REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 13. september Sag nr. Emne: 1 bilag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 13. september 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag"

Transkript

1 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 13. september 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag

2 Region Hovedstaden Kvalitetsudvalget Rationel medicinanvendelse, Blodmanagement og Danbio Afrapportering til regionsrådet om kvalitetsudvalgets arbejde i første halvår 2011 September 2011

3 Region Hovedstaden Indledning Kvalitetsudvalget har følgende kommissorium: Udvalget skal drøfte arbejdet med at sikre kvalitet i medicinanvendelsen på hospitaler og i praksissektoren. Udvalget følger løbende op på relevante data i forhold til vedtagne kvalitetsmål og på sager og afrapporteringer, der er relevante i forhold til udvalgets målsætning. Udvalget skal drøfte den kliniske kvalitet på regionens hospitaler på baggrund af det nationale indikatorprojekt og de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser, herunder hvordan der sikres ledelsesfokus og opfølgning på resultaterne. I første halvår 2011 har kvalitetsudvalget på tre møder drøftet rationel medicinanvendelse, patientorienteret blodmanagement samt den landsdækkende kliniske kvalitetsdatabase for reumatoid arthrit, Danbio. Rationel medicinanvendelse Ved behandlingen af rationel medicinanvendelse har udvalget taget udgangspunkt i nedenstående redegørelse for resultaterne af administrationens analyse af medicinområdet. Forbrug af lægemidler i praksissektoren Region Hovedstaden har landets laveste forbrug af lægemidler pr indbyggere, laveste udgift og medicintilskud pr sikrede, men landets højeste pris pr. døgndosis. Forbruget af lægemidler i praksissektoren i Region Hovedstaden er i perioden 2008 til 2010 steget fra til døgndoser pr indbyggere, svarende til en stigning på 2,5 %. I de andre regioner er stigningen mellem 4,9 % og 7,1 %. Udgiften til lægemidler pr sikrede er faldet mest i Region Hovedstaden, nemlig med 3,7 % i perioden 2008 til I Region Sjælland og Region Midtjylland er udgiften steget med hhv. 1,1 % og 0,5 %. I de andre regioner er udgiften faldet mellem 1 % og 1,4 %. Den gennemsnitlige pris pr. dosis for alle lægemidler er højest i Region Hovedstaden, 4,61 kr., og lavest i Region Nord, 4,06 kr. Der er således et teoretisk besparelsespotentiale på ca. 370 mio. kr. hvis medicinen i Region Hovedstaden i 2010 var købt til samme gennemsnitspris som i Region Nord. En del af forklaringen på forskellen kan være den høje andel af praktiserende speciallæger i Region Hovedstaden, idet analysen viser, at disse gennemsnitligt ordinerer dyrere lægemidler end alment praktiserende læger. 2

4 Basislisten til praksissektoren Der udarbejdes årligt en liste over rekommanderede lægemidler, Basislisten, til brug i praksissektoren. Lægemidlerne på Basislisten er vurderet i forhold til effekt, bivirkninger og pris. Analysen viser, at der er et potentiale for at øge efterlevelsen af Basislisten. Således gik 26 % af udgifterne til de 40 mest udgiftstunge lægemidler i 2010 til lægemidler, der ikke er rekommanderet på Basislisten. I analysen er der set nærmere på nogle udvalgte lægemiddelgrupper, hvor det vurderes, at der er et særligt stort potentiale for besparelse eller kvalitetsløft. Analysen peger på, at der basis for en målrettet indsats for at øge kvaliteten i anvendelsen af antibiotika og vanedannende nerve- og sovemedicin. Der er besparelsespotentiale ved en øget efterlevelse af rekommandationerne for gigtmedicin og stærke smertestillende midler. Besparelsespotentialet ved en 50 % højere efterlevelse af rekommandationerne på de to områder skønnes at være ca. 25 mio. kr. Forbrug af lægemidler i hospitalssektoren Lægemiddelforbruget i hospitalssektoren steg fra 48 mio. døgndoser i 2008 til 49,6 mio. døgndoser i 2010, svarende til en stigning på 3,3 %. Stigningen for det øvrige land var ca. 4 % i samme periode. Udgifterne til medicin i Region Hovedstaden steg i samme periode fra 1,9 mia. kr. til ca. 2,3 mia. kr. svarende til en stigning på ca. 15 %. Stigningen for det øvrige land var fra 2,71 mia. kr. i 2008 til 3,23 mia. kr. i 2010 svarende til 19,2 % stigning. Stigning i mængdeforbrug og udgift i Region Hovedstaden er lavere end Region Midt og Region Syddanmark, som begge har store universitetshospitaler. Den gennemsnitlige pris pr døgndosis i Region Hovedstaden er lavere end i Region Midt. Der er større udgiftsstigninger i hospitalssektoren som følge af nye, dyre lægemidler og nye anvendelsesområder for disse lægemidler. Region Hovedstaden anvender samlet set forholdsvis dyrere lægemidler end i det øvrige land, blandt andet pga. Rigshospitalets meget dyre behandlinger i specialistfunktionerne. Udgiften til forbruget af de 25 mest anvendte lægemiddelgrupper i Region Hovedstaden udgør 51,6 % af regionens samlede udgift til lægemidler i Udgiften til de 25 mest anvendte lægemiddelgrupper er steget med 17 % fra , og forbruget er faldet med 8 % i samme periode. Faldet i forbruget skyldes, at der anvendes dyrere lægemidler til behandling af færre patienter, set i forhold til De 25 mest anvendte lægemiddelgrupper i 2010 er ikke fuldstændig de samme som i 2008, men 80 % af lægemidlerne er de samme i hele perioden. For de resterende lægemidler, der anvendes på hospitalerne i regionen, er udgiften steget med 14 % og forbruget er steget med 4 %. De mest udgiftstunge lægemiddelgrupper er: Kræftlægemidler Biologiske lægemidler til gigtbehandling 3

