Lønhandlingsplan for Vejle Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lønhandlingsplan for Vejle Kommune"

Transkript

1 Lønhandlingsplan for Vejle Kommune Gældende fra

2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Organisering af opgaven... 3 Generelt om overenskomst De centrale aftaler om Lokal Løndannelse... 4 Lokal Løndannelse i Vejle Kommune... 5 Vejle Kommunes strategiske fundament for løn... 5 Løn som ledelsesværktøj... 5 Lønpolitik... 6 Specifikt for overenskomstperioden... 6 Forhandling af Lokal Løndannelse... 7 Hvad er målet for forhandlingerne... 7 Procedureaftaler... 7 Forhåndsaftaler... 8 Individuelle forhandlinger... 8 Lønsamtaler... 8 Varianter af Lokal Løndannelse... 8 Overordnet tidsplan for forhandlinger om Lokal Løndannelse... 9 Økonomien ved forhandlingerne... 9 Lønstatistikker Yderligere relevante informationer Bilag 1: Forhandlings- og aftalekompetence Bilag 2: Tidsplan for lokal løndannelse i Vejle Kommune O

3 Forord Lønhandlingsplanen er en overordnet plan for gennemførelse af forhandlingerne om Lokal Løndannelse i Vejle Kommune. Lønhandlingsplanen er tænkt primært som en guide og et værktøj til de decentrale ledere, men også som information til ledelsen om, hvordan og hvor opgaven bliver løst. Samtidig giver den information til personaleorganisationerne og andre interessenter om arbejdet med Lokal Løndannelse i Vejle Kommune. Formålet med planen er at sikre et fælles fundament for det strategiske arbejde med løn, samt styrke informationen og synligheden i arbejdet med Lokal Løndannelse. Planen skal skabe overblik over, hvordan vi griber opgaven an, hvem der har kompetencen til at forhandle samt hvordan og hvornår det vil ske. Med lønhandlingsplanen har vi et godt grundlag for arbejdet med Lokal Løndannelse. Det er mit håb, at alle vil gå konstruktivt ind i arbejdet med at føre de ting ud i praksis, som omtales i planen. God læse- og arbejdslyst! Kirsten Buch Poulsen Personalechef Organisering af opgaven Lokal Løndannelse er et ledelsesstrategisk værktøj i Vejle Kommune. Det indebærer, at lønpolitikken, løndannelsen og lønstyringen overordnet hører under Byrådets og Økonomiudvalgets ansvar. Direktionen har det overordnede ansvar for brugen af Lokal Løndannelse som et ledelsesstrategisk værktøj. Direktionen understøttes af HR med bl.a. lønstrategiske oplæg og opgørelser over forvaltningernes anvendelse af midler til Lokal Løndannelse. Personalechefen er ansvarlig overfor Direktionen for styring og koordinering af opgaverne i Lønhandlingsplanen. Lønhandlingsplanen evalueres løbende. Personalechefen har nedsat en Personalekonsulentgruppe. Gruppen er bemandet med personalekonsulenterne fra de enkelte forvaltninger samt relevante ansatte i HR. Personalechefen er formand for gruppen. Personalekonsulentgruppens opgave er bl.a. at koordinere og gennemføre forhandlinger om Lokal Løndannelse i samarbejde med lederne, udveksle informationer om relevante emner, diskutere lønpolitiske og personalepolitiske problemstillinger med henblik på opnå en fælles holdning, afstemme forventninger, fordele roller i opgaveløsningen m.m. 1 1 Se yderligere i tidsplanen, bilag 2. 3

4 Generelt om overenskomst Der er mellem KL og KTO/SHK indgået forlig for perioden til (fremover kaldet O.13), hvilket vil sige at overenskomsterne også i denne periode er toårige. I 2013 er der aftalt generelle lønstigninger pr. 1. april på 0,50 % og pr. 1. oktober på 0,60 %. I 2014 er der aftalt generelle lønstigninger pr. 1. januar på 0,50 % og pr. 1. oktober på 0,37 %. Reguleringsordningen videreføres og forventes at give en negativ udmøntning på -0,40 % pr. 1. oktober 2013 og en positiv udmøntning på 0,34 % pr. 1. oktober Udover de generelle lønstigninger pr. 1. januar 2014 er der ved organisationsforhandlingerne anvendt 0,25 % af lønsummen, hvor der er aftalt forskellige forbedringer, der omfatter hele eller dele af den pågældende overenskomstgruppe eksempelvis; pensionsforbedringer, forhøjelse af grundlønninger eller nye/forhøjede centrale tillæg. Det er ved O.13 aftalt, at de nye vilkår for Lokal Løndannelse, som blev aftalt ved overenskomstfornyelserne i 2011 (O.11), skal videreføres i O.13, dog med få ændringer. Proceduren for niveau2-forhandlinger ændres således, at KL ikke pr. automatik deltager som bisidder for kommunerne. I stedet vurderes det konkret fra sag til sag, hvorvidt KL deltager i niveau 2-forhandlingen. De centrale organisationsrepræsentanter deltager fortsat i alle niveau 2- forhandlinger. Endvidere indføres forsøg med modernisering af forhandlingsretten således, at en række ledere og specialister selv kan forhandle dele af deres løn. Forsøgsordningen om lokale forhandlingsregler på AC-området er videreført, og udvidet til nu også at gælde for alle ansatte omfattet af overenskomsten for akademikere. Specielt vedr. forhandlingsretten for ledere inden for SHK's område er det aftalt, at disse ledere på forsøgsbasis selv kan forhandle dele af deres løn i O.13. Endelig er det aftalt, at råderumsbilaget opdateres og aktualiseres med et mere nutidigt sprogbrug. Opdateringen medfører dog ingen ændringer af reglerne for Lokal Løndannelse, hvilket vil sige, at der ikke tilføjes yderligere processuelle eller materielle krav til kommunen eller den lokale faglige repræsentant. Videreførelsen af de nye vilkår for Lokal Løndannelse til O.13 betyder, at der heller ikke i O.13 er centralt aftalt forlodsfinansiering af nye midler til Lokal Løndannelse, ligesom der stadig ikke er nogen udmøntningsforpligtelse. Vejle Kommune kan således også i O.13 prioritere strategiske mål og indsatsområder i forbindelse med Lokal Løndannelse uden bindinger på hvilke grupper eller sektorer den lokale løndannelse skal anvendes på. De centrale aftaler om Lokal Løndannelse Lokal Løndannelse er aftalt centralt i ni aftaler, der dækker hver sit område og for AC er Lokal Løndannelse aftalt i selve overenskomsten. Inden for rammerne af aftalerne er der mulighed for at indgå lokale aftaler om udmøntning af funktionsløn, kvalifikationsløn og resultatløn via forhåndsaftaler eller individuelle lønaftaler. Aftalerne kan findes i NIS og indeholder vilkår for, hvordan den lokale løndannelse skal foregå. I selve overenskomsterne anføres hvilken aftale om lokal løndannelse, der gælder på området. 4

5 Lokal Løndannelse i Vejle Kommune Ved O.11, var det KL's anbefaling, at kommunerne som minimum brugte samme procentdel af den samlede lønsum på Lokal Løndannelse som hidtil. I O.11, var den anvendte procentdel 7,9 % for Vejle Kommunes vedkommende. Vejle Kommune bibeholder i overenskomstperioden O.13 målsætningen om at fastholde andelen på 7,9 %, idet dette var den andel af den samlede lønsum, som blev brugt til Lokal Løndannelse forud for O.11, hvor forlodsfinansieringen blev opgivet. I Vejle Kommune anvendes Lokal Løndannelse som et ledelsesstrategisk værktøj, i overensstemmelse med kommunens personalepolitik. Løndannelsen skal, jfr. kommunens lønpolitik, ske ud fra gennemsigtige og synlige kriterier, der giver mening og skaber værdi for alle. Lokal Løndannelse kan potentielt anvendes til at skabe engagement og motivation hos medarbejdere dels i den daglige drift og dels i tilknytning til særlige indsatsområder i forbindelse med kommunens tværgående mål; produktivitet, innovation og inddragelse af civilsamfundet. Selve udmøntningen af Lokal Løndannelse foregår i forvaltningerne. Forvaltningerne skal fortsat som minimum anvende deres hidtidige andel af lønsummen til Lokal Løndannelse i overenskomstperioden, således at andelen samlet for Vejle Kommune fastholdes på 7,9 %. Der er ikke i O.13 afsat særskilte centrale midler til Lokal Løndannelse. Finansieringen af Lokal Løndannelse kan principielt ske ved anvendelse af alle rådige midler, i praksis sker det primært via genanvendelse af midler, der hidtil har været i brug til Lokal Løndannelse (såkaldte "tilbageløbsmidler"). Forvaltningerne kan derudover skabe råderum i de øvrige budgetmidler til Lokal Løndannelse via eksempelvis rationaliseringer og effektiviseringer. Lønhandlingsplanen har primært fokus på den generelle lønudvikling og den lokale løndannelse. Vedrørende de aftalte forbedringer på de enkelte overenskomstområder er det nødvendigt, at alle Vejle Kommunes forhandlere sætter sig ind i de konkrete overenskomsters særlige bestemmelser indenfor deres relevante områder. Vejle Kommunes strategiske fundament for løn For at sikre sammenhæng og retning i Vejle Kommune, også hvad angår løndannelse, er hovedforudsætningerne for løndannelsen kommunens overordnede tværgående indsatsområder: Produktivitet, innovation og inddragelse af civilsamfundet Løn som ledelsesværktøj I Vejle Kommune anvender vi den lokale løndannelse som et ledelsesstrategisk værktøj. Løndannelsen skal være anerkendende, konstruktiv, målrettet og fremadrettet. Samtidigt skal løndannelsen understøtte tiltag møntet på omstilling med respekt for helheden og fagligheden. Vejle Kommune ønsker at styrke medarbejdernes engagement og motivation i forhold til opgaveløsningen, så medarbejderne aktivt og innovativt deltager i arbejdspladsens positive udvikling og drift. Vi skal sikre, at den lokale løndannelse kan bidrage hertil. 5

6 Den lokale løndannelses potentiale er at kunne medvirke til at skabe engagement og motivation hos medarbejderne såvel i udførelsen af arbejdsopgaverne i den normale drift som til at medvirke ved omlægning af arbejdsopgaver, til nytænkning og til effektivisering i organiseringen. Det er derfor vigtigt, at lederne har fokus på at bruge Lokal Løndannelse som et ledelsesstrategisk værktøj. Lønpolitik Løndannelsen skal ske ud fra gennemsigtige og synlige kriterier, der giver mening og skaber værdi for alle ansatte. Derfor har vi i Vejle Kommune en lønpolitik 2, der fastsætter, hvordan vi bruger løn som ledelsesværktøj. Lønpolitikken er udgangspunkt for den lokale løndannelse og understøtter Vejle Kommunes overordnede personalepolitiske værdier. Formål Lønpolitikken skal understøtte Vejle Kommunes overordnede personalepolitiske værdier og delpolitikker, hvilke tilsammen udgør Vejle Kommunes personalepolitik. Udmøntning af lønpolitikken Løndannelsen skal ske ud fra gennemsigtige og synlige kriterier, der giver mening og skaber værdi for alle. Følgende er væsentligt for Vejle Kommune: Vi har engagerede ansatte med høje faglige og personlige kvalifikationer, der bidrager med høj kvalitet i ydelserne til gavn for borgere og brugere. Vi vil tiltrække, udvikle og fastholde kvalificerede ansatte. Vi vil til stadighed styrke helhedstænkning og tværfaglighed i Vejle Kommune. Både udviklingsopgaver og de driftmæssige opgaver, der får hverdagen til at hænge sammen, skal honoreres. Vi vil gerne konkurrere på lønnen på særlige områder, hvor der er behov for det, f.eks. af rekrutterings- og fastholdelseshensyn. Vi vil bruge resultatløn som et naturligt element i kommunens løndannelse. Vi vil sikre, at kvinder og mænd får lige lønvilkår, og at lønnen afspejler indsatsen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v. Der kan inden for ovenstående rammer udarbejdes indsatsområder målrettet arbejdspladsernes forskellige opgaver, kultur og behov. Hvis forhåndsaftalerne giver mulighed herfor, kan arbejdspladserne tillige aftale kriterier for udmøntning af lokale lønmidler. Specifikt for overenskomstperioden Direktionen har besluttet følgende principper for den lokale løndannelse i overenskomstperioden: at minimum den hidtidige andel af lønsummen til Lokal Løndannelse anvendes i forvaltningerne, således at andelen samlet for Vejle Kommune fastholdes på 7,9 % i overenskomstperioden. at der ikke afsættes særskilte centrale midler til Lokal Løndannelse i overenskomstperioden. 2 Lønpolitikken er vedtaget på Økonomiudvalgets møde 1. december

7 at finansieringen af Lokal Løndannelse sker via genanvendelse af midler, der hidtil har været i brug til lokal løndannelse, og øvrigt økonomisk råderum skabt via eksempelvis rationaliseringer og effektiviseringer. Sikringen og monitoreringen af ovenstående sker blandt andet via halvårlige opgørelser over forvaltningernes anvendelse af midler til Lokal Løndannelse. Forhandling af Lokal Løndannelse Alle overenskomstansatte og tjenestemænd er omfattede af aftalerne om Lokal Løndannelse og kan således principielt komme i betragtning under forhandlingerne. Den konkrete udmøntning af Lokal Løndannelse sker på grundlag af lokal forhandling og aftale med den faglige organisation, som har aftaleretten på det pågældende overenskomstområde. I O.13 er der aftalt en forsøgsordning, hvorefter der på enkelte områder er mulighed for at aftale løn med den pågældende medarbejder selv. Hvad er målet for forhandlingerne Det forventes, at forhandlingerne om Lokal Løndannelse bidrager til at koble de overordnede visioner og strategier til lokale drifts- og udviklingsmål. Alle aftaler om Lokal Løndannelse skal derfor søges indgået inden for rammerne af Vejle Kommunes strategiske fundament for løn (se foregående afsnit). Samtidigt ønsker Vejle Kommune, at forhandlingerne om Lokal Løndannelse decentraliseres i videst muligt omfang. Dette vil sætte fokus på selvstyring decentralt frem for central styring. Der bør tages hensyn til udviklingen af forskellige lønprofiler og -modeller på forskellige arbejdspladser og driftsområder, ligesom forskellige fag- og arbejdspladskulturer skal respekteres i løndannelsen. Endelig giver forhandlinger om Lokal Løndannelse mulighed for reel udøvelse af ledelse i en målog rammestyret decentral verden. Dette fordrer synlige ledere, der legitimerer valg og prioriteringer, samt italesætter krav og forventninger. Procedureaftaler I henhold til enkelte af aftalerne om Lokal Løndannelse skal Vejle Kommune forud for forhandlingerne søge at indgå lokal aftale om forhandlingsprocedure med den enkelte faglige organisation, dagligt omtalt som procedureaftale. På andre områder gælder tidligere indgåede aftaler fortsat, indtil de eventuelt opsiges til en genforhandling. Kompetencen til indgåelsen af procedureaftaler for Vejle Kommune ligger i HR og aftaleindgåelse sker i givet fald i samarbejde med forvaltningernes personalekonsulenter. Procedureaftaler kan indeholde: Forhandlings- og aftalekompetence. Tidsrammer for forhandlingerne. Indhold af teknikmøder. Formidling af forhandlingsresultatet. 7

8 Lønforhandlinger ved væsentlige stillingsændringer og omstruktureringer. Lønforhandlinger ved nyansættelser. Opsigelsesbestemmelser. Forhåndsaftaler Forhåndsaftaler er som udgangspunkt gældende for hele Vejle Kommune, men kan være afgrænset til at gælde f.eks. en forvaltning eller et område. Kompetencen til indgåelse af forhåndsaftaler ligger hos den direktør, der har den største del af faggruppen ansat. Direktøren kan delegere denne kompetence. For de tværgående administrative faggrupper (HK og AC-organisationerne) ligger forhandlings- og aftalekompetencen hos Kommunaldirektøren/personalechefen Fordelingen af forhandlings- og aftalekompetencen på de forskellige direktørområder fremgår af bilag 1. Individuelle forhandlinger Forhandlings- og aftalekompetencen til de individuelle forhandlinger ligger hos den pågældende direktør, men vil typisk være delegeret til den leder, der har personale- og budgetansvaret. Den forhandlingsberettigede organisation afgør selv, i hvilket omfang forhandlingskompetencen og evt. aftalekompetencen delegeres til en eventuel tillidsrepræsentant eller varetages af organisationen centralt eller en eventuel lokal afdeling. Det kan fremgå af procedureaftalerne med de enkelte faglige organisationer, hvem der på organisationens side har forhandlingskompetencen konkret. I O.13 er der aftalt en forsøgsordning, hvorefter der på enkelte områder er mulighed for at aftale løn med den pågældende medarbejder selv. Lønsamtaler Som et led i forberedelsen til forhandling med organisationerne har alle medarbejdere mulighed for at bede om en lønsamtale med nærmeste leder. En lønsamtale er ikke en forhandling, men en afklaring og udveksling af lederens og medarbejderens vurderinger og forventninger på lønområdet for den pågældende medarbejder, med andre ord en forventningsafstemning og en drøftelse af mulighederne for lønudvikling for den enkelte medarbejder. HR tilbyder lederne introduktion til den gode lønsamtale på kommende informationsmøder om Lokal Løndannelse. Varianter af Lokal Løndannelse Lokal Løndannelse er den del af lønnen, som er lokalt aftalt. Lokal Løndannelse er hermed ikke centrale tillæg eller grundløn/basisløn. Et tillæg begrundet i den enkelte medarbejders kompetencer eller kvalifikationer kaldes et kvalifikationstillæg (K-tillæg). Kvalifikationstillægget gives en medarbejder for eksempelvis særlige kvalifikationer i form af efter- og videreuddannelse, særlig viden og erfaring i øvrigt, samt særlige personlige egenskaber med indflydelse på medarbejderens arbejdsindsats. Kvalifikationstillæg er normalt varige og bevares så længe medarbejderen er ansat i stillingen. 8

9 Et tillæg bundet op på funktioner, eksempelvis som projektleder, eneansvarlig for et område eller lignende, kaldes et funktionstillæg (F-tillæg). Dette tillæg kan bortfalde/opsiges, hvis funktionen bortfalder eller pågældende ikke længere skal varetage funktionen. Et engangsvederlag kan gives via Lokal Løndannelse eksempelvis i tilfælde af, at en medarbejder har ydet en særlig stor indsats. Indsatsen skal ligge udover hvad der til daglig forventes løst af medarbejderen. Resultatløn gives normalt på baggrund af en udfærdiget kontrakt omhandlende, hvilke resultater der skal opnås, hvorledes de måles, samt tidsramme for udførelse/færdiggørelse førend resultatlønnen udløses. Det forudsættes således, at der er indgået en aftale herom på forhånd. Overordnet tidsplan for forhandlinger om Lokal Løndannelse Da overenskomstperioden kun er toårig gennemføres én primær decentral forhandlingsrunde, der kun i mindre omfang forventes fulgt op af yderligere forhandlinger i den sidste del af perioden. For konkret tidsplan se bilag 2. Desuden vil en række opgaver altid skulle varetages løbende over hele året efter behov: Forhandling (genforhandling/opsigelse) af forhåndsaftaler Løndannelse ved ansættelser, omorganiseringer og andre væsentlige stillingsændringer. Halvårligt opgøres den lokale løndannelses udvikling, for at sikre overensstemmelse med Vejle Kommunes strategiske fundament for løn, samt for at følge Vejle Kommunes målsætning om fortsat at anvende 7,9 %. Økonomien ved forhandlingerne Ved forhandlinger om Lokal Løndannelse er det som altid ledelsens ansvar ikke at overskride de gældende budgetter. Budgettets frie midler er således den primære økonomiske begrænsning, når der forhandles om og indgås nye lønaftaler. Der henvises generelt til principperne for økonomistyring 3 i Vejle Kommune. Selve udmøntningen af den lokale løndannelse følges i forvaltningerne. Forvaltningerne er forpligtet til fortsat som minimum at anvende deres hidtidige andel af lønsummen til Lokal Løndannelse i overenskomstperioden, således at andelen samlet for Vejle Kommune fastholdes på 7,9 %. I forbindelse med lønforhandlingerne skal forhandlerne være opmærksomme på, at såfremt man bruger frie lokale lønmidler til at finansiere grundlønsforbedringer, vil det ikke tælle med i opgørelsen af de decentrale løndeles andel af lønsummen. Der opfordres derfor på det kraftigste til at aftale ekstra løntillæg som K-tillæg eller F-tillæg i stedet for grundlønsforbedringer. Altså en generel opmærksomhed på at forhandle decentrale løndele frem for løft i centrale, overenskomstbestemte løndele. 4 3 Oplysninger om det aktuelle forbrug på lønbudgettet kan findes via værktøjet Min økonomi i KMD Rollebaseret Indgang. 4 Der kan i særlige tilfælde være behov for konkret at afvige fra dette, eksempelvis ved ansættelse af ledere. 9

10 Tabel 1. Opgørelse af Lokal Løndannelses andel af nettolønnen Direktørområde Ansatte omregnet til fuldtid Gennemsnitsløn pr. måned Lokal Løndannelses andel af nettoløn Børne- og Ungeforvaltningen 3.694, ,4 % Erhverv & Kultur 222, ,3 % Kommunaldirektørens område 54, ,5 % Teknik & Miljø 387, ,3 % Velfærdsforvaltningen 2.671, ,6 % Økonomi & Arbejdsmarkedsforvaltningen 478, ,6 % Uden for organisationen (Havn og Spildevand) 64, ,5 % Hovedtotal 7.571, ,9 % Kilde: KRL Anm.: Data fra marts 2011 tilpasset organisationsstrukturen pr. marts Population: Overenskomstansatte og tjenestemænd. Nettolønnen er grundløn + tillæg. Nettoløn og Lokale tillæg er excl. afledte effekter på særlig feriegodtgørelse, pension og lønafhængige ydelser. Lønstatistikker Den obligatoriske lønstatistik kan downloades fra forud for den lokale forhandling. På anmodning skal ansættelsesmyndigheden udlevere statistikken i papir. På Vejle Kommunes intranet findes endvidere relevante statistikker, der opdateres årligt. Yderligere relevante informationer Det er vigtigt, at alle der arbejder med personaleadministration har adgang til relevante informationer om emnet, disse findes primært via intranettet og internettet. Således sikres det så vidt muligt, at alle får adgang til samme information, samt at tilrettelser og nyheder kan spredes hurtigt. Forhåndsaftalerne ligger på Vejle Kommunes intranet sammen med en række andre oplysninger om løndannelsen. Kommunernes og Regionernes Løndatakontor, KRL giver adgang til lønstatistiske oplysninger helt ned på institutionsbasis, som specifikt følger andelen i lønsummen af lokale løndele. Login kræves kontakt Kim Grauholm Oplysninger om det aktuelle forbrug på lønbudgettet kan findes via værktøjet Min økonomi i KMD Rollebaseret Indgang. Oplysninger om forbruget på den samlede pengepose skal ses via ØS Indsigt (økonomisystemet) eller BI (ledelsesinformation) Relevante blanketter findes på intranettet. Politikker på personaleområdet findes på intranettet. NIS giver under Løn og Personale adgang til overenskomster, generelle aftaler m.m. Under Økonomi er der adgang til budgetvejledninger og nyhedsbreve fra KL. 10

11 På KL s hjemmeside findes også overenskomsterne samt andre nyheder fra KL på løn og ansættelsesområdet. Generelle lovoplysninger kan findes via Schultz lovservice eller Retsinformation. Yderligere information kan fås via HR og forvaltningernes personalekonsulenter. 11

12 Bilag 1: Forhandlings- og aftalekompetence Kompetencen omfatter forhandling og aftaleindgåelse mht. forhåndsaftaler, aftaler om TR-vilkår og andre tværgående eller generelle forhold. Ved behov for forhandlingskompetence på yderligere overenskomstområder end de herunder oplistede, kontaktes HR. Kommunaldirektøren (Personalechefen) HK (administrative ledere samt kontor- og IT-personale) AC (akademikere) Økonomi- og Arbejdsmarkedsdirektøren 3F (rengøringsassistenter) DS (socialrådgivere) HK (socialformidlere) Velfærdsdirektøren HK (tandklinikassistenter) SL (socialpædagoger m.fl. samt værkstedspersonale) FOA/SL/3F (omsorgs- og pædagogmedhjælpere) DSR (sygeplejersker) FOA (SOSU-personale samt husassistenter) Ergo (ergoterapeuter) Fys (fysioterapeuter) TNL (tandlæger) DTF (tandplejere) Børne- & Ungedirektøren FOA (dagplejere, dagplejepædagoger og pædagogmedhjælpere) FOA og 3F (tekniske serviceledere og -medarbejdere) DLF (lærere, børnehaveklasseledere, skolepsykologer og skolekonsulenter uden ledelsesbeføjelser) Skolelederne (skoleledere, mellemledere og skolekonsulenter med ledelsesbeføjelser) 12

13 BUPL (ledere: ledende pædagoger, daginstitutionsledere og pædagogiske ledere samt basispersonale: souschefer, afdelingsledere, stedfortrædere, pædagoger og klubassistenter uden uddannelse) DSR (selvtilrettelæggende sundhedsplejersker) LU (ungdomsskoleinspektører, viceungdomsskoleinspektører, ungdomsskoleledere og afdelingsledere) Uddannelsesforbundet (lærere ved sprogcentre og ungdomsskolelærere) SL (lærere ved intern skole) PFF (SL/BUPL) (pædagogisk uddannet personale inden for det forebyggende og dagbehandlende område) Kost & Ernæringsforbundet (økonomaer, kostfaglige eneansvarlige m.fl.) Erhvervs- og Kulturdirektøren HI (halinspektørerne) FMM (musikskolelærere) Teknik- og Miljødirektøren TL (tekniske designere og byggeteknikere samt bygningskonstruktører) 3F (specialarbejdere) FOA (beredskabspersonalet) 13

14 Bilag 2: Tidsplan for lokal løndannelse i Vejle Kommune O.13 Periode / Ansvarlig Hovedopgave Konkrete opgaver April-maj 2013 / HR Maj 2013 / HR Maj-oktober 2013 / personalekonsulenterne Lønhandlingsplan Målsætning om at fastholde Lokal Løndannelses andel Lønpolitisk drøftelse med de faglige organisationer Forhandlingsforberedelse i forvaltningerne Udarbejdelse Direktionssag - beslutning HovedMED - orientering Drøfte fx lønpolitik, indsatsområder, tidsplan, proces for forhåndsaftaler og decentrale forhandlinger, lønstatistik og råderum Gennemgang af centrale aftaler. Evt. afholdelse af teknikmøder og lønpolitiske drøftelser med de enkelte faglige organisationer. Maj- oktober 2013 / HR Procedureaftaler Eksisterende procedureaftaler gennemgås og fornyes om nødvendigt. Juni-december 2013 / personalekonsulenterne Juni-december 2013 / personalekonsulenterne September-oktober 2013 / HR + Personalekonsulentgruppen Forhåndsaftaler. Lønskemaer Information om Lokal Løndannelse til ledere og faglige organisationer/tr er Vurdering af eksisterende aftaler og genforhandling eller teknisk gennemgang Vurderes og opdateres efter behov ved nye OK og forhåndsaftaler. Ledere via infomøde: Muligheder og begrænsninger. Lønhandlingsplan og tidsplan for proces. Ansvar og redskaber (økonomi). Lønoplysninger. Den gode lønforhandling Faglige organisationer /tillidsrepræsentanter (møde eller skriftligt materiale) 14

15 Oktober 2013 juni 2014 / personalekonsulenterne og lederne, understøttet af HR Januar 2014 / HR + Budget & Finans Juni-juli 2014 / HR + Budget & Finans Januar 2015 / HR + Budget & Finans Den decentrale proces omkring Lokal Løndannelse Halvårlig økonomiopfølgning, lønstyring pr. september 2013 Halvårlig økonomiopfølgning, lønstyring pr. marts 2014 Halvårlig økonomiopfølgning, lønstyring pr. september 2014 Lokal forberedelse til lønforhandlinger. Evt. opstartsmøder. Afholdelse af lønsamtaler efter anmodning. Udarbejdelse af konkrete forslag, begrundes og opstilles i lønskemaer. Udveksling af forslag med faglige organisationer/tr er Vurdering af samtlige forslag - overblik og økonomisk beregning. Lønforhandling med faglige organisationer/tr er: Møder, udarbejdelse af aftaler og skemaer, underskrift m.v. Udtræk og analyse via KRL, samlet og forvaltningsvis opgørelse Målsætning: minimum fastholdelse af andel for hele Vejle Kommune. Vurdering og drøftelse af status. Udtræk og analyse via KRL, samlet og forvaltningsvis opgørelse Målsætning: minimum fastholdelse af andel for hele Vejle Kommune. Vurdering og drøftelse af status. Udtræk og analyse via KRL, samlet og forvaltningsvis opgørelse 15

16 Primo 2015 / HR + Personalekonsulentgruppen Juni-juli 2015 / HR + Budget & Finans + personalekonsulenterne Lønhandlingsplan for O.15 Opgørelse/evaluering af Lokal Løndannelse, resultat og proces for O.13 Målsætning: minimum fastholdelse af andel for hele Vejle Kommune. Vurdering og drøftelse af status. Forslag udarbejdes Opfølgning på økonomi, status/udvikling i Lokal Løndannelses andel af lønnen forvaltningsvis og samlet Vurdere og drøfte data, når data for marts foreligger Løbende / LØN Udmøntning af nye lønaftaler. Løbende ved afsluttede forhandlinger. Overenskomstperioden O.13 / HR Ny lønpolitik Indsatsområder Fornyelsesproces Endelig godkendelse i ØU før O.15 16

Lønhandlingsplan for Vejle Kommune

Lønhandlingsplan for Vejle Kommune Lønhandlingsplan for Vejle Kommune Gældende 1.4.2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Organisering af opgaven... 3 Baggrund... 4 Generelt om overenskomst 2011-2013... 4 De centrale aftaler om Lokal Løndannelse...

Læs mere

Lønhandlingsplan for Vejle Kommune

Lønhandlingsplan for Vejle Kommune Lønhandlingsplan for Vejle Kommune Gældende fra 1.4.2015 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vejle Kommunes strategiske fundament for løn... 3 Lønpolitik... 3 Løn som ledelsesværktøj... 4 Principper i overenskomstperioden...

Læs mere

Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015

Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015 Bilag Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015 1. Direktionens strategi for Lokal løndannelse uden forlodsfinansiering: Ved overenskomstforhandlingerne i 2013 er der fortsat lokal løndannelse,

Læs mere

AFTALE OM PROCEDURE VEDR. LOKAL LØNDANNELSE FOR LÆRERE M.FL. I HELSINGØR KOMMUNE

AFTALE OM PROCEDURE VEDR. LOKAL LØNDANNELSE FOR LÆRERE M.FL. I HELSINGØR KOMMUNE AFTALE OM PROCEDURE VEDR. LOKAL LØNDANNELSE FOR LÆRERE M.FL. I HELSINGØR KOMMUNE INDGÅET MELLEM HELSINGØR KOMMUNE, HELSINGØR LÆRERFORENING (HLF) OG LANDSFORBUNDET AF VOKSEN- OG UNGDOMSUNDERVISERE (LVU)

Læs mere

op, hvor mange penge, der er anvendt til lokal løndannelse.

op, hvor mange penge, der er anvendt til lokal løndannelse. Løn- og Personalenyt Orienteringsbrev nr. 2011:30 / 24. marts 2011 Forenklet og fri lokal løndannelse KL har ved O.11 opnået et paradigmeskift med lokal løndannelse. Der er fortsat forudsat lokal løndannelse.

Læs mere

Administrationsgrundlag vedrørende lokal løndannelse

Administrationsgrundlag vedrørende lokal løndannelse Administrationsgrundlag vedrørende lokal løndannelse Administrationsgrundlaget fastlægger de nærmere rammer for håndteringen af Lokal løndannelse i tråd med Næstved Kommunes retningslinje for lønforhandling

Læs mere

Notat. Modtager(e): Den tværgående chefgruppe

Notat. Modtager(e): Den tværgående chefgruppe Notat Modtager(e): Den tværgående chefgruppe Lokal løndannelse Økonomiudvalget har på sit møde den 30. november 2011 haft en temadrøftelse om lokal løndannelse. De tilkendegav, at det er vigtigt, at der

Læs mere

Overordnet lønpolitik for Norddjurs Kommune

Overordnet lønpolitik for Norddjurs Kommune Overordnet lønpolitik for Norddjurs Kommune Formål: De overordnede mål for Norddjurs Kommune er, at kommunen skal udføre sine opgaver økonomisk fornuftigt og med høj kvalitet og dermed fremstå som en moderne

Læs mere

Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune

Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune 1. Indledning Lønpolitikken er den overordnede beskrivelse af, hvordan vi ønsker at bruge løn i samspil med de øvrige personalepolitiske værktøjer til at indfri

Læs mere

Løndannelsen skal opleves som relevant og retfærdig for medarbejderne. Retfærdig løndannelse er bl.a.

Løndannelsen skal opleves som relevant og retfærdig for medarbejderne. Retfærdig løndannelse er bl.a. Lønpolitik Indledning og afgrænsning Sorø Kommunes overordnede lønpolitik indeholder principper og rammer for løndannelsen i Sorø Kommune. Lønpolitikken tager udgangspunkt i personalepolitikkens vision

Læs mere

Lokal løndannelse pr

Lokal løndannelse pr 1 19. februar 2007 gh Lokal løndannelse pr. 1.1.2007 Vi står i Norddjurs Kommune overfor to væsentlige opgaver i forbindelse med lokal løndannelse (NY LØN): Indgåelse af nye fælles forhåndsaftaler for

Læs mere

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 1. Formål og mål Formålet med lønpolitikken i University College Lillebælt er at skabe sammenhæng mellem institutionens mål, udvikling, strategi på den ene side

Læs mere

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Brug løn aktivt - ellers mister du indflydelse Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Udgivet af KL Specielle Overenskomstforhandlinger Økonomisk Sekretariat Brug løn aktivt ellers mister du indflydelse

Læs mere

Principper for afvikling af lønforhandlinger på AU

Principper for afvikling af lønforhandlinger på AU Principper for afvikling af lønforhandlinger på AU AU s personalepolitik og den tilknyttede delpolitik for løn, som er vedtaget af HSU den 18. januar 2011, fastlægger de overordnede rammer for afvikling

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Lønpolitik

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Lønpolitik UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Indhold 1. Formål og mål... 3 2. Målgruppe... 3 3. Løndannelsen... 3 3.1 Ny løn... 4 3.2 Pulje... 4 4. Forhandling... 4 4.1 Lønaftale...

Læs mere

Socialpædagogerne Sydjyllands lønpolitik for overenskomstperioden 2015 til 2018:

Socialpædagogerne Sydjyllands lønpolitik for overenskomstperioden 2015 til 2018: Socialpædagogerne Sydjyllands lønpolitik for overenskomstperioden 2015 til 2018: Socialpædagogerne Sydjyllands mål er: At faget og faglighed bringes i centrum. At der er synlig sammenhæng mellem løn, funktioner

Læs mere

Lønpolitik - og sådan gør vi i praksis

Lønpolitik - og sådan gør vi i praksis Lønpolitik - og sådan gør vi i praksis 1 Lønpolitik Indledning Silkeborg Kommunes lønpolitik skal medvirke til at realisere kommunens overordnede politiske mål og skal til stadighed sikre den fornødne

Læs mere

Et strategisk og ledelsesmæssigt perspektiv En virksomhedsbaseret lokal løndannelse Økonomisk råderum for løndannelsen en udfordring

Et strategisk og ledelsesmæssigt perspektiv En virksomhedsbaseret lokal løndannelse Økonomisk råderum for løndannelsen en udfordring Relancering af lokal løndannelse 3 temaer Et strategisk og ledelsesmæssigt perspektiv En virksomhedsbaseret lokal løndannelse Økonomisk råderum for løndannelsen en udfordring 1 Et strategisk og ledelsesmæssigt

Læs mere

Struer Kommune Lønpolitik

Struer Kommune Lønpolitik Struer Kommune Lønpolitik side1 af 6 Lønpolitik Struer kommunes lønpolitik gælder for alle driftsområder og alle kommunalt ansatte. Lønpolitikken skal understøtte opfyldelsen af vedtagne politikker og

Læs mere

Skatteministeriets lønpolitik

Skatteministeriets lønpolitik Skatteministeriets lønpolitik Lønpolitikken beskriver de principper, kriterier og processer, der er gældende ved tildeling af tillæg og udnævnelser i Skatteministeriet. Lønpolitikken skal understøtte,

Læs mere

Lokal løn i det offentlige

Lokal løn i det offentlige Lokal løn i det offentlige FAKTA Nana Wesley Hansen Det Ny lønsystem Igennem 1980 erne var der et stigende pres for at decentralisere dele af løndannelsen i det offentlige. Særligt arbejdsgiverne pressede

Læs mere

Lokal løndannelse i Aarhus Kommune. Temamøde den 14. november 2016

Lokal løndannelse i Aarhus Kommune. Temamøde den 14. november 2016 Lokal løndannelse i Aarhus Kommune Temamøde den 14. november 2016 1. Overblik 1. Overblik 2. Baggrund 1. Formål med drøftelsen 3. Begreber 1. Om lokal løndannelse 2. Centrale begreber 4. Overblik 1. Andel

Læs mere

Løn øvelse øvelse øvelse evt. walk and talk

Løn øvelse øvelse øvelse evt. walk and talk Løn i kommunen Løn Emner Hvad er 100 kr.? Reguleringsordning samt med/uden pension Hvad er centralt aftalt løn? Kend din OK øvelse Hvad er lokalt aftalt løn? Lønsedlen Kend din lønseddel / tjek af lønseddel

Læs mere

Forslag til Lønpolitik Vordingborg Kommune

Forslag til Lønpolitik Vordingborg Kommune Forslag til Lønpolitik Vordingborg Kommune Lønpolitik Udgivet af Vordingborg Kommune 2015 Udarbejdet af: Økonomi og Personale Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk

Læs mere

Procedureaftale. Procedureaftale for lønforhandlinger. Procedureaftalens omfang

Procedureaftale. Procedureaftale for lønforhandlinger. Procedureaftalens omfang Procedureaftale for lønforhandlinger Procedureaftale Denne aftale er indgået mellem Viborg kommune og de underskrivende faglige organisationer. Aftalen er indgået med henblik på at fremme afviklingen af

Læs mere

Den administrative håndtering af lønfastsættelsen

Den administrative håndtering af lønfastsættelsen Den administrative håndtering af lønfastsættelsen Indledning Direktionen har det overordnede ansvar for udmøntningen af kommunens lønpolitik, lønudviklingen og løndannelsen i kommunen. Det er personalechefen

Læs mere

Løn øvelse øvelse øvelse evt. walk and talk

Løn øvelse øvelse øvelse evt. walk and talk Løn i kommunen Løn Emner Hvad er 100 kr.? Reguleringsordning samt med/uden pension Hvad er centralt aftalt løn? Kend din OK øvelse Hvad er lokalt aftalt løn? Lønsedlen Kend din lønseddel / tjek af lønseddel

Læs mere

LEJRE KO N4 f 4 U N E

LEJRE KO N4 f 4 U N E LEJRE KO N4 f 4 U N E Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Procedureaftale for forhandling af løn i Lejre Kommune Koncernsekretariat & Udvikling, Personale & Arbejdsgiver Dato: 2. juni 2011 int. 12/11620

Læs mere

Notat. Udviklingen i andelen af lokal løn i Aarhus Kommune. BORGMESTERENS AFDE- LING Juridisk Service Aarhus Kommune. FællesMED Orientering

Notat. Udviklingen i andelen af lokal løn i Aarhus Kommune. BORGMESTERENS AFDE- LING Juridisk Service Aarhus Kommune. FællesMED Orientering Notat Til Til FællesMED Orientering Side 1 af 6 Udviklingen i andelen af lokal løn i Aarhus Kommune Baggrund FællesMED har bedt om oplysninger vedrørende udviklingen i andelen af lokal løn i Aarhus Kommune.

Læs mere

Lokal løndannelse for lærere på frie skoler

Lokal løndannelse for lærere på frie skoler Lokal løndannelse for lærere på frie skoler Udarbejdet af Frie Skolers Lærerforening og Efterskoleforeningen Oktober 2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Løn- og personalepolitik... 3 3. Forhandlingen...

Læs mere

Løn på EUD, AMU og TAMU. TR-Uddannelse Modul 1A 2. 4. september 2015

Løn på EUD, AMU og TAMU. TR-Uddannelse Modul 1A 2. 4. september 2015 Løn på EUD, AMU og TAMU TR-Uddannelse Modul 1A 2. 4. september 2015 OVERSIGT Lønsystemet Lønseddel Løntabel Ny løn Det lokale råderum Krav til lokaler aftaler LØNSYSTEM PÅ ERHVERVSSKOLER Basisløn Faste

Læs mere

Aftale om principperne for afvikling af lønforhandlinger på AU

Aftale om principperne for afvikling af lønforhandlinger på AU Aftale om principperne for afvikling af lønforhandlinger på AU AU s personalepolitik og den tilknyttede delpolitik for løn, som er vedtaget af HSU den 18. januar 2011, fastlægger de overordnede rammer

Læs mere

Notat. Baggrund. Lønudviklingen

Notat. Baggrund. Lønudviklingen Notat Vedrørende: Lønudvikling 2011-2015 Sagsnavn: Lokal løndannelse 2013-2015 Sagsnummer: 81.00.00-I00-1-15 Skrevet af: Bjarne Vejrup E-mail: bjarne.vejrup@randers.dk Forvaltning: Personale- og HR-afdeling

Læs mere

Lønpolitik. Lønpolitik Vedtaget af MED-Hovedudvalget december 2010 Udgivet september 2015 Version 1.0. Redaktion Koncern HR

Lønpolitik. Lønpolitik Vedtaget af MED-Hovedudvalget december 2010 Udgivet september 2015 Version 1.0. Redaktion Koncern HR Lønpolitik Lønpolitik Vedtaget af MED-Hovedudvalget december 2010 Udgivet september 2015 Version 1.0. Redaktion Koncern HR Lønpolitik Formål Region Sjællands lønpolitik skal medvirke til at regionen kan

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Retningslinjer for lokal løndannelse O.15 i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Tillæg til procedureaftalen om lokal løndannelse

Retningslinjer for lokal løndannelse O.15 i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Tillæg til procedureaftalen om lokal løndannelse Til ledere i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Retningslinjer for lokal løndannelse O.15 i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Tillæg til procedureaftalen om lokal løndannelse Grundlaget for,

Læs mere

Rammeaftale mellem Ergoterapuetforeningen/Danske Fysioterapeuter og Region Nordjylland om aflønning af ikke-ledende terapeuter.

Rammeaftale mellem Ergoterapuetforeningen/Danske Fysioterapeuter og Region Nordjylland om aflønning af ikke-ledende terapeuter. REGION NORDJYLLAND 6. februar 2009 kkd Rammeaftale mellem Ergoterapuetforeningen/Danske Fysioterapeuter og Region Nordjylland om aflønning af ikke-ledende terapeuter. Denne rammeaftale mellem Ergoterapuetforeningen/Danske

Læs mere

Den lokale løndannelse er altså sat fri fra bindinger og bureaukrati.

Den lokale løndannelse er altså sat fri fra bindinger og bureaukrati. N O TAT Fri og forenklet lokal løndannelse Den 7. juni 2011 Ref CVH/JAI Indhold Fri og forenklet lokal løndannelse... 1 1. Udfordringer... 2 2. Løsninger... 3 2.1. Anvend lokal løn!... 3 2.2. Brug løn

Læs mere

Retningslinjer for lønforhandlinger

Retningslinjer for lønforhandlinger UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Retningslinjer for lønforhandlinger HR og Kommunikation 1.1.2016 University College Lillebælt s værdier: Vi samarbejder Vi bygger på viden Vi er nysgerrige Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Generelle principper for forhandlingsforløbet og aftaleindgåelse

Generelle principper for forhandlingsforløbet og aftaleindgåelse Bilag 7e Retningsline for løntillæg på Viby Gymnasium og HF Formålet med retningslinjen er at konkretisere skolens lønpolitik, som vedtaget af bestyrelsen ved Viby Gymnasium og HF den 23. maj 2007. Løndannelsen

Læs mere

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1 LUP 2014 Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen 1 DE GRUNDLÆGGENDE ELEMENTER I OVERENSKOMSTSYSTEMET Retten til at organisere sig Retten til at føre

Læs mere

Baggrundsnotat til drøftelse af lokal løn

Baggrundsnotat til drøftelse af lokal løn Baggrundsnotat til drøftelse af lokal løn Dette notat er et supplement til den præsentation, som drøftelserne tager udgangspunkt i. Nummereringen i notatets overskrifter henviser derfor til præsentationen

Læs mere

Procedureaftale mellem Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Aalborg Kommune og relevante faglige organisationer

Procedureaftale mellem Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Aalborg Kommune og relevante faglige organisationer Procedureaftale mellem Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Aalborg Kommune og relevante faglige organisationer Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og de faglige organisationer ønsker at fremme

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR SL HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM:

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR SL HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR SL HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA, BROMMEPARKEN OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.10 Omfattet af udmøntningsgarantien

Læs mere

Hvordan går det med de lokale lønforhandlinger på din arbejdsplads? TR møde 17. februar 2015

Hvordan går det med de lokale lønforhandlinger på din arbejdsplads? TR møde 17. februar 2015 Hvordan går det med de lokale lønforhandlinger på din arbejdsplads? TR møde 17. februar 2015 BRUG MULIGHEDERNE! Fællesaftale om lokal løndannelse Procedureaftalen Lønpolitik MED LØN FORHANDLES PÅ FORSKELLIGE

Læs mere

Aftale om Gennemsnitsløngaranti

Aftale om Gennemsnitsløngaranti Aftale om Gennemsnitsløngaranti KL Organisationer i KTO Side 1 Udkast af 24. august 2010 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Gennemsnitsløngarantien... 3 Beregningsgrundlaget for gennemsnitsløngarantien...

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1.

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1. FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN For fysioterapeuter og ergoterapeuter ved Center for Hjælpemidler og Kommunikation Aabenraa kommune pr. 1.april 2009 XuoJ D < ry>u\ty\ > tcr*> Generelle forhold Betingelser Forhåndsaftalen

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Et tidssvarende lønsystem. arbejdspladser

Et tidssvarende lønsystem. arbejdspladser Et tidssvarende lønsystem til fremtidens arbejdspladser Større rum til lokal løn, der understøtter kerneopgaven Finansministeriet DECEMBER 2017 Et tidssvarende lønsystem til fremtidens arbejdspladser

Læs mere

Hjælpeværktøj indplacering lønklasser

Hjælpeværktøj indplacering lønklasser Hjælpeværktøj indplacering lønklasser Februar 2017 2256314/11 Overenskomst Organisation/område Stilling Trin Pension Lønklasse Bemærkninger 3011 HK Assistent 21 15,5 % 3011-201 3011 HK Assistent med 21

Læs mere

Retningslinjer for afvikling af lønforhandling

Retningslinjer for afvikling af lønforhandling Retningslinjer for afvikling af lønforhandling I henhold til personalepolitikken er det Aarhus Universitets mål, at de ansattes løn afspejler deres funktion, ansvar, indsats og relevante kompetencer. Dette

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Lønpolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2008 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold Formål 3 Lønelementer 3 Basisløn og centralt fastsatte

Læs mere

Lønpolitik og lønstrategi for Horsens Kommune 2013-2015. Kultur og Stab HR og Jura

Lønpolitik og lønstrategi for Horsens Kommune 2013-2015. Kultur og Stab HR og Jura Lønpolitik og lønstrategi for Horsens Kommune 2013-2015 Kultur og Stab HR og Jura Side 2/11 INDHOLD INDHOLD... 2 I. LØNPOLITIK... 4 FORMÅL OG FORUDSÆTNINGER... 4 LØNDANNELSEN... 5 GRUNDLØN... 5 FUNKTIONSLØN...

Læs mere

Det lokale økonomiske råderum

Det lokale økonomiske råderum Nedenstående er bilag 1 til Fællesaftalen om lokal løndannelse på det kommunale område. Bilaget er parternes beskrivelse af det økonomiske råderum. Bilag 1 Det lokale økonomiske råderum Det lokale økonomiske

Læs mere

07.39 O.13 27/2013 Side 1. Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger

07.39 O.13 27/2013 Side 1. Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger Side 1 Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 07.39 Side 2 Aftalens område... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen... 3 Lønstatistik... 3 2.

Læs mere

Gennemsnitsløngarantien

Gennemsnitsløngarantien Side 1 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Organisationer i KTO Gennemsnitsløngarantien Gennemsnitsløngarantien sikrer hver garantilønsgruppe omfattet af lokal løndannelse en

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

De lokale forhandlinger 2010

De lokale forhandlinger 2010 De lokale forhandlinger 2010 Der blev ved OK08 afsat 1,25 % til lokal lønforhandling både i 2009 og 2010 til Sundhedskartellets ledergrupper altså i alt 2,5 % i denne overenskomstperiode. Vi har her i

Læs mere

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet Ledere i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Koncern HR, Løn og Personale Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Dato: 8.12.2010 Delegerings- og kompetencefordelingsregler

Læs mere

Administrationsgrundlag vedrørende lokal løndannelse

Administrationsgrundlag vedrørende lokal løndannelse Administrationsgrundlag vedrørende lokal løndannelse 2011 2013 Administrationsgrundlaget fastlægger de nærmere rammer for håndteringen af Lokal løndannelse i overenskomstperioden 2011-13 i tråd med Næstved

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR IKKE-LEDENDE PERSONALE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG ERGOTERAPEUTFORENINGEN/ DANSKE FYSIOTERAPEUTER

FORHÅNDSAFTALE FOR IKKE-LEDENDE PERSONALE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG ERGOTERAPEUTFORENINGEN/ DANSKE FYSIOTERAPEUTER HÅNDSAFTALE IKKE-LEDENDE PERSONALE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG ERGOTERAPEUTENINGEN/ DANSKE FYSIOTERAPEUTER IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.09 Omfattet af udmøntningsgarantien pr. 01.04.09 Alt indføjet med

Læs mere

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det kommunale område

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det kommunale område Sundhedskartellets forlig Overenskomstforhandlingerne 2011 - det kommunale område Løn til hele livet Det samlede resultat Generelle lønstigninger på 2,65 pct. (inkl. skøn for reguleringsordningen) Derudover

Læs mere

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 19. november 2003 Perst. nr PKAT nr. J.nr

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 19. november 2003 Perst. nr PKAT nr. J.nr Cirkulære om rammeaftale om Nye lønsystemer 2002 Cirkulære af 19. november 2003 Perst. nr. 076-03 PKAT nr. J.nr. 01-400-9 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til de enkelte

Læs mere

Det er lederen af Børnehaven Regnbuen, der efter aftale med bestyrelsen, har kompetencen til at forhandle løn med alle medarbejdere

Det er lederen af Børnehaven Regnbuen, der efter aftale med bestyrelsen, har kompetencen til at forhandle løn med alle medarbejdere Indledning. I lønpolitikken for Børnehaven Regnbuen er der taget udgangspunkt i de samme retningslinier som lønpolitikken for Middelfart kommune, samt de gældende overenskomster / forhåndsaftaler fra de

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRER I VEJLE AMT. Lægesekretærer, ikke-uddannede lægesekretærer og ledende lægesekretærer ansat under Vejle Amt.

FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRER I VEJLE AMT. Lægesekretærer, ikke-uddannede lægesekretærer og ledende lægesekretærer ansat under Vejle Amt. Dato: 12.11.02 J.nr.: 1-2-38-02 Initialer: JDP/prolgsk02-1 FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRER I VEJLE AMT. Lægesekretærer, ikke-uddannede lægesekretærer og ledende lægesekretærer ansat under Vejle Amt.

Læs mere

Opsamling på gruppedrøftelser fra møde om lokal løndannelse den 23. september 2015

Opsamling på gruppedrøftelser fra møde om lokal løndannelse den 23. september 2015 Opsamling på gruppedrøftelser fra møde om lokal løndannelse den 23. september 2015 På temamøde om lokal løndannelse blev der gennemført drøftelser af 4 emner (forhandlingsprocessen, økonomien, lønpolitikken

Læs mere

Aftale for akademiske medarbejdere på Syddansk Erhvervsskole om løn. Endelig version 30.11.2010

Aftale for akademiske medarbejdere på Syddansk Erhvervsskole om løn. Endelig version 30.11.2010 Aftale for akademiske medarbejdere på Syddansk Erhvervsskole om løn. Endelig version 30.11.2010 Formål: Aftaleparterne ønsker at skabe et gennemskueligt og fleksibelt lønsystem der tilstræber, at skolen

Læs mere

FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK

FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRERNE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.09 Omfattet af udmøntningsgarantien pr. 01.04.09 Alt indføjet med kursivskrift

Læs mere

Lokal løndannelse/lønstrategi

Lokal løndannelse/lønstrategi NOTAT Kontakt: Steffen Nielsen sni@sl.dk Dok.nr. 2629252 Sagsnr. 2015-SLCFA-10793 15. september 2015 Lokal løndannelse/lønstrategi 2015-2018 Indledning Siden indførelsen af den lokale løndannelse i 1998

Læs mere

09.05 O.13 47/2013 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte

09.05 O.13 47/2013 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte Side 1 Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte bibliotekarer KL Bibliotekarforbundet De Offentlige Tandlæger Fællesudvalget for Musikundervisere inden

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRERNE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK

FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRERNE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRERNE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.10 Omfattet af udmøntningsgarantien pr. 01.04.10 Alt indføjet med kursivskrift

Læs mere

Guidelines for lønforhandlinger i Region Hovedstaden

Guidelines for lønforhandlinger i Region Hovedstaden Region Hovedstaden Guidelines for lønforhandlinger i Region Hovedstaden Region Hovedstaden Gennem disse guidelines vil regionens ledelse og de faglige organisationer styrke den lokale lønforhandlingsproces.

Læs mere

Lønpolitik i arkitektvirksomhederne. Vejledning fra DANSKE ARK, ARKITEKTFORBUNDET, JA, KF og TL. Juni 2012 1

Lønpolitik i arkitektvirksomhederne. Vejledning fra DANSKE ARK, ARKITEKTFORBUNDET, JA, KF og TL. Juni 2012 1 Lønpolitik i arkitektvirksomhederne Vejledning fra DANSKE ARK, ARKITEKTFORBUNDET, JA, KF og TL Juni 2012 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning Del 1 Om lønpolitik Overenskomstens rammer Lønpolitikkens

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR SOCIALRÅDGIVERE I VEJLE AMT bortset fra sygehus- og socialpsykiatrien.

FORHÅNDSAFTALE FOR SOCIALRÅDGIVERE I VEJLE AMT bortset fra sygehus- og socialpsykiatrien. VEJLE AMT Løn- og personaleafdelingen. OK 02 FORHÅNDSAFTALE FOR SOCIALRÅDGIVERE I VEJLE AMT bortset fra sygehus- og socialpsykiatrien. INDLEDNING. Der er afholdt forhandling den 7. august 2003 mellem Dansk

Læs mere

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projektgruppen har opgjort forskelle i lokalløn mellem mænd og kvinder

Læs mere

Regionsdækkende forhåndsaftale

Regionsdækkende forhåndsaftale Regionsdækkende forhåndsaftale mellem Region Midtjylland og HK / Kommunal for Kontorpersonale 2007 Område Nærværende forhåndsaftale gælder for såvel medarbejdere, der ansættes ved Region Midtjylland fra

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALE HVOR FORENINGEN AF YNGRE LÆGER HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG FORENINGEN AF YNGRE LÆGER

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALE HVOR FORENINGEN AF YNGRE LÆGER HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG FORENINGEN AF YNGRE LÆGER FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALE HVOR FORENINGEN AF YNGRE LÆGER HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG FORENINGEN AF YNGRE LÆGER IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.10 Omfattet af udmøntningsgarantien

Læs mere

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen 2002 Forbundet af Offentligt Ansatte Finansministeriet Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår systematik og sprogbrug.

Læs mere

Fællesaftale om lokal løndannelse på det tekniske område

Fællesaftale om lokal løndannelse på det tekniske område Fællesaftale om lokal løndannelse på det tekniske område KL FOA - Fag og Arbejde Fagligt Fælles Forbund 3F Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Dansk Formands Forening Serviceforbundet Landsklubben For

Læs mere

Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen 50.01

Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen 50.01 Forhåndsaftale mellem Nordfyns Lærerkreds og Nordfyns Kommune vedrørende aflønning efter Lokal løndannelse Indledning og indhold: Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen 50.01 Nordfyns Kommunes forhåndsaftaler

Læs mere

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl.

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Side 1 Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Indholdsfortegnelse Side 09.03 Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 3 1. Område... 3 Kapitel 2. Lokale forhandlinger... 3 2. Lønpolitisk

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Forberedelse til de lokale forhandlinger 2009

Forberedelse til de lokale forhandlinger 2009 Forberedelse til de lokale forhandlinger 2009 Der blev som bekendt ved OK08 afsat 0,8 % til lokal lønforhandling både i 2009 og 2010. Midlerne er afsat til Sundhedskartellets basisgrupper (ikke ledere),

Læs mere

Guide til lokale lønforhandlinger

Guide til lokale lønforhandlinger Guide til lokale lønforhandlinger Indholdsfortegnelse Alle medlemmer har krav på en årlig lønforhandling... 3 Lønnens sammensætning... 3 Lønbestemmelser i overenskomst... 4 Lønbestemmelser forhåndsaftale...

Læs mere

Inspiration til drøftelse af arbejdspladsbudgetter.

Inspiration til drøftelse af arbejdspladsbudgetter. September 2009 Inspiration til drøftelse af arbejdspladsbudgetter. I forbindelse med de lokale lønforhandlinger er det meget vigtigt at være opmærksom på overholdelse af MED retningslinjen for drøftelse

Læs mere

Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten

Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat 1) Retningslinjer til tillidsrepræsentant (TR) og konsulenter i sekretariatet 2) Vejledning

Læs mere

Den lokale løndannelse i staten. TR-Uddannelse Temakursus 22.-24. april 2015

Den lokale løndannelse i staten. TR-Uddannelse Temakursus 22.-24. april 2015 Den lokale løndannelse i staten TR-Uddannelse Temakursus 22.-24. april 2015 Program 14.00 14.20 Gennemgang af programmet + kort præsentation 09.20 15.00 Gennemgang af lønoverblik 15.00 15.45 Øvelse med

Læs mere

Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk. 09.06 O.13 3/2014 Side 1

Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk. 09.06 O.13 3/2014 Side 1 Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk område KL 09.06 Side 1 BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA Fag og Arbejde Socialpædagogernes Landsforbund Fagligt Fælles Forbund (3F) Dansk

Læs mere

Guide til lokale lønforhandlinger

Guide til lokale lønforhandlinger Guide til lokale lønforhandlinger Indholdsfortegnelse Alle medlemmer har krav på en årlig lønforhandling... 3 Lønnens sammensætning... 3 Lønbestemmelser i overenskomst... 4 Lønbestemmelser forhåndsaftale...

Læs mere

Til Danske Fysioterapeuters lønforhandlere samt andre interesserede har Forhandlingsgruppen Off. udarbejdet et notat vedr. lønstatistik.

Til Danske Fysioterapeuters lønforhandlere samt andre interesserede har Forhandlingsgruppen Off. udarbejdet et notat vedr. lønstatistik. Til Danske Fysioterapeuters lønforhandlere samt andre interesserede har Forhandlingsgruppen Off. udarbejdet et notat vedr. lønstatistik. Notat i Word-format her..\..\..\..\..\ok99 - info\lønstatistik.doc

Læs mere

Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse

Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse Side 1 Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 09.30 Side 2 Kapitel 1 Område, definition og formål... 3 1. Aftalens område...3 2.

Læs mere

AFTALE OM STATISTIKGRUNDLAG FOR DE LOKALE LØNFORHANDLINGER

AFTALE OM STATISTIKGRUNDLAG FOR DE LOKALE LØNFORHANDLINGER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET AFTALE OM STATISTIKGRUNDLAG FOR DE LOKALE LØNFORHANDLINGER **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR KONSTRUKTØRER I VEJLE AMT.

FORHÅNDSAFTALE FOR KONSTRUKTØRER I VEJLE AMT. VEJLE AMT Løn- og personaleafdelingen. OK 99 FORHÅNDSAFTALE FOR KONSTRUKTØRER I VEJLE AMT. INDLEDNING. Der er afholdt forhandling den 11. november 1999 og den 13. december 1999 mellem Konstruktørforeningen

Læs mere

Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger

Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger Side 1 Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger KL 1533.7 Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Indholdsfortegnelse Side 0.0.0.0 Side 2 Kapitel 1. Aftalens område... 3 1. Område...

Læs mere

Notat. Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune

Notat. Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune Notat Dato: 17.09.2015 Sagsbeh: RFJ/BR/CH Økonomiafdelingen/HRafdelingen Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune Formålet med dette notat er at skabe overblik over den faktiske lønudvikling, således at

Læs mere

Lokal aftale om løn efter ny AC-overenskomst for ansatte ved administrationen på Aalborg Universitet

Lokal aftale om løn efter ny AC-overenskomst for ansatte ved administrationen på Aalborg Universitet 29. marts 2010 J.nr.: Skriv journalnummer Lokal aftale om løn efter ny AC-overenskomst for ansatte ved administrationen på Aalborg Universitet Nærværende aftale er gældende for samtlige akademikere, der

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR TEKNISKE DESIGNE- RE/BYGGETEKNIKERE/BAC.SCIENT.CONS. i konservering m.fl. I VEJLE AMT.

FORHÅNDSAFTALE FOR TEKNISKE DESIGNE- RE/BYGGETEKNIKERE/BAC.SCIENT.CONS. i konservering m.fl. I VEJLE AMT. VEJLE AMT Løn- og personaleafdelingen. OK 02 FORHÅNDSAFTALE FOR TEKNISKE DESIGNE- RE/BYGGETEKNIKERE/BAC.SCIENT.CONS. i konservering m.fl. I VEJLE AMT. INDLEDNING. Der er afholdt forhandling den 25.september

Læs mere

De årlige lokale lønforhandlinger for ledere

De årlige lokale lønforhandlinger for ledere De årlige lokale lønforhandlinger for ledere Der er ved de seneste mange overenskomstrunder afsat specifikke midler til lokal løndannelse med en forpligtelse til udmøntning. Både i 2011 og 2013 blev det

Læs mere

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Materiale til vejledende urafstemning Bibliotekarforbundet, marts 2011 Indledning Til brug for den

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere