Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever, praktikvejledere og praktikansvarlige. Ind. Februar 2014.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever, praktikvejledere og praktikansvarlige. Ind. Februar 2014."

Transkript

1 Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever, praktikvejledere og praktikansvarlige Ind Februar 2014 Børn og Unge

2 Indholdsfortegnelse l Generel information Indledning... 3 Uddannelsen til pædagogisk assistent... 4 Introduktion til Svendborg Kommune... 4 Prøvetid... 5 Sygemeldinger Fravær m.m... 5 Praktikken... 7 l Information PA-elever Arbejdsvilkår og forventninger... 8 Løn... 8 Transportudgifter... 9 Indledning Generel information Denne håndbog er udarbejdet til såvel pædagogisk assistent elever som til praktikstederne og praktikvejlederne. Formålet er at præsentere alle for de overordnede forhold om praktikken for pædagogisk assistent elever, være et fælles arbejdsredskab for begge parter i praktikperioderne samt give svar på nogle af de spørgsmål og udfordringer, som dukker op i forbindelse med praktikken. Samtidig er praktikhåndbogen udarbejdet i håb om at sikre gode uddannelses- og praktikforløb til glæde for både elev og praktiksted. Praktikhåndbogen giver en række faktuelle oplysninger om elevernes ansættelsesforhold, herunder fravær, sygemeldinger, mødepligt, transportudgifter, løn m.m. Praktikhåndbogen er et supplement til Uddannelseshåndbogen for uddannelsen og til elevplanen for den enkelte elev. Ferie... 9 Forventninger i praktikken Mål for praktikken l Information praktiksteder og praktikvejledere Praktikvejlederens opgaver Praktikstedet indberetter ferie og fravær Praktikerklæring Særlige vilkår for unge under 18 år Arbejdsværdi for PA-elever PA uddannelseshåndbog l Kontaktoplysninger

3 Uddannelsen til pædagogisk assistent Optagelse til uddannelsen som Pædagogisk Assistent sker ved henvendelse og ansøgning til Social og Sundhedsskolen Fyn. Elever på Pædagogisk Assistentuddannelsen ansættes i Svendborg Kommune efter forudgående kompetencevurdering og ansættelsessamtale. Uddannelsen varer 2 år og 3½ måned og er en uddannelse, der veksler mellem 3 skoleperioder og 2 praktikperioder. Skoleperioderne foregår på Social og Sundhedsskolen Fyn, Vestre Stationsvej 10, 5000 Odense og praktikforløbene i Svendborg Kommunes dagtilbud og institutioner for børn og voksne. Pædagogisk Assistent elever skal indgå en uddannelseskontrakt med Svendborg Kommune, Børn og Unge, Dagtilbudsafdelingen, hvor dagtilbudschefen har det overordnende ansvar. Kontaktperson og praktikansvarlig i uddannelsesforløbet er: Lisbeth Ansbjerg, Dagtilbudsafdelingen Telefon: eller mobil: Mail: Introduktion til Svendborg Kommune Forud for elevernes start på uddannelsen afholder praktikansvarlig i Dagtilbudsafdelingen et informationsmøde med eleverne med følgende punkter: Arbejdsvilkår, information om pligter Prøvetid Bøger Registrering af sygefravær, lovligt og ulovligt fravær Ferie, regler for PA-elever Orientering om praktikken Afklaring af diverse spørgsmål Optjent feriepenge Tro- og loveerklæring udfyldes Prøvetid Eleverne har 3 måneders prøvetid, som starter den dag de påbegynder 1. praktikperiode. Eleven kan i denne periode opsiges med 14 dages varsel, hvis det vurderes, at vedkommende ikke kan følge det faglige niveau, ikke har de personlige kompetencer, som forventes eller i øvrigt ikke vurderes egnet. Ligeledes kan ansættelsesforholdet ophæves, hvis den studerende ikke opfylder sine forpligtelser. Eleven kan opsige sin uddannelsesaftale uden varsel i prøvetiden. I disse tilfælde skal praktikansvarlig i Dagtilbudsafdelingen involveres i god tid inden prøvetiden udløber. Efter prøvetidens udløb kan ansættelses- og uddannelsesaftalen udelukkende bringes til ophør efter reglerne i Lov om Erhvervsuddannelser. Aftalen kan ophæves ved gensidig aftale herom eller i tilfælde af væsentlig misligholdelse fra en af parternes side. Sygemeldinger fravær Svendborg Kommune ønsker at medvirke til, at alle ansatte oplever en høj trivsel og god balance mellem arbejdsliv og privatliv. I hele uddannelsesforløbet både i skoleperioder og i praktikperioder er det elevens ansvar at oplyse om sygdom, anmodning om barns sygedage, og ferie. Eleven skal meddele/aftale al fravær til: praktikansvarlig i Dagtilbudsafdelingen, telefon eller , pr. mail eller sms både i skoleperioder og i praktikperioder SOSU-Fyn skal have besked i skoleperioder pr. telefon eller via elevplan Praktikstedet skal hurtigst muligt have besked efter de retningslinjer, som gælder på praktikstedet. Det er vigtig at raskmelde sig igen til praktikansvarlig i Dagtilbudsafdelingen. Konsultation hos læge, tandlæge mv. Konsultation ved læge og tandlæge mv. skal så vidt muligt placeres uden for arbejds-/skoletiden. Der kan gives fri med løn til selve konsultationen efter aftale med praktikansvarlig i Dagtilbudsafdelingen. 4 5

4 Længerevarende eller hyppigt forekommende fravær Svendborg Kommune, Dagtilbudsafdelingen er elevens arbejdsgiver under hele uddannelsen, og alt fravær både skoleperioder og praktikperioder, vuderes samlet. Hvis sygdommen har længerevarende karakter eller eleven har hyppigt forekommende fravær af den ene eller anden grund, vil praktikansvarlig i Dagtilbudsafdelingen som arbejdsgiver tage initiativ til en dialog med eleven om dette. Barns 1. og 2. sygedag PA-elever har efter anmodning mulighed for at få hel eller delvis fri med løn, hvis ens barn er syg og følgende betingelser er opfyldt: Barnet er under 18 år Barnet har ophold hos dig Tjenestefrihed er nødvendig af hensyn til barnet Dit fravær er foreneligt med forholdene på din praktiksplads eller i undervisningen. Omsorgsdage PA-elever har ret til to omsorgsdage til og med det kalenderår barnet fylder 7 år. Barselsorlov Oplysninger om gravidlitet skal meddeles til praktikansvarlig i Dagtilbudsafdelingen senest 3 måneder før forventet fødsel. Senest 8 uger efter fødsel skal det aftales, hvordan barselsorloven ønskes afholdt. I henhold til Lov om Erhvervsuddannelser og under forudsætning af underskrift af protokolat til overenskomst 2013 for FOA/PMF, er elever berettiget til løn under barsel med virkning fra Elever, der påbegynder barsel før ikrafttræden af overenskomst 2013 er ikke berettiget til løn under barsel, men har mulighed for dagpenge. I forbindelse med graviditet, barsel eller adoption, kan der indgås aftale med praktikansvarlig i Dagtilbudsafdelingen om eventuel forlængelse af uddannelsesaftalen. Praktikken PA-eleverne er i praktik 2 gange under uddannelsen af 26 ugers varighed. Praktikken kan finde sted i Svendborg Kommunes dagtilbud eller specialtilbud til børn og voksne samt i en af Region Syddanmarks institutioner i Svendborg Kommune. Praktikansvarlig i Dagtilbudsafdelingen sender lister over praktiksteder til Social- og Sundhedsskolen. Eleverne fordeles i et samarbejde mellem skolen og praktikansvarlig. Skolen giver elever og praktiksteder endelig besked. Efter fordeling skal eleverne kontakte praktikstederne og aftale Besøg med gensidig præsentation skolen har afsat én besøgsdag Mødeplan - arbejdstid Udveksle materialer Praktiske spørgsmål og aftaler Eleven skal medbringe uddannelsesmappen med alle relevante materialer i følge uddannelsesordningen samt kopi af underskrevet tavshedserklæring. Eleven skal medbringe egne faglige og personlige mål for praktikken. Alle elever tilknyttes en praktikvejleder, som sammen med praktikstedets leder er ansvarlig for praktikkens planlægning, arbejdstider, arbejdsopgaver, vejledning af eleven med henblik på at nå de opstillede uddannelsesmål, og at praktikken evalueres og bedømmes. I hver praktikperiode afholdes en uddannelsessamtale. Der udarbejdes et notatark, der skal registreres i elevplansystemet med kopi til praktikansvarlig i kommunen. I første praktikperiode prøvetiden - skal uddannelsessamtalen afholdes efter ca. 1½ måned. Ved tvivl, spørgsmål eller andre udfordringer skal praktikansvarlig i Dagtilbudsafdelingen kontaktes. Opmærksomheden henledes på, at der gælder særlige regler for elever under 18 år. (omtales senere) 6 7

5 Information PA-elev Arbejdsvilkår Du er omfattet af Lov om erhvervsuddannelser og overenskomsten vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for omsorgs- og pædagogmedhjælpere, der gennemgår uddannelsen til pædagogisk assistent, der er beskrevet i overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter indgået imellem regionernes Lønnings- og Takstnævn og FOA Fag og Arbejde. Bøger Arbejsgiver forventer, at du som PA-elev anskaffer bøger jf. Social- og Sundhedsskolens bogliste umiddelbart efter opstart på uddannelsen. Mødepligt Du har mødepligt under hele uddannelsen, både når du er i skole og når du er i praktik. Ligesom i alle andre ansættelsesforhold er det ikke tilladt at udeblive uden gyldig grund. Det fremgår af Lov om Erhvervsuddannelser, at hvis du uden lovlig grund udebliver fra undervisningen eller forlader skolen inden den daglige undervisning er slut, uden dokumentation for at fraværet er lovligt, betragtes fraværet som ulovligt fravær og misligholdelse af din mødepligt. I yderste konsekvens kan dette betyde ophævelse af uddannelsen. Arbejdstilrettelæggelse Den ugentlige arbejdstid er 37 timer. Du kan ikke have over- eller merarbejde. I skoleperioder udleverer skolen skema over undervisningen 30 lektioner og 7 timers forberedelse I praktikperioder planlægges din tjenestetid af praktikstedet. Løn Eleverne er ansat efter PMF/FOA s overenskomst for pædagog medhjælpere og pædagogiske assistenter, kapitel 4. Læs mere på Der betales månedsløn bagud, som indsættes på elevens Nem konto. Transportudgifter I skoleperioder er der mulighed for tilskud til transportudgifter mellem skole og hjem, såfremt den samlede skolevej fra bopæl til skole og retur er mindst 20 km. Der gives ikke tilskud til transportudgifter i praktikperioder. Ansøgningsskema med vejledning og regler fås på Social- og Sundhedsskolens kontor. Refusion udbetales måneden efter afslutning af en skoleperiode. Ferie Eleverne følger de særlige bestemmelser i ferieloven som beskriver elevers rettigheder. Social og Sundhedsskolen har fastlagt ferieperioder for eleverne i skoleperioder. Planlægning af ferie i praktikperioder sker ud fra en samlet vurdering af dine ønsker, forholdene på praktikstedet og dit uddannelsesforløb. Hvis der ikke kan opnås enighed om placeringen af din ferie, er det arbejdsgiveren (her menes praktikstedet), der fastlægger din ferie. Du har krav på at kende placeringen af din hovedferie senest 3 måneder før afholdelse, og din restferie senest en måned før afholdelse. Ferie, der er placeret i skoleperioder, betragtes som varslet ferie og kan ikke flyttes. De overordnede regler i ferielovens 42 beskriver de særlige ferieregler for elever: Er eleven ansat inden d. 1. juli har denne ret til 5 ugers betalt ferie i indeværende ferieår samt 5 feriefridage. Er eleven ansat 1. juli eller derefter har denne ret til 6 ugers ferie uden løn i indeværende ferieår. Dog med ret til 1 uges ferie med løn, hvis institutionen har lukket i indeværende ferieår. Ferieåret går fra 1.maj til 30. april. Du kan ikke, for samme ferieperiode, få feriepenge fra tidligere arbejdsgiver og betalt ferie som elev. 8 9

6 Eleverne udfylder tro og love erklæring i forhold til optjent ferie inden uddannelsens start og sender kopi af feriekort til praktikansvarlig i Dagtilbudsafdelingen. Eventuelle spørgsmål om ferie rettes til praktikansvarlig i Dagtilbudsafdelingen eller HR. Forventninger til eleven Når eleven er i praktik forventes det at denne indgår aktivt i arbejdsstedets daglige opgaver. Eleven kan forvente at indgå i praktikstedets vagtplan. Som elev under uddannelse forventes det at man er nysgerrig, undrende, spørger, reflekterer og forholder sig til det man ser, hører og oplever på praktikstedet. At man er åben for dialog, udvikling og konstruktiv kritik og bidrager med egne ressourcer, kompetencer og erfaringer. Der udover henvises der til afsnittet om personlige kompetencer i uddannelseshåndbogen. Der stilles krav om brug af logbog under uddannelsen, specielt i praktikken. Mål for praktikken De overordnede og generelle mål for de enkelte praktikperioder er beskrevet i uddannelseshåndbogen. Der udover har eleven personlige og specifikke mål med ud i praktikken. Eleverne møder op med meget forskellige forudsætninger, hvorfor deres udgangspunkt må tænkes ind i aftaler og målformuleringer i den aktuelle praktik. Hvis der opstår udfordringer i praktikken som elev, praktikvejleder og leder ikke selv kan løse, kan alle parter henvende sig til praktikansvarlig i Dagtilbudsafdelingen, så man i fællesskab kan løse udfordringerne. Information praktiksteder og praktikvejledere Praktikvejlederen skal besidde faglige, pædagogiske og personlige kvalifikationer samt have viden og færdigheder om kommunikation og vejledning. Endvidere løbende holde sig orienteret og opdateret i forhold til PA-uddannelsen. Derudover forventes det, at: Sammen med eleven at formulerer elevens faglige og personlige læringsmål for den kommende praktikperiode Har fokus på den enkelte elevs måde at lære på og støtter eleven i at reflektere over egen praksis Støtter eleven i både faglige og personlige kompetencer Giver eleven en omhyggelig introduktion til praktikstedet og relevante materialer Sikrer vejledning, evaluering og bedømmelse af elevens praktik 1. praktikperiode - prøvetid I 1. praktikperiode, hvor de første 3 måneder er elevens prøvetid, skal der afholdes en uddannelsessamtale, og efterfølgende udarbejdes et notatark. Praktikansvarlig i Dagtilbudsafdelingen deltager i prøvetidssamtalen, såfremt der ikke er aftalt andet med praktikstedet. 2. praktik Det anbefales, at der midtvejs i praktikken afholdes en uddannelsessamtale og efterfølgende udarbejdes et notatark, da 2. praktik skal godkendes for at PA-eleven kan gå til eksamen. Praktikkoordinator i Dagtilbudsafdelingen vil holde sig orienteret undervejs i elevens prøvetid

7 Indberetning af sygdom, ferie og fravær i praktikken Praktikstedet indberetter sygdom, ferie og fravær til praktikkoordinator i Dagtilbudsafdelingen. Praktikerklæring Praktikvejlederen skal udfylde praktikerklæring i samarbejde med eleven ved afslutning af hvert praktikforløb. Praktikerklæringen skal indeholde beskrivelse af, hvorvidt eleven har nået sine mål og om praktikken er godkendt eller ikke godkendt. Endvidere kan den indeholde en vurdering af behov for supplerende læring og relevante oplysninger af betydning for det fortsatte uddannelsesforløb. Social og Sundhedsskolen ønsker denne tilsendt eller mailet sidst i praktikken det vil sige inden eleven kommer tilbage til skolen. Erklæringen kan findes elektronisk på hjemmesiden og udfyldes elektronisk. Gå ind under: Samarbejdspartnere Praktikvejleder PAU. Ved afslutningen af sidste praktikperiode skal praktikerklæringen indeholde en afsluttende standpunktsbedømmelse med angivelse af: De arbejdsområder og funktioner eleven har beskæftiget sig med. Hvorvidt eleven har nået målene for den praktiske del af den pædagogiske assistentuddannelse med vurderingen Godkendt eller Ikke-godkendt. Særlige vilkår for unge under 18 år. Arbejdsmiljøloven beskriver særregler gældende for unge under 18 år, med henblik på at beskytte dem, så de ikke udsættes for fysiske og psykiske påvirkninger, der kan give sundhedsskader på kort eller lang sigt. Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om unges arbejde, Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 239 af 6. april 2005 og omhandler i hovedtræk Aften- og natarbejde Løft Psykiske belastninger og vold. Uddrag af bekendtgørelsen: De almindelige bestemmelser for beskæftigelse af unge under 18 år tilsiger: At der ved valg af arbejdsopgaver og ved arbejdets tilrettelæggelse skal drage omsorg for at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Praktikstedet skal sørge for, at de unge får en grundig oplæring og instruktion. Praktikstedet skal oplyse de unge om de foranstaltninger, der er truffet for at sikre deres sikkerhed. Arbejdet skal udføres under effektivt tilsyn af en person, der er fyldt 18 år og har fornøden indsigt i arbejdets art. At der ved valg af arbejdsopgaver og ved arbejdets tilrettelæggelse skal drages omsorg for at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Idet der skal tages hensyn til de særlige risic,i der skyldes manglende erfaring, manglende bevidsthed om risici samt det forhold at elever under 18 år endnu ikke er fuldt udviklet. Effektivt tilsyn indebærer, at de unge gerne må arbejde alene under forudsætning af, at ovenstående bestemmelser er opfyldt. Grundig oplæring og instruktion gives via normale procedurer under forudsætning af, at ovenstående almindelige bestemmelser overholdes. Aften- og natarbejde De unge må ikke arbejde mellem kl. 20 og kl. 06, dog giver bekendtgørelsen mulighed for fravigelse mellem kl. 20 og kl. 24, når særlige forhold gør sig gældende, og når det er nødvendigt fordi arbejdet i dette tidsrum anses for et nødvendigt led i uddannelsen. Mellem kl. 24 og kl. 06 må unge aldrig arbejde. Løft Den unge under 18 år må normalt ikke foretage løft eller forflytning af klienter. Hvis den unge skal medvirke ved personløft, skal der anvendes hjælpemidler. Den unge skal instrueres i, hvordan man sundhedsmæssigt forsvarligt sammen med en kollega kan håndtere klienten

8 Det skal i videst muligt omfang undgås at den unge under 18 år løfter eller bærer byrder over 12 kg. Dette kan dog fraviges ved arbejder, der foregår under ergonomisk hensigtsmæssige forhold, men det skal tilstræbes, at byrder for den enkelte højest udgør 25 kg. Byrderne må ikke løftes over skulderhøjde eller under midtlårshøjde. Psykiske belastninger eller vold Unge må ikke arbejde alene, hvis arbejdet kan medføre en særlig risiko for vold. Hvis den unge kommer ud for psykiske belastninger eller vold under udførelsen af arbejdet, er det vigtigt, at arbejdsstedet sørger for, at oplevelsen bearbejdes sammen med en erfaren voksen. Arbejdsværdi for PA-elever For praktikstederne beregnes en arbejdsværdi for PA-eleverne i praktikperioden. Praktikansvarlig i Dagtilbudsafdelingen sender afregning i juni og december måned til praktikstederne. Praktikvejledertillæg til den praktikansvarlige afholdes af praktikstedet. PA uddannelseshåndbog Den seneste udgave af uddannelseshåndbogen fra Social- og Sundhedsskolen kan findes på Se under: Samarbejdspartner. Kontaktoplysninger Social og sundhedsskolen Fyn Vestre Stationsvej Odense tlf Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred Svendborg Tlf Mail: Dagtilbudsafdelingen Indgang F, Centrumpladsen 7, 1. tv. Administrativ konsulent og praktikansvarlig Lisbeth Ansbjerg Tlf eller Mail: HR afdelingen Lønsagsbehandler Marianne Nielsen Tlf Mail: 14 15

9 Revideret marts 2014 svb 2319

Vejledning. Social- og sundhedsassistentelevers ansættelses- og uddannelsesvilkår

Vejledning. Social- og sundhedsassistentelevers ansættelses- og uddannelsesvilkår Vejledning Social- og sundhedsassistentelevers ansættelses- og uddannelsesvilkår Kommuner/Region Hovedstaden Vejledningen henvender sig til ledere og medarbejdere med ansvar for uddannelse af social- og

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Praktikhåndbog Vejledning i forhold til praktikforløb for sosu-elever knyttet til UC Diakonissestiftelsen

Praktikhåndbog Vejledning i forhold til praktikforløb for sosu-elever knyttet til UC Diakonissestiftelsen Praktikhåndbog Vejledning i forhold til praktikforløb for sosu-elever knyttet til UC Diakonissestiftelsen Vejledningen har fokus på forhold, der er direkte knyttet til elever fra UC Diakonissestiftelsen

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune Institutionspjece Januar 2010 Indholdsfortegnelse Generelt om den

Læs mere

Vejen Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev.

Vejen Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev. 1 Velkommen Vejen Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev. Uddannelsesmaterialet er din, og vi forventer, at du bruger den, så du er orienteret om praktikken samt løn, - og ansættelsesforhold.

Læs mere

Håndbog. Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96. Socialafdelingen Socialfagligt Center

Håndbog. Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96. Socialafdelingen Socialfagligt Center Håndbog Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96 Socialafdelingen Socialfagligt Center 7. udgave maj 2014 1 Indholdsfortegnelse. Afsnit 1.0 Indledning 4 1.1 Kort fortalt om reglerne i Svendborg

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

PraktikCenter Viborg Håndbog 2015

PraktikCenter Viborg Håndbog 2015 PraktikCenter Viborg Håndbog 2015 1 Indhold Indledning................................. 3 Skoleaftale................................. 3 Uddannelsens varighed og indhold.................... 3 Varighed.........................................

Læs mere

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BPA Borgerstyret Personlig Assistance Brugerhåndbog i Servicelovens 96 2. udgave, 1. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 KORT OG GODT OM BPA... 4 2.1 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 3 LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKRETARIATET BRUGERHÅNDBOG 96 HJÆLPEORDNING

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKRETARIATET BRUGERHÅNDBOG 96 HJÆLPEORDNING SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKRETARIATET BRUGERHÅNDBOG 96 HJÆLPEORDNING 1 INDLEDNING... 5 1.1 Formål med håndbogen... 5 1.2 Betingelser for at få en hjælperordning 96 efter stk. 1+2... 5 1.3 Arbejdsleder og arbejdsgiver...

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

Uddannelsesbog. Social- og Sundhedsassistent. Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens tlf. 79 211 200. Version august 2011

Uddannelsesbog. Social- og Sundhedsassistent. Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens tlf. 79 211 200. Version august 2011 Uddannelsesbog Social- og Sundhedsassistent Version august 2011 Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens tlf. 79 211 200 UDDANNELSESBOGEN INDHOLDSFORTEGNELSE: side Velkommen til Social- og sundhedsskolen...

Læs mere

Praktikhåndbog. Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik. Diakonhøjskolen i Aarhus

Praktikhåndbog. Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik. Diakonhøjskolen i Aarhus Praktikhåndbog Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik Diakonhøjskolen i Aarhus Praktikhåndbog... 3 Forord... 4 Praktikken i diakonuddannelsen... 5 Praktikvejlederens og praktiklærerens samarbejdsopgave...

Læs mere

e-mail kim@haugaardhus.dk Telefon: 86692731 22160071 Charter for løn- og ansættelsesforhold for ansatte på Haugårdhus

e-mail kim@haugaardhus.dk Telefon: 86692731 22160071 Charter for løn- og ansættelsesforhold for ansatte på Haugårdhus Kim Simonsen Haugårdvej 9 9632 Møldrup CVR- / SE- nr. 25 15 55 99 Haugårdhus e-mail kim@haugaardhus.dk Telefon: 86692731 22160071 Charter for løn- og ansættelsesforhold for ansatte på Haugårdhus Artikel

Læs mere

Personalehåndbog Ferie og ekstraordinær tjenestefrihed

Personalehåndbog Ferie og ekstraordinær tjenestefrihed Ekstraordinær Tjenestefrihed Højtider Administrations- og teknisk personale har fri juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag samt 1. maj fra kl. 12.00. Mellem jul og nytår samt dagen efter Kristi

Læs mere

VEJLEDNING vedrørende ansættelsesforhold i henhold til PRAKTISERENDE LANDSKABSARKITEKTERS RÅD

VEJLEDNING vedrørende ansættelsesforhold i henhold til PRAKTISERENDE LANDSKABSARKITEKTERS RÅD VEJLEDNING vedrørende ansættelsesforhold i henhold til OVERENSKOMST mellem PRAKTISERENDE LANDSKABSARKITEKTERS RÅD og JA Oktober 2011 side 2 INDLEDNING 4 REGELSÆT 5 ANSÆTTELSE 6 ANNONCERING 6 LOVKRAV 6

Læs mere

Elevbog for SSH og SSA elever i Faxe Kommune August 2014

Elevbog for SSH og SSA elever i Faxe Kommune August 2014 Elevbog for SSH og SSA elever i Faxe Kommune August 2014 Side 1 af 11 Indhold 1. Organisationsbeskrivelse 2. Faxe Kommunes vision, værdier og mål 3. Beskrivelse af praktiksteder på plejeområdet og omsorgsområdet

Læs mere

LC-vejledning om konflikt OK 08

LC-vejledning om konflikt OK 08 LC-vejledning om konflikt OK 08 Indhold Forord...4 Overenskomstforhandlinger og lovlige konflikter...5 Overenskomstforhandlinger...5 Forligsinstitutionen...6 De kollektive kampskridt... 6 Varsling af kollektive

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 3 PRAKTIKPERIODE 1 3 PRAKTIKPERIODE 2 9 STANDPUNKTSBEDØMMELSE 16 KLAGEMULIGHED 16

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance Borgerstyret Personlig Assistance Brugerhåndbog til Servicelovens 95 og 96 Håndbogen er politisk godkendt i januar 2010 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Afsnit 1.0 Indledning 4 Afsnit 2.0 Lovgrundlaget

Læs mere

Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95

Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95 Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95 Marts 2011 INDHOLD INDLEDNING... 4 1. BPA ORDNING GENERELT... 4 1.1. DET SIGER LOVEN... 4 1.1.1. RETNINGSLINJER I AALBORG KOMMUNE... 5 1.1.2. ADMINISTRATION

Læs mere

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning. Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Rev. 16.1.2014 1. Forord Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Procedure for skolepraktik på EUC Sjælland. Med præcisering af arbejdsopgaver og ansvar.

Procedure for skolepraktik på EUC Sjælland. Med præcisering af arbejdsopgaver og ansvar. Procedure for skolepraktik på EUC Sjælland Med præcisering af arbejdsopgaver og ansvar. 1 Indhold 1. Indledning... 4 2. Ansvar og opgaver i forbindelse med optagelse/gennemførel se af SKP... 5 Hvem kan

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA)

Center for Social & Beskæftigelse Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Center for Social & Beskæftigelse Center for Børn & Familie Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Værd at vide som elev i Faxe Kommune August 2014 Indhold Uddannelsen 3 Prøvetid 3 Praktik og evaluering

Læs mere

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA)

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Børn & Familie Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Værd at vide som praktiksted Juli 2015 Indhold Uddannelsen 3 Prøvetid 3 Praktik og evaluering 3 Arbejdstidsplanlægning

Læs mere

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget En god personalepolitik fremmer interessen og lysten til at udvikle gode arbejdsforhold og fagligt gode rutiner. Det skaber selvstændige medarbejdere,

Læs mere

Denne personalehåndbogs bestemmelser og retningslinjer regulerer ansættelsesforhold og -vilkår for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S.

Denne personalehåndbogs bestemmelser og retningslinjer regulerer ansættelsesforhold og -vilkår for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S. PERSONALEHÅNDBOG 1 FORORD Langeland Forsyning A/S vil med denne personalehåndbog informere om forskellige forhold, som er relevante for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S. Personalehåndbogen giver

Læs mere

Den 10. marts 2014. Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale skolevæsen

Den 10. marts 2014. Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale skolevæsen Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid - Udmøntning af lov om lærernes arbejdstid,, L 409 Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale

Læs mere