5 Lægemidler til behandling af HIV/AIDS Lægemidler til behandling af sclerose Lucentis til behandling af øjensygdomme Disse fem specifikke lægemiddelgrupper udgjorde 52 % af de samlede lægemiddeludgifter i Region Hovedstaden i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) En række af de mest udgiftstunge lægemidler omfattes af behandlingsvejledninger udarbejdet af RADS. RADS har i marts 2011 udsendt behandlingsvejledninger og lægemiddelrekommandationer for terapiområderne sklerose, hepatitis og hiv/aids. For Region Hovedstaden forventes en signifikant økonomisk fordel. En optimal efterlevelse af rekommandationerne forventes årligt at nedbringe lægemiddeludgifterne i regionen med ca. 35 mio. kr. Behandlingsvejledningerne om midler til behandling af brystkræft, mangel på hvide blodlegemer samt røntgenkontrastmidler er blevet godkendt af RADS, og går nu ind i udbudsprocessen. Der er nedsat yderligere fem fagudvalg på terapiområderne hvor fagudvalgene er i gang med at udarbejde behandlingsvejledninger: o Prostatacancer o Dermatologi o Reumatologi o Gastroenterologi og o Antimykotika (midler mod svampeinfektioner) I maj 2011 er yderligere behandling af øjensygdomme, midler mod blodpropper samt midler mod knoglebrud hos patienter med udbredt kræftsygdom igangsat. Realiseringen af besparelsen afhænger af en effektiv implementering og monitorering af behandlingsvejledningerne fra RADS samt opfølgning herpå. Ud over de sygdomsområder, der er dækket af RADS, peger arbejdsgruppen på, at der er behov for en systematisk registrering, vurdering og prioritering af nye lægemidler inden ibrugtagningen på hospitalerne. I Region Hovedstadens kvalitetshandlingsplan er der endvidere fastsat en målsætning om 90 % efterlevelse af lægemiddelrekommandationerne ved udgangen af Der er indført krav om rationel medicinanvendelse i dialogaftalerne mellem virksomhederne og koncerndirektionen. Indkøb af medicin I Region Hovedstaden varetager Region Hovedstadens Apotek den samlede forsyning til hospitalerne og psykiatrien. I 2010 udgjorde hospitalernes og psykiatriens udgifter til lægemidler 2,504 mia. kr. Heraf stammer ca. 92 % fra lægemidler, som apoteket har indkøbt gennem regionernes fælles indkøbsselskab Amgros, mens ca. 4 % stammer fra lægemidler produceret på apoteket og 4 % fra lægemidler, som apoteket har indkøbt gennem andre kanaler end Amgros. I tabellen ses de opnåede rabatter i perioden

6 Hele landet Indkøb Rabat i mio. i mio. kr. kr. Rabat i % Region Hovedstaden Rabat Indkøb i mio. Rabat i mio.kr. kr. i % , , , , , ,2* Tabel 1: Udviklingen i opnåede rabatter i henholdsvis Region Hovedstaden og hele landet i årene *Region Hovedstadens rabatgennemsnit ligger en smule under landsgennemsnittet. Det skyldes, at de nye dyre hospitalslægemidler udgør en større andel af det samlede lægemiddelforbrug end i landet som helhed. Rabatprocenten på et nyt dyrt og ofte patentbeskyttet lægemiddel er selvsagt mindre end på et ældre stærkt konkurrenceudsat lægemiddel. Det er lykkedes at opnå stigende rabatter gennem indkøb via AMGROS, og der arbejdes med udvikling af udbudsformer til fremme af konkurrencen mellem leverandørerne af lægemidler, med større rabatter og lavere priser til følge. Arbejdet i RADS med udarbejdelse af nationale behandlingsvejledninger for sygdomsområder med særlig dyr medicin forventes, at give mulighed for opnåelse af større rabatter på de dyreste hospitalslægemidler. Ordination og administration af medicin Ud fra principperne for den almindelige ledelsesret, kan arbejdsgiveren udstikke rammerne for lægemiddelforbruget på hospitaler. På baggrund af lægemiddeludgifternes stigende andel af de samlede udgifter til hospitalsvæsenet kan det forventes, at arbejdsgivers udøvelse af ledelsesretten i forhold til konkrete lægemiddelvalg vil blive et vigtigt reguleringsredskab i fremtiden. Der er etableret en grundlæggende struktur til sikring af rationel medicinordination, med lægemiddelkomitesystemet som omdrejningspunktet. Der udarbejdes lægemiddelrekommandationer, og der er etableret et tværgående system til opfølgning i forhold til afdelingernes efterlevelse af rekommandationerne. Klinisk Farmakologisk Afdeling på Bispebjerg Hospital tilbyder faglig rådgivning og sparring til afdelingerne og understøtter arbejdet i lægemiddelkomitesystemet. Afdelingen tilbyder endvidere rådgivning gennem Medicininfo og Giftlinjen. Analysen peger på, at der gennem en styrkelse af ledelse, faglighed og samarbejde vil kunne opnås resultater i form af bedre efterlevelse af rekommandationer med øget kvalitet og reducerede medicinudgifter til følge. Der er interesse for udvikling af medicinområdet blandt klinikerne, og en stor efterspørgsel på adgang til egne data og generel faglig rådgivning, herunder en øget mulighed for klinisk farmakologisk assistance. Særligt i forhold til praksissektoren De strukturelle forhold i praksissektoren har betydning for indsatsen for at fremme rationel medicinanvendelse, idet regionen ikke har nogen ledelsesret. Indsatsen bygger derfor på frivillighed og samarbejde. 5

7 Der er etableret et velfungerende tilbud til de praktiserende læger om faglig sparring og udvikling af området. Arbejdsgruppen vurderer, at der fortsat er et stort potentiale for besparelser og øget kvalitet gennem en større efterlevelse af basislistens rekommandationer. Analysen af lægemiddelforbruget peger på, at der er forskelle i ordinationsmønstret internt i regionen og mellem regionerne, som kan danne baggrund for en målrettet indsats. Analysen viser også, at de praktiserende speciallæger er et område, der med fordel kan inddrages i Medicinfunktionens aktiviteter. Udvalgets drøftelser Udvalget finder at medicinområdet er centralt i forhold til realisering af regionens overordnede vision om et sundhedsvæsen med høj kvalitet og lige adgang til den nyeste og mest effektiv behandling. Udvalget har med tilfredshed noteret sig, at Region Hovedstaden indtager en førende position i landet i forhold til sikring af rationel medicinanvendelse. Udvalget er opmærksomt på, at medicinområdet er i konstant udvikling og at lægemiddelområdet tegner sig for en stigende andel af sundhedsudgifterne i regionen. Udvalget finder, at det er afgørende med et styrket ledelsesfokus på området, herunder på efterlevelse af lægemiddelrekommandationerne samt en faglig støtte til de kliniske afdelinger i forhold til at sikre en rationel medicinanvendelse. Udvalget anbefaler, at anbefalingerne fra administrationens analyse af medicinområdet indgår i drøftelserne i forbindelse med budgetprocessen. Blodmanagement Baggrund Igennem de seneste 10 år har en stigende mængde videnskabelig evidens underbygget at transfusion af donorblod medfører bivirkninger, som man ikke tidligere har kendt. Det drejer sig om øget dødelighed, øget tendens til sygehuserhvervede infektioner og forlænget indlæggelsestid. Den demografiske udvikling med et stigende antal ældre, medfører desuden, at der indenfor de næste 5-10 år kan forventes en eksponentiel stigning i forbruget af donorblod, hvis der ikke interveneres. Akut transfusionsbehandling er livreddende, men hovedparten af donorblodet gives aktuelt i ikke-akutte situationer, som ofte kan klares helt uden transfusion. I Danmark anvendes ca. 20 % af donorblodet til akutte livstruende blødninger og ca. 80 % til mindre, ikke livstruende blødninger og anæmi. Sundhedsstyrelsen siden 1998 tilrådet tilbageholdenhed med transfusion i ikke-akutte situationer. Af Sundhedsstyrelsens vejledning fremgår, at blodtransfusion til behandling af anæmi kun bør finde sted, når transfusion ikke kan erstattes af anden behandling. Retningslinjerne har ikke haft den ønskede effekt, og danske hospitaler transfunderer fortsat % mere donorblod end andre vestlige lande. Dansk transfusionsbehandling præges af 1) Unødvendig transfusion. I Danmark transfunderes ved en generel blodprocent på 4,5 mmol/l. I USA og Tyskland transfunderes ved en blodprocent på 3,7 mmol/l og i Storbritannien ved en blodprocent på 3,7 4,2 mmol/l. 6

8 2) For stor behandlingsvariation En undersøgelse fra 2008 har vist, at transfusionsraten ved hofteoperation i Danmark varierer mellem 6 % og 70 %. Transfusionsraten i Holland, Skotland og Spanien er 0 5 %. 3) Manglende monitorering af den akutte blødningsbehandling Blodmanagement Patientorienteret Blodmanagement defineres som: et program af aktiviteter, som med patienten i centrum målrettet tilstræber at bevare og øge patientens egne blodressourcer og at transfundere korrekt. På organisationsniveau er Blod Management et koordineret, multidisciplinært program, der omfatter forandring og monitorering af praksis og involverer blodbank, hospitalsledelse, kvalitetsråd og kliniske afdelinger. Blod Management er en anerkendt disciplin i lande som Canada, USA og Australien, og flere EU-lande er begyndt at indføre det. Et pilotprojekt i patientorienteret Blod Management på Rigshospitalets intensiv afdeling i 2008 viste langtidsholdbar succes (2 år efter), idet signifikant færre patienter bliver transfunderet, 90% af disse patienter transfunderes i henhold til retningslinjerne (før 70%), og forbruget af donorblod er reduceret med 35%. Nedenstående figur viser, at såvel transfusionsrate som blodprocent inden transfusion er reduceret som følge af projektet. Pilotprojektet førte til flg. generaliserbare konklusioner: Såvel sygeplejersker som læger, skal involveres i Blod Management Samfundsfaglige metoder skal kombineres med naturvidenskabelige metoder Data på egen transfusionsmedicinsk performance skal kommunikeres til ledere og personale. 7

9 Projektet er efterfølgende udbredt til de mest transfunderende kirurgiske og anæstesiologiske klinikker på Rigshospitalet. Følgende samlede resultater er opnået: Afdækning af liberal dansk transfusionskultur hos både sygeplejersker og læger: Både sygeplejerskerne og læger deltager i beslutning om transfusion, men begge grupper anvender ikke evidens og retningslinier systematisk, hvilket er forbundet med unødvendig transfusion. Udvikling af dataværktøj til at måle kvaliteten af elektiv transfusionsbehandling: Der er udviklet et dataværktøj der kombinerer eksisterende IT systemer, og som kan fremstille data for anerkendte kvalitetsmål for klinisk transfusionsmedicin til brug for bench marking. Kortlægning af kvalitet og omfang af elektiv transfusionsbehandling: Der er fremstillet både generelle og mere sygdomsspecifikke indikatorer på kvaliteten af egen transfusionsmedicinsk performance på hospitals- og speciale/klinik-niveau. Der fremstilles parallelt data for løbende forbrug af blod, som sammenholdes med kvalitetsdata. Forbedret kvalitet af den elektive transfusionsbehandling i klinikker med donorblod Management: Der er opnået en forbedring i patientbehandlingen, som afspejles i forbedrede transfusionsmedicinske kvalitetsindikatorer. Markant reduktion i forbruget af donorblod i klinikker med Blod Management: Klinikker med Blod Management har reduceret deres samlede forbrug af donorblod med 35% (ml % pr klinik), se figur. Regional indsats På baggrund af erfaringerne fra pilotprojektet er der udarbejdet et forslag til en tværgående regional indsats til optimering af transfusionsbehandlingen ved hjælp af blodmanagement. Indsatsen har følgende mål og indsatsområder Mål 8

10 1. Generel transfusionsoptimering: At optimere transfusionspraksis på afdelingerne på alle Regionens sygehuse, således at 90% af de patienter, der har behov for transfusion, transfunderes indenfor Sundhedsstyrelsens retningslinier for transfusion. 2. Generel peri-operativ blodbevarelse: At forebygge blodtab under elektive operationer, således at patientens eget blod sikres, og behovet for transfusion minimeres. Dels via en generel optimering af praksis på regionens sygehuse, dels via optimerede patientforløb for veldefinerede større patientgrupper som ortopædkirurgi og organkirurgi. 3. Anæmiscreening og behandling: At etablere systematisk screening for blodmangel forud for planlagt kirurgi. At udrede og behandle denne, således at blodmangel under og efter operationen i højere grad forebygges og behandles. Indsatsområder 1. Generel transfusionsoptimering: Erfaringer fra Rigshospitalets Blod Management projekt har vist at systematisk gennemgang af transfusionsdata, og en udviklingsproces hos både læger og sygeplejersker på relevante klinikker, kan optimere transfusionspraksis, således at behandlingskvaliteten øges, samtidig med at forbruget af blod mindskes markant. Indsatsen skaber desuden netværk, viden og fokus på hvad optimal transfusionsmedicinsk behandling er og danner grobund for indsatsområderne 2 og Generel peri-operativ blodbevarelse: Der foregår forskellige initiativer til blodbevarelse, f.eks. i form af spredt anvendelse af medicin der forebygger blødning, cell-savere (som recirkulerer patientens eget blod under operation) og andre praktiske tiltag til at forebygge blodtab. Anvendelsen er imidlertid fragmentarisk, og eksisterende evidens og guidelines følges ikke systematisk, hvor dette er muligt. 3. Anæmiscreening og behandling: En rundspørge til større kirurgiske afdelinger i regionen viser, at man kun yderst sjældent screener for, endsige behandler blodmangel forud for planlagte operationer. Mellem 15-40% af sådanne patienter har ubehandlet anæmi, og internationale erfaringer viser, at tidlig screening, udredning og behandling kan reducere og i nogle tilfælde eliminere behovet for transfusion af donorblod under efterfølgende operationer. Desuden fjernes risici og gener forbundet med at gå omkring med ubehandlet anæmi, som kan bidrage til forværring af bl.a. hjerte- og nyresygdomme. Udvalgets drøftelser Udvalget finder, at resultaterne af projektet med patientorienteret blodmanagement fra Rigshospitalet er overbevisende. Udvalget anbefaler, at den skitserede tværgående regionale indsats til optimering af transfusionsbehandlingen i hele regionen ved hjælp af blodmanagement iværksættes. Danbio Danbio er en database over reumatologiske patienter i behandling med biologiske lægemidler og andre lægemidler samt en klinisk kvalitetsdatabase for reumatoid arthrit (ledegigt). Der er registreret patienter i databasen. I databasen kombineres kvalitetsudvikling og forskning i det samme register. Fra 9

11 databasen kan der gives feedback på patientniveau og afdelingsniveau samt leveres data til kliniske undersøgelser. Til brug for kvalitetsudvikling kan der leveres data for hvem der sættes i behandling, årsagen til valg af den pågældende behandling, effekt af behandlingen samt registrering og indberetning af bivirkninger. Til brug for forskning er det muligt at studere effekten af skift mellem behandlinger, langsigtede og sjældne bivirkninger samt sammenligning af effekten af forskellige præparater. Danbio udgiver en årsrapport i lighed med de øvrige landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser. I årsrapporten præsenteres data for alle patienter i behandling med biologiske lægemidler samt patienter med reumatoid arthrit, der aldrig har været behandlet med biologiske lægemidler. Der præsenteres data på en række kvalitetsindikatorer, opgjort på enhed. Det drejer sig om følgende indikatorer: Patienterne skal følges longitudinelt i DANBIO med henblik på sygdomsaktivitet og behandling Patienter skal have velbehandlet sygdom vurderet ud fra sygdomsaktivitet Patienternes funktionsniveau skal ikke forringes Patienternes livskvalitet skal ikke forringes Patienternes smerter skal være velbehandlede Patienternes træthed skal ikke forværres Alvorlige bivirkninger til behandling skal registreres På baggrund af årsrapporten gennemføres en audit, som har til formål at vurdere om kvalitetsniveauet er acceptabelt på regionens hospitaler at anbefale indsatsområder og/eller kvalitetsudviklingsaktiviteter at drøfte kvalitetsmål og indikatorer, der findes egnede til at indgå i dialogaftaler Resultatet af audit af årsrapporten for 2009 konkluderede, at kvalitetsniveauet i Region Hovedstaden generelt er acceptabelt. Der ønskes en forbedring af dækningsgraden i databasen for Rigshospitalet. Endvidere pegedes på, at der er behov for landsdækkende retningslinjer for behandlingen af reumatoid arthrit samt behov for øget fokus på indikation for behandling med biologiske lægemidler og vurdering af mulighed for reducering af dosis eller ophør med behandling. Udvalgets drøftelser Udvalget finder, at Danbio giver vigtige informationer til sikring af en behandling af høj kvalitet i Region Hovedstaden. Endvidere giver databasens oplysninger om effekten af behandling med biologiske lægemidler et vigtigt grundlag for en rationel anvendelse af den meget dyre medicin. Udvalget finder, at eksemplet fra Danbio viser hvordan data fra de kliniske kvaltietsdatabaser, herunder NIP, kan anvendes til at styrke effektivitet og patientsikkerhed. Udvalget anbefaler, at der fortsat er fokus på brugen af de biologiske lægemidler, herunder ophør med behandling ved manglende effekt. 10

12 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 13. september 2011 Sag nr. 10 Emne: Et fælles trafikoplæg fra KKR Hovedstaden og regionshovedstaden 1 bilag

13 Kommunekontaktrådet Hovedstaden Region Hovedstaden Region Hovedstaden Kommunekontaktrådet Hovedstaden Investeringer i fremtiden Et fælles trafikoplæg fra KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden

14 INFRASTRUKTUR DRIVER VÆKSTEN I HOVEDSTADSREGIONEN Vi er en international metropol Hovedstadsregionen er Danmarks eneste internationale storbyregion og samtidig centrum i Øresundsregionen. Vi konkurrerer med andre europæiske storbyer om arbejdspladser, virksomhedsinvesteringer og højtuddannet arbejdskraft. Med åbningen af Femern-forbindelsen i 2020 får vi direkte adgang til Nordtyskland og med de norske og svenske overvejelser om højhastig-hedstog mellem de skandinaviske hovedstæder, bliver vi det centrale omdrejningspunkt i transportnettet mellem Skandinavien og det øvrige Europa. Men også den stigende godstrafik over Storebælt skal håndteres af den regionale infrastruktur. Vi både kan og vil løfte opgaven som vækstlokomotiv Som international storbyregion har vi en særlig forpligtigelse til at medvirke til at skabe vækst i hele Danmark. Vi står for næsten halvdelen af Danmarks nationalprodukt, og når der skabes 100 nye job i Hovedstadsregionen, skaber det 20 nye job et andet sted i Danmark. En forudsætning for at skabe en større vækst er en effektiv infrastruktur, som reducerer rejsetiden og giver god tilgængelighed i og til regionen. Den er derfor en vigtig rammebetingelse for, at regionen på langt sigt kan fastholde og tiltrække arbejdspladser og være en attraktiv region for virksomheder, som opererer globalt. En effektiv infrastruktur bidrager også til livskvalitet. Vi besøger familie og venner og bruger kulturtilbud i højere grad, jo lettere det er at komme rundt. KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden vil derfor i fællesskab pege på, hvad der er behov for i fremtiden for at sikre at vores transportinfrastruktur både kommer op i et højere vækstgear og cementerer vores position som et internationalt knudepunkt. Den internationale dimension er vigtig for både Danmark og for Øresundsregionen Vi kan gennem en trafikalt integreret Øresundsregion, gode transportforbindelser til naboregionerne og til de store europæiske og globale knudepunkter sikre os, at vi bliver en del af et større netværk. Især Københavns Lufthavns internationale flyforbindelser spiller en vital rolle for vore internationale virksomheder og for evnen til at tiltrække internationale investeringer, turisme og videnarbejdere. Ikke blot for Hovedstaden og Øresundsregionen, men faktisk for hele Danmark. Vi understøtter derfor lufthavnen gennem projektet Copenhagen Connected for at få flere flyforbindelser til destinationer, som er vigtige for dansk erhvervsliv og turismen. En god infrastruktur er væsentlig i forhold til at øge lufthavnens passagerpotentiale. Metropolregioner investerer i at sammenkoble lufthavn og højhastighedstognettet. Når vi ser nogle år frem i tiden, er kapaciteten på både jernbane- og vejnettet presset både i regionen og over Øresund. Så hvis vi skal løfte opgaven som en markant international spiller, vil der gradvist være et voksende behov for ny kapacitet i den øresundsregionale infrastruktur. Vi foreslår: At vi fortsat satser på den strategiske udvikling af attraktive flyforbindelser for at styrke lufthavnen At der etableres højhastighedstog som led i en skandinavisk og europæisk korridor koblet til lufthavnen At sammenhængene i Øresundsregionen styrkes gennem udbygningen af det kollektive tognet, såvel S-bane, metro som regional banebetjening.

15 Rundt i regionen den lokale tilgængelighed skal styrkes! Trængsel på regionens veje både koster og hæmmer væksten. I 2010 spildte borgerne hver dag timer dagligt på at holde i kø. Den manglende fremkommelighed koster samfundet ca. 10 mia. kr. om året. (Kilde: Copenhagen Economics) Der er derfor al mulig grund til at sætte ind overfor den stigende trængsel. Trængsel er ikke kun et problem i de tætte byområder i Storkøbenhavn. På de store indfaldsveje og på ringforbindelserne er væksten i vejtrafikken steget ganske meget. Ligesom der på det overordnede vejnet i Gribskov og Halsnæs kommuner er flere steder, hvor trafikanterne i dag oplever trængslen. En forbedring af fremkommeligheden og af den geografiske sammenhæng i hele regionen skal styrkes gennem at udbygge og forbedre vejnettet og gennem at udbygge den kollektive transport, herunder styrke togforbindelserne mellem Nordsjælland og København. En af de store udfordringer for vejtrafikken i hele Hovedstadsområdet er, hvordan ringforbindelserne kan udvikles, således at de kan betjene de stigende trafikstrømme på tværs af regionen. Den kollektive trafik spiller en væsentlig rolle, når man skal have flere bilister til at bruge bus og tog på de strækninger og i de byområder, hvor trængslen er størst. Især på tværs af fingrene mangler der en attraktiv banetrafik. Vi foreslår: En ny fast forbindelse ved Helsingør og Helsingborg til både bane og vej, og i forlængelse heraf: En ny ringforbindelse med tilslutning fra Femern-forbindelsen via Høje-Taastrup til Helsingør til både bane (gods- og persontransport) og vej. Der er brug for en nærmere undersøgelse af behovet, herunder linjeføringen En ny Fjordforbindelse ved Frederikssund En ny østlig havneforbindelse i København At letbanen langs Ring 3 realiseres hurtigst muligt At den kommende letbane og metrosystemet udbygges, så der skabes en sammenhængende banebetjening. Vi vil gerne være med til at løfte fremtidens opgaver KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden har gennem aftalen om letbanen langs Ring 3 og gennem konstruktiv medvirken ved de statslige planprocesser vist, at vi både kan og vil være med til at løfte Hovedstadsregionen op i et højere vækstgear. Vi indgår derfor fortsat gerne i en konstruktiv dialog med regeringen og Folketinget om, hvordan vi sammen kan realisere disse infrastrukturtiltag Den 7. september 2011 Vibeke Storm Rasmussen Regionsrådsformand Kjeld Hansen Formand for Kommunekontaktrådet Allan Schneidermann Formand for Regional udviklingsplans- og trafikudvalget Jannich Petersen Næstformand Kommunekontaktrådet

16 Region Hovedstaden Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge Hillerød Telefon: KKR Hovedstaden Herlev Rådhus Herlev Bygade Herlev Telefon 1: Telefon 2:

17 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 13. september 2011 Sag nr. Emne: bilag

18 Den regionale udviklingsstrategi FORSLAG Offentlig høring 21. juni oktober 2011

19 Forord Den regionale udviklingsstrategi er Regionsrådets strategi for, hvad der skal til for at skabe fremtidens Region Sjælland. Med strategien vil vi gerne vise, hvilke veje vi skal gå, og hvilke muligheder vi har for at opnå den udvikling, vi ønsker. Der er særligt fire temaer, som vi sammen kan og skal gøre noget ved temaer som rummer både muligheder og potentialer. De fire temaer er: Talent, ildhu og nytænkning Den regionale udviklingsstrategi beskæftiger sig særligt med infrastruktur, kultur, uddannelse og beskæftigelse. Herudover lægges særlig vægt på samspillet og udviklingsmulighederne med både danske og udenlandske naboregioner. Men vi starter ikke forfra. Vi bygger videre på de gode samarbejdsrelationer, som allerede eksisterer. Ønskerne til vores region er blevet til i dialog med kommunerne og mange andre centrale aktører i regionen og med vores danske, tyske og svenske naboregioner. Byg på regionens styrker Region Sjælland går foran Kompetenceløft på alle niveauer Region Sjælland som bindeled Temaerne tager udgangspunkt i regionens styrker og i de områder, hvor der er særlig brug for, at vi arbejder sammen. Strategien skal ses i sammenhæng med både de toårige handlingsplaner og det»regionale billede«, hvor aktiviteter, statistik og analyser om den regionale udvikling bliver beskrevet. Regionsrådet og de øvrige aktører kan udmønte strategien via finansiering og gennemførelse af aktiviteter i handlingsplanen, i forbindelse med høringer, gennem politiske initiativer med videre. Det er vores engagement, vilje og evne til at samarbejde som borgere, medarbejdere og virksomhedsejere der afgør, hvor godt det bliver.

20 3

Investeringer i fremtiden

Investeringer i fremtiden Kommunekontaktrådet Hovedstaden Region Hovedstaden Investeringer i fremtiden Et fælles trafikoplæg fra KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden UDKAST BILLEDE/TEGNING September 2011 INFRASTRUKTUR DRIVER VÆKSTEN

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet rafik Regional Udviklingsplan 2012 Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet På det kollektive transportområde har kommunerne og regionerne en vigtig rolle som trafikindkøber. Movia er Danmarks

Læs mere

Resultater af analyse af medicinområdet i Region Hovedstaden

Resultater af analyse af medicinområdet i Region Hovedstaden Til: Forretningsudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed for Uddannelse Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 2049 2027 Direkte 20492027 Mail line@regionh.dk Dato: 7. juni 2011 Resultater af analyse af

Læs mere

Forord. Der er særligt fire temaer, som vi sammen kan og skal gøre noget ved temaer som rummer både muligheder og potentialer. De fire temaer er:

Forord. Der er særligt fire temaer, som vi sammen kan og skal gøre noget ved temaer som rummer både muligheder og potentialer. De fire temaer er: Den regionale udviklingsstrategi 2012-2015 Forord Den regionale udviklingsstrategi er Regionsrådets strategi for, hvad der skal til for at skabe fremtidens Region Sjælland. Med strategien vil vi gerne

Læs mere

en Regionale Udviklingsstrategi D 2012-2015 FORSLAG FU 30. maj - Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

en Regionale Udviklingsstrategi D 2012-2015 FORSLAG FU 30. maj - Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Den Regionale Udviklingsstrategi 2012-2015 FORSLAG FU 30. maj - Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Forord Den regionale udviklingsstrategi er Regionsrådets strategi for, hvad der skal til

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT TRAFIKCHARTER GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne

Læs mere

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen Investeringer KKR HOVEDSTADEN i fremtiden Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen 21. april 2008

Læs mere

Kravspecifikation. Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt

Kravspecifikation. Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og formål 2. Region Hovedstadens arbejde med den internationale

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

forslag til indsatsområder

forslag til indsatsområder Dialogperiode 11. februar til 28. april 2008 DEN REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI forslag til indsatsområder DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDFORDRINGER UDGANGSPUNKT

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Landsplanredegørelse 2013

Landsplanredegørelse 2013 Miljøminister Ida Auken nst@nst.dk U D K A S T 27-09-2013 Sag nr. 12/996 Dokumentnr. 40395/13 Landsplanredegørelse 2013 Under forhøringen til denne landsplanredegørelse i 2012 fremførte Danske Regioner

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Velkommen til nytårskur i Region Sjælland. Jeg har glædet mig meget til i dag, for det at tage hul på et nyt år er specielt hvert år. Det giver

Læs mere

ORDINÆRT REGIONSRÅDSMØDE REGIONSRÅDSMØDE MØDETIDSPUNKT :00:00 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER

ORDINÆRT REGIONSRÅDSMØDE REGIONSRÅDSMØDE MØDETIDSPUNKT :00:00 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER BESLUTNING ORDINÆRT REGIONSRÅDSMØDE REGIONSRÅDSMØDE MØDETIDSPUNKT 18-06-2013 17:00:00 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER 3. FORSLAG TIL FINGERPLAN 2013 I OFFENTLIG HØRING PUNKTET BEHANDLET TIDLIGERE Forretningsudvalget

Læs mere

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND FOKUSERET VÆKSTDAGSORDEN Resultater fra fase 1: Kortlægning Fokuseret Vækstdagsorden FÆLLESMÆNGDEN Opsummering af fælles styrker og synergimuligheder 2 Fokuseret Vækstdagsorden Fælles styrker og udfordringer

Læs mere

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Byrådets vision 2018 November 2014 2 LEAD / November 2014 Indhold 1. Intro 2. Grundlaget: Fortællingen om Roskilde Kommune 3. Målene: Det vi kæmper for 4. Indsatser

Læs mere

Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019

Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 Varde Kommune har med fornøjelse gennemlæst høringsudkastet, der sætter fokus på det gode liv i Syddanmark - med en vision og de tre mål

Læs mere

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD ØRESUNDSBROEN HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN Hvidovre Erhvervspolitik 2011-2014 1 Pejlemærker for en proaktiv erhvervspolitik i Hvidovre Kommune Vi tager aktivt

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Region Hovedstaden. Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling

Region Hovedstaden. Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling Region Hovedstaden Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling Det gode liv I Region Hovedstaden arbejder vi for at skabe vækst, for vækst og livskvalitet

Læs mere

Punkt nr. 1 - Fokuseret Vækstdagsorden - fællesregionalt samarbejde om vækst 18. februar 2013

Punkt nr. 1 - Fokuseret Vækstdagsorden - fællesregionalt samarbejde om vækst 18. februar 2013 18. februar 2013 Bilag 1 - Side 1 af 4 Kommissorium for arbejdsgruppe om en fokuseret dagsorden for vækst i hovedstadsregionen Baggrund Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Hovedstadsregionen

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Intro Alle vil udvikling ingen vil forandring. Ordene er Søren Kierkegaards, men jeg

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Hvorfor er det kun industrien der kan søge om indikationer? Begrænser RADS den frie ordinationsret? Ved RADS formand Svend Hartling

Hvorfor er det kun industrien der kan søge om indikationer? Begrænser RADS den frie ordinationsret? Ved RADS formand Svend Hartling Hvorfor er det kun industrien der kan søge om indikationer? Begrænser RADS den frie ordinationsret? Ved RADS formand Svend Hartling Formål med RADS Danske Regioners bestyrelse nedsatte i efteråret 2009

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden 24. juni 2012 Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden Forord Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Hvad har du af planer for de næste 10 år?

Hvad har du af planer for de næste 10 år? Hvad har du af planer for de næste 10 år? Fremtiden for Region Hovedstaden er til debat. Vi har brug for din mening. Fra kanalerne ved Christiansborg til Kronborg ved Øresund og fra Rådhuspladsens duer

Læs mere

Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen. ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden

Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen. ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden Den nye regionale rolle er i vid udstrækning en udviklingsopgave

Læs mere

Status på den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Status på den regionale vækst- og udviklingsstrategi Status på den regionale vækst- og udviklingsstrategi 2015-2018 Den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) er Regionsrådets og Vækstforums strategi for, hvordan der sammen kan skabes en attraktiv

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Internationale medarbejdere Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Regional udviklingsstrategi - trafik og infrastruktur. v/ Lars Bosendal, Regional Udvikling

Regional udviklingsstrategi - trafik og infrastruktur. v/ Lars Bosendal, Regional Udvikling Regional udviklingsstrategi - trafik og infrastruktur v/ Lars Bosendal, Regional Udvikling Regional udviklingsstrategi trafik og infrastruktur Indhold Præsentation af Region Sjælland Regional Udvikling

Læs mere

Kort om effekter af. vækstforum investeringer

Kort om effekter af. vækstforum investeringer Kort om effekter af vækstforum investeringer 2011-2015 11 22 Den regionale vækstindsats leverer resultater Regionerne investerer i vækst og arbejdspladser i hele Danmark. Det giver positive resultater.

Læs mere

Administrerende direktør Leo Larsen April Infrastrukturinvesteringer - trafik og vækst

Administrerende direktør Leo Larsen April Infrastrukturinvesteringer - trafik og vækst Administrerende direktør Leo Larsen April 2010 Infrastrukturinvesteringer - trafik og vækst Transport Transport handler om livskvalitet og velstand om forbindelser mellem mennesker, familier og virksomheder.

Læs mere

Kravspecifikation. Internationalt benchmark af Region Hovedstadens trafikale infrastruktur

Kravspecifikation. Internationalt benchmark af Region Hovedstadens trafikale infrastruktur Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Internationalt benchmark af Region Hovedstadens trafikale infrastruktur 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og formål 2. Region Hovedstadens arbejde

Læs mere

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision 2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen Rammer og vision Der er i Guldborgsund Kommune en stor udfordring med den ændrede demografi. Der bliver færre borgere

Læs mere

Faktaark om trængselsudfordringen

Faktaark om trængselsudfordringen trængselsudfordringen Trængselsudfordringer koster milliarder Figuren viser hvor mange timer, der samlet tabes på den enkelte kilometer pr. døgn i hovedstadsområdet. Trængslen omkring hovedstaden koster

Læs mere

Brug af data fra kliniske kvalitetsdatabaser i Region H

Brug af data fra kliniske kvalitetsdatabaser i Region H Brug af data fra kliniske kvalitetsdatabaser i Region H E-sundhedsobservatoriet årsmøde d. 12. oktober 2010 Jan Utzon, overlæge Enhed for Udvikling og Kvalitet Disposition: * Baggrund for projektet * Rapportens

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025 1 of 7 Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg vusmidt@ru.rm.dk Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Copenhagen hele Danmarks hovedstad. Diskussionsoplæg for den regionale vækst- og udviklingsstrategi for hovedstadsregionen (ReVUS)

Copenhagen hele Danmarks hovedstad. Diskussionsoplæg for den regionale vækst- og udviklingsstrategi for hovedstadsregionen (ReVUS) Copenhagen hele Danmarks hovedstad Diskussionsoplæg for den regionale vækst- og udviklingsstrategi for hovedstadsregionen (ReVUS) August 2014 Copenhagen hele Danmarks hovedstad Hovedstaden har en særlig

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR Nordjylland 11 kommuner De 5 KKR er KKR Midtjylland 19 kommuner KKR Hovedstaden 29 kommuner

Læs mere

I synopsis beskriver vi kort indholdet i den kommende handlingsplan. Teksten er ikke færdigbearbejdet.

I synopsis beskriver vi kort indholdet i den kommende handlingsplan. Teksten er ikke færdigbearbejdet. Bilag til sagsfremstilling Dato: 7. august 2012 Synopsis for Handlingsplan 2013-2014 for den regionale udviklingsstrategi I synopsis beskriver vi kort indholdet i den kommende handlingsplan. Teksten er

Læs mere

Trafikcharter. Greater Copenhagen

Trafikcharter. Greater Copenhagen 12. oktober 2016 Trafikcharter Greater Copenhagen Dette charter tegner en fælles vision for, hvordan en velfungerende, robust og bæredygtig infrastruktur skal bidrage til at styrke mobilitet og skabe øget

Læs mere

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015 Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015 Udarbejdet pba af Forretningsudvalgets anbefaling til Regionsrådets møde 28/4-15 En ny regional vækst- og udviklingsstrategi

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

Odder Kommunes vision

Odder Kommunes vision Odder Kommunes vision 2014-2018 Dokumentnummer: 727-2014-95229 side 1 Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed I Odder Kommune har borgerne mulighederne for et

Læs mere

Fællesskab, sammenhæng og forenkling

Fællesskab, sammenhæng og forenkling Strategi 2018 Fællesskab, sammenhæng og forenkling Region Nordjylland skal sikre borgerne bedre kvalitet, øget faglighed og driftsøkonomisk bæredygtighed inden for alle tre sektorer; Sundhed, Specialsektoren

Læs mere

Strategiske muligheder og anbefalinger

Strategiske muligheder og anbefalinger Strategiske muligheder og anbefalinger Bilag 3, til Region Nordjyllands Regionale Vækst og Udviklingsstrategi (REVUS) - 2015 til 2018. Indledning I dette bilag gives anvisninger til erhvervspolitiske handlinger

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

Business Aarhus. Aarhus som vækstby. Styrkepositioner

Business Aarhus. Aarhus som vækstby. Styrkepositioner Business Aarhus Aarhus som vækstby Business Aarhus 2 i Aarhus Energi, Klima og Miljø Fødevarer Medico og Sundhed Arkitektur og Design Videnservice IT og Medier Business Aarhus 3 Aarhus er hjemsted for

Læs mere

INTERN UDDANNELSESPOLITIK

INTERN UDDANNELSESPOLITIK Region Hovedstaden INTERN UDDANNELSESPOLITIK RELATEREDE POLITIKKER, STRATEGIER OG PLANER HOVEDSTADSREGIONEN SKAL VÆRE AMBITIØS Regionens mange politikker, strategier og planer forudsætter uddannelse og

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Vi gi'r Nordeuropa et nyt gear Regional Udviklingsplan 2012. Forslag

Vi gi'r Nordeuropa et nyt gear Regional Udviklingsplan 2012. Forslag Vi gi'r Nordeuropa et nyt gear Regional Udviklingsplan 2012 Forslag Regional Udviklingsplan 2012 Klima Regionens og kommunens opgaver på klimaområdet Region Hovedstaden og Kommunekontaktrådet Hovedstaden

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Ny strategi for kvalitet i sundhedsvæsenet

Ny strategi for kvalitet i sundhedsvæsenet Ny strategi for kvalitet i sundhedsvæsenet 6 strategiske temaer: a) Høj kvalitet i kerneydelserne løbende måling af kvaliteten. b) Ledelse en afgørende forudsætning. c) Læring fra viden til handling. d)

Læs mere

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst Landsplanredegørelse 2012 Ministerens velkomst Velkommen til debat om den kommende landsplanredegørelse. Efter nyvalg til Folketinget er det Miljøministerens opgave at udarbejde en ny landsplanredegørelse.

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR

HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR SAMMENLIGNET MED 5 ANDRE NORDEUROPÆISKE REGIONER 2014 Hovedstadsregionen er en international metropol med afgørende betydning for væksten i Danmark Stor befolkningstilvækst

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

Den grønne industrikommune

Den grønne industrikommune Den grønne Kalundborg Kommunes Erhvervs- og udviklingspolitik 2011 2014 Den grønne INDHOLD 3 Forord 4 Den grønne Kalundborg kommune Det internationale perspektiv Det lokale/ regionale perspektiv Udgangspunkt

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

REGIONAL UDVIKLINGSPLANS- OG TRAFIKUDVALGET. Torsdag den 27. oktober 2011. Klokken: 17:00 19:00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr.

REGIONAL UDVIKLINGSPLANS- OG TRAFIKUDVALGET. Torsdag den 27. oktober 2011. Klokken: 17:00 19:00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN REGIONAL UDVIKLINGSPLANS- OG TRAFIKUDVALGET Torsdag den 27. oktober 2011 Klokken: 17:00 19:00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 8 Mødet slut kl. 18.30

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Forslag til aktiviteter som kan indgå i handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Forslag til aktiviteter som kan indgå i handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi Forslag til aktiviteter som kan indgå i handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi Dato: 10. marts 2015 Brevid: 2453034 Behandling i Udvalget for europæiske relationer, 16. marts

Læs mere

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen KKR HOVEDSTADEN En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Regionen tiltrækker hovedparten af de internationale investeringer i Danmark,

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Sjælland baner vejen frem

Sjælland baner vejen frem Sjælland baner vejen frem Pendlerne på Sjælland kører længst for at komme på arbejde i Danmark. Samtidig har Sjælland udviklet sig til Østdanmarks store trafikkryds, hvor øst-vestlig trafik møder nord-sydgående

Læs mere

andlingsplan 2012-2013 H for den regionale udviklingsstrategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

andlingsplan 2012-2013 H for den regionale udviklingsstrategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Handlingsplan 2012-2013 for den regionale udviklingsstrategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Forord I den regionale udviklingsstrategi 2012-2015 fokuserer og prioriterer

Læs mere

Transport for Greater Copenhagen

Transport for Greater Copenhagen Center for Regional Udvikling Transport for Greater Copenhagen - giver en øget værdi for borgerne Trafikdagene i Aalborg 2016 Direktør Claus Bjørn Billehøj Transport for Greater Copenhagen Claus Bjørn

Læs mere

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Forord Sundhedsdatastyrelsen blev dannet i 2015 for at fastholde og udvikle den styrkeposition, Danmark har på digitalisering og nationale data på sundhedsområdet.

Læs mere

Vision for banetrafikken i Region Sjælland

Vision for banetrafikken i Region Sjælland Vision for banetrafikken i Region Sjælland En sammenhængende og attraktiv banebetjening i Region Sjælland fra landsdels og lokaltrafik til østdansk trafik. Mobiliteten i Region Sjælland er vigtig. Borgerne

Læs mere

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen N O T A T 06-06-2006 Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen Regionerne har sat kurs mod et sundhedsvæsen i international front Visionen er at fremtidssikre sundhedsvæsenet til gavn for den danske befolkning

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere