CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 28. april 2010 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 28. april 2010 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34"

Transkript

1 1. Åben spørgetid ( ) 2. Godkendelse af dagsordenen ( ) 3. Broåbningspolitik ( ) 4. Cykelrute over Christianshavn - høringssvar ( ) 5. Gratisordning for cykler med havnebuslinjerne ( ) 6. Den planlagte bro over Proviantmagasingraven - høringssvar ( ) 7. Videreudvikling af dagtilbud - høringssvar ( ) 8. Medlemsforslag: Renholdelsen af Refshalevej og Værftsbroen ( ) 9. Christianshavnermødet i juni ( ) 10. Status på økonomien ( ) 11. Revideret budget 2010 for puljemidlerne ( ) 12. Ansøgning om puljemidler ( ) 13. Eget projekt: Havnens Pris 2010 ( ) 14. Eget projekt: Juletræ på Torvet ( ) 15. Forretningsudvalget ( ) 16. Arbejdsgruppe vedr. bydelsplanprocessen ( ) 17. Orientering fra arbejdsgrupperne ( ) 18. Meddelelser ( ) 19. Eventuelt ( ) BILAG 2 Videreudvikling af dagtilbud høringssvar Høringssvar til Sundhedsforvaltningen:

2 KØBENHAVNS KOMMUNE FEJL! UKENDT BETEGNELSE FOR DOKUMENTEGENSKAB.FEJL! UKENDT BETEGNELSE FOR DOKUMENTEGENSKAB. DAGSORDEN fortsat for mødet den Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab., kl. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. i Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BILAG 3 Renholdelsen af Refshalevej og Værftsbroen Tillægsdagsorden T 1: Medlemsforslag: Renholdelse af fortove 2

3 1. Åben spørgetid ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, Under dette punkt har tilhørerne mulighed for at komme med forslag og stille spørgsmål til lokaludvalget. Der er afsat en halv time til spørgetiden. Når der ikke er flere spørgsmål, begynder lokaludvalgets ordinære møde. En borger bad om, at lokaludvalgets hjemmeside opdateres med oplysninger om - de politisk udpegede lokaludvalgsmedlemmers partimæssige tilhørsforhold - lokaludvalgmedlemmernes suppleanter - dato for opdatering af hjemmesidens sider Lokaludvalget lovede, at det vil ske. 1

4 2. Godkendelse af dagsordenen ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal godkende dagsordenen for udvalgsmødet. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. at Christianshavns Lokaludvalg godkender dagsordenen for mødet PROBLEMSTILLING Lokaludvalget skal formelt godkende dagsordenen. LØSNING Dagsordenen godkendes, og inhabilitet i sagerne på dagsordenen bliver afklaret. ØKONOMI - VIDERE PROCES - BILAG - CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 28. APRIL 2010 Der forelå en tillægsdagsorden med punktet Medlemsforslag: Renholdelse af fortove. Dagsordenen med tillægsdagsordenen blev godkendt. Det blev besluttet at behandle tillægsdagsordenen efter den ordinære dagsordens punkt 8. 2

5 3. Broåbningspolitik ( ) På baggrund af et oplæg fra Teknik- og Miljøforvaltningen skal Christianshavns Lokaludvalg drøfte broåbningspolitik. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. at..christianshavns Lokaludvalg drøfter broåbningspolitik. 2. at Christianshavns Lokaludvalg beder Arbejdsgruppen om Teknik, Miljø og Havnen om at skrive et udkast til brev med lokaludvalgets holdning til en broåbningspolitik, som lokaludvalget kan behandle i sit maj-møde. PROBLEMSTILLING Teknik- og Miljøforvaltningen har med en annonce efterlyst meninger om udformningen af en broåbningspolitik se annoncen i bilag 1. LØSNING I lokaludvalgsmødet vil Teknik- og Miljøforvaltningen orientere om rammerne for broåbningspolitikken og de tanker, man i forvaltningen gør sig om udformningen af en sådan. På den baggrund drøfter lokaludvalget sagen. Hensigten med drøftelsen er at give Arbejdsgruppen om Teknik, Miljø og Havnen input til et udkast til brev om broåbningspolitikken, som lokaludvalget kan behandle i sit maj-møde ØKONOMI - VIDERE PROCES I sit møde den 26. maj 2010 behandler lokaludvalget arbejdsgruppens udkast til brev om broåbningspolitikken. Sagen tages op på borgermødet den 5. maj BILAG Annoncen om broåbningspolitikken. 3

6 CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 28. APRIL Christianshavns Lokaludvalg drøftede forvaltningens oplæg til broåbningspolitik og noterede sig at lokaludvalget vil blive hørt i sagen i efteråret 2010, før den fremlægges til politisk beslutning på Rådhuset. 2. Christianshavns Lokaludvalg bad Arbejdsgruppen om Teknik, Miljø og Havnen om på baggrund af drøftelsen at skrive et udkast til brev med lokaludvalgets holdninger til en broåbningspolitik, som lokaludvalget kan behandle i sit maj-møde 4

7 4. Cykelrute over Christianshavn - høringssvar ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal beslutte et høringssvar vedrørende udformningen af cykelruten over Christianshavn. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. at. Christianshavns Lokaludvalg godkender høringssvaret vedrørende udformningen af cykelruten over Christianshavn, der fremgår af løsningsafsnittet.. PROBLEMSTILLING Teknik- og Miljøforvaltningen har bedt om et høringssvar vedrørende udformningen af cykelruten over Christianshavn. LØSNING Arbejdsgruppen vedr. Teknik, Miljø og Havnen har udarbejdet nedenstående udkast til høringssvar. Udkast til høringssvar Teknik- og Miljøforvaltningen har bedt om et høringssvar vedrørende udformningen af cykelruten over Christianshavn. Borgerdialog På et borgermøde den 7. april 2010, hvor ca. 20 borgere deltog, orienterede lokaludvalget om projektet. De fremmødte så det som et problem for projektet, at Christiania er imod den foreslåede linieføring gennem Christiania og at den linieføring, Christiania foretrækker, ikke kan godkendes af Kulturarvstyrelsen. Borgerne var uforstående over for Kulturarvstyrelsens holdning. Endvidere mente borgerne, at cykelruten ikke er tilstrækkelig bred flere steder. Samlet set var holdningen på borgermødet, at cykelruten bør gå nord om Christiania. Man udtrykte, at forvaltningen tilsyneladende havde anstrengt for at løse problemerne om at skabe en god cyklerute men at det, på de foreliggende præmisser, var en umulig opgave. Lokaludvalgets holdning 5

