Drivteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service. Driftsvejledning. MOVITRAC LTE-B / LTP Tilbehør

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Drivteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service. Driftsvejledning. MOVITRAC LTE-B / LTP Tilbehør"

Transkript

1 Drivteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B / LTP Tilbehør Udgave 07/ / DA

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 1 Vigtige anvisninger Anvendelse af driftsvejledningen Sikkerhedsanvisningernes opbygning Garantikrav Ansvarsfriholdelse Ophavsret Bortskaffelse Sikkerhedsanvisninger Forudgående bemærkninger Generelt Målgruppe Formålsbestemt anvendelse Transport Installation / montering Elektrisk forbindelse Sikker afbrydelse Idrifttagning / drift Drift og service Bremsemodstande Bremsemodstande i flad udførelse HF-netfilter Støjemission Tekniske data Mål Enkel idrifttagning Netdrosler Tekniske data Mål Udgangsdrosler Tekniske data Mål Indeks Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B / LTP Tilbehør 3

4 Vigtige anvisninger 1 Anvendelse af driftsvejledningen Driftsvejledning 1 Vigtige anvisninger 1.1 Anvendelse af driftsvejledningen Driftsvejledningen er en del af produktet og indeholder vigtige anvisninger vedrørende drift og service. Driftsvejledningen henvender sig til alle personer, som udfører monterings-, installations-, idrifttagnings- og vedligeholdelsesarbejde på produktet. Driftsvejledningen skal altid være tilgængelig og i læsbar stand. Sørg for, at personerne med ansvar for anlægget og driften, samt personer, der på eget ansvar arbejder på anlægget, har læst og forstået hele driftsvejledningen. Ved uklarheder og yderligere behov for information kontaktes SEW-EURODRIVE. 1.2 Sikkerhedsanvisningernes opbygning Sikkerhedsanvisningerne i driftsvejledningen er opbygget på følgende måde: Piktogram SIGNALORD! Faretype og -kilde. Mulige følger af manglende overholdelse. Foranstaltninger til risikoforebyggelse. Piktogram Signalord Betydning Følger af manglende overholdelse Eksempel: FARE! Umiddelbart truende fare Dødsfald eller alvorlige kvæstelser Generel fare ADVARSEL! Mulig farlig situation Dødsfald eller alvorlige kvæstelser FORSIGTIG! Mulig farlig situation Lettere kvæstelser Specifik fare, f.eks. stød FORSIGTIG! Mulige materielle skader Beskadigelse af drivsystemet eller dets omgivelser BEMÆRK Nyttig anvisning eller nyttigt råd. Gør det lettere at betjene drivsystemet. 4 Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B / LTP Tilbehør

5 Vigtige anvisninger Garantikrav 1 Overholdelsen af driftsvejledningen er en forudsætning for: Fejlfri drift Garantiens dækning Læs derfor driftsvejledningen igennem, inden produktet tages i brug! 1.3 Garantikrav Det er en forudsætning for fejlfri drift og funktion, at anvisningerne i denne driftsvejledning følges, ligesom dette også er en forudsætning for, at eventuelle garantikrav kan gøres gældende. Du bedes derfor læse driftsvejledningen igennem, før produktet tages i brug! Sørg for, at driftsvejledningen altid er tilgængelig for personerne med ansvar for anlægget og driften samt for personer, som på eget ansvar arbejder med apparatet. Sørg endvidere for, at dokumentationsmaterialet foreligger i læsbar stand. 1.4 Ansvarsfriholdelse Overholdelsen af anvisningerne i driftsvejledningerne er den vigtigste forudsætning for sikkert arbejde med MOVITRAC -LT-apparaterne samt for at opnå de anførte produktegenskaber og præstationer. SEW-EURODRIVE kan ikke gøres ansvarlig for skader på personer, ting eller værdigenstande, som kan henføres til manglende overholdelse af anvisningerne i driftsvejledningen. Erstatning for tingsmangler er udelukket i disse tilfælde. 1.5 Ophavsret SEW-EURODRIVE. Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for mangfoldiggørelse også i uddrag, bearbejdning, distribution og andre former for udnyttelse er forbudt. Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B / LTP Tilbehør 5

6 Vigtige anvisninger 1 Bortskaffelse 1.6 Bortskaffelse Ved bortskaffelse af disse dele skal de lokale bestemmelser for affaldsbortskaffelse følges: Elektronikaffald (printkort) Plast (kabinet) Stålplader Kobber 6 Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B / LTP Tilbehør

7 Sikkerhedsanvisninger Forudgående bemærkninger 2 2 Sikkerhedsanvisninger Nedenstående grundlæggende sikkerhedsanvisninger skal sikre, at personskader og materielle skader undgås. Brugeren skal sikre, at de grundlæggende sikkerhedsanvisninger overholdes. Sørg for, at de personer, der har ansvaret for anlægget og driften, samt personer, der arbejder med apparatet på eget ansvar, har læst og forstået driftsvejledningen. Ved uklarheder og yderligere behov for information kontaktes SEW-EURODRIVE. 2.1 Forudgående bemærkninger De følgende sikkerhedsanvisninger gælder især ved anvendelsen af frekvensomformere og tilhørende tilbehør. Ved anvendelse af motordrevne drev eller gearmotorer skal de relevante sikkerhedsanvisninger i den pågældende driftsvejledning overholdes. Overhold også de supplerende sikkerhedshenvisninger i denne driftsvejlednings enkelte kapitler. 2.2 Generelt FARE! Under driften kan omformere og disses tilbehørsdele have spændingsførende, blotlagte dele iht. den gældende kapslingsklasse. Dødsfald eller alvorlige kvæstelser. Opgaver i forbindelse med transport, opbevaring, opstilling/montering, tilslutning, idrifttagning, vedligeholdelse og reparationer må kun udføres af kvalificeret personale, idet følgende altid følges nøje: Den/de tilhørende udførlige driftsvejledning/-er Advarsels- og sikkerhedsmærkning på motoren / gearmotoren og elektroniske komponenter Alle andre tilhørende projekteringsdokumenter, idrifttagningsvejledninger og eldiagrammer Anlægsspecifikke bestemmelser og krav Nationale/regionale bestemmelser om sikkerhed og forebyggelse af arbejdsulykker Beskadigede apparater må aldrig installeres. Anmeld eventuelle skader uden ophold til fragtføreren. Ved ikke-tilladt afmontering af nødvendige afdækninger, ikke-formålsbestemt anvendelse, forkert installation eller betjening er der risiko for alvorlige person- eller materielskader. Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B / LTP Tilbehør 7

8 Sikkerhedsanvisninger 2 Målgruppe 2.3 Målgruppe Mekanisk arbejde må kun udføres af kvalificeret personale. Kvalificeret personale i denne henseende er personer, som er fortrolige med opstilling, montering, fejlsøgning og vedligeholdelse af produktet. De skal desuden have følgende kvalifikationer: Uddannelse inden for maskinkonstruktion, f.eks. som mekaniker eller elektromekaniker (med bestået afgangsprøve). De er fortrolige med indholdet af denne driftsvejledning. Elarbejde må kun udføres af kvalificeret personale med kvalifikationer på elområdet. Kvalificeret personale med kvalifikationer på elområdet er i denne henseende personer, som er fortrolige med elektrisk installation, idrifttagning, fejlsøgning og vedligeholdelse af produktet. De skal desuden have følgende kvalifikationer: Uddannelse inden for elektroteknik, f.eks. som elektriker eller elektromekaniker (med bestået afgangsprøve). De er fortrolige med indholdet af denne driftsvejledning. Alt arbejde inden for de øvrige områder, transport, opbevaring, drift og bortskaffelse, skal udføres af personer med den rette uddannelse. 2.4 Formålsbestemt anvendelse Frekvensomformere og deres tilbehør er komponenter til styring af asynkrone motorer. Frekvensomformere er komponenter, der er beregnet til montering i elektriske anlæg og maskiner. Der må under ingen omstændigheder tilsluttes kapacitive belastninger. Driften med kapacitiv belastning kan føre til overspænding og dermed ødelæggelse af apparatet. Ved salg af frekvensomformerne i lande uden for EU / EFTA gælder følgende normer: Ved indbygning i maskiner er idrifttagning af frekvensomformerne (dvs. optagelse af formålsbestemt drift) ikke tilladt, før det er fastslået, at maskinen overholder bestemmelserne i EF-direktiv 98/37/EF (Maskindirektivet); EN Idrifttagning (dvs. optagelse af formålsbestemt drift) er kun tilladt, såfremt EMC-direktivet (2004/108/EF) overholdes. Frekvensomformerne opfylder kravene i lavspændingsdirektivet 2006/95/EF. De harmoniserede standarder i serien EN /DIN VDE T105 sammen med EN /VDE 0660 del 500 og EN 60146/VDE 0558 anvendes til frekvensomformere. Vær opmærksom på de tekniske specifikationer og tilslutningsforudsætningerne på mærkepladen og i driftsvejledningen Sikkerhedsfunktioner Frekvensomformere fra SEW-EURODRIVE må ikke anvendes til sikkerhedsfunktioner uden at være tilsluttet et overordnet sikkerhedssystem. Anvend overordnede sikkerhedssystemer for at garantere maskin- og personsikkerhed. 8 Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B / LTP Tilbehør

9 Sikkerhedsanvisninger Transport Transport Kontrollér produktet for eventuelle transportskader straks efter modtagelse. Beskadigede apparater må aldrig installeres eller tages i drift. Eventuelle skader skal straks anmeldes til fragtføreren. 2.6 Installation / montering Opstilling og køling af apparaterne skal ske i overensstemmelse med reglerne og anvisninger i denne driftsvejledning. Frekvensomformerne skal beskyttes mod ikke tilladt brug. Undgå at bøje komponenterne, og undlad at ændre isoleringsafstandene. Undgå at berøre elektroniske komponenter og kontakter. Frekvensomformere indeholder elektrostatisk udsatte komponenter, som let kan blive beskadiget ved ikke-formålsbestemt håndtering. Elektriske komponenter må ikke beskadiges mekanisk eller ødelægges. Apparatet overholder alle krav til sikker adskillelse af effekt- og elektroniktilslutninger iht. UL508, For at garantere sikker adskillelse skal alle tilsluttede strømkredse ligeledes opfylde kravene om sikker adskillelse. Ved hjælp af egnede foranstaltninger skal det tilses, at den tilsluttede motor ikke starter af sig selv, når der etableres strømforbindelse til omformeren. Anvend de binære indgange DI01 til DI03 med GND/0V til dette formål. Følgende anvendelser er forbudt, medmindre frekvensomformeren udtrykkeligt er beregnet hertil: Anvendelse i eksplosionsfarlige miljøer. Anvendelse i miljøer med skadelige stoffer: Olier Syrer Gasser Dampe Støv Forstyrrende stråling Andre skadelige miljøer Anvendelse til formål, hvor der opstår belastninger i form af mekaniske vibrationer og stød, som overstiger kravene iht. EN Ikke-stationær anvendelse, hvor der opstår belastninger i form af mekaniske vibrationer og stød, som overstiger kravene iht. EN At hhv. omformeren eller de tilhørende tilbehørsdele udfører sikkerhedsfunktioner, som skal garantere maskin- eller personbeskyttelse. Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B / LTP Tilbehør 9

10 Sikkerhedsanvisninger 2 Elektrisk forbindelse 2.7 Elektrisk forbindelse Når der arbejdes på frekvensomformere under spænding, skal de gældende nationale ulykkesforebyggende forskrifter overholdes (f.eks. BGV A3 i Tyskland). Ved installation skal anvisninger om kabeldiameter, sikringer og beskyttelsesledere overholdes. Sikringsforanstaltninger og beskyttelsesindretninger skal overholde de gældende forskrifter (f.eks. EN eller EN ). Jordforbindelse af apparatet er en nødvendig sikringsforanstaltning. Overstrømssikringer er nødvendigt sikkerhedsudstyr. 2.8 Sikker afbrydelse MOVITRAC -LT-apparater og -tilbehør overholder alle krav til sikker adskillelse af effekt- og elektroniktilslutninger iht. EN For at garantere sikker adskillelse skal alle tilsluttede strømkredse ligeledes opfylde kravene om sikker adskillelse. 2.9 Idrifttagning / drift Anlæg med indbyggede frekvensomformere skal eventuelt udstyres med yderligere overvågnings- og sikringsforanstaltninger iht. gældende sikkerhedsbestemmelser, f.eks. lovgivning om teknisk arbejdsudstyr, forskrifter til ulykkesforebyggelse osv. På grund af muligheden for opladede kondensatorer må spændingsførende apparatdele og effekttilslutninger først berøres 10 minutter efter adskillelse af frekvensomformerne fra forsyningsspænding. Overhold alle sålydende mærkninger på frekvensomformeren. Hold alle afdækninger og døre lukkede under driften. Slukningen af drifts-led en og andre visningselementer er ikke nogen indikator for, at apparatet er adskilt fra nettet og spændingsfrit. Mekanisk blokering eller omformerinterne sikkerhedsfunktioner kan forårsage motorstilstand. Afhjælpning af fejlårsagen eller en reset kan medføre, at motoren starter igen af sig selv. Hvis den drevne maskine af sikkerhedsmæssige årsager ikke må starte igen, skal strømtilførslen til omformeren afbrydes, inden fejlen afhjælpes. 10 Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B / LTP Tilbehør

11 Sikkerhedsanvisninger Drift og service Drift og service ADVARSEL! I tilkoblet tilstand vil der på udgangsklemmerne og på de tilsluttede kabler og motorklemmer anligge farlige spændinger. Apparatet er ikke nødvendigvis spændingsfrit, når LED erne og 7-segmentdisplayet er slukkede. Der kan også opstå farlige spændinger, når apparatet er spærret, og motoren står stille. Der kan stadig være høje spændinger ved klemmerne og i apparatet i op til 10 minutter efter strømafbrydelsen. Dødsfald eller alvorlige kvæstelser som følge af elektrisk stød. Sluk for strømmen til MOVITRAC LT mindst 10 minutter, før der arbejdes på apparatet. ADVARSEL! Omformerinterne sikkerhedsfunktioner eller mekanisk blokering kan forårsage motorstilstand. Afhjælpning af fejlårsagen eller en reset kan medføre, at motoren starter igen af sig selv. Dødsfald eller alvorlige kvæstelser. Adskil apparatet fra strømmen, inden fejlen afhjælpes. Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B / LTP Tilbehør 11

12 Bremsemodstande 3 Bremsemodstande i flad udførelse 3 Bremsemodstande 3.1 Bremsemodstande i flad udførelse Bremsemodstand type Kapslingsklasse IP20 1) BW LT Kapslingsklasse IP55 1) BW LT Produktnummer Modstandsværdi 100 R77 50 R77 Til MOVITRAC LTE-B.. BG 2 & 3 Til MOVITRAC LTP.. 1) Ingen UL-godkendelse x5 x10 x20 ED x1 x1.1 x1.25 x1.43 x1.67 x2 x2.5 x % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 5% P P[W] ED ED SD (max 120s) t[s] 64027AXX Funktionalitet MOVITRAC -LT-softwaren beskytter bremsemodstandene BW LT mod overbelastning, hvorfor der ikke behøves eksterne overbelastningsrelæer En intern smelteindsats sikrer fejlfri drift Disse fastgøres på siden af køleenheden på MOVITRAC LTP eller installeres i køleenheden på MOVITRAC LTE-B og er således fuldt integrerede Pladsbesparende Parallel anordning til krævende opgaver med MOVITRAC LTP Disse apparattyper understøttes MOVITRAC LTE-B MOVITRAC LTP Vigtige tekniske egenskaber IP00 Trådviklet Metalindkapslet kabinet 12 Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B / LTP Tilbehør

