Forslag til en pædagogmedhjælperuddannelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til en pædagogmedhjælperuddannelse"

Transkript

1 Forslag til en pædagogmedhjælperuddannelse Betænkning nr Undervisningsministeriet

2 Forslag til en pædagogmedhjælperuddannelse Betænkning nr Udgivet af Undervisningsministeriet 1994 ISBN Omslag: Peter Bysted Design Trykt hos Malchow Bogtryk og Offset, Ringsted Pris: 70 kr. Bestilles (UVM 7-042) hos Undervisningsministeriets forlag, Frederiksholms Kanal 25 F, 1220 København K. Tlf

3 Indhold 1 INDLEDNING 6 2 SAMMENFATNING AF SKITSE TIL EN PÆDAGOGMEDHJÆLPERUDDANNELSE Forslagets status og begrundelse herfor 2.2 Forslaget 2.3 Uddannelsens målgrupper 2.4 Uddannelsens formål 2.5 Uddannelsens struktur og adgangsveje 2.6 Uddannelsens indhold 2.7 Evaluering 2.8 Relationer til andre uddannelser 2.9 Styring 2.10 Finansiering 2.11 Økonomiske og administrative konsekvenser 3 KORTLÆGNING AF BESKÆFTIGELSESOMRÅDET Arbejdsområderne Daginstitutioner Dagpleje Døgninstitutionsområdet 3.2 Kortlægning af arbejdsfunktioner Pædagogmedhjælpere Dagplejere Omsorgsmedhjælpere Døgninstitutionsmedhjælpere 3.3 Uddannelsesaktiviteter på området Pædagoguddannelsen Pædagoguddannelsen som åben uddannelse Kursusvirksomhed for de uuddannede grupper Pædagogmedhjælpere Dagplejere Omsorgsmedhjælpere 3

4 3.4 Udviklingstendenser på områderne Udviklingstendenser på børnepasningsområdet Udviklingstendenser på døgninstitutionsområdet 3.5 Beskæftigelsen Antallet af beskæftigede fordelt på uddannede og uuddannede Daginstitutionsområdet, pædagogmedhjælpere Dagplejen, dagplejere Døgninstitutionsområdet, omsorgsmedhjælpere m.v Udvikling i beskæftigelsen Områderne generelt, pædagoger De enkelte områder Daginstitutionsområdet Dagplejen Døgninstitutionsområdet 3.6 Områdets ikke-uddannede medarbejderes baggrund og profil Pædagogmedhjælpere, daginstitutionsområdet Dagplejere, den kommunale dagpleje Omsorgsmedhjælpere, døgninstitutionsområdet Uddannelsesønsker 3.7 Opsummering 4 SKITSE TIL EN PÆDAGOGMEDHJÆLPERUDDANNELSE Forslagets status og begrundelsen herfor 4.2 Generelt om forslaget Det pædagogiske arbejde er en helhed Grundlæggende uddannelse 4.3 Uddannelsens målgrupper Målgruppernes størrelse 4

5 4.4 Uddannelsens formål 4.5 Uddannelsens struktur og adgangsveje Dimensionering 4.6 Uddannelsens indhold Skoleundervisningen Generelt fagrelateret indhold Almene, studieforberedende fag Valgfag Faglig fordybelse Udvikling af bløde" kvalifikationer Praktikundervisning Uddannelses- og erhvervsvejledning 4.7 Evaluering 4.8 Relationer til de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser 4.9 Relationer til pædagoguddannelsen og andre videregående social- og sundhedsuddannelser 4.10 Styring af uddannelsen 4.11 Finansiering af uddannelsen Finansiering af skoleundervisningen Finansiering af elevløn, uddannelsesstøtte m.v Økonomiske og administrative konsekvenser AER-modellen - Model I VUS-modellen - Model II Afsluttende om de 2 modeller Administrative konsekvenser 4.13 Bemærkninger til forslaget 5 ANDRE MODELLER TIL LØSNING AF KVALIFIKATIONSBEHOVET PÅ OMRÅDET 87 LITTERATUR OG DOKUMENTATION 102 BILAG 106 Bilag 1 Gennemgang af pædagoguddannelsen Bilag 2 Skøn over antallet af uddannelsespladser i en kommende pædagogmedhjælperuddannelse 5

6 1. Indledning Uddannelse til alle" er en af regeringens målsætninger. Socialkommissionen påviste i sit portræt af en generation i velfærdssamfundet De unge", at der er en snæver sammenhæng mellem uddannelse og muligheden for at opnå beskæftigelse, og at alt for mange unge ikke far en ungdomsuddannelse - for ikke at tale om en erhvervskompetencegivende uddannelse. Unge uden uddannelse har ringere muligheder for at klare en almindelig voksentilværelse end unge med uddannelse. I undervisningsministerens redegørelse til Folketinget i november 1993 om Uddannelse til alle peges der på mange forskellige indsatser, der skal gøres for at forfølge denne målsætning. En af dem er at finde vækst- og beskæftigelsesområder, hvortil der ikke i dag findes uddannelsesmuligheder, og skabe nye uddannelser hertil. Også en stor del af de voksne har et uddannelsesmæssigt efterslæb. Ifølge en beslutning i Folketinget (B 48) skal der satses på at give voksne, der ikke fik en uddannelse som yngre, muligheden for en voksenerhvervsuddannelse. I Undervisningsministerens og arbejdsministerens redegørelse til Folketinget i maj 1994 om voksenuddannelse lægges der op til en udbygning af voksenuddannelsesindsatsen frem til år I forbindelse med Uddannelse til alle er der fra flere sider stillet forslag om en pædagogmedhjælperuddannelse. Som følge heraf har undervisningsministeren med støtte fra regeringspartierne besluttet at nedsætte et udvalg med følgende kommissorium: 6

7 I regeringens handlingsplan for at skabe uddannelse til alle indgår et mål om at finde uddannelses udækkede beskæftigelsesområder. Pædagogmedhjælperområdet udgør et sådant område. Derfor har undervisningsministeren besluttet at undersøge mulighederne for at oprette en uddannelse til pædagogmedhjælper. Udvalget anmodes om at vurdere omfanget af behov og muligheder for at oprette en uddannelse til pædagogmedhjælper. Formålet er både at give unge og de voksne, der allerede arbejder på området, en uddannelsesmulighed. Ligeledes er det formålet at give arbejdet i dag- og døgnforanstaltninger et kvalitativt løft samt en bedre udnyttelse af ressourcerne. Udvalgets forslag bør tilgodese, at de færdiguddannede er kvalificerede til at arbejde i dag- og døgnforanstaltninger inden for social-, skoleog fritidssektoren, der sikres fleksible uddannelsesmuligheder for elever med forskellige forudsætninger, der gives mulighed for gennem uddannelsen at kvalificere sig til videre uddannelse på bistands-, plejeog omsorgsområdet, herunder børn- og ungeområdet, der skabes sammenhæng med ungdomsuddannelserne i øvrigt. Det skal sikres at de kommunale og amtskommunale arbejdsgivere fortsat kan stille det nødvendige antal praktikpladser til rådighed for pædagoguddannelsen. Udvalget skal ligeledes vurdere - optagelsesbetingelser - muligheder for merit i forhold til andre uddannelser - praktikpladsmuligheder 7

8 Endelig skal udvalget fremsætte forslag til en model for uddannelsens finansiering og styring. Forslagene skal danne grundlag for beslutning om eventuel etablering af uddannelsen til pædagogmedhjælper inden for rammerne af Lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Udvalget forventes at aflevere sin indstilling til undervisningsministeren 1. august 1994." Senere blev fristen for aflevering af betænkningen udsat til den 15. august Udvalget fik følgende sammensætning: Formand: Kontorchef Roland Østerlund Undervisningsministeriet Medlemmer: Forhandlingsleder Helge Mørch Jensen Kommunernes Landsforening Fuldmægtig Helle Kolind Mikkelsen Kommunernes Landsforening Afløst pr. 4. august 1994 af: Kontorchef Bjarne Kaspersen Hansen Kommunernes Landsforening Kontorchef Steen Illeborg Amtsrådsforeningen Fuldmægtig Margit Gleerup Københavns Kommune Fuldmægtig Ole Gregersen Frederiksberg Kommune Forretningsudvalgsmedlem Jakob Sølvhøj Pædagogisk Medhjælper Forbund Forbundssekretær Lisa Dahl Christensen Forbundet af Offentligt Ansatte 8

9 Uddannelseskonsulent Trine Persson Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark Forbundsnæstformand Sissel Lindgaard Socialpædagogernes Landsforbund Næstformand Klaus Wilmann Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund Fuldmægtig Signe Hemmingsen Socialministeriet Skoleleder Allan Kjær Andersen Personligt udpeget Rektor Reidar Faurbye Personligt udpeget Mødeberettiget suppleant: Uddannelseskonsulent Poul Hansen Specialarbejderforbundet i Danmark Suppleanter: Fuldmægtig Iben Puls Kommunernes Landsforening Kontorchef Bjarne Kaspersen Hansen Kommunernes Landsforening Fuldmægtig Anne Andersen Amtsrådsforeningen Vicekontorchef Knud Toldal Københavns kommune Fuldmægtig Per Søgaard Frederiksberg Kommune Sektionsleder Henrik A. Bengtsen Forbundet af Offentligt Ansatte Forbundsformand Jens Asger Hansen Socialpædagogernes Landsforbund Uddannelseskonsulent Morten Brynskov Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund 9

10 Fuldmægtig Lisbet Denkov Socialministeriet Sekretariat fra Undervisningsministeriet: Fuldmægtig Henrik Friediger Undervisningsinspektør Birgit Gotenborg Studentermedhjælp Jens Thygesen Udvalget har holdt 8 møder. Herudover har der været en række teknikermøder i undergrupper. Udvalget afgiver hermed denne betænkning til undervisningsministeren som resultat af udvalgets arbejde. Roland Østerlund (formand) Helge Mørch Jensen Bjarne Kaspersen Hansen Anne Andersen Margit Gleerup Ole Gregersen Jakob Sølvhøj Lisa Dahl Christensen Trine Persson Jens Asger Hansen Klaus Wilmann Signe Hemmingsen Allan Kjær Andersen Reidar Faurbye København den 15. august 1994 Henrik Friediger Birgit Gotenborg Jens Thygesen 10

11 2. Sammenfatning af skitse til en pædagogmedhjælperuddannelse 2.1 Forslagets status og begrundelse herfor Nedenstående skitse til en pædagogmedhjælperuddannelse fremlægges af udvalgets formandskab. Den følgende skitse til en pædagogmedhjælperuddannelse repræsenterer formandskabets indstilling. Når denne noget usædvanlige fremgangsmåde er valgt, skyldes det, at det under udvalgsarbejdet har vist sig, at et flertal af udvalgets medlemmer vurderer, at der ikke er behov for en pædagogmedhjælperuddannelse inden for de rammer, som kommissoriet forudsætter. Disse medlemmer foreslår i kapitel 5 andre modeller til løsning af kvalifikationsbehovet på området. Disse modeller er ikke udvalgsbehandler Følgende medlemmer/organisationer repræsenteret i udvalget kan tilslutte sig formandskabets forslag: FOA, KAD, PMF og SID's repræsentanter. Skoleleder Allan Kjær Andersen. Rektor Reidar Faurbye kan tilslutte sig forslaget betinget af, at en ordinær pædagogmedhjælperuddannelse for unge kun gennemføres som forsøg og på et meget begrænset niveau. De nævnte medlemmers/organisationers bemærkninger fremgår af afsnit Forslaget Det foreslås, at der etableres en bred uddannelse på det pædagogiske område, der retter sig mod de arbejdsområder på dag- og døgnpasningsområdet - herunder dagple- 11

12 Jen -, der i dag dækkes af ikke-uddannet pædagogisk personale. Uddannelsen foreslås som en grundlæggende uddannelse, der bygger videre på et almindeligt grundskoleniveau. Uddannelsen etableres ved en ændring af Lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Skitsen bygger på den forudsætning, at det pædagogiske arbejde er en helhed, der tager udgangspunkt i barnets udvikling og kan udføres på forskellige niveauer. Det forudsættes således, at der ikke med en pædagogmedhjælperuddannelse sker en ændring i den måde, hvorpå arbejdet i institutioner og dagpleje i dag organiseres. 2.3 Uddannelsens målgrupper Hovedmålgruppen foreslås at være voksne medhjælpere og dagplejere, der arbejder inden for det pædagogiske arbejdsområde. Denne gruppe vurderes skønsmæssigt til at udgøre ca personer. Uddannelsen foreslås desuden at være et tilbud til unge med afsluttet grundskole. Endelig bør voksne uden erfaring fra arbejde på området også kunne indgå. De to sidstnævnte grupper skønnes tilsammen at udgøre ca personer. 2.4 Uddannelsens formål Uddannelsen skal fremme holdninger, kundskaber og færdigheder, der er relevante i det pædagogiske og omsorgsrettede arbejde med børn, unge og voksne og for samarbejdet med forældre og kolleger i bred forstand. Uddannelsen skal kvalificere til videre uddannelse inden for det pædagogiske og sociale område. Uddannelsen skal tillige omfatte viden om samfundet og bidrage til elevens personlige udvikling. 12

13 2.5 Uddannelsens struktur og adgangsveje Uddannelsen foreslås opbygget som en vekseluddannelse med et indgangsår fælles med de grundlæggende socialog sundhedsuddannelser og 2Vi års ordinær uddannelse med 1 Vi års skoleundervisning og 1 års praktik. Samtidig foreslås etableret et 1-årigt merituddannelsesforløb, der tilrettelægges som ren skoleundervisning, dog med indbygget mulighed for observations- og øvelsespraktik. Nøgleord i forslaget er sammenhæng, bredde og fleksibilitet. Uddannelsens varighed for forskellige målgrupper bliver efter forslaget: 2Vi år for unge med erhvervs- eller uddannelseserfaringer af mindst et års varighed efter grundskolen og voksne, som ikke har erhvervserfaringer fra området. For unge, der optages via indgangsåret, er uddannelsen 3½ år. Indgangsåret er alene obligatorisk for elever, der kommer direkte fra grundskolens 9. klasse, idet unge med 10. klasse eller erhvervserfaring efter grundskolen har adgang til at søge direkte optagelse på uddannelsen. Indgangsåret er fælles med de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. 1 år for ansatte på dag- og døgninstitutioner samt i dagplejen, der inden for de sidste 5 år har haft mindst 3 års beskæftigelse på de pædagogiske eller tilgrænsende arbejdsområder. Det foreslås, at optagelse i uddannelsen normalt sker i form af indgåelse af en elevkontrakt mellem eleven og kommunen. Uddannelsessøgende kan dog tillige optages på uddannelsen under Lov om åben uddannelse. Dimensioneringen fastsættes regionalt efter samme principper, som gælder i Lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. 13

14 På den ordinære uddannelse skønnes et årligt optag på elever, hvilket med 2 årlige optag giver en ligevægtsbestand på elever fordelt på teoriårselever og praktikårselever. På merituddannelsen skønnes et årligt optag på elever, hvilket er det samme som teoriårselever. 2.6 Uddannelsens indhold Skoleundervisningen foreslås at bestå af 4 principielt forskellige typer af indhold: generelt fagrelaterede områdefag, almen undervisning, valgfag samt valgfri forløb med henblik på fordybelse i et eller flere faglige områder. Ud fra de valgte indholdselementer peges på en fagrække, som omfatter pædagogik, psykologi, kommunikation og samarbejde, kreative fag, samfundsfag samt sundheds- og ernæringsfag. Det foreslås, at den almene undervisning består af følgende 3 fag: - dansk - mundtligt og skriftligt, - fremmedsprog og - science (natur og teknik) Der foreslås anvendt undervisnings- og arbejdsformer, der fremmer elevernes personlige udvikling, samt sikrer at de forskellige indholdselementer fremstår i et helhedsperspektiv. Ligeledes bør der til elever, der har behov for det, tilbydes specialpædagogisk støtte, hvis de har et handicap eller vanskeligheder, der kan sidestilles hermed. Det foreslås, at praktikuddannelsen tilrettelægges som 2 praktikforløb af hver Vi års varighed. Praktikuddannelsen må forventes overvejende at foregå i primærkommunale institutioner samt i dagplejen, og det bør tilstræbes, at den enkelte elevs praktikforløb foregår på to forskellige praktiksteder. Det foreslås, at mål for praktikuddannelsen fastlægges i de centralt fastsatte bestemmelser. 14

15 Endelig foreslås det, at de uddannelsessøgende - herunder potentielle elever - tilbydes uddannelses- og erhvervsvejledning. 2.7 Evaluering Det foreslås, at der afholdes interne prøver i områdefag og almene fag. Praktikundervisningen vurderes ved udtalelser fra praktikstedet. Desuden skrives praktikopgaver, der bedømmes. Uddannelsen afsluttes med en ekstern prøve i forbindelse med fordybelsesforløb. Efter lodtrækning afholdes eksamen i ét af de 3 almene fag, der indgår i uddannelsen. 2.8 Relationer til andre uddannelser Der bør niveaumæssigt skabes parallelitet mellem en pædagogmedhjælperuddannelse og de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Det er hensigtsmæssigt at sikre mulighed for, at elever på en pædagogmedhjælperuddannelse kan skifte over til de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser med et maksimum af godskrivelse af formelle og reelle kvalifikationer efter konkret vurdering - og vice versa. Det bør være en forudsætning for etablering af en pædagogmedhjælperuddannelse, at den giver umiddelbar adgang til at søge optagelse på pædagoguddannelsen. Det foreslås, at pædagogmedhjælperuddannelsen bliver eksplicit nævnt i adgangsbekendtgørelsen for pædagoguddannelsen som en af de mulige måder, hvorpå adgangskravet til pædagoguddannelsen kan opfyldes. Der bør etableres en meritmulighed i pædagoguddannelsen for de elever, som har gennemført en pædagogmedhjælperuddannelse. I forhold til de øvrige videregående social- og sundhedsuddannelser, som har andre adgangskrav end pædagog- 15

16 uddannelsen, vil en pædagogmedhjælper i henhold til skitsen efter sin uddannelse skulle bestå den særligt tilrettelagte adgangsprøve til disse uddannelser. Der er med forslaget til en grundlæggende pædagogisk uddannelse taget højde for, at mulighederne for at skaffe praktikpladser til pædagoguddannelsen ikke bliver forringet. 2.9 Styring Det foreslås, at styringen følger princippet om mål og rammestyring. Uddannelsens styring indlejres i den eksisterende styringsstruktur på de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Det forudsættes, at der sker en repræsentation for de nye faggrupper i det centrale råd og i fællesbestyrelserne, som forudsættes at varetage den regionale styring. Ligeledes forudsættes det, at fællesbestyrelserne nedsætter et særligt pædagogisk råd for pædagogmedhjælperuddannelsen Finansiering Det forudsættes, at principperne for finansieringen af skoledriften i en pædagogmedhjælperuddannelse følger principperne for finansieringen af de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Det foreslås derfor, at opgaven med sikring af skoledelen tilføjes det driftsansvar, som amterne allerede har på social- og sundhedsuddannelsesområdet. Uddannelsesforløb under Lov om åben uddannelse forudsættes finansieret efter de sædvanlige regler herom med et statsligt taksametertilskud og en vis deltagerbetaling. Med hensyn til elevernes vilkår foreslås følgende: På indgangsåret er der ingen aflønning. Der er mulighed for at oppebære SU, hvis eleven er berettiget hertil. På den 2 1 /2-årige ordinære uddannelse betaler kommunen, som elevkontrakten er indgået med, løn efter overenskomst. Der skelnes i aflønningen mellem unge under 25 år og voksne på 25 år og derover. 16

17 Kommunerne vil under hele uddannelsen kunne modtage almindeligt LOP-tilskud og under skoleophold tillige AER-refusion. Praktikpladserne forudsættes fortrinsvis taget ud af de pladser, som kommunerne i dag anvender til ekstraordinær beskæftigelse og aktivering. Herudover kan man tænke sig, at der lokalt træffes aftale om rotationsordninger i forbindelse med orlov m.v., hvori også praktikanter i pædagogmedhjælperuddannelsen indgår. Den konkrete fremtidige normering af praktikantstillinger til pædagogmedhjælperuddannelsen i de enkelte kommuner forudsættes at indgå i de normeringsforhandlinger, som traditionelt har foregået mellem kommunerne og organisationerne på institutionsområdet. Med hensyn til merituddannelsen opstilles to modeller: I den ene forudsættes det, at der helt på linie med det ordinære forløb indgås en elevansættelseskontrakt. Kommunen udbetaler overenskomstmæssig løn og modtager AER-refusion (modellen benævnes AER-modellen"). I den anden tilrettelægges uddannelsen under Lov om åben uddannelse. Her vil den uddannelsessøgende følge uddannelsen uden ansættelseskontrakt, men til gengæld oppebære voksenuddannelsesstøtte (VUS), orlovsydelse eller løn, jf henholdsvis Lov om orlov eller Lov om VUS eller anden form for støtte, som den uddannelsessøgende måtte være berettiget til (modellen benævnes VUSmodellen"). Uddannelsessøgende, som er berettiget til VUS, kan søge om tilskud til finansiering af deltagerbetalingen. Det skal understreges, at AER modelforslaget er udarbejdet ud fra den forudsætning, at modellen kan rummes inden for de gældende regler. Såfremt denne forudsætning ved en nærmere retlig vurdering skulle vise sig at være tvivlsom, børen revurdering af regelsættet overvejes Økonomiske og administrative konsekvenser Det er naturligvis meget vanskeligt at foretage et entydigt, realistisk skøn over de økonomiske konsekvenser af en 17

18 etablering af den foreslåede pædagogmedhjælperuddannelse, idet udgiftsniveau og byrdefordeling bl.a. vil afhænge af, hvilke sæt af forudsætninger den konkrete gennemførelse af merituddannelsen vil tage udgangspunkt i. Beregningerne tager udgangspunkt i, at alle elever på merituddannelsen enten går den ene eller den anden vej (via henholdsvis AER- eller VUS-modellen). Modellerne angiver yderpunkter, hvor der i praksis må forventes at blive tale om en kombination af de to modeller. Der skabes herved et billede af rammerne for de økonomiske konsekvenser, og der bliver mulighed for at skønne over konsekvenserne ved forskellige kombinationer af modellerne. Det er forudsat, at 50% af eleverne på den ordinære uddannelse ville modtage overførselsindkomster, hvis de ikke påbegyndte uddannelsen, og at 80% af dem, der går ind på de arbejdspladser, der frigøres, når en medarbejder gennemgår merituddannelsen, ligeledes ville modtage overførselsindkomster. Ligeledes forudsættes, at når der er tale om voksne, der modtager overførselsindkomst, modtager 50% arbejdsløshedsdagpenge og 50% kontanthjælp. Det forudsættes endvidere, at blandt de unge, der er overførselsindkomstmodtagere, modtager 80% kontanthjælp og 20% arbejdsløshedsdagpenge. Indgangsåret indgår ikke i beregningerne. AER-modellen vil betyde en merudgift for amterne og den private sektor samt en mindreudgift for staten og kommunerne. Amternes og de private arbejdsgiveres merudgifter vil beløbe sig til henholdsvis 215,6 og 174,8 mio. kr., mens statens mindreudgift vil være 45,9 og kommunernes 71,7 mio. kr. Hvis AER's udgift til lønrefusion og praktikpladstilskud kan afholdes inden for det nuværende bidrag, vil udgiftsfordelingen i stedet blive: Merudgifter for amterne på 203,1 mio. kr. og mindreudgifter for stat og kommuner 18

19 på henholdsvis 64,6 og 97,9 mio. kr., mens der vil være udgiftsneutralitet for de private arbejdsgivere. VUS-modellen vil betyde, at både amterne, den private sektor og staten får en merudgift, mens der er tale om en mindreudgift for kommunerne. Amterne vil få en merudgift på 91,4 mio. kr., de private arbejdsgivere på 60,4 og staten på på 186,0 mio. kr. Kommunerne vil få en mindreudgift på 81,0 mio. kr. Hvis AER's udgift til lønrefusion m.v. kan afholdes inden for det nuværende tilskud, vil udgiftsfordelingen blive: Merudgifter for staten på 179,5 mio. kr., for amterne på 87,1 mio. mens kommunerne vil få en mindreudgift på 90,1 mio. kr. Der vil ikke være merudgifter for de private arbejdsgivere. Der lægges i indstillingen op til, at der sikres en udgiftsneutralitet i forhold til amterne. Det bør i den forbindelse undersøges, om skoleudgiften i forbindelse med uddannelse af voksne kan afholdes over finanslovskontoen om udbygning af voksen- og efteruddannelsesaktiviteten. Herudover vil amternes merudgifter kunne kompenseres ved kommunernes mindreudgift. 19

20 3. Kortlægning af beskæftigelsesområdet I dette kapitel gives en gennemgang af den viden om området, som udvalget har samlet. Hensigten er at give et grundlag for at vurdere omfanget af det behov, der er for en pædagogmedhjælperuddannelse. Beskæftigelsesområdet dækker et bredt felt, nemlig hele det område, hvor der i dag arbejder mennesker uden uddannelse i daginstitutioner, dagpleje og inden for døgninstitutionsområdet. Kapitlet giver indledningsvis en oversigt over arbejdsområderne og de arbejdsfunktioner, de uuddannede grupper er beskæftiget med på de forskellige områder. Da pædagoguddannelsen i dag er den eneste, der dækker området og derfor står centralt, gives en kort redegørelse for denne uddannelse - både den ordinære uddannelse og uddannelsesmuligheden under åben uddannelse. Der redegøres derefter for den eksisterende kursusvirksomhed for de uuddannede grupper. Det brede, pædagogiske arbejdsområde er under hastig udvikling. Der redegøres kort for de udviklingstendenser, der kendetegner området. Der er en opgørelse over antallet af beskæftigede - både uddannede og uuddannede - og der gøres nærmere rede for den beskæftigelsesudvikling, der forventes på områderne. Efter således at have tegnet området, ses nærmere på de potentielle målgrupper for en pædagogmedhj ælperuddannelse, og der tegnes en række profiler på typiske" medhjælpere og dagplejere. 20

21 3.1 Arbejdsområderne Daginstitutioner Pædagogmedhjælpere arbejder langt overvejende på: Kommunale og selvejende daginstitutioner jf. Bistandslovens 69. skolefritidsordninger jf. Folkeskolelovens 3. stk. 4. Herudover er der ansat nogle hundrede pædagogmedhjælpere på: puljeinstitutioner jf. Bistandslovens 70. børnehaveklasser (børnehaveklassemedhjælpere) jf. Folkeskolelovens 29. Skolefritidsordninger og børnehaveklasser på private skoler og friskoler jf. Lov om friskoler og private grundskoler m.v. 7. Særlige daginstitutioner for børn og unge med vidt gående fysiske eller psykiske handicap jf. Bistandslo vens 95 a Dagpleje De kommunale dagplejere arbejder i eget hjem med en børnegruppe på max. 5 børn i henhold til Bistandslovens 63 og 64. Bistandslovens 70 er lovgrundlaget for dagplejelignende puljeordninger. Cirkulæret om dagtilbud til børn og unge efter Bistandsloven indeholder de overordnede principper for dagplejens formål dels som pasningstilbud, dels som socialt og pædagogisk tilbud til børn Døgninstitutionsområdet Døgninstitutionsområdet beskæftiger medhjælpere inden for følgende institutionstyper: - omsorgsmedhjælpere arbejder primært på amtskommunale institutioner for personer med vidtgående fysiske og/ eller psykiske handicap, jf. Bistandslovens omsorgsmedhjælpere arbejder i bofællesskaber i enkelte amter, hvor der er indgået samarbejdsaftale mellem amtet og kommunerne om drift af formidlet døgnophold m.v. for voksne" efter Bistandslovens

22 - døgninstitutionsmedhjælpere ved observationsskoler samt ved amtslige/kommunale døgninstitutioner og selvejende døgninstitutioner, med hvilke amtsrådene/kommunalbestyrelserne har indgået driftsoverenskomst, jf. Bistandslovens Kortlægning af arbejdsfunktioner Pædagogmedhjælpere I det daglige arbejde på daginstitutioner deltager de ansatte i de forskellige, foreliggende arbejdsfunktioner. Typisk er der ingen principiel funktionsopdeling af arbejdet mellem pædagoger og pædagogmedhjælpere. Den enkelte medarbejder løser opgaven på baggrund af faglige og personlige kvalifikationer. Dette vil for pædagogmedhjælpernes vedkommende primært være personlige kvalifikationer, eventuelt suppleret med kurser. Det betyder, at de opgaver, som den enkelte pædagogmedhjælper løser, varierer fra person til person - og afhænger af kulturen, omgangsformerne, traditionerne og personalesamarbejdet på den enkelte institution. Mens der ikke formelt kan skelnes mellem pædagogers og ikke-uddannedes arbejdsfunktioner, må der peges på, at en række arbejdsopgaver udføres på forskellige niveauer. Pædagogernes uddannelse giver dem en viden og indsigt, der fx i forhold til vurdering af det enkelte barns udvikling eller deltagelse i den pædagogiske planlægning på institutionen sætter dem i stand til at løse opgaver mere kvalificeret end den ikke-uddannede. I det almindelige, helhedsprægede arbejde med børnene er det imidlertid naturligt, at de ansatte går ind med deres viden og færdigheder og med deres personlige forudsætninger i arbejdet med og omkring børnene. I forhold til den primære omsorg for børnene indgår både pædagoger og pædagogmedhjælpere i opgaveløsningen. Det gælder de almindelige, daglige aktiviteter og gøremål - når der skal trænes praktiske ting, tages tøj af og på, ved toiletbesøg og hygiejne, når der skal gås tur med børnene osv. Tilsvarende medvirker begge grupper, når det gælder 22

23 varetagelsen af den følelsesmæssige kontakt mellem børn og voksne, når der skal pustes på en skramme, trøstes eller lyttes til børnene. Pædagogmedhjælpere medvirker i større eller mindre omfang i følgende arbejdsopgaver: Pasning og opsyn med børn i et bestemt tidsrum. Omsorgsfunktion, forstået som fysisk omsorg/pleje samt følelsesmæssig involvering, at være indlevende og nærværende overfor børnene. Den pædagogiske proces, forstået som det at skabe udviklings- og levevilkår for børn. Det der sker ved mødet mellem barn og voksen og barnet og de andre børn. Livskvalitet for børn og forældre, forstået som det at sikre børn og forældre indsigt i og indflydelse på dels eget liv, dels livet i daginstitutionen. Planlægningsopgaver, f.eks. forældremøder/arrangementer, pædagogiske forløb og projekter. Gennemførelse af arrangementer, forløb og projekter. Administrative opgaver. Samarbejde med eksterne samarbejdspartnere. Praktiske opgaver, indkøb, mindre vedligeholdelsesopgaver. Forberedelse af pædagogiske projekter Dagplejere Dagplejernes arbejdsfunktioner hænger nøje sammen med den enkelte dagplejeordnings struktur. Dagplejerens primære arbejdsplads er i hjemmet. Den samlede dagplejeordning i en kommune består således af mange selvstændige arbejdspladser og adskiller sig derved fra den øvrige institutionsverden, hvor arbejdspladsen er samlet et sted. I det daglige er dagplejeren alene på sin arbejdsplads; kollegaer og ledelse er placeret andre steder og er således ikke direkte til stede i dagligdagen. Det betyder, at dagplejeren skal kunne arbejde og handle selvstændigt i mange situationer, samtidig med at hun konkret har ansvaret for børnene. 23

24 Dagplejerens arbejdssituation betyder, at hun ikke til stadighed har et kollegialt netværk omkring sig på den enkelte arbejdsplads. Der er ikke løbende mulighed for at drøfte problemstillinger, pædagogiske forhold eller andre arbejdsmæssige forhold, som pludselig opstår i dagligdagen. Til den kommunale dagpleje er dog knyttet en eller flere uddannede pædagoger, som har betegnelsen dagplejepædagoger. Dagplejepædagogen udfører det praktiske og pædagogiske tilsyn hos dagplejeren samt gennemdrøfter og vurderer det pædagogiske forløb i forhold til børnenes udvikling m.v. sammen med dagplejeren. Dagplejerens opgaver er som regel defineret af dagplejepædagogen ud fra de behov og formål, som er opstillet for dagplejeformidlingen. Forældresamarbejdet er meget tæt imellem dagplejeren og de enkelte forældre. Der er direkte kontakt flere gange dagligt, og det er dagplejerens ansvar at formidle og synliggøre kvaliteten af pasningen til forældrene. Dagplejerens rolle i det kommunale pasningstilbud bliver dermed primær. Det er det arbejde, den enkelte dagplejer udfører, der tegner" dagplejen som offentligt pasningstilbud. Fællesgrundlaget for samtlige dagplejere er, at de har arbejdsfunktioner med en børnegruppe i hjemmet. I hjemmet tilrettelægges arbejdet ud fra det enkelte hjems rammer, dagplejeren selv, børnegruppens sammensætning, forældrenes ønsker og krav og dagplejens pædagogiske målsætning. Arbejdsfunktionerne udenfor hjemmet - fx i grupper - tilrettelægges i fællesskab med den tilsynsførende for dagplejen og andre dagplejere ud fra de mål, der er sat for disse funktioner. I puljeordningerne nærmer dagplejen sig de organisationsprincipper, som er gældende i institutionerne. 24

En ny PGU uddannelse skal godkendes både i akademierhvervsrådet og i undervisningsministeriet.

En ny PGU uddannelse skal godkendes både i akademierhvervsrådet og i undervisningsministeriet. Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 339 Offentligt BUPL notat 2½ år PGU - hvad kan en forlængelse betyde? I forbindelse med kvalitetsreformen og trepartsforhandlingerne har både KL og FOA valgt at

Læs mere

NOTAT. Økonomi og statistik på dagtilbudsområdet

NOTAT. Økonomi og statistik på dagtilbudsområdet Pædagogisk Medhjælper Forbund NOTAT Økonomi og statistik på dagtilbudsområdet Den 30. april 2003 Udarbejdet april 2003 af arbejdsgruppe med repræsentanter fra: BUPL, Sekretariatet PMF, Faglig afdeling

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 352 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg Spørgsmål AF: Der er i dag stort set mangel på alle

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud)

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud) Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2004-05 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Udkast oktober 2004 Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af klubtilbud over kommunegrænsen, minimumsgrænse for tilskud til privat pasning) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Vejledning til ansættelsesmyndigheder om muligheder for at anvende social- og sundhedsassistentens kvalifikationer. (1997/Sundhedsstyrelsen)

Vejledning til ansættelsesmyndigheder om muligheder for at anvende social- og sundhedsassistentens kvalifikationer. (1997/Sundhedsstyrelsen) Vejledning til ansættelsesmyndigheder om muligheder for at anvende social- og sundhedsassistentens kvalifikationer. (1997/Sundhedsstyrelsen) Til samtlige amtsråd og kommunalbestyrelser m.fl. I december

Læs mere

Pædagogisk grunduddannelse med merit. profil2000. Bedre til jobbet. om pædagogisk grunduddannelse til dagplejere

Pædagogisk grunduddannelse med merit. profil2000. Bedre til jobbet. om pædagogisk grunduddannelse til dagplejere profil2000 Pædagogisk grunduddannelse med merit Bedre til jobbet om pædagogisk grunduddannelse til dagplejere Bedre til jobbet er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og henvender sig især til politikere

Læs mere

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015 Notat Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud Den 13. august 2015 Baggrund Aarhus Kommune skal kunne tilbyde en varieret og fleksibel vifte af pasningsmuligheder til

Læs mere

Praktik-politik for pædagogstuderende i CenterCampo

Praktik-politik for pædagogstuderende i CenterCampo Praktik-politik for pædagogstuderende i CenterCampo Dato: 27/11 2013 Ref. Lars Haase Indhold Indledning... 1 Fordeling af de studerende i CenterCampo... 2 Forbesøget... 2 Roller og ansvar... 3 Vejledning...

Læs mere

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn.

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Bemærk: Dette forslag er udarbejdet på baggrund af den nye lovgivning pr. 1.1.2011, den såkaldte

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om uddannelse af pædagoger

Bekendtgørelse af lov om uddannelse af pædagoger Bekendtgørelse af lov om uddannelse af pædagoger LBK nr 980 af 01/11/2000 (Gældende) LOV Nr. 145 af 25/03/2002 67 LOV Nr. 274 af 08/05/2002 7 Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

et godt tilbud til dig der vil arbejde med børn

et godt tilbud til dig der vil arbejde med børn F O A F A G O G A R B E J D E et godt tilbud til dig der vil arbejde med børn Hvad er PGU? Den pædagogiske grunduddannelse eller PGU er en kort ungdomsuddannelse, som varer 1 år og 7 1 /2 måned. Uddannelsen

Læs mere

2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar Fremsat den 28. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag.

2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar Fremsat den 28. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. 2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, j. nr. 2008-4311-1 Fremsat den

Læs mere

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper)

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) 1 Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) Personer, der søger optagelse på Social- og sundhedsuddannelsen, trin

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Pædagogisk grunduddannelse med merit. profil2000. Det gør en forskel. om pædagogisk grunduddannelse til omsorgsmedhjælpere

Pædagogisk grunduddannelse med merit. profil2000. Det gør en forskel. om pædagogisk grunduddannelse til omsorgsmedhjælpere profil2000 Pædagogisk grunduddannelse med merit Det gør en forskel om pædagogisk grunduddannelse til omsorgsmedhjælpere Det gør en forskel er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og henvender sig

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland

Bilag. Region Midtjylland Region Midtjylland Orientering om Status for implementeringen af større elementer i trepartsaftalerne vedrørende de korte og mellemlange sundhedsuddannelser Bilag til Regionsrådets møde den 21. maj 2008

Læs mere

Notat vedr. Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser af 19. marts 2014

Notat vedr. Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser af 19. marts 2014 Notat vedr. Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser af 19. marts 2014 Social- og Sundhedsskolerne i Region Syddanmark samt Region Syddanmark og kommuner i Region Syddanmark har med interesse modtaget

Læs mere

Vejledning for opgørelse af refusionsberettigede udgifter

Vejledning for opgørelse af refusionsberettigede udgifter Ministeriet for Børn og Undervisning, november 2011 Egu-vejledning Vejledning for opgørelse af refusionsberettigede udgifter 2011.1-1 - Indholdsfortegnelse Indberetning af aktivitet og refusionsberettigede

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE 20. september 2004 Af Søren Jakobsen REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE Regeringen har ved flere lejligheder givet udtryk for, at uddannelse skal have høj prioritet. I forslaget til finansloven for 2005 gav

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af om social service Kapitel 4. Dagtilbud til børn

Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af om social service Kapitel 4. Dagtilbud til børn Skjal B Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af 17.01.2000 om social service 7 26. Kapitel 4 Dagtilbud til børn 7. Kommunen sørger for, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud

Læs mere

Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015

Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015 Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015 Baggrund KL indgik i 2007 en trepartsaftale om styrket uddannelse, kompetenceudvikling m.v. med regeringen og de faglige organisationer. Aftalen indeholdt

Læs mere

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE 9. august 2004 Af Søren Jakobsen VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE Det gennemsnitlige tilskud til deltagere i voksen- og efteruddannelse er faldet med 15 procent eller 8.300 kr. fra 2001 til 2004. Faldet er først

Læs mere

Retningslinjer vedr. tilsyn af dagpasningstilbud i Egedal Kommune. Indledning

Retningslinjer vedr. tilsyn af dagpasningstilbud i Egedal Kommune. Indledning Retningslinjer vedr. tilsyn af dagpasningstilbud i Egedal Kommune. Indledning Disse retningslinjer er udarbejdet i forhold til Egedal Kommunes forpligtigelse til at føre tilsyn med de kommunale dagtilbud,

Læs mere

Etnisk ligestilling måltal for 2013

Etnisk ligestilling måltal for 2013 5. jan. 2013 1 Etnisk ligestilling måltal for 2013 Iflg. Trepartsaftalen, skal landets kommuner årligt opstille måltal for andelen af kommunale medarbejdere, der er indvandrere / efterkommere med ikke

Læs mere

HØRINGSSVAR VEDR. FORSLAG TIL EN NY PÆDAGOGUDDANNELSE

HØRINGSSVAR VEDR. FORSLAG TIL EN NY PÆDAGOGUDDANNELSE Side 1 af 5 Undervisningsministeriet Uddannelsesstyrelsen. Juridisk kontor for erhvervsrettede uddannelser Vester Voldgade 123, 1552 København V Att. Fuldmægtig Kirsten Lippert Den 4. februar2005 HØRINGSSVAR

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

De lønnede praktikperioder løber altid fra 1. august til 31. januar og fra 1. februar til 30. juni.

De lønnede praktikperioder løber altid fra 1. august til 31. januar og fra 1. februar til 30. juni. Praktikuddannelse o Organisering og indhold Praktikkoordinator Ole Tophøj Bork oltb@ucl.dk Praktikkoordinator Lone Tang Jørgensen lotj@ucl.dk Praktikuddannelsen tilrettelægges med ulønnet praktik i 1.

Læs mere

Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune. Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune. Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt anmeldt tilsynsbesøg På Hjørnet. Formålet med

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap

Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap Sammenskrivningen er ikke retlig bindende. Sammenskrivningen

Læs mere

Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1

Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) (Ophævelse af

Læs mere

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen Forord I 2002 tog regeringen sammen med arbejdsmarkedets parter en række initiativer, der skal styrke integrationen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet. 4-partsaftalen om en bedre integration

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Notat vedr. dimensionering af elever til SOSU-uddannelsen fra 1. januar 2016.

Notat vedr. dimensionering af elever til SOSU-uddannelsen fra 1. januar 2016. Notat vedr. dimensionering af elever til SOSU-uddannelsen fra 1. januar 2016. Holdning I Nyborg kommune er der behov for at uddanne færre hjælpere (SSH) men stigende behov for assistenter (SSA). Udover

Læs mere

Indstilling. Mere synlig og fleksibel dagpleje. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. december 2009.

Indstilling. Mere synlig og fleksibel dagpleje. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. december 2009. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. december 2009 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Dagplejen er karakteriseret ved end dog meget høj tilfredshed

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg.

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg. Notat Seniorjob Seniorjob-ordningen blev indført i forbindelse med, at de tidligere gældende regler om forlænget dagpengeret for 55-59-årige blev ophævet. Efter de tidligere regler om forlænget dagpengeret

Læs mere

Udkast til. Rammeaftale 2008. - vedrørende specialundervisningsområdet i Syddanmark

Udkast til. Rammeaftale 2008. - vedrørende specialundervisningsområdet i Syddanmark Udkast til Rammeaftale 2008 - vedrørende specialundervisningsområdet i Syddanmark 25. juli 2007 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDLEDNING 2 KOMMUNALE REDEGØRELSER 3 FREDERICIASKOLEN 4 NYBORGSKOLEN

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Indledning Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg/en fagkomité repræsenterer du Dansk Byggeri og den sektion,

Læs mere

05.25 O.08 26/2009 Side 1. Aftale om integrations- og oplæringsstillinger

05.25 O.08 26/2009 Side 1. Aftale om integrations- og oplæringsstillinger 05.25 Side 1 Aftale om integrations- og oplæringsstillinger KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Indholdsfortegnelse Side 05.25 Side 2 Indledning... 3 1. Aftalens område... 4 2. Formål... 4

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr. 18/00097 Vejledning til erhvervsskoler, faglige udvalg, lokale uddannelsesudvalg og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012. Høringsnotat

Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012. Høringsnotat Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 L 96 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012 Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Krav til minimumsstørrelsen

Læs mere

FFL 14 besparelser på SVU

FFL 14 besparelser på SVU 13-0186 - BORA - 10.09.2013 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 FFL 14 besparelser på SVU Den varslede beskæring af SVU vil få alvorlige konsekvenser for kompetenceudvikling blandt

Læs mere

Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde

Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde RESUME Det sociale velfærdsområde er en bred betegnelse, der dækker over en lang række sociale opgaver som i Danmark løses både

Læs mere

Omlægning af dagplejen

Omlægning af dagplejen Omlægning af dagplejen Børne- og Undervisningsudvalget besluttede på udvalgsmødet d. 11.3. 2014 følgende i forbindelse med fremlæggelsen af udmøntningsplanen for omlægningen af dagplejen.: Dagplejen overgår

Læs mere

Bilag om produktionsskoler 1

Bilag om produktionsskoler 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om produktionsskoler 1 I. Målgruppen Formålet med produktionsskoler

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser) Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 171 Offentligt Lovforslag nr. L 1 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 26. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til

Læs mere

Vurdering af den økonomiske risiko ved at overtage Amtsinstitutioner

Vurdering af den økonomiske risiko ved at overtage Amtsinstitutioner Vurdering af den økonomiske risiko ved at overtage Amtsinstitutioner September 2005 1. Indledning og formål Strukturreformen betyder at Kommunerne fremover får mulighed for at overtage driftsansvaret for

Læs mere

at Økonomiudvalget godkender, at der arbejdes videre med at integrere fleksjob som en del af kommunens personalepolitik indenfor godkendt normering.

at Økonomiudvalget godkender, at der arbejdes videre med at integrere fleksjob som en del af kommunens personalepolitik indenfor godkendt normering. Pkt.nr: 6 Kommunale fleksjob 201721 Indstilling: at Økonomiudvalget godkender, at der arbejdes videre med at integrere fleksjob som en del af kommunens personalepolitik indenfor godkendt normering. at

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Stevns. Benchmarking. Daginstitutioner

Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Stevns. Benchmarking. Daginstitutioner Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Benchmarking Daginstitutioner Juni 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD..... side 3 AFGRÆNSNING AF OPGAVEN. side 3 METODE... side 4 DATAGRUNDLAG...

Læs mere

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel De fleste unge er enten i uddannelse eller beskæftigelse. Men der er også et stort antal unge, som ikke er. Næsten 1 pct. i alderen 16-29 år har hverken været i

Læs mere

Vejledning til indberetning af aktivitet og refusionsberettigede udgifter for egu

Vejledning til indberetning af aktivitet og refusionsberettigede udgifter for egu Vejledning til indberetning af aktivitet og refusionsberettigede udgifter for egu Denne vejledning er tænkt som en hjælp, når kommunerne skal indberette aktiviteter og refusionsberettigede udgifter til

Læs mere

N OTAT. Den 20. november 2014. Sags ID: SAG-2013-06595 Dok.ID: 1872350. RIL@kl.dk Direkte 3370 3238 Mobil 3020 9774

N OTAT. Den 20. november 2014. Sags ID: SAG-2013-06595 Dok.ID: 1872350. RIL@kl.dk Direkte 3370 3238 Mobil 3020 9774 N OTAT KL's spørgeskemaundersøgelse vedr. socia l- pædagogisk bistand til deltagelse i aktivit e- ter, ferie og udflugter for borgere på kommunale bosteder mv. 1. Indledning KL har på baggrund af dialog

Læs mere

Center for Beskæftigelse & Omsorg

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Beskæftigelse & Omsorg Dato 07-09-2012 j./sagsnr. 15.20.00-P00-1-12 Notat omkring jobrotation Jobrotation er en aftale, hvor en privat eller offentlig virksomhed sender en eller flere ansatte

Læs mere

OK / OK for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter samt arbejdstid og koloni KL

OK / OK for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter samt arbejdstid og koloni KL Afdeling: PMF Fyn, 906 OK 13 61.01-60.11-63.11/1264 - OK for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter samt arbejdstid og koloni KL Krav til den enkelte overenskomst som afdelingen ønsker rejst. Løn

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne BEK nr 440 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 008.860.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud Ankestyrelsens udtalelse til en organisation 2 0 1 4-1 7 2 5 7 8 Dato: 07-06-2017 Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud A nu B

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv Tilbud, rettigheder og pligter A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Rettigheder, pligter og muligheder Lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik giver tilbud til ledige og til arbejds-

Læs mere

Drøftelse af tilskud til pasning af egne børn

Drøftelse af tilskud til pasning af egne børn Punkt 2. Drøftelse af tilskud til pasning af egne børn 2017-036884 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets drøftelse, forslag fra Det Konservative Folkeparti

Læs mere

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer Det åbne dagtilbud Overordnede mål og rammer 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det engagerede møde med omverdenen har værdi og skaber værdi.... 3 Lovgivning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Organisering...

Læs mere

(Ungdomsuddannelse til alle)

(Ungdomsuddannelse til alle) LOV nr 561 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser og forskellige andre love og om ophævelse af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser og lov om landbrugsuddannelser

Læs mere

BRUGER - HJÆLPER FORMIDLINGEN

BRUGER - HJÆLPER FORMIDLINGEN BRUGER - HJÆLPER FORMIDLINGEN 2 PROFIL Bruger - Hjælper Formidlingen blev etableret i 1996, og er i dag Danmarks største leverandør af personlig og praktisk hjælp til mennesker med handicap. Den daglige

Læs mere

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen]

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen] Talen Mit navn er Bente Nielsen, jeg er valgt for SF og jeg er første næstformand i regionsrådet i Region Midtjylland. Privat bor jeg i Silkeborg. Tak for invitationen til at komme her i dag og fortælle

Læs mere

PROTOKOLLAT OM FREMTIDIG UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET

PROTOKOLLAT OM FREMTIDIG UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN KOMMUNERNES LANDSFORNING KØBENHAVNS KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE PROTOKOLLAT OM FREMTIDIG UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET

Læs mere

Udtalelse. Forslag fra Liberal Alliance om tilskud til forældrepasning i hjemmet. BØRN OG UNGE Aarhus Kommune

Udtalelse. Forslag fra Liberal Alliance om tilskud til forældrepasning i hjemmet. BØRN OG UNGE Aarhus Kommune Udtalelse Til Aarhus Byråd Via Magistraten 3. oktober 2016 Side 1 af 8 Forslag fra Liberal Alliance om tilskud til forældrepasning i hjemmet 1. Konklusion Principielt er Børn og Unge enig i, at der skal

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Brønderslev Kommune 1. udgave 1.12.200 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 1.1. 1.2. 1.. 1.4. Baggrund Udarbejdelse og godkendelse Afgrænsning og sammenhæng til andre politikker

Læs mere

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Uddannelse Uddannelsesniveauet i Region

Læs mere

Ny pædagoguddannelse

Ny pædagoguddannelse Ny pædagoguddannelse Generel introduktion til den ny uddannelse Generel introduktion til praktikstedernes nye opgaver 2007 loven Formål m.v. 1. Formålet med uddannelsen til pædagog er, at den studerende

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner

Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner Formålet med vejledningen er at beskrive de vilkår og muligheder, der er for samarbejde mellem folkehøjskoler og uddannelsesinstitutioner. 1. Generelle

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007.

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Statens Voksenuddannelsesstøtte - statistik 2001

Statens Voksenuddannelsesstøtte - statistik 2001 SUstyrelsen Dataafdelingen den 7. februar 2002 Statens Voksenuddannelsesstøtte - statistik 2001 1. Indledning Pr. 1. januar 2001 trådte lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) i kraft. Loven erstatter

Læs mere

Serviceassistent-projektet økonominotat med erfaringer fra pilotprojekterne

Serviceassistent-projektet økonominotat med erfaringer fra pilotprojekterne Dato: 25.5.2016 Serviceassistent-projektet økonominotat med erfaringer fra pilotprojekterne Indledning Dette notat beskriver økonomiske forhold i Serviceassistent-projektet med udgangspunkt i pt. gældende

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Den reviderende sygeplejerskeuddannelse - og estimeret behov for kliniske vejlederressourcer.

NOTAT. Allerød Kommune. Den reviderende sygeplejerskeuddannelse - og estimeret behov for kliniske vejlederressourcer. NOTAT Den reviderende sygeplejerskeuddannelse - og estimeret behov for kliniske vejlederressourcer. Allerød Kommune Ældre og Sundhed Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne. Vedtaget af Byrådet den 31.

Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne. Vedtaget af Byrådet den 31. 7 Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet

Læs mere

Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne

Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne 08-1230 - 23.2.2009 Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne Danmark står over for en periode med stigende ledighed. Der vil imidlertid fortsat være mangel på arbejdskraft i nogle sektorer. Der er dokumentation

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Rapport for ADHD-foreningen

Rapport for ADHD-foreningen Rapport for ADHD-foreningen Sprog da [LAUNCH] Dit navn: Din kommune: Dit parti: I 2016 forlod 5,5 procent af eleverne folkeskolen uden at gennemføre deres afsluttende eksaminer mens tallet i 2007 lå på

Læs mere

Børn med særlige behov

Børn med særlige behov Formål og baggrund Børn med særlige behov Ramme for indsats og ekstra ressourcer Med afsæt i sloven 4, stk. 2 og Esbjerg Kommunes Børn og Ungepolitik arbejder ud fra en inkluderende tilgang. kan efter

Læs mere

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

ÅRSRAPPORTER Dato 18.09.08

ÅRSRAPPORTER Dato 18.09.08 ÅRSRAPPORTER Dato 18.09.08 Forslag til politiske indsatsområder og spørgsmål i relation hertil inden for Børn og Familie: Dagpleje: Politisk indsatsområde 1: Den Røde tråd 1. Beskriv kort jeres samarbejde

Læs mere

Danmark. Indledning. Ansvarsfordeling mellem stat, region og kommune NOTAT. Tilbud til udsatte børn og unge i Danmark

Danmark. Indledning. Ansvarsfordeling mellem stat, region og kommune NOTAT. Tilbud til udsatte børn og unge i Danmark NOTAT Titel Fra: Til: Tilbud til udsatte børn og unge i Danmark Elisabeth Marian Thomassen, Servicestyrelsen, Danmark Valuta för pengarna? Kvalitetssäkring och uppföljning av barns uppväxtvillkor i nordiska

Læs mere

Domstolsstyrelsen. Notat om. 4. september 2003. rapport om tolkebistand i retssager:

Domstolsstyrelsen. Notat om. 4. september 2003. rapport om tolkebistand i retssager: Domstolsstyrelsen Administrationskontoret CER10667/Sagsbeh. CER J.nr. 02.01.01.2001-7.246 rapport om tolkebistand i retssager: Notat om 4. september 2003 Nedenfor redegøres for hovedindholdet af de forslag

Læs mere

DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne)

DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne) DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne) Vejledningen er udarbejdet med baggrund i de regelændringer, som følger af den nye erhvervsuddannelseslov, der træder i kraft den 1. august 2015.

Læs mere