8 Christianshavns Lokaludvalg har i flere høringssvar stillet sig afvisende over for kommunens broog stibroprojekt. Cykelstiprojektet Christianshavnsruten har nær sammenhæng med broprojektet, og lokaludvalget er derfor overordnet negativt indstillet over for projektet. Lokaludvalget vil imidlertid gerne kommentere det fremlagte oplæg i en række punkter nedenfor: 1) Ad afsnit 4. Christianias forslag til linjeføring Efter oplysning fra Christiania, er kommunens fremstilling af Christianias indstilling til forslaget, herunder mulige, alternative linjeføringer fordrejede og fejlagtige. At kommunen ikke forlods får verificeret oplysninger og holdninger, der tillægges interessenter, må betegnes som stærkt tvivlsom forvaltningspraksis. 2) Linjeføringen Den påtænkte linjeføring gennem Fristaden vil efter lokaludvalgets opfattelse smadre bymiljøet på Christiania, samt monopolisere den eneste tværgående forbindelse over Stadsgraven. Stien føres gennem det historiske kerneområde i kaserneområdet, og det må undersøges om det særlige bymiljø, evt. ud over alm. dansk bygningsfredning, nyder beskyttelse efter Granada-konventionen fra 1985 (EU, arkitektur- bymiljøkulturarv). 3) Trafiksikkerheden Linjeføringen gennem Christiania vil med de mange knæk, de mange passerende fodgængere, cykelvogne, hunde, heste m.m. gøre cykling på den påtænkte sti decideret farlig. (Det kan være slemt nok i dag, både som gående og cyklende). Oplægget rummer ingen overvejelser herom, men det er lokaludvalgets holdning, at dette problem umuliggør cykelstiprojektet gennem Christiania. 4) Trafikbehovet Der er ikke fremlagt trafikanalyse, herunder afstands- og tidsberegninger, der nødvendiggør en cykelrute tværs over Christianshavn. En simpel måling på fx viser, at en cykelrute fra Kgs. Nytorv frem til Uplandsgade/Laplandsvej kun er ca. 200 m kortere end turen ad Holmens Kanal, over Knippelsbro, Christmas Mølles Plads og Vermlandsgade. Vælges en sydligere destination, fx Lergravsparken, mere end neutraliseres forskellen. Med tanke på hyppige broåbninger, knæk på stierne og færdselskaos igennem Christiania, kan stiprojektet umuligt blive attraktivt som cykelrute. 5) Trafikplanlægning Cykelruten må afvente bydelsplanen for Christianshavn, herunder langsigtede planer for trafikken. Bydelsplanen skal udarbejdes i løbet af ) Arsenaløen Den nuværende sti langs Laboratoriegraven kan ikke bære cykeltrafikken, som den tænkes i oplægget. Dertil kommer det betænkelige i at bygge yderligere en bro ved Spejdernes landskontor. 6

9 At cykle over Bodenhoffs Plads og Refshalevej vil givet være hurtigere og lettere. Hvorfor denne overflødige sti - samt udgift? 7) Manglende plads på Arsenaløen Der har siden 2004 foreligget et konkret samt af kommunen initieret og betalt projektforslag til en multihal ved Laboratoriegraven. Den daværende overborgmester Jens Kramer Mikkelsen tog endog et symbolsk første spadestik i forbindelse med kommunalvalget samme år, men desværre blev projektet siden nedprioriteret. Hallens udearealer, fx caféfunktion, vil naturligt indbefatte stien, og dertil kommer, at Dansk Raftingforbund og Kajakpoloklubben, faktisk landsholdene, i dag benytter arealet til at sætte både i vandet, ligesom de har midlertidige containere til deres grej på plænen ved stien, alt sammen med kommunens velsignelse. Skal stien føres på Arsenaløen, må det blive langs Arsenalvej, men Refshalevej er en langt hurtigere og bedre cykelvej. 8) Grønt stiforløb Cykelstiruten kan i dag stort set gennemkøres som en grøn sti: Langs Refshalevej, enten uden om eller gennem Christiania ved at trække cyklen over en af de to broer, der forbinder Dyssen med haveforeningerne. Forhindringerne holder trafikbelastningen gennem Christiania på et tåleligt niveau. Man spørger sig, om de nuværende forhold ikke er tilstrækkeligt grønt og oplevelsesmæssigt tilfredsstillende, som det er? Afslutning Christianshavns Lokaludvalg må sammenlagt karakterisere oplægget som ubrugeligt og skuffende. Bemærkningerne i pkt. 1 er alvorlige, da folk uden kendskab til sagforholdene bibringes et fejlagtigt indtryk af de berørte borgeres holdning. Oplæggets mangelfulde beskrivelse af forholdene på Arsenaløen vidner om manglende research og elementært kendskab til de lokale forhold. Dette er ekstra betænkeligt, især da kommunen på forhånd kunne have fået disse oplysninger fra bl.a. lokaludvalget. Christianshavns Lokaludvalg vil gerne fremme cykeltrafikken og have cykelruter gennem bydelen, men det bør ske med respekt for bydelens særlige kultur og tusindvis af beboere, turister og gæster. Cykelruterne bør desuden indgå i en overordnet plan for trafikafviklingen, herunder parkeringsforholdene i bydelen. ØKONOMI Intet VIDERE PROCES Når lokaludvalget har godkendt høringssvaret, sender sekretariatet det til Teknik- og Miljøforvaltningen. 7

10 BILAG 1. Oplæg til linieføring (også uddelt til lokaludvalget i mødet den 24. marts 2010.) Projektet kan ses på x CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 28. APRIL 2010 Høringsbrevets punkt 3 om trafiksikkerheden: Lokaludvalget tiltrådte et ændringsforslag fra Kirsten V. Andersen om at erstatte ordet slemt med belastende. Til høringsbrevets afslutningsafsnit stillede Poul Nielsen ændringsforslag om at erstatte ordet elementært med ordet manglende. For stemte 6 lokaludvalgsmedlemmer. Imod stemte 13 lokaludvalgsmedlemmer. 2 lokaludvalgsmedlemmer undlod at stemme. Ændringsforslaget blev ikke tiltrådt. Lokaludvalget havde dermed godkendt høringsbrevet, der fremgår af bilag 1 til dette referat. 8

11 5. Gratisordning for cykler med havnebuslinjerne ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal beslutte en henvendelse til Økonomiudvalget om gratisordning for cykler med havnebuslinjerne. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. at Christianshavns Lokaludvalg følger et forslag fra Arbejdsgruppen om Teknik, Miljø og Havnen og bemyndiger formanden til at henvende sig til Økonomiudvalget om en gratisordning for cykler med havnebuslinierne jf. løsningsafsnittet. PROBLEMSTILLING Arbejdsgruppen om Teknik, Miljø og Havnen foreslår, at lokaludvalget henvender sig til Rådhuset om en gratisordning for cykler med havnebuslinjerne efter samme princip som i S-togene. LØSNING Forslaget fra Arbejdsgruppen om teknik, miljø og havnen På mødet 15/4 i arbejdsgruppen for Teknik, miljø og trafik besluttede vi at foreslå lokaludvalget at gøre brug af muligheden for at få taget punkter op på BRs dagsorden, evt. dagsordenen for Teknik og miljøudvalget, med forslag om hurtigst muligt at indføre gratisordning for cykler med havnebuslinjerne efter samme princip som i S-togene. Begrundelsen er en tiltrængt aflastning af Knippelsbro, men også mulighed for at vurdere behovet for fremtidige, tværgående cykelforbindelser gennem analyser af, hvorfra cyklisterne kommer, og hvor de skal hen. Også i forhold til det kontroversielle broprojekt for inderhavnen og kanalerne vil en gratisordning give mulighed for at analysere trafikbehovet og cyklisternes vaner, idet projektet vil være år undervejs. Henvendelse til Økonomiudvalget I henhold til kommissoriet for lokaludvalg kan lokaludvalget bede en borgmester om at sætte en sag på dagsordenen for det udvalg, han er formand for. Det er borgmesteren, som afgør, om dette skal ske. Havnebusserne drives af Movia. I Københavns Kommune er det Økonomiudvalget, som har den kollektive trafik og herunder kontakten til Movia som ressort. 9

12 Det foreslås, at lokaludvalget bemyndiger formanden til at bede overborgmesteren sætte en sag på Økonomiudvalgets dagsorden om indførelse af gratisordning for cykler med havnebuslinjerne efter samme princip som i S-togene jf. oplægget fra arbejdsgruppen. ØKONOMI Intet VIDERE PROCES Når lokaludvalget har truffet en beslutning, skriver formanden et brev til overborgmesteren om sagen. Lokaludvalget orienteres løbende om sagen. BILAG Intet CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 28. APRIL 2010 Lokaludvalget bemyndigede formanden til at henvende sig til Økonomiudvalget om en gratisordning for cykler med havnebuslinierne jf. løsningsafsnittet. 10

13 6. Den planlagte bro over Proviantmagasingraven - høringssvar ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal tage et supplerende høringssvar vedr. lokalplanforslaget Stibroer over Inderhavnen og kanaler over Christianshavn til efterretning. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. at Christianshavns Lokaludvalg tager formandens supplerende høringssvar vedr. lokalplanforslaget Stibroer over Inderhavnen og kanaler over Christianshavn til efterretning. Den supplerende høring angik den planlagte bro over Proviantmagasingraven. PROBLEMSTILLING Teknik- og Miljøforvaltningen udsendte den 26. marts 2010 et brev om supplerende høring vedr. lokalplanforslaget Stibroer over Inderhavnen og kanaler over Christianshavn med svarfrist den 19. april 2010 se bilag 1. Den supplerende høring angik en sænkning af frihøjden for den planlagte bro over Proviantmagasingraven fra 2,5 m til 2,2 m for at tilgodese hensynet til tilgængelighed. LØSNING Da lokaludvalget ikke havde ordinært møde i høringsperioden, besluttede formanden efter drøftelse med Forretningsudvalget, at sende høringssvaret, der fremgår af bilag 2. Af høringssvaret fremgår det, at den foreslåede ændring af frihøjden ikke tjener sit formål og ved højvande vil betyde vanskeligheder for næsten al sejlende trafik. Endvidere at broen forekommer overflødig, da der er en eksisterende bro 100 m fra den planlagte bro. Høringssvaret afsluttes med en henstilling om ikke at etablere den planlagte bro. ØKONOMI Intet VIDERE PROCES Når lokaludvalget har taget høringssvaret til efterretning, meddeler sekretariatet dette til Teknik- og Miljøforvaltningen. 11

14 BILAG 1. Høringsmaterialet 2. Formandens høringssvar CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 28. APRIL 2010 Lokaludvalget tog formandens supplerende høringssvar vedr. lokalplanforslaget Stibroer over Inderhavnen og kanaler over Christianshavn til efterretning. 12

15 7. Videreudvikling af dagtilbud - høringssvar ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal beslutte et høringssvar om et forslag om videreudvikling af dagtilbud. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. at Christianshavns Lokaludvalg beslutter høringssvaret til Sundhedsforvaltningen, der fremgår af løsningsafsnittet. PROBLEMSTILLING Sundhedsforvaltningen har den 26. marts 2010 sendt et forslag om videreudvikling af dagtilbud i høring med svarfrist den 26. april Christianshavns Lokaludvalg har fået fristforlængelse til den 29. april. Det fremgår af høringsbrevet, at målet med forslaget er at skabe et tilbud, der fremadrettet imødekommer både ønsker og behov hos den kommende ældrebefolkning og har stort fokus på aktivitet og forebyggelse samt understøttelse af sociale relationer. LØSNING Arbejdsgruppen om Sociale forhold, Sundhed og Omsorg har udarbejdet nedenstående udkast til høringssvar. Udkast til høringssvar Sundhedsforvaltningen har den 26. marts 2010 sendt et forslag om videreudvikling af dagtilbud i høring med svarfrist den 26. april Christianshavns Lokaludvalg har fået fristforlængelse til den 29. april. Lokaludvalgets holdning Lokaludvalget har noteret sig, at målgruppen for projektet Videreudvikling af dagtilbud er borgere + 65, herunder typisk personer, der udfører aktiviteter og træning med let til moderat støtte eller personer, der udfører aktiviteter og vedligeholdende træning med omfattende støtte, jvf. Servicelov 79 og 86 13

16 at aktivitetstilbuddene fremadrettet vil tage udgangspunkt i borgers livssituation, ønsker og behov at der i indsatsen er fokus på at styrke borgers ressourcer via aktivitet, forebyggelse og understøttelse af sociale relationer samt på at inddrage borger på forskellig vis at tilbuddet er fleksibelt og gives der, hvor det giver mening for borger og på de tidspunkter, hvor borgers ressourcer er de største at indsatsen er videnbaseret, koordineret og sammenhængende i forhold til de øvrige kommunale indsatsområder og de frivillige klubber og organisationers arbejde at de nuværende dagcentre og daghjem udvikles til lokalområdernes kompetencecentre for aktiviteter, sociale netværk og sundhed (= fremtidens aktivitetscentre) at der vil være mulighed for at man i nærområderne har mindre enheder, der tilgodeser bestemte borger grupper i forhold til tilgængelighed og nærhed Lokaludvalget har nogle bemærkninger til det forelagte materiale: 1. Lokaludvalget finder det betænkeligt, at de forebyggende tilbud og de vedligeholdende tilbud findes under samme tag, idet lokaludvalget er usikker på om det er realistisk, at personer, der udfører aktiviteter og træning med let til moderat støtte vil opsøge steder, der også er rettet mod borgere, der udfører aktiviteter og vedligeholdende træning med omfattende støtte 2. Lokaludvalget er tvivlende på, om hjemmeplejen vil kunne tage over efter 3 måneders vedligeholdende træning i hjemmet indenfor de forskellige typer af aktiviteter og ydelser, herunder inden for kategorierne 'kendte aktiviteter', 'nye færdigheder' samt 'vedligeholdende træning' 3. Alderskriteriet bør blødes op, sådan at tilbuddene også omfatter f.eks. efterlønnere og andre personer trådt ud af arbejdsmarkedet, idet lokaludvalget ellers ser en risiko for at disse grupper tabes 4. Ældre personer er individuelle personer med individuelle interesser og behov, hvorfor det kan virke lidt skræmmende, at borger alene opdeles/sorteres ud fra deres fysiske funktionsevne 5. Ved selvhjulpne personer, der blot har behov for aktivitetscentrets rammer og muligheder ser lokaludvalget gerne, at det ikke er noget krav men alene et tilbud/en mulighed med en årlig vurdering af om borger modtager det rette tilbud med udgangspunkt i borgers ressourcer og behov 6. Det fremgår ikke af oplægget, hvordan forskellige handicapgrupper, herunder f.eks. de kommunikationshandicappede håndteres 7. Det fremgår ikke af oplægget, hvor de forskellige aktivitetscentre forventes etableret, hvorfor lokaludvalget skal pege på afstandskriteriet, herunder betydningen af tilbud i nærområdet, hvor også de sociale relationer typisk haves 14

17 8. Ud over aktiviteter i aktivitetscentrene ser lokaludvalget også gerne, at der er mulighed for, at +65 og efterlønnere får adgang til f.eks. fittnescentre i dagtimerne for beskedne midler for at kunne udøve forebyggende træning Borgerdialog Sagen tages op i lokaludvalgets månedlige borgermøde den 5. maj Høringssvaret suppleres med et notat med eventuelle kommentarer fra borgermødet. ØKONOMI Intet VIDERE PROCES Når lokaludvalget har besluttet et høringssvar, sender sekretariatet det til Sundhedsforvaltningen. Sagen tages op i lokaludvalgets månedlige borgermøde den 5. maj Høringssvaret suppleres med et notat med eventuelle kommentarer fra borgermødet. Forvaltningen oplyser, at Sundheds- og Omsorgsudvalget behandler sagen den 20. maj BILAG 1. Høringsmaterialet CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 28. APRIL 2010 Lokaludvalg godkendte høringssvaret til Sundhedsforvaltningen, der fremgår af løsningsafsnittet, idet sekretariatet blev bemyndiget til at foretage redaktionelle ændringer. Det godkendte høringssvar fremgår af bilag 2 til dette referat. 15

18 8. Medlemsforslag: Renholdelsen af Refshalevej og Værftsbroen ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal tage stilling et forslag fra Julius Lund om at rette henvendelse til Teknik- og Miljøforvaltningen om renholdelsen af Refshalevej og Værftsbroen. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. at Christianshavns Lokaludvalg bemyndiger formanden til på lokaludvalgets vegne at skrive til Teknik- og Miljøforvaltningen om renholdelsen af Refshalevej og Værftsbroen samt om skure og telte på Refshalevej. PROBLEMSTILLING Julius Lund har stillet følgende medlemsforslag: Jeg vil bede lokaludvalget om at rette henvendelse til Københavns Kommunes Center for Veje angående renholdning af Refshalevej og Værftsbroen. Nogenlunde fra Carls Bastion og ud til det sted, hvor Refshalevej møder Forlandet, ligner vejsiderne af Refshalevej efterhånden en losseplads. Det gælder også bredderne af Erdkehlgraven og Indre Stadsgrav, der er skæmmet af alskens affald. Dengang jeg var medlem af Lokalrådet skrev jeg et par forår efter aftale med formanden Sven Erik Brockdorff til centeret og bad dem om at foranstalte en oprydning. Hver gang fik jeg et venligt svar, hvorefter de faktisk ryddede grundigt op. Så jeg formoder, at de vil gøre det igen, hvis de modtager en henvendelse fra lokaludvalget. Et andet sted, der trænger til en grundig oprydning, er østsiden af Værftsbroen lige før indgangen til Holmen. Der har nu i flere år ligget en masse byggeaffald, som råber på at blive fjernet. Men dertil kommer en del plastemballage og øldåser mm. En tredje ting, som vi nok kommer til at tage stilling til, er at nogle folk igen er begyndt at bygge skure og slå telte op på Refshalevej. Vi ved fra de foregående år, at det griber om sig, så måske vi bør gøre Center for Veje opmærksom på, at de vil få et problem i løbet af nogle måneder. Jeg foreslår, at lokaludvalget beder Kommunen om at få campisterne til at drage videre nu, inden de tiltrækker flere. LØSNING 16

19 Lokaludvalget bemyndiger formanden til på vegne af lokaludvalget at skrive et brev til Teknik- og Miljøforvaltningen, som Center for Veje og Center for Renhold er en del af, om de forhold, Julius Lund nævner i sit forslag. ØKONOMI Intet VIDERE PROCES Når lokaludvalget har vedtaget medlemsforslaget, skriver formanden til Teknik- og Miljøforvaltningen om de forhold, der er nævnt i medlemsforslaget. BILAG Intet CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 28. APRIL 2010 På forslag fra Erling Ekegren besluttede lokaludvalget at udelade sidste afsnit i høringsbrevet. Lokaludvalget havde dermed godkendt brevet, der fremgår af bilag 3 til dette referat. I stedet bad lokaludvalget Arbejdsgruppen Christianshavn-Christiania om at skrive et udkast til brev til forvaltningen om skurbyggeri og telte på Refshalevej, til behandling i lokaludvalgets maj-møde. På forslag fra Finn Mogensen besluttede lokaludvalget samtidig, at brevet, lokaludvalget skal behandle i maj-mødet, også skal omfatte bådene i Erdkehlgraven. 17

20 T 1: Medlemsforslag: Renholdelse af fortove Christianshavns Lokaludvalg skal tage stilling til et medlemsforslag fra Nils H. Groth om at rette henvendelse til Teknik- og Miljøforvaltningen om renholdelse af fortove. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. at Christianshavns Lokaludvalg bemyndiger formanden til på lokaludvalgets vegne at skrive til Teknik- og Miljøforvaltningen om renholdelsen af af fortove jf. medlemsforslaget PROBLEMSTILLING Nils H. Groth har stillet følgende medlemsforslag: Jeg vil gerne have på dagsorden, hvad motivationen er for at kommunen har overtaget renholdelse af fortove, som ikke tidligere har været det. Som en beboerforening har gjort opmærksom på, vil jeg gerne vide om det kan være rigtigt, at de berørte foreninger for en øget udgift til renholdelse af fortove. Endeligt vil jeg gerne vide, hvorvidt vedligeholdelse af fortove også er overtaget af kommunen. LØSNING Lokaludvalget bemyndiger formanden til på vegne af lokaludvalget at skrive et brev til Teknik- og Miljøforvaltningen, om de forhold, Nils H.Groth nævner i sit forslag. ØKONOMI Intet. Når lokaludvalget har vedtaget medlemsforslaget, skriver formanden til Teknik- og Miljøforvaltningen om de forhold, der er nævnt i medlemsforslaget. BILAG Intet 18

21 CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 28. APRIL 2010 Lokaludvalget bemyndigede formanden til på lokaludvalgets vegne at skrive til Teknik- og Miljøforvaltningen om renholdelsen af fortove jf. medlemsforslaget. 19

22 9. Christianshavnermødet i juni ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal træffe beslutning om temaet for Christianshavnermødet (borgermødet) den 2. juni INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. at Christianshavns Lokaludvalg godkender, at temaet for Chjristianshavnermødet den 2. juni 2010 er Kommunens Sikker By Program i forhold til den utryghed, mange borgere på Christianshavn oplever og de tiltag, vi selv gennem tiden har arbejdet med. PROBLEMSTILLING I sit møde den 13. april 2010 besluttede Økonomiudvalget en Sikker By-pakke, der også omfatter en plan for lokal indsats og borgerdialog. I indstillingen til Økonomiudvalget skriver Økonomiforvaltningen: Indsatsen skal omfatte alle aspekter af trygheds-problemerne i et udsat område dvs. fjerne både problemer og årsager til dem. Visionen er en lokalt tilstedeværende og koordinerende indsats. Idet tryghedsindsatser går på tværs af det offentlige og det private, af faggrænser og forvaltninger er det nødvendigt at inddrage alle lokale interessenter herunder forældre, myndigheder, serviceinstitutioner og frivillige. Borgerne skal høres om deres oplevelse af tryghed i lokalområdet. Borgernes ønsker skal indgå i det lokale tryghedsfremmende og kriminalitetsbekæmpende arbejde. Indsatsen består af fire elementer: Alle forvaltninger forpligter sig til at bidrage til en helhedsorienteret og lokalt koordineret indsats - for bedste virkning og mindste omkostning. Lokaludvalgene opfordres til at bidrage til Sikker By Programmet, f.eks. gennem borgerdialog og bydelsplaner. Hot spot forankres forsat i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (BIF) og foreslås videreført. Tryghedsindekset forankres forsat i BIF og skal bl.a. fungere som udgangspunkt for dialogen med borgerne. 20

23 LØSNING Lokaludvalget har tidligere besluttet, at Christianshavnermødet den 2. juni 2010 skal omhandle Christianias voldanlæg. Formanden foreslår, at temaet for mødet den 2. juni i stedet er Kommunens Sikker By Program i forhold til den utryghed, mange borgere på Christianshavn oplever og de tiltag, vi selv gennem tiden har arbejdet med. ØKONOMI Intet VIDERE PROCES Formanden og Info-gruppen arbejder videre med planlægningen af Christianshavnermødet den 2. juni 2010 CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 28. APRIL 2010 Lokaludvalget godkendte, at temaet for Christianshavnermødet den 2. juni 2010 er Kommunens Sikker By Program i forhold til den utryghed, mange borgere på Christianshavn oplever og de tiltag, vi selv gennem tiden har arbejdet med. 21

24 10. Status på økonomien ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal tage en økonomioversigt til efterretning. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. at Christianshavns Lokaludvalg tager oversigten over økonomien til efterretning. Oversigten uddeles i mødet den 28. april PROBLEMSTILLING Lokaludvalget har besluttet, at der til hvert lokaludvalgsmøde skal være en sag på dagsordenen med en status på økonomien. LØSNING Lokaludvalget skal tage oversigten over økonomien til efterretning. ØKONOMI Se oversigten, der uddeles i mødet. VIDERE PROCES Lokaludvalget får en opdateret oversigt i maj-mødet. BILAG Økonomioversigt (uddeles i mødet) CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 28. APRIL 2010 Lokaludvalget tog sekretariatets orientering om status på sekretariatsmidlerne og puljemidlerne til efterretning. 22

25 11. Revideret budget 2010 for puljemidlerne ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal beslutte et revideret budget 2010 for puljemidlerne. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. at Christianshavns Lokaludvalg godkender det reviderede budget, der fremgår af løsningsafsnittet. PROBLEMSTILLING I marts-mødet blev det konstateret, at der allerede nu er et overforbrug på en af budgetposterne. LØSNING Det gældende budget og hvad der er disponeret for pr. 21. april 2010 Budgetpost Budget Disponeret Forbrugt Løsning af sekretariatsopgaver kr kr kr. Puljeansøgninger kr kr kr. Havnens Pris kr. 0 kr. 0 kr. Christianshavnerdagen kr. 0 kr. 0 kr. Borgermøder april-juni, september-december kr kr kr. Bydelsplanrelaterede aktiviteter kr. 0 kr. 0 kr. Juletræ på torvet kr. 0 kr. 0 kr. Andet kr kr kr. SUM kr kr kr. Ad Havnens Pris I et andet punkt på dagsordenen for lokaludvalgets møde den 28. april 2010 foreslås afsat kr., idet der udover selve prisen også afsættes midler til annoncering. 23

for mødet den 24. marts 2010 kl. 18.30 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34

for mødet den 24. marts 2010 kl. 18.30 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-46743) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-46979) 3. Cykelruten over Christianshavn (2010-47041) 4. Skitseforslag for Christianshavns Torv (2010-47071) 5. Fredningen af kanalerne

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 26. oktober kl. 18.30-21.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34.

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 26. oktober kl. 18.30-21.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34. 1. Åben spørgetid 2. Referat og godkendelse af dagsordenen 3. Restaurationsplan høringssvar 4. Ældrerådet fra 1. januar 2013 høringssvar 5. Planerne for Christianshavns Torv 6. Christianshavnermøderne

Læs mere

for mødet den 25. august 2010 kl. 18.30 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34

for mødet den 25. august 2010 kl. 18.30 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34 OFFENTLIGT 1. Åben spørgetid (2010-84153) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-84184) 3. Udkast til ny integrationspolitik (2010-122559) 4. Bemærkninger til ansøgning om etablering af broer jr. kystbeskyttelsesloven

Læs mere

for mødet den 24. september 2009, kl. 19.15 på Christianshavns Bibliotek, Dronningensgade 53.

for mødet den 24. september 2009, kl. 19.15 på Christianshavns Bibliotek, Dronningensgade 53. PROTOKOL for mødet den 24. september 2009, kl. 19.15 på Christianshavns Bibliotek, Dronningensgade 53. 1. Åben spørgetid (2009-124527) 2. Godkendelse af dagsorden (2009-124537) 3. Lokaludvalget og lokalrådet

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

for mødet den 26. januar 2011, kl. 18.30 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34

for mødet den 26. januar 2011, kl. 18.30 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34 for mødet den 26. januar 2011, kl. 18.30 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2011-10728) 2. Referatet samt godkendelse af dagsordenen (2011-10731) 3. Orientering fra arbejdsgrupperne

Læs mere

REFERAT For mødet den 15. december 2010 kl i beboerhuset, Dronningensgade 34

REFERAT For mødet den 15. december 2010 kl i beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-180055) 2. Referatet samt godkendelse af dagsordenen (2010-180075) T 1. Konceptet for lokaludvalgene Materialet fra Økonomiforvaltningen 3. Orientering fra arbejdsgrupperne (2010-180090)

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG 1. Åben spørgetid (2011-55508) 2. Referat og dagsorden (2011-55506) 3. Bydelsplanen: Afsnittene fælles med Indre By Lokaludvalg (2011-54056) 4. Forslag til Kommuneplan 2011 - høringssvar (2011-53269) T

Læs mere

for mødet den 25. april 2012 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

for mødet den 25. april 2012 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2012-59576) 2. Referat og godkendelse af dagsordenen (2012-59582) 3. Bydelsplanen: Valg af projekter (2012-59028) 4. Udkast til restaurationsplan - høringssvar (2012-58514) 5. Koordinering

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 31. Oktober 2012, kl. 18.30-21.30, Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 31. Oktober 2012, kl. 18.30-21.30, Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2012-158630) 2. Referat og godkendelse af dagsordenen (2012-158663) T 1. Spørgsmål om trafiksaneringen af Prinsessegade 3. Høringssvar om lokalplanforslag "Holmen II - tillæg 3" og om

Læs mere

13. Etablering af lommepark ved Rådhuspladsen 77 st.tv. (2009-50406)

13. Etablering af lommepark ved Rådhuspladsen 77 st.tv. (2009-50406) PROTOKOL for mødet den 26. april 2009 kl. 14.30 på Christianshavns Torv 1. Åben spørgetid (2009-51709) 2. Godkendelse af dagsordenen (2009-51729) 3. Pressemeddelelse forud for domsafsigelsen i retssagen

Læs mere

5. Medlemsforslag: Henvendelse til Socialudvalget om Tjek-punkt (2009-160429)

5. Medlemsforslag: Henvendelse til Socialudvalget om Tjek-punkt (2009-160429) Tillægsdagsorden: T1 Ansøgning om puljemidler Ordinære dagsorden 1. Åben spørgetid (2009-162130) Intet 2. Godkendelse af dagsordenen (2009-162161) 3. Status på økonomien (2009-162170) 4. Bydelsplanlægning

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG 1. Åben spørgetid (2012-77082) 2. Referat og godkendelse af dagsordenen (2012-77100) 3. Ændringer i lokaludvalgets forretningsorden (1. gang) (2012-77189) 4. Projekter i bydelsplanen (2012-76264) 5. Grøn

Læs mere

Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune

Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune Opgaver til selvstændig opgavevaretagelse 1. I henhold til 65d, stk. 2, nr. 10, i lov om kommunernes styrelse henlægger Københavns Borgerrepræsentation følgende

Læs mere

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne Teknik- og Miljøforvaltningens direktion Rådhuset, 1. sal, vær. 34 Postboks 444 1505 København V 04-11-2009 Sagsnr. 2009-60034 Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. Vedrørende egen driftundersøgelse om BR

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-138456) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-138481) 3. Budgetaftalen for 2011 og Christianshavn (2010-139587) 4. Forslag til Kommuneplanstrategi - høringssvar (2010-138659) 5. Integrationspolitik

Læs mere

14. Puljeansøgningen "Christianshavn en dag i februar 2011" (2011-38696)

14. Puljeansøgningen Christianshavn en dag i februar 2011 (2011-38696) 1. Åben spørgetid (2011-38473) 2. Referatet samt godkendelse af dagsordenen (2011-38494) 3. VM i cykling (2011-41883) 4. Klimatilpasningsplan - høringssvar (2011-42599) 5. Orientering fra arbejdsgrupperne

Læs mere

2. Godkendelse af dagsorden CHL 36/2009 Christianshavns Lokaludvalg skal godkende dagsordenen for udvalgsmødet.

2. Godkendelse af dagsorden CHL 36/2009 Christianshavns Lokaludvalg skal godkende dagsordenen for udvalgsmødet. BESLUTNINGSPROTOKOL FRAVÆRENDE Lars Schou Pedersen. I stedet deltog hans suppleant Bodil Ranklev. Jette Rosenkrantz Arendrup. I stedet deltog hendes suppleant Peter Birch. Marie Kruchov. Ingen af hendes

Læs mere

ØSTERBRO LOKALUDVALG

ØSTERBRO LOKALUDVALG DAGSORDEN for mødet den 26.03.2015, kl. 19:00 i Kildevælds Sogns Plejehjem, Helsingborggade 16, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2015-0071908) 1 2. Godkendelse af dagsorden (2015-0071908) 2 3. Kultur

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Sorø Kommune Handicaprådet

Sorø Kommune Handicaprådet R e f e r a t Møde i, mandag den kl. 17.00 Mødet afholdtes på: Sorø Rådhus, Rådhusvej 8, 4180 Sorø, mødelokale 180 Indhold Sag nr. 1 Godkendelse af dagsorden Sag nr. 2 Gensidig præsentation Sag nr. 3 Gennemgang

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35.

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Andelsboligforeningen Lundegaard Bestyrelse Referat -møde den 4. februar 2014 kl.18:00 Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Deltagere:

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro

Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro 1 Baggrund Med overførselssagen 2013 Fremgang i Fællesskab, som blev

Læs mere

Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune

Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune af 6. februar 2014 Opgaver til selvstændig opgavevaretagelse 1. I henhold til 65d, stk. 2, nr. 10, i lov om kommunernes styrelse henlægger Københavns Borgerrepræsentation

Læs mere

INDRE BY LOKALUDVALG. for mødet den 07.02.2013, kl. 18:30 i Det grønlandske Hus, Løvstræde 6

INDRE BY LOKALUDVALG. for mødet den 07.02.2013, kl. 18:30 i Det grønlandske Hus, Løvstræde 6 REFERAT for mødet den 07.02.2013, kl. 18:30 i Det grønlandske Hus, Løvstræde 6 1. Borgerdialog om Skt. Annæ Projektet (2013-22128) 1 2. Orientering fra arbejdsgrupperne mv. (2013-19971) 3 1. Borgerdialog

Læs mere

for mødet den , kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø

for mødet den , kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø PROTOKOL, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2011-30622) 2. Godkendelse af dagsorden (2011-30558) 3. Formandens meddelelser (2011-30625) 4. Redegørelse og forslag

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationens Sekretariat NOTAT Til forvaltningerne Indledende høring om mødeplan 2018 1. Høring i forvaltningerne BR-Sekr. har udarbejdet et udkast til

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

10. Udpegning af medlem til bestyrelsen for Miljøpunkt Indre By-Christianshavn (2012-29486)

10. Udpegning af medlem til bestyrelsen for Miljøpunkt Indre By-Christianshavn (2012-29486) 1. Åben spørgetid (2012-30821) 2. Referat og godkendelse af dagsordenen (2012-30824) 3. Bydelsplanprocessen (2012-28825) 4. Sikker bydel (2012-29534) 5. Ændring i retningslinierne for tildeling af puljemidler

Læs mere

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1.

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 2, Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

Referat af møde i Ældrerådet d

Referat af møde i Ældrerådet d Referat af møde i Ældrerådet d. 10.-12.-2014 Mødeforum Sted Ældrerådet Kildemarkscentret, Kildemarksvej 124, 4700 Næstved Dato Onsdag den 10. december 2014 Tidsrum 10.00 12.00 (med efterfølgende spisning

Læs mere

Rådet for Bæredygtig Udvikling i Allerød holdt møde tirsdag den 15. september 2015 kl. 16: på rådhuset (mødelokale H).

Rådet for Bæredygtig Udvikling i Allerød holdt møde tirsdag den 15. september 2015 kl. 16: på rådhuset (mødelokale H). ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 7 Rådet for Bæredygtig Udvikling i Allerød holdt møde tirsdag den 15. september 2015 kl. 16:00-18.00 på rådhuset (mødelokale H). Medlemmer: Formand Torsten Dybkjær, Erling Petersen,

Læs mere

Opsamling på dialogproces Generelt har holdningen til den nye cykel- og gangbro ved Vester Voldgade været positiv.

Opsamling på dialogproces Generelt har holdningen til den nye cykel- og gangbro ved Vester Voldgade været positiv. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 4 Oversigt og opsamling på dialogprocessen Borgere, interessenter og andre interesserede er løbende blevet inddraget i dialog om

Læs mere

Referat fra Havnebestyrelsen

Referat fra Havnebestyrelsen Referat fra Havnebestyrelsen Mødedato 24.juni 2013 Tid 10.00 Sted Havnekontoret, Vestre Kaj 16 Medlemmer Karsten Nonbo (V) Michael Rex (A) Niels D. Kelberg (O) Otto V. Poulsen (V) Per Sørensen (A) Tilforordnede

Læs mere

For mødet den 30. juni 2010 kl i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34

For mødet den 30. juni 2010 kl i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34 For mødet den 30. juni 2010 kl. 18.30 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-83586) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-83595) 3. Drøftelse af klyngeledelse på børneinstitutionsområdet

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Referat fra møde i Handicaprådet Torsdag, den 16. juni 2016 kl Rådhuset, mødelokale 1, 3. etage. Deltagere:

Referat fra møde i Handicaprådet Torsdag, den 16. juni 2016 kl Rådhuset, mødelokale 1, 3. etage. Deltagere: Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 23. juni 2016 Sagsbehandler Helle Bruhn Telefon direkte 76 16 92 58 Sags id. 16/922 Referat fra møde i Handicaprådet Torsdag, den 16. juni 2016 kl. 15.00-17.00 Rådhuset,

Læs mere

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 17. februar 2014 kl. 16.00 i Lunden, Rådhuset Medlemmer Gitte Hemmingesen ( ) Morten Fenger ( ) Birgit Mortensen ( ) Hans-Henrik Blom ( )

Læs mere

1. Præsentation af ny referent Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde God sagsbehandling...

1. Præsentation af ny referent Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde God sagsbehandling... Referat Handicaprådet Tid Torsdag den 11. februar 2016 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 2 Bemærkning Poul Poulsen er indtrådt som medlem af Handicaprådet i stedet for Malene Rye Andersen. Afbud fra Bodil Boesgaard

Læs mere

Viborg Ældreråd. Referat

Viborg Ældreråd. Referat Referat Mødedato: Onsdag den 5. november 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.4/rådhuset Rådhuset Prinsens Alle 5 8800 Viborg Leo Larsen, Jette Norup, Anny

Læs mere

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg Dato: 11-02-2014 Kontaktperson: Simon Christen Simonsen E-mail: scs@vejenkom.dk NOTAT Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg 17 stk. 4. I øvrigt kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg

Læs mere

1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på 3 år.

1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på 3 år. 25. februar 2011 J.nr. 2011-4001-01 MD Forretningsorden for Universitetsdirektørudvalget Formandskab 1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på

Læs mere

Referat af møde i Ældrerådet d

Referat af møde i Ældrerådet d Referat af møde i Ældrerådet d. 10.-02.-2016 Mødeforum Sted Ældrerådet Kildemarkscentret, Kildemarksvej 124, 4700 Næstved Dato Onsdag den 10. februar 2016 Tidsrum 10.00 ca. 15.30 BEMÆRK TIDSRUMMET! Deltagere

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere

Læs mere

Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening

Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening 1. Foreningens navn og formål. Stk. 1. Foreningens navn er Nørrebro Musicalteater Teaterforening. Stk. 2. Foreningens formål er på amatørbasis

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. PTO s bestyrelse & forretningsudvalg

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. PTO s bestyrelse & forretningsudvalg F O R R E T N I N G S O R D E N for PTO s bestyrelse & forretningsudvalg Nedenstående reguleringsgrundlag for PTO s forretningsorden omfatter såvel forretningsudvalget (FU), som bestyrelsen. Under det

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Referat LUFT 1. december 2014

Referat LUFT 1. december 2014 Referat LUFT 1. december 2014 Fremmødt: Østerbro/ Axel Thrige Laursen Vanløse/ Bent Christensen Indre By/Bent Lohmann Brønshøj-Husum/Erik Fisker Valby/Michael Fjeldsøe Amager Øst/Ole Pedersen Christianshavn/Poul

Læs mere

MØDEDELTAGERE Formand: Lise Lotte Due Næstformand: Hanne Vedersø Rigmor Nielsen Vibeke Davids Hansen Erik Nielsen

MØDEDELTAGERE Formand: Lise Lotte Due Næstformand: Hanne Vedersø Rigmor Nielsen Vibeke Davids Hansen Erik Nielsen Ældrerådet Mandag den 12.01.2015 kl. 09:15 12:30 i lokale F2 på Rådhuset MØDEDELTAGERE Formand: Lise Lotte Due Næstformand: Hanne Vedersø Rigmor Nielsen Vibeke Davids Hansen Erik Nielsen Christian Heiberg

Læs mere

Integrationsrådet Beslutningsprotokol

Integrationsrådet Beslutningsprotokol Integrationsrådet Beslutningsprotokol 22-04-2015 16:00 Medborgerhuset, sal D Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig)

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 9. marts 2012, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost og rundvisning Viborg Rådhus mødelokale M5, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg Deltagere:

Læs mere

Retningslinjer for Centerråd for bo- og dagtilbud for borgere med funktionsnedsættelser Under Socialforvaltningen i Københavns Kommune

Retningslinjer for Centerråd for bo- og dagtilbud for borgere med funktionsnedsættelser Under Socialforvaltningen i Københavns Kommune Retningslinjer for Centerråd for bo- og dagtilbud for borgere med funktionsnedsættelser Under Socialforvaltningen i Københavns Kommune Formålet med centerrådet er, at skabe et hørings- og dialogforum,

Læs mere

Referat. Demokrati og Politisk Udvikling. Skælskør Bibliotek

Referat. Demokrati og Politisk Udvikling. Skælskør Bibliotek Referat Demokrati og Politisk Udvikling Mødedato 9. november 2009 kl. 17.00 Mødelokale Skælskør Bibliotek Fraværende Flemming Erichsen. Ole Quist deltog ikke i behandlingen af punkt 1 og 2. Henrik Brodersen

Læs mere

Christianshavns Lokaludvalg. for mødet den 19. januar 2011, kl i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34

Christianshavns Lokaludvalg. for mødet den 19. januar 2011, kl i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2011-6933) 2. Referatet samt godkendelse af dagsordenen (2011-6944) 3. Det lokale miljøarbejde - høringssvar (2011-4231) 4. Ændring i konceptet for lokaludvalg - høringssvar (2011-4282)

Læs mere

Onsdag den 21. maj 2014 kl. 10:00-14:30 på Københavns Rådhus Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103

Onsdag den 21. maj 2014 kl. 10:00-14:30 på Københavns Rådhus Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Den 14. maj 2014 Kære Ældreråd I indkaldes hermed til møde i Ældrerådet: Onsdag den 21. maj 2014 kl. 10:00-14:30 på Københavns Rådhus Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Per Christensen, leder af Boligsekretariatet,

Læs mere

Beslutning: Steen R. Jeppson blev valgt som ordstyrer. Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et ekstra Punkt 9a: Det Grønne Råd.

Beslutning: Steen R. Jeppson blev valgt som ordstyrer. Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et ekstra Punkt 9a: Det Grønne Råd. REFERAT Møde i Trafik- og Miljøudvalget Dato: Mandag den 8. august 2016 kl. 13-15 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, 2. sal, lokale 302 Til stede: Svend Aage Sørensen (formand), Arne Bjørn Nielsen, Arvin

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

Referat fra møde i Ældrerådet

Referat fra møde i Ældrerådet Referat fra møde i Ældrerådet 06.-08.-2014 Mødeforum Sted Ældrerådet Kildemarkscentret, Kildemarksvej 124, 4700 Næstved Dato Onsdag den 06. august 2014 Tidsrum 10.00 12.30 Deltagere Connie Jensen, Bjørn

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Referat af møde nr. 3 Mandag d. 02.03.2015 kl. 8.00. Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 3 Mandag d. 02.03.2015 kl. 8.00. Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 3 Mandag d. 02.03.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.03.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15, Egedal Rådhus

Læs mere

Onsdag den 19. december 2012, kl i Medborgerhuset, Korskærparken

Onsdag den 19. december 2012, kl i Medborgerhuset, Korskærparken Dagsorden til bestyrelsesmøde 19-12-2012 MEDBORGERHUSET KORSKÆR Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 19. december 2012, kl. 15.45 i Medborgerhuset, Korskærparken Indkaldt til mødet: Lone Hartung, Else

Læs mere

HANDICAPRÅDET. Referat. fra mødet den kl i byrådssalen på rådhuset i Thisted.

HANDICAPRÅDET. Referat. fra mødet den kl i byrådssalen på rådhuset i Thisted. HANDICAPRÅDET Referat fra mødet den kl. 13.00 i byrådssalen på rådhuset i Thisted. Medlemmer: Arnold Larsen, Bente Mathiasen, Else Wienberg, Heinz Hvid, Jørgen Færk Jørgensen, Kim Nielsen, DH, Mikael Fenger,

Læs mere

EFTERRETNINGSNOTAT. DATO : 1. oktober 2007. : Teknik- og Miljøudvalget. : Center for Miljø. EMNE : Agenda 21-plan 2008-2011 Resultat af udvalgshøring

EFTERRETNINGSNOTAT. DATO : 1. oktober 2007. : Teknik- og Miljøudvalget. : Center for Miljø. EMNE : Agenda 21-plan 2008-2011 Resultat af udvalgshøring EFTERRETNINGSNOTAT DATO : 1. oktober 2007 TIL FRA : Teknik- og Miljøudvalget : Center for Miljø EMNE : Agenda 21-plan 2008-2011 Resultat af udvalgshøring RESUMÈ Dette efterretningsnotat beskriver i store

Læs mere

Forretningsorden for Haderslev Ungdomsråd

Forretningsorden for Haderslev Ungdomsråd Haderslev Ungdomsråd Haderslev Kommune Haderslev Ungdomsråd 6100 Haderslev haderslevungdomsraad.dk ungdomsraad@haderslev.dk Forretningsorden for Haderslev Ungdomsråd 1 Organisering af arbejdet i Ungdomsrådet

Læs mere

Referatet blev godkendt. Fremadrettet sendes referat fra det foregående møde med som en del af bilagsmaterialet.

Referatet blev godkendt. Fremadrettet sendes referat fra det foregående møde med som en del af bilagsmaterialet. Referat Styregruppen for DDB Møde den 26. marts 2014, kl. 15.00-17.00 og d. 27. marts 2014, kl. 17.00 18.00. Deltagere: Ralf Klitgaard Jensen (KL), Steen Kyed (Kulturministeriet), Lone Gladbo (Kulturdirektør

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

07.04.2014 VEDTÆGTER. For. Turistforeningen for Frederikshavn Kommune

07.04.2014 VEDTÆGTER. For. Turistforeningen for Frederikshavn Kommune 07.04.2014 VEDTÆGTER For Turistforeningen for Frederikshavn Kommune 1. Foreningens navn og formål 1.1 Foreningens navn er Turistforeningen for Frederikshavn Kommune. Foreningen er stiftet ved fusion af

Læs mere

Dette notat omhandler de formelle forhold og praksis omkring møderne Teknik- og Miljøudvalget.

Dette notat omhandler de formelle forhold og praksis omkring møderne Teknik- og Miljøudvalget. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen TMF Sekretariat Til Teknik- og Miljøudvalget Udkast til kutymepapir 18-12-2017 Sagsnr. 2017-0248171 Dokumentnr. 2017-0248171-5 Dette notat omhandler de

Læs mere

Dagsorden. for. Fællesmøde mellem Kultur- og Fritidsudvalget, Skoleudvalget og Socialudvalget den 3. oktober 2006, Kl i Sollentuna 1 og 2

Dagsorden. for. Fællesmøde mellem Kultur- og Fritidsudvalget, Skoleudvalget og Socialudvalget den 3. oktober 2006, Kl i Sollentuna 1 og 2 Skole og Kulturforvaltningen mdp Dagsorden for Fællesmøde mellem Kultur og Fritidsudvalget, Skoleudvalget og Socialudvalget den 3. oktober 2006, Kl. 16.30 i Sollentuna 1 og 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr.

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Karetmagerporten 1 B, 2650 Hvidovre. Tlf./Fax: 36 49 42 97 afd. 3501 Referat fra Afdelingsbestyrelsesmødet den 17. november 2004 Mødedeltagere: Jan Lemser Jes Rønving

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 29.10.2007 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Fraværende: Afbud: Indholdsfortegnelse: 51. Sager og skrivelser til

Læs mere

Eksterne deltagere: Under punkt 4 kl til deltog specialkonsulent Helene Bothilde Rønne, Afdeling for folkesundhed.

Eksterne deltagere: Under punkt 4 kl til deltog specialkonsulent Helene Bothilde Rønne, Afdeling for folkesundhed. REFERAT Møde i Trafik- og Miljøudvalget Dato: Mandag den 11. januar 2016 kl. 13-15 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, 2. sal, lokale 302 Til stede: Svend Aage Sørensen (formand), Knud Johnsen (næstformand),

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 27-01-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Socialudvalget 27-01-2016 17:00 1 (Åben) Kommissorium for opgaveudvalg

Læs mere

Vedtægter for Ældrerådet 2014.

Vedtægter for Ældrerådet 2014. Punkt 5. Vedtægter for Ældrerådet 2014. 2014-913. Det tidligere Ældreråd har udarbejdet forslag til reviderede vedtægter for Ældrerådet i Aalborg Kommune. Forslaget har været til 1. behandling i Ældrerådet

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 12.a Ekstern puljeansøgning, Ghetto Gourmet -Teaterkoncert ændrede projektbetingelser 12 b.ekstern puljeansøgning, Mobil frivillighed 12.c Ekstern puljeansøgning, Projekt Kaffeslabberas 12 a. Ekstern puljeansøgning,

Læs mere

12. Udvidelse af den kommunale renholdelsesordning (tillægsdagsorden)

12. Udvidelse af den kommunale renholdelsesordning (tillægsdagsorden) For mødet den 27. august 2009 kl. 18.30 på Christiania, Mælkebøttens fællesrum 1. Åben spørgetid 2. Godkendelse af dagsorden 3. Revision af forretningsordenen 2. behandling 4. Valg til forretningsudvalget

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Dato: :15 Sted: KL, Weidekampsgade 10, 2300 KBH S, lokale S-02

Dato: :15 Sted: KL, Weidekampsgade 10, 2300 KBH S, lokale S-02 REFERAT 2017 GEODANMARK BESTYRELSESMØDE Dato: 06-02-2017 10:15 Sted: KL, Weidekampsgade 10, 2300 KBH S, lokale S-02 Deltagerfortegnelse...3 1. Godkendelse af dagsorden og referat...4 1.1. Godkendelse af

Læs mere

Oversigt over politisk behandling

Oversigt over politisk behandling Oversigt over politisk behandling Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, 1.at godkende forslag til lokalplan

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE. Kapitel 1. Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver

FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE. Kapitel 1. Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE Kapitel 1 Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver 1. Det Lokale Beskæftigelsesråd skal rådgive kommunen og skal samordne og

Læs mere

Udsatterådet i Københavns Kommune Forretningsorden

Udsatterådet i Københavns Kommune Forretningsorden Udsatterådet i Københavns Kommune Forretningsorden Formål og opgaver 1. Udsatterådet, benævnt Rådet i det følgende, skal være et samlet talerør og en formel indgang til medindflydelse på de kommunale indsatser

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ORGANISATIONSBESTYRELSEN Søborg, den 14. marts 2013 JLS/gj REFERAT fra ekstraordinært møde tirsdag den 12. marts 2013 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Øvrige deltagere: Esben Vognsen-Jensen Kun pkt. 1 Formand, Social- og Sundhedsudvalget Erik Petersen Kun pkt. 1 Centerchef, Ældrecentret

Øvrige deltagere: Esben Vognsen-Jensen Kun pkt. 1 Formand, Social- og Sundhedsudvalget Erik Petersen Kun pkt. 1 Centerchef, Ældrecentret Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 4, 5. marts 2012. Medlemmer Funktion: Tid: Mandag d. 2012 kl. 9.00. Deltagere: Sille Jantzen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse Rådhus Ulla Gundtoft

Læs mere

Dato: Onsdag den 29. april 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103

Dato: Onsdag den 29. april 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 DAGSORDEN Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 29. april 2014 kl. 10 15 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Dagsorden: 1. Valg af formand 2. Politikeroplæg: Henrik Appel Esbensen

Læs mere

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune I henhold til 45, stk. 5 i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats fastsættes: Formål 1. Det lokale beskæftigelsesråd

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 31. august 2011 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 31. august 2011 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid 2. Referat og dagsorden 3. Bydelsplanen høringssvar 4. Kommunens budget for 2012 høringssvar 5. Bemærkninger til det ændrede fredningsforslag for kanalerne 6. Trafikdæmpende bump i Prinsessegade

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

Åbent punkt - Samarbejdsaftale med Banedanmark i forbindelse med elektrificering af jernbanestrækningen gennem Vejen Kommune (C) - Sag nr.

Åbent punkt - Samarbejdsaftale med Banedanmark i forbindelse med elektrificering af jernbanestrækningen gennem Vejen Kommune (C) - Sag nr. Vejen Kommune Side 1 Åbent punkt - Samarbejdsaftale med Banedanmark i forbindelse med elektrificering af jernbanestrækningen gennem Vejen Kommune (C) - Sag nr. 12/23574 Administrativ indstilling: Chef

Læs mere

Tak til Bent, Lone og Yvette for deres indsats på pandekagedagen. Også tak til Bent for assistance som vært ved Ingerfair kursus.

Tak til Bent, Lone og Yvette for deres indsats på pandekagedagen. Også tak til Bent for assistance som vært ved Ingerfair kursus. Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 23. februar 2016, kl. 17.00 Tilstede: Afbud: Referent: Janne E. Andersen, Jens Dalsgaard, Hanne Dalsgaard, Anni Hørringsen, Yvette Larsen, Esther Haugaard, Kirsten

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Til Repræsentantskabet ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Under henvisning til indkaldelse af 11. maj 2010 fremsendes hermed endelig dagsorden med bilag til det ordinære repræsentantskabsmøde Lørdag den 12.

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 3 Referat 2.10.2014 Kl. 16:00-19:00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet Sted: Afbud: Deltagere: Carlsbergvej 34, Hillerød, Mødelokale,

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere