Drivteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service. Driftsvejledning. MOVITRAC LTE-B / LTP Tilbehør

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Drivteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service. Driftsvejledning. MOVITRAC LTE-B / LTP Tilbehør"

Transkript

1 Drivteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B / LTP Tilbehør Udgave 07/ / DA

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 1 Vigtige anvisninger Anvendelse af driftsvejledningen Sikkerhedsanvisningernes opbygning Garantikrav Ansvarsfriholdelse Ophavsret Bortskaffelse Sikkerhedsanvisninger Forudgående bemærkninger Generelt Målgruppe Formålsbestemt anvendelse Transport Installation / montering Elektrisk forbindelse Sikker afbrydelse Idrifttagning / drift Drift og service Bremsemodstande Bremsemodstande i flad udførelse HF-netfilter Støjemission Tekniske data Mål Enkel idrifttagning Netdrosler Tekniske data Mål Udgangsdrosler Tekniske data Mål Indeks Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B / LTP Tilbehør 3

4 Vigtige anvisninger 1 Anvendelse af driftsvejledningen Driftsvejledning 1 Vigtige anvisninger 1.1 Anvendelse af driftsvejledningen Driftsvejledningen er en del af produktet og indeholder vigtige anvisninger vedrørende drift og service. Driftsvejledningen henvender sig til alle personer, som udfører monterings-, installations-, idrifttagnings- og vedligeholdelsesarbejde på produktet. Driftsvejledningen skal altid være tilgængelig og i læsbar stand. Sørg for, at personerne med ansvar for anlægget og driften, samt personer, der på eget ansvar arbejder på anlægget, har læst og forstået hele driftsvejledningen. Ved uklarheder og yderligere behov for information kontaktes SEW-EURODRIVE. 1.2 Sikkerhedsanvisningernes opbygning Sikkerhedsanvisningerne i driftsvejledningen er opbygget på følgende måde: Piktogram SIGNALORD! Faretype og -kilde. Mulige følger af manglende overholdelse. Foranstaltninger til risikoforebyggelse. Piktogram Signalord Betydning Følger af manglende overholdelse Eksempel: FARE! Umiddelbart truende fare Dødsfald eller alvorlige kvæstelser Generel fare ADVARSEL! Mulig farlig situation Dødsfald eller alvorlige kvæstelser FORSIGTIG! Mulig farlig situation Lettere kvæstelser Specifik fare, f.eks. stød FORSIGTIG! Mulige materielle skader Beskadigelse af drivsystemet eller dets omgivelser BEMÆRK Nyttig anvisning eller nyttigt råd. Gør det lettere at betjene drivsystemet. 4 Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B / LTP Tilbehør

5 Vigtige anvisninger Garantikrav 1 Overholdelsen af driftsvejledningen er en forudsætning for: Fejlfri drift Garantiens dækning Læs derfor driftsvejledningen igennem, inden produktet tages i brug! 1.3 Garantikrav Det er en forudsætning for fejlfri drift og funktion, at anvisningerne i denne driftsvejledning følges, ligesom dette også er en forudsætning for, at eventuelle garantikrav kan gøres gældende. Du bedes derfor læse driftsvejledningen igennem, før produktet tages i brug! Sørg for, at driftsvejledningen altid er tilgængelig for personerne med ansvar for anlægget og driften samt for personer, som på eget ansvar arbejder med apparatet. Sørg endvidere for, at dokumentationsmaterialet foreligger i læsbar stand. 1.4 Ansvarsfriholdelse Overholdelsen af anvisningerne i driftsvejledningerne er den vigtigste forudsætning for sikkert arbejde med MOVITRAC -LT-apparaterne samt for at opnå de anførte produktegenskaber og præstationer. SEW-EURODRIVE kan ikke gøres ansvarlig for skader på personer, ting eller værdigenstande, som kan henføres til manglende overholdelse af anvisningerne i driftsvejledningen. Erstatning for tingsmangler er udelukket i disse tilfælde. 1.5 Ophavsret SEW-EURODRIVE. Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for mangfoldiggørelse også i uddrag, bearbejdning, distribution og andre former for udnyttelse er forbudt. Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B / LTP Tilbehør 5

6 Vigtige anvisninger 1 Bortskaffelse 1.6 Bortskaffelse Ved bortskaffelse af disse dele skal de lokale bestemmelser for affaldsbortskaffelse følges: Elektronikaffald (printkort) Plast (kabinet) Stålplader Kobber 6 Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B / LTP Tilbehør

7 Sikkerhedsanvisninger Forudgående bemærkninger 2 2 Sikkerhedsanvisninger Nedenstående grundlæggende sikkerhedsanvisninger skal sikre, at personskader og materielle skader undgås. Brugeren skal sikre, at de grundlæggende sikkerhedsanvisninger overholdes. Sørg for, at de personer, der har ansvaret for anlægget og driften, samt personer, der arbejder med apparatet på eget ansvar, har læst og forstået driftsvejledningen. Ved uklarheder og yderligere behov for information kontaktes SEW-EURODRIVE. 2.1 Forudgående bemærkninger De følgende sikkerhedsanvisninger gælder især ved anvendelsen af frekvensomformere og tilhørende tilbehør. Ved anvendelse af motordrevne drev eller gearmotorer skal de relevante sikkerhedsanvisninger i den pågældende driftsvejledning overholdes. Overhold også de supplerende sikkerhedshenvisninger i denne driftsvejlednings enkelte kapitler. 2.2 Generelt FARE! Under driften kan omformere og disses tilbehørsdele have spændingsførende, blotlagte dele iht. den gældende kapslingsklasse. Dødsfald eller alvorlige kvæstelser. Opgaver i forbindelse med transport, opbevaring, opstilling/montering, tilslutning, idrifttagning, vedligeholdelse og reparationer må kun udføres af kvalificeret personale, idet følgende altid følges nøje: Den/de tilhørende udførlige driftsvejledning/-er Advarsels- og sikkerhedsmærkning på motoren / gearmotoren og elektroniske komponenter Alle andre tilhørende projekteringsdokumenter, idrifttagningsvejledninger og eldiagrammer Anlægsspecifikke bestemmelser og krav Nationale/regionale bestemmelser om sikkerhed og forebyggelse af arbejdsulykker Beskadigede apparater må aldrig installeres. Anmeld eventuelle skader uden ophold til fragtføreren. Ved ikke-tilladt afmontering af nødvendige afdækninger, ikke-formålsbestemt anvendelse, forkert installation eller betjening er der risiko for alvorlige person- eller materielskader. Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B / LTP Tilbehør 7

8 Sikkerhedsanvisninger 2 Målgruppe 2.3 Målgruppe Mekanisk arbejde må kun udføres af kvalificeret personale. Kvalificeret personale i denne henseende er personer, som er fortrolige med opstilling, montering, fejlsøgning og vedligeholdelse af produktet. De skal desuden have følgende kvalifikationer: Uddannelse inden for maskinkonstruktion, f.eks. som mekaniker eller elektromekaniker (med bestået afgangsprøve). De er fortrolige med indholdet af denne driftsvejledning. Elarbejde må kun udføres af kvalificeret personale med kvalifikationer på elområdet. Kvalificeret personale med kvalifikationer på elområdet er i denne henseende personer, som er fortrolige med elektrisk installation, idrifttagning, fejlsøgning og vedligeholdelse af produktet. De skal desuden have følgende kvalifikationer: Uddannelse inden for elektroteknik, f.eks. som elektriker eller elektromekaniker (med bestået afgangsprøve). De er fortrolige med indholdet af denne driftsvejledning. Alt arbejde inden for de øvrige områder, transport, opbevaring, drift og bortskaffelse, skal udføres af personer med den rette uddannelse. 2.4 Formålsbestemt anvendelse Frekvensomformere og deres tilbehør er komponenter til styring af asynkrone motorer. Frekvensomformere er komponenter, der er beregnet til montering i elektriske anlæg og maskiner. Der må under ingen omstændigheder tilsluttes kapacitive belastninger. Driften med kapacitiv belastning kan føre til overspænding og dermed ødelæggelse af apparatet. Ved salg af frekvensomformerne i lande uden for EU / EFTA gælder følgende normer: Ved indbygning i maskiner er idrifttagning af frekvensomformerne (dvs. optagelse af formålsbestemt drift) ikke tilladt, før det er fastslået, at maskinen overholder bestemmelserne i EF-direktiv 98/37/EF (Maskindirektivet); EN Idrifttagning (dvs. optagelse af formålsbestemt drift) er kun tilladt, såfremt EMC-direktivet (2004/108/EF) overholdes. Frekvensomformerne opfylder kravene i lavspændingsdirektivet 2006/95/EF. De harmoniserede standarder i serien EN /DIN VDE T105 sammen med EN /VDE 0660 del 500 og EN 60146/VDE 0558 anvendes til frekvensomformere. Vær opmærksom på de tekniske specifikationer og tilslutningsforudsætningerne på mærkepladen og i driftsvejledningen Sikkerhedsfunktioner Frekvensomformere fra SEW-EURODRIVE må ikke anvendes til sikkerhedsfunktioner uden at være tilsluttet et overordnet sikkerhedssystem. Anvend overordnede sikkerhedssystemer for at garantere maskin- og personsikkerhed. 8 Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B / LTP Tilbehør

9 Sikkerhedsanvisninger Transport Transport Kontrollér produktet for eventuelle transportskader straks efter modtagelse. Beskadigede apparater må aldrig installeres eller tages i drift. Eventuelle skader skal straks anmeldes til fragtføreren. 2.6 Installation / montering Opstilling og køling af apparaterne skal ske i overensstemmelse med reglerne og anvisninger i denne driftsvejledning. Frekvensomformerne skal beskyttes mod ikke tilladt brug. Undgå at bøje komponenterne, og undlad at ændre isoleringsafstandene. Undgå at berøre elektroniske komponenter og kontakter. Frekvensomformere indeholder elektrostatisk udsatte komponenter, som let kan blive beskadiget ved ikke-formålsbestemt håndtering. Elektriske komponenter må ikke beskadiges mekanisk eller ødelægges. Apparatet overholder alle krav til sikker adskillelse af effekt- og elektroniktilslutninger iht. UL508, For at garantere sikker adskillelse skal alle tilsluttede strømkredse ligeledes opfylde kravene om sikker adskillelse. Ved hjælp af egnede foranstaltninger skal det tilses, at den tilsluttede motor ikke starter af sig selv, når der etableres strømforbindelse til omformeren. Anvend de binære indgange DI01 til DI03 med GND/0V til dette formål. Følgende anvendelser er forbudt, medmindre frekvensomformeren udtrykkeligt er beregnet hertil: Anvendelse i eksplosionsfarlige miljøer. Anvendelse i miljøer med skadelige stoffer: Olier Syrer Gasser Dampe Støv Forstyrrende stråling Andre skadelige miljøer Anvendelse til formål, hvor der opstår belastninger i form af mekaniske vibrationer og stød, som overstiger kravene iht. EN Ikke-stationær anvendelse, hvor der opstår belastninger i form af mekaniske vibrationer og stød, som overstiger kravene iht. EN At hhv. omformeren eller de tilhørende tilbehørsdele udfører sikkerhedsfunktioner, som skal garantere maskin- eller personbeskyttelse. Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B / LTP Tilbehør 9

10 Sikkerhedsanvisninger 2 Elektrisk forbindelse 2.7 Elektrisk forbindelse Når der arbejdes på frekvensomformere under spænding, skal de gældende nationale ulykkesforebyggende forskrifter overholdes (f.eks. BGV A3 i Tyskland). Ved installation skal anvisninger om kabeldiameter, sikringer og beskyttelsesledere overholdes. Sikringsforanstaltninger og beskyttelsesindretninger skal overholde de gældende forskrifter (f.eks. EN eller EN ). Jordforbindelse af apparatet er en nødvendig sikringsforanstaltning. Overstrømssikringer er nødvendigt sikkerhedsudstyr. 2.8 Sikker afbrydelse MOVITRAC -LT-apparater og -tilbehør overholder alle krav til sikker adskillelse af effekt- og elektroniktilslutninger iht. EN For at garantere sikker adskillelse skal alle tilsluttede strømkredse ligeledes opfylde kravene om sikker adskillelse. 2.9 Idrifttagning / drift Anlæg med indbyggede frekvensomformere skal eventuelt udstyres med yderligere overvågnings- og sikringsforanstaltninger iht. gældende sikkerhedsbestemmelser, f.eks. lovgivning om teknisk arbejdsudstyr, forskrifter til ulykkesforebyggelse osv. På grund af muligheden for opladede kondensatorer må spændingsførende apparatdele og effekttilslutninger først berøres 10 minutter efter adskillelse af frekvensomformerne fra forsyningsspænding. Overhold alle sålydende mærkninger på frekvensomformeren. Hold alle afdækninger og døre lukkede under driften. Slukningen af drifts-led en og andre visningselementer er ikke nogen indikator for, at apparatet er adskilt fra nettet og spændingsfrit. Mekanisk blokering eller omformerinterne sikkerhedsfunktioner kan forårsage motorstilstand. Afhjælpning af fejlårsagen eller en reset kan medføre, at motoren starter igen af sig selv. Hvis den drevne maskine af sikkerhedsmæssige årsager ikke må starte igen, skal strømtilførslen til omformeren afbrydes, inden fejlen afhjælpes. 10 Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B / LTP Tilbehør

11 Sikkerhedsanvisninger Drift og service Drift og service ADVARSEL! I tilkoblet tilstand vil der på udgangsklemmerne og på de tilsluttede kabler og motorklemmer anligge farlige spændinger. Apparatet er ikke nødvendigvis spændingsfrit, når LED erne og 7-segmentdisplayet er slukkede. Der kan også opstå farlige spændinger, når apparatet er spærret, og motoren står stille. Der kan stadig være høje spændinger ved klemmerne og i apparatet i op til 10 minutter efter strømafbrydelsen. Dødsfald eller alvorlige kvæstelser som følge af elektrisk stød. Sluk for strømmen til MOVITRAC LT mindst 10 minutter, før der arbejdes på apparatet. ADVARSEL! Omformerinterne sikkerhedsfunktioner eller mekanisk blokering kan forårsage motorstilstand. Afhjælpning af fejlårsagen eller en reset kan medføre, at motoren starter igen af sig selv. Dødsfald eller alvorlige kvæstelser. Adskil apparatet fra strømmen, inden fejlen afhjælpes. Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B / LTP Tilbehør 11

12 Bremsemodstande 3 Bremsemodstande i flad udførelse 3 Bremsemodstande 3.1 Bremsemodstande i flad udførelse Bremsemodstand type Kapslingsklasse IP20 1) BW LT Kapslingsklasse IP55 1) BW LT Produktnummer Modstandsværdi 100 R77 50 R77 Til MOVITRAC LTE-B.. BG 2 & 3 Til MOVITRAC LTP.. 1) Ingen UL-godkendelse x5 x10 x20 ED x1 x1.1 x1.25 x1.43 x1.67 x2 x2.5 x % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 5% P P[W] ED ED SD (max 120s) t[s] 64027AXX Funktionalitet MOVITRAC -LT-softwaren beskytter bremsemodstandene BW LT mod overbelastning, hvorfor der ikke behøves eksterne overbelastningsrelæer En intern smelteindsats sikrer fejlfri drift Disse fastgøres på siden af køleenheden på MOVITRAC LTP eller installeres i køleenheden på MOVITRAC LTE-B og er således fuldt integrerede Pladsbesparende Parallel anordning til krævende opgaver med MOVITRAC LTP Disse apparattyper understøttes MOVITRAC LTE-B MOVITRAC LTP Vigtige tekniske egenskaber IP00 Trådviklet Metalindkapslet kabinet 12 Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B / LTP Tilbehør

13 Bremsemodstande Bremsemodstande i flad udførelse Tekniske data Modstand Produktnummer Tekniske data Mål [mm] [tomme] BW LT watt vedvarende effekt, 188 x 41 x 9 7,402 x 1,614 x 0, kw spids i 0,125 sek. BW LT x 80 x 12 12,99 x 3,150 x 0, Installation Bremsemodstanden fastgøres på siden af køleenheden til MOVITRAC LTP (se nedenfor) eller installeres i køleenheden til MOVITRAC LTE-B. BW LT BW LT AXX 64761AXX Slut bremsemodstanden til klemmerne "+" og BR på MOVITRAC LT. Orienteringen spiller ingen rolle. Kontrollér inden idrifttagning, at monteringsskruer og fjederskiver sidder korrekt. BEMÆRK Til anvendelser med større bremsekraft kan der installeres maks. 2 modstande, én på hver side af MOVITRAC LTP. Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B / LTP Tilbehør 13

14 Bremsemodstande 3 Bremsemodstande i flad udførelse Enkel idrifttagning Ved MOVITRAC LTE-B: Indstil parameter 34 til "1" for at frigøre bremse-chopperen. Ved MOVITRAC LTP: For at frigøre bremse-chopperen indstilles parameter 2-23 på følgende måde: 1: Frigørelse, lav effekt 2: Frigørelse, høj effekt 3: Frigørelse, ekstern beskyttelse BEMÆRK Forskellen mellem høj og lav effekt er softwarebeskyttelsesgraden, som modvirker skader på drevet og modstanden. 14 Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B / LTP Tilbehør

15 HF-netfilter Støjemission 4 4 HF-netfilter Filtre monteret på siden eller på bagpladen til overholdelse af EMC-normen for effektrelateret støjemission. Funktionalitet Enkel installation og eftermontering Minimalt kablingsbehov med fortrukne filter-omformer-kabler Ekstremt specifikke komponenter sikrer færre aktiveringer af beskyttelsesafbryderen Overholder EMC-støjemissionsnormerne (EN 61000) Disse apparattyper understøttes MOVITRAC LTE-B MOVITRAC LTP 4.1 Støjemission For så vidt angår støjemission overholder MOVITRAC LT grænseværdierne i normerne EN og EN og kan derfor anvendes både i industrien og i hjemmet (småindustri). Type / klassifikation 230 V, 1-faset 230 V / 400 V, 3-faset 525 V / 575 V, 3-faset Produktnummer LTE-B xxxx 2B1-x-xx LTP-A xxxx 2B1-x-xx LTE-B xxxx 201-x-xx LTE-B xxxx 2A3-x-xx LTE-B xxxx 5A3-x-xx LTE-B xxxx 203-x-xx LTE-B xxxx 203-x-xx LTE-A xxxx 2A3-x-xx LTE-A xxxx 5A3-x-xx LTP-A xxxx 603-x-xx Kategori C1 (Klasse B) Kategori C2 (Klasse A) Ekstra filtrering kræves ikke Anvend skærmede motorkabler. Kategori C3 Anvend et eksternt filter af typen NF LT 2B1 0xx. Anvend skærmede motorkabler. Anvend et eksternt filter af typen NF LT 5B3 0xx. Ekstra filtrering kræves ikke Anvend skærmede motorkabler. Anvend et eksternt filter af typen NF LT 5B3 0xx. Anvend skærmede motorkabler. Ekstra filtrering kræves ikke Anvend et skærmet Anvend skærmede motorkabler. motorkabel < 5 m Eksternt filter kræves. Anvend skærmede motorkabler. Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B / LTP Tilbehør 15

16 HF-netfilter 4 Tekniske data 4.2 Tekniske data Type NF LT 2B1 010 NF LT 5B3 006 NF LT 2B1 016 NF LT 5B3 016 NF LT 5B3 030 Omformerstørrelse Produktnummer Netspænding [V] Nominel spænding [V] Faser Nominel strøm (40 C [A] omgivelsestemperatur) Overbelastningsevne 1,5 udgangsstrøm i 3 minutter / time 2,5 udgangsstrøm i 30 sekunder / time Jordslutning [ma] < 1 5 < 1 11 Mål (L B H) [mm] [tomme] 7,87 3,54 1,77 11,8 4,53 1,97 7,87 3,54 1,77 11,8 4,53 1,97 11,8 7,48 1,97 Vægt [kg] 0,8 1,5 1,55 1,9 16 Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B / LTP Tilbehør

17 HF-netfilter Mål Mål d 1 W 2 W 1 M4 h AXX Type NF LT 2B1 010 NF LT 5B3 006 NF LT 2B1 016 NF LT 5B3 016 NF LT 5B3 030 Størrelse Mål W 1 [mm] ,6 [tomme] 3,54 4,49 7,35 W 2 [mm] ,6 [tomme] 2,36 2,76 5,77 h 1 [mm] [tomme] 7,87 11,81 11,81 d 1 [mm] [tomme] 1,81 2,01 2,01 Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B / LTP Tilbehør 17

18 HF-netfilter 4 Enkel idrifttagning 4.4 Enkel idrifttagning HF-netfiltre fastgøres på bagsiden af køleenheden til MOVITRAC LTP og integreres således nemt i komponenten. Ved MOVITRAC LTE-B installeres filteret ved siden af apparatet. Fastgørelseshullerne til den kombinerede komponent er de samme som til soloomformeren. Skruer medfølger. Spændingsforsyningen sluttes til filteret. Forsyningsnettets jordleder skal sluttes til filteret, ellers virker filteret ikke. Slut filterkablerne til omformerindgangen og -jordforbindelsespunktet i overensstemmelse med kabelmærkningen. I filteret er der indbygget kondensatorer mellem fase og jord, derfor løber der en afledestrøm ved normal drift. Derfor er en godt jordforbindelse nødvendig. Den skal være tilsluttet, inden der sluttes spænding til filteret. 18 Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B / LTP Tilbehør

19 Netdrosler Enkel idrifttagning 5 5 Netdrosler 54801AXX Netdrosler reducerer harmonisk forvrængning i nettet og beskytter MOVITRAC -LT mod skadelige returvirkninger fra nettet. Netdrosler anvendes også til sikring af effektindgangskredsene på MOVITRAC LT mod overspændingsspidser, som f.eks. forårsages af lynnedslag eller af andre apparater i samme net, såsom svejseapparater eller jævnstrømsmotorer. Grundapparaterne MOVITRAC LTP i BG 4, 5 og 6 er udstyret med trefasede netdrosler. Det forbedrer produkternes robusthed væsentligt. Der kræves en ekstern drossel til omformere med 220 V eller 400 V og en effekt på 0,37 kw (0,5 hk) til 5,5 kw (7,5 hk), der drives i et net med ringere spændingskvalitet. Ringere spændingskvalitet kan f.eks. skyldes: En lokal generator Stor belastning i samme net Store dv- / dt-spændingsudsving Pumpestationen i det fri med ubeskyttede forsyningsledninger, som kan rammes af lynnedslag Krananvendelser Ved spændingsforsyning via samleskinne Til omformerne MOVITRAC LTP med 575 V fra 0,75 kw (1 hk) til 5,5 kw (7,5 hk) kræves altid en ekstern netdrossel. Alle omformere fra 7,5 kw (10 hk) er udstyret med en indbygget drossel og kræver derfor ingen ekstern drossel til transientbeskyttelse. Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B / LTP Tilbehør 19

20 Netdrosler 5 Tekniske data 5.1 Tekniske data Type Produktnummer ND LT Kapslingsklasse Størrelse Fase Forsyningsspænding [V] Nominel strøm [A] Induktivitet / ben [mh] , V ND LT ,1 ND LT IP ,8 ND LT V 10 2,9 ND LT ,81 ND LT , V ND LT ,1 ND LT IP ,1 ND LT V 10 3,9 ND LT ,8 20 Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B / LTP Tilbehør

21 Netdrosler Mål Mål Enkeltfasestrømkreds [1] L1 L1 [2] PE PE PE' L L H N1 L D N2 B 64028AXX [1] Forsyningsnet [2] Omformer Type L B H N1 N2 D Vægt [mm] [i] [mm] [i] [mm] [i] [mm] [i] [mm] [i] [mm] [i] [kg] [lb] ND LT , , , , ,93 4,8 9 0,19 0,35 1,1 2,43 ND LT , , , , ,32 4,8 9 0,19 0,35 1,8 3,97 ND LT , , , , ,28 6 0,24 1,1 2,43 ND LT , , , , ,83 6 0,24 1,8 3,97 Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B / LTP Tilbehør 21

22 Netdrosler 5 Mål Trefasestrømkreds H Ø D N1 L N2 B 64029AXX [1] Forsyningsnet [2] Omformer Type L B H N1 N2 D Vægt [mm] [i] [mm] [i] [mm] [i] [mm] [i] [mm] [i] [mm] [i] [kg] [lb] ND LT , , , , ,69 4,8 9 0,19 0,35 1,3 2,87 ND LT , , , , ,17 4,8 9 0,19 0,35 2,5 5,51 ND LT , , , , , ,2 0,47 7,2 15,87 ND LT , , , , ,36 5,5 7 0,22 0,28 2,8 6,17 ND LT , , , , ,11 5,5 12 0,22 0,47 3,5 7,72 ND LT , , , , ,70 5,5 12 0,22 0, ,43 22 Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B / LTP Tilbehør

23 Udgangsdrosler Mål 6 6 Udgangsdrosler 54803AXX! Som de fleste andre omformere har også MOVITRAC LT ufiltrerede udgange. Med de fleste applikationer kan der således opnås en tilfredsstillende ydelse. Ved enkelte applikationer anbefales det imidlertid på det kraftigste at anvende et udgangsfilter, som vil kunne forbedre systemets funktionalitet, driftssikkerhed og levetid. Dertil hører: Lange motorkabler op til 300 m (den nom. længde kan fordobles ved anvendelse af en udgangsdrossel) Højkapacitive motorkabler (dvs. "Pyro"-tråd til brandsikring) Flere parallelkoblede motorer Motorer uden omformeregnet isolering (som regel ældre motorer) Til MOVITRAC LT fås en række kvalitetsudgangsdrosler med følgende karakteristika: Begrænsning af udgangsspændingsfaldet, normalt < 200 V/µs Begrænsning af transiente overspændinger på motorklemmerne, typisk < 1000 V Undertrykkelse af netrelaterede fejl i lavfrekvensområder Kompensation af kapacitive belastningsstrømme Forringelse af HF-støjemission fra motorkablet Mindre motortab og akustisk støj som følge af ripple Disse apparattyper understøttes MOVITRAC LTE-B (BG 1, 2 & 3) MOVITRAC LTP (BG 1-6) Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B / LTP Tilbehør 23

24 Udgangsdrosler 6 Tekniske data 6.1 Tekniske data Apparat Type Sagsnummer LTE / LTP LTP LTE / LTP Kapslingsklasse Størrelse Fase Nominel spænding [V] Nominel strøm [A] Induktivitet / ben [mh] HD LT HD LT ,3 HD LT ,5 IP00 HD LT ,22 HD LT ,09 HD LT ,065 HD LT HD LT IP ,2 HD LT , Sammenligning af egenskaber udgangsspænding og udgangsstrøm Uden drossel [V] 1 1 [A] AXX Med drossel [V] 1 1 [A] AXX BEMÆRK Et tilpasset filter sikrer, at koblingsimpulsen stiger langsommere og med lavere amplitude. 24 Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B / LTP Tilbehør

25 Udgangsdrosler Mål Mål [1] L1 L2 L3 L1 L2 L3 [2] PE PE H N1 L ØD N2 B 64032AXX Type L B H N1 N2 D Vægt [mm] [i] [mm] [i] [mm] [i] [mm] [i] [mm] [i] [mm] [i] [kg] [lb] HD LT , , , , ,89 4 0,16 1,5 3,31 HD LT , , , , ,17 5 0,20 3 6,61 HD LT , , , , ,24 8 0,32 4,5 9,92 HD LT , , , , ,68 8 0, ,05 HD LT , , , , , , ,50 HD LT , , , , , , ,18 HD LT , , , , ,36 5,5 7 0,22 0,28 1,7 3,75 HD LT , , , , ,76 5,5 7 0,22 0,28 3,2 7,05 HD LT , , , , ,76 5,5 7 0,22 0,28 3,2 7,05 Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B / LTP Tilbehør 25

26 7 Indeks 7 Indeks A Ansvarsfriholdelse...5 B Bortskaffelse...6 Bremsemodstande...12 Enkel idrifttagning...14 Installation...13 Tekniske data...13 Bremsemodstande i flad udførelse...12 D Drift...11 Drosler, net (indgang)...19 Drosler, udgang...23 F Forklaring...4 G Garantikrav...5 Genanvendelse...6 H HF-netfilter...15 I Idrifttagning...9 Indgangsdrosler (netdrosler)...19 Installation...9 N Netdrosler...19 Mål...21 Tekniske data...20 Netfilter...15 Enkel idrifttagning...18 Mål...17 Tekniske data...16 O Ophavsret...5 S...11 Sikkerhedsanvisninger...7 Drift og service...11 Installation og idrifttagning...9 Støjemission...15 U Udgangsdrosler...23 Mål...25 Tekniske data...24 V Vigtige anvisninger Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B / LTP Tilbehør

27 Adressfortegnelse Adressfortegnelse Tyskland Hovedkontor Produktionsværk Competence Center Bruchsal Mitte Nord Ost Süd West SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42 D Bruchsal Postfachadresse Postfach 3023 D Bruchsal SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 1 D Graben-Neudorf SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Alte Ricklinger Straße D Garbsen (bei Hannover) SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Dänkritzer Weg 1 D Meerane (bei Zwickau) SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Domagkstraße 5 D Kirchheim (bei München) SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Siemensstraße 1 D Langenfeld (bei Düsseldorf) Elektronik SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42 D Bruchsal Drive Hotline / 24-timers tilkaldevagt Yderligere adresser på service-stationer i Tyskland fås på forespørgsel. Tlf Fax Tlf Fax Tlf Fax Tlf Fax Tlf Fax Tlf Fax Tlf Fax SEWHELP Frankrig Produktionsværk Haguenau SEW-USOCOME 48-54, route de Soufflenheim B. P F Haguenau Cedex Produktionsværk Forbach SEW-EUROCOME Zone Industrielle Technopôle Forbach Sud B. P F Forbach Cedex er Bordeaux Lyon Paris SEW-USOCOME Parc d'activités de Magellan 62, avenue de Magellan - B. P. 182 F Pessac Cedex SEW-USOCOME Parc d'affaires Roosevelt Rue Jacques Tati F Vaulx en Velin SEW-USOCOME Zone industrielle 2, rue Denis Papin F Verneuil I'Etang Yderligere adresser på service-stationer i Frankrig fås på forespørgsel. Tlf Fax Tlf Tlf Fax Tlf Fax Tlf Fax /

28 Adressfortegnelse Algeriet Alger Réducom 16, rue des Frères Zaghnoun Bellevue El-Harrach Alger Tlf Fax Argentina Buenos Aires SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A. Centro Industrial Garin, Lote 35 Ruta Panamericana Km 37, Garin Tlf Fax Australien er Melbourne SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 27 Beverage Drive Tullamarine, Victoria 3043 Tlf Fax Sydney SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 9, Sleigh Place, Wetherill Park New South Wales, 2164 Tlf Fax Belgien Bruxelles SEW Caron-Vector Avenue Eiffel 5 B-1300 Wavre Tlf Fax Competence Center Industrigear SEW Caron-Vector Rue de Parc Industriel, 31 BE-6900 Marche-en-Famenne Tlf Fax Antwerpen SEW Caron-Vector Glasstraat, 19 BE-2170 Merksem Tlf Fax Brasilien Produktionsværk Sao Paulo SEW-EURODRIVE Brasil Ltda. Avenida Amâncio Gaiolli, Rodovia Presidente Dutra Km 208 Guarulhos SP SAT - SEW ATENDE Yderligere adresser på service-stationer i Brasilien fås på forespørgsel. Tlf Fax Bulgarien Sofia BEVER-DRIVE GMBH Bogdanovetz Str.1 BG-1606 Sofia Cameroun Douala Electro-s Rue Drouot Akwa B. P Douala Tlf Fax Tlf Fax Canada er Toronto SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 210 Walker Drive Bramalea, Ontario L6T3W1 Tlf Fax /2010

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor FØDEVARESIKKER (ECOLAB) SALTVANDSRESISTENT SVEJSE IMMUN...er nu også svejseimmun! Poto : U.S. Navy - Brugen krænker ingen regler opstillet af U.S. Navy Serie

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

CDM Gearmotorer Complete \ Industrigear Drive Management \ Frekvensomformere \ Servo \ Service. Condition Monitoring SERVICE

CDM Gearmotorer Complete \ Industrigear Drive Management \ Frekvensomformere \ Servo \ Service. Condition Monitoring SERVICE CDM Gearmotorer Complete \ Industrigear Drive Management \ Frekvensomformere \ Servo \ Service Condition Monitoring Systemer und og serviceydelser Leistungen für til die zustandsorientierte forebyggende

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

"Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere." (A. Einstein)

Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere. (A. Einstein) As easy as that. 12345 "Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere." (A. Einstein) 12345 Lenze gør meget enklere. Tidens hurtige udvikling har mange udfordringer til os. I fremtiden

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

Garantidokumenter. PIKO-vekselstrømsomformere 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1

Garantidokumenter. PIKO-vekselstrømsomformere 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1 DK Garantidokumenter PIKO-vekselstrømsomformere 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1 Garantibevis 5 års udskiftningsgaranti KOSTAL streng-vekselstrømsomformer i serien PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1 Kære kunde!

Læs mere

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Version 1.1 re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Indhold Indledning... 2 Sådan kommer du i gang... 3 Sådan sender du fakturaer til Nordea... 6 Sådan modtager du filer fra Nordea... 9

Læs mere

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Ved montering af VELUX ovenlysvinduer i tage med tagpap og taghældning over 15 anvendes inddækning EDL. Inddækningen skal placeres

Læs mere

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58 SEAT Vejhjælp SEAT Vejhjælp Service Mobilitet når som helst, hvor som helst Med SEAT Vejhjælp Service Mobilitet er du garanteret du garanteret fuld og pålidelig fuld og pålidelig vejhjælp uden vejhjælp

Læs mere

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 NRS 2-5 Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 1 Eldiagram 5 6 11 Vist kontaktposition: Alarm, driftsforstyrrelse 7 8 10 Fig. 1 9 10 Fig. 2 2 Dimensioner A B 128,5 B Fig. 3 C 30,01 (6 TE) 3

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil.

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. OPDATERINGS- GUIDE TIL MEDIA NAV navigationssystemet i din Renault Opdater GRATIS! * www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. Velkommen til MEdia Nav! Tak for at du netop har anskaffet

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

Driftsvejledning TKA 500-0. dansk

Driftsvejledning TKA 500-0. dansk Driftsvejledning TKA 500-0 dansk Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed...3 1.1 Generelle sikkerhedshenvisninger...3 1.2 Specifikke sikkerhedshenvisninger...4 2. Beskrivelse...5 2.1 Korrekt anvendelse...6 2.3

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Lars Goldschmidt. Konkurrenceevne DK. 30. okt. 12. Konkurrenceevne DK

Lars Goldschmidt. Konkurrenceevne DK. 30. okt. 12. Konkurrenceevne DK Konkurrenceevne DK 30. okt. 12 Konkurrenceevne DK Lars Disposition Hvad skal vi leve af Danmark er udfordret Rammebetingelser er afgørende Hvad kan vi selv gøre DI s indsats 2 Hvad skal Danmark leve af

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 2/09/2008-22/10/2008 Der er 329 svar ud af 329, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE LAND DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Hovedresultater fra PISA 2009

Hovedresultater fra PISA 2009 Hovedresultater fra PISA 2009 Notatets opbygning Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultater fra PISA 2009. Notatet indeholder desuden en kommentering af resultaterne i hvert fag på baggrund

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00 2,50 60,00 Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00

Læs mere

Dørlukker med glideskinne TS 92 DORMA. i Contur Design. reddot design award winner 2005

Dørlukker med glideskinne TS 92 DORMA. i Contur Design. reddot design award winner 2005 Dørlukker med glideskinne DORMA TS 92 i Contur Design reddot design award winner 2005 Teknisk information 2006 DORMA TS 92 Dørlukker med glideskinne Dørlukker i Contur Design afprøvet efter DIN DS/EN 1154

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Til installatøren Installationsvejledning VR 900 Kommunikationsenhed DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Den samarbejdende virksomhed. - De danske forudsætninger

Den samarbejdende virksomhed. - De danske forudsætninger Den samarbejdende virksomhed - De danske forudsætninger LO s arbejdsmiljøpolitiske udvalg d. 6. december 2006 Peter Hasle, Niels Møller & Vibeke Andersen Arbejdsmiljøinstituttet Økonomi i EU Hvem lider

Læs mere

Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a

Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a BRUGERVEJLEDNING www.jabra.com 1 2009 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Denne brugervejledning er udgivet af GN Netcom A/S. Oplysningerne i denne brugervejledning

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 1970 197 197 197 197 197 198 198 198 198 198 199 199 199 199 00 010 011 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 1 79. december 01 DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 1 I OECD EN NEDGANG

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Priserne er gældende fra 1. juli 2013 Alle priser i danske kroner inklusiv moms. * Visse operatører tager en ekstra afgift for samtaler i deres net i udlandet.

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Gennemgang af kollektiv Forsikringsprogram 2012 1 DCH s forsikringsprogram: Erhvervsansvarsforsikring Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring Hundeansvarsforsikring (Figurantdækning) Kollektiv Ulykkesforsikring

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6:

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Kapitel 13, Grundlæggende principper Kapitel 13 er et af bekendtgørelsens overordnede kapitler. I dette

Læs mere

A ABERDEEN BILLUND. FORKLARING TIL DESTINATIONSLISTE: På Rammeaftale 16.08 Flyrejser har alle leverandører/flyselskaber skulle byde ind på følgende:

A ABERDEEN BILLUND. FORKLARING TIL DESTINATIONSLISTE: På Rammeaftale 16.08 Flyrejser har alle leverandører/flyselskaber skulle byde ind på følgende: Air Canada Air France Austrian Airlines British Airways/Iberia Brussels Airlines Finnair KLM LOT Polish Airlines Lufthansa Norwegian SAS Swiss International Airlines United Airlines FORKLARING TIL DESTINATIONSLISTE:

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed SafeCom er repræsenteret af certificerede partnere i: Australien Danmark England Finland Frankrig Holland Hong Kong Indonesien Irland

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti. Tapetafdamper DTS 5800

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti. Tapetafdamper DTS 5800 Oversættelse af den originale driftsvejledning 2 års garanti Tapetafdamper Driftsvejledningen er en del af apparatet. Gem den til senere brug! Læs hele betjeningsvejledningen grundigt igennem, før du

Læs mere

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler:

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sundhed Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Ved midlertidigt ophold forstås

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse EPE-seriens betjeningspaneler Installation, drift og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger...2 Forord... 2 Generelt...2 Installation... 3... 3 Elektrisk installation...3

Læs mere

Test din viden om verden!

Test din viden om verden! Test din viden om verden! STORBRITANNIEN SVAR: 1. Liverpool 2. London 3. Manchester Hvor stor en del af jordarealet anvendes til landbrug? 1. 24 % 2. 53 % 3. 78 % INDONESIEN 1. Bandung 2. Jakarta 3. Surabaya

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Bestil online på www.er.dk/erhverv Erhvervsrejseforsikring din sikkerhed, når du rejser i forbindelse med dit arbejde Hvorfor en erhvervsrejseforsikring?

Læs mere

Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser

Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser 1 192 Dobbeltermostat Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser Kombination af en elektromekanisk TR og en efter DIN3440 RAZ-ST On/off-termostat og sikkerhedstemperaturbegrænser med enpolede mikroomskiftere

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw)

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw) KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER ANTRIEBSTECHNIK QUICK-GUIDE F4-C VERSION (0,75 315 kw) REGAL A/S Industrivej 4, DK - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 70 00 Fax 46 75 76 20 regal@regal.dk www.regal.dk Forord Denne

Læs mere

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder:

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder: BILAG 20 1 - UDFYLDNING AF VISUMMÆRKATEN 1. Felt til obligatoriske angivelser 1.1. Rubrikken "GYLDIGT TIL": I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en

Læs mere

Procedure for indrejsende studerende

Procedure for indrejsende studerende INFORMATION OM ERASMUS TRAINEESHIP TIL VIDENSKABELIGT PERSONALE Procedure for indrejsende studerende INTRODUKTION Med et Erasmus Traineeship får den studerende mulighed for at komme i praktik hos en afdeling

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015. samtaler Afghanistan 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Albanien 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80 2,00 48,00 Algeriet 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Andorra 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80

Læs mere

TTV 1000 S / TTV 2500 S

TTV 1000 S / TTV 2500 S TTV 1000 S / TTV 2500 S A BETJENINGSVEJLEDNING TRANSPORTVENTILATOR TRT-BA-TTV1000S_2500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... H - 01 Sikkerhed... H - 02 Oplysninger

Læs mere

vacon 10 hvordan ønskes frekvensomformeren i dag?

vacon 10 hvordan ønskes frekvensomformeren i dag? vacon 10 hvordan ønskes frekvensomformeren i dag? nem at tilpasse Vacon 10 er en ekstremt kompakt frekvensomformer til brug inden for maskinkonstruktion i effektområdet 0,25 kw til 5,5 kw. Vacon 10 er

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

PROCESAUTOMATISERING ALARMSYSTEM MED SMS-ALARMERING TIL OLIE-/BENZINUDSKILLERANLÆG

PROCESAUTOMATISERING ALARMSYSTEM MED SMS-ALARMERING TIL OLIE-/BENZINUDSKILLERANLÆG PROCESAUTOMATISERING ALARMSYSTEM MED SMS-ALARMERING TIL OLIE-/BENZINUDSKILLERANLÆG ANVENDELSESEKSEMPLER VED EN ALARMSITUATION OVERFØRES ALARMSIGNALET SOM SMS VIA ET INDBYGGET MODEM GSM-ALARMSYSTEMER GSM-alarmsystemerne

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte

Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte Hvad kan man købe for 10 euro? To cd-singler? Eller måske sit yndlingsugeblad hver uge i en måned? Har du nogen sinde tænkt over, hvordan

Læs mere

Hvad kan du nå i løbet af 2½ time? Funktioner og fordele. EZstrip TR Muncher

Hvad kan du nå i løbet af 2½ time? Funktioner og fordele. EZstrip TR Muncher EZstrip TR Muncher Stort tilgangsdæksel Hvad kan du nå i løbet af 2½ time? NOV Mono påbegyndte produktionen af ekscentersnekkepumper i 1935, efterfulgt af et sortiment af NOV Mono Muncher neddelere i 1981

Læs mere

Den finansielle sektors udfordringer Set fra bankerne

Den finansielle sektors udfordringer Set fra bankerne Den finansielle sektors udfordringer Set fra bankerne Videncenter for Økonomi og Finans Horsens d. 13. marts 2012 V. Niels Storm Stenbæk Punkter Danske bankers situation pt. Udfordringer Funding Presset

Læs mere

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti. Tapetafdamper W 16 DK

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti. Tapetafdamper W 16 DK Oversættelse af den originale driftsvejledning 2 års garanti Tapetafdamper DK 4 X x 360 1 x 135 1. 2. 3. 5 6 7 A 8 9 80 2 Jahre Dampf-Tapetenablöser Garantie Steam wallpaper stripper 2 years Décolleuse

Læs mere

VM i fodbold 2014 i Brasilien

VM i fodbold 2014 i Brasilien VM i fodbold 2014 i Brasilien Spille betingelser og regler Pris Tusseklubben inviterer til deltagelse i en tipsdyst på VM turneringen 2014. Hvert spil koster kr. 100,- Indsættes på Tusseklubbens konto

Læs mere

El-installationsguide til VEX350HX/VEX360HX for anden automatik

El-installationsguide til VEX350HX/VEX360HX for anden automatik 3004095-2011-09-06 El-installationsguide til VEX350-360HX El-installationsguide til VEX350HX/VEX360HX for anden automatik El-installation...Kapitel 1 + 2 Original brugsanvisning EXHAUSTO A/S Odensevej

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Harmonisk- Benny Haar Nielsen Applikationsingeniør OEM Industri

Harmonisk- Benny Haar Nielsen Applikationsingeniør OEM Industri Harmonisk- forvrængning Benny Haar Nielsen Applikationsingeniør OEM Industri Faldgrupper med frekvensomformer Højfrekvent støj EMC-filter (øger lækstrøm) Skærmetkabel (øger lækstrøm) Switch frekvens (Akustisk

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2014 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2014 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2014 for tjenesterejser 2013 Cirkulære af 20. december 2013 Modst.nr. 055-13 J.nr. 2013-1753-001 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

2/3 Akset digital tæller

2/3 Akset digital tæller SERIE Z59E 2/3 Akset digital tæller for Elgo Magnetisk målebånd og / eller Encoder ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Strafle 1 Telefon

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes IP/08/1831 Bruxelles, 28. november 2008 Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes Bredbåndsdækningen i Europa vokser fortsat fra 18,2 % i juli 2007 til 21,7 % i

Læs mere

Røgmelder MSD 523 Teknisk information og betjeningsanvisning

Røgmelder MSD 523 Teknisk information og betjeningsanvisning Teknisk information og betjeningsanvisning Brand- & komfortventilation Vinduesautomatik Tlf. 73 Fax. 73 3 www.eegholm.dk Indhold Side Egenskaber Kendetegn Revision/Vedligehold Levetid Funktion / Anvendelse

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser 2014 Cirkulære af 18. december 2014 Modst. nr. 067-14 J.nr. 2014-1753-0003 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015. Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Andorra 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 100,00 Angola

Læs mere

Wilo-Control SC-Fire Jockey

Wilo-Control SC-Fire Jockey Pioneering for You Wilo-Control SC-Fire Jockey da Monterings- og driftsvejledning 2 539 953-Ed.01 / 2014-02-Wilo Fig. 1: I ON 0 OFF Monterings- 1 Generelt og driftsvejledning 1.1 Om dette dokument Den

Læs mere

Quantum View Manage Administratorvejledning

Quantum View Manage Administratorvejledning Januar 2010 2010 United Parcel Service of America, Inc. UPS, UPS varemærke og den brune farve er varemærker tilhørende United Parcel Service of America Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Dieselpartikelfilter 12.07 - Driftsanvisning K 51126132 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere