Produktvejledning. Dell LCD-fjernsyn. support.dell.com

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Produktvejledning. Dell LCD-fjernsyn. www.dell.com support.dell.com"

Transkript

1 Dell LCD-fjernsyn Produktvejledning LÆS DETTE DOKUMENT OMHYGGELIGT! DET INDEHOLDER MEGET VIGTIGE OPLYSNINGER OM DINE RETTIGHEDER OG PLIGTER SAMT BEGRÆNSNINGER OG UNDTAGELSER, DER KAN VÆRE GÆLDENDE FOR DIG. DETTE DOKUMENT INDEHOLDER EN KLAUSUL OM AFGØRELSE AF TVISTER. Model W2600 support.dell.com

2

3 Dell LCD-fjernsyn Produktvejledning Model W2600 support.dell.com

4 Bemærkninger, meddelelser og advarsler BEMÆRK: En BEMÆRKNING angiver vigtige oplysninger, som du kan bruge for at udnytte fjernsynet optimalt. MEDDELELSE: En MEDDELELSE angiver enten en mulig beskadigelse af hardware og oplyser dig om, hvordan du kan undgå dette problem. ADVARSEL! En ADVARSEL angiver en mulig tingskade, legemsbeskadigelse eller død. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel Dell Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for gengivelse uden skriftlig tilladelse fra Dell Inc. er strengt forbudt. Anvendte varemærker i denne tekst: Dell, DELL-logoet, Inspiron, Latitude, Dell Precision, TrueMobile og PowerVault er varemærker tilhørende Dell Inc. Andre varemærker og handelsnavne kan bruges i dette dokument til at referere til de entiteter, der gør krav på varemærkerne og handelsnavnene, eller deres produkter. Dell Inc. fraskriver sig enhver interesse i ejendomsret over varemærker og handelsnavne, der ikke tilhører dem. Model W2600 August, 2004 Udgave A00

5 Indhold ADVARSEL! Sikkerhedsinstruktioner SIKKERHED: Bortskaffelse af pærer Lovgivningsmæssige meddelelser CE-meddelelse (EU) Meddelelse om CE-mærket Sådan kontakter du Dell Indhold 5

6 6 Indhold

7 ADVARSEL! Sikkerhedsinstruktioner Læs og følg disse instruktioner, når du tilslutter og bruger dit fjernsyn, så du ikke kommer til skade, og så fjernsynet sikres mod eventuel beskadigelse. ADVARSEL! Brug af betjeningsapparater, tilpasninger eller fremgangsmåder, der ikke er angivet i denne dokumentation, kan medføre fare for stød og elektrisk og/eller mekanisk fare. Når du slutter fjernsynet til en computer, skal du for at undgå beskadigelse af computeren kontrollere, at spændingsomskifteren på computerens strømforsyning er indstillet til den vekselstrøm (AC), der anvendes i dit område: 115 volt (V)/60 hertz (Hz) i store dele af Nord- og Sydamerika og i visse lande i Fjernøsten som f.eks. Japan, Sydkorea (også 220 volt (V)/60 hertz (Hz)) og Taiwan. 230 volt (V)/50 hertz (Hz) i store dele af Europa, Mellemøsten og Fjernøsten. Du skal altid kontrollere, at fjernsynet er indstillet til drift med den tilgængelige vekselstrøm i dit område. BEMÆRK: Dette fjernsyn har ikke brug for og er ikke udstyret med en spændingsomformer til indstilling af vekselstrømsspændingen i henhold til de intervaller, der er angivet i Brugerhåndbogen. Før aldrig metalgenstande ind i åbningerne i fjernsynet. Dette kan medføre fare for elektrisk stød. Berør aldrig nogen indvendige dele i fjernsynet. Dette kan forårsage elektrisk stød. Kun kvalificerede fagfolk må åbne fjernsynskabinettet. Anvend aldrig fjernsynet, hvis strømkablet er beskadiget. Der må aldrig være placeret noget på strømkablet. Sørg for at placere strømkablet, så man ikke kan snuble over det. Tag fat om stikket og ikke om kablet, når stikket skal tages ud af stikkontakten. Sikkerheden i forbindelse med det polariserede stik eller jordstikket må ikke ignoreres. Et polariseret stik har to stikben, hvoraf det ene er bredere end det andet. Et jordstik har to stikben og et tredje jordben. Det brede stikben eller tredje jordben er sat på med din sikkerhed for øje. Hvis det medfølgende stik ikke passer i din stikkontakt, skal du kontakte en elektriker med henblik på at på udskiftet stikkontakten. Åbningerne i fjernsynskabinettet sikrer ventilation. Disse åbninger må ikke blokeres eller tildækkes, da det kan medføre overophedning. Undgå at placere fjernsynet på en seng, sofa, tæppe eller anden blød overflade, da dette kan blokere ventilationsåbningerne i bunden af kabinettet. Hvis du placerer fjernsynet i en reol eller på et lukket sted, er det vigtigt at sikre tilstrækkelig ventilation og luftgennemstrømning. Placer fjernsynet på et sted med lav luftfugtighed og et minimum af støv. Undgå steder som f.eks. en fugtig kælder eller en støvet korridor. Fjernsynet må ikke udsættes for regnvejr eller anvendes i nærheden af vand (i køkkener, ved siden af swimmingpools osv.). Tag stikket ud, og kontakt øjeblikkeligt Dell, hvis fjernsynet ved et uheld bliver vådt. Fjernsynet kan rengøres med en fugtig klud, når det er nødvendigt, men sørg for at tage stikket ud først. Produktvejledning 7

8 support.dell.com Fjernsynet skal placeres på en fast flade og behandles varsomt. Skærmen er fremstillet af glas og kan blive beskadiget, hvis fjernsynet tabes eller rammes af et hårdt slag. Fjernsynet må kun anvendes på en vogn, et stativ, en trefod, et beslag eller et bord, der i tilstrækkelig grad kan understøtte dets vægt. Hvis der anvendes en vogn, skal der udvises forsigtighed, når vognen og fjernsynet flyttes, så de ikke vælter og forårsager personskade. Kontakt Dell for at få monteringstilbehør. Tag stikket ud af stikkontakten under lynstorme, eller hvis fjernsynet ikke anvendes i længere tid. Placer fjernsynet i nærheden af en lettilgængelig stikkontakt. Tag øjeblikkeligt stikket ud, og kontakt Dell, hvis fjernsynet ikke fungerer normalt og særligt, hvis der kommer usædvanlige lyde eller lugte fra det. Forsøg ikke at fjerne bagsiden, da dette kan medføre fare for elektriske stød. Bagsiden må kun fjernes af kvalificerede servicemedarbejdere. Høje temperaturer kan forårsage problemer. Fjernsynet må ikke anvendes i direkte sollys og skal holdes på afstand af radiatorer, ovne, pejse og lignende varmekilder. Stikket skal tages ud af stikkontakten, før der udføres service på fjernsynet. Beskadigelser, der kræver service der bør udføres service af kvalificerede servicemedarbejdere, når: Strømkablet eller stikket er blevet beskadiget Genstande er faldet ned på enheden, eller der er spildt vand på den Enheden har været udsat for regnvejr Enheden tilsyneladende ikke fungerer normalt eller udviser en markant ændring i ydeevnen Enheden er blevet tabt, eller kabinettet er blevet beskadiget. Vippestabilitet alle fjernsyn skal opfylde de anbefalede internationale sikkerhedsstandarder for vippestabilitet i kabinetdesignet. Undgå at overskride disse designstandarder ved at lægge for meget trækkraft på forsiden eller toppen af kabinettet, da dette kan få produktet til at vælte. Undgå at placere elektronisk udstyr/legetøj oven på fjernsynet. Disse genstande kan pludselig falde ned fra fjernsynet og beskadige enheden og/eller forårsage personskade. Væg- eller loftsmontering fjernsynet må kun monteres på en væg/i loftet i henhold til producentens anbefalinger. Højspændingsledninger en udendørsantenne bør ikke placeres i nærheden af højspændingsledninger. 8 Produktvejledning

9 Jording af udendørsantenne hvis en udendørsantenne sluttes til modtageren, skal det sikres, at antennesystemet er jordet for at beskytte mod spændingsudsving og opbygning af statisk elektricitet. Paragraf 810 i National Electric Code. ANSI/NFPA No indeholder oplysninger om korrekt jording af underlaget og støttekonstruktionen til ledningen og antennens afledningsenhed, størrelsen på jordforbindelsen, placeringen af antennens afledningsenhed, forbindelsen til jordledningselektroderne og kravene til jordledningselektroderne. Eksempel på jording af antenne i henhold til NEC (National Electrical Code) Jordingsklemme Antennens tilledning Antennens afledningsenhed (NEC, paragraf ) Elektrisk serviceudstyr Jordingsledninger (NEC, paragraf ) Jordingsklemme Strømforsyning til jordledningselektroder (NEC, artikel 250, del H ) Se afsnittet om den begrænsede garanti vedrørende service af dit fjernsyn. Service er nødvendig, hvis fjernsynet på en eller anden måde er blevet beskadiget: f.eks. hvis strømkablet eller stikket er beskadiget; hvis der er blevet spildt væske ned i fjernsynet; genstande er faldet ned på det; hvis det er blevet udsat for regnvejr eller fugt; hvis det ikke fungerer korrekt; eller hvis det er blevet tabt. Gem disse instruktioner. Vær opmærksom på alle advarsler. Rengør kun med en tør klud. BEMÆRK: Denne bemærkning er til kabel-tv-montører. Artikel i National Electrical Code, der giver vejledning om korrekt jording, specificerer, at jordledningen skal sluttes til jordingssystemet til bygningen så tæt på kabelindføringen, som det er praktisk muligt. SIKKERHED: Bortskaffelse af pærer Hg PÆREN/PÆRERNE I DETTE PRODUKT INDEHOLDER KVIKSØLV OG SKAL GENBRUGES ELLER BORTSKAFFES I HENHOLD TIL LOKAL LOVGIVNING. KONTAKT ELECTRONIC INDUSTRIES ALLIANCE PÅ ADRESSEN FOR AT FÅ YDERLIGERE OPLYSNINGER. Produktvejledning 9

10 support.dell.com Lovgivningsmæssige meddelelser Elektromagnetisk interferens (EMI) er signaler eller udladninger, der udsendes frit i rummet eller føres langs strømførende eller signalgivende ledninger, og som forstyrrer radionavigation eller andre sikkerhedstjenester eller i væsentlig grad forringer, spærrer for eller gentagne gange forstyrrer autoriserede radiokommunikationstjenester. Radiokommunikationssystemer omfatter, men er ikke begrænset til, AM/FM-udsendelser, TV, mobiltjenester, radar, kontrolsystemer til lufttrafik, personsøgere og personlige kommunikationstjenester. Disse licenserede tjenester, samt utilsigtede udstrålingsemner, f.eks. digitale enheder, herunder computere, indgår som bestanddele af det elektromagnetiske miljø. Elektromagnetisk kompatibilitet er udtryk for elektroniske komponenters evne til at fungere korrekt sammen i det elektroniske miljø. Selvom dette computersystem er designet og bestemt til at overholde de gængse, fastlagte grænser for EMI, er der ingen garanti for, at interferens ikke vil kunne opstå i en bestemt installation. Hvis dette udstyr er årsag til forstyrrelser af radiokommunikationstjenester, hvilket kan fastslås ved at tænde og slukke for udstyret, anbefales det at forsøge at rette forstyrrelsen ved at følge en eller flere af følgende fremgangsmåder: Drej modtagerantennen. Placer fjernsynet anderledes i forhold til modtageren. Flyt fjernsynet væk fra modtageren. Tilslut fjernsynet til en anden kontakt, så fjernsynet og modtageren befinder sig i forskellige kredsløb. Kontakt eventuelt en medarbejder fra Dells afdeling for teknisk support eller en erfaren radio/tv-tekniker, hvis du vil have yderligere løsningsforslag. Dell -computere er designet, testet og klassificeret til det påregnede elektromagnetiske miljø. Disse elektromagnetiske miljøklassifikationer refererer generelt til følgende harmoniserede definitioner: Klasse A er typisk til erhvervs- eller industrielle miljøer. Klasse B er typisk til private miljøer. ITE (Information Technology Equipment), herunder tilbehør, udvidelseskort, printere, input/output-enheder (I/O), skærme osv., som er integreret i eller sluttet til systemet, bør opfylde computersystemets elektromagnetiske miljøklassifikation. Bemærkning om afskærmede signalkabler: Brug kun afskærmede kabler til at tilslutte enheder til Dell-enheder for at formindske muligheden for interferens med radiokommunikationstjenester. Når der bruges afskærmede kabler, kan du være sikker på, at den korrekte EMC-klassificering (elektromagnetisk kompatibilitet) til det tilsigtede miljø opretholdes. Dell har kabler til parallelle printere. Du kan bestille et kabel fra Dell på World Wide Web på adressen accessories.us.dell.com/sna/category.asp?category_id=4117. De fleste Dell-computersystemer er klassificeret til Klasse B-miljøer. Men medtagelse af bestemte indstillinger kan ændre denne klassificering til Klasse A. Du kan finde ud af, hvilken elektromagnetisk klassifikation der er bestemt for din computer eller enhed, ved at læse følgende afsnit, som er specifikt for hver enkelt regulerende myndighed. Hvert afsnit angiver specifikke oplysninger om elektromagnetisk kompatibilitet/emi eller produktsikkerhed for hvert land. 10 Produktvejledning

11 CE-meddelelse (EU) Mærkning med symbolet angiver, at dette Dell-fjernsyn overholder EU's direktiv 89/336/EF om elektromagnetisk kompatibilitet og direktiv 73/23/EF om lavspænding. Mærkningen angiver, at dette Dell-udstyr lever op til følgende tekniske standarder: EN Informationsteknologisk udstyr. Radiostøjskarakteristikker. Grænseværdier og målemetoder. EN Informationsteknologisk udstyr. Immunitetskarakteristikker. Grænseværdier og målemetoder. EN Elektromagnetisk kompatibilitet Del 3: Grænseværdier. Sektion 2: Grænseværdier for udsendelse af harmoniske strømme (udstyrets strømforbrug op til og inklusiv 16 A pr. fase). EN Elektromagnetisk kompatibilitet Del 3: Grænseværdier. Sektion 3: Begrænsning af spændingsfluktuationer og flimmer i lavspændingsforsyninger fra udstyr med mærkestrøm op til og med 16 A. EN Sikkerhed af udstyr til informationsteknologi. BEMÆRK: Emissionskravene i EN giver to klassifikationer: Klasse A er til typiske erhvervsområder. Klasse B er til typiske boligområder. Du kan afgøre, hvilken klassifikation der gælder for dit fjernsyn, ved at kontrollere FCC- eller ICES-oplysningerne på godkendelsesmærkaterne på bagsiden, siden eller bunden af fjernsynet. Hvis FCC- eller ICES-oplysninger på mærkatet angiver Klasse A, gælder følgende Klasse A-advarsel for dit fjernsyn: ADVARSEL OM INTERFERENS AF RADIOFREKVENSKOMMUNIKATION: Dette er et Klasse A-produkt. I et hjemmemiljø kan dette produkt forårsage forstyrrelser på radiofrekvenskommunikation. Sker dette, skal brugeren tage de rette forholdsregler. Hvis FCC- eller ICES-oplysninger på mærkatet angiver Klasse B, gælder følgende Klasse B-advarsel for dit fjernsyn: Denne Dell-enhed er klassificeret til brug i et typisk boligmiljø iflg. klasse B. En Overensstemmelseserklæring i henhold til de foregående direktiver og standarder er udarbejdet og kan indhentes hos Dell Inc. Products Europe BV, Limerick, Irland. Produktvejledning 11

12 support.dell.com Meddelelse om CE-mærket This equipment complies with the essential requirements of the European Union Directive 1999/5/EC. 12 Produktvejledning

13 Sådan kontakter du Dell Du kan kontakte Dell elektronisk via følgende websteder: support.dell.com (teknisk support) premiersupport.dell.com (teknisk support for kunder fra bl.a. uddannelsessektoren, den offentlige sektor, sygehusvæsenet og kunder fra erhvervslivet, herunder Premier-, Platinum- og Gold-kunder) Du finder adresser på websteder for dit land eller område i nedenstående tabel. BEMÆRK: Frikaldsnumrene kan kun bruges i det land, de er angivet for. Hvis du ønsker at kontakte Dell, skal du bruge de elektroniske adresser, telefonnumre og koder, der er angivet i nedenstående tabel. Kontakt en lokal eller international operatør, hvis du har brug for hjælp til at finde ud af, hvilke koder du skal bruge. Land (by) Internationalt præfiks Landekode Bykode Australien (Sydney) Internationalt præfiks: 0011 Landekode: 61 Bykode: 2 Belgien (Bruxelles) Landekode: 32 Bykode: 2 Navn på afdeling eller serviceområde, websted og -adresse Områdekoder, lokale numre og frikaldsnumre (Australien): (New Zealand): Private kunder/mindre virksomheder Den offentlige sektor/større virksomheder Frikaldsnummer: Afdeling for privilegerede kunder (PAD) Frikaldsnummer: Kundeservice Frikaldsnummer: Salg til erhvervskunder Frikaldsnummer: Transaktionssalg Frikaldsnummer: Fax Frikaldsnummer: fransktalende kunder: support.euro.dell.com/be/fr/ dell/ Teknisk support Kundeservice Salg til erhvervskunder Fax Omstilling Produktvejledning 13

14 support.dell.com Land (by) Internationalt præfiks Landekode Bykode Brunei Landekode: 673 Canada (North York, Ontario) Internationalt præfiks: 011 Danmark (København) Landekode: 45 De Amerikanske Jomfruøer Navn på afdeling eller serviceområde, websted og -adresse Teknisk support (Penang, Malaysia) Kundeservice (Penang, Malaysia) Transaktionssalg (Penang, Malaysia) Onlineordrestatus: AutoTech (automatiseret teknisk support) Frikaldsnummer: TechFax Frikaldsnummer: Kundeservice (salg til private kunder/mindre virksomheder) Områdekoder, lokale numre og frikaldsnumre Frikaldsnummer: Kundeservice (større virksomheder, det offentlige) Frikaldsnummer: Teknisk support (salg til private kunder/mindre Frikaldsnummer: virksomheder) Teknisk support (større virksomheder, det offentlige) Frikaldsnummer: Salg (private kunder/mindre virksomheder) Frikaldsnummer: Salg (større virksomheder, det offentlige) Frikaldsnummer: Salg af reservedele og udvidet service adresse til support (bærbare computere): -adresse til support (stationære computere): -adresse til support (servere): Teknisk support Kundeservice Kundeservice private kunder/mindre virksomheder Omstilling Omstilling fax Omstilling (private kunder/mindre virksomheder) Omstilling fax (private kunder/mindre virksomheder) Generel support De Britiske Jomfruøer Generel support Frikaldsnummer: De Nederlandske Antiller Generel support Produktvejledning

15 Land (by) Internationalt præfiks Landekode Bykode Finland (Helsinki) Internationalt præfiks: 990 Landekode: 358 Bykode: 9 Frankrig (Paris) (Montpellier) Landekode: 33 Bykoder: (1) (4) Grækenland Landekode: 30 Navn på afdeling eller serviceområde, websted og -adresse -adresse til support (servere): Områdekoder, lokale numre og frikaldsnumre Teknisk support Faxnr. til teknisk support Kundeservice Kundeservice private kunder/mindre virksomheder Fax Omstilling support.euro.dell.com/fr/fr/ dell/ Private kunder/mindre virksomheder Teknisk support Kundeservice Omstilling Omstilling (opkald foretaget uden for Frankrig) Salg Fax Fax (opkald foretaget uden for Frankrig) Større virksomheder Teknisk support Kundeservice Omstilling Salg Fax support.euro.dell.com/gr/en/ dell/ Teknisk support Teknisk support Gold Omstilling Salg Fax Produktvejledning 15

16 support.dell.com Land (by) Internationalt præfiks Landekode Bykode Holland (Amsterdam) Landekode: 31 Bykode: 20 Hongkong 1 Landekode: 852 Navn på afdeling eller serviceområde, websted og -adresse (teknisk support): (Enterprise): (Latitude): (Inspiron): (Dimension): (OptiPlex): (Dell Precision): Teknisk support Faxnr. til teknisk support Kundeservice private kunder/mindre virksomheder Kundeservice Salg private kunder/mindre virksomheder Relationssalg Fax private kunder/mindre virksomheder Fax relationssalg Omstilling Fax omstilling Websted: support.ap.dell.com Teknisk support (Dimension og Inspiron ) Teknisk support (OptiPlex, Latitude og Dell Precision ) Teknisk support (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect og PowerVault ) Områdekoder, lokale numre og frikaldsnumre Hotline Gold Queue (EU) Kunderådgivning Store erhvervskunder Globale kundeprogrammer Afdeling for mellemstore virksomheder Afdeling for private kunder/mindre virksomheder Produktvejledning

17 Land (by) Internationalt præfiks Landekode Bykode Indien Teknisk support Salg Irland (Cherrywood) Internationalt præfiks: 16 Landekode: Teknisk support Bykode: 1 Teknisk support Storbritannien (kun for opkald i Storbritannien) Italien (Milano) Landekode: 39 Bykode: 02 Navn på afdeling eller serviceområde, websted og -adresse Områdekoder, lokale numre og frikaldsnumre Kundeservice private kunder Kundeservice mindre virksomheder Kundeservice Storbritannien (kun for opkald i Storbritannien) Kundeservice større virksomheder Kundeservice større virksomheder (kun for opkald i Storbritannien) Salg Irland Salg Storbritannien (kun for opkald i Storbritannien) Fax/Faxnr. til salg Omstilling support.euro.dell.com/it/it/ dell/ Private kunder/mindre virksomheder Teknisk support Kundeservice Fax Omstilling Større virksomheder Teknisk support Kundeservice Fax Omstilling Produktvejledning 17

18 support.dell.com Land (by) Internationalt præfiks Landekode Bykode Japan (Kawasaki) 1 Landekode: 81 Bykode: 44 Navn på afdeling eller serviceområde, websted og -adresse Websted: support.jp.dell.com Teknisk support (servere) Frikaldsnummer: Teknisk support uden for Japan (servere) Teknisk support (Dimension og Inspiron ) Frikaldsnummer: Teknisk support uden for Japan (Dimension og Inspiron) Teknisk support (Dell Precision, OptiPlex og Latitude ) Teknisk support uden for Japan (Dell Precision, OptiPlex og Latitude) Områdekoder, lokale numre og frikaldsnumre Frikaldsnummer: Teknisk support (Axim ) Frikaldsnummer: Teknisk support uden for Japan (Axim) Faxboksservice timers automatiseret ordreservice Kundeservice Salg virksomheder (op til 400 ansatte) Salg Privilegerede kunder (over 400 medarbejdere) Salg store erhvervskunder (over medarbejdere) Salg den offentlige sektor (offentlige institutioner, uddannelsesinstitutioner og sygehusvæsenet) Japan Globalt segment Private kunder Omstilling Produktvejledning

19 Land (by) Internationalt præfiks Landekode Bykode Kina (Xiamen) Landekode: 86 Bykode: 592 Korea (Seoul) 1 Landekode: 82 Bykode: 2 Navn på afdeling eller serviceområde, websted og -adresse Områdekoder, lokale numre og frikaldsnumre Websted for teknisk support: support.dell.com.cn til teknisk support: Faxnr. til teknisk support Teknisk support (Dimension og Inspiron ) Frikaldsnummer: Teknisk support (OptiPlex, Latitude Frikaldsnummer: og Dell Precision ) Teknisk support (servere og lagring) Frikaldsnummer: Teknisk support (projektorer, PDA'er, printere, Frikaldsnummer: switches, routere osv.) Kundeoplevelse Frikaldsnummer: Private kunder/mindre virksomheder Frikaldsnummer: Afdeling for privilegerede kunder (PAD) Frikaldsnummer: Store erhvervskunder GCP Frikaldsnummer: Store erhvervskunder nøglekunder Frikaldsnummer: Store erhvervskunder nord Frikaldsnummer: Store erhvervskunder nord: den offentlige sektor Frikaldsnummer: og uddannelsessektoren Store erhvervskunder øst Frikaldsnummer: Store erhvervskunder øst: den offentlige sektor Frikaldsnummer: og uddannelsessektoren Store erhvervskunder Queue Team Frikaldsnummer: Store erhvervskunder syd Frikaldsnummer: Store erhvervskunder vest Frikaldsnummer: Store erhvervskunder reservedele Frikaldsnummer: Teknisk support Frikaldsnummer: Salg Frikaldsnummer: Kundeservice (Seoul, Korea) Frikaldsnummer: Kundeservice (Penang, Malaysia) Fax Omstilling Produktvejledning 19

20 support.dell.com Land (by) Internationalt præfiks Landekode Bykode Luxembourg Landekode: 352 Macao Landekode: 853 Malaysia (Penang) Landekode: 60 Bykode: 4 Mexico Landekode: 52 New Zealand Landekode: 64 Navn på afdeling eller serviceområde, websted og -adresse Områdekoder, lokale numre og frikaldsnumre Teknisk support (Bruxelles, Belgien) Salg private kunder/mindre virksomheder Frikaldsnummer: (Bruxelles, Belgien) Salg til erhvervskunder (Bruxelles, Belgien) Kundeservice (Bruxelles, Belgien) Fax (Bruxelles, Belgium) Omstilling (Bruxelles, Belgium) Teknisk support Frikaldsnummer: Kundeservice (Penang, Malaysia) Transaktionssalg Frikaldsnummer: Teknisk support (Dell Precision, OptiPlex og Latitude) Frikaldsnummer: Teknisk support (Dimension og Inspiron) Frikaldsnummer: Kundeservice Transaktionssalg Frikaldsnummer: Salg til erhvervskunder Frikaldsnummer: Teknisk support eller Salg eller Kundeservice eller Hovednummer eller (New Zealand): (Australien): Private kunder/mindre virksomheder Den offentlige sektor/større virksomheder Salg Fax Produktvejledning

21 Land (by) Internationalt præfiks Landekode Bykode Norge (Lysaker) Landekode: 47 Østrig (Wien) Internationalt præfiks: 900 Landekode: 43 Bykode: 1 Polen (Warszawa) Internationalt præfiks: 011 Landekode: 48 Bykode: 22 Navn på afdeling eller serviceområde, websted og -adresse -adresse til support (bærbare computere): -adresse til support (stationære computere): -adresse til support (servere): Teknisk support Kundeservice Kundeservice private kunder/mindre virksomheder Omstilling Fax omstilling Salg private kunder/mindre virksomheder Fax private kunder/mindre virksomheder Kundeservice private kunder/mindre virksomheder Kundeservice Preferred Accounts/større virksomheder Teknisk support private kunder/mindre virksomheder Teknisk support Preferred Accounts/større virksomheder Områdekoder, lokale numre og frikaldsnumre Omstilling Telefonnr. til kundeservice Kundeservice Salg Faxnnr. til kundeservice Fax reception Omstilling Produktvejledning 21

22 support.dell.com Land (by) Internationalt præfiks Landekode Bykode Portugal Landekode: 351 Schweiz (Genève) Landekode: 41 Bykode: 22 Singapore (Singapore) 5 Landekode: 65 Spanien (Madrid) Landekode: 34 Bykode: 91 Navn på afdeling eller serviceområde, websted og -adresse Områdekoder, lokale numre og frikaldsnumre support.euro.dell.com/pt/en/ dell/ Teknisk support Kundeservice Salg eller eller eller Fax fransktalende kunder (HSB og større virksomheder): support.euro.dell.com/ch/fr/ dell/ Teknisk support (private kunder/mindre virksomheder) Teknisk support (større virksomheder) Kundeservice (private kunder/mindre virksomheder) Kundeservice (større virksomheder) Fax Omstilling Teknisk support Frikaldsnummer: Kundeservice (Penang, Malaysia) Transaktionssalg Frikaldsnummer: Salg til erhvervskunder Frikaldsnummer: support.euro.dell.com/es/es/ dell/ Private kunder/mindre virksomheder Teknisk support Kundeservice Salg Omstilling Fax Større virksomheder Teknisk support Kundeservice Omstilling Fax Produktvejledning

23 Land (by) Internationalt præfiks Landekode Bykode Storbritannien (Bracknell) Landekode: 44 Websted for kundeservice support.euro.dell.com/uk/en/ecare/form/home.asp Bykode: 1344 Teknisk support (større virksomheder/preferred Kundeafdeling/Afdeling for privilegerede kunder (over 1000 medarbejdere]) Sverige (Upplands Vasby) Landekode: 46 Bykode: 8 Navn på afdeling eller serviceområde, websted og -adresse Områdekoder, lokale numre og frikaldsnumre Teknisk support (direkte/pad og generel) Kundeservice globale kunder Kundeservice private kunder/mindre virksomheder Kundeservice større virksomheder Kundeservice Privilegerede kunder ( medarbejdere) Kundeservice den offentlige sektor Kundeservice lokale myndigheder og uddannelsessektoren Kundeservice sygehusvæsenet Salg private kunder/mindre virksomheder Salg større virksomheder/den offentlige sektor Fax private kunder/mindre virksomheder adresse til support for Latitude og Inspiron: -adresse til support for OptiPlex: -adresse til support for servere: Teknisk support Kundeservice Kundeservice private kunder/mindre virksomheder Support til medarbejderindkøbsprogram (EPP - Employee Purchase Program) Faxnr. til teknisk support Salg Produktvejledning 23

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor FØDEVARESIKKER (ECOLAB) SALTVANDSRESISTENT SVEJSE IMMUN...er nu også svejseimmun! Poto : U.S. Navy - Brugen krænker ingen regler opstillet af U.S. Navy Serie

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Quickvejledning. til din Zaptor installation. Vi er jo lige her

Quickvejledning. til din Zaptor installation. Vi er jo lige her Telia Stofa A/S. CVR 42 40 53 10. Version 4, 1810. Varenummer 97864. Der tages forbehold for trykfejl. Quickvejledning til din Zaptor installation Vi er jo lige her Inholdsfortegnelse Tilslutning af Zaptor-boks...3

Læs mere

1 Sikkerhed. 1.1 Vigtige sikkerhedsanvisninger

1 Sikkerhed. 1.1 Vigtige sikkerhedsanvisninger DVR 700 Sikkerhed da 1 1 Sikkerhed 1.1 Vigtige sikkerhedsanvisninger Følgende sikkerhedsanvisninger bør læses, følges og gemmes til senere reference. Overhold alle advarsler på enheden og i betjeningsvejledningen,

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a

Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a BRUGERVEJLEDNING www.jabra.com 1 2009 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Denne brugervejledning er udgivet af GN Netcom A/S. Oplysningerne i denne brugervejledning

Læs mere

Store n Go Portable Hard Drive esata/usb2.0 Combo

Store n Go Portable Hard Drive esata/usb2.0 Combo Store n Go Portable Hard Drive esata/usb2.0 Combo Brugervejledning Dansk Introduktion Tak for, at du har købt denne bærbare harddisk fra Verbatim med den hurtige og nemme Powered esata-grænseflade. Før

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine Læs dette først Sikkerhedsoplysninger Oplysninger om denne maskine Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgængeligt sted. Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Jabra Speak 410. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra Speak 410. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra Speak 410 Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK...3 Produktoversigt...3 OVERSIGT...4 Installation og konfiguration...4 Daglig brug...5 Hvis du får brug for hjælp...6 2 TAK Tak for, at du har købt

Læs mere

Dell Latitude E7240/E7440

Dell Latitude E7240/E7440 Dell Latitude E7240/E7440 Oplysninger om installation og funktioner Angående advarsler ADVARSEL: ADVARSEL! angiver risiko for tingskade, personskade eller død. Latitude E7240 Set forfra og bagfra Figur

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed SafeCom er repræsenteret af certificerede partnere i: Australien Danmark England Finland Frankrig Holland Hong Kong Indonesien Irland

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Wonderfil Wrap Automatisk luftpudepumpe. Brugsanvisning Oversættelse af original manual

Wonderfil Wrap Automatisk luftpudepumpe. Brugsanvisning Oversættelse af original manual Automatisk luftpudepumpe Brugsanvisning Oversættelse af original manual Wonderfil Wrap is covered by U.S. Patent 8272510. Other patents pending. www.sealedair.com WFW 11/12 Wonderfil Wrap is covered by

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

Quantum View Manage Administratorvejledning

Quantum View Manage Administratorvejledning Januar 2010 2010 United Parcel Service of America, Inc. UPS, UPS varemærke og den brune farve er varemærker tilhørende United Parcel Service of America Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lidt om os. - det sikre valg

Lidt om os. - det sikre valg Lidt om os Hele idegrundlaget bag vores virksomhed er bygget op omkring tætninger til industriel anvendelse. Vi dækker hele området fra små finmekaniske tætninger til store, krævende maskintætninger. Vores

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U

Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U Vigtige sikkerhedsmeddelelser Læs insturktionerne omhyggeligt for at blive fortrolig med udstyret, før du prøver at installere,

Læs mere

UPPLEVA Tv og lydsystem

UPPLEVA Tv og lydsystem 27_015 UPPLEVA Tv og lydsystem Livet i hjemmet stiller store krav til tv og lydsystemer hver dag. UPPLEVA er testet i henhold til standarderne ved privat brug i hjemmet og opfylder de høje krav, vi stiller

Læs mere

Servicebeskrivelse Premium-supportservice

Servicebeskrivelse Premium-supportservice Servicebeskrivelse Premium-supportservice Oversigt over Premium-supportservice Premium-supportservice omfatter onsite-service næste arbejdsdag fra leveringsdatoen en supportservice, der er udviklet til

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM Tab 6, 12 Tab 5, 11 Tab 4, 10, Tab 3, 9, 15 Tab 2, 8, 14 Oplysninger om sikkerhed og regler Dansk Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til at følge

Læs mere

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H Best.nr. HN 9839 Kummefryser/Frysbox Model/Modell FB100H INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne 1 Advarsler

Læs mere

Nokia-bilsæt med skærm CK-600 Kort vejledning og sikkerhedsoplysninger

Nokia-bilsæt med skærm CK-600 Kort vejledning og sikkerhedsoplysninger Nokia-bilsæt med skærm CK-600 Kort vejledning og sikkerhedsoplysninger 9211373 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-23 overholder de væsentligste krav

Læs mere

Dell Latitude XT3. Oplysninger om installation og funktioner. Angående advarsler. Set forfra og bagfra

Dell Latitude XT3. Oplysninger om installation og funktioner. Angående advarsler. Set forfra og bagfra Dell Latitude XT3 Oplysninger om installation og funktioner Angående advarsler ADVARSEL: ADVARSEL! angiver risiko for tingskade, personskade eller død. Set forfra og bagfra Figur 1. Set forfra 1. mikrofon

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

Servicebeskrivelse: Basic Enterprise Support

Servicebeskrivelse: Basic Enterprise Support Dell Services Servicebeskrivelse: Basic Enterprise Support FØLGENDE SERVICES LEVERES I HENHOLD TIL DENNE SERVICEBESKRIVELSE I OVERENSSTEMMELSE MED DELLS SERVICEHOVEDAFTALE PÅ ADRESSEN http://www.euro.dell.com/services-descriptions

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde 2011 NETGEAR, Inc.Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres,

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123 Brugervejledning a b d SLEEP 15 30 60 90 120 OFF e 1 2 PRESET/ SET TIME 2 sec HOUR 3 4 MIN PRESET/ SET TIME f 1 2 RADIO ON/OFF TUNING

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning DENVER SC-2 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Dansk Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Indhold Side Introduktion til Comfort Digisystem 3 Funktioner - Micro Receiver DT20 4 Kontrollér høreapparatets indgang 5 Sådan

Læs mere

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13 vejledning TIL Elkedel Indhold SIKKER BRUG AF elkedlen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Batteriaktivering (valgfrit)... 8 DELE OG FUNKTIONER...

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op.

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com DENVER SC-1 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Version 1.1 re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Indhold Indledning... 2 Sådan kommer du i gang... 3 Sådan sender du fakturaer til Nordea... 6 Sådan modtager du filer fra Nordea... 9

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning Bemærk, forsigtig og advarsel BEMÆRK: BEMÆRK! angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger computeren optimalt. FORSIGTIG: FORSIGTIG angiver

Læs mere

Jabra BT2046 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1. jabra

Jabra BT2046 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1. jabra Jabra BT2046 jabra BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1 INDHOLDSFORTEGNELSE TAK...2 OM JABRA BT2046...2 HEADSETFUNKTIONER...3 KOM I GANG...3 OPLADNING AF HEADSETTET...4 TÆND/SLUK HEADSETTET...4 PARRING MED

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

The Bose 151 SE Environmental Speakers

The Bose 151 SE Environmental Speakers SpringOG.book Page 1 Thursday, January 15, 2004 10:05 AM The Bose 151 SE Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Den samarbejdende virksomhed. - De danske forudsætninger

Den samarbejdende virksomhed. - De danske forudsætninger Den samarbejdende virksomhed - De danske forudsætninger LO s arbejdsmiljøpolitiske udvalg d. 6. december 2006 Peter Hasle, Niels Møller & Vibeke Andersen Arbejdsmiljøinstituttet Økonomi i EU Hvem lider

Læs mere

Owner s Manual Dansk. Walkman not included / Walkman non inclus. jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman

Owner s Manual Dansk. Walkman not included / Walkman non inclus. jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman Owner s Manual Dansk Walkman not included / Walkman non inclus. jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman jbl on stage * III WM sikkerhedsanvisninger Læs følgende forholdsregler før brug:

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

Quick Guide. Version 1.0. www.protectglobal.com

Quick Guide. Version 1.0. www.protectglobal.com Quick Guide Version 1.0 www.protectglobal.com PROTECT ZOLO Pakken indeholder: Enhed Antal ZOLO GSM Alarmsystem/PIR-sensor... 1 Fjernbetjening... 1 ZOLO Kommunikationskort... 1 PIR-sensor... 1 USB-kabel...

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

QUADRO. Betjeningsvejledning. a product by CUBE. +45 8698 7411 +45 8691 1919 cube@cube-design.dk www.cube-design.dk. Phone Fax Email Web

QUADRO. Betjeningsvejledning. a product by CUBE. +45 8698 7411 +45 8691 1919 cube@cube-design.dk www.cube-design.dk. Phone Fax Email Web QUADRO a product by CUBE Phone Fax Email Web +45 8698 7411 +45 8691 1919 cube@cube-design.dk www.cube-design.dk Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere