Drivteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service. Driftsvejledning. MOVITRAC LTE-B / LTP Tilbehør

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Drivteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service. Driftsvejledning. MOVITRAC LTE-B / LTP Tilbehør"

Transkript

1 Drivteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B / LTP Tilbehør Udgave 07/ / DA

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 1 Vigtige anvisninger Anvendelse af driftsvejledningen Sikkerhedsanvisningernes opbygning Garantikrav Ansvarsfriholdelse Ophavsret Bortskaffelse Sikkerhedsanvisninger Forudgående bemærkninger Generelt Målgruppe Formålsbestemt anvendelse Transport Installation / montering Elektrisk forbindelse Sikker afbrydelse Idrifttagning / drift Drift og service Bremsemodstande Bremsemodstande i flad udførelse HF-netfilter Støjemission Tekniske data Mål Enkel idrifttagning Netdrosler Tekniske data Mål Udgangsdrosler Tekniske data Mål Indeks Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B / LTP Tilbehør 3

4 Vigtige anvisninger 1 Anvendelse af driftsvejledningen Driftsvejledning 1 Vigtige anvisninger 1.1 Anvendelse af driftsvejledningen Driftsvejledningen er en del af produktet og indeholder vigtige anvisninger vedrørende drift og service. Driftsvejledningen henvender sig til alle personer, som udfører monterings-, installations-, idrifttagnings- og vedligeholdelsesarbejde på produktet. Driftsvejledningen skal altid være tilgængelig og i læsbar stand. Sørg for, at personerne med ansvar for anlægget og driften, samt personer, der på eget ansvar arbejder på anlægget, har læst og forstået hele driftsvejledningen. Ved uklarheder og yderligere behov for information kontaktes SEW-EURODRIVE. 1.2 Sikkerhedsanvisningernes opbygning Sikkerhedsanvisningerne i driftsvejledningen er opbygget på følgende måde: Piktogram SIGNALORD! Faretype og -kilde. Mulige følger af manglende overholdelse. Foranstaltninger til risikoforebyggelse. Piktogram Signalord Betydning Følger af manglende overholdelse Eksempel: FARE! Umiddelbart truende fare Dødsfald eller alvorlige kvæstelser Generel fare ADVARSEL! Mulig farlig situation Dødsfald eller alvorlige kvæstelser FORSIGTIG! Mulig farlig situation Lettere kvæstelser Specifik fare, f.eks. stød FORSIGTIG! Mulige materielle skader Beskadigelse af drivsystemet eller dets omgivelser BEMÆRK Nyttig anvisning eller nyttigt råd. Gør det lettere at betjene drivsystemet. 4 Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B / LTP Tilbehør

5 Vigtige anvisninger Garantikrav 1 Overholdelsen af driftsvejledningen er en forudsætning for: Fejlfri drift Garantiens dækning Læs derfor driftsvejledningen igennem, inden produktet tages i brug! 1.3 Garantikrav Det er en forudsætning for fejlfri drift og funktion, at anvisningerne i denne driftsvejledning følges, ligesom dette også er en forudsætning for, at eventuelle garantikrav kan gøres gældende. Du bedes derfor læse driftsvejledningen igennem, før produktet tages i brug! Sørg for, at driftsvejledningen altid er tilgængelig for personerne med ansvar for anlægget og driften samt for personer, som på eget ansvar arbejder med apparatet. Sørg endvidere for, at dokumentationsmaterialet foreligger i læsbar stand. 1.4 Ansvarsfriholdelse Overholdelsen af anvisningerne i driftsvejledningerne er den vigtigste forudsætning for sikkert arbejde med MOVITRAC -LT-apparaterne samt for at opnå de anførte produktegenskaber og præstationer. SEW-EURODRIVE kan ikke gøres ansvarlig for skader på personer, ting eller værdigenstande, som kan henføres til manglende overholdelse af anvisningerne i driftsvejledningen. Erstatning for tingsmangler er udelukket i disse tilfælde. 1.5 Ophavsret SEW-EURODRIVE. Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for mangfoldiggørelse også i uddrag, bearbejdning, distribution og andre former for udnyttelse er forbudt. Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B / LTP Tilbehør 5

6 Vigtige anvisninger 1 Bortskaffelse 1.6 Bortskaffelse Ved bortskaffelse af disse dele skal de lokale bestemmelser for affaldsbortskaffelse følges: Elektronikaffald (printkort) Plast (kabinet) Stålplader Kobber 6 Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B / LTP Tilbehør

7 Sikkerhedsanvisninger Forudgående bemærkninger 2 2 Sikkerhedsanvisninger Nedenstående grundlæggende sikkerhedsanvisninger skal sikre, at personskader og materielle skader undgås. Brugeren skal sikre, at de grundlæggende sikkerhedsanvisninger overholdes. Sørg for, at de personer, der har ansvaret for anlægget og driften, samt personer, der arbejder med apparatet på eget ansvar, har læst og forstået driftsvejledningen. Ved uklarheder og yderligere behov for information kontaktes SEW-EURODRIVE. 2.1 Forudgående bemærkninger De følgende sikkerhedsanvisninger gælder især ved anvendelsen af frekvensomformere og tilhørende tilbehør. Ved anvendelse af motordrevne drev eller gearmotorer skal de relevante sikkerhedsanvisninger i den pågældende driftsvejledning overholdes. Overhold også de supplerende sikkerhedshenvisninger i denne driftsvejlednings enkelte kapitler. 2.2 Generelt FARE! Under driften kan omformere og disses tilbehørsdele have spændingsførende, blotlagte dele iht. den gældende kapslingsklasse. Dødsfald eller alvorlige kvæstelser. Opgaver i forbindelse med transport, opbevaring, opstilling/montering, tilslutning, idrifttagning, vedligeholdelse og reparationer må kun udføres af kvalificeret personale, idet følgende altid følges nøje: Den/de tilhørende udførlige driftsvejledning/-er Advarsels- og sikkerhedsmærkning på motoren / gearmotoren og elektroniske komponenter Alle andre tilhørende projekteringsdokumenter, idrifttagningsvejledninger og eldiagrammer Anlægsspecifikke bestemmelser og krav Nationale/regionale bestemmelser om sikkerhed og forebyggelse af arbejdsulykker Beskadigede apparater må aldrig installeres. Anmeld eventuelle skader uden ophold til fragtføreren. Ved ikke-tilladt afmontering af nødvendige afdækninger, ikke-formålsbestemt anvendelse, forkert installation eller betjening er der risiko for alvorlige person- eller materielskader. Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B / LTP Tilbehør 7

8 Sikkerhedsanvisninger 2 Målgruppe 2.3 Målgruppe Mekanisk arbejde må kun udføres af kvalificeret personale. Kvalificeret personale i denne henseende er personer, som er fortrolige med opstilling, montering, fejlsøgning og vedligeholdelse af produktet. De skal desuden have følgende kvalifikationer: Uddannelse inden for maskinkonstruktion, f.eks. som mekaniker eller elektromekaniker (med bestået afgangsprøve). De er fortrolige med indholdet af denne driftsvejledning. Elarbejde må kun udføres af kvalificeret personale med kvalifikationer på elområdet. Kvalificeret personale med kvalifikationer på elområdet er i denne henseende personer, som er fortrolige med elektrisk installation, idrifttagning, fejlsøgning og vedligeholdelse af produktet. De skal desuden have følgende kvalifikationer: Uddannelse inden for elektroteknik, f.eks. som elektriker eller elektromekaniker (med bestået afgangsprøve). De er fortrolige med indholdet af denne driftsvejledning. Alt arbejde inden for de øvrige områder, transport, opbevaring, drift og bortskaffelse, skal udføres af personer med den rette uddannelse. 2.4 Formålsbestemt anvendelse Frekvensomformere og deres tilbehør er komponenter til styring af asynkrone motorer. Frekvensomformere er komponenter, der er beregnet til montering i elektriske anlæg og maskiner. Der må under ingen omstændigheder tilsluttes kapacitive belastninger. Driften med kapacitiv belastning kan føre til overspænding og dermed ødelæggelse af apparatet. Ved salg af frekvensomformerne i lande uden for EU / EFTA gælder følgende normer: Ved indbygning i maskiner er idrifttagning af frekvensomformerne (dvs. optagelse af formålsbestemt drift) ikke tilladt, før det er fastslået, at maskinen overholder bestemmelserne i EF-direktiv 98/37/EF (Maskindirektivet); EN Idrifttagning (dvs. optagelse af formålsbestemt drift) er kun tilladt, såfremt EMC-direktivet (2004/108/EF) overholdes. Frekvensomformerne opfylder kravene i lavspændingsdirektivet 2006/95/EF. De harmoniserede standarder i serien EN /DIN VDE T105 sammen med EN /VDE 0660 del 500 og EN 60146/VDE 0558 anvendes til frekvensomformere. Vær opmærksom på de tekniske specifikationer og tilslutningsforudsætningerne på mærkepladen og i driftsvejledningen Sikkerhedsfunktioner Frekvensomformere fra SEW-EURODRIVE må ikke anvendes til sikkerhedsfunktioner uden at være tilsluttet et overordnet sikkerhedssystem. Anvend overordnede sikkerhedssystemer for at garantere maskin- og personsikkerhed. 8 Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B / LTP Tilbehør

9 Sikkerhedsanvisninger Transport Transport Kontrollér produktet for eventuelle transportskader straks efter modtagelse. Beskadigede apparater må aldrig installeres eller tages i drift. Eventuelle skader skal straks anmeldes til fragtføreren. 2.6 Installation / montering Opstilling og køling af apparaterne skal ske i overensstemmelse med reglerne og anvisninger i denne driftsvejledning. Frekvensomformerne skal beskyttes mod ikke tilladt brug. Undgå at bøje komponenterne, og undlad at ændre isoleringsafstandene. Undgå at berøre elektroniske komponenter og kontakter. Frekvensomformere indeholder elektrostatisk udsatte komponenter, som let kan blive beskadiget ved ikke-formålsbestemt håndtering. Elektriske komponenter må ikke beskadiges mekanisk eller ødelægges. Apparatet overholder alle krav til sikker adskillelse af effekt- og elektroniktilslutninger iht. UL508, For at garantere sikker adskillelse skal alle tilsluttede strømkredse ligeledes opfylde kravene om sikker adskillelse. Ved hjælp af egnede foranstaltninger skal det tilses, at den tilsluttede motor ikke starter af sig selv, når der etableres strømforbindelse til omformeren. Anvend de binære indgange DI01 til DI03 med GND/0V til dette formål. Følgende anvendelser er forbudt, medmindre frekvensomformeren udtrykkeligt er beregnet hertil: Anvendelse i eksplosionsfarlige miljøer. Anvendelse i miljøer med skadelige stoffer: Olier Syrer Gasser Dampe Støv Forstyrrende stråling Andre skadelige miljøer Anvendelse til formål, hvor der opstår belastninger i form af mekaniske vibrationer og stød, som overstiger kravene iht. EN Ikke-stationær anvendelse, hvor der opstår belastninger i form af mekaniske vibrationer og stød, som overstiger kravene iht. EN At hhv. omformeren eller de tilhørende tilbehørsdele udfører sikkerhedsfunktioner, som skal garantere maskin- eller personbeskyttelse. Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B / LTP Tilbehør 9

10 Sikkerhedsanvisninger 2 Elektrisk forbindelse 2.7 Elektrisk forbindelse Når der arbejdes på frekvensomformere under spænding, skal de gældende nationale ulykkesforebyggende forskrifter overholdes (f.eks. BGV A3 i Tyskland). Ved installation skal anvisninger om kabeldiameter, sikringer og beskyttelsesledere overholdes. Sikringsforanstaltninger og beskyttelsesindretninger skal overholde de gældende forskrifter (f.eks. EN eller EN ). Jordforbindelse af apparatet er en nødvendig sikringsforanstaltning. Overstrømssikringer er nødvendigt sikkerhedsudstyr. 2.8 Sikker afbrydelse MOVITRAC -LT-apparater og -tilbehør overholder alle krav til sikker adskillelse af effekt- og elektroniktilslutninger iht. EN For at garantere sikker adskillelse skal alle tilsluttede strømkredse ligeledes opfylde kravene om sikker adskillelse. 2.9 Idrifttagning / drift Anlæg med indbyggede frekvensomformere skal eventuelt udstyres med yderligere overvågnings- og sikringsforanstaltninger iht. gældende sikkerhedsbestemmelser, f.eks. lovgivning om teknisk arbejdsudstyr, forskrifter til ulykkesforebyggelse osv. På grund af muligheden for opladede kondensatorer må spændingsførende apparatdele og effekttilslutninger først berøres 10 minutter efter adskillelse af frekvensomformerne fra forsyningsspænding. Overhold alle sålydende mærkninger på frekvensomformeren. Hold alle afdækninger og døre lukkede under driften. Slukningen af drifts-led en og andre visningselementer er ikke nogen indikator for, at apparatet er adskilt fra nettet og spændingsfrit. Mekanisk blokering eller omformerinterne sikkerhedsfunktioner kan forårsage motorstilstand. Afhjælpning af fejlårsagen eller en reset kan medføre, at motoren starter igen af sig selv. Hvis den drevne maskine af sikkerhedsmæssige årsager ikke må starte igen, skal strømtilførslen til omformeren afbrydes, inden fejlen afhjælpes. 10 Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B / LTP Tilbehør

11 Sikkerhedsanvisninger Drift og service Drift og service ADVARSEL! I tilkoblet tilstand vil der på udgangsklemmerne og på de tilsluttede kabler og motorklemmer anligge farlige spændinger. Apparatet er ikke nødvendigvis spændingsfrit, når LED erne og 7-segmentdisplayet er slukkede. Der kan også opstå farlige spændinger, når apparatet er spærret, og motoren står stille. Der kan stadig være høje spændinger ved klemmerne og i apparatet i op til 10 minutter efter strømafbrydelsen. Dødsfald eller alvorlige kvæstelser som følge af elektrisk stød. Sluk for strømmen til MOVITRAC LT mindst 10 minutter, før der arbejdes på apparatet. ADVARSEL! Omformerinterne sikkerhedsfunktioner eller mekanisk blokering kan forårsage motorstilstand. Afhjælpning af fejlårsagen eller en reset kan medføre, at motoren starter igen af sig selv. Dødsfald eller alvorlige kvæstelser. Adskil apparatet fra strømmen, inden fejlen afhjælpes. Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B / LTP Tilbehør 11

12 Bremsemodstande 3 Bremsemodstande i flad udførelse 3 Bremsemodstande 3.1 Bremsemodstande i flad udførelse Bremsemodstand type Kapslingsklasse IP20 1) BW LT Kapslingsklasse IP55 1) BW LT Produktnummer Modstandsværdi 100 R77 50 R77 Til MOVITRAC LTE-B.. BG 2 & 3 Til MOVITRAC LTP.. 1) Ingen UL-godkendelse x5 x10 x20 ED x1 x1.1 x1.25 x1.43 x1.67 x2 x2.5 x % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 5% P P[W] ED ED SD (max 120s) t[s] 64027AXX Funktionalitet MOVITRAC -LT-softwaren beskytter bremsemodstandene BW LT mod overbelastning, hvorfor der ikke behøves eksterne overbelastningsrelæer En intern smelteindsats sikrer fejlfri drift Disse fastgøres på siden af køleenheden på MOVITRAC LTP eller installeres i køleenheden på MOVITRAC LTE-B og er således fuldt integrerede Pladsbesparende Parallel anordning til krævende opgaver med MOVITRAC LTP Disse apparattyper understøttes MOVITRAC LTE-B MOVITRAC LTP Vigtige tekniske egenskaber IP00 Trådviklet Metalindkapslet kabinet 12 Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B / LTP Tilbehør

13 Bremsemodstande Bremsemodstande i flad udførelse Tekniske data Modstand Produktnummer Tekniske data Mål [mm] [tomme] BW LT watt vedvarende effekt, 188 x 41 x 9 7,402 x 1,614 x 0, kw spids i 0,125 sek. BW LT x 80 x 12 12,99 x 3,150 x 0, Installation Bremsemodstanden fastgøres på siden af køleenheden til MOVITRAC LTP (se nedenfor) eller installeres i køleenheden til MOVITRAC LTE-B. BW LT BW LT AXX 64761AXX Slut bremsemodstanden til klemmerne "+" og BR på MOVITRAC LT. Orienteringen spiller ingen rolle. Kontrollér inden idrifttagning, at monteringsskruer og fjederskiver sidder korrekt. BEMÆRK Til anvendelser med større bremsekraft kan der installeres maks. 2 modstande, én på hver side af MOVITRAC LTP. Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B / LTP Tilbehør 13

14 Bremsemodstande 3 Bremsemodstande i flad udførelse Enkel idrifttagning Ved MOVITRAC LTE-B: Indstil parameter 34 til "1" for at frigøre bremse-chopperen. Ved MOVITRAC LTP: For at frigøre bremse-chopperen indstilles parameter 2-23 på følgende måde: 1: Frigørelse, lav effekt 2: Frigørelse, høj effekt 3: Frigørelse, ekstern beskyttelse BEMÆRK Forskellen mellem høj og lav effekt er softwarebeskyttelsesgraden, som modvirker skader på drevet og modstanden. 14 Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B / LTP Tilbehør

15 HF-netfilter Støjemission 4 4 HF-netfilter Filtre monteret på siden eller på bagpladen til overholdelse af EMC-normen for effektrelateret støjemission. Funktionalitet Enkel installation og eftermontering Minimalt kablingsbehov med fortrukne filter-omformer-kabler Ekstremt specifikke komponenter sikrer færre aktiveringer af beskyttelsesafbryderen Overholder EMC-støjemissionsnormerne (EN 61000) Disse apparattyper understøttes MOVITRAC LTE-B MOVITRAC LTP 4.1 Støjemission For så vidt angår støjemission overholder MOVITRAC LT grænseværdierne i normerne EN og EN og kan derfor anvendes både i industrien og i hjemmet (småindustri). Type / klassifikation 230 V, 1-faset 230 V / 400 V, 3-faset 525 V / 575 V, 3-faset Produktnummer LTE-B xxxx 2B1-x-xx LTP-A xxxx 2B1-x-xx LTE-B xxxx 201-x-xx LTE-B xxxx 2A3-x-xx LTE-B xxxx 5A3-x-xx LTE-B xxxx 203-x-xx LTE-B xxxx 203-x-xx LTE-A xxxx 2A3-x-xx LTE-A xxxx 5A3-x-xx LTP-A xxxx 603-x-xx Kategori C1 (Klasse B) Kategori C2 (Klasse A) Ekstra filtrering kræves ikke Anvend skærmede motorkabler. Kategori C3 Anvend et eksternt filter af typen NF LT 2B1 0xx. Anvend skærmede motorkabler. Anvend et eksternt filter af typen NF LT 5B3 0xx. Ekstra filtrering kræves ikke Anvend skærmede motorkabler. Anvend et eksternt filter af typen NF LT 5B3 0xx. Anvend skærmede motorkabler. Ekstra filtrering kræves ikke Anvend et skærmet Anvend skærmede motorkabler. motorkabel < 5 m Eksternt filter kræves. Anvend skærmede motorkabler. Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B / LTP Tilbehør 15

16 HF-netfilter 4 Tekniske data 4.2 Tekniske data Type NF LT 2B1 010 NF LT 5B3 006 NF LT 2B1 016 NF LT 5B3 016 NF LT 5B3 030 Omformerstørrelse Produktnummer Netspænding [V] Nominel spænding [V] Faser Nominel strøm (40 C [A] omgivelsestemperatur) Overbelastningsevne 1,5 udgangsstrøm i 3 minutter / time 2,5 udgangsstrøm i 30 sekunder / time Jordslutning [ma] < 1 5 < 1 11 Mål (L B H) [mm] [tomme] 7,87 3,54 1,77 11,8 4,53 1,97 7,87 3,54 1,77 11,8 4,53 1,97 11,8 7,48 1,97 Vægt [kg] 0,8 1,5 1,55 1,9 16 Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B / LTP Tilbehør

17 HF-netfilter Mål Mål d 1 W 2 W 1 M4 h AXX Type NF LT 2B1 010 NF LT 5B3 006 NF LT 2B1 016 NF LT 5B3 016 NF LT 5B3 030 Størrelse Mål W 1 [mm] ,6 [tomme] 3,54 4,49 7,35 W 2 [mm] ,6 [tomme] 2,36 2,76 5,77 h 1 [mm] [tomme] 7,87 11,81 11,81 d 1 [mm] [tomme] 1,81 2,01 2,01 Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B / LTP Tilbehør 17

18 HF-netfilter 4 Enkel idrifttagning 4.4 Enkel idrifttagning HF-netfiltre fastgøres på bagsiden af køleenheden til MOVITRAC LTP og integreres således nemt i komponenten. Ved MOVITRAC LTE-B installeres filteret ved siden af apparatet. Fastgørelseshullerne til den kombinerede komponent er de samme som til soloomformeren. Skruer medfølger. Spændingsforsyningen sluttes til filteret. Forsyningsnettets jordleder skal sluttes til filteret, ellers virker filteret ikke. Slut filterkablerne til omformerindgangen og -jordforbindelsespunktet i overensstemmelse med kabelmærkningen. I filteret er der indbygget kondensatorer mellem fase og jord, derfor løber der en afledestrøm ved normal drift. Derfor er en godt jordforbindelse nødvendig. Den skal være tilsluttet, inden der sluttes spænding til filteret. 18 Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B / LTP Tilbehør

19 Netdrosler Enkel idrifttagning 5 5 Netdrosler 54801AXX Netdrosler reducerer harmonisk forvrængning i nettet og beskytter MOVITRAC -LT mod skadelige returvirkninger fra nettet. Netdrosler anvendes også til sikring af effektindgangskredsene på MOVITRAC LT mod overspændingsspidser, som f.eks. forårsages af lynnedslag eller af andre apparater i samme net, såsom svejseapparater eller jævnstrømsmotorer. Grundapparaterne MOVITRAC LTP i BG 4, 5 og 6 er udstyret med trefasede netdrosler. Det forbedrer produkternes robusthed væsentligt. Der kræves en ekstern drossel til omformere med 220 V eller 400 V og en effekt på 0,37 kw (0,5 hk) til 5,5 kw (7,5 hk), der drives i et net med ringere spændingskvalitet. Ringere spændingskvalitet kan f.eks. skyldes: En lokal generator Stor belastning i samme net Store dv- / dt-spændingsudsving Pumpestationen i det fri med ubeskyttede forsyningsledninger, som kan rammes af lynnedslag Krananvendelser Ved spændingsforsyning via samleskinne Til omformerne MOVITRAC LTP med 575 V fra 0,75 kw (1 hk) til 5,5 kw (7,5 hk) kræves altid en ekstern netdrossel. Alle omformere fra 7,5 kw (10 hk) er udstyret med en indbygget drossel og kræver derfor ingen ekstern drossel til transientbeskyttelse. Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B / LTP Tilbehør 19

20 Netdrosler 5 Tekniske data 5.1 Tekniske data Type Produktnummer ND LT Kapslingsklasse Størrelse Fase Forsyningsspænding [V] Nominel strøm [A] Induktivitet / ben [mh] , V ND LT ,1 ND LT IP ,8 ND LT V 10 2,9 ND LT ,81 ND LT , V ND LT ,1 ND LT IP ,1 ND LT V 10 3,9 ND LT ,8 20 Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B / LTP Tilbehør

21 Netdrosler Mål Mål Enkeltfasestrømkreds [1] L1 L1 [2] PE PE PE' L L H N1 L D N2 B 64028AXX [1] Forsyningsnet [2] Omformer Type L B H N1 N2 D Vægt [mm] [i] [mm] [i] [mm] [i] [mm] [i] [mm] [i] [mm] [i] [kg] [lb] ND LT , , , , ,93 4,8 9 0,19 0,35 1,1 2,43 ND LT , , , , ,32 4,8 9 0,19 0,35 1,8 3,97 ND LT , , , , ,28 6 0,24 1,1 2,43 ND LT , , , , ,83 6 0,24 1,8 3,97 Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B / LTP Tilbehør 21

22 Netdrosler 5 Mål Trefasestrømkreds H Ø D N1 L N2 B 64029AXX [1] Forsyningsnet [2] Omformer Type L B H N1 N2 D Vægt [mm] [i] [mm] [i] [mm] [i] [mm] [i] [mm] [i] [mm] [i] [kg] [lb] ND LT , , , , ,69 4,8 9 0,19 0,35 1,3 2,87 ND LT , , , , ,17 4,8 9 0,19 0,35 2,5 5,51 ND LT , , , , , ,2 0,47 7,2 15,87 ND LT , , , , ,36 5,5 7 0,22 0,28 2,8 6,17 ND LT , , , , ,11 5,5 12 0,22 0,47 3,5 7,72 ND LT , , , , ,70 5,5 12 0,22 0, ,43 22 Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B / LTP Tilbehør

23 Udgangsdrosler Mål 6 6 Udgangsdrosler 54803AXX! Som de fleste andre omformere har også MOVITRAC LT ufiltrerede udgange. Med de fleste applikationer kan der således opnås en tilfredsstillende ydelse. Ved enkelte applikationer anbefales det imidlertid på det kraftigste at anvende et udgangsfilter, som vil kunne forbedre systemets funktionalitet, driftssikkerhed og levetid. Dertil hører: Lange motorkabler op til 300 m (den nom. længde kan fordobles ved anvendelse af en udgangsdrossel) Højkapacitive motorkabler (dvs. "Pyro"-tråd til brandsikring) Flere parallelkoblede motorer Motorer uden omformeregnet isolering (som regel ældre motorer) Til MOVITRAC LT fås en række kvalitetsudgangsdrosler med følgende karakteristika: Begrænsning af udgangsspændingsfaldet, normalt < 200 V/µs Begrænsning af transiente overspændinger på motorklemmerne, typisk < 1000 V Undertrykkelse af netrelaterede fejl i lavfrekvensområder Kompensation af kapacitive belastningsstrømme Forringelse af HF-støjemission fra motorkablet Mindre motortab og akustisk støj som følge af ripple Disse apparattyper understøttes MOVITRAC LTE-B (BG 1, 2 & 3) MOVITRAC LTP (BG 1-6) Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B / LTP Tilbehør 23

24 Udgangsdrosler 6 Tekniske data 6.1 Tekniske data Apparat Type Sagsnummer LTE / LTP LTP LTE / LTP Kapslingsklasse Størrelse Fase Nominel spænding [V] Nominel strøm [A] Induktivitet / ben [mh] HD LT HD LT ,3 HD LT ,5 IP00 HD LT ,22 HD LT ,09 HD LT ,065 HD LT HD LT IP ,2 HD LT , Sammenligning af egenskaber udgangsspænding og udgangsstrøm Uden drossel [V] 1 1 [A] AXX Med drossel [V] 1 1 [A] AXX BEMÆRK Et tilpasset filter sikrer, at koblingsimpulsen stiger langsommere og med lavere amplitude. 24 Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B / LTP Tilbehør

25 Udgangsdrosler Mål Mål [1] L1 L2 L3 L1 L2 L3 [2] PE PE H N1 L ØD N2 B 64032AXX Type L B H N1 N2 D Vægt [mm] [i] [mm] [i] [mm] [i] [mm] [i] [mm] [i] [mm] [i] [kg] [lb] HD LT , , , , ,89 4 0,16 1,5 3,31 HD LT , , , , ,17 5 0,20 3 6,61 HD LT , , , , ,24 8 0,32 4,5 9,92 HD LT , , , , ,68 8 0, ,05 HD LT , , , , , , ,50 HD LT , , , , , , ,18 HD LT , , , , ,36 5,5 7 0,22 0,28 1,7 3,75 HD LT , , , , ,76 5,5 7 0,22 0,28 3,2 7,05 HD LT , , , , ,76 5,5 7 0,22 0,28 3,2 7,05 Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B / LTP Tilbehør 25

26 7 Indeks 7 Indeks A Ansvarsfriholdelse...5 B Bortskaffelse...6 Bremsemodstande...12 Enkel idrifttagning...14 Installation...13 Tekniske data...13 Bremsemodstande i flad udførelse...12 D Drift...11 Drosler, net (indgang)...19 Drosler, udgang...23 F Forklaring...4 G Garantikrav...5 Genanvendelse...6 H HF-netfilter...15 I Idrifttagning...9 Indgangsdrosler (netdrosler)...19 Installation...9 N Netdrosler...19 Mål...21 Tekniske data...20 Netfilter...15 Enkel idrifttagning...18 Mål...17 Tekniske data...16 O Ophavsret...5 S...11 Sikkerhedsanvisninger...7 Drift og service...11 Installation og idrifttagning...9 Støjemission...15 U Udgangsdrosler...23 Mål...25 Tekniske data...24 V Vigtige anvisninger Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B / LTP Tilbehør

27 Adressfortegnelse Adressfortegnelse Tyskland Hovedkontor Produktionsværk Competence Center Bruchsal Mitte Nord Ost Süd West SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42 D Bruchsal Postfachadresse Postfach 3023 D Bruchsal SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 1 D Graben-Neudorf SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Alte Ricklinger Straße D Garbsen (bei Hannover) SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Dänkritzer Weg 1 D Meerane (bei Zwickau) SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Domagkstraße 5 D Kirchheim (bei München) SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Siemensstraße 1 D Langenfeld (bei Düsseldorf) Elektronik SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42 D Bruchsal Drive Hotline / 24-timers tilkaldevagt Yderligere adresser på service-stationer i Tyskland fås på forespørgsel. Tlf Fax Tlf Fax Tlf Fax Tlf Fax Tlf Fax Tlf Fax Tlf Fax SEWHELP Frankrig Produktionsværk Haguenau SEW-USOCOME 48-54, route de Soufflenheim B. P F Haguenau Cedex Produktionsværk Forbach SEW-EUROCOME Zone Industrielle Technopôle Forbach Sud B. P F Forbach Cedex er Bordeaux Lyon Paris SEW-USOCOME Parc d'activités de Magellan 62, avenue de Magellan - B. P. 182 F Pessac Cedex SEW-USOCOME Parc d'affaires Roosevelt Rue Jacques Tati F Vaulx en Velin SEW-USOCOME Zone industrielle 2, rue Denis Papin F Verneuil I'Etang Yderligere adresser på service-stationer i Frankrig fås på forespørgsel. Tlf Fax Tlf Tlf Fax Tlf Fax Tlf Fax /

28 Adressfortegnelse Algeriet Alger Réducom 16, rue des Frères Zaghnoun Bellevue El-Harrach Alger Tlf Fax Argentina Buenos Aires SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A. Centro Industrial Garin, Lote 35 Ruta Panamericana Km 37, Garin Tlf Fax Australien er Melbourne SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 27 Beverage Drive Tullamarine, Victoria 3043 Tlf Fax Sydney SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 9, Sleigh Place, Wetherill Park New South Wales, 2164 Tlf Fax Belgien Bruxelles SEW Caron-Vector Avenue Eiffel 5 B-1300 Wavre Tlf Fax Competence Center Industrigear SEW Caron-Vector Rue de Parc Industriel, 31 BE-6900 Marche-en-Famenne Tlf Fax Antwerpen SEW Caron-Vector Glasstraat, 19 BE-2170 Merksem Tlf Fax Brasilien Produktionsværk Sao Paulo SEW-EURODRIVE Brasil Ltda. Avenida Amâncio Gaiolli, Rodovia Presidente Dutra Km 208 Guarulhos SP SAT - SEW ATENDE Yderligere adresser på service-stationer i Brasilien fås på forespørgsel. Tlf Fax Bulgarien Sofia BEVER-DRIVE GMBH Bogdanovetz Str.1 BG-1606 Sofia Cameroun Douala Electro-s Rue Drouot Akwa B. P Douala Tlf Fax Tlf Fax Canada er Toronto SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 210 Walker Drive Bramalea, Ontario L6T3W1 Tlf Fax /2010

Monterings- og driftsvejledning

Monterings- og driftsvejledning Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Monterings- og driftsvejledning Eksplosionssikre gear Type R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W Udgave 07/2011 17012481 / DA SEW-EURODRIVE

Læs mere

CDM Gearmotorer Complete \ Industrigear Drive Management \ Frekvensomformere \ Servo \ Service. Condition Monitoring SERVICE

CDM Gearmotorer Complete \ Industrigear Drive Management \ Frekvensomformere \ Servo \ Service. Condition Monitoring SERVICE CDM Gearmotorer Complete \ Industrigear Drive Management \ Frekvensomformere \ Servo \ Service Condition Monitoring Systemer und og serviceydelser Leistungen für til die zustandsorientierte forebyggende

Læs mere

Udgave. MOVIDRIVE compact MCH4_A 04/2002. Driftsvejledning 10547983 / DA

Udgave. MOVIDRIVE compact MCH4_A 04/2002. Driftsvejledning 10547983 / DA MOVIDRIVE compact MCH4_A Udgave 04/2002 Driftsvejledning 10547983 / DA SEW-EURODRIVE 1 Vigtige bemærkninger... 4 2 Sikkerhedsanvisninger... 6 3 Opbygning... 7 3.1 Typebetegnelse, typeskilte og leveringsomfang...

Læs mere

Operating instructions POSEIDON 2

Operating instructions POSEIDON 2 Operating instructions POSEIDON 2 128330683 b Instruktionsbog... 3 Instruksjonsbok... 17 Instruktionsbok... 32 Käyttöohje... 47 Instruction manual... 62 Betriebsanleitung... 76 Manuel d'instructions...

Læs mere

Teknisk vejledning Strømforsyning

Teknisk vejledning Strømforsyning 2CDC 550 001 D3301 06.2014 Teknisk vejledning Strømforsyning Strømforsyning PS-M-64.1.1 (6201/640.1) Indhold 1 Oplysninger om vejledningen 3 2 Sikkerhed 4 2.1 Anvendte symboler 4 2.2 Bestemmelsesmæssig

Læs mere

Operating instructions POSEIDON 2

Operating instructions POSEIDON 2 Operating instructions POSEIDON 2 128330683 c (05.2014) DA-NO-SV-FI-EN-DE-FR-NL-IT-ES-PT-EL Instruktionsbog... 3-16 Instruksjonsbok... 17-31 Instruktionsbok... 32-46 Käyttöohje... 47-61 Instruction manual...

Læs mere

Operating instructions

Operating instructions Operating instructions SOLAR BOOSTER G/GH/GW 107319183 e (03.2014) Instruktionsbog... 3-31 Instruksjonsbok... 32-59 Instruktionsbok... 60-87 Käyttöohje... 88-117 Printed in Hungary Copyright 2014 Nilfisk-ALTO

Læs mere

Håndbog. Feltbusinterfase DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe. Udgave 09/2007 11478292 / DA

Håndbog. Feltbusinterfase DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe. Udgave 09/2007 11478292 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service Feltbusinterfase DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe Udgave 9/27 11478292 / DA Håndbog SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Vigtige

Læs mere

ICC 2. Register and win! www.kaercher.com 59612240 (12/12)

ICC 2. Register and win! www.kaercher.com 59612240 (12/12) ICC 2 Register and win! www.kaercher.com 59612240 (12/12) Læs denne brugsanvisning før første gangs brug af apparater og følg anvisningerne. Gem brugsanvisningen til senere brug eller til senere ejere.

Læs mere

NEPTUNE 4 FA Operating Instructions

NEPTUNE 4 FA Operating Instructions Operating Instructions 107140469 D Indhold Mærkning af henvisninger 1 Vigtige sikkerhedshenvisninger 2 Beskrivelse 3 Før idriftsættelse 4 Betjening / drift 5 Anvendelsesområder og arbejdsmetoder 6 Efter

Læs mere

SIMOTICS TN Series N-compact

SIMOTICS TN Series N-compact SIMOTICS TN Series N-compact Induktionsmotor Type 1PP8 Driftsvejledning / Installationsanvisninger Edition 03/2015 Answers for industry. 24.03.2015 05:55 V9.03 Indledning 1 Sikkerhedsanvisninger 2 Induktionsmotor

Læs mere

NEPTUNE 5 FA Operating Instructions

NEPTUNE 5 FA Operating Instructions Operating Instructions 107400337 C psi bar NEPTUNE 5 FA 1 2 30 3 4 5 6 29 7 28 27 26 25 24 23 22 21 8 9 10 11 12 13 14 20 psi bar 15 16 17 18 19 Indhold Mærkning af henvisninger 1 Vigtige sikkerhedshenvisninger

Læs mere

Wilo-Control SC-Fire Jockey

Wilo-Control SC-Fire Jockey Pioneering for You Wilo-Control SC-Fire Jockey da Monterings- og driftsvejledning 2 539 953-Ed.01 / 2014-02-Wilo Fig. 1: I ON 0 OFF Monterings- 1 Generelt og driftsvejledning 1.1 Om dette dokument Den

Læs mere

Operating instructions POSEIDON PE/DE

Operating instructions POSEIDON PE/DE Operating instructions POSEIDON PE/DE 106169229 c Printed in Hungary Copyright 2012 Nilfisk-ALTO Instruktionsbog... 3-15 User manual... 16-28 Betriebsanleitung... 29-41 Manuel d instructions... 42-54 Manuale

Læs mere

Sartorius WM-modeller

Sartorius WM-modeller Betjeningsvejledning Sartorius WM-modeller Dynamisk vejning Skal opbevares til senere opslag. Original betjeningsvejledning Sartorius AG 98648-018-91 98648-018-91 Typeskilt Typeskilt Kontrollér, inden

Læs mere

TE 3000-AVR. Käyttöohje Lietoßanas pamåcîba Instrukcija. lv lt. Kasutusjuhend

TE 3000-AVR. Käyttöohje Lietoßanas pamåcîba Instrukcija. lv lt. Kasutusjuhend TE 3000-AVR Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Læs mere

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Betjeningsvejledning. Oversættelse af tysk originalversion

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Betjeningsvejledning. Oversættelse af tysk originalversion Powador. TL - INT 4. TL - INT 8. TL - INT. TL - INT Betjeningsvejledning Oversættelse af tysk originalversion Betjeningsvejledning til installatører og operatører Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger...

Læs mere

Nilfisk E 130.2 Nilfisk E 140.2 Nilfisk E 145.2

Nilfisk E 130.2 Nilfisk E 140.2 Nilfisk E 145.2 Nilfisk E 130.2 Nilfisk E 140.2 Nilfisk E 145.2 Brugsvejledning Copyright 2011 Nilfisk, Division of Nilfisk-Advance A/S Indhold Nilfisk E 130.2 / E 140.2 / E 145.2 1 Sikkerhedsforanstaltninger og advarsler...3

Læs mere

Model HT30220 230 V~, 50 Hz 3000 W, IP25 Maks. Vandtemperatur: 35 C

Model HT30220 230 V~, 50 Hz 3000 W, IP25 Maks. Vandtemperatur: 35 C - DA KSN rettelser 1.pdf 27/10/08 10:17:49 () ELECTRIC POOL HEATER DANISH 7.5 X 10.5 PANTONE 295U 11/15/2007 108---A0-1107 EN 1.pdf 1 13/10/10 09.21 BETJENINGSVEJLEDNING Elektrisk poolvarmer Model HT30220

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth Nordic A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Nilfisk Smart. User Manual 107412814 (09.2014) EN-DA-NO-SV-FI-DE-FR-NL-IT-ES-PT-EL- TR-CS-HU-PL-HR-SL-SK-LV-LT-ET-RU-ZH

Nilfisk Smart. User Manual 107412814 (09.2014) EN-DA-NO-SV-FI-DE-FR-NL-IT-ES-PT-EL- TR-CS-HU-PL-HR-SL-SK-LV-LT-ET-RU-ZH Nilfisk Smart User Manual 107412814 (0.2014) EN-DA-NO-SV-FI-DE-FR-NL-IT-ES-PT-EL- TR-CS-HU-PL-HR-SL-SK-LV-LT-ET-RU-ZH EN DA NO SV FI DE FR NL IT ES PT EL TR CS HU PL HR SL SK LV LT ET RU ZH User Manual...

Læs mere

Smart-UPS DP Nødstrømsforsyning. Model. Brugerhåndbog

Smart-UPS DP Nødstrømsforsyning. Model. Brugerhåndbog Smart- DP ødstrømsforsyning Model SUDP4000I, SUDP6000I, SUDP8000I, SUDP10000I Brugerhåndbog Copyright 1999 American Power Conversion. Alle rettigheder forbeholdes. Enhver gengivelse af denne brugerhåndbog

Læs mere

Roterende elektriske maskiner lavspænding. Instruktion for betjening og vedligehold

Roterende elektriske maskiner lavspænding. Instruktion for betjening og vedligehold Roterende elektriske maskiner lavspænding Instruktion for betjening og vedligehold Atav Les Ateliers de l Avre is a Cemp trademark INDHOLD Side Forord........................ 4 Bemærkning vedrørende elektromagnetisk

Læs mere

Teknisk vejledning Sensorenhed enk.; dbl.

Teknisk vejledning Sensorenhed enk.; dbl. 1273-1-8561 02.07.2014 Teknisk vejledning Sensorenhed enk.; dbl. Enk. (SU-F-1.0.1) Dbl. (SU-F-2.0.1) ABB-free@home Indhold 1 Oplysninger om vejledningen 3 2 Sikkerhed 4 2.1 Anvendte symboler 4 2.2 Bestemmelsesmæssig

Læs mere

Teknisk vejledning Bevægelsessensor/omskifter enkelt

Teknisk vejledning Bevægelsessensor/omskifter enkelt 1273-1-8559 03.07.2014 Teknisk vejledning Bevægelsessensor/omskifter enkelt MSA-F-1.1.1 ABB-free@home Indhold 1 Oplysninger om vejledningen 3 2 Sikkerhed 4 2.1 Anvendte symboler 4 2.2 Bestemmelsesmæssig

Læs mere

DA - dansk. Installations- og driftsvejledning. Vandudlader BEKOMAT 32U (BM32U)

DA - dansk. Installations- og driftsvejledning. Vandudlader BEKOMAT 32U (BM32U) DA - dansk Installations- og driftsvejledning Vandudlader BEKOMAT 32U (BM32U) 01-1889 Kære kunde Tak, fordi De har besluttet Dem for vandudladeren BEKOMAT 32U. For at lette monteringen og installationen

Læs mere

E 130.3, E 140.3, E 145.3

E 130.3, E 140.3, E 145.3 E 130.3, E 140.3, E 145.3 User Manual 128332518 b (05.2014) EN------------ ----------- EN User Manual... 3-18 Instruktionsbog... 19-34 Instruksjonsbok... 35-50 Instruktionsbok... 51-66 Käyttöohje... 67-82

Læs mere

SCM 22-A. Operating instructions Bruksanvisning

SCM 22-A. Operating instructions Bruksanvisning SCM 22-A Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Ръководство за обслужване Instrucţiuni de utilizare Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība

Læs mere

Wilo-Easy Control MS-L 2x4kW

Wilo-Easy Control MS-L 2x4kW Wilo-Easy Control S-L 2x4kW de Einbau- und Betriebsanleitung fi Asennus- ja käyttöohje US Installation and operating instructions el Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας fr Notice de montage et de mise

Læs mere