INDSKOLINGS- SAMARBEJDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDSKOLINGS- SAMARBEJDE"

Transkript

1 INDSKOLINGS- SAMARBEJDE FÆLLES SKOLE/SFO FÆLLES BØRN

2 2 Indholdsfortegnelse 1.0 Indskolingshæftet For Skoleåret Formål med indskolingssamarbejdet: Indskolings-samarbejdet på Havdrup skole Rammer for samarbejde: Tid til samarbejde til skolepædagoger: a Samarbejdsbånd: b Daglig overlevering fra skole til sfo: c Forberedelse m.m d Samlet timetildeling e Tidsberegning for SFO-pædagogernes i skoleåret udregnet i lektioner Tid til samarbejde til lærere a Børnehaveklasseledernes deltagelse i førskoleaktiviteter i sfo en Roller, teamsamarbejde & fælles planlægning/forberedelse: a Roller og samarbejde b Pædagogens deltagelse i undervisningen: c Ressourcepædagogerne: d Planlægning af skoleårets samarbejde m.m Afvigelser a Vikaropgaver b Sygdom og andet fravær: c Særaftaler: Fastelavnsaftale Tid: Indhold: Ansvar: Andre aftaler a Udlån af lokaler og lignende: b Kommunikation / beskeder: Samarbejde mellem børnehaver, SFO og skole Overlevering Brobygning Oversigter Personaleoversigt i skoleåret : SFO primærpersonernes SI-tid i skoleåret : SFO ens Mødedag : Fælles Kalender Inst-SFO-skole samarbejde Evaluering af årets samarbejde Fælles skole/ sfo fælles børn... 15

3 3 1.0 Indskolingshæftet For Skoleåret Dette hæfte beskriver rammerne for lærer-pædagog-samarbejdet på Havdrup skole, således som de aftales for skoleåret Det foreslås at hæftet godkendes, og løbende redigeres via MED-udvalget. Arbejdet med denne udgave er påbegyndt oktober 2012 og ønskes færdig i foråret 2013 således at aftalen kan implementeres i forbindelse med skoleåret Hæftet ønskes placeret på skolens intranet i mappen Indskolingssamarbejde, og bør være tilgængelig for både personale og forældre. Skoleårets samarbejde evalueres i februar/marts, og evt. ændringer indarbejdes i næste års indskolingshæfte. Sfo-lederen og afdelingslederen på skolen er ansvarlige for evalueringsprocessen. 2.0 Formål med indskolingssamarbejdet: Byrådet besluttede i 2003, at der på kommunens skoler skal arbejdes med begrebet samlet indskoling (SI), hvor samarbejdet mellem skole og fritid foregår på tværs af fagskel og er baseret på en tanke om helhed og sammenhæng i børnenes liv. SI omfatter børnene fra og med børnehaveklassen til og med 3. klasse. De overordnede mål for SI er vedtaget af byrådet, mens det er op til den enkelte skole at udmønte disse mål. Konkret er de opstillede mål 1. Et højere fagligt niveau. Hermed forstås En bredere erfaring hos barnet, der bygger på det bedste fra lærere og pædagogers boglige, praktiske og musiske felter. Dette medfører, at Den enkelte elev kan udvikle sig optimalt, såvel kundskabsmæssigt som socialt. Ressourcerne kan bruges bedre, når lærere og pædagoger samarbejder om planlægning og gennemførelse af længerevarende forløb, såsom emnearbejder, projektarbejder m.v. Ved emneog projektarbejde skal sikres, at fagligheden er i fokus. 2. Større sammenhæng i børnenes hverdag. Hermed forstås De samme lærere og pædagoger samarbejder i længerevarende forløb på tværs af traditionelle faggrænser. At fremme et ligeværdigt samarbejde mellem lærere og pædagoger omkring det enkelte barn. Dette medfører, at Børnenes hverdag må struktureres, så skellet mellem leg og læring vurderes og formuleres ud fra børnenes oplevelser. Læreres og pædagogers faglighed supplerer hinanden. Hverdagen kan forlænges i forhold til den nuværende skoledag, således at der skabes mulighed for at igangværende projekter kan videreudvikles og evt. færdiggøres.

4 4 3. Flere kreative muligheder i et tværfagligt miljø. Hermed forstås Et stimulerende miljø, hvor tingene beriger og påvirker hinanden. Et fysisk læringsmiljø, hvor værksteder, udearealer, køkken osv. udnyttes maksimalt og i hele dagens længde. Dette medfører En hverdag, hvor eleverne i højere grad kan arbejde udforskende og praktisk eksperimenterende. Læreres og pædagogers funktion ændres fra formidlere til vejledere. De fysiske rammer udformes, så de i lige høj grad tilgodeser elevernes mulighed for at arbejde individuelt, i mindre grupper og på klassebasis. 4. Bedre muligheder for udvikling af samværskulturen. Hermed forstås En fælles børne- og voksenkultur baseret på fornuft og hensyntagen og fælles forpligtende samværsregler. Dette medfører, at Samværs- og adfærdsregler diskuteres og integreres i husets rytme og omfatter både lærings- og fritidssituationer. De voksne må være deres rolle som troværdige modeller bevidst ved at gå foran som gode eksempler i hverdagen. 5. Større sammenhæng i forældrenes indflydelse på og medvirken i hele barnets hverdag. Hermed forstås Forældrene har medansvar i bestræbelserne på at skabe en helhed for barnet. Barnets udgangspunkt, hjemmet, forældrene, søskende, er vigtige elementer i hverdagen på skolen. Dette medfører Et tæt og forpligtende samarbejde mellem skole/sfo og hjem, hvor begge parter understøtter bestræbelserne på at skabe sammenhæng i barnets hverdag. At der kan planlæggeset samlet skole/sfo forældremøde og konsultation. 6. Muligheder for at skabe et udviklingsmiljø, hvor alt ikke er undervisning og alt ikke er fritid. Hermed forstås, at Hverdagen indrettes på en sådan måde, at leg veksler med læring. Overgangene mellem fag og fritid er fleksible men alligevel definerede. Dette medfører, at Hverdagen planlægges og struktureres, så børnene sikres muligheder for selv at finde på og bruge deres kreativitet, spontanitet og fantasi. Det, man traditionelt forstår ved fritid, bibeholdes.

5 5 3.0 Indskolings-samarbejdet på Havdrup skole På Havdrup skole foregår samarbejdet konkret i den daglige undervisning, morgenåbningen & fritidsdelen på SFO en, specifikke omlagte dage og i diverse mødefora, hvilket alt sammen uddybes i de følgende afsnit. 3.1 Rammer for samarbejde: De overordnede rammer for samarbejde mellem lærere og pædagoger aftales i MED-udvalget, hvor lærer/pædagogsamarbejdet bør være et fast punkt på MED-udvalgets dagsorden, således at det kontinuerligt evalueres og udvikles. Forud for hvert skoleår, udfærdiges en oversigt over de konkrete forhold vedrørende kommende skoleår, som fx omlagte dage m.m. og det øvrige indskolingssamarbejde evalueres/tilpasses. Dette skal være klar i maj måned, og indarbejdes i indskolingshæftet, der så godkendes i MED-udvalget. 3.2 Tid til samarbejde til skolepædagoger: Alle SFO-primærpædagoger har i årsnormen for skole/sfo-året, fået afsat tid til deltagelse i undervisningen. På 0. klassetrin, er der afsat 40 lektioner pr. klasse. o 32 lekt./16 uger afvikles i perioden fra uge 43 9 (28. februar), i et ugentligt samarbejdsbånd på 2 lektioner. o De 8 resterende timer kan bruges indenfor perioden fra august til juni. På 1. & 2. klassetrin, er der afsat 70 lektioner pr. klasse. o 40 lekt./ 20 uger afvikles i perioden fra uge 38-9) 9. september 28. februar, i et ugentligt samarbejdsbånd på 2 lektioner. o De øvrige 30 timer afvikles, efter aftale med læreren, i perioden august juni. På 3. klassetrin, er der afsat 60 lektioner pr. klasse. o 40 lekt/ 20 uger aafvikles i perioden fra uge 38 9) 9. september 28. februar, i et ugentligt samarbejdsbånd på 2 lektioner. o De øvrige 20 timer afvikles, efter aftale med læreren, i perioden august medio februar Til ressourcegruppen er der afsat 50 lektioner pr. ressourcemedarbejder til specialpædagogisk bistand. o Afvikles i perioden august januar o Til Projekt Tryg Skolestart er der afsat en pulje på xx timer. der kan anvendes i forbindelse med skolestart som et supplement omkring 0. klasserne, fx første torsdag og fredag 3.2 a Samarbejdsbånd: Samarbejdsbåndet placeres i perioden fra 1. september til omkring 1. marts. For 0. klasserne i perioden fra uge 43 og frem til 1. marts.(ikke i omlagte uger) Samarbejdsbåndet kører med 2 lektioner pr. uge i 20 skoleuger (16 uger i 0. kl.) og de nævnte lektioner skal jf. overenskomstens aftale om arbejdstidsregler 5 stk. 3 omregnes, således: For uddannede pædagoger omregnes en lektion af 45 minutter således at den indregnes i årsnormen med 1,3 tilsynstime. For pædagogmedhjælpere, der indgår i indskolingen, er omregningsfaktoren 1,1 tilsynstime pr. lektion af 45 minutters varighed. Ved opgørelse af timerne til varetagelse af specialpædagogisk bistand omregnes en lektion af 45 minutter til 1,5 tilsynstime for både pædagoger og Pædagogmedhjælpere.

6 6 Samarbejdsbåndet tænkes ind i skemalægningen således at der placeres dobbeltlektioner i fx dansk, for hele årgangen, mandag, tirsdag, onsdag eller fredag i 3. & 4. lektion. Den endelige placering, dvs. hvilke dage pædagogerne deltager i de forskellige klasser, kan således aftales på planlægningsmødet i starten af skoleåret. Disse lektioner vil være bemandede med så mange personaler at det vil muliggøre nytænkning i forhold til at ind-/niveaudele eleverne/hele årgangen i grupper, fx ift. kompetencer, faglighed, køn m.m., med fokus på at tilgodese både de stærke og de svage elever. Det giver også bedre muligheder for at bruge de ressourcer/kompetencer der findes blandt såvel lærere som pædagoger på bedst mulig vis. 3.2 b Daglig overlevering fra skole til sfo: I forbindelse med deltagelse i samarbejdsbåndet er der en naturlig overlevering fra skoledelen til sfo-delen. Samtidig vil pædagogen spise sammen med klassen fra kl og kan bruge denne tid til hygge/snak/nærvær med børnegruppen. Resten af skoleåret tilstræbes det at der dagligt gennemføres en kort overlevering i tidsrummet hvor børnene spiser nemlig fra kl hvor sfo-personalet kommer over i klassen. I 0. klasse vil der så samtidig være mulighed for at krydse børnene ind i skolen, og følge dem i samlet flok i sfo. 3.2 c Forberedelse m.m. Når SFO-personale deltager undervisningstiden i indskolingen, er der i arbejdstidsaftalen/omregningsfaktoren på hhv. 1,3 time for pædagoger og 1,1 time for medhjælpere pr. lektion, taget højde for tid til individuel forberedelse og efterbehandling, ligesom tilrettelæggelse og planlægning indgår i denne tid; Det betyder kort fortalt, at pædagogernes tid til disse opgaver ligger i omregningsfaktoren og at pædagogerne altså har forberedelsestid! Herudover er der rådighedstid til øvrige opgaver, der bl.a. dækker deltagelse i diverse møder, arrangementer, oprydning, indkøb og lignende. 3.2 d Samlet timetildeling. Nedenstående timer er altså den samlede timepulje pr. SFO-pædagog i skoleåret og dækker som udgangspunkt pædagogens deltagelse indskolingssamarbejdet. En pulje på henholdsvis 40 lektioner for kl. og 32 lektioner for 0. kl. anvendes til at sikre den kontinuerlige kontakt mellem skole og sfo. Timernes placering fremgår af afsnittet Tid til samarbejde.. De skemalagte lektioner kan i enkelte tilfælde, efter aftale med ledelsen, samles til hele dage, såfremt dette ønskes af skolepædagogen og teamet. Aftale om anvendelse af timerne skal foreligge senest 1. september 2013, og skal godkendes af ledelsen. SFO-pædagoger der ansættes senere end 1. august reguleres forholdsmæssigt i timetallet til lærer/pædagog-samarbejdet.

7 7 3.2 e Tidsberegning for SFO-pædagogernes i skoleåret udregnet i lektioner Periode/Dag. 0. kl kl. Ressource -gruppe Bemærkningr Lektioner der placeres i samarbejdsbåndet - inden for den aftalte periode Pulje til deltagelse i arrangementer, ture, varetagelse af andre funktioner m.m. Samlet forbrug til deltagelse i undervisningen Fastlægges efter gældende regler, som fremgår af afsnittet om Samarbejdsbånd Aftales mellem lærer og pædagog. Aftale om evt. specialpædagogiske funktioner m.m. skal gå via ledelsen. Lektioner = omregnes med faktor 1,3, 1,5 el. 1,1 Skolehjemsamtaler Rådighedstid Specialopgaver i indskolingssamarbejdet 50 Akkord der kan anvendes til specialpædagogiske opgaver. Omregningsfaktor for disse er 1, Tid til samarbejde til lærere For lærerne er individuel og fælles forberedelse, mødevirksomhed, forældrearrangementer mm indregnet i faktortiden. 3.3 a Børnehaveklasseledernes deltagelse i førskoleaktiviteter i sfo en I perioden fra 1. maj frem til 30. juni aftales 16 aktivitetsdage á 1 lektion - hvor 2 børnehaveklasseledere deltager i førskoleaktiviteterne i sfo en. Planlægningen af disse aktiviteter foregår i fællesskab, pædagoger og børnehaveklasseledere i mellem, og tidsplanen afleveres til ledelsen senest Før-skole-timerne normeres således med 2 bh.kl.-ledere og 4 pædagoger. For skoleåret 2013/14 aftales placeringen senest 1. sept Aftale i skoleåret Undervisningen foregår mandag og torsdag i 3. lektion fra uge (maj juni) 2 børnehaveklasseledere og 4 SFO-pædagoger planlægger og gennemfører de 16 lektioner. Børnene deles i 2 storgrupper med 1 børnehaveklasseleder og 2 SFO pædagoger til hver. Nuværende børnehaveklasser undervises af en børnehaveklasseleder, KP, SY og så vidt det er muligt en nedordningslærer. De 3 børnehaveklasseledere (+ evt. ass) fordeler før-skole undervisningen mellem sig.

8 8 3.4 Roller, teamsamarbejde & fælles planlægning/forberedelse: 3.4 a Roller og samarbejde Lærere og pædagoger i den enkelte klasse/team, har store frihedsgrader til sammen at aftale, hvordan samarbejdet gribes an. Begge parter kommer med deres faglige bidrag, kompetencer og kendskab til eleverne, idet der ofte fokuseres på forskellige aspekter af elevens udvikling. Dette kan der drages stor fordel af i det daglige arbejde med eleverne. Læreren har det overordnede ansvar for undervisningen, der skal kunne relateres til fagets mål og er således hovedkraften rent undervisningsmæssigt. Pædagogens primære rolle i undervisningen, er at tage pædagogisk medansvar for elevernes gennemførelse af denne og således bringe sin fritids- og socialpædagogiske viden om børnegruppen/det enkelte barn i anvendelse i undervisningen, med det mål for øje at støtte, opmuntre og hjælpe børnene på bedst mulig måde. Pædagogens udgangspunkt er således at støtte op om børnegruppen og derigennem også det enkelte barn i undervisnings-sammenhæng, både i.f.t. læring og social udvikling. Underviserne arbejder i team og i lærer-pædagogsamarbejdet inddrages pædagogen i den enkelte klasses teamsamarbejde omkring klassens elever i de skemalagte uger. Fx bør der indtænkes nogle møder mellem klasselæreren og pædagogen til videndeling omkring børnegruppen/klassen, samt nogle team og spormøder med deltagelse af pædagogerne. Teammøderne bruges til fælles planlægning/forberedelse og spormøderne danner grundlaget for samarbejdet om det kommende lokalefællesskab Der påhviler den enkelte pædagog og lærer, en forpligtelse til at få dette samarbejde tilpasset tidsmæssigt til det øvrige teamsamarbejde, hvor pædagogen ikke deltager, således at begge parter kan overskue, hvad samarbejdet drejer sig om, og sikrer en kontinuerlig dialog omkring både klassen som helhed, de enkelte børn og hvorledes pædagogen ser sine muligheder for at bidrage til helheden. Der er mulighed for stor selvstændighed, så længe forudsætningerne for samarbejdet overholdes. I.f.m. samarbejdet skal det nævnes, at både lærere og pædagoger har individuel forberedelsestid. 3.4 b Pædagogens deltagelse i undervisningen: Den enkelte SFO-pædagog er i undervisningen tilknyttet den klasse, som pædagogen i SFO-regi fungerer som primærpædagog for. Det tilstræbes at kontakpersonerne følger med klassen igennem indskolingsårene. Antallet af lektioner SFO-pædagogen skal være medvirkende i skoledelen i udregnes og godkendes i forbindelse med den årlige evaluering af samarbejdet i MED-regi. Pædagogens deltagelse skal fortrinsvis foregå i tidrummet fra lektion, og i umiddelbar tilknytning til pædagogens mødetid på sfo en. Som nævnt placeres 40 timer i et samarbejdsbånd, og placeringen af de resterende timer aftales mellem den enkelte pædagog og læreren/teamet. I indeværende år er torsdage pædagogfri dage, idet SFO ernes mødevirksomhed er henlagt til torsdage i tidsrummet Herudover vil der i skoleåret være specifikke dage, hvor SFO en afvikler møder/kurser og pædagogerne derfor ikke deltager i undervisningen; De specifikke datoer optræder sidst i dette hæfte, eller meddeles hurtigst muligt til de berørte klasseteams/lærere. 3.4 c Ressourcepædagogerne: Ressourcepædagogerne kan, i perioden fra august til og med december bruges til mere målrettede pædagogiske indsatser i indskolingen. Opgaverne skal primært være fokuserede på elev/børnegrupper med henblik på: - Opstarten i 0. klasse sikre den nødvendige støtte i overgangen fra sfo til skole

9 9 - At skabe bedre trivsel, styrke relationerne i klassen og derved skabe et godt og trygt undervisningsmiljø - At sikre muligheden for at arbejde i projekter på tværs af klasser, årgange & skole/sfo-tid 3.4 d Planlægning af skoleårets samarbejde m.m. Indskolingssamarbejdet omfatter som udgangspunkt følgende mødevirksomhed Planlægningsmøde - Afholdes senest 01, september. Til dette møde har klassens lærere/teamet forberedt en faglig årsplan i oversigtsform (ikke en aktivitetsoversigt); Klassens lærere/teamet og pædagoger har forberedt ideer til mål for det sociale ( socialpædagogiske ) arbejde i klassen og de fastlægger årsplanmålene for klassen med udgangspunkt i elevgruppen, herunder også hvordan de vil gribe samarbejdet an, dvs. hvordan pædagogens indsats skal indgå i dette arbejde. Lærere og pædagoger aftaler således på baggrund af ovenstående, hvordan og hvornår pædagogen skal deltage i undervisningen, både i forhold til de fastlagte samarbejdsbånd og de resterende timer. På mødet deltager repræsentanter for skolens ledelse. Mødet afvikles torsdag d august 2013 kl Til planlægningsmødet skal rammerne for samarbejdet ligge klar, herunder tidsforbrug til Indskolingssamarbejdet, skema, gensidige mødedatoer og lignende. Skole-hjem-samtaler. Forældresamtaler skal gennemføres i fællesskab, dvs. at lærere og pædagoger forbereder og gennemfører samtalerne sammen. Rammer og datoer for årets forældresamtaler aftales på planlægningsmøderne i skoleårets start og det med hensyntagen til - SFO ens primærpædagog deltager i skoleårets første forældresamtaler for klasse. - Forældresamtaler med deltagelse af SFO ens primærpædagog kan ikke starte tidligere end kl Klassekonferencer Der afholdes såkaldte klassekonferencer for årgang, hvor den enkelte klasses elever gennemgås og hvor lærere, pædagoger og ledelse udveksler viden om klassen og dens elever. Ansvarlig for indkaldelse og afvikling af klassekonferencer er afdelingslederen for indskolingen i samarbejde med SFO-lederen. Teammøder Fælles planlægning af pædagogernes deltagelse i undervisningen, herunder i båndtimerne. LP møder Her analyseres problemstillinger omkring enkelte børn og grupper og der planlægges handleforløb.

10 10 Spormøder Det tilstræbes at pædagogerne fx 2 pædagoger deltager i spormøde minimum 2 gange årligt for at understøtte samarbejdet omkring lokalefællesskab. 3.5 Afvigelser 3.5 a Vikaropgaver Pædagog-ressourcerne i undervisningen og i Ressourcegruppen må og skal ikke anvendes til vikardækning af lærerfravær. I særlige tilfælde (f.eks. kursusvirksomhed for et helt team), kan der ved ledelsesbeslutning dispenseres, således at årgangens elever samles i SFO-regi i den planlagte undervisningstid. I sådanne tilfælde planlægges og varetages tilsynet af årgangens SFO-pædagoger og det med gældende omregningsfaktor fra normal undervisningstids start og indtil normal SFO-åbningstid; Det tidsmæssige merforbrug tages fra eksisterende tid til indskolingssamarbejdet. 3.5 b Sygdom og andet fravær: Sygdom i.f.m. deltagelse i undervisningen, skal indtelefoneres til skolens kontor senest kl på første fraværsdag og det på tlf.nr / SFO-pædagoger, der er fraværende i undervisningen pga. sygdom, ferie, kursusvirksomhed eller lignende vikardækkes ikke. 3.5 c Særaftaler: Eleverne må ikke sendes fra undervisning til SFO før kl (også i omlagte uger), med mindre der er blevet indgået en særskilt aftale. I tilfælde af SFO-pædagogers sygdom ved særskilte aftaler, skal SFO-pædagogen sørge for at læreren får besked og ansvaret for eleverne påhviler nu læreren. 3.6 Fastelavnsaftale Tid: Fastelavn fejres fastelavnsmandag - undtaget når denne falder i vinterferien - for hele indskolingen. Indhold: lektion bruges i skolen på klargøring med udklædning mv. Kl er der fastelavnsfest for alle indskolingsbørn på SFO (også de der ikke er tilmeldt SFO). Til fastelavnsfesten er der tøndeslagning, evt. udklædningskonkurrence og saftevand + bolle til alle børn. De lærere der underviser i 5. og 6. lektion følger klassen. Der udsendes invitation til børn/forældre. Ansvar: Der nedsættes et fastelavnsudvalg med personale fra skole og SFO Invitation: fastelavnsudvalg. Køller, saft + boller: SFO. Tønder: bestilling - kontoret. Maling- lærerne. Ophængning SFO

11 Andre aftaler 3.7 a Udlån af lokaler og lignende: Aftale om udlån af lokaler, legepladser etc. i forbindelse med undervisningen, sker direkte mellem den enkelte lærer (team) og SFO en. 3.7 b Kommunikation / beskeder: For at sikre en optimal kommunikation mellem SFO og undervisningsdelen, er det i MED-udvalget besluttet, at beskeder mellem lærer & pædagog skal være skriftlige og sendes via lærerintra. Beskeder til SFO en som helhed kan sendes til ledelsen via lærerintra, på en af nedenstående -adresser eller afleveres i papirform i SFO ens postbakke på skolens kontor. 4.0 Samarbejde mellem børnehaver, SFO og skole 4.1 Overlevering Overlevering af informationer fra børnehaver til SFO/skole om børn, der skal starte i børnehaveklase efter sommerferien foregår i et struktureret samarbejde. I uge 5 sender børnehaverne overleveringsskema for hvert barn elektronisk til SFO. Relevant SFO personale læser skemaet og samler evt. tvivlsspørgsmål inden overleveringsmødet. SFO lægger skema for børn med særlige behov i børnegruppens samlemappe på Intra. Generel overlevering foregår i forbindelse med besøg af børnehaverne i SFO. Skema i papirform med forældreunderskrift medbringes. Overlevering af børn med særlige behov foregår på møder i uge 10 og Brobygning Brobygningsarrangement foregår 3. tirsdag i januar. I arrangementet deltager storebørnspædagoger fra børnehaverne, SFO modtagepædagoger, bhkl. ledere, distriktsleder, SFO leder og indskolingsleder. Formålet er at lave brobygning omkring årets konkrete børnegruppe.

12 Oversigter 5.1 Personaleoversigt i skoleåret : Nedenstående er en oversigt over personale i Indskolingssamarbejdet; Ændringer kan forekomme. Klasse Klasselærere SFO Primærpædagog 0.A AB, KP JA 0.B HM, SD, SY BG 1.A AJ BV 1.B BE PHA 1.C AW TDK 2.A JB VL 2.B CD, TO BP 3.A TB CC 3.B PP DL 3.C DM, RO MAA Ressourcegruppe GH & MP MA 0. kl. 5.2 SFO primærpersonernes SI-tid i skoleåret : Nedenstående er en oversigt over SFO-personale og deres tid til SI-samarbejdet; Ændringer kan forekomme. Klasse SFO-Primærpædagog Lektioner i alt Timer i alt 0. Kl. JA BG Kl. TDK BV PHA Kl. VL BP Kl. CC MAA DL Ressourcegruppen GH MP MA 0. kl SFO ens Mødedag : Sfo en afholder møder om torsdagen i tidsrummet kl

13 Fælles Kalender Inst-SFO-skole samarbejde /8 kl Planlægningsmøde alle lærere og pædagoger og ledere i indskolingsteamet?/9 kl Orienteringsmøde på Bissebo for store bh børns forældre. Inst.ledere, AB, KF, LJP Oktober Forældresamtaler i inst., overleveringsskema præsenteres Bh pæd september Pædagogisk arrangement Alle lærere, pædagoger og ledere?. november Kl November, uge 45 og 46?. november kl Infomøde for forældre til kommende 0. kl. børn Elektronisk indskrivning Åbent hus for kommende bhkl. børn og forældre i bh.kl. og SFO SL, KF, LJP. MMH Skolens kontor AB, SD, HM, KP, SY, KF, SFO pæd, LJP november PR møde Alle lærere, pædagoger og ledere 3. tirsdag i januar Uge 5 Uge 6 og 7 Mandag i uge 6, kl Mandag og tirsdag i uge 7, kl Brobygningsarrangement Overleveringsskema sendes elektronisk fra bh til SFO (relevant SFO personale læser skemaet og samler evt. tvivlsspørgsmål inden overleveringsmødet) Overlevering inst. sfo Foregår i forb. med et besøg med børnene. Skema i papirform med forældreunderskrift medbringes Lindebo Skovhytten Fastelavnsarrangement Bh storebørnpæd, sfo modtagepæd, bhkl.ledere, YC, LJP, KF Tovholder: MMH, Bh pæd, SFO pæd lærere og pædagoger i indskolingsteamet

14 14 februar Pædagogisk arrangement Alle lærere, pædagoger og ledere Uge 10-11?/? kl ?/? kl ?/3 kl Overlevering af børn med særlige behov (inst. fortæller hvilke børn senest 1 uge før mødet) Skovhytten Lindebo Velkomstmøde for forældre til kommende 0. kl. børn Åbent hus i SFO og bhkl Praktisk info bh.pæd, sfopæd,3 bhkllærere, MMH, KF, MJU, HT m.fl SFO pæd, bhkl lærere, SL, KF, LJP marts Inst. besøger bhkl Lindebo Skovhytten Bh.pæd, bhkl.lærere Marts Inst. besøger SFO (ring og aftal i januar) Bh.pæd, SFOpæd april PR møde Alle lærere, pædagoger og ledere 1. april Overflytning af børn til SFO SFO pædagoger? Store byttedag Bhkl.lærere, SFOpæd (SFObørn og nuværende bhkl.børn bytter for en dag) juni Overlevering 0.a 1.a Komm. 1.kl.læ, bhkl.lærere., primær pæd, LJP, KF,HT, MJU mfl juni Overlevering 0.b 1.b Komm. 1.kl.læ, bhkl.lærere., primær pæd, LJP, KF,HT, MJU mfl juni Overlevering aprilbørn 0.kl Primærpædagog, bhkl.lærere, KF, MMH onsdag d.1?/8 SFObarnet starter i børnehaveklasse Bhkl.lærere, KF I årets løb Skolehjemsamtaler, forældremøder, LP-møder, teammøder, klassekonferencer, evt. spormøder

15 Evaluering af årets samarbejde Fælles skole/ sfo fælles børn For at sikre en fortsat udvikling af samarbejdet mellem lærere & pædagoger i indskolingen udarbejdes der hvert år i starten af februar en evaluering af det forgangne skoleår og evt. handleplan for hvilke fokusområder der skal arbejdes med i det kommende skoleår. Evaluering af indskolingssamarbejdet & udarbejdelse af evt. handleplan for kommende skoleår Status Handleplan Tidsplan

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Principper: Forældresamarbejdet

Principper: Forældresamarbejdet Principper: Forældresamarbejdet Principper - Skolebestyrelsen Besluttet af: Skolebestyrelsen Oktober 2007 Skole-hjem-samarbejdet er et bærende princip på Asgård Skole. Der lægges vægt på dialog mellem

Læs mere

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Center for Børn og Undervisning 2015 Indhold Indledning... 2 1. Mødeaktiviteter for ledere, pædagoger, børnehaveklasseledere

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

Aftale mellem. Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014

Aftale mellem. Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014 Aftale mellem Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014 Skabelon for aftalen 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle

Læs mere

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune Initialer: frf Sag: 306-2015-4375 Dok.: 306-2015-20747 Oprettet: 22. januar 2015 Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen.

ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen. ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen. Studiegruppen har taget udgangspunkt i følgende: Formål for Skole og Dagtilbud frem mod 2014 Rammebetingelser for arbejdet med mål og indholdsbeskrivelser

Læs mere

MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014

MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014 MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014 Deltagere i mødet Børnehaveklasseleder: Nicoline Tams SFO-leder: Søren Toft Jepsen Lærer i indskolingen: Lene Juul Kejser Mortensen Souschef:

Læs mere

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser.

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser. Principper for Slagslunde Skole Kommunikation omkring skolen Handleplaner: Skoleledelsen og skolebestyrelsen udsender en folder til forældrene. Den beskriver skolens mål og giver praktiske oplysninger

Læs mere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Skoleåret 2014/15. Indledning: Skoleafdelingen har med afsæt lov 409 og input og anbefalinger fra arbejdsgruppe 9 udarbejdet udkast

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen 1 Tre overordnede nationale mål! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

BROBYGNING I EGEBJERG når børnene begynder i en ny institution

BROBYGNING I EGEBJERG når børnene begynder i en ny institution BROBYGNING I EGEBJERG når børnene begynder i en ny institution - sådan samarbejder børnehuse, BFO og skole om kontinuitet og sammenhæng ved barnets overgange mellem hjem, institutioner og skole FORMÅLET

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole Principper og visioner for Bjedstrup Skole Bjedstrup Skole Bjedstrupvej 1 8660 Skanderborg tlf. 86 57 71 27 mail: skolens kontor: inr@ry.dk Skoleleder: kpt@ry.dk Kirstin Pinstrup Thomsen Skoleleder Bjedstrup

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen www.odense.dk/dss 2 I Den Sammenhængende

Læs mere

Trivsel på Vissenbjerg skole

Trivsel på Vissenbjerg skole 2009 Trivsel på Vissenbjerg skole En handleplan mod mobning Assens kommune 1. Skolens strategi 1. Vi har fokus på trivsel og vil ikke acceptere mobning på vores skole 2. Vi vil forebyggende og med tidlig

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

Velkomstfolder. Balleskolens fritidsordning Fritidshuset Balle Kirkevej 120 8600 Silkeborg 8970 2121

Velkomstfolder. Balleskolens fritidsordning Fritidshuset Balle Kirkevej 120 8600 Silkeborg 8970 2121 Velkomstfolder Balleskolens fritidsordning Fritidshuset Balle Kirkevej 120 8600 Silkeborg 8970 2121 Legen er en livsvigtig proces for det enkelte menneske. Barndommen er ikke noget, der skal overstås hurtigst

Læs mere

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Indskolingen på Djursvej En kommunal specialskole Indskolingen på Djursvej Djurslandsskolen er placeret på tre adresser: Djursvej i Ørum Djurs, hvor indskoling og mellemtrin samt administration

Læs mere

Frederiksberg Kommunelærerforening

Frederiksberg Kommunelærerforening Notat vedr. Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Efter at have læst KL s rapport Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Frederiksberg Kommune har vi i Frederiksberg

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen Mål og indholdsbeskrivelser SFO Buen og Pilen Indhold Forord Overordnede pædagogiske mål Pædagogisk delmål: trivsel. Pædagogisk delmål mere leg og bevægelse i SFO-en. Beskrivelse af samarbejdet med skoledelen

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

FORSØG MED RULLENDE SKOLESTART ALDERSBLANDEDE GRUPPER. START JANUAR 2005 (2. udgave 010206)

FORSØG MED RULLENDE SKOLESTART ALDERSBLANDEDE GRUPPER. START JANUAR 2005 (2. udgave 010206) FORSØG MED RULLENDE SKOLESTART OG ALDERSBLANDEDE GRUPPER START JANUAR 2005 (2. udgave 010206) 1 Indledning Udvidet skoledag med rullende skolestart har været på Christinelystskolens dagsorden gennem længere

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Skolereform 2014. Frejlev Skole. Sådan gør vi

Skolereform 2014. Frejlev Skole. Sådan gør vi Skolereform 2014 Frejlev Skole Sådan gør vi Til forældre ved Frejlev Skole Fra august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Dette indebærer, at såvel skoledagens form som indhold ser anderledes

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for det pædagogiske arbejde i SFO v/lindegårdsskolen august 2010

Mål og indholdsbeskrivelse for det pædagogiske arbejde i SFO v/lindegårdsskolen august 2010 Mål og indholdsbeskrivelse for det pædagogiske arbejde i SFO v/lindegårdsskolen august 2010 I fritidspædagogikken arbejder vi med at videreudvikle barnets personlighed og sociale kompetencer. Barnets personlige

Læs mere

Transport af elever fra. Lellinge. Kriterier for klassedannelse Fagdage/Temauge SFO. Tydeliggøre rammer for klassedannelse.

Transport af elever fra. Lellinge. Kriterier for klassedannelse Fagdage/Temauge SFO. Tydeliggøre rammer for klassedannelse. For Skolerne Brobygning Lellinge Vemmedrup Udarbejdet af skoleledelsen i samarbejde med skolebestyrelsen til information af forældre til børn på Lellinge Skole samt Vemmedrupskolen i forbindelse med den

Læs mere

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden 17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere i de kommunale folkeskoler i Favrskov Kommune 1. Grundlag Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Brande, 2012 november

Brande, 2012 november Brande, 2012 november TRIVELSESPOLITIK FOR PRÆSTELUNDSKOLEN Værdigrundlag Præstelundskolen vil kendetegnes som en anerkendende skole hvor alle børn og unge er en del af et fællesskab i et inkluderende

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform 1. Gennemgang af forslag om ny skolestruktur i Køge Kommune 2. Gennemgang af hovedoverskrifterne i folkeskolereformen 3. Kommunal proces 4. Proces på

Læs mere

Pædagogiske principper SFO

Pædagogiske principper SFO Pædagogiske principper SFO Spørgsmål mellem barn og pædagog: Lærer man noget i SFO?... Lang pause:. Hele tiden, men man opdager det ikke. Den frie leg I Nordbyskolens SFO skal barnet gennem den "frie leg"først

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Velkommen til Lindebjergskolen

Velkommen til Lindebjergskolen Velkommen til Lindebjergskolen Lindebjergskolen Lindebjergskolen ligger i Gundsølille i dejlig natur med grønne områder og gode legefaciliteter. Vi har nært samarbejde med vores nabo Gundsølillehallen,

Læs mere

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole.

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole. Kastaniehuset Vi vil her på Kastaniehusets hjemmeside dels komme med en del praktiske oplysninger men også fortælle lidt om institutionens historie, vores pædagogik, bevægelsespolitik m.v.. Hvor er vi:

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

Principper på Gribskolen

Principper på Gribskolen Principper på Gribskolen Indholdsfortegnelse Principper... 3 Undervisniningens organisering... 3 Princip for sen klassedannelse ved skolestart... 3 Ved skolestart tilstræbes det at danne homogene klasser.

Læs mere

Samarbejde i Viby lokaldistrikt

Samarbejde i Viby lokaldistrikt Samarbejde i Viby lokaldistrikt Viby Dagtilbud, Kontor: Øster alle 50, 1, tlf. 20 18 55 76 Hjemmeside: www.viby.dagtilbud-aarhus.dk Viby Dagtilbud består af: Børnehuset Moltkesvej, Moltkesvej 2, tlf. 87

Læs mere

Status Strøby og Skelbæk afdelingerne juni 2011

Status Strøby og Skelbæk afdelingerne juni 2011 Status Strøby og Skelbæk afdelingerne juni 2011 Baggrund. Strøbyskolen og Skelbækskolen blev sammenlagte 1. august 2010. De sammenlagte skoler hedder Strøbyskolen. Strøbyskolen består af: Indskolingshuset,

Læs mere

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser:

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser: Åbningstider. Mandag til torsdag fra kl. 14.00-17.00. Fredag fra kl. 14.00-16.00. Mandag til fredag har SFO åben om morgenen fra kl. 6.30-8.00. Udvidet SFO. Fra august er det muligt for elever fra 4. årgang

Læs mere

Viby Skole & folkeskolereformen. Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn?

Viby Skole & folkeskolereformen. Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn? Viby Skole & folkeskolereformen Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn? Dagsorden Hvorfor ny Folkeskolereform? Den længere og mere varieret skoledag Bevægelse i skolen Nye fag og nye

Læs mere

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Marts 2012. Nyhedsbrev nr. 4. Indholdsfortegnelse

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Marts 2012. Nyhedsbrev nr. 4. Indholdsfortegnelse Marts 2012 PÅ VEJ MOD NY SKOLE Nyhedsbrev nr. 4 Indholdsfortegnelse Børnehaveklasserne skal være på Parkvejskolen...2 7. til 9. klasse skal gå på Kajerødskolen næste skoleår...3 Præsentation af den nye

Læs mere

RØDOVRE KOMMUNE n m m ^

RØDOVRE KOMMUNE n m m ^ RØDOVRE KOMMUNE n m m ^ Decentral arbejdstidsaftale for ergoterapeuter og fysioterapeuter på skoleområdet, ansat i Aftaler overordnet for arbejdstidsaftalen ^~ % Overenskomst for ergoterapeuter og fysioterapeuter,

Læs mere

Stoppestedet. Trivsel en forudsætning for læring.

Stoppestedet. Trivsel en forudsætning for læring. Stoppestedet Trivsel en forudsætning for læring. Stoppestedet - Et undervisningstilbud på Broskolen afd. Bøgehøj. - Formål Hvis en elev i en periode har brug for særlig opmærksomhed og støtte, er der mulighed

Læs mere

1 Samarbejdet mellem skole og hjem

1 Samarbejdet mellem skole og hjem 1 Samarbejdet mellem skole og hjem Skole-hjem samarbejdet praktiseres under mange former som fx Forældremøder Skole-hjem samtaler med fokus på underretning om elevens udbytte af undervisningen og alsidige

Læs mere

Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10

Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10 Kvalitetsrapport for Frisholm Skole, skoleåret 9/ Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 9/ Dette er Frisholm Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 9/. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad

Læs mere

Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole

Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.: 1 b. Skolen skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene, jf. 38, om sit syn på

Læs mere

Antimobbestrategi for Petersmindeskolen

Antimobbestrategi for Petersmindeskolen Antimobbestrategi for Petersmindeskolen Mobning foregår i fællesskaber og løses i fællesskaber Hvad forstår vi ved TRIVSEL? At alle på skolen oplever nærvær og anerkendelse. At alle oplever, at fællesskab

Læs mere

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter Mål- og indholdsbeskrivelse for Brøndbyvester SFO 1 Mål- og indholdsbeskrivelse hvorfor og hvordan? Kommunalbestyrelsen ønsker at skabe en sammenhæng mellem de politiske beslutninger; først og fremmest

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Nymarksskolen baserer sit pædagogiske arbejde på overbevisningen om, at barnet eller den unge er et unikt menneske. Dette Menneske skal føle sig set

Læs mere

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der

Læs mere

Kommunale retningslinjer for overgang fra dagtilbud til sfo og børnehaveklasse.

Kommunale retningslinjer for overgang fra dagtilbud til sfo og børnehaveklasse. Kommunale retningslinjer for overgang fra dagtilbud til sfo og børnehaveklasse. Indledning... 1 Formål... 2 2.1. Kronologisk oversigt over minimumsaktiviteter... 3 2.2. Planlægning i skoledistriktet...

Læs mere

Pædagogisk kontinuitet i overgangen fra børnehave til skole og SFO

Pædagogisk kontinuitet i overgangen fra børnehave til skole og SFO Pædagogisk kontinuitet i overgangen fra børnehave til skole og SFO Fra børnehaven til s kol eo gs FO Pædagogisk kontinuitet i overgangen fra børnehave til skole og SFO Indledning... 3 Modellens bærende

Læs mere

Principper for Højvangskolens virksomhed

Principper for Højvangskolens virksomhed Principper for Højvangskolens virksomhed Vedtaget i Skolebestyrelsen 03.02.2011 Rev. 15-04-2013 1 Indhold: Indhold:... 2 Højvangskolens motto... 3 Overordnede, pædagogiske principper... 3 Principper for

Læs mere

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE TIL BØRN OG FORÆLDRE Informationsfolder SÆBYGAARDSKOLEN SFO - Sæbygaardvej 34, 9300 Sæby ATHENE 4021 0813 - APOLLON 4021 3913 Olympen Sæbygaardskolens SFO Indhold Kære forældre... 3 Personale... 4 Generel

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN

FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN 2 Forord FORORD Folkeskolen er midt i en stor omstilling. Et af reformens centrale elementer

Læs mere

Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted.

Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted. Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted. 1 Indholdsfortegnelse Forside s. 1 Indholdsfortegnelse s. 2 Præsentation af Regnbuen s. 3 Regnbuens

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning Folkeskolereformen Indhold og udmøntning Aftale om et fagligt løft af folkeskolen Aftale mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen (7. juni 2013) Ny forligskreds

Læs mere

Trivselspolitik. Kjellerup Skole

Trivselspolitik. Kjellerup Skole Trivselspolitik Kjellerup Skole Trivselspolitik på Kjellerup Skole Ved skoleårets start 2006 var der udarbejdet et hæfte, som var blevet til på baggrund af drøftelser i elevråd, pædagogisk råd og skolebestyrelse.

Læs mere

Gelsted Skoles Kvalitetsrapport

Gelsted Skoles Kvalitetsrapport AKT Støtteundervisning Forebyggelse Vejledere Trivsel Gelsted Skoles Kvalitetsrapport Gelsted Skoles samlede inklusionsindsats skoleåret 2011-2012 Klasselærerens generelle indsats Klasselærerens arbejde

Læs mere

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre Stensnæsskolen Skoleåret 2015-16 Juli 2015 Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7 I dette nummer: Skoleåret 2015-16 1 Rullende indskoling 2 Personale 2 Møde-/bustider 3 1. skoledag 4 Hjemmeside mm. 4 Kontaktlærerordning

Læs mere

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Indledning Denne samarbejdsaftale omfatter kommende skolebørn i Sønderbroskolens skoledistrikt. Samarbejdsaftalen er baseret på

Læs mere

Ødis Skole. Værdigrundlag

Ødis Skole. Værdigrundlag Ødis Skole Værdigrundlag Indhold Indledning... 4 Fremtidige mål... Værdiformulering... 5 6 Sådan arbejder vi med vores værdier... 8 - Trivsel... 8 - Læsning... 9 - Naturen... 10 - Fællesskab... 12 - Kreativitet...

Læs mere

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde Hurup Skoles skole-hjemsamarbejde Dato 14-05-2014 Skole-hjemsamarbejde Skolen anser et gensidigt forpligtende skole-hjemsamarbejde for at være den vigtigste forudsætning for, at eleven trives i skolen

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41 BESTYRELSEN. Da børnehaven hører under skolen, har vi fået dispensation til at få to forældrevalgte repræsentanter fra børnehuset med i skolebestyrelsen, som er på valg hvert andet år. KOMMENDE SKOLEBØRN.

Læs mere

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens SFO Mail.kongsbjergsfo@kolding.dk TLF. 1 29279264 Kongsbjergskolens SFOs Mål og indholdsplaner. Vi ønsker med vores mål og indholdsplaner

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

Projektplan. I Assens Kommune lykkes alle børn. Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/2012 + 2012/2013 + 2013/2014

Projektplan. I Assens Kommune lykkes alle børn. Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/2012 + 2012/2013 + 2013/2014 Projektplan Projekts navn I Assens Kommune lykkes alle børn Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/2012 + 2012/2013 + 2013/2014 Baggrund Tallerupskolens Udviklingsstrategi tager afsæt i: Assens Kommunes

Læs mere

DEN SAMORDNEDE INDSKOLING2008

DEN SAMORDNEDE INDSKOLING2008 DEN SAMORDNEDE INDSKOLING2008 1 Indhold Den Samordnede Indskoling Den samordnede Indskoling............ 3 Indskolningen.......................... 4 Teori bliver praksis...................... 5 Vælg mere

Læs mere

Ugen der gik Uge 23 Folkeskolereform, nye arbejdstidsregler og Hellum FRI del 2 ikke

Ugen der gik Uge 23 Folkeskolereform, nye arbejdstidsregler og Hellum FRI del 2 ikke Ugen der gik Uge 23 Folkeskolereform, nye arbejdstidsregler og Hellum FRI del 2 Sommerferien nærmer sig og dermed også næste skoleår. Et skoleår, hvor en ny Folkeskolereform og nye arbejdstidsregler for

Læs mere

Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren

Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren SKABELON FOR MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO Navn på SFO Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren Basisoplysninger Alderstrin/klassetrin omfattet af SFO: 0.kl.-3.kl. Antal børn i SFO en: 96 SFO ens normering:

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 2. Elevråd (LC dagsorden) 3. Opfølgning fra sidste

Læs mere

Aftale om årsnorm for pædagoger ansat på daginstitutionsområdet i Fredericia kommune 2015-2016. Aftale mellem Fredericia Kommune og BUPL Sydjylland

Aftale om årsnorm for pædagoger ansat på daginstitutionsområdet i Fredericia kommune 2015-2016. Aftale mellem Fredericia Kommune og BUPL Sydjylland Aftale om årsnorm for pædagoger ansat på daginstitutionsområdet i Fredericia kommune 2015-2016 Aftale mellem Fredericia Kommune og BUPL Sydjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Målgruppe...

Læs mere

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Sfo v/ Virum Skole Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Velkommen til Virum Skoles Sfo Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til vores skolefritidsordning. Vi håber,

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.: 09/2981

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.: 09/2981 SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Oplæg til mål- og indholdsbeskrivelser for SFO-området Til: Børneudvalget og Byrådet Dato: Version 5. oktober 2009 Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.: 09/2981

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune

Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune Inden for rammerne af mål- og indholdsbeskrivelsen udfyldes det lokale råderum for den enkelte skolefritidsordning gennem skolebestyrelsens

Læs mere

Inklusion trivsel Sådan gør vi

Inklusion trivsel Sådan gør vi Inklusion trivsel Sådan gør vi s definition af inklusion At være inkluderet betyder, at man oplever sig som deltager i et fællesskab. Inklusion handler ikke kun om at rumme eller integrere. Inklusion handler

Læs mere

Årsplan for Børnehaveklassen 2014-2015

Årsplan for Børnehaveklassen 2014-2015 1 Årsplan for Børnehaveklassen 2014-2015 Børnehaveklasseledere : Berit Albeck og Anette Sørensen. 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Emne oversigt---------------------------------------------------------------------------s

Læs mere

Principkatalog Korskildeskolen

Principkatalog Korskildeskolen Principkatalog Korskildeskolen 1 VÆRDIGRUNDLAG KORSKILDESKOLEN Respekt: For Korskildeskolen betyder det, at respekten er bærende i samarbejdet mellem elever, forældre og personale. Vi anerkender hinandens

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014.

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. Denne plan redegør for evalueringsresultaterne og opfølgningsplan på Tybjerg Privatskole for kalenderåret 2014. Den er afsluttet og offentliggjort på skolens hjemmeside,

Læs mere

I praktik på Børnenes Friskole 2013-14. Uddannelsesplan for 1.årsstuderende på læreruddannelsen LU 13

I praktik på Børnenes Friskole 2013-14. Uddannelsesplan for 1.årsstuderende på læreruddannelsen LU 13 I praktik på Børnenes Friskole 2013-14 Uddannelsesplan for 1.årsstuderende på læreruddannelsen LU 13 Kære studerende Velkommen på Børnenes Friskole. Vi håber, I får nogle ind- holdsrige, udviklende og

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skolens navn: Gjern Skole. Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning:

Kvalitetsrapport. Skolens navn: Gjern Skole. Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Skolens navn: Gjern Skole Kvalitetsrapport Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Gjern skoles mål: at skolen udvikler sig i et demokratisk forum af elever, lærere og forældre. at eleverne

Læs mere

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014 Forståelsespapir Den 10. marts 2014 Samarbejdsgrundlag mellem Lejre Kommune og Lejre Lærerforening - den fælles forståelse af læreres og børnehaveklasselederes arbejdstidsregler i skoleåret 2014-2015 Indledning

Læs mere

Antimobbestrategi for Kongevejens Skole. Gældende fra Januar 2013

Antimobbestrategi for Kongevejens Skole. Gældende fra Januar 2013 KONGEVEJENS SKOLE Antimobbestrategi for Kongevejens Skole Gældende fra Januar 2013 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil sikre et trygt undervisningsmiljø, hvor børn og unge trives og

Læs mere

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme mellem Lærerkreds Nord og Frederikshavn Kommune om udmøntningen af arbejdstidsbestemmelserne, Lov 409, gældende for

Læs mere