CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 28. april 2010 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 28. april 2010 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34"

Transkript

1 1. Åben spørgetid ( ) 2. Godkendelse af dagsordenen ( ) 3. Broåbningspolitik ( ) 4. Cykelrute over Christianshavn - høringssvar ( ) 5. Gratisordning for cykler med havnebuslinjerne ( ) 6. Den planlagte bro over Proviantmagasingraven - høringssvar ( ) 7. Videreudvikling af dagtilbud - høringssvar ( ) 8. Medlemsforslag: Renholdelsen af Refshalevej og Værftsbroen ( ) 9. Christianshavnermødet i juni ( ) 10. Status på økonomien ( ) 11. Revideret budget 2010 for puljemidlerne ( ) 12. Ansøgning om puljemidler ( ) 13. Eget projekt: Havnens Pris 2010 ( ) 14. Eget projekt: Juletræ på Torvet ( ) 15. Forretningsudvalget ( ) 16. Arbejdsgruppe vedr. bydelsplanprocessen ( ) 17. Orientering fra arbejdsgrupperne ( ) 18. Meddelelser ( ) 19. Eventuelt ( ) BILAG 2 Videreudvikling af dagtilbud høringssvar Høringssvar til Sundhedsforvaltningen:

2 KØBENHAVNS KOMMUNE FEJL! UKENDT BETEGNELSE FOR DOKUMENTEGENSKAB.FEJL! UKENDT BETEGNELSE FOR DOKUMENTEGENSKAB. DAGSORDEN fortsat for mødet den Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab., kl. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. i Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BILAG 3 Renholdelsen af Refshalevej og Værftsbroen Tillægsdagsorden T 1: Medlemsforslag: Renholdelse af fortove 2

3 1. Åben spørgetid ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, Under dette punkt har tilhørerne mulighed for at komme med forslag og stille spørgsmål til lokaludvalget. Der er afsat en halv time til spørgetiden. Når der ikke er flere spørgsmål, begynder lokaludvalgets ordinære møde. En borger bad om, at lokaludvalgets hjemmeside opdateres med oplysninger om - de politisk udpegede lokaludvalgsmedlemmers partimæssige tilhørsforhold - lokaludvalgmedlemmernes suppleanter - dato for opdatering af hjemmesidens sider Lokaludvalget lovede, at det vil ske. 1

4 2. Godkendelse af dagsordenen ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal godkende dagsordenen for udvalgsmødet. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. at Christianshavns Lokaludvalg godkender dagsordenen for mødet PROBLEMSTILLING Lokaludvalget skal formelt godkende dagsordenen. LØSNING Dagsordenen godkendes, og inhabilitet i sagerne på dagsordenen bliver afklaret. ØKONOMI - VIDERE PROCES - BILAG - CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 28. APRIL 2010 Der forelå en tillægsdagsorden med punktet Medlemsforslag: Renholdelse af fortove. Dagsordenen med tillægsdagsordenen blev godkendt. Det blev besluttet at behandle tillægsdagsordenen efter den ordinære dagsordens punkt 8. 2

5 3. Broåbningspolitik ( ) På baggrund af et oplæg fra Teknik- og Miljøforvaltningen skal Christianshavns Lokaludvalg drøfte broåbningspolitik. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. at..christianshavns Lokaludvalg drøfter broåbningspolitik. 2. at Christianshavns Lokaludvalg beder Arbejdsgruppen om Teknik, Miljø og Havnen om at skrive et udkast til brev med lokaludvalgets holdning til en broåbningspolitik, som lokaludvalget kan behandle i sit maj-møde. PROBLEMSTILLING Teknik- og Miljøforvaltningen har med en annonce efterlyst meninger om udformningen af en broåbningspolitik se annoncen i bilag 1. LØSNING I lokaludvalgsmødet vil Teknik- og Miljøforvaltningen orientere om rammerne for broåbningspolitikken og de tanker, man i forvaltningen gør sig om udformningen af en sådan. På den baggrund drøfter lokaludvalget sagen. Hensigten med drøftelsen er at give Arbejdsgruppen om Teknik, Miljø og Havnen input til et udkast til brev om broåbningspolitikken, som lokaludvalget kan behandle i sit maj-møde ØKONOMI - VIDERE PROCES I sit møde den 26. maj 2010 behandler lokaludvalget arbejdsgruppens udkast til brev om broåbningspolitikken. Sagen tages op på borgermødet den 5. maj BILAG Annoncen om broåbningspolitikken. 3

6 CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 28. APRIL Christianshavns Lokaludvalg drøftede forvaltningens oplæg til broåbningspolitik og noterede sig at lokaludvalget vil blive hørt i sagen i efteråret 2010, før den fremlægges til politisk beslutning på Rådhuset. 2. Christianshavns Lokaludvalg bad Arbejdsgruppen om Teknik, Miljø og Havnen om på baggrund af drøftelsen at skrive et udkast til brev med lokaludvalgets holdninger til en broåbningspolitik, som lokaludvalget kan behandle i sit maj-møde 4

7 4. Cykelrute over Christianshavn - høringssvar ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal beslutte et høringssvar vedrørende udformningen af cykelruten over Christianshavn. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. at. Christianshavns Lokaludvalg godkender høringssvaret vedrørende udformningen af cykelruten over Christianshavn, der fremgår af løsningsafsnittet.. PROBLEMSTILLING Teknik- og Miljøforvaltningen har bedt om et høringssvar vedrørende udformningen af cykelruten over Christianshavn. LØSNING Arbejdsgruppen vedr. Teknik, Miljø og Havnen har udarbejdet nedenstående udkast til høringssvar. Udkast til høringssvar Teknik- og Miljøforvaltningen har bedt om et høringssvar vedrørende udformningen af cykelruten over Christianshavn. Borgerdialog På et borgermøde den 7. april 2010, hvor ca. 20 borgere deltog, orienterede lokaludvalget om projektet. De fremmødte så det som et problem for projektet, at Christiania er imod den foreslåede linieføring gennem Christiania og at den linieføring, Christiania foretrækker, ikke kan godkendes af Kulturarvstyrelsen. Borgerne var uforstående over for Kulturarvstyrelsens holdning. Endvidere mente borgerne, at cykelruten ikke er tilstrækkelig bred flere steder. Samlet set var holdningen på borgermødet, at cykelruten bør gå nord om Christiania. Man udtrykte, at forvaltningen tilsyneladende havde anstrengt for at løse problemerne om at skabe en god cyklerute men at det, på de foreliggende præmisser, var en umulig opgave. Lokaludvalgets holdning 5

