Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber"

Transkript

1 VÆRKTØJSKASSE Projekt og netværksredskaber SEPTEMBER 2003

2 Projektramme og baggrund PROJEKT REDSKABER Projektansøgning og projektbeskrivelse Tovholderfunktion Erfaringsopsamling Metoder Andres projekter NETVÆRKS REDSKABER Artikler mm. Puljer og fonde Netværk og kontakter Diverse

3 Projektramme Projekt handicappede og sociale netværk - Ramme og organisering Baggrund Meget tyder på, at mennesker med handicap har ringere muligheder end andre for at fastholde og skabe sociale netværk, fordi en række barrierer gør det vanskeligt at deltage i aktiviteter sammen med andre dette gælder ikke mindst for svært handicappede borgere, der ofte lever mere isoleret pga. barrierer i forhold til fysiske rammer og kommunikation. I mange tilfælde kan barrierer fjernes med enkle midler. På botilbud findes en ofte tavs viden og kompetencer i forhold til arbejdet med sociale netværk, som aldrig er blevet beskrevet. En viden det vil være relevant, bliver tilgængelig for andre. Da der ikke tidligere har været et særligt fokus på handicappedes muligheder for at opbygge og fastholde sociale netværk, må man samtidig forvente et behov for udvikling på området. På den baggrund har Socialministeriet iværksat et større projekt om handicappede og social isolation, som finder sted i perioden Formål Projektet handicappede og sociale netværk har til formål at styrke handicappedes sociale netværk. Herunder at udvikle metoder, der i højere grad gør det muligt at fastholde og skabe sociale netværk for mennesker med handicap, samt sikre arbejdet med sociale netværk også i fremtiden. Målgrupper Projektet henvender sig til beboere, der bor på 92 botilbud for yngre fysisk handicappede, samt tilknyttet personale og pårørende. Beboerne skal have en central og aktiv rolle i forløbet med henblik på at udvikle den enkeltes kompetencer til at fastholde og skabe sociale netværk, og dermed i højere grad blive chef i eget liv.

4 Projektramme Personalet på bostederne indtager i den forbindelse en vigtig rolle, idet de har daglig kontakt til den enkelte beboer. Personalet vil spille en aktiv rolle i projektet som støttepersoner for beboerne, og skal medvirke til at udvikle redskaber, til målrettet at arbejde med sociale netværk. Tilsvarende har familie og venner en vigtig funktion, både som en del af beboerens sociale netværk, og som videnspersoner i forhold til den enkelte. Hvis beboeren ønsker det, bør familie og venner informeres og inddrages i projektet, og kvalificeres til at hjælpe beboeren til aktivt at arbejde med sociale netværk. En mindre konkret målgruppe er eksterne netværk og tilbud. Dette kan være lokalsamfundet eller andre netværk og tilbud, som beboernes ønsker at få kontakt til eller være en del af. Det kan være enkeltpersoner, foreninger, virksomheder etc., som i projektet ses som en ressource for udviklingen af eksisterende og nye netværk. Indhold Projektet organiseres konkret som en række mindre lokale projekter på botilbudene. Projekter etableres i samarbejde mellem beboere, personale og konsulenter fra Formidlingscenter Øst. I de lokale projekter arbejdes med sociale netværk, og projekterne formuleres med særlig vægt på beboernes ønsker, behov og ressourcer. De lokale projekter vil modtage konsulentstøtte under projektforløbet, og der er afsat økonomiske rammer til de enkelte projekter. En vigtig del af projektet er udveksling og formidling af de erfaringer botilbudene gør sig undervejs. Der etableres derfor et tværgående netværk mellem alle de deltagende botilbud, samt et nyhedsbrev og en projekthjemmeside, hvor andre kan læse om projekterne. Erfaringerne opsamles og udgives afslutningsvis i publikationsform. Organisering Botilbudene udarbejder en projektbeskrivelse, som danner grundlag for ansøgningen om projektmidler, og den projektaftale, der indgås mellem botilbudet og Formidlingscenter Øst. Botilbudet udpeger ligeledes en tovholder for det lokale projekt.

5 Projektramme Formidlingscenter Øst vil under hele projektperioden yde konsulent- og processtøtte til såvel de lokale som de tværgående netværk. Konsulentstøtten gives uden omkostninger til de lokale projekter, og der vil samtidig være mulighed for at trække på interne og eksterne oplægsholdere, eksempelvis i forbindelse med de tværgående netværk. Formidlingscenter Øst har ansvaret for tilrettelæggelsen og gennemførelsen af de tværgående netværksmøder, samt ansvaret for projektets hjemmeside og nyhedsbrev. Erfaringsopsamling og formidling Tovholderen på det lokale projekt er ansvarlig for den lokale erfaringsopsamling. Dette indbefatter som minimum ½-årlige statuspapirer til Formidlingscenter Øst, løbende bidrag til formidlingsindsatsen i det samlede projekt via hjemmeside og nyhedsbrev, samt en afsluttende erfaringsopsamling for det lokale projekt. Formidlingscenter Øst varetager evaluering og erfaringsopsamling fra det samlede projekt. Det indebærer bl.a. at sammenfatte erfaringerne fra de lokale projekter med henblik på formidling til andre interesserede. Tidsplan Januar - Marts Netværksmøder Netværksmøder Erfaringsopsamling afleveres April Juni Statuspapir Statuspapir Afslutningsseminar Juli September Oktober -December september opstartsseminar Udarbejdelse af projektbeskrivelser Deadline 31. dec. Netværksmøder Statuspapir Netværksmøder Sammenfatning af projekt og udgivelse af publikationer

6 Ansøgning Projektansøgning Alle projekter, som ligger indenfor formålet med det samlede projekt Handicappede og Sociale netværk kan ansøge om projektets midler Formålet med projektet er: Det at er styrke projektbeskrivelsen handicappedes der sociale er grundlaget netværk med for udgangspunkt vurderingen af i ansøgningen. den enkeltes egne I mappen ønsker, findes behov et skema, og ressourcer. som skal Herunder anvendes at i forbindelse udvikle metoder med projektansøgningen. til at fastholde og skabe Skemaet sociale skal netværk underskrives for og sendes mennesker til Formidlingscenter med handicap, samt Øst sikre en forankring af indsatsen i fremtiden. Ansøgningen vil bestå af en projektbeskrivelse, som samtidig er det formelle grundlag for ansøgning om projektmidler og den aftale der indgås mellem Formidlingscenter Øst og botilbudet om deltagelse i projektet Handicappede og Sociale Netværk. De eneste formelle krav til ansøgningen er:? Projektets målgruppe er beboere på 92 botilbud for yngre fysisk handicappede? Der udpeges en person på botilbudet, som påtager sig tovholderfunktionen? Ansøgningsskemaet skal anvendes Der er afsat en økonomisk ramme på kr ,- for hele projektperioden til fordeling mellem ansøgerne. De konkrete beløbsstørrelser vil afhænge af projekternes omfang og karakter. Det vil være muligt at søge midler til flere mindre projekter på det enkelte botilbud. Det vil dog blive prioriteret, at alle ansøgere bliver en del af projektet, og dermed får del i projektmidlerne. Som princip gives ikke midler til:? Aktiviteter i udlandet? Køb af fast ejendom? Anlægsudgifter? Dækning af underskud? Materialeanskaffelser over 2000,- Bevillingen udbetales ratevis i løbet af projektperioden, og der skal aflægges et revisorpåtegnet regnskab ved afslutningen af projektet. Formidlingscenter Øst giver gerne yderligere råd og vejledning i forhold til udarbejdelse af projektbeskrivelse og ansøgning. Deadline for projektbeskrivelsen er 31. december 2003 I er velkomne til at sende et udkast, som vi kan kommentere på. Når ansøgningen er godkendt af Formidlingscenter Øst, vil I modtage et tilskudbrev med retningslinier for udbetalingen af beløbet.

7 Vejledning til projektbeskrivelser

8 Projektbeskrivelse Projektbeskrivelse Projektbeskrivelsen er først og fremmest et redskab til at formulere et projekt og gøre det klart for en selv og andre, hvorfor man laver projektet, og hvordan man vil gribe det an et formål og en handleplan. En god projektbeskrivelse fungerer, som det fyrtårn man styrer efter, når der skal tages beslutninger og handles i projektet. En god projektbeskrivelse gør det lettere at gøre status og evaluere projektet, fordi de mål man satte sig ved projektets start står sort på hvidt. Man kan dele en projektbeskrivelse op i 8 dele:? Målgruppe / Baggrund? Formål? Deltagere? Indhold? Organisation? Opsamling? Tidsplan? Budget Denne vejledning er tænkt som et arbejdsredskab i forbindelse med formuleringen af projektbeskrivelsen. Formidlingscenter Øst giver gerne yderligere råd og vejledning i forhold til udarbejdelse af projektbeskrivelse. 8

9 Projektbeskrivelse Målgruppe/baggrund Målgruppe og baggrund for projektet er de beboere, projektet handler om og deres ønsker og behov for sociale netværk. Beskriv beboerens ønsker og forudsætninger for at deltage i projektet samt de problemstillinger der er i forhold til at imødekomme beboernes ønsker og behov. Eksempel: Målgruppe/baggrund Beskriv målgruppen og baggrunden for projektet. Målgruppen for projektet er beboeren Niels Jensen. Niels bruger elektrisk kørestol og har relativt let forståeligt talesprog. Han kan have svært ved at finde rundt på egen hånd og har derfor brug for en ledsager når han skal uden for botilbudet. Niels baggrund for at deltage i projektet er, at Niels p.t. ikke har faste kontakter uden for botilbudet, hvilket han fortæller, at han savner. Niels har inden han blev handicappet været medlem af en fodboldklub, hvor han har spillet flere gange om ugen. Niels vil gerne igen beskæftige sig med fodbold, også selv om han ikke kan spille. Han vil derfor gerne være medlem af en fodboldfanklub (OB s), så han kan mødes med andre og snakke fodbold. Niels har imidlertid brug for støtte til at tage kontakt med fanklubben og brug for ledsagelse for at komme til møder og kampe. 9

10 Projektbeskrivelse Formål Formålet med projektet er det I ønsker at opnå. Eksempel: Formål Hvad vil I opnå med projektet? Brug eventuelt hoved- og delmål. At Niels Jensen skal have mulighed for at være aktiv medlem i OB s fanklub og med mulighed for at komme til klubbens møder og til fodboldkampe. 10

11 Projektbeskrivelse Deltagere Deltagerne er de personer fra botilbudet, der er aktive i projektet. Samtidig er det de personer der deltager udefra. Skriv kort hvorfor de forskellige personer deltager. Eksempel: Deltagere Beskriv kort hvilke parter, som deltager i projektet. Beboer Niels Jensen Dorthe Hansen, der er ansat på botilbudet og Niels kontaktperson på botilbudet, er den Niels helst vil arbejde sammen med. Hun deltager som tovholder for projektet. Desuden deltager de faste ledsagere, der sammen med Niels skal føre projektet ud i praksis. OB s fanklub vil deltage i projektet som Niels forening. 11

12 Projektbeskrivelse Indhold Projektets indhold er de ting I vil gøre, for at opnå projektets formål. Eksempel: Indhold Beskriv konkrete initiativer der iværksættes, hvilke metoder mv. Beskriv desuden, hvordan resultaterne forankres efter projektets ophør. For at nå projektets formål, vil vi iværksætte følgende initiativer: 1. Der etableres et samarbejde med OB s fanklub. Bl.a. skal det afklares om fanklubben har tilgængelighed for elkørestol, og hvad der kan gøres ved det, hvis det ikke er tilfældet. 2. Der etableres et samarbejde med ledsagerne under ledsageordningen for at få dem til at opsamle erfaringerne med Niels deltagelse i aktiviteter i OB s fanklub, samt brugen af ledsager i den forbindelse. 3. Niels melder sig ind i OB s fanklub. Niels begynder at gå til møder i OB s fanklub og fodboldkampe, med støtte fra ledsager under ledsageordningen. 12

13 Projektbeskrivelse Organisation Her beskrives hvem af deltagerne i projektet, der skal udføre hvilke af de arbejdsopgaver, der er beskrevet under Indhold. Projektet skal have en tovholder på botilbudet. Tovholderen skal være en person fra personale- eller beboergruppe. Eksempel: Organisation Beskriv hvilke opgaver de forskellige deltagere i perojektet har. Tovholderen og Niels, tager i fællesskab kontakt til OB s fanklub og træffer aftaler med dem. Tovholderen har ansvaret for kontakten til ledsagerne. De deltagende ledsagere fører, sammen med Niels, projektet ud i praksis, ved at ledsage til klubmøder og kampe. Ledsagere står sammen med Niels for at beskrive oplevelser efter hvert besøg i fanklubben. Tovholderen står for den overordnede erfaringsopsamling, i form af en halvårlig skriftlig opsamling samt midtvejs- og slutevaluering. Ved halvårlige evalueringer inddrages projektets deltagere. Projektets tovholder er Dorthe Hansen. 13

14 Projektbeskrivelse Opsamling Her beskrives hvordan man vil fastholde de erfaringer man gør sig. Det skal både beskrives, hvordan den løbende opsamling af erfaringer skal foregå, samt hvordan den endelige evaluering af projektet skal foregå. Eksempel: Opsamling Beskriv projektets erfaringsopsamling og evaluering. Herunder, hvordan I vil registrere hvad der sker undervejs i projektet. Niels og ledsagerne skal i samarbejde beskrive deres oplevelser i projektarbejdet. Hvert halve år laves statusrapport. Ved projektets afslutning udarbejdes en evalueringsrapport. Tovholder er ansvarlig for opsamling og evalueringsrapport. 14

15 Projektbeskrivelse Tidsplan Skriv hvornår I forventer, at de forskellige dele eller faser i projektet starter og slutter. I skal også skrive, hvornår i planlægger at lave halvårlig opsamling samt evalueringerne. Eksempel: Tidsplan Start- og slutdatoer for de forskellige dele af projektet. Datoer for opsamling og endelig evaluering. 1. kvartal af 2004 Opstart:? Kontakt til ledsagere.? Kontakt til OB s fanklub.? Afklaring af barrierer? Etablering af samarbejde med klubben. 2. kvartal af 2004 Iværksættelse:? Niels begynder at gå til møder og kampe med ledsager.? Opsamling.? Midtvejsevaluering. 4. kvartal af 2004 Forankring: Initiativer til at fastholde aktiviteterne efter projektforløbets afslutning. 1. kvartal af 2005 Afslutning:? Opsamling.? Slutevaluering. 15

16 Projektbeskrivelse Budget Budgettet skal indeholde tal på, hvor meget man forventer, at de forskellige dele af projektet kommer til at koste, samt hvad man forventer, at projektet kommer til at koste alt i alt. Budgettet skal bl.a. indeholde udgift til frikøb af tovholder. Eksempel: Budget Udarbejd et budget, der angiver skønnede udgifter i forbindelse med projektet. Frikøb af tovholder til projektbeskrivelse, div. møder, udarbejdelse af evalueringsrapporter m.v.: Løn til ledsagere ved afholdelse af møder, samt dagbogsskrivning: , ,- Transport 5.000,- Mødeudgifter (forplejning) I alt: ,- 16

17 Skema til projektansøgning

18 Projekttitel Anfør kort, præcist navn på projektet. Hvad handler projektet om? Beskriv formålet i én sætning. Beløb Der søges om? Kr. Ansøger Botilbud Adresse Tlf. Tovholder Tlf. (tovholder) (tovholder) 18

19 Målgruppe/baggrund Beskriv målgruppen og baggrunden for projektet. Formål Hvad vil I opnå med projektet? Brug eventuelt hoved- og delmål. Deltagere Beskriv kort hvilke parter, som deltager i projektet. 19

20 Indhold Beskriv konkrete initiativer der iværksættes, hvilke metoder mv. Beskriv desuden, hvordan resultaterne forankres efter projektets ophør. Organisation Beskriv hvilke opgaver de forskellige deltagere i projektet har. 20

21 Opsamling Beskriv projektets erfaringsopsamling og evaluering. Herunder, hvordan I vil registrere hvad der sker undervejs i projektet. Tidsplan Start- og slutdatoer for de forskellige dele af projektet. Datoer for opsamling og endelig evaluering. 21

22 Budget Udarbejd et budget, der angiver skønnede udgifter i forbindelse med projektet. Ansøgt beløb Kr. Er der søgt midler andre steder? Ja/nej? Hvis ja, anfør hvor meget og hvor. Dato Underskrift Ansøgningen sendes til Formidlingscenter Øst Nørretorv 30, 2. Postboks Ringsted Vejledning og rådgivning: Lise Bjerre / Søren Kayser / Klaus Kyllingsbæk

23 Tovholderfunktion Tovholderfunktion En tovholder for et projekt har til opgave at koordinere den samlede projektindsats, hvilket bl.a. indebærer følgende arbejdsopgaver:? At sørge for den løbende kommunikation mellem parterne i det lokale projekt, herunder løbende at holde parterne orienteret om udviklingen, bl.a. ved at indkalde til og afholde projektgruppemøder.? At deltage i erfaringsudvekslingen med de øvrige botilbuds lokale projekter? At bidrage løbende til den tværgående erfaringsudveksling via det samlede projekts nyhedsbrev og hjemmeside? At sikre den løbende erfaringsopsamling/evaluering og dokumentation i projektet, herunder udarbejdelse af mindre statuspapirer til Formidlingscenter Øst? At udarbejde den afsluttende evaluering af det lokale projekt med beskrivelse af erfaringer, metoder mv.? At fungere som kontaktperson mellem botilbudet og Formidlingscenter Øst Det anbefales, at der i forbindelse med det lokale projekt nedsættes en projektgruppe på tværs af de involverede parter, som kan fungere som et forum for sparring for tovholderen. En projektgruppe kan samtidig sikre kommunikationen mellem parterne.

24 Dagbog Projekt- dagbog Tovholderen på et projekt kan med fordel anvende en dagbog i sit arbejde med projektet. I en dagbog noterer tovholderen, eller andre, oplevelser, erfaringer eller mere generelle refleksioner i forbindelse med et forløb/begivenhed i projektet. En dagbog sikrer indsamlingen af viden om projektets forløb og de gode og dårlige erfaringer, man har gjort sig undervejs i projektet. En dagbog er samtidig et godt redskab til refleksion, som giver støtte og inspiration til, hvordan projektets videre forløb kan gribes an. En dagbog er med til at give tovholderen og andre overblik over projektet, og samtidig kan notaterne i dagbogen bruges, når der skal udarbejdes statuspapirer og i forbindelse med den afsluttende evaluering af projektet. Dagbog kan skrives på mange måder, og man må selv finde den form, som passer en bedst. Når man skriver i projektets dagbog, kan man med fordel overveje og besvare følgende spørgsmål:? Hvad handler mit dagbosnotat om?? Hvad er baggrunden for forløbet/begivenheden? Hvad er sket siden sidst jeg skrev i dagbogen?? Hvem var involveret i forløbet/begivenheden?? Hvad skete der? Hvem gjorde hvad? Hvor lang tid tog det? osv. Beskriv forløbet/begivenheden.? Hvordan oplevede du begivenheden/forløbet? Hvad gjorde du og hvorfor gjorde du sådan?? Hvordan vurderer du begivenheden? Hvad gik godt hvad gik skidt, og hvorfor?? Hvordan tror du borgeren/brugeren oplevede forløbet/begivenheden?? Hvad er din samlede vurdering/oplevelse?? Hvilke forventninger har du til det videre forløb? Dagbogsskabelon med ovenstående samt uddybende spørgsmål kan downloades på hjemmesiden og udfyldes elektronisk eller udskrives. Du kan også kopiere skabelonen her fra mappen, eller lave din helt egen dagbog.

25 Skabelon til dagbog

26 Dagbog Dato og navn: Emne Beskriv kort hvad dit dagbogsnotat handler om, fx forløbet af mødet mellem XX og YY, XX s første kontakt med YY, afholdelse af XX-arrangement eller mere generelle tanker over problemstillinger i forbindelse med projektet Baggrunden for forløbet/begivenheden/aktiviteten Beskriv hvad baggrunden var for begivenheden, som du skriver om. Hvad var formålet med den? Hvad er der sket siden jeg sidst skrev i dagbogen? Deltagere/aktører: Angiv hvem der har været involveret i det forløb/den begivenhed, som dagbogsnotatet handler om, fx aktivitetsvejledere på XX-centret, XX-bruger i forløbet, XX-repræsentant fra lokalforeningen, osv.

27 FAKTUEL BESKRIVELSE af forløbet/begivenheden Beskriv forløbet/begivenheden. Så vidt muligt undgå vurderinger eller fortolkninger, men hold dig til fakta: - Hvad skete der? - Hvem gjorde hvad? - Hvor langt tid tog det? - Osv. DIN OPLEVELSE/VURDERING af forløbet/begivenheden Beskriv DIN oplevelse af forløbet/begivenheden. - Hvad gjorde du? - Hvorfor handlede du som du gjorde? - Hvad ville du opnå/hvad var dit motiv? - Kunne/burde du have handlet anderledes? - Hvad synes du gik særligt godt hvad gik særligt skidt? - Osv.

28 DE ANDRES OPLEVELSE af forløbet/begivenheden Beskriv hvordan du tror, at den eller de involverede borger(e)/bruger(e) oplevede forløbet/begivenheden. Du skal her så vidt muligt forsøge at sætte dig i vedkommendes sted. Vurderingerne/oplevelserne skal med andre ord ske ud fra borgerens/brugerens perspektiv. ( Kan både bruges, når der er tale om én borger/bruger og en gruppe borgere/brugere ved ex en temadag. Endelig kan beskrivelsen dreje sig om eksterne netværkspersoner ved et arrangement). - Hvad gjorde borgeren/brugeren? - Hvordan tror du at han/hun oplevede forløbet/begivenheden? - Hvorfor tror du vedkommende handlede som han/hun gjorde? - Hvad tror du han/hun ville du opnå/hvad tror du var motivet? - Hvad tror du borgeren/brugeren synes at han/hun fik ud af forløbet begivenheden? - Hvad tror du borgeren synes gik særligt godt hvad gik særligt skidt? - Osv. Din SAMLEDE vurdering/oplevelse Hvad mener du samlet set gik godt hvad gik knapt så godt? Begrund dine vurderinger. Forhold dine vurderinger til formålet med forløbet/begivenheden. Har forløbet/begivenheden bidraget til opfyldelsen af målsætningen på en positiv måde? Forventninger/ hvad nu? Beskriv hvilke kortsigtede og langsigtede forventninger du har til det videre forløb. Også gerne mere åbne refleksioner/overvejelser ( på den ene side og på den anden side ) Fx at det vil motivere XX mere, hvis også YY kommer med i forløbet

29 Erfaringsopsamling Erfaringsopsamling En erfaringsopsamling er et redskab til at lære af egne erfaringer, og dermed udvikle det man gør. En løbende opsamling kan bruges internt blandt projektdeltagerne til at lave ændringer i projektet, mens projektet kører. En afsluttende erfaringsopsamling kan være et godt beslutningsgrundlag for, hvordan man kan arbejde videre med problemstillingen i fremtiden. Var det en god måde? Hvad skal gøre anderledes? Hvad skal gøres bedre? osv. Samtidig indeholder en erfaringsopsamling en viden, som andre der ønsker at arbejde med noget lignende kan få glæde af. En løbende erfaringsopsamling og formidlingsindsats er derfor vigtig, når der er tale om udviklingsarbejde. Projektbeskrivelsen er et godt udgangspunkt når man skal gøre status eller samle erfaringerne. I en opsamling vil man ofte forholde sig til:? Hvad var formålet med vores projekt? Er det nået? På hvilken måde?? Hvilke erfaringer har vi gjort os med de strategier og metoder vi har valgt? Hvad gik godt? Hvad gik mindre godt?? Hvilke erfaringer har vi gjort os med organiseringen af projektet? De involverede parter?? Holdt tidsplanen? Budgettet?? Hvordan kan/vil vi arbejde videre ud fra de erfaringer vi har gjort os? Hvordan forankrer vi indsatsen i fremtiden? Den løbende erfaringsopsamling i de lokale projekter sikres ved, at tovholderen to gange om året fremsender et statuspapir eller en anden form for statusrapport (ex. diktafon) til Formidlingscenter Øst. Statuspapiret har et begrænset omfang (2-3 sider), og skal beskrive de erfaringer man har gjort sig. Desuden bør opsamlingen beskrive eventuelle ændringer i planerne for projektet. Den afsluttende erfaringsopsamling fra de lokale projekter skal sammenfatte de opnåede erfaringer i relation til projektets målsætninger og valg af strategi/metode. Jf. ovenstående spørgsmål. Formidlingscenter Øst tilbyder gerne vejledning i udarbejdelsen af den afsluttende erfaringsopsamling. Statuspapirer og de lokale erfaringsopsamlinger vil være en vigtig del af det materiale, som vil lægge til grund for Formidlingscenter Øst s sammenfattende opsamling på tværs af de lokale projekter.

30 Metoder og erfaringer Metoder Der vil være forskel på, hvilke strategier og metoder man vælger for indsatsen mod social isolation blandt mennesker med handicap, afhængig af hvilke ønsker og behov for sociale relationer personen har, og hvilke barrierer den enkeltes funktionsnedsættelse afstedkommer i forhold til at imødekomme disse ønsker og behov. Grundlæggende når vi taler om sociale netværk handler det i et handicapkompenserende perspektiv om at forbedre:? Muligheden for at møde andre mennesker? Muligheden for at kommunikere med andre mennesker? Muligheden for at opnå gensidig respekt Hvordan man griber en problemstilling an, afhænger af problemets karakter. Forestil dig, at du skal reparere et hul i taget. Når du går i gang, bliver du nødt til at afklare, hvad det er du skal have lavet - har du brug for en murer, en tømrer, en maler, en elektriker? Svaret afhænger af hullets omfang og karakter, hvordan ønsker du, at det skal se ud, når skaden er udbedret, hvad det er for et tag, du har i forvejen, om andre dele af huset er blevet beskadiget pga. af hullet, din egen økonomi, osv. Med andre ord skal man finde ud af, hvad problemet, behovet eller ønsket egentlig er, og på hvilke måder, man kan løse problemet eller imødekomme ønsket, for derefter at vælge den måde/metode, man finder bedst egnet. Når man skal vælge metode er det hensigtsmæssigt at se på forudsætningerne for problemet eller ønsket, og de perspektiver og muligheder disse tegner. I forhold til sociale netværk kunne forudsætningerne bl.a. være:? Beboerens behov og ressourcer? Beboerens omgivelser, det være sig boform, muligheder i lokalområdet mm.? Allerede eksisterende netværk Her i værktøjskassen finder du forskellige redskaber til at afklare problemstilling og sociale netværk

31 Puljer og Fonde Ansøgning til puljer og fonde Der findes puljer og fonde indenfor mange områder med forskellige temaer og formål. Når man skal afgøre hvilke puljer/fonde, det vil være relevant at søge til et projekt, kan man i første omgang orientere sig om:? Hvordan stemmer formål og målgruppe i vores projekt overens med formålet og målgruppen for den enkelte pulje/fond? Ligger vi indenfor puljen/fondes emne-område?? Er vi med i målgruppen for de der kan søge?? Hvordan stemmer de beløb puljen/fonden bevilliger overens med det beløb vi ansøger om?? Hvad er ansøgningsfristen og kan vi eventuelt søge næste år? Hvis det er svært at vurdere hvor vidt ens projekt kan få midler fra den pågældende pulje/fond, kan man evt. søge inspiration ved at se på, hvilke projekter puljen/fonden tidligere har givet støtte til. Ansøgning En ansøgning om midler til et projekt, vil oftest skulle udformes som en projektbeskrivelse. I flere tilfælde vil der være et ansøgningsskema, der skal udfyldes.? Formuler svarene klart og tydeligt, så modtager af ansøgningen ikke er i tvivl om hensigter, mål etc.? Hvis der er usikkerhed om et spørgsmål så ret henvendelse til puljen/fonden.? Vær opmærksom på at medsende ønskede bilag. Det kan fx være årsregnskab, budget og vedtægter.

32 Puljer og Fonde Socialministeriets pulje- og fondsdatabase Socialministeriet oplyser om puljer og fonde, der yder tilskud til aktiviteter på det sociale og tilgrænsende områder. På Socialministeriets hjemmeside kan man få et overblik over relevante puljer og fonde, og se eksempler på projekter der typisk har fået støtte. Under Sociale Projekter på ministeriets hjemmeside kan man vælge Puljer eller Fonde. Puljerne er ministeriets egne puljer, som er finansieret igennem det offentlige og reguleres via finansloven. Det er eksempelvis BOSIM-puljen - til forbedring af boligforholdene for udviklingshæmmede og fysisk handicappede. På siden findes ansøgningsskemaer og vejledning til de enkelte puljer. Fondene er private initiativer, der yder tilskud til aktiviteter på det sociale og tilgrænsende områder, det er eksempelvis Helsefonden eller Egmontfonden. Fondsdatabasen indeholder alle fonde og puljer, og her kan laves en søgning på et emneområde eller en specifik pulje/fond. Se På siden findes også Projektdatabasen, som indeholder beskrivelser af de projekter, der har fået støtte fra Socialministeriets puljer. I basen kan søges på alt fra journal nummer til pulje, titel, formål, medfinansiering, kontaktperson. Midler fra amter og kommuner Mange kommuner og amter har afsat midler til forskellige udviklingsområder, som kan søges af ex. institutioner, organisationer, foreninger, privatpersoner mm. Disse midler har et lokalt fokus, og kan være meget relevante for et projekt om sociale netværk, ex. hvis man er flere lokale partnere i et projekt. Alle kommuner og amter skal eksempelvis afsætte midler til støtte for det frivillige sociale arbejde (jf. Servicelovens 115 ), lige såvel som der vil er mulighed for at søge midler efter folkeoplysningsloven. Derudover kan der være andre lokale puljer. Undersøg hvilke muligheder for støtte der er fra den pågældende kommune/amt ved at se på deres hjemmeside eller tage kontakt til forvaltningen.

33 Puljer og Fonde Eksempler på relevante fonde og puljer Sygekassernes Helsefond Fonden yder støtte til forskellige aktiviteter indenfor det sociale område, bl.a. til dagcentre, aktivitetshuse, boinstitutioner, institutioner o.lign. for ældre og for fysisk og psykisk handicappede. Læs mere på Sahva - fonden Sahva fonden er målrettet fysisk handicappede og kan søges af enkeltpersoner, institutioner, foreninger og organisationer. Fonden yder støtte til: - videnskabelig forskning - udvikling af nye behandlingsmetoder og hjælpemidler - internationalt arbejde til gavn for fysisk handicappede - udbredelse og udvikling af forebyggende hjælpemidler - kurser og konferencer for læger og fysioterapeuter m.fl. - ferie- og julelegater til fysisk handicappede - indkøb af hjælpemidler til institutioner m.m., hvis brugere er fysisk handicappede - fysisk handicappedes etablering i eget hjem - konkrete formål efter ønske fra testator Økonomisk støtte ydes alene, hvor det offentlige ikke er forpligtet til at træde til. Læs mere på Egmontfonden Fonden yder støtte til almenvelgørende formål, såvel som forebyggelse eller afhjælpning af sociale og sundhedsmæssige problemer som uddannelse, aktivitet i fritiden, almen oplysning eller andet af betydning for menneskers samkvem og personlige udvikling samt kvaliteten i tilværelsen. Egmontfondens virksomhed er koncentreret omkring børn og unge. Støtte bevilges udelukkende på grundlag af indstillinger fra de institutioner, som Egmont fonden har indgået samarbejdsaftaler med. Læs mere på:

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23.

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23.25 Ansøgningsfrist

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE?

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? 1 HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi tror på, at et samarbejde med frivillige kan I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Projekt Alkoholmisbrug hos Psykisk Udviklingshæmmede Evalueringsrapport

Projekt Alkoholmisbrug hos Psykisk Udviklingshæmmede Evalueringsrapport HOVEDVÆRKSTEDET v/ cand. scient. pol. Claus Holm Thomsen www.hovedvaerkstedet.dk tlf. 66 191590 Projekt Alkoholmisbrug hos Psykisk Udviklingshæmmede Evalueringsrapport Hovedværkstedet April 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre 1. Projekt Bydelsmødre, Akacieparken/Bispebjerg, side 2-36 2. Projekt Bydelsmødre, Nørrebro, side 37-72 3. Projekt Bydelsmødre, Sjælør/Kgs. Enghave, side 73-104 4.

Læs mere

Gode Råd. om at søge projektmidler til udvikling i landdistrikterne. Det er lysten der driver værket!

Gode Råd. om at søge projektmidler til udvikling i landdistrikterne. Det er lysten der driver værket! Gode Råd om at søge projektmidler til udvikling i landdistrikterne Det er lysten der driver værket! Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Hvad er fundraising?...3 Støtte til landdistriktsudvikling...4

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Kolofon Titel: Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Læs mere

"Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer

Flere veje og bedre metoder Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer "Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer Evalueringsrapport Juni 2006 Finn Kenneth Hansen CASA "Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt

Læs mere

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed Oktober 2002 Sanne Ipsen og Pernille Bottrup CASA Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning

Læs mere

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering Søg støtte til projekter om nyspecialisering og inklusion Vær med til at fremme inklusion og aktiv deltagelse i samfundslivet for børn, unge og voksne med særlige behov. Søg om op til 150.000 kroner i

Læs mere