Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde i Sydtrafik"

Transkript

1 J.nr.: Dato: Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 28. januar 2011 kl Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul Rosendahl Iver Pedersen Bente Bendix Jensen Jan Riber Jakobsen Kim Gosvig Hansen Peter Christensen Morten Kristensen Karsten Uno Petersen Preben Friis-Hauge Øvrige: Direktør H. C. Bonde Afdelingsleder Kirsten Therkildsen (ref.) Kommunikationsmedarbejder Karen Stoustrup Afbud sker til Ulla Grosmann eller på tlf.: Dagsordenspunkter: 01/11 Sager til orientering /11 Vestbanen finansiering af drift og investeringer /11 Kompensation for nedsat rabat på uddannelseskort /11 Forsøg med sms-lørdagsbillet i X-Bus-nettet /11 Takstforsøg i Sønderborg Kommune, sommerruter med rabat /11 Orientering om ekstra kørsel i Sydtrafik regi /11 Orientering om Iversens konkurs /11 Orientering om offentliggørelse af nøgletalsnotatet Status /11 2. udbud af Flextrafik /11 Valg af vognmænd, 5. udbud - LUKKET MØDE

2 01/11 Sager til orientering J. nr Dato: 12. januar 2010 Til orientering Vedtagelse 2

3 02/11 Vestbanen finansiering af drift og investeringer. J. nr Dato: 24. januar 2011 At der tages stilling til finansiering af investeringerne på netto 105 mio. kr. til Vestbanen, At der tages stilling til finansiering af driften på 17,5 mio. kr. årligt for Vestbanen, At der når finansieringerne er på plads indgås kontrakt med Arriva Tog A/S for driften af Vestbanen incl. infrastrukturforvaltning - drift og vedligeholdelse, Sagsresume I bestyrelsesmødet den 17. december 2010 dagsordenpunkt 102/10 blev besluttet, at der tages kontakt til Varde Kommune og Region Syddanmark for afklaring af, om der kan skabes økonomisk grundlag for togdrift på Vestbanen efter 30. juni 2012 på følgende grundlag: a. Der skal sikres Vestbanen A/S investeringsmulighed indenfor en kapitalramme på 105 mio. kr. til investeringer i 2 nye togsæt samt opgradering af infrastruktur på banen. b. Den fremtidige drift af Vestbanen sker ved at indgå kontrakt med Arriva som fremtidig togoperatør og infrastrukturforvalter. c. Der er behov for en fremtidig tilskudsramme på ca. 17,5 mio. kr. for at der kan ske togdrift på Vestbanen i nuværende omfang og med videreførelse af togene mellem Varde og Esbjerg og d. Der skal ske en afklaring i forhold mellem Sydtrafik og Region Syddanmark omkring finansiering og driftsmæssige konsekvenser Med henblik på at Vestbanen A/S senest ved udgangen af februar 2011 i givet fald skal underskrive kontrakt om indkøb af 2 nye tog til banen og at der skal indgås aftaler med Region Syddanmark og Varde Kommune om finansiering af drift og investering samt indgås drifts- og vedligeholdelseskontrakt med Arriva Tog A/S skal der senest i bestyrelsesmødet den 25. februar 2011 tages stilling til Vestbanens fortsatte drift. Region Syddanmark tager stilling til sagen i rådets møde den 28. februar Vestbanen A/S har indkaldt til bestyrelsesmøder i slutningen af februar 2011 for at tage stilling til indkøb af tog. Lovgivningen Se særskilt notat Økonomi Budgettet for Vestbanen viser et årligt driftsbehov på 17,5 mio. kr. og et nettoinvesteringsbehov på 105 mio. kr. 3

4 Region Syddanmark har stillet et driftstilskud på 15 mio. kr. årligt til rådighed for driften. De resterende driftsmidler skal findes ved kompenserende besparelser inden for den ramme regionen har stillet til rådighed for den kollektive trafik i Sydtrafik. Varde Kommune har tilbudt, at deltage i dækningen af evt. meromkostninger ud over de første 17,5 mio. kr. årligt med en andel svarende til Varde Kommunes ejerandel (38%). Region Syddanmark har tilkendegivet at ville stille et lån på 65 mio. kr. til rådighed for Sydtrafik. Varde Kommune har ikke kunnet opnå lånetilsagn om lånedispensation for 40 mio. kr., hvorfor kommunen har givet tilsagn om at stille 2,8 mio. kr. årligt til rådighed for optagelse af lånet på 40 mio. kr. Der henvises til vedlagte notat Finansiering af drift og investeringer på Vestbanen. Vedtagelse 4

5 03/11 Kompensation for nedsat rabat på uddannelseskort J. nr Dato: 16. januar 2011 Til drøftelse. Sagsresume Som en del af finanslovforliget for 2011 er der pr. 1. januar 2011 indført en ændring i egenbetalingen på uddannelseskort, som dækker befordring til ungdomsuddannelser og ligeledes SU-kort, som dækker befordring til videregående uddannelser. Derudover harmoniseres reglerne for de to ordninger. Det betyder bl.a., at rabatsatsen er den samme for begge korttyper, at prisen for SU-kort ikke længere stiger med rejselængden og at SU-kort kun kan benyttes mellem bopæl og uddannelsessted. Egenbetalingen for alle uddannelseskort stiger fra 10,83 kr. pr. dag til 18,37 kr. pr. dag svarende til fra 324 til 562 kr. pr. måned. Den fulde stigning udgør 73 % og berører 83 % af de nuværende kunder. For de resterende 17 % vil det alt efter takstområde bedre kunne betale sig at købe ordinære 2- eller 3-zoners kort. Prisstigningen for denne gruppe vil derfor være mindre, men alligevel mellem 34 og 44 %. Hvor buskortet bliver dyrere for alle elever på ungdomsuddannelserne, bliver SU-kortene lidt dyrere på kortere strækninger, men billigere på de længere (SYD: 4 zoner og op, VEST: 5 zoner op, ØST: 6 zoner og op). Sydtrafik har indtægter på ca. 46 mio. kr. årligt for uddannelseskort og ca. 1,2 mio. kr. årligt for SU kort. Denne indtægt ændres ikke under en alt andet lige betragtning da det alene er fordelingen mellem egenbetalingen og SU-Styrelsens refusion til trafikselskaberne, der forskydes. I Budget 2011 fordeler indtægterne sig med 61 % til Region Syddanmark, og mellem 5-11 % for Kolding, Vejle, Sønderborg og Aabenraa kommuner. Øvrige kommuner tillægges mindre end 2 % hver i sær. Under forudsætning af samme forbrug som nu, estimeres det, at egenbetalingen vil stige fra 23 mio. kr. til 40,5 mio. kr. Altså en merudgift på 17,5 mio. kr. Trafikselskaberne vil dog ikke få en merindtægt, da refusionen fra SU styrelsen vil blive tilsvarende reduceret. Trafikselskaberne i Danmark har henvendt sig til SU Styrelsen og påpeget, at ændringen i egenbetalingen vil betyde lavere forbrug af kollektiv trafik for denne gruppe, der er trafikselskabernes kernekunder og kunder der meget gerne skal blive i den kollektive trafik efter ophør af uddannelse. KL og Danske regioner har ligeledes henvendt sig til styrelsen vedrørende DUT tildeling. Det skønnes, at der vil være et indtægtstab på ca. 16 mio. kr. årligt. 5

6 Skal Sydtrafik fastholde de unge mennesker i busserne, bør det overvejes, om der skal ske en ekstra rabattering for denne gruppe, som kompensation for stigningen. Skal der kompenseres fuldt ud for stigningen i egenbetaling, skal der som udgangspunkt tilføres 17,5 mio. kr. Frafaldet vil afhænge af, hvor stor nødvendigheden er for den studerende at have et buskort eller om, der kan transporteres på anden vis (typisk bil). Der vil givet også kunne ske frafald til uddannelserne. Da prisforhøjelser på uddannelseskort tidligere primært har været tillagt SU-Styrelsens andel, har elasticiteten været regnet som værende +/- 0. Dette skønnes dog ikke værende tilfældet ved denne forhøjelse, der rammer den uddannelsessøgende. Der er ikke tidligere erfaringer med en elasticitet på området. I bilag 1 har vi forsøgt at opstille nogle beregninger på de økonomiske konsekvenser for forskellige grader af kompensation og frafald. Ved en kompensation på 50 % og et estimeret frafald på 10 % af elevernes køb af kort skønnes merudgift/mindreindtægt samlet til 12,5 mio. kr. årligt (indtægtstab 4,6 mio. kr. + kompensation 7,9 mio. kr.). Ydes der ingen kompensation og frafaldet skønnes til 20 % af elevernes køb af kort, skønnes indtægtstabet til 9,2 mio. kr. årligt. Skal en evt. kompensation dækkes ind af indtægtsstigninger på andre billetter/kort, vil der skulle ske en gennemsnitlig takstforhøjelse på 7,9 %. Imidlertid giver bekendtgørelse om takstloft begrænsninger/ingen mulighed for at gennemføre en sådan takststigning. Se under lovgivning. Lovgivningen Lov nr. 56 om lov om ændring af lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser, lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. og lov om statens uddannelsesstøtte (SU loven) Bekendtgørelse om takststigning i offentlig servicetrafik i trafikselskaber m.v. 6. Trafikselskabet skal til enhver tid på anmodning kunne dokumentere overfor Trafikstyrelsen, at takstændringer ikke bevirker stigning med mere end udviklingen i det omkostningsbaserede indeks, herunder dokumentere at de anvendte opgørelsesmetoder er i overensstemmelse med denne bekendtgørelse. Stk. 2. Såfremt et trafikselskab ønsker at opspare en del af den maksimale gennemsnitlige takststigning til benyttelse i et af de efterfølgende to år, jf. 3, stk. 2 eller benytte allerede opsparet takststigning fra de foregående to år, skal dette meddeles til Trafikstyrelsen senest 10. januar i det år, hvor en del af takststigningen ønskes opsparet fra eller benyttes i. Meddelelsen skal indeholde den gennemsnitlige takststigning i året, størrelsen af den opsparede takststigning samt en specifikation af hvorledes den opsparede takststigning fra de foregående to år benyttes, jf. bilag 1, pkt. 2. 6

7 7. Trafikstyrelsen fastsætter årligt det omkostningsbaserede indeks efter modellen i bilag 1, pkt. 1. Stk. 2. Såfremt det omkostningsbaserede indeks ved fastsættelsen efter modellen i bilag 1, pkt. 1 resulterer i en negativ takstudvikling, sættes udviklingen i indekset til 0. Der korrigeres i det følgende år for forskellen mellem 0 og denne negative takstudvikling efter modellen i bilag 1, pkt. 3. Stk. 3. Trafikstyrelsen meddeler hvert år inden udgangen af 1. kvartal trafikselskaberne det omkostningsbaserede indeks for det efterfølgende år og offentliggør det på Trafikstyrelsens hjemmeside. Økonomi Se ovenfor i sagsresume samt i vedlagte notat. Vedtagelse 7

8 04/11 Forsøg med sms-lørdagsbillet i X-Bus-nettet J. nr Dato: 16. december 2010 At Sydtrafiks deltagelse i forsøget godkendes. Sagsresume I forbindelse med revitaliseringen af X Bus konceptet er der i foråret 2010 søgt og opnået tilsagn fra Trafikstyrelsen om puljemidler til relancering af X Bus og herunder også til at kunne tilbyde kunderne et markant weekendtilbud. Efterfølgende er en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra de 3 selskaber i X Bus samarbejdet nået frem til, at det mest hensigtsmæssige for både kunder og trafikselskaber vil være en lørdagsbillet distribueret via SMS. Dels pga. af ledig kapacitet i busserne om lørdagen og dels fordi distribution via SMS vil være omkostningseffektivt, da en eksisterende platform hos NT kan benyttes i forsøgsperioden. Samtidig er der mulighed for at opnå erfaringer med SMS billetten i et begrænset miljø. Billetten skal fungere som en dagsbillet til kr. 79,- og kan kun købes via sms. Billetten gælder til hele X Bus nettet, men inkluderer ikke omstigning til andre rutetyper eller tog. Billetten sælges kun via mobil, og ingen andre rabatter kan opnås samtidigt. Billetten forventes introduceret i forbindelse med en generel relancering af X Bus konceptet primo/medio marts og skal fungere i en forsøgs/kampagneperiode på 3 måneder. Der evalueres efter 2 måneder dels for at afdække kundernes reaktion og dels for specifikt at afdække en eventuel indtægtsnedgang, når omstigning til andre X Busser er inkluderet eller ved overflytning af salget fra dyrere billetter og kort. I praksis vil billetten fungere ved at kunden sender en sms med en given tekst, f.eks. XBUS LØR 900X til Herefter modtager kunden en sms som skal bekræftes inden endelig modtagelse af SMS billetten. Ved at benytte det specifikke rutenummer vil der være mulighed for at følge salget på ruteniveau. Lovgivningen Jf. lov om trafikselskaber fastsættes billetsystemer og takster af det enkelte trafikselskab. 8

9 Økonomi Puljemidler fra Trafikstyrelsen dækker udvikling af billetter til de specifikke ruter, og NT stiller platformen vederlagsfrit til rådighed i forsøgsperioden. Omkostninger til markedsføring dækkes dels af midler fra trafikstyrelsen og dels inden for rammerne af X Bus samarbejdets budget for Forsøget indebærer såvel en mulighed for mersalg grundet det gode tilbud som en risiko for indtægtstab som følge af en overflytning af nuværende kunder fra dyrere typer af rejsehjemler. Eftersom forsøget er begrænset til lørdage i en tremåneders periode, er der dog tale om en begrænset risiko. Forsøget indeholder en efterfølgende evaluering, der skal fastlægge såvel mersalg som overflytning. Vedtagelse 9

10 05/11 Takstforsøg i Sønderborg Kommune, sommerruter med rabat J. nr Dato: 20. december 2010 At forsøget med en dagsbillet til nedsat pris på udvalgte sommerruter i Sønderborg Kommune godkendes. Sagsresume Sønderborg Kommune ønsker i perioden 11. juni til 28. juni 2011 at indføre en dagsbillet, der kun kan bruges til to specielle sommerruter. Forsøget omfatter følgende ruter: Nordals Sommerruten, der betjener Nordals på strækningen Nordborg - Dyvig Danfoss Universe Købingsmark Augustenhof (i en del af perioden dog kun Dyvig Nordborg Danfoss Universe). Sydals Sommerruten, der kun kører på tirsdage og torsdage. I praksis tænkes forsøget gennemført på den måde, at billetprisen svarer til prisen for en 1 zones billet til børn og voksne, og den udstedes som en almindelig billet til en af de tre zoner, som ruterne betjener. Billetten er gyldig hele dagen på begge ruter. Kunder, der har købt billetter til de pågældende zoner i andre busser, kan frit omstige til sommerbusruten hele dagen. Hvis kunden ønsker at omstige fra en sommerbusrute til en anden rute, gælder den almindelige omstigningsfrist på 1 time i den pågældende zone. Sydtrafik foreslår denne løsning, fordi man herved undgår at indføre en ny speciel dagsbillet (som billetteringssystemet ikke kan håndtere). Ordningen vil kun involvere de chauffører, der kører på de to ruter, og billetsalget kan afregnes på samme måde som andre billetter. Såvel vognmanden som Sønderborg Kommune har godkendt den skitserede løsning. Lovgivningen Ifølge Loven om Trafikselskaber er det trafikselskabet, der fastsætter takster og billettering for den trafik, der varetages af trafikselskabet. Der er intet i lovgivningen, der hindrer en kommune i at yde ekstra rabat på egne kommunale ruter, hvis trafikselskabet godkender det. Økonomi Da indtægterne fra de kommunale ruter tilfalder kommunen vil indtægtstabet ikke belaste Sydtrafiks samlede indtægtsgrundlag. Vedtagelse 10

11 06/11 Orientering om ekstra kørsel i Sydtrafik regi 2010 J. nr Dato: 4. januar 2011 Til orientering. Sagsresume Notat vedrørende kørselsarrangementer i Sydtrafik indsætter hvert år ekstra kørsler i forbindelse med større markeder og større arrangementer. Kørslen udføres som offentlig servicetrafik i form af almindelig rutekørsel. Notatet beskriver de enkelte kørselsarrangementer med ruter udgifter og indtægter og giver et overblik over, hvad der er blevet kørt til. Lovgivningen Lov om Buskørsel og Lov om trafikselskaber. Økonomi Se notat. Vedtagelse 11

12 07/11 Orientering om Iversens konkurs J. nr Dato: 5. januar 2011 Til orientering. Sagsresume I foråret 2009 stod det klart, at Iversen Busser ikke var i stand til at gennemføre de kørselskontrakter, der var indgået med Sydtrafik. Al Iversens kørsel for Sydtrafik blev derfor sendt i EU-udbud. Resultatet af udbuddet blev indgåelse af én kørselskontrakt med det norskejede Tide Bus. 3. juli 2009 gik Iversen-selskaberne Ribe Rutebiler A/S og Bække Buslinier ApS konkurs. De løbende statusopgørelser fra kurator viser, at egenkapitalen er tabt, og at der ikke vil blive nogen dækning af simple krav i Ribe Rutebiler A/S, mens dækning af simple krav i Bække Buslinier ApS højst vil være minimal. Sydtrafik har ikke længere kendte udeståender med Iversen-selskaberne/konkursboerne. Det forventes, at der efter ferieåret 2010/11 s udløb ultimo april 2011, ikke vil komme flere krav mod Sydtrafik fra tidligere Iversen-medarbejdere. Eventuelle krav vil være sikret indtil 30. juni 2011 med bankgarantier på tilsammen 2,5 mio. kr. Oprindeligt var der stillet garantier for 16,0 mio. kr. med udløb i efteråret Lovgivningen Ingen. Økonomi Sydtrafiks økonomi forventes ikke påvirket ud over de større kontraktudgifter, der fulgte af udbuddet i størrelsesordenen 10 % inklusiv udgift til kompensation ved bortfald af momsfordel ved cross border leasing. Vedtagelse 12

13 08/11 Orientering om offentliggørelse af nøgletalsnotatet Status 2009 J. nr Dato: 16. december 2010 Til orientering. Sagsresume I april 2010 offentliggjorde Sydtrafik statusrapporter med beskrivelse af samtlige ruter i området. Formålet med udarbejdelsen af disse rapporter var blandt andet at give bestillerne et opslagsværk, som de kan bruge i deres daglige arbejde. Sydtrafik har udarbejdet et opdateringsnotat, som tager udgangspunkt i efterårstællingen 2009, der ikke forelå, da statusrapporterne blev udarbejdet. Statusnotatet viser udviklingen i passagertal, køreplantimer og gennemsnitlig belastning for de enkelte ruter fra 2008 til Notatet blev lagt på Sydtrafiks hjemmeside den 15. december 2010, og bestillerne er samme dag pr. orienteret om notatet. Notatet kan findes på Sydtrafiks hjemmeside ved at følge linket: Der arbejdes i øjeblikket på at færdiggøre passagertællingen fra efteråret Når denne passagertælling foreligger, vil der blive udarbejdet endnu et notat med tal for Lovgivningen Intet. Økonomi Intet. Vedtagelse 13

14 09/11 2. udbud af Flextrafik J. nr Dato: 14. januar 2011 Til efterretning. Sagsresume Midttrafik og Sydtrafik har gennemført 2. udbud af Flextrafik. Der er modtaget gyldige tilbud fra 148 vognmænd herunder økonomiske foreninger og taxicentraler. Der er tilbudt i alt 1797 vogne. Heraf har 54 vognmænd med 527 vogne hjemsted i Sydtrafiks område. Der er afgivet i alt 16 ikkekonditionelle tilbud, som er blevet forkastet. Det samlede antal vognmænd der har budt er lidt højere end i 1. udbud. 70 % af vognene har taxi-bevilling. De resterende er budt ind på EP-tilladelse med henholdsvis 8 % på en såkaldt begrænset tilladelse ( lille EP) og 22 % på alm. EP (bustilladelse). Kørslen i udbuddet omfatter 44 garantivogne (17 i Sydtrafiks område), som forventes at udføre 20 % af turene. Den øvrige såkaldt variable kørsel udføres af vogne uden kørselsgaranti, men også uden kørselsforpligtelse for vognmanden. Garantivognene er med til at sikre fx liftkapacitet og at der er vogne til rådighed i myldretiden, hvor taxa og busvognmænd ofte er optaget til anden side. Hele udbudsresultatet med bydere og de tilbudte priser kan ses på Midttrafik og Sydtrafiks hjemmesider. Herunder følger uddrag af resultatet i form af vinderne af garantivogne i Syd og en sammenfatning af buddene fra de variable vogne: Garantivogn Type Selskab Timepris Ventetid Vægtet pris 1. udbud Pris ned 28 Vejle 2 Vinderup Taxi ,10 256,00 7,77 % 29 Vejle 5 Vores Busser ,00 30 Vejle 6 Vores Busser ,00 31 Esbjerg 6 Top Trafik ,60 305,30 9,73 % 32 Aabenraa 5 Haderslev Taxa ,00 33 Aabenraa 6 Arriva ,00 348,00 6,03 % 34 Sønderborg 6 Vestjysk Busser ,50 324,00 2,62 % 35 Kolding 5 Vores Busser ,00 334,79 13,98 % 36 Kolding 6 Toptrafik ,10 37 Tønder 5 E-bus ,00 38 Vejen 5 Solveigs Taxi ,50 39 Varde 5 Toptrafik ,60 40 Varde 5 Toptrafik ,30 41 Tinglev 5 E-bus ,00 42 Padborg 5 Vestjysk Busser ,00 43 Gråsten 5 Vestjysk Busser ,50 44 Toftlund 5 E-bus ,00 14

15 Vogne med hjemsted i Sydjylland Antal bydere Vogne i alt Type 1 Type 2 Type 3 Type 4 Type 5 Type 6 Enkeltvogne Gns. timepriser for køretid Vogngrupper Gns. timepriser for køretid I hele udbuddet vurderes det, at priserne på de variable vogne svarer nogenlunde til 1. udbud, prisindeksreguleret. I Syd er der lavere priser på garantivogne og også en faldende tendens på enkeltvogne, mens vogngrupper er nogenlunde status quo. Priserne i Syd er dermed fortsat højere end i Midtjylland. Det kan bl.a. skyldes at patientbefordring, som er den kørselstype der har størst omfang, ikke pt. er med. I tilbud med variable vogne har taxaforeningen Sydjysk Patientbefordring indgivet fælles tilbud for Vejle Taxa, Fredericia Taxa, Kolding Taxa og Krone Taxa (Kolding). Turene i Flextrafik fordeles på billigste egnede (og åbne) vogn, hvilket beregnes af planlægningssystemet ud fra den tilbudte timepris og geografisk placering i forhold til kundens kørselsbehov. Vognene aktiveres altså fra den billige ende ud fra den konkrete efterspørgsel, hvilket gør at man ikke ud fra gennemsnitspriser kan sige noget sikkert om det reelle omkostningsniveau. Tidligst når de første måneder i den nye kontraktperiode er afregnet, kan der gives en mere præcis vurdering af prisniveauet. Afslutningsvis skal det nævnes at der, bl.a. af hensyn til forsyningssikkerheden, udbydes 11 supplerende garantivogne heraf en i Esbjerg og to i Sønderborg. Der forventes kontraktstart for disse vogne 15. april. Lovgivningen Udbud i henhold til EU s Forsyningsvirksomhedsdirektiv (2004/17/EF af 31. marts 2004) Økonomi Tendensen er et mindre prisfald for dele af vognparken. Kontraktformen (variabel kørsel) betyder at en mere præcis vurdering af den konkrete driftsøkonomi tidligst kan gives efter driftsstart. 15

16 Vedtagelse 16

17 10/11 Valg af vognmænd, 5. udbud - LUKKET MØDE J. nr Dato: 3. januar

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 07.03.2011 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 4. marts 2011 kl. 14.00 - Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul Rosendahl

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 22. maj 2015 kl. 9.00-9.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jan Riber Jakobsen, Aabenraa Kommune

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 23. maj 2014 kl. 12.30 13.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jan Riber Jakobsen, Aabenraa

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 28. februar 2014 kl. 12.00 13.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Der serveres en let frokost ved mødestart

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-02-04-1-07 Dato: 03.12.2009 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 10. december 2009 kl. 14.00 15.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-9-07 Dato: 25.10.2007 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Onsdag, den 31. oktober 2007 kl. 14.00-16.00 Sted: Mødelokale 5, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-14 Dato: 28. august 2014 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 12. september 9.30 12.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk Udgiver: Sydtrafiks sekretariat tlf: 7660 8600 www.sydtrafik.dk Ansvarshavende redaktør: Direktør H.C. Bonde redaktion: Informationsmedarbejder Karen Stoustrup

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-08 Dato: 07.02.2008 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 14. februar kl. 14.00 16.00 Sted: Alsion, Alsion 2, 6400 Sønderborg mødelokale 303 Medlemmer:

Læs mere

Vogntype 6 (med trappetjener) Pris køretid i kr.: mandag - Opstartsgebyr / 60 kr. fredag 06.00-18.00. Antal vogne

Vogntype 6 (med trappetjener) Pris køretid i kr.: mandag - Opstartsgebyr / 60 kr. fredag 06.00-18.00. Antal vogne Midttrafik og Sydtrafiks 1. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark (minus Fyn) Tilbud med vogngrupper Der tages forbehold for eventuelle ændringer samt endelig

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-5-09 Dato: 07.04.2009 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 16. april 2009 kl. 14.00 16.00 Sted: Mødelokale 5, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-02-04-1-07 12.09.2007 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Referat Tid: Mandag, den 10. september 2007 kl. 14.00 16.00 Sted: Vejen Handelsskole, Jyllandsgade 11, 1. sal, 6600 Vejen

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden Dato: 20. april 2015 Initialer: ug Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 24. april 2015 kl. 12.00 15.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jesper Frost

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-12 Dato: 10.02.2012 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 24. februar 2012 kl. 13.00-15.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark

Læs mere

Midttrafik og Sydtrafiks 2. udbud af Flextrafik/koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark (minus Fyn)

Midttrafik og Sydtrafiks 2. udbud af Flextrafik/koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark (minus Fyn) Midttrafik og Sydtrafiks 2. udbud af Flextrafik/koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark (minus Fyn) Tilbud på Garantivogne Afgørelsen er som beskrevet i udbudsmaterialet

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 15 Orientering om status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller

Politisk dokument uden resume. 15 Orientering om status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2014 Mads Lund Larsen 15 Orientering om status for udbud Indstilling: Administrationen indstiller At orientering om status for udbud tages

Læs mere

Spørgsmål og svar til Midttrafiks 3. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland 2009. pr. 1. januar 2009.

Spørgsmål og svar til Midttrafiks 3. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland 2009. pr. 1. januar 2009. Spørgsmål og svar til Midttrafiks 3. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland 2009. pr. 1. januar 2009. Spørgsmål Svar 1. 5 Uddannelse af chauffører i "befordring af bevægelseshæmmede"

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-10 Dato: 23.09.2010 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 30. september 2010 kl. 13.30-15.30 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-13 Dato: 25.01.2013 Initialer: KIT Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 25. januar 2013 kl. 9.00-12.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul

Læs mere

TAKSTER GÆLDER FRA DEN 18. JANUAR 2015 TA MIG MED I TASKEN

TAKSTER GÆLDER FRA DEN 18. JANUAR 2015 TA MIG MED I TASKEN TAKSTER GÆLDER FRA DEN 18. JANUAR 2015 TA MIG MED I TASKEN Prisen for en rejse med Sydtrafik afhænger af forskellige ting. På rejseplanen.dk finder du let den billigste billet. Når du vælger din rejse,

Læs mere

Vejledning til Sydtrafiks handicapkørsel i Sønderjylland

Vejledning til Sydtrafiks handicapkørsel i Sønderjylland Vejledning til Sydtrafiks handicapkørsel i Sønderjylland Gældende fra 1. november 2008 Denne vejledning forklarer om vilkårene for at bruge Sydtrafiks handicapkørsel og opdateres en gang årligt i forbindelse

Læs mere

Vinderliste garantivogne 1. udbud af Flextrafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark

Vinderliste garantivogne 1. udbud af Flextrafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark Pris Køretid i Kr: Pris Ventetid i Kr: Vægtet Pris Vinderliste garantivogne 1. udbud af Flextrafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark Afgørelsen er som beskrevet i udbudsmaterialet på baggrund af

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-12 Dato: 21.09.2012 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 28. september 2012 kl. 13.00 16.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 17 Status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 17 Status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april 2015 Hans Henrik Christiansen 17 Status for udbud Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orientering om status for

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-10-09 Dato: 03.09.2009 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 10. september 2009 kl. 14.00 16.00 Sted: Mødelokale TF 1.2 øst, Nytorv 11, 6000 Kolding Medlemmer:

Læs mere

GÆLDER FRA DEN 20. JANUAR

GÆLDER FRA DEN 20. JANUAR takster GÆLDER FRA DEN 20. JANUAR 2013 Prisen for en rejse med Sydtrafik afhænger af mange forskellige ting. Den letteste vej til den billigste billet er rejseplanen.dk. Når du vælger din rejse, kan du

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-8-09 Dato: 15.06.2009 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Mandag, den 8. juni 2009 kl. 19.00 20.00 Sted: Main Room, Hotel de France, Schottenring 3, Wien Medlemmer: Peter

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-13 Dato: 19.04.2013 Initialer: KIT Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 19. april kl. 13.00 16.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul Rosendahl

Læs mere

SYDTRAFIKS TAKSTER GÆLDER FRA DEN 19. JANUAR

SYDTRAFIKS TAKSTER GÆLDER FRA DEN 19. JANUAR SYDTRAFIKS TAKSTER GÆLDER FRA DEN 19. JANUAR 2014 Prisen for en rejse med Sydtrafik afhænger af mange forskellige ting. Den letteste vej til den billigste billet er rejseplanen.dk. Når du vælger din rejse,

Læs mere

Tættere på kunderne. Af Hans Christian Bonde, Direktør. Kollektivtrafikkonferanse. Oslo, den 22. november 2012

Tættere på kunderne. Af Hans Christian Bonde, Direktør. Kollektivtrafikkonferanse. Oslo, den 22. november 2012 Tættere på kunderne Af Hans Christian Bonde, Direktør Kollektivtrafikkonferanse Oslo, den 22. november 2012 Kort om Sydtrafik Etableret 1. januar 2007 Fælleskommunalt trafikselskab Sydtrafik betjener kommunale

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2

nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2 nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2 Aarhus Nærbane: Togfusion fejret med gratis kørsel 2 Nyt udbud af Flexkørsel/Nye

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-12 Dato: 21.12.12 Initialer: KiT Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 21. december 2012 kl. 12.00-16.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

19. udbud. Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010. Prækvalifikationsbetingelser

19. udbud. Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010. Prækvalifikationsbetingelser 19. udbud Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010 Prækvalifikationsbetingelser 1. Prækvalifikationsbetingelser 1.1 Indledning 1.2 Ordregiver 1.3 Kontakt og spørgsmål 1.4 Tidsplan og frister mv. 1.5 Informationsmateriale

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 18. februar 2011 Initialer: CN Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag den 25. februar 2011 kl. 13.30-15.30 Sted: Nymindegab Kro, Vesterhavsvej 327, 6830 Nørre Nebel

Læs mere

Hvem kender Flextur? Mikael Hansen, konsulent og freelancejournalist IMAGITA Kommunikation

Hvem kender Flextur? Mikael Hansen, konsulent og freelancejournalist IMAGITA Kommunikation Hvem kender? Mikael Hansen, konsulent og freelancejournalist IMAGITA Kommunikation Ældresagens blad: Tema om kollektiv trafik Det her er en af de daglige afgange mellem Tønder og Højer, der er blevet færre

Læs mere

Pga. forkert angivelse af dag for tilbudsfristen i udbudsbetingelserne, ændres tilbudsfristen til onsdag, den 27. juni 2012 kl. 12:00.

Pga. forkert angivelse af dag for tilbudsfristen i udbudsbetingelserne, ændres tilbudsfristen til onsdag, den 27. juni 2012 kl. 12:00. Spørgsmål og Svar Vejledning Nedenfor følger Movias løbende besvarelse af spørgsmål til udbuddet samt eventuelle ændringer. Alle svar på spørgsmål samt ændringer er hermed en del af udbudsvilkårene. Den

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-5-08 Dato: 04.06.2008 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 12. juni 2008 kl. 14.00 16.00 Sted: Mødelokale 5, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Peter

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 13:00 Regionshuset, mødelokale F9, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 13:00 Regionshuset, mødelokale F9, Skottenborg 26, 8800 Viborg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 13:00 Regionshuset, mødelokale F9, Skottenborg 26, 8800 Viborg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Udbud af buskørsel i

Læs mere

Der skelnes mellem rejser inden for et takstområde og rejser gennem flere takstområder.

Der skelnes mellem rejser inden for et takstområde og rejser gennem flere takstområder. 6-1 6 Bus & Tog har en aftale med DSB og Arriva Tog om at busbilletter og kort i mange tilfælde kan bruges i togene og omvendt at togbilletter og kort kan bruges i bussen. Der skelnes mellem rejser inden

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. februar 2014

Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. februar 2014 28. februar 2014 Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. februar 2014 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Lars Holt, Jammerbugt kommune Morten Lem, Rebild

Læs mere

Handicapkørsel. i Sydtrafik GÆLDENDE FRA JANUAR

Handicapkørsel. i Sydtrafik GÆLDENDE FRA JANUAR Handicapkørsel i Sydtrafik GÆLDENDE FRA JANUAR 2015 Handicapkørsel i Sydtrafik (5. udgave) 05 Velkommen 06 Bestilling sådan gør du! Ture i bil/liftbus Lange rejser og landsdækkende rejser Oplysninger

Læs mere

Rettelsesblad samt spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904. Lægevagtkørsel til Region Midtjylland

Rettelsesblad samt spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904. Lægevagtkørsel til Region Midtjylland Rettelsesblad samt spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904 Lægevagtkørsel til Region Midtjylland Region Midtjylland har følgende ændringer til EU-udbud nr. 2009/S 16-022904 I forbindelse med

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat for Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 0-101-2-09 17. april 2015/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune

Læs mere

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013 Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 20. juni 2013 Henrik Visborg Thune 05 Budget 2014 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

Beslutningsprotokol fra åben dagsorden

Beslutningsprotokol fra åben dagsorden sprotokol fra åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 24. oktober 2008 kl. 12:30 Regionshuset, Mødelokale A1, Skottenborg, 8800 Viborg Der var afbud fra Torben Nørregaard, hvorfor suppleant

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej 10. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej 10. 8100 Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej 10. 8100 Århus C Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 10. september 2004 via Magistraten J.nr. VEJ/04/00256 Ref.: Tlf.nr. Erik Cederstöm

Læs mere

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik.

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik. Information Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230 pris er20 13 midttrafik.dk Indhold Side Priser Øst, Syd og Midt 3 Favrskov Hedensted Horsens

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 10. april 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 10. april 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 10. april 2014 kl. 16.00-19.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

Konkurrence om kommunal kørsel presser chauffører ned i løn

Konkurrence om kommunal kørsel presser chauffører ned i løn Konkurrence om kommunal kørsel presser chauffører ned i løn Øget konkurrence om den kommunale kørsel, får nogle vognmænd til at dumpe chaufførernes lønninger. Det rammer taxierne, som ikke kan følge med

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 12. februar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 12. februar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 12. februar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Præsentation af Midttrafiks opgaver, ansvar og udfordringer

Læs mere

Tjek om dit kort skal ændres. & zone. Nye takster og nyt zonesystem

Tjek om dit kort skal ændres. & zone. Nye takster og nyt zonesystem Tjek om dit kort skal ændres Takst & zone Nye takster og nyt zonesystem Nye zoner & nye takster Den 15. januar ændrer Sydtrafik sit zonesystem. Mange zoner ændrer størrelse, og i nogle områder bliver der

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 7. oktober 2011 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afholdt kl. 9.30-12.15. Fra administrionen deltog Midttrafiks

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 18.05.2011 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Onsdag, den 25. maj 2011 kl. 14.00 16.00. Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul

Læs mere

Hvordan klares koordineringsopgaven nu og i fremtiden

Hvordan klares koordineringsopgaven nu og i fremtiden 10-10-2011 FlexDanmark 1 Hvordan klares koordineringsopgaven nu og i fremtiden v/ NTL@flexdanmark.dk Teletaxi Patienttransport Kommunal service kørsel Handicap kørsel Flextrafik Institutions kørsel Grundtanken

Læs mere

Rejsekort i Hedensted Kommune

Rejsekort i Hedensted Kommune Notatark Sagsnr. 13.05.00-P20-1-14 Sagsbehandler Lars Oksbjerre 20.2.2014 Rejsekort i Hedensted Kommune Midttrafiks bestyrelse besluttede på møde 12. april 2013, at Midttrafik tilslutter sig det landsdækkende

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-14 Dato: 31.10.2014 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 19. december 2014 kl. 9.30 12.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 23. oktober 2014 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 23. oktober 2014 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 23. oktober 2014 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark Jan Ole Jakobsen, Langeland Niels Bebe,

Læs mere

PRODUKTBLAD KOMMUNAL FLEXTRAFIK Variabel kørsel 1.3_23.05.2014

PRODUKTBLAD KOMMUNAL FLEXTRAFIK Variabel kørsel 1.3_23.05.2014 Kørselstyper Lukkede kommunale befordringsordninger af variabel karakter med forudgående visitation. Fx kørsel til læge/speciallæge og individuelle genoptræningsforløb. Med variabel kørsel menes, at der

Læs mere

Referat fra Orienteringsmøde vedr. udbud i Ringkøbing-Skjern Kommune på Hotel Ringkøbing 17. april 2007.

Referat fra Orienteringsmøde vedr. udbud i Ringkøbing-Skjern Kommune på Hotel Ringkøbing 17. april 2007. Referat fra Orienteringsmøde vedr. udbud i Ringkøbing-Skjern Kommune på Hotel Ringkøbing 17. april 2007. 3 vognmænd kom til mødet. Fra Midttrafik deltog: Morten Christensen Per Elbæk Mette Storgaard Karin

Læs mere

Taksterne i den kollektive trafik i København sammenlignes med følgende fem europæiske storbyer:

Taksterne i den kollektive trafik i København sammenlignes med følgende fem europæiske storbyer: Trafikudvalget 2008-09 B 165 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt NOTAT DEPARTEMENTET Dato 25. juni 2009 Dok.id 837046 J. nr. 559-37 Center for Kollektiv Trafik Sammenligning af takster i den kollektive trafik

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 07 Trafikstyrelsens rapport 'Fælles rejsekorttakster på Sjælland' Indstilling: Administrationen indstiller:

Politisk dokument uden resume. 07 Trafikstyrelsens rapport 'Fælles rejsekorttakster på Sjælland' Indstilling: Administrationen indstiller: Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april 2015 Lone Keller Madsen 07 Trafikstyrelsens rapport 'Fælles rejsekorttakster på Sjælland' Indstilling: Administrationen indstiller: at bestyrelsen

Læs mere

i forbindelse med virksomhedsordning for arbejdsgiverbetalt periodekort til kollektiv trafik i Midttrafiks område kaldet erhvervskort.

i forbindelse med virksomhedsordning for arbejdsgiverbetalt periodekort til kollektiv trafik i Midttrafiks område kaldet erhvervskort. ERHVERVSAFTALE NR: i forbindelse med virksomhedsordning for arbejdsgiverbetalt periodekort til kollektiv trafik i Midttrafiks område kaldet erhvervskort. 1 Parterne Som sælger: Midttrafik Søren Nymarksvej

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord 5. Driftsregnskab 6. Balance 7. Eventual forpligtigelse 8. Finansieringsbidrag region og kommuner 10

Indholdsfortegnelse. Forord 5. Driftsregnskab 6. Balance 7. Eventual forpligtigelse 8. Finansieringsbidrag region og kommuner 10 REGNSKAB 2013 3 Indholdsfortegnelse Forord 5 Driftsregnskab 6 Balance 7 Eventual forpligtigelse 8 Finansieringsbidrag region og kommuner 10 Den uafhængige revisors erklæring 11 Ledelsens påtegning 13

Læs mere

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 21. juni 2012 Grith Skaaning Storgaard 05 Budget 2013 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at At budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 9. juni 2011 1-15-0-75-2-11 Else Nielsen en@midttrafik.dk 87 40 82 16 Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere 7. juni 2011 Midttrafik

Læs mere

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet.

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2014 Henrik Visborg Thune 04 Budget 2016, 1. behandling Indstilling: Administrationen indstiller, at budgetforslaget sendes til andenbehandling

Læs mere

Bilagsoversigt. 3 Ændring af takster fra 13. januar 2013 1. Taksttabellerne 1-3 til takstændring 2013

Bilagsoversigt. 3 Ændring af takster fra 13. januar 2013 1. Taksttabellerne 1-3 til takstændring 2013 Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Budget 2013 1. Sammendrag af høringssvar efter politisk høring vedr. budget 2013 2. Forslag til Budget 2013 til 2. behandling

Læs mere

Region Midtjylland. Takster for øvrige billettyper. Bilag. til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 24. november 2006 Punkt nr.

Region Midtjylland. Takster for øvrige billettyper. Bilag. til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 24. november 2006 Punkt nr. Region Midtjylland Takster for øvrige billettyper Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 24. november 2006 Punkt nr. 8 Bilag 1 Takster på øvrige billettyper Indledning og baggrund

Læs mere

Referat fra Fagligt Forum 09. december 2013

Referat fra Fagligt Forum 09. december 2013 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. december 2013 [journalnr.] Per Elbæk pel@midttrafik.dk 8740 8328 Referat fra Fagligt Forum 09. december 2013 Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere Dagsorden Mandag

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-10 Dato: 20. april 2010 Initialer: ILM Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 29. april 2010 kl. 14.00-16.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Hvem taler. Casper Jul Nielsen Projektleder BeKTra

Hvem taler. Casper Jul Nielsen Projektleder BeKTra Hvem taler Casper Jul Nielsen Projektleder BeKTra Erfaring fra Trafikselskaber i Nord og Midtjylland Ansvar for implementering af ny kørsel Ansvar for PLANET og internetbestilling Medansvarlig for udvikling

Læs mere

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 FynBus Repræsentantskab Referat Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 Deltagere:, bestyrelsesformand Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense Fraværende Niels Bebe,

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 1. marts 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 1. marts 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 1. marts 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Strategiplan 2013-2016 1 2 Rejsekortet 2 3 Flextur

Læs mere

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr.

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Siden sidst Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Stigende indtægter i 2010 6% i forhold til 2009 Aftale om Cross border

Læs mere

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Total - netto Ringkøbing-Skjern Kommune Regnskab 2014 Budget Budget Udgifter 26.036.390 25.424.000 25.784.000

Læs mere

INFORMATIONS- MØDE KOMMUNAL KØRSEL

INFORMATIONS- MØDE KOMMUNAL KØRSEL 08-11-2013 INFORMATIONS- MØDE KOMMUNAL KØRSEL 8. november 2013 08-11-2013 Informationsmøde om kommunal kørsel 2 VELKOMMEN TIL MIDTTRAFIK Midttrafik ejes af 19 kommuner og regionen. Midttrafik har et repræsentantskab

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-10 Dato: 23.11.2010 Initialer: CN Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Mandag den 29. november 2010, kl. 13.30-15.30 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

%XV 7RJ7DNVWVDPDUEHMGHW

%XV 7RJ7DNVWVDPDUEHMGHW N O T A T %XV 7RJ7DNVWVDPDUEHMGHW 1LHOV0RUWHQVHQ%XV 7RJ6HNUHWDULDWHW Takstsamarbejdet er et af målene med Bus & Tog Samarbejdet, der blev etableret som projekt i foråret 1996. Foruden takst- og billetsamarbejdet

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Hedensted Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 11.760.784 11.053.000

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 6. januar 2011 Bestyrelsesmøde den 13. januar 2011 FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 10. oktober 2013 Rev. 14/10 2013 1-15-0-75-1-13 Else Nielsen en@midttrafik.dk 87 40 82 16 Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Sted 7. oktober 2013 Midttrafik

Læs mere

Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND

Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND Version udsendt til høring i kommunerne Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND (S) = fra standardvedtægt udstedt af Trafikministeriet, i øvrigt markeret med kursiv. (FU) = fra

Læs mere

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3.

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. Dagsorden Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Side 1 af 6 16. september 2015 Til medlemmerne af Chaufførkontaktudvalget

Læs mere

Bilag til dagsorden til mødet i Repreæsentantskabet for Midttrafik fredag den 20. april 2007 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Bilag til dagsorden til mødet i Repreæsentantskabet for Midttrafik fredag den 20. april 2007 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Århus, den 13. april 2007 Bilag til dagsorden til mødet i Repreæsentantskabet for Midttrafik fredag den 20. april 2007 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 3 Dato Journalnr Sagsbehandler

Læs mere

Regnskab for AA Region Syd

Regnskab for AA Region Syd Regnskab for AA Region Syd 2014 Indtægter: Hattepenge... 146.435,60 Indtægter i alt... 146.435,60 Udgifter: Hoved Service Kontoret (HSK)... 98.000,00 Servicekonference... 13.080,00 Møder... 2.281,00 Syder

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato 10. september 2012 Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Hammel Administrationsbygning Afbud fra INDHOLD Favrskov Spildevand A/S 10. september 2012 Sagsnr. Side

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 27. september 2012

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 27. september 2012 Referat torsdag den 27. september 2012 Kl. 8:30 i Mødelokale 2, Allerslev Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. 2 q 2012... 2 3. Anskaffelse af to nye vandtankvogne

Læs mere

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk. Nye tavler med gode råd

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk. Nye tavler med gode råd post sydtrafik Nummer 2 oktober 2007 PS Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk halløj i læskuret side 4 I lommen på KARIN side 6 linje 13 i ulykke side 8 Nye tavler med gode råd Forsidefoto:

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Beretning og regnskab for

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Lad os først se på selve resultatet af de to udbudsrunder. Det har jeg prøvet at vise i to tabeller:

Lad os først se på selve resultatet af de to udbudsrunder. Det har jeg prøvet at vise i to tabeller: Licitation af bustrafikken - danske erfaringer v/ Niels Mortensen, Amtsrådsforeningen Fra 1979 til 1994 brugte trafikselskaberne uden for HT en standardkontrakt som grundlag for aftaler med de vognmænd

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2012

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2012 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Regnskab 2012 6. december 2013 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel, regnskab

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 13. december 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 13. december 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 13. december 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Rejsekort og rabruter 1 2 Billige busbilletter

Læs mere

Forslag om nedlæggelse af områdebetjent teletaxa i Hedensted Kommune

Forslag om nedlæggelse af områdebetjent teletaxa i Hedensted Kommune Hedensted Kommune Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. december 2014 Rikke Rasmussen rr@midttrafik.dk 8740 8248 Forslag om nedlæggelse af områdebetjent teletaxa i Hedensted Kommune Midttrafik

Læs mere