8 Christianshavns Lokaludvalg har i flere høringssvar stillet sig afvisende over for kommunens broog stibroprojekt. Cykelstiprojektet Christianshavnsruten har nær sammenhæng med broprojektet, og lokaludvalget er derfor overordnet negativt indstillet over for projektet. Lokaludvalget vil imidlertid gerne kommentere det fremlagte oplæg i en række punkter nedenfor: 1) Ad afsnit 4. Christianias forslag til linjeføring Efter oplysning fra Christiania, er kommunens fremstilling af Christianias indstilling til forslaget, herunder mulige, alternative linjeføringer fordrejede og fejlagtige. At kommunen ikke forlods får verificeret oplysninger og holdninger, der tillægges interessenter, må betegnes som stærkt tvivlsom forvaltningspraksis. 2) Linjeføringen Den påtænkte linjeføring gennem Fristaden vil efter lokaludvalgets opfattelse smadre bymiljøet på Christiania, samt monopolisere den eneste tværgående forbindelse over Stadsgraven. Stien føres gennem det historiske kerneområde i kaserneområdet, og det må undersøges om det særlige bymiljø, evt. ud over alm. dansk bygningsfredning, nyder beskyttelse efter Granada-konventionen fra 1985 (EU, arkitektur- bymiljøkulturarv). 3) Trafiksikkerheden Linjeføringen gennem Christiania vil med de mange knæk, de mange passerende fodgængere, cykelvogne, hunde, heste m.m. gøre cykling på den påtænkte sti decideret farlig. (Det kan være slemt nok i dag, både som gående og cyklende). Oplægget rummer ingen overvejelser herom, men det er lokaludvalgets holdning, at dette problem umuliggør cykelstiprojektet gennem Christiania. 4) Trafikbehovet Der er ikke fremlagt trafikanalyse, herunder afstands- og tidsberegninger, der nødvendiggør en cykelrute tværs over Christianshavn. En simpel måling på fx viser, at en cykelrute fra Kgs. Nytorv frem til Uplandsgade/Laplandsvej kun er ca. 200 m kortere end turen ad Holmens Kanal, over Knippelsbro, Christmas Mølles Plads og Vermlandsgade. Vælges en sydligere destination, fx Lergravsparken, mere end neutraliseres forskellen. Med tanke på hyppige broåbninger, knæk på stierne og færdselskaos igennem Christiania, kan stiprojektet umuligt blive attraktivt som cykelrute. 5) Trafikplanlægning Cykelruten må afvente bydelsplanen for Christianshavn, herunder langsigtede planer for trafikken. Bydelsplanen skal udarbejdes i løbet af ) Arsenaløen Den nuværende sti langs Laboratoriegraven kan ikke bære cykeltrafikken, som den tænkes i oplægget. Dertil kommer det betænkelige i at bygge yderligere en bro ved Spejdernes landskontor. 6

9 At cykle over Bodenhoffs Plads og Refshalevej vil givet være hurtigere og lettere. Hvorfor denne overflødige sti - samt udgift? 7) Manglende plads på Arsenaløen Der har siden 2004 foreligget et konkret samt af kommunen initieret og betalt projektforslag til en multihal ved Laboratoriegraven. Den daværende overborgmester Jens Kramer Mikkelsen tog endog et symbolsk første spadestik i forbindelse med kommunalvalget samme år, men desværre blev projektet siden nedprioriteret. Hallens udearealer, fx caféfunktion, vil naturligt indbefatte stien, og dertil kommer, at Dansk Raftingforbund og Kajakpoloklubben, faktisk landsholdene, i dag benytter arealet til at sætte både i vandet, ligesom de har midlertidige containere til deres grej på plænen ved stien, alt sammen med kommunens velsignelse. Skal stien føres på Arsenaløen, må det blive langs Arsenalvej, men Refshalevej er en langt hurtigere og bedre cykelvej. 8) Grønt stiforløb Cykelstiruten kan i dag stort set gennemkøres som en grøn sti: Langs Refshalevej, enten uden om eller gennem Christiania ved at trække cyklen over en af de to broer, der forbinder Dyssen med haveforeningerne. Forhindringerne holder trafikbelastningen gennem Christiania på et tåleligt niveau. Man spørger sig, om de nuværende forhold ikke er tilstrækkeligt grønt og oplevelsesmæssigt tilfredsstillende, som det er? Afslutning Christianshavns Lokaludvalg må sammenlagt karakterisere oplægget som ubrugeligt og skuffende. Bemærkningerne i pkt. 1 er alvorlige, da folk uden kendskab til sagforholdene bibringes et fejlagtigt indtryk af de berørte borgeres holdning. Oplæggets mangelfulde beskrivelse af forholdene på Arsenaløen vidner om manglende research og elementært kendskab til de lokale forhold. Dette er ekstra betænkeligt, især da kommunen på forhånd kunne have fået disse oplysninger fra bl.a. lokaludvalget. Christianshavns Lokaludvalg vil gerne fremme cykeltrafikken og have cykelruter gennem bydelen, men det bør ske med respekt for bydelens særlige kultur og tusindvis af beboere, turister og gæster. Cykelruterne bør desuden indgå i en overordnet plan for trafikafviklingen, herunder parkeringsforholdene i bydelen. ØKONOMI Intet VIDERE PROCES Når lokaludvalget har godkendt høringssvaret, sender sekretariatet det til Teknik- og Miljøforvaltningen. 7

10 BILAG 1. Oplæg til linieføring (også uddelt til lokaludvalget i mødet den 24. marts 2010.) Projektet kan ses på x CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 28. APRIL 2010 Høringsbrevets punkt 3 om trafiksikkerheden: Lokaludvalget tiltrådte et ændringsforslag fra Kirsten V. Andersen om at erstatte ordet slemt med belastende. Til høringsbrevets afslutningsafsnit stillede Poul Nielsen ændringsforslag om at erstatte ordet elementært med ordet manglende. For stemte 6 lokaludvalgsmedlemmer. Imod stemte 13 lokaludvalgsmedlemmer. 2 lokaludvalgsmedlemmer undlod at stemme. Ændringsforslaget blev ikke tiltrådt. Lokaludvalget havde dermed godkendt høringsbrevet, der fremgår af bilag 1 til dette referat. 8

11 5. Gratisordning for cykler med havnebuslinjerne ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal beslutte en henvendelse til Økonomiudvalget om gratisordning for cykler med havnebuslinjerne. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. at Christianshavns Lokaludvalg følger et forslag fra Arbejdsgruppen om Teknik, Miljø og Havnen og bemyndiger formanden til at henvende sig til Økonomiudvalget om en gratisordning for cykler med havnebuslinierne jf. løsningsafsnittet. PROBLEMSTILLING Arbejdsgruppen om Teknik, Miljø og Havnen foreslår, at lokaludvalget henvender sig til Rådhuset om en gratisordning for cykler med havnebuslinjerne efter samme princip som i S-togene. LØSNING Forslaget fra Arbejdsgruppen om teknik, miljø og havnen På mødet 15/4 i arbejdsgruppen for Teknik, miljø og trafik besluttede vi at foreslå lokaludvalget at gøre brug af muligheden for at få taget punkter op på BRs dagsorden, evt. dagsordenen for Teknik og miljøudvalget, med forslag om hurtigst muligt at indføre gratisordning for cykler med havnebuslinjerne efter samme princip som i S-togene. Begrundelsen er en tiltrængt aflastning af Knippelsbro, men også mulighed for at vurdere behovet for fremtidige, tværgående cykelforbindelser gennem analyser af, hvorfra cyklisterne kommer, og hvor de skal hen. Også i forhold til det kontroversielle broprojekt for inderhavnen og kanalerne vil en gratisordning give mulighed for at analysere trafikbehovet og cyklisternes vaner, idet projektet vil være år undervejs. Henvendelse til Økonomiudvalget I henhold til kommissoriet for lokaludvalg kan lokaludvalget bede en borgmester om at sætte en sag på dagsordenen for det udvalg, han er formand for. Det er borgmesteren, som afgør, om dette skal ske. Havnebusserne drives af Movia. I Københavns Kommune er det Økonomiudvalget, som har den kollektive trafik og herunder kontakten til Movia som ressort. 9

12 Det foreslås, at lokaludvalget bemyndiger formanden til at bede overborgmesteren sætte en sag på Økonomiudvalgets dagsorden om indførelse af gratisordning for cykler med havnebuslinjerne efter samme princip som i S-togene jf. oplægget fra arbejdsgruppen. ØKONOMI Intet VIDERE PROCES Når lokaludvalget har truffet en beslutning, skriver formanden et brev til overborgmesteren om sagen. Lokaludvalget orienteres løbende om sagen. BILAG Intet CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 28. APRIL 2010 Lokaludvalget bemyndigede formanden til at henvende sig til Økonomiudvalget om en gratisordning for cykler med havnebuslinierne jf. løsningsafsnittet. 10

13 6. Den planlagte bro over Proviantmagasingraven - høringssvar ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal tage et supplerende høringssvar vedr. lokalplanforslaget Stibroer over Inderhavnen og kanaler over Christianshavn til efterretning. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. at Christianshavns Lokaludvalg tager formandens supplerende høringssvar vedr. lokalplanforslaget Stibroer over Inderhavnen og kanaler over Christianshavn til efterretning. Den supplerende høring angik den planlagte bro over Proviantmagasingraven. PROBLEMSTILLING Teknik- og Miljøforvaltningen udsendte den 26. marts 2010 et brev om supplerende høring vedr. lokalplanforslaget Stibroer over Inderhavnen og kanaler over Christianshavn med svarfrist den 19. april 2010 se bilag 1. Den supplerende høring angik en sænkning af frihøjden for den planlagte bro over Proviantmagasingraven fra 2,5 m til 2,2 m for at tilgodese hensynet til tilgængelighed. LØSNING Da lokaludvalget ikke havde ordinært møde i høringsperioden, besluttede formanden efter drøftelse med Forretningsudvalget, at sende høringssvaret, der fremgår af bilag 2. Af høringssvaret fremgår det, at den foreslåede ændring af frihøjden ikke tjener sit formål og ved højvande vil betyde vanskeligheder for næsten al sejlende trafik. Endvidere at broen forekommer overflødig, da der er en eksisterende bro 100 m fra den planlagte bro. Høringssvaret afsluttes med en henstilling om ikke at etablere den planlagte bro. ØKONOMI Intet VIDERE PROCES Når lokaludvalget har taget høringssvaret til efterretning, meddeler sekretariatet dette til Teknik- og Miljøforvaltningen. 11

14 BILAG 1. Høringsmaterialet 2. Formandens høringssvar CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 28. APRIL 2010 Lokaludvalget tog formandens supplerende høringssvar vedr. lokalplanforslaget Stibroer over Inderhavnen og kanaler over Christianshavn til efterretning. 12

15 7. Videreudvikling af dagtilbud - høringssvar ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal beslutte et høringssvar om et forslag om videreudvikling af dagtilbud. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. at Christianshavns Lokaludvalg beslutter høringssvaret til Sundhedsforvaltningen, der fremgår af løsningsafsnittet. PROBLEMSTILLING Sundhedsforvaltningen har den 26. marts 2010 sendt et forslag om videreudvikling af dagtilbud i høring med svarfrist den 26. april Christianshavns Lokaludvalg har fået fristforlængelse til den 29. april. Det fremgår af høringsbrevet, at målet med forslaget er at skabe et tilbud, der fremadrettet imødekommer både ønsker og behov hos den kommende ældrebefolkning og har stort fokus på aktivitet og forebyggelse samt understøttelse af sociale relationer. LØSNING Arbejdsgruppen om Sociale forhold, Sundhed og Omsorg har udarbejdet nedenstående udkast til høringssvar. Udkast til høringssvar Sundhedsforvaltningen har den 26. marts 2010 sendt et forslag om videreudvikling af dagtilbud i høring med svarfrist den 26. april Christianshavns Lokaludvalg har fået fristforlængelse til den 29. april. Lokaludvalgets holdning Lokaludvalget har noteret sig, at målgruppen for projektet Videreudvikling af dagtilbud er borgere + 65, herunder typisk personer, der udfører aktiviteter og træning med let til moderat støtte eller personer, der udfører aktiviteter og vedligeholdende træning med omfattende støtte, jvf. Servicelov 79 og 86 13

16 at aktivitetstilbuddene fremadrettet vil tage udgangspunkt i borgers livssituation, ønsker og behov at der i indsatsen er fokus på at styrke borgers ressourcer via aktivitet, forebyggelse og understøttelse af sociale relationer samt på at inddrage borger på forskellig vis at tilbuddet er fleksibelt og gives der, hvor det giver mening for borger og på de tidspunkter, hvor borgers ressourcer er de største at indsatsen er videnbaseret, koordineret og sammenhængende i forhold til de øvrige kommunale indsatsområder og de frivillige klubber og organisationers arbejde at de nuværende dagcentre og daghjem udvikles til lokalområdernes kompetencecentre for aktiviteter, sociale netværk og sundhed (= fremtidens aktivitetscentre) at der vil være mulighed for at man i nærområderne har mindre enheder, der tilgodeser bestemte borger grupper i forhold til tilgængelighed og nærhed Lokaludvalget har nogle bemærkninger til det forelagte materiale: 1. Lokaludvalget finder det betænkeligt, at de forebyggende tilbud og de vedligeholdende tilbud findes under samme tag, idet lokaludvalget er usikker på om det er realistisk, at personer, der udfører aktiviteter og træning med let til moderat støtte vil opsøge steder, der også er rettet mod borgere, der udfører aktiviteter og vedligeholdende træning med omfattende støtte 2. Lokaludvalget er tvivlende på, om hjemmeplejen vil kunne tage over efter 3 måneders vedligeholdende træning i hjemmet indenfor de forskellige typer af aktiviteter og ydelser, herunder inden for kategorierne 'kendte aktiviteter', 'nye færdigheder' samt 'vedligeholdende træning' 3. Alderskriteriet bør blødes op, sådan at tilbuddene også omfatter f.eks. efterlønnere og andre personer trådt ud af arbejdsmarkedet, idet lokaludvalget ellers ser en risiko for at disse grupper tabes 4. Ældre personer er individuelle personer med individuelle interesser og behov, hvorfor det kan virke lidt skræmmende, at borger alene opdeles/sorteres ud fra deres fysiske funktionsevne 5. Ved selvhjulpne personer, der blot har behov for aktivitetscentrets rammer og muligheder ser lokaludvalget gerne, at det ikke er noget krav men alene et tilbud/en mulighed med en årlig vurdering af om borger modtager det rette tilbud med udgangspunkt i borgers ressourcer og behov 6. Det fremgår ikke af oplægget, hvordan forskellige handicapgrupper, herunder f.eks. de kommunikationshandicappede håndteres 7. Det fremgår ikke af oplægget, hvor de forskellige aktivitetscentre forventes etableret, hvorfor lokaludvalget skal pege på afstandskriteriet, herunder betydningen af tilbud i nærområdet, hvor også de sociale relationer typisk haves 14

17 8. Ud over aktiviteter i aktivitetscentrene ser lokaludvalget også gerne, at der er mulighed for, at +65 og efterlønnere får adgang til f.eks. fittnescentre i dagtimerne for beskedne midler for at kunne udøve forebyggende træning Borgerdialog Sagen tages op i lokaludvalgets månedlige borgermøde den 5. maj Høringssvaret suppleres med et notat med eventuelle kommentarer fra borgermødet. ØKONOMI Intet VIDERE PROCES Når lokaludvalget har besluttet et høringssvar, sender sekretariatet det til Sundhedsforvaltningen. Sagen tages op i lokaludvalgets månedlige borgermøde den 5. maj Høringssvaret suppleres med et notat med eventuelle kommentarer fra borgermødet. Forvaltningen oplyser, at Sundheds- og Omsorgsudvalget behandler sagen den 20. maj BILAG 1. Høringsmaterialet CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 28. APRIL 2010 Lokaludvalg godkendte høringssvaret til Sundhedsforvaltningen, der fremgår af løsningsafsnittet, idet sekretariatet blev bemyndiget til at foretage redaktionelle ændringer. Det godkendte høringssvar fremgår af bilag 2 til dette referat. 15

18 8. Medlemsforslag: Renholdelsen af Refshalevej og Værftsbroen ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal tage stilling et forslag fra Julius Lund om at rette henvendelse til Teknik- og Miljøforvaltningen om renholdelsen af Refshalevej og Værftsbroen. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. at Christianshavns Lokaludvalg bemyndiger formanden til på lokaludvalgets vegne at skrive til Teknik- og Miljøforvaltningen om renholdelsen af Refshalevej og Værftsbroen samt om skure og telte på Refshalevej. PROBLEMSTILLING Julius Lund har stillet følgende medlemsforslag: Jeg vil bede lokaludvalget om at rette henvendelse til Københavns Kommunes Center for Veje angående renholdning af Refshalevej og Værftsbroen. Nogenlunde fra Carls Bastion og ud til det sted, hvor Refshalevej møder Forlandet, ligner vejsiderne af Refshalevej efterhånden en losseplads. Det gælder også bredderne af Erdkehlgraven og Indre Stadsgrav, der er skæmmet af alskens affald. Dengang jeg var medlem af Lokalrådet skrev jeg et par forår efter aftale med formanden Sven Erik Brockdorff til centeret og bad dem om at foranstalte en oprydning. Hver gang fik jeg et venligt svar, hvorefter de faktisk ryddede grundigt op. Så jeg formoder, at de vil gøre det igen, hvis de modtager en henvendelse fra lokaludvalget. Et andet sted, der trænger til en grundig oprydning, er østsiden af Værftsbroen lige før indgangen til Holmen. Der har nu i flere år ligget en masse byggeaffald, som råber på at blive fjernet. Men dertil kommer en del plastemballage og øldåser mm. En tredje ting, som vi nok kommer til at tage stilling til, er at nogle folk igen er begyndt at bygge skure og slå telte op på Refshalevej. Vi ved fra de foregående år, at det griber om sig, så måske vi bør gøre Center for Veje opmærksom på, at de vil få et problem i løbet af nogle måneder. Jeg foreslår, at lokaludvalget beder Kommunen om at få campisterne til at drage videre nu, inden de tiltrækker flere. LØSNING 16

19 Lokaludvalget bemyndiger formanden til på vegne af lokaludvalget at skrive et brev til Teknik- og Miljøforvaltningen, som Center for Veje og Center for Renhold er en del af, om de forhold, Julius Lund nævner i sit forslag. ØKONOMI Intet VIDERE PROCES Når lokaludvalget har vedtaget medlemsforslaget, skriver formanden til Teknik- og Miljøforvaltningen om de forhold, der er nævnt i medlemsforslaget. BILAG Intet CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 28. APRIL 2010 På forslag fra Erling Ekegren besluttede lokaludvalget at udelade sidste afsnit i høringsbrevet. Lokaludvalget havde dermed godkendt brevet, der fremgår af bilag 3 til dette referat. I stedet bad lokaludvalget Arbejdsgruppen Christianshavn-Christiania om at skrive et udkast til brev til forvaltningen om skurbyggeri og telte på Refshalevej, til behandling i lokaludvalgets maj-møde. På forslag fra Finn Mogensen besluttede lokaludvalget samtidig, at brevet, lokaludvalget skal behandle i maj-mødet, også skal omfatte bådene i Erdkehlgraven. 17

20 T 1: Medlemsforslag: Renholdelse af fortove Christianshavns Lokaludvalg skal tage stilling til et medlemsforslag fra Nils H. Groth om at rette henvendelse til Teknik- og Miljøforvaltningen om renholdelse af fortove. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. at Christianshavns Lokaludvalg bemyndiger formanden til på lokaludvalgets vegne at skrive til Teknik- og Miljøforvaltningen om renholdelsen af af fortove jf. medlemsforslaget PROBLEMSTILLING Nils H. Groth har stillet følgende medlemsforslag: Jeg vil gerne have på dagsorden, hvad motivationen er for at kommunen har overtaget renholdelse af fortove, som ikke tidligere har været det. Som en beboerforening har gjort opmærksom på, vil jeg gerne vide om det kan være rigtigt, at de berørte foreninger for en øget udgift til renholdelse af fortove. Endeligt vil jeg gerne vide, hvorvidt vedligeholdelse af fortove også er overtaget af kommunen. LØSNING Lokaludvalget bemyndiger formanden til på vegne af lokaludvalget at skrive et brev til Teknik- og Miljøforvaltningen, om de forhold, Nils H.Groth nævner i sit forslag. ØKONOMI Intet. Når lokaludvalget har vedtaget medlemsforslaget, skriver formanden til Teknik- og Miljøforvaltningen om de forhold, der er nævnt i medlemsforslaget. BILAG Intet 18

21 CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 28. APRIL 2010 Lokaludvalget bemyndigede formanden til på lokaludvalgets vegne at skrive til Teknik- og Miljøforvaltningen om renholdelsen af fortove jf. medlemsforslaget. 19

22 9. Christianshavnermødet i juni ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal træffe beslutning om temaet for Christianshavnermødet (borgermødet) den 2. juni INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. at Christianshavns Lokaludvalg godkender, at temaet for Chjristianshavnermødet den 2. juni 2010 er Kommunens Sikker By Program i forhold til den utryghed, mange borgere på Christianshavn oplever og de tiltag, vi selv gennem tiden har arbejdet med. PROBLEMSTILLING I sit møde den 13. april 2010 besluttede Økonomiudvalget en Sikker By-pakke, der også omfatter en plan for lokal indsats og borgerdialog. I indstillingen til Økonomiudvalget skriver Økonomiforvaltningen: Indsatsen skal omfatte alle aspekter af trygheds-problemerne i et udsat område dvs. fjerne både problemer og årsager til dem. Visionen er en lokalt tilstedeværende og koordinerende indsats. Idet tryghedsindsatser går på tværs af det offentlige og det private, af faggrænser og forvaltninger er det nødvendigt at inddrage alle lokale interessenter herunder forældre, myndigheder, serviceinstitutioner og frivillige. Borgerne skal høres om deres oplevelse af tryghed i lokalområdet. Borgernes ønsker skal indgå i det lokale tryghedsfremmende og kriminalitetsbekæmpende arbejde. Indsatsen består af fire elementer: Alle forvaltninger forpligter sig til at bidrage til en helhedsorienteret og lokalt koordineret indsats - for bedste virkning og mindste omkostning. Lokaludvalgene opfordres til at bidrage til Sikker By Programmet, f.eks. gennem borgerdialog og bydelsplaner. Hot spot forankres forsat i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (BIF) og foreslås videreført. Tryghedsindekset forankres forsat i BIF og skal bl.a. fungere som udgangspunkt for dialogen med borgerne. 20

23 LØSNING Lokaludvalget har tidligere besluttet, at Christianshavnermødet den 2. juni 2010 skal omhandle Christianias voldanlæg. Formanden foreslår, at temaet for mødet den 2. juni i stedet er Kommunens Sikker By Program i forhold til den utryghed, mange borgere på Christianshavn oplever og de tiltag, vi selv gennem tiden har arbejdet med. ØKONOMI Intet VIDERE PROCES Formanden og Info-gruppen arbejder videre med planlægningen af Christianshavnermødet den 2. juni 2010 CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 28. APRIL 2010 Lokaludvalget godkendte, at temaet for Christianshavnermødet den 2. juni 2010 er Kommunens Sikker By Program i forhold til den utryghed, mange borgere på Christianshavn oplever og de tiltag, vi selv gennem tiden har arbejdet med. 21

24 10. Status på økonomien ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal tage en økonomioversigt til efterretning. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. at Christianshavns Lokaludvalg tager oversigten over økonomien til efterretning. Oversigten uddeles i mødet den 28. april PROBLEMSTILLING Lokaludvalget har besluttet, at der til hvert lokaludvalgsmøde skal være en sag på dagsordenen med en status på økonomien. LØSNING Lokaludvalget skal tage oversigten over økonomien til efterretning. ØKONOMI Se oversigten, der uddeles i mødet. VIDERE PROCES Lokaludvalget får en opdateret oversigt i maj-mødet. BILAG Økonomioversigt (uddeles i mødet) CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 28. APRIL 2010 Lokaludvalget tog sekretariatets orientering om status på sekretariatsmidlerne og puljemidlerne til efterretning. 22

25 11. Revideret budget 2010 for puljemidlerne ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal beslutte et revideret budget 2010 for puljemidlerne. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. at Christianshavns Lokaludvalg godkender det reviderede budget, der fremgår af løsningsafsnittet. PROBLEMSTILLING I marts-mødet blev det konstateret, at der allerede nu er et overforbrug på en af budgetposterne. LØSNING Det gældende budget og hvad der er disponeret for pr. 21. april 2010 Budgetpost Budget Disponeret Forbrugt Løsning af sekretariatsopgaver kr kr kr. Puljeansøgninger kr kr kr. Havnens Pris kr. 0 kr. 0 kr. Christianshavnerdagen kr. 0 kr. 0 kr. Borgermøder april-juni, september-december kr kr kr. Bydelsplanrelaterede aktiviteter kr. 0 kr. 0 kr. Juletræ på torvet kr. 0 kr. 0 kr. Andet kr kr kr. SUM kr kr kr. Ad Havnens Pris I et andet punkt på dagsordenen for lokaludvalgets møde den 28. april 2010 foreslås afsat kr., idet der udover selve prisen også afsættes midler til annoncering. 23

for mødet den 25. august 2010 kl. 18.30 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34

for mødet den 25. august 2010 kl. 18.30 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34 OFFENTLIGT 1. Åben spørgetid (2010-84153) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-84184) 3. Udkast til ny integrationspolitik (2010-122559) 4. Bemærkninger til ansøgning om etablering af broer jr. kystbeskyttelsesloven

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 31. Oktober 2012, kl. 18.30-21.30, Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 31. Oktober 2012, kl. 18.30-21.30, Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2012-158630) 2. Referat og godkendelse af dagsordenen (2012-158663) T 1. Spørgsmål om trafiksaneringen af Prinsessegade 3. Høringssvar om lokalplanforslag "Holmen II - tillæg 3" og om

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG 1. Åben spørgetid (2011-55508) 2. Referat og dagsorden (2011-55506) 3. Bydelsplanen: Afsnittene fælles med Indre By Lokaludvalg (2011-54056) 4. Forslag til Kommuneplan 2011 - høringssvar (2011-53269) T

Læs mere

13. Etablering af lommepark ved Rådhuspladsen 77 st.tv. (2009-50406)

13. Etablering af lommepark ved Rådhuspladsen 77 st.tv. (2009-50406) PROTOKOL for mødet den 26. april 2009 kl. 14.30 på Christianshavns Torv 1. Åben spørgetid (2009-51709) 2. Godkendelse af dagsordenen (2009-51729) 3. Pressemeddelelse forud for domsafsigelsen i retssagen

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG 1. Åben spørgetid (2012-77082) 2. Referat og godkendelse af dagsordenen (2012-77100) 3. Ændringer i lokaludvalgets forretningsorden (1. gang) (2012-77189) 4. Projekter i bydelsplanen (2012-76264) 5. Grøn

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-138456) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-138481) 3. Budgetaftalen for 2011 og Christianshavn (2010-139587) 4. Forslag til Kommuneplanstrategi - høringssvar (2010-138659) 5. Integrationspolitik

Læs mere

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne Teknik- og Miljøforvaltningens direktion Rådhuset, 1. sal, vær. 34 Postboks 444 1505 København V 04-11-2009 Sagsnr. 2009-60034 Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. Vedrørende egen driftundersøgelse om BR

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35.

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Andelsboligforeningen Lundegaard Bestyrelse Referat -møde den 4. februar 2014 kl.18:00 Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Deltagere:

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

1. at lokaludvalget godkender dagsordenen for det tredje ordinære møde.

1. at lokaludvalget godkender dagsordenen for det tredje ordinære møde. FRAVÆRENDE AFBUD FRA LOTTE BARFOD, ENHEDSLISTEN. 1. SUPPLEANT ANETTE THEDE DELTOG I STEDET. AFBUD FRA MARIANNE MOSLUND LYKKE, BOLIGOMRÅDET 3. 1. SUPPLEANT DAGMAR RASMUSSEN DELTOG I STEDET. AFBUD FRA LARS

Læs mere

for mødet den 28. september 2011 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

for mødet den 28. september 2011 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2011-133081) 2. Referat og dagsorden (2011-133089) 3. Bydelsplanen - høringssvar (2011-129511) 4. Forslag til Kommuneplan 2011 - høringssvar (2011-133388) 5. Affaldsregulativer - høringssvar

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1.

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 2, Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

REFERAT. for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87

REFERAT. for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 REFERAT for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Spørgsmål fra borgere og oplæg (2013-0249729) 1 2. Godkendelse af dagsordenen (2013-0249744) 2 3. Oplæg om Københavnertunnelen (2013-0249823)

Læs mere

Nyt projekt for. Sagsnr. om, at der gives 295 Nørre. Kvarter, danne baggrund 30. august. Københavns. med glas og stål bilag. Mod dagslys i gården.

Nyt projekt for. Sagsnr. om, at der gives 295 Nørre. Kvarter, danne baggrund 30. august. Københavns. med glas og stål bilag. Mod dagslys i gården. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign NOTAT Nyt projekt for Frederiksberggade 38 Teknik- og Miljøforvaltningen orienterer Tekniken bygningg med butik og og Miljøudvalget

Læs mere

Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00

Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00 Notat fra møde i Ældrerådet 21. november 2013 Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00 Mødet fandt sted i rådets mødelokale Henrik Pontoppidans Vej 4 DAGSORDEN 1.Valg af ordstyrer og godkendelse af

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Elinor Harder, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

07.04.2014 VEDTÆGTER. For. Turistforeningen for Frederikshavn Kommune

07.04.2014 VEDTÆGTER. For. Turistforeningen for Frederikshavn Kommune 07.04.2014 VEDTÆGTER For Turistforeningen for Frederikshavn Kommune 1. Foreningens navn og formål 1.1 Foreningens navn er Turistforeningen for Frederikshavn Kommune. Foreningen er stiftet ved fusion af

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen. Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 13 Mødedato: 06.09.2012 Tidspunkt: Kl. 09.00 17.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00. Lokale G4 på Kingoskolen

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00. Lokale G4 på Kingoskolen 20. august 2008 Beboerforeningen Mølledammen område VII, Mølledammen 1-113 og Møllevangen 2 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00 Lokale G4 på Kingoskolen

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

Referat af møde nr. 3, 4. marts 2013. Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 3, 4. marts 2013. Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 3, 4. marts 2013. Medlemmer Funktion: Tid: Mandag d. 4. marts 2013 kl. 9.00. Deltagere: Sille Jantzen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse Rådhus Ulla

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd Om bestyrelsesmødet Mødedato: Onsdag den 25. juni 2014 Mødested: Ungehuset, Bredahlsgade 3C, 4200 Slagelse Starttidspunkt: 18:00 Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Christopher Trung Paulsen, Jen Noel

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 18-01-2000 Mødedato: 18-01-2000 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.30 Mødested: B101, Børne- og ungdomsforvaltningen Fraværende: # 56136/20-01-2000 18-01-2000

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Borupgaard 1

Referat fra bestyrelsesmøde i Borupgaard 1 dato 30.11.2000 1. ordinære bestyrelsesmøde Dato: 30/11/2000 Klokkeslæt: kl. 14:30 Sted: Beboerhuset Tilstedeværende: Formand Peter Andersen (PA), medlemmerne Kaj Nielsen (KN), Palle Wørmann (PW), Lise

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Elias Pedersen Danske Regioner: Steen Norrit Janne Uth

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Handicaprådet. Ordinært møde. Dato 25. oktober 2012. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB.

Handicaprådet. Ordinært møde. Dato 25. oktober 2012. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB. Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 25. oktober 2012 Tid 15:30 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Som suppleant for Bruno Müller deltog Irene Hjortshøj. Flemming Klougart deltog ikke i behandlingen

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 2. november 2004, kl. 13:00 Åben sag: 334. Efterretning Åben sag: 335. Budgetopfølgning

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.:

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.: 26. juni 2012 Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 22 Mødedato: 22. juni 2012 Tidspunkt: Kl. 10.00 17.00 Sted: Lokale 8 i stueetagen i Kulturstyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke Juellund,

Læs mere

Sportskommision Road Racing og Drag Racing

Sportskommision Road Racing og Drag Racing Sportskommision Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 19. december 2011, kl. 19.00 møde 06-11 Sted: Jesper Holm privatadresse Deltagere: Jesper Holm (formand) (JH) og Palle Lind (PL). Dagsorden:

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget : Mandag den 23. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 20:35 Sluttidspunkt: Kl. 20:40 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus.

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 125. Ansøgning om støtte fra Plan09 midler til udarbejdelse af

Læs mere

Vedtægter for Fonden Agendacenter Indre By/Christianshavn (omfattet af fondsloven)

Vedtægter for Fonden Agendacenter Indre By/Christianshavn (omfattet af fondsloven) Vedtægter for Fonden Agendacenter Indre By/Christianshavn (omfattet af fondsloven) 1. Navn, hjemsted og stiftelse 1.1 Fondens navn er Agendacenter Indre By/Christianshavn (i det følgende kaldet fonden

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS SMBA

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS SMBA H Ø R L Y C K & S T E F F E N S E N ADVOKATFIRMA ERIK HØRLYCK ADVOKAT (H) LIC.JUR. KLOSTERGADE 28, 8100 ÅRHUS C HANS ERIK STEFFENSEN ADVOKAT (H) TELEFON 86 19 64 00 LARS M. HARESKOV ADVOKAT (H) TELEFAX

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1

Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1 Referat af bestyrelsesmøde nr.17 Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1 Deltagere: Harald E Mikkelsen, Brian Krog Christensen, Randi Brinckmann Wiencke, Mai Louise

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 14. november 2013 kl. 12.30 i mødelokale M 260 på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Driftssituationen i Jobcenteret.... 2 3. Resultatmål for projekt: Ekstraordinære initiativer

Læs mere

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds Generalforsamling Onsdag den 21. maj 2014 kl. 10.00 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg 4. Bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Kapitel 1: Brugerklubbens navn og formål November 2006 Revideret oktober 2007 Revideret november 2008 Revideret maj 2009 1 Foreningens navn er Brugerklubben SBSYS (herefter

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O),

Læs mere

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde 1 Forretningsordenens hjemmel og formål Forretningsordenen er fastsat af bestyrelsen, og er kun gældende

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 13.15-14.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/66 Institutionsbesøg...

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

Dagsorden til 2. hovedbestyrelsesmøde (foreløbig) DATO: Lørdag den 25. august 2012 TID: Kl. 10.00 20.00 STED:

Dagsorden til 2. hovedbestyrelsesmøde (foreløbig) DATO: Lørdag den 25. august 2012 TID: Kl. 10.00 20.00 STED: Dagsorden (foreløbig) 2. HB-møde den 25. august 2012 (udsendt 27.06.2012) Side 1 Dagsorden til 2. hovedbestyrelsesmøde (foreløbig) DATO: Lørdag den 25. august 2012 TID: Kl. 10.00 20.00 STED: DUI-LEG og

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vejle kommune. 2.0 Formål.

Vejle kommune. 2.0 Formål. Gældende vedtægter for Jelling Lokalråd 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Rådets navn er JELLING LOKALRÅD med hjemsted i Vejle kommune. 1.2 Lokalrådets geografiske virkeområde er de dele af Jelling sogn, der er

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Bestyrelsesmøde 18. september 2006

Bestyrelsesmøde 18. september 2006 Bestyrelsesmøde 18. september 2006 Bestyrelsesmøde i Dansk Klatreforbund Mandag den 18. september 2006 kl. 17 på Dansk Klatreforbunds kontor. Tilstede: Peter Harremoës Niels Staun Mads Winsløv Kristensen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 22-10-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Afbud Referent Mødeleder Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson,

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 Mødested: København Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Anna Grethe Smith deltog til og med pkt. 51 Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Dagsorden

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Dagsorden Lejerbo afd. 204 d. 10. april 2013 Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5 Dagsorden 1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag. d. 12.09.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.09.04 kl. 18.30 23.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag. d. 12.09.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.09.04 kl. 18.30 23. DIRIGENT: DAVID AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, Freddy, David, Pia H.,Torben, Klaus, Pia K., René, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 8. Godkendt,

Læs mere

Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg.

Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg. Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg. Generalforsamlingen foregik i biblioteket i Roerslev-Blankes Forsamlingshus, kl. 19.30 Dagsordenen var følgende:

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Teknik- og Bygningsudvalget

Teknik- og Bygningsudvalget 17. oktober 2013 Teknik- og Bygningsudvalget Referat Møde: 17. oktober 2013 kl. 17:00 Sted: Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj Side 1 af 10 Pkt. Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus

DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus Referat af bestyrelsesmøde Onsdag 13. August 2014 Klokken 13.00-16.00 Pilegårdsvej 95, Hasselager 1) Nyt fra: a) Formanden Der er ansat ny dagtilbudsleder i Lystrup: Bente

Læs mere

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN Dato: 14.04.2014 Indhold 1. Foreningens navn 2. Formål 3. Samarbejde 4. Medlemmer 5. Revisorer 6. Optagelse af andre foreninger 7. Bestyrelse 8. Driftsleder 9. Regnskabsføring

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

VEDTÆGTER DMF. 1. Navn

VEDTÆGTER DMF. 1. Navn VEDTÆGTER DMF 1. Navn 1.1. Forbundets navn er Dansk Motions Forbund (DMF). 2. Formål 2.1. Forbundets formål er på almennyttigt grundlag at udbrede interessen for, i den frie natur, at udøve utvunget samvær

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2015

Referat fra generalforsamlingen 2015 Referat fra generalforsamlingen 2015 Dato: 25. april 2015 Tid: Kl. 13.00-17.30 Sted: Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle Kl. 13.00: Uddeling af Årets solfanger Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-01095 20. januar 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 16. januar 2014 kl. 0930 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Samrådets repræsentant i Folkeoplysningsudvalget

Samrådets repræsentant i Folkeoplysningsudvalget Kulturelt Samråd i Høje-Taastrup Kommune Referat fra mødet den 27.01.2015 i Kulturcentret Ruth Trier Jette Thomsen Jørgen Kristensen Benny Pedersen Anette Dahl Nielsen Otto Vinter Tine Brings Brock Jørn

Læs mere

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 28. januar 2015, kl. 12-17 i Kulturstyrelsen.

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 28. januar 2015, kl. 12-17 i Kulturstyrelsen. Referat 11. februar 2015 DDB sekretariatet Koordinationsgruppen for DDB Møde den 28. januar 2015, kl. 12-17 i Kulturstyrelsen. Deltagere: Bente Nielsen, Bodil Have, Erik Barfoed, Flemming Munch, Jakob

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere