Digitaliseringsstrategi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digitaliseringsstrategi"

Transkript

1 Digitaliseringsstrategi Stevns Kommune

2 Indledning Denne digitaliseringsstrategi har til formål at sætte retning på digitaliseringen i Stevns Kommune Strategien består af en vision og 8 målsætninger. Dernæst følger fagområdestrategier for de fagområder, som behandles særskilt i KL s Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi Endelig findes det foreløbige bud på 8 initiativer, som kan føre til opfyldelsen af vision og målsætninger. Disse initiativer vil blive behandlet dybere, når digitaliseringsstrategiens handlingsplan følger senere i Digitaliseringsstrategien gælder for perioden , men det er besluttet at gøre den dynamisk; dvs. at strategien tages op til en kort revision årligt for at sikre, at Stevns Kommune hele tiden arbejder på at digitalisere dér, hvor det giver mest mening. Ligeledes tages handlingsplanens initiativer også årligt op til revision. Digitaliseringsstrategien gør det ud for den handlingsplan, som kræves i e2012-målene. e2012-målene er det offentliges kanalstrategi afledt af regeringens Globaliseringsstrategi. Digitaliseringsstrategien rummer initiativer, som tilsammen opfylder e2012s krav. Digitaliseringsstrategiens organisering (it-governance) beskrives efter fagområdestrategierne, og herefter følger beskrivelse af de forudsætninger og bindinger, som sætter rammerne for Digitaliseringsstrategien. Det er fx Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi , e2012, lovgivning, Stevns Kommunes interne regler og Direktionens strategibrev. Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Vision og målsætninger... 3 Vision... 3 Målsætninger... 4 Fagområdestrategier... 4 Foreløbige idéer til initiativer... 7 It-governance organisering af digitalisering... 7 Bindinger... 8 Eksterne krav: Lovgivning og aftaler... 8 Eksterne krav: Digital forvaltning... 8 Interne krav: Stevns Kommune... 8 Side 2

3 Vision og målsætninger Vision Digitaliseringsvisionen er delt op i følgende tre områder: 1) It-systemer 2) Organisering af it-anvendelsen 3) Kanalprioritering Det første er it-systemer. For en mindre kommune kræver det forholdsvis mange ressourcer at involvere sig i samarbejder om udvikling af nye it-systemer, fx i regi af K17 eller KOMBIT, og gevinsterne må forventes generelt at være små. Sandsynligheden for, at Stevns Kommune tænker mange tanker, der ikke er gjort andre steder, er lille, men vi må være bevidste om, at vores størrelse gør, at vi ofte vil kunne bidrage med overblik. Ved valg af it-systemer er det ikke muligt at sige, at vi i Stevns Kommune altid enten vil vælge at lægge os i kølvandet på det bedste, eller at vi vil være frontløber inden for den kommunale verden. Det vil afhænge af områderne. Ved valg af et økonomisystem vil vi fx vælge et velkonsolideret produkt, mens vi på et andet område måske vil være villig til at satse på ny teknologi og systemer, som slet ikke, eller kun i ringe grad, er afprøvet. Det er vigtigt at holde overblik og tage oplyste valg om it-anskaffelser ellers vil tabene på området kunne være store. Gevinsterne kan også være store, men gevinsterne på administrative områder, som præger en kommunes forretning, må generelt forventes at være mindre end på produktionsområder. Det andet område er organisering af it-anvendelsen. På dette område er det væsentlig lettere at gøre en forskel end det er tilfældet med it-systemer. Her kan der forventes pæne gevinster ved at sørge for solid organisatorisk forankring af it-systemernes anvendelse; (kontinuerlig) kompetenceudvikling, god digital ledelse samt rekruttering af medarbejdere med gode itkompetencer, hvor det er relevant for opgaveløsningen. På organiseringsområdet kan Stevns Kommune potentielt være blandt de bedste kommuner i landet. Det tredje område er kanalprioritering. Her er der potentielt store gevinster at hente. I den kommunale verden regner man med, at digitale henvendelser til kommunen procentuelt er mange gange billigere at håndtere end skriftlige -, personlige eller telefoniske henvendelser. Der er derfor store gevinster at hente ved at flytte borgerkontakten til de mest hensigtsmæssige kanaler. Der er imidlertid ingen tvivl om, at skal de HELT store besparelser på dette områder hentes, må der lovgives, således at det bliver muligt helt at fjerne analoge kanaler, som det er set fx på SU-området. Det er da også en tendens, som er ved at accelerere. Digitaliseringsvision for Stevns Kommune Vi baserer vores valg af it-systemer og velfærds- og borgerbetjeningsteknologi på oplyste valg. Vi udnytter vores størrelse til at gå forrest, når det gælder organisatorisk forankring. Vi vil være blandt de bedste kommuner til at kanalprioritere, kompetenceudvikle og lede digitaliseringen. Side 3

4 Målsætninger Visionen udmøntes i følgende mere konkrete målsætninger for digitaliseringen: Digitaliseringsmålsætninger for Stevns Kommune Vores valg af it-systemer og velfærds- og borgerbetjeningsteknologi hviler på oplyste valg - nogle gange vælger vi det nyeste produkt - nogle gange det konsoliderede Vi sætter borgernes lette adgang til kommunen i centrum for digitaliseringen Vi har it-kompetente borgere, medarbejdere, ledere og politikere Vi kanalprioriterer aktivt og kanaltankegangen er forankret dybt i organisationen specielt i de store serviceområder Vi analyserer vores arbejdsgange og redesigner dem, når optimering er mulig Vi samarbejder med andre, når det giver mening Vi sætter velfærdsteknologi på dagsordenen Vi tilpasser vores strategi efterhånden som verden ændrer sig Fagområdestrategier I forlængelse af de fagområdestrategier, som findes i Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi , har Stevns Kommune vedtaget følgende fagområdestrategier: Familieområdet Familieafdelingen overvåger udviklingen af it-systemer som understøtter afdelingens arbejde, herunder specielt områderne 41 og 42 Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse af børn med varigt nedsat fysik eller psykisk funktionsevne. Organisatorisk sættes fokus på medarbejdernes digitale kompetencer, så de føres til et niveau, hvor de relevante it-systemer benyttes og udnyttes effektivt. Kanalstrategisk overvåges mulighederne for at fremsende aftalepåmindelser med sms til borgerne. Det overvejes også om åbningstiderne for henvendelser kan begrænses, ligesom det vurderes, om der er situationer, hvor en sms kan erstatte et telefonopkald ved fx ombookninger og hvor en telefonsamtale kan erstatte et personligt møde. Side 4

5 Social- og sundhedsområdet Social- og sundhedsområdet følger udviklingen indenfor relevante it-systemer og revurderer om it-landskabet er hensigtsmæssigt. Fokus ligger på at øge it-anvendelsen i de områder, som er mindre digitaliserede, herunder borgerrettet it. Der sættes skærpet strategisk fokus på velfærdsteknologi, herunder at forankre idéudviklingen dybt i organisationen. Der sættes ekstra ressourcer ind i arbejdet med det organisatoriske og ledelsen sætter fokus på digital ledelse. Jobcentret It-systemanvendelsen for de vigtigste systemer er helt eller delvist givet for Jobcenter Stevns, men der er fortsat fokus på tilkøb af moduler/integrationer, som kan øge effektiviteten. Jobcenter Stevns benyttes som en god platform for kompetenceudvikling af borgerne og kanalstrategisk arbejde; især ved at fremme anvendelsen af NemID, NemSMS og Digital Post blandt borgerne. Dette sker ved at udvide kurserne i jobsøgning med undervisning i dette og ved digital ambassadør-arbejde. Skole- og institutionsområdet Der etableres pc-terminaler og trådløst net på alle skoler og institutioner så i første omgang Børne- og SkoleIntra, men også selvbetjeningsløsninger og internet, er tilgængelige for ansatte, børn/elever og forældre. Skole & Institution fortsætter med at påvirke markedet for relevante it-systemer. På it-systemområdet er der fokus på skoleområdet, hvor der etableres et mindre tværkommunalt netværk blandt lærerne, som fokuserer på anvendelse af it i læringen. Der fortsættes med at have fokus på mulighederne med it, især blandt skolelederne. Der fokuseres på kommunikation til forældrene og generelt at flytte ansatte, børn/elever og forældre til Børne- og SkoleIntra og SMS. Side 5

6 Biblioteksområdet Bibliotekerne overvåger it-udviklingen inden for primært Bibliotekssystemer med henblik på en udskiftning af systemet, herunder især Biblioteksstyrelsens projekt Danskernes Digitale Bibliotek (DDB). Bibliotekernes fokus på kompetenceudvikling både af medarbejdere og borgere fortsætter, og de benyttes som platform for borgerkompetenceudviklingen og dermed it-kompetente borgere. Bibliotekerne fortsætter også arbejdet med at flytte borgerne fra de analoge til de digitale kanaler, både hvad angår kommunikation (mail og sms) og selvbetjening af lån. Kulturområdet Der holdes øje med om der dukker digitaliseringsmuligheder op, som er rentable at benytte på kulturområdet. Kanalstrategisk søger kulturområdet samarbejde med andre om at benytte deres platforme til markedsføring. Teknik- og miljøområdet Teknik & Miljø sætter fokus på Data Management med målet om at have gode data og dét kun ét sted. I praksis betyder det forbedring af datakvalitet og -disciplin, samt bedre integration og dataflow også på tværs af afdelingerne. Der sættes også fokus på at udvide antallet af selvbetjeningsløsninger. Organisatorisk fortsættes med at have fokus på bedre og mere konsistent anvendelse af (eksisterende) systemer, og at efteruddannelse efterfølges af forankring af læringen. Kanalstrategisk sættes der fokus på forbedret kommunikation til borgerne, herunder at lede borgerne til at benytte selvbetjeningsløsningerne. Side 6

7 Foreløbige idéer til initiativer For at realisere vision, målsætninger og fagområdestrategier foreslås følgende 8 forslag til initiativer. Det er idéer, som vil blive yderligere udfoldet i Digitaliseringsstrategiens handlingsplan, som følger senere i 2011: 1. Kanal- og servicestrategi Flytning af borgerne til den mest hensigtsmæssige kanal forankres dybt i organisationen. - Projektet er vedtaget og er et krav i e LEAN i Stevns Kommune Analyse og redesign af arbejdsgange. - Projektet er vedtaget. 3. Den it-kompetente kommune Kompetenceudvikling for borgere, medarbejdere, digitale ambassadører, ledere og politikere, herunder fx DO IT kurser for relevante medarbejdere. - e2012 stiller krav om, at Alle kommuner udarbejder en strategi for at øge ledere og medarbejderes digitale kompetencer. 4. Porteføljestyring og prioritering af projekter Samlet prioritering og opfølgning af strategiske projekter i Stevns Kommune (DIRs strategibrev 2011). - Projektet er vedtaget. 5. Digital ledelse i Stevns Kommune Styrkelse af ledelsen af digitaliseringen (delvist DIRs strategibrev 2011). 6. It-anvendelsen hviler på oplyste valg a. Alle it-anskaffelser behandles på baggrund af business cases i Den Digitale Task Force b. En ny it-strategi sikrer oplyste valg for de eksisterende it-systemers vedkommende - Projektets del a er vedtaget. 7. Analyse af om anvendelsen af velfærdsteknologi i Stevns Kommune kan øges 8. God kommunikation i borgersager sparer tid Antallet af henvendelser kan reduceres, hvis borgerne forstår, hvad kommunen skriver første gang. Dermed mindskes behovet for at stille opklarende spørgsmål til samme sag. Udgangspunktet er implementering af Stevns Kommunes principper for god kommunikation (kommunikationspolitikken). Vi spørger borgerne, om vores kommunikation er forståelig (brugerdreven innovation). It-governance organisering af digitalisering Digitaliseringsprojektlederen sørger for at opdatere vision, målsætninger og handlingsplan årligt og inddrager relevante interessenter. Dette godkendes af Den Digitale Task Force, Chefgruppen og Direktionen. Efter implementeringen af Et værktøj for samlet prioritering og opfølgning af strategiske projekter i Stevns Kommune afstemmes handlingsplanens initiativer med større projekter som Side 7

8 planlægges gennemført af udviklingskonsulenterne og andre i organisationen for dermed at imødegå overbelastning af organisationen. Bindinger Stevns Kommune er underlagt en række eksterne og interne bindinger, som vi i vores digitaliseringsstrategi skal holde os inden for rammerne af. Eksterne krav: Lovgivning og aftaler Digitaliseringsstrategien skal lægge sig indenfor gældende lovgivning, såsom Forvaltningsloven, Offentlighedsloven og Arkivloven, ligesom de mange fagspecifikke love. Også aftalerne om kommunernes økonomi skal overholdes. Eksterne krav: Digital forvaltning Af eksterne krav findes også en del inden for området med digital forvaltning. Det omfatter Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi , som KL har udarbejdet, og som samtlige danske kommune har tilsluttet sig. Den tilhørende handlingsplan er endnu ikke afsluttet, men den omfatter 38 konkrete initiativer, som ledes fra KL. Det drejer sig også om Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi, som dog først ventes medio 2011, og som vi derfor ikke kan lægge os inden for rammerne af. Det kan vi derimod af dens forgænger: Strategi for Digital Forvaltning , herunder e2012, hvor vi har forpligtet os til at udarbejde en Handlingsplan for realisering af e2012 ; en Kanal- og servicestrategi, og En strategi for at øge medarbejdernes og ledernes kompetencer. Dertil kommer, at vi til KL har meldt ind til at vi vil gøre en særlig indsats for digitaliseringen af områderne: Vielser, Begravelseshjælp, Ansøg om sygedagpenge, Ansøg om barselsdagpenge, Meld dig rask, Anmeld manglende afhentning af affald, Anmeld rotter, Digital pladsanvisning og i 2011: Børneydelse og underholdsbidrag samt Merudgifter til kronisk syge børn. Af KOMBIT-systemer har Stevns Kommune foreløbig kun tilmeldt sig FLIS-projektet, og så har vi meldt os ind i Umbrella-samarbejdet. Interne krav: Stevns Kommune Der forelægger også en række interne krav, som digitaliseringsstrategien skal ligge inden for rammerne af. Det er Stevns Kommunes vision, DIRs strategibrev 2011, hvor Direktionens strategiske pejlemærker for 2011 Ledelse i Stevns Kommune og Et værktøj for samlet prioritering og opfølgning af strategiske projekter i Stevns Kommune er relevante. Af andre interne krav som skal overholdes er Stevns Kommunes Arkivstrategi, Overordnet ITsikkerhedspolitik, Regler for anvendelse af it, Håndbog til brug for projektarbejde i Stevns Kommune og Stevns Kommunes Personalepolitikker. Godkendt i Kommunalbestyrelsen den Opdatering taget til efterretning af Kommunalbestyrelsen den Side 8

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening...

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening... Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål... 3 3. Vision... 3 4. Indsatsområder... 4 4.1. Digital service og selvbetjening... 4 Kanalvalg og kanalmuligheder er afgørende for service og effektivitet...

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Side 1 Digital borgerbetjening... 3 Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service...

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Strategi for borgerkommunikation

Strategi for borgerkommunikation Strategi for Borgerkommunikation, Vallensbæk Kommune Strategi for borgerkommunikation - med fokus på digitale løsninger 2013-2015 Indledning Strategi for borgerkommunikation med fokus på digitale løsninger

Læs mere

BAGGRUNDSPAPIR FOR GLADSAXE KOMMUNES DIGITALISERINGS- STRATEGI 2015 2018 ANALYSER OG METODE

BAGGRUNDSPAPIR FOR GLADSAXE KOMMUNES DIGITALISERINGS- STRATEGI 2015 2018 ANALYSER OG METODE BAGGRUNDSPAPIR FOR GLADSAXE KOMMUNES DIGITALISERINGS- STRATEGI 2015 2018 ANALYSER OG METODE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning, mål og formål... 3 2 Strategigrundlaget... 4 2.1 Strategiens tilblivelse...

Læs mere

1. SAMMENFATNING... 3 2. INDLEDNING... 6 3. BAGGRUND...

1. SAMMENFATNING... 3 2. INDLEDNING... 6 3. BAGGRUND... 100 digitale projekter lige om hjørnet Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Indhold 1. SAMMENFATNING... 3 2. INDLEDNING... 6 3. BAGGRUND... 7 3.1 SITUATIONEN I NYBORG KOMMUNE... 7 3.2 VISION E2012 (DIGITAL

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune It med ny mening Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune Indhold Borgmesterens forord 3 Baggrund 4 Strategiens gyldighed og sammenhæng 5 Organisering af digitaliseringsarbejdet

Læs mere

Kanalstrategi for Ballerup Kommune

Kanalstrategi for Ballerup Kommune BORGERSERVICE Dato: 26. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2875 E-mail: hkb@balk.dk Kontakt: Hanne K. Bahnsen Sagsnr.: 2012-13478 Dok. nr.: 2012-206147 Kanalstrategi for Ballerup Kommune Strategi for effektiv

Læs mere

Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015. Del 1 Formål og mål

Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015. Del 1 Formål og mål Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Del 1 Formål og mål 1 Formålet med digitaliseringsstrategien... 1 1.1 Afsæt i Hillerød Kommunes mål... 2 1.2 Ændrede rammebetingelser... 3 1.3 Indhold

Læs mere

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Whitepaper til Køge Kommune 12. august 2013 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Whitepaper om fælleskommunal rammearkitektur, Køge Kommune-v1 Devoteam.

Læs mere

Den Digitale Strategi styring og organisering

Den Digitale Strategi styring og organisering Den Digitale Strategi for Herning Kommune 2013-2017 Version 1.3 Den 22 august 2013 Den Digitale Strategi styring og organisering Den Digitale Strategi styring og organisering 1. Indledning...3 2. Fælles

Læs mere

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 - Den digitale vej til fremtidens velfærd Digitaliseringsstyrelsen Marts 2015 Side 2 af 25 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode... 3 Status

Læs mere

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi Åbningstider: Efter aftale Kanalstrategi 2009-2012 Hørsholm Kommunes Kanalstrategi 2009 2012 Indledning....2 Sammendrag...4 Baggrund...6 Interne impulser...6 Eksterne impulser...6 Nuværende brug af web-

Læs mere

IT-strategi 2. Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen

IT-strategi 2. Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen IT-strategi 2 Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014 1 Kultur og Familieforvaltninen www.skive.dk Indholdsfortegnelse Indhold 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Status på IT-strategi 1... 5 4. IT-strategi

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1 Kanalstrategien 2013-2015 Kanalstrategien 1 1. Baggrunden for Varde Kommunes kanalstrategi...4 Hvad er en kanalstrategi?... 4 Hvorfor skal Varde Kommune have en kanalstrategi?... 4 Hvem gælder kanalstrategien

Læs mere

Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015. Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015. Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015 Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR INDHOLD: Hvad er en service- og kanalstrategi Borgerne kan selv (Indledning) (Målgrupper) Derfor

Læs mere

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik i Stevns Kommune spolitik spolitik Forord Forventningerne til Stevns Kommunes kommunikation stiger hele tiden: Fra borgere, brugere, erhvervsliv, samarbejdspartnere, presse og ikke mindst i forhold til

Læs mere

Sår du uden at høste? om gevinstrealisering og digitalisering i kommunerne

Sår du uden at høste? om gevinstrealisering og digitalisering i kommunerne Sår du uden at høste? om gevinstrealisering og digitalisering i kommunerne Sår du uden at høste? om gevinstrealisering og digitalisering i kommunerne KL 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

EN ENKEL, EFFEKTIV OG SAMMENHÆNGENDE OFFENTLIG SEKTOR

EN ENKEL, EFFEKTIV OG SAMMENHÆNGENDE OFFENTLIG SEKTOR DEBATPJECE OM DEN NYE FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 EN ENKEL, EFFEKTIV OG SAMMENHÆNGENDE OFFENTLIG SEKTOR REGERINGEN / DANSKE REGIONER / KL FEBRUAR 2011 INDHOLD 01 Intro: Digitalisering

Læs mere

DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD

DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011-2015 REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER AUGUST 2011 INDHOLD SLUT MED PAPIRBLANKETTER OG BREVPOST Fokusområde 1 EFFEKTIV

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

Strategiplan 2013 for Byrådssekretariat og Udvikling

Strategiplan 2013 for Byrådssekretariat og Udvikling Strategiplan 2013 for Byrådssekretariat og Udvikling Evaluering af strategiplanen og effektmålene for sidste år Kort sammenfatning og konklusioner med henvisning til bilag vedr. hvert effektmål. Byrådssekretariat

Læs mere

Sorø Kommunes Effektiviseringsstrategi 2010 2014 Sorø Kommune, August 2010 Team Udvikling i Center for Økonomi, Personale og Udvikling.

Sorø Kommunes Effektiviseringsstrategi 2010 2014 Sorø Kommune, August 2010 Team Udvikling i Center for Økonomi, Personale og Udvikling. Sorø Kommunes Effektiviseringsstrategi 2010 2014 Sorø Kommune, Team Udvikling i Center for Økonomi, Personale og Udvikling. 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 1.1 Definitioner af effektiviseringer 1.2 Effektiviseringer

Læs mere

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 INDHOLD FORORD 3 BAGGRUND 4 OVERORDNEDE MÅL 5 TVÆRGÅENDE INDSATSER OG DELMÅL 6 SERVICEUNDERSTØTTELSE 8 KANALER 9 PRINCIPPER 10 IMPLEMENTERING 11 FORORD Herning

Læs mere

Automatisering af systemadministration (1)

Automatisering af systemadministration (1) Automatisering af systemadministration (1) 01-01-2013 31-12-2015 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Der findes i Faaborg-Midtfyn Kommune 13 systemer, hvor medarbejdere og organisatoriske enheder er registreret.

Læs mere

VELFÆRD OG VÆKST GENNEM DIGITALISERING DEBATOPLÆG OM DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI

VELFÆRD OG VÆKST GENNEM DIGITALISERING DEBATOPLÆG OM DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI VELFÆRD OG VÆKST GENNEM DIGITALISERING DEBATOPLÆG OM DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI DET DIGITALE RÅD 4. RAPPORT MAJ 2011 FORORD... 1 INDLEDNING... 2 STRATEGI FREM FOR PROJEKTLISTE... 2 AMBITIØSE

Læs mere