DRIFTSOVERENSKOMST OG KONTRAKT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION XXX. 01. august

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DRIFTSOVERENSKOMST OG KONTRAKT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION XXX. 01. august 2012-1 -"

Transkript

1 DRIFTSOVERENSKOMST OG KONTRAKT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION XXX 01. august

2 Indholdsfortegnelse Overordnet formål med kontrakten... 3 Del I... 4 Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende daginstitution [Select*egLookUpOrgContact*CompanyName] og Herning Kommune om drift af daginstitution for børn Tillæg til driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution [Select*egLookUpOrgContact*CompanyName] og Herning Kommune:... 9 Del II Dagtilbudsloven Formålsbestemmelser for dagtilbud til børn Herning Kommunes retningslinjer og rammer for kontrakten Herning Kommunes visioner Værdigrundlag for Dagtilbud for Børn Værdigrundlag for [Select*egLookUpOrgContact*CompanyName] Dialogmodel Tilsynet i dagtilbuddene Herning Kommune har jfr. Dagtilbudsloven og Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område en lovmæssig forpligtelse til at føre tilsyn med de tilbud, der er omfattet af Dagtilbudsloven. Tilsynsforpligtelsen varetages af Tilsynsenheden, Herning Kommune. Rammerne for tilsynet offentliggøres en gang årligt af Tilsynsenheden Personaleforhold DEL III Pædagogiske læreplaner Indledning Dokumentation og evaluering Ressourcetildeling Kapitel 1. Typer af daginstitutions- SFO- og klubtilbud Kapitel 2. Åbningstid Kapitel 3. Budgettildeling Kapitel 4. Sammensætning af pædagogisk personale Kapitel 5. Ændringer mv Pladsantal, åbningstimer og aldersgrupper Herning Kommunes indkøbspolitik Kontraktens opbygning Kontrakten består af tre dele. Del I er driftsoverenskomsten for de selvejende dagtilbud Del II beskriver de lovmæssige krav og de overordnede kommunale rammer og retningslinjer for institutionens virksomhed. Del III indeholder praktiske redskaber til udførelse af den daglige pædagogiske praksis. Dato på forsiden gælder del 1-2 -

3 Overordnet formål med kontrakten at at at at at synliggøre service- og kvalitetsniveau danne udgangspunkt for dialog mellem den politiske ledelse og dagtilbuddene fokus på prioritering og kvalitet øges gennem intern dialog i daginstitutionen og via dialog med eksterne samarbejdspartnere. sikre fleksibilitet i pladsantal, pladssammensætning og åbningstid sikre en tæt sammenhæng mellem ressourcetildeling og det faktiske antal indskrevne børn i det enkelte dagtilbud Kontraktens parter og grundlag Kontrakten, herunder driftsoverenskomsten mellem bestyrelsen for den selvejende daginstitution [Select*egLookUpOrgContact*CompanyName] og Herning Byråd er indgået i henhold til Dagtilbudsloven. Kontrakten gøres tilgængelig for daginstitutionens medarbejdere og forældregruppe, og lægges på daginstitutionens hjemmeside

4 Del I Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende daginstitution [Select*egLookUpOrgContact*CompanyName] og Herning Kommune om drift af daginstitution for børn. Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution [Select*egLookUpOrgContact*CompanyName] og Herning Kommune, om drift af daginstitution for børn og unge i henhold til Dagtilbudsloven 19, stk. 3, 52, stk. 3 og 66, stk. 3. Bygningerne lejes/ejes af: Der er for daginstitutionen indgået vedtægt med Herning Kommune som grundlag for denne kontrakt. Ifølge lov om dag-, fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge og Dagtilbudsloven har kommunen det overordnede ansvar for dag- og fritidstilbuddene samt andre socialpædagogiske fritidstilbud i kommunen. Den selvejende daginstitution indgår i kommunens tilbudsstruktur og er en integreret del både af kommunens samlede generelle tilbud til børn og af den forebyggende og støttende indsats til børn. Selvejende daginstitutioner er omfattet af en række af Herning Kommunes politikker samt de til enhver tid gældende forhåndsaftaler på dagtilbudsområdet i kommunen, herudover de af kommunen fastsatte mål og rammer for dagtilbuddenes arbejde. De gældende politikker fremgår af Tillæg til driftsoverenskomst. Kommunen har i henhold til Dagtilbudslovens 5 både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende daginstitutioner. Daginstitutionen er omfattet af de love, der er gældende på dagtilbudsområdet, desuden er alle offentlige institutioner omfattet af kravet om elektronisk fakturering. I henhold til dagtilbudslovens 19, stk. 3, 52, stk. 3, og 66, stk. 3 samt 16 om tilsyn og 43 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område indgås følgende overenskomst: ANTAL PLADSER OG OPTAGELSE 1. Daginstitutionens maksimale pladsantal, respektive aldersgrupper, pladser i Junior- og Ungdomsklub, samt evt. specialpladser for børn og unge som daginstitutionen modtager, fremgår af det til denne kontrakt tilhørende Pladsantal og åbningstimer i del III. Samtlige pladser er til rådighed for Herning Kommune. 2. Bestemmelse om optagelse i daginstitutionen træffes af Herning Kommune i overensstemmelse med de af kommunen fastlagte visitationskriterier. Såfremt der er tale om optagelse af børn med særlige behov, drøftes disse særlige behov med daginstitutionens ledelse forinden optagelse. INSTITUTIONENS YDELSES- OG OPGAVEMÆSSIGE RAMMER 3. Daginstitutionens leder varetager under ansvar overfor daginstitutionsbestyrelsen den daglige pædagogiske og administrative ledelse af daginstitutionen. Daginstitutionslederen udgør sammen med den/de pædagogiske ledere et ledelsesteam. Stk. 2. Når daginstitutionen anvender den to-strengede bestyrelsesmodel, er lederen forpligtet af forældrebestyrelsens (minimumskompetence) fastlagte pædagogiske principper. Stk. 3. Daginstitutionen er omfattet af de bestemmelser, politikker og regler som fremgår af kontraktmaterialet. 4. Herning Kommune fastsætter de årlige åbningstimer. Meddelelse om ændringer i de årlige åbningstimer skal gives med mindst 2 måneders varsel til udgangen af en måned

5 Stk. 2. Herning Kommune fastlægger i forbindelse med vedtagelse af kommunens årsbudget de årlige åbningstimer. Åbningstimerne vedtages senest d. 15. oktober, for efterfølgende kalenderår. De årlige åbningstimer er udtryk for den årlige tid forældre, har krav på at kunne benytte et Dagtilbud. Der er ikke løsrevne lukkedage i Herning Kommune i henhold til lovgivningen på området. Dog kan institutionen lukke 5/6 og 24/12, de årlige åbningstimer skal fortsat præsteres. De årlige åbningstimer fremgår af Pladsantal og åbningstimer i del III. Stk. 3. Bestyrelsen fastlægger placering af den daglige åbningstid i samarbejde med ledelse og MED-udvalg og efter forudgående dialog med forældrene. Fastsættelse af åbningstidens placering sker under hensyntagen til, forældrenes behov for åbningstid, en rationel drift af institutionen, sammenhæng med skoleelevers undervisningstid, undervisningstidens placering på skoledage og skolefridage. Den daglige placering af åbningstiden fastlægges, ud fra de fastsatte årlige åbningstimer, senest d. 1. december, gældende fra 1. januar efterfølgende år. Såfremt det undtagelsesvis bliver nødvendigt at ændre på den fastsatte daglige åbningstid, skal placering af den ændrede daglige åbningstid varsles til forældre senest 1 måned før ændringen træder i kraft. Stk. 4. Daginstitutionens åbningstimer og typer af åbningstidstilbud fremgår af det til kontraktmaterialet tilhørende Pladsantal og åbningstimer i del III. BUDGET OG REGNSKAB 5. Daginstitutionens budgetmæssige tildeling af økonomiske ressourcer til personale og øvrige driftsudgifter fastsættes i institutionens årsbudget. Årsbudgettet fastsættes af Herning Kommune med baggrund i det forventede gennemsnitlige antal børn i respektive aldersgrupper, og pladstyper, som institutionen forventes at have indskrevet i budgetåret. Forud for fastsættelse af det forventede gennemsnitlige antal børn som institutionen forventes at have indskrevet i budgetåret, skal daginstitutionen have adgang til at fremkomme med bemærkninger til Center for Børn og Læring. Stk. 2. Daginstitutionen er omfattet af de af kommunalbestyrelsen fastsatte retningslinjer for budgettildeling samt andre retningslinjer om anvendelse af driftsmidlerne, herunder økonomiske selvforvaltning/lønsumsstyring, rammestyring, overførselsadgang m.v.. I øvrigt henvises til principper for økonomisk styring. Stk. 3. Der foretages i regnskabsåret en periodevis tilretning af daginstitutionens årsbudget, på baggrund af det faktiske antal indskrevne børn i de respektive aldersgrupper og pladstyper. Stk. 4. Regler og principper for tildeling af økonomiske ressourcer til personale og øvrige driftsudgifter, samt fastsættelse af de økonomiske rammer herfor, fastsættes af Herning Byråd. 6. Herning Kommune afholder daginstitutionens udgifter til drift som daginstitution til børn. Stk. 2. Daginstitutionen forpligter sig til at overholde det til enhver tid gældende budget jfr. 5. De fastsatte regler herfor fremgår af denne kontrakts 9, stk. 2. Institutionen forpligter sig på at foretage løbende budgetkontrol. 7. Bogholderi og regnskabsføring varetages af institutionen, og årsregnskab indsendes til Herning Kommune indenfor den af Herning Kommune fastsatte tidsfrist. I de tilfælde, hvor daginstitutionens bogholderi og regnskabsføring sker på Herning Kommunes økonomisystem ØS, udfærdiges regnskabet indenfor de tidsfrister, som er gældende herfor. Stk. 2. Regnskabet revideres af en af Herning Kommune registeret revisor. I de tilfælde, hvor daginstitutionen foretager bogholderi og regnskabsførelse på Herning Kommunes økonomisystem ØS, skal regnskabet revideres af Herning Kommunes revisor. 8. Til imødegåelse af daginstitutionens daglige udgifter udbetaler Herning Kommune månedsvis forskud. Stk. 2. Betaling af udgifter som vedrører daginstitutionens drift mv., eksklusiv lønudbetaling jfr. 15, sker ved daginstitutionens foranstaltning, med mindre andet aftales

6 9. Den endelige fastsættelse af Herning Kommunes betaling af udgifter til daginstitutionens drift sker på grundlag af daginstitutionens reviderede årsregnskab, der skal omfatte både driftsregnskab og status, og aflægges i overensstemmelse med budgettets kontoplan. Stk. 2. Daginstitutionens adgang til overførsel af mer- eller mindreforbrug fra regnskabsår til efterfølgende budgetår, følger de af Herning Byråd fastsatte regler. 10. Hvor daginstitutionsbestyrelsen vælger at lade administrationen, herunder lønudbetaling, varetage af en administrator, er bestyrelsen forpligtet til at sikre, at administrator holder institutionens driftstilskud adskilt fra andre midler herunder administrators egne midler på særlig konto. Daginstitutionsbestyrelsen skal overholde de af Indenrigsministeriet fastsatte regler om budget og kasse-/regnskabsspørgsmål. FORÆLDREBETALING OG ØVRIGE INDTÆGTER 7. Betaling for ophold i dag- og klubtilbud fastsættes af Herning byråd. Stk. 2. Betaling for ophold i dagtilbud opkræves af Herning Kommune. 8. Daginstitutionen kan finansiere aktiviteter og udgifter som ligger udover den i 4, stk. 1 og stk. 2 beskrevne ydelse ved hjælp af fondsmidler, legater, gaver, indsamlinger og lignende. Disse beskrevne indtægter som daginstitutionen, klubben og støtteforeninger måtte modtage, må ikke betinge en modydelse, og må ikke omfatte bidrag som har til formål at fremme særlige politiske, religiøse eller økonomiske interesser, og må ikke bestå af bidrag som kan sidestilles med opkrævning af forældrebetaling udover den af Herning Kommune fastsatte. Stk. 2. Daginstitutionen kan levere tilkøbsydelser i det omfang, at ydelsen er i overensstemmelse med Dagtilbudsloven og hele kontraktmaterialet, og betalingen for ydelsen svarer til den faktiske omkostning (såvel direkte som indirekte omkostninger) for denne. Tilkøbsydelsen kan ikke omfatte tilkøb af yderligere åbningstid, som ligger udover det i Pladsantal og åbningstimer i del III angivne. Det skal til enhver tid være frivilligt for børn og forældre at benytte sig af en tilkøbsydelse. 9. Enhver indtægt og ethvert bidrag som daginstitutionen modtager, samt alle udgifter som institutionen afholder, skal fremgå af institutionens regnskab. PERSONALE 10. Daginstitutionens bestyrelse ansætter og afskediger personale inden for de rammer, der er fastsat i budgettet, dog skal Herning Kommune så vidt muligt søges orienteret forinden uansøgt afsked af personale iværksættes. Stk. 2. Ansættelse og afskedigelse af daginstitutionens leder sker under forbehold af Herning Kommunes godkendelse. Daginstitutionen skal ved opslag af stillingen tage forbehold herom. Herning Kommune tilbyder at deltage ved ansættelse af daginstitutionsleder ligesom Herning Kommune forud for godkendelse af lederen forudsætter, at vedkommende har gennemgået en profiltest i forbindelse med ansættelsesforløbet jfr. tillæg til driftsoverenskomsten. Stk. 3. Forinden ændring af ledelsesstrukturen iværksættes skal Herning Kommune inddrages/orienteres. Stk. 4. Kompetencen til ansættelse af leder ved selvejende daginstitutioner, der giver anledning til tvivl er/forbliver i Økonomi- og Erhvervsudvalget. Stk. 5. Daginstitutionen er forpligtet til at modtage praktikanter fra relevante uddannelser, herunder lønnede praktikanter fra pædagogseminarier og Diakonhøjskolen samt praktikanter fra den pædagogiske grunduddannelse (PAU). Placering af disse sker efter forudgående drøftelse mellem Herning Kommune og daginstitutionen. Daginstitutionen er ligeledes forpligtet til at påtage sig ansvar i forhold til arbejdsmarkedet svarende til kommunens indsats i kommunale institutioner med hensyn til rummelighed og mangfoldighed. 11. Personale der ansættes ved den selvejende daginstitution er undergivet Kommunernes Lønningsnævns kompetenceområde jf. Lov om Kommunernes Styrelse

7 Stk. 2. Løn- og ansættelsesvilkår for institutionens personale fastsættes efter aftale mellem Kommunerne Landsforening (KL) og de forhandlingsberettigede personaleorganisationer. Stk. 3. Herning Kommune kan indgå bindende forhåndsaftaler for hele daginstitutionsområdet. Løndannelsen kan helt eller delvis udlægges til den enkelte daginstitution. Stk. 4. Den selvejende daginstitution er omfattet af rammeaftaler og andre aftaler om personalemæssige forhold, som er indgået mellem Kommunernes Landsforening (KL) og relevante forhandlingsberettigede personaleorganisationer. 12. Beregning og udbetaling af lønninger sker ved Herning Kommunes foranstaltning. Såfremt den selvejende daginstitution selv ønsker at forestå beregning og udbetaling af lønninger, vil dette fremgå af bilag til denne driftsoverenskomst jfr. 21, stk. 4. ØVRIGE FORHOLD 13. De udgifter, som Herning Kommune måtte udrede til institutionens om- eller tilbygning og til ekstraordinær vedligeholdelse og til ekstraordinær anskaffelse af inventar, betragtes som lån og skal sikres ved pant i institutionens ejendom. Pantsikrede lån afskrives over en årrække. Stk. 2. For daginstitutioner i lejede lokaler kan de i 17 nævnte lån til ekstraordinær anskaffelse af inventar sikres ved gældsbrev. Stk. 3. Inventar, der er finansieret som anført i 17 stk. 1 og 17, stk. 2 eller over et af Herning Kommune godkendt budget, må ikke fjernes fra institutionen uden Herning Kommunes godkendelse. Stk. 4. Udnyttelsen af daginstitutionens fysiske rammer skal overholde den lovgivning, som gælder for daginstitutionen. 14. Daginstitutionen må ikke uden Herning Kommunes forudgående samtykke afhænde, pantsætte eller udleje daginstitutionens faste ejendom(me) eller benytte ejendommen(e) til andet formål end til daginstitutionsvirksomhed. Stk. 2. Daginstitutionen kan ikke uden Herning Kommunes forudgående samtykke træffe beslutning om optagelse eller overtagelse af lån - ej heller ved mellemregning med andre daginstitutioner - eller ændringer i lånevilkår eller forpligte sig ved kaution eller anden økonomisk garanti eller foretage ændring af vilkår for eventuelle eksisterende garanti-forpligtelser eller lignende. Stk. 3. Daginstitutionen kan ikke påtage sig forpligtelser, der skal finansieres ved optagelse af lån, forinden daginstitutionen har opnået Herning Kommunes samtykke til finansiering ved lån. Stk. 4. Ved daginstitutionens ophør skal anvendelse af en eventuel formue godkendes af Herning Kommune jævnfør vedtægtens bestemmelser. Stk. 5. Det er tilladt daginstitutionerne at indgå lejemål, dog kun indenfor det vedtagne årsbudget. Indgåelse af leasingaftaler skal følge Økonomi- og Erhvervsudvalgets godkendte retningslinjer for leasing. Daginstitutionen kan ikke indgå lejekontrakter eller på andre måder binde sig økonomisk uden forudgående godkendelse af Herning Kommune. 15. Daginstitutionen er forpligtet til, at have IT-udstyr, som til enhver tid kan kommunikere på Herning Kommunes intranet i overensstemmelse med Herning Kommunes IT-politik. 16. Daginstitutionen er forpligtet til at følge den til enhver tid fastsatte budgetprocedure og budgetcyklus, som gøres gældende for dagtilbudsområdet i Herning Kommune. OPSIGELSE, ÆNDRINGER OG IKRAFTTRÆDEN 17. Overenskomsten kan af begge parter opsiges med 9 måneders varsel til udgangen af en måned. Stk. 2. Overenskomstens parter kan, såfremt der er væsentlige ændringer, anmode om genforhandling af det til kontraktmaterialet tilhørende Pladsantal og åbningstimer i del III. Stk. 3. Aftaler indgået mellem kommunen og daginstitutionsbestyrelsen vedrørende nærmere enkeltheder om institutionsdriften, kan indeholdes i protokollerede tillæg til overenskomsten

8 Stk. 4. Særlige individuelle forhold der måtte gøre sig gældende for drift af den selvejende daginstitution, kan aftales ved indgåelse af tillægsaftale til denne kontrakt, eller ved tillægsbeskrivelse. 18. Denne overenskomst træder i kraft d. 1. august Herning den (for den selvejende daginstitution) / (for Herning Kommune) Formand Center for Børn og Læring - 8 -

9 Tillæg til driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution [Select*egLookUpOrgContact*CompanyName] og Herning Kommune: Den selvejende daginstitution forpligtiger sig til enhver tid på at efterleve følgende politikker/regler, for så vidt det drejer sig om dagtilbudsområdet: Dagtilbudspolitik Retningslinjer for anvendelse af straffeattester/børneattester Børn- og ungepolitik Familiepolitik Kvalitetsrapporter Kostpolitik IT-politik Politik for sårbare børn og unge Herning Kommunes overordnede værdigrundlag Sprog- og læsestrategi Politik for sponsorater og leasing Personalepolitik, herunder rygepolitik, Lønpolitik, Integrations-, Syge-, fraværsog Misbrugspolitik* Forsikringspolitik Økonomiske styringsprincipper Generelle retningslinjer for decentralisering Herning Kommunes Kasse- og regnskabsregulativ Kompetenceplan for Herning Kommune MED-aftalen i Herning Kommune Det pædagogiske grundlag Brugerinformation Den selvejende daginstitution har tilsluttet sig: Herning Kommunes arbejdsmiljøpolitik og arbejdsmiljøorganisation Den selvejende daginstitution skal anvende Herning Kommunes indkøbsaftaler dog er der i forhold til institutioner, der er medlem af Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem lavet en særlig aftale i forhold til anvendelse af Herning Kommunes indkøbspolitik dateret den 13. marts Endelig er det aftalt med Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem, at indkøbspolitikken vedlægges som bilag i kontraktmaterialet. Herning Kommune er udpeget som miljøkommune, hvorfor institutionerne er forpligtet på at efterleve de retningslinjer, der vedtages på området i forhold til klima og miljø. Forud for godkendelse af ansættelse af leder i en selvejende daginstitution forudsættes gennemgang af ansættelsestest gennemført af HR-afdelingen, Herning Kommune. Værktøjet People s Tools eller tilsvarende anvendes i forbindelse med testen. * = Under skyldig hensyntagen til Herning Kommunes personalepolitik kan den enkelte daginstitution udarbejde egen personalepolitik

10 Tillægget underskrives af: Dato: For Herning Kommune Center for Børn og Læring Dato: Bestyrelsen for den selvejende daginstitution [Select*egLookUpOrgContact*CompanyName]

11 Del II Dagtilbudsloven Daginstitutionerne er oprettet efter Dagtilbudslovens 19 og drives herefter. Daginstitutionerne skal leve op til Dagtilbudsloven og lovens formålsbestemmelser, hvilket indebærer, at tilbuddene skal være sammensat og tilrettelagt, så de opfylder de hensyn og principper der er i formålsbestemmelserne. ( Dagtilbudslovens 1 ) Dagtilbudslovens lovmæssige krav til daginstitutionerne er udarbejdelse af følgende. evaluering af de 6 læreplanstemaer evalueres hvert andet år efter en konkret vurdering i daginstitutionen tilbyde sprogvurdering til 3 årige i institutionen børnemiljøvurdering indarbejdes i de pædagogiske læreplaner tilbyde et sundt frokostmåltid. Hvert 2. år skal daginstitutionens bestyrelse fremadrettet forholde sig til daginstitutionens evt. tilbud om et sundt frokostmåltid. De lovmæssige formålsbestemmelser De overordnede formålsbestemmelser for alle tilbud efter dagtilbudsloven Formålet med denne lov er at: fremme børns og unges trivsel, udvikling og læring gennem dag-, fritids- og klubtilbud samt andre socialpædagogiske fritidstilbud, give familien fleksibilitet og valgmuligheder i forhold til forskellige typer af tilbud og tilskud, så familien så vidt muligt kan tilrettelægge familie- og arbejdsliv efter familiens behov og ønsker, forebygge negativ social arv og eksklusion ved, at de pædagogiske tilbud er en integreret del af både kommunens samlede generelle tilbud til børn og unge og af den forebyggende og støttende indsats over for børn og unge med behov for en særlig indsats, herunder børn og unge med nedsat psykisk og fysiske funktionsevne, og skabe sammenhæng og kontinuitet mellem tilbuddene og gøre overgange mellem tilbuddene sammenhængende og alderssvarende udfordrende for børnene. Formålsbestemmelser for dagtilbud til børn Formålsbestemmelser for børn i alderen fra 0 år og til skolestart 7. Børn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring. Stk. 2. Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og understøtte det enkelte barns alsidige udvikling og selvværd samt bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst. Stk. 3. Dagtilbud skal fremme børns læring og udvikling af kompetencer gennem oplevelser, leg og pædagogisk tilrettelagte aktiviteter, der give børn mulighed for fordybelse, udforskning og erfaring. Stk. 4. Dagtilbud skal give børn medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati. Dagtilbud skal som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber samt samhørighed med og integration i det danske samfund. Stk. 5. Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene sikre en god overgang til skole ved at udvikle og understøtte grundlæggende kompetencer og lysten til at lære. Dagtilbud skal i samarbejde med skolerne skabe en sammenhængende overgang til skole og fritidstilbud. Formålsbestemmelser for fritidshjem (0. 4. klasses børn) 45. Børn i fritidshjem skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring. Det pædagogiske arbejde i fritidshjem skal respektere og

12 understøtte børns selvvalgte aktiviteter og samtidig indeholde pædagogisk tilrettelagte aktiviteter. Stk. 2. Fritidshjem skal være særlig opmærksom på at involvere og aktivere børn, der har brug for en særlig indsats. Stk. 3. Fritidshjem skal fremme børns sproglige, æstetiske og kropslige udtryksformer, sundhed og kendskab til naturen. Stk. 4. Fritidshjem skal give børn medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati. Fritidshjem skal som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evne til at indgå i forpligtende fællesskaber samt samhørighed med og integration i det danske samfund. Stk. 5. Fritidshjem skal fremme kendskab til og samspil med andre typer af fritidstilbud, herunder idrætsforeninger og kulturtilbud. Stk. 6. Fritidshjem skal i samarbejde med skolen og forældre medvirke til at skabe en sammenhængende overgang mellem skolens undervisningsdel og fritidshjemmet. Fritidshjem skal give børn mulighed for lektielæsning. Formålsbestemmelser for klubtilbud (aftenklub) 65. Klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge skal i samarbejde med børnene og de unge skabe aktiviteter og samværsformer, der fremmer den enkeltes alsidige udvikling, selvstændighed og forståelse for demokrati. Klubtilbud m.v. skal som led heri bidrage til at udvikle børn og unges evne til at indgå i forpligtende relationer og fællesskaber. Stk. 2. Klubtilbud m.v. indgår i kommunens generelle fritidstilbud til større børn og unge og skal efter kommunalbestyrelsens beslutning også kunne rette sit arbejde mod større børn og unge med behov for støtte. Aktiviteterne i tilbuddene skal afspejle målgruppens alder og bredde. Stk. 3. Klubtilbud m.v. skal give større børn og unge kendskab til øvrige aktivitets-, kultur- og fritidstilbud, så børnene og de unge bliver i stand til selv at tilrettelægge deres fritidsliv, når de ikke er i klubtilbud m.v.. Stk. 4. Klubtilbud m.v. skal støtte de større børn og unge i deres fremtidige muligheder på uddannelsesområdet og på arbejdsmarkedet. Stk. 5. Kommunalbestyrelsen fastsætter retningslinjer, der sikrer børn og unges indflydelse på indholdet i det enkelte tilbud. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at reglerne om forældrebestyrelser, jfr , skal finde anvendelse på visse tilbud. Herning Kommunes retningslinjer og rammer for kontrakten De kompetencemæssige rammer for dagtilbuddene beskrives i følgende dokumenter: - Børn og ungepolitik - Det pædagogiske grundlag - Kvalitetsrapporter - Herning Kommunes værdigrundlag - Gældende retningslinjer for tilsyn i Herning Kommune - Økonomiske styringsprincipper - Generelle retningslinjer for decentralisering - Herning Kommunes kasse- og regnskabsregulativ - Kompetenceplan for Herning Kommune - MEDaftale for Herning Kommune - Politikker for Herning Kommune - Retningslinjer for straffeattester/børneattester - Familiepolitik - Kostpolitik - IT-politik - Politik for sårbare børn og unge - Sprog- og læsestrategi - Politik for sponsorater og leasing - Personalepolitik, herunder rygepolitik, løn-, integrations-, syge-, fraværs- og misbrugspolitik - Forsikringspolitik - Arbejdsmiljø og sikkerhedsorganisation

13 - Indkøbspolitik - Retningslinjer, der vedtages på området i forhold til klima og miljø, idet Herning Kommune er udpeget som miljøkommune - Øvrige gældende retningslinjer - Årsmål/kvalitetsmål - Brugerinformation Alle daginstitutioner kan få administrativ, juridisk og pædagogisk vejledning og sparring af Herning Kommunes administration i alle spørgsmål vedrørende driften af institutionen. For daginstitutioner der har hjemtaget administration og personalejuridisk bistand gælder særlige regler, som fremgår af bilaget Hjemtagelse af administration vedr. selvejende institutioner. Herning Kommunes visioner I tråd med intentionerne i Børn og ungepolitik vil Herning Kommune arbejde for: Det tværfaglige samarbejde Den tidligere indsats Den sundhedsfremmende indsats Inklusion Fritidstilbud Børn og unge med nedsat funktionsevne Unge og uddannelse Den enkeltes integritet skal respekteres og retten til lige muligheder accepteres. Værdigrundlag for dagtilbuddene Fundamentet i kontrakten er Herning Kommunes 4 centrale værdier Udfoldelsesfrihed, Økonomisk sans, Professionalisme og God dømmekraft, der er retningsgivende for arbejdet internt i organisationen og i forholdet til borgerne. Center for Børn og Læring har med udgangspunkt i Herning Kommunes værdier udarbejdet følgende værdigrundlag for dagtilbudsområdets arbejde. De 4 værdier er også grundlag for ledelsens arbejde i det enkelte dagtilbud

14 Udfoldelsesfrihed Vi udviser respekt for den enkeltes pædagogiske praksis. Vi sætter handling bag ordene og vi handler i god tro Vi handler i loyalitet overfor de aftalte mål og rammer Vi har frihed til at vælge og prioritere bygget op på etik og moral. Økonomisk sans Vi er økonomiske fremtidsorienterede Vi udviser økonomisk ansvarlighed Vi sikrer bæredygtige enheder med synlig kvalitet Vi udfører målstyring med respekt for den enkeltes disponering. Professionalisme Vi er loyale overfor trufne beslutninger Vi udvikler vores faglige kompetencer og anvender evidensbaseret viden, refleksion, dokumentation og evaluering. Vi har visioner som opfyldes ved at vi har defineret klare mål Vi løser opgaverne ud fra en etisk holdning. God dømmekraft Vi har situationsfornemmelse og vi lytter, går i dialog og melder klart ud Vi løser opgaverne med høj faglighed og kvalitet Vi holder fast i vores værdier Vi handler velovervejet og velbegrundet med den fornødne viden og indsigt. Daginstitutionerne opfordres til at kunne rumme disse inden for værdigrundlaget for daginstitutionen. Værdigrundlag for [Select*egLookUpOrgContact*CompanyName] I [Select*egLookUpOrgContact*CompanyName] er følgende værdigrundlag udtryk for daginstitutionens overordnede ramme i tilknytning til det daglige arbejde. Værdigrundlaget er uddybet på daginstitutionens hjemmeside. Dialogmodel Kontrakten er grundlaget for dialogen mellem politikere, administration, daginstitutioner og forældrene om udvikling af daginstitutionens virksomhed. Den løbende dialog om daginstitutionens udvikling og kontraktens indhold foregår i tæt samarbejde mellem MED-udvalg Forældrebestyrelsen/bestyrelsen Center for Børn og Læring Ledernetværksmøde med Center for Børn og Læring Dagtilbuddenes Samråd, rådgivende organ mv. Dialog kan defineres som en lærende aktivitet, der indebærer effektiv ligeværdig kommunikation, og som inviterer til reaktion. Dialog er en samtaleform, hvor parterne sammen søger at udforske, udvikle og udveksle erfaringer med og holdninger til et område eller emne. Herning Kommune ønsker at praktisere mål- og rammestyring af de kommunale opgaver. Mål formuleres på forskellige niveauer og angår indhold og serviceniveau. Årsbudgettet fastlægger kontraktenhedens økonomiske rammer herunder lønsumsstyring. Resultatog dokumentationskrav er også en del af rammestyringen og omfatter den årlige opfølgning på kvalitetsmål. Nedenstående beskriver tidsplanen for dialogen gennem et år og sammenhængen til budgetlægningsprocessen

15 Tidsplan: Tidspunkt Mødefora Indhold af mødet 1. kvartal Ledermøde Drøftelse af forslag til de politiske årsmål/kvalitetsmål Budgetdrøftelser Børne- og Familieudvalget / Byrådet Børne- og Familieudvalget og Byrådets behandling af kvalitetsrapporterne og der gives en tilbagemelding til dagtilbuddene. Administrativt dialogmøde mellem Center for Børn og Læring og ledernetværket Mål opfølgning på sidste periodes politisk årsmål/kvalitetsmål Dialogmøde mellem Center for Børn og Læring samt daginstitutionsledere og bestyrelsesformænd Drøftelse af indholdet i kontrakten herunder daginstitutionens værdgrundlag Samrådsmøde for dagtilbud i Center for Børn og Læring Der foretages en tematiseret drøftelse på baggrund af en samlet oversigt af kvalitetsrapporterne Forslag til de politiske årsmål/kvalitetsmål Budgetdrøftelser Pædagogisk udvalg Udarbejdelse af samlet forslag til politiske årsmål kvalitetsmål 2. kvartal Ledermødet Drøftelse af læreplanstemaer Børne- og Familieudvalget Budgetkonference Behandling af de politiske årsmål/kvalitetsmål 3. kvartal Budgetkonference Ledermøde / midtvejs kontrakt dialogmøde Samrådsmøde for Center for Børn og Læring Årlig tematiseret drøftelse af tilsynsenhedens anbefalinger og henstillinger Budgetdrøftelser 4. kvartal Byrådet Budgetvedtagelse De enkelte daginstitutioner Aflevering af kvalitetsrapporter hvert andet år

16 Tilsynet i dagtilbuddene Herning Kommune har jfr. Dagtilbudsloven og Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område en lovmæssig forpligtelse til at føre tilsyn med de tilbud, der er omfattet af Dagtilbudsloven. Tilsynsforpligtelsen varetages af Tilsynsenheden, Herning Kommune. Rammerne for tilsynet offentliggøres en gang årligt af Tilsynsenheden. Personaleforhold Den til enhver tid af Herning Kommune gældende personalepolitik skal overholdes, såfremt den selvejende daginstitution ikke selv har udarbejdet egen personalepolitik under skyldig hensyntagen til Herning Kommunes personalepolitik. Bemærk tillæg til denne driftsoverenskomst omkring politikker

17 DEL III Pædagogiske læreplaner Indledning Af Dagtilbudsloven fremgår, at der skal arbejdes med følgende temaer: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sproglig udvikling Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Formål og principper for læringen i dagtilbud Formålet med de pædagogiske læreplaner er, at daginstitution og dagpleje bidrager til, at barnets læring understøttes at der sættes fokus på alle barnets potentialer og kompetencer, under hensyntagen til den enkeltes forudsætninger, herunder børn med særlige behov Målet er at barnet rustes til at begå sig i livet Hvordan Læringsbegrebet skal opfattes bredt. Læringen sker både gennem spontane oplevelser og leg og ved at den voksne skaber eller understøtter situationer, der giver børnene mulighed for fornyelse, fordybelse, forandring og erfaring. Den voksnes relationskompetencer er af afgørende betydning for barnets trivsel og udvikling. Legen betragtes som fundamental og barn/barn relationen anses som central for barnets læring og udvikling Medarbejdernes rolle og barnets rolle Medarbejderne skal indgå i et aktivt samspil med barnet, hvor den voksne støtter, leder og udfordrer barnets læring Medarbejderne skal sikre, at der bliver sat fokus på alle barnets potentialer og kompetencer Barnet er selv medskaber. Det vil sige, at det indgår i et aktivt samspil med omgivelserne, ud fra de forudsætninger barnet på det givne tidspunkt har Dokumentation og evaluering Bestyrelsen for det enkelte dagtilbud foretager evaluering af dagtilbuddets samlede læreplan. Til evaluering anvendes SMTTE modellen. SMTTE modellen er en cirkulær model, der kan bruges som inspirations- og beskrivelsesramme i arbejdet med at belyse mål, indsats- og udviklingsområder. Den er et redskab til systematisk beskrivelse af aktuel praksis, målsætning, handleplan og evaluering og kan bruges på alle niveauer. SMTTE står for Sammenhæng Mål Tiltag Tegn Evaluering Til dokumentation anvendes de modeller, det enkelte dagtilbud finder bedst egnet til at dokumentere at dagtilbuddet lever op til værdier, mål og læreplanstemaerne

18 Kvalitetsrapporter Der er med udgangspunkt i Kvalitetsreformen krav om at kommunerne offentliggør faglige kvalitetsoplysninger på dagtilbudsområdet. Herning Kommune har besluttet at samle de faglige kvalitetsoplysninger i en kvalitetsrapport der tager udgangspunkt i den kommunale kvalitetsmodel som anbefalet i økonomiaftalen mellem regeringen og KL for Ifølge Dagtilbudslovens 10 skal Kommunalbestyrelsen godkende den pædagogiske læreplan, og mindst hvert andet år drøfte evalueringerne af de pædagogiske læreplaner. Kommunalbestyrelsen skal på baggrund af drøftelsen tage stilling til, om evalueringerne giver anledning til yderligere handling fra kommunalbestyrelsens side. I konceptet for kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet indgå dagtilbuddenes afrapportering af evalueringerne af de pædagogiske læreplaner og arbejdet med børnemiljøet i den kommunale kvalitetsrapport. Ressourcetildeling Kapitel 1. Typer af daginstitutions- SFO- og klubtilbud Type Alder Bemærkninger Vuggestuer (VG) 0 til 2,9 år Forudsættes at kunne modtage børn i alderen fra 0 til 2,9 år Børnehaver (BHV) Aldersintegrerede daginstitutioner (AI) Skolefritidsordninger (SFO) 2,9 år til skolestart Forudsættes at kunne modtage børn i alderen fra 2,9 år og som hovedregel indtil 1. april det år barnet starter i skole. Der kan dispenseres fra dette. 0 til 5 årige Forudsættes at kunne modtage børn i alderen fra 0 år og indtil 1. april det år barnet starter i skole. Der kan dispenseres fra dette. 0 til 8 årige Forudsættes at kunne modtage børn i alderen fra 0 år og indtil barnet skal starte skolegang i 3. klasse. 0 til 10 årige Forudsættes at kunne modtage børn i alderen fra 0 år og indtil udgangen af 4. klasse 2,9 til 8 årige Forudsættes at kunne modtage børn i alderen fra 2,9 år og indtil barnet skal starte skolegang i 3. klasse. 2,9 til 10 årige fra 2,9 år og indtil udgangen af 4. klasse. Forudsættes at kunne modtage børn i alderen 6 til 10 årige Forudsættes at kunne modtage børn fra 1. april det år, hvor børnene skal starte i børnehaveklasse og indtil udgangen af 4. klasse. Der kan dispenseres fra dette. Forudsættes at kunne modtage børn fra 1. april det år, hvor de er indskrevet i skole til udgangen af 4. klasse. Der kan dispenseres fra dette Juniorklubber (JKL): Forudsættes at kunne modtage skolebørn fra 4. til og med 6. klasse. Ungdomsklubber (UKL) Forudsættes at kunne modtage børn/unge fra 7. klasse og indtil det fyldte 18. år. Junior- og Ungdomsklubber (J/U KL): 4. klasse og indtil det fyldte 18. Forudsættes at kunne modtage børn/unge fra år

19 Kapitel 2. Åbningstid Den årlige åbningstid for en fuldtidsplads er følgende, 0 til 5 årige Den årlige åbningstid for en fuldtidsplads i daginstitution/sfo (førskolegruppen) er timer svarende til 50 ugentlige åbningstimer 6 til 10 årige 0., 1. og 2. klasses børn Den årlige åbningstid for en fuldtidsplads er timer. En eftermiddagsplads er timer. Åbningstiden er fastsat med baggrund i 34 ugentlige åbningstimer på skoledage og 50 timer på ikke skoledage. Institutionen holder åbent, således at de kan modtage børnene når de har fri fra skolen. 3. og 4. klasse Den årlige åbningstid for en fuldtidsplads er timer. En eftermiddagsplads er timer. Åbningstiden er fastsat med baggrund i 27 ugentlige åbningstimer på skoledage og 50 timer på ikke skoledage. Institutionen holder åbent således at de kan modtage børnene, når de har fri fra skolen. Det forudsættes, at skole og daginstitution/sfo forud for årets skemalægning indgår i dialog og samarbejde om placering af undervisningstid og åbningstid. Junior- og Ungdomsklubber Den årlige åbningstid i Junior- og Ungdomsklubber fastsættes til min. 102 timer pr. år

20 Kapitel 3. Budgettildeling 3.1. Daginstitutionen er omfattet af de kommunale retningslinjer for ressourcetildeling, herunder de politiske beslutninger, som løbende regulerer ressourcetildelingen og fleksible børnetal i daginstitutionen. Ressourcetildelingen følger gældende administrationsgrundlag, som gælder for både selvejende og kommunale institutioner. Administrationsgrundlaget angiver hvilke bevillinger der kan gives til daginstitutionen. Daginstitutionen er som hovedregel forpligtet til, at overholde det godkendte budget. Alle daginstitutionens konti indenfor serviceområde 10 er indenfor rammen. For at sikre budgetoverholdelse, skal der løbende foretages budgetkontrol efter retningslinjer angivet af kommunen. Der henvises til det politisk godkendte administrationsgrundlag. Se bilag Daginstitutioner og SFO For daginstitutioner og SFO tilrettes den barnsbestemte tildeling i såvel op- som nedadgående retning, i overensstemmelse med det aktuelle antal indskrevne børn i de respektive aldersgrupper pr. d. 1. i hver af årets måneder. Antallet af indskrevne børn i juli måned fastsættes som værende det pr. 1. juni antal indskrevne. For daginstitutioner og SFO reguleres tildelingen til rengøring kun såfremt en konkret opmåling og vurdering skaber grundlag for dette i det kommende budgetår Klubber For aftenklubber fastsættes den barnsbestemte tildeling på baggrund af det forventede antal børn/unge som vil være indskrevet i klubben. Det forventede antal indskrevne børn/unge reguleres fremadrettet i juni og december måned. For aftenklubber foretages der som udgangspunkt regulering, i op- eller nedadgående retning, af den barnsbestemte tildeling 2 gange om året Særligt personale Efter konkret administrativ beslutning kan der tildeles ressourcer til ansættelse af særligt personale, eksempelvis fysio- eller ergoterapeuter, ved daginstitutioner og klubber. Daginstitutioner kan ansætte administrativt personale til varetagelse af institutionens administrative opgaver. Udgifter til administrativt personale afholdes indenfor de tildelte ressourcer. Kapitel 4. Sammensætning af pædagogisk personale Den enkelte daginstitution/sfo fastsætter efter egen afgørelse, og efter forudgående drøftelse i MED-udvalg samt bestyrelse, fordelingen mellem pædagoger og pædagogmedhjælpere. Daginstitutionen har adgang til at etablere kombinationsbeskæftigelse i henhold til indgåede aftaler mellem de respektive forhandlingsberettigede organisationer. Personalesammensætningen skal udmøntes på en sådan måde, at daginstitutioner, SFO og klubber til stadighed kan efterleve opfyldelse af fastsatte mål og ydelser, såvel kvantitative som kvalitative

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Bilag 1 (Til følgeskrivelse) Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Driftsoverenskomst mellem Kommune og bestyrelsen for beliggende om institutionens drift som

Læs mere

Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner

Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner Dagtilbudsbestyrelser Forældrebestyrelser Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Børne- og Familieafdelingen 2013 Forældreindflydelse i dagtilbud og

Læs mere

Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner

Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner (revideret august 2008) Indhold Forord 2 Lovbestemmelser 3 Organisation 5 Nedsættelse af forældrebestyrelser 6 Valg til bestyrelserne 10

Læs mere

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller en samarbejdsaftale med Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kontrakt for. Herning Krisecenter

Kontrakt for. Herning Krisecenter Kontrakt for Herning Krisecenter Center for Børn og Forebyggelse Børn og Unge 2013 Kontrakten beskriver rammerne for driften af Herning Krisecenter, Haraldsgade 18, 7400 Herning. Derudover danner kontraktens

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune.

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Indledning En privatinstitution er et dagtilbud til børn indtil skolestart etableret som en daginstitution, der drives af private leverandører.

Læs mere

Kendelse af 10. juli 2010 i faglig voldgift FV2009.0257: SL-Socialpædagogernes Landsforbund (advokat Steen Leonhardt Frederiksen) mod

Kendelse af 10. juli 2010 i faglig voldgift FV2009.0257: SL-Socialpædagogernes Landsforbund (advokat Steen Leonhardt Frederiksen) mod Kendelse af 10. juli 2010 i faglig voldgift FV2009.0257: SL-Socialpædagogernes Landsforbund (advokat Steen Leonhardt Frederiksen) mod KL-Kommunernes Landsforening for Københavns Kommune (advokat Jørgen

Læs mere

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning nr. 9109 af 27/2 2015 VEJ nr 9109 af 27/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2015

Læs mere

5. BESTYRELSENS ANSVAR OG OPGAVER

5. BESTYRELSENS ANSVAR OG OPGAVER 5. BESTYRELSENS ANSVAR OG OPGAVER Som bestyrelse for den selvejende eller private daginstitution er man som bestyrelse også arbejdsgiver for institutionen. Bestyrelsens primære opgave er at udstikke den

Læs mere

Vejledningens struktur Vejledningen er opbygget i overensstemmelse med dagtilbudslovens struktur og indeholder følgende

Vejledningens struktur Vejledningen er opbygget i overensstemmelse med dagtilbudslovens struktur og indeholder følgende Ministerialtidende 2008 Udgivet den 27. maj 2008 26. maj 2008. Nr. 26. Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2008 Indledning I denne vejledning om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. uddybes

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen Lovforslag nr. L 176 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. marts 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

Odder Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner 19, stk. 4 samt 20, stk. 1-4 i Dagtilbudsloven

Odder Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner 19, stk. 4 samt 20, stk. 1-4 i Dagtilbudsloven Odder Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner 19, stk. 4 samt 20, stk. 1-4 i Dagtilbudsloven Godkendt af Byrådet i Odder Kommune den 6. oktober 2008. Kommunen godkender privatinstitutioner

Læs mere

Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2009

Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2009 Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2009 Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2009 Udgivet af: Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Telefon: 33

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg

Kvalitetsrapport 2009. Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg Kvalitetsrapport Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg Indledning...2 Kort om kvalitetsrapporten for...2 Delrapportens indhold og opbygning...2 Oplysninger om effekt...3

Læs mere

MED-AFTALE gældende pr. 26. november 2009

MED-AFTALE gældende pr. 26. november 2009 gældende pr. 26. november 2009 Indholdsfortegnelse 1 Aftalens område side 3 2 Formål... side 4 3 Lokale aftalemuligheder. side 7 4 Form og struktur.. side 9 5 Kompetence. side 17 6 Medindflydelse og medbestemmelse..

Læs mere

Københavns Kommune Privat børnepasning Retlige rammer og anvendelsesmuligheder. København den 23. september 2009

Københavns Kommune Privat børnepasning Retlige rammer og anvendelsesmuligheder. København den 23. september 2009 Københavns Kommune Privat børnepasning Retlige rammer og anvendelsesmuligheder København den 23. september 2009 Indhold INDLEDNING 1. Formål, metode og indhold... 4 1.1 Privat børnepasning og andre definitioner...

Læs mere

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 De overordnede rammer for dagtilbudsområdet...4 Børne- og Ungepolitikken...4 Aftalestyring... 4 Udviklingsplan

Læs mere

Oprettelse af børnehave

Oprettelse af børnehave Oprettelse af børnehave - sammen med friskolen 2008 Indhold 1. Hvorfor børnehave og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår 6. Den daglige

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ)

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ) (Kasse- og regnskabsregulativ) 0. Bilagsoversigt Detaljerede styringsprincipper... 3 1. Forord... 4 1.1. Budget... 4 1.2. Bevilling og bevillingsniveau... 4 1.3. Anlæg... 4 2. Overordnet styringsgrundlag

Læs mere

Driftsoverenskomst. Børnehaven Grønnegården. Grønnegade 57 c. 6700 Esbjerg. Overenskomst.

Driftsoverenskomst. Børnehaven Grønnegården. Grønnegade 57 c. 6700 Esbjerg. Overenskomst. Driftsoverenskomst. Børnehaven Grønnegården Grønnegade 57 c 6700 Esbjerg Overenskomst. Overenskomst mellem byrådet i Esbjerg Kommune og bestyrelsen for Esbjerg Menighedsbørnehave. Beliggende Hjertingvej

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES SKOLEVÆSEN

STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES SKOLEVÆSEN STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES SKOLEVÆSEN GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2007 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 EN NY KOMMUNE ET NYT SKOLESYN...3 1. SKOLESYN FOR VEJLE KOMMUNE... 4 1.1. LÆRINGSSYN...5 1.2.

Læs mere

Vision. Perspektivplan for Dagtilbud Nordøstkysten 2014 2016.

Vision. Perspektivplan for Dagtilbud Nordøstkysten 2014 2016. Perspektivplan for Dagtilbud Nordøstkysten 2014 2016. Vision At være et dagtilbud, hvor der er trivsel og udviklingsmuligheder for børn, personale og forældre. Indholdsfortegnelse : Forord : s. 3 Præsentation

Læs mere

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune 1 Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Den samlede økonomi i reformen... 5 3. Ressourcetildelingsmodellerne...

Læs mere

Oprettelse af børnehave og vuggestue

Oprettelse af børnehave og vuggestue Oprettelse af børnehave og vuggestue - sammen med friskolen 2014 Indhold 1. Hvorfor daginstitution og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår

Læs mere

KVALITETSRAPPORT DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2014

KVALITETSRAPPORT DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2014 DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2014 Kvalitetsrapport for dagtilbud 2014 1 DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2013 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 4 3. INTRODUKTION TIL DAGTILBUDSOMRÅDET I RINGKØBING-SKJERN

Læs mere

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indledning og læsevejledning... 5 Læsevejledning...7 Rammer... 9

Læs mere

Godkendelseskriterier Dagtilbud

Godkendelseskriterier Dagtilbud SOLRØD KOMMUNE OMRÅDE/AFDELING Godkendelseskriterier Dagtilbud Oktober 2012 Godkendt af Byrådet 17. september 2012. Indhold Baggrund... 1 Ansøgning... 1 Depositum... 2 Driftsgaranti... 2 Forsyningspligt...

Læs mere