CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 28. april 2010 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 28. april 2010 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34"

Transkript

1 1. Åben spørgetid ( ) 2. Godkendelse af dagsordenen ( ) 3. Broåbningspolitik ( ) 4. Cykelrute over Christianshavn - høringssvar ( ) 5. Gratisordning for cykler med havnebuslinjerne ( ) 6. Den planlagte bro over Proviantmagasingraven - høringssvar ( ) 7. Videreudvikling af dagtilbud - høringssvar ( ) 8. Medlemsforslag: Renholdelsen af Refshalevej og Værftsbroen ( ) 9. Christianshavnermødet i juni ( ) 10. Status på økonomien ( ) 11. Revideret budget 2010 for puljemidlerne ( ) 12. Ansøgning om puljemidler ( ) 13. Eget projekt: Havnens Pris 2010 ( ) 14. Eget projekt: Juletræ på Torvet ( ) 15. Forretningsudvalget ( ) 16. Arbejdsgruppe vedr. bydelsplanprocessen ( ) 17. Orientering fra arbejdsgrupperne ( ) 18. Meddelelser ( ) 19. Eventuelt ( ) BILAG 2 Videreudvikling af dagtilbud høringssvar Høringssvar til Sundhedsforvaltningen:

2 KØBENHAVNS KOMMUNE FEJL! UKENDT BETEGNELSE FOR DOKUMENTEGENSKAB.FEJL! UKENDT BETEGNELSE FOR DOKUMENTEGENSKAB. DAGSORDEN fortsat for mødet den Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab., kl. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. i Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BILAG 3 Renholdelsen af Refshalevej og Værftsbroen Tillægsdagsorden T 1: Medlemsforslag: Renholdelse af fortove 2

3 1. Åben spørgetid ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, Under dette punkt har tilhørerne mulighed for at komme med forslag og stille spørgsmål til lokaludvalget. Der er afsat en halv time til spørgetiden. Når der ikke er flere spørgsmål, begynder lokaludvalgets ordinære møde. En borger bad om, at lokaludvalgets hjemmeside opdateres med oplysninger om - de politisk udpegede lokaludvalgsmedlemmers partimæssige tilhørsforhold - lokaludvalgmedlemmernes suppleanter - dato for opdatering af hjemmesidens sider Lokaludvalget lovede, at det vil ske. 1

4 2. Godkendelse af dagsordenen ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal godkende dagsordenen for udvalgsmødet. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. at Christianshavns Lokaludvalg godkender dagsordenen for mødet PROBLEMSTILLING Lokaludvalget skal formelt godkende dagsordenen. LØSNING Dagsordenen godkendes, og inhabilitet i sagerne på dagsordenen bliver afklaret. ØKONOMI - VIDERE PROCES - BILAG - CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 28. APRIL 2010 Der forelå en tillægsdagsorden med punktet Medlemsforslag: Renholdelse af fortove. Dagsordenen med tillægsdagsordenen blev godkendt. Det blev besluttet at behandle tillægsdagsordenen efter den ordinære dagsordens punkt 8. 2

5 3. Broåbningspolitik ( ) På baggrund af et oplæg fra Teknik- og Miljøforvaltningen skal Christianshavns Lokaludvalg drøfte broåbningspolitik. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. at..christianshavns Lokaludvalg drøfter broåbningspolitik. 2. at Christianshavns Lokaludvalg beder Arbejdsgruppen om Teknik, Miljø og Havnen om at skrive et udkast til brev med lokaludvalgets holdning til en broåbningspolitik, som lokaludvalget kan behandle i sit maj-møde. PROBLEMSTILLING Teknik- og Miljøforvaltningen har med en annonce efterlyst meninger om udformningen af en broåbningspolitik se annoncen i bilag 1. LØSNING I lokaludvalgsmødet vil Teknik- og Miljøforvaltningen orientere om rammerne for broåbningspolitikken og de tanker, man i forvaltningen gør sig om udformningen af en sådan. På den baggrund drøfter lokaludvalget sagen. Hensigten med drøftelsen er at give Arbejdsgruppen om Teknik, Miljø og Havnen input til et udkast til brev om broåbningspolitikken, som lokaludvalget kan behandle i sit maj-møde ØKONOMI - VIDERE PROCES I sit møde den 26. maj 2010 behandler lokaludvalget arbejdsgruppens udkast til brev om broåbningspolitikken. Sagen tages op på borgermødet den 5. maj BILAG Annoncen om broåbningspolitikken. 3

6 CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 28. APRIL Christianshavns Lokaludvalg drøftede forvaltningens oplæg til broåbningspolitik og noterede sig at lokaludvalget vil blive hørt i sagen i efteråret 2010, før den fremlægges til politisk beslutning på Rådhuset. 2. Christianshavns Lokaludvalg bad Arbejdsgruppen om Teknik, Miljø og Havnen om på baggrund af drøftelsen at skrive et udkast til brev med lokaludvalgets holdninger til en broåbningspolitik, som lokaludvalget kan behandle i sit maj-møde 4