13 Bremsemodstande Bremsemodstande i flad udførelse Tekniske data Modstand Produktnummer Tekniske data Mål [mm] [tomme] BW LT watt vedvarende effekt, 188 x 41 x 9 7,402 x 1,614 x 0, kw spids i 0,125 sek. BW LT x 80 x 12 12,99 x 3,150 x 0, Installation Bremsemodstanden fastgøres på siden af køleenheden til MOVITRAC LTP (se nedenfor) eller installeres i køleenheden til MOVITRAC LTE-B. BW LT BW LT AXX 64761AXX Slut bremsemodstanden til klemmerne "+" og BR på MOVITRAC LT. Orienteringen spiller ingen rolle. Kontrollér inden idrifttagning, at monteringsskruer og fjederskiver sidder korrekt. BEMÆRK Til anvendelser med større bremsekraft kan der installeres maks. 2 modstande, én på hver side af MOVITRAC LTP. Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B / LTP Tilbehør 13

14 Bremsemodstande 3 Bremsemodstande i flad udførelse Enkel idrifttagning Ved MOVITRAC LTE-B: Indstil parameter 34 til "1" for at frigøre bremse-chopperen. Ved MOVITRAC LTP: For at frigøre bremse-chopperen indstilles parameter 2-23 på følgende måde: 1: Frigørelse, lav effekt 2: Frigørelse, høj effekt 3: Frigørelse, ekstern beskyttelse BEMÆRK Forskellen mellem høj og lav effekt er softwarebeskyttelsesgraden, som modvirker skader på drevet og modstanden. 14 Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B / LTP Tilbehør

15 HF-netfilter Støjemission 4 4 HF-netfilter Filtre monteret på siden eller på bagpladen til overholdelse af EMC-normen for effektrelateret støjemission. Funktionalitet Enkel installation og eftermontering Minimalt kablingsbehov med fortrukne filter-omformer-kabler Ekstremt specifikke komponenter sikrer færre aktiveringer af beskyttelsesafbryderen Overholder EMC-støjemissionsnormerne (EN 61000) Disse apparattyper understøttes MOVITRAC LTE-B MOVITRAC LTP 4.1 Støjemission For så vidt angår støjemission overholder MOVITRAC LT grænseværdierne i normerne EN og EN og kan derfor anvendes både i industrien og i hjemmet (småindustri). Type / klassifikation 230 V, 1-faset 230 V / 400 V, 3-faset 525 V / 575 V, 3-faset Produktnummer LTE-B xxxx 2B1-x-xx LTP-A xxxx 2B1-x-xx LTE-B xxxx 201-x-xx LTE-B xxxx 2A3-x-xx LTE-B xxxx 5A3-x-xx LTE-B xxxx 203-x-xx LTE-B xxxx 203-x-xx LTE-A xxxx 2A3-x-xx LTE-A xxxx 5A3-x-xx LTP-A xxxx 603-x-xx Kategori C1 (Klasse B) Kategori C2 (Klasse A) Ekstra filtrering kræves ikke Anvend skærmede motorkabler. Kategori C3 Anvend et eksternt filter af typen NF LT 2B1 0xx. Anvend skærmede motorkabler. Anvend et eksternt filter af typen NF LT 5B3 0xx. Ekstra filtrering kræves ikke Anvend skærmede motorkabler. Anvend et eksternt filter af typen NF LT 5B3 0xx. Anvend skærmede motorkabler. Ekstra filtrering kræves ikke Anvend et skærmet Anvend skærmede motorkabler. motorkabel < 5 m Eksternt filter kræves. Anvend skærmede motorkabler. Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B / LTP Tilbehør 15

16 HF-netfilter 4 Tekniske data 4.2 Tekniske data Type NF LT 2B1 010 NF LT 5B3 006 NF LT 2B1 016 NF LT 5B3 016 NF LT 5B3 030 Omformerstørrelse Produktnummer Netspænding [V] Nominel spænding [V] Faser Nominel strøm (40 C [A] omgivelsestemperatur) Overbelastningsevne 1,5 udgangsstrøm i 3 minutter / time 2,5 udgangsstrøm i 30 sekunder / time Jordslutning [ma] < 1 5 < 1 11 Mål (L B H) [mm] [tomme] 7,87 3,54 1,77 11,8 4,53 1,97 7,87 3,54 1,77 11,8 4,53 1,97 11,8 7,48 1,97 Vægt [kg] 0,8 1,5 1,55 1,9 16 Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B / LTP Tilbehør

17 HF-netfilter Mål Mål d 1 W 2 W 1 M4 h AXX Type NF LT 2B1 010 NF LT 5B3 006 NF LT 2B1 016 NF LT 5B3 016 NF LT 5B3 030 Størrelse Mål W 1 [mm] ,6 [tomme] 3,54 4,49 7,35 W 2 [mm] ,6 [tomme] 2,36 2,76 5,77 h 1 [mm] [tomme] 7,87 11,81 11,81 d 1 [mm] [tomme] 1,81 2,01 2,01 Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B / LTP Tilbehør 17

18 HF-netfilter 4 Enkel idrifttagning 4.4 Enkel idrifttagning HF-netfiltre fastgøres på bagsiden af køleenheden til MOVITRAC LTP og integreres således nemt i komponenten. Ved MOVITRAC LTE-B installeres filteret ved siden af apparatet. Fastgørelseshullerne til den kombinerede komponent er de samme som til soloomformeren. Skruer medfølger. Spændingsforsyningen sluttes til filteret. Forsyningsnettets jordleder skal sluttes til filteret, ellers virker filteret ikke. Slut filterkablerne til omformerindgangen og -jordforbindelsespunktet i overensstemmelse med kabelmærkningen. I filteret er der indbygget kondensatorer mellem fase og jord, derfor løber der en afledestrøm ved normal drift. Derfor er en godt jordforbindelse nødvendig. Den skal være tilsluttet, inden der sluttes spænding til filteret. 18 Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B / LTP Tilbehør

19 Netdrosler Enkel idrifttagning 5 5 Netdrosler 54801AXX Netdrosler reducerer harmonisk forvrængning i nettet og beskytter MOVITRAC -LT mod skadelige returvirkninger fra nettet. Netdrosler anvendes også til sikring af effektindgangskredsene på MOVITRAC LT mod overspændingsspidser, som f.eks. forårsages af lynnedslag eller af andre apparater i samme net, såsom svejseapparater eller jævnstrømsmotorer. Grundapparaterne MOVITRAC LTP i BG 4, 5 og 6 er udstyret med trefasede netdrosler. Det forbedrer produkternes robusthed væsentligt. Der kræves en ekstern drossel til omformere med 220 V eller 400 V og en effekt på 0,37 kw (0,5 hk) til 5,5 kw (7,5 hk), der drives i et net med ringere spændingskvalitet. Ringere spændingskvalitet kan f.eks. skyldes: En lokal generator Stor belastning i samme net Store dv- / dt-spændingsudsving Pumpestationen i det fri med ubeskyttede forsyningsledninger, som kan rammes af lynnedslag Krananvendelser Ved spændingsforsyning via samleskinne Til omformerne MOVITRAC LTP med 575 V fra 0,75 kw (1 hk) til 5,5 kw (7,5 hk) kræves altid en ekstern netdrossel. Alle omformere fra 7,5 kw (10 hk) er udstyret med en indbygget drossel og kræver derfor ingen ekstern drossel til transientbeskyttelse. Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B / LTP Tilbehør 19

