REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 13. september Sag nr. Emne: 1 bilag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 13. september 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag"

Transkript

1 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 13. september 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag

2 Region Hovedstaden Kvalitetsudvalget Rationel medicinanvendelse, Blodmanagement og Danbio Afrapportering til regionsrådet om kvalitetsudvalgets arbejde i første halvår 2011 September 2011

3 Region Hovedstaden Indledning Kvalitetsudvalget har følgende kommissorium: Udvalget skal drøfte arbejdet med at sikre kvalitet i medicinanvendelsen på hospitaler og i praksissektoren. Udvalget følger løbende op på relevante data i forhold til vedtagne kvalitetsmål og på sager og afrapporteringer, der er relevante i forhold til udvalgets målsætning. Udvalget skal drøfte den kliniske kvalitet på regionens hospitaler på baggrund af det nationale indikatorprojekt og de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser, herunder hvordan der sikres ledelsesfokus og opfølgning på resultaterne. I første halvår 2011 har kvalitetsudvalget på tre møder drøftet rationel medicinanvendelse, patientorienteret blodmanagement samt den landsdækkende kliniske kvalitetsdatabase for reumatoid arthrit, Danbio. Rationel medicinanvendelse Ved behandlingen af rationel medicinanvendelse har udvalget taget udgangspunkt i nedenstående redegørelse for resultaterne af administrationens analyse af medicinområdet. Forbrug af lægemidler i praksissektoren Region Hovedstaden har landets laveste forbrug af lægemidler pr indbyggere, laveste udgift og medicintilskud pr sikrede, men landets højeste pris pr. døgndosis. Forbruget af lægemidler i praksissektoren i Region Hovedstaden er i perioden 2008 til 2010 steget fra til døgndoser pr indbyggere, svarende til en stigning på 2,5 %. I de andre regioner er stigningen mellem 4,9 % og 7,1 %. Udgiften til lægemidler pr sikrede er faldet mest i Region Hovedstaden, nemlig med 3,7 % i perioden 2008 til I Region Sjælland og Region Midtjylland er udgiften steget med hhv. 1,1 % og 0,5 %. I de andre regioner er udgiften faldet mellem 1 % og 1,4 %. Den gennemsnitlige pris pr. dosis for alle lægemidler er højest i Region Hovedstaden, 4,61 kr., og lavest i Region Nord, 4,06 kr. Der er således et teoretisk besparelsespotentiale på ca. 370 mio. kr. hvis medicinen i Region Hovedstaden i 2010 var købt til samme gennemsnitspris som i Region Nord. En del af forklaringen på forskellen kan være den høje andel af praktiserende speciallæger i Region Hovedstaden, idet analysen viser, at disse gennemsnitligt ordinerer dyrere lægemidler end alment praktiserende læger. 2

4 Basislisten til praksissektoren Der udarbejdes årligt en liste over rekommanderede lægemidler, Basislisten, til brug i praksissektoren. Lægemidlerne på Basislisten er vurderet i forhold til effekt, bivirkninger og pris. Analysen viser, at der er et potentiale for at øge efterlevelsen af Basislisten. Således gik 26 % af udgifterne til de 40 mest udgiftstunge lægemidler i 2010 til lægemidler, der ikke er rekommanderet på Basislisten. I analysen er der set nærmere på nogle udvalgte lægemiddelgrupper, hvor det vurderes, at der er et særligt stort potentiale for besparelse eller kvalitetsløft. Analysen peger på, at der basis for en målrettet indsats for at øge kvaliteten i anvendelsen af antibiotika og vanedannende nerve- og sovemedicin. Der er besparelsespotentiale ved en øget efterlevelse af rekommandationerne for gigtmedicin og stærke smertestillende midler. Besparelsespotentialet ved en 50 % højere efterlevelse af rekommandationerne på de to områder skønnes at være ca. 25 mio. kr. Forbrug af lægemidler i hospitalssektoren Lægemiddelforbruget i hospitalssektoren steg fra 48 mio. døgndoser i 2008 til 49,6 mio. døgndoser i 2010, svarende til en stigning på 3,3 %. Stigningen for det øvrige land var ca. 4 % i samme periode. Udgifterne til medicin i Region Hovedstaden steg i samme periode fra 1,9 mia. kr. til ca. 2,3 mia. kr. svarende til en stigning på ca. 15 %. Stigningen for det øvrige land var fra 2,71 mia. kr. i 2008 til 3,23 mia. kr. i 2010 svarende til 19,2 % stigning. Stigning i mængdeforbrug og udgift i Region Hovedstaden er lavere end Region Midt og Region Syddanmark, som begge har store universitetshospitaler. Den gennemsnitlige pris pr døgndosis i Region Hovedstaden er lavere end i Region Midt. Der er større udgiftsstigninger i hospitalssektoren som følge af nye, dyre lægemidler og nye anvendelsesområder for disse lægemidler. Region Hovedstaden anvender samlet set forholdsvis dyrere lægemidler end i det øvrige land, blandt andet pga. Rigshospitalets meget dyre behandlinger i specialistfunktionerne. Udgiften til forbruget af de 25 mest anvendte lægemiddelgrupper i Region Hovedstaden udgør 51,6 % af regionens samlede udgift til lægemidler i Udgiften til de 25 mest anvendte lægemiddelgrupper er steget med 17 % fra , og forbruget er faldet med 8 % i samme periode. Faldet i forbruget skyldes, at der anvendes dyrere lægemidler til behandling af færre patienter, set i forhold til De 25 mest anvendte lægemiddelgrupper i 2010 er ikke fuldstændig de samme som i 2008, men 80 % af lægemidlerne er de samme i hele perioden. For de resterende lægemidler, der anvendes på hospitalerne i regionen, er udgiften steget med 14 % og forbruget er steget med 4 %. De mest udgiftstunge lægemiddelgrupper er: Kræftlægemidler Biologiske lægemidler til gigtbehandling 3

5 Lægemidler til behandling af HIV/AIDS Lægemidler til behandling af sclerose Lucentis til behandling af øjensygdomme Disse fem specifikke lægemiddelgrupper udgjorde 52 % af de samlede lægemiddeludgifter i Region Hovedstaden i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) En række af de mest udgiftstunge lægemidler omfattes af behandlingsvejledninger udarbejdet af RADS. RADS har i marts 2011 udsendt behandlingsvejledninger og lægemiddelrekommandationer for terapiområderne sklerose, hepatitis og hiv/aids. For Region Hovedstaden forventes en signifikant økonomisk fordel. En optimal efterlevelse af rekommandationerne forventes årligt at nedbringe lægemiddeludgifterne i regionen med ca. 35 mio. kr. Behandlingsvejledningerne om midler til behandling af brystkræft, mangel på hvide blodlegemer samt røntgenkontrastmidler er blevet godkendt af RADS, og går nu ind i udbudsprocessen. Der er nedsat yderligere fem fagudvalg på terapiområderne hvor fagudvalgene er i gang med at udarbejde behandlingsvejledninger: o Prostatacancer o Dermatologi o Reumatologi o Gastroenterologi og o Antimykotika (midler mod svampeinfektioner) I maj 2011 er yderligere behandling af øjensygdomme, midler mod blodpropper samt midler mod knoglebrud hos patienter med udbredt kræftsygdom igangsat. Realiseringen af besparelsen afhænger af en effektiv implementering og monitorering af behandlingsvejledningerne fra RADS samt opfølgning herpå. Ud over de sygdomsområder, der er dækket af RADS, peger arbejdsgruppen på, at der er behov for en systematisk registrering, vurdering og prioritering af nye lægemidler inden ibrugtagningen på hospitalerne. I Region Hovedstadens kvalitetshandlingsplan er der endvidere fastsat en målsætning om 90 % efterlevelse af lægemiddelrekommandationerne ved udgangen af Der er indført krav om rationel medicinanvendelse i dialogaftalerne mellem virksomhederne og koncerndirektionen. Indkøb af medicin I Region Hovedstaden varetager Region Hovedstadens Apotek den samlede forsyning til hospitalerne og psykiatrien. I 2010 udgjorde hospitalernes og psykiatriens udgifter til lægemidler 2,504 mia. kr. Heraf stammer ca. 92 % fra lægemidler, som apoteket har indkøbt gennem regionernes fælles indkøbsselskab Amgros, mens ca. 4 % stammer fra lægemidler produceret på apoteket og 4 % fra lægemidler, som apoteket har indkøbt gennem andre kanaler end Amgros. I tabellen ses de opnåede rabatter i perioden

6 Hele landet Indkøb Rabat i mio. i mio. kr. kr. Rabat i % Region Hovedstaden Rabat Indkøb i mio. Rabat i mio.kr. kr. i % , , , , , ,2* Tabel 1: Udviklingen i opnåede rabatter i henholdsvis Region Hovedstaden og hele landet i årene *Region Hovedstadens rabatgennemsnit ligger en smule under landsgennemsnittet. Det skyldes, at de nye dyre hospitalslægemidler udgør en større andel af det samlede lægemiddelforbrug end i landet som helhed. Rabatprocenten på et nyt dyrt og ofte patentbeskyttet lægemiddel er selvsagt mindre end på et ældre stærkt konkurrenceudsat lægemiddel. Det er lykkedes at opnå stigende rabatter gennem indkøb via AMGROS, og der arbejdes med udvikling af udbudsformer til fremme af konkurrencen mellem leverandørerne af lægemidler, med større rabatter og lavere priser til følge. Arbejdet i RADS med udarbejdelse af nationale behandlingsvejledninger for sygdomsområder med særlig dyr medicin forventes, at give mulighed for opnåelse af større rabatter på de dyreste hospitalslægemidler. Ordination og administration af medicin Ud fra principperne for den almindelige ledelsesret, kan arbejdsgiveren udstikke rammerne for lægemiddelforbruget på hospitaler. På baggrund af lægemiddeludgifternes stigende andel af de samlede udgifter til hospitalsvæsenet kan det forventes, at arbejdsgivers udøvelse af ledelsesretten i forhold til konkrete lægemiddelvalg vil blive et vigtigt reguleringsredskab i fremtiden. Der er etableret en grundlæggende struktur til sikring af rationel medicinordination, med lægemiddelkomitesystemet som omdrejningspunktet. Der udarbejdes lægemiddelrekommandationer, og der er etableret et tværgående system til opfølgning i forhold til afdelingernes efterlevelse af rekommandationerne. Klinisk Farmakologisk Afdeling på Bispebjerg Hospital tilbyder faglig rådgivning og sparring til afdelingerne og understøtter arbejdet i lægemiddelkomitesystemet. Afdelingen tilbyder endvidere rådgivning gennem Medicininfo og Giftlinjen. Analysen peger på, at der gennem en styrkelse af ledelse, faglighed og samarbejde vil kunne opnås resultater i form af bedre efterlevelse af rekommandationer med øget kvalitet og reducerede medicinudgifter til følge. Der er interesse for udvikling af medicinområdet blandt klinikerne, og en stor efterspørgsel på adgang til egne data og generel faglig rådgivning, herunder en øget mulighed for klinisk farmakologisk assistance. Særligt i forhold til praksissektoren De strukturelle forhold i praksissektoren har betydning for indsatsen for at fremme rationel medicinanvendelse, idet regionen ikke har nogen ledelsesret. Indsatsen bygger derfor på frivillighed og samarbejde. 5

7 Der er etableret et velfungerende tilbud til de praktiserende læger om faglig sparring og udvikling af området. Arbejdsgruppen vurderer, at der fortsat er et stort potentiale for besparelser og øget kvalitet gennem en større efterlevelse af basislistens rekommandationer. Analysen af lægemiddelforbruget peger på, at der er forskelle i ordinationsmønstret internt i regionen og mellem regionerne, som kan danne baggrund for en målrettet indsats. Analysen viser også, at de praktiserende speciallæger er et område, der med fordel kan inddrages i Medicinfunktionens aktiviteter. Udvalgets drøftelser Udvalget finder at medicinområdet er centralt i forhold til realisering af regionens overordnede vision om et sundhedsvæsen med høj kvalitet og lige adgang til den nyeste og mest effektiv behandling. Udvalget har med tilfredshed noteret sig, at Region Hovedstaden indtager en førende position i landet i forhold til sikring af rationel medicinanvendelse. Udvalget er opmærksomt på, at medicinområdet er i konstant udvikling og at lægemiddelområdet tegner sig for en stigende andel af sundhedsudgifterne i regionen. Udvalget finder, at det er afgørende med et styrket ledelsesfokus på området, herunder på efterlevelse af lægemiddelrekommandationerne samt en faglig støtte til de kliniske afdelinger i forhold til at sikre en rationel medicinanvendelse. Udvalget anbefaler, at anbefalingerne fra administrationens analyse af medicinområdet indgår i drøftelserne i forbindelse med budgetprocessen. Blodmanagement Baggrund Igennem de seneste 10 år har en stigende mængde videnskabelig evidens underbygget at transfusion af donorblod medfører bivirkninger, som man ikke tidligere har kendt. Det drejer sig om øget dødelighed, øget tendens til sygehuserhvervede infektioner og forlænget indlæggelsestid. Den demografiske udvikling med et stigende antal ældre, medfører desuden, at der indenfor de næste 5-10 år kan forventes en eksponentiel stigning i forbruget af donorblod, hvis der ikke interveneres. Akut transfusionsbehandling er livreddende, men hovedparten af donorblodet gives aktuelt i ikke-akutte situationer, som ofte kan klares helt uden transfusion. I Danmark anvendes ca. 20 % af donorblodet til akutte livstruende blødninger og ca. 80 % til mindre, ikke livstruende blødninger og anæmi. Sundhedsstyrelsen siden 1998 tilrådet tilbageholdenhed med transfusion i ikke-akutte situationer. Af Sundhedsstyrelsens vejledning fremgår, at blodtransfusion til behandling af anæmi kun bør finde sted, når transfusion ikke kan erstattes af anden behandling. Retningslinjerne har ikke haft den ønskede effekt, og danske hospitaler transfunderer fortsat % mere donorblod end andre vestlige lande. Dansk transfusionsbehandling præges af 1) Unødvendig transfusion. I Danmark transfunderes ved en generel blodprocent på 4,5 mmol/l. I USA og Tyskland transfunderes ved en blodprocent på 3,7 mmol/l og i Storbritannien ved en blodprocent på 3,7 4,2 mmol/l. 6

8 2) For stor behandlingsvariation En undersøgelse fra 2008 har vist, at transfusionsraten ved hofteoperation i Danmark varierer mellem 6 % og 70 %. Transfusionsraten i Holland, Skotland og Spanien er 0 5 %. 3) Manglende monitorering af den akutte blødningsbehandling Blodmanagement Patientorienteret Blodmanagement defineres som: et program af aktiviteter, som med patienten i centrum målrettet tilstræber at bevare og øge patientens egne blodressourcer og at transfundere korrekt. På organisationsniveau er Blod Management et koordineret, multidisciplinært program, der omfatter forandring og monitorering af praksis og involverer blodbank, hospitalsledelse, kvalitetsråd og kliniske afdelinger. Blod Management er en anerkendt disciplin i lande som Canada, USA og Australien, og flere EU-lande er begyndt at indføre det. Et pilotprojekt i patientorienteret Blod Management på Rigshospitalets intensiv afdeling i 2008 viste langtidsholdbar succes (2 år efter), idet signifikant færre patienter bliver transfunderet, 90% af disse patienter transfunderes i henhold til retningslinjerne (før 70%), og forbruget af donorblod er reduceret med 35%. Nedenstående figur viser, at såvel transfusionsrate som blodprocent inden transfusion er reduceret som følge af projektet. Pilotprojektet førte til flg. generaliserbare konklusioner: Såvel sygeplejersker som læger, skal involveres i Blod Management Samfundsfaglige metoder skal kombineres med naturvidenskabelige metoder Data på egen transfusionsmedicinsk performance skal kommunikeres til ledere og personale. 7

9 Projektet er efterfølgende udbredt til de mest transfunderende kirurgiske og anæstesiologiske klinikker på Rigshospitalet. Følgende samlede resultater er opnået: Afdækning af liberal dansk transfusionskultur hos både sygeplejersker og læger: Både sygeplejerskerne og læger deltager i beslutning om transfusion, men begge grupper anvender ikke evidens og retningslinier systematisk, hvilket er forbundet med unødvendig transfusion. Udvikling af dataværktøj til at måle kvaliteten af elektiv transfusionsbehandling: Der er udviklet et dataværktøj der kombinerer eksisterende IT systemer, og som kan fremstille data for anerkendte kvalitetsmål for klinisk transfusionsmedicin til brug for bench marking. Kortlægning af kvalitet og omfang af elektiv transfusionsbehandling: Der er fremstillet både generelle og mere sygdomsspecifikke indikatorer på kvaliteten af egen transfusionsmedicinsk performance på hospitals- og speciale/klinik-niveau. Der fremstilles parallelt data for løbende forbrug af blod, som sammenholdes med kvalitetsdata. Forbedret kvalitet af den elektive transfusionsbehandling i klinikker med donorblod Management: Der er opnået en forbedring i patientbehandlingen, som afspejles i forbedrede transfusionsmedicinske kvalitetsindikatorer. Markant reduktion i forbruget af donorblod i klinikker med Blod Management: Klinikker med Blod Management har reduceret deres samlede forbrug af donorblod med 35% (ml % pr klinik), se figur. Regional indsats På baggrund af erfaringerne fra pilotprojektet er der udarbejdet et forslag til en tværgående regional indsats til optimering af transfusionsbehandlingen ved hjælp af blodmanagement. Indsatsen har følgende mål og indsatsområder Mål 8

10 1. Generel transfusionsoptimering: At optimere transfusionspraksis på afdelingerne på alle Regionens sygehuse, således at 90% af de patienter, der har behov for transfusion, transfunderes indenfor Sundhedsstyrelsens retningslinier for transfusion. 2. Generel peri-operativ blodbevarelse: At forebygge blodtab under elektive operationer, således at patientens eget blod sikres, og behovet for transfusion minimeres. Dels via en generel optimering af praksis på regionens sygehuse, dels via optimerede patientforløb for veldefinerede større patientgrupper som ortopædkirurgi og organkirurgi. 3. Anæmiscreening og behandling: At etablere systematisk screening for blodmangel forud for planlagt kirurgi. At udrede og behandle denne, således at blodmangel under og efter operationen i højere grad forebygges og behandles. Indsatsområder 1. Generel transfusionsoptimering: Erfaringer fra Rigshospitalets Blod Management projekt har vist at systematisk gennemgang af transfusionsdata, og en udviklingsproces hos både læger og sygeplejersker på relevante klinikker, kan optimere transfusionspraksis, således at behandlingskvaliteten øges, samtidig med at forbruget af blod mindskes markant. Indsatsen skaber desuden netværk, viden og fokus på hvad optimal transfusionsmedicinsk behandling er og danner grobund for indsatsområderne 2 og Generel peri-operativ blodbevarelse: Der foregår forskellige initiativer til blodbevarelse, f.eks. i form af spredt anvendelse af medicin der forebygger blødning, cell-savere (som recirkulerer patientens eget blod under operation) og andre praktiske tiltag til at forebygge blodtab. Anvendelsen er imidlertid fragmentarisk, og eksisterende evidens og guidelines følges ikke systematisk, hvor dette er muligt. 3. Anæmiscreening og behandling: En rundspørge til større kirurgiske afdelinger i regionen viser, at man kun yderst sjældent screener for, endsige behandler blodmangel forud for planlagte operationer. Mellem 15-40% af sådanne patienter har ubehandlet anæmi, og internationale erfaringer viser, at tidlig screening, udredning og behandling kan reducere og i nogle tilfælde eliminere behovet for transfusion af donorblod under efterfølgende operationer. Desuden fjernes risici og gener forbundet med at gå omkring med ubehandlet anæmi, som kan bidrage til forværring af bl.a. hjerte- og nyresygdomme. Udvalgets drøftelser Udvalget finder, at resultaterne af projektet med patientorienteret blodmanagement fra Rigshospitalet er overbevisende. Udvalget anbefaler, at den skitserede tværgående regionale indsats til optimering af transfusionsbehandlingen i hele regionen ved hjælp af blodmanagement iværksættes. Danbio Danbio er en database over reumatologiske patienter i behandling med biologiske lægemidler og andre lægemidler samt en klinisk kvalitetsdatabase for reumatoid arthrit (ledegigt). Der er registreret patienter i databasen. I databasen kombineres kvalitetsudvikling og forskning i det samme register. Fra 9

11 databasen kan der gives feedback på patientniveau og afdelingsniveau samt leveres data til kliniske undersøgelser. Til brug for kvalitetsudvikling kan der leveres data for hvem der sættes i behandling, årsagen til valg af den pågældende behandling, effekt af behandlingen samt registrering og indberetning af bivirkninger. Til brug for forskning er det muligt at studere effekten af skift mellem behandlinger, langsigtede og sjældne bivirkninger samt sammenligning af effekten af forskellige præparater. Danbio udgiver en årsrapport i lighed med de øvrige landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser. I årsrapporten præsenteres data for alle patienter i behandling med biologiske lægemidler samt patienter med reumatoid arthrit, der aldrig har været behandlet med biologiske lægemidler. Der præsenteres data på en række kvalitetsindikatorer, opgjort på enhed. Det drejer sig om følgende indikatorer: Patienterne skal følges longitudinelt i DANBIO med henblik på sygdomsaktivitet og behandling Patienter skal have velbehandlet sygdom vurderet ud fra sygdomsaktivitet Patienternes funktionsniveau skal ikke forringes Patienternes livskvalitet skal ikke forringes Patienternes smerter skal være velbehandlede Patienternes træthed skal ikke forværres Alvorlige bivirkninger til behandling skal registreres På baggrund af årsrapporten gennemføres en audit, som har til formål at vurdere om kvalitetsniveauet er acceptabelt på regionens hospitaler at anbefale indsatsområder og/eller kvalitetsudviklingsaktiviteter at drøfte kvalitetsmål og indikatorer, der findes egnede til at indgå i dialogaftaler Resultatet af audit af årsrapporten for 2009 konkluderede, at kvalitetsniveauet i Region Hovedstaden generelt er acceptabelt. Der ønskes en forbedring af dækningsgraden i databasen for Rigshospitalet. Endvidere pegedes på, at der er behov for landsdækkende retningslinjer for behandlingen af reumatoid arthrit samt behov for øget fokus på indikation for behandling med biologiske lægemidler og vurdering af mulighed for reducering af dosis eller ophør med behandling. Udvalgets drøftelser Udvalget finder, at Danbio giver vigtige informationer til sikring af en behandling af høj kvalitet i Region Hovedstaden. Endvidere giver databasens oplysninger om effekten af behandling med biologiske lægemidler et vigtigt grundlag for en rationel anvendelse af den meget dyre medicin. Udvalget finder, at eksemplet fra Danbio viser hvordan data fra de kliniske kvaltietsdatabaser, herunder NIP, kan anvendes til at styrke effektivitet og patientsikkerhed. Udvalget anbefaler, at der fortsat er fokus på brugen af de biologiske lægemidler, herunder ophør med behandling ved manglende effekt. 10

12 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 13. september 2011 Sag nr. 10 Emne: Et fælles trafikoplæg fra KKR Hovedstaden og regionshovedstaden 1 bilag

13 Kommunekontaktrådet Hovedstaden Region Hovedstaden Region Hovedstaden Kommunekontaktrådet Hovedstaden Investeringer i fremtiden Et fælles trafikoplæg fra KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden

14 INFRASTRUKTUR DRIVER VÆKSTEN I HOVEDSTADSREGIONEN Vi er en international metropol Hovedstadsregionen er Danmarks eneste internationale storbyregion og samtidig centrum i Øresundsregionen. Vi konkurrerer med andre europæiske storbyer om arbejdspladser, virksomhedsinvesteringer og højtuddannet arbejdskraft. Med åbningen af Femern-forbindelsen i 2020 får vi direkte adgang til Nordtyskland og med de norske og svenske overvejelser om højhastig-hedstog mellem de skandinaviske hovedstæder, bliver vi det centrale omdrejningspunkt i transportnettet mellem Skandinavien og det øvrige Europa. Men også den stigende godstrafik over Storebælt skal håndteres af den regionale infrastruktur. Vi både kan og vil løfte opgaven som vækstlokomotiv Som international storbyregion har vi en særlig forpligtigelse til at medvirke til at skabe vækst i hele Danmark. Vi står for næsten halvdelen af Danmarks nationalprodukt, og når der skabes 100 nye job i Hovedstadsregionen, skaber det 20 nye job et andet sted i Danmark. En forudsætning for at skabe en større vækst er en effektiv infrastruktur, som reducerer rejsetiden og giver god tilgængelighed i og til regionen. Den er derfor en vigtig rammebetingelse for, at regionen på langt sigt kan fastholde og tiltrække arbejdspladser og være en attraktiv region for virksomheder, som opererer globalt. En effektiv infrastruktur bidrager også til livskvalitet. Vi besøger familie og venner og bruger kulturtilbud i højere grad, jo lettere det er at komme rundt. KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden vil derfor i fællesskab pege på, hvad der er behov for i fremtiden for at sikre at vores transportinfrastruktur både kommer op i et højere vækstgear og cementerer vores position som et internationalt knudepunkt. Den internationale dimension er vigtig for både Danmark og for Øresundsregionen Vi kan gennem en trafikalt integreret Øresundsregion, gode transportforbindelser til naboregionerne og til de store europæiske og globale knudepunkter sikre os, at vi bliver en del af et større netværk. Især Københavns Lufthavns internationale flyforbindelser spiller en vital rolle for vore internationale virksomheder og for evnen til at tiltrække internationale investeringer, turisme og videnarbejdere. Ikke blot for Hovedstaden og Øresundsregionen, men faktisk for hele Danmark. Vi understøtter derfor lufthavnen gennem projektet Copenhagen Connected for at få flere flyforbindelser til destinationer, som er vigtige for dansk erhvervsliv og turismen. En god infrastruktur er væsentlig i forhold til at øge lufthavnens passagerpotentiale. Metropolregioner investerer i at sammenkoble lufthavn og højhastighedstognettet. Når vi ser nogle år frem i tiden, er kapaciteten på både jernbane- og vejnettet presset både i regionen og over Øresund. Så hvis vi skal løfte opgaven som en markant international spiller, vil der gradvist være et voksende behov for ny kapacitet i den øresundsregionale infrastruktur. Vi foreslår: At vi fortsat satser på den strategiske udvikling af attraktive flyforbindelser for at styrke lufthavnen At der etableres højhastighedstog som led i en skandinavisk og europæisk korridor koblet til lufthavnen At sammenhængene i Øresundsregionen styrkes gennem udbygningen af det kollektive tognet, såvel S-bane, metro som regional banebetjening.

15 Rundt i regionen den lokale tilgængelighed skal styrkes! Trængsel på regionens veje både koster og hæmmer væksten. I 2010 spildte borgerne hver dag timer dagligt på at holde i kø. Den manglende fremkommelighed koster samfundet ca. 10 mia. kr. om året. (Kilde: Copenhagen Economics) Der er derfor al mulig grund til at sætte ind overfor den stigende trængsel. Trængsel er ikke kun et problem i de tætte byområder i Storkøbenhavn. På de store indfaldsveje og på ringforbindelserne er væksten i vejtrafikken steget ganske meget. Ligesom der på det overordnede vejnet i Gribskov og Halsnæs kommuner er flere steder, hvor trafikanterne i dag oplever trængslen. En forbedring af fremkommeligheden og af den geografiske sammenhæng i hele regionen skal styrkes gennem at udbygge og forbedre vejnettet og gennem at udbygge den kollektive transport, herunder styrke togforbindelserne mellem Nordsjælland og København. En af de store udfordringer for vejtrafikken i hele Hovedstadsområdet er, hvordan ringforbindelserne kan udvikles, således at de kan betjene de stigende trafikstrømme på tværs af regionen. Den kollektive trafik spiller en væsentlig rolle, når man skal have flere bilister til at bruge bus og tog på de strækninger og i de byområder, hvor trængslen er størst. Især på tværs af fingrene mangler der en attraktiv banetrafik. Vi foreslår: En ny fast forbindelse ved Helsingør og Helsingborg til både bane og vej, og i forlængelse heraf: En ny ringforbindelse med tilslutning fra Femern-forbindelsen via Høje-Taastrup til Helsingør til både bane (gods- og persontransport) og vej. Der er brug for en nærmere undersøgelse af behovet, herunder linjeføringen En ny Fjordforbindelse ved Frederikssund En ny østlig havneforbindelse i København At letbanen langs Ring 3 realiseres hurtigst muligt At den kommende letbane og metrosystemet udbygges, så der skabes en sammenhængende banebetjening. Vi vil gerne være med til at løfte fremtidens opgaver KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden har gennem aftalen om letbanen langs Ring 3 og gennem konstruktiv medvirken ved de statslige planprocesser vist, at vi både kan og vil være med til at løfte Hovedstadsregionen op i et højere vækstgear. Vi indgår derfor fortsat gerne i en konstruktiv dialog med regeringen og Folketinget om, hvordan vi sammen kan realisere disse infrastrukturtiltag Den 7. september 2011 Vibeke Storm Rasmussen Regionsrådsformand Kjeld Hansen Formand for Kommunekontaktrådet Allan Schneidermann Formand for Regional udviklingsplans- og trafikudvalget Jannich Petersen Næstformand Kommunekontaktrådet

16 Region Hovedstaden Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge Hillerød Telefon: KKR Hovedstaden Herlev Rådhus Herlev Bygade Herlev Telefon 1: Telefon 2:

17 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 13. september 2011 Sag nr. Emne: bilag

18 Den regionale udviklingsstrategi FORSLAG Offentlig høring 21. juni oktober 2011

19 Forord Den regionale udviklingsstrategi er Regionsrådets strategi for, hvad der skal til for at skabe fremtidens Region Sjælland. Med strategien vil vi gerne vise, hvilke veje vi skal gå, og hvilke muligheder vi har for at opnå den udvikling, vi ønsker. Der er særligt fire temaer, som vi sammen kan og skal gøre noget ved temaer som rummer både muligheder og potentialer. De fire temaer er: Talent, ildhu og nytænkning Den regionale udviklingsstrategi beskæftiger sig særligt med infrastruktur, kultur, uddannelse og beskæftigelse. Herudover lægges særlig vægt på samspillet og udviklingsmulighederne med både danske og udenlandske naboregioner. Men vi starter ikke forfra. Vi bygger videre på de gode samarbejdsrelationer, som allerede eksisterer. Ønskerne til vores region er blevet til i dialog med kommunerne og mange andre centrale aktører i regionen og med vores danske, tyske og svenske naboregioner. Byg på regionens styrker Region Sjælland går foran Kompetenceløft på alle niveauer Region Sjælland som bindeled Temaerne tager udgangspunkt i regionens styrker og i de områder, hvor der er særlig brug for, at vi arbejder sammen. Strategien skal ses i sammenhæng med både de toårige handlingsplaner og det»regionale billede«, hvor aktiviteter, statistik og analyser om den regionale udvikling bliver beskrevet. Regionsrådet og de øvrige aktører kan udmønte strategien via finansiering og gennemførelse af aktiviteter i handlingsplanen, i forbindelse med høringer, gennem politiske initiativer med videre. Det er vores engagement, vilje og evne til at samarbejde som borgere, medarbejdere og virksomhedsejere der afgør, hvor godt det bliver.

20 3

Forord. Der er særligt fire temaer, som vi sammen kan og skal gøre noget ved temaer som rummer både muligheder og potentialer. De fire temaer er:

Forord. Der er særligt fire temaer, som vi sammen kan og skal gøre noget ved temaer som rummer både muligheder og potentialer. De fire temaer er: Den regionale udviklingsstrategi 2012-2015 Forord Den regionale udviklingsstrategi er Regionsrådets strategi for, hvad der skal til for at skabe fremtidens Region Sjælland. Med strategien vil vi gerne

Læs mere

en Regionale Udviklingsstrategi D 2012-2015 FORSLAG FU 30. maj - Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

en Regionale Udviklingsstrategi D 2012-2015 FORSLAG FU 30. maj - Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Den Regionale Udviklingsstrategi 2012-2015 FORSLAG FU 30. maj - Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Forord Den regionale udviklingsstrategi er Regionsrådets strategi for, hvad der skal til

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Kravspecifikation. Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt

Kravspecifikation. Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og formål 2. Region Hovedstadens arbejde med den internationale

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Hvorfor er det kun industrien der kan søge om indikationer? Begrænser RADS den frie ordinationsret? Ved RADS formand Svend Hartling

Hvorfor er det kun industrien der kan søge om indikationer? Begrænser RADS den frie ordinationsret? Ved RADS formand Svend Hartling Hvorfor er det kun industrien der kan søge om indikationer? Begrænser RADS den frie ordinationsret? Ved RADS formand Svend Hartling Formål med RADS Danske Regioners bestyrelse nedsatte i efteråret 2009

Læs mere

Regional udviklingsstrategi - trafik og infrastruktur. v/ Lars Bosendal, Regional Udvikling

Regional udviklingsstrategi - trafik og infrastruktur. v/ Lars Bosendal, Regional Udvikling Regional udviklingsstrategi - trafik og infrastruktur v/ Lars Bosendal, Regional Udvikling Regional udviklingsstrategi trafik og infrastruktur Indhold Præsentation af Region Sjælland Regional Udvikling

Læs mere

Vi gi'r Nordeuropa et nyt gear Regional Udviklingsplan 2012. Forslag

Vi gi'r Nordeuropa et nyt gear Regional Udviklingsplan 2012. Forslag Vi gi'r Nordeuropa et nyt gear Regional Udviklingsplan 2012 Forslag Regional Udviklingsplan 2012 Klima Regionens og kommunens opgaver på klimaområdet Region Hovedstaden og Kommunekontaktrådet Hovedstaden

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

andlingsplan 2012-2013 H for den regionale udviklingsstrategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

andlingsplan 2012-2013 H for den regionale udviklingsstrategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Handlingsplan 2012-2013 for den regionale udviklingsstrategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Forord I den regionale udviklingsstrategi 2012-2015 fokuserer og prioriterer

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Dato: 22. november 2011 Brevid: 1553077 Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Vækstforum Sjælland og Region Sjælland anser regionens placering i Øresundsregionen som en styrke og en væsentlig

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark The Voice of Foreign Companies Sundhedspolitisk agenda Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark November 24, 2008 Baggrund Sundhedsambitionen Vi er overbevist om, at Danmark har midlerne

Læs mere

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål:

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål: Koncern POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012 Opgang Direkte Mail Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

Amgros udbud og effekt. Flemming Sonne, Adm. direktør, Amgros I/S Onsdag den 22. januar 2014

Amgros udbud og effekt. Flemming Sonne, Adm. direktør, Amgros I/S Onsdag den 22. januar 2014 Amgros udbud og effekt Flemming Sonne, Adm. direktør, Amgros I/S Onsdag den 22. januar 2014 Hvilke variable har betydning for prognosticering af lægemiddeløkonomi? Nye lægemidler Hvad er i pipeline ift.

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Region Hovedstaden Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Indhold 50 Forord 60 Regionale forskelle - Vi cykler i Region Hovedstaden 10 Sundhed på cykel 13 Cykling reducerer trængsel 14 Cyklen gør noget

Læs mere

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden kvalitetspolitik - 1 Hvorfor en kvalitetspolitik?

Læs mere

Herefter blev afholdt fire workshops om de fire temaer i vækst- og udviklingsstrategien: Sund vækst Grøn Vækst Kreativ vækst Smart vækst

Herefter blev afholdt fire workshops om de fire temaer i vækst- og udviklingsstrategien: Sund vækst Grøn Vækst Kreativ vækst Smart vækst OPSAMLING FRA VÆKSTMØDE OM REVUS 27. MAJ 2015 1. Baggrund Region Hovedstaden afholdt onsdag den 27. maj vækstmøde og workshop om regionens vækst- og udviklingsstrategi Copenhagen hele Danmarks hovedstad

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN 94 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN Tilgængelighed Tilgængelighed er nøgleordet, når en region skal sikre konkurrenceevnen i den globaliserede verden. Tilgængelighed

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

Region Hovedstaden HVAD ER INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT NYTTIGT NYTTIGGJORT Konferenceeksemplar

Region Hovedstaden HVAD ER INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT NYTTIGT NYTTIGGJORT Konferenceeksemplar Region Hovedstaden HVAD ER INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT NYTTIGT NYTTIGGJORT Konferenceeksemplar Region Hovedstaden HVORFOR INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet - regionernes medicin politik for det danske sundhedsvæsen og effektiv brug af medicin Regionernes medicinpolitik for det danske sundhedsvæsen

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING

Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING FORORD Med kommunalreformen fik regionerne en helt ny rolle som formidler af samarbejde mellem de forskellige regionale og lokale parter i forhold til at

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Region Hovedstaden. CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat

Region Hovedstaden. CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat Region Hovedstaden CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat Indledning I Region Hovedstaden ser vi elbilen som en central brik i omstillingen til et grønnere samfund, der er uafhængigt af fossile

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017 Kulturstrategi for Bornholms Regionskommune 2014-2017 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Politisk målsætning... 5 Oversigt over indsatsområder... 5 Målgruppe... 5 Udgangspunkt... 5 Indsatsområder... 7

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

Udfordringer, behov og visioner for tiden efter. regionalpolitisk perspektiv. Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden

Udfordringer, behov og visioner for tiden efter. regionalpolitisk perspektiv. Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden Udfordringer, behov og visioner for tiden efter kvalitetsfondsbyggerier et regionalpolitisk perspektiv Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden Præsentation hvem er jeg - Socialdemokrat - Valgt

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund IBU Korridoren Femern-Øresund Henrik Sylvan Januar 2010 IBU Öresund Korridoren Femern-Öresund Femern Bælt 2018 De 3 store infrastrukturprojekter Femern Bælt 2018 Femern Bæltforbindelsen 5½ mia De 3 store

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Årsplan 2011/2012 for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Strategiske grundlag Det grænseoverskridende samarbejde mellem Schleswig-Holstein og Region Syddanmark har i

Læs mere

Nyhedsbrev September 2010

Nyhedsbrev September 2010 Grundvilkårene for dansk økonomi er ændret. Vi er udfordrede. Vi står i en ny tid. Det kan lyde som en frase. Men det er det ikke. Danmark har mistet konkurrenceevne, eksport og arbejdspladser. Konkurrencen

Læs mere

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Der er fortsat stor mangel på arbejdskraft i de små og mellemstore virksomheder, og med en ledighedsprocent lige omkring 4 pct. eller godt 100.000 ledige er det ikke

Læs mere

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15 11B 0BNabokommunernes erhvervsstrategier Resume Dette dokument er udarbejdet med henblik på, at danne et overblik over nærliggende kommuners erhvervsstrategier. Dette vil dokument udforske dybere og danne

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

VALGPROGRAM. Region Nordjylland 2013. Din sundhed...også Venstres ansvar

VALGPROGRAM. Region Nordjylland 2013. Din sundhed...også Venstres ansvar VALGPROGRAM 2013 Din sundhed.....også Venstres ansvar Valget er dit Tirsdag den 19. november 2013 kan du være med til at bestemme, hvem der fra årsskiftet skal sidde i formandsstolen for Regionsrådet i

Læs mere

Hvidovre og Amagerhospitaler Overlægerådet. Regionsdirektør Hjalte Aaberg

Hvidovre og Amagerhospitaler Overlægerådet. Regionsdirektør Hjalte Aaberg Hvidovre og Amagerhospitaler Overlægerådet Regionsdirektør Hjalte Aaberg Mål Strategiske indsatser Drift Mission Vi står for behandling, uddannelse og forskning inden for borgernes sundhedsvæsen, og sammen

Læs mere

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark v. departementschef Claes Nilas Tendensen: urbanisering Urbanisering: Stigende koncentration af et samfunds befolkning i byerne. Befolkningsudviklingen

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Strategi for implementering af visionen Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Indhold Indledning...3

Læs mere

FOKUS OG FORENKLING MARTS 2014

FOKUS OG FORENKLING MARTS 2014 FOKUS OG FORENKLING MARTS 2014 Princippet vi styrer efter i regionen Politik og ledelse Erhvervsudviklingsstrategi RUP 2.0 Den grønne Metropol Misbrugspolitik Hopp 2020 Pressepolitik Kommunikations politik

Læs mere

Esbjerg Kommune er ny energi

Esbjerg Kommune er ny energi for Esbjerg Kommune Esbjerg Kommune er ny energi Esbjerg Kommune har mange kvaliteter både indenfor kultur, erhvervsliv, sport og uddannelsesområdet, blot for at nævne nogle. Men vi skal videre det er

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 6: Infrastruktur Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til debat. Virksomheder er afhængige af hurtig og billig transport

Læs mere

Region Midtjyllands grønne teknologisatsning

Region Midtjyllands grønne teknologisatsning Region Midtjyllands grønne teknologisatsning Partnerskabet for brint og brændselsceller Hobro den 3. april 2014 Margrethe Høstgaard Udviklingskonsulent Regionens opgaver Regional Udviklingsplan: Ny plan

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020.

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl. Fondenes

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation af hovedkonklusioner i Produktivitetskommissionens analyserapport nr. 5 på pressemøde den 8. januar 2014 En velfungerende infrastruktur

Læs mere

Præsentation af Infrastrukturkommissionens anbefalinger 10. januar 2008 Birgit Aagaard-Svendsen Formand for Infrastrukturkommissionen

Præsentation af Infrastrukturkommissionens anbefalinger 10. januar 2008 Birgit Aagaard-Svendsen Formand for Infrastrukturkommissionen Trafikudvalget 2007-08 (2. samling) TRU alm. del Bilag 107 Offentligt Præsentation af Infrastrukturkommissionens anbefalinger 10. januar 2008 Birgit Aagaard-Svendsen Formand for Infrastrukturkommissionen

Læs mere

Status fra KKR Nordjylland

Status fra KKR Nordjylland Status fra KKR Nordjylland November 2009 KKR Nordjylland Kunsten at skifte hjul, mens man kører Boulevarden 13 9000 Aalborg www.kl.dk/kkr-nordjylland En kort status over de første fire år med Kommunekontaktrådet

Læs mere

Incitamenter til kvalitet. DRG-konferencen 2013. Lene Jørndrup

Incitamenter til kvalitet. DRG-konferencen 2013. Lene Jørndrup Incitamenter til kvalitet DRG-konferencen 2013 Lene Jørndrup Region Sjælland 817.000 borgere 4 somatiske sygehuse + Psykiatrien Incitamenter til kvalitet Temaets formål er at belyse, hvilke økonomiske

Læs mere

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Oversigt over de fem udviklingsstrategier for social- og specialundervisningsområdet Overordnede tendenser/visioner Der vurderes ikke aktuelt at være behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre Logotype: CMYK U/C 0/0/0/70 Logo: CMYK U Logo: CMYK C 100/90/0/35 100/100/0/28 STRATEGI FOR Principopsætning på publikationer Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo

Læs mere

Birgitte Klindt Poulsen Overlæge Klinisk farmakologisk afdeling Aarhus og Aalborg universitetshospitaler

Birgitte Klindt Poulsen Overlæge Klinisk farmakologisk afdeling Aarhus og Aalborg universitetshospitaler Birgitte Klindt Poulsen Overlæge Klinisk farmakologisk afdeling Aarhus og Aalborg universitetshospitaler Formål med RADS RADS skal sikre bedre kvalitet i behandlingen ved, at patienter overalt i landet

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere