Praktikstedsbeskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praktikstedsbeskrivelse"

Transkript

1 DAGTILBDUD SØNDERBRO Praktikstedsbeskrivelse Daginstitutionen Thomas Boss Praktikstedsbeskrivelsen og uddannelsesplanen for pædagogstuderende i dagtilbud Sønderbro

2 BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN: Daginstitutionen Thomas Boss ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Daginstitutionen Thomas Boss Thomas Boss Gade 8, 9000 Aalborg Tlf INSTITUTIONSTYPE / FORANSTALTNING / ORGANISERING INSTITUTIONSTYPE / FORANSTALTNING ANTAL BØRN/UNGE/VOKSNE ALDERSGRUPPE ANTAL STUER / AFDELINGER ÅBNINGSTIDER Daginstitution 37 børn 0-6 år 13 børn i vuggestuegruppen 24 børn i bh. gruppen En vuggestuegruppe og en børnehavegruppe Man. - Tors. 6: Fre ANSATTE PERSONALENORMERING FAGGRUPPER OG FUNKTIONER 1 pædagogisk leder 3 pædagoger 37 timer 1 pædagog 30 timer 2 pædagogmedhjælpere ( timer) 1 Ernæringsassistent 1 pædagogstuderende 1 PAU studerende KONTAKTPERSON FOR PRAKTIKKEN Lene Skak Jensen, praktikvejleder og Birte Wenneberg, praktikansvarlig Dato for udfyldelse og/eller seneste redigering af praktikstedsbeskrivelsen: 15. juli

3 PRAKTIKSTEDETS FORMÅL Lovgivning, servicemål, virksomhedsplan etc. Daginstitutionen Thomas Boss er underlagt dagtilbudsloven 1 hvis formål er at fremme børns og unges trivsel, udvikling og læring i gennem dag-, fritids- og klubtilbud samt andre socialpædagogiske fritidstilbud. Se i øvrigt dagtilbudsloven Herudover danner Aalborg kommunes Børne- og Ungepolitikken 2 rammen for indsatsen for børn og unge i Aalborg kommune. Børne- og Ungepolitikken skal bl.a. bidrage til indhold og kvalitet i børn og unges liv, styrke indsatsen for særligt udsatte børn og unge samt deres familier samt sikre sammenhæng mellem samtlige indsatser på tværs af forvaltninger, faggrupper og indsatsområder i kommunen. Endelig udmelder Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen hver år nye indsatsområder for det kommende år. Disse indsatsområder dækker hele forvaltningen og skal således også tænkes ind i dagtilbuddenes planlægning. Initiativerne beskrives i hæftet Mål og Strategi, som offentliggøres hvert år i december. Med udgangspunkt i Mål og Strategi udarbejder hver enhed i forvaltningen en målstyringsaftale for den pågældende enhed. I 2011 er der udarbejdet en udviklingsplan for daginstitutionsområdet i Aalborg kommune gældende i perioden Udviklingsplanen er retningsgivende for den pædagogiske udvikling af daginstitutionsområdet i Aalborg kommune i en flerårig periode. Udviklingsplanen skal sikre at der bliver skabt en fælles forståelse for hvilke områder, der prioriteres og skal være særlig fokus på i daginstitutionerne. Aalborg kommune overgik 2011 til en ny ledelsesstruktur, hvor de enkelte daginstitutioner blev en del at et dagtilbud med fælles ledelse, dagtilbudsbestyrelse og på sigt en fælles perspektivplan er et overgangsår mellem den nye og gamle struktur, hvilket blandt andet har indflydelse på institutionernes perspektivplaner. I den nye struktur skal der være en fælles perspektivplan for det enkelte dagtilbud. Den første perspektivplan skal være færdig med 1. marts Indtil marts 2012 er institutionernes perspektivplaner for 2010 fungerende. KARAKTERISTIK AF PRAKTIKSTEDETS BRUGERGRUPPE Institutionens brugergruppe er børn i alderen 0 6 år. Institutionen er beliggende i et område, hvor der bor familier med anden etnisk baggrund end dansk. KARAKTERISTIK AF PRAKTIKSTEDETS ARBEJDSMETODER Den pædagogiske praksis og begrundelserne herfor Praksis er tilrettelagt med udgangspunkt i institutionens 3 læringsrum: Hverdagslivet i institutionen (normer, 1 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=

4 holdninger, rutiner, vaner, dagens struktur, mv.); tilrettelagte udviklingsstøttende aktiviteter i forhold til de 6 læreplanstemaer og børnenes leg. Endvidere er praksis rettet mod børnenes nærmeste udviklingszone og differentieret aktiviteter. Vi arbejder med et anerkendende og ressourceorienteret menneskesyn, samt en forståelse for at barnet udvikles gennem egen aktivitet og i et praksisfællesskab med andre. Anvender Marte Meo som analyseredskab. Ved udarbejdelse af de pædagogiske læreplaner vælges i dagtilbud Sønderbro blandt læreplansskemaer fra Aalborg kommune, Tegn på læring fra Danmarks Evalueringsinstitut 3 eller det metodiske redskab SMTTE. Når vi samarbejder tværfagligt og tværsektorielt, er der brug for en fælles forståelse af de vanskeligheder, børn og unge kan møde i deres liv. Det er en vigtig forudsætning for arbejdet med børn/unge med behov for særlig støtte, at vi har en fælles forståelse af, hvornår og hvor længe vi kan arbejde i det daglige rum med at hjælpe barnet og familien med at løse vanskelighederne, og hvornår nok er nok, og der er brug for at andre faggrupper og Familiegruppen skal inddrages. Som arbejdsredskab i dette samarbejde om de udsatte børn anvender vi i Aalborg Kommune Børnelinealen ; se i øvrigt håndbogen På Tværs. PRAKTIKSTEDETS STRUKTUR OG ORGANISERING Alders-, stue-, afdelings-, funktionsopdeling Thomas Boss har en vuggestuegruppe og en børnehavegruppe og der samarbejdes på tværs af grupperne. PRAKTIKSTEDETS LEDELSES- OG PERSONALESTRUKTUR Ledelsesgrundlag, beslutningskompetencer etc. Aalborg kommune overgik 2011 til en ny ledelsesstruktur, hvor de enkelte daginstitutioner blev en del at et dagtilbud med fælles ledelse og fælles økonomi. Daginstitutionen Thomas Boss er en del af Dagtilbud Sønderbro. Dagtilbud Sønderbro består af 6 institutioner for børn i alderen 0 6 år. Ledelsen er organiseret med en dagtilbudsleder og pædagogiske ledere i hver af de 6 institutioner. I praksis fungerer ledelsen som teamledelse. Der er en fælles forældrevalgt dagtilbudsbestyrelse for hele Dagtilbud Sønderbro samt forældrebestyrelser i de enkelte institutioner. Dagtilbud Sønderbro har en overordnet fælles økonomisk ramme. 3 4

5 INTERNT SAMARBEJDE Praktikstedets personalesamarbejde, mødestruktur, sociale arrangementer, mv. I dagtilbud Sønderbro arbejder vi efter følgende organisatoriske værdier: Samarbejde, faglighed, trivsel, retfærdighed, tillid og bæredygtig udvikling. Værdierne danner rammen for at hver enkelt medarbejder får råderum til og tager ansvar for at omsætte fælles mål og værdier til bedste praksis. Kontrol skal forstås som selvkontrol i et forpligtende samarbejde, der udøves af den enkelte og / eller i team baseret på professionelle forestillinger om, hvad der er godt arbejde I Thomas Boss er vi opdelt i 2 grupper men arbejder med åbne døre, og institutionen fungerer som en helhed. Vi udviser tolerance og har respekt for forskelligheder. Vi supplerer og inddrager hinandens ressourcer. Indgår aktivt i at bevare et positivt arbejdsmiljø. Vi afholder personalemøde hver 4. uge og stuemøder ca. hver anden uge på skift af stuerne. EKSTERNT SAMARBEJDE Praktikstedets samarbejde med andre faggrupper/professioner Vi samarbejder med: Tværfagligt Team som giver rådgivning til institution og/eller forældre i forbindelse med bekymringsbørn; Sønderbro skole i forbindelse med overgang til skole og Dus; PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) i forhold til talepædagogisk bistand og i forbindelse med skoleudredning; Familiegruppen inddrages når det gælder særligt udsatte børn og familier. Herudover samarbejder vi med småbørnsafsnittets konsulenter. ØVRIGE FORHOLD Regler vedr. straffeattest, børneattest, tavshedspligt, oplysningspligt, magtanvendelse mv.. Der skal indhentes straffeattest og børneattest inden praktikken kan påbegyndes. Samtykkeerklæringen underskrives i forbindelse med forbesøg på institutionen. Du har tavshedspligt også efter at praktikken er ophørt. 5

6 UDDANNELSESPLAN SÆRLIGE FORHOLD DEN STUDERENDES PLACERING PÅ PRAKTIKSTEDET Tilknytning til gruppe/stue/afdeling Du tilknyttes samme gruppe som din vejleder. FORVENTNINGER TIL DEN STUDERENDES FORUDSÆTNINGER Vi forventer at du: Sætter en præsentation op af dig selv på institutionens informationstavle Er opsøgende og imødekommende ift. børn, forældre og kolleger Er interesseret og nysgerrig Er engageret og engagerende Spørger hvis der er noget du er i tvivl om; gerne vil have hjælp til; mv. Indgår på lige fod med de øvrige medarbejdere Er loyal overfor beslutninger og respekterer det daglige arbejde I 2. og 3. praktikperiode kan håndtere at være både studerende og ansat som medarbejder på de til enhver tid gældende ansættelsesvilkår. ARBEJDSPLAN FOR DEN STUDERENDE Din arbejdstid er placeret inden for tidsrummet Vi arbejder efter 4 ugers planer og arbejdet er i øvrigt organiseret i forhold aftaler jf. overenskomsten. I ferier eller perioder med andet fravær kan din arbejdstid blive ændret. Har du brug for en fridag el. anden form for frihed aftales det med den pædagogiske leder så tidlig som muligt. ARRANGEMENTER, SOM DEN STUDERENDE SKAL DELTAGE I - P-møder der afholdes en gang om måneden - Stuemøder der afholdes hver anden uge - Det aftales hvilke arrangementer og/eller pædagogiske dage den studerende i øvrigt skal deltage i TILBUD TIL DEN STUDERENDE Du har mulighed for at komme på hel eller halvdagsbesøg i de andre institutioner i dagtilbud Sønderbro. 6

7 FORBESØG FORBESØGETS TILRETTELÆGGELSE Hvordan er forbesøget tilrettelagt og hvem deltager? Når du får tildelt din praktik, forventer vi at du hurtigst mulig ringer og aftaler tid om dit forbesøg hos os. Der er afsat 2 dage til forbesøget, som hos os er placeret mellem 9 15 begge dage. Målet med forbesøget er at du: Hilser på børn og personale Får en rundvisning inde som ude Oplever hverdagen og får et indtryk af den pædagogiske praksis som afsæt til udarbejdelse af dit praktikdokument Får udleveret relevant materiale om institutionen Møder din praktikvejleder, og at I holder ca. en halv times praktikvejledning som gensidigt informationsmøde herunder dine overvejelser vedr. dine læringsmål Laver en aftale om hvornår du skal møde den første dag 7

8 PRAKTIKVEJLEDNING PRAKTIKVEJLEDERENS KVALIFIKATIONER OG FORUDSÆTNINGER Hvem er praktikvejleder(e), og hvilken uddannelsesmæssig baggrund har vedkommende? Din praktikvejleder er uddannet pædagog og har arbejdserfaring; vedkommende har været ansat i institutionen gennem længere tid. ORGANISERING AF PRAKTIKVEJLEDNING Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt? Du får tildelt én praktikvejleder Du kan modtage vejledning fra en anden i personalegruppen, hvis det er relevant. Vi tilbyder 1 times vejledning om ugen eller 2 timer hver 14. dag. Vejledningen fastlægges i vagtplanen. Aflyste timer pga. sygdom eller fravær ved indkald erstattes ikke. Den studerende er medansvarlig for vejledning ved blandt andet at udarbejde dagsorden Vejleder modtager dagsorden senest 2 hverdage inden vejledning. Den studerende afleverer skriftligt materiale der skal forberedes til vejledningen sammen med dagsordnen Den studerende laver referat som underskrives af både den studerende og vejleder. Referatet opbevares i mappe på personalestue. Foruden vejledningen i de respektive institutioner vil dagtilbudslederen i dagtilbud Sønderbro afholde en fælles vejledning for alle praktikanter i dagtilbuddet vedr. organisationstænkning og ledelsestilgang i dagtilbud Sønderbro PRAKTIKDOKUMENTET Hvordan inddrages praktikdokumentet herunder læringsmålene i vejledningen? Vejledningen tager udgangspunkt i den studerendes praktikdokument og læringsmål Den studerende skal fremlægge læringsmålene på et personalemøde Praktikdokument samt læringsmål skal være tilgængelig på personalestuen 8

9 LINJEFAG Hvilke linjefagsområder er der fokus på, og hvordan arbejdes der med dem? SUNDHED, KROP OG BEVÆGELSE I Aalborg kommune har alle daginstitutioner deltaget i Kroppen på Toppen i børnehøjde, hvor vi erfarede vigtigheden af at børn (og voksne) får pulsen op hver dag. I hver institution har vi en sundhedsmedarbejder. Vi planlægger i forbindelse med de pædagogiske læreplaner aktiviteter med fokus på krop og bevægelse. Vi støtter barnet i dets motoriske udvikling, ved at lade barnet prøve selv. Vi lægger vægt på, at børnene kommer ud hver dag, og vores legeplads indbyder til forskelligartede fysiske aktiviteter. Vi har en kostpolitik, hvor målet er at bidrage til, at børnene udvikler sunde kostvaner. UDTRYK, MUSIK OG DRAMA Samling med sange, sanglege, dramatisering af sange og fortællinger Vi har et grupperum, hvor der er plads til musik, dans og drama Lucia optog og fastelavn Vi deltager i 3 teaterforestillinger på Nordkraft Vi deltager sammen med de øvrige institutioner i Dagtilbud Sønderbro i fælles karneval VÆRKSTED, NATUR OG TEKNIK Vi arbejder med forskellige aktiviteter, der er knyttet til årstiden og traditioner Vi har en god legeplads med mulighed for aktiviteter over bål Vi er ude i al slags vejr Vi følger årstiderne Vi har redskaber som børnene kan bruge til naturaktiviteter 9

10 ORGANISERING AF KONTAKTEN TIL UDDANNELSESINSTITUTIONEN Tilrettelægges i samarbejde med uddannelsesinstitutionen Den studerende skal inden praktikstart have arbejdet med praktikdokumentet og i den forbindelse udarbejdet første udkast til læringsmål. Godkendelse af læringsmål jf. 15 stk. 2 Status-udtalelse jf. 14, stk. 3 (gælder kun 1. praktikperiode) Praktikstedet udfærdiger senest 2/3 henne i perioden en udtalelse (et statuspapir, en foreløbig vurdering), hvor det med udgangspunkt i læringsmålene klargøres, om den studerende forventes at nå sine mål og hvordan den studerende kan nå målene i løbet af den resterende praktikperiode. Dette statuspapir sendes til seminariet (studievejleder). 2/3 besøg. (gælder ved 2. og 3. praktikperiode) Der skal senest 2/3 del henne i praktikforløbet foretages en vurdering af om den studerende kan nå sine mål. Efter mødet skal der fra praktikstedets side udfærdiges en udtalelse, hvoraf det fremgår hvordan den studerende kan nå sine mål. Hvordan håndteres betænkelighed I de tilfælde, hvor praktikstedet/praktikvejleder udtrykker betænkelighed, uddybes og præciseres dette i samtalen således, at en skriftlig handleplan i fællesskab kan blive udarbejdet. I handleplanen skal det tydeligt præciseres, hvad der skal til for, at den studerende kan nå sine læringsmål og hvad der skal til for, at praktikvejleder kan se målopfyldelsen - i løbet af den resterende praktiktid. Det er vigtigt at understrege, at tvivlen eller betænkeligheden kun kan relateres til de fastlagte mål der kan altså ikke tilføjes nye mål på dette tidspunkt. Se hele organiseringen af kontakten til uddannelsesinstitutionen i Bilag B. SPECIALISERING Inden for hvilke områder kan praktikstedet tilbyde specialiseringsmuligheder? Uddybes i skemaet vedr. specialiseringsmuligheder sidst i skabelonen BØRN OG UNGE X MENNESKER MED NEDSAT FUNKTIONSEVNE MENNESKER MED SOCIALE PROBLEMER 10

11 1. PRAKTIKPERIODE CENTRALE KUNDSKABS- OG FÆRDIGHEDSOMRÅDER Beskrivelse af praktikstedet og den pædagogiske praksis i relation til de enkelte CKF er jf. Bilag 7 i uddannelsesbekendtgørelsen. Illustrér gerne med eksempler. Generelle CKF er gældende for alle tre praktikperioder (se studieordning for praktikforløbet) 4 a) Praktikstedets pædagogiske og samfundsmæssige opgave og funktion, mål og pædagogiske praksis b) Kulturelle og samfundsmæssige vilkårs betydning for pædagogisk praksis c) Praktikstedets målgruppe(r) og dennes (disses) behov, livskvalitet, udvikling og læring d) Etik, værdier og menneskesyn e) Deltagelse, systematisk erfaringsopsamling og refleksion med henblik på dokumentation og udvikling af pædagogisk praksis ad. a) Den samfundsmæssige opgave og funktion, mål og pædagogisk praksis Daginstitutionen Thomas Boss er underlagt dagtilbudsloven, hvilket betyder at dagtilbudsloven danner rammen for praksis. Formålet med dagtilbudsloven er: At fremme børns og unges trivsel, udvikling og læring At give familier fleksibilitet og valgmuligheder med hensyn til forskellige typer af tilbud Forebygge negativ social arv og eksklusion Skabe sammenhæng og kontinuitet mellem tilbuddene I Daginstitutionen Thomas Boss har vi følgende pædagogiske mål for vores arbejde: Følge barnets alsidige udvikling Respektere barnets personlighed og give det udfordringer til videre udvikling Støtte barnet i at acceptere og respektere sig selv Lade barnet opleve demokratiske spilleregler Støtte barnet i at acceptere og respektere sine medmennesker Styrke barnets selvværd 4 11

12 Skabe trygge rammer for barnet Lade barnet opleve naturens gang, og vise at vi har respekt for naturen. Praksis er tilrettelagt gennem 3 læringsrum: Hverdagslivet i børnehaven (normer, rutiner, værdier, rammer og struktur), udviklingsstøttende aktiviteter og leg. Vi lægger vægt på et tæt forældresamarbejde. I Aalborg kommune arbejder vi med følgende 3 fokusområder: Inklusion, læring og læringsmiljøer samt forældreinddragelse. I dagtilbud Sønderbro samarbejder vi med Sønderbro skolen i forbindelse med overgangen fra børnehave til skole og Dus. ad. b) Kulturelle og samfundsmæssige vilkår Den samfundsmæssige udvikling betyder, at dagtilbuddene har flyttet sig fra at være et pasningstilbud til et pædagogisk professionelt miljø med fokus på barnets læring, udvikling og trivsel. Det stiller ændrede krav til praksis i dagligdagen både indholdsmæssigt jf. de pædagogiske læreplaner men også i forhold til dokumentation og brugermålinger. Vi arbejder således med pædagogiske læreplaner, dokumentere og evaluere praksis ligesom der i Aalborg kommune bliver gennemført brugermålinger. ad. c) Målgruppens behov, livskvalitet, udvikling og læring Vi modtager børn i alderen 0 6 år. Det overordnede mål er, at børnene udvikler sig til livsduelige mennesker, der kan, vil og tør. Barnet skal have omsorg for at udvikles og opleve livskvalitet. Professionel omsorg retter sig mod tilsyn med barnet (sikkerhed, mad, tøj, varme, mv.); tilknytning (relationer) og stimulation (læring). (Kari Kilén). ad. d) Etik, værdier og menneskesyn I Daginstitutionen Thomas Boss arbejder vi efter følgende menneskesyn: Mennesket er født som et socialt væsen og hver menneske er unikt/noget særligt. For at mennesket kan udvikles optimalt har vi brug for at blive anerkendt, respekteret og indgå i et ligeværdigt samspil med andre mennesker. Mennesket udvikles i et dialektisk samspil med hinanden og samfundet. Det betyder, at vi både påvirker og bliver påvirket af hinanden og vores samfundsforhold. Mennesket er et historisk væsen, som har brug for at kende sin fortid, nutid og fremtid. Barnet udvikles gennem leg og aktiv handlen. Pædagogens rolle er at møde barnet, hvor der er i udviklingen og planlægge, tilrettelægge og udfordre samt guide barnet til fortsat udvikling via barnets nærmeste udviklingszone. Det aktive læringsrum vil her være at gå foran barnet, ved siden af barnet og bagved barnet. ad. e) Deltagelse, systematisk erfaringsopsamling og refleksion med henblik på refleksion og udvikling af pædagogisk praksis Vi arbejder med fælles mål og bevidst reflekteret praksis. Vi arbejder med læreplansskemaer i forbindelse med de pædagogiske læreplaner. Den fælles refleksion, dokumentation og evalueringer inddrages i det fortløbende arbejde med børnene og i udvikling af praksis. 12

13 Specifikke CKF-er gældende for 1. praktik periode Den pædagogiske relation Den studerende skal i forbindelse med 1. praktikperiode opnå viden om og færdigheder i forhold til den pædagogiske relation og i den forbindelse arbejde med: a) Samspil og relationer mellem deltagerne i den pædagogiske proces b) Samspilsprocessers betydning for den enkeltes livskvalitet og udvikling, herunder egen indflydelse på og betydning for relationen c) Kommunikation, samspil og konflikter i relationer d) Magt og etik i relationer Fokus i denne praktikperiode er RELATION. Den studerende skal i Thomas Boss arbejde med egne relationskompetencer og forholde sig refleksivt til relationens betydning. Relationens betydning for trivslen i institutionen: Barn barn; barn voksen; og voksen voksen Relationens betydning mellem barn og pædagog i forhold til udøvelsen af pædagogiske praksis: Omsorg, udviklingsstøttende aktiviteter og samarbejde med forældre Relationens betydning i forhold til kommunikation, samspil og konfliktløsning Endelig skal den studerende forholde sig til spørgsmål om magt og etik i relationen både i forhold til barn og forældre 13

14 1. PRAKTIKPERIODE: FAGLIGE KOMPETENCEMÅL Beskrivelse af, hvor og hvordan den studerende kan arbejde med de faglige kompetencemål jf. Bilag 7 i uddannelsesbekendtgørelsen Hvor og hvordan kan den studerende: Indgå i praktikstedets daglige pædagogiske praksis I Thomas Boss får den studerende mulighed for at indgå i praksis ved at engagere sig i praksis jf. institutionens perspektivplan og læreplaner. Udvise deltagelse og nysgerrighed i forhold til det der foregår. Som studerende er du også meget velkommen til at komme med initiativer og forslag til nye og andre aktiviteter. Hvor og hvordan kan den studerende: Indgå i og udvikle betydende relationer og støtte andres evne til etablering af relationer De positive betydningsbærende relationer udvikler du gennem samvær og fordybelse med børnene. Det er vigtigt, at børnene oplever, at du gerne vil dem noget. At du bliver, hvor du er, sammen med børnene og ikke bliver nomade i huset. Det er vigtigt, at du etablerer en god relation til børnene, så du er i stand til at aflæse barnets motiv, og forstå det barnet forstår. I Thomas Boss arbejder vi efter principperne i Marte Meo og med en anerkendende tilgang. Hvor og hvordan kan den studerende: Deltage i planlægning, gennemførelse og evaluering af pædagogiske processer Som studerende vil du deltage i møder, hvor vi planlægger og evaluerer pædagogiske forløb og aktiviteter. Du kan deltage på lige fod med det øvrige personale i hele processen. Dagens small-talk om børn og aktiviteter er også vigtig i den pædagogiske hverdag, da pædagogisk praksis er forbundet med handletvang, og beslutninger kan måske ikke vente til næste møde. I den sammenhæng kan du også komme med input og iagttagelser. Det er vigtigt at inddrage det etiske perspektiv, når den fælles refleksion sker hvor børn kan være i nærheden. Hvor og hvordan kan den studerende: Opsamle og reflektere over erfaringer fra praksis Din vejleder vil være din primære sparring i dit studieforløb. Sammen med denne kan du reflektere over praksis og opsamle erfaringer. Du er dog altid velkommen til at inddrage os andre i hverdagen eller på møder. Vi anbefaler at du anvender logbog til at nedskrive iagttagelser og erfaringer. Den kan du inddrage i vejledning og anvende i dit praktikdokument. Hvor og hvordan kan den studerende: Demonstrere personlig indsigt om egne relationsmæssige forudsætninger og sociale færdigheder Til vejledningen med praktikvejlederen vil den studerende få mulighed for at reflektere over egen forudsætninger/færdigheder for, at kunne indgå i relationer, idet der tages udgangspunkt i de iagttagelser/undren den studerende har beskrevet i sit praktikdokument 14

15 2. PRAKTIKPERIODE CENTRALE KUNDSKABS- OG FÆRDIGHEDSOMRÅDER Beskrivelse af praktikstedet og den pædagogiske praksis i relation til de enkelte CKF er jf. Bilag 7 i uddannelsesbekendtgørelsen. Illustrér gerne med eksempler. Generelle CKF er gældende for alle tre praktikperioder a) Praktikstedets pædagogiske og samfundsmæssige opgave og funktion, mål og pædagogiske praksis b) Kulturelle og samfundsmæssige vilkårs betydning for pædagogisk praksis c) Praktikstedets målgruppe(r) og dennes (disses) behov, livskvalitet, udvikling og læring d) Etik, værdier og menneskesyn e) Deltagelse, systematisk erfaringsopsamling og refleksion med henblik på dokumentation og udvikling af pædagogisk praksis ad. a) Den samfundsmæssige opgave og funktion, mål og pædagogisk praksis Daginstitutionen Thomas Boss er underlagt dagtilbudsloven, hvilket betyder at dagtilbudsloven danner rammen for praksis. Formålet med dagtilbudsloven er: At fremme børns og unges trivsel, udvikling og læring At give familier fleksibilitet og valgmuligheder med hensyn til forskellige typer af tilbud Forebygge negativ social arv og eksklusion Skabe sammenhæng og kontinuitet mellem tilbuddene I Daginstitutionen Thomas Boss har vi følgende pædagogiske mål for vores arbejde: Følge barnets alsidige udvikling Respektere barnets personlighed og give det udfordringer til videre udvikling Støtte barnet i at acceptere og respektere sig selv Lade barnet opleve demokratiske spilleregler Støtte barnet i at acceptere og respektere sine medmennesker Styrke barnets selvværd Skabe trygge rammer for barnet Lade barnet opleve naturens gang, og vise at vi har respekt for naturen. Praksis er tilrettelagt gennem 3 læringsrum: Hverdagslivet i børnehaven (normer, rutiner, værdier, rammer og struktur), udviklingsstøttende aktiviteter og leg. Vi lægger vægt på et tæt forældresamarbejde. I Aalborg kommune arbejder vi med følgende 3 fokusområder: Inklusion, læring og læringsmiljøer 15

16 samt forældreinddragelse. I dagtilbud Sønderbro samarbejder vi med Sønderbro skolen i forbindelse med overgangen fra børnehave til skole og Dus. ad. b) Kulturelle og samfundsmæssige vilkår Den samfundsmæssige udvikling betyder, at dagtilbuddene har flyttet sig fra at være et pasningstilbud til et pædagogisk professionelt miljø med fokus på barnets læring, udvikling og trivsel. Det stiller ændrede krav til praksis i dagligdagen både indholdsmæssigt jf. de pædagogiske læreplaner men også i forhold til dokumentation og brugermålinger. Vi arbejder således med pædagogiske læreplaner, dokumentere og evaluere praksis ligesom der i Aalborg kommune bliver gennemført brugermålinger. ad. c) Målgruppens behov, livskvalitet, udvikling og læring Vi modtager børn i alderen 0 6 år. Det overordnede mål er, at børnene udvikler sig til livsduelige mennesker, der kan, vil og tør. Barnet skal have omsorg for at udvikles og opleve livskvalitet. Professionel omsorg retter sig mod tilsyn med barnet (sikkerhed, mad, tøj, varme, mv.); tilknytning (relationer) og stimulation (læring). (Kari Kilén). ad. d) Etik, værdier og menneskesyn I Daginstitutionen Thomas Boss arbejder vi efter følgende menneskesyn: Mennesket er født som et socialt væsen og hver menneske er unikt/noget særligt. For at mennesket kan udvikles optimalt har vi brug for at blive anerkendt, respekteret og indgå i et ligeværdigt samspil med andre mennesker. Mennesket udvikles i et dialektisk samspil med hinanden og samfundet. Det betyder, at vi både påvirker og bliver påvirket af hinanden og vores samfundsforhold. Mennesket er et historisk væsen, som har brug for at kende sin fortid, nutid og fremtid. Barnet udvikles gennem leg og aktiv handlen. Pædagogens rolle er at møde barnet, hvor der er i udviklingen og planlægge, tilrettelægge og udfordre samt guide barnet til fortsat udvikling via barnets nærmeste udviklingszone. Det aktive læringsrum vil her være at gå foran barnet, ved siden af barnet og bagved barnet. ad. e) Deltagelse, systematisk erfaringsopsamling og refleksion med henblik på refleksion og udvikling af pædagogisk praksis Vi arbejder med fælles mål og bevidst reflekteret praksis. Vi arbejder med læreplansskemaer i forbindelse med de pædagogiske læreplaner. Den fælles refleksion, dokumentation og evalueringer inddrages i det fortløbende arbejde med børnene og i udvikling af praksis. 16

17 2. praktikperiode: Den pædagogiske institution (Specifikke CKF-er) Den studerende skal i 2. praktikperiode arbejde videre med den pædagogiske relation tillige fokusere på institutionelle perspektiver og i den forbindelse opnå viden og færdigheder i forhold til: a) Pædagogisk praksis som samfundsmæssig institution og offentligt anliggende b) Institutionel omsorg, opdragelse og udvikling c) Institutionaliseringens betydning for brugere og udøvere af pædagogisk praksis i lyset af de kulturelle og samfundsmæssige vilkår d) Praktikstedets organisation, kultur og ledelse e) Internt og eksternt samarbejde f) Magt og etik i den institutionelle ramme I denne praktik periode skal den studerende arbejde videre med de pædagogiske relationer men tillige fokusere på: Daginstitutionen samfundsmæssige og historiske sammenhæng fra pasning til læring det offentlige anliggende; herunder Dagtilbudsloven Den studerende skal forholde sig til begreberne institutionel omsorg, opdragelse og udvikling Den studerende skal overveje hvilken betydning (om nogen), det har haft for børn og forældre samt for pædagogerne at daginstitutioner er gået fra pasning til læring og udvikling Den studerende skal opnå viden om organisation, kultur og ledelse som den kommer til udtryk i såvel Thomas Boss og i dagtilbud Sønderbro Den studerende skal opnå indsigt i og viden om daginstitutionens interne og eksterne samarbejde Den studerende skal forholde sig til begreber som magt og etik i den daglige pædagogiske praksis i mødet med børn og forældre 17

18 2. PRAKTIKPERIODE: FAGLIGE KOMPETENCEMÅL Beskrivelse af, hvor og hvordan den studerende kan arbejde med de faglige kompetencemål jf. Bilag 7 i uddannelsesbekendtgørelsen Hvor og hvordan kan den studerende: Indgå i og bidrage til tilrettelæggelsen og organiseringen af det daglige pædagogiske arbejde Som studerende i 2. praktikperiode deltager du i den pædagogiske praksis på lige fod med det øvrige pædagogiske personale i institutionen jf. perspektivplan og pædagogiske læreplaner. Du har mulighed for at tage ansvar og bidrage til udviklingen ved at deltage aktivt på personalemøder og i det daglige samarbejde. Hvor og hvordan kan den studerende: Deltage i udviklings- og forandringsprocesser Den studerende kan deltage i udviklings- og forandringsprocesser ved at deltage aktivt på personalemøder samt i det direkte arbejde med børnene. Hvor og hvordan kan den studerende: Planlægge, gennemføre, dokumentere og evaluere pædagogiske processer Den studerende kan målrette de pædagogiske udviklingsprocesser både mod små og store grupper af børn og inde som ude. Det er vigtigt, at inddrage dine kollegaer i et samarbejde på stue- eller personalemøder, så vi kan samarbejde og støtte op om det. Det er gennem den fælles reflekteret praksis, vi opnår fælles læring og udvikler praksis. Hvor og hvordan kan den studerende: Dokumentere og formidle pædagogisk praksis Dokumentation kan foregå gennem billeder og tekst ved opslag rundt i institutionen. Du kan i samarbejde med din vejleder sende nyhedsbreve hjem, ligesom du kan inddrage de deltagende børn i fremstilling af dokumentationen. Hvor og hvordan kan den studerende: Begrunde og forholde sig etisk og kritisk reflekterende til egen og praktikstedets praksis I vejledningstimerne sammen med din vejleder kan du begrunde og forholde dig reflekterende til egen og praktikstedets praksis. Som institution skal vi kontinuerligt forholde os til, om vi gør det bedste, eller om noget andet i virkeligheden ville være bedre. Andre øjne kan se noget, vi selv er blinde for så derfor er din refleksion over vores praksis også vigtig for os. Vi kan inddrages på personalemøder og i det daglige samarbejde. 18

19 3. PRAKTIKPERIODE CENTRALE KUNDSKABS- OG FÆRDIGHEDSOMRÅDER Beskrivelse af praktikstedet og den pædagogiske praksis i relation til de enkelte CKF er jf. Bilag 7 i uddannelsesbekendtgørelsen. Illustrér gerne med eksempler. Generelle CKF er gældende for alle tre praktikperioder a) Praktikstedets pædagogiske og samfundsmæssige opgave og funktion, mål og pædagogiske praksis b) Kulturelle og samfundsmæssige vilkårs betydning for pædagogisk praksis c) Praktikstedets målgruppe(r) og dennes (disses) behov, livskvalitet, udvikling og læring d) Etik, værdier og menneskesyn e) Deltagelse, systematisk erfaringsopsamling og refleksion med henblik på dokumentation og udvikling af pædagogisk praksis ad. a) Den samfundsmæssige opgave og funktion, mål og pædagogisk praksis Daginstitutionen Thomas Boss er underlagt dagtilbudsloven, hvilket betyder at dagtilbudsloven danner rammen for praksis. Formålet med dagtilbudsloven er: At fremme børns og unges trivsel, udvikling og læring At give familier fleksibilitet og valgmuligheder med hensyn til forskellige typer af tilbud Forebygge negativ social arv og eksklusion Skabe sammenhæng og kontinuitet mellem tilbuddene I Daginstitutionen Thomas Boss har vi følgende pædagogiske mål for vores arbejde: Følge barnets alsidige udvikling Respektere barnets personlighed og give det udfordringer til videre udvikling Støtte barnet i at acceptere og respektere sig selv Lade barnet opleve demokratiske spilleregler Støtte barnet i at acceptere og respektere sine medmennesker Styrke barnets selvværd Skabe trygge rammer for barnet Lade barnet opleve naturens gang, og vise at vi har respekt for naturen. Praksis er tilrettelagt gennem 3 læringsrum: Hverdagslivet i børnehaven (normer, rutiner, værdier, rammer og struktur), udviklingsstøttende aktiviteter og leg. Vi lægger vægt på et tæt forældresamarbejde. I Aalborg kommune arbejder vi med følgende 3 fokusområder: Inklusion, læring og læringsmiljøer 19

20 samt forældreinddragelse. I dagtilbud Sønderbro samarbejder vi med Sønderbro skolen i forbindelse med overgangen fra børnehave til skole og Dus. ad. b) Kulturelle og samfundsmæssige vilkår Den samfundsmæssige udvikling betyder, at dagtilbuddene har flyttet sig fra at være et pasningstilbud til et pædagogisk professionelt miljø med fokus på barnets læring, udvikling og trivsel. Det stiller ændrede krav til praksis i dagligdagen både indholdsmæssigt jf. de pædagogiske læreplaner men også i forhold til dokumentation og brugermålinger. Vi arbejder således med pædagogiske læreplaner, dokumentere og evaluere praksis, ligesom der i Aalborg kommune bliver gennemført brugermålinger. ad. c) Målgruppens behov, livskvalitet, udvikling og læring Vi modtager børn i alderen 0 6 år. Det overordnede mål er, at børnene udvikler sig til livsduelige mennesker, der kan, vil og tør. Barnet skal have omsorg for at udvikles og opleve livskvalitet. Professionel omsorg retter sig mod tilsyn med barnet (sikkerhed, mad, tøj, varme, mv.); tilknytning (relationer) og stimulation (læring). (Kari Kilén). ad. d) Etik, værdier og menneskesyn I Daginstitutionen Thomas Boss arbejder vi efter følgende menneskesyn: Mennesket er født som et socialt væsen og hver menneske er unikt/noget særligt. For at mennesket kan udvikles optimalt har vi brug for at blive anerkendt, respekteret og indgå i et ligeværdigt samspil med andre mennesker. Mennesket udvikles i et dialektisk samspil med hinanden og samfundet. Det betyder, at vi både påvirker og bliver påvirket af hinanden og vores samfundsforhold. Mennesket er et historisk væsen, som har brug for at kende sin fortid, nutid og fremtid. Barnet udvikles gennem leg og aktiv handlen. Pædagogens rolle er at møde barnet, hvor der er i udviklingen og planlægge, tilrettelægge og udfordre samt guide barnet til fortsat udvikling via barnets nærmeste udviklingszone. Det aktive læringsrum vil her være at gå foran barnet, ved siden af barnet og bagved barnet. ad. e) Deltagelse, systematisk erfaringsopsamling og refleksion med henblik på refleksion og udvikling af pædagogisk praksis Vi arbejder med fælles mål og bevidst reflekteret praksis. Vi arbejder med læreplansskemaer i forbindelse med de pædagogiske læreplaner. Den fælles refleksion, dokumentation og evalueringer inddrages i det fortløbende arbejde med børnene og i udvikling af praksis. 20

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden København, april 2009 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver opgaver

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden København, april 2009 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden Vejledning til skabelonen Skabelonen er opdelt i tre hovedafsnit: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan Særlige

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden.

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. INST.NR: BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Institutionens navn. Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. Organisationen for voksne

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver

Læs mere

Mælkebøttens praktikstedsbeskrivelse 2015

Mælkebøttens praktikstedsbeskrivelse 2015 Mælkebøttens praktikstedsbeskrivelse 2015 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By: Tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside adr.: Institutionsleder/Broparken: Daglig

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Paletten H. C. Ørstedsvej 4 7800 Skive Børnehaven: 97 52 46 36 Vuggestuen: 97 52 49 09 lsko@skivekommune.

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Paletten H. C. Ørstedsvej 4 7800 Skive Børnehaven: 97 52 46 36 Vuggestuen: 97 52 49 09 lsko@skivekommune. Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN TF klassen Holmegårdskolen ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Norgesvej 6 9800 Hjørring 7233 5992, skolens kontor 7233 3850 Holmegårdskolen@hjoerring.dk

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN Dussen Gl. Hasseris Skole ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Mester Eriks vej 57 9000 Aalborg 99824000 glhasserisskole@aalborg.dk www.gammelhasserisskole.dk

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden København, april 2009 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver opgaver

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By: Tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside adr.: Institutionsleder: Kommunal: Privat: Regional:

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder formål, karakteristik af brugergruppe

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Børnehuset Boelholm Boelholmvej 3 3660 Stenløse 72599580 Anne.krusaa@egekom.dk www.boelholm.dk

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden.

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Praktikstedets navn Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. Trækronerne Vejledalen 3-5 2635

Læs mere

BHU. Blæksprutten Rypehusene 15-17 2629 Albertslund 4364 8898. www.blaeksprutten.albertslund.dk

BHU. Blæksprutten Rypehusene 15-17 2629 Albertslund 4364 8898. www.blaeksprutten.albertslund.dk PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. INST.NR: BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Institutionens navn. Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. BHU. Blæksprutten Rypehusene

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Pædagoguddannelsen

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Pædagoguddannelsen PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Pædagoguddannelsen Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder formål,

Læs mere

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik.

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik. Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. Forventninger til 1. praktik: 1. Praktik. Det forventes, at du agerer respektfuldt og ordentligt over for værkstedets

Læs mere

Grønnedalens Børnecenter Løget Høj 19.b/Løget center 73d 7100 Vejle TLF: 75834347 Email: grobo vejle.dk www.gronnedalens.vejle.dk

Grønnedalens Børnecenter Løget Høj 19.b/Løget center 73d 7100 Vejle TLF: 75834347 Email: grobo vejle.dk www.gronnedalens.vejle.dk Grønnedalens Børnecenter Løget Høj 19.b/Løget center 73d 7100 Vejle TLF: 75834347 Email: grobo vejle.dk www.gronnedalens.vejle.dk Leder: Jørgen Madsen Institutionsbeskrivelse: Vi er en spændende, aldersintegreret

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By: Tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside adr.: Institutionsleder: Kommunal: Privat: Regional:

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse/uddannelsesplan Jf. bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog med virkning fra 1.

Praktikstedsbeskrivelse/uddannelsesplan Jf. bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog med virkning fra 1. Praktikstedsbeskrivelse/uddannelsesplan Jf. bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog med virkning fra 1. August 2007 Generel info om praktikstedet/tilknytningsinstitution Beskrivelse

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Praktikstedets navn Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside og øvrige muligheder for at finde information via internettet Praktikstedets

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

De lønnede praktikperioder løber altid fra 1. august til 31. januar og fra 1. februar til 30. juni.

De lønnede praktikperioder løber altid fra 1. august til 31. januar og fra 1. februar til 30. juni. Praktikuddannelse o Organisering og indhold Praktikkoordinator Ole Tophøj Bork oltb@ucl.dk Praktikkoordinator Lone Tang Jørgensen lotj@ucl.dk Praktikuddannelsen tilrettelægges med ulønnet praktik i 1.

Læs mere

BESKRIVELSE AF INSTITUTION

BESKRIVELSE AF INSTITUTION BESKRIVELSE AF INSTITUTION SFO VULKANEN ØSTERMARKSKOLEN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Østermarken 22 A 9600 Aars 9966 8866(67) Leder: Jan Høst jhh@vesthimmerland.dk Souschef: Lauri

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007.

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By:

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden København, april 2009 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver opgaver

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Børnehuset Biersted Sundbyvej 30 Biersted 9440 Åbybro. Tlf. 72578300 boernehusetbiersted@jammerbugt.dk

Børnehuset Biersted Sundbyvej 30 Biersted 9440 Åbybro. Tlf. 72578300 boernehusetbiersted@jammerbugt.dk PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE OG UDDANNELSESPLAN 2013 BØRNEHUSET BIERSTED Børnehuset Biersted Sundbyvej 30 Biersted 9440 Åbybro. Tlf. 72578300 boernehusetbiersted@jammerbugt.dk 1 BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Lis Grønning Ja

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Lis Grønning Ja Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Kapitel: Forord Praktikpjece Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Forord... 2 Praktikportalen... 2 Praktikadministration...

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse/uddannelsesplan Jf. bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog med virkning fra 1.

Praktikstedsbeskrivelse/uddannelsesplan Jf. bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog med virkning fra 1. Praktikstedsbeskrivelse/uddannelsesplan Jf. bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog med virkning fra 1. August 2007 Generel info om praktikstedet/tilknytningsinstitution Beskrivelse

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Botilbuddet Langbrokrovej Langbrokrovej 1 9310 Vodskov Tlf.: 96385200 Mail: JTL-aeh@aalborg.dk INSTITUTIONSTYPE

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1.

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

Skema til ALMENE OPLYSNINGER OM PRAKTIKINSTUTIONEN. 80 børn 4 stuer

Skema til ALMENE OPLYSNINGER OM PRAKTIKINSTUTIONEN. 80 børn 4 stuer Skema til ALMENE OPLYSNINGER OM PRAKTIKINSTUTIONEN jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Institutionstype/ foranstaltning Antal børn /

Læs mere

Ny pædagoguddannelse

Ny pædagoguddannelse Ny pædagoguddannelse Generel introduktion til den ny uddannelse Generel introduktion til praktikstedernes nye opgaver 2007 loven Formål m.v. 1. Formålet med uddannelsen til pædagog er, at den studerende

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Privat

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Privat Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra. august 2007.

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse for. Børnehaven

Praktikstedsbeskrivelse for. Børnehaven Praktikstedsbeskrivelse for Børnehaven 1 Beskrivelse af praktikstedet: PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Institutionens navn, nr.: Adresse: Postnr. og by: Hoved tlf.nr.: Institutionens E-Mail: Hjemmeside adr.: Institutionsleder:

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

Uddannelsesplan for de 3 praktikperioder

Uddannelsesplan for de 3 praktikperioder Uddannelsesplan for de 3 praktikperioder Praktikstedet skal jf. bekendtgørelsen 14.stk. 2 formulerer en uddannelsesplan for de 3 praktikperioder i overensstemmelse med bilag 7 og 8 i bekendtgørelsen. Bilag

Læs mere

Sfo- Zik-Zakken Brødeskov Skole Brødeskovvej 39 3400 Hillerød 4820 0685 / 4820 0686 af@hillerod.dk www.brodeskovskole.dk

Sfo- Zik-Zakken Brødeskov Skole Brødeskovvej 39 3400 Hillerød 4820 0685 / 4820 0686 af@hillerod.dk www.brodeskovskole.dk PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. INST.NR: BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Institutionens navn. Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. Sfo- Zik-Zakken Brødeskov

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

Praktik i pædagoguddannelsen uddannelse, opgaver og ansvar. Temadag om praktikken Den 20. juni 2011

Praktik i pædagoguddannelsen uddannelse, opgaver og ansvar. Temadag om praktikken Den 20. juni 2011 Praktik i pædagoguddannelsen uddannelse, opgaver og ansvar Temadag om praktikken Den 20. juni 2011 Den organisatoriske ramme Uddannelsesbekendtgørelsen 13: Praktikkens omfang og længde 14: Praktikstedets

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

Uddannelsesplan for Børnenes hus Lærkereden

Uddannelsesplan for Børnenes hus Lærkereden Uddannelsesplan for Børnenes hus Lærkereden Beskrivelse af praktikstedet Institutionens navn: Adresse: Børnenes hus Lærkereden L.P. Houmøllersvej 19, 9900 Frederikshavn Telefon nr.: 40 42 30 23 E-mail:

Læs mere

Praktikstedbeskrivelse

Praktikstedbeskrivelse Praktikstedbeskrivelse BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN SFO SØHULEN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Mastrupvej 75 9530 Støvring 99888211 (Spor A) 99888212 (Spor B)

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Troldehuset, Kongerslev Dus.

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Troldehuset, Kongerslev Dus. Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Troldehuset, Kongerslev Dus. Praktikstedsbeskrivelse: Troldehuset, Kongerslev Dus Kongensgade 4 9293 Kongerslev Tlf. 98.332145 Mail adresse:

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1) Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

SKEMA TIL Arbejdssteds beskrivelse (for partnerskabsinstitutioner erstatter denne beskrivelse praktikstedsbeskrivelsen) www.bucvf.dk.

SKEMA TIL Arbejdssteds beskrivelse (for partnerskabsinstitutioner erstatter denne beskrivelse praktikstedsbeskrivelsen) www.bucvf.dk. SKEMA TIL Arbejdssteds beskrivelse (for partnerskabsinstitutioner erstatter denne beskrivelse praktikstedsbeskrivelsen) jf. ny Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007.

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Praktikstedets navn Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside og øvrige muligheder for at finde information via internettet Dagtilbuddets

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Mou DUS. Praktikstedsbeskrivelse.

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Mou DUS. Praktikstedsbeskrivelse. Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Mou DUS. Praktikstedsbeskrivelse. Mou skolefritidsordning Ny Høstemarksvej 7, Mou 9230 Storvorde Tlf. nr.: 98311607 / 96771920 Mail-adresse.:

Læs mere

Beskrivelse af praktikstedet

Beskrivelse af praktikstedet Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDETS NAVN: ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. HJEMMESIDE Botilbuddet Henning Smihtsvej Henning Smihtsvej 7 9000 Aalborg 99316995/99316996 http://www.aalborgkommune.dk/borger/voksne/handicap/

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Skovsgård SFO

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Skovsgård SFO Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Skovsgård SFO Generelle informationer: Skovsgård SFO Hovedgaden 71, Skovsgård 9460 Brovst Tlf. 72 57 81 55 Mobil : 41 91 31 55 Hjemmeside:

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Botilbuddet Kastanieparken Kastanieparken 58 9362 Gandrup Tlf.: 98 25 85 85 Mail: mekv-aeh@aalborg.dk

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN: Børnenes hus Lærkereden ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE L.P. Houmøllersvej 19 9900 Frederikshavn 40 42 30 23 laerkereden@frederikshavn.dk

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden København, april 2009 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver opgaver

Læs mere

Praktikpjece for 3. praktik

Praktikpjece for 3. praktik Professionshøjskolen UCC Pædagoguddannelsen Nordsjælland Carlsbergvej 14 3400 Hillerød Pædagoguddannelsen Nordsjælland Praktikpjece for 3. praktik December 2010 Side 1 af 6 Forord Formålet med denne pjece

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTED:

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTED: Praktikstedsbeskrivelse Hjallerup Børnehave Inst. nr. BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTED: Institutionens navn: Adresse Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse Hjemmeside Institutionstype/foranstaltning Antal børn/unge/voksne

Læs mere

Den pædagogiske profession

Den pædagogiske profession Den pædagogiske profession Velkommen til informationsdag for praktikvejledere for studerende i 3. praktik efterår 2014 3. praktik. Information til praktikvejledere 24. juni Mette Hannibal UCC 8.30 9.30

Læs mere

Uddannelsesplan for Pædagogstuderende i Myretuen

Uddannelsesplan for Pædagogstuderende i Myretuen Uddannelsesplan for Pædagogstuderende i Myretuen Velkommen: Vi glæder os til at byde dig velkommen i Myretuen. Vi håber du får en god og lærerig praktikperiode hos os med masser af udfordringer, dejlige

Læs mere

Praktikbeskrivelse for Troldehøjen Silkeborg

Praktikbeskrivelse for Troldehøjen Silkeborg Praktikbeskrivelse for Troldehøjen Silkeborg Institutionstype/ foranstaltning: Antal børn / unge / voksne Antal stuer / afdelinger Troldehøjen er en af Daginstitutionen Virklunds 2 dagtilbud. Troldehøjen

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra. august 2007.

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Institution Dagnæs: Børnehuset Egehøjen Strandkærvej 38 A-B 8700 Horsens

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Institution Dagnæs: Børnehuset Egehøjen Strandkærvej 38 A-B 8700 Horsens Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Institution

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 27. september 2010 Udfyldt af praktikstedet den: Revideret den: Beskrivelse af

Læs mere

Grønnebakken - uddannelsesplan for pædagogstuderende

Grønnebakken - uddannelsesplan for pædagogstuderende 1 Grønnebakken - uddannelsesplan for pædagogstuderende Indholdsfortegnelse 1. Præsentation af institutionen 2. Uddannelsesinstitution 3. Praktikken Forbesøg Praktikstart Læringsmål Forventninger, krav

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1.

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

Børnehaven Tirsdalen

Børnehaven Tirsdalen Børnehaven Tirsdalen Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

Kombineret daginstitution 83 børn/ 22 ansatte 0 til 6 år 2 afdelinger: vuggestue og børnehave 6.30 til 17.

Kombineret daginstitution 83 børn/ 22 ansatte 0 til 6 år 2 afdelinger: vuggestue og børnehave 6.30 til 17. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. INST.NR: BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Børnehuset Delfinen Institutionens navn. Hellerupvej 18 Adresse. 2900 Hellerup Postnr. og by. Tlf.nr.

Læs mere

Daginstitutionen Skovbrynet Skovbrynet Kolding

Daginstitutionen Skovbrynet Skovbrynet Kolding SKEMA TIL: PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Jf. Ny Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 01, august 2013 BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Institutionens

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Harte SFO PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog.

Harte SFO PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Harte SFO PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. februar 2013 Dato: 10. januar 2013 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens

Læs mere

BYTOFTEN AKTIVITETSCENTRET Uddannelsesplan. 2. Praktikperiode Den pædagogiske institution (3. semester) Uddannelsesmål:

BYTOFTEN AKTIVITETSCENTRET Uddannelsesplan. 2. Praktikperiode Den pædagogiske institution (3. semester) Uddannelsesmål: BYTOFTEN AKTIVITETSCENTRET Uddannelsesplan 2. Praktikperiode Den pædagogiske institution (3. semester) Faglige kompetencemål for 2. praktikperiode, jf. bilag 7: Uddannelsesmål: Målet for 2. praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Praktikstedets navn Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside og øvrige muligheder for at finde information via internettet Praktikstedets

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog, 14, skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN: Friluftsbørnehaven Thomasmindeparken ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Thomasmindeparken 1 9440 Åbybro 72578450 thomasmindebh@jammerbugt.dk

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse For SFO Børneboligen

Praktikstedsbeskrivelse For SFO Børneboligen Praktikstedsbeskrivelse For SFO Børneboligen 1 Beskrivelse af praktikstedet: Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Institutionens navn, nr.: Adresse: Postnr. og By: Hoved tlf.nr.: Lokal tlf.nr.: Fanummer Institutionens

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog, 14, skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til

Læs mere