PAU Pædagogisk Assistentuddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PAU Pædagogisk Assistentuddannelse"

Transkript

1 PAU 2010 PAU Pædagogisk Assistentuddannelse Vejle Kommune Skolegade Vejle Kommune

2 Indledning Velkommen som elev på uddannelsen som pædagogisk assistent i Vejle Kommune, hvor vi ønsker at sikre den studerende en kvalificeret og tidssvarende uddannelse. I denne pjece vil du finde informationer om din ansættelse i Vejle Kommune. Derudover kan du læse mere om Vejle Kommune under / job & uddannelse / uddannelse / Du ansættes i Vejle Kommune og tilbydes praktik i to af følgende sektorer: Dagtilbud, Uddannelseog Læring (skoleafdelingen) og Handicapafdelingen. Du vil få tilbudt praktik i forskellige sektorer, for at din uddannelse kan blive så god som muligt. En kontaktperson fra én af sektorerne vil følge dig under hele uddannelsen. HUSK at din prøvetid på tre måneder først starter når du kommer i praktik. Kompetencecenter for HR & Løn varetager administrationen af din ansættelse, løn, ferie mv. Se i øvrigt navne, adresser og telefon numre på side 5. Pædagogisk assistent uddannelsen også kaldet PAU-uddannelsen. Uddannelsen til pædagogisk assistent varer 2 år og 3½ måned og er opbygget i moduler med 3 skoleperioder og 2 praktikperioder. Teori 1: 25 uger Incl. 1 uges juleferie Praktik 1: 28 uger Incl uges ferie / 6. ferieuge kan afholdes her Teori 2: 25 uger Incl. 1 uges juleferie Praktik 2: 28 uger Incl uges ferie / 6. ferieuge kan afholdes her Teori 3: 4 uger dimission Formålet med uddannelsen er, at du opnår viden og færdigheder inden for en række kompetenceområder, så du efter endt uddannelse er i stand til at varetage opgaver indenfor f.eks.: dagplejen daginstitutioner skoler bo- og dagtilbud for borgere med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse samt i borgerens eget hjem. 2

3 Vedrørende praktikken. Forvaltningens kontaktperson skriver til dig, hvor din praktik skal foregå samt relevante telefon numre på praktikstederne inden praktikstart. Desuden er der i teoriperioden en besøgsdag på dit kommende praktiksted. Fra praktikstedet modtager du 4 til 6 uger inden praktikstart en invitation til en introduktionssamtale. Her udleveres endvidere Arbejdsplan Navn på vejleder Samt øvrige materialer fra institutionen. Elevens forudsætninger fra teori 1 og 2. For at styrke helheden og sammenhængen i den studerendes uddannelsesforløb formulerer den studerende i forbindelse med hvert skole og praktikforløb sammen med henholdsvis skolen og praktiksted den studerendes personlige og faglige læringsmål for den efterfølgende periode. Alle praktiksteder har bogen I praktik Uddannelsesbogen og uddannelsesplan skal sikre, at den studerende har overblik over hele sit uddannelsesforløb og skal fungere som et samarbejdsredskab mellem den studerende, lærer og praktikvejleder. Alle pædagogiske assistentstuderende har fået udleveret en uddannelsesbog på Social- og Sundhedsskolen, som medbringes på praktikstedet. Denne bog er den studerendes og vejlederens samarbejdsværktøj. Leder og øvrige kollegaer kan også være interesseret i at anvende den. Uddannelsesbogens indhold: - Den studerendes uddannelsesmæssige stamoplysninger. - Den studerendes personlige og faglige læringsmål - Den studerendes relevante materiale i forhold til uddannelsen - Kontaktlæresamtaler (denne skal ses af vejleder og danne udgangspunkt for forventning og handleplan) - Oversigt over uddannelsen / bedømmelser - Læseplan Uddannelsesbogens indhold giver et overblik over, hvad den studerende har fået gennemgået eller arbejdet med på de forudgående uddannelsesmoduler. I Uddannelsesordning for uddannelsen til pædagogisk assistent 30 juni 2009 kan du læse mere om tilrettelæggelse af praktikperioden og mål for praktikken. Forventningssamtale. Indenfor de første 14 dage af praktikken afholdes forventningssamtale mellem praktikvejleder og den studerende, hvor der tages udgangspunkt i din personlige uddannelsesplan i uddannelsesbogen. En foreløbig handlingsplan aftales og nedskrives. 3

4 Der afholdes vejledningstimer ca. 1 time hver uge mellem den studerende og praktikvejlederen. Den studerende laver skriftlig dagsorden og referat af hver vejledningstime. Midtvejsevaluering Midtvejsevaluering finder sted i praktikperiodens 12. uge og er et vigtigt redskab for den studerende til at skabe overblik over sit praktikforløb. Konklusionen på midtvejsevalueringen og den videre handlingsplan skal være skriftlig. Forvaltningens kontaktperson deltager efter behov i midtvejsevalueringen. Slutevaluering Ved afslutningen af praktikperioden skal den studerende have vejleders samlede vurdering. I forbindelse med slutevalueringen udarbejdes standpunktsbedømmelsen. Standpunktsbedømmelse skal være skriftlig og bedømmes bestået/ikke bestået i henhold til vurderingskriterier for bedømmelsen. Standpunktsbedømmelsesskemaet se bilag 1. Forvaltningens kontaktpersonen deltager i slutevalueringen. Man har tre trin i praktikkeforløbet: Begynder Rutineret Avanceret Logbog Alle pædagogiske assistentstuderende i Vejle Kommunes institutioner skriver logbog. Hensigten med at skrive logbog i praktikuddannelsen er: at den studerende øver sig i at beskrive indtryk, en oplevelse, en undren, et problemfelt fra arbejdsdagen og forholde sig analyserende til det oplevede, at gøre en oplevelse til erfaring, et middel til personlig og faglig udvikling, skabe sammenhæng mellem teori og praktik, refleksion, som oplæg til vejledersamtale, At opøve færdigheder i at udtrykke sig skriftligt. Logbog skrives i arbejdstiden efter aftale med vejleder, hvor ca. 10 min. dagligt anvendes til skriftlig analyse over indtryk, en oplevelse, en undren, problemstilling eller lignende, som sættes i relation til praktikmålene og uddannelsen. 4

5 Når du undrer dig, lærer du noget. Hver eneste arbejdsdag bør du undre dig over noget. Er det ikke tilfældet, skal du overveje, om der fokuseres nok over det uddannelsesmæssige aspekt i arbejdet. I logbog beskriver du egne tanker eller følelser eller du udvælger en oplevelse/ et indtryk til dybere skriftlig analyse/refleksion. Logbogen føres hver dag og kan udformes på mange måder: korte sætninger, nøgleord, tegninger, digte, noveller, scrapbog, alm. notater, gode og dårlige oplevelser, problemformuleringer. Det er ikke sideantal, udtryksform eller skriften, der er afgørende! men at du vælger den struktur, der fungerer som en god støtte og udvikling for dig. Du kan f.eks. anvende følgende struktur: - hvad har særligt optaget mig i dag? - hvad synes jeg er gået godt? - hvad synes jeg er gået mindre godt? - hvad har jeg af bud på årsagen hertil? - hvordan kommer jeg videre med det? Undgå en faldgrube i dine logbogs notater: Hvis du udvikler en ensformig rutine i dine beskrivelser, flyder de mange oplevelser sammen i gentagelser. Det bliver kedeligt at føre logbog, og du risikerer at miste den udviklende effekt af bogen. Kontaktperson tlf mail vedrørende Jørgen Nitschke Dagtilbud Anders Høgsbro Holm Udd/læring Sofie Lohdal Bai Voksen velfærd Charlotte Samson Aftaler m.v. Adam B. Madsen Løn/sygdom/ferie Ansættelsesvilkår Du ansættes af Vejle Kommune og har derfor samme rettigheder og pligter som øvrige ansatte i Vejle Kommune. Du indgår en uddannelsesaftale med Vejle Kommune. Denne uddannelsesaftale gælder som din ansættelseskontrakt. Du ansættes efter overenskomsten for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter, kapitel 4. 5

6 Arbejdstiden er 37 timer om ugen, og det er aftalt at der i praktikperioden, skal afsættes tid til at være studerende, det vil sige lave oplæg til vejledning, læse litteratur og andet. Der er indført digitale lønsedler til alle ansatte i Vejle Kommune. Det betyder, at du skal oprette e- boksadgang på og dér tilmelde dig lønsedler til ansatte i Vejle Kommune. Prøvetid Hvis forhold i løbet af prøvetiden (de første 3 mdr af praktikken) rejser tvivl om den studerendes egnethed til fortsat uddannelse har praktikstedet pligt til at kontakte Forvaltningens kontaktperson inden prøvetidens udløb. Inddragelse af Forvaltningens kontaktperson under praktikforløbet Hos studerende, hvor uddannelsesforløbet foregår ukompliceret, inddrages Forvaltningens kontaktperson ikke undervejs. Hos studerende, hvor der er tvivl om standpunkt, eller hvor den studerende har overvejelser om at afbryde uddannelsen, inddrager praktikstedet den studerendes kontaktlærer og kontakter forvaltningens kontaktperson så tidligst muligt. Skolen / uddannelsesvejleder og forvaltningens kontaktperson træffer i samarbejde beslutning om videre tiltag. Ferie I henhold til ferieaftalens 42 er der særlige ferieregler for elever: Hvis du er ansat inden den 1. juli har du ret til 6 ugers betalt ferie i indeværende ferieår. Hvis du er ansat 1. juli eller senere har du ret til 6 ugers ferie uden løn i indeværende ferieår. Dog har du ret til 1 uges ferie med løn, hvis arbejdspladsen holder lukket pga. ferie i indeværende ferieår. Et ferieår = 1. maj 30. april. Ferierne aftales med praktikstedet. OBS! Du har pligt til at oplyse, om du har optjent feriegodtgørelse fra tidligere arbejdsgiver. Dette gør du ved at sende en kopi af feriekortet til Kompetencecentret. Rettigheder og pligter Du kan læse nærmere om rettigheder og pligter for ansatte i Vejle Kommune på intranettet under personale fra ansættelse til fratrædelse. Eller spørg, hvis du er i tvivl. 6

7 Her er et uddrag af nogle af dine rettigheder og pligter: Du har pligt til at overholde din tavshedspligt. Du underskriver ved din ansættelse en tavshedspligterklæring. Du har ret til fravær pga. sygdom. Hvis du er syg, skal du melde det til skolen og dit praktiksted. Når du er rask, skal du melde dig rask til skolen og dit praktiksted. I henhold til Vejle Kommunes fraværs- og fastholdelsespolitik vil du efter lokale regler blive indkaldt til omsorgssamtale i forbindelse med sygefravær Du har mulighed for at holde barns 1. og 2. sygedag, hvis det er foreneligt med arbejdspladsen, således at du kan finde en pasningsordning til dit barn. Du har pligt til at meddele arbejdspladsen (enten skolen eller praktikstedet) hvis du er fraværende. Spørg hvis du er i tvivl. Bilag 1. Praktikmål Formålet med praktikuddannelsen er, at den studerende under vejledning afprøver, reflekterer over og udvikler sine faglige og personlige kompetencer. Formålet er ligeledes, at den studerende i praktikuddannelsen udvikler forståelse for sin særlige rolle som fagperson inden for det pædagogiske område. Ved den samlede praktikuddannelses afslutning er det målet, at den studerende på avanceret niveau kan: A. planlægge, fagligt begrunde, gennemføre samt formidle praktisk pædagogisk arbejde inden for den pædagogiske assistents kompetenceområde, B. planlægge, sætte rammer for og afvikle inkluderende aktiviteter, som udfordrer barnet, den unge og den voksnes alsidige fysiske, psykiske, sproglige og sociale udvikling uanset funktionsevne, C. tage udgangspunkt i brugerens oplevede behov for hjælp, støtte, vejledning og rådgivning og yde denne på en værdig og respektfuld måde D. arbejde målrettet med aktiviteter som fremmer medbestemmelse, medansvar, selvstændighed samt evne til at indgå i forpligtende fællesskaber, E 7

8 arbejde målrettet med aktiviteter, der understøtter og stimulerer børn, unge og voksne til varierede udtryksmåder, sproglig udvikling og sproglig kreativitet samt bistå ved sprogvurdering af børn, F. planlægge, gennemføre og evaluere aktiviteter der motiverer til fysisk udfoldelse og glæde ved bevægelse, formidle informationer om såvel regionale, kommunale som private aktivitetstilbud til børn, unge og voksne med særligt behov, G. deltage i og bidrage til dialogen om det enkelte barns, unges eller voksnes udvikling, såvel som tilbuddets pædagogiske udvikling generelt, H. indgå i samarbejdet med forældre, pårørende, kollegaer og andre professionelle, samt færdighed i at formidle pædagogiske overvejelser til samme målgrupper, I. arbejde forebyggende og sundhedsfremmende i udøvelsen af det pædagogiske arbejde, J. anvende elektroniske kommunikationssystemer og digitale medier til informationssøgning, formidling, samarbejde og dokumentation og som en naturlig del af den kulturelle formidling i det pædagogiske arbejde, K. forstå og forholde sig til praktikstedets opgaver og funktioner i samfundet, L. planlægge og gennemføre aktiviteter og andre pædagogiske tiltag med udgangspunkt i de pædagogiske lære- og handleplaner, samt færdighed i at observere, evaluere effekten af aktiviteterne til brug for evt. revision af planerne, M. deltage i arbejdet med børnemiljøvurderinger i dagtilbud for børn, N. arbejde ud fra gældende lovgivning og retningslinjer dels for tavshedspligt, oplysningspligt og underretningspligt, dels selvbestemmelse og magtanvendelse, dels kommunalbestyrelsens fastsatte serviceniveau og mål, O. anvende konflikthåndteringsstrategier for at yde støtte, vejledning og rådgivning på en respektfuld og anerkendende måde, P. arbejde alene og tage vare på det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i forhold til egen rolle i relation til arbejdsmiljøet og reflektere over arbejdsmiljøet og dets betydning, herunder særligt med henblik på forebyggelse af vold på arbejdspladsen. Bedømmelse Godkendt eller Ikke godkendt 8

9 Noter 9

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune Institutionspjece Januar 2010 Indholdsfortegnelse Generelt om den

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedelsesdato: 16. april 2008 Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Pædagogisk Grunduddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 3 PRAKTIKPERIODE 1 3 PRAKTIKPERIODE 2 9 STANDPUNKTSBEDØMMELSE 16 KLAGEMULIGHED 16

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

Praktikhåndbog. Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik. Diakonhøjskolen i Aarhus

Praktikhåndbog. Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik. Diakonhøjskolen i Aarhus Praktikhåndbog Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik Diakonhøjskolen i Aarhus Praktikhåndbog... 3 Forord... 4 Praktikken i diakonuddannelsen... 5 Praktikvejlederens og praktiklærerens samarbejdsopgave...

Læs mere

Gør tanke til handling VIA University College. Lokal undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelsen

Gør tanke til handling VIA University College. Lokal undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelsen Gør tanke til handling Gør VIA tanke University til handling College VIA University College Lokal undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelsen Gør tanke til handling VIA University College VIA

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 30. juni 2009 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

Praktikhåndbog Vejledning i forhold til praktikforløb for sosu-elever knyttet til UC Diakonissestiftelsen

Praktikhåndbog Vejledning i forhold til praktikforløb for sosu-elever knyttet til UC Diakonissestiftelsen Praktikhåndbog Vejledning i forhold til praktikforløb for sosu-elever knyttet til UC Diakonissestiftelsen Vejledningen har fokus på forhold, der er direkte knyttet til elever fra UC Diakonissestiftelsen

Læs mere

Vejen Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev.

Vejen Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev. 1 Velkommen Vejen Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev. Uddannelsesmaterialet er din, og vi forventer, at du bruger den, så du er orienteret om praktikken samt løn, - og ansættelsesforhold.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA)

Center for Social & Beskæftigelse Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Center for Social & Beskæftigelse Center for Børn & Familie Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Værd at vide som elev i Faxe Kommune August 2014 Indhold Uddannelsen 3 Prøvetid 3 Praktik og evaluering

Læs mere

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA)

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Børn & Familie Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Værd at vide som praktiksted Juli 2015 Indhold Uddannelsen 3 Prøvetid 3 Praktik og evaluering 3 Arbejdstidsplanlægning

Læs mere

Vejledning. Social- og sundhedsassistentelevers ansættelses- og uddannelsesvilkår

Vejledning. Social- og sundhedsassistentelevers ansættelses- og uddannelsesvilkår Vejledning Social- og sundhedsassistentelevers ansættelses- og uddannelsesvilkår Kommuner/Region Hovedstaden Vejledningen henvender sig til ledere og medarbejdere med ansvar for uddannelse af social- og

Læs mere

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 1 Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne. Beskrivelse af det gode praktikforløb 3 Erhvervsfaglig kompetence 4 Pejlemærker og eks. på anvendelse

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2.

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Indholdsfortegnelse 1. Generelt for skolen... 2 1.1. Praktiske oplysninger... 2 1.2. Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser...

Læs mere

Praktik i udlandet: Social-og sundhedsassistentog Pædagogisk assistentelever

Praktik i udlandet: Social-og sundhedsassistentog Pædagogisk assistentelever Praktik i udlandet: Social-og sundhedsassistentog Pædagogisk assistentelever 1 INDHOLD MÅL FOR PRAKTIK I UDLANDET SSA OG PAU REGLER OG RAMMER FOR PRAKTIK I UDLANDET: PIU, LEONARDO MOBILITY INFORMATION

Læs mere

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2 Klinik Medicin Juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Klinik Medicin...2 1.1 Syn på læring... 2 1.2 Rammer

Læs mere

Praktikuddannelsen. for Social-og sundhedsassistentelever. i Ballerup Kommune. Elevens navn

Praktikuddannelsen. for Social-og sundhedsassistentelever. i Ballerup Kommune. Elevens navn Praktikuddannelsen for Social-og sundhedsassistentelever i Ballerup Kommune Elevens navn Uddannelseskonsulent Vivi Abben, januar 2012 Indholdsfortegnelse Generelt om praktikuddannelsen side 3 Introduktion

Læs mere

Center for Ældre og Handicap Marts 2011 Revideres senest 2013. for Social- og sundhedsuddannelsen TRIN 2 Praktikperiode 2 og 3

Center for Ældre og Handicap Marts 2011 Revideres senest 2013. for Social- og sundhedsuddannelsen TRIN 2 Praktikperiode 2 og 3 Center for Ældre og Handicap Marts 2011 Revideres senest 2013 for Social- og sundhedsuddannelsen TRIN 2 Praktikperiode 2 og 3 2 VIGTIGE TELEFONNUMRE I CENTER FOR ÆLDRE OG HANDICAP...5 FAKTA OM FREDENSBORG

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Uddannelsen... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Udarbejdet i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.8 2014 1 Revideret juli 2014 og ikrafttrædelse 1.8 2014 Generelle oplysninger

Læs mere

Praktikpjece. Professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik

Praktikpjece. Professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik Praktikpjece Professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik Indhold Praktik i uddannelsen... 1 Praktikinstitutioner... 1 Praktik i udlandet... 2 Læring i professionsbacheloruddannelser... 2 Læring og

Læs mere

Januar 2014. LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2. Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Januar 2014. LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2. Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Januar 2014 LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2 Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Indholdsfortegnelse 1. Generelt om Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN For Fridusen - Stolpedalsskolen (Vi modtager studerende fra 1-2 og 3. praktikperiode)

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN For Fridusen - Stolpedalsskolen (Vi modtager studerende fra 1-2 og 3. praktikperiode) PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN For Fridusen - Stolpedalsskolen (Vi modtager studerende fra 1-2 og 3. praktikperiode) Oktober 2010 BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET FOR 2. PRAKTIKPERIODE PRAKTIKSTEDETS

Læs mere