Forslag til en pædagogmedhjælperuddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til en pædagogmedhjælperuddannelse"

Transkript

1 Forslag til en pædagogmedhjælperuddannelse Betænkning nr Undervisningsministeriet

2 Forslag til en pædagogmedhjælperuddannelse Betænkning nr Udgivet af Undervisningsministeriet 1994 ISBN Omslag: Peter Bysted Design Trykt hos Malchow Bogtryk og Offset, Ringsted Pris: 70 kr. Bestilles (UVM 7-042) hos Undervisningsministeriets forlag, Frederiksholms Kanal 25 F, 1220 København K. Tlf

3 Indhold 1 INDLEDNING 6 2 SAMMENFATNING AF SKITSE TIL EN PÆDAGOGMEDHJÆLPERUDDANNELSE Forslagets status og begrundelse herfor 2.2 Forslaget 2.3 Uddannelsens målgrupper 2.4 Uddannelsens formål 2.5 Uddannelsens struktur og adgangsveje 2.6 Uddannelsens indhold 2.7 Evaluering 2.8 Relationer til andre uddannelser 2.9 Styring 2.10 Finansiering 2.11 Økonomiske og administrative konsekvenser 3 KORTLÆGNING AF BESKÆFTIGELSESOMRÅDET Arbejdsområderne Daginstitutioner Dagpleje Døgninstitutionsområdet 3.2 Kortlægning af arbejdsfunktioner Pædagogmedhjælpere Dagplejere Omsorgsmedhjælpere Døgninstitutionsmedhjælpere 3.3 Uddannelsesaktiviteter på området Pædagoguddannelsen Pædagoguddannelsen som åben uddannelse Kursusvirksomhed for de uuddannede grupper Pædagogmedhjælpere Dagplejere Omsorgsmedhjælpere 3

4 3.4 Udviklingstendenser på områderne Udviklingstendenser på børnepasningsområdet Udviklingstendenser på døgninstitutionsområdet 3.5 Beskæftigelsen Antallet af beskæftigede fordelt på uddannede og uuddannede Daginstitutionsområdet, pædagogmedhjælpere Dagplejen, dagplejere Døgninstitutionsområdet, omsorgsmedhjælpere m.v Udvikling i beskæftigelsen Områderne generelt, pædagoger De enkelte områder Daginstitutionsområdet Dagplejen Døgninstitutionsområdet 3.6 Områdets ikke-uddannede medarbejderes baggrund og profil Pædagogmedhjælpere, daginstitutionsområdet Dagplejere, den kommunale dagpleje Omsorgsmedhjælpere, døgninstitutionsområdet Uddannelsesønsker 3.7 Opsummering 4 SKITSE TIL EN PÆDAGOGMEDHJÆLPERUDDANNELSE Forslagets status og begrundelsen herfor 4.2 Generelt om forslaget Det pædagogiske arbejde er en helhed Grundlæggende uddannelse 4.3 Uddannelsens målgrupper Målgruppernes størrelse 4

5 4.4 Uddannelsens formål 4.5 Uddannelsens struktur og adgangsveje Dimensionering 4.6 Uddannelsens indhold Skoleundervisningen Generelt fagrelateret indhold Almene, studieforberedende fag Valgfag Faglig fordybelse Udvikling af bløde" kvalifikationer Praktikundervisning Uddannelses- og erhvervsvejledning 4.7 Evaluering 4.8 Relationer til de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser 4.9 Relationer til pædagoguddannelsen og andre videregående social- og sundhedsuddannelser 4.10 Styring af uddannelsen 4.11 Finansiering af uddannelsen Finansiering af skoleundervisningen Finansiering af elevløn, uddannelsesstøtte m.v Økonomiske og administrative konsekvenser AER-modellen - Model I VUS-modellen - Model II Afsluttende om de 2 modeller Administrative konsekvenser 4.13 Bemærkninger til forslaget 5 ANDRE MODELLER TIL LØSNING AF KVALIFIKATIONSBEHOVET PÅ OMRÅDET 87 LITTERATUR OG DOKUMENTATION 102 BILAG 106 Bilag 1 Gennemgang af pædagoguddannelsen Bilag 2 Skøn over antallet af uddannelsespladser i en kommende pædagogmedhjælperuddannelse 5

6 1. Indledning Uddannelse til alle" er en af regeringens målsætninger. Socialkommissionen påviste i sit portræt af en generation i velfærdssamfundet De unge", at der er en snæver sammenhæng mellem uddannelse og muligheden for at opnå beskæftigelse, og at alt for mange unge ikke far en ungdomsuddannelse - for ikke at tale om en erhvervskompetencegivende uddannelse. Unge uden uddannelse har ringere muligheder for at klare en almindelig voksentilværelse end unge med uddannelse. I undervisningsministerens redegørelse til Folketinget i november 1993 om Uddannelse til alle peges der på mange forskellige indsatser, der skal gøres for at forfølge denne målsætning. En af dem er at finde vækst- og beskæftigelsesområder, hvortil der ikke i dag findes uddannelsesmuligheder, og skabe nye uddannelser hertil. Også en stor del af de voksne har et uddannelsesmæssigt efterslæb. Ifølge en beslutning i Folketinget (B 48) skal der satses på at give voksne, der ikke fik en uddannelse som yngre, muligheden for en voksenerhvervsuddannelse. I Undervisningsministerens og arbejdsministerens redegørelse til Folketinget i maj 1994 om voksenuddannelse lægges der op til en udbygning af voksenuddannelsesindsatsen frem til år I forbindelse med Uddannelse til alle er der fra flere sider stillet forslag om en pædagogmedhjælperuddannelse. Som følge heraf har undervisningsministeren med støtte fra regeringspartierne besluttet at nedsætte et udvalg med følgende kommissorium: 6

7 I regeringens handlingsplan for at skabe uddannelse til alle indgår et mål om at finde uddannelses udækkede beskæftigelsesområder. Pædagogmedhjælperområdet udgør et sådant område. Derfor har undervisningsministeren besluttet at undersøge mulighederne for at oprette en uddannelse til pædagogmedhjælper. Udvalget anmodes om at vurdere omfanget af behov og muligheder for at oprette en uddannelse til pædagogmedhjælper. Formålet er både at give unge og de voksne, der allerede arbejder på området, en uddannelsesmulighed. Ligeledes er det formålet at give arbejdet i dag- og døgnforanstaltninger et kvalitativt løft samt en bedre udnyttelse af ressourcerne. Udvalgets forslag bør tilgodese, at de færdiguddannede er kvalificerede til at arbejde i dag- og døgnforanstaltninger inden for social-, skoleog fritidssektoren, der sikres fleksible uddannelsesmuligheder for elever med forskellige forudsætninger, der gives mulighed for gennem uddannelsen at kvalificere sig til videre uddannelse på bistands-, plejeog omsorgsområdet, herunder børn- og ungeområdet, der skabes sammenhæng med ungdomsuddannelserne i øvrigt. Det skal sikres at de kommunale og amtskommunale arbejdsgivere fortsat kan stille det nødvendige antal praktikpladser til rådighed for pædagoguddannelsen. Udvalget skal ligeledes vurdere - optagelsesbetingelser - muligheder for merit i forhold til andre uddannelser - praktikpladsmuligheder 7

8 Endelig skal udvalget fremsætte forslag til en model for uddannelsens finansiering og styring. Forslagene skal danne grundlag for beslutning om eventuel etablering af uddannelsen til pædagogmedhjælper inden for rammerne af Lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Udvalget forventes at aflevere sin indstilling til undervisningsministeren 1. august 1994." Senere blev fristen for aflevering af betænkningen udsat til den 15. august Udvalget fik følgende sammensætning: Formand: Kontorchef Roland Østerlund Undervisningsministeriet Medlemmer: Forhandlingsleder Helge Mørch Jensen Kommunernes Landsforening Fuldmægtig Helle Kolind Mikkelsen Kommunernes Landsforening Afløst pr. 4. august 1994 af: Kontorchef Bjarne Kaspersen Hansen Kommunernes Landsforening Kontorchef Steen Illeborg Amtsrådsforeningen Fuldmægtig Margit Gleerup Københavns Kommune Fuldmægtig Ole Gregersen Frederiksberg Kommune Forretningsudvalgsmedlem Jakob Sølvhøj Pædagogisk Medhjælper Forbund Forbundssekretær Lisa Dahl Christensen Forbundet af Offentligt Ansatte 8

9 Uddannelseskonsulent Trine Persson Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark Forbundsnæstformand Sissel Lindgaard Socialpædagogernes Landsforbund Næstformand Klaus Wilmann Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund Fuldmægtig Signe Hemmingsen Socialministeriet Skoleleder Allan Kjær Andersen Personligt udpeget Rektor Reidar Faurbye Personligt udpeget Mødeberettiget suppleant: Uddannelseskonsulent Poul Hansen Specialarbejderforbundet i Danmark Suppleanter: Fuldmægtig Iben Puls Kommunernes Landsforening Kontorchef Bjarne Kaspersen Hansen Kommunernes Landsforening Fuldmægtig Anne Andersen Amtsrådsforeningen Vicekontorchef Knud Toldal Københavns kommune Fuldmægtig Per Søgaard Frederiksberg Kommune Sektionsleder Henrik A. Bengtsen Forbundet af Offentligt Ansatte Forbundsformand Jens Asger Hansen Socialpædagogernes Landsforbund Uddannelseskonsulent Morten Brynskov Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund 9

10 Fuldmægtig Lisbet Denkov Socialministeriet Sekretariat fra Undervisningsministeriet: Fuldmægtig Henrik Friediger Undervisningsinspektør Birgit Gotenborg Studentermedhjælp Jens Thygesen Udvalget har holdt 8 møder. Herudover har der været en række teknikermøder i undergrupper. Udvalget afgiver hermed denne betænkning til undervisningsministeren som resultat af udvalgets arbejde. Roland Østerlund (formand) Helge Mørch Jensen Bjarne Kaspersen Hansen Anne Andersen Margit Gleerup Ole Gregersen Jakob Sølvhøj Lisa Dahl Christensen Trine Persson Jens Asger Hansen Klaus Wilmann Signe Hemmingsen Allan Kjær Andersen Reidar Faurbye København den 15. august 1994 Henrik Friediger Birgit Gotenborg Jens Thygesen 10

11 2. Sammenfatning af skitse til en pædagogmedhjælperuddannelse 2.1 Forslagets status og begrundelse herfor Nedenstående skitse til en pædagogmedhjælperuddannelse fremlægges af udvalgets formandskab. Den følgende skitse til en pædagogmedhjælperuddannelse repræsenterer formandskabets indstilling. Når denne noget usædvanlige fremgangsmåde er valgt, skyldes det, at det under udvalgsarbejdet har vist sig, at et flertal af udvalgets medlemmer vurderer, at der ikke er behov for en pædagogmedhjælperuddannelse inden for de rammer, som kommissoriet forudsætter. Disse medlemmer foreslår i kapitel 5 andre modeller til løsning af kvalifikationsbehovet på området. Disse modeller er ikke udvalgsbehandler Følgende medlemmer/organisationer repræsenteret i udvalget kan tilslutte sig formandskabets forslag: FOA, KAD, PMF og SID's repræsentanter. Skoleleder Allan Kjær Andersen. Rektor Reidar Faurbye kan tilslutte sig forslaget betinget af, at en ordinær pædagogmedhjælperuddannelse for unge kun gennemføres som forsøg og på et meget begrænset niveau. De nævnte medlemmers/organisationers bemærkninger fremgår af afsnit Forslaget Det foreslås, at der etableres en bred uddannelse på det pædagogiske område, der retter sig mod de arbejdsområder på dag- og døgnpasningsområdet - herunder dagple- 11

12 Jen -, der i dag dækkes af ikke-uddannet pædagogisk personale. Uddannelsen foreslås som en grundlæggende uddannelse, der bygger videre på et almindeligt grundskoleniveau. Uddannelsen etableres ved en ændring af Lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Skitsen bygger på den forudsætning, at det pædagogiske arbejde er en helhed, der tager udgangspunkt i barnets udvikling og kan udføres på forskellige niveauer. Det forudsættes således, at der ikke med en pædagogmedhjælperuddannelse sker en ændring i den måde, hvorpå arbejdet i institutioner og dagpleje i dag organiseres. 2.3 Uddannelsens målgrupper Hovedmålgruppen foreslås at være voksne medhjælpere og dagplejere, der arbejder inden for det pædagogiske arbejdsområde. Denne gruppe vurderes skønsmæssigt til at udgøre ca personer. Uddannelsen foreslås desuden at være et tilbud til unge med afsluttet grundskole. Endelig bør voksne uden erfaring fra arbejde på området også kunne indgå. De to sidstnævnte grupper skønnes tilsammen at udgøre ca personer. 2.4 Uddannelsens formål Uddannelsen skal fremme holdninger, kundskaber og færdigheder, der er relevante i det pædagogiske og omsorgsrettede arbejde med børn, unge og voksne og for samarbejdet med forældre og kolleger i bred forstand. Uddannelsen skal kvalificere til videre uddannelse inden for det pædagogiske og sociale område. Uddannelsen skal tillige omfatte viden om samfundet og bidrage til elevens personlige udvikling. 12

13 2.5 Uddannelsens struktur og adgangsveje Uddannelsen foreslås opbygget som en vekseluddannelse med et indgangsår fælles med de grundlæggende socialog sundhedsuddannelser og 2Vi års ordinær uddannelse med 1 Vi års skoleundervisning og 1 års praktik. Samtidig foreslås etableret et 1-årigt merituddannelsesforløb, der tilrettelægges som ren skoleundervisning, dog med indbygget mulighed for observations- og øvelsespraktik. Nøgleord i forslaget er sammenhæng, bredde og fleksibilitet. Uddannelsens varighed for forskellige målgrupper bliver efter forslaget: 2Vi år for unge med erhvervs- eller uddannelseserfaringer af mindst et års varighed efter grundskolen og voksne, som ikke har erhvervserfaringer fra området. For unge, der optages via indgangsåret, er uddannelsen 3½ år. Indgangsåret er alene obligatorisk for elever, der kommer direkte fra grundskolens 9. klasse, idet unge med 10. klasse eller erhvervserfaring efter grundskolen har adgang til at søge direkte optagelse på uddannelsen. Indgangsåret er fælles med de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. 1 år for ansatte på dag- og døgninstitutioner samt i dagplejen, der inden for de sidste 5 år har haft mindst 3 års beskæftigelse på de pædagogiske eller tilgrænsende arbejdsområder. Det foreslås, at optagelse i uddannelsen normalt sker i form af indgåelse af en elevkontrakt mellem eleven og kommunen. Uddannelsessøgende kan dog tillige optages på uddannelsen under Lov om åben uddannelse. Dimensioneringen fastsættes regionalt efter samme principper, som gælder i Lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. 13

14 På den ordinære uddannelse skønnes et årligt optag på elever, hvilket med 2 årlige optag giver en ligevægtsbestand på elever fordelt på teoriårselever og praktikårselever. På merituddannelsen skønnes et årligt optag på elever, hvilket er det samme som teoriårselever. 2.6 Uddannelsens indhold Skoleundervisningen foreslås at bestå af 4 principielt forskellige typer af indhold: generelt fagrelaterede områdefag, almen undervisning, valgfag samt valgfri forløb med henblik på fordybelse i et eller flere faglige områder. Ud fra de valgte indholdselementer peges på en fagrække, som omfatter pædagogik, psykologi, kommunikation og samarbejde, kreative fag, samfundsfag samt sundheds- og ernæringsfag. Det foreslås, at den almene undervisning består af følgende 3 fag: - dansk - mundtligt og skriftligt, - fremmedsprog og - science (natur og teknik) Der foreslås anvendt undervisnings- og arbejdsformer, der fremmer elevernes personlige udvikling, samt sikrer at de forskellige indholdselementer fremstår i et helhedsperspektiv. Ligeledes bør der til elever, der har behov for det, tilbydes specialpædagogisk støtte, hvis de har et handicap eller vanskeligheder, der kan sidestilles hermed. Det foreslås, at praktikuddannelsen tilrettelægges som 2 praktikforløb af hver Vi års varighed. Praktikuddannelsen må forventes overvejende at foregå i primærkommunale institutioner samt i dagplejen, og det bør tilstræbes, at den enkelte elevs praktikforløb foregår på to forskellige praktiksteder. Det foreslås, at mål for praktikuddannelsen fastlægges i de centralt fastsatte bestemmelser. 14

15 Endelig foreslås det, at de uddannelsessøgende - herunder potentielle elever - tilbydes uddannelses- og erhvervsvejledning. 2.7 Evaluering Det foreslås, at der afholdes interne prøver i områdefag og almene fag. Praktikundervisningen vurderes ved udtalelser fra praktikstedet. Desuden skrives praktikopgaver, der bedømmes. Uddannelsen afsluttes med en ekstern prøve i forbindelse med fordybelsesforløb. Efter lodtrækning afholdes eksamen i ét af de 3 almene fag, der indgår i uddannelsen. 2.8 Relationer til andre uddannelser Der bør niveaumæssigt skabes parallelitet mellem en pædagogmedhjælperuddannelse og de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Det er hensigtsmæssigt at sikre mulighed for, at elever på en pædagogmedhjælperuddannelse kan skifte over til de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser med et maksimum af godskrivelse af formelle og reelle kvalifikationer efter konkret vurdering - og vice versa. Det bør være en forudsætning for etablering af en pædagogmedhjælperuddannelse, at den giver umiddelbar adgang til at søge optagelse på pædagoguddannelsen. Det foreslås, at pædagogmedhjælperuddannelsen bliver eksplicit nævnt i adgangsbekendtgørelsen for pædagoguddannelsen som en af de mulige måder, hvorpå adgangskravet til pædagoguddannelsen kan opfyldes. Der bør etableres en meritmulighed i pædagoguddannelsen for de elever, som har gennemført en pædagogmedhjælperuddannelse. I forhold til de øvrige videregående social- og sundhedsuddannelser, som har andre adgangskrav end pædagog- 15

16 uddannelsen, vil en pædagogmedhjælper i henhold til skitsen efter sin uddannelse skulle bestå den særligt tilrettelagte adgangsprøve til disse uddannelser. Der er med forslaget til en grundlæggende pædagogisk uddannelse taget højde for, at mulighederne for at skaffe praktikpladser til pædagoguddannelsen ikke bliver forringet. 2.9 Styring Det foreslås, at styringen følger princippet om mål og rammestyring. Uddannelsens styring indlejres i den eksisterende styringsstruktur på de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Det forudsættes, at der sker en repræsentation for de nye faggrupper i det centrale råd og i fællesbestyrelserne, som forudsættes at varetage den regionale styring. Ligeledes forudsættes det, at fællesbestyrelserne nedsætter et særligt pædagogisk råd for pædagogmedhjælperuddannelsen Finansiering Det forudsættes, at principperne for finansieringen af skoledriften i en pædagogmedhjælperuddannelse følger principperne for finansieringen af de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Det foreslås derfor, at opgaven med sikring af skoledelen tilføjes det driftsansvar, som amterne allerede har på social- og sundhedsuddannelsesområdet. Uddannelsesforløb under Lov om åben uddannelse forudsættes finansieret efter de sædvanlige regler herom med et statsligt taksametertilskud og en vis deltagerbetaling. Med hensyn til elevernes vilkår foreslås følgende: På indgangsåret er der ingen aflønning. Der er mulighed for at oppebære SU, hvis eleven er berettiget hertil. På den 2 1 /2-årige ordinære uddannelse betaler kommunen, som elevkontrakten er indgået med, løn efter overenskomst. Der skelnes i aflønningen mellem unge under 25 år og voksne på 25 år og derover. 16

17 Kommunerne vil under hele uddannelsen kunne modtage almindeligt LOP-tilskud og under skoleophold tillige AER-refusion. Praktikpladserne forudsættes fortrinsvis taget ud af de pladser, som kommunerne i dag anvender til ekstraordinær beskæftigelse og aktivering. Herudover kan man tænke sig, at der lokalt træffes aftale om rotationsordninger i forbindelse med orlov m.v., hvori også praktikanter i pædagogmedhjælperuddannelsen indgår. Den konkrete fremtidige normering af praktikantstillinger til pædagogmedhjælperuddannelsen i de enkelte kommuner forudsættes at indgå i de normeringsforhandlinger, som traditionelt har foregået mellem kommunerne og organisationerne på institutionsområdet. Med hensyn til merituddannelsen opstilles to modeller: I den ene forudsættes det, at der helt på linie med det ordinære forløb indgås en elevansættelseskontrakt. Kommunen udbetaler overenskomstmæssig løn og modtager AER-refusion (modellen benævnes AER-modellen"). I den anden tilrettelægges uddannelsen under Lov om åben uddannelse. Her vil den uddannelsessøgende følge uddannelsen uden ansættelseskontrakt, men til gengæld oppebære voksenuddannelsesstøtte (VUS), orlovsydelse eller løn, jf henholdsvis Lov om orlov eller Lov om VUS eller anden form for støtte, som den uddannelsessøgende måtte være berettiget til (modellen benævnes VUSmodellen"). Uddannelsessøgende, som er berettiget til VUS, kan søge om tilskud til finansiering af deltagerbetalingen. Det skal understreges, at AER modelforslaget er udarbejdet ud fra den forudsætning, at modellen kan rummes inden for de gældende regler. Såfremt denne forudsætning ved en nærmere retlig vurdering skulle vise sig at være tvivlsom, børen revurdering af regelsættet overvejes Økonomiske og administrative konsekvenser Det er naturligvis meget vanskeligt at foretage et entydigt, realistisk skøn over de økonomiske konsekvenser af en 17

18 etablering af den foreslåede pædagogmedhjælperuddannelse, idet udgiftsniveau og byrdefordeling bl.a. vil afhænge af, hvilke sæt af forudsætninger den konkrete gennemførelse af merituddannelsen vil tage udgangspunkt i. Beregningerne tager udgangspunkt i, at alle elever på merituddannelsen enten går den ene eller den anden vej (via henholdsvis AER- eller VUS-modellen). Modellerne angiver yderpunkter, hvor der i praksis må forventes at blive tale om en kombination af de to modeller. Der skabes herved et billede af rammerne for de økonomiske konsekvenser, og der bliver mulighed for at skønne over konsekvenserne ved forskellige kombinationer af modellerne. Det er forudsat, at 50% af eleverne på den ordinære uddannelse ville modtage overførselsindkomster, hvis de ikke påbegyndte uddannelsen, og at 80% af dem, der går ind på de arbejdspladser, der frigøres, når en medarbejder gennemgår merituddannelsen, ligeledes ville modtage overførselsindkomster. Ligeledes forudsættes, at når der er tale om voksne, der modtager overførselsindkomst, modtager 50% arbejdsløshedsdagpenge og 50% kontanthjælp. Det forudsættes endvidere, at blandt de unge, der er overførselsindkomstmodtagere, modtager 80% kontanthjælp og 20% arbejdsløshedsdagpenge. Indgangsåret indgår ikke i beregningerne. AER-modellen vil betyde en merudgift for amterne og den private sektor samt en mindreudgift for staten og kommunerne. Amternes og de private arbejdsgiveres merudgifter vil beløbe sig til henholdsvis 215,6 og 174,8 mio. kr., mens statens mindreudgift vil være 45,9 og kommunernes 71,7 mio. kr. Hvis AER's udgift til lønrefusion og praktikpladstilskud kan afholdes inden for det nuværende bidrag, vil udgiftsfordelingen i stedet blive: Merudgifter for amterne på 203,1 mio. kr. og mindreudgifter for stat og kommuner 18

19 på henholdsvis 64,6 og 97,9 mio. kr., mens der vil være udgiftsneutralitet for de private arbejdsgivere. VUS-modellen vil betyde, at både amterne, den private sektor og staten får en merudgift, mens der er tale om en mindreudgift for kommunerne. Amterne vil få en merudgift på 91,4 mio. kr., de private arbejdsgivere på 60,4 og staten på på 186,0 mio. kr. Kommunerne vil få en mindreudgift på 81,0 mio. kr. Hvis AER's udgift til lønrefusion m.v. kan afholdes inden for det nuværende tilskud, vil udgiftsfordelingen blive: Merudgifter for staten på 179,5 mio. kr., for amterne på 87,1 mio. mens kommunerne vil få en mindreudgift på 90,1 mio. kr. Der vil ikke være merudgifter for de private arbejdsgivere. Der lægges i indstillingen op til, at der sikres en udgiftsneutralitet i forhold til amterne. Det bør i den forbindelse undersøges, om skoleudgiften i forbindelse med uddannelse af voksne kan afholdes over finanslovskontoen om udbygning af voksen- og efteruddannelsesaktiviteten. Herudover vil amternes merudgifter kunne kompenseres ved kommunernes mindreudgift. 19

20 3. Kortlægning af beskæftigelsesområdet I dette kapitel gives en gennemgang af den viden om området, som udvalget har samlet. Hensigten er at give et grundlag for at vurdere omfanget af det behov, der er for en pædagogmedhjælperuddannelse. Beskæftigelsesområdet dækker et bredt felt, nemlig hele det område, hvor der i dag arbejder mennesker uden uddannelse i daginstitutioner, dagpleje og inden for døgninstitutionsområdet. Kapitlet giver indledningsvis en oversigt over arbejdsområderne og de arbejdsfunktioner, de uuddannede grupper er beskæftiget med på de forskellige områder. Da pædagoguddannelsen i dag er den eneste, der dækker området og derfor står centralt, gives en kort redegørelse for denne uddannelse - både den ordinære uddannelse og uddannelsesmuligheden under åben uddannelse. Der redegøres derefter for den eksisterende kursusvirksomhed for de uuddannede grupper. Det brede, pædagogiske arbejdsområde er under hastig udvikling. Der redegøres kort for de udviklingstendenser, der kendetegner området. Der er en opgørelse over antallet af beskæftigede - både uddannede og uuddannede - og der gøres nærmere rede for den beskæftigelsesudvikling, der forventes på områderne. Efter således at have tegnet området, ses nærmere på de potentielle målgrupper for en pædagogmedhj ælperuddannelse, og der tegnes en række profiler på typiske" medhjælpere og dagplejere. 20

21 3.1 Arbejdsområderne Daginstitutioner Pædagogmedhjælpere arbejder langt overvejende på: Kommunale og selvejende daginstitutioner jf. Bistandslovens 69. skolefritidsordninger jf. Folkeskolelovens 3. stk. 4. Herudover er der ansat nogle hundrede pædagogmedhjælpere på: puljeinstitutioner jf. Bistandslovens 70. børnehaveklasser (børnehaveklassemedhjælpere) jf. Folkeskolelovens 29. Skolefritidsordninger og børnehaveklasser på private skoler og friskoler jf. Lov om friskoler og private grundskoler m.v. 7. Særlige daginstitutioner for børn og unge med vidt gående fysiske eller psykiske handicap jf. Bistandslo vens 95 a Dagpleje De kommunale dagplejere arbejder i eget hjem med en børnegruppe på max. 5 børn i henhold til Bistandslovens 63 og 64. Bistandslovens 70 er lovgrundlaget for dagplejelignende puljeordninger. Cirkulæret om dagtilbud til børn og unge efter Bistandsloven indeholder de overordnede principper for dagplejens formål dels som pasningstilbud, dels som socialt og pædagogisk tilbud til børn Døgninstitutionsområdet Døgninstitutionsområdet beskæftiger medhjælpere inden for følgende institutionstyper: - omsorgsmedhjælpere arbejder primært på amtskommunale institutioner for personer med vidtgående fysiske og/ eller psykiske handicap, jf. Bistandslovens omsorgsmedhjælpere arbejder i bofællesskaber i enkelte amter, hvor der er indgået samarbejdsaftale mellem amtet og kommunerne om drift af formidlet døgnophold m.v. for voksne" efter Bistandslovens

22 - døgninstitutionsmedhjælpere ved observationsskoler samt ved amtslige/kommunale døgninstitutioner og selvejende døgninstitutioner, med hvilke amtsrådene/kommunalbestyrelserne har indgået driftsoverenskomst, jf. Bistandslovens Kortlægning af arbejdsfunktioner Pædagogmedhjælpere I det daglige arbejde på daginstitutioner deltager de ansatte i de forskellige, foreliggende arbejdsfunktioner. Typisk er der ingen principiel funktionsopdeling af arbejdet mellem pædagoger og pædagogmedhjælpere. Den enkelte medarbejder løser opgaven på baggrund af faglige og personlige kvalifikationer. Dette vil for pædagogmedhjælpernes vedkommende primært være personlige kvalifikationer, eventuelt suppleret med kurser. Det betyder, at de opgaver, som den enkelte pædagogmedhjælper løser, varierer fra person til person - og afhænger af kulturen, omgangsformerne, traditionerne og personalesamarbejdet på den enkelte institution. Mens der ikke formelt kan skelnes mellem pædagogers og ikke-uddannedes arbejdsfunktioner, må der peges på, at en række arbejdsopgaver udføres på forskellige niveauer. Pædagogernes uddannelse giver dem en viden og indsigt, der fx i forhold til vurdering af det enkelte barns udvikling eller deltagelse i den pædagogiske planlægning på institutionen sætter dem i stand til at løse opgaver mere kvalificeret end den ikke-uddannede. I det almindelige, helhedsprægede arbejde med børnene er det imidlertid naturligt, at de ansatte går ind med deres viden og færdigheder og med deres personlige forudsætninger i arbejdet med og omkring børnene. I forhold til den primære omsorg for børnene indgår både pædagoger og pædagogmedhjælpere i opgaveløsningen. Det gælder de almindelige, daglige aktiviteter og gøremål - når der skal trænes praktiske ting, tages tøj af og på, ved toiletbesøg og hygiejne, når der skal gås tur med børnene osv. Tilsvarende medvirker begge grupper, når det gælder 22

23 varetagelsen af den følelsesmæssige kontakt mellem børn og voksne, når der skal pustes på en skramme, trøstes eller lyttes til børnene. Pædagogmedhjælpere medvirker i større eller mindre omfang i følgende arbejdsopgaver: Pasning og opsyn med børn i et bestemt tidsrum. Omsorgsfunktion, forstået som fysisk omsorg/pleje samt følelsesmæssig involvering, at være indlevende og nærværende overfor børnene. Den pædagogiske proces, forstået som det at skabe udviklings- og levevilkår for børn. Det der sker ved mødet mellem barn og voksen og barnet og de andre børn. Livskvalitet for børn og forældre, forstået som det at sikre børn og forældre indsigt i og indflydelse på dels eget liv, dels livet i daginstitutionen. Planlægningsopgaver, f.eks. forældremøder/arrangementer, pædagogiske forløb og projekter. Gennemførelse af arrangementer, forløb og projekter. Administrative opgaver. Samarbejde med eksterne samarbejdspartnere. Praktiske opgaver, indkøb, mindre vedligeholdelsesopgaver. Forberedelse af pædagogiske projekter Dagplejere Dagplejernes arbejdsfunktioner hænger nøje sammen med den enkelte dagplejeordnings struktur. Dagplejerens primære arbejdsplads er i hjemmet. Den samlede dagplejeordning i en kommune består således af mange selvstændige arbejdspladser og adskiller sig derved fra den øvrige institutionsverden, hvor arbejdspladsen er samlet et sted. I det daglige er dagplejeren alene på sin arbejdsplads; kollegaer og ledelse er placeret andre steder og er således ikke direkte til stede i dagligdagen. Det betyder, at dagplejeren skal kunne arbejde og handle selvstændigt i mange situationer, samtidig med at hun konkret har ansvaret for børnene. 23

24 Dagplejerens arbejdssituation betyder, at hun ikke til stadighed har et kollegialt netværk omkring sig på den enkelte arbejdsplads. Der er ikke løbende mulighed for at drøfte problemstillinger, pædagogiske forhold eller andre arbejdsmæssige forhold, som pludselig opstår i dagligdagen. Til den kommunale dagpleje er dog knyttet en eller flere uddannede pædagoger, som har betegnelsen dagplejepædagoger. Dagplejepædagogen udfører det praktiske og pædagogiske tilsyn hos dagplejeren samt gennemdrøfter og vurderer det pædagogiske forløb i forhold til børnenes udvikling m.v. sammen med dagplejeren. Dagplejerens opgaver er som regel defineret af dagplejepædagogen ud fra de behov og formål, som er opstillet for dagplejeformidlingen. Forældresamarbejdet er meget tæt imellem dagplejeren og de enkelte forældre. Der er direkte kontakt flere gange dagligt, og det er dagplejerens ansvar at formidle og synliggøre kvaliteten af pasningen til forældrene. Dagplejerens rolle i det kommunale pasningstilbud bliver dermed primær. Det er det arbejde, den enkelte dagplejer udfører, der tegner" dagplejen som offentligt pasningstilbud. Fællesgrundlaget for samtlige dagplejere er, at de har arbejdsfunktioner med en børnegruppe i hjemmet. I hjemmet tilrettelægges arbejdet ud fra det enkelte hjems rammer, dagplejeren selv, børnegruppens sammensætning, forældrenes ønsker og krav og dagplejens pædagogiske målsætning. Arbejdsfunktionerne udenfor hjemmet - fx i grupper - tilrettelægges i fællesskab med den tilsynsførende for dagplejen og andre dagplejere ud fra de mål, der er sat for disse funktioner. I puljeordningerne nærmer dagplejen sig de organisationsprincipper, som er gældende i institutionerne. 24

NOTAT. Økonomi og statistik på dagtilbudsområdet

NOTAT. Økonomi og statistik på dagtilbudsområdet Pædagogisk Medhjælper Forbund NOTAT Økonomi og statistik på dagtilbudsområdet Den 30. april 2003 Udarbejdet april 2003 af arbejdsgruppe med repræsentanter fra: BUPL, Sekretariatet PMF, Faglig afdeling

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

et godt tilbud til dig der vil arbejde med børn

et godt tilbud til dig der vil arbejde med børn F O A F A G O G A R B E J D E et godt tilbud til dig der vil arbejde med børn Hvad er PGU? Den pædagogiske grunduddannelse eller PGU er en kort ungdomsuddannelse, som varer 1 år og 7 1 /2 måned. Uddannelsen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om uddannelse af pædagoger

Bekendtgørelse af lov om uddannelse af pædagoger Bekendtgørelse af lov om uddannelse af pædagoger LBK nr 980 af 01/11/2000 (Gældende) LOV Nr. 145 af 25/03/2002 67 LOV Nr. 274 af 08/05/2002 7 Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Udkast oktober 2004 Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af klubtilbud over kommunegrænsen, minimumsgrænse for tilskud til privat pasning) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1

Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Undervisningsministeriet Udkast. 7. oktober 2005.

Forslag. Lov om ændring af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Undervisningsministeriet Udkast. 7. oktober 2005. Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 14 Offentligt Undervisningsministeriet Udkast Forslag til 7. oktober 2005 Lov om ændring af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (Praktiske indgange

Læs mere

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper)

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) 1 Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) Personer, der søger optagelse på Social- og sundhedsuddannelsen, trin

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Pædagogisk grunduddannelse med merit. profil2000. Det gør en forskel. om pædagogisk grunduddannelse til omsorgsmedhjælpere

Pædagogisk grunduddannelse med merit. profil2000. Det gør en forskel. om pædagogisk grunduddannelse til omsorgsmedhjælpere profil2000 Pædagogisk grunduddannelse med merit Det gør en forskel om pædagogisk grunduddannelse til omsorgsmedhjælpere Det gør en forskel er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og henvender sig

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune Institutionspjece Januar 2010 Indholdsfortegnelse Generelt om den

Læs mere

(Ungdomsuddannelse til alle)

(Ungdomsuddannelse til alle) LOV nr 561 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser og forskellige andre love og om ophævelse af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser og lov om landbrugsuddannelser

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om minimumsnormering i dagtilbud og ret til uddannelse og efteruddannelse for det pædagogiske personale

Forslag til folketingsbeslutning om minimumsnormering i dagtilbud og ret til uddannelse og efteruddannelse for det pædagogiske personale Beslutningsforslag nr. B 105 Folketinget 2010-11 Fremsat den 31. marts 2011 af Line Barfod (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Per Clausen (EL) og Frank Aaen (EL) Forslag til folketingsbeslutning om minimumsnormering

Læs mere

Notat om udviklingen i PGU-praktikpladser - og betydningen for undervisningen

Notat om udviklingen i PGU-praktikpladser - og betydningen for undervisningen Notat om udviklingen i PGU-praktikpladser - og betydningen for undervisningen Baggrund for notatet Formandskabet ønsker i forbindelse med drøftelser af det vigende antal praktikpladser på PGUen en oversigt

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

Bornholm som praktikplads-test-ø

Bornholm som praktikplads-test-ø Bornholm som praktikplads-test-ø - en afgrænset region til afprøvning af forsøg med alternative praktikpladsmodeller. - en mulighed for at understøtte en massiv kompetenceudvikling af et erhvervsliv, hvor

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv Tilbud, rettigheder og pligter A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Rettigheder, pligter og muligheder Lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik giver tilbud til ledige og til arbejds-

Læs mere

BRUGER - HJÆLPER FORMIDLINGEN

BRUGER - HJÆLPER FORMIDLINGEN BRUGER - HJÆLPER FORMIDLINGEN 2 PROFIL Bruger - Hjælper Formidlingen blev etableret i 1996, og er i dag Danmarks største leverandør af personlig og praktisk hjælp til mennesker med handicap. Den daglige

Læs mere

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for:

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for: Indledning SUF Albertslund er et socialpædagogisk støtte- og behandlingstilbud til unge mellem 18 og ca. 35 år med sociale, adfærds, personlige, psykiske og/eller psykiatriske problemer. SUF Albertslund

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg.

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg. Notat Seniorjob Seniorjob-ordningen blev indført i forbindelse med, at de tidligere gældende regler om forlænget dagpengeret for 55-59-årige blev ophævet. Efter de tidligere regler om forlænget dagpengeret

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Bilag om struktur, indhold og styring i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i Norge, Sverige og Finland 1

Bilag om struktur, indhold og styring i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i Norge, Sverige og Finland 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om struktur, indhold og styring i de erhvervsrettede

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4 Seniordage 2. oktober 2008 Ved trepartsaftalerne indgået mellem Regeringen, KL, LO, FTF og AC blev der afsat 538 mio. kr. til seniorpolitiske initiativer i kommunerne. Midlerne er et engangsbeløb til brug

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Det pædagogiske område. uddannelse2002. Grundlæggende lederuddannelse for dagplejepædagoger og ledere

Det pædagogiske område. uddannelse2002. Grundlæggende lederuddannelse for dagplejepædagoger og ledere Det pædagogiske område uddannelse2002 Grundlæggende lederuddannelse for dagplejepædagoger og ledere Dagpleje Skab forandring som dagplejepædagog/dagplejeleder seks målrettede kursustilbud i 2002 Dagplejeområdet

Læs mere

Det bedste til de mindste. Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet

Det bedste til de mindste. Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet Det bedste til de mindste Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet 01 Lad forældrene vælge det bedste til deres børn Liberal Alliance vil indføre et fritvalgsbevis og fuld

Læs mere

Tilkendegivelse. meddelt den 5. september 2014. i faglig voldgiftssag, 2013.0131. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. meddelt den 5. september 2014. i faglig voldgiftssag, 2013.0131. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse meddelt den 5. september 2014 i faglig voldgiftssag, 2013.0131 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Gentofte Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Sagen angår lønsammensætningen

Læs mere

Taksten for 25, stk. 1 er pr. 1. januar 2011 549,70 kr. pr. uge. Taksten reguleres årligt pr. 1. januar.

Taksten for 25, stk. 1 er pr. 1. januar 2011 549,70 kr. pr. uge. Taksten reguleres årligt pr. 1. januar. Tilskud til specialundervisning 25, stk. 1: Staten yder tilskud til specialundervining med en takst pr. årselev. Eleven er generelt velfungerende, men har behov for lidt støtte. Eksempelvis lettere indlæringsvanskeligheder.

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Indledning Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg/en fagkomité repræsenterer du Dansk Byggeri og den sektion,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 GVU for voksne med erfaring

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 GVU for voksne med erfaring Ansøgning til sundhed, omsorg og pædagogik uddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 GVU for voksne med erfaring 1. Ansøger Navn: Personnummer: Alder: Adresse: Postnummer: Postdistrikt: Bopælskommune:

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse.

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse. Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 285 Offentligt Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 10 jan.2013 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Ansøgning til PAU- erhvervsuddannelse for voksne (EUV) for ansøgere over 25 år

Ansøgning til PAU- erhvervsuddannelse for voksne (EUV) for ansøgere over 25 år Ansøgning til PAU- erhvervsuddannelse for voksne (EUV) for ansøgere over 25 år EUV - PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE Jeg : (sæt krydser) Er fyldt 25 år d. 29. februar 2016 Har mindst 2 års erhvervserfaring,

Læs mere

Specialundervisning i forbindelse med højskoleophold

Specialundervisning i forbindelse med højskoleophold Specialundervisning i forbindelse med højskoleophold Lovgivning og eksempler 2011 Tilskud til specialundervisning 25, stk. 1: Staten yder tilskud til specialundervisning med en takst pr. årselev. Eleven

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring

Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring Ansøgning til Social- og sundhedsuddannelserne Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring 1. Ansøger Navn: Personnummer: Alder: Statsborgerskab: Adresse: Postnummer: Postdistrikt: Bopælskommune:

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Notat Vedrørende Budgetnotat

Notat Vedrørende Budgetnotat Bilag 2E Vedrørende Budgetnotat Barn/voksenfaktor og andelen af pædagogisk uddannet personale I forlængelse af aprilseminaret har administrationen modtaget en bestilling på en redegørelse for normeringen

Læs mere

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg Praktikleder: Jørn-Erik Rasmussen mail: jsm@ucsj.dk, tlf. 7248 2822 Praktiksekretær: Lene Vedsted

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde

Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde RESUME Det sociale velfærdsområde er en bred betegnelse, der dækker over en lang række sociale opgaver som i Danmark løses både

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 8 januar.2012 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Hvem og hvad er relevant i forbindelse med overgangen. voksentilværelsen? SIKON 2012 Malene Schmidt, faglig konsulent Greve Kommune

Hvem og hvad er relevant i forbindelse med overgangen. voksentilværelsen? SIKON 2012 Malene Schmidt, faglig konsulent Greve Kommune Hvem og hvad er relevant i forbindelse med overgangen fra ung til voksentilværelsen? SIKON 2012 Malene Schmidt, faglig konsulent Greve Kommune Dagsorden Introduktion / kort præsentation Inddragelse af

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Indhold Vækst med afsæt i traditionerne 3 Uddannelsesaftaler på virksomhedens betingelser 4 Den almindelige aftale 5 Ny mesterlæreaftale 6 Kombinationsaftale

Læs mere

GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102

GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102 GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102 Voksenuddannelsessystemet Voksenuddannelsessystemet Forberedende voksenuddannelse (FVU) Grundlæggende voksenuddannelse (GVU) Videregående voksenuddannelse

Læs mere

07 PLS vejleder om: PÆDAGOG- UDDANNELSERNE

07 PLS vejleder om: PÆDAGOG- UDDANNELSERNE 07 PLS vejleder om: PÆDAGOG- UDDANNELSERNE PLS PLS Pædagogstuderendes Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade Bredgade 25 25 X 1260 1260 København København K Tlf Tlf 3546 3546

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

Kapitel 1. Optagelse og kapacitet i 10. klasseordningerne

Kapitel 1. Optagelse og kapacitet i 10. klasseordningerne Undervisningsministeriet sagsnr.: 072.51S.541 Udkast Bekendtgørelse om overenskomst mellem en kommunalbestyrelse og en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, om varetagelse af 10. klasseundervisning

Læs mere

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE 9. august 2004 Af Søren Jakobsen VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE Det gennemsnitlige tilskud til deltagere i voksen- og efteruddannelse er faldet med 15 procent eller 8.300 kr. fra 2001 til 2004. Faldet er først

Læs mere

Fra ufaglært til faglært

Fra ufaglært til faglært Fra ufaglært til faglært Opkvalificering af grønne medarbejdere i folkekirken til anlægsgartnere Muligheder med mere... Om projektet Kompetenceudvikling af medarbejdere er i de senere år blevet et nøglebegreb

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110 De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD En introduktion for nye medlemmer Juni 2007 Varenr. 6110 Praktisk vejledning til nye medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne

Læs mere

Vores velstand og velfærd kræver handling nu

Vores velstand og velfærd kræver handling nu Vores velstand og velfærd kræver handling nu Uddannelse en nødvendig investering Skatte- og Velfærdskommissionen Marts 2011 Perspektiver omkring uddannelse Den enkelte: Højere indkomster Mere sikre beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42.

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række

Læs mere

Center for Beskæftigelse & Omsorg

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Beskæftigelse & Omsorg Dato 07-09-2012 j./sagsnr. 15.20.00-P00-1-12 Notat omkring jobrotation Jobrotation er en aftale, hvor en privat eller offentlig virksomhed sender en eller flere ansatte

Læs mere

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) Beskæftigelsesministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Den 13. august 2003 SER/kj Sagsnr. 199900095-247 AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

Læs mere

Praktikpjece for 3. praktik

Praktikpjece for 3. praktik Professionshøjskolen UCC Pædagoguddannelsen Nordsjælland Carlsbergvej 14 3400 Hillerød Pædagoguddannelsen Nordsjælland Praktikpjece for 3. praktik December 2010 Side 1 af 6 Forord Formålet med denne pjece

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Skoleåret 2014/15. Indledning: Skoleafdelingen har med afsæt lov 409 og input og anbefalinger fra arbejdsgruppe 9 udarbejdet udkast

Læs mere

Vedr.: Sammenlægning af daginstitutioner/sfo er overenskomstmæssige muligheder og barriere

Vedr.: Sammenlægning af daginstitutioner/sfo er overenskomstmæssige muligheder og barriere Sekretariat: Rådmandshaven 20, 4700 Næstved, telefon: 55 78 49 13, fax: 55 78 49 48, e-mail: bkf@bkchefer..dk hjemmeside: http://www.bkchefer.dk/ BKF Notat Dato: 3. januar 2004 Vedr.: Sammenlægning af

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 9. oktober 1998. 98-78.302. Advokat kunne ikke optages i Ejendomsmæglerregistret. Lov om omsætning af fast ejendom 25, stk. 2, nr. 6. (Morten Iversen, Christen Sørensen og Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER Budget- og regnskabssystem 4.5.11 - side 1 Dato: 4. juni 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER 5.95 Jobtræningsordningen På denne funktion registreres udgifter og indtægter

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN Dussen Gl. Hasseris Skole ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Mester Eriks vej 57 9000 Aalborg 99824000 glhasserisskole@aalborg.dk www.gammelhasserisskole.dk

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen Notat Den 3. august 2010 Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap Århus Kommune Socialforvaltningen Dette notat beskriver socialpædagogisk støtte - bostøtte til voksne

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere