriet iværksat et større projekt om handicappede og social isolation, som finder sted i perioden Formål Projektet handicappede og sociale netværk har til formål at styrke handicappedes sociale netværk. Herunder at udvikle metoder, der i højere grad gør det muligt at fastholde og skabe sociale netværk for mennesker med handicap, samt sikre arbejdet med sociale netværk også i fremtiden. Målgrupper Projektet henvender sig til beboere, der bor på 92 botilbud for yngre fysisk handicappede, samt tilknyttet personale og pårørende. Beboerne skal have en central og aktiv rolle i forløbet med henblik på at udvikle den enkeltes kompetencer til at fastholde og skabe sociale netværk, og dermed i højere grad blive chef i eget liv.

4 Projektramme Personalet på bostederne indtager i den forbindelse en vigtig rolle, idet de har daglig kontakt til den enkelte beboer. Personalet vil spille en aktiv rolle i projektet som støttepersoner for beboerne, og skal medvirke til at udvikle redskaber, til målrettet at arbejde med sociale netværk. Tilsvarende har familie og venner en vigtig funktion, både som en del af beboerens sociale netværk, og som videnspersoner i forhold til den enkelte. Hvis beboeren ønsker det, bør familie og venner informeres og inddrages i projektet, og kvalificeres til at hjælpe beboeren til aktivt at arbejde med sociale netværk. En mindre konkret målgruppe er eksterne netværk og tilbud. Dette kan være lokalsamfundet eller andre netværk og tilbud, som beboernes ønsker at få kontakt til eller være en del af. Det kan være enkeltpersoner, foreninger, virksomheder etc., som i projektet ses som en ressource for udviklingen af eksisterende og nye netværk. Indhold Projektet organiseres konkret som en række mindre lokale projekter på botilbudene. Projekter etableres i samarbejde mellem beboere, personale og konsulenter fra Formidlingscenter Øst. I de lokale projekter arbejdes med sociale netværk, og projekterne formuleres med særlig vægt på beboernes ønsker, behov og ressourcer. De lokale projekter vil modtage konsulentstøtte under projektforløbet, og der er afsat økonomiske rammer til de enkelte projekter. En vigtig del af projektet er udveksling og formidling af de erfaringer botilbudene gør sig undervejs. Der etableres derfor et tværgående netværk mellem alle de deltagende botilbud, samt et nyhedsbrev og en projekthjemmeside, hvor andre kan læse om projekterne. Erfaringerne opsamles og udgives afslutningsvis i publikationsform. Organisering Botilbudene udarbejder en projektbeskrivelse, som danner grundlag for ansøgningen om projektmidler, og den projektaftale, der indgås mellem botilbudet og Formidlingscenter Øst. Botilbudet udpeger ligeledes en tovholder for det lokale projekt.

5 Projektramme Formidlingscenter Øst vil under hele projektperioden yde konsulent- og processtøtte til såvel de lokale som de tværgående netværk. Konsulentstøtten gives uden omkostninger til de lokale projekter, og der vil samtidig være mulighed for at trække på interne og eksterne oplægsholdere, eksempelvis i forbindelse med de tværgående netværk. Formidlingscenter Øst har ansvaret for tilrettelæggelsen og gennemførelsen af de tværgående netværksmøder, samt ansvaret for projektets hjemmeside og nyhedsbrev. Erfaringsopsamling og formidling Tovholderen på det lokale projekt er ansvarlig for den lokale erfaringsopsamling. Dette indbefatter som minimum ½-årlige statuspapirer til Formidlingscenter Øst, løbende bidrag til formidlingsindsatsen i det samlede projekt via hjemmeside og nyhedsbrev, samt en afsluttende erfaringsopsamling for det lokale projekt. Formidlingscenter Øst varetager evaluering og erfaringsopsamling fra det samlede projekt. Det indebærer bl.a. at sammenfatte erfaringerne fra de lokale projekter med henblik på formidling til andre interesserede. Tidsplan Januar - Marts Netværksmøder Netværksmøder Erfaringsopsamling afleveres April Juni Statuspapir Statuspapir Afslutningsseminar Juli September Oktober -December september opstartsseminar Udarbejdelse af projektbeskrivelser Deadline 31. dec. Netværksmøder Statuspapir Netværksmøder Sammenfatning af projekt og udgivelse af publikationer

6 Ansøgning Projektansøgning Alle projekter, som ligger indenfor formålet med det samlede projekt Handicappede og Sociale netværk kan ansøge om projektets midler Formålet med projektet er: Det at er styrke projektbeskrivelsen handicappedes der sociale er grundlaget netværk med for udgangspunkt vurderingen af i ansøgningen. den enkeltes egne I mappen ønsker, findes behov et skema, og ressourcer. som skal Herunder anvendes at i forbindelse udvikle metoder med projektansøgningen. til at fastholde og skabe Skemaet sociale skal netværk underskrives for og sendes mennesker til Formidlingscenter med handicap, samt Øst sikre en forankring af indsatsen i fremtiden. Ansøgningen vil bestå af en projektbeskrivelse, som samtidig er det formelle grundlag for ansøgning om projektmidler og den aftale der indgås mellem Formidlingscenter Øst og botilbudet om deltagelse i projektet Handicappede og Sociale Netværk. De eneste formelle krav til ansøgningen er:? Projektets målgruppe er beboere på 92 botilbud for yngre fysisk handicappede? Der udpeges en person på botilbudet, som påtager sig tovholderfunktionen? Ansøgningsskemaet skal anvendes Der er afsat en økonomisk ramme på kr ,- for hele projektperioden til fordeling mellem ansøgerne. De konkrete beløbsstørrelser vil afhænge af projekternes omfang og karakter. Det vil være muligt at søge midler til flere mindre projekter på det enkelte botilbud. Det vil dog blive prioriteret, at alle ansøgere bliver en del af projektet, og dermed får del i projektmidlerne. Som princip gives ikke midler til:? Aktiviteter i udlandet? Køb af fast ejendom? Anlægsudgifter? Dækning af underskud? Materialeanskaffelser over 2000,- Bevillingen udbetales ratevis i løbet af projektperioden, og der skal aflægges et revisorpåtegnet regnskab ved afslutningen af projektet. Formidlingscenter Øst giver gerne yderligere råd og vejledning i forhold til udarbejdelse af projektbeskrivelse og ansøgning. Deadline for projektbeskrivelsen er 31. december 2003 I er velkomne til at sende et udkast, som vi kan kommentere på. Når ansøgningen er godkendt af Formidlingscenter Øst, vil I modtage et tilskudbrev med retningslinier for udbetalingen af beløbet.

