Lønhandlingsplan for Vejle Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lønhandlingsplan for Vejle Kommune"

Transkript

1 Lønhandlingsplan for Vejle Kommune Gældende fra

2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Organisering af opgaven... 3 Generelt om overenskomst De centrale aftaler om Lokal Løndannelse... 4 Lokal Løndannelse i Vejle Kommune... 5 Vejle Kommunes strategiske fundament for løn... 5 Løn som ledelsesværktøj... 5 Lønpolitik... 6 Specifikt for overenskomstperioden... 6 Forhandling af Lokal Løndannelse... 7 Hvad er målet for forhandlingerne... 7 Procedureaftaler... 7 Forhåndsaftaler... 8 Individuelle forhandlinger... 8 Lønsamtaler... 8 Varianter af Lokal Løndannelse... 8 Overordnet tidsplan for forhandlinger om Lokal Løndannelse... 9 Økonomien ved forhandlingerne... 9 Lønstatistikker Yderligere relevante informationer Bilag 1: Forhandlings- og aftalekompetence Bilag 2: Tidsplan for lokal løndannelse i Vejle Kommune O

3 Forord Lønhandlingsplanen er en overordnet plan for gennemførelse af forhandlingerne om Lokal Løndannelse i Vejle Kommune. Lønhandlingsplanen er tænkt primært som en guide og et værktøj til de decentrale ledere, men også som information til ledelsen om, hvordan og hvor opgaven bliver løst. Samtidig giver den information til personaleorganisationerne og andre interessenter om arbejdet med Lokal Løndannelse i Vejle Kommune. Formålet med planen er at sikre et fælles fundament for det strategiske arbejde med løn, samt styrke informationen og synligheden i arbejdet med Lokal Løndannelse. Planen skal skabe overblik over, hvordan vi griber opgaven an, hvem der har kompetencen til at forhandle samt hvordan og hvornår det vil ske. Med lønhandlingsplanen har vi et godt grundlag for arbejdet med Lokal Løndannelse. Det er mit håb, at alle vil gå konstruktivt ind i arbejdet med at føre de ting ud i praksis, som omtales i planen. God læse- og arbejdslyst! Kirsten Buch Poulsen Personalechef Organisering af opgaven Lokal Løndannelse er et ledelsesstrategisk værktøj i Vejle Kommune. Det indebærer, at lønpolitikken, løndannelsen og lønstyringen overordnet hører under Byrådets og Økonomiudvalgets ansvar. Direktionen har det overordnede ansvar for brugen af Lokal Løndannelse som et ledelsesstrategisk værktøj. Direktionen understøttes af HR med bl.a. lønstrategiske oplæg og opgørelser over forvaltningernes anvendelse af midler til Lokal Løndannelse. Personalechefen er ansvarlig overfor Direktionen for styring og koordinering af opgaverne i Lønhandlingsplanen. Lønhandlingsplanen evalueres løbende. Personalechefen har nedsat en Personalekonsulentgruppe. Gruppen er bemandet med personalekonsulenterne fra de enkelte forvaltninger samt relevante ansatte i HR. Personalechefen er formand for gruppen. Personalekonsulentgruppens opgave er bl.a. at koordinere og gennemføre forhandlinger om Lokal Løndannelse i samarbejde med lederne, udveksle informationer om relevante emner, diskutere lønpolitiske og personalepolitiske problemstillinger med henblik på opnå en fælles holdning, afstemme forventninger, fordele roller i opgaveløsningen m.m. 1 1 Se yderligere i tidsplanen, bilag 2. 3

4 Generelt om overenskomst Der er mellem KL og KTO/SHK indgået forlig for perioden til (fremover kaldet O.13), hvilket vil sige at overenskomsterne også i denne periode er toårige. I 2013 er der aftalt generelle lønstigninger pr. 1. april på 0,50 % og pr. 1. oktober på 0,60 %. I 2014 er der aftalt generelle lønstigninger pr. 1. januar på 0,50 % og pr. 1. oktober på 0,37 %. Reguleringsordningen videreføres og forventes at give en negativ udmøntning på -0,40 % pr. 1. oktober 2013 og en positiv udmøntning på 0,34 % pr. 1. oktober Udover de generelle lønstigninger pr. 1. januar 2014 er der ved organisationsforhandlingerne anvendt 0,25 % af lønsummen, hvor der er aftalt forskellige forbedringer, der omfatter hele eller dele af den pågældende overenskomstgruppe eksempelvis; pensionsforbedringer, forhøjelse af grundlønninger eller nye/forhøjede centrale tillæg. Det er ved O.13 aftalt, at de nye vilkår for Lokal Løndannelse, som blev aftalt ved overenskomstfornyelserne i 2011 (O.11), skal videreføres i O.13, dog med få ændringer. Proceduren for niveau2-forhandlinger ændres således, at KL ikke pr. automatik deltager som bisidder for kommunerne. I stedet vurderes det konkret fra sag til sag, hvorvidt KL deltager i niveau 2-forhandlingen. De centrale organisationsrepræsentanter deltager fortsat i alle niveau 2- forhandlinger. Endvidere indføres forsøg med modernisering af forhandlingsretten således, at en række ledere og specialister selv kan forhandle dele af deres løn. Forsøgsordningen om lokale forhandlingsregler på AC-området er videreført, og udvidet til nu også at gælde for alle ansatte omfattet af overenskomsten for akademikere. Specielt vedr. forhandlingsretten for ledere inden for SHK's område er det aftalt, at disse ledere på forsøgsbasis selv kan forhandle dele af deres løn i O.13. Endelig er det aftalt, at råderumsbilaget opdateres og aktualiseres med et mere nutidigt sprogbrug. Opdateringen medfører dog ingen ændringer af reglerne for Lokal Løndannelse, hvilket vil sige, at der ikke tilføjes yderligere processuelle eller materielle krav til kommunen eller den lokale faglige repræsentant. Videreførelsen af de nye vilkår for Lokal Løndannelse til O.13 betyder, at der heller ikke i O.13 er centralt aftalt forlodsfinansiering af nye midler til Lokal Løndannelse, ligesom der stadig ikke er nogen udmøntningsforpligtelse. Vejle Kommune kan således også i O.13 prioritere strategiske mål og indsatsområder i forbindelse med Lokal Løndannelse uden bindinger på hvilke grupper eller sektorer den lokale løndannelse skal anvendes på. De centrale aftaler om Lokal Løndannelse Lokal Løndannelse er aftalt centralt i ni aftaler, der dækker hver sit område og for AC er Lokal Løndannelse aftalt i selve overenskomsten. Inden for rammerne af aftalerne er der mulighed for at indgå lokale aftaler om udmøntning af funktionsløn, kvalifikationsløn og resultatløn via forhåndsaftaler eller individuelle lønaftaler. Aftalerne kan findes i NIS og indeholder vilkår for, hvordan den lokale løndannelse skal foregå. I selve overenskomsterne anføres hvilken aftale om lokal løndannelse, der gælder på området. 4

5 Lokal Løndannelse i Vejle Kommune Ved O.11, var det KL's anbefaling, at kommunerne som minimum brugte samme procentdel af den samlede lønsum på Lokal Løndannelse som hidtil. I O.11, var den anvendte procentdel 7,9 % for Vejle Kommunes vedkommende. Vejle Kommune bibeholder i overenskomstperioden O.13 målsætningen om at fastholde andelen på 7,9 %, idet dette var den andel af den samlede lønsum, som blev brugt til Lokal Løndannelse forud for O.11, hvor forlodsfinansieringen blev opgivet. I Vejle Kommune anvendes Lokal Løndannelse som et ledelsesstrategisk værktøj, i overensstemmelse med kommunens personalepolitik. Løndannelsen skal, jfr. kommunens lønpolitik, ske ud fra gennemsigtige og synlige kriterier, der giver mening og skaber værdi for alle. Lokal Løndannelse kan potentielt anvendes til at skabe engagement og motivation hos medarbejdere dels i den daglige drift og dels i tilknytning til særlige indsatsområder i forbindelse med kommunens tværgående mål; produktivitet, innovation og inddragelse af civilsamfundet. Selve udmøntningen af Lokal Løndannelse foregår i forvaltningerne. Forvaltningerne skal fortsat som minimum anvende deres hidtidige andel af lønsummen til Lokal Løndannelse i overenskomstperioden, således at andelen samlet for Vejle Kommune fastholdes på 7,9 %. Der er ikke i O.13 afsat særskilte centrale midler til Lokal Løndannelse. Finansieringen af Lokal Løndannelse kan principielt ske ved anvendelse af alle rådige midler, i praksis sker det primært via genanvendelse af midler, der hidtil har været i brug til Lokal Løndannelse (såkaldte "tilbageløbsmidler"). Forvaltningerne kan derudover skabe råderum i de øvrige budgetmidler til Lokal Løndannelse via eksempelvis rationaliseringer og effektiviseringer. Lønhandlingsplanen har primært fokus på den generelle lønudvikling og den lokale løndannelse. Vedrørende de aftalte forbedringer på de enkelte overenskomstområder er det nødvendigt, at alle Vejle Kommunes forhandlere sætter sig ind i de konkrete overenskomsters særlige bestemmelser indenfor deres relevante områder. Vejle Kommunes strategiske fundament for løn For at sikre sammenhæng og retning i Vejle Kommune, også hvad angår løndannelse, er hovedforudsætningerne for løndannelsen kommunens overordnede tværgående indsatsområder: Produktivitet, innovation og inddragelse af civilsamfundet Løn som ledelsesværktøj I Vejle Kommune anvender vi den lokale løndannelse som et ledelsesstrategisk værktøj. Løndannelsen skal være anerkendende, konstruktiv, målrettet og fremadrettet. Samtidigt skal løndannelsen understøtte tiltag møntet på omstilling med respekt for helheden og fagligheden. Vejle Kommune ønsker at styrke medarbejdernes engagement og motivation i forhold til opgaveløsningen, så medarbejderne aktivt og innovativt deltager i arbejdspladsens positive udvikling og drift. Vi skal sikre, at den lokale løndannelse kan bidrage hertil. 5

6 Den lokale løndannelses potentiale er at kunne medvirke til at skabe engagement og motivation hos medarbejderne såvel i udførelsen af arbejdsopgaverne i den normale drift som til at medvirke ved omlægning af arbejdsopgaver, til nytænkning og til effektivisering i organiseringen. Det er derfor vigtigt, at lederne har fokus på at bruge Lokal Løndannelse som et ledelsesstrategisk værktøj. Lønpolitik Løndannelsen skal ske ud fra gennemsigtige og synlige kriterier, der giver mening og skaber værdi for alle ansatte. Derfor har vi i Vejle Kommune en lønpolitik 2, der fastsætter, hvordan vi bruger løn som ledelsesværktøj. Lønpolitikken er udgangspunkt for den lokale løndannelse og understøtter Vejle Kommunes overordnede personalepolitiske værdier. Formål Lønpolitikken skal understøtte Vejle Kommunes overordnede personalepolitiske værdier og delpolitikker, hvilke tilsammen udgør Vejle Kommunes personalepolitik. Udmøntning af lønpolitikken Løndannelsen skal ske ud fra gennemsigtige og synlige kriterier, der giver mening og skaber værdi for alle. Følgende er væsentligt for Vejle Kommune: Vi har engagerede ansatte med høje faglige og personlige kvalifikationer, der bidrager med høj kvalitet i ydelserne til gavn for borgere og brugere. Vi vil tiltrække, udvikle og fastholde kvalificerede ansatte. Vi vil til stadighed styrke helhedstænkning og tværfaglighed i Vejle Kommune. Både udviklingsopgaver og de driftmæssige opgaver, der får hverdagen til at hænge sammen, skal honoreres. Vi vil gerne konkurrere på lønnen på særlige områder, hvor der er behov for det, f.eks. af rekrutterings- og fastholdelseshensyn. Vi vil bruge resultatløn som et naturligt element i kommunens løndannelse. Vi vil sikre, at kvinder og mænd får lige lønvilkår, og at lønnen afspejler indsatsen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v. Der kan inden for ovenstående rammer udarbejdes indsatsområder målrettet arbejdspladsernes forskellige opgaver, kultur og behov. Hvis forhåndsaftalerne giver mulighed herfor, kan arbejdspladserne tillige aftale kriterier for udmøntning af lokale lønmidler. Specifikt for overenskomstperioden Direktionen har besluttet følgende principper for den lokale løndannelse i overenskomstperioden: at minimum den hidtidige andel af lønsummen til Lokal Løndannelse anvendes i forvaltningerne, således at andelen samlet for Vejle Kommune fastholdes på 7,9 % i overenskomstperioden. at der ikke afsættes særskilte centrale midler til Lokal Løndannelse i overenskomstperioden. 2 Lønpolitikken er vedtaget på Økonomiudvalgets møde 1. december

7 at finansieringen af Lokal Løndannelse sker via genanvendelse af midler, der hidtil har været i brug til lokal løndannelse, og øvrigt økonomisk råderum skabt via eksempelvis rationaliseringer og effektiviseringer. Sikringen og monitoreringen af ovenstående sker blandt andet via halvårlige opgørelser over forvaltningernes anvendelse af midler til Lokal Løndannelse. Forhandling af Lokal Løndannelse Alle overenskomstansatte og tjenestemænd er omfattede af aftalerne om Lokal Løndannelse og kan således principielt komme i betragtning under forhandlingerne. Den konkrete udmøntning af Lokal Løndannelse sker på grundlag af lokal forhandling og aftale med den faglige organisation, som har aftaleretten på det pågældende overenskomstområde. I O.13 er der aftalt en forsøgsordning, hvorefter der på enkelte områder er mulighed for at aftale løn med den pågældende medarbejder selv. Hvad er målet for forhandlingerne Det forventes, at forhandlingerne om Lokal Løndannelse bidrager til at koble de overordnede visioner og strategier til lokale drifts- og udviklingsmål. Alle aftaler om Lokal Løndannelse skal derfor søges indgået inden for rammerne af Vejle Kommunes strategiske fundament for løn (se foregående afsnit). Samtidigt ønsker Vejle Kommune, at forhandlingerne om Lokal Løndannelse decentraliseres i videst muligt omfang. Dette vil sætte fokus på selvstyring decentralt frem for central styring. Der bør tages hensyn til udviklingen af forskellige lønprofiler og -modeller på forskellige arbejdspladser og driftsområder, ligesom forskellige fag- og arbejdspladskulturer skal respekteres i løndannelsen. Endelig giver forhandlinger om Lokal Løndannelse mulighed for reel udøvelse af ledelse i en målog rammestyret decentral verden. Dette fordrer synlige ledere, der legitimerer valg og prioriteringer, samt italesætter krav og forventninger. Procedureaftaler I henhold til enkelte af aftalerne om Lokal Løndannelse skal Vejle Kommune forud for forhandlingerne søge at indgå lokal aftale om forhandlingsprocedure med den enkelte faglige organisation, dagligt omtalt som procedureaftale. På andre områder gælder tidligere indgåede aftaler fortsat, indtil de eventuelt opsiges til en genforhandling. Kompetencen til indgåelsen af procedureaftaler for Vejle Kommune ligger i HR og aftaleindgåelse sker i givet fald i samarbejde med forvaltningernes personalekonsulenter. Procedureaftaler kan indeholde: Forhandlings- og aftalekompetence. Tidsrammer for forhandlingerne. Indhold af teknikmøder. Formidling af forhandlingsresultatet. 7

8 Lønforhandlinger ved væsentlige stillingsændringer og omstruktureringer. Lønforhandlinger ved nyansættelser. Opsigelsesbestemmelser. Forhåndsaftaler Forhåndsaftaler er som udgangspunkt gældende for hele Vejle Kommune, men kan være afgrænset til at gælde f.eks. en forvaltning eller et område. Kompetencen til indgåelse af forhåndsaftaler ligger hos den direktør, der har den største del af faggruppen ansat. Direktøren kan delegere denne kompetence. For de tværgående administrative faggrupper (HK og AC-organisationerne) ligger forhandlings- og aftalekompetencen hos Kommunaldirektøren/personalechefen Fordelingen af forhandlings- og aftalekompetencen på de forskellige direktørområder fremgår af bilag 1. Individuelle forhandlinger Forhandlings- og aftalekompetencen til de individuelle forhandlinger ligger hos den pågældende direktør, men vil typisk være delegeret til den leder, der har personale- og budgetansvaret. Den forhandlingsberettigede organisation afgør selv, i hvilket omfang forhandlingskompetencen og evt. aftalekompetencen delegeres til en eventuel tillidsrepræsentant eller varetages af organisationen centralt eller en eventuel lokal afdeling. Det kan fremgå af procedureaftalerne med de enkelte faglige organisationer, hvem der på organisationens side har forhandlingskompetencen konkret. I O.13 er der aftalt en forsøgsordning, hvorefter der på enkelte områder er mulighed for at aftale løn med den pågældende medarbejder selv. Lønsamtaler Som et led i forberedelsen til forhandling med organisationerne har alle medarbejdere mulighed for at bede om en lønsamtale med nærmeste leder. En lønsamtale er ikke en forhandling, men en afklaring og udveksling af lederens og medarbejderens vurderinger og forventninger på lønområdet for den pågældende medarbejder, med andre ord en forventningsafstemning og en drøftelse af mulighederne for lønudvikling for den enkelte medarbejder. HR tilbyder lederne introduktion til den gode lønsamtale på kommende informationsmøder om Lokal Løndannelse. Varianter af Lokal Løndannelse Lokal Løndannelse er den del af lønnen, som er lokalt aftalt. Lokal Løndannelse er hermed ikke centrale tillæg eller grundløn/basisløn. Et tillæg begrundet i den enkelte medarbejders kompetencer eller kvalifikationer kaldes et kvalifikationstillæg (K-tillæg). Kvalifikationstillægget gives en medarbejder for eksempelvis særlige kvalifikationer i form af efter- og videreuddannelse, særlig viden og erfaring i øvrigt, samt særlige personlige egenskaber med indflydelse på medarbejderens arbejdsindsats. Kvalifikationstillæg er normalt varige og bevares så længe medarbejderen er ansat i stillingen. 8

9 Et tillæg bundet op på funktioner, eksempelvis som projektleder, eneansvarlig for et område eller lignende, kaldes et funktionstillæg (F-tillæg). Dette tillæg kan bortfalde/opsiges, hvis funktionen bortfalder eller pågældende ikke længere skal varetage funktionen. Et engangsvederlag kan gives via Lokal Løndannelse eksempelvis i tilfælde af, at en medarbejder har ydet en særlig stor indsats. Indsatsen skal ligge udover hvad der til daglig forventes løst af medarbejderen. Resultatløn gives normalt på baggrund af en udfærdiget kontrakt omhandlende, hvilke resultater der skal opnås, hvorledes de måles, samt tidsramme for udførelse/færdiggørelse førend resultatlønnen udløses. Det forudsættes således, at der er indgået en aftale herom på forhånd. Overordnet tidsplan for forhandlinger om Lokal Løndannelse Da overenskomstperioden kun er toårig gennemføres én primær decentral forhandlingsrunde, der kun i mindre omfang forventes fulgt op af yderligere forhandlinger i den sidste del af perioden. For konkret tidsplan se bilag 2. Desuden vil en række opgaver altid skulle varetages løbende over hele året efter behov: Forhandling (genforhandling/opsigelse) af forhåndsaftaler Løndannelse ved ansættelser, omorganiseringer og andre væsentlige stillingsændringer. Halvårligt opgøres den lokale løndannelses udvikling, for at sikre overensstemmelse med Vejle Kommunes strategiske fundament for løn, samt for at følge Vejle Kommunes målsætning om fortsat at anvende 7,9 %. Økonomien ved forhandlingerne Ved forhandlinger om Lokal Løndannelse er det som altid ledelsens ansvar ikke at overskride de gældende budgetter. Budgettets frie midler er således den primære økonomiske begrænsning, når der forhandles om og indgås nye lønaftaler. Der henvises generelt til principperne for økonomistyring 3 i Vejle Kommune. Selve udmøntningen af den lokale løndannelse følges i forvaltningerne. Forvaltningerne er forpligtet til fortsat som minimum at anvende deres hidtidige andel af lønsummen til Lokal Løndannelse i overenskomstperioden, således at andelen samlet for Vejle Kommune fastholdes på 7,9 %. I forbindelse med lønforhandlingerne skal forhandlerne være opmærksomme på, at såfremt man bruger frie lokale lønmidler til at finansiere grundlønsforbedringer, vil det ikke tælle med i opgørelsen af de decentrale løndeles andel af lønsummen. Der opfordres derfor på det kraftigste til at aftale ekstra løntillæg som K-tillæg eller F-tillæg i stedet for grundlønsforbedringer. Altså en generel opmærksomhed på at forhandle decentrale løndele frem for løft i centrale, overenskomstbestemte løndele. 4 3 Oplysninger om det aktuelle forbrug på lønbudgettet kan findes via værktøjet Min økonomi i KMD Rollebaseret Indgang. 4 Der kan i særlige tilfælde være behov for konkret at afvige fra dette, eksempelvis ved ansættelse af ledere. 9

10 Tabel 1. Opgørelse af Lokal Løndannelses andel af nettolønnen Direktørområde Ansatte omregnet til fuldtid Gennemsnitsløn pr. måned Lokal Løndannelses andel af nettoløn Børne- og Ungeforvaltningen 3.694, ,4 % Erhverv & Kultur 222, ,3 % Kommunaldirektørens område 54, ,5 % Teknik & Miljø 387, ,3 % Velfærdsforvaltningen 2.671, ,6 % Økonomi & Arbejdsmarkedsforvaltningen 478, ,6 % Uden for organisationen (Havn og Spildevand) 64, ,5 % Hovedtotal 7.571, ,9 % Kilde: KRL Anm.: Data fra marts 2011 tilpasset organisationsstrukturen pr. marts Population: Overenskomstansatte og tjenestemænd. Nettolønnen er grundløn + tillæg. Nettoløn og Lokale tillæg er excl. afledte effekter på særlig feriegodtgørelse, pension og lønafhængige ydelser. Lønstatistikker Den obligatoriske lønstatistik kan downloades fra forud for den lokale forhandling. På anmodning skal ansættelsesmyndigheden udlevere statistikken i papir. På Vejle Kommunes intranet findes endvidere relevante statistikker, der opdateres årligt. Yderligere relevante informationer Det er vigtigt, at alle der arbejder med personaleadministration har adgang til relevante informationer om emnet, disse findes primært via intranettet og internettet. Således sikres det så vidt muligt, at alle får adgang til samme information, samt at tilrettelser og nyheder kan spredes hurtigt. Forhåndsaftalerne ligger på Vejle Kommunes intranet sammen med en række andre oplysninger om løndannelsen. Kommunernes og Regionernes Løndatakontor, KRL giver adgang til lønstatistiske oplysninger helt ned på institutionsbasis, som specifikt følger andelen i lønsummen af lokale løndele. Login kræves kontakt Kim Grauholm Oplysninger om det aktuelle forbrug på lønbudgettet kan findes via værktøjet Min økonomi i KMD Rollebaseret Indgang. Oplysninger om forbruget på den samlede pengepose skal ses via ØS Indsigt (økonomisystemet) eller BI (ledelsesinformation) Relevante blanketter findes på intranettet. Politikker på personaleområdet findes på intranettet. NIS giver under Løn og Personale adgang til overenskomster, generelle aftaler m.m. Under Økonomi er der adgang til budgetvejledninger og nyhedsbreve fra KL. 10

11 På KL s hjemmeside findes også overenskomsterne samt andre nyheder fra KL på løn og ansættelsesområdet. Generelle lovoplysninger kan findes via Schultz lovservice eller Retsinformation. Yderligere information kan fås via HR og forvaltningernes personalekonsulenter. 11

12 Bilag 1: Forhandlings- og aftalekompetence Kompetencen omfatter forhandling og aftaleindgåelse mht. forhåndsaftaler, aftaler om TR-vilkår og andre tværgående eller generelle forhold. Ved behov for forhandlingskompetence på yderligere overenskomstområder end de herunder oplistede, kontaktes HR. Kommunaldirektøren (Personalechefen) HK (administrative ledere samt kontor- og IT-personale) AC (akademikere) Økonomi- og Arbejdsmarkedsdirektøren 3F (rengøringsassistenter) DS (socialrådgivere) HK (socialformidlere) Velfærdsdirektøren HK (tandklinikassistenter) SL (socialpædagoger m.fl. samt værkstedspersonale) FOA/SL/3F (omsorgs- og pædagogmedhjælpere) DSR (sygeplejersker) FOA (SOSU-personale samt husassistenter) Ergo (ergoterapeuter) Fys (fysioterapeuter) TNL (tandlæger) DTF (tandplejere) Børne- & Ungedirektøren FOA (dagplejere, dagplejepædagoger og pædagogmedhjælpere) FOA og 3F (tekniske serviceledere og -medarbejdere) DLF (lærere, børnehaveklasseledere, skolepsykologer og skolekonsulenter uden ledelsesbeføjelser) Skolelederne (skoleledere, mellemledere og skolekonsulenter med ledelsesbeføjelser) 12

13 BUPL (ledere: ledende pædagoger, daginstitutionsledere og pædagogiske ledere samt basispersonale: souschefer, afdelingsledere, stedfortrædere, pædagoger og klubassistenter uden uddannelse) DSR (selvtilrettelæggende sundhedsplejersker) LU (ungdomsskoleinspektører, viceungdomsskoleinspektører, ungdomsskoleledere og afdelingsledere) Uddannelsesforbundet (lærere ved sprogcentre og ungdomsskolelærere) SL (lærere ved intern skole) PFF (SL/BUPL) (pædagogisk uddannet personale inden for det forebyggende og dagbehandlende område) Kost & Ernæringsforbundet (økonomaer, kostfaglige eneansvarlige m.fl.) Erhvervs- og Kulturdirektøren HI (halinspektørerne) FMM (musikskolelærere) Teknik- og Miljødirektøren TL (tekniske designere og byggeteknikere samt bygningskonstruktører) 3F (specialarbejdere) FOA (beredskabspersonalet) 13

14 Bilag 2: Tidsplan for lokal løndannelse i Vejle Kommune O.13 Periode / Ansvarlig Hovedopgave Konkrete opgaver April-maj 2013 / HR Maj 2013 / HR Maj-oktober 2013 / personalekonsulenterne Lønhandlingsplan Målsætning om at fastholde Lokal Løndannelses andel Lønpolitisk drøftelse med de faglige organisationer Forhandlingsforberedelse i forvaltningerne Udarbejdelse Direktionssag - beslutning HovedMED - orientering Drøfte fx lønpolitik, indsatsområder, tidsplan, proces for forhåndsaftaler og decentrale forhandlinger, lønstatistik og råderum Gennemgang af centrale aftaler. Evt. afholdelse af teknikmøder og lønpolitiske drøftelser med de enkelte faglige organisationer. Maj- oktober 2013 / HR Procedureaftaler Eksisterende procedureaftaler gennemgås og fornyes om nødvendigt. Juni-december 2013 / personalekonsulenterne Juni-december 2013 / personalekonsulenterne September-oktober 2013 / HR + Personalekonsulentgruppen Forhåndsaftaler. Lønskemaer Information om Lokal Løndannelse til ledere og faglige organisationer/tr er Vurdering af eksisterende aftaler og genforhandling eller teknisk gennemgang Vurderes og opdateres efter behov ved nye OK og forhåndsaftaler. Ledere via infomøde: Muligheder og begrænsninger. Lønhandlingsplan og tidsplan for proces. Ansvar og redskaber (økonomi). Lønoplysninger. Den gode lønforhandling Faglige organisationer /tillidsrepræsentanter (møde eller skriftligt materiale) 14

15 Oktober 2013 juni 2014 / personalekonsulenterne og lederne, understøttet af HR Januar 2014 / HR + Budget & Finans Juni-juli 2014 / HR + Budget & Finans Januar 2015 / HR + Budget & Finans Den decentrale proces omkring Lokal Løndannelse Halvårlig økonomiopfølgning, lønstyring pr. september 2013 Halvårlig økonomiopfølgning, lønstyring pr. marts 2014 Halvårlig økonomiopfølgning, lønstyring pr. september 2014 Lokal forberedelse til lønforhandlinger. Evt. opstartsmøder. Afholdelse af lønsamtaler efter anmodning. Udarbejdelse af konkrete forslag, begrundes og opstilles i lønskemaer. Udveksling af forslag med faglige organisationer/tr er Vurdering af samtlige forslag - overblik og økonomisk beregning. Lønforhandling med faglige organisationer/tr er: Møder, udarbejdelse af aftaler og skemaer, underskrift m.v. Udtræk og analyse via KRL, samlet og forvaltningsvis opgørelse Målsætning: minimum fastholdelse af andel for hele Vejle Kommune. Vurdering og drøftelse af status. Udtræk og analyse via KRL, samlet og forvaltningsvis opgørelse Målsætning: minimum fastholdelse af andel for hele Vejle Kommune. Vurdering og drøftelse af status. Udtræk og analyse via KRL, samlet og forvaltningsvis opgørelse 15

16 Primo 2015 / HR + Personalekonsulentgruppen Juni-juli 2015 / HR + Budget & Finans + personalekonsulenterne Lønhandlingsplan for O.15 Opgørelse/evaluering af Lokal Løndannelse, resultat og proces for O.13 Målsætning: minimum fastholdelse af andel for hele Vejle Kommune. Vurdering og drøftelse af status. Forslag udarbejdes Opfølgning på økonomi, status/udvikling i Lokal Løndannelses andel af lønnen forvaltningsvis og samlet Vurdere og drøfte data, når data for marts foreligger Løbende / LØN Udmøntning af nye lønaftaler. Løbende ved afsluttede forhandlinger. Overenskomstperioden O.13 / HR Ny lønpolitik Indsatsområder Fornyelsesproces Endelig godkendelse i ØU før O.15 16

Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015

Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015 Bilag Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015 1. Direktionens strategi for Lokal løndannelse uden forlodsfinansiering: Ved overenskomstforhandlingerne i 2013 er der fortsat lokal løndannelse,

Læs mere

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Brug løn aktivt - ellers mister du indflydelse Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Udgivet af KL Specielle Overenskomstforhandlinger Økonomisk Sekretariat Brug løn aktivt ellers mister du indflydelse

Læs mere

Lønpolitik - og sådan gør vi i praksis

Lønpolitik - og sådan gør vi i praksis Lønpolitik - og sådan gør vi i praksis 1 Lønpolitik Indledning Silkeborg Kommunes lønpolitik skal medvirke til at realisere kommunens overordnede politiske mål og skal til stadighed sikre den fornødne

Læs mere

Overordnet lønpolitik for Norddjurs Kommune

Overordnet lønpolitik for Norddjurs Kommune Overordnet lønpolitik for Norddjurs Kommune Formål: De overordnede mål for Norddjurs Kommune er, at kommunen skal udføre sine opgaver økonomisk fornuftigt og med høj kvalitet og dermed fremstå som en moderne

Læs mere

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 1. Formål og mål Formålet med lønpolitikken i University College Lillebælt er at skabe sammenhæng mellem institutionens mål, udvikling, strategi på den ene side

Læs mere

Forslag til Lønpolitik Vordingborg Kommune

Forslag til Lønpolitik Vordingborg Kommune Forslag til Lønpolitik Vordingborg Kommune Lønpolitik Udgivet af Vordingborg Kommune 2015 Udarbejdet af: Økonomi og Personale Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk

Læs mere

Struer Kommune Lønpolitik

Struer Kommune Lønpolitik Struer Kommune Lønpolitik side1 af 6 Lønpolitik Struer kommunes lønpolitik gælder for alle driftsområder og alle kommunalt ansatte. Lønpolitikken skal understøtte opfyldelsen af vedtagne politikker og

Læs mere

Skatteministeriets lønpolitik

Skatteministeriets lønpolitik Skatteministeriets lønpolitik Lønpolitikken beskriver de principper, kriterier og processer, der er gældende ved tildeling af tillæg og udnævnelser i Skatteministeriet. Lønpolitikken skal understøtte,

Læs mere

Den lokale løndannelse er altså sat fri fra bindinger og bureaukrati.

Den lokale løndannelse er altså sat fri fra bindinger og bureaukrati. N O TAT Fri og forenklet lokal løndannelse Den 7. juni 2011 Ref CVH/JAI Indhold Fri og forenklet lokal løndannelse... 1 1. Udfordringer... 2 2. Løsninger... 3 2.1. Anvend lokal løn!... 3 2.2. Brug løn

Læs mere

Løn på EUD, AMU og TAMU. TR-Uddannelse Modul 1A 2. 4. september 2015

Løn på EUD, AMU og TAMU. TR-Uddannelse Modul 1A 2. 4. september 2015 Løn på EUD, AMU og TAMU TR-Uddannelse Modul 1A 2. 4. september 2015 OVERSIGT Lønsystemet Lønseddel Løntabel Ny løn Det lokale råderum Krav til lokaler aftaler LØNSYSTEM PÅ ERHVERVSSKOLER Basisløn Faste

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1.

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1. FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN For fysioterapeuter og ergoterapeuter ved Center for Hjælpemidler og Kommunikation Aabenraa kommune pr. 1.april 2009 XuoJ D < ry>u\ty\ > tcr*> Generelle forhold Betingelser Forhåndsaftalen

Læs mere

Aftale om Gennemsnitsløngaranti

Aftale om Gennemsnitsløngaranti Aftale om Gennemsnitsløngaranti KL Organisationer i KTO Side 1 Udkast af 24. august 2010 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Gennemsnitsløngarantien... 3 Beregningsgrundlaget for gennemsnitsløngarantien...

Læs mere

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1 LUP 2014 Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen 1 DE GRUNDLÆGGENDE ELEMENTER I OVERENSKOMSTSYSTEMET Retten til at organisere sig Retten til at føre

Læs mere

09.05 O.13 47/2013 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte

09.05 O.13 47/2013 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte Side 1 Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte bibliotekarer KL Bibliotekarforbundet De Offentlige Tandlæger Fællesudvalget for Musikundervisere inden

Læs mere

Fællesaftale om lokal løndannelse på det tekniske område

Fællesaftale om lokal løndannelse på det tekniske område Fællesaftale om lokal løndannelse på det tekniske område KL FOA - Fag og Arbejde Fagligt Fælles Forbund 3F Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Dansk Formands Forening Serviceforbundet Landsklubben For

Læs mere

07.39 O.13 27/2013 Side 1. Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger

07.39 O.13 27/2013 Side 1. Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger Side 1 Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 07.39 Side 2 Aftalens område... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen... 3 Lønstatistik... 3 2.

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl.

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Side 1 Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Indholdsfortegnelse Side 09.03 Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 3 1. Område... 3 Kapitel 2. Lokale forhandlinger... 3 2. Lønpolitisk

Læs mere

Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk. 09.06 O.13 3/2014 Side 1

Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk. 09.06 O.13 3/2014 Side 1 Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk område KL 09.06 Side 1 BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA Fag og Arbejde Socialpædagogernes Landsforbund Fagligt Fælles Forbund (3F) Dansk

Læs mere

Notat. Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune

Notat. Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune Notat Dato: 17.09.2015 Sagsbeh: RFJ/BR/CH Økonomiafdelingen/HRafdelingen Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune Formålet med dette notat er at skabe overblik over den faktiske lønudvikling, således at

Læs mere

Det lokale økonomiske råderum

Det lokale økonomiske råderum Nedenstående er bilag 1 til Fællesaftalen om lokal løndannelse på det kommunale område. Bilaget er parternes beskrivelse af det økonomiske råderum. Bilag 1 Det lokale økonomiske råderum Det lokale økonomiske

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRER I VEJLE AMT. Lægesekretærer, ikke-uddannede lægesekretærer og ledende lægesekretærer ansat under Vejle Amt.

FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRER I VEJLE AMT. Lægesekretærer, ikke-uddannede lægesekretærer og ledende lægesekretærer ansat under Vejle Amt. Dato: 12.11.02 J.nr.: 1-2-38-02 Initialer: JDP/prolgsk02-1 FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRER I VEJLE AMT. Lægesekretærer, ikke-uddannede lægesekretærer og ledende lægesekretærer ansat under Vejle Amt.

Læs mere

FILADELFIA OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND

FILADELFIA OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR SL HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.09 Omfattet af udmøntningsgarantien

Læs mere

FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK

FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRERNE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.09 Omfattet af udmøntningsgarantien pr. 01.04.09 Alt indføjet med kursivskrift

Læs mere

Hovedelementerne i forliget på KL s område. Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt forlig.

Hovedelementerne i forliget på KL s område. Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt forlig. FORHANDLINGSFÆLLESSKABET Sekretariatet 16. februar 2015 3982.22 Hovedelementerne i forliget på KL s område Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Lønpolitik for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Lønpolitik for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter MINISTERIET FOR MBBL er dialog en vigtig forudsætning for, at lønpolitikken bliver konkret, gennemsigtig og fungerer som et fælles udgangspunkt for løndannelse i ministeriet. Derfor er lønpolitikken blevet

Læs mere

Lønstatistik for begyndere. en introduktion

Lønstatistik for begyndere. en introduktion en introduktion en introduktion 1. Indledning I forbindelse med en forhandling har du brug for at kunne præsentere lønudviklingen blandt sygeplejersker i din egen (amts)kommune fra 2001 til 2002. Lønudviklingen

Læs mere

Til Danske Fysioterapeuters lønforhandlere samt andre interesserede har Forhandlingsgruppen Off. udarbejdet et notat vedr. lønstatistik.

Til Danske Fysioterapeuters lønforhandlere samt andre interesserede har Forhandlingsgruppen Off. udarbejdet et notat vedr. lønstatistik. Til Danske Fysioterapeuters lønforhandlere samt andre interesserede har Forhandlingsgruppen Off. udarbejdet et notat vedr. lønstatistik. Notat i Word-format her..\..\..\..\..\ok99 - info\lønstatistik.doc

Læs mere

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet Ledere i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Koncern HR, Løn og Personale Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Dato: 8.12.2010 Delegerings- og kompetencefordelingsregler

Læs mere

Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte

Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte Side 1 Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte bibliotekarer KL Bibliotekarforbundet De Offentlige Tandlæger Fællesudvalget for Musikundervisere inden

Læs mere

Fællesaftale om lokal løndannelse. 09.01 O.13 50/2013 Side 1

Fællesaftale om lokal løndannelse. 09.01 O.13 50/2013 Side 1 Fællesaftale om lokal løndannelse KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk Metal Dansk Socialrådgiverforening Fagligt Fælles bund 3F handlingskartellet HK/KOMMUNAL Malerforbundet i Danmark

Læs mere

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projektgruppen har opgjort forskelle i lokalløn mellem mænd og kvinder

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR SL HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR SL HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR SL HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.10 Omfattet af udmøntningsgarantien

Læs mere

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Cirkulære om rammeaftale om Nye lønsystemer 2008 Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Rammeaftale 1. Dækningsområde...

Læs mere

Indledning. Formål med lønpolitikken. Personalehåndbog Løn. Overordnet lønpolitik

Indledning. Formål med lønpolitikken. Personalehåndbog Løn. Overordnet lønpolitik Overordnet lønpolitik Indledning Som arbejdsplads vil Helsingør Kommune være kendetegnet ved, at opgaverne løses med et højt kvalitetsniveau og stor leverancesikkerhed af en kvalitetsbevidst og serviceorienteret

Læs mere

09.04 O.13 07/2014 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets

09.04 O.13 07/2014 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets Side 1 Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets område KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 09.04 Side 2 Indledning... 3 Kapitel 1. Område... 4 1. Område... 4 Kapitel 2. Lokale forhandlinger...

Læs mere

Nye lønsystemer sat på sporet

Nye lønsystemer sat på sporet Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg Nye lønsystemer sat på sporet Nye lønsystemer sat på sporet Januar 2003 Januar 2003 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Lønforhandlinger på arbejdspladsen. - dét skal du vide, når du forhandler løn i staten

Lønforhandlinger på arbejdspladsen. - dét skal du vide, når du forhandler løn i staten Lønforhandlinger på arbejdspladsen - dét skal du vide, når du forhandler løn i staten Maj 2012 Dét skal man vide om lokale lønforhandlinger Lønforhandlinger skal ske mindst én gang om året, hvis en af

Læs mere

LØNPOLITIK FOR BRABRAND/SDR. AARSLEV KIRKER.

LØNPOLITIK FOR BRABRAND/SDR. AARSLEV KIRKER. LØNPOLITIK FOR BRABRAND/SDR. AARSLEV KIRKER. Formål Formålet med lønpolitikken er at beskrive, hvilke principper vi i Brabrand og Sdr. Aarslev lægger vægt på i udmøntningen af løn og beskrive processen

Læs mere

LØNSTATISTIK - Februar 2005

LØNSTATISTIK - Februar 2005 - Februar 2005 Med denne lønstatistik gives der adgang til oversigtstal for lønforholdene i Københavns Amt. I lønstatistikken kan du finde tal for, hvor stor lønudviklingen har været for de ansatte fra

Læs mere

Forhåndsaftale for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne fra 1. august 2015

Forhåndsaftale for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne fra 1. august 2015 Forhåndsaftale Forhåndsaftale for lærere m.fl. i og ved specialundervisning for voksne fra 1. august 2015 Kontakt Susanne Lyngsie Personalekonsulent Center for Økonomi og Personale Løn og Personale Tlf.

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Lønpolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2008 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold Formål 3 Lønelementer 3 Basisløn og centralt fastsatte

Læs mere

Forhandling af specialiststillinger Efter OK-11 En vejledning til kredsene om. skolepsykologer skolekonsulenter tale-hørelærere

Forhandling af specialiststillinger Efter OK-11 En vejledning til kredsene om. skolepsykologer skolekonsulenter tale-hørelærere Forhandling af specialiststillinger Efter OK-11 En vejledning til kredsene om skolepsykologer skolekonsulenter tale-hørelærere Indhold: Konklusion side 2 Indledning side 2 Overenskomst 2011 side 4 Specialistanalysen

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR FOA FAG OG ARBEJDE HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG FOA Fag og Arbejde

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR FOA FAG OG ARBEJDE HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG FOA Fag og Arbejde FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR FOA FAG OG ARBEJDE HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG FOA Fag og Arbejde IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.09 Omfattet af udmøntningsgarantien

Læs mere

Forhåndsaftale for kontorpersonale m.fl. indgået af HK/KOMMUNAL og Odsherred Kommune gældende fra 1. april 2011

Forhåndsaftale for kontorpersonale m.fl. indgået af HK/KOMMUNAL og Odsherred Kommune gældende fra 1. april 2011 HR og Personale Forhåndsaftale for kontorpersonale m.fl. indgået af HK/KOMMUNAL og Odsherred Kommune gældende fra 1. april 2011 Sag 306-2009-89642 - kic 1. Afgrænsning Denne forhåndsaftale omfatter kontorpersonale

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR FOA FAG OG ARBEJDE HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG FOA Fag og Arbejde

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR FOA FAG OG ARBEJDE HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG FOA Fag og Arbejde FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR FOA FAG OG ARBEJDE HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG FOA Fag og Arbejde IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.10 Omfattet af udmøntningsgarantien

Læs mere

FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE

FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ORGANISATIONERNE I DEN PÆDAGOGISKE BRANCHE: FOA FAG OG ARBEJDE SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FAGLIGT FÆLLES FORBUND (3F) DANSK METAL FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE

Læs mere

Landsforeningen af Ungdomsskoleledere

Landsforeningen af Ungdomsskoleledere KL Landsforeningen af Ungdomsskoleledere SAG-2014-00642 Tid: Den 10. juni 2015 Sted: Emne: Deltagere: KL Forlig om fornyelse af aftaler og overenskomster inden for Landsforeningen af Ungdomsskoleledere

Læs mere

Sæt ny løn på dagsordenen

Sæt ny løn på dagsordenen Sæt ny løn på dagsordenen - 2 - Indholdsfortegnelse 1. Veje til indflydelse... 3 2. Råderum til ny løn... 3 3. Ny løn på budgettet... 5 4. Indflydelse på råderum og budget... 7 5. Spørgsmål du kan stille

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR IT-PERSONALE (HK) I VEJLE AMT FOR OK 2002.

FORHÅNDSAFTALE FOR IT-PERSONALE (HK) I VEJLE AMT FOR OK 2002. VEJLE AMT Løn- og personaleafdelingen. OK 02 FORHÅNDSAFTALE FOR IT-PERSONALE (HK) I VEJLE AMT FOR OK 2002. INDLEDNING. Der er afholdt forhandling den 14. oktober 2003 mellem HK og Vejle Amt vedrørende

Læs mere

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4 Seniordage 2. oktober 2008 Ved trepartsaftalerne indgået mellem Regeringen, KL, LO, FTF og AC blev der afsat 538 mio. kr. til seniorpolitiske initiativer i kommunerne. Midlerne er et engangsbeløb til brug

Læs mere

KL s personaleøkonomiske beregner

KL s personaleøkonomiske beregner KL s personaleøkonomiske beregner Vejledning: Her kan du beregne konsekvenserne af at ændre ved sygefraværet, personaleomsætningen, afgangsmønstret, demografi samt andelen af deltidsansatte for 11 udvalgte

Læs mere

Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område

Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område IDA/DdL- overenskomsten lægger sig i sit indhold tæt op ad AC-fællesoverenskomsten men har enkelte resultater, der er specifikke for

Læs mere

Fællesaftale om lokal løndannelse. 09.01 O.11 38/2011 Side 1

Fællesaftale om lokal løndannelse. 09.01 O.11 38/2011 Side 1 Fællesaftale om lokal løndannelse KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk Metal Dansk Socialrådgiverforening Fagligt Fælles bund 3F handlingskartellet HK/KOMMUNAL Malerforbundet i Danmark

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

Lokal løndannelse i praksis. en pjece til dig, som forhandler løn til Sundhedskartellets medlemmer

Lokal løndannelse i praksis. en pjece til dig, som forhandler løn til Sundhedskartellets medlemmer Lokal løndannelse i praksis en pjece til dig, som forhandler løn til Sundhedskartellets medlemmer Lokal løndannelse i praksis en pjece til dig, som forhandler løn til Sundhedskartellets medlemmer Copyright

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i maj 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i maj 2014. Personalepolitisk Redegørelse Lønudviklingen 2013 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i maj 2014. Viborg Kommune samler løbende en række data

Læs mere

Fællesaftale om Lokal Løndannelse 2013

Fællesaftale om Lokal Løndannelse 2013 Fællesaftale om Lokal Løndannelse 2013 Regionernes Lønnings- og Takstnævn BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET I DANMARK DANSK EL-FORBUND DANSK FRISØR- OG KOSMETIKERFORBUND DANSK METAL DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING

Læs mere

Lønudvikling gennem hele arbejdslivet

Lønudvikling gennem hele arbejdslivet Lønudvikling gennem hele arbejdslivet - DM s lønpolitik DM s lønpolitik efterstræber at vise vejen for en offensiv lønpolitik tilpasset fremtidens arbejdsmarked. DM s lønpolitiske principper er, at: Livslønnen

Læs mere

kobling af løn og kvalitetsmål

kobling af løn og kvalitetsmål kobling af løn og kvalitetsmål KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune KTO Indledning/forord Formålet med denne publikation er at skitsere nogle af de overvejelser, som ledelse og

Læs mere

OK15. Kommuner og regioner. Tryghed med perspektiv

OK15. Kommuner og regioner. Tryghed med perspektiv OK15 Kommuner og regioner Tryghed med perspektiv Program: 14.00 Velkomst og introduktion v/gunner Gamborg 14.10 Løn og pension 14.30 Spørgsmål og svar 14.40 Kandidater, forskning og professionsudvikling

Læs mere

Hvordan går det med Ny Løn? Vejledning og statistik

Hvordan går det med Ny Løn? Vejledning og statistik Hvordan går det med Ny Løn? Vejledning og statistik I Fællesaftalen om Ny Løn er det aftalt, at - der pr. 1. oktober foretages en midtvejsstatus for, hvordan det er gået den enkelte personalegruppes lønudvikling

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet (FMM) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem

Læs mere

41.11 O.13 31.05.13/2013 Side 1. Rammeaftale om kombinationsansættelser for ikke-uddannede i kommunerne

41.11 O.13 31.05.13/2013 Side 1. Rammeaftale om kombinationsansættelser for ikke-uddannede i kommunerne Side 1 Rammeaftale om kombinationsansættelser for ikke-uddannede i kommunerne KL BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund Fagligt Fælles bund FOA Fag og Arbejde Socialpædagogernes Landsforbund Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fællesaftale om Ny Løn

Fællesaftale om Ny Løn Fællesaftale om Ny Løn KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk Frisør- og Kosmetiker bund Dansk Funktionærforbund Dansk Metal Dansk Socialrådgiverforening Fagligt Fælles bund 3F bundet Træ-Industri-Byg

Læs mere

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde.

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. Side 1 af 7 Bilag a Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. 1. Dækningsområde Aftalen omfatter tjenestemandsansatte medarbejdere

Læs mere

Aftale mellem Uddannelsesforbundet ved Syddansk Erhvervsskole og Syddansk Erhvervsskole om ny løn for lærere der underviser på EUD

Aftale mellem Uddannelsesforbundet ved Syddansk Erhvervsskole og Syddansk Erhvervsskole om ny løn for lærere der underviser på EUD Aftale mellem Uddannelsesforbundet ved Syddansk Erhvervsskole og Syddansk Erhvervsskole om ny løn for lærere der underviser på EUD Formål Aftaleparterne ønsker at skabe et gennemskueligt og fleksibelt

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Gode råd om lønforhandling april 2013 En vejledning for ledere og medarbejdere i virksomheder under DANSKE ARK

Gode råd om lønforhandling april 2013 En vejledning for ledere og medarbejdere i virksomheder under DANSKE ARK Gode råd om lønforhandling april 2013 En vejledning for ledere og medarbejdere i virksomheder under DANSKE ARK Indledning Denne vejledning henvender sig til både ledere og medarbejdere i DANSKE ARKs medlemsvirksomheder.

Læs mere

LØNPOLITIK. Århus Vestre Provsti. Tema-aften i Herning 12. marts 2015. esan@km.dk

LØNPOLITIK. Århus Vestre Provsti. Tema-aften i Herning 12. marts 2015. esan@km.dk LØNPOLITIK Tema-aften i Herning 12. marts 2015 Hvorfor? Det akutte: Krav om lokalløn fra faglig org. inden 15/9 - hvad skal man svare? (AAVP: Fællesmøde for kontaktpersoner efter 15/9, hvor alle fremlægges

Læs mere

Endelig får i de nye lønninger i kommuner og regioner med stigningerne pr. 1. oktober.

Endelig får i de nye lønninger i kommuner og regioner med stigningerne pr. 1. oktober. Nummer 3 oktober 2014 Redaktion: Julie Johnsen Pharmadanmark Stine Søndergaard, Jordbrugsakademikerne og Den Danske Dyrelægeforening Tine Trabolt, Forbundet Arkitekter og Designere Layout: Per Rehfeldt,

Læs mere

Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34. Gældende for overenskomstperioden 01.04.15-31.03.

Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34. Gældende for overenskomstperioden 01.04.15-31.03. Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34 Gældende for overenskomstperioden 01.04.15-31.03.2018 1. Aftalens område Denne aftale har hjemmel i og supplerer

Læs mere

Aftale om løn efter principperne om "ny løn" til videnskabelige medarbejdere på Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, AAU

Aftale om løn efter principperne om ny løn til videnskabelige medarbejdere på Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, AAU Aftale om løn efter principperne om "ny løn" til videnskabelige medarbejdere på Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, AAU Nye lønsystemer i staten Pr. 1. januar 1998 indførtes Nye lønsystemer i staten

Læs mere

Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben

Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben marts 2011 TR og klubben indgår aftaler Siden 1. juli 2002 har aftale- og forhandlingsretten været uddelegeret til klubberne. Med decentraliseringen

Læs mere

- dine rettigheder kort fortalt

- dine rettigheder kort fortalt Det nye lønsystem og lønforhandlinger - dine rettigheder kort fortalt For ansatte på virksomheder omfattet af overenskomst mellem DANSKE ARK og Arkitektforbundet JA (Jordbrugsakademikerne) Konstruktørforeningen

Læs mere

OK 2008-2011 NY LØN FRIE SKOLER

OK 2008-2011 NY LØN FRIE SKOLER OK 2008-2011 NY LØN FRIE SKOLER Midlertidigt lønsystem i OK 2008 Der aftaltes nedenstående midlertidige justeringer. sbestemmelser med virkning fra 1.4.2009. er den mindste samlede løn en lærer/bh.kl.leder

Læs mere

Kære tillidsrepræsentanter

Kære tillidsrepræsentanter Nummer 2a 2011 Redaktion: Johnna Franch, Pharmadanmark Stine Søndergaard, Jordbrugsakademikerne og Den Danske Dyrelægeforening Tine Trabolt, Arkitektforbundet. Layout: Per Rehfeldt, Arkitektforbundet I

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Lønkommissionen. Løndannelse Beskrivelse af forhandlingssystemerne og lønsystemerne i den offentlige sektor

Lønkommissionen. Løndannelse Beskrivelse af forhandlingssystemerne og lønsystemerne i den offentlige sektor Beskrivelse af forhandlingssystemerne og lønsystemerne i den offentlige sektor Capacent Indhold 1. Indledning 1 2. Sammenfatning 3 2.1 Forhandlingssystemerne i de tre sektorer 3 2.1.2 Forhandlingsforløbet

Læs mere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere KL Dansk Socialrådgiverforening HK/KOMMUNAL Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

PULS 2013 Information til medarbejdere

PULS 2013 Information til medarbejdere PULS 2013 Information til medarbejdere Oktober 2013 1 Information om PULS 2013 Nyt kapitel Denne vejledning er målrettet medarbejdere, der skal til PULS-samtale. PULS er ramme for performance-, udviklings-

Læs mere

Projekt Ny organisationsstruktur

Projekt Ny organisationsstruktur 1. Vision Kommuneqarfik Sermersooq er en kommune i fremdrift, der prioriterer udvikling, vækst og nytænkning. Med borgeren i centrum skal kommune til stadighed udvikles, således at borgerne opnår den bedst

Læs mere

OK15 (RLTN) Tryghed med perspektiv

OK15 (RLTN) Tryghed med perspektiv OK15 (RLTN) Tryghed med perspektiv Sikring af reallønnen, Danske Regioner De samlede generelle lønstigninger i overenskomstperioden udgør 5,39%, incl. udmøntning fra reguleringsordningen (0,58%). Prisudviklingen

Læs mere

Lederlønpolitik. Med indførelsen af Ny løn blev der vedtaget en fælles erklæring mellem overenskomstens parter hvor det blev slået fast, at

Lederlønpolitik. Med indførelsen af Ny løn blev der vedtaget en fælles erklæring mellem overenskomstens parter hvor det blev slået fast, at Lederlønpolitik Dansk Psykolog Forenings overordnede mål at, sikre bedst mulige løn- og ansættelsesvilkår for ledere. Dette sker gennem overenskomstforhandlinger på det offentlige og private område og

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

TR NYT udgives af: Kære tillidsrepræsentanter

TR NYT udgives af: Kære tillidsrepræsentanter Redaktion: Johnna Franch, Pharmadanmark Stine Søndergaard, Jordbrugsakademikerne og Den Danske Dyrelægeforening Tine Trabolt, Arkitektforbundet. Layout: Per Rehfeldt, Arkitektforbundet Kære tillidsrepræsentanter

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere

1. Generelt. Pensionsforhold Lokalt aftalte tillæg som gives som trin og/eller kronetillæg er pensionsgivende.

1. Generelt. Pensionsforhold Lokalt aftalte tillæg som gives som trin og/eller kronetillæg er pensionsgivende. FORHÅNDSAFTALE MELLEM AARHUS KOMMUNE, BØRN & UNGE OG ÅRHUS LÆRERFORENING VEDRØRENDE LÆRERE OG BØRNEHAVEKLASSELEDERE 1. Generelt Dækningsområde Aftalen er gældende for alle lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

AFTALE OM lokal løndannelse

AFTALE OM lokal løndannelse AFTALE OM lokal løndannelse for det regionale område 2011 1 for det regionale område 20111 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 13-02 Copyright Sundhedskartellet 2013 Januar 2013 Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 07. maj 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Medarbejderrepræsentantvilkår.

Medarbejderrepræsentantvilkår. BILAG 4 Medarbejderrepræsentantvilkår. Når medbestemmelse og medindflydelse skal være reel, vedkommende og i praksis bidrage konstruktivt til velfungerende arbejdspladser, er det en forudsætning, at medarbejdernes

Læs mere

Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2014

Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2014 Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2014 Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2014 Layout: Dansk Sygeplejeråd 14-95 Foto: Lizette Kabré Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Krav til fornyelse pr. 1. april 2015 af aftaler og overenskomster inden for Akademikernes forhandlingsområde

Krav til fornyelse pr. 1. april 2015 af aftaler og overenskomster inden for Akademikernes forhandlingsområde Akademikerne Krav til fornyelse pr. 1. april 2015 af aftaler og overenskomster inden for Akademikernes forhandlingsområde KL s krav til organisationsforhandlingerne med Akademikerne er oplistet i dette

Læs mere

Aftalens formål stemmer fuldt overens med Jammerbugt Kommunes personalepolitik, der overordnet har til formål:

Aftalens formål stemmer fuldt overens med Jammerbugt Kommunes personalepolitik, der overordnet har til formål: Måltal for medarbejdere med ikke--vestlig vestlig baggrund Sagsnr: 2011-23023 Doknr. 2011-156894 2011 Kommunalbestyrelsen, 15.12. 2011 Baggrund Det blev i trepartsaftalen 2007 aftalt, at alle kommuner

Læs mere

Flemming Ibsen Jens Finn Christensen. Løn som fortjent? Nye lønformer i den offentlige sektor. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Flemming Ibsen Jens Finn Christensen. Løn som fortjent? Nye lønformer i den offentlige sektor. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Flemming Ibsen Jens Finn Christensen Løn som fortjent? Nye lønformer i den offentlige sektor Jurist- og Økonomforbundets Forlag Løn som fortjent? Aftalen mellem arbejdsmarkedets parter om en reform af

Læs mere

DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS

DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. marts 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere