INDSKOLINGS- SAMARBEJDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDSKOLINGS- SAMARBEJDE"

Transkript

1 INDSKOLINGS- SAMARBEJDE FÆLLES SKOLE/SFO FÆLLES BØRN

2 2 Indholdsfortegnelse 1.0 Indskolingshæftet For Skoleåret Formål med indskolingssamarbejdet: Indskolings-samarbejdet på Havdrup skole Rammer for samarbejde: Tid til samarbejde til skolepædagoger: a Samarbejdsbånd: b Daglig overlevering fra skole til sfo: c Forberedelse m.m d Samlet timetildeling e Tidsberegning for SFO-pædagogernes i skoleåret udregnet i lektioner Tid til samarbejde til lærere a Børnehaveklasseledernes deltagelse i førskoleaktiviteter i sfo en Roller, teamsamarbejde & fælles planlægning/forberedelse: a Roller og samarbejde b Pædagogens deltagelse i undervisningen: c Ressourcepædagogerne: d Planlægning af skoleårets samarbejde m.m Afvigelser a Vikaropgaver b Sygdom og andet fravær: c Særaftaler: Fastelavnsaftale Tid: Indhold: Ansvar: Andre aftaler a Udlån af lokaler og lignende: b Kommunikation / beskeder: Samarbejde mellem børnehaver, SFO og skole Overlevering Brobygning Oversigter Personaleoversigt i skoleåret : SFO primærpersonernes SI-tid i skoleåret : SFO ens Mødedag : Fælles Kalender Inst-SFO-skole samarbejde Evaluering af årets samarbejde Fælles skole/ sfo fælles børn... 15

3 3 1.0 Indskolingshæftet For Skoleåret Dette hæfte beskriver rammerne for lærer-pædagog-samarbejdet på Havdrup skole, således som de aftales for skoleåret Det foreslås at hæftet godkendes, og løbende redigeres via MED-udvalget. Arbejdet med denne udgave er påbegyndt oktober 2012 og ønskes færdig i foråret 2013 således at aftalen kan implementeres i forbindelse med skoleåret Hæftet ønskes placeret på skolens intranet i mappen Indskolingssamarbejde, og bør være tilgængelig for både personale og forældre. Skoleårets samarbejde evalueres i februar/marts, og evt. ændringer indarbejdes i næste års indskolingshæfte. Sfo-lederen og afdelingslederen på skolen er ansvarlige for evalueringsprocessen. 2.0 Formål med indskolingssamarbejdet: Byrådet besluttede i 2003, at der på kommunens skoler skal arbejdes med begrebet samlet indskoling (SI), hvor samarbejdet mellem skole og fritid foregår på tværs af fagskel og er baseret på en tanke om helhed og sammenhæng i børnenes liv. SI omfatter børnene fra og med børnehaveklassen til og med 3. klasse. De overordnede mål for SI er vedtaget af byrådet, mens det er op til den enkelte skole at udmønte disse mål. Konkret er de opstillede mål 1. Et højere fagligt niveau. Hermed forstås En bredere erfaring hos barnet, der bygger på det bedste fra lærere og pædagogers boglige, praktiske og musiske felter. Dette medfører, at Den enkelte elev kan udvikle sig optimalt, såvel kundskabsmæssigt som socialt. Ressourcerne kan bruges bedre, når lærere og pædagoger samarbejder om planlægning og gennemførelse af længerevarende forløb, såsom emnearbejder, projektarbejder m.v. Ved emneog projektarbejde skal sikres, at fagligheden er i fokus. 2. Større sammenhæng i børnenes hverdag. Hermed forstås De samme lærere og pædagoger samarbejder i længerevarende forløb på tværs af traditionelle faggrænser. At fremme et ligeværdigt samarbejde mellem lærere og pædagoger omkring det enkelte barn. Dette medfører, at Børnenes hverdag må struktureres, så skellet mellem leg og læring vurderes og formuleres ud fra børnenes oplevelser. Læreres og pædagogers faglighed supplerer hinanden. Hverdagen kan forlænges i forhold til den nuværende skoledag, således at der skabes mulighed for at igangværende projekter kan videreudvikles og evt. færdiggøres.

4 4 3. Flere kreative muligheder i et tværfagligt miljø. Hermed forstås Et stimulerende miljø, hvor tingene beriger og påvirker hinanden. Et fysisk læringsmiljø, hvor værksteder, udearealer, køkken osv. udnyttes maksimalt og i hele dagens længde. Dette medfører En hverdag, hvor eleverne i højere grad kan arbejde udforskende og praktisk eksperimenterende. Læreres og pædagogers funktion ændres fra formidlere til vejledere. De fysiske rammer udformes, så de i lige høj grad tilgodeser elevernes mulighed for at arbejde individuelt, i mindre grupper og på klassebasis. 4. Bedre muligheder for udvikling af samværskulturen. Hermed forstås En fælles børne- og voksenkultur baseret på fornuft og hensyntagen og fælles forpligtende samværsregler. Dette medfører, at Samværs- og adfærdsregler diskuteres og integreres i husets rytme og omfatter både lærings- og fritidssituationer. De voksne må være deres rolle som troværdige modeller bevidst ved at gå foran som gode eksempler i hverdagen. 5. Større sammenhæng i forældrenes indflydelse på og medvirken i hele barnets hverdag. Hermed forstås Forældrene har medansvar i bestræbelserne på at skabe en helhed for barnet. Barnets udgangspunkt, hjemmet, forældrene, søskende, er vigtige elementer i hverdagen på skolen. Dette medfører Et tæt og forpligtende samarbejde mellem skole/sfo og hjem, hvor begge parter understøtter bestræbelserne på at skabe sammenhæng i barnets hverdag. At der kan planlæggeset samlet skole/sfo forældremøde og konsultation. 6. Muligheder for at skabe et udviklingsmiljø, hvor alt ikke er undervisning og alt ikke er fritid. Hermed forstås, at Hverdagen indrettes på en sådan måde, at leg veksler med læring. Overgangene mellem fag og fritid er fleksible men alligevel definerede. Dette medfører, at Hverdagen planlægges og struktureres, så børnene sikres muligheder for selv at finde på og bruge deres kreativitet, spontanitet og fantasi. Det, man traditionelt forstår ved fritid, bibeholdes.

5 5 3.0 Indskolings-samarbejdet på Havdrup skole På Havdrup skole foregår samarbejdet konkret i den daglige undervisning, morgenåbningen & fritidsdelen på SFO en, specifikke omlagte dage og i diverse mødefora, hvilket alt sammen uddybes i de følgende afsnit. 3.1 Rammer for samarbejde: De overordnede rammer for samarbejde mellem lærere og pædagoger aftales i MED-udvalget, hvor lærer/pædagogsamarbejdet bør være et fast punkt på MED-udvalgets dagsorden, således at det kontinuerligt evalueres og udvikles. Forud for hvert skoleår, udfærdiges en oversigt over de konkrete forhold vedrørende kommende skoleår, som fx omlagte dage m.m. og det øvrige indskolingssamarbejde evalueres/tilpasses. Dette skal være klar i maj måned, og indarbejdes i indskolingshæftet, der så godkendes i MED-udvalget. 3.2 Tid til samarbejde til skolepædagoger: Alle SFO-primærpædagoger har i årsnormen for skole/sfo-året, fået afsat tid til deltagelse i undervisningen. På 0. klassetrin, er der afsat 40 lektioner pr. klasse. o 32 lekt./16 uger afvikles i perioden fra uge 43 9 (28. februar), i et ugentligt samarbejdsbånd på 2 lektioner. o De 8 resterende timer kan bruges indenfor perioden fra august til juni. På 1. & 2. klassetrin, er der afsat 70 lektioner pr. klasse. o 40 lekt./ 20 uger afvikles i perioden fra uge 38-9) 9. september 28. februar, i et ugentligt samarbejdsbånd på 2 lektioner. o De øvrige 30 timer afvikles, efter aftale med læreren, i perioden august juni. På 3. klassetrin, er der afsat 60 lektioner pr. klasse. o 40 lekt/ 20 uger aafvikles i perioden fra uge 38 9) 9. september 28. februar, i et ugentligt samarbejdsbånd på 2 lektioner. o De øvrige 20 timer afvikles, efter aftale med læreren, i perioden august medio februar Til ressourcegruppen er der afsat 50 lektioner pr. ressourcemedarbejder til specialpædagogisk bistand. o Afvikles i perioden august januar o Til Projekt Tryg Skolestart er der afsat en pulje på xx timer. der kan anvendes i forbindelse med skolestart som et supplement omkring 0. klasserne, fx første torsdag og fredag 3.2 a Samarbejdsbånd: Samarbejdsbåndet placeres i perioden fra 1. september til omkring 1. marts. For 0. klasserne i perioden fra uge 43 og frem til 1. marts.(ikke i omlagte uger) Samarbejdsbåndet kører med 2 lektioner pr. uge i 20 skoleuger (16 uger i 0. kl.) og de nævnte lektioner skal jf. overenskomstens aftale om arbejdstidsregler 5 stk. 3 omregnes, således: For uddannede pædagoger omregnes en lektion af 45 minutter således at den indregnes i årsnormen med 1,3 tilsynstime. For pædagogmedhjælpere, der indgår i indskolingen, er omregningsfaktoren 1,1 tilsynstime pr. lektion af 45 minutters varighed. Ved opgørelse af timerne til varetagelse af specialpædagogisk bistand omregnes en lektion af 45 minutter til 1,5 tilsynstime for både pædagoger og Pædagogmedhjælpere.

6 6 Samarbejdsbåndet tænkes ind i skemalægningen således at der placeres dobbeltlektioner i fx dansk, for hele årgangen, mandag, tirsdag, onsdag eller fredag i 3. & 4. lektion. Den endelige placering, dvs. hvilke dage pædagogerne deltager i de forskellige klasser, kan således aftales på planlægningsmødet i starten af skoleåret. Disse lektioner vil være bemandede med så mange personaler at det vil muliggøre nytænkning i forhold til at ind-/niveaudele eleverne/hele årgangen i grupper, fx ift. kompetencer, faglighed, køn m.m., med fokus på at tilgodese både de stærke og de svage elever. Det giver også bedre muligheder for at bruge de ressourcer/kompetencer der findes blandt såvel lærere som pædagoger på bedst mulig vis. 3.2 b Daglig overlevering fra skole til sfo: I forbindelse med deltagelse i samarbejdsbåndet er der en naturlig overlevering fra skoledelen til sfo-delen. Samtidig vil pædagogen spise sammen med klassen fra kl og kan bruge denne tid til hygge/snak/nærvær med børnegruppen. Resten af skoleåret tilstræbes det at der dagligt gennemføres en kort overlevering i tidsrummet hvor børnene spiser nemlig fra kl hvor sfo-personalet kommer over i klassen. I 0. klasse vil der så samtidig være mulighed for at krydse børnene ind i skolen, og følge dem i samlet flok i sfo. 3.2 c Forberedelse m.m. Når SFO-personale deltager undervisningstiden i indskolingen, er der i arbejdstidsaftalen/omregningsfaktoren på hhv. 1,3 time for pædagoger og 1,1 time for medhjælpere pr. lektion, taget højde for tid til individuel forberedelse og efterbehandling, ligesom tilrettelæggelse og planlægning indgår i denne tid; Det betyder kort fortalt, at pædagogernes tid til disse opgaver ligger i omregningsfaktoren og at pædagogerne altså har forberedelsestid! Herudover er der rådighedstid til øvrige opgaver, der bl.a. dækker deltagelse i diverse møder, arrangementer, oprydning, indkøb og lignende. 3.2 d Samlet timetildeling. Nedenstående timer er altså den samlede timepulje pr. SFO-pædagog i skoleåret og dækker som udgangspunkt pædagogens deltagelse indskolingssamarbejdet. En pulje på henholdsvis 40 lektioner for kl. og 32 lektioner for 0. kl. anvendes til at sikre den kontinuerlige kontakt mellem skole og sfo. Timernes placering fremgår af afsnittet Tid til samarbejde.. De skemalagte lektioner kan i enkelte tilfælde, efter aftale med ledelsen, samles til hele dage, såfremt dette ønskes af skolepædagogen og teamet. Aftale om anvendelse af timerne skal foreligge senest 1. september 2013, og skal godkendes af ledelsen. SFO-pædagoger der ansættes senere end 1. august reguleres forholdsmæssigt i timetallet til lærer/pædagog-samarbejdet.

7 7 3.2 e Tidsberegning for SFO-pædagogernes i skoleåret udregnet i lektioner Periode/Dag. 0. kl kl. Ressource -gruppe Bemærkningr Lektioner der placeres i samarbejdsbåndet - inden for den aftalte periode Pulje til deltagelse i arrangementer, ture, varetagelse af andre funktioner m.m. Samlet forbrug til deltagelse i undervisningen Fastlægges efter gældende regler, som fremgår af afsnittet om Samarbejdsbånd Aftales mellem lærer og pædagog. Aftale om evt. specialpædagogiske funktioner m.m. skal gå via ledelsen. Lektioner = omregnes med faktor 1,3, 1,5 el. 1,1 Skolehjemsamtaler Rådighedstid Specialopgaver i indskolingssamarbejdet 50 Akkord der kan anvendes til specialpædagogiske opgaver. Omregningsfaktor for disse er 1, Tid til samarbejde til lærere For lærerne er individuel og fælles forberedelse, mødevirksomhed, forældrearrangementer mm indregnet i faktortiden. 3.3 a Børnehaveklasseledernes deltagelse i førskoleaktiviteter i sfo en I perioden fra 1. maj frem til 30. juni aftales 16 aktivitetsdage á 1 lektion - hvor 2 børnehaveklasseledere deltager i førskoleaktiviteterne i sfo en. Planlægningen af disse aktiviteter foregår i fællesskab, pædagoger og børnehaveklasseledere i mellem, og tidsplanen afleveres til ledelsen senest Før-skole-timerne normeres således med 2 bh.kl.-ledere og 4 pædagoger. For skoleåret 2013/14 aftales placeringen senest 1. sept Aftale i skoleåret Undervisningen foregår mandag og torsdag i 3. lektion fra uge (maj juni) 2 børnehaveklasseledere og 4 SFO-pædagoger planlægger og gennemfører de 16 lektioner. Børnene deles i 2 storgrupper med 1 børnehaveklasseleder og 2 SFO pædagoger til hver. Nuværende børnehaveklasser undervises af en børnehaveklasseleder, KP, SY og så vidt det er muligt en nedordningslærer. De 3 børnehaveklasseledere (+ evt. ass) fordeler før-skole undervisningen mellem sig.

8 8 3.4 Roller, teamsamarbejde & fælles planlægning/forberedelse: 3.4 a Roller og samarbejde Lærere og pædagoger i den enkelte klasse/team, har store frihedsgrader til sammen at aftale, hvordan samarbejdet gribes an. Begge parter kommer med deres faglige bidrag, kompetencer og kendskab til eleverne, idet der ofte fokuseres på forskellige aspekter af elevens udvikling. Dette kan der drages stor fordel af i det daglige arbejde med eleverne. Læreren har det overordnede ansvar for undervisningen, der skal kunne relateres til fagets mål og er således hovedkraften rent undervisningsmæssigt. Pædagogens primære rolle i undervisningen, er at tage pædagogisk medansvar for elevernes gennemførelse af denne og således bringe sin fritids- og socialpædagogiske viden om børnegruppen/det enkelte barn i anvendelse i undervisningen, med det mål for øje at støtte, opmuntre og hjælpe børnene på bedst mulig måde. Pædagogens udgangspunkt er således at støtte op om børnegruppen og derigennem også det enkelte barn i undervisnings-sammenhæng, både i.f.t. læring og social udvikling. Underviserne arbejder i team og i lærer-pædagogsamarbejdet inddrages pædagogen i den enkelte klasses teamsamarbejde omkring klassens elever i de skemalagte uger. Fx bør der indtænkes nogle møder mellem klasselæreren og pædagogen til videndeling omkring børnegruppen/klassen, samt nogle team og spormøder med deltagelse af pædagogerne. Teammøderne bruges til fælles planlægning/forberedelse og spormøderne danner grundlaget for samarbejdet om det kommende lokalefællesskab Der påhviler den enkelte pædagog og lærer, en forpligtelse til at få dette samarbejde tilpasset tidsmæssigt til det øvrige teamsamarbejde, hvor pædagogen ikke deltager, således at begge parter kan overskue, hvad samarbejdet drejer sig om, og sikrer en kontinuerlig dialog omkring både klassen som helhed, de enkelte børn og hvorledes pædagogen ser sine muligheder for at bidrage til helheden. Der er mulighed for stor selvstændighed, så længe forudsætningerne for samarbejdet overholdes. I.f.m. samarbejdet skal det nævnes, at både lærere og pædagoger har individuel forberedelsestid. 3.4 b Pædagogens deltagelse i undervisningen: Den enkelte SFO-pædagog er i undervisningen tilknyttet den klasse, som pædagogen i SFO-regi fungerer som primærpædagog for. Det tilstræbes at kontakpersonerne følger med klassen igennem indskolingsårene. Antallet af lektioner SFO-pædagogen skal være medvirkende i skoledelen i udregnes og godkendes i forbindelse med den årlige evaluering af samarbejdet i MED-regi. Pædagogens deltagelse skal fortrinsvis foregå i tidrummet fra lektion, og i umiddelbar tilknytning til pædagogens mødetid på sfo en. Som nævnt placeres 40 timer i et samarbejdsbånd, og placeringen af de resterende timer aftales mellem den enkelte pædagog og læreren/teamet. I indeværende år er torsdage pædagogfri dage, idet SFO ernes mødevirksomhed er henlagt til torsdage i tidsrummet Herudover vil der i skoleåret være specifikke dage, hvor SFO en afvikler møder/kurser og pædagogerne derfor ikke deltager i undervisningen; De specifikke datoer optræder sidst i dette hæfte, eller meddeles hurtigst muligt til de berørte klasseteams/lærere. 3.4 c Ressourcepædagogerne: Ressourcepædagogerne kan, i perioden fra august til og med december bruges til mere målrettede pædagogiske indsatser i indskolingen. Opgaverne skal primært være fokuserede på elev/børnegrupper med henblik på: - Opstarten i 0. klasse sikre den nødvendige støtte i overgangen fra sfo til skole

9 9 - At skabe bedre trivsel, styrke relationerne i klassen og derved skabe et godt og trygt undervisningsmiljø - At sikre muligheden for at arbejde i projekter på tværs af klasser, årgange & skole/sfo-tid 3.4 d Planlægning af skoleårets samarbejde m.m. Indskolingssamarbejdet omfatter som udgangspunkt følgende mødevirksomhed Planlægningsmøde - Afholdes senest 01, september. Til dette møde har klassens lærere/teamet forberedt en faglig årsplan i oversigtsform (ikke en aktivitetsoversigt); Klassens lærere/teamet og pædagoger har forberedt ideer til mål for det sociale ( socialpædagogiske ) arbejde i klassen og de fastlægger årsplanmålene for klassen med udgangspunkt i elevgruppen, herunder også hvordan de vil gribe samarbejdet an, dvs. hvordan pædagogens indsats skal indgå i dette arbejde. Lærere og pædagoger aftaler således på baggrund af ovenstående, hvordan og hvornår pædagogen skal deltage i undervisningen, både i forhold til de fastlagte samarbejdsbånd og de resterende timer. På mødet deltager repræsentanter for skolens ledelse. Mødet afvikles torsdag d august 2013 kl Til planlægningsmødet skal rammerne for samarbejdet ligge klar, herunder tidsforbrug til Indskolingssamarbejdet, skema, gensidige mødedatoer og lignende. Skole-hjem-samtaler. Forældresamtaler skal gennemføres i fællesskab, dvs. at lærere og pædagoger forbereder og gennemfører samtalerne sammen. Rammer og datoer for årets forældresamtaler aftales på planlægningsmøderne i skoleårets start og det med hensyntagen til - SFO ens primærpædagog deltager i skoleårets første forældresamtaler for klasse. - Forældresamtaler med deltagelse af SFO ens primærpædagog kan ikke starte tidligere end kl Klassekonferencer Der afholdes såkaldte klassekonferencer for årgang, hvor den enkelte klasses elever gennemgås og hvor lærere, pædagoger og ledelse udveksler viden om klassen og dens elever. Ansvarlig for indkaldelse og afvikling af klassekonferencer er afdelingslederen for indskolingen i samarbejde med SFO-lederen. Teammøder Fælles planlægning af pædagogernes deltagelse i undervisningen, herunder i båndtimerne. LP møder Her analyseres problemstillinger omkring enkelte børn og grupper og der planlægges handleforløb.

10 10 Spormøder Det tilstræbes at pædagogerne fx 2 pædagoger deltager i spormøde minimum 2 gange årligt for at understøtte samarbejdet omkring lokalefællesskab. 3.5 Afvigelser 3.5 a Vikaropgaver Pædagog-ressourcerne i undervisningen og i Ressourcegruppen må og skal ikke anvendes til vikardækning af lærerfravær. I særlige tilfælde (f.eks. kursusvirksomhed for et helt team), kan der ved ledelsesbeslutning dispenseres, således at årgangens elever samles i SFO-regi i den planlagte undervisningstid. I sådanne tilfælde planlægges og varetages tilsynet af årgangens SFO-pædagoger og det med gældende omregningsfaktor fra normal undervisningstids start og indtil normal SFO-åbningstid; Det tidsmæssige merforbrug tages fra eksisterende tid til indskolingssamarbejdet. 3.5 b Sygdom og andet fravær: Sygdom i.f.m. deltagelse i undervisningen, skal indtelefoneres til skolens kontor senest kl på første fraværsdag og det på tlf.nr / SFO-pædagoger, der er fraværende i undervisningen pga. sygdom, ferie, kursusvirksomhed eller lignende vikardækkes ikke. 3.5 c Særaftaler: Eleverne må ikke sendes fra undervisning til SFO før kl (også i omlagte uger), med mindre der er blevet indgået en særskilt aftale. I tilfælde af SFO-pædagogers sygdom ved særskilte aftaler, skal SFO-pædagogen sørge for at læreren får besked og ansvaret for eleverne påhviler nu læreren. 3.6 Fastelavnsaftale Tid: Fastelavn fejres fastelavnsmandag - undtaget når denne falder i vinterferien - for hele indskolingen. Indhold: lektion bruges i skolen på klargøring med udklædning mv. Kl er der fastelavnsfest for alle indskolingsbørn på SFO (også de der ikke er tilmeldt SFO). Til fastelavnsfesten er der tøndeslagning, evt. udklædningskonkurrence og saftevand + bolle til alle børn. De lærere der underviser i 5. og 6. lektion følger klassen. Der udsendes invitation til børn/forældre. Ansvar: Der nedsættes et fastelavnsudvalg med personale fra skole og SFO Invitation: fastelavnsudvalg. Køller, saft + boller: SFO. Tønder: bestilling - kontoret. Maling- lærerne. Ophængning SFO

11 Andre aftaler 3.7 a Udlån af lokaler og lignende: Aftale om udlån af lokaler, legepladser etc. i forbindelse med undervisningen, sker direkte mellem den enkelte lærer (team) og SFO en. 3.7 b Kommunikation / beskeder: For at sikre en optimal kommunikation mellem SFO og undervisningsdelen, er det i MED-udvalget besluttet, at beskeder mellem lærer & pædagog skal være skriftlige og sendes via lærerintra. Beskeder til SFO en som helhed kan sendes til ledelsen via lærerintra, på en af nedenstående -adresser eller afleveres i papirform i SFO ens postbakke på skolens kontor. 4.0 Samarbejde mellem børnehaver, SFO og skole 4.1 Overlevering Overlevering af informationer fra børnehaver til SFO/skole om børn, der skal starte i børnehaveklase efter sommerferien foregår i et struktureret samarbejde. I uge 5 sender børnehaverne overleveringsskema for hvert barn elektronisk til SFO. Relevant SFO personale læser skemaet og samler evt. tvivlsspørgsmål inden overleveringsmødet. SFO lægger skema for børn med særlige behov i børnegruppens samlemappe på Intra. Generel overlevering foregår i forbindelse med besøg af børnehaverne i SFO. Skema i papirform med forældreunderskrift medbringes. Overlevering af børn med særlige behov foregår på møder i uge 10 og Brobygning Brobygningsarrangement foregår 3. tirsdag i januar. I arrangementet deltager storebørnspædagoger fra børnehaverne, SFO modtagepædagoger, bhkl. ledere, distriktsleder, SFO leder og indskolingsleder. Formålet er at lave brobygning omkring årets konkrete børnegruppe.

12 Oversigter 5.1 Personaleoversigt i skoleåret : Nedenstående er en oversigt over personale i Indskolingssamarbejdet; Ændringer kan forekomme. Klasse Klasselærere SFO Primærpædagog 0.A AB, KP JA 0.B HM, SD, SY BG 1.A AJ BV 1.B BE PHA 1.C AW TDK 2.A JB VL 2.B CD, TO BP 3.A TB CC 3.B PP DL 3.C DM, RO MAA Ressourcegruppe GH & MP MA 0. kl. 5.2 SFO primærpersonernes SI-tid i skoleåret : Nedenstående er en oversigt over SFO-personale og deres tid til SI-samarbejdet; Ændringer kan forekomme. Klasse SFO-Primærpædagog Lektioner i alt Timer i alt 0. Kl. JA BG Kl. TDK BV PHA Kl. VL BP Kl. CC MAA DL Ressourcegruppen GH MP MA 0. kl SFO ens Mødedag : Sfo en afholder møder om torsdagen i tidsrummet kl

13 Fælles Kalender Inst-SFO-skole samarbejde /8 kl Planlægningsmøde alle lærere og pædagoger og ledere i indskolingsteamet?/9 kl Orienteringsmøde på Bissebo for store bh børns forældre. Inst.ledere, AB, KF, LJP Oktober Forældresamtaler i inst., overleveringsskema præsenteres Bh pæd september Pædagogisk arrangement Alle lærere, pædagoger og ledere?. november Kl November, uge 45 og 46?. november kl Infomøde for forældre til kommende 0. kl. børn Elektronisk indskrivning Åbent hus for kommende bhkl. børn og forældre i bh.kl. og SFO SL, KF, LJP. MMH Skolens kontor AB, SD, HM, KP, SY, KF, SFO pæd, LJP november PR møde Alle lærere, pædagoger og ledere 3. tirsdag i januar Uge 5 Uge 6 og 7 Mandag i uge 6, kl Mandag og tirsdag i uge 7, kl Brobygningsarrangement Overleveringsskema sendes elektronisk fra bh til SFO (relevant SFO personale læser skemaet og samler evt. tvivlsspørgsmål inden overleveringsmødet) Overlevering inst. sfo Foregår i forb. med et besøg med børnene. Skema i papirform med forældreunderskrift medbringes Lindebo Skovhytten Fastelavnsarrangement Bh storebørnpæd, sfo modtagepæd, bhkl.ledere, YC, LJP, KF Tovholder: MMH, Bh pæd, SFO pæd lærere og pædagoger i indskolingsteamet

14 14 februar Pædagogisk arrangement Alle lærere, pædagoger og ledere Uge 10-11?/? kl ?/? kl ?/3 kl Overlevering af børn med særlige behov (inst. fortæller hvilke børn senest 1 uge før mødet) Skovhytten Lindebo Velkomstmøde for forældre til kommende 0. kl. børn Åbent hus i SFO og bhkl Praktisk info bh.pæd, sfopæd,3 bhkllærere, MMH, KF, MJU, HT m.fl SFO pæd, bhkl lærere, SL, KF, LJP marts Inst. besøger bhkl Lindebo Skovhytten Bh.pæd, bhkl.lærere Marts Inst. besøger SFO (ring og aftal i januar) Bh.pæd, SFOpæd april PR møde Alle lærere, pædagoger og ledere 1. april Overflytning af børn til SFO SFO pædagoger? Store byttedag Bhkl.lærere, SFOpæd (SFObørn og nuværende bhkl.børn bytter for en dag) juni Overlevering 0.a 1.a Komm. 1.kl.læ, bhkl.lærere., primær pæd, LJP, KF,HT, MJU mfl juni Overlevering 0.b 1.b Komm. 1.kl.læ, bhkl.lærere., primær pæd, LJP, KF,HT, MJU mfl juni Overlevering aprilbørn 0.kl Primærpædagog, bhkl.lærere, KF, MMH onsdag d.1?/8 SFObarnet starter i børnehaveklasse Bhkl.lærere, KF I årets løb Skolehjemsamtaler, forældremøder, LP-møder, teammøder, klassekonferencer, evt. spormøder

15 Evaluering af årets samarbejde Fælles skole/ sfo fælles børn For at sikre en fortsat udvikling af samarbejdet mellem lærere & pædagoger i indskolingen udarbejdes der hvert år i starten af februar en evaluering af det forgangne skoleår og evt. handleplan for hvilke fokusområder der skal arbejdes med i det kommende skoleår. Evaluering af indskolingssamarbejdet & udarbejdelse af evt. handleplan for kommende skoleår Status Handleplan Tidsplan

Ikær 2015-2016. Brobygning mellem børnehaver og skole

Ikær 2015-2016. Brobygning mellem børnehaver og skole Ikær 2015-2016 Brobygning mellem børnehaver og skole Forord Folderen er tænkt som et styreredskab for det pædagogiske personale i henholdsvis Børnegården Søndervang, Søndermarkens Børnehus, SFO og skole,

Læs mere

Brobygning mellem daginstitution og skole Rammer for samarbejde

Brobygning mellem daginstitution og skole Rammer for samarbejde Brobygning mellem daginstitution og skole Rammer for samarbejde Klakring Stationsvej 5, Klakring 7130 Juelsminde T: 79755000 Ramme for samarbejde om brobygning mellem dagtilbud, SFO og skole Mål med brobygning

Læs mere

Give 2009-2010. Brobygning - samarbejde mellem børnehaver og skole

Give 2009-2010. Brobygning - samarbejde mellem børnehaver og skole Give 2009-2010 Brobygning - samarbejde mellem børnehaver og skole Forord Folderen er tænkt som et styreredskab for det pædagogiske personale i henholdsvis børnehaverne, SFO og skole for derigennem bl.a.

Læs mere

SYDFALSTER SKOLE. Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO. SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik.

SYDFALSTER SKOLE. Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO. SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik. SYDFALSTER SKOLE Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik. SFO er en del af skolens virksomhed og arbejder under folkeskolelovens

Læs mere

Brobygning mellem daginstitution og skole

Brobygning mellem daginstitution og skole Brobygning mellem daginstitution og skole Rammer for samarbejde Dagtilbudsafdelingen og Skoleafdelingen December 2011 Klakring Stationsvej 5, Klakring 7130 Juelsminde T: 79755000 Ramme for samarbejde om

Læs mere

Den gode overgang mellem børnehaverne og skolen

Den gode overgang mellem børnehaverne og skolen Den gode overgang mellem børnehaverne og skolen Ikær 2016-2017 Forord Folderen er tænkt som et styreredskab for det pædagogiske personale i henholdsvis Børnegården Søndervang, Søndermarkens Børnehus, SFO

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Principper: Forældresamarbejdet

Principper: Forældresamarbejdet Principper: Forældresamarbejdet Principper - Skolebestyrelsen Besluttet af: Skolebestyrelsen Oktober 2007 Skole-hjem-samarbejdet er et bærende princip på Asgård Skole. Der lægges vægt på dialog mellem

Læs mere

På Skovboskolen har vi nogle principper og værdier der kendetegner skolen. Vi lægger vægt på åbenhed, dialog, ansvarlighed og fleksibilitet.

På Skovboskolen har vi nogle principper og værdier der kendetegner skolen. Vi lægger vægt på åbenhed, dialog, ansvarlighed og fleksibilitet. Mål- og indholdsplan for Skovboskolens SFO 1, 2 & ungdomsklub: Skovboskolen er beliggende i Bjæverskov. Vi er en del af Køge Kommune. Skolen består af en undervisnings-del og en SFO-del. SFO 1, Regnemark:

Læs mere

Det brede læringsbånd

Det brede læringsbånd Det brede læringsbånd 1 Udvidet undervisningstid og samarbejde mellem skole og fritidsdel på Seden Skole Det brede læringsbånd På foranledning af Odense Kommunes Børn- og Ungeudvalg er Seden Skole blevet

Læs mere

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Læs om Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Seminarieskolen Mylius Erichsens Vej 127 9210 Aalborg SØ Tlf. 9814 0744

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Helhed i Barnets hverdag. et indskolingskoncept på Bakkeskolen Kolding.

Helhed i Barnets hverdag. et indskolingskoncept på Bakkeskolen Kolding. Helhed i Barnets hverdag et indskolingskoncept på Bakkeskolen Kolding. 2012/2013 Bakkeskolen Kære medarbejdere! Kolding d. 13/8-12 Seestvej 6-8, Seest 6000 Kolding Telefon 79 79 79 50 E-mail bakkeskolen@kolding.dk

Læs mere

Barnets vej fra Dagtilbud til Skole

Barnets vej fra Dagtilbud til Skole Barnets vej fra Dagtilbud til Skole Center for Skole og Dagtilbud Forord Børn fødes med et væld af ressourcer, med en medfødt nysgerrighed og lyst til at lære. Læring og udvikling sker fra dag et i barnets

Læs mere

Kære forældre på Spurvelundskolen

Kære forældre på Spurvelundskolen Kære forældre på Spurvelundskolen Så er Spurvelundskolen klar til Den Sammenhængende Skoledag pr. 1. august 2013. Derfor har vi sammensat denne skrivelse, hvori vi vil fortælle jer, hvordan jeres barns

Læs mere

Dok.nr Rammebeskrivelse for skoleårets planlægning 2017/18 Gældende for skolernes pædagogiske personale Varde Kommune

Dok.nr Rammebeskrivelse for skoleårets planlægning 2017/18 Gældende for skolernes pædagogiske personale Varde Kommune Dok.nr. 20789-17 Rammebeskrivelse for skoleårets planlægning 2017/18 Gældende for skolernes pædagogiske personale Varde Kommune Formål med Rammebeskrivelsen... 3 Overordnede rammer... 3 Ledelse og samarbejde...

Læs mere

BRØRUPSKOLEN. Fase klassetrin

BRØRUPSKOLEN. Fase klassetrin BRØRUPSKOLEN Fase 1 0.-2. klassetrin 2015/2016 Brørupskolens Fase 1 (0.-2. klassetrin) Eleverne i den aldersintegrerede indskoling skaber nogle positive sociale relationer, der fremmer elevernes trivsel.

Læs mere

2009 2012 Mål- og indholdsbeskrivelse for Gesten SFO

2009 2012 Mål- og indholdsbeskrivelse for Gesten SFO 2009 2012 - og indholdsbeskrivelse for Gesten SFO Gesten SFO Stadion Allé 2 6621 Gesten Tlf. 79665573 Indholdsfortegnelse. Indledning...1 Tilbud om lektiestøtte 2 Børn med særlige behov og..3 Krop, bevægelse

Læs mere

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Center for Børn og Undervisning 2015 Indhold Indledning... 2 1. Mødeaktiviteter for ledere, pædagoger, børnehaveklasseledere

Læs mere

Kirkeby Skole Telefon: 62261276 Assensvej 18 Fax: 62261274 5771 Stenstrup Taki: 62263819 den april 2007

Kirkeby Skole Telefon: 62261276 Assensvej 18 Fax: 62261274 5771 Stenstrup Taki: 62263819 den april 2007 Kirkeby Skole Telefon: 62261276 Assensvej 18 Fax: 62261274 5771 Stenstrup Taki: 62263819 den april 2007 Udviklingsplan Kirkeby Skole Maj. 2007. Sammenhæng. Kirkeby Skole er en skole fra 0. til 7. klassetrin

Læs mere

Den gode overgang. Venner på vejen. Samarbejdsaftale Fra Borggården Børnehuset Krystallen Lilholtgård Til Englyst Skolen Børkop

Den gode overgang. Venner på vejen. Samarbejdsaftale Fra Borggården Børnehuset Krystallen Lilholtgård Til Englyst Skolen Børkop Samarbejdsaftale 2016-2017 Den gode overgang Fra Borggården Børnehuset Krystallen Lilholtgård Til Englyst Skolen Børkop Venner på vejen Samarbejdsaftalen har til formål at sikre en god overgang fra vores

Læs mere

Overgangen, dagpleje, vuggestue/ Børnehave, Sfo, skole, børnene siger farvel til noget kendt, og goddag til noget nyt

Overgangen, dagpleje, vuggestue/ Børnehave, Sfo, skole, børnene siger farvel til noget kendt, og goddag til noget nyt Overgangen, dagpleje, vuggestue/ Børnehave, Sfo, skole, klub i landsbyen Sengeløse børnene siger farvel til noget kendt, og goddag til noget nyt Mål: At gøre overgangen nemmere og bedre for børnene, At

Læs mere

Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus

Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus Til august tager vi hul på en ny skoledag. Vi har gennem det sidste lille års tid drøftet, hvordan vi vil omsætte de mange elementer i reformen

Læs mere

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2013.

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2013. EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2013. Denne plan redegør for evalueringsresultaterne og opfølgningsplan på Tybjerg Privatskole og er afsluttet og offentliggjort på skolens hjemmeside, i januar 2014,

Læs mere

Opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler fra august 2015

Opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler fra august 2015 Opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler fra august 2015 1 Kolofon Foto Stengård Skole, april 2014 Kirsten Haase Layout GPV Produktion Gladsaxe TSL 2 Indledning Gladsaxe Kommune, Skolelederforeningen

Læs mere

Helhedsskole på Issø-skolen.

Helhedsskole på Issø-skolen. Helhedsskole på Issø-skolen. Beskrivelsen af Helhedsskole på Issø-skolen tager afsæt i: Formål for Skole og Dagtilbud frem mod 2014 Rammebetingelser for arbejdet med mål og indholdsbeskrivelser af SFO

Læs mere

Principper for Virum Skole

Principper for Virum Skole Principper for Virum Skole Vedtaget af Virum Skoles bestyrelse Principper for undervisningens organisering 1. Formålet med organiseringen er at danne dynamiske, kompetente og fleksible team. 1. Der udarbejdes

Læs mere

Gode relationer mellem børn og voksne samt et bredt udvalg af aktiviteter er det vi mener der skal og kan bære vores dagligdag.

Gode relationer mellem børn og voksne samt et bredt udvalg af aktiviteter er det vi mener der skal og kan bære vores dagligdag. Mål- og indholdsplan for Herfølge skoles SFO. Indledning. Herfølge skoles SFO er bestående af en SFO1 beliggende på Herfølge skole, en SFO2 og en ungdomsklub beliggende på Kirkepladsen ved Herfølge Kirke.

Læs mere

Arbejdsgruppen er blevet bedt om at give en række anbefalinger ud fra de seks fokusområder der politisk blev vedtaget i foråret 2008.

Arbejdsgruppen er blevet bedt om at give en række anbefalinger ud fra de seks fokusområder der politisk blev vedtaget i foråret 2008. Indledning. I de sidste 10 år har de undervisningsfaglige områder af indskolingen generelt haft stor opmærksomhed fra politisk og forvaltningsmæssig side. Den sociale udvikling af børnene der foregår på

Læs mere

DE NYE ARBEJDSTIDSREGLER

DE NYE ARBEJDSTIDSREGLER DE NYE ARBEJDSTIDSREGLER Med virkning fra august 2014 indføres nye arbejdstidsregler for lærere og pædagoger i folkeskolen. På Løsning skole har vi gennem året arbejdet med / og orienteret om de nye arbejdstidsregler

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

Velkommen til Skolefritidsordningen på N.J. Fjordsgades Skole

Velkommen til Skolefritidsordningen på N.J. Fjordsgades Skole Velkommen til Skolefritidsordningen på N.J. Fjordsgades Skole KÆRE FORÆLDRE Velkommen til N.J. Fjordsgades Skoles Fritidsordning! Hensigten med denne præsentation er at give en kortfattet orientering om

Læs mere

Velkommen til Birkerød Skole

Velkommen til Birkerød Skole Infomøde 3. dec. 2013 Velkommen til Birkerød Skole Information om start i Førskole og børnehaveklasse INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...... 3 Organisering... 4 Mantra... 4 Førskole-SFO....... 6 Børnehaveklasser....

Læs mere

BROBYGNING I EGEBJERG når børnene begynder i en ny institution

BROBYGNING I EGEBJERG når børnene begynder i en ny institution BROBYGNING I EGEBJERG når børnene begynder i en ny institution - sådan samarbejder børnehuse, BFO og skole om kontinuitet og sammenhæng ved barnets overgange mellem hjem, institutioner og skole FORMÅLET

Læs mere

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet er afgørende for at eleverne udvikler sig mest muligt. Derfor har Rødovre Skole udarbejdet følgende retningslinjer, der beskriver: 1. Princip

Læs mere

Grundlag. for arbejdet. Buddinge Skole

Grundlag. for arbejdet. Buddinge Skole Grundlag for arbejdet på Buddinge Skole I august 2004 iværksatte Buddinge Skoles ledelse og bestyrelse arbejdet med skolens vision. Udgangspunktet var udviklingen af en skole, som alle kan være glade for

Læs mere

Strategier for inklusion på Højagerskolen

Strategier for inklusion på Højagerskolen Strategier for inklusion på Højagerskolen 1. Udgangspunktet er barnets/den unges styrkesider og potentialer: Vi skal udnytte mangfoldigheden i børnenes styrker og kompetencer. Vi skal anerkende og værdsætte

Læs mere

Overgang fra dagtilbud til skole/sfo

Overgang fra dagtilbud til skole/sfo Overgang fra dagtilbud til skole/sfo Børne- og Ungeområdet Revideret i 2013 1 I Frederiksberg kommune har der de senere år været fokus på overgangen fra dagtilbud til skole/sfo, hvilket har ført til at

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem Vester Hassing Skole, Dussen Smutten og Børnehaverne, Kastanien, Hvepsereden/Mariehønen og Græshoppen. Skoleåret 2015/2016

Samarbejdsaftale. mellem Vester Hassing Skole, Dussen Smutten og Børnehaverne, Kastanien, Hvepsereden/Mariehønen og Græshoppen. Skoleåret 2015/2016 Samarbejdsaftale mellem Vester Hassing Skole, Dussen Smutten og Børnehaverne, Kastanien, Hvepsereden/Mariehønen og Græshoppen. Skoleåret 2015/2016 Fortsættes næste side Denne samarbejdsaftale omfatter

Læs mere

ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen.

ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen. ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen. Studiegruppen har taget udgangspunkt i følgende: Formål for Skole og Dagtilbud frem mod 2014 Rammebetingelser for arbejdet med mål og indholdsbeskrivelser

Læs mere

Forbered dit barn. Ramme Skole og SFO Lomborg Børnehave. Ønsker og forventninger til børn og forældre der starter i Ramme Skole og SFO

Forbered dit barn. Ramme Skole og SFO Lomborg Børnehave. Ønsker og forventninger til børn og forældre der starter i Ramme Skole og SFO Forbered dit barn Ramme Skole og SFO Lomborg Børnehave Ønsker og forventninger til børn og forældre der starter i Ramme Skole og SFO Vi ønsker Glade, trygge børn der har selvtillid, og som er selvstændige

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen 1 Tre overordnede nationale mål! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Skoleåret 2014/15. Indledning: Skoleafdelingen har med afsæt lov 409 og input og anbefalinger fra arbejdsgruppe 9 udarbejdet udkast

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 30/8 2012. tidspunkt: 19.00. Sted: Saxo

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 30/8 2012. tidspunkt: 19.00. Sted: Saxo Referat af skolebestyrelsesmøde Dato: 30/8 2012 tidspunkt: 19.00 Fremmødte: Lisbeth undtagen elevrepræsentanter Sted: Saxo Ny konstituering: Man vedtog at den nuværende formand Søren Rasmussen fortsætter

Læs mere

1. Indledning. 2. Et fælles handlerum ønske om retning og rammer. Politiske mål om helhed og sammenhæng og glidende overgange.

1. Indledning. 2. Et fælles handlerum ønske om retning og rammer. Politiske mål om helhed og sammenhæng og glidende overgange. 1. Indledning. Indskolingen i Gladsaxe kommune er baseret på samarbejde mellem lærere og pædagoger i den samordnede indskoling. Dette er tiltrådt af Byrådet i 1988. Den i aftalen beskrevne praksis har

Læs mere

Stoppestedet. Trivsel en forudsætning for læring.

Stoppestedet. Trivsel en forudsætning for læring. Stoppestedet Trivsel en forudsætning for læring. Stoppestedet - Et undervisningstilbud på Broskolen afd. Bøgehøj. - Formål Hvis en elev i en periode har brug for særlig opmærksomhed og støtte, er der mulighed

Læs mere

Principper for skolehjemsamarbejde

Principper for skolehjemsamarbejde Principper for skolehjemsamarbejde Kommende børnehaveklasse Principper for skolehjemsamarbejde Forældremøde i november måned (året før). - information og gensidige forventninger (forældre/skole og fritidsordning).

Læs mere

Skolestart på Skovbakkeskolen

Skolestart på Skovbakkeskolen SKOLESTART Skolestart på Skovbakkeskolen Sag 727-2010-19130 Dok. nr. 727-2010-129163 Indskrivning Skoleindskrivningen nærmer sig. Indskrivningen finder sted på distriktsskolen i uge 49 2010. På Skovbakkeskolen

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO.

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO. Redigeret udgave af Mål og Indholdsbeskrivelser for SFO Mål og indholdsbeskrivelse for SFO. Forord fra: Borgmester Eller Udvalgsformand eller Børne og unge direktør Eller Skolechef Til hver folkeskole,

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen www.odense.dk/dss 2 I Den Sammenhængende

Læs mere

Transport af elever fra. Lellinge. Kriterier for klassedannelse Fagdage/Temauge SFO. Tydeliggøre rammer for klassedannelse.

Transport af elever fra. Lellinge. Kriterier for klassedannelse Fagdage/Temauge SFO. Tydeliggøre rammer for klassedannelse. For Skolerne Brobygning Lellinge Vemmedrup Udarbejdet af skoleledelsen i samarbejde med skolebestyrelsen til information af forældre til børn på Lellinge Skole samt Vemmedrupskolen i forbindelse med den

Læs mere

Princip for undervisningens organisering:

Princip for undervisningens organisering: Brændkjærskolen. Princip for undervisningens organisering: Formål Undervisningens organisering skal skabe rammer, der giver eleverne de bedste muligheder for at tilegne sig kundskaber og færdigheder, der

Læs mere

Bilag 2: Arbejdstid, ferie og opgavefordeling for lærere og bh. klasseledere

Bilag 2: Arbejdstid, ferie og opgavefordeling for lærere og bh. klasseledere Bilag 2: Arbejdstid, ferie og opgavefordeling for lærere og bh. klasseledere Indledning Udgangspunktet for planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes arbejdstid er LOV 409 og bilag 1.1. om arbejdstid.

Læs mere

FORTOLKNING AF ARBEJDSTIDSREGLER M.V. SFO-OMRÅDET

FORTOLKNING AF ARBEJDSTIDSREGLER M.V. SFO-OMRÅDET Personaleservice FORTOLKNING AF ARBEJDSTIDSREGLER M.V. SFO-OMRÅDET Gennem de senere år har der ved flere lejligheder været rejst spørgsmål om fortolkningen af arbejdstidsreglerne på sfo området. På denne

Læs mere

ALLE BØRN HAR RET TIL ET GODT LIV

ALLE BØRN HAR RET TIL ET GODT LIV Mål- og indholdsbeskrivelse 2010 2011 for TÅRNFALKEN SFO TJÆREBYVEJ 3-5 4220 KORSØR 58 36 29 12 ALLE BØRN HAR RET TIL ET GODT LIV Skolen og SFO en Skole og SFO er én virksomhed og indeholder en undervisningsdel

Læs mere

Antimobbestrategi for Petersmindeskolen

Antimobbestrategi for Petersmindeskolen Antimobbestrategi for Petersmindeskolen Mobning foregår i fællesskaber og løses i fællesskaber Hvad forstår vi ved TRIVSEL? At alle på skolen oplever nærvær og anerkendelse. At alle oplever, at fællesskab

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for at få indblik i Ringsted Kommunes prioriteringer og serviceniveau

Læs mere

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Indskolingen på Djursvej En kommunal specialskole Indskolingen på Djursvej Djurslandsskolen er placeret på tre adresser: Djursvej i Ørum Djurs, hvor indskoling og mellemtrin samt administration

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen Mål og indholdsbeskrivelser SFO Buen og Pilen Indhold Forord Overordnede pædagogiske mål Pædagogisk delmål: trivsel. Pædagogisk delmål mere leg og bevægelse i SFO-en. Beskrivelse af samarbejdet med skoledelen

Læs mere

RØDOVRE KOMMUNE n m m ^

RØDOVRE KOMMUNE n m m ^ RØDOVRE KOMMUNE n m m ^ Decentral arbejdstidsaftale for ergoterapeuter og fysioterapeuter på skoleområdet, ansat i Aftaler overordnet for arbejdstidsaftalen ^~ % Overenskomst for ergoterapeuter og fysioterapeuter,

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO

Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO Forord Med Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO er der skabt en fælles kommunal ramme for arbejdet med udviklingen af lokalt baserede mål - og indholdsbeskrivelser

Læs mere

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden 17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere i de kommunale folkeskoler i Favrskov Kommune 1. Grundlag Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Aftale mellem. Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014

Aftale mellem. Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014 Aftale mellem Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014 Skabelon for aftalen 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Information om den nye struktur i indskolingen 2012-13

Information om den nye struktur i indskolingen 2012-13 Information om den nye struktur i indskolingen 2012-13 På Grønvangskolen har vi fra skoleåret 2011-12 indført en ny organisering med 3 aldersblandede stamspor med elever fra 0.-2. årgang. Formålet med

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for. SFO Marievang Holmstrupvej Slagelse Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for. SFO Marievang Holmstrupvej Slagelse Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse 2012 2013 for SFO Marievang Holmstrupvej 3 4200 Slagelse Kommune 58500645 Sfomarievang@slagelse.dk Forord Skole og SFO er én virksomhed og indeholder en undervisningsdel og

Læs mere

Den specialpædagogiske indsats på Søholmskolen

Den specialpædagogiske indsats på Søholmskolen Skjoldenæsvej 70 4174 Jystrup 57 62 73 37 www.soeholmskolen.dk Den specialpædagogiske indsats på Søholmskolen - principper og organisering Der arbejdes mod et rummeligt og fleksibelt skolemiljø, hvor mangfoldighed

Læs mere

Fælles forståelse af lærernes arbejdstid

Fælles forståelse af lærernes arbejdstid Odder Kommune Skanderborg-Odder Lærerkreds Fælles forståelse af lærernes arbejdstid Organiseringen af lærernes arbejdsdag I forbindelse med udmøntning og ikrafttrædelse af nye arbejdstidsbestemmelser for

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15

Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15 Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15 1 Indholdsfortegnelse 1) Beskrivelse af Korning SFO... 3 2) Helhed for barnet brobygning fra børnehave skole SFO... 4 Mål for brobygning... 4 Metoden til

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner ramme for skolernes

Læs mere

I Odsherred Kommune er der særligt fokus på at skabe forandring på to felter:

I Odsherred Kommune er der særligt fokus på at skabe forandring på to felter: Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odsherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere i Odsherred Kommune fra skoleåret 2016/2017 Baggrund Rammerne for lærernes

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Gram Skole. Juli Sommerferie. Kommende begivenheder. Kort nyt

Gram Skole. Juli Sommerferie. Kommende begivenheder. Kort nyt Kommende begivenheder Juli 2014 Sommerferie til mandag d. 11.8.2014. kl. 8.00. Nærmere program for dagen følger i uge 32. Gram Skole Slotsvej 6, 6510 Gram E-mail: gramskole@haderslev.dk Tlf.: 74 34 33

Læs mere

Som skolestarter forventer skolen at barnet har øvet sig i nedenstående;

Som skolestarter forventer skolen at barnet har øvet sig i nedenstående; Som forældre kan I forvente en skole, der vægter, at I og Jeres barn oplever skolen som en tryg og stabil ramme for barnets faglige og sociale læring. Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn, så starten

Læs mere

Nyhedsbrev. Juni 2011

Nyhedsbrev. Juni 2011 Kære elever, forældre og medarbejdere. Endnu et skoleår er ved at være slut, og eleverne kan i år se frem til hele 7 ugers sommerferie. I Horsens Kommune har politikerne taget vidtrækkende beslutninger

Læs mere

SFO Højvangskolen 2013 Info

SFO Højvangskolen 2013 Info SFO Højvangskolen 2013 Info VELKOMMEN Vi vil gerne byde Jer velkommen i Højvangskolens SFO. Vores mål er at få et godt samarbejde mellem forældre, børn og personale, da det er vejen til god trivsel for

Læs mere

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune Initialer: frf Sag: 306-2015-4375 Dok.: 306-2015-20747 Oprettet: 22. januar 2015 Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Velkommen på Vester Hassing Skole

Velkommen på Vester Hassing Skole Velkommen på Vester Hassing Skole til en god skolestart Velkommen på vores skole! Velkommen! Efter skolens sommerferie starter jeres barn i børnehaveklasse. Jeres barn vil fra børnehaven kende mange af

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

Den pædagogiske praksis synliggøres, dokumenteres og evalueres ved at:

Den pædagogiske praksis synliggøres, dokumenteres og evalueres ved at: Mål og indholdsbeskrivelse skal give mulighed for at få indblik i den enkelte SFO`s fritidspædagogik. Sikre kvalitet og udvikling samt helhed i barnets hverdag. Den pædagogiske praksis synliggøres, dokumenteres

Læs mere

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om:

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Opgaveløsning i Furesø Kommunes folkeskoler i skoleåret 2014-15 Indledning Furesø Kommune,

Læs mere

Egelundskolens SFO. Velkomstfolder skoleåret

Egelundskolens SFO. Velkomstfolder skoleåret Egelundskolens SFO Velkomstfolder skoleåret 2013-2014 Personalet på Egelundskolens SFO Jonas 1.a Mediha 2.b Carsten afd.led. Jacob afd.led. Tina 0.b Frederikke 2.a Helle 0.a Birgit 3.b Bill 0.a Lise 3.a

Læs mere

Alle nuværende principper er vedtaget i skolebestyrelsen den 18. juni 2012. De evalueres og revideres løbende.

Alle nuværende principper er vedtaget i skolebestyrelsen den 18. juni 2012. De evalueres og revideres løbende. Skolebestyrelsen ved Torslev Skole består af 7 forældrevalgte, skolens leder, souschef, afdelingsleder, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrådsrepræsentanter. Skolebestyrelsen holder møde ca. 1 gang

Læs mere

På 4- og 8- årgang tages der fortsat pædagogisk, psykologisk trivselsprøve (PVSK), som efterfølgende drøftes med AKT, klasseteam og eleverne.

På 4- og 8- årgang tages der fortsat pædagogisk, psykologisk trivselsprøve (PVSK), som efterfølgende drøftes med AKT, klasseteam og eleverne. Elevernes undervisningsmiljø Skoleåret 2010/2011 Det indgående kendskab til elevernes trivsel på Højby Skole skyldes den måde lærernes frikvarterer afholdes på. Lærerne er i næsten alle frikvarterer i

Læs mere

Herstedøster Skole Herstedøster Skole Herstedøster Skole

Herstedøster Skole Herstedøster Skole Herstedøster Skole Værdigrundlag oktober 2010 Herstedøster Skole Herstedøster Skole Værdigrundlag - oktober 2010 Herstedøster Skole Trippendalsvej 2 2620 Albertslund www.herstedosterskole.skoleintra.dk T 43 68 73 00 Herstedøster

Læs mere

OVERGANG FRA BØRNEHAVE- TIL SKOLEDEL LANDSBYORDNINGEN I ENGUM

OVERGANG FRA BØRNEHAVE- TIL SKOLEDEL LANDSBYORDNINGEN I ENGUM OVERGANG FRA BØRNEHAVE- TIL SKOLEDEL LANDSBYORDNINGEN I ENGUM I landsbyordningen Engum arbejder vi i sagens natur tæt sammen. Børnene fra børnehaven deltager i alle aspekter af skolens hverdag hvor det

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

Gl. Hasseris Skole Dus

Gl. Hasseris Skole Dus Gl. Hasseris Skole Dus Indledning... 2 Overordnet struktur i fritidsdelen... 3 Kontakter... 4 Dokumentation.... 5 Pædagogernes deltagelse i skoledelen... 6 Forældresamarbejdet... 6 Til slut... 7 1 Indledning

Læs mere

Starttrinnet - et sted med hjerterum

Starttrinnet - et sted med hjerterum Starttrinnet - et sted med hjerterum Indledning Starttrinnet er begyndelsen på et langt skoleliv. Det er en vigtig periode af skoleforløbet, hvor der skal skabes et godt forældresamarbejde, et solidt fagligt

Læs mere

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde Hurup Skoles skole-hjemsamarbejde Dato 14-05-2014 Skole-hjemsamarbejde Skolen anser et gensidigt forpligtende skole-hjemsamarbejde for at være den vigtigste forudsætning for, at eleven trives i skolen

Læs mere

Nr. 2. Skole-hjem samarbejdet RO.

Nr. 2. Skole-hjem samarbejdet RO. Nr. 2 Skole-hjem samarbejdet RO. Skole-hjem samarbejdet bygger på gensidig respekt mellem skolen og hjemmet gennem en åben og fordomsfri dialog, så børnene oplever, at de voksne samarbejder om at give

Læs mere

Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse

Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse 1 Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse $ % & (( 2 1. Indledning ( $ % & ( * % * * $ % $ (, - * % $. ( * * / * ( 0 $ 1 3 1. Indledning - 2 - % ( ( ( % 33 ( 4 4 4 ( % & ( ( ( $, 1 %, 5 $$ %- /%4 $$&- 4

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO på Højmarkskolen.

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO på Højmarkskolen. Godkendt i skolebestyrelsen 1. nov. 2010. Mål og indholdsbeskrivelse for SFO på Højmarkskolen. mod OG EVALERING LEKTIESTØTTE Mål - og indholdsbeskrivelse 0. 1. 2. og 3. årg. skal tilbydes lektiestøtte,

Læs mere

Trivselspolitik. Kjellerup Skole

Trivselspolitik. Kjellerup Skole Trivselspolitik Kjellerup Skole Trivselspolitik på Kjellerup Skole Ved skoleårets start 2006 var der udarbejdet et hæfte, som var blevet til på baggrund af drøftelser i elevråd, pædagogisk råd og skolebestyrelse.

Læs mere

Principper for trivsel

Principper for trivsel Principper for trivsel Indledning Skolens opgave er at skabe de bedst mulige rammer for elevernes faglige og sociale indlæring. Dagligdagen på Finderuphøj Skole skal være præget af tryghed, ligeværd, anerkendelse,

Læs mere

Samarbejde mellem Børnehaven Spiren, Fynslundskolens SFO og Fynslundskolen

Samarbejde mellem Børnehaven Spiren, Fynslundskolens SFO og Fynslundskolen Samarbejde mellem Børnehaven Spiren, Fynslundskolens SFO og Fynslundskolen Værdier: - Åbenhed og samarbejde mellem børnene, forældrene, Børnehaven Spiren, Fynslundskolens SFO og Fynslundskolen er til stor

Læs mere

Velkommen til. Bavnestræde 36, Dalby 4690 Haslev Tlf: 30 84 32 63 (0. og 1. årgang) Tlf: 30 70 51 40 (2. og 3. årgang)

Velkommen til. Bavnestræde 36, Dalby 4690 Haslev Tlf: 30 84 32 63 (0. og 1. årgang) Tlf: 30 70 51 40 (2. og 3. årgang) Velkommen til Bavnestræde 36, Dalby 4690 Haslev Tlf: 30 84 32 63 (0. og 1. årgang) Tlf: 30 70 51 40 (2. og 3. årgang) Skolefritidsordningen kaldes i daglig tale SFOdin og er for Bavneskolens skolebørn

Læs mere