Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde i Sydtrafik"

Transkript

1 J.nr.: Dato: Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 28. januar 2011 kl Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul Rosendahl Iver Pedersen Bente Bendix Jensen Jan Riber Jakobsen Kim Gosvig Hansen Peter Christensen Morten Kristensen Karsten Uno Petersen Preben Friis-Hauge Øvrige: Direktør H. C. Bonde Afdelingsleder Kirsten Therkildsen (ref.) Kommunikationsmedarbejder Karen Stoustrup Afbud sker til Ulla Grosmann eller på tlf.: Dagsordenspunkter: 01/11 Sager til orientering /11 Vestbanen finansiering af drift og investeringer /11 Kompensation for nedsat rabat på uddannelseskort /11 Forsøg med sms-lørdagsbillet i X-Bus-nettet /11 Takstforsøg i Sønderborg Kommune, sommerruter med rabat /11 Orientering om ekstra kørsel i Sydtrafik regi /11 Orientering om Iversens konkurs /11 Orientering om offentliggørelse af nøgletalsnotatet Status /11 2. udbud af Flextrafik /11 Valg af vognmænd, 5. udbud - LUKKET MØDE

2 01/11 Sager til orientering J. nr Dato: 12. januar 2010 Til orientering Vedtagelse 2

3 02/11 Vestbanen finansiering af drift og investeringer. J. nr Dato: 24. januar 2011 At der tages stilling til finansiering af investeringerne på netto 105 mio. kr. til Vestbanen, At der tages stilling til finansiering af driften på 17,5 mio. kr. årligt for Vestbanen, At der når finansieringerne er på plads indgås kontrakt med Arriva Tog A/S for driften af Vestbanen incl. infrastrukturforvaltning - drift og vedligeholdelse, Sagsresume I bestyrelsesmødet den 17. december 2010 dagsordenpunkt 102/10 blev besluttet, at der tages kontakt til Varde Kommune og Region Syddanmark for afklaring af, om der kan skabes økonomisk grundlag for togdrift på Vestbanen efter 30. juni 2012 på følgende grundlag: a. Der skal sikres Vestbanen A/S investeringsmulighed indenfor en kapitalramme på 105 mio. kr. til investeringer i 2 nye togsæt samt opgradering af infrastruktur på banen. b. Den fremtidige drift af Vestbanen sker ved at indgå kontrakt med Arriva som fremtidig togoperatør og infrastrukturforvalter. c. Der er behov for en fremtidig tilskudsramme på ca. 17,5 mio. kr. for at der kan ske togdrift på Vestbanen i nuværende omfang og med videreførelse af togene mellem Varde og Esbjerg og d. Der skal ske en afklaring i forhold mellem Sydtrafik og Region Syddanmark omkring finansiering og driftsmæssige konsekvenser Med henblik på at Vestbanen A/S senest ved udgangen af februar 2011 i givet fald skal underskrive kontrakt om indkøb af 2 nye tog til banen og at der skal indgås aftaler med Region Syddanmark og Varde Kommune om finansiering af drift og investering samt indgås drifts- og vedligeholdelseskontrakt med Arriva Tog A/S skal der senest i bestyrelsesmødet den 25. februar 2011 tages stilling til Vestbanens fortsatte drift. Region Syddanmark tager stilling til sagen i rådets møde den 28. februar Vestbanen A/S har indkaldt til bestyrelsesmøder i slutningen af februar 2011 for at tage stilling til indkøb af tog. Lovgivningen Se særskilt notat Økonomi Budgettet for Vestbanen viser et årligt driftsbehov på 17,5 mio. kr. og et nettoinvesteringsbehov på 105 mio. kr. 3

4 Region Syddanmark har stillet et driftstilskud på 15 mio. kr. årligt til rådighed for driften. De resterende driftsmidler skal findes ved kompenserende besparelser inden for den ramme regionen har stillet til rådighed for den kollektive trafik i Sydtrafik. Varde Kommune har tilbudt, at deltage i dækningen af evt. meromkostninger ud over de første 17,5 mio. kr. årligt med en andel svarende til Varde Kommunes ejerandel (38%). Region Syddanmark har tilkendegivet at ville stille et lån på 65 mio. kr. til rådighed for Sydtrafik. Varde Kommune har ikke kunnet opnå lånetilsagn om lånedispensation for 40 mio. kr., hvorfor kommunen har givet tilsagn om at stille 2,8 mio. kr. årligt til rådighed for optagelse af lånet på 40 mio. kr. Der henvises til vedlagte notat Finansiering af drift og investeringer på Vestbanen. Vedtagelse 4

5 03/11 Kompensation for nedsat rabat på uddannelseskort J. nr Dato: 16. januar 2011 Til drøftelse. Sagsresume Som en del af finanslovforliget for 2011 er der pr. 1. januar 2011 indført en ændring i egenbetalingen på uddannelseskort, som dækker befordring til ungdomsuddannelser og ligeledes SU-kort, som dækker befordring til videregående uddannelser. Derudover harmoniseres reglerne for de to ordninger. Det betyder bl.a., at rabatsatsen er den samme for begge korttyper, at prisen for SU-kort ikke længere stiger med rejselængden og at SU-kort kun kan benyttes mellem bopæl og uddannelsessted. Egenbetalingen for alle uddannelseskort stiger fra 10,83 kr. pr. dag til 18,37 kr. pr. dag svarende til fra 324 til 562 kr. pr. måned. Den fulde stigning udgør 73 % og berører 83 % af de nuværende kunder. For de resterende 17 % vil det alt efter takstområde bedre kunne betale sig at købe ordinære 2- eller 3-zoners kort. Prisstigningen for denne gruppe vil derfor være mindre, men alligevel mellem 34 og 44 %. Hvor buskortet bliver dyrere for alle elever på ungdomsuddannelserne, bliver SU-kortene lidt dyrere på kortere strækninger, men billigere på de længere (SYD: 4 zoner og op, VEST: 5 zoner op, ØST: 6 zoner og op). Sydtrafik har indtægter på ca. 46 mio. kr. årligt for uddannelseskort og ca. 1,2 mio. kr. årligt for SU kort. Denne indtægt ændres ikke under en alt andet lige betragtning da det alene er fordelingen mellem egenbetalingen og SU-Styrelsens refusion til trafikselskaberne, der forskydes. I Budget 2011 fordeler indtægterne sig med 61 % til Region Syddanmark, og mellem 5-11 % for Kolding, Vejle, Sønderborg og Aabenraa kommuner. Øvrige kommuner tillægges mindre end 2 % hver i sær. Under forudsætning af samme forbrug som nu, estimeres det, at egenbetalingen vil stige fra 23 mio. kr. til 40,5 mio. kr. Altså en merudgift på 17,5 mio. kr. Trafikselskaberne vil dog ikke få en merindtægt, da refusionen fra SU styrelsen vil blive tilsvarende reduceret. Trafikselskaberne i Danmark har henvendt sig til SU Styrelsen og påpeget, at ændringen i egenbetalingen vil betyde lavere forbrug af kollektiv trafik for denne gruppe, der er trafikselskabernes kernekunder og kunder der meget gerne skal blive i den kollektive trafik efter ophør af uddannelse. KL og Danske regioner har ligeledes henvendt sig til styrelsen vedrørende DUT tildeling. Det skønnes, at der vil være et indtægtstab på ca. 16 mio. kr. årligt. 5

6 Skal Sydtrafik fastholde de unge mennesker i busserne, bør det overvejes, om der skal ske en ekstra rabattering for denne gruppe, som kompensation for stigningen. Skal der kompenseres fuldt ud for stigningen i egenbetaling, skal der som udgangspunkt tilføres 17,5 mio. kr. Frafaldet vil afhænge af, hvor stor nødvendigheden er for den studerende at have et buskort eller om, der kan transporteres på anden vis (typisk bil). Der vil givet også kunne ske frafald til uddannelserne. Da prisforhøjelser på uddannelseskort tidligere primært har været tillagt SU-Styrelsens andel, har elasticiteten været regnet som værende +/- 0. Dette skønnes dog ikke værende tilfældet ved denne forhøjelse, der rammer den uddannelsessøgende. Der er ikke tidligere erfaringer med en elasticitet på området. I bilag 1 har vi forsøgt at opstille nogle beregninger på de økonomiske konsekvenser for forskellige grader af kompensation og frafald. Ved en kompensation på 50 % og et estimeret frafald på 10 % af elevernes køb af kort skønnes merudgift/mindreindtægt samlet til 12,5 mio. kr. årligt (indtægtstab 4,6 mio. kr. + kompensation 7,9 mio. kr.). Ydes der ingen kompensation og frafaldet skønnes til 20 % af elevernes køb af kort, skønnes indtægtstabet til 9,2 mio. kr. årligt. Skal en evt. kompensation dækkes ind af indtægtsstigninger på andre billetter/kort, vil der skulle ske en gennemsnitlig takstforhøjelse på 7,9 %. Imidlertid giver bekendtgørelse om takstloft begrænsninger/ingen mulighed for at gennemføre en sådan takststigning. Se under lovgivning. Lovgivningen Lov nr. 56 om lov om ændring af lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser, lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. og lov om statens uddannelsesstøtte (SU loven) Bekendtgørelse om takststigning i offentlig servicetrafik i trafikselskaber m.v. 6. Trafikselskabet skal til enhver tid på anmodning kunne dokumentere overfor Trafikstyrelsen, at takstændringer ikke bevirker stigning med mere end udviklingen i det omkostningsbaserede indeks, herunder dokumentere at de anvendte opgørelsesmetoder er i overensstemmelse med denne bekendtgørelse. Stk. 2. Såfremt et trafikselskab ønsker at opspare en del af den maksimale gennemsnitlige takststigning til benyttelse i et af de efterfølgende to år, jf. 3, stk. 2 eller benytte allerede opsparet takststigning fra de foregående to år, skal dette meddeles til Trafikstyrelsen senest 10. januar i det år, hvor en del af takststigningen ønskes opsparet fra eller benyttes i. Meddelelsen skal indeholde den gennemsnitlige takststigning i året, størrelsen af den opsparede takststigning samt en specifikation af hvorledes den opsparede takststigning fra de foregående to år benyttes, jf. bilag 1, pkt. 2. 6

7 7. Trafikstyrelsen fastsætter årligt det omkostningsbaserede indeks efter modellen i bilag 1, pkt. 1. Stk. 2. Såfremt det omkostningsbaserede indeks ved fastsættelsen efter modellen i bilag 1, pkt. 1 resulterer i en negativ takstudvikling, sættes udviklingen i indekset til 0. Der korrigeres i det følgende år for forskellen mellem 0 og denne negative takstudvikling efter modellen i bilag 1, pkt. 3. Stk. 3. Trafikstyrelsen meddeler hvert år inden udgangen af 1. kvartal trafikselskaberne det omkostningsbaserede indeks for det efterfølgende år og offentliggør det på Trafikstyrelsens hjemmeside. Økonomi Se ovenfor i sagsresume samt i vedlagte notat. Vedtagelse 7

8 04/11 Forsøg med sms-lørdagsbillet i X-Bus-nettet J. nr Dato: 16. december 2010 At Sydtrafiks deltagelse i forsøget godkendes. Sagsresume I forbindelse med revitaliseringen af X Bus konceptet er der i foråret 2010 søgt og opnået tilsagn fra Trafikstyrelsen om puljemidler til relancering af X Bus og herunder også til at kunne tilbyde kunderne et markant weekendtilbud. Efterfølgende er en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra de 3 selskaber i X Bus samarbejdet nået frem til, at det mest hensigtsmæssige for både kunder og trafikselskaber vil være en lørdagsbillet distribueret via SMS. Dels pga. af ledig kapacitet i busserne om lørdagen og dels fordi distribution via SMS vil være omkostningseffektivt, da en eksisterende platform hos NT kan benyttes i forsøgsperioden. Samtidig er der mulighed for at opnå erfaringer med SMS billetten i et begrænset miljø. Billetten skal fungere som en dagsbillet til kr. 79,- og kan kun købes via sms. Billetten gælder til hele X Bus nettet, men inkluderer ikke omstigning til andre rutetyper eller tog. Billetten sælges kun via mobil, og ingen andre rabatter kan opnås samtidigt. Billetten forventes introduceret i forbindelse med en generel relancering af X Bus konceptet primo/medio marts og skal fungere i en forsøgs/kampagneperiode på 3 måneder. Der evalueres efter 2 måneder dels for at afdække kundernes reaktion og dels for specifikt at afdække en eventuel indtægtsnedgang, når omstigning til andre X Busser er inkluderet eller ved overflytning af salget fra dyrere billetter og kort. I praksis vil billetten fungere ved at kunden sender en sms med en given tekst, f.eks. XBUS LØR 900X til Herefter modtager kunden en sms som skal bekræftes inden endelig modtagelse af SMS billetten. Ved at benytte det specifikke rutenummer vil der være mulighed for at følge salget på ruteniveau. Lovgivningen Jf. lov om trafikselskaber fastsættes billetsystemer og takster af det enkelte trafikselskab. 8

9 Økonomi Puljemidler fra Trafikstyrelsen dækker udvikling af billetter til de specifikke ruter, og NT stiller platformen vederlagsfrit til rådighed i forsøgsperioden. Omkostninger til markedsføring dækkes dels af midler fra trafikstyrelsen og dels inden for rammerne af X Bus samarbejdets budget for Forsøget indebærer såvel en mulighed for mersalg grundet det gode tilbud som en risiko for indtægtstab som følge af en overflytning af nuværende kunder fra dyrere typer af rejsehjemler. Eftersom forsøget er begrænset til lørdage i en tremåneders periode, er der dog tale om en begrænset risiko. Forsøget indeholder en efterfølgende evaluering, der skal fastlægge såvel mersalg som overflytning. Vedtagelse 9

10 05/11 Takstforsøg i Sønderborg Kommune, sommerruter med rabat J. nr Dato: 20. december 2010 At forsøget med en dagsbillet til nedsat pris på udvalgte sommerruter i Sønderborg Kommune godkendes. Sagsresume Sønderborg Kommune ønsker i perioden 11. juni til 28. juni 2011 at indføre en dagsbillet, der kun kan bruges til to specielle sommerruter. Forsøget omfatter følgende ruter: Nordals Sommerruten, der betjener Nordals på strækningen Nordborg - Dyvig Danfoss Universe Købingsmark Augustenhof (i en del af perioden dog kun Dyvig Nordborg Danfoss Universe). Sydals Sommerruten, der kun kører på tirsdage og torsdage. I praksis tænkes forsøget gennemført på den måde, at billetprisen svarer til prisen for en 1 zones billet til børn og voksne, og den udstedes som en almindelig billet til en af de tre zoner, som ruterne betjener. Billetten er gyldig hele dagen på begge ruter. Kunder, der har købt billetter til de pågældende zoner i andre busser, kan frit omstige til sommerbusruten hele dagen. Hvis kunden ønsker at omstige fra en sommerbusrute til en anden rute, gælder den almindelige omstigningsfrist på 1 time i den pågældende zone. Sydtrafik foreslår denne løsning, fordi man herved undgår at indføre en ny speciel dagsbillet (som billetteringssystemet ikke kan håndtere). Ordningen vil kun involvere de chauffører, der kører på de to ruter, og billetsalget kan afregnes på samme måde som andre billetter. Såvel vognmanden som Sønderborg Kommune har godkendt den skitserede løsning. Lovgivningen Ifølge Loven om Trafikselskaber er det trafikselskabet, der fastsætter takster og billettering for den trafik, der varetages af trafikselskabet. Der er intet i lovgivningen, der hindrer en kommune i at yde ekstra rabat på egne kommunale ruter, hvis trafikselskabet godkender det. Økonomi Da indtægterne fra de kommunale ruter tilfalder kommunen vil indtægtstabet ikke belaste Sydtrafiks samlede indtægtsgrundlag. Vedtagelse 10

11 06/11 Orientering om ekstra kørsel i Sydtrafik regi 2010 J. nr Dato: 4. januar 2011 Til orientering. Sagsresume Notat vedrørende kørselsarrangementer i Sydtrafik indsætter hvert år ekstra kørsler i forbindelse med større markeder og større arrangementer. Kørslen udføres som offentlig servicetrafik i form af almindelig rutekørsel. Notatet beskriver de enkelte kørselsarrangementer med ruter udgifter og indtægter og giver et overblik over, hvad der er blevet kørt til. Lovgivningen Lov om Buskørsel og Lov om trafikselskaber. Økonomi Se notat. Vedtagelse 11

12 07/11 Orientering om Iversens konkurs J. nr Dato: 5. januar 2011 Til orientering. Sagsresume I foråret 2009 stod det klart, at Iversen Busser ikke var i stand til at gennemføre de kørselskontrakter, der var indgået med Sydtrafik. Al Iversens kørsel for Sydtrafik blev derfor sendt i EU-udbud. Resultatet af udbuddet blev indgåelse af én kørselskontrakt med det norskejede Tide Bus. 3. juli 2009 gik Iversen-selskaberne Ribe Rutebiler A/S og Bække Buslinier ApS konkurs. De løbende statusopgørelser fra kurator viser, at egenkapitalen er tabt, og at der ikke vil blive nogen dækning af simple krav i Ribe Rutebiler A/S, mens dækning af simple krav i Bække Buslinier ApS højst vil være minimal. Sydtrafik har ikke længere kendte udeståender med Iversen-selskaberne/konkursboerne. Det forventes, at der efter ferieåret 2010/11 s udløb ultimo april 2011, ikke vil komme flere krav mod Sydtrafik fra tidligere Iversen-medarbejdere. Eventuelle krav vil være sikret indtil 30. juni 2011 med bankgarantier på tilsammen 2,5 mio. kr. Oprindeligt var der stillet garantier for 16,0 mio. kr. med udløb i efteråret Lovgivningen Ingen. Økonomi Sydtrafiks økonomi forventes ikke påvirket ud over de større kontraktudgifter, der fulgte af udbuddet i størrelsesordenen 10 % inklusiv udgift til kompensation ved bortfald af momsfordel ved cross border leasing. Vedtagelse 12

13 08/11 Orientering om offentliggørelse af nøgletalsnotatet Status 2009 J. nr Dato: 16. december 2010 Til orientering. Sagsresume I april 2010 offentliggjorde Sydtrafik statusrapporter med beskrivelse af samtlige ruter i området. Formålet med udarbejdelsen af disse rapporter var blandt andet at give bestillerne et opslagsværk, som de kan bruge i deres daglige arbejde. Sydtrafik har udarbejdet et opdateringsnotat, som tager udgangspunkt i efterårstællingen 2009, der ikke forelå, da statusrapporterne blev udarbejdet. Statusnotatet viser udviklingen i passagertal, køreplantimer og gennemsnitlig belastning for de enkelte ruter fra 2008 til Notatet blev lagt på Sydtrafiks hjemmeside den 15. december 2010, og bestillerne er samme dag pr. orienteret om notatet. Notatet kan findes på Sydtrafiks hjemmeside ved at følge linket: Der arbejdes i øjeblikket på at færdiggøre passagertællingen fra efteråret Når denne passagertælling foreligger, vil der blive udarbejdet endnu et notat med tal for Lovgivningen Intet. Økonomi Intet. Vedtagelse 13

14 09/11 2. udbud af Flextrafik J. nr Dato: 14. januar 2011 Til efterretning. Sagsresume Midttrafik og Sydtrafik har gennemført 2. udbud af Flextrafik. Der er modtaget gyldige tilbud fra 148 vognmænd herunder økonomiske foreninger og taxicentraler. Der er tilbudt i alt 1797 vogne. Heraf har 54 vognmænd med 527 vogne hjemsted i Sydtrafiks område. Der er afgivet i alt 16 ikkekonditionelle tilbud, som er blevet forkastet. Det samlede antal vognmænd der har budt er lidt højere end i 1. udbud. 70 % af vognene har taxi-bevilling. De resterende er budt ind på EP-tilladelse med henholdsvis 8 % på en såkaldt begrænset tilladelse ( lille EP) og 22 % på alm. EP (bustilladelse). Kørslen i udbuddet omfatter 44 garantivogne (17 i Sydtrafiks område), som forventes at udføre 20 % af turene. Den øvrige såkaldt variable kørsel udføres af vogne uden kørselsgaranti, men også uden kørselsforpligtelse for vognmanden. Garantivognene er med til at sikre fx liftkapacitet og at der er vogne til rådighed i myldretiden, hvor taxa og busvognmænd ofte er optaget til anden side. Hele udbudsresultatet med bydere og de tilbudte priser kan ses på Midttrafik og Sydtrafiks hjemmesider. Herunder følger uddrag af resultatet i form af vinderne af garantivogne i Syd og en sammenfatning af buddene fra de variable vogne: Garantivogn Type Selskab Timepris Ventetid Vægtet pris 1. udbud Pris ned 28 Vejle 2 Vinderup Taxi ,10 256,00 7,77 % 29 Vejle 5 Vores Busser ,00 30 Vejle 6 Vores Busser ,00 31 Esbjerg 6 Top Trafik ,60 305,30 9,73 % 32 Aabenraa 5 Haderslev Taxa ,00 33 Aabenraa 6 Arriva ,00 348,00 6,03 % 34 Sønderborg 6 Vestjysk Busser ,50 324,00 2,62 % 35 Kolding 5 Vores Busser ,00 334,79 13,98 % 36 Kolding 6 Toptrafik ,10 37 Tønder 5 E-bus ,00 38 Vejen 5 Solveigs Taxi ,50 39 Varde 5 Toptrafik ,60 40 Varde 5 Toptrafik ,30 41 Tinglev 5 E-bus ,00 42 Padborg 5 Vestjysk Busser ,00 43 Gråsten 5 Vestjysk Busser ,50 44 Toftlund 5 E-bus ,00 14

15 Vogne med hjemsted i Sydjylland Antal bydere Vogne i alt Type 1 Type 2 Type 3 Type 4 Type 5 Type 6 Enkeltvogne Gns. timepriser for køretid Vogngrupper Gns. timepriser for køretid I hele udbuddet vurderes det, at priserne på de variable vogne svarer nogenlunde til 1. udbud, prisindeksreguleret. I Syd er der lavere priser på garantivogne og også en faldende tendens på enkeltvogne, mens vogngrupper er nogenlunde status quo. Priserne i Syd er dermed fortsat højere end i Midtjylland. Det kan bl.a. skyldes at patientbefordring, som er den kørselstype der har størst omfang, ikke pt. er med. I tilbud med variable vogne har taxaforeningen Sydjysk Patientbefordring indgivet fælles tilbud for Vejle Taxa, Fredericia Taxa, Kolding Taxa og Krone Taxa (Kolding). Turene i Flextrafik fordeles på billigste egnede (og åbne) vogn, hvilket beregnes af planlægningssystemet ud fra den tilbudte timepris og geografisk placering i forhold til kundens kørselsbehov. Vognene aktiveres altså fra den billige ende ud fra den konkrete efterspørgsel, hvilket gør at man ikke ud fra gennemsnitspriser kan sige noget sikkert om det reelle omkostningsniveau. Tidligst når de første måneder i den nye kontraktperiode er afregnet, kan der gives en mere præcis vurdering af prisniveauet. Afslutningsvis skal det nævnes at der, bl.a. af hensyn til forsyningssikkerheden, udbydes 11 supplerende garantivogne heraf en i Esbjerg og to i Sønderborg. Der forventes kontraktstart for disse vogne 15. april. Lovgivningen Udbud i henhold til EU s Forsyningsvirksomhedsdirektiv (2004/17/EF af 31. marts 2004) Økonomi Tendensen er et mindre prisfald for dele af vognparken. Kontraktformen (variabel kørsel) betyder at en mere præcis vurdering af den konkrete driftsøkonomi tidligst kan gives efter driftsstart. 15

16 Vedtagelse 16

17 10/11 Valg af vognmænd, 5. udbud - LUKKET MØDE J. nr Dato: 3. januar

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 07.03.2011 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 4. marts 2011 kl. 14.00 - Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul Rosendahl

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik 00-02-04-1-10 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 30. november 2012 kl. 09.00-10.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jan Riber

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 22. maj 2015 kl. 9.00-9.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jan Riber Jakobsen, Aabenraa Kommune

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-13 Dato: 21.06.2013 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 28. juni 2013 kl. 13.00-16.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik. Referat

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik. Referat Dato: 28. maj 2015 Initialer: ug Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 22. maj 2015 kl. 9.00 9.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Øvrige: Jan Riber

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 23. maj 2014 kl. 12.30 13.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jan Riber Jakobsen, Aabenraa

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-10-08 Dato: 05.12.2008 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 11. december 2008 kl. 14.00 16.00 Sted: Mødelokale 5, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-02-04-1-07 Dato: 03.12.2009 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 10. december 2009 kl. 14.00 15.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-12 Dato: 23.11.2012 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 30. november 2012 kl. 10.00-11.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-6-09 Dato: 07.05.09 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 14. maj 2009 kl. 14.00 16.00 Sted: Mødelokale 5, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Peter

Læs mere

Konstituerende bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Konstituerende bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-10 Dato: 08.02-2010 Initialer: UG Konstituerende bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Sted: Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 15.00-16.00 (umiddelbart efter repræsentantskabsmødet)

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Forslag til takstnedsættelser 1 1 1-25-1-11

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden Dato: 4. september 2015 Initialer: ug Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 11. september 2015 kl. 12.00 14.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jesper

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden Dato: 4. juni 2015 Initialer: ug Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Tirsdag, den 9. juni 2015 kl. 09.00 10.30 Sted: Hotel Ibis Milano Centro, Milano Medlemmer: Jesper Frost Rasmussen Jørgen Bruun

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: /07 Dato: 14. juni 2007 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Onsdag, den 20. juni 2007 kl. 1630 Sted: Nymindegab Kro Medlemmer: Peter Christensen Hans Peter Geil (afbud) Erwin

Læs mere

Notat: Overslag over gratis kørsel i Tønder Kommune

Notat: Overslag over gratis kørsel i Tønder Kommune Notat: Overslag over gratis kørsel i Tønder Kommune Den 14. januar blev der afholdt møde mellem Sydtrafik og Tønder Kommune vedr. gratis kørsel for skolesøgende elever under 18 år. På mødet blev det besluttet

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-09 Dato: 22.01.2009 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 29. januar 2009 kl. 14.00-16.00 Sted: Det gamle Rådhus, Stationsvej 5, 6261 Bredebro Medlemmer:

Læs mere

Notat: Udvidet gratis transport i Tønder Kommune

Notat: Udvidet gratis transport i Tønder Kommune Notat: Udvidet gratis transport i Tønder Kommune Dato: 11. juni 2014 Journal nr.: 50-50-01-1-09 Kontaktperson: Andreas Hårde Baggrund Tønder Kommune har bedt om en redegørelse for mulighederne for at gennemføre

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-6-07 Dato: 21. juni 2007 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Onsdag, den 20. juni 2007 kl. 16.30 Sted: Nymindegab Kro Medlemmer: Peter Christensen Hans Peter Geil (afbud)

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 28. februar 2014 kl. 12.00 13.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Der serveres en let frokost ved mødestart

Læs mere

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2011

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2011 Rapportering om udviklingen i - April 2011 1. april 2011 3 Rapportering om udviklingen i Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens første afrapportering i 2011 vedrørende udviklingen i takster,

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-14 Dato: 13.03.2014 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 28. marts 2014 kl. 9.30 12.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik. Referat

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik. Referat Dato: 29. februar 2016 Initialer: kit Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 26. februar 2016 kl. 11.00 12.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jesper

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-9-07 Dato: 25.10.2007 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Onsdag, den 31. oktober 2007 kl. 14.00-16.00 Sted: Mødelokale 5, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Referat

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Referat Dato: 29. februar 2016 Initialer: kit Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 26. februar 2016 kl. 09.00 11.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jesper Frost

Læs mere

Administrationen indstiller, at orientering om status for udbud tages til efterretning.

Administrationen indstiller, at orientering om status for udbud tages til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 29. oktober 2015 Emil Susgaard Mouritzen 15 Orientering om status for udbud Indstilling: Administrationen indstiller, at orientering om status for udbud

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-10 Dato: 19.02.2010 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 25. februar 2010 kl. 14.00 16.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-12 Dato: 03.04.2012 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 20. april 2012 kl. 13.00 16.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00.06/07 Dato: 22.03.2007 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Onsdag, den 28. marts 2007 Sted: Mødelokale 5, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Peter Christensen Hans

Læs mere

Administrationen orienterer med jævne mellemrum om udvikling og status vedr. udbud af buskørsel.

Administrationen orienterer med jævne mellemrum om udvikling og status vedr. udbud af buskørsel. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 15. april 2010 MLL 10 Udbudsstatus marts 2010 Indstilling: Direktionen indstiller, At orienteringen tages til efterretning Beslutning: Tiltrådt. Sagsfremstilling:

Læs mere

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk Udgiver: Sydtrafiks sekretariat tlf: 7660 8600 www.sydtrafik.dk Ansvarshavende redaktør: Direktør H.C. Bonde redaktion: Informationsmedarbejder Karen Stoustrup

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-6-09 Dato: 18.05.09 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Torsdag, den 14. maj 2009 kl. 14.00 16.00 Sted: Mødelokale 5, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Peter

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-08 Dato: 07.02.2008 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 14. februar kl. 14.00 16.00 Sted: Alsion, Alsion 2, 6400 Sønderborg mødelokale 303 Medlemmer:

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Referat

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Referat Dato: 15. november 2016 Initialer: mec Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag den 11. november 2016 kl. 13.30-15.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jesper Frost

Læs mere

Vejledning Sydtrafiks handicapkørselsordning for Haderslev Kommune

Vejledning Sydtrafiks handicapkørselsordning for Haderslev Kommune 1/5 Vejledning Sydtrafiks handicapkørselsordning for Haderslev Kommune Hvem kan blive medlem af ordningen? Sydtrafiks handicapkørselsordning er et kørselstilbud til svært bevægelses - handicappede borgere,

Læs mere

Vogntype 6 (med trappetjener) Pris køretid i kr.: mandag - Opstartsgebyr / 60 kr. fredag 06.00-18.00. Antal vogne

Vogntype 6 (med trappetjener) Pris køretid i kr.: mandag - Opstartsgebyr / 60 kr. fredag 06.00-18.00. Antal vogne Midttrafik og Sydtrafiks 1. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark (minus Fyn) Tilbud med vogngrupper Der tages forbehold for eventuelle ændringer samt endelig

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-14 Dato: 28. august 2014 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 12. september 9.30 12.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Aftale om Ungdomskort ordningen UDKAST

Aftale om Ungdomskort ordningen UDKAST Aftale om Ungdomskort ordningen UDKAST 16. april 2013 3 Aftale om Ungdomskort ordningen Indhold Indhold 1 Parterne 5 2 Formål 7 3 Ikrafttrædelse 7 4 Kortets funktion 7 5 Kortets kundegruppe 7 6 Kortets

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark

Læs mere

Nordisk Transportpolitisk Netværk. Sydtrafiks erfaringer med Flextrafik 15. september 2010

Nordisk Transportpolitisk Netværk. Sydtrafiks erfaringer med Flextrafik 15. september 2010 Nordisk Transportpolitisk Netværk Sydtrafiks erfaringer med Flextrafik 15. september 2010 Flextrafik Samarbejde mellem kommuner, region(er) og trafikselskaber om planlægning og administrativ drift af offentligt

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-02-04-1-07 12.09.2007 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Referat Tid: Mandag, den 10. september 2007 kl. 14.00 16.00 Sted: Vejen Handelsskole, Jyllandsgade 11, 1. sal, 6600 Vejen

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 01.12.2011 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Tirsdag, den 29. november 2011 kl. 14.00-16.00 Sted: Vejle Kommune, Kirketorvet 22, Teknik og Miljø, mødelokale

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-14 Dato: 15.05.2014 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 23. maj 2014 kl. 9.30 12.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jesper

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. februar 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. februar 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 13. februar 2014 kl. 16.00-19.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region

Læs mere

Forslag til Budget 2011 til politisk høring

Forslag til Budget 2011 til politisk høring Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. juni 2010 1-21-3-09 Niels H. Næsselund nsn@midttrafik.dk 87408239 Forslag til Budget 2011 til politisk høring Budgetprocessen for Budget 2011 I henhold til

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-09 Dato: 02.02.2009 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Torsdag, den 29. januar 2009 kl. 14.00-16.00 Sted: Det gamle Rådhus, Stationsvej 5, 6261 Bredebro Medlemmer:

Læs mere

Region Midtjylland. Udbud af kørsel i Ringkjøbing Amt. Bilag. til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr.

Region Midtjylland. Udbud af kørsel i Ringkjøbing Amt. Bilag. til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr. Region Midtjylland Udbud af kørsel i Ringkjøbing Amt Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr. 8 Side 1 af 3 Udbud af regional buskørsel Sagsbehandler:

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik. Referat

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik. Referat Dato: 13. september 2016 Initialer: kit Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 9. september 2016 kl. 14.30 15.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden Dato: 20. maj 2016 Initialer: ug Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 27. maj kl. 09.00-12.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jesper Frost Rasmussen

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-10 Dato: 24.03.2010 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Tirsdag, den 30. marts 2010 kl. 14.00-16.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-10 Dato: 20.12.10 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 17. december 2010 kl. 12.00 Mødet starter med frokost Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4,

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-5-09 Dato: 07.04.2009 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 16. april 2009 kl. 14.00 16.00 Sted: Mødelokale 5, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-12 Dato: 19.10,2012 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 26. oktober 2012 kl. 12.00-16.00 Sted: Varde Kommune, Rådhuset, Bytoften 2,Mødelokale 2, 6800 Varde

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden Dato: 20. april 2015 Initialer: ug Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 24. april 2015 kl. 12.00 15.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jesper Frost

Læs mere

Budgetforslag 2017, Kommunefordeling - Varde Kommune

Budgetforslag 2017, Kommunefordeling - Varde Kommune Budgetforslag 2017, Kommunefordeling Varde Kommune Busdrift Bus indtægter 5.931 5.425 506 9% Billetsalg i bussen Budgetforslag 2017 Budget 2016 Udvikling 1.000 kr. Udvikling % Regionalruter salg i bussen

Læs mere

Bekendtgørelse om takstændringer i offentlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jernbanevirksomheder (takststigningsloftet)

Bekendtgørelse om takstændringer i offentlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jernbanevirksomheder (takststigningsloftet) BEK nr 1217 af 22/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 17. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport- og Bygningsmin., Trafik- og Byggestyrelsen, j.nr.

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-14 Dato: 14.02.2014 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 20. februar 2014 kl. 13.00 16.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

36/11 Forslag til budget 2012 samt takstforslag for 2012

36/11 Forslag til budget 2012 samt takstforslag for 2012 36/11 Forslag til budget 2012 samt takstforslag for 2012 J. nr. 50-04-06-1-11 Dato: 25. maj 2011 Indstilling At taksten for 2012 fastsættes ifølge takstnotatet. At forslag til Budget 2012 godkendes og

Læs mere

at vedlagte takstforslag for takstområde Hovedstad i 2015 (bilag 05.1) implementeres med effekt fra den 18. januar 2015

at vedlagte takstforslag for takstområde Hovedstad i 2015 (bilag 05.1) implementeres med effekt fra den 18. januar 2015 Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2014 Mads Lund Larsen 05 Takster 2015. Indstilling: Administrationen indstiller, at vedlagte takstforslag for takstområde Hovedstad i 2015

Læs mere

Notat. Status på befordringsområdet. Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring:

Notat. Status på befordringsområdet. Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring: Notat Status på befordringsområdet Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring: Der skal frem mod budgetlægningen for 2015 arbejdes videre med at klarlægge, om KL og Regeringen har ret i, at der

Læs mere

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05)

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\533876\dokumenter\akt084.fm 01-02-05 10:57:13 k02 TN 1 Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) 84 Trafikministeriet. København,

Læs mere

Den fremtidige organisering af specialskolekørsel og kørsel til aktivitets- og træningscentre i Norddjurs Kommune

Den fremtidige organisering af specialskolekørsel og kørsel til aktivitets- og træningscentre i Norddjurs Kommune Den fremtidige organisering af specialskolekørsel og kørsel til aktivitets- og træningscentre i Norddjurs Kommune 17.21.00.P00 13/12334 Åben sag Sagsgang: MTU/BUU/VPU, høring, MTU/BUU/VPU, ØK, KB Sagsfremstilling

Læs mere

På rejser, der foretages inden for et amt, anvendes det amtslige trafikselskabs takst- og billetsystem.

På rejser, der foretages inden for et amt, anvendes det amtslige trafikselskabs takst- og billetsystem. Indlæg på Trafikdage på AAU, 24. aug. 1998 Af Jens Elsbo, COWI DSB og de regionale kollektive trafikselskaber uden for hovedstadsområdet indledte pr. 28. september 1997 et takstsamarbejde, der gør det

Læs mere

Budgetforslag 2017, Kommunefordeling - Esbjerg Kommune

Budgetforslag 2017, Kommunefordeling - Esbjerg Kommune Budgetforslag 2017, Kommunefordeling Esbjerg Kommune Busdrift Bus indtægter 32.519 29.673 2.846 10% Billetsalg i bussen Budgetforslag 2017 Budget 2016 Udvikling 1.000 kr. Udvikling % Regionalruter salg

Læs mere

05. Takst 2008-1. behandling. Indstilling: Direktionen indstiller, at:

05. Takst 2008-1. behandling. Indstilling: Direktionen indstiller, at: Politisk dokument med resume 05. Takst 2008-1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at: 1/5 Bestyrelsen der gennemføres en gennemsnitlig takststigning på 3,0 pct. i Movia s tre takstområder

Læs mere

1. Udbud af Flextrafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark

1. Udbud af Flextrafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark Vogntype 1 Vogntype 2 Vogntype 3 Vogntype 4 Vogntype 5 Vogntype 6 - trappemaskine Antal vogne i vogngruppen i alt: Angiv pris for hverdage (ma-fr 06.00-18.00) / Opstartsgebyr (hverdage): Angiv pris for

Læs mere

Vejledning til Sydtrafiks handicapkørsel i Sønderjylland

Vejledning til Sydtrafiks handicapkørsel i Sønderjylland Vejledning til Sydtrafiks handicapkørsel i Sønderjylland Gældende fra 1. november 2008 Denne vejledning forklarer om vilkårene for at bruge Sydtrafiks handicapkørsel og opdateres en gang årligt i forbindelse

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik 00-02-04-1-10 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Referat Tid: Mandag, den 10. oktober 2011 kl. 14.00-16.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jan Riber Jakobsen,

Læs mere

Midttrafik og Sydtrafiks 2. udbud af Flextrafik/koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark (minus Fyn)

Midttrafik og Sydtrafiks 2. udbud af Flextrafik/koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark (minus Fyn) Midttrafik og Sydtrafiks 2. udbud af Flextrafik/koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark (minus Fyn) Tilbud på Garantivogne Afgørelsen er som beskrevet i udbudsmaterialet

Læs mere

Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S

Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S er ejet af trafikvirksomheder i Danmark og kravene til

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 11. december 2014 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 11. december 2014 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 11. december 2014 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark Jan Ole Jakobsen, Langeland Niels Bebe,

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 15 Orientering om status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller

Politisk dokument uden resume. 15 Orientering om status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2014 Mads Lund Larsen 15 Orientering om status for udbud Indstilling: Administrationen indstiller At orientering om status for udbud tages

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2012-2022 20. september 2011 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2012-2022 Trafikselskabernes samlede forventede udbud

Læs mere

Køreplantimer og passagerantal. Tabel 1 viser den kollektive bustrafik i køreplantimer og passagerantal.

Køreplantimer og passagerantal. Tabel 1 viser den kollektive bustrafik i køreplantimer og passagerantal. Notat: Region Syddanmark FynBus - perioden 2007 til 2015 - udvikling i køreplantimer, passagerantal og økonomi - regionens ramme og konsekvens for fremtiden herunder likviditet Efter Regionens første 2

Læs mere

Driften varetages af 128 leverandør taxa- og busselskaber

Driften varetages af 128 leverandør taxa- og busselskaber 19-11-2014 1 NB: DETTE ER NORDDJURS KOMMUNES UDPLUK AF MATERIALE, SOM ER UDARBEJDET AF MIDTTRAFIK TIL BRUG FOR INFORMATIONSMØDE, MT AFHOLDT MED KOMMUNEN DEN 19.11.14 I 2013 var der 2,1 mio. køreplantimer

Læs mere

DSF s transportnotat 2013

DSF s transportnotat 2013 DSF s transportnotat 2013 Transportnotatet beskriver den kollektive transport i hovedtræk, samt studerendes brug heraf og prisudviklingen i de seneste år. Desuden beskrives de ændringer det medfører, at

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-8-07 Dato: 01.10.2007 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Onsdag, den 26. september 2007 kl. 14.00 16.00 Sted: Mødelokale 5, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden Dato: 15. maj 2015 Initialer: ug Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag den 22. maj 2015 kl. 09:30-12:30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jesper Frost Rasmussen

Læs mere

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. december 2014 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. december 2014 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg sprotokol for Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. december 2014 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Tidsplan for Midttrafiks budget

Læs mere

April Kollektiv trafik. Regionens tilskud

April Kollektiv trafik. Regionens tilskud April 2010 Kollektiv trafik Regionens tilskud Orientering om Fordelingen af tilskud mellem de to trafikselskaber Fordelingen af opgaver mellem regioner og kommuner 2 Snyder Region Syddanmark med fordeling

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 5. april 2011 Initialer: CN Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Onsdag den 13. april 2011 kl. 10.00 12.00 Sted: Capitol Hotel Medlemmer: Poul Rosendahl Iver Pedersen (Afbud)

Læs mere

Handicapkørsel. Vejledning til brugere og chauffører

Handicapkørsel. Vejledning til brugere og chauffører Handicapkørsel Vejledning til brugere og chauffører Gældende fra 1. november 2007 Denne vejledning forklarer om vilkårene for at bruge Sydtrafiks handicapkørsel og opdateres en gang årligt i forbindelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-12 Dato: 10.02.2012 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 24. februar 2012 kl. 13.00-15.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul

Læs mere

priser 2017 Gælder fra den 15. januar 2017

priser 2017 Gælder fra den 15. januar 2017 priser 2017 Gælder fra den 15. januar 2017 1 Tjek rejseplanen.dk Prisen for en rejse med Sydtrafik afhænger af forskellige ting. På rejseplanen.dk finder du let den billigste billet. Når du vælger din

Læs mere

Bekendtgørelse om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v.

Bekendtgørelse om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. BEK nr 1632 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Sporveje Trafikselskabet - Skovvangsvej 97-8200 Århus N

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Sporveje Trafikselskabet - Skovvangsvej 97-8200 Århus N ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Sporveje Trafikselskabet - Skovvangsvej 97-8200 Århus N INDSTILLING Til Århus Byråd Den 3. juni 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 1002 Jour. nr.: TRK/2005/00502-009

Læs mere

Notat Rute 122 Odense Morud ++ Business case

Notat Rute 122 Odense Morud ++ Business case FynBus 24. november 2009 PLAN SAZ/EKL Notat Rute 122 Morud ++ Business case Region Syddanmark har den 28-09-09 vedtaget principperne for den fremtidige kollektive trafik på Fyn. De medfører, at strækningen

Læs mere

Vedtægt for Sydtrafik

Vedtægt for Sydtrafik Vedtægt for Sydtrafik Vedtægt for Sydtrafik Region Syddanmark har med virkning fra 1. januar 2007 etableret Sydtrafik som et fælleskommunalt trafikselskab, der geografisk dækker Aabenraa, Billund, Esbjerg,

Læs mere

Analyse af prisudviklingen i Flextrafik udbud

Analyse af prisudviklingen i Flextrafik udbud Bilag 8.1 Analyse af prisudviklingen i Flextrafik udbud Resumé I de sidste tre udbud af flexkørsel med garanti- og variable vogne, med kontraktstart i marts 2014, 2015 og 2017, har der været en svag faldende

Læs mere

Flextrafik i Nordjylland

Flextrafik i Nordjylland Flextrafik i Nordjylland En temperaturmåling og evaluering af Flextrafik-samarbejdet Oktober 2011 Aktiviteter Økonomisk kørselsanalyse Afsæt i gennemført kørsel over 15 måneder i Flextrafik-regi Besøg

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 13:00 Regionshuset, mødelokale F9, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 13:00 Regionshuset, mødelokale F9, Skottenborg 26, 8800 Viborg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 13:00 Regionshuset, mødelokale F9, Skottenborg 26, 8800 Viborg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Udbud af buskørsel i

Læs mere

TAKSTER GÆLDER FRA DEN 18. JANUAR 2015 TA MIG MED I TASKEN

TAKSTER GÆLDER FRA DEN 18. JANUAR 2015 TA MIG MED I TASKEN TAKSTER GÆLDER FRA DEN 18. JANUAR 2015 TA MIG MED I TASKEN Prisen for en rejse med Sydtrafik afhænger af forskellige ting. På rejseplanen.dk finder du let den billigste billet. Når du vælger din rejse,

Læs mere

Budgetforslag 2012 Budgetoverslagsår 2013-2015 Takstnotat 2012. Høringsudgave Høringsfrist: 1/8-2011

Budgetforslag 2012 Budgetoverslagsår 2013-2015 Takstnotat 2012. Høringsudgave Høringsfrist: 1/8-2011 Budgetforslag 2012 Budgetoverslagsår 2013-2015 Takstnotat 2012 Høringsudgave Høringsfrist: 1/8-2011 1 Hovedbudget 2012 INDTÆGTER (1000 kr) Budget 2012 Overslagsår 2013 Overslagsår 2014 Overslagsår 2015

Læs mere

Administrationen undersøger prisudviklingen i Flextrafik Rute.

Administrationen undersøger prisudviklingen i Flextrafik Rute. Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2009 HVT 06. Budget 2010 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller At budgetforslaget danner udgangspunkt for det budgetmateriale, der

Læs mere

Vinderliste garantivogne 1. udbud af Flextrafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark

Vinderliste garantivogne 1. udbud af Flextrafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark Pris Køretid i Kr: Pris Ventetid i Kr: Vægtet Pris Vinderliste garantivogne 1. udbud af Flextrafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark Afgørelsen er som beskrevet i udbudsmaterialet på baggrund af

Læs mere

Der spørges endvidere til, om kravet om fremsendelse af GPS-positioner minimum hvert minut også vil gælde for taxiselskaber.

Der spørges endvidere til, om kravet om fremsendelse af GPS-positioner minimum hvert minut også vil gælde for taxiselskaber. Spørgsmål og Svar B8 7. maj 2009 Spørgsmål 23 vedr. bilag 2 - Hvorledes har Movia tænkt sig, at kommunikationen mellem operatør (taxibestillingscentral) og Movia i forbindelse med modtagelse af vognløb

Læs mere

Spørgsmål og svar til Midttrafiks 3. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland 2009. pr. 1. januar 2009.

Spørgsmål og svar til Midttrafiks 3. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland 2009. pr. 1. januar 2009. Spørgsmål og svar til Midttrafiks 3. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland 2009. pr. 1. januar 2009. Spørgsmål Svar 1. 5 Uddannelse af chauffører i "befordring af bevægelseshæmmede"

Læs mere

at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015.

at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Henrik Visborg Thune 05 Estimat 2 2015 Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Budget 2016 2 3 Godkendelse

Læs mere

Eftersendelse af Bilag 3 til punkt 44 til bestyrelsesmødet den 25. maj 2012

Eftersendelse af Bilag 3 til punkt 44 til bestyrelsesmødet den 25. maj 2012 Eftersendelse af Bilag 3 til punkt 44 til bestyrelsesmødet den 25. maj 2012 Overslagsår 2014-2016 i budget 2013 Indledning I dette notat, beskrives ændringerne for overslagsår 2014-2016 i budget 2013.

Læs mere