De anvendte regnskabsprincipper, der ligger til grund for Movias årsregnskab og fordelingsregnskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De anvendte regnskabsprincipper, der ligger til grund for Movias årsregnskab og fordelingsregnskab"

Transkript

1 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 4. april 2013 Mads Lund Larsen 04 Årsregnskab afgivelse til revision Indstilling: Direktionen indstiller, at: De anvendte regnskabsprincipper, der ligger til grund for Movias årsregnskab og fordelingsregnskab 2012 godkendes Movias årsregnskab og fordelingsregnskab 2012 overdrages til KPMG til revisionsbehandling Beslutning: Tiltrådt. Sagsfremstilling: Årsregnskab 2012 fremlægges med underdokumentet Fordelingsregnskab. Regnskabsprincipper Der er foretaget mindre redaktionelle tilretninger i regnskabsprincipperne, hvor af skal nævnes: Årsregnskab: Under tekniske anlægsaktiver er tilføjet principper for aktivering og afskrivning af investeringer i rejsekortsystemet. Rejsekortet anses regnskabsteknisk for ibrugtaget pr. 1. juli er derfor første år med afskrivninger på rejsekortet. Rejsekortet aktiveres og afskrives efter følgende principper: For rejsekortsystemet omfatter afholdte anlægsomkostninger også renter på lånefinansieringen indtil anlægget tages i brug. Derefter udgiftsføres rentetilskrivningen på lån. Rejsekortsystemet forventes at have en brugstid på 15 år. Afdragsprofilen på lå- Trafikselskabet Movia Ledelsessekretariat 1/10

2 nefinansieringen er tilrettelagt på samme måde. Rejsekort anlægget afskrives over perioden Der foretages lineære afskrivninger i anlæggets brugstid, baseret på den forventede restlevetid. Eftersom hovedaktivets brugstid er fastsat til år 2027, vurderes det som mest retvisende at eksempelvis en tilgang i fx 2017, afskrives over hovedaktivets resterende brugstid, som til den tid vil være 10 år. Fordelingsregnskab: I takstområde Syd anvendes fra 2012 data fra rejsekortet til fordeling af indtægter på buslinjer og lokalbaner. Fra 2012 fordeles indtægterne for bus og lokalbane således: I takstområde Syd fordeles indtægter fra rejsekortet på buslinjer ud fra den registrerede indtægt i rejsekortsystemet. Indtægter fra kontantbilletter fordeles på de buslinjer hvor billetten er solgt. Buslinjernes andel af indtægter fra TOG+ rejser, værnepligtiges rejser og takstområdegrænseoverskridende Bus & Tog-rejser samt omsætningen af skolekort, 3. parts subsidierede kort (kort med tilskud fra andre parter f.eks. uddannelsesstyrelsens tilskud til Hypercard) og kontantbilletter solgt på DSBs stationer beregnes ud fra seneste billetundersøgelse. Endelig anvendes bus- og lokalbanepassagertal til fordeling af omsætningen på diverse rejsehjemmeltyper, statskompensation for gratis befordring af børn samt afregnede indtægter til DSB for deres befordring af passagerer internt i takstområde Syd. For Flextrafik er fordelingsnøglen for andelen af kundecentret ændret fra indgåede kald til besvarede kald, idet dette bedre udtrykker den belastningsmæssige andel af kundecenteret. Region Hovedstadens patientbefordring er tilføjet i principperne for fordeling af administrative udgifter på linje med handicapkørsel, flextur og kommunale ordninger. Det er tydeliggjort, at den særlige ordning for administrationsudgifter for patientbefordring kun vedrører Region Sjælland. 2/10

3 Årsregnskab 2012 Ifølge reglerne i Budget- og regnskabssystemer for Kommuner skal årsregnskabet aflægges til bestyrelsen, således at det kan afgives til revision inden 1. juni det følgende år. Det samlede finansieringsbehov inklusive Flextrafik og anlægsudgifter ved lokalbanerne var i 2012 på mio. kr., hvilket var 182 mio. kr. mindre end budgetteret. Kommunernes og regionernes tilskudsbetaling oversteg finansieringsbehovet med 123 mio. kr., som betales tilbage til kommuner og regioner som efterregulering. Efterreguleringen er et nettotal, idet 35 kommuner og en region skal have 144 mio. kr. tilbage, mens 10 kommuner og en region skal efterbetale 21 mio. kr. til Movia. Fordelingen på kommuner og regioner kan ses i Fordelingsregnskabet. Efterreguleringen vil ske i januar /10

4 Tabel 1 Regnskabsopgørelse 2012 Budget 2012 Regnskab 2012 Forskel Forskel i % (1.000 kr.) Busruter Indtægter % Operatørudgifter % Rutespecifikke udgifter % Total Busruter % Flextrafik Brugerbetaling % Operatørudgifter % Administration % Total Flextrafik % Lokalbaner Indtægter % Operatørudgifter % Leasingudgifter % Infrastrukturtilskud % Anlæg Total Lokalbaner % Fællesudgifter Administration og personale % Tjenestemandspensioner % Total Fællesudgifter % Finansielle poster Renter % Afdrag Driftslån % Ydelse Rejsekortlån % Total Finansielle poster % Finansieringsbehov % Faktureret % Resultat før efterregulering Efterregulering Resultat Note: Et negativt fortegn viser indtægter og overskud, mens et positivt fortegn viser omkostninger og underskud 4/10

5 Busdrift Regnskabsresultatet for busdriften er forbedret med 102,3 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget for Hovedårsagen er, at de prisindeks, der regulerer operatørudgifterne, har været på et lavere niveau end budgetteret, hvilket reducerer udgifterne med 129,8 mio. kr. De rutespecifikke udgifter er reduceret med 16,6 mio. kr. primært på grund af lavere provisionsudgifter. Passagerindtægterne er lavere i forhold til budget 2012 med 44,0 mio. kr. Passagertallet i budget 2012 var baseret på de høje passagertal i 2010, og tager derfor ikke højde for passagerfaldet i Passagertallet i regnskab 2012 ligger derfor 5,1 mio. under budgettet, selvom der er en passagerstigning i forhold til regnskab 2011på 2,4 mio. passagerer På linjerne i Hovedstadsområdet er indtægterne 2% lavere end budgettet, hvilket skyldes, at passagertallet ikke kom op på niveauet i budget På linjerne i Syd er indtægterne 2% højere end budgettet, mens indtægterne på linjerne i Vest er 12% lavere end budgettet. Grunden til de lavere indtægter på linjerne i Vest, er sammensat af, at passagertallet er 5% lavere end budgetteret, samt en negativ likviditetseffekt som følge af overgangen fra klippekort til rejsekort, som rækker ind i Busdriften i Movia er udbudt i kontrakter til private leverandører operatørerne hvor betalingen afregnes i forhold til den afviklede kørsel og reguleres efter prisudviklingen. Prisudviklingen bliver fastsat i et vægtet prisindeks, der afspejler udviklingen i centrale parametre som løn, diesel, rente, forbrugerpriser mv. I 2012 er operatørudgifterne 129,8 mio. kr. mindre end forudsat i budgettet. Den klart største årsag til de lavere operatørudgifter er, at prisindekset udviklede sig mere positivt end forventet ved budgetlægningen, svarende til en mindreudgift på 129,8 mio. kr. Operatørudgifterne er også påvirket af en lille stigning i køreplantimerne, samt et mindre forbrug af ekstrakørsel og færre udgifter til kvalitetsbonus. Der er brugt 125,7 mio. kr. til rutespecifikke udgifter, hvilket er 16,6 mio. kr. mindre end budgetteret. Den væsentligste årsag til mindreforbruget er lavere provisionsudgifter grundet især regulering af moms på SMS-billetter vedr. tidligere år, samt en mindre omsætning i detailkæderne. Der er desuden besparelser på udgifter til tale- og dataradio på grund af færre reparationer og færre operatørskift end budgetteret. Indkøb af rejsekortudstyr til reservebusser er udskudt til 2013, hvilket også giver en reduktion af udgifterne i Flextrafik 2012 blev året hvor passagertallet rundede 1 mio. i disse Flextrafikordninger: Kommunal kørsel, Handicapkørsel, 5/10

6 Flextur Patientbefordring. Samlet ender passagertallet ca højere end budgeteret, hvilket primært skyldes, at Patientbefordring er blevet udvidet med kørsel for Region Hovedstadens til Hvidovre, Amager og Glostrup hospitaler med delvis start medio september 2012 samt større omfang end budgetteret for ordningerne Handicapkørsel og Flextur. Passagerfremgangen for Handicapkørsel og Flextur er ligeledes den primære årsag til, at indtægterne ligger 2,0 mio. kr. højere end budgetteret. Siden udarbejdelsen af budget 2012 har der været opstart på to nye udbud. De seneste to udbud har været afholdt i et konkurrencemæssigt forbedret operatørmarked, hvilket har bidraget til omkostningsreduktionen. Desuden har udviklingen i indeks været gunstigere end forventet ved budgetlægningen. Samlet ligger driftsomkostningerne 75,6 mio. kr. lavere end budgetteret. Administrationsudgifterne ligger i ,7 mio. kr. under budgettet. Samlet ligger administrationsudgiften pr. passager ca. 9% lavere end budgetteret og det har således været muligt at håndtere stigningen i passagertallet uden en tilsvarende udvikling i de administrative udgifter. Generelt adskiller Flextrafik sig fra bus og banekørsel ved, at kørselsomfanget planlægges løbende efter bestilling fra passagerer/kommuner/regioner. Udgifterne for Flextrafik afhænger derfor både af aktivitetsomfanget og passagertal, kørselslængder, rejsetider, kørselsmønstre, koordineringsgrad mv. Når regnskabet viser, at driftsomkostningerne er reduceret, samtidig med at passagertallet er steget, er det derfor både et udtryk for forbedrede udbud, men også et udtryk for ændringer i kørselslængder, rejsetider, kørselsmønstre, mv. Det større kørselsomfang har desuden betydet bedre koordineringsmuligheder med lavere udgifter pr. rejseminut til følge. Samlet ligger finansieringsbehovet for Flextrafik 79,2 mio. kr. lavere end budgetteret i Da driftsudgifterne løbende afregnes med kommuner og regioner på baggrund af realiseret forbrug, begrænser efterreguleringen for flextrafik sig til en tilbagebetaling til kommuner og regioner på i alt 1,9 mio. kr. Efterreguleringen består primært af driftsudgifter, som ikke direkte kan henføres til en kommune samt reguleringer i opkrævningen af administrationsgebyrer. Finansieringsbehovet for Handicapkørsel ligger 27,6 mio. kr. lavere end budgetteret, mens passagertallet ligger passagerer højere end budgetteret. Reduktionen i finansieringsbehovet skyldes, ud over opstart af nye kontrakter og indeksudviklingen, at der til budgettet blev indlagt en forventet stigning i omkostningerne, som ikke blev realiseret. Omkostning pr. passager ligger således 20% lavere i regnskab 2012, end den gjorde i regnskab 2011 og er ud over opstart af nye kontrakter og indeksudviklingen, en effekt af at bl.a. rejsetiden pr. passager er faldet med 6% fra 2011 til /10

7 Flexturs finansieringsbehov ligger 5,4 mio. kr. højere end forventet i budgettet. Den primære grund til dette er, at passagertallet ligger passagerer højere end budgetteret, hvilket svarer til en fordobling af passagertallet. For budget 2012 var der forventet en stor stigning i antallet af passagerer for de kommunale ordninger. Fra regnskab 2011 til 2012 stiger passagertallet med passagerer eller 13%, men grundet de meget høje budgetterede passagertal ender kommunale ordninger med færre passagerer end budgetteret. Samlet ligger finansieringsbehovet for de kommunale ordninger 22,0 mio. kr. lavere end budgetteret. Movia overtog medio september 2012 patientbefordringen til Glostrup, Amager og Hvidovre hospitaler i Region Hovedstaden, hvilket ikke var indarbejdet i budgettet. Samlet ligger passagertallet højere end budgetteret samtidig med, at finansieringsbehovet falder med 14,7 mio. kr. Baggrunden for dette er, ud over opstart af nye kontrakter og indeksudviklingen, at Region Hovedstadens kørsler er kortere end Region Sjællands. Region Hovedstadens omkostning pr. passager udgør således blot 56% af Region Sjællands i 2012 Finansieringsbehovet for Flextrafik Rute ligger 19,3 mio. kr. lavere end budgetteret. I forhold til regnskab 2011 er der tale om et fald på 9,9 mio. kr., hvilket primært skyldes indeksudvikling og nye kontrakter. Herunder er der helårseffekt af udbuddet pr. oktober 2011 og 3 måneders effekt af udbuddet pr. oktober Begge udbud har reduceret udgifterne på grund af en forbedret udbudsproces og opstramning af kørselsaftalerne. Lokalbaner Tabel 2 sammenholder budget 2012 og regnskab Tabel 2 Lokalbaner opdelt på regioner (1.000 kr.) Lokalbaner i Region Hovedstaden Budget 2012 Regnskab 2012 Forskel Lokalbaner i Region Sjælland Budget 2012 Regnskab 2012 Forskel Lokalbaner Indtægter Operatørudgifter Leasingudgifter Infrastrukturtilskud Total Lokalbaner Anlæg Efterregulering Note: Et negativt fortegn viser indtægter og overskud, mens et positivt fortegn viser omkostninger og underskud Note: Anlæg indgår ikke i efterreguleringen, da anlæg er afregnet løbende. 7/10

8 Lokalbanedriften i Movia er organiseret i de to selskaber: Lokalbanen A/S og Regionstog A/S. Lokalbanen A/S dækker lokalbanestrækningerne i Region Hovedstaden, mens Regionstog A/S dækker lokalbanestrækningerne i Region Sjælland. Movia har indgået trafikkøbskontrakter med de to selskaber. Kontrakterne er bruttokontrakter, der reguleres efter et vægtet prisindeks, og hvor selskaberne gennem bonus/bod tilskyndes til at skaffe flere passagerer, god regularitet og høj kvalitet. Banedrift i Lokalbanen A/S Regnskab 2012 for lokalbaner i Region Hovedstaden excl. anlæg udviser en reduktion i finansieringsbehovet på 19,1 mio. kr. i forhold til budget I regnskabet er indregnet udgifter til anlæg hos Lokalbanen A/S, som i 2012 bestod af ombygning af flexrum i togene samt radioinvesteringer. Anlægsinvesteringerne er finansieret efter forbrug, og har derfor ikke indflydelse på efterreguleringen. Lokalbanen A/S har i 2012 haft ca flere passagerer end budgetteret, svarende til 9%, hvilket har givet en stigning i indtægterne på 9,5 mio. kr. Baggrunden for denne stigning er effekten af forbedrede køreplaner samt implementeringen af R-nettet i Nordsjælland. I Regnskab 2012 er operatørudgifterne 8,4 mio. kr. mindre end budgetteret. Det kan primært henføres til udviklingen i de indeks, der regulerer kontraktudgifterne. Leasingudgifterne er 1,2 mio. kr. mindre end budgetteret. Det skyldes en gunstigere udvikling i renterne end forudsat i budgettet. Banedrift i Regionstog A/S Regnskab 2012 for lokalbaner i Region Sjælland excl. anlæg udviser et finansieringsbehov som er 12,6 mio. kr. større end budgetteret. I regnskabet er indregnet udgifter til anlæg hos Regionstog A/S, som i 2012 bestod af restudbetaling på opgraderingsprojekter på Tølløsebanen og Østbanen. Anlægsinvesteringerne er finansieret efter forbrug, og har derfor ikke indflydelse på efterreguleringen. Passagertallet hos Regionstog A/S er i regnskab 2012 ca lavere end i budget 2012, svarende til et fald på 5%. I takstområde Vest var der som følge af forbedrede køreplaner på Tølløsebanen budgetteret med en lidt for stor stigning i passagertallet. Samtidig er indtægterne i Takstområde Vest reduceret, som følge af likviditetseffekt i forbindelse med at klippekort er blevet udskiftet til rejsekort. I Takstområde Syd var der budgetteret med en lidt for stor stigning i passagertallet, hvilket medfører, at passagertallet er godt lavere end budgetteret. Hertil er der et indtægtsfald som konsekvens af, at indtægtsfordelingen mellem bus og bane er opdateret med indarbejdelsen af rejsekortdata, billetundersøgelsen fra 2011 samt ny zonestruktur. Den ny forbedrede tællemetode giver højere passagertal for busserne, og dermed en øget andel af de samlede indtægter. 8/10

9 I Regnskab 2012 er operatørudgifterne 7,3 mio. kr. lavere end Budget Det kan primært henføres til lavere priser i de indeks, der regulerer kontraktudgifterne. Leasingudgifterne i regnskabet er 3,2 mio. kr. lavere end budgetteret. Det skyldes en gunstigere udvikling i renterne på leasingkontrakter end forudsat i budgettet. Tilskuddet til infrastruktur er 5,0 mio. kr. større end budgetteret, fordi forbruget til vedligehold efter aftale med Movia forøges. Fællesudgifter Fællesudgifterne udgøres af udgifter til administration og personale samt tjenestemandspensioner og er 13,5 mio. kr. lavere end budgetteret. Administrations- og personaleudgifter er 10,7 mio. kr. lavere end budgetteret. Der er indenfor rammen til administrations- og personaleudgifter budgettereret med en stigning i ansættelser til bemanding af rejsekortfunktioner i implementeringsårene. Det faktiske behov har vist sig lavere end budgetteret, hvilket er den primære årsag til mindreforbruget på administrations- og personaleudgifter. Mindreforbruget på administrations- og personaleudgifter hænger også sammen med større indtægter til Kundecenteret grundet flere besvarelser af kald vedrørende Flextrafik. Mindreforbruget er yderligere påvirket af ikke gennemførte udviklingsaktiviteter og aktiviteter, der er udsat til 2013, herunder handlingsplanen På farten som har til formål at etablere én digital indgang til trafikselskaberne på web og mobil. Handlingsplanen, der gennemføres i samarbejde med DSB, Metro og Rejseplanen, forventes gennemført i Der er også opnået væsentlige indkøbsbesparelser i Der er færre tjenestemandspensionister i 2012 end budgetteret. Det har resulteret i udgifter der er 2,8 mio. kr. lavere end budgetteret. Finansielle poster De finansielle poster viser i 2012 en udgift på 55,2 mio. kr. hvilket er 0,6 mio. kr. højere end budgetteret. Likvidbeholdningen har delvist været placeret i obligationer. Renteindtægter heraf udgør 2,8 mio. kr. Fra 2012 er Movia begyndt at afdrage på lån til rejsekort. Renter og afdrag udgjorde i ,0 mio. kr. 9/10

10 Finansiering I 2012 er der faktureret 2.800,0 mio.kr. til kommuner og regioner. Finansieringsbehovet er opgjort til 2.677,0 mio. kr. Samlet giver dette en netto tilbagebetaling til kommuner og regioner på 123,0 mio. kr. Tilbagebetalingen sker i 2014, hvor de kommuner og regioner, der har indbetalt for meget i tilskud, får det overskydende beløb tilbage og modsat for de kommuner og regioner, som har indbetalt for lidt. I alt har 35 kommuner og 1 region indbetalt 143,7 mio. kr. for meget i tilskud, mens 10 kommuner og 1 region har indbetalt 20,7 mio. kr. for lidt. Økonomi: Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for Movia. Miljømæssige konsekvenser: Ingen Åbent/lukket punkt: Åbent punkt. Kommunikation: Årsregnskabet og Fordelingsregnskabet for 2012 sendes med specifikationer til kommuner og regioner efterfølgende og uploades på Ekstranettet. Bilag: 1. Årsregnskab Fordelingsregnskab /10

At Estimat 4, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat for 2011.

At Estimat 4, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat for 2011. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 2. februar 2012 Mads Lund Larsen 05 Økonomirapport 2011.4 (Estimat 4, 2011) Indstilling: Administrationen indstiller, At Estimat 4, 2011 tages til efterretning

Læs mere

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 21. juni 2012 Grith Skaaning Storgaard 05 Budget 2013 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at At budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

Nærværende økonomirapport er årets tredje økonomirapportering til bestyrelsen.

Nærværende økonomirapport er årets tredje økonomirapportering til bestyrelsen. Bilag 04.1 Notat Til Bestyrelsen Kopi til 28. august 1/20 Sagsnummer 107178-342582 THECA Sagsbehandler JWI Direkte 36 13 15 60 Fax 36 13 18 96 JWI@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798

Læs mere

Dette notat beskriver de væsentligste ændringer i budgetforslaget til bestyrelsens andenbehandling.

Dette notat beskriver de væsentligste ændringer i budgetforslaget til bestyrelsens andenbehandling. Notat Til Bestyrelsen Kopi til 5. september 2007 1/8 Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte 36 13 15 05 Fax MLL@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Ændringsnotat til B08 2. behandling Dette

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Gribskov Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Gribskov Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord 5. Driftsregnskab 6. Balance 7. Eventual forpligtigelse 8. Finansieringsbidrag region og kommuner 10

Indholdsfortegnelse. Forord 5. Driftsregnskab 6. Balance 7. Eventual forpligtigelse 8. Finansieringsbidrag region og kommuner 10 REGNSKAB 2013 3 Indholdsfortegnelse Forord 5 Driftsregnskab 6 Balance 7 Eventual forpligtigelse 8 Finansieringsbidrag region og kommuner 10 Den uafhængige revisors erklæring 11 Ledelsens påtegning 13

Læs mere

Tabel 1: Københavns Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering:

Tabel 1: Københavns Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering: Til Københavns Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 11. maj 2012 Københavns Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger.

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger. Notat Til Bestyrelsen Kopi til 24. januar 2008 1/17 Sagsnummer 107178-236356 THECA Sagsbehandler JWI Direkte 36 13 15 60 Fax 36 13 18 96 JWI@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Økonomirapport

Læs mere

Forslag til revideret budget 2015

Forslag til revideret budget 2015 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 29. januar 2015 1-21-2-13 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 87408205 Forslag til revideret budget 2015 processen for 2015 Bestyrelsen for Midttrafik skal, i henhold

Læs mere

Anvendte regnskabsprincipper

Anvendte regnskabsprincipper Bilag 13.1 Anvendte regnskabsprincipper 107178-422269 Slettet: 4 Indsat: 4 Slettet: 5 Regnskabet aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinier, der er fastlagt af Velfærdsministeriet

Læs mere

1. Trafikstyrelsens brev af 19. december 2012 om regulering af kompensation for indtægtstab vedr. HyperCard

1. Trafikstyrelsens brev af 19. december 2012 om regulering af kompensation for indtægtstab vedr. HyperCard Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Revideret budget 2013 1. forslag til revideret budget 2013 2 Orientering om evaluering af HyperCard kompensation 1. Trafikstyrelsens

Læs mere

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013 Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 20. juni 2013 Henrik Visborg Thune 05 Budget 2014 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Aarhus, 30. april 2015 Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Årsregnskab 2014 for Midttrafik Godkendt på

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler 1 Præsentation af Midttrafiks opgaver og udfordringer 1. Bestyrelsens arbejde 2 Revideret budget 2014 1. Forslag til revideret budget 2014 3 Tidsplan

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 06 Kapitalindskud i Rejsekort A/S og optagelse af lån. Indstilling: Administrationen indstiller:

Politisk dokument uden resume. 06 Kapitalindskud i Rejsekort A/S og optagelse af lån. Indstilling: Administrationen indstiller: Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. april 2014 Mads Lund Larsen 06 Kapitalindskud i Rejsekort A/S og optagelse af lån. Indstilling: Administrationen indstiller: At Movia bemyndiges

Læs mere

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed fremsendes

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

Dagsorden Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015, kl. 8.00

Dagsorden Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015, kl. 8.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015, kl. 8.00 Mødet afholdes på Hotel Phønix, Bredgade 17, 9700 Brønderslev Dagsorden, bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

06. Movias rejsekortinvestering og låneoptagelse

06. Movias rejsekortinvestering og låneoptagelse Politisk dokument med resume 06. Movias rejsekortinvestering og låneoptagelse Indstilling: Direktionen indstiller, at orienteringen om den opdaterede business case for Movias rejsekortprojekt tages til

Læs mere

07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort

07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2009 HVT 07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort Indstilling: Direktionen indstiller at: Lån til finansiering

Læs mere

INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER PÅTEGNINGER LEDELSENS PÅTEGNING BESTYRELSENS PÅTEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING

INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER PÅTEGNINGER LEDELSENS PÅTEGNING BESTYRELSENS PÅTEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING 2 INDHOLD 3: SELSKABSOPLYSNINGER 4: 4: 5: 6: 11: PÅTEGNINGER LEDELSENS PÅTEGNING BESTYRELSENS PÅTEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING LEDELSENS ÅRSBERETNING LEDELSENS ÅRSBERETNING HOVED- OG NØGLETAL

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 8. december 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 8. december 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 02. december 2011 Bestyrelsesmøde den 8. december 2011 FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 8. december 2011 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden. Onsdag, den 25. marts 2015 kl. 15.00-17.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden. Onsdag, den 25. marts 2015 kl. 15.00-17.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Dagsorden Onsdag, den 25. marts 2015 kl. 15.00-17.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Regional Udvikling Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Møde den 23. januar 2008 Bilag pkt. 5 Kommunerne i Region Midtjylland

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 18.05.2011 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Onsdag, den 25. maj 2011 kl. 14.00 16.00. Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. april 2014

Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. april 2014 29. april 2014/OS Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. april 2014 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Folmer Hjort Kristensen i stedet for Daniel Nyboe

Læs mere

Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse

Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse Greve Kommune Regnskab 2008 Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING Borgmesterens forord 3 Godkendelse/Revisionspåtegning

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 13. december 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 13. december 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 13. december 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Rejsekort og rabruter 1 2 Billige busbilletter

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 6. februar 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 6. februar 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 6. februar 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Revideret Budget 2015 1 2 Lempelse af reklamebestemmelser

Læs mere