7 4. Cykelrute over Christianshavn - høringssvar ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal beslutte et høringssvar vedrørende udformningen af cykelruten over Christianshavn. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. at. Christianshavns Lokaludvalg godkender høringssvaret vedrørende udformningen af cykelruten over Christianshavn, der fremgår af løsningsafsnittet.. PROBLEMSTILLING Teknik- og Miljøforvaltningen har bedt om et høringssvar vedrørende udformningen af cykelruten over Christianshavn. LØSNING Arbejdsgruppen vedr. Teknik, Miljø og Havnen har udarbejdet nedenstående udkast til høringssvar. Udkast til høringssvar Teknik- og Miljøforvaltningen har bedt om et høringssvar vedrørende udformningen af cykelruten over Christianshavn. Borgerdialog På et borgermøde den 7. april 2010, hvor ca. 20 borgere deltog, orienterede lokaludvalget om projektet. De fremmødte så det som et problem for projektet, at Christiania er imod den foreslåede linieføring gennem Christiania og at den linieføring, Christiania foretrækker, ikke kan godkendes af Kulturarvstyrelsen. Borgerne var uforstående over for Kulturarvstyrelsens holdning. Endvidere mente borgerne, at cykelruten ikke er tilstrækkelig bred flere steder. Samlet set var holdningen på borgermødet, at cykelruten bør gå nord om Christiania. Man udtrykte, at forvaltningen tilsyneladende havde anstrengt for at løse problemerne om at skabe en god cyklerute men at det, på de foreliggende præmisser, var en umulig opgave. Lokaludvalgets holdning 5

8 Christianshavns Lokaludvalg har i flere høringssvar stillet sig afvisende over for kommunens broog stibroprojekt. Cykelstiprojektet Christianshavnsruten har nær sammenhæng med broprojektet, og lokaludvalget er derfor overordnet negativt indstillet over for projektet. Lokaludvalget vil imidlertid gerne kommentere det fremlagte oplæg i en række punkter nedenfor: 1) Ad afsnit 4. Christianias forslag til linjeføring Efter oplysning fra Christiania, er kommunens fremstilling af Christianias indstilling til forslaget, herunder mulige, alternative linjeføringer fordrejede og fejlagtige. At kommunen ikke forlods får verificeret oplysninger og holdninger, der tillægges interessenter, må betegnes som stærkt tvivlsom forvaltningspraksis. 2) Linjeføringen Den påtænkte linjeføring gennem Fristaden vil efter lokaludvalgets opfattelse smadre bymiljøet på Christiania, samt monopolisere den eneste tværgående forbindelse over Stadsgraven. Stien føres gennem det historiske kerneområde i kaserneområdet, og det må undersøges om det særlige bymiljø, evt. ud over alm. dansk bygningsfredning, nyder beskyttelse efter Granada-konventionen fra 1985 (EU, arkitektur- bymiljøkulturarv). 3) Trafiksikkerheden Linjeføringen gennem Christiania vil med de mange knæk, de mange passerende fodgængere, cykelvogne, hunde, heste m.m. gøre cykling på den påtænkte sti decideret farlig. (Det kan være slemt nok i dag, både som gående og cyklende). Oplægget rummer ingen overvejelser herom, men det er lokaludvalgets holdning, at dette problem umuliggør cykelstiprojektet gennem Christiania. 4) Trafikbehovet Der er ikke fremlagt trafikanalyse, herunder afstands- og tidsberegninger, der nødvendiggør en cykelrute tværs over Christianshavn. En simpel måling på fx viser, at en cykelrute fra Kgs. Nytorv frem til Uplandsgade/Laplandsvej kun er ca. 200 m kortere end turen ad Holmens Kanal, over Knippelsbro, Christmas Mølles Plads og Vermlandsgade. Vælges en sydligere destination, fx Lergravsparken, mere end neutraliseres forskellen. Med tanke på hyppige broåbninger, knæk på stierne og færdselskaos igennem Christiania, kan stiprojektet umuligt blive attraktivt som cykelrute. 5) Trafikplanlægning Cykelruten må afvente bydelsplanen for Christianshavn, herunder langsigtede planer for trafikken. Bydelsplanen skal udarbejdes i løbet af ) Arsenaløen Den nuværende sti langs Laboratoriegraven kan ikke bære cykeltrafikken, som den tænkes i oplægget. Dertil kommer det betænkelige i at bygge yderligere en bro ved Spejdernes landskontor. 6

9 At cykle over Bodenhoffs Plads og Refshalevej vil givet være hurtigere og lettere. Hvorfor denne overflødige sti - samt udgift? 7) Manglende plads på Arsenaløen Der har siden 2004 foreligget et konkret samt af kommunen initieret og betalt projektforslag til en multihal ved Laboratoriegraven. Den daværende overborgmester Jens Kramer Mikkelsen tog endog et symbolsk første spadestik i forbindelse med kommunalvalget samme år, men desværre blev projektet siden nedprioriteret. Hallens udearealer, fx caféfunktion, vil naturligt indbefatte stien, og dertil kommer, at Dansk Raftingforbund og Kajakpoloklubben, faktisk landsholdene, i dag benytter arealet til at sætte både i vandet, ligesom de har midlertidige containere til deres grej på plænen ved stien, alt sammen med kommunens velsignelse. Skal stien føres på Arsenaløen, må det blive langs Arsenalvej, men Refshalevej er en langt hurtigere og bedre cykelvej. 8) Grønt stiforløb Cykelstiruten kan i dag stort set gennemkøres som en grøn sti: Langs Refshalevej, enten uden om eller gennem Christiania ved at trække cyklen over en af de to broer, der forbinder Dyssen med haveforeningerne. Forhindringerne holder trafikbelastningen gennem Christiania på et tåleligt niveau. Man spørger sig, om de nuværende forhold ikke er tilstrækkeligt grønt og oplevelsesmæssigt tilfredsstillende, som det er? Afslutning Christianshavns Lokaludvalg må sammenlagt karakterisere oplægget som ubrugeligt og skuffende. Bemærkningerne i pkt. 1 er alvorlige, da folk uden kendskab til sagforholdene bibringes et fejlagtigt indtryk af de berørte borgeres holdning. Oplæggets mangelfulde beskrivelse af forholdene på Arsenaløen vidner om manglende research og elementært kendskab til de lokale forhold. Dette er ekstra betænkeligt, især da kommunen på forhånd kunne have fået disse oplysninger fra bl.a. lokaludvalget. Christianshavns Lokaludvalg vil gerne fremme cykeltrafikken og have cykelruter gennem bydelen, men det bør ske med respekt for bydelens særlige kultur og tusindvis af beboere, turister og gæster. Cykelruterne bør desuden indgå i en overordnet plan for trafikafviklingen, herunder parkeringsforholdene i bydelen. ØKONOMI Intet VIDERE PROCES Når lokaludvalget har godkendt høringssvaret, sender sekretariatet det til Teknik- og Miljøforvaltningen. 7

10 BILAG 1. Oplæg til linieføring (også uddelt til lokaludvalget i mødet den 24. marts 2010.) Projektet kan ses på x CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 28. APRIL 2010 Høringsbrevets punkt 3 om trafiksikkerheden: Lokaludvalget tiltrådte et ændringsforslag fra Kirsten V. Andersen om at erstatte ordet slemt med belastende. Til høringsbrevets afslutningsafsnit stillede Poul Nielsen ændringsforslag om at erstatte ordet elementært med ordet manglende. For stemte 6 lokaludvalgsmedlemmer. Imod stemte 13 lokaludvalgsmedlemmer. 2 lokaludvalgsmedlemmer undlod at stemme. Ændringsforslaget blev ikke tiltrådt. Lokaludvalget havde dermed godkendt høringsbrevet, der fremgår af bilag 1 til dette referat. 8

11 5. Gratisordning for cykler med havnebuslinjerne ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal beslutte en henvendelse til Økonomiudvalget om gratisordning for cykler med havnebuslinjerne. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. at Christianshavns Lokaludvalg følger et forslag fra Arbejdsgruppen om Teknik, Miljø og Havnen og bemyndiger formanden til at henvende sig til Økonomiudvalget om en gratisordning for cykler med havnebuslinierne jf. løsningsafsnittet. PROBLEMSTILLING Arbejdsgruppen om Teknik, Miljø og Havnen foreslår, at lokaludvalget henvender sig til Rådhuset om en gratisordning for cykler med havnebuslinjerne efter samme princip som i S-togene. LØSNING Forslaget fra Arbejdsgruppen om teknik, miljø og havnen På mødet 15/4 i arbejdsgruppen for Teknik, miljø og trafik besluttede vi at foreslå lokaludvalget at gøre brug af muligheden for at få taget punkter op på BRs dagsorden, evt. dagsordenen for Teknik og miljøudvalget, med forslag om hurtigst muligt at indføre gratisordning for cykler med havnebuslinjerne efter samme princip som i S-togene. Begrundelsen er en tiltrængt aflastning af Knippelsbro, men også mulighed for at vurdere behovet for fremtidige, tværgående cykelforbindelser gennem analyser af, hvorfra cyklisterne kommer, og hvor de skal hen. Også i forhold til det kontroversielle broprojekt for inderhavnen og kanalerne vil en gratisordning give mulighed for at analysere trafikbehovet og cyklisternes vaner, idet projektet vil være år undervejs. Henvendelse til Økonomiudvalget I henhold til kommissoriet for lokaludvalg kan lokaludvalget bede en borgmester om at sætte en sag på dagsordenen for det udvalg, han er formand for. Det er borgmesteren, som afgør, om dette skal ske. Havnebusserne drives af Movia. I Københavns Kommune er det Økonomiudvalget, som har den kollektive trafik og herunder kontakten til Movia som ressort. 9

12 Det foreslås, at lokaludvalget bemyndiger formanden til at bede overborgmesteren sætte en sag på Økonomiudvalgets dagsorden om indførelse af gratisordning for cykler med havnebuslinjerne efter samme princip som i S-togene jf. oplægget fra arbejdsgruppen. ØKONOMI Intet VIDERE PROCES Når lokaludvalget har truffet en beslutning, skriver formanden et brev til overborgmesteren om sagen. Lokaludvalget orienteres løbende om sagen. BILAG Intet CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 28. APRIL 2010 Lokaludvalget bemyndigede formanden til at henvende sig til Økonomiudvalget om en gratisordning for cykler med havnebuslinierne jf. løsningsafsnittet. 10

13 6. Den planlagte bro over Proviantmagasingraven - høringssvar ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal tage et supplerende høringssvar vedr. lokalplanforslaget Stibroer over Inderhavnen og kanaler over Christianshavn til efterretning. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. at Christianshavns Lokaludvalg tager formandens supplerende høringssvar vedr. lokalplanforslaget Stibroer over Inderhavnen og kanaler over Christianshavn til efterretning. Den supplerende høring angik den planlagte bro over Proviantmagasingraven. PROBLEMSTILLING Teknik- og Miljøforvaltningen udsendte den 26. marts 2010 et brev om supplerende høring vedr. lokalplanforslaget Stibroer over Inderhavnen og kanaler over Christianshavn med svarfrist den 19. april 2010 se bilag 1. Den supplerende høring angik en sænkning af frihøjden for den planlagte bro over Proviantmagasingraven fra 2,5 m til 2,2 m for at tilgodese hensynet til tilgængelighed. LØSNING Da lokaludvalget ikke havde ordinært møde i høringsperioden, besluttede formanden efter drøftelse med Forretningsudvalget, at sende høringssvaret, der fremgår af bilag 2. Af høringssvaret fremgår det, at den foreslåede ændring af frihøjden ikke tjener sit formål og ved højvande vil betyde vanskeligheder for næsten al sejlende trafik. Endvidere at broen forekommer overflødig, da der er en eksisterende bro 100 m fra den planlagte bro. Høringssvaret afsluttes med en henstilling om ikke at etablere den planlagte bro. ØKONOMI Intet VIDERE PROCES Når lokaludvalget har taget høringssvaret til efterretning, meddeler sekretariatet dette til Teknik- og Miljøforvaltningen. 11

14 BILAG 1. Høringsmaterialet 2. Formandens høringssvar CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 28. APRIL 2010 Lokaludvalget tog formandens supplerende høringssvar vedr. lokalplanforslaget Stibroer over Inderhavnen og kanaler over Christianshavn til efterretning. 12

15 7. Videreudvikling af dagtilbud - høringssvar ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal beslutte et høringssvar om et forslag om videreudvikling af dagtilbud. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. at Christianshavns Lokaludvalg beslutter høringssvaret til Sundhedsforvaltningen, der fremgår af løsningsafsnittet. PROBLEMSTILLING Sundhedsforvaltningen har den 26. marts 2010 sendt et forslag om videreudvikling af dagtilbud i høring med svarfrist den 26. april Christianshavns Lokaludvalg har fået fristforlængelse til den 29. april. Det fremgår af høringsbrevet, at målet med forslaget er at skabe et tilbud, der fremadrettet imødekommer både ønsker og behov hos den kommende ældrebefolkning og har stort fokus på aktivitet og forebyggelse samt understøttelse af sociale relationer. LØSNING Arbejdsgruppen om Sociale forhold, Sundhed og Omsorg har udarbejdet nedenstående udkast til høringssvar. Udkast til høringssvar Sundhedsforvaltningen har den 26. marts 2010 sendt et forslag om videreudvikling af dagtilbud i høring med svarfrist den 26. april Christianshavns Lokaludvalg har fået fristforlængelse til den 29. april. Lokaludvalgets holdning Lokaludvalget har noteret sig, at målgruppen for projektet Videreudvikling af dagtilbud er borgere + 65, herunder typisk personer, der udfører aktiviteter og træning med let til moderat støtte eller personer, der udfører aktiviteter og vedligeholdende træning med omfattende støtte, jvf. Servicelov 79 og 86 13

16 at aktivitetstilbuddene fremadrettet vil tage udgangspunkt i borgers livssituation, ønsker og behov at der i indsatsen er fokus på at styrke borgers ressourcer via aktivitet, forebyggelse og understøttelse af sociale relationer samt på at inddrage borger på forskellig vis at tilbuddet er fleksibelt og gives der, hvor det giver mening for borger og på de tidspunkter, hvor borgers ressourcer er de største at indsatsen er videnbaseret, koordineret og sammenhængende i forhold til de øvrige kommunale indsatsområder og de frivillige klubber og organisationers arbejde at de nuværende dagcentre og daghjem udvikles til lokalområdernes kompetencecentre for aktiviteter, sociale netværk og sundhed (= fremtidens aktivitetscentre) at der vil være mulighed for at man i nærområderne har mindre enheder, der tilgodeser bestemte borger grupper i forhold til tilgængelighed og nærhed Lokaludvalget har nogle bemærkninger til det forelagte materiale: 1. Lokaludvalget finder det betænkeligt, at de forebyggende tilbud og de vedligeholdende tilbud findes under samme tag, idet lokaludvalget er usikker på om det er realistisk, at personer, der udfører aktiviteter og træning med let til moderat støtte vil opsøge steder, der også er rettet mod borgere, der udfører aktiviteter og vedligeholdende træning med omfattende støtte 2. Lokaludvalget er tvivlende på, om hjemmeplejen vil kunne tage over efter 3 måneders vedligeholdende træning i hjemmet indenfor de forskellige typer af aktiviteter og ydelser, herunder inden for kategorierne 'kendte aktiviteter', 'nye færdigheder' samt 'vedligeholdende træning' 3. Alderskriteriet bør blødes op, sådan at tilbuddene også omfatter f.eks. efterlønnere og andre personer trådt ud af arbejdsmarkedet, idet lokaludvalget ellers ser en risiko for at disse grupper tabes 4. Ældre personer er individuelle personer med individuelle interesser og behov, hvorfor det kan virke lidt skræmmende, at borger alene opdeles/sorteres ud fra deres fysiske funktionsevne 5. Ved selvhjulpne personer, der blot har behov for aktivitetscentrets rammer og muligheder ser lokaludvalget gerne, at det ikke er noget krav men alene et tilbud/en mulighed med en årlig vurdering af om borger modtager det rette tilbud med udgangspunkt i borgers ressourcer og behov 6. Det fremgår ikke af oplægget, hvordan forskellige handicapgrupper, herunder f.eks. de kommunikationshandicappede håndteres 7. Det fremgår ikke af oplægget, hvor de forskellige aktivitetscentre forventes etableret, hvorfor lokaludvalget skal pege på afstandskriteriet, herunder betydningen af tilbud i nærområdet, hvor også de sociale relationer typisk haves 14

17 8. Ud over aktiviteter i aktivitetscentrene ser lokaludvalget også gerne, at der er mulighed for, at +65 og efterlønnere får adgang til f.eks. fittnescentre i dagtimerne for beskedne midler for at kunne udøve forebyggende træning Borgerdialog Sagen tages op i lokaludvalgets månedlige borgermøde den 5. maj Høringssvaret suppleres med et notat med eventuelle kommentarer fra borgermødet. ØKONOMI Intet VIDERE PROCES Når lokaludvalget har besluttet et høringssvar, sender sekretariatet det til Sundhedsforvaltningen. Sagen tages op i lokaludvalgets månedlige borgermøde den 5. maj Høringssvaret suppleres med et notat med eventuelle kommentarer fra borgermødet. Forvaltningen oplyser, at Sundheds- og Omsorgsudvalget behandler sagen den 20. maj BILAG 1. Høringsmaterialet CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 28. APRIL 2010 Lokaludvalg godkendte høringssvaret til Sundhedsforvaltningen, der fremgår af løsningsafsnittet, idet sekretariatet blev bemyndiget til at foretage redaktionelle ændringer. Det godkendte høringssvar fremgår af bilag 2 til dette referat. 15

18 8. Medlemsforslag: Renholdelsen af Refshalevej og Værftsbroen ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal tage stilling et forslag fra Julius Lund om at rette henvendelse til Teknik- og Miljøforvaltningen om renholdelsen af Refshalevej og Værftsbroen. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. at Christianshavns Lokaludvalg bemyndiger formanden til på lokaludvalgets vegne at skrive til Teknik- og Miljøforvaltningen om renholdelsen af Refshalevej og Værftsbroen samt om skure og telte på Refshalevej. PROBLEMSTILLING Julius Lund har stillet følgende medlemsforslag: Jeg vil bede lokaludvalget om at rette henvendelse til Københavns Kommunes Center for Veje angående renholdning af Refshalevej og Værftsbroen. Nogenlunde fra Carls Bastion og ud til det sted, hvor Refshalevej møder Forlandet, ligner vejsiderne af Refshalevej efterhånden en losseplads. Det gælder også bredderne af Erdkehlgraven og Indre Stadsgrav, der er skæmmet af alskens affald. Dengang jeg var medlem af Lokalrådet skrev jeg et par forår efter aftale med formanden Sven Erik Brockdorff til centeret og bad dem om at foranstalte en oprydning. Hver gang fik jeg et venligt svar, hvorefter de faktisk ryddede grundigt op. Så jeg formoder, at de vil gøre det igen, hvis de modtager en henvendelse fra lokaludvalget. Et andet sted, der trænger til en grundig oprydning, er østsiden af Værftsbroen lige før indgangen til Holmen. Der har nu i flere år ligget en masse byggeaffald, som råber på at blive fjernet. Men dertil kommer en del plastemballage og øldåser mm. En tredje ting, som vi nok kommer til at tage stilling til, er at nogle folk igen er begyndt at bygge skure og slå telte op på Refshalevej. Vi ved fra de foregående år, at det griber om sig, så måske vi bør gøre Center for Veje opmærksom på, at de vil få et problem i løbet af nogle måneder. Jeg foreslår, at lokaludvalget beder Kommunen om at få campisterne til at drage videre nu, inden de tiltrækker flere. LØSNING 16

19 Lokaludvalget bemyndiger formanden til på vegne af lokaludvalget at skrive et brev til Teknik- og Miljøforvaltningen, som Center for Veje og Center for Renhold er en del af, om de forhold, Julius Lund nævner i sit forslag. ØKONOMI Intet VIDERE PROCES Når lokaludvalget har vedtaget medlemsforslaget, skriver formanden til Teknik- og Miljøforvaltningen om de forhold, der er nævnt i medlemsforslaget. BILAG Intet CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 28. APRIL 2010 På forslag fra Erling Ekegren besluttede lokaludvalget at udelade sidste afsnit i høringsbrevet. Lokaludvalget havde dermed godkendt brevet, der fremgår af bilag 3 til dette referat. I stedet bad lokaludvalget Arbejdsgruppen Christianshavn-Christiania om at skrive et udkast til brev til forvaltningen om skurbyggeri og telte på Refshalevej, til behandling i lokaludvalgets maj-møde. På forslag fra Finn Mogensen besluttede lokaludvalget samtidig, at brevet, lokaludvalget skal behandle i maj-mødet, også skal omfatte bådene i Erdkehlgraven. 17

20 T 1: Medlemsforslag: Renholdelse af fortove Christianshavns Lokaludvalg skal tage stilling til et medlemsforslag fra Nils H. Groth om at rette henvendelse til Teknik- og Miljøforvaltningen om renholdelse af fortove. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. at Christianshavns Lokaludvalg bemyndiger formanden til på lokaludvalgets vegne at skrive til Teknik- og Miljøforvaltningen om renholdelsen af af fortove jf. medlemsforslaget PROBLEMSTILLING Nils H. Groth har stillet følgende medlemsforslag: Jeg vil gerne have på dagsorden, hvad motivationen er for at kommunen har overtaget renholdelse af fortove, som ikke tidligere har været det. Som en beboerforening har gjort opmærksom på, vil jeg gerne vide om det kan være rigtigt, at de berørte foreninger for en øget udgift til renholdelse af fortove. Endeligt vil jeg gerne vide, hvorvidt vedligeholdelse af fortove også er overtaget af kommunen. LØSNING Lokaludvalget bemyndiger formanden til på vegne af lokaludvalget at skrive et brev til Teknik- og Miljøforvaltningen, om de forhold, Nils H.Groth nævner i sit forslag. ØKONOMI Intet. Når lokaludvalget har vedtaget medlemsforslaget, skriver formanden til Teknik- og Miljøforvaltningen om de forhold, der er nævnt i medlemsforslaget. BILAG Intet 18

21 CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 28. APRIL 2010 Lokaludvalget bemyndigede formanden til på lokaludvalgets vegne at skrive til Teknik- og Miljøforvaltningen om renholdelsen af fortove jf. medlemsforslaget. 19

22 9. Christianshavnermødet i juni ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal træffe beslutning om temaet for Christianshavnermødet (borgermødet) den 2. juni INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. at Christianshavns Lokaludvalg godkender, at temaet for Chjristianshavnermødet den 2. juni 2010 er Kommunens Sikker By Program i forhold til den utryghed, mange borgere på Christianshavn oplever og de tiltag, vi selv gennem tiden har arbejdet med. PROBLEMSTILLING I sit møde den 13. april 2010 besluttede Økonomiudvalget en Sikker By-pakke, der også omfatter en plan for lokal indsats og borgerdialog. I indstillingen til Økonomiudvalget skriver Økonomiforvaltningen: Indsatsen skal omfatte alle aspekter af trygheds-problemerne i et udsat område dvs. fjerne både problemer og årsager til dem. Visionen er en lokalt tilstedeværende og koordinerende indsats. Idet tryghedsindsatser går på tværs af det offentlige og det private, af faggrænser og forvaltninger er det nødvendigt at inddrage alle lokale interessenter herunder forældre, myndigheder, serviceinstitutioner og frivillige. Borgerne skal høres om deres oplevelse af tryghed i lokalområdet. Borgernes ønsker skal indgå i det lokale tryghedsfremmende og kriminalitetsbekæmpende arbejde. Indsatsen består af fire elementer: Alle forvaltninger forpligter sig til at bidrage til en helhedsorienteret og lokalt koordineret indsats - for bedste virkning og mindste omkostning. Lokaludvalgene opfordres til at bidrage til Sikker By Programmet, f.eks. gennem borgerdialog og bydelsplaner. Hot spot forankres forsat i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (BIF) og foreslås videreført. Tryghedsindekset forankres forsat i BIF og skal bl.a. fungere som udgangspunkt for dialogen med borgerne. 20

23 LØSNING Lokaludvalget har tidligere besluttet, at Christianshavnermødet den 2. juni 2010 skal omhandle Christianias voldanlæg. Formanden foreslår, at temaet for mødet den 2. juni i stedet er Kommunens Sikker By Program i forhold til den utryghed, mange borgere på Christianshavn oplever og de tiltag, vi selv gennem tiden har arbejdet med. ØKONOMI Intet VIDERE PROCES Formanden og Info-gruppen arbejder videre med planlægningen af Christianshavnermødet den 2. juni 2010 CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 28. APRIL 2010 Lokaludvalget godkendte, at temaet for Christianshavnermødet den 2. juni 2010 er Kommunens Sikker By Program i forhold til den utryghed, mange borgere på Christianshavn oplever og de tiltag, vi selv gennem tiden har arbejdet med. 21

24 10. Status på økonomien ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal tage en økonomioversigt til efterretning. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. at Christianshavns Lokaludvalg tager oversigten over økonomien til efterretning. Oversigten uddeles i mødet den 28. april PROBLEMSTILLING Lokaludvalget har besluttet, at der til hvert lokaludvalgsmøde skal være en sag på dagsordenen med en status på økonomien. LØSNING Lokaludvalget skal tage oversigten over økonomien til efterretning. ØKONOMI Se oversigten, der uddeles i mødet. VIDERE PROCES Lokaludvalget får en opdateret oversigt i maj-mødet. BILAG Økonomioversigt (uddeles i mødet) CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 28. APRIL 2010 Lokaludvalget tog sekretariatets orientering om status på sekretariatsmidlerne og puljemidlerne til efterretning. 22

25 11. Revideret budget 2010 for puljemidlerne ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal beslutte et revideret budget 2010 for puljemidlerne. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. at Christianshavns Lokaludvalg godkender det reviderede budget, der fremgår af løsningsafsnittet. PROBLEMSTILLING I marts-mødet blev det konstateret, at der allerede nu er et overforbrug på en af budgetposterne. LØSNING Det gældende budget og hvad der er disponeret for pr. 21. april 2010 Budgetpost Budget Disponeret Forbrugt Løsning af sekretariatsopgaver kr kr kr. Puljeansøgninger kr kr kr. Havnens Pris kr. 0 kr. 0 kr. Christianshavnerdagen kr. 0 kr. 0 kr. Borgermøder april-juni, september-december kr kr kr. Bydelsplanrelaterede aktiviteter kr. 0 kr. 0 kr. Juletræ på torvet kr. 0 kr. 0 kr. Andet kr kr kr. SUM kr kr kr. Ad Havnens Pris I et andet punkt på dagsordenen for lokaludvalgets møde den 28. april 2010 foreslås afsat kr., idet der udover selve prisen også afsættes midler til annoncering. 23

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-138456) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-138481) 3. Budgetaftalen for 2011 og Christianshavn (2010-139587) 4. Forslag til Kommuneplanstrategi - høringssvar (2010-138659) 5. Integrationspolitik

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 31. Oktober 2012, kl. 18.30-21.30, Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 31. Oktober 2012, kl. 18.30-21.30, Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2012-158630) 2. Referat og godkendelse af dagsordenen (2012-158663) T 1. Spørgsmål om trafiksaneringen af Prinsessegade 3. Høringssvar om lokalplanforslag "Holmen II - tillæg 3" og om

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG 1. Åben spørgetid (2012-77082) 2. Referat og godkendelse af dagsordenen (2012-77100) 3. Ændringer i lokaludvalgets forretningsorden (1. gang) (2012-77189) 4. Projekter i bydelsplanen (2012-76264) 5. Grøn

Læs mere

for mødet den 28. september 2011 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

for mødet den 28. september 2011 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2011-133081) 2. Referat og dagsorden (2011-133089) 3. Bydelsplanen - høringssvar (2011-129511) 4. Forslag til Kommuneplan 2011 - høringssvar (2011-133388) 5. Affaldsregulativer - høringssvar

Læs mere

Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011

Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011 Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011 1. Borgerbesøg og henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Høring Lokalplanforslag, Amagerforbrændingen (Miljø & Plan) 4. Høring Kommuneplanforslag

Læs mere

8. Status på puljemidlerne

8. Status på puljemidlerne 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Præsentation af Projekt METRO 4. Budgetaftale 2011 5. Orientering om opfølgning på LU-evalueringen 6. Drøftelse af Formidlings- og Inddragelsesstrategi

Læs mere

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam introducerer den nye integrationspolitik.

Læs mere

for mødet den 20.04.2010, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 20.04.2010, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 , kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2010-58396) 2. Procedure for udbetaling af puljemidler (2010-57613) 3. Indstilling. Ansøgning Amager Idrætsdag fra Nabocenter

Læs mere

ØSTERBRO LOKALUDVALG. for mødet den 22.11.2012, kl. 17:30 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø

ØSTERBRO LOKALUDVALG. for mødet den 22.11.2012, kl. 17:30 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø ØSTERBRO LOKALUDVALG DAGSORDEN for mødet den 22.11.2012, kl. 17:30 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2012-151630) 1 2. Godkendelse af dagsorden (2012-170303) 2 3. Formandens

Læs mere

for mødet den 29.03.2011, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2011-35200) 2. Meddelelser (2011-35200) 3. Bydelsplan (2011-35200)

for mødet den 29.03.2011, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2011-35200) 2. Meddelelser (2011-35200) 3. Bydelsplan (2011-35200) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2011-35200) 2. Meddelelser (2011-35200) 3. Bydelsplan (2011-35200) 4. Sikker By uge (2011-35200) 5. Trafikforsøg på Elmegade (2011-35200) 6.

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 21.01.2014, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 21.01.2014, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 REFERAT for mødet den 21.01.2014, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2014-0012240) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler januar 2014 (2014-0012240) 2 3.

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Godkendelse af Miljøpunktregnskab 2011, fremlæggelse af beretning for 2011 og evaluering af samarbejdet med Amager Øst

Læs mere

PROTOKOL. for mødet den 20.08.2009, kl. 18:30 i. 1. Godkendelse af dagsorden (2009-107681) 2. Bydelsplanarbejdet (2009-107681)

PROTOKOL. for mødet den 20.08.2009, kl. 18:30 i. 1. Godkendelse af dagsorden (2009-107681) 2. Bydelsplanarbejdet (2009-107681) PROTOKOL, kl. 18:30 i 1. Godkendelse af dagsorden (2009-107681) 2. Bydelsplanarbejdet (2009-107681) 3. Krimsvej lokalplan (2009-107681) 4. Orientering vedr. sagen om datatilsynet (2009-107681) 5. Fordeling

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Oversigt over lokaludvalgets puljemidler juni 2012 5. Ekstern puljemiddelansøgning, Amager Børneteaterfestival (BIFUK)

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

4. Godkendelse af anbefaling om interessegrupper og antal repræsentanter (2010-8189)

4. Godkendelse af anbefaling om interessegrupper og antal repræsentanter (2010-8189) , kl. 18:30 i 1. Borgerbesøg og -henvendelser (2010-8189) 2. Godkendelse af dagsorden (2010-8189) 3. Bydelsplanarbejdet (2010-8189) 4. Godkendelse af anbefaling om interessegrupper og antal repræsentanter

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere

for mødet den 24.01.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 24.01.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-11220) 2. Status på lokaludvalgets puljemidler 2012 (2012-11076) 3. Ansøgning Oplev slipset -en bog om Ørestad

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 20-02-2014 kl. 08:15 Lyngby Stadion i mødelokalet i forhuset til hallen Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 23-01-2013 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, ramsherred 12, 3.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 23-01-2013 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, ramsherred 12, 3. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 23-01-2013 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, ramsherred 12, 3. sal, indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Anne Marie Gamtofte, Freddy Nymark Knecht,

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Årsrapport. 1. juli 2012 31. december 2013. Målgruppen for rådets arbejde

Årsrapport. 1. juli 2012 31. december 2013. Målgruppen for rådets arbejde Årsrapport 1. juli 2012 31. december 2013 Målgruppen for rådets arbejde De hjemløse og de mest udsatte borgere blandt stofmisbrugere, sindslidende, prostituerede og alkoholikere. Endvidere udsatte unge

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-2017

Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Mødedato: Mandag den 08. december 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Sluttidspunkt: Kl. 20:20 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen Referat Distriktsudvalget 25-03-2014 Dato 25. marts 2014 Tid 19:00 Sted Aalbæk kulturhus, Møldamvej 9, Aalbæk NB. Fraværende Stedfortræder Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan,

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 16.08.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 16.08.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 16.08.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 28. februar 2011

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 28. februar 2011 Referat mandag den 28. februar 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Bjørn Lykke Sørensen (C) Connie B. Jensen (A) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...6 3. KB -

Læs mere