Produktvejledning. Dell LCD-fjernsyn. support.dell.com

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Produktvejledning. Dell LCD-fjernsyn. www.dell.com support.dell.com"

Transkript

1 Dell LCD-fjernsyn Produktvejledning LÆS DETTE DOKUMENT OMHYGGELIGT! DET INDEHOLDER MEGET VIGTIGE OPLYSNINGER OM DINE RETTIGHEDER OG PLIGTER SAMT BEGRÆNSNINGER OG UNDTAGELSER, DER KAN VÆRE GÆLDENDE FOR DIG. DETTE DOKUMENT INDEHOLDER EN KLAUSUL OM AFGØRELSE AF TVISTER. Model W2600 support.dell.com

2

3 Dell LCD-fjernsyn Produktvejledning Model W2600 support.dell.com

4 Bemærkninger, meddelelser og advarsler BEMÆRK: En BEMÆRKNING angiver vigtige oplysninger, som du kan bruge for at udnytte fjernsynet optimalt. MEDDELELSE: En MEDDELELSE angiver enten en mulig beskadigelse af hardware og oplyser dig om, hvordan du kan undgå dette problem. ADVARSEL! En ADVARSEL angiver en mulig tingskade, legemsbeskadigelse eller død. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel Dell Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for gengivelse uden skriftlig tilladelse fra Dell Inc. er strengt forbudt. Anvendte varemærker i denne tekst: Dell, DELL-logoet, Inspiron, Latitude, Dell Precision, TrueMobile og PowerVault er varemærker tilhørende Dell Inc. Andre varemærker og handelsnavne kan bruges i dette dokument til at referere til de entiteter, der gør krav på varemærkerne og handelsnavnene, eller deres produkter. Dell Inc. fraskriver sig enhver interesse i ejendomsret over varemærker og handelsnavne, der ikke tilhører dem. Model W2600 August, 2004 Udgave A00

5 Indhold ADVARSEL! Sikkerhedsinstruktioner SIKKERHED: Bortskaffelse af pærer Lovgivningsmæssige meddelelser CE-meddelelse (EU) Meddelelse om CE-mærket Sådan kontakter du Dell Indhold 5

6 6 Indhold

7 ADVARSEL! Sikkerhedsinstruktioner Læs og følg disse instruktioner, når du tilslutter og bruger dit fjernsyn, så du ikke kommer til skade, og så fjernsynet sikres mod eventuel beskadigelse. ADVARSEL! Brug af betjeningsapparater, tilpasninger eller fremgangsmåder, der ikke er angivet i denne dokumentation, kan medføre fare for stød og elektrisk og/eller mekanisk fare. Når du slutter fjernsynet til en computer, skal du for at undgå beskadigelse af computeren kontrollere, at spændingsomskifteren på computerens strømforsyning er indstillet til den vekselstrøm (AC), der anvendes i dit område: 115 volt (V)/60 hertz (Hz) i store dele af Nord- og Sydamerika og i visse lande i Fjernøsten som f.eks. Japan, Sydkorea (også 220 volt (V)/60 hertz (Hz)) og Taiwan. 230 volt (V)/50 hertz (Hz) i store dele af Europa, Mellemøsten og Fjernøsten. Du skal altid kontrollere, at fjernsynet er indstillet til drift med den tilgængelige vekselstrøm i dit område. BEMÆRK: Dette fjernsyn har ikke brug for og er ikke udstyret med en spændingsomformer til indstilling af vekselstrømsspændingen i henhold til de intervaller, der er angivet i Brugerhåndbogen. Før aldrig metalgenstande ind i åbningerne i fjernsynet. Dette kan medføre fare for elektrisk stød. Berør aldrig nogen indvendige dele i fjernsynet. Dette kan forårsage elektrisk stød. Kun kvalificerede fagfolk må åbne fjernsynskabinettet. Anvend aldrig fjernsynet, hvis strømkablet er beskadiget. Der må aldrig være placeret noget på strømkablet. Sørg for at placere strømkablet, så man ikke kan snuble over det. Tag fat om stikket og ikke om kablet, når stikket skal tages ud af stikkontakten. Sikkerheden i forbindelse med det polariserede stik eller jordstikket må ikke ignoreres. Et polariseret stik har to stikben, hvoraf det ene er bredere end det andet. Et jordstik har to stikben og et tredje jordben. Det brede stikben eller tredje jordben er sat på med din sikkerhed for øje. Hvis det medfølgende stik ikke passer i din stikkontakt, skal du kontakte en elektriker med henblik på at på udskiftet stikkontakten. Åbningerne i fjernsynskabinettet sikrer ventilation. Disse åbninger må ikke blokeres eller tildækkes, da det kan medføre overophedning. Undgå at placere fjernsynet på en seng, sofa, tæppe eller anden blød overflade, da dette kan blokere ventilationsåbningerne i bunden af kabinettet. Hvis du placerer fjernsynet i en reol eller på et lukket sted, er det vigtigt at sikre tilstrækkelig ventilation og luftgennemstrømning. Placer fjernsynet på et sted med lav luftfugtighed og et minimum af støv. Undgå steder som f.eks. en fugtig kælder eller en støvet korridor. Fjernsynet må ikke udsættes for regnvejr eller anvendes i nærheden af vand (i køkkener, ved siden af swimmingpools osv.). Tag stikket ud, og kontakt øjeblikkeligt Dell, hvis fjernsynet ved et uheld bliver vådt. Fjernsynet kan rengøres med en fugtig klud, når det er nødvendigt, men sørg for at tage stikket ud først. Produktvejledning 7

8 support.dell.com Fjernsynet skal placeres på en fast flade og behandles varsomt. Skærmen er fremstillet af glas og kan blive beskadiget, hvis fjernsynet tabes eller rammes af et hårdt slag. Fjernsynet må kun anvendes på en vogn, et stativ, en trefod, et beslag eller et bord, der i tilstrækkelig grad kan understøtte dets vægt. Hvis der anvendes en vogn, skal der udvises forsigtighed, når vognen og fjernsynet flyttes, så de ikke vælter og forårsager personskade. Kontakt Dell for at få monteringstilbehør. Tag stikket ud af stikkontakten under lynstorme, eller hvis fjernsynet ikke anvendes i længere tid. Placer fjernsynet i nærheden af en lettilgængelig stikkontakt. Tag øjeblikkeligt stikket ud, og kontakt Dell, hvis fjernsynet ikke fungerer normalt og særligt, hvis der kommer usædvanlige lyde eller lugte fra det. Forsøg ikke at fjerne bagsiden, da dette kan medføre fare for elektriske stød. Bagsiden må kun fjernes af kvalificerede servicemedarbejdere. Høje temperaturer kan forårsage problemer. Fjernsynet må ikke anvendes i direkte sollys og skal holdes på afstand af radiatorer, ovne, pejse og lignende varmekilder. Stikket skal tages ud af stikkontakten, før der udføres service på fjernsynet. Beskadigelser, der kræver service der bør udføres service af kvalificerede servicemedarbejdere, når: Strømkablet eller stikket er blevet beskadiget Genstande er faldet ned på enheden, eller der er spildt vand på den Enheden har været udsat for regnvejr Enheden tilsyneladende ikke fungerer normalt eller udviser en markant ændring i ydeevnen Enheden er blevet tabt, eller kabinettet er blevet beskadiget. Vippestabilitet alle fjernsyn skal opfylde de anbefalede internationale sikkerhedsstandarder for vippestabilitet i kabinetdesignet. Undgå at overskride disse designstandarder ved at lægge for meget trækkraft på forsiden eller toppen af kabinettet, da dette kan få produktet til at vælte. Undgå at placere elektronisk udstyr/legetøj oven på fjernsynet. Disse genstande kan pludselig falde ned fra fjernsynet og beskadige enheden og/eller forårsage personskade. Væg- eller loftsmontering fjernsynet må kun monteres på en væg/i loftet i henhold til producentens anbefalinger. Højspændingsledninger en udendørsantenne bør ikke placeres i nærheden af højspændingsledninger. 8 Produktvejledning

9 Jording af udendørsantenne hvis en udendørsantenne sluttes til modtageren, skal det sikres, at antennesystemet er jordet for at beskytte mod spændingsudsving og opbygning af statisk elektricitet. Paragraf 810 i National Electric Code. ANSI/NFPA No indeholder oplysninger om korrekt jording af underlaget og støttekonstruktionen til ledningen og antennens afledningsenhed, størrelsen på jordforbindelsen, placeringen af antennens afledningsenhed, forbindelsen til jordledningselektroderne og kravene til jordledningselektroderne. Eksempel på jording af antenne i henhold til NEC (National Electrical Code) Jordingsklemme Antennens tilledning Antennens afledningsenhed (NEC, paragraf ) Elektrisk serviceudstyr Jordingsledninger (NEC, paragraf ) Jordingsklemme Strømforsyning til jordledningselektroder (NEC, artikel 250, del H ) Se afsnittet om den begrænsede garanti vedrørende service af dit fjernsyn. Service er nødvendig, hvis fjernsynet på en eller anden måde er blevet beskadiget: f.eks. hvis strømkablet eller stikket er beskadiget; hvis der er blevet spildt væske ned i fjernsynet; genstande er faldet ned på det; hvis det er blevet udsat for regnvejr eller fugt; hvis det ikke fungerer korrekt; eller hvis det er blevet tabt. Gem disse instruktioner. Vær opmærksom på alle advarsler. Rengør kun med en tør klud. BEMÆRK: Denne bemærkning er til kabel-tv-montører. Artikel i National Electrical Code, der giver vejledning om korrekt jording, specificerer, at jordledningen skal sluttes til jordingssystemet til bygningen så tæt på kabelindføringen, som det er praktisk muligt. SIKKERHED: Bortskaffelse af pærer Hg PÆREN/PÆRERNE I DETTE PRODUKT INDEHOLDER KVIKSØLV OG SKAL GENBRUGES ELLER BORTSKAFFES I HENHOLD TIL LOKAL LOVGIVNING. KONTAKT ELECTRONIC INDUSTRIES ALLIANCE PÅ ADRESSEN FOR AT FÅ YDERLIGERE OPLYSNINGER. Produktvejledning 9

10 support.dell.com Lovgivningsmæssige meddelelser Elektromagnetisk interferens (EMI) er signaler eller udladninger, der udsendes frit i rummet eller føres langs strømførende eller signalgivende ledninger, og som forstyrrer radionavigation eller andre sikkerhedstjenester eller i væsentlig grad forringer, spærrer for eller gentagne gange forstyrrer autoriserede radiokommunikationstjenester. Radiokommunikationssystemer omfatter, men er ikke begrænset til, AM/FM-udsendelser, TV, mobiltjenester, radar, kontrolsystemer til lufttrafik, personsøgere og personlige kommunikationstjenester. Disse licenserede tjenester, samt utilsigtede udstrålingsemner, f.eks. digitale enheder, herunder computere, indgår som bestanddele af det elektromagnetiske miljø. Elektromagnetisk kompatibilitet er udtryk for elektroniske komponenters evne til at fungere korrekt sammen i det elektroniske miljø. Selvom dette computersystem er designet og bestemt til at overholde de gængse, fastlagte grænser for EMI, er der ingen garanti for, at interferens ikke vil kunne opstå i en bestemt installation. Hvis dette udstyr er årsag til forstyrrelser af radiokommunikationstjenester, hvilket kan fastslås ved at tænde og slukke for udstyret, anbefales det at forsøge at rette forstyrrelsen ved at følge en eller flere af følgende fremgangsmåder: Drej modtagerantennen. Placer fjernsynet anderledes i forhold til modtageren. Flyt fjernsynet væk fra modtageren. Tilslut fjernsynet til en anden kontakt, så fjernsynet og modtageren befinder sig i forskellige kredsløb. Kontakt eventuelt en medarbejder fra Dells afdeling for teknisk support eller en erfaren radio/tv-tekniker, hvis du vil have yderligere løsningsforslag. Dell -computere er designet, testet og klassificeret til det påregnede elektromagnetiske miljø. Disse elektromagnetiske miljøklassifikationer refererer generelt til følgende harmoniserede definitioner: Klasse A er typisk til erhvervs- eller industrielle miljøer. Klasse B er typisk til private miljøer. ITE (Information Technology Equipment), herunder tilbehør, udvidelseskort, printere, input/output-enheder (I/O), skærme osv., som er integreret i eller sluttet til systemet, bør opfylde computersystemets elektromagnetiske miljøklassifikation. Bemærkning om afskærmede signalkabler: Brug kun afskærmede kabler til at tilslutte enheder til Dell-enheder for at formindske muligheden for interferens med radiokommunikationstjenester. Når der bruges afskærmede kabler, kan du være sikker på, at den korrekte EMC-klassificering (elektromagnetisk kompatibilitet) til det tilsigtede miljø opretholdes. Dell har kabler til parallelle printere. Du kan bestille et kabel fra Dell på World Wide Web på adressen accessories.us.dell.com/sna/category.asp?category_id=4117. De fleste Dell-computersystemer er klassificeret til Klasse B-miljøer. Men medtagelse af bestemte indstillinger kan ændre denne klassificering til Klasse A. Du kan finde ud af, hvilken elektromagnetisk klassifikation der er bestemt for din computer eller enhed, ved at læse følgende afsnit, som er specifikt for hver enkelt regulerende myndighed. Hvert afsnit angiver specifikke oplysninger om elektromagnetisk kompatibilitet/emi eller produktsikkerhed for hvert land. 10 Produktvejledning

11 CE-meddelelse (EU) Mærkning med symbolet angiver, at dette Dell-fjernsyn overholder EU's direktiv 89/336/EF om elektromagnetisk kompatibilitet og direktiv 73/23/EF om lavspænding. Mærkningen angiver, at dette Dell-udstyr lever op til følgende tekniske standarder: EN Informationsteknologisk udstyr. Radiostøjskarakteristikker. Grænseværdier og målemetoder. EN Informationsteknologisk udstyr. Immunitetskarakteristikker. Grænseværdier og målemetoder. EN Elektromagnetisk kompatibilitet Del 3: Grænseværdier. Sektion 2: Grænseværdier for udsendelse af harmoniske strømme (udstyrets strømforbrug op til og inklusiv 16 A pr. fase). EN Elektromagnetisk kompatibilitet Del 3: Grænseværdier. Sektion 3: Begrænsning af spændingsfluktuationer og flimmer i lavspændingsforsyninger fra udstyr med mærkestrøm op til og med 16 A. EN Sikkerhed af udstyr til informationsteknologi. BEMÆRK: Emissionskravene i EN giver to klassifikationer: Klasse A er til typiske erhvervsområder. Klasse B er til typiske boligområder. Du kan afgøre, hvilken klassifikation der gælder for dit fjernsyn, ved at kontrollere FCC- eller ICES-oplysningerne på godkendelsesmærkaterne på bagsiden, siden eller bunden af fjernsynet. Hvis FCC- eller ICES-oplysninger på mærkatet angiver Klasse A, gælder følgende Klasse A-advarsel for dit fjernsyn: ADVARSEL OM INTERFERENS AF RADIOFREKVENSKOMMUNIKATION: Dette er et Klasse A-produkt. I et hjemmemiljø kan dette produkt forårsage forstyrrelser på radiofrekvenskommunikation. Sker dette, skal brugeren tage de rette forholdsregler. Hvis FCC- eller ICES-oplysninger på mærkatet angiver Klasse B, gælder følgende Klasse B-advarsel for dit fjernsyn: Denne Dell-enhed er klassificeret til brug i et typisk boligmiljø iflg. klasse B. En Overensstemmelseserklæring i henhold til de foregående direktiver og standarder er udarbejdet og kan indhentes hos Dell Inc. Products Europe BV, Limerick, Irland. Produktvejledning 11

12 support.dell.com Meddelelse om CE-mærket This equipment complies with the essential requirements of the European Union Directive 1999/5/EC. 12 Produktvejledning

13 Sådan kontakter du Dell Du kan kontakte Dell elektronisk via følgende websteder: support.dell.com (teknisk support) premiersupport.dell.com (teknisk support for kunder fra bl.a. uddannelsessektoren, den offentlige sektor, sygehusvæsenet og kunder fra erhvervslivet, herunder Premier-, Platinum- og Gold-kunder) Du finder adresser på websteder for dit land eller område i nedenstående tabel. BEMÆRK: Frikaldsnumrene kan kun bruges i det land, de er angivet for. Hvis du ønsker at kontakte Dell, skal du bruge de elektroniske adresser, telefonnumre og koder, der er angivet i nedenstående tabel. Kontakt en lokal eller international operatør, hvis du har brug for hjælp til at finde ud af, hvilke koder du skal bruge. Land (by) Internationalt præfiks Landekode Bykode Australien (Sydney) Internationalt præfiks: 0011 Landekode: 61 Bykode: 2 Belgien (Bruxelles) Landekode: 32 Bykode: 2 Navn på afdeling eller serviceområde, websted og -adresse Områdekoder, lokale numre og frikaldsnumre (Australien): (New Zealand): Private kunder/mindre virksomheder Den offentlige sektor/større virksomheder Frikaldsnummer: Afdeling for privilegerede kunder (PAD) Frikaldsnummer: Kundeservice Frikaldsnummer: Salg til erhvervskunder Frikaldsnummer: Transaktionssalg Frikaldsnummer: Fax Frikaldsnummer: fransktalende kunder: support.euro.dell.com/be/fr/ dell/ Teknisk support Kundeservice Salg til erhvervskunder Fax Omstilling Produktvejledning 13

14 support.dell.com Land (by) Internationalt præfiks Landekode Bykode Brunei Landekode: 673 Canada (North York, Ontario) Internationalt præfiks: 011 Danmark (København) Landekode: 45 De Amerikanske Jomfruøer Navn på afdeling eller serviceområde, websted og -adresse Teknisk support (Penang, Malaysia) Kundeservice (Penang, Malaysia) Transaktionssalg (Penang, Malaysia) Onlineordrestatus: AutoTech (automatiseret teknisk support) Frikaldsnummer: TechFax Frikaldsnummer: Kundeservice (salg til private kunder/mindre virksomheder) Områdekoder, lokale numre og frikaldsnumre Frikaldsnummer: Kundeservice (større virksomheder, det offentlige) Frikaldsnummer: Teknisk support (salg til private kunder/mindre Frikaldsnummer: virksomheder) Teknisk support (større virksomheder, det offentlige) Frikaldsnummer: Salg (private kunder/mindre virksomheder) Frikaldsnummer: Salg (større virksomheder, det offentlige) Frikaldsnummer: Salg af reservedele og udvidet service adresse til support (bærbare computere): -adresse til support (stationære computere): -adresse til support (servere): Teknisk support Kundeservice Kundeservice private kunder/mindre virksomheder Omstilling Omstilling fax Omstilling (private kunder/mindre virksomheder) Omstilling fax (private kunder/mindre virksomheder) Generel support De Britiske Jomfruøer Generel support Frikaldsnummer: De Nederlandske Antiller Generel support Produktvejledning

15 Land (by) Internationalt præfiks Landekode Bykode Finland (Helsinki) Internationalt præfiks: 990 Landekode: 358 Bykode: 9 Frankrig (Paris) (Montpellier) Landekode: 33 Bykoder: (1) (4) Grækenland Landekode: 30 Navn på afdeling eller serviceområde, websted og -adresse -adresse til support (servere): Områdekoder, lokale numre og frikaldsnumre Teknisk support Faxnr. til teknisk support Kundeservice Kundeservice private kunder/mindre virksomheder Fax Omstilling support.euro.dell.com/fr/fr/ dell/ Private kunder/mindre virksomheder Teknisk support Kundeservice Omstilling Omstilling (opkald foretaget uden for Frankrig) Salg Fax Fax (opkald foretaget uden for Frankrig) Større virksomheder Teknisk support Kundeservice Omstilling Salg Fax support.euro.dell.com/gr/en/ dell/ Teknisk support Teknisk support Gold Omstilling Salg Fax Produktvejledning 15

16 support.dell.com Land (by) Internationalt præfiks Landekode Bykode Holland (Amsterdam) Landekode: 31 Bykode: 20 Hongkong 1 Landekode: 852 Navn på afdeling eller serviceområde, websted og -adresse (teknisk support): (Enterprise): (Latitude): (Inspiron): (Dimension): (OptiPlex): (Dell Precision): Teknisk support Faxnr. til teknisk support Kundeservice private kunder/mindre virksomheder Kundeservice Salg private kunder/mindre virksomheder Relationssalg Fax private kunder/mindre virksomheder Fax relationssalg Omstilling Fax omstilling Websted: support.ap.dell.com Teknisk support (Dimension og Inspiron ) Teknisk support (OptiPlex, Latitude og Dell Precision ) Teknisk support (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect og PowerVault ) Områdekoder, lokale numre og frikaldsnumre Hotline Gold Queue (EU) Kunderådgivning Store erhvervskunder Globale kundeprogrammer Afdeling for mellemstore virksomheder Afdeling for private kunder/mindre virksomheder Produktvejledning

17 Land (by) Internationalt præfiks Landekode Bykode Indien Teknisk support Salg Irland (Cherrywood) Internationalt præfiks: 16 Landekode: Teknisk support Bykode: 1 Teknisk support Storbritannien (kun for opkald i Storbritannien) Italien (Milano) Landekode: 39 Bykode: 02 Navn på afdeling eller serviceområde, websted og -adresse Områdekoder, lokale numre og frikaldsnumre Kundeservice private kunder Kundeservice mindre virksomheder Kundeservice Storbritannien (kun for opkald i Storbritannien) Kundeservice større virksomheder Kundeservice større virksomheder (kun for opkald i Storbritannien) Salg Irland Salg Storbritannien (kun for opkald i Storbritannien) Fax/Faxnr. til salg Omstilling support.euro.dell.com/it/it/ dell/ Private kunder/mindre virksomheder Teknisk support Kundeservice Fax Omstilling Større virksomheder Teknisk support Kundeservice Fax Omstilling Produktvejledning 17

18 support.dell.com Land (by) Internationalt præfiks Landekode Bykode Japan (Kawasaki) 1 Landekode: 81 Bykode: 44 Navn på afdeling eller serviceområde, websted og -adresse Websted: support.jp.dell.com Teknisk support (servere) Frikaldsnummer: Teknisk support uden for Japan (servere) Teknisk support (Dimension og Inspiron ) Frikaldsnummer: Teknisk support uden for Japan (Dimension og Inspiron) Teknisk support (Dell Precision, OptiPlex og Latitude ) Teknisk support uden for Japan (Dell Precision, OptiPlex og Latitude) Områdekoder, lokale numre og frikaldsnumre Frikaldsnummer: Teknisk support (Axim ) Frikaldsnummer: Teknisk support uden for Japan (Axim) Faxboksservice timers automatiseret ordreservice Kundeservice Salg virksomheder (op til 400 ansatte) Salg Privilegerede kunder (over 400 medarbejdere) Salg store erhvervskunder (over medarbejdere) Salg den offentlige sektor (offentlige institutioner, uddannelsesinstitutioner og sygehusvæsenet) Japan Globalt segment Private kunder Omstilling Produktvejledning

19 Land (by) Internationalt præfiks Landekode Bykode Kina (Xiamen) Landekode: 86 Bykode: 592 Korea (Seoul) 1 Landekode: 82 Bykode: 2 Navn på afdeling eller serviceområde, websted og -adresse Områdekoder, lokale numre og frikaldsnumre Websted for teknisk support: support.dell.com.cn til teknisk support: Faxnr. til teknisk support Teknisk support (Dimension og Inspiron ) Frikaldsnummer: Teknisk support (OptiPlex, Latitude Frikaldsnummer: og Dell Precision ) Teknisk support (servere og lagring) Frikaldsnummer: Teknisk support (projektorer, PDA'er, printere, Frikaldsnummer: switches, routere osv.) Kundeoplevelse Frikaldsnummer: Private kunder/mindre virksomheder Frikaldsnummer: Afdeling for privilegerede kunder (PAD) Frikaldsnummer: Store erhvervskunder GCP Frikaldsnummer: Store erhvervskunder nøglekunder Frikaldsnummer: Store erhvervskunder nord Frikaldsnummer: Store erhvervskunder nord: den offentlige sektor Frikaldsnummer: og uddannelsessektoren Store erhvervskunder øst Frikaldsnummer: Store erhvervskunder øst: den offentlige sektor Frikaldsnummer: og uddannelsessektoren Store erhvervskunder Queue Team Frikaldsnummer: Store erhvervskunder syd Frikaldsnummer: Store erhvervskunder vest Frikaldsnummer: Store erhvervskunder reservedele Frikaldsnummer: Teknisk support Frikaldsnummer: Salg Frikaldsnummer: Kundeservice (Seoul, Korea) Frikaldsnummer: Kundeservice (Penang, Malaysia) Fax Omstilling Produktvejledning 19

20 support.dell.com Land (by) Internationalt præfiks Landekode Bykode Luxembourg Landekode: 352 Macao Landekode: 853 Malaysia (Penang) Landekode: 60 Bykode: 4 Mexico Landekode: 52 New Zealand Landekode: 64 Navn på afdeling eller serviceområde, websted og -adresse Områdekoder, lokale numre og frikaldsnumre Teknisk support (Bruxelles, Belgien) Salg private kunder/mindre virksomheder Frikaldsnummer: (Bruxelles, Belgien) Salg til erhvervskunder (Bruxelles, Belgien) Kundeservice (Bruxelles, Belgien) Fax (Bruxelles, Belgium) Omstilling (Bruxelles, Belgium) Teknisk support Frikaldsnummer: Kundeservice (Penang, Malaysia) Transaktionssalg Frikaldsnummer: Teknisk support (Dell Precision, OptiPlex og Latitude) Frikaldsnummer: Teknisk support (Dimension og Inspiron) Frikaldsnummer: Kundeservice Transaktionssalg Frikaldsnummer: Salg til erhvervskunder Frikaldsnummer: Teknisk support eller Salg eller Kundeservice eller Hovednummer eller (New Zealand): (Australien): Private kunder/mindre virksomheder Den offentlige sektor/større virksomheder Salg Fax Produktvejledning

21 Land (by) Internationalt præfiks Landekode Bykode Norge (Lysaker) Landekode: 47 Østrig (Wien) Internationalt præfiks: 900 Landekode: 43 Bykode: 1 Polen (Warszawa) Internationalt præfiks: 011 Landekode: 48 Bykode: 22 Navn på afdeling eller serviceområde, websted og -adresse -adresse til support (bærbare computere): -adresse til support (stationære computere): -adresse til support (servere): Teknisk support Kundeservice Kundeservice private kunder/mindre virksomheder Omstilling Fax omstilling Salg private kunder/mindre virksomheder Fax private kunder/mindre virksomheder Kundeservice private kunder/mindre virksomheder Kundeservice Preferred Accounts/større virksomheder Teknisk support private kunder/mindre virksomheder Teknisk support Preferred Accounts/større virksomheder Områdekoder, lokale numre og frikaldsnumre Omstilling Telefonnr. til kundeservice Kundeservice Salg Faxnnr. til kundeservice Fax reception Omstilling Produktvejledning 21

22 support.dell.com Land (by) Internationalt præfiks Landekode Bykode Portugal Landekode: 351 Schweiz (Genève) Landekode: 41 Bykode: 22 Singapore (Singapore) 5 Landekode: 65 Spanien (Madrid) Landekode: 34 Bykode: 91 Navn på afdeling eller serviceområde, websted og -adresse Områdekoder, lokale numre og frikaldsnumre support.euro.dell.com/pt/en/ dell/ Teknisk support Kundeservice Salg eller eller eller Fax fransktalende kunder (HSB og større virksomheder): support.euro.dell.com/ch/fr/ dell/ Teknisk support (private kunder/mindre virksomheder) Teknisk support (større virksomheder) Kundeservice (private kunder/mindre virksomheder) Kundeservice (større virksomheder) Fax Omstilling Teknisk support Frikaldsnummer: Kundeservice (Penang, Malaysia) Transaktionssalg Frikaldsnummer: Salg til erhvervskunder Frikaldsnummer: support.euro.dell.com/es/es/ dell/ Private kunder/mindre virksomheder Teknisk support Kundeservice Salg Omstilling Fax Større virksomheder Teknisk support Kundeservice Omstilling Fax Produktvejledning

23 Land (by) Internationalt præfiks Landekode Bykode Storbritannien (Bracknell) Landekode: 44 Websted for kundeservice support.euro.dell.com/uk/en/ecare/form/home.asp Bykode: 1344 Teknisk support (større virksomheder/preferred Kundeafdeling/Afdeling for privilegerede kunder (over 1000 medarbejdere]) Sverige (Upplands Vasby) Landekode: 46 Bykode: 8 Navn på afdeling eller serviceområde, websted og -adresse Områdekoder, lokale numre og frikaldsnumre Teknisk support (direkte/pad og generel) Kundeservice globale kunder Kundeservice private kunder/mindre virksomheder Kundeservice større virksomheder Kundeservice Privilegerede kunder ( medarbejdere) Kundeservice den offentlige sektor Kundeservice lokale myndigheder og uddannelsessektoren Kundeservice sygehusvæsenet Salg private kunder/mindre virksomheder Salg større virksomheder/den offentlige sektor Fax private kunder/mindre virksomheder adresse til support for Latitude og Inspiron: -adresse til support for OptiPlex: -adresse til support for servere: Teknisk support Kundeservice Kundeservice private kunder/mindre virksomheder Support til medarbejderindkøbsprogram (EPP - Employee Purchase Program) Faxnr. til teknisk support Salg Produktvejledning 23

Phaser 3200MFP. Brugervejledning 604E39390

Phaser 3200MFP. Brugervejledning 604E39390 Phaser 3200MFP Brugervejledning 604E39390 2007 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Den hævdede ophavsretsbeskyttelse omfatter alle former for og alt indhold i ophavsretligt beskyttet materiale

Læs mere

GE Healthcare Life Sciences. ImageQuant LAS 500. Betjeningsvejledning. Oversat fra engelsk

GE Healthcare Life Sciences. ImageQuant LAS 500. Betjeningsvejledning. Oversat fra engelsk GE Healthcare Life Sciences ImageQuant LAS 500 Betjeningsvejledning Oversat fra engelsk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 1.1 Vigtig brugerinformation... 1.2 Forskriftsmæssige

Læs mere

Varemærker Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Bemærkning Alle oplysninger i

Varemærker Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Bemærkning Alle oplysninger i Varemærker Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Bemærkning Alle oplysninger i denne brugervejledning kan ændres uden forbehold. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler. Brugervejledning

Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler. Brugervejledning Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler Brugervejledning Sikkerhedsinformation Læs venligst denne vejledning Tag dig tid til at følge denne brugervejledning omhyggeligt. Den vil hjælpe dig til at installere

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VERBATIM-HARDDISKE

BRUGERVEJLEDNING VERBATIM-HARDDISKE BRUGERVEJLEDNING VERBATIM-HARDDISKE Rev. 202 Kære bruger Tak, fordi du valgte en Verbatim-harddisk som ekstern datalagringsenhed. For at sikre en optimal brug og betjening anbefaler vi, at du læser denne

Læs mere

Dansk. Brugervejledning. ET2012 serie

Dansk. Brugervejledning. ET2012 serie Brugervejledning MODE MENU ET2012 serie DA6991 Første udgave November 2011 Ophavsret 2011 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne manual, herunder produkterne og softwaret

Læs mere

Din brugermanual VIEWSONIC N3246 http://da.yourpdfguides.com/dref/2645755

Din brugermanual VIEWSONIC N3246 http://da.yourpdfguides.com/dref/2645755 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt.

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Brugsanvisning Førsteklasses designtelefon med touchscreen Model nr. KX-PRX150NE Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Læs dette dokument, og gem det til fremtidig brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Om ikonerne. Nedenfor viste ikoner anvendes som indikation af arten af oplysninger, der skal overholdes.

Om ikonerne. Nedenfor viste ikoner anvendes som indikation af arten af oplysninger, der skal overholdes. Sørg for at læse disse bemærkninger, inden du anvender kameraet Bemærkninger om sikkerhed Sørg for at anvende kameraet korrekt. Læs disse bemærkninger om sikkerhed samt din Brugervejledning omhyggeligt

Læs mere

Divar MR digital videooptager

Divar MR digital videooptager Divar MR digital videooptager Typenummer DVR-8K, DVR-16K, DVR-8L, DVR-16L da Brugervejledning_da Digital videooptager Indholdsfortegnelse da 1 Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhed 3 1.1 Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine Læs dette først Sikkerhedsoplysninger Oplysninger om denne maskine Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgængeligt sted. Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger

Læs mere

FARVELASERPRINTER Brugervejledning. CLP-300 Series

FARVELASERPRINTER Brugervejledning. CLP-300 Series FARVELASERPRINTER Brugervejledning CLP-300 Series Denne håndbog er kun leveret til oplysningsformål. Alle oplysninger indeholdt heri kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel. Samsung Electronics

Læs mere

Monolaserprinter Brugerhåndbog

Monolaserprinter Brugerhåndbog ML-1640 Series ML-2240 Series Monolaserprinter Brugerhåndbog forestil dig mulighederne Tak, fordi du har købt et Samsung-produkt. Du kan få endnu bedre service ved at registrere dit produkt på www.samsung.com/global/register

Læs mere

Brugervejledning. Hybrid IP-PBX. Modellnr. KX-NS700

Brugervejledning. Hybrid IP-PBX. Modellnr. KX-NS700 Brugervejledning Hybrid IP-PBX Modellnr. KX-NS700 Tak fordi du købte dette Panasonic-produkt. Vejledningen skal læses omhyggeligt før brug af produktet og gemmes til fremtidig brug. Sørg især for at læse

Læs mere

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM Tab 6, 12 Tab 5, 11 Tab 4, 10, Tab 3, 9, 15 Tab 2, 8, 14 Oplysninger om sikkerhed og regler Dansk Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til at følge

Læs mere

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2)

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) 2.4. udgave DA Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Indholdsfortegnelse Kom godt i gang 3 Binding og tilslutning 5 Konfigurer din sensor 7 Find din sensor

Læs mere

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 1.1. udgave DA Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 4 Oplad

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color C75/J75 Press Sikkerhedsvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color C75/J75 Press Sikkerhedsvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox, og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. ENERGY STAR og ENERGY

Læs mere

Brugervejledning Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10)

Brugervejledning Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Brugervejledning Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) 1.1. udgave DA Brugervejledning Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Om dit tilbehør 4 Taster

Læs mere

Moov/Navman Spirit Serien. Hardware-vejledning

Moov/Navman Spirit Serien. Hardware-vejledning Moov/Navman Spirit Serien Hardware-vejledning Vigtig sikkerhedsinformation LÆS OMHYGGELIGT NEDENSTÅENDE INDEN INSTALLATION AF PRODUKTET I BILEN Dette er et alarmsymbol. Det bruges til at advare dig om

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Store n Go Portable Hard Drive esata/usb2.0 Combo

Store n Go Portable Hard Drive esata/usb2.0 Combo Store n Go Portable Hard Drive esata/usb2.0 Combo Brugervejledning Dansk Introduktion Tak for, at du har købt denne bærbare harddisk fra Verbatim med den hurtige og nemme Powered esata-grænseflade. Før

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Brugervejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Brugervejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Brugervejledning Sikkerhedsforanstaltninger Læs disse enkle retningslinjer. Overtrædelse af reglerne kan være farligt eller ulovligt. Yderligere oplysninger finder

Læs mere

VIDEOJET connect 7000

VIDEOJET connect 7000 VIDEOJET connect 7000 VJC-7000-90 da Installation Manual_da VIDEOJET connect 7000 da 3 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4. Om denne vejledning 4.2 Juridiske oplysninger 4.3 Sikkerhedsforskrifter 4.4 Vigtige

Læs mere

Komgodtigang. Indhold: - Oplysninger om bl.a. sikkerhed og garanti - Konfiguration af computeren - Programretablering - Fejlfinding - Hjælp og service

Komgodtigang. Indhold: - Oplysninger om bl.a. sikkerhed og garanti - Konfiguration af computeren - Programretablering - Fejlfinding - Hjælp og service Komgodtigang Indhold: - Oplysninger om bl.a. sikkerhed og garanti - Konfiguration af computeren - Programretablering - Fejlfinding - Hjælp og service Komgodtigang Bemærk Før du bruger oplysningerne i

Læs mere

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes Indholdsfortegnelse Indsæt til dansk sprog 4 Mange tak 5 Pakkens indhold 5 Funktioner 6 Lær Coby

Læs mere

TravelMate 530-serien. Brugerhåndbog

TravelMate 530-serien. Brugerhåndbog TravelMate 530-serien Brugerhåndbog Copyright 2003 Acer Incorporated. Alle rettigheder forbeholdes. Brugerhåndbog til TravelMate 530-serien Først udgivet: Februar 2003 Der kan foretages ændringer i denne

Læs mere

www.htc.com Brugervejledning

www.htc.com Brugervejledning www.htc.com Brugervejledning Læs inden du fortsætter BATTERIET ER IKKE OPLADT NÅR DU TAGER DET UD AF BOKSEN. FJERN IKKE BATTERIPAKKEN, NÅR ENHEDEN OPLADER. DIN GARANTI UGYLDIGGØRES, HVIS DU ÅBNER ELLER

Læs mere

www.htc.com Brugervejledning

www.htc.com Brugervejledning www.htc.com Brugervejledning Læs inden du fortsætter BATTERIET ER IKKE OPLADT NÅR DU TAGER DET UD AF BOKSEN. FJERN IKKE BATTERIPAKKEN, NÅR ENHEDEN OPLADER. DIN GARANTI UGYLDIGGØRES, HVIS DU ÅBNER ELLER

Læs mere