HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 3. afdeling den 12. september I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Poul Søgaard, Lene Pagter Kristensen, Marianne Højgaard Pedersen, Vibeke Rønne og Kurt Rasmussen. Påstande mv. Appellanten, FOA Fag og Arbejde som mandatar for A, har nedlagt påstand om, at indstævnte, Y Kommune, skal betale ,15 kr., subsidiært et mindre beløb, med procesrente af ,92 kr. fra den 31. december 2009, af ,41 kr. fra den 31. januar 2010, af ,41 kr. fra den 28. februar 2010 og af ,41 kr. fra den 31. marts 2010, samt at Y Kommune skal indbetale 7.866,34 kr. til FerieKonto. Y Kommune har påstået stadfæstelse. FOAs påstand er opgjort således: Krav på løn for tiden 1. januar-31. marts 2010, 3 måneder af ,41 kr., ,23 kr.

2 - 2 - Krav på godtgørelse for krænkelse af forskelsbehandlingsloven som følge af ophævelserne den 11. september og 9. december 2009, 12 måneder af ,41 kr., ,92 kr. I alt ,15 kr. Krav på feriegodtgørelse, 12,5 % af ovennævnte lønkrav, 7.866,34 kr. FOA har frafaldet kravet om særskilt godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven i anledning af Y Kommunes ophævelse den 11. september 2009 af As ansættelsesforhold. Supplerende sagsfremstilling I brevet af 18. februar 2010 fra FOA Y til X hedder det bl.a.: Vedr. opsigelse af A A var indtil 31. december 2009 ansat som pædagogmedhjælper 20 timer pr uge på X. A har i hele 2009 haft orlov i henhold til KTO-aftalen om Fravær af familiemæssige årsager. X har desværre ikke kunne se sig i stand til at forlænge As tjenestefrihed ud over det ene år, selvom A har fået forlænget sin periode med tabt arbejdsfortjeneste fra kommunen til at passe sin datter. X betragtede derfor A, som om hun selv har opsagt sin stilling i henhold til brev fra X af 9. december As ansættelsesforhold ophørte derfor med udgangen af december FOA Y anmoder om en forhandling i denne forbindelse, da vi opfatter Xs beslutning og afgørelse i denne situation, i strid med Lov om lønmodtagers ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager og derudover er afskedigelsen i strid med overenskomstens regler om opsigelse og opsigelsesvarsel. I henhold til denne lovs 1, stk. 2 har en ansat ret til fravær fra arbejdet når lønmodtageren er ansat af kommunen til at passe en nærtstående med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Med henvisning til 4 i samme lov, må en arbejdsgiver ikke afskedige en lønmodtager, fordi denne har fremsat krav om udnyttelse af retten til fravær eller har været fraværende efter bestemmelserne i denne lov. 4 stk 2: Afskediges en lønmodtager i strid med stk 1, har lønmodtageren krav på en godtgørelse fra arbejdsgiveren. Hertil kommer at A ikke på noget tidspunkt selv har opsagt sin stilling, hvorfor en ophævelses af ansættelsesforholdet ikke anses for rimeligt begrundet i den ansattes eller institutionens forhold. FOA fremsætter derfor krav om løn i opsigelsesperioden, samt en godtgørelse svarende til 3 måneders løn jf. reglerne i Overenskomsten for pædagogmedhjælpere.

3 - 3 - FOA Y mener derfor at afskedigelsen er usaglig og vil på grund af ovenstående derfor gerne have et møde, hvor der kan findes en løsning på denne sag, da vores opfattelse er at A er berettiget til løn i opsigelsesperioden samt en godtgørelse efter ovennævnte regler. X besvarede henvendelsen i et brev af 24. februar 2010, hvori det bl.a. hedder: A var bevilliget tjenestefrihed i henhold til Aftale om fravær af familiemæssige årsager 36. Ifølge denne bestemmelse har en medarbejder ret til orlov, såfremt medarbejderen er berettiget til tabt arbejdsfortjeneste i henhold til servicelovens 42. Arbejdsgiveren har dog mulighed for at begrænse retten til 1 år pr. barn. Orloven startede den 1. januar 2009 og blev ved brev af 17. september 2009 forlænget til udgangen af december måned A har således holdt sin retmæssige orlov på 1 år. I brev af 17. september 2009 blev A bedt om at give besked så tidligt som muligt om forventet tilbagevenden og senest en måned før orlovens udløb. Den 1. december 2009 modtog X en ansøgning fra A om forlængelse af orlovens fra den 1. januar til den 30. juni Ved brev af 2. december 2009 blev der givet afslag på forlængelse med begrundelse i, at fortsat tjenestefrihed ville betyde en uholdbar situation i forhold til løsning af arbejdsopgaver. A fik samtidig oplyst, at såfremt hun ikke genindtrådte i sin stilling pr. 1. januar 2010 ville ansættelsen blive betragtet som ophørt ved udgangen af december måned A meddelte i brev modtaget den 7. december 2009, at hun ikke havde mulighed for at genoptage arbejdet den 1. januar Hun skriver tillige, at hun forstår på brevet fra X, at skolen af den grund opsiger hende. Der er imidlertid ikke tale om en opsigelse fra arbejdsgiverens side, idet A selv meddeler, at hun ikke har mulighed for at vende tilbage til arbejdet efter ophøret af perioden med tjenestefrihed. Med hensyn til Lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejdet 1, nr. 2, gælder denne bestemmelse alene i de tilfælde, hvor lønmodtageren er ansat af kommunen efter bestemmelserne herom i serviceloven, hvilket vil sige lovens 118. Efter vores oplysninger er A ikke ansat af kommunen i henhold til servicelovens 118, men modtager tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens 42. As orlov er således ikke omfattet af Lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde. Sammenfattende må det konstateres, at A har afholdt sin retmæssige orlov på et år jf. aftale om fravær af familiemæssige årsager 36 og at ansættelsen ophørte, idet A ikke havde mulighed for at genoptage arbejdet ved orlovens ophør.

4 - 4 - FOA Y fastholdt i brev af 26. februar 2010 sin påstand om, at opsigelsen af A var usaglig. FOA anmodede derfor om et møde, der blev afholdt den 13. april I referatet af mødet hedder det: Forhandling vedrørende ophør af As ansættelse Sagen blev drøftet. Der blev på mødet ikke opnået enighed. Højesterets begrundelse og resultat Spørgsmålet om, hvorvidt A i henhold til KTO-aftalens 36 havde krav på at få sin orlov forlænget ud over den 31. december 2009, beror på en fortolkning af denne bestemmelse, som det falder uden for de almindelige domstoles kompetence at tage stilling til, jf. arbejdsretslovens 22, stk. 1, sammenholdt med 21, nr. 1. Det fremgår af skoleinspektør Irene Nielsens brev af 17. september 2009 til FOA med kopi til A, at det var skolens opfattelse, at As ret til tjenestefrihed i henhold til KTO-aftalens 36 udløb den 31. december Der fremkom ingen indsigelser herimod, og det er i FOAs brev af 18. februar 2010 til skolen anført, at A i hele 2009 [havde] haft orlov i henhold til KTOaftalen om Fravær af familiemæssige årsager. Den forhandling, som FOA anmodede om, var således alene baseret på indsigelser om, at afskedigelsen var sket i strid med lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager samt i strid med overenskomstens regler om opsigelse og opsigelsesvarsel. Parternes uenighed om opsigelsens berettigelse i henhold til overenskomsten blev drøftet på et forhandlingsmøde den 13. april 2010, uden at der blev opnået enighed. Der har hverken forud for eller på forhandlingsmødet været uenighed om, at A havde afholdt den orlov, som hun havde krav på efter KTO-aftalens 36. Højesteret finder det derfor ikke godtgjort, at A havde krav på yderligere orlov. Herefter og af de grunde, som er anført af landsretten, tiltræder Højesteret, at A ikke har krav på løn for perioden 1. januar til 31. marts Der foreligger ikke oplysninger i sagen, der tyder på, at A på grund af sin datters helbredsmæssige situation blev udsat for forskelsbehandling eller chikane ved afslaget på yderligere

5 - 5 - orlov. Højesteret tiltræder derfor, at Y Kommune er frifundet for As godtgørelseskrav, uden at der er anledning til at tage stilling til, om hendes datter i slutningen af 2009 var handicappet i forskelsbehandlingslovens forstand. Højesteret stadfæster herefter dommen. Thi kendes for ret: Landsrettens dom stadfæstes. I sagsomkostninger for Højesteret skal FOA Fag og Arbejde betale kr. til Y Kommune. De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens 8 a.

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011 Sag 233/2008 (1. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Trine Binett Jørgensen) mod [Virksomheden] B ved C (advokat Henrik Kleis) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 Sag 70/2014 (1. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Topdanmark Forsikring A/S (advokat Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er

Læs mere

Retten i Hillerød. Udskrift af dombogen DOM

Retten i Hillerød. Udskrift af dombogen DOM Retten i Hillerød Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 20. januar 2015 af dommerne Bjarne Bjørnskov Jensen (retsformand), René T. Olsen og Barbara Hoffmann Christiansen i sag nr. BS 47-1360/2013 Lærernes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 Sag 69/2014 (1. afdeling) Fagforeningen Danmark som mandatar for A og B (advokat Mikael Marstal) mod DI som mandatar for DS Smith Packaging Denmark A/S (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 286/2009 (2. afdeling) Helsingør Kommune og Hillerød Kommune Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) mod FTF Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 12. november 2009 i faglig voldgiftssag FV 2009.39: Finansforbundet for A (advokat Jakob Juul) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening for Danske Bank A/S (advokat Merete

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011 Sag 316/2008 (1. afdeling) Hørsholm Kommune (advokat René Offersen) mod Sct. Georgs Fonden (advokat Anders Drachmann) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 92/2012 (2. afdeling) A (advokat Lars Søndergaard, beskikket) mod Topdanmark Forsikring A/S (advokat Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 Sag 21/2013 (1. afdeling) Københavns Kommune (advokat Anders Valentiner-Branth) mod Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (tidligere Arbejdsmarkedsstyrelsen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

A (advokat Peter Breum)

A (advokat Peter Breum) f ( B3961 00C- DG UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 24. april 2013 af Østre Landsrets 4. afdeling (landsdommerne Michael Dorn, Henrik Garn og Bodil Dalgaard Hammer). 4. afd. nr. B-3961-11:

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Plesner får endnu en stærk profil i hus 2 Bordet fanger 3 4 Fyret på grund af nedsat hørelse Ingen provision uden salg 5 Afvist af Højesteret 1 Plesner får endnu en stærk profil i hus Advokat Lise Høy

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. juni 2011 Sag 317/2009 (2. afdeling) Nikolaj Ærtebjerg (advokat Arvid Andersen) mod MACH ApS (advokat Jens Lund Mosbek) I tidligere instans er afsagt dom af Østre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014 Sag 200/2012 (1. afdeling) AK-Samvirke som mandatar for Akademikernes Arbejdsløshedskasse, Danmarks Læreres Fælles Arbejdsløshedskasse og Funktionærernes og

Læs mere

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk Maj 2013 HR Jura Denne udgave af HRJura indeholder en række spændende artikler om nyere domme fra landsretterne og Højesteret samt Folketingets vedtagelse af den nye vikarlov 30. maj 2013. I dommene tages

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift

Opmandskendelse i faglig voldgift Opmandskendelse i faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund Industrigruppen for A (Forhandlingssekretær Hans Daugaard) mod Dansk Byggeri For Wega Vinduer A/S (afdelingschef, advokat Thorsten Wilstrup) (om

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 Sag 87/2012 (2. afdeling) A/B København og Omegn (advokat Anne Louise Husen) mod Københavns Kommune (advokat Bjarne Becher Jensen) Biintervenienter til støtte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 Sag 97/2012 (1. afdeling) Troels Grum-Schwensen (advokat Rasmus Juvik, beskikket) mod Ruth Olesen (advokat Thomas Højlund, beskikket) og CEJ Ejendomsadministration

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011 Sag 154/2009 (1. afdeling) A (advokat Birthe Valentin) mod If Skadeforsikring (advokat Anne Mette Seest) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009

Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009 Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009 i sag nr. A2008.809: Landsorganisationen i Danmark (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Dansk Arbejdsgiverforening (advokat Helge Werner) Hovedintervenient: Dansk Handicap

Læs mere

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand.

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:20100925 3F for A mod Køge Bugt Ejendomsservice A/S Uoverensstemmelsen KENDELSE Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede Køge Bugt Ejendomsservice A/S s afskedigelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. marts 2014 Sag 18/2012 (1. afdeling) A (advokat Ole Sigetty) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Anders Vangsø Mortensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011 Sag 66/2008 (2. afdeling) CH-Baby-Porc GmbH (advokat Joan Vollertsen) mod Porc-Ex A/S (advokat Uffe Baller) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - KBN UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 22. december 2014 F-2-13 Fagforeningen Danmark smf A (advokat Jens Brøbeck Gregersen) mod Dansk Bjergning og Bugsering A/S (advokat Anne Louise

Læs mere

MODTAGET 29 JAN. 2008 UDSKRIFT RETSBOGEN FOR VESTRE LANDSRET. Advokat Karsten Høj St. Kongensgade 23, 1264 København K. Baghuset. 15.

MODTAGET 29 JAN. 2008 UDSKRIFT RETSBOGEN FOR VESTRE LANDSRET. Advokat Karsten Høj St. Kongensgade 23, 1264 København K. Baghuset. 15. Advokat Karsten Høj St. Kongensgade 23, 1264 København K MODTAGET 29 JAN. 2008 ELMER & PARTNERE Baghuset J. nr. UDSKRIFT af RETSBOGEN FOR VESTRE LANDSRET 15. afdeling D 0 M afsagt den 28. januar 2008 af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. september 2010 Sag 3/2008 (2. afdeling) Kresten Damgaard (advokat Henrik Hougaard) mod TLK Ejendomsadministration Aktieselskabet TLK af 1971, (advokat Hans Henrik Tausen),

Læs mere

1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel. 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed

1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel. 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed Indhold 1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed 3 Illoyalt at videresende kundeoplysninger til privat email-adresse

Læs mere