20 Netdrosler 5 Tekniske data 5.1 Tekniske data Type Produktnummer ND LT Kapslingsklasse Størrelse Fase Forsyningsspænding [V] Nominel strøm [A] Induktivitet / ben [mh] , V ND LT ,1 ND LT IP ,8 ND LT V 10 2,9 ND LT ,81 ND LT , V ND LT ,1 ND LT IP ,1 ND LT V 10 3,9 ND LT ,8 20 Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B / LTP Tilbehør

21 Netdrosler Mål Mål Enkeltfasestrømkreds [1] L1 L1 [2] PE PE PE' L L H N1 L D N2 B 64028AXX [1] Forsyningsnet [2] Omformer Type L B H N1 N2 D Vægt [mm] [i] [mm] [i] [mm] [i] [mm] [i] [mm] [i] [mm] [i] [kg] [lb] ND LT , , , , ,93 4,8 9 0,19 0,35 1,1 2,43 ND LT , , , , ,32 4,8 9 0,19 0,35 1,8 3,97 ND LT , , , , ,28 6 0,24 1,1 2,43 ND LT , , , , ,83 6 0,24 1,8 3,97 Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B / LTP Tilbehør 21

22 Netdrosler 5 Mål Trefasestrømkreds H Ø D N1 L N2 B 64029AXX [1] Forsyningsnet [2] Omformer Type L B H N1 N2 D Vægt [mm] [i] [mm] [i] [mm] [i] [mm] [i] [mm] [i] [mm] [i] [kg] [lb] ND LT , , , , ,69 4,8 9 0,19 0,35 1,3 2,87 ND LT , , , , ,17 4,8 9 0,19 0,35 2,5 5,51 ND LT , , , , , ,2 0,47 7,2 15,87 ND LT , , , , ,36 5,5 7 0,22 0,28 2,8 6,17 ND LT , , , , ,11 5,5 12 0,22 0,47 3,5 7,72 ND LT , , , , ,70 5,5 12 0,22 0, ,43 22 Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B / LTP Tilbehør

23 Udgangsdrosler Mål 6 6 Udgangsdrosler 54803AXX! Som de fleste andre omformere har også MOVITRAC LT ufiltrerede udgange. Med de fleste applikationer kan der således opnås en tilfredsstillende ydelse. Ved enkelte applikationer anbefales det imidlertid på det kraftigste at anvende et udgangsfilter, som vil kunne forbedre systemets funktionalitet, driftssikkerhed og levetid. Dertil hører: Lange motorkabler op til 300 m (den nom. længde kan fordobles ved anvendelse af en udgangsdrossel) Højkapacitive motorkabler (dvs. "Pyro"-tråd til brandsikring) Flere parallelkoblede motorer Motorer uden omformeregnet isolering (som regel ældre motorer) Til MOVITRAC LT fås en række kvalitetsudgangsdrosler med følgende karakteristika: Begrænsning af udgangsspændingsfaldet, normalt < 200 V/µs Begrænsning af transiente overspændinger på motorklemmerne, typisk < 1000 V Undertrykkelse af netrelaterede fejl i lavfrekvensområder Kompensation af kapacitive belastningsstrømme Forringelse af HF-støjemission fra motorkablet Mindre motortab og akustisk støj som følge af ripple Disse apparattyper understøttes MOVITRAC LTE-B (BG 1, 2 & 3) MOVITRAC LTP (BG 1-6) Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B / LTP Tilbehør 23

24 Udgangsdrosler 6 Tekniske data 6.1 Tekniske data Apparat Type Sagsnummer LTE / LTP LTP LTE / LTP Kapslingsklasse Størrelse Fase Nominel spænding [V] Nominel strøm [A] Induktivitet / ben [mh] HD LT HD LT ,3 HD LT ,5 IP00 HD LT ,22 HD LT ,09 HD LT ,065 HD LT HD LT IP ,2 HD LT , Sammenligning af egenskaber udgangsspænding og udgangsstrøm Uden drossel [V] 1 1 [A] AXX Med drossel [V] 1 1 [A] AXX BEMÆRK Et tilpasset filter sikrer, at koblingsimpulsen stiger langsommere og med lavere amplitude. 24 Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B / LTP Tilbehør

25 Udgangsdrosler Mål Mål [1] L1 L2 L3 L1 L2 L3 [2] PE PE H N1 L ØD N2 B 64032AXX Type L B H N1 N2 D Vægt [mm] [i] [mm] [i] [mm] [i] [mm] [i] [mm] [i] [mm] [i] [kg] [lb] HD LT , , , , ,89 4 0,16 1,5 3,31 HD LT , , , , ,17 5 0,20 3 6,61 HD LT , , , , ,24 8 0,32 4,5 9,92 HD LT , , , , ,68 8 0, ,05 HD LT , , , , , , ,50 HD LT , , , , , , ,18 HD LT , , , , ,36 5,5 7 0,22 0,28 1,7 3,75 HD LT , , , , ,76 5,5 7 0,22 0,28 3,2 7,05 HD LT , , , , ,76 5,5 7 0,22 0,28 3,2 7,05 Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B / LTP Tilbehør 25

26 7 Indeks 7 Indeks A Ansvarsfriholdelse...5 B Bortskaffelse...6 Bremsemodstande...12 Enkel idrifttagning...14 Installation...13 Tekniske data...13 Bremsemodstande i flad udførelse...12 D Drift...11 Drosler, net (indgang)...19 Drosler, udgang...23 F Forklaring...4 G Garantikrav...5 Genanvendelse...6 H HF-netfilter...15 I Idrifttagning...9 Indgangsdrosler (netdrosler)...19 Installation...9 N Netdrosler...19 Mål...21 Tekniske data...20 Netfilter...15 Enkel idrifttagning...18 Mål...17 Tekniske data...16 O Ophavsret...5 S...11 Sikkerhedsanvisninger...7 Drift og service...11 Installation og idrifttagning...9 Støjemission...15 U Udgangsdrosler...23 Mål...25 Tekniske data...24 V Vigtige anvisninger Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B / LTP Tilbehør

27 Adressfortegnelse Adressfortegnelse Tyskland Hovedkontor Produktionsværk Competence Center Bruchsal Mitte Nord Ost Süd West SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42 D Bruchsal Postfachadresse Postfach 3023 D Bruchsal SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 1 D Graben-Neudorf SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Alte Ricklinger Straße D Garbsen (bei Hannover) SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Dänkritzer Weg 1 D Meerane (bei Zwickau) SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Domagkstraße 5 D Kirchheim (bei München) SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Siemensstraße 1 D Langenfeld (bei Düsseldorf) Elektronik SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42 D Bruchsal Drive Hotline / 24-timers tilkaldevagt Yderligere adresser på service-stationer i Tyskland fås på forespørgsel. Tlf Fax Tlf Fax Tlf Fax Tlf Fax Tlf Fax Tlf Fax Tlf Fax SEWHELP Frankrig Produktionsværk Haguenau SEW-USOCOME 48-54, route de Soufflenheim B. P F Haguenau Cedex Produktionsværk Forbach SEW-EUROCOME Zone Industrielle Technopôle Forbach Sud B. P F Forbach Cedex er Bordeaux Lyon Paris SEW-USOCOME Parc d'activités de Magellan 62, avenue de Magellan - B. P. 182 F Pessac Cedex SEW-USOCOME Parc d'affaires Roosevelt Rue Jacques Tati F Vaulx en Velin SEW-USOCOME Zone industrielle 2, rue Denis Papin F Verneuil I'Etang Yderligere adresser på service-stationer i Frankrig fås på forespørgsel. Tlf Fax Tlf Tlf Fax Tlf Fax Tlf Fax /

28 Adressfortegnelse Algeriet Alger Réducom 16, rue des Frères Zaghnoun Bellevue El-Harrach Alger Tlf Fax Argentina Buenos Aires SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A. Centro Industrial Garin, Lote 35 Ruta Panamericana Km 37, Garin Tlf Fax Australien er Melbourne SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 27 Beverage Drive Tullamarine, Victoria 3043 Tlf Fax Sydney SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 9, Sleigh Place, Wetherill Park New South Wales, 2164 Tlf Fax Belgien Bruxelles SEW Caron-Vector Avenue Eiffel 5 B-1300 Wavre Tlf Fax Competence Center Industrigear SEW Caron-Vector Rue de Parc Industriel, 31 BE-6900 Marche-en-Famenne Tlf Fax Antwerpen SEW Caron-Vector Glasstraat, 19 BE-2170 Merksem Tlf Fax Brasilien Produktionsværk Sao Paulo SEW-EURODRIVE Brasil Ltda. Avenida Amâncio Gaiolli, Rodovia Presidente Dutra Km 208 Guarulhos SP SAT - SEW ATENDE Yderligere adresser på service-stationer i Brasilien fås på forespørgsel. Tlf Fax Bulgarien Sofia BEVER-DRIVE GMBH Bogdanovetz Str.1 BG-1606 Sofia Cameroun Douala Electro-s Rue Drouot Akwa B. P Douala Tlf Fax Tlf Fax Canada er Toronto SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 210 Walker Drive Bramalea, Ontario L6T3W1 Tlf Fax /2010

Driftsvejledning. Mobil energiforsyning MOVITRANS Pickup THM10E. Udgave 06/2005 GC430000 11360992 / DA

Driftsvejledning. Mobil energiforsyning MOVITRANS Pickup THM10E. Udgave 06/2005 GC430000 11360992 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Mobil energiforsyning MOVITRANS Pickup THM10E GC430000 Udgave 06/2005 11360992 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udgave. Planetgear med minimalt slør 03/2001. Driftsvejledning 1051 4082 / DK

Udgave. Planetgear med minimalt slør 03/2001. Driftsvejledning 1051 4082 / DK Planetgear med minimalt slør Udgave 03/2001 Driftsvejledning 1051 4082 / DK SEW-EURODRIVE Indholdsfortegnelse 1 Vigtige bemærkninger... 4 2 Om sikkerhed... 5 3 Installation... 6 3.1 Før De begynder...

Læs mere

Driftsvejledning. Mobil energiforsyning MOVITRANS Installationsmateriale TCS, TLS, TVS. Udgave 06/2005 GC430000 11352299 / DA

Driftsvejledning. Mobil energiforsyning MOVITRANS Installationsmateriale TCS, TLS, TVS. Udgave 06/2005 GC430000 11352299 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Mobil energiforsyning MOVITRANS Installationsmateriale TCS, TLS, TVS GC430000 Udgave 06/2005 11352299 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE

Læs mere

Gear HW30, HS40, HS41, HK40, HS50, HS60 til elektro-hængetransportører

Gear HW30, HS40, HS41, HK40, HS50, HS60 til elektro-hængetransportører Gear HW0, HS40, HS41, HK40, HS50, HS60 til elektro-hængetransportører Udgave 07/2000 Driftsvejledning 1050 4281 / DK SEW-EURODRIVE Indholdsfortegnelse 1 Vigtige bemærkninger... 4 2 Om sikkerhed... 5 Installation...

Læs mere

Driftsvejledning. Sikkerhedsorienteret bremsemodul BST. Udgave 04/2008 16614097 / DA

Driftsvejledning. Sikkerhedsorienteret bremsemodul BST. Udgave 04/2008 16614097 / DA Drivstationsteknik \ Drivstationsautomatisering \ Systemintegration \ Sikkerhedsorienteret bremsemodul BST Udgave 04/2008 16614097 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse

Læs mere

Driftsvejledning. Mobil spændingsforsyning MOVITRANS Mobil omformer TPM12B. Udgave 06/2005 GC430000 11361298 / DA

Driftsvejledning. Mobil spændingsforsyning MOVITRANS Mobil omformer TPM12B. Udgave 06/2005 GC430000 11361298 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Mobil spændingsforsyning MOVITRANS Mobil omformer TPM12B GC430000 Udgave 06/2005 11361298 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving

Læs mere

Tillæg til driftsvejledningen

Tillæg til driftsvejledningen Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services *2122376_214* Tillæg til driftsvejledningen SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG P.O. Box 323 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75- Fax +49 7251-197

Læs mere

Udgave. Aseptiske drivstationer 11/2003. Driftsvejledning 11225998 / DA

Udgave. Aseptiske drivstationer 11/2003. Driftsvejledning 11225998 / DA Aseptiske drivstationer Udgave 11/2003 Driftsvejledning 11225998 / DA SEW-EURODRIVE Indholdsfortegnelse 1 Vigtige oplysninger... 4 2 Sikkerhedsanvisninger... 5 3 Motorens opbygning... 7 3.1 Principiel

Læs mere

Udgave. MOVI-SWITCH i kategori 3D (Støv-eksplosionsbeskyttelse) 07/2000. Installations- og driftsvejledning 10504486 / DK

Udgave. MOVI-SWITCH i kategori 3D (Støv-eksplosionsbeskyttelse) 07/2000. Installations- og driftsvejledning 10504486 / DK MOVI-SWITCH i kategori 3D (Støv-eksplosionsbeskyttelse) Udgave 07/2000 Installations- og driftsvejledning 10504486 / DK SEW-EURODRIVE Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsoplysninger MOVI-SWITCH... 4 2 Opbygning

Læs mere

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse:

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: 20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: A Norge Helsinki B Belgien Wien C Albanien Kyiv D Polen Andorra-la Vella E Bulgarien Sofia F Finland Dublin G Irland Lissabon H Kroatien Tirane I Holland Sarajevo

Læs mere

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse:

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: 20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: A Norge Helsinki B Belgien Wien C Albanien Kyiv D Polen Andorra-la Vella E Bulgarien Sofia F Finland Dublin G Irland Lissabon H Kroatien Tirane I Holland Sarajevo

Læs mere

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor FØDEVARESIKKER (ECOLAB) SALTVANDSRESISTENT SVEJSE IMMUN...er nu også svejseimmun! Poto : U.S. Navy - Brugen krænker ingen regler opstillet af U.S. Navy Serie

Læs mere

!" " # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '! """ -&/% / '!""!" "!"".!" " -, 0 %1 2 0!! " # + *! * ) ( &'! " # $! %!

!  # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '!  -&/% / '!! !.!  -, 0 %1 2 0!!  # + *! * ) ( &'!  # $! %! !""#$%&'(#) #!%*'&%&'+,-.%.'!""" -&/%/'!""!""!"".!""-, 0%12 0!!"# &'()*!*+!" # $! %! $%"" & 2008 2009 2010 Antal indvandrere og efterkommere Århus 40.835 42.993 43.933 Region Midtjylland 91.964 97.274

Læs mere

Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser

Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser 2002 1 CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. JANUAR 2002 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige ministerier mv.) 1. I medfør af Finansministeriets,

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2005 Perst. nr. 069-05 PKAT nr. J.nr. 05-5411-5 Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2006 Perst. nr. 068-06 PKAT nr. J.nr. 06-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 3 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Eksplosionsbeskyttede variable gear VARIMOT og tilbehør

Eksplosionsbeskyttede variable gear VARIMOT og tilbehør Eksplosionsbeskyttede variable gear VARIMOT og tilbehør Udgave 09/2000 Driftsvejledning 1050 6888 / DK SEW-EURODRIVE Indholdsfortegnelse 1 Vigtige oplysninger... 4 2 Sikkerhedsanvisninger... 5 2.1 Sikkerhedsoplysninger

Læs mere

CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE

CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL 1999 - TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE (Til samtlige ministerier mv.) 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har med virkning fra 1. april

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser FINANSMINISTERIET Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser 2001 1 CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. JANUAR 2001 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige ministerier mv.) 1. I medfør af

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

PISA 2015 Danske unge i en international sammenligning. Gå-hjem-møde

PISA 2015 Danske unge i en international sammenligning. Gå-hjem-møde PISA 2015 Danske unge i en international sammenligning Gå-hjem-møde Oversigt over resultaterne i PISA 2015 Ved Hans Hummelgaard, formand for det danske PISA-konsortium og analyse- og forskningschef i KORA

Læs mere

Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien

Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien Europæisk Vejskat Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien Form 1500-04/2016 AL Albanien T T T BE Belgien T D BA Bosnien-Herzegovina T

Læs mere

PRODUKTION & SALGSSELSKABER

PRODUKTION & SALGSSELSKABER Globalt salg og service Danfoss sælger produkter med tilhørende service over hele verden i et globalt netværk med 118 salgsselskaber og 72 forhandlere og distributører. Salgsselskaberne ledes fortrinsvist

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser CIR nr 9016 af 20/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 23. november 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 12-5411-18 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

En identitet, Et navn. Jenk skifter navn til ebmpapst. ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG. ebm-papst Denmark ApS

En identitet, Et navn. Jenk skifter navn til ebmpapst. ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG. ebm-papst Denmark ApS En identitet, Et navn ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG ebm-papst Denmark ApS Bachmühle 2 D-74673 Mulfingen Phone +49 7938 81-0 Fax +49 7938 81-110 info1@de.ebmpapst.com Vallensbækvej 21 DK 2605 Brøndby

Læs mere

Rettelse. MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC styrekort DHP11B. Udgave 09/2005 11456698 / DA FA361510

Rettelse. MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC styrekort DHP11B. Udgave 09/2005 11456698 / DA FA361510 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC styrekort DHP11B FA361510 Udgave 09/2005 11456698 / DA Rettelse SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Vigtige

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 Nr. 1.03 April 1997 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1993D0197 DA 11.03.2000 020.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS BESLUTNING af 5. februar 1993 om dyresundhedsmæssige betingelser

Læs mere

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud. Håndbog. Udgave 06/2007 11469099 / DA

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud. Håndbog. Udgave 06/2007 11469099 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud Udgave 06/2007 11469099 / DA Håndbog SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998 Nr. 1.10 Sept. 1998 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998. x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Håndbog. Engineering Software-moduler MotionStudio MOVITRANS parametertræ. Udgave 08/2007 11532297 / DA

Håndbog. Engineering Software-moduler MotionStudio MOVITRANS parametertræ. Udgave 08/2007 11532297 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Engineering Software-moduler MotionStudio MOVITRANS parametertræ Udgave 08/2007 11532297 / DA Håndbog SEW-EURODRIVE Driving the world

Læs mere

Montageoversigt dørlukkere

Montageoversigt dørlukkere Montageoversigt dørlukkere Dørlukker med glideskinne Dørlukker med arm Side Indhold 4-6 TS 1500 Montage hængselside / dørblad Montage modsat hængselside / karm Montage modsat hængselside / dørblad / parallelarm

Læs mere

Quick guide. Pro Focus 2202 Gul/grøn

Quick guide. Pro Focus 2202 Gul/grøn Quick guide Pro Focus 2202 Gul/grøn 2 Tænd og sluk scanneren Mekanisk stikdåse til mekaniske transducere Standby-knap Gruppestikdåse til de elektroniske transducere Arranger transducerne Tilslutning: 1.

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

VELUX INTEGRA Solar FSK

VELUX INTEGRA Solar FSK VELUX INTEGRA Solar FSK VAS 454013-2016-11 4 VELUX 16 VELUX VELUX INTEGRA FMG-R / FMK-R / FSK VAS 453 64-2015-10 VELUX INTEGRA FMG-R / FMK-R / FSK VAS 453 64-2015-10 1 2 VELUX 5 VELUX 17 CVP 1 452015-2013-02

Læs mere

Lynvejledning. Pro Focus UltraView. Denne brugervejledning findes på forskellige sprog på BK Medicals hjemmeside.

Lynvejledning. Pro Focus UltraView. Denne brugervejledning findes på forskellige sprog på BK Medicals hjemmeside. Lynvejledning Pro Focus UltraView Denne brugervejledning findes på forskellige sprog på BK Medicals hjemmeside. Besøg: www.bkmed.com/customer service/user manuals Før du tager scanneren i brug, bør du

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

FIELDBUS I/O ADVANTAGE

FIELDBUS I/O ADVANTAGE FIELDBUS I/O ADVANTAGE Reducerer kabling og installationsomkostninger 2 I/O per node Beskyttelsesklasse IP/IP7 Enkeltpunkt diagnose Fuldt konfigurerbare I/O punkter Kompakt robust konstruktion 02 03 SKAB

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

Spanien. Madrid. Luxembourg. Kabul. Mauritius. Port Ludvig. Budapest. Ungarn. Afghanistan. Luxembourg. Kenya. Nairobi

Spanien. Madrid. Luxembourg. Kabul. Mauritius. Port Ludvig. Budapest. Ungarn. Afghanistan. Luxembourg. Kenya. Nairobi Navn: Klasse: Spanien Madrid Luxembourg Kabul Mauritius Port Ludvig Ungarn Budapest Afghanistan Luxembourg Kenya Nairobi Materiale ID: VEN.577.1.1.da Lærer: Dato: Klasse: Spanien Madrid Luxembourg Kabul

Læs mere

Spanien. Madrid. Luxembourg. Kabul. Mauritius. Port Ludvig. Budapest. Ungarn. Afghanistan. Luxembourg. Kenya. Nairobi

Spanien. Madrid. Luxembourg. Kabul. Mauritius. Port Ludvig. Budapest. Ungarn. Afghanistan. Luxembourg. Kenya. Nairobi Navn: Klasse: Spanien Madrid Luxembourg Kabul Mauritius Port Ludvig Ungarn Budapest Afghanistan Luxembourg Kenya Nairobi Materiale ID: VEN.577.1.1.da Navn: Klasse: Panama Oslo Monaco Panama City Uganda

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2012 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

"Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere." (A. Einstein)

Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere. (A. Einstein) As easy as that. 12345 "Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere." (A. Einstein) 12345 Lenze gør meget enklere. Tidens hurtige udvikling har mange udfordringer til os. I fremtiden

Læs mere

Mersalg til eksisterende kunder. Flemming Dufke Mercuri International

Mersalg til eksisterende kunder. Flemming Dufke Mercuri International 1 Mersalg til eksisterende kunder Flemming Dufke Mercuri International En kort introduktion Ansat i Mercuri International siden 1993 Administrerende Direktør/Partner Sælger, Konsulent, Træner, Salgsleder

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

Europas Hovedstæder. Rom. Estland. Tjekkiet. Stockholm. Italien. Wien. Tallinn. Letland. Polen. Moskva. Island. Tirane. Østrig. Warszawa.

Europas Hovedstæder. Rom. Estland. Tjekkiet. Stockholm. Italien. Wien. Tallinn. Letland. Polen. Moskva. Island. Tirane. Østrig. Warszawa. Estland Rom Tjekkiet Stockholm Italien Wien Tallinn Polen Moskva Island Tirane Østrig Warszawa Albanien Reykjavik Sverige Prag Rusland Materiale ID: VEN.581.1.1.da Albanien Tirane Moldova Rom Polen Valletta

Læs mere

V50-53 SERIE IN-LINE VENTILER

V50-53 SERIE IN-LINE VENTILER V50-53 SERIE IN-LINE VÆRDI-DESIGNEDE* IN-LINE MED HØJT FLOW *Baseret på den anerkendte Value Engineering metode, som er en meget anerkendt udviklingsmodel, der systematisk sikrer, at der er et godt forhold

Læs mere

S8VK strømforsyninger Pålidelig og nem drift - på verdensplan

S8VK strømforsyninger Pålidelig og nem drift - på verdensplan S8VK strømforsyninger Pålidelig og nem drift - på verdensplan Et af de mest kompakte design på markedet Modstandsdygtig i barske miljøer Nem og hurtig installation industrial.omron.dk 2 S8VK strømforsyninger

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE,

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.11 August 2000 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, 1991-2000 x 6,7 % af befolkningen i Århus Kommune er udenlandske statsborgere. Antallet

Læs mere

CDM Gearmotorer Complete \ Industrigear Drive Management \ Frekvensomformere \ Servo \ Service. Condition Monitoring SERVICE

CDM Gearmotorer Complete \ Industrigear Drive Management \ Frekvensomformere \ Servo \ Service. Condition Monitoring SERVICE CDM Gearmotorer Complete \ Industrigear Drive Management \ Frekvensomformere \ Servo \ Service Condition Monitoring Systemer und og serviceydelser Leistungen für til die zustandsorientierte forebyggende

Læs mere

DA DK. Smart connections. Datablad. PIKO-vekselstrømsomformer 3.0 3.6 4.2 5.5 8.3 10.1

DA DK. Smart connections. Datablad. PIKO-vekselstrømsomformer 3.0 3.6 4.2 5.5 8.3 10.1 DA DK Smart connections. Datablad PIKO-vekselstrømsomformer 3.0 3.6 4.2 5.5 8.3 10.1 Indholdsfortegnelse 4 Oversigt over de tekniske data Vekselstrømsomformer enfaset 5 Vekselstrømsomformer PIKO 3.0 5

Læs mere

Forbind de 6 lande med de 6 hovedstæder. Schweiz. Tallinn. Italien. Bern. Dublin. Irland. Estland. Rom. Cypern. Stockholm. Nicosia.

Forbind de 6 lande med de 6 hovedstæder. Schweiz. Tallinn. Italien. Bern. Dublin. Irland. Estland. Rom. Cypern. Stockholm. Nicosia. Navn: Klasse: Schweiz Tallinn Italien Bern Irland Dublin Estland Rom Cypern Stockholm Sverige Nicosia Materiale ID: VEN.580.1.1.da Navn: Klasse: Estland Warszawa Tjekkiet Riga Italien Reykjavik Letland

Læs mere

Rettelse. Eksplosionsbeskyttede vekselstrømsmotorer DR/DV/DT, asynkrone servomotorer CT/CV. Udgave 07/2004 LA410000 11446293 / DA

Rettelse. Eksplosionsbeskyttede vekselstrømsmotorer DR/DV/DT, asynkrone servomotorer CT/CV. Udgave 07/2004 LA410000 11446293 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service Eksplosionsbeskyttede vekselstrømsmotorer DR/DV/DT, asynkrone servomotorer CT/CV Udgave 07/2004 11446293 / DA LA410000 Rettelse

Læs mere

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58 SEAT Vejhjælp SEAT Vejhjælp Service Mobilitet når som helst, hvor som helst Med SEAT Vejhjælp Service Mobilitet er du garanteret du garanteret fuld og pålidelig fuld og pålidelig vejhjælp uden vejhjælp

Læs mere

Udgave. Gear til elektro-hængetransportører 07/2001. Driftsvejledning 1052 3782 / DA

Udgave. Gear til elektro-hængetransportører 07/2001. Driftsvejledning 1052 3782 / DA Gear til elektro-hængetransportører Udgave 07/2001 Driftsvejledning 1052 3782 / DA SEW-EURODRIVE Indholdsfortegnelse 1 Vigtige bemærkninger... 4 2 Om sikkerhed... 5 3 Mekanisk installation... 7 3.1 Nødvendigt

Læs mere

7. Internationale tabeller

7. Internationale tabeller 7. Internationale tabeller 3 - Internationale tabeller Tabel 7. Skovareal fordelt efter træart Skovareal i alt Løvtræ Nåletræ Blandet skov 000 ha Albanien 030 607 46 78 Belgien 646 3 73 5 Bosnien-Hercegovina

Læs mere

ATEX, IECEx Forespørgselsformular og tjekliste for eksplosionssikre gearmotorer

ATEX, IECEx Forespørgselsformular og tjekliste for eksplosionssikre gearmotorer Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service ATEX, IECEx Forespørgselsformular og tjekliste for eksplosionssikre gearmotorer Udgave 10/2012 19498896 / DA SEW-EURODRIVE Driving the

Læs mere

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final ANNEX 1 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne, vedrørende udkastet til

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2012

Statistik om udlandspensionister 2012 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2012 18. marts 2013 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2,23 mia. kroner

Læs mere

Sikkerhed. Driftsvejledning. Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning af. VR , VAS 6 8 og MB 7

Sikkerhed. Driftsvejledning. Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning af. VR , VAS 6 8 og MB 7 0 Elster GmbH Edition 0. Oversættelse fra tysk D GB F NL I E S N P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsvejledning Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning

Læs mere

Datablad. PIKO-vekselstrømsomformer 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1

Datablad. PIKO-vekselstrømsomformer 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1 DK Datablad PIKO-vekselstrømsomformer 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1 Indholdsfortegnelse 4 Oversigt over de tekniske data Vekselstrømsomformer enfaset 5 Vekselstrømsomformer PIKO 3.0 5 Vekselstrømsomformer

Læs mere

LISTE OVER NAVNE, LÆGEMIDDELFORMER OG STYRKER, ADMINISTRATIONVEJ, OG INDEHAVERE AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSE I MEDLEMSSTATERNE OCH NORGE OG ISLAND

LISTE OVER NAVNE, LÆGEMIDDELFORMER OG STYRKER, ADMINISTRATIONVEJ, OG INDEHAVERE AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSE I MEDLEMSSTATERNE OCH NORGE OG ISLAND BILAG I LISTE OVER NAVNE, LÆGEMIDDELFORMER OG STYRKER, ADMINISTRATIONVEJ, OG INDEHAVERE AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSE I MEDLEMSSTATERNE OCH NORGE OG ISLAND Medlems- land Indehaver af markedføringstilladelsen

Læs mere

VELUX INTEGRA FSK VAS 454013-2015-10

VELUX INTEGRA FSK VAS 454013-2015-10 VELUX INTEGRA FSK VAS 454013-2015-10 20 VELUX 4 VELUX KUX 100 1 2 VELUX 5 L R VELUX 21 CVP 6 x 17 felter (11,667 x 4,706 mm) mellemrum 3mm. 1 6 x 17 felter (11,667 x 4,706 mm) mellemrum 3mm. 452015-2013-02

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2007 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1998-2007 x Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik august 2006 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1. juli 2006 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk

Læs mere

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Ved montering af VELUX ovenlysvinduer i tage med tagpap og taghældning over 15 anvendes inddækning EDL. Inddækningen skal placeres

Læs mere

OPDATERING AF LEVETIDSPROGNOSE Softwareversion 1.1 til Medtronic-enheder EnPulse I/II InSync III Kappa 400 Kappa 600/700 Kappa 800/900 Sigma

OPDATERING AF LEVETIDSPROGNOSE Softwareversion 1.1 til Medtronic-enheder EnPulse I/II InSync III Kappa 400 Kappa 600/700 Kappa 800/900 Sigma OPDATERING AF LEVETIDSPROGNOSE Softwareversion 1.1 til Medtronic-enheder EnPulse I/II InSync III Kappa 400 Kappa 600/700 Kappa 800/900 Sigma Supplement til programmeringsvejledningen 0123 Indledning 3

Læs mere

Interessante markeder - netop nu

Interessante markeder - netop nu Interessante markeder - netop nu Hans Peter Markedschef DI hps@di.dk Verdenshandelen er kommet i gang Verdenshandelen har fået ny luft Summen af eksport og import i verden Juli 2008=100 110 Juli 2008=100

Læs mere

OPDATERING AF LEVETIDSPROGNOSE Softwareversion 1.1 til Medtronic-enheder InSync 8040 Thera (inkl. i serien )/Prodigy Thera DR 7968i

OPDATERING AF LEVETIDSPROGNOSE Softwareversion 1.1 til Medtronic-enheder InSync 8040 Thera (inkl. i serien )/Prodigy Thera DR 7968i OPDATERING AF LEVETIDSPROGNOSE Softwareversion 1.1 til Medtronic-enheder InSync 8040 Thera (inkl. i serien )/Prodigy Thera DR 7968i Supplement til programmeringsvejledningen 0123 Indledning 3 Indledning

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2009 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 2000-2009 Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2008 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1999-2008 x Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Version 1.1 re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Indhold Indledning... 2 Sådan kommer du i gang... 3 Sådan sender du fakturaer til Nordea... 6 Sådan modtager du filer fra Nordea... 9

Læs mere

Cu-mini. Mindre fordelingstavler

Cu-mini. Mindre fordelingstavler Mindre fordelingstavler Cu-mini Mindre fordelingstavler for indendørs vægmontage. Cu-mini er en serie af mindre fordelingstavler til bl.a. DIN-skinnemateriel. Tavlen er udført i den velkendte CUBIC-kvalitet

Læs mere

FAQ ofte stillede spørgsmål

FAQ ofte stillede spørgsmål FAQ ofte stillede spørgsmål IBAN Hvad er et IBAN? IBAN (International Bank Account Number) IBAN er en international standard for opbygningen af et kontonummer, som benyttes ved betalinger til og fra udlandet.

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

Eksport og import af svinekød

Eksport og import af svinekød Danmarks eksport af svinekød Eksport og import af svinekød Land Tons Mio. kr. Land Tons Mio. kr. Tyskland 562.024 6.592 Letland 3.294 37 UK 286.675 4.781 Cypern 3.217 45 Polen 171.445 2.021 Ukraine 3.092

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet BEK nr 1454 af 30/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-1626437 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om ændring

Læs mere

Internationale studerende i Viborg Kommune 2014

Internationale studerende i Viborg Kommune 2014 Sagsnr. 14/142258 Sagsansvarlig: vpjacu Internationale studerende i Viborg Kommune 2014 Uddannelsesinstitutioner med internationale studerende Viborg Kommunes udviklingsstrategi beskriver indsatsområderne

Læs mere

Lov om midlertidig nedsættelse af straffen for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen vedrørende midler på udenlandske konti m.v.

Lov om midlertidig nedsættelse af straffen for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen vedrørende midler på udenlandske konti m.v. LOV nr 431 af 16/05/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-711-0041 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1007 af 24/10/2012

Læs mere

Garantidokumenter. PIKO-vekselstrømsomformere 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1

Garantidokumenter. PIKO-vekselstrømsomformere 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1 DK Garantidokumenter PIKO-vekselstrømsomformere 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1 Garantibevis 5 års udskiftningsgaranti KOSTAL streng-vekselstrømsomformer i serien PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1 Kære kunde!

Læs mere

Rapport om anmodninger om oplysninger

Rapport om anmodninger om oplysninger Rapport om anmodninger om fra offentlige myndigheder i perioden. juli til. december Hos Apple lægger vi stor vægt på at beskytte dine, og vi gør meget ud af at opretholde de højest mulige sikkerhedsstandarder

Læs mere

Fremtidsscenarie: Hvis Danmark skal leve af viden, hvem skal så købe den af os?

Fremtidsscenarie: Hvis Danmark skal leve af viden, hvem skal så købe den af os? Fremtidsscenarie: Hvis Danmark skal leve af viden, hvem skal så købe den af os? SÆLG DIN VIDEN TIL NYE MARKEDER VÆKSTMØDE OM INTERNATIONALISERING AF VIDENVIRKSOMHEDER ONSDAG DEN 30. NOVEMBER V/ Axel Olesen,

Læs mere

Rettelse MOVITRAC B * _1014*

Rettelse MOVITRAC B * _1014* Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services *21186_1014* Rettelse SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 02 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251-1970 sew@sew-eurodrive.com

Læs mere

Online-datablad. WTR1-P921B10 ZoneControl DIFFUS FOTOCELLE OG REFLEKSIONS FOTOCELLE

Online-datablad. WTR1-P921B10 ZoneControl DIFFUS FOTOCELLE OG REFLEKSIONS FOTOCELLE Online-datablad WTR1-P921B10 ZoneControl A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Billeder kan afvige Oversigt over tekniske data Egenskaber Aktuator Maks. antal sensorer Logisk funktionsmåde Sensor-/detektionsprincip

Læs mere

Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen. Markedsblik - Eksportmarkederne jan-okt. Udskrevet:

Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen. Markedsblik - Eksportmarkederne jan-okt. Udskrevet: Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen Markedsblik - Eksportmarkederne 2015-2016 Udskrevet: 2017.01.09 Fødevareklyngen 2015 2016 2015 2016 Samlet eksport 131.412 128.801 Fødevarer 7.546.562 7.129.230

Læs mere

EXCELON PRO FLEKSIBEL, VÆRDIFULD OG BRUGERVENLIG

EXCELON PRO FLEKSIBEL, VÆRDIFULD OG BRUGERVENLIG EXCELON PRO FLEKSIBEL, VÆRDIFULD OG BRUGERVENLIG 02 EXCELON PRO INTRODUKTION AF DEN NYE EXCELON PRO FRL, DER KOMBINERER FLEKSIBILITET, VÆRDI OG BRUGERVENLIGHED DU SPURGTE - VI LYTTEDE Designet i direkte

Læs mere

Systemhåndbog. MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring. Udgave 02/2006 11369698 / DA EA363000

Systemhåndbog. MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring. Udgave 02/2006 11369698 / DA EA363000 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring EA6000 Udgave 02/2006 11668 / DA Systemhåndbog SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Vigtige henvisninger...

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og - verifikation

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og - verifikation BEK nr 161 af 05/03/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-35-00006 Senere ændringer

Læs mere

Rapport om anmodninger om oplysninger

Rapport om anmodninger om oplysninger Rapport om anmodninger om fra offentlige myndigheder i perioden. januar -. juni Hos Apple lægger vi stor vægt på at beskytte dine, og vi gør meget ud af at opretholde de højest mulige sikkerhedsstandarder

Læs mere

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker Denne politik er gældende for alle europæiske markeder (Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig,

Læs mere

Slovakiet Tyskland Irland. Østrig Storbritannien Hviderusland. Bratislava Berlin Dublin. Wien London Minsk

Slovakiet Tyskland Irland. Østrig Storbritannien Hviderusland. Bratislava Berlin Dublin. Wien London Minsk Slovakiet Tyskland Irland Østrig Storbritannien Hviderusland Bratislava Berlin Dublin Wien London Minsk Materiale ID: VEN.579.1.1.da Schweiz Italien Irland Estland Cypern Sverige Bern Rom Dublin Tallinn

Læs mere

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Indhold Indledning...2 Sådan kommer du i gang...3 Sådan sender du fakturaer til Nordea...6 Sådan modtager du filer fra Nordea...9 VIGTIGT Om landekoder...

Læs mere

TS 73 V Dørlukker Teknisk information 2010

TS 73 V Dørlukker Teknisk information 2010 TS 73 V Dørlukker Teknisk information 2010 DORMA TS 73 V Dørlukker Montagevenlig med trinløs justerbar lukkekraft Enkel og hurtig montering Sikret kvalitet. Godkendt efter DS/EN 1154. Især til indvendige

Læs mere

PISA Problemløsning 2012: Kort opsummering af de væsentligste resultater

PISA Problemløsning 2012: Kort opsummering af de væsentligste resultater PISA Problemløsning 2012: Kort opsummering af de væsentligste resultater Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultaterne fra PISA Problemløsning 2012. Notatet består af følgende afsnit: Fire

Læs mere