7 Vejledning til projektbeskrivelser

8 Projektbeskrivelse Projektbeskrivelse Projektbeskrivelsen er først og fremmest et redskab til at formulere et projekt og gøre det klart for en selv og andre, hvorfor man laver projektet, og hvordan man vil gribe det an et formål og en handleplan. En god projektbeskrivelse fungerer, som det fyrtårn man styrer efter, når der skal tages beslutninger og handles i projektet. En god projektbeskrivelse gør det lettere at gøre status og evaluere projektet, fordi de mål man satte sig ved projektets start står sort på hvidt. Man kan dele en projektbeskrivelse op i 8 dele:? Målgruppe / Baggrund? Formål? Deltagere? Indhold? Organisation? Opsamling? Tidsplan? Budget Denne vejledning er tænkt som et arbejdsredskab i forbindelse med formuleringen af projektbeskrivelsen. Formidlingscenter Øst giver gerne yderligere råd og vejledning i forhold til udarbejdelse af projektbeskrivelse. 8

9 Projektbeskrivelse Målgruppe/baggrund Målgruppe og baggrund for projektet er de beboere, projektet handler om og deres ønsker og behov for sociale netværk. Beskriv beboerens ønsker og forudsætninger for at deltage i projektet samt de problemstillinger der er i forhold til at imødekomme beboernes ønsker og behov. Eksempel: Målgruppe/baggrund Beskriv målgruppen og baggrunden for projektet. Målgruppen for projektet er beboeren Niels Jensen. Niels bruger elektrisk kørestol og har relativt let forståeligt talesprog. Han kan have svært ved at finde rundt på egen hånd og har derfor brug for en ledsager når han skal uden for botilbudet. Niels baggrund for at deltage i projektet er, at Niels p.t. ikke har faste kontakter uden for botilbudet, hvilket han fortæller, at han savner. Niels har inden han blev handicappet været medlem af en fodboldklub, hvor han har spillet flere gange om ugen. Niels vil gerne igen beskæftige sig med fodbold, også selv om han ikke kan spille. Han vil derfor gerne være medlem af en fodboldfanklub (OB s), så han kan mødes med andre og snakke fodbold. Niels har imidlertid brug for støtte til at tage kontakt med fanklubben og brug for ledsagelse for at komme til møder og kampe. 9

10 Projektbeskrivelse Formål Formålet med projektet er det I ønsker at opnå. Eksempel: Formål Hvad vil I opnå med projektet? Brug eventuelt hoved- og delmål. At Niels Jensen skal have mulighed for at være aktiv medlem i OB s fanklub og med mulighed for at komme til klubbens møder og til fodboldkampe. 10

11 Projektbeskrivelse Deltagere Deltagerne er de personer fra botilbudet, der er aktive i projektet. Samtidig er det de personer der deltager udefra. Skriv kort hvorfor de forskellige personer deltager. Eksempel: Deltagere Beskriv kort hvilke parter, som deltager i projektet. Beboer Niels Jensen Dorthe Hansen, der er ansat på botilbudet og Niels kontaktperson på botilbudet, er den Niels helst vil arbejde sammen med. Hun deltager som tovholder for projektet. Desuden deltager de faste ledsagere, der sammen med Niels skal føre projektet ud i praksis. OB s fanklub vil deltage i projektet som Niels forening. 11

12 Projektbeskrivelse Indhold Projektets indhold er de ting I vil gøre, for at opnå projektets formål. Eksempel: Indhold Beskriv konkrete initiativer der iværksættes, hvilke metoder mv. Beskriv desuden, hvordan resultaterne forankres efter projektets ophør. For at nå projektets formål, vil vi iværksætte følgende initiativer: 1. Der etableres et samarbejde med OB s fanklub. Bl.a. skal det afklares om fanklubben har tilgængelighed for elkørestol, og hvad der kan gøres ved det, hvis det ikke er tilfældet. 2. Der etableres et samarbejde med ledsagerne under ledsageordningen for at få dem til at opsamle erfaringerne med Niels deltagelse i aktiviteter i OB s fanklub, samt brugen af ledsager i den forbindelse. 3. Niels melder sig ind i OB s fanklub. Niels begynder at gå til møder i OB s fanklub og fodboldkampe, med støtte fra ledsager under ledsageordningen. 12

13 Projektbeskrivelse Organisation Her beskrives hvem af deltagerne i projektet, der skal udføre hvilke af de arbejdsopgaver, der er beskrevet under Indhold. Projektet skal have en tovholder på botilbudet. Tovholderen skal være en person fra personale- eller beboergruppe. Eksempel: Organisation Beskriv hvilke opgaver de forskellige deltagere i perojektet har. Tovholderen og Niels, tager i fællesskab kontakt til OB s fanklub og træffer aftaler med dem. Tovholderen har ansvaret for kontakten til ledsagerne. De deltagende ledsagere fører, sammen med Niels, projektet ud i praksis, ved at ledsage til klubmøder og kampe. Ledsagere står sammen med Niels for at beskrive oplevelser efter hvert besøg i fanklubben. Tovholderen står for den overordnede erfaringsopsamling, i form af en halvårlig skriftlig opsamling samt midtvejs- og slutevaluering. Ved halvårlige evalueringer inddrages projektets deltagere. Projektets tovholder er Dorthe Hansen. 13

14 Projektbeskrivelse Opsamling Her beskrives hvordan man vil fastholde de erfaringer man gør sig. Det skal både beskrives, hvordan den løbende opsamling af erfaringer skal foregå, samt hvordan den endelige evaluering af projektet skal foregå. Eksempel: Opsamling Beskriv projektets erfaringsopsamling og evaluering. Herunder, hvordan I vil registrere hvad der sker undervejs i projektet. Niels og ledsagerne skal i samarbejde beskrive deres oplevelser i projektarbejdet. Hvert halve år laves statusrapport. Ved projektets afslutning udarbejdes en evalueringsrapport. Tovholder er ansvarlig for opsamling og evalueringsrapport. 14

15 Projektbeskrivelse Tidsplan Skriv hvornår I forventer, at de forskellige dele eller faser i projektet starter og slutter. I skal også skrive, hvornår i planlægger at lave halvårlig opsamling samt evalueringerne. Eksempel: Tidsplan Start- og slutdatoer for de forskellige dele af projektet. Datoer for opsamling og endelig evaluering. 1. kvartal af 2004 Opstart:? Kontakt til ledsagere.? Kontakt til OB s fanklub.? Afklaring af barrierer? Etablering af samarbejde med klubben. 2. kvartal af 2004 Iværksættelse:? Niels begynder at gå til møder og kampe med ledsager.? Opsamling.? Midtvejsevaluering. 4. kvartal af 2004 Forankring: Initiativer til at fastholde aktiviteterne efter projektforløbets afslutning. 1. kvartal af 2005 Afslutning:? Opsamling.? Slutevaluering. 15

16 Projektbeskrivelse Budget Budgettet skal indeholde tal på, hvor meget man forventer, at de forskellige dele af projektet kommer til at koste, samt hvad man forventer, at projektet kommer til at koste alt i alt. Budgettet skal bl.a. indeholde udgift til frikøb af tovholder. Eksempel: Budget Udarbejd et budget, der angiver skønnede udgifter i forbindelse med projektet. Frikøb af tovholder til projektbeskrivelse, div. møder, udarbejdelse af evalueringsrapporter m.v.: Løn til ledsagere ved afholdelse af møder, samt dagbogsskrivning: , ,- Transport 5.000,- Mødeudgifter (forplejning) I alt: ,- 16

17 Skema til projektansøgning

18 Projekttitel Anfør kort, præcist navn på projektet. Hvad handler projektet om? Beskriv formålet i én sætning. Beløb Der søges om? Kr. Ansøger Botilbud Adresse Tlf. Tovholder Tlf. (tovholder) (tovholder) 18

19 Målgruppe/baggrund Beskriv målgruppen og baggrunden for projektet. Formål Hvad vil I opnå med projektet? Brug eventuelt hoved- og delmål. Deltagere Beskriv kort hvilke parter, som deltager i projektet. 19

20 Indhold Beskriv konkrete initiativer der iværksættes, hvilke metoder mv. Beskriv desuden, hvordan resultaterne forankres efter projektets ophør. Organisation Beskriv hvilke opgaver de forskellige deltagere i projektet har. 20

21 Opsamling Beskriv projektets erfaringsopsamling og evaluering. Herunder, hvordan I vil registrere hvad der sker undervejs i projektet. Tidsplan Start- og slutdatoer for de forskellige dele af projektet. Datoer for opsamling og endelig evaluering. 21

22 Budget Udarbejd et budget, der angiver skønnede udgifter i forbindelse med projektet. Ansøgt beløb Kr. Er der søgt midler andre steder? Ja/nej? Hvis ja, anfør hvor meget og hvor. Dato Underskrift Ansøgningen sendes til Formidlingscenter Øst Nørretorv 30, 2. Postboks Ringsted Vejledning og rådgivning: Lise Bjerre / Søren Kayser / Klaus Kyllingsbæk

23 Tovholderfunktion Tovholderfunktion En tovholder for et projekt har til opgave at koordinere den samlede projektindsats, hvilket bl.a. indebærer følgende arbejdsopgaver:? At sørge for den løbende kommunikation mellem parterne i det lokale projekt, herunder løbende at holde parterne orienteret om udviklingen, bl.a. ved at indkalde til og afholde projektgruppemøder.? At deltage i erfaringsudvekslingen med de øvrige botilbuds lokale projekter? At bidrage løbende til den tværgående erfaringsudveksling via det samlede projekts nyhedsbrev og hjemmeside? At sikre den løbende erfaringsopsamling/evaluering og dokumentation i projektet, herunder udarbejdelse af mindre statuspapirer til Formidlingscenter Øst? At udarbejde den afsluttende evaluering af det lokale projekt med beskrivelse af erfaringer, metoder mv.? At fungere som kontaktperson mellem botilbudet og Formidlingscenter Øst Det anbefales, at der i forbindelse med det lokale projekt nedsættes en projektgruppe på tværs af de involverede parter, som kan fungere som et forum for sparring for tovholderen. En projektgruppe kan samtidig sikre kommunikationen mellem parterne.

24 Dagbog Projekt- dagbog Tovholderen på et projekt kan med fordel anvende en dagbog i sit arbejde med projektet. I en dagbog noterer tovholderen, eller andre, oplevelser, erfaringer eller mere generelle refleksioner i forbindelse med et forløb/begivenhed i projektet. En dagbog sikrer indsamlingen af viden om projektets forløb og de gode og dårlige erfaringer, man har gjort sig undervejs i projektet. En dagbog er samtidig et godt redskab til refleksion, som giver støtte og inspiration til, hvordan projektets videre forløb kan gribes an. En dagbog er med til at give tovholderen og andre overblik over projektet, og samtidig kan notaterne i dagbogen bruges, når der skal udarbejdes statuspapirer og i forbindelse med den afsluttende evaluering af projektet. Dagbog kan skrives på mange måder, og man må selv finde den form, som passer en bedst. Når man skriver i projektets dagbog, kan man med fordel overveje og besvare følgende spørgsmål:? Hvad handler mit dagbosnotat om?? Hvad er baggrunden for forløbet/begivenheden? Hvad er sket siden sidst jeg skrev i dagbogen?? Hvem var involveret i forløbet/begivenheden?? Hvad skete der? Hvem gjorde hvad? Hvor lang tid tog det? osv. Beskriv forløbet/begivenheden.? Hvordan oplevede du begivenheden/forløbet? Hvad gjorde du og hvorfor gjorde du sådan?? Hvordan vurderer du begivenheden? Hvad gik godt hvad gik skidt, og hvorfor?? Hvordan tror du borgeren/brugeren oplevede forløbet/begivenheden?? Hvad er din samlede vurdering/oplevelse?? Hvilke forventninger har du til det videre forløb? Dagbogsskabelon med ovenstående samt uddybende spørgsmål kan downloades på hjemmesiden og udfyldes elektronisk eller udskrives. Du kan også kopiere skabelonen her fra mappen, eller lave din helt egen dagbog.

25 Skabelon til dagbog

26 Dagbog Dato og navn: Emne Beskriv kort hvad dit dagbogsnotat handler om, fx forløbet af mødet mellem XX og YY, XX s første kontakt med YY, afholdelse af XX-arrangement eller mere generelle tanker over problemstillinger i forbindelse med projektet Baggrunden for forløbet/begivenheden/aktiviteten Beskriv hvad baggrunden var for begivenheden, som du skriver om. Hvad var formålet med den? Hvad er der sket siden jeg sidst skrev i dagbogen? Deltagere/aktører: Angiv hvem der har været involveret i det forløb/den begivenhed, som dagbogsnotatet handler om, fx aktivitetsvejledere på XX-centret, XX-bruger i forløbet, XX-repræsentant fra lokalforeningen, osv.

27 FAKTUEL BESKRIVELSE af forløbet/begivenheden Beskriv forløbet/begivenheden. Så vidt muligt undgå vurderinger eller fortolkninger, men hold dig til fakta: - Hvad skete der? - Hvem gjorde hvad? - Hvor langt tid tog det? - Osv. DIN OPLEVELSE/VURDERING af forløbet/begivenheden Beskriv DIN oplevelse af forløbet/begivenheden. - Hvad gjorde du? - Hvorfor handlede du som du gjorde? - Hvad ville du opnå/hvad var dit motiv? - Kunne/burde du have handlet anderledes? - Hvad synes du gik særligt godt hvad gik særligt skidt? - Osv.

28 DE ANDRES OPLEVELSE af forløbet/begivenheden Beskriv hvordan du tror, at den eller de involverede borger(e)/bruger(e) oplevede forløbet/begivenheden. Du skal her så vidt muligt forsøge at sætte dig i vedkommendes sted. Vurderingerne/oplevelserne skal med andre ord ske ud fra borgerens/brugerens perspektiv. ( Kan både bruges, når der er tale om én borger/bruger og en gruppe borgere/brugere ved ex en temadag. Endelig kan beskrivelsen dreje sig om eksterne netværkspersoner ved et arrangement). - Hvad gjorde borgeren/brugeren? - Hvordan tror du at han/hun oplevede forløbet/begivenheden? - Hvorfor tror du vedkommende handlede som han/hun gjorde? - Hvad tror du han/hun ville du opnå/hvad tror du var motivet? - Hvad tror du borgeren/brugeren synes at han/hun fik ud af forløbet begivenheden? - Hvad tror du borgeren synes gik særligt godt hvad gik særligt skidt? - Osv. Din SAMLEDE vurdering/oplevelse Hvad mener du samlet set gik godt hvad gik knapt så godt? Begrund dine vurderinger. Forhold dine vurderinger til formålet med forløbet/begivenheden. Har forløbet/begivenheden bidraget til opfyldelsen af målsætningen på en positiv måde? Forventninger/ hvad nu? Beskriv hvilke kortsigtede og langsigtede forventninger du har til det videre forløb. Også gerne mere åbne refleksioner/overvejelser ( på den ene side og på den anden side ) Fx at det vil motivere XX mere, hvis også YY kommer med i forløbet

29 Erfaringsopsamling Erfaringsopsamling En erfaringsopsamling er et redskab til at lære af egne erfaringer, og dermed udvikle det man gør. En løbende opsamling kan bruges internt blandt projektdeltagerne til at lave ændringer i projektet, mens projektet kører. En afsluttende erfaringsopsamling kan være et godt beslutningsgrundlag for, hvordan man kan arbejde videre med problemstillingen i fremtiden. Var det en god måde? Hvad skal gøre anderledes? Hvad skal gøres bedre? osv. Samtidig indeholder en erfaringsopsamling en viden, som andre der ønsker at arbejde med noget lignende kan få glæde af. En løbende erfaringsopsamling og formidlingsindsats er derfor vigtig, når der er tale om udviklingsarbejde. Projektbeskrivelsen er et godt udgangspunkt når man skal gøre status eller samle erfaringerne. I en opsamling vil man ofte forholde sig til:? Hvad var formålet med vores projekt? Er det nået? På hvilken måde?? Hvilke erfaringer har vi gjort os med de strategier og metoder vi har valgt? Hvad gik godt? Hvad gik mindre godt?? Hvilke erfaringer har vi gjort os med organiseringen af projektet? De involverede parter?? Holdt tidsplanen? Budgettet?? Hvordan kan/vil vi arbejde videre ud fra de erfaringer vi har gjort os? Hvordan forankrer vi indsatsen i fremtiden? Den løbende erfaringsopsamling i de lokale projekter sikres ved, at tovholderen to gange om året fremsender et statuspapir eller en anden form for statusrapport (ex. diktafon) til Formidlingscenter Øst. Statuspapiret har et begrænset omfang (2-3 sider), og skal beskrive de erfaringer man har gjort sig. Desuden bør opsamlingen beskrive eventuelle ændringer i planerne for projektet. Den afsluttende erfaringsopsamling fra de lokale projekter skal sammenfatte de opnåede erfaringer i relation til projektets målsætninger og valg af strategi/metode. Jf. ovenstående spørgsmål. Formidlingscenter Øst tilbyder gerne vejledning i udarbejdelsen af den afsluttende erfaringsopsamling. Statuspapirer og de lokale erfaringsopsamlinger vil være en vigtig del af det materiale, som vil lægge til grund for Formidlingscenter Øst s sammenfattende opsamling på tværs af de lokale projekter.

30 Metoder og erfaringer Metoder Der vil være forskel på, hvilke strategier og metoder man vælger for indsatsen mod social isolation blandt mennesker med handicap, afhængig af hvilke ønsker og behov for sociale relationer personen har, og hvilke barrierer den enkeltes funktionsnedsættelse afstedkommer i forhold til at imødekomme disse ønsker og behov. Grundlæggende når vi taler om sociale netværk handler det i et handicapkompenserende perspektiv om at forbedre:? Muligheden for at møde andre mennesker? Muligheden for at kommunikere med andre mennesker? Muligheden for at opnå gensidig respekt Hvordan man griber en problemstilling an, afhænger af problemets karakter. Forestil dig, at du skal reparere et hul i taget. Når du går i gang, bliver du nødt til at afklare, hvad det er du skal have lavet - har du brug for en murer, en tømrer, en maler, en elektriker? Svaret afhænger af hullets omfang og karakter, hvordan ønsker du, at det skal se ud, når skaden er udbedret, hvad det er for et tag, du har i forvejen, om andre dele af huset er blevet beskadiget pga. af hullet, din egen økonomi, osv. Med andre ord skal man finde ud af, hvad problemet, behovet eller ønsket egentlig er, og på hvilke måder, man kan løse problemet eller imødekomme ønsket, for derefter at vælge den måde/metode, man finder bedst egnet. Når man skal vælge metode er det hensigtsmæssigt at se på forudsætningerne for problemet eller ønsket, og de perspektiver og muligheder disse tegner. I forhold til sociale netværk kunne forudsætningerne bl.a. være:? Beboerens behov og ressourcer? Beboerens omgivelser, det være sig boform, muligheder i lokalområdet mm.? Allerede eksisterende netværk Her i værktøjskassen finder du forskellige redskaber til at afklare problemstilling og sociale netværk

31 Puljer og Fonde Ansøgning til puljer og fonde Der findes puljer og fonde indenfor mange områder med forskellige temaer og formål. Når man skal afgøre hvilke puljer/fonde, det vil være relevant at søge til et projekt, kan man i første omgang orientere sig om:? Hvordan stemmer formål og målgruppe i vores projekt overens med formålet og målgruppen for den enkelte pulje/fond? Ligger vi indenfor puljen/fondes emne-område?? Er vi med i målgruppen for de der kan søge?? Hvordan stemmer de beløb puljen/fonden bevilliger overens med det beløb vi ansøger om?? Hvad er ansøgningsfristen og kan vi eventuelt søge næste år? Hvis det er svært at vurdere hvor vidt ens projekt kan få midler fra den pågældende pulje/fond, kan man evt. søge inspiration ved at se på, hvilke projekter puljen/fonden tidligere har givet støtte til. Ansøgning En ansøgning om midler til et projekt, vil oftest skulle udformes som en projektbeskrivelse. I flere tilfælde vil der være et ansøgningsskema, der skal udfyldes.? Formuler svarene klart og tydeligt, så modtager af ansøgningen ikke er i tvivl om hensigter, mål etc.? Hvis der er usikkerhed om et spørgsmål så ret henvendelse til puljen/fonden.? Vær opmærksom på at medsende ønskede bilag. Det kan fx være årsregnskab, budget og vedtægter.

32 Puljer og Fonde Socialministeriets pulje- og fondsdatabase Socialministeriet oplyser om puljer og fonde, der yder tilskud til aktiviteter på det sociale og tilgrænsende områder. På Socialministeriets hjemmeside kan man få et overblik over relevante puljer og fonde, og se eksempler på projekter der typisk har fået støtte. Under Sociale Projekter på ministeriets hjemmeside kan man vælge Puljer eller Fonde. Puljerne er ministeriets egne puljer, som er finansieret igennem det offentlige og reguleres via finansloven. Det er eksempelvis BOSIM-puljen - til forbedring af boligforholdene for udviklingshæmmede og fysisk handicappede. På siden findes ansøgningsskemaer og vejledning til de enkelte puljer. Fondene er private initiativer, der yder tilskud til aktiviteter på det sociale og tilgrænsende områder, det er eksempelvis Helsefonden eller Egmontfonden. Fondsdatabasen indeholder alle fonde og puljer, og her kan laves en søgning på et emneområde eller en specifik pulje/fond. Se På siden findes også Projektdatabasen, som indeholder beskrivelser af de projekter, der har fået støtte fra Socialministeriets puljer. I basen kan søges på alt fra journal nummer til pulje, titel, formål, medfinansiering, kontaktperson. Midler fra amter og kommuner Mange kommuner og amter har afsat midler til forskellige udviklingsområder, som kan søges af ex. institutioner, organisationer, foreninger, privatpersoner mm. Disse midler har et lokalt fokus, og kan være meget relevante for et projekt om sociale netværk, ex. hvis man er flere lokale partnere i et projekt. Alle kommuner og amter skal eksempelvis afsætte midler til støtte for det frivillige sociale arbejde (jf. Servicelovens 115 ), lige såvel som der vil er mulighed for at søge midler efter folkeoplysningsloven. Derudover kan der være andre lokale puljer. Undersøg hvilke muligheder for støtte der er fra den pågældende kommune/amt ved at se på deres hjemmeside eller tage kontakt til forvaltningen.

33 Puljer og Fonde Eksempler på relevante fonde og puljer Sygekassernes Helsefond Fonden yder støtte til forskellige aktiviteter indenfor det sociale område, bl.a. til dagcentre, aktivitetshuse, boinstitutioner, institutioner o.lign. for ældre og for fysisk og psykisk handicappede. Læs mere på Sahva - fonden Sahva fonden er målrettet fysisk handicappede og kan søges af enkeltpersoner, institutioner, foreninger og organisationer. Fonden yder støtte til: - videnskabelig forskning - udvikling af nye behandlingsmetoder og hjælpemidler - internationalt arbejde til gavn for fysisk handicappede - udbredelse og udvikling af forebyggende hjælpemidler - kurser og konferencer for læger og fysioterapeuter m.fl. - ferie- og julelegater til fysisk handicappede - indkøb af hjælpemidler til institutioner m.m., hvis brugere er fysisk handicappede - fysisk handicappedes etablering i eget hjem - konkrete formål efter ønske fra testator Økonomisk støtte ydes alene, hvor det offentlige ikke er forpligtet til at træde til. Læs mere på Egmontfonden Fonden yder støtte til almenvelgørende formål, såvel som forebyggelse eller afhjælpning af sociale og sundhedsmæssige problemer som uddannelse, aktivitet i fritiden, almen oplysning eller andet af betydning for menneskers samkvem og personlige udvikling samt kvaliteten i tilværelsen. Egmontfondens virksomhed er koncentreret omkring børn og unge. Støtte bevilges udelukkende på grundlag af indstillinger fra de institutioner, som Egmont fonden har indgået samarbejdsaftaler med. Læs mere på:

Den frivillige sociale indsats er defineret som en indsats, der som udgangspunkt ydes

Den frivillige sociale indsats er defineret som en indsats, der som udgangspunkt ydes STRUER KOMMUNE Bestillerenheden Frivillighedspolitik. Hvad er frivillighedspolitik? En frivillighedspolitik er nogle rammer og retningslinier for et samarbejde mellem det offentlige og de frivillige om

Læs mere

Tilskud til frivilligt socialt arbejde via 18 i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune

Tilskud til frivilligt socialt arbejde via 18 i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune 090715 Tilskud til frivilligt socialt arbejde via 18 i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune Fokus på frivilligt socialt arbejde I Sundhed og Omsorg At udvikle samarbejdet med frivillige foreninger er en hjørnesten

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2015 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 1. december 2014

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2015 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 1. december 2014 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2015 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 1. december 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2

Læs mere

Lovgrundlag Struer Kommune har i henhold til servicelovens 18 afsat en pulje til støtte til frivilligt socialt arbejde.

Lovgrundlag Struer Kommune har i henhold til servicelovens 18 afsat en pulje til støtte til frivilligt socialt arbejde. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Retningslinjer for tildeling af 18 midler i Struer Kommune Lovgrundlag Struer Kommune har i henhold

Læs mere

Slagelse kommunes Frivilligpolitik

Slagelse kommunes Frivilligpolitik April 2011 Slagelse kommunes Frivilligpolitik Frivilligt Socialt Arbejde 1 1 Indholdsfortegnelse Frivilligpolitik for Slagelse kommune 2 Formål med Frivilligpolitikken 2 Mål for tildeling af midler til

Læs mere

Frivilligt socialt arbejde

Frivilligt socialt arbejde Frivilligt socialt arbejde Esbjerg Kommune 2010 [VEJLEDNING TIL ANSØGNING AF 18 MIDLER] Vejledningen beskriver ansøgningsprocedure og kriterier for tildeling af støtte til frivilligt socialt arbejde i

Læs mere

Principper for tildeling af tilskud

Principper for tildeling af tilskud Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i lov om social service Ansøgningsfrist mandag den 1. september 2014 Ansøgningsskemaet downloades og gemmes som et Word dokument, der navngives med foreningens

Læs mere

Principper for tildeling af tilskud

Principper for tildeling af tilskud Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i lov om social service Ansøgningsfrist mandag den 1. september 2014 Ansøgningsskemaet downloades og gemmes som et Word dokument, der navngives med foreningens

Læs mere

Beskrivelse af forsøg med fritidsguider ift. inklusion af mennesker med handicap i det almindelige foreningsliv.

Beskrivelse af forsøg med fritidsguider ift. inklusion af mennesker med handicap i det almindelige foreningsliv. NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Forsøg med fritidsguider Martin Sandø, Servicestyrelsen Kåre Vind, Handicapkontoret, Socialministeriet Beskrivelse af forsøg med fritidsguider ift. inklusion af mennesker

Læs mere

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Dato 24-02-2017 Sagsnr. 4-1613-205/1 bpse bpse@sst.dk Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Hermed inviteres regioner til at søge om midler

Læs mere

Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde

Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget 2012.12.05 og Kommunalbestyrelsen 2012.12.19 Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde 1. Indledning Hensigten med servicelovens 18

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

Medindflydelse på egne arbejdsopgaver

Medindflydelse på egne arbejdsopgaver Medindflydelse på egne arbejdsopgaver har I den gode idé? Få økonomisk støtte til projekter i kommunerne I kan søge om 30.000 til 70.000 kr. Hvad kan I søge støtte til? Alle typer af kommunale arbejdspladser

Læs mere

Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet

Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspulje til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud

Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspulje til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspulje til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud (for vinteren 2016/2017) (FL 15.75.21.20.) Ansøgningsfristen er den 10. august 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Principper for tildeling af tilskud

Principper for tildeling af tilskud Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i lov om social service Ansøgningsfrist mandag den 1. september 2014 Ansøgningsskemaet downloades og gemmes som et Word dokument, der navngives med foreningens

Læs mere

Vejledning om ansøgning til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90

Vejledning om ansøgning til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Socialministeriet Vejledning om ansøgning til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist 9. maj 2011 kl. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål og

Læs mere

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015 Jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014 (Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

FRIVILLIGPOLITIK. August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13

FRIVILLIGPOLITIK. August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13 FRIVILLIGPOLITIK August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13 Indledning Frivilligpolitikken beskriver rammen for etablering af frivilligråd og kommunens støtte

Læs mere

Tilskud til frivilligt arbejde på ældreområdet. En guide til ansøgning af 79-midler

Tilskud til frivilligt arbejde på ældreområdet. En guide til ansøgning af 79-midler Tilskud til frivilligt arbejde på ældreområdet En guide til ansøgning af 79-midler Kriterier for fordeling af 79-puljen til frivilligt arbejde på ældreområdet I det følgende kan du læse mere om 79-midler,

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18

Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18 Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18 Ansøgningsfrist: 1. november Svar på ansøgning: Ultimo december Ansøgningsskema sendes til:

Læs mere

Retningslinier for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune

Retningslinier for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune Retningslinier for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune Vedtaget af Borgerrepræsentationen 1. december 2011 Retningslinjer for tildeling af udviklingsmidler Gældende fra 1. januar 2012

Læs mere

Principper for tildeling af tilskud

Principper for tildeling af tilskud Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i lov om social service Ansøgningsfrist mandag den 1. september 2014 Ansøgningsskemaet downloades og gemmes som et Word dokument, der navngives med foreningens

Læs mere

Initiativer til mindskelse af frafald på uddannelserne (Vejledning og uddybende retningslinjer findes nederst på skemaet)

Initiativer til mindskelse af frafald på uddannelserne (Vejledning og uddybende retningslinjer findes nederst på skemaet) Ilinniartitaanermut Ilisimatusarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Uddannelse og Forskning Initiativer til mindskelse af frafald på uddannelserne (Vejledning og uddybende retningslinjer findes

Læs mere

Principper for tildeling af tilskud

Principper for tildeling af tilskud Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i lov om social service Ansøgningsfrist mandag den 1. september 2014 Ansøgningsskemaet downloades og gemmes som et Word dokument, der navngives med foreningens

Læs mere

Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde

Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde Formål og mål Odense Byråd ønsker med formuleringen af en overordnet og fælles frivillighedspolitik at styrke, synliggøre, forbedre samt koordinere

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud til?...

Læs mere

Blandt de centrale indholdselementer vil være information og vejledning om:

Blandt de centrale indholdselementer vil være information og vejledning om: Baggrund Medborgerskab handler om, at den enkelte borger har mulighed for at bruge de rettigheder, som den pågældende har i henhold til lovgivningen og samfundets tilbud. Desuden handler det om, at den

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere Klippekortmodellen 15.75.01.10

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Social- og Indenrigsministeriet Socialstyrelsen Task force på handicapområdet Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Ansøgningsfrist torsdag

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen ANSØGNINGSSKEMA Ansøgningen sendes til Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk. 1. Projektets navn og projektperiode Projektets navn: Fra faglig refleksion til innovation Projektperiode Starttidspunkt: 2. kvartal

Læs mere

Indledning...3. Lovgrundlag...3. Definition på frivilligt socialt arbejde...3. Målgrupper i det frivillige sociale arbejde...4

Indledning...3. Lovgrundlag...3. Definition på frivilligt socialt arbejde...3. Målgrupper i det frivillige sociale arbejde...4 Social og Sundhed Frivillighedspolitik for Assens Kommune Indledning...3 Lovgrundlag...3 Definition på frivilligt socialt arbejde...3 Målgrupper i det frivillige sociale arbejde...4 Eksempler på frivillighedsarbejde:...4

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18

Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18 Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18 Ansøgningsfrist: 1. november Svar på ansøgning: Ultimo december Ansøgningsskema sendes til:

Læs mere

Vejledning til ansøgning for satspuljen. Kultur på Recept

Vejledning til ansøgning for satspuljen. Kultur på Recept Vejledning til ansøgning for satspuljen Kultur på Recept Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Juni 2009 Regional udmøntning af Danske Regioners kvalitetsstandard 1.3 om individuelle planer Indhold Hvorfor denne pjece? 4

Læs mere

Ansøgning om tilskud til forsøgsprojekter i Landdistrikterne fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Landdistriktspulje for 2012

Ansøgning om tilskud til forsøgsprojekter i Landdistrikterne fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Landdistriktspulje for 2012 Ansøgning om tilskud til forsøgsprojekter i Landdistrikterne fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Landdistriktspulje for 2012 Læs venligst vejledningen, inden ansøgningsskemaet udfyldes. For

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljerne under det europæiske år for Lige Muligheder for Alle

Vejledning om ansøgning til puljerne under det europæiske år for Lige Muligheder for Alle Vejledning om ansøgning til puljerne under det europæiske år for Lige Muligheder for Alle 2007 1. Puljernes formål 2007 er europæisk år for lige muligheder for alle. Målet med året er at øge kendskabet

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens 18

Retningslinjer for tilskud til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens 18 Retningslinjer for tilskud til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens 18 18-puljen 18 i Lov om Social Service har til formål at sikre et samarbejde mellem kommunen og den frivillige sociale indsats,

Læs mere

Bypuljen. Ansøgningsskema til Bypuljen. 1. Generelle oplysninger. Ansøgers navn. CPR-/SE-nummer. Adresse. Postnr. Tlf.nr.

Bypuljen. Ansøgningsskema til Bypuljen. 1. Generelle oplysninger. Ansøgers navn. CPR-/SE-nummer. Adresse. Postnr. Tlf.nr. Ansøgningsskema til Bypuljen 1. Generelle oplysninger Ansøgers navn CPR-/SE-nummer Adresse Postnr. Tlf.nr. By Fax-nr. E-mail Policenr.. på ansvarsforsikring 2. Navn på den tegningsberettigede for institutionen/virksomheden

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0 P R O J EKTUDBUD Sæt skub i egu 2.0 Den 29. marts 2010 Indbydelse til projektansøgninger Landets kommuner indbydes hermed til at indsende ansøgninger om økonomisk støtte til projekter, der sætter skub

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Rådgivnings- og aktivitetscentre til mennesker med demens og deres pårørende, herunder yngre med demens Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Lokale og landsdækkende aktiviteter skal understøtte et demensvenligt samfund Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem. Folkeskoledonationen

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem. Folkeskoledonationen Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem Folkeskoledonationen 2017 Det følgende er en vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem for Folkeskoledonationen. Fonden opslår specifikke ansøgningskriterier

Læs mere

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011 Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Frivilligrådet og Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2011.

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2011. Koncern Plan og Udvikling Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 4820 5411 Web www.regionh.dk Ref.: Line Sønderby Christensen Ansøgningsskema

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2014

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2014 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2014 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud til?...

Læs mere

Hjørring Kommunes Frivilligpolitik

Hjørring Kommunes Frivilligpolitik Hjørring Kommunes Frivilligpolitik Frivilligpolitikken et tilbud til den frivillige verden om støtte og samarbejde skal kommunen samarbejde med frivillige sociale organisationer eller foreninger. Hjørring

Læs mere

Hjørring Kommunes Frivilligpolitik

Hjørring Kommunes Frivilligpolitik Hjørring Kommunes Frivilligpolitik Frivilligpolitikken et tilbud til den frivillige verden om støtte og samarbejde skal kommunen samarbejde med frivillige sociale organisationer eller foreninger. Hjørring

Læs mere

3. Kontaktperson for projektet Person, der kan kontaktes i forhold til den praktiske gennemførelse af projektet

3. Kontaktperson for projektet Person, der kan kontaktes i forhold til den praktiske gennemførelse af projektet Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Kontor for Integrationsservice BILAG 3 Dato: 13-05-2008 Sagsnr.: 2008-59427 Dok.nr.: 2008-248908 Evalueringsskema til VI KBH R puljen Når de planlagte aktiviteter

Læs mere

Skema 2, der beskriver og begrunder kommunens ønske om at deltage i projektet må højst fylde 8 sider med punkt 12.

Skema 2, der beskriver og begrunder kommunens ønske om at deltage i projektet må højst fylde 8 sider med punkt 12. N O T A T Vejledning til ansøgningsskema om projektstøtte til satspuljen Styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema (skema 1),

Læs mere

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Benyttes hvis kommunen allerede har indsendt ansøgning til empowermentprojektet Ansøger Kommune Hedensted Navn og titel på projektansvarlig HC Knudsen, beskæftigelseschef

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte Til de kommunale sundheds- og socialforvaltninger samt kommunale og kommunalt støttede væresteder Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af

Læs mere

Retningslinier for udviklings- og aktivitetspuljen for aftenskoler i Københavns Kommune

Retningslinier for udviklings- og aktivitetspuljen for aftenskoler i Københavns Kommune Retningslinier for udviklings- og aktivitetspuljen for aftenskoler i Københavns Kommune Vedtaget af Borgerrepræsentationen 1. december 2011 Gældende fra 1. januar 2012 Retningslinier for udviklings- og

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER Revideret og vedtaget af udvalget for Fritid & Fællesskab august 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indholdsfortegnelse side 1 2. Hvornår skal der søges om midler

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af hjemmeside med aktivitets- og foreningstilbud til ældre 15.75.40.10 (Puljen genudmeldes

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Aktiv sygemelding Projektperiode: 2009 2010 Målgruppe: Målgruppen for

Læs mere

Kend dit fag - en rejse i tid og værdier

Kend dit fag - en rejse i tid og værdier Vejledning om pulje indenfor erhvervsuddannelserne: Kend dit fag - en rejse i tid og værdier Ansøgningsfrist: Tirsdag den 12. december 2017, kl. 12.00 Sagsnr.: 17/15560 Undervisningsministeriet Styrelsen

Læs mere

Frivillighedspolitik i Thisted Kommune

Frivillighedspolitik i Thisted Kommune Frivillighedspolitik i Thisted Kommune Formålserklæring Thisted Kommune ønsker med baggrund i Servicelovens paragraf 18 at fremme det frivillige sociale arbejde i kommunen i gensidig respekt mellem det

Læs mere

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Aftenskolens foreningsnummer: 67460 FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Projekttitel: It for alle Ansøgers navn: NETOP København Navn på ansvarlig:

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 KULTURSTYRELSEN H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 jf. 44, stk. 1, 1. pkt., i lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR PULJEN TIL LOKALE PROJEKTER

LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR PULJEN TIL LOKALE PROJEKTER LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR PULJEN TIL LOKALE PROJEKTER Formål Formålet med Puljen til lokale projekter er at tilskynde lokale aktører til at igangsætte initiativer til udvikling

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere

Pulje til inklusion 2017

Pulje til inklusion 2017 Vejledning om Pulje til inklusion 2017 Ansøgningsfrist: Torsdag den 30. marts 2017, kl. 12.00 Indholdsfortegnelse 1. Generel information om puljen... 3 1.1. Puljens formål... 3 1.2. Hvem kan søge?... 4

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Dynamisk Virksomhedsmentornetværk Projektperiode: 12 måneder startende

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR 18-MIDLER TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE. i Thisted Kommune

RETNINGSLINJER FOR 18-MIDLER TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE. i Thisted Kommune RETNINGSLINJER FOR 18-MIDLER TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE i Thisted Kommune Formålserklæring Thisted Kommune ønsker med baggrund i Servicelovens 18 at fremme det frivillige sociale arbejde i kommunen

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Indledning Ansøgningspuljens formål Målgruppe Forventede resultater Ansøgerkreds...

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Indledning Ansøgningspuljens formål Målgruppe Forventede resultater Ansøgerkreds... Vejledning til ansøgning om støtte i 2016 fra Tips- og Lottopuljen til særlige sociale formål (SærligSoc) 07.18.19.50. Ansøgningsfrist den 19. april 2016 kl. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2

Læs mere

Vejledning til ansøgning for Styrket indsats mod ensomhed blandt ældre mennesker, der modtager meget hjemmehjælp

Vejledning til ansøgning for Styrket indsats mod ensomhed blandt ældre mennesker, der modtager meget hjemmehjælp Vejledning til ansøgning for Styrket indsats mod ensomhed blandt ældre mennesker, der modtager meget hjemmehjælp Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema

Læs mere

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til til etablering af nødovernatningstilbud Ansøgningsfrist d. 19.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til til etablering af nødovernatningstilbud Ansøgningsfrist d. 19. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til til etablering af nødovernatningstilbud 15.75.21.20 Ansøgningsfrist d. 19. september

Læs mere

Opslag af satspulje: Den gode psykiatriske afdeling. Udvikling af modelafdelinger i psykiatrien

Opslag af satspulje: Den gode psykiatriske afdeling. Udvikling af modelafdelinger i psykiatrien Opslag af satspulje: Den gode psykiatriske afdeling Udvikling af modelafdelinger i psykiatrien Som led i satspuljeaftalen på sundhedsområdet 2010-2013 har fået til opgave at forestå satspuljeprojektet

Læs mere

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service.

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Initialer: hop Sag: 306-2010-23337 Dok.: 306-2014-62737 Oprettet: 18. marts 2014 Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Udvalg: Social-og

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2011

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2011 UNDERVISNINGSMINISTERIET Uddannelsesstyrelsen Afdelingen for almene uddannelser Vejledningskontoret Frederiksholm Kanal 26 1220 København K Maj 2011 RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG

Læs mere

https://secure.incaptiva.net/xform/frontend/show.aspx?action=print&encoding=utf-8...

https://secure.incaptiva.net/xform/frontend/show.aspx?action=print&encoding=utf-8... Side 1 af 6 Vejledning til evalueringsskemaet Alle felterne skal udfyldes, for at det er muligt at gå til næste side. Klik på knappen "Næste" for at fortsætte. Hvis et eller flere felter ikke kan udfyldes

Læs mere

Opslag: Klippekort til beboere på plejecentre

Opslag: Klippekort til beboere på plejecentre Opslag: Klippekort til beboere på plejecentre Ansøgningsfrist den 3. marts 2017 kl. 12.00 Indhold 1. Indledning... 2 2. Puljens formål... 2 3. Puljens anvendelsesområde... 3 4. Ansøgerkreds... 3 5. Projektperiode...

Læs mere

Projektansøgning til Integrationsrådet

Projektansøgning til Integrationsrådet Projektansøgning til Integrationsrådet Før du udfylder ansøgningsskemaet, beder vi dig læse den vedlagte vejledning. Vedlagt finder du også en beskrivelse af vilkårene for at modtage økonomisk støtte fra

Læs mere

Vejledning til ansøgningspulje til lokal udvikling og etablering af praksisnær viden om den ny folkeskole

Vejledning til ansøgningspulje til lokal udvikling og etablering af praksisnær viden om den ny folkeskole Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Vejledning til ansøgningspulje til lokal

Læs mere

Frivillighedspolitik i Esbjerg Kommune (Politik for frivilligt socialt arbejde)

Frivillighedspolitik i Esbjerg Kommune (Politik for frivilligt socialt arbejde) Frivillighedspolitik i Esbjerg Kommune (Politik for frivilligt socialt arbejde) Godkendt af: Økonomiudvalget den 1. december 2008 Byrådet den 15. december 2008 Borger- & Sundhedsudvalget den. 17. november

Læs mere

18 tilskud til sociale foreninger

18 tilskud til sociale foreninger 18 tilskud til sociale foreninger Guide til ansøgning og nye kriterier Oplæg på Vindrosen 24. August 2017 Sofie Valbjørn, Borger & Arbejdsmarked Rammer for 18 tilskud Formål Støtte frivilligt socialt arbejde

Læs mere

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 Formål: At vække interessen hos børn og unge på Østerbro for lokalt demokrati og vise dem deres muligheder for indflydelse herpå, forhåbentlig også i forhold

Læs mere

Kommunepuljen i Circularity City (CC)

Kommunepuljen i Circularity City (CC) Ansøgningsvejledning Kommunepuljen Circularity City Kommunepuljen i Circularity City (CC) Kommunepuljen er en pulje i projektet Circularity City, der gør det muligt for kommuner at ansøge om penge til

Læs mere

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? L Æ S H E R E K S E M P L E R, E R F A R I N G E R, S Y N S P U N K T E R M. M. F R A A M T E R O G K O M M U N E R Børne- og ungeområdet

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte i 2015 fra. Ansøgningsfrist 1. juni 2015 kl. 12.00

Vejledning til ansøgning om støtte i 2015 fra. Ansøgningsfrist 1. juni 2015 kl. 12.00 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte i 2015 fra Tips- og Lottopuljen til særlige sociale formål (Særligsoc) 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2017 ( )

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2017 ( ) VEJ nr 9205 af 02/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2016-9789 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

1 Indledning Baggrund Puljens formål og målgruppe Ansøgerkreds Projektperiode Vurdering af ansøgninger...

1 Indledning Baggrund Puljens formål og målgruppe Ansøgerkreds Projektperiode Vurdering af ansøgninger... Sundheds- og Ældreministeriet Dato: xx. 2017 Puljeopslag Udvikling af bedre rammer om det gode måltid for ældre ( 16.65.30.35.) Ansøgningsfrist d. 15. november 2017 kl. 12:00 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Opslag af ansøgningspulje målrettet bedre mad til ældre i eget hjem. Ansøgningsfrist: torsdag d. 1. juni 2017 kl

Opslag af ansøgningspulje målrettet bedre mad til ældre i eget hjem. Ansøgningsfrist: torsdag d. 1. juni 2017 kl Opslag af ansøgningspulje målrettet bedre mad til ældre i eget hjem Ansøgningsfrist: torsdag d. 1. juni 2017 kl. 12.00 1. Indledning I aftalen om finanslov for 2017, som blev indgået i november 2016 mellem

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder. Vejledningsmateriale

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder. Vejledningsmateriale Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder Vejledningsmateriale 8. december 2015 3 Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder Indhold Pulje til forbedring af den kollektive

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljen udsatteråd 15.75.02.10

Vejledning om ansøgning til puljen udsatteråd 15.75.02.10 Socialministeriet Vejledning om ansøgning til puljen udsatteråd 15.75.02.10 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål... 2 3 Projektets målgruppe... 2 4 Ansøgerkreds... 3 5 Projektperiode...

Læs mere

Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer

Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer Enhed Center for Økonomiog Tilskudsforvaltning Sagsnr. 2017-5187 Dato 09-06-2017 Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer I det følgende beskrives den indsats, som skal

Læs mere

Vejledning om tilskud til Forsknings- og informationsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 1. runde

Vejledning om tilskud til Forsknings- og informationsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 1. runde Vejledning om tilskud til Forsknings- og informationsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 1. runde Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilke forsknings-

Læs mere

Projektansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd

Projektansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd Projektansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd Ansøgningen sendes til: LBR Koordinator Tina Juul Kjellberg LBR/Jobcenter Frederikshavn Parallelvej 27,2. th. 9900 Frederikshavn Ved udfyldelse af ansøgningsskemaet

Læs mere

Samarbejdsaftale

Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 2017-2020 Hjørring Kommune & Frivilligcenter Hjørring Indledning Hjørring Kommune og Frivilligcenter Hjørring ønsker med denne aftale at sikre et godt og tæt samarbejde, som bygger på

Læs mere