Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde i Sydtrafik"

Transkript

1 J.nr.: Dato: Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 28. januar 2011 kl Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul Rosendahl Iver Pedersen Bente Bendix Jensen Jan Riber Jakobsen Kim Gosvig Hansen Peter Christensen Morten Kristensen Karsten Uno Petersen Preben Friis-Hauge Øvrige: Direktør H. C. Bonde Afdelingsleder Kirsten Therkildsen (ref.) Kommunikationsmedarbejder Karen Stoustrup Afbud sker til Ulla Grosmann eller på tlf.: Dagsordenspunkter: 01/11 Sager til orientering /11 Vestbanen finansiering af drift og investeringer /11 Kompensation for nedsat rabat på uddannelseskort /11 Forsøg med sms-lørdagsbillet i X-Bus-nettet /11 Takstforsøg i Sønderborg Kommune, sommerruter med rabat /11 Orientering om ekstra kørsel i Sydtrafik regi /11 Orientering om Iversens konkurs /11 Orientering om offentliggørelse af nøgletalsnotatet Status /11 2. udbud af Flextrafik /11 Valg af vognmænd, 5. udbud - LUKKET MØDE

2 01/11 Sager til orientering J. nr Dato: 12. januar 2010 Til orientering Vedtagelse 2

3 02/11 Vestbanen finansiering af drift og investeringer. J. nr Dato: 24. januar 2011 At der tages stilling til finansiering af investeringerne på netto 105 mio. kr. til Vestbanen, At der tages stilling til finansiering af driften på 17,5 mio. kr. årligt for Vestbanen, At der når finansieringerne er på plads indgås kontrakt med Arriva Tog A/S for driften af Vestbanen incl. infrastrukturforvaltning - drift og vedligeholdelse, Sagsresume I bestyrelsesmødet den 17. december 2010 dagsordenpunkt 102/10 blev besluttet, at der tages kontakt til Varde Kommune og Region Syddanmark for afklaring af, om der kan skabes økonomisk grundlag for togdrift på Vestbanen efter 30. juni 2012 på følgende grundlag: a. Der skal sikres Vestbanen A/S investeringsmulighed indenfor en kapitalramme på 105 mio. kr. til investeringer i 2 nye togsæt samt opgradering af infrastruktur på banen. b. Den fremtidige drift af Vestbanen sker ved at indgå kontrakt med Arriva som fremtidig togoperatør og infrastrukturforvalter. c. Der er behov for en fremtidig tilskudsramme på ca. 17,5 mio. kr. for at der kan ske togdrift på Vestbanen i nuværende omfang og med videreførelse af togene mellem Varde og Esbjerg og d. Der skal ske en afklaring i forhold mellem Sydtrafik og Region Syddanmark omkring finansiering og driftsmæssige konsekvenser Med henblik på at Vestbanen A/S senest ved udgangen af februar 2011 i givet fald skal underskrive kontrakt om indkøb af 2 nye tog til banen og at der skal indgås aftaler med Region Syddanmark og Varde Kommune om finansiering af drift og investering samt indgås drifts- og vedligeholdelseskontrakt med Arriva Tog A/S skal der senest i bestyrelsesmødet den 25. februar 2011 tages stilling til Vestbanens fortsatte drift. Region Syddanmark tager stilling til sagen i rådets møde den 28. februar Vestbanen A/S har indkaldt til bestyrelsesmøder i slutningen af februar 2011 for at tage stilling til indkøb af tog. Lovgivningen Se særskilt notat Økonomi Budgettet for Vestbanen viser et årligt driftsbehov på 17,5 mio. kr. og et nettoinvesteringsbehov på 105 mio. kr. 3

4 Region Syddanmark har stillet et driftstilskud på 15 mio. kr. årligt til rådighed for driften. De resterende driftsmidler skal findes ved kompenserende besparelser inden for den ramme regionen har stillet til rådighed for den kollektive trafik i Sydtrafik. Varde Kommune har tilbudt, at deltage i dækningen af evt. meromkostninger ud over de første 17,5 mio. kr. årligt med en andel svarende til Varde Kommunes ejerandel (38%). Region Syddanmark har tilkendegivet at ville stille et lån på 65 mio. kr. til rådighed for Sydtrafik. Varde Kommune har ikke kunnet opnå lånetilsagn om lånedispensation for 40 mio. kr., hvorfor kommunen har givet tilsagn om at stille 2,8 mio. kr. årligt til rådighed for optagelse af lånet på 40 mio. kr. Der henvises til vedlagte notat Finansiering af drift og investeringer på Vestbanen. Vedtagelse 4

5 03/11 Kompensation for nedsat rabat på uddannelseskort J. nr Dato: 16. januar 2011 Til drøftelse. Sagsresume Som en del af finanslovforliget for 2011 er der pr. 1. januar 2011 indført en ændring i egenbetalingen på uddannelseskort, som dækker befordring til ungdomsuddannelser og ligeledes SU-kort, som dækker befordring til videregående uddannelser. Derudover harmoniseres reglerne for de to ordninger. Det betyder bl.a., at rabatsatsen er den samme for begge korttyper, at prisen for SU-kort ikke længere stiger med rejselængden og at SU-kort kun kan benyttes mellem bopæl og uddannelsessted. Egenbetalingen for alle uddannelseskort stiger fra 10,83 kr. pr. dag til 18,37 kr. pr. dag svarende til fra 324 til 562 kr. pr. måned. Den fulde stigning udgør 73 % og berører 83 % af de nuværende kunder. For de resterende 17 % vil det alt efter takstområde bedre kunne betale sig at købe ordinære 2- eller 3-zoners kort. Prisstigningen for denne gruppe vil derfor være mindre, men alligevel mellem 34 og 44 %. Hvor buskortet bliver dyrere for alle elever på ungdomsuddannelserne, bliver SU-kortene lidt dyrere på kortere strækninger, men billigere på de længere (SYD: 4 zoner og op, VEST: 5 zoner op, ØST: 6 zoner og op). Sydtrafik har indtægter på ca. 46 mio. kr. årligt for uddannelseskort og ca. 1,2 mio. kr. årligt for SU kort. Denne indtægt ændres ikke under en alt andet lige betragtning da det alene er fordelingen mellem egenbetalingen og SU-Styrelsens refusion til trafikselskaberne, der forskydes. I Budget 2011 fordeler indtægterne sig med 61 % til Region Syddanmark, og mellem 5-11 % for Kolding, Vejle, Sønderborg og Aabenraa kommuner. Øvrige kommuner tillægges mindre end 2 % hver i sær. Under forudsætning af samme forbrug som nu, estimeres det, at egenbetalingen vil stige fra 23 mio. kr. til 40,5 mio. kr. Altså en merudgift på 17,5 mio. kr. Trafikselskaberne vil dog ikke få en merindtægt, da refusionen fra SU styrelsen vil blive tilsvarende reduceret. Trafikselskaberne i Danmark har henvendt sig til SU Styrelsen og påpeget, at ændringen i egenbetalingen vil betyde lavere forbrug af kollektiv trafik for denne gruppe, der er trafikselskabernes kernekunder og kunder der meget gerne skal blive i den kollektive trafik efter ophør af uddannelse. KL og Danske regioner har ligeledes henvendt sig til styrelsen vedrørende DUT tildeling. Det skønnes, at der vil være et indtægtstab på ca. 16 mio. kr. årligt. 5

6 Skal Sydtrafik fastholde de unge mennesker i busserne, bør det overvejes, om der skal ske en ekstra rabattering for denne gruppe, som kompensation for stigningen. Skal der kompenseres fuldt ud for stigningen i egenbetaling, skal der som udgangspunkt tilføres 17,5 mio. kr. Frafaldet vil afhænge af, hvor stor nødvendigheden er for den studerende at have et buskort eller om, der kan transporteres på anden vis (typisk bil). Der vil givet også kunne ske frafald til uddannelserne. Da prisforhøjelser på uddannelseskort tidligere primært har været tillagt SU-Styrelsens andel, har elasticiteten været regnet som værende +/- 0. Dette skønnes dog ikke værende tilfældet ved denne forhøjelse, der rammer den uddannelsessøgende. Der er ikke tidligere erfaringer med en elasticitet på området. I bilag 1 har vi forsøgt at opstille nogle beregninger på de økonomiske konsekvenser for forskellige grader af kompensation og frafald. Ved en kompensation på 50 % og et estimeret frafald på 10 % af elevernes køb af kort skønnes merudgift/mindreindtægt samlet til 12,5 mio. kr. årligt (indtægtstab 4,6 mio. kr. + kompensation 7,9 mio. kr.). Ydes der ingen kompensation og frafaldet skønnes til 20 % af elevernes køb af kort, skønnes indtægtstabet til 9,2 mio. kr. årligt. Skal en evt. kompensation dækkes ind af indtægtsstigninger på andre billetter/kort, vil der skulle ske en gennemsnitlig takstforhøjelse på 7,9 %. Imidlertid giver bekendtgørelse om takstloft begrænsninger/ingen mulighed for at gennemføre en sådan takststigning. Se under lovgivning. Lovgivningen Lov nr. 56 om lov om ændring af lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser, lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. og lov om statens uddannelsesstøtte (SU loven) Bekendtgørelse om takststigning i offentlig servicetrafik i trafikselskaber m.v. 6. Trafikselskabet skal til enhver tid på anmodning kunne dokumentere overfor Trafikstyrelsen, at takstændringer ikke bevirker stigning med mere end udviklingen i det omkostningsbaserede indeks, herunder dokumentere at de anvendte opgørelsesmetoder er i overensstemmelse med denne bekendtgørelse. Stk. 2. Såfremt et trafikselskab ønsker at opspare en del af den maksimale gennemsnitlige takststigning til benyttelse i et af de efterfølgende to år, jf. 3, stk. 2 eller benytte allerede opsparet takststigning fra de foregående to år, skal dette meddeles til Trafikstyrelsen senest 10. januar i det år, hvor en del af takststigningen ønskes opsparet fra eller benyttes i. Meddelelsen skal indeholde den gennemsnitlige takststigning i året, størrelsen af den opsparede takststigning samt en specifikation af hvorledes den opsparede takststigning fra de foregående to år benyttes, jf. bilag 1, pkt. 2. 6

7 7. Trafikstyrelsen fastsætter årligt det omkostningsbaserede indeks efter modellen i bilag 1, pkt. 1. Stk. 2. Såfremt det omkostningsbaserede indeks ved fastsættelsen efter modellen i bilag 1, pkt. 1 resulterer i en negativ takstudvikling, sættes udviklingen i indekset til 0. Der korrigeres i det følgende år for forskellen mellem 0 og denne negative takstudvikling efter modellen i bilag 1, pkt. 3. Stk. 3. Trafikstyrelsen meddeler hvert år inden udgangen af 1. kvartal trafikselskaberne det omkostningsbaserede indeks for det efterfølgende år og offentliggør det på Trafikstyrelsens hjemmeside. Økonomi Se ovenfor i sagsresume samt i vedlagte notat. Vedtagelse 7

8 04/11 Forsøg med sms-lørdagsbillet i X-Bus-nettet J. nr Dato: 16. december 2010 At Sydtrafiks deltagelse i forsøget godkendes. Sagsresume I forbindelse med revitaliseringen af X Bus konceptet er der i foråret 2010 søgt og opnået tilsagn fra Trafikstyrelsen om puljemidler til relancering af X Bus og herunder også til at kunne tilbyde kunderne et markant weekendtilbud. Efterfølgende er en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra de 3 selskaber i X Bus samarbejdet nået frem til, at det mest hensigtsmæssige for både kunder og trafikselskaber vil være en lørdagsbillet distribueret via SMS. Dels pga. af ledig kapacitet i busserne om lørdagen og dels fordi distribution via SMS vil være omkostningseffektivt, da en eksisterende platform hos NT kan benyttes i forsøgsperioden. Samtidig er der mulighed for at opnå erfaringer med SMS billetten i et begrænset miljø. Billetten skal fungere som en dagsbillet til kr. 79,- og kan kun købes via sms. Billetten gælder til hele X Bus nettet, men inkluderer ikke omstigning til andre rutetyper eller tog. Billetten sælges kun via mobil, og ingen andre rabatter kan opnås samtidigt. Billetten forventes introduceret i forbindelse med en generel relancering af X Bus konceptet primo/medio marts og skal fungere i en forsøgs/kampagneperiode på 3 måneder. Der evalueres efter 2 måneder dels for at afdække kundernes reaktion og dels for specifikt at afdække en eventuel indtægtsnedgang, når omstigning til andre X Busser er inkluderet eller ved overflytning af salget fra dyrere billetter og kort. I praksis vil billetten fungere ved at kunden sender en sms med en given tekst, f.eks. XBUS LØR 900X til Herefter modtager kunden en sms som skal bekræftes inden endelig modtagelse af SMS billetten. Ved at benytte det specifikke rutenummer vil der være mulighed for at følge salget på ruteniveau. Lovgivningen Jf. lov om trafikselskaber fastsættes billetsystemer og takster af det enkelte trafikselskab. 8

9 Økonomi Puljemidler fra Trafikstyrelsen dækker udvikling af billetter til de specifikke ruter, og NT stiller platformen vederlagsfrit til rådighed i forsøgsperioden. Omkostninger til markedsføring dækkes dels af midler fra trafikstyrelsen og dels inden for rammerne af X Bus samarbejdets budget for Forsøget indebærer såvel en mulighed for mersalg grundet det gode tilbud som en risiko for indtægtstab som følge af en overflytning af nuværende kunder fra dyrere typer af rejsehjemler. Eftersom forsøget er begrænset til lørdage i en tremåneders periode, er der dog tale om en begrænset risiko. Forsøget indeholder en efterfølgende evaluering, der skal fastlægge såvel mersalg som overflytning. Vedtagelse 9

10 05/11 Takstforsøg i Sønderborg Kommune, sommerruter med rabat J. nr Dato: 20. december 2010 At forsøget med en dagsbillet til nedsat pris på udvalgte sommerruter i Sønderborg Kommune godkendes. Sagsresume Sønderborg Kommune ønsker i perioden 11. juni til 28. juni 2011 at indføre en dagsbillet, der kun kan bruges til to specielle sommerruter. Forsøget omfatter følgende ruter: Nordals Sommerruten, der betjener Nordals på strækningen Nordborg - Dyvig Danfoss Universe Købingsmark Augustenhof (i en del af perioden dog kun Dyvig Nordborg Danfoss Universe). Sydals Sommerruten, der kun kører på tirsdage og torsdage. I praksis tænkes forsøget gennemført på den måde, at billetprisen svarer til prisen for en 1 zones billet til børn og voksne, og den udstedes som en almindelig billet til en af de tre zoner, som ruterne betjener. Billetten er gyldig hele dagen på begge ruter. Kunder, der har købt billetter til de pågældende zoner i andre busser, kan frit omstige til sommerbusruten hele dagen. Hvis kunden ønsker at omstige fra en sommerbusrute til en anden rute, gælder den almindelige omstigningsfrist på 1 time i den pågældende zone. Sydtrafik foreslår denne løsning, fordi man herved undgår at indføre en ny speciel dagsbillet (som billetteringssystemet ikke kan håndtere). Ordningen vil kun involvere de chauffører, der kører på de to ruter, og billetsalget kan afregnes på samme måde som andre billetter. Såvel vognmanden som Sønderborg Kommune har godkendt den skitserede løsning. Lovgivningen Ifølge Loven om Trafikselskaber er det trafikselskabet, der fastsætter takster og billettering for den trafik, der varetages af trafikselskabet. Der er intet i lovgivningen, der hindrer en kommune i at yde ekstra rabat på egne kommunale ruter, hvis trafikselskabet godkender det. Økonomi Da indtægterne fra de kommunale ruter tilfalder kommunen vil indtægtstabet ikke belaste Sydtrafiks samlede indtægtsgrundlag. Vedtagelse 10

11 06/11 Orientering om ekstra kørsel i Sydtrafik regi 2010 J. nr Dato: 4. januar 2011 Til orientering. Sagsresume Notat vedrørende kørselsarrangementer i Sydtrafik indsætter hvert år ekstra kørsler i forbindelse med større markeder og større arrangementer. Kørslen udføres som offentlig servicetrafik i form af almindelig rutekørsel. Notatet beskriver de enkelte kørselsarrangementer med ruter udgifter og indtægter og giver et overblik over, hvad der er blevet kørt til. Lovgivningen Lov om Buskørsel og Lov om trafikselskaber. Økonomi Se notat. Vedtagelse 11

12 07/11 Orientering om Iversens konkurs J. nr Dato: 5. januar 2011 Til orientering. Sagsresume I foråret 2009 stod det klart, at Iversen Busser ikke var i stand til at gennemføre de kørselskontrakter, der var indgået med Sydtrafik. Al Iversens kørsel for Sydtrafik blev derfor sendt i EU-udbud. Resultatet af udbuddet blev indgåelse af én kørselskontrakt med det norskejede Tide Bus. 3. juli 2009 gik Iversen-selskaberne Ribe Rutebiler A/S og Bække Buslinier ApS konkurs. De løbende statusopgørelser fra kurator viser, at egenkapitalen er tabt, og at der ikke vil blive nogen dækning af simple krav i Ribe Rutebiler A/S, mens dækning af simple krav i Bække Buslinier ApS højst vil være minimal. Sydtrafik har ikke længere kendte udeståender med Iversen-selskaberne/konkursboerne. Det forventes, at der efter ferieåret 2010/11 s udløb ultimo april 2011, ikke vil komme flere krav mod Sydtrafik fra tidligere Iversen-medarbejdere. Eventuelle krav vil være sikret indtil 30. juni 2011 med bankgarantier på tilsammen 2,5 mio. kr. Oprindeligt var der stillet garantier for 16,0 mio. kr. med udløb i efteråret Lovgivningen Ingen. Økonomi Sydtrafiks økonomi forventes ikke påvirket ud over de større kontraktudgifter, der fulgte af udbuddet i størrelsesordenen 10 % inklusiv udgift til kompensation ved bortfald af momsfordel ved cross border leasing. Vedtagelse 12

13 08/11 Orientering om offentliggørelse af nøgletalsnotatet Status 2009 J. nr Dato: 16. december 2010 Til orientering. Sagsresume I april 2010 offentliggjorde Sydtrafik statusrapporter med beskrivelse af samtlige ruter i området. Formålet med udarbejdelsen af disse rapporter var blandt andet at give bestillerne et opslagsværk, som de kan bruge i deres daglige arbejde. Sydtrafik har udarbejdet et opdateringsnotat, som tager udgangspunkt i efterårstællingen 2009, der ikke forelå, da statusrapporterne blev udarbejdet. Statusnotatet viser udviklingen i passagertal, køreplantimer og gennemsnitlig belastning for de enkelte ruter fra 2008 til Notatet blev lagt på Sydtrafiks hjemmeside den 15. december 2010, og bestillerne er samme dag pr. orienteret om notatet. Notatet kan findes på Sydtrafiks hjemmeside ved at følge linket: Der arbejdes i øjeblikket på at færdiggøre passagertællingen fra efteråret Når denne passagertælling foreligger, vil der blive udarbejdet endnu et notat med tal for Lovgivningen Intet. Økonomi Intet. Vedtagelse 13

14 09/11 2. udbud af Flextrafik J. nr Dato: 14. januar 2011 Til efterretning. Sagsresume Midttrafik og Sydtrafik har gennemført 2. udbud af Flextrafik. Der er modtaget gyldige tilbud fra 148 vognmænd herunder økonomiske foreninger og taxicentraler. Der er tilbudt i alt 1797 vogne. Heraf har 54 vognmænd med 527 vogne hjemsted i Sydtrafiks område. Der er afgivet i alt 16 ikkekonditionelle tilbud, som er blevet forkastet. Det samlede antal vognmænd der har budt er lidt højere end i 1. udbud. 70 % af vognene har taxi-bevilling. De resterende er budt ind på EP-tilladelse med henholdsvis 8 % på en såkaldt begrænset tilladelse ( lille EP) og 22 % på alm. EP (bustilladelse). Kørslen i udbuddet omfatter 44 garantivogne (17 i Sydtrafiks område), som forventes at udføre 20 % af turene. Den øvrige såkaldt variable kørsel udføres af vogne uden kørselsgaranti, men også uden kørselsforpligtelse for vognmanden. Garantivognene er med til at sikre fx liftkapacitet og at der er vogne til rådighed i myldretiden, hvor taxa og busvognmænd ofte er optaget til anden side. Hele udbudsresultatet med bydere og de tilbudte priser kan ses på Midttrafik og Sydtrafiks hjemmesider. Herunder følger uddrag af resultatet i form af vinderne af garantivogne i Syd og en sammenfatning af buddene fra de variable vogne: Garantivogn Type Selskab Timepris Ventetid Vægtet pris 1. udbud Pris ned 28 Vejle 2 Vinderup Taxi ,10 256,00 7,77 % 29 Vejle 5 Vores Busser ,00 30 Vejle 6 Vores Busser ,00 31 Esbjerg 6 Top Trafik ,60 305,30 9,73 % 32 Aabenraa 5 Haderslev Taxa ,00 33 Aabenraa 6 Arriva ,00 348,00 6,03 % 34 Sønderborg 6 Vestjysk Busser ,50 324,00 2,62 % 35 Kolding 5 Vores Busser ,00 334,79 13,98 % 36 Kolding 6 Toptrafik ,10 37 Tønder 5 E-bus ,00 38 Vejen 5 Solveigs Taxi ,50 39 Varde 5 Toptrafik ,60 40 Varde 5 Toptrafik ,30 41 Tinglev 5 E-bus ,00 42 Padborg 5 Vestjysk Busser ,00 43 Gråsten 5 Vestjysk Busser ,50 44 Toftlund 5 E-bus ,00 14

15 Vogne med hjemsted i Sydjylland Antal bydere Vogne i alt Type 1 Type 2 Type 3 Type 4 Type 5 Type 6 Enkeltvogne Gns. timepriser for køretid Vogngrupper Gns. timepriser for køretid I hele udbuddet vurderes det, at priserne på de variable vogne svarer nogenlunde til 1. udbud, prisindeksreguleret. I Syd er der lavere priser på garantivogne og også en faldende tendens på enkeltvogne, mens vogngrupper er nogenlunde status quo. Priserne i Syd er dermed fortsat højere end i Midtjylland. Det kan bl.a. skyldes at patientbefordring, som er den kørselstype der har størst omfang, ikke pt. er med. I tilbud med variable vogne har taxaforeningen Sydjysk Patientbefordring indgivet fælles tilbud for Vejle Taxa, Fredericia Taxa, Kolding Taxa og Krone Taxa (Kolding). Turene i Flextrafik fordeles på billigste egnede (og åbne) vogn, hvilket beregnes af planlægningssystemet ud fra den tilbudte timepris og geografisk placering i forhold til kundens kørselsbehov. Vognene aktiveres altså fra den billige ende ud fra den konkrete efterspørgsel, hvilket gør at man ikke ud fra gennemsnitspriser kan sige noget sikkert om det reelle omkostningsniveau. Tidligst når de første måneder i den nye kontraktperiode er afregnet, kan der gives en mere præcis vurdering af prisniveauet. Afslutningsvis skal det nævnes at der, bl.a. af hensyn til forsyningssikkerheden, udbydes 11 supplerende garantivogne heraf en i Esbjerg og to i Sønderborg. Der forventes kontraktstart for disse vogne 15. april. Lovgivningen Udbud i henhold til EU s Forsyningsvirksomhedsdirektiv (2004/17/EF af 31. marts 2004) Økonomi Tendensen er et mindre prisfald for dele af vognparken. Kontraktformen (variabel kørsel) betyder at en mere præcis vurdering af den konkrete driftsøkonomi tidligst kan gives efter driftsstart. 15

16 Vedtagelse 16

17 10/11 Valg af vognmænd, 5. udbud - LUKKET MØDE J. nr Dato: 3. januar

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 18.05.2011 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Onsdag, den 25. maj 2011 kl. 14.00 16.00. Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 18. februar 2011 Initialer: CN Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag den 25. februar 2011 kl. 13.30-15.30 Sted: Nymindegab Kro, Vesterhavsvej 327, 6830 Nørre Nebel

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-5-09 Dato: 07.04.2009 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 16. april 2009 kl. 14.00 16.00 Sted: Mødelokale 5, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 07.03.2011 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 4. marts 2011 kl. 14.00 - Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul Rosendahl

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-10 Dato: 23.11.2010 Initialer: CN Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Mandag den 29. november 2010, kl. 13.30-15.30 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 13. december 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 13. december 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 13. december 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Rejsekort og rabruter 1 2 Billige busbilletter

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-8-09 Dato: 15.06.2009 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Mandag, den 8. juni 2009 kl. 19.00 20.00 Sted: Main Room, Hotel de France, Schottenring 3, Wien Medlemmer: Peter

Læs mere

1. Trafikstyrelsens brev af 19. december 2012 om regulering af kompensation for indtægtstab vedr. HyperCard

1. Trafikstyrelsens brev af 19. december 2012 om regulering af kompensation for indtægtstab vedr. HyperCard Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Revideret budget 2013 1. forslag til revideret budget 2013 2 Orientering om evaluering af HyperCard kompensation 1. Trafikstyrelsens

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-13 Dato: 25.01.2013 Initialer: KIT Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 25. januar 2013 kl. 9.00-12.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul

Læs mere

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler 1 Præsentation af Midttrafiks opgaver og udfordringer 1. Bestyrelsens arbejde 2 Revideret budget 2014 1. Forslag til revideret budget 2014 3 Tidsplan

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 6. februar 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 6. februar 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 6. februar 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Revideret Budget 2015 1 2 Lempelse af reklamebestemmelser

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-12 Dato: 21.12.12 Initialer: KiT Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 21. december 2012 kl. 12.00-16.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

s y d t r a f ik beretning 2009 beretning 2009

s y d t r a f ik beretning 2009 beretning 2009 beretning 2009 beretning 2009 Sydtrafiks organisation Kommuner Sydtrafiks repræsentantskab Region Syddanmark Sydtrafiks bestyrelse Sydtrafiks direktør: H.C. Bonde HR, IT og Økonomi: Kirsten Therkildsen

Læs mere

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal 9000 Aalborg i mødelokale 1 og 2 I forlængelse af bestyrelsesmødet afholdes indvielse

Læs mere

2 Likviditetsstyring i Midttrafik 1. Brev fra Region Midtjylland om ændret a'contoordning til styrkelse af Midttrafiks

2 Likviditetsstyring i Midttrafik 1. Brev fra Region Midtjylland om ændret a'contoordning til styrkelse af Midttrafiks Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Præcisering af byrdefordeling af forventede merudgifter til cross-border leasing m.m. 2 Likviditetsstyring i Midttrafik

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden. Onsdag, den 25. marts 2015 kl. 15.00-17.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden. Onsdag, den 25. marts 2015 kl. 15.00-17.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Dagsorden Onsdag, den 25. marts 2015 kl. 15.00-17.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

Forslag til revideret budget 2015

Forslag til revideret budget 2015 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 29. januar 2015 1-21-2-13 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 87408205 Forslag til revideret budget 2015 processen for 2015 Bestyrelsen for Midttrafik skal, i henhold

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 8. december 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 8. december 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 02. december 2011 Bestyrelsesmøde den 8. december 2011 FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 8. december 2011 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand

Læs mere

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk beretning 2008 Set i bakspejlet Sydtrafik har på årsplan ansvaret for, at omkring 25 millioner mennesker kan komme frem og tilbage mellem hjem og uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015 Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene

Læs mere

Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015 Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 6. januar 2011 Bestyrelsesmøde den 13. januar 2011 FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand

Læs mere

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte +45 36 13 15 05 Faxx - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 7. januar 2014

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 4. april 2014 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 4. april 2014 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 4. april 2014 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg 1 Pkt. Tekst Side 1 Driftsregnskab for 2013 2 2 Anvendelse af mindre forbrug i Trafikselskabet

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-14 Dato: 28. august 2014 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 12. september 9.30 12.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Vejledning i udbud af Befordring Oktober 2011

Vejledning i udbud af Befordring Oktober 2011 Vejledning i udbud af Befordring Oktober 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål... 5

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. december 2012 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. december 2012 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 6. december 2012 Bestyrelsesmøde den 13. december 2012 FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 13. december 2012 kl. 16.00-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Der afholdes

Læs mere

Dagsorden Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015, kl. 8.00

Dagsorden Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015, kl. 8.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015, kl. 8.00 Mødet afholdes på Hotel Phønix, Bredgade 17, 9700 Brønderslev Dagsorden, bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

Bilag til dagsorden til mødet i Repreæsentantskabet for Midttrafik fredag den 20. april 2007 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Bilag til dagsorden til mødet i Repreæsentantskabet for Midttrafik fredag den 20. april 2007 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Århus, den 13. april 2007 Bilag til dagsorden til mødet i Repreæsentantskabet for Midttrafik fredag den 20. april 2007 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 3 Dato Journalnr Sagsbehandler

Læs mere