INDSKOLINGS- SAMARBEJDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDSKOLINGS- SAMARBEJDE"

Transkript

1 INDSKOLINGS- SAMARBEJDE FÆLLES SKOLE/SFO FÆLLES BØRN

2 2 Indholdsfortegnelse 1.0 Indskolingshæftet For Skoleåret Formål med indskolingssamarbejdet: Indskolings-samarbejdet på Havdrup skole Rammer for samarbejde: Tid til samarbejde til skolepædagoger: a Samarbejdsbånd: b Daglig overlevering fra skole til sfo: c Forberedelse m.m d Samlet timetildeling e Tidsberegning for SFO-pædagogernes i skoleåret udregnet i lektioner Tid til samarbejde til lærere a Børnehaveklasseledernes deltagelse i førskoleaktiviteter i sfo en Roller, teamsamarbejde & fælles planlægning/forberedelse: a Roller og samarbejde b Pædagogens deltagelse i undervisningen: c Ressourcepædagogerne: d Planlægning af skoleårets samarbejde m.m Afvigelser a Vikaropgaver b Sygdom og andet fravær: c Særaftaler: Fastelavnsaftale Tid: Indhold: Ansvar: Andre aftaler a Udlån af lokaler og lignende: b Kommunikation / beskeder: Samarbejde mellem børnehaver, SFO og skole Overlevering Brobygning Oversigter Personaleoversigt i skoleåret : SFO primærpersonernes SI-tid i skoleåret : SFO ens Mødedag : Fælles Kalender Inst-SFO-skole samarbejde Evaluering af årets samarbejde Fælles skole/ sfo fælles børn... 15

3 3 1.0 Indskolingshæftet For Skoleåret Dette hæfte beskriver rammerne for lærer-pædagog-samarbejdet på Havdrup skole, således som de aftales for skoleåret Det foreslås at hæftet godkendes, og løbende redigeres via MED-udvalget. Arbejdet med denne udgave er påbegyndt oktober 2012 og ønskes færdig i foråret 2013 således at aftalen kan implementeres i forbindelse med skoleåret Hæftet ønskes placeret på skolens intranet i mappen Indskolingssamarbejde, og bør være tilgængelig for både personale og forældre. Skoleårets samarbejde evalueres i februar/marts, og evt. ændringer indarbejdes i næste års indskolingshæfte. Sfo-lederen og afdelingslederen på skolen er ansvarlige for evalueringsprocessen. 2.0 Formål med indskolingssamarbejdet: Byrådet besluttede i 2003, at der på kommunens skoler skal arbejdes med begrebet samlet indskoling (SI), hvor samarbejdet mellem skole og fritid foregår på tværs af fagskel og er baseret på en tanke om helhed og sammenhæng i børnenes liv. SI omfatter børnene fra og med børnehaveklassen til og med 3. klasse. De overordnede mål for SI er vedtaget af byrådet, mens det er op til den enkelte skole at udmønte disse mål. Konkret er de opstillede mål 1. Et højere fagligt niveau. Hermed forstås En bredere erfaring hos barnet, der bygger på det bedste fra lærere og pædagogers boglige, praktiske og musiske felter. Dette medfører, at Den enkelte elev kan udvikle sig optimalt, såvel kundskabsmæssigt som socialt. Ressourcerne kan bruges bedre, når lærere og pædagoger samarbejder om planlægning og gennemførelse af længerevarende forløb, såsom emnearbejder, projektarbejder m.v. Ved emneog projektarbejde skal sikres, at fagligheden er i fokus. 2. Større sammenhæng i børnenes hverdag. Hermed forstås De samme lærere og pædagoger samarbejder i længerevarende forløb på tværs af traditionelle faggrænser. At fremme et ligeværdigt samarbejde mellem lærere og pædagoger omkring det enkelte barn. Dette medfører, at Børnenes hverdag må struktureres, så skellet mellem leg og læring vurderes og formuleres ud fra børnenes oplevelser. Læreres og pædagogers faglighed supplerer hinanden. Hverdagen kan forlænges i forhold til den nuværende skoledag, således at der skabes mulighed for at igangværende projekter kan videreudvikles og evt. færdiggøres.

4 4 3. Flere kreative muligheder i et tværfagligt miljø. Hermed forstås Et stimulerende miljø, hvor tingene beriger og påvirker hinanden. Et fysisk læringsmiljø, hvor værksteder, udearealer, køkken osv. udnyttes maksimalt og i hele dagens længde. Dette medfører En hverdag, hvor eleverne i højere grad kan arbejde udforskende og praktisk eksperimenterende. Læreres og pædagogers funktion ændres fra formidlere til vejledere. De fysiske rammer udformes, så de i lige høj grad tilgodeser elevernes mulighed for at arbejde individuelt, i mindre grupper og på klassebasis. 4. Bedre muligheder for udvikling af samværskulturen. Hermed forstås En fælles børne- og voksenkultur baseret på fornuft og hensyntagen og fælles forpligtende samværsregler. Dette medfører, at Samværs- og adfærdsregler diskuteres og integreres i husets rytme og omfatter både lærings- og fritidssituationer. De voksne må være deres rolle som troværdige modeller bevidst ved at gå foran som gode eksempler i hverdagen. 5. Større sammenhæng i forældrenes indflydelse på og medvirken i hele barnets hverdag. Hermed forstås Forældrene har medansvar i bestræbelserne på at skabe en helhed for barnet. Barnets udgangspunkt, hjemmet, forældrene, søskende, er vigtige elementer i hverdagen på skolen. Dette medfører Et tæt og forpligtende samarbejde mellem skole/sfo og hjem, hvor begge parter understøtter bestræbelserne på at skabe sammenhæng i barnets hverdag. At der kan planlæggeset samlet skole/sfo forældremøde og konsultation. 6. Muligheder for at skabe et udviklingsmiljø, hvor alt ikke er undervisning og alt ikke er fritid. Hermed forstås, at Hverdagen indrettes på en sådan måde, at leg veksler med læring. Overgangene mellem fag og fritid er fleksible men alligevel definerede. Dette medfører, at Hverdagen planlægges og struktureres, så børnene sikres muligheder for selv at finde på og bruge deres kreativitet, spontanitet og fantasi. Det, man traditionelt forstår ved fritid, bibeholdes.

5 5 3.0 Indskolings-samarbejdet på Havdrup skole På Havdrup skole foregår samarbejdet konkret i den daglige undervisning, morgenåbningen & fritidsdelen på SFO en, specifikke omlagte dage og i diverse mødefora, hvilket alt sammen uddybes i de følgende afsnit. 3.1 Rammer for samarbejde: De overordnede rammer for samarbejde mellem lærere og pædagoger aftales i MED-udvalget, hvor lærer/pædagogsamarbejdet bør være et fast punkt på MED-udvalgets dagsorden, således at det kontinuerligt evalueres og udvikles. Forud for hvert skoleår, udfærdiges en oversigt over de konkrete forhold vedrørende kommende skoleår, som fx omlagte dage m.m. og det øvrige indskolingssamarbejde evalueres/tilpasses. Dette skal være klar i maj måned, og indarbejdes i indskolingshæftet, der så godkendes i MED-udvalget. 3.2 Tid til samarbejde til skolepædagoger: Alle SFO-primærpædagoger har i årsnormen for skole/sfo-året, fået afsat tid til deltagelse i undervisningen. På 0. klassetrin, er der afsat 40 lektioner pr. klasse. o 32 lekt./16 uger afvikles i perioden fra uge 43 9 (28. februar), i et ugentligt samarbejdsbånd på 2 lektioner. o De 8 resterende timer kan bruges indenfor perioden fra august til juni. På 1. & 2. klassetrin, er der afsat 70 lektioner pr. klasse. o 40 lekt./ 20 uger afvikles i perioden fra uge 38-9) 9. september 28. februar, i et ugentligt samarbejdsbånd på 2 lektioner. o De øvrige 30 timer afvikles, efter aftale med læreren, i perioden august juni. På 3. klassetrin, er der afsat 60 lektioner pr. klasse. o 40 lekt/ 20 uger aafvikles i perioden fra uge 38 9) 9. september 28. februar, i et ugentligt samarbejdsbånd på 2 lektioner. o De øvrige 20 timer afvikles, efter aftale med læreren, i perioden august medio februar Til ressourcegruppen er der afsat 50 lektioner pr. ressourcemedarbejder til specialpædagogisk bistand. o Afvikles i perioden august januar o Til Projekt Tryg Skolestart er der afsat en pulje på xx timer. der kan anvendes i forbindelse med skolestart som et supplement omkring 0. klasserne, fx første torsdag og fredag 3.2 a Samarbejdsbånd: Samarbejdsbåndet placeres i perioden fra 1. september til omkring 1. marts. For 0. klasserne i perioden fra uge 43 og frem til 1. marts.(ikke i omlagte uger) Samarbejdsbåndet kører med 2 lektioner pr. uge i 20 skoleuger (16 uger i 0. kl.) og de nævnte lektioner skal jf. overenskomstens aftale om arbejdstidsregler 5 stk. 3 omregnes, således: For uddannede pædagoger omregnes en lektion af 45 minutter således at den indregnes i årsnormen med 1,3 tilsynstime. For pædagogmedhjælpere, der indgår i indskolingen, er omregningsfaktoren 1,1 tilsynstime pr. lektion af 45 minutters varighed. Ved opgørelse af timerne til varetagelse af specialpædagogisk bistand omregnes en lektion af 45 minutter til 1,5 tilsynstime for både pædagoger og Pædagogmedhjælpere.

6 6 Samarbejdsbåndet tænkes ind i skemalægningen således at der placeres dobbeltlektioner i fx dansk, for hele årgangen, mandag, tirsdag, onsdag eller fredag i 3. & 4. lektion. Den endelige placering, dvs. hvilke dage pædagogerne deltager i de forskellige klasser, kan således aftales på planlægningsmødet i starten af skoleåret. Disse lektioner vil være bemandede med så mange personaler at det vil muliggøre nytænkning i forhold til at ind-/niveaudele eleverne/hele årgangen i grupper, fx ift. kompetencer, faglighed, køn m.m., med fokus på at tilgodese både de stærke og de svage elever. Det giver også bedre muligheder for at bruge de ressourcer/kompetencer der findes blandt såvel lærere som pædagoger på bedst mulig vis. 3.2 b Daglig overlevering fra skole til sfo: I forbindelse med deltagelse i samarbejdsbåndet er der en naturlig overlevering fra skoledelen til sfo-delen. Samtidig vil pædagogen spise sammen med klassen fra kl og kan bruge denne tid til hygge/snak/nærvær med børnegruppen. Resten af skoleåret tilstræbes det at der dagligt gennemføres en kort overlevering i tidsrummet hvor børnene spiser nemlig fra kl hvor sfo-personalet kommer over i klassen. I 0. klasse vil der så samtidig være mulighed for at krydse børnene ind i skolen, og følge dem i samlet flok i sfo. 3.2 c Forberedelse m.m. Når SFO-personale deltager undervisningstiden i indskolingen, er der i arbejdstidsaftalen/omregningsfaktoren på hhv. 1,3 time for pædagoger og 1,1 time for medhjælpere pr. lektion, taget højde for tid til individuel forberedelse og efterbehandling, ligesom tilrettelæggelse og planlægning indgår i denne tid; Det betyder kort fortalt, at pædagogernes tid til disse opgaver ligger i omregningsfaktoren og at pædagogerne altså har forberedelsestid! Herudover er der rådighedstid til øvrige opgaver, der bl.a. dækker deltagelse i diverse møder, arrangementer, oprydning, indkøb og lignende. 3.2 d Samlet timetildeling. Nedenstående timer er altså den samlede timepulje pr. SFO-pædagog i skoleåret og dækker som udgangspunkt pædagogens deltagelse indskolingssamarbejdet. En pulje på henholdsvis 40 lektioner for kl. og 32 lektioner for 0. kl. anvendes til at sikre den kontinuerlige kontakt mellem skole og sfo. Timernes placering fremgår af afsnittet Tid til samarbejde.. De skemalagte lektioner kan i enkelte tilfælde, efter aftale med ledelsen, samles til hele dage, såfremt dette ønskes af skolepædagogen og teamet. Aftale om anvendelse af timerne skal foreligge senest 1. september 2013, og skal godkendes af ledelsen. SFO-pædagoger der ansættes senere end 1. august reguleres forholdsmæssigt i timetallet til lærer/pædagog-samarbejdet.

7 7 3.2 e Tidsberegning for SFO-pædagogernes i skoleåret udregnet i lektioner Periode/Dag. 0. kl kl. Ressource -gruppe Bemærkningr Lektioner der placeres i samarbejdsbåndet - inden for den aftalte periode Pulje til deltagelse i arrangementer, ture, varetagelse af andre funktioner m.m. Samlet forbrug til deltagelse i undervisningen Fastlægges efter gældende regler, som fremgår af afsnittet om Samarbejdsbånd Aftales mellem lærer og pædagog. Aftale om evt. specialpædagogiske funktioner m.m. skal gå via ledelsen. Lektioner = omregnes med faktor 1,3, 1,5 el. 1,1 Skolehjemsamtaler Rådighedstid Specialopgaver i indskolingssamarbejdet 50 Akkord der kan anvendes til specialpædagogiske opgaver. Omregningsfaktor for disse er 1, Tid til samarbejde til lærere For lærerne er individuel og fælles forberedelse, mødevirksomhed, forældrearrangementer mm indregnet i faktortiden. 3.3 a Børnehaveklasseledernes deltagelse i førskoleaktiviteter i sfo en I perioden fra 1. maj frem til 30. juni aftales 16 aktivitetsdage á 1 lektion - hvor 2 børnehaveklasseledere deltager i førskoleaktiviteterne i sfo en. Planlægningen af disse aktiviteter foregår i fællesskab, pædagoger og børnehaveklasseledere i mellem, og tidsplanen afleveres til ledelsen senest Før-skole-timerne normeres således med 2 bh.kl.-ledere og 4 pædagoger. For skoleåret 2013/14 aftales placeringen senest 1. sept Aftale i skoleåret Undervisningen foregår mandag og torsdag i 3. lektion fra uge (maj juni) 2 børnehaveklasseledere og 4 SFO-pædagoger planlægger og gennemfører de 16 lektioner. Børnene deles i 2 storgrupper med 1 børnehaveklasseleder og 2 SFO pædagoger til hver. Nuværende børnehaveklasser undervises af en børnehaveklasseleder, KP, SY og så vidt det er muligt en nedordningslærer. De 3 børnehaveklasseledere (+ evt. ass) fordeler før-skole undervisningen mellem sig.

8 8 3.4 Roller, teamsamarbejde & fælles planlægning/forberedelse: 3.4 a Roller og samarbejde Lærere og pædagoger i den enkelte klasse/team, har store frihedsgrader til sammen at aftale, hvordan samarbejdet gribes an. Begge parter kommer med deres faglige bidrag, kompetencer og kendskab til eleverne, idet der ofte fokuseres på forskellige aspekter af elevens udvikling. Dette kan der drages stor fordel af i det daglige arbejde med eleverne. Læreren har det overordnede ansvar for undervisningen, der skal kunne relateres til fagets mål og er således hovedkraften rent undervisningsmæssigt. Pædagogens primære rolle i undervisningen, er at tage pædagogisk medansvar for elevernes gennemførelse af denne og således bringe sin fritids- og socialpædagogiske viden om børnegruppen/det enkelte barn i anvendelse i undervisningen, med det mål for øje at støtte, opmuntre og hjælpe børnene på bedst mulig måde. Pædagogens udgangspunkt er således at støtte op om børnegruppen og derigennem også det enkelte barn i undervisnings-sammenhæng, både i.f.t. læring og social udvikling. Underviserne arbejder i team og i lærer-pædagogsamarbejdet inddrages pædagogen i den enkelte klasses teamsamarbejde omkring klassens elever i de skemalagte uger. Fx bør der indtænkes nogle møder mellem klasselæreren og pædagogen til videndeling omkring børnegruppen/klassen, samt nogle team og spormøder med deltagelse af pædagogerne. Teammøderne bruges til fælles planlægning/forberedelse og spormøderne danner grundlaget for samarbejdet om det kommende lokalefællesskab Der påhviler den enkelte pædagog og lærer, en forpligtelse til at få dette samarbejde tilpasset tidsmæssigt til det øvrige teamsamarbejde, hvor pædagogen ikke deltager, således at begge parter kan overskue, hvad samarbejdet drejer sig om, og sikrer en kontinuerlig dialog omkring både klassen som helhed, de enkelte børn og hvorledes pædagogen ser sine muligheder for at bidrage til helheden. Der er mulighed for stor selvstændighed, så længe forudsætningerne for samarbejdet overholdes. I.f.m. samarbejdet skal det nævnes, at både lærere og pædagoger har individuel forberedelsestid. 3.4 b Pædagogens deltagelse i undervisningen: Den enkelte SFO-pædagog er i undervisningen tilknyttet den klasse, som pædagogen i SFO-regi fungerer som primærpædagog for. Det tilstræbes at kontakpersonerne følger med klassen igennem indskolingsårene. Antallet af lektioner SFO-pædagogen skal være medvirkende i skoledelen i udregnes og godkendes i forbindelse med den årlige evaluering af samarbejdet i MED-regi. Pædagogens deltagelse skal fortrinsvis foregå i tidrummet fra lektion, og i umiddelbar tilknytning til pædagogens mødetid på sfo en. Som nævnt placeres 40 timer i et samarbejdsbånd, og placeringen af de resterende timer aftales mellem den enkelte pædagog og læreren/teamet. I indeværende år er torsdage pædagogfri dage, idet SFO ernes mødevirksomhed er henlagt til torsdage i tidsrummet Herudover vil der i skoleåret være specifikke dage, hvor SFO en afvikler møder/kurser og pædagogerne derfor ikke deltager i undervisningen; De specifikke datoer optræder sidst i dette hæfte, eller meddeles hurtigst muligt til de berørte klasseteams/lærere. 3.4 c Ressourcepædagogerne: Ressourcepædagogerne kan, i perioden fra august til og med december bruges til mere målrettede pædagogiske indsatser i indskolingen. Opgaverne skal primært være fokuserede på elev/børnegrupper med henblik på: - Opstarten i 0. klasse sikre den nødvendige støtte i overgangen fra sfo til skole

9 9 - At skabe bedre trivsel, styrke relationerne i klassen og derved skabe et godt og trygt undervisningsmiljø - At sikre muligheden for at arbejde i projekter på tværs af klasser, årgange & skole/sfo-tid 3.4 d Planlægning af skoleårets samarbejde m.m. Indskolingssamarbejdet omfatter som udgangspunkt følgende mødevirksomhed Planlægningsmøde - Afholdes senest 01, september. Til dette møde har klassens lærere/teamet forberedt en faglig årsplan i oversigtsform (ikke en aktivitetsoversigt); Klassens lærere/teamet og pædagoger har forberedt ideer til mål for det sociale ( socialpædagogiske ) arbejde i klassen og de fastlægger årsplanmålene for klassen med udgangspunkt i elevgruppen, herunder også hvordan de vil gribe samarbejdet an, dvs. hvordan pædagogens indsats skal indgå i dette arbejde. Lærere og pædagoger aftaler således på baggrund af ovenstående, hvordan og hvornår pædagogen skal deltage i undervisningen, både i forhold til de fastlagte samarbejdsbånd og de resterende timer. På mødet deltager repræsentanter for skolens ledelse. Mødet afvikles torsdag d august 2013 kl Til planlægningsmødet skal rammerne for samarbejdet ligge klar, herunder tidsforbrug til Indskolingssamarbejdet, skema, gensidige mødedatoer og lignende. Skole-hjem-samtaler. Forældresamtaler skal gennemføres i fællesskab, dvs. at lærere og pædagoger forbereder og gennemfører samtalerne sammen. Rammer og datoer for årets forældresamtaler aftales på planlægningsmøderne i skoleårets start og det med hensyntagen til - SFO ens primærpædagog deltager i skoleårets første forældresamtaler for klasse. - Forældresamtaler med deltagelse af SFO ens primærpædagog kan ikke starte tidligere end kl Klassekonferencer Der afholdes såkaldte klassekonferencer for årgang, hvor den enkelte klasses elever gennemgås og hvor lærere, pædagoger og ledelse udveksler viden om klassen og dens elever. Ansvarlig for indkaldelse og afvikling af klassekonferencer er afdelingslederen for indskolingen i samarbejde med SFO-lederen. Teammøder Fælles planlægning af pædagogernes deltagelse i undervisningen, herunder i båndtimerne. LP møder Her analyseres problemstillinger omkring enkelte børn og grupper og der planlægges handleforløb.

10 10 Spormøder Det tilstræbes at pædagogerne fx 2 pædagoger deltager i spormøde minimum 2 gange årligt for at understøtte samarbejdet omkring lokalefællesskab. 3.5 Afvigelser 3.5 a Vikaropgaver Pædagog-ressourcerne i undervisningen og i Ressourcegruppen må og skal ikke anvendes til vikardækning af lærerfravær. I særlige tilfælde (f.eks. kursusvirksomhed for et helt team), kan der ved ledelsesbeslutning dispenseres, således at årgangens elever samles i SFO-regi i den planlagte undervisningstid. I sådanne tilfælde planlægges og varetages tilsynet af årgangens SFO-pædagoger og det med gældende omregningsfaktor fra normal undervisningstids start og indtil normal SFO-åbningstid; Det tidsmæssige merforbrug tages fra eksisterende tid til indskolingssamarbejdet. 3.5 b Sygdom og andet fravær: Sygdom i.f.m. deltagelse i undervisningen, skal indtelefoneres til skolens kontor senest kl på første fraværsdag og det på tlf.nr / SFO-pædagoger, der er fraværende i undervisningen pga. sygdom, ferie, kursusvirksomhed eller lignende vikardækkes ikke. 3.5 c Særaftaler: Eleverne må ikke sendes fra undervisning til SFO før kl (også i omlagte uger), med mindre der er blevet indgået en særskilt aftale. I tilfælde af SFO-pædagogers sygdom ved særskilte aftaler, skal SFO-pædagogen sørge for at læreren får besked og ansvaret for eleverne påhviler nu læreren. 3.6 Fastelavnsaftale Tid: Fastelavn fejres fastelavnsmandag - undtaget når denne falder i vinterferien - for hele indskolingen. Indhold: lektion bruges i skolen på klargøring med udklædning mv. Kl er der fastelavnsfest for alle indskolingsbørn på SFO (også de der ikke er tilmeldt SFO). Til fastelavnsfesten er der tøndeslagning, evt. udklædningskonkurrence og saftevand + bolle til alle børn. De lærere der underviser i 5. og 6. lektion følger klassen. Der udsendes invitation til børn/forældre. Ansvar: Der nedsættes et fastelavnsudvalg med personale fra skole og SFO Invitation: fastelavnsudvalg. Køller, saft + boller: SFO. Tønder: bestilling - kontoret. Maling- lærerne. Ophængning SFO

11 Andre aftaler 3.7 a Udlån af lokaler og lignende: Aftale om udlån af lokaler, legepladser etc. i forbindelse med undervisningen, sker direkte mellem den enkelte lærer (team) og SFO en. 3.7 b Kommunikation / beskeder: For at sikre en optimal kommunikation mellem SFO og undervisningsdelen, er det i MED-udvalget besluttet, at beskeder mellem lærer & pædagog skal være skriftlige og sendes via lærerintra. Beskeder til SFO en som helhed kan sendes til ledelsen via lærerintra, på en af nedenstående -adresser eller afleveres i papirform i SFO ens postbakke på skolens kontor. 4.0 Samarbejde mellem børnehaver, SFO og skole 4.1 Overlevering Overlevering af informationer fra børnehaver til SFO/skole om børn, der skal starte i børnehaveklase efter sommerferien foregår i et struktureret samarbejde. I uge 5 sender børnehaverne overleveringsskema for hvert barn elektronisk til SFO. Relevant SFO personale læser skemaet og samler evt. tvivlsspørgsmål inden overleveringsmødet. SFO lægger skema for børn med særlige behov i børnegruppens samlemappe på Intra. Generel overlevering foregår i forbindelse med besøg af børnehaverne i SFO. Skema i papirform med forældreunderskrift medbringes. Overlevering af børn med særlige behov foregår på møder i uge 10 og Brobygning Brobygningsarrangement foregår 3. tirsdag i januar. I arrangementet deltager storebørnspædagoger fra børnehaverne, SFO modtagepædagoger, bhkl. ledere, distriktsleder, SFO leder og indskolingsleder. Formålet er at lave brobygning omkring årets konkrete børnegruppe.

12 Oversigter 5.1 Personaleoversigt i skoleåret : Nedenstående er en oversigt over personale i Indskolingssamarbejdet; Ændringer kan forekomme. Klasse Klasselærere SFO Primærpædagog 0.A AB, KP JA 0.B HM, SD, SY BG 1.A AJ BV 1.B BE PHA 1.C AW TDK 2.A JB VL 2.B CD, TO BP 3.A TB CC 3.B PP DL 3.C DM, RO MAA Ressourcegruppe GH & MP MA 0. kl. 5.2 SFO primærpersonernes SI-tid i skoleåret : Nedenstående er en oversigt over SFO-personale og deres tid til SI-samarbejdet; Ændringer kan forekomme. Klasse SFO-Primærpædagog Lektioner i alt Timer i alt 0. Kl. JA BG Kl. TDK BV PHA Kl. VL BP Kl. CC MAA DL Ressourcegruppen GH MP MA 0. kl SFO ens Mødedag : Sfo en afholder møder om torsdagen i tidsrummet kl

13 Fælles Kalender Inst-SFO-skole samarbejde /8 kl Planlægningsmøde alle lærere og pædagoger og ledere i indskolingsteamet?/9 kl Orienteringsmøde på Bissebo for store bh børns forældre. Inst.ledere, AB, KF, LJP Oktober Forældresamtaler i inst., overleveringsskema præsenteres Bh pæd september Pædagogisk arrangement Alle lærere, pædagoger og ledere?. november Kl November, uge 45 og 46?. november kl Infomøde for forældre til kommende 0. kl. børn Elektronisk indskrivning Åbent hus for kommende bhkl. børn og forældre i bh.kl. og SFO SL, KF, LJP. MMH Skolens kontor AB, SD, HM, KP, SY, KF, SFO pæd, LJP november PR møde Alle lærere, pædagoger og ledere 3. tirsdag i januar Uge 5 Uge 6 og 7 Mandag i uge 6, kl Mandag og tirsdag i uge 7, kl Brobygningsarrangement Overleveringsskema sendes elektronisk fra bh til SFO (relevant SFO personale læser skemaet og samler evt. tvivlsspørgsmål inden overleveringsmødet) Overlevering inst. sfo Foregår i forb. med et besøg med børnene. Skema i papirform med forældreunderskrift medbringes Lindebo Skovhytten Fastelavnsarrangement Bh storebørnpæd, sfo modtagepæd, bhkl.ledere, YC, LJP, KF Tovholder: MMH, Bh pæd, SFO pæd lærere og pædagoger i indskolingsteamet

14 14 februar Pædagogisk arrangement Alle lærere, pædagoger og ledere Uge 10-11?/? kl ?/? kl ?/3 kl Overlevering af børn med særlige behov (inst. fortæller hvilke børn senest 1 uge før mødet) Skovhytten Lindebo Velkomstmøde for forældre til kommende 0. kl. børn Åbent hus i SFO og bhkl Praktisk info bh.pæd, sfopæd,3 bhkllærere, MMH, KF, MJU, HT m.fl SFO pæd, bhkl lærere, SL, KF, LJP marts Inst. besøger bhkl Lindebo Skovhytten Bh.pæd, bhkl.lærere Marts Inst. besøger SFO (ring og aftal i januar) Bh.pæd, SFOpæd april PR møde Alle lærere, pædagoger og ledere 1. april Overflytning af børn til SFO SFO pædagoger? Store byttedag Bhkl.lærere, SFOpæd (SFObørn og nuværende bhkl.børn bytter for en dag) juni Overlevering 0.a 1.a Komm. 1.kl.læ, bhkl.lærere., primær pæd, LJP, KF,HT, MJU mfl juni Overlevering 0.b 1.b Komm. 1.kl.læ, bhkl.lærere., primær pæd, LJP, KF,HT, MJU mfl juni Overlevering aprilbørn 0.kl Primærpædagog, bhkl.lærere, KF, MMH onsdag d.1?/8 SFObarnet starter i børnehaveklasse Bhkl.lærere, KF I årets løb Skolehjemsamtaler, forældremøder, LP-møder, teammøder, klassekonferencer, evt. spormøder

15 Evaluering af årets samarbejde Fælles skole/ sfo fælles børn For at sikre en fortsat udvikling af samarbejdet mellem lærere & pædagoger i indskolingen udarbejdes der hvert år i starten af februar en evaluering af det forgangne skoleår og evt. handleplan for hvilke fokusområder der skal arbejdes med i det kommende skoleår. Evaluering af indskolingssamarbejdet & udarbejdelse af evt. handleplan for kommende skoleår Status Handleplan Tidsplan

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Center for Børn og Undervisning 2015 Indhold Indledning... 2 1. Mødeaktiviteter for ledere, pædagoger, børnehaveklasseledere

Læs mere

ASFERG PROJEKTET - ARBEJDSNOTAT.

ASFERG PROJEKTET - ARBEJDSNOTAT. ASFERG PROJEKTET - ARBEJDSNOTAT. 1. BAGGRUND FOR PROJEKTET. Fokuspunkt 5 i programmet Folkeskolen år 2000 hedder En god start - det fælles grundlag. Der lægges heri op til, at der skal etableres et tættere

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Børne- og Kulturforvaltningen, Skoleafdelingen, april 2010 1 Indledning Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for

Læs mere

Den 10. marts 2014. Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale skolevæsen

Den 10. marts 2014. Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale skolevæsen Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid - Udmøntning af lov om lærernes arbejdstid,, L 409 Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale

Læs mere

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser.

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser. Principper for Slagslunde Skole Kommunikation omkring skolen Handleplaner: Skoleledelsen og skolebestyrelsen udsender en folder til forældrene. Den beskriver skolens mål og giver praktiske oplysninger

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER

AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER Aalykkeskolen AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Værdigrundlag 2. Skolens rammer 2.1 Skolens organisering 2.2 Undervisningsmidler 2.3 Fagfordeling 2.4 Klassedannelse 2.5 Skemalægning 2.6

Læs mere

Overgange mellem tilbud

Overgange mellem tilbud Juli 2014 Overgange mellem tilbud Lyngby Taarbæk Kommune Center for Uddannelse og Pædagogik Retningslinjerne vil blive redigeret i skoleåret 2014/2015 i forhold til den nye skolereform Bindende retningslinjer

Læs mere

Principper og retningslinjer for alt muligt

Principper og retningslinjer for alt muligt Principper og retningslinjer for alt muligt Nordre Skole Indholdsfortegnelse Nordre Skoles værdigrundlag... 4 Målsætning for Nordre Skoles Fritidsordning... 5 Samværsregler på Nordre skole... 6 Principper

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Pædagogisk kontinuitet i overgangen fra børnehave til skole og SFO

Pædagogisk kontinuitet i overgangen fra børnehave til skole og SFO Pædagogisk kontinuitet i overgangen fra børnehave til skole og SFO Fra børnehaven til s kol eo gs FO Pædagogisk kontinuitet i overgangen fra børnehave til skole og SFO Indledning... 3 Modellens bærende

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse 2012 Fritidshuset Herlev kommunes Specialpædagogiske Udviklingscenter

Mål - og indholdsbeskrivelse 2012 Fritidshuset Herlev kommunes Specialpædagogiske Udviklingscenter Gamle Hjortespringskole Mål - og indholdsbeskrivelse 2012 Fritidshuset Herlev kommunes Specialpædagogiske Udviklingscenter Specialpædagogisk Udviklingscenter Gl. Klausdalsbrovej 460 2730 Herlev Telefon:

Læs mere

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole Principper og visioner for Bjedstrup Skole Bjedstrup Skole Bjedstrupvej 1 8660 Skanderborg tlf. 86 57 71 27 mail: skolens kontor: inr@ry.dk Skoleleder: kpt@ry.dk Kirstin Pinstrup Thomsen Skoleleder Bjedstrup

Læs mere

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle:

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle: Bestillingsparametre Rapporttitel: Kvalitetsrapport 2008-09 Rapporttype: Lokalt handlingsprogram Styringskoncept: Skoler i Ikast-Brande Kommune 2008-2009 Version: Kva. rapport 08-09 Arbejdsprogram(mer):

Læs mere

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO UDVIKLINGSPLAN 2014 GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO 1 INDLEDNING Gjøl skole er en samdrevet institution Gjøl skoles udviklingsplan 2014 tager både afsæt i kommunale indsats-områder såvel som lokale indsats

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Skoleåret 2014/15. Indledning: Skoleafdelingen har med afsæt lov 409 og input og anbefalinger fra arbejdsgruppe 9 udarbejdet udkast

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Procespapir: Skoleudviklingsplan 2014-2015

Procespapir: Skoleudviklingsplan 2014-2015 Procespapir: Skoleudviklingsplan 2014-2015 Skolecenter Jetsmark Indhold Indledning... 3 Fokus på udvalgte kommunale indsatsområder... 4 Inklusion og læring... 4 Teamsamarbejde... 8 Reformens temaer i fokus

Læs mere

1. september 2013 Lokal kvalitetsrapport Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Holmegårdsskolen

1. september 2013 Lokal kvalitetsrapport Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Holmegårdsskolen 1. september 2013 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Indholdsfortegnelse 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 Resultatmål 4.2 Evaluering af visioner 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6. 6.1 6.2 6.3

Læs mere

Rullenotat vedrørende fortolkninger i forbindelse med Arbejdstidsaftale 2008 (ajourført januar 2013)

Rullenotat vedrørende fortolkninger i forbindelse med Arbejdstidsaftale 2008 (ajourført januar 2013) Rullenotat vedrørende fortolkninger i forbindelse med Arbejdstidsaftale 2008 (ajourført januar 2013) Nedenfor er der opstillet en række spørgsmål, der er blevet rejst i forhold til Arbejdstidsaftale 2008,

Læs mere

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune?

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Drejebog Folkeskolereform Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Rebild Kommune. Fremtidens Folkeskole på vej i Rebild Kommune Samtlige

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter komma

Læs mere

Hvad er et princip i folkeskolelovsammenhæng

Hvad er et princip i folkeskolelovsammenhæng 1 Hvad er et princip i folkeskolelovsammenhæng I folkeskolelovsammenhæng er et princip en grundtanke, der rummer en forestilling om, i hvilken retning skolens virksomhed skal bevæge sig. Princippet skal

Læs mere

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune 1 Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Den samlede økonomi i reformen... 5 3. Ressourcetildelingsmodellerne...

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.: 09/2981

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.: 09/2981 SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Oplæg til mål- og indholdsbeskrivelser for SFO-området Til: Børneudvalget og Byrådet Dato: Version 5. oktober 2009 Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.: 09